Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

1,156 views
1,004 views

Published on

Thailand online mega sale 2013
http://www.megasale.in.th/

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,156
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
504
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thailand online mega sale 2013 scope slide presentation

 1. 1. #THMegaSale ช้อปกระจุย ลดกระจายกับ สินค้าออนไลน์ทั ้งประเทศไทย 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 www.MegaSale.in.th
 2. 2. #THMegaSale สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย Thai E-Commerce Association เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการ E-Commerce ในไทย ก่อตั ้งขึ้นวันที่ 19 ธันวาคม 2548
 3. 3. #THMegaSale เป้ าหมายของสมาคม ● เป็ นศูนย์กลางของผู้ประกอบการพาณิชย์ อิเล็คทรอนิคของประเทศ ● ส่งเสริมการรวมกลุ่มธุรกิจ (Cluster) ของผู้ประกอบการโดยจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและบริการ ● ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน E-commerce ในประเทศไทย ● เป็ นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน E-commerce และเป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่เทคโนโลยีด้าน E-commerce ● เสริมสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกรรมด้าน E-commerce ทังด้านผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้สนใจโดยทัวไป ● พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็คทรอนิคไทยให้สามารถแข่ งขันในเวทีโลก ● เป็ นแหล่งข้อมูล ให้คําแนะนําและให้คําปรึกษา ด้านแหล่งเงินทุน ● ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความเชือมันระบบการชําระเงินผ่านทางสืออิเล็คโทรนิค
 4. 4. #THMegaSale ผลงานทีผ่านมา (Our Work) Thailand E-Commerce Forum Annual Conference Jib Cafe E-Commerce (Small Group Discussion) ** and more events
 5. 5. #THMegaSale หนังสือและความรู้ (Knowledge) หนังสือ Design for E-Commerce กลโกงออนไลน์ แบบสํารวจผู้ใช้อินเทอร์เ น็ตไทย
 6. 6. #THMegaSale ทํางานร่วมกับหลายหน่วยงาน
 7. 7. #THMegaSale วาระแห่งชาติเรืองใหม่กําลังจะเกิดขึน.! (National Event will Comming)
 8. 8. #THMegaSale ทีมาทีไป (Reference) ทีอเมริกามีการลดราคาสินค ้าทางออนไลน์จํานวนมากในช่วงวัน Cyber Monday
 9. 9. #THMegaSale Cyber Monday Result ผลจาก Cyber Monday ทําให ้หลายเว็บไซต์ทีอเมริการยอดขายเติบโตขึนอย่างมากในช่วง วันๆ นัน และเป็นการทําให ้คนอเมริกันสนใจหันมาซือของออนไลน์กันมากขึน
 10. 10. #THMegaSale Cyber Monday 2011 * ผลของ Cyber Monday ในปี 2011 มือถือกลายเป็นช่องทางทีคนนิยมช ้อปมาก
 11. 11. #THMegaSale Cyber Monday 2012 24% (YoY 14/3%) * และในช่วง Cyber Monday ปี 2012 ยอดการซือผ่านมือถือโตมากขึนอย่างต่อเนือง
 12. 12. #THMegaSale * ข ้อมูลจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ * Thailand E-Commerce Value มาดูมูลค่าการซือขายทางออนไลน์ของประเทศไทย มูลค่า E-Commerce ของไทยปี 254
 13. 13. #THMegaSale เราจึงอยากกระตุ้น E-Commerce ไทยเติบโตมากขึน โดยต้องกระตุ้นให้ผู้ซือๆ มากขึน “กระตุ้นให้คนไทยหันมาซือสินค้ าออนไลน์กันเพิมมากขึน” (Stimulate Thai People Buy Online More) * จึงได้ริเริมโครงการนี โดยเป็ นความร่วมมือของเอกชนและรัฐบาล จัดงานกระตุ้นให้คนไทยมาซือสินค้าออนไลน์
