Tajuk 8 Konsep Ketuhanan

 • 5,210 views
Uploaded on

Kajian Perbandingan Agama Masa Kini

Kajian Perbandingan Agama Masa Kini

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
5,210
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
121
Comments
0
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.
 • 2. KONSEP ketuhananmenurut agama-Agama
  PPPH2433 KajianPerbandingan Agama MasaKini
  Yusrimohamadramli
  Sm.p.i. (Ukm) m.a. (Nottingham)
  Pensyarah
  Jabatanusuluddindanfalsafah
  Fakultipengajianislam
  Universitikebangsaanmalaysia
  Tajuk 8
 • 3. ISI KANDUNGAN
  KonsepTeologi Agama
  SejarahperkembanganpengkajiandanpenelitianakademiktentangTuhan
  Konsepketuhananmenurut agama-agama
  Perbezaanmetodologipengkaji Muslim dan Barat
  KonsepTuhan Yang MahaBerkuasa
  Sikap Muslim terhadap agama lain dalamisuketuhanan
 • 4. KONSEP TEOLOGI AGAMA
  Theology: ‘theos’ (God/Tuhan) + ‘logos’ (science/ilmu)
  (Anselm): Theology is faith seeking understanding’
  Teologi Islam/Kalam, TeologiKristian, TeologiYahudi, Teologi Buddha? (David Tracy), dll
  “If you don’t know the difference between theology and religious studies, then you’re a theologian” (Brian Bocking 1994)
  Comparative theology- memahamiperspektifataumencariworldview?
 • 5. Pengkajian Barat TentangTuhan
  Tuhanadalahasaskepercayaandanamalansemua agama
  Father Wilhelm Schmidtn (The Origins of the Idea of God 1912): manusiapadaasalnya monotheist (High God/Sky God) sebelummenjadi polytheist dankemudiannyabarumuncul agama polytheist.
  High God terlalujauhdansukardicapaiolehmanusialaludigantikandengandewa-dewa yang kemudiannyamenyebabkanmuncul agama-agama pagan dananimisme.
  Zamanmodenmenurut Armstrong telahhilangnilaimempercayaiTuhankeranatidaksedarbahawaperkaraghaibwujudkeranatelahdibentukpemikiranmoden yang menumpuhanyanpadafizikaldan material sahaja.
  Rudolf Otto (The Idea of The Holy 1917): perasaan ‘numinous’ ataumerasaikehadiranTuhanadalahasas agama, mencariasal-usulmanusiadanalamhinggaterbuktilakaran-lakarandigua-gua yang ditemuidalameskavasidiEropah, Timur Tengah, dan India.
 • 6. TUHAN MENURUT AGAMA YAHUDI
  Maimonides: 13 PrinsipKepercayaan (9 berkaitanKetuhanan: PenciptadanPentadbiralam, Tidakberjisim, Yang Awaldan Yang Akhir, Yang Hanyadiibadati, Yang menurunkanTawrat, Yang MahaMengetahui, Memberiganjarankepadamereka yang mematuhiperintahnya, danmenghukumsesiap yang melanggarnya.
  YHVH- YHWH-to be-bringing into existence whatever exists-YaHuwa-God’s mercy
  Elohim- jama’ Eloah- El-Allahumma-Ilah-Allah-The One God
  Shaddai/El Shaddai-breast (of pagan goddes)-Almighty/God of Mount Sinnai
  10 Commandments, Exodus 20:2-17, Deuteronomy 5:6-21, Exodus 34: 11-27: I am the Lord your God, You shall have no other gods before me, You shall not make for yourself an idol, You shall not make wrongful use of the name of your God
 • 7. TUHAN MENURUT AGAMA KRISTIAN
  Trinity: The Father, The Son, The Holy Ghost
  Paul
  Hellenistic: Neo-Platonism: Philo(Idea-Logos-Divine Spirit-Augustine
 • 8. TUHAN MENURUT AGAMA MAJUSI
  TuhanCahayadanTuhanKegelapan: Ahura Mazda danAhriman
  NamunTuhan yang MahaKuasaialahAhura Mazda
  Simbolcahaya: api
 • 9. TUHAN MENURUT AGAMA HINDU
  Brahman
  Trimurti: Brahman, Vishnu, Shiva
  Dewa-dewa
 • 10. TUHAN MENURUT AGAMA SIKH
  Waheguru
  Guru dan Guru Granth Sahib/Adi Grant
 • 11. TUHAN MENURUT AGAMA SHINTO
  kami
 • 12. TUHAN MENURUT AGAMA-AGAMA LAIN
  Buddha
  Konfusius
  Taoisme
  Sabi’ah
  Baha’i
  Pagan
  Animisme
 • 13. TUHAN MENURUT ISLAM
  TidakadaTuhanMelainkan Allah
  ALLAH: Lafaz/Nama Yang MuliakepadaKuasa Yang MahaAgung yang MenciptakanAlamdan Yang HanyaDia yang layakdiibadati
  Tuhan yang samadenganYahudidanKristian: Al-Quran (al-’Ankabut 29: 46): “TuhankamidanTuhankamuadalahsatu.”
 • 14. TUHAN MENURUT AGAMA ISLAM
  Teologi Islam/IlmuKalamdanIlmuAkidah
  Pengkajianoleh Muslim: Abu Hanifah (Al-Fiqh al-akbar), al-Ash’ari, al-Maturidi, al-Juwayni, al-Ghazali, IbnSina, IbnRushd, al-Shahrastani,
  Pengkajianoleh non-Muslim: John of Damascus, Karen Armstrong,
  Pengkajiansecaraekslusifsesuatu agama dansecaraperbandingan
  Allah Tuhan yang MahaEsa
 • 15. PerbezaanMetodologidanPerspektifSarjana Muslim dan Barat
  Kebanyakansarjana Barat melihatasalmanusiamenganut polytheist sebelummenjadi monotheist
  Sarjana Barat padamasadahululebihmelihatsudutpandangmerekaterhadap agama lain berbandingkinilebihmelihatsudutpandangpenganut agama itusendiri. Walaupundemikian, bias danmemihakadalahsuatu yang tidakbolehdielakkanwalaupundikatakan Barat berpegangkepadakonsep neutral.
  Pendekatanantropologikaldimulaioleh al-Biruni yang melihatsecaraperspektifmasyarakat Hindu itusendiri
 • 16. KonsepTuhan Yang MahaBerkuasa
  Adakahsamabagisemua agama?
  Konsep Ultimate Reality (Paul Tillich)
  The Holy (Rudolf Otto)
  John Hick (The Real)
  Supreme Being, The High God, Sky God
  Brahman, Waheguru
  Yahweh, Elohim, Shaddai
 • 17. Pluralisme Agama danSikap Muslim terhadap agama lain
  Ekslusivisme, Inklusivisme, Pluralisme
 • 18. RUJUKAN DAN BACAAN UTAMA
  Karen Armstrong. 1993. A history of God. London: Vintage Books.
  Al-Shahrastani. Al-Milalwa al-Nihal.
  Al-Biruni. Kitab al-Hind.
 • 19. BahanBacaanTambahan
  Ford, David. 1999. Theology: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
  Smart, Ninian. 1983. Worldviews. New Jersey: Prentice Hall.
  Watt, W. Montgomery. 1985. Islamic philosophy and theology. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  Schwarz, Hans. 1975. The search for God. Minneapolis: Augsburg Publishing House. (BT 102. S38)