 14. 14. #THMegaSale Scope of Project ●Support : Thai – English Product ●Timing : 26 Nov - 3 Dec 2013 (8 days) ●Target : เป็นแคมเปญระดับประเทศประจําทุกปี แคมเปญลดราคาสินค้าออนไลน์ จากร้านค้านับหมืน ทังลด ทังแจก ทังแถม “ทังประเทศ” ช้อปกระจุย ลดกระจายกับ สินค้าออนไลน์ทังประเทศไทย *(Annual National Campaign) (all online web site discount whole country) www.MegaSale.in.th
 15. 15. #THMegaSale เป้ าหมายของโครงการนี Expected from this Campaign ●Total Sale Value 500 million baht ●Total User, PV ●Increase Number of DBD Registered ●Top Sale ●Success Case ●Merchant Case study ●Buyer case study * Track by Google Analytics (need support and integrated with your site)
 16. 16. #THMegaSale จุดเด่นของโครงการนี สําหรับผู้ซือ (Shopper) ● เว็บไซต์ของไทยร่วมกันลดราคาสินค ้า 20-80% ● แจก - แถม สินค ้าพิเศษ ● ค่าส่งฟรี และ ราคาพิเศษ สําหรับร้านค้า (Merchant) ● ค่าบริการชําระเงินราคาพิเศษ ● การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ● กระตุ้นยอดขาย ของธุรกิจในช่วงปี *
 17. 17. #THMegaSale สําหรับผู้ประกอบการใหม่ทีไม่มีเว็บ เรามีผู้ประกอบการเว็บไซต์สมาชิกสมาคมคอยให ้ บริการ ● ReadyPlanet.com ● TARAD.com ● Weloveshopping.com ● INWShop.com ● และค่ายอืนๆ
 18. 18. #THMegaSale สิงทีขอความร่วมมือกับการร่วมโครงการ Collaboration with Other Partner ● Shopping Mall = Product Discount ● Payment = Fee Discount ● Logistic = Fee Discount ● Other = Reward, Free item, Budget, Connection *
 19. 19. #THMegaSale พันธมิตรในโครงการ (Partners) Marketplace ●TARAD.com ●Pantip Market ●ReadyPlanet ●Weloveshopping ●INW Shop ●Priceza ●Dealfish ●Panthavanij (B2B) * อยู่ในช่วงการติดต่อ Shopping Site ●TVDirect ●Tohome ●Officemate, TrendyDay, Central ●Supermarket (Tesco, Big C, Tops) ●Shopat7.com ●Thaisale.co.th ●wowme.co.th (by Mcgroup) ●Reebonze.co.th ●goodchoiz.com ●directtoshop.com ● Central online ●Officemate Digital Product & Services ●Online Game - AsiaSoft ●EBook - Ookbee, MOB ●Travel Site ●Flight & Ticket - Nok Air, ThaiTicket, Major Cineplex Payment ●VISA, Master ●mPay, Paysbuy, True Money, Thaiepay ●สมาคมธนาคารไทย Bank (ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต) ●Bank of Thailand Shipping & Logistic ●Thailand Post Government ●ETDA ●DBD ●Thailand Tourism Media Partner ●Nation Channel ●CH9 ●Beartai Hitech ●SME Channel Other Partner ●Google ●Operators (AIS, True, dtac) *
 20. 20. #THMegaSale การร่วมโครงการ How to join this project ●ต ้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ●ต ้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจฯ ●สินค ้าและบริการต ้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ หรือผิดกฏหมาย ●ต ้องมี URL เว็บไซต์ของตัวเอง ไม่ใช่ Facebook หรือ Social Media ●ใส่ Code ทีหน้าสุดท ้ายของการสังซือสินค ้า (เพือ Track) รูปแบบสมาชิกของสมาคม ●สมาชิกบุคคล 500 บาท/ปี ●สมาชิกบริษัท องค์กร 1,000 บาท/ปี *
 21. 21. #THMegaSale ประโยชน์ของธุรกิจทีร่วมโครงการ ●โปรโมทธุรกิจ สินค ้า เว็บไซต์ไปยังคนไทยและทัวโลก ●สร ้างยอดขาย ยอดคนเข ้าธุรกิจของคุณทันที (Increase Sale & Traffic) ●เพิมจํานวนลูกค ้าใหม่ ให ้กับธุรกิจ (New Customer) ●ส่งเสริมธุรกิจการค ้าออนไลน์ของไทย ●เพิมโอกาสการพัฒนาศักยภาพการค ้าทางออนไลน์ *
 22. 22. #THMegaSale Web Services Framework TH www.MegaSale.in.th Web A. TH Web B. TH Web C. EN Web D. TH EN Online Marketing Offline Marketing (TV, Print, Radio) User *
 23. 23. #THMegaSale ตําแหน่งโฆษณาพิเศษเพือดึงดูดลูกค้า Price x 2 xx,xxx bahtPrice x 3 xx,xxx baht Price x 1 xx,xxx baht Price x 1 xx,xxx baht *
 24. 24. #THMegaSale Scope of Web Site Front End ● หน้าแรก (Home Page) ○ พืนทีโฆษณา (Advertising๗ ■ ระบบจัดการโฆษณา Open-X ○ หน้าหมวดวหมู่สินค ้าProduct by Category ● Login with Facebook1 ● Search ● Promotion Page ● Ranking Page ○ Top Sale Product ● Product Listing Page (Sorting, Like, Thumb & Listing View) ● CMS (Content Management System) ○ General Page exp: How to buy Page, Who we are ● Thai and Eng ○ Show product by language ● Mobile Page (resize to mobile and tablet) Back End ● Admin Page ○ Merchant Management (add, edit, delete, search) ○ product control by merchant ○ Report ■ Merchant report ■ Sale report ■ Product ● Merchant Page ○ Login Page ○ Merchant profile, ○ Product Management (add, edit, delete, search) ○ Report ■ Product Report ● Click, Buy Report
 25. 25. #THMegaSale Site Map * Include : Mobile Site ** Tracking by Google Analytics by Predictive Team
 26. 26. #THMegaSale Tracking Methodology Campaign Performance Tracking Support by Predictive co.,ltd. Scope of tracking ● Traffic, PV ● Sale
 27. 27. #THMegaSale Merchant Requirement ● Set Discount Campaign on 26 Nov - 3 Dec 2013 (8 days) ● Fully Promote to your customer ● Get Discount product to www.Megasale.in.th ● They can buy as on main site
 28. 28. #THMegaSale Scope of Organizer ● Web Development ○ Web Management, Add, Edit, Delete ○ Product Management ○ Product and Pricing Tracking ● Merchant Management ○ Recruit merchant to project ○ Contact and work with merchant ● Media Management ○ Online and Offline - Media & PR (Work with DBD) ● Project Report and Summary
 29. 29. #THMegaSale Hi-light Product Target huge discount product ● DTAC Devices
 30. 30. #THMegaSale ● CP-Fresh mart (Fresh Product) ● TARAD ● OfficeMate ● 7-11 ● TV Direct ● Rebonz Hi-Light Web Site
 31. 31. #THMegaSale Project Timing Sep Oct Nov Dec Event Date 26th 3st Promote 2 week before 3 Sep Working Group Meeting 11 Sep Kick Off Event Seminar 24 Sep Press Event Web Development 30 Sep – 20 Oct Add Product 21 Oct – 14 Nov Time Action 3 Sep 2013 Working Group meeting with Major Partner 11-Sep-13 Kick off Event Seminar - Promote to merchant, Rule & Regulation 24-Sep-13 Press Event 30 Sep - 20 Oct Web Dev and Test 21 Oct - 14 Nov Add and Update product to web site 15-Nov-13 Web Ready to Sell (test period) 18-Nov-13 Start Promote (1 week before event) 26-Nov-13 Launch Date (26 Nov – 3 Dec) 26 Nov – 3 Dec *
 32. 32. #THMegaSale Meeting with DBD - 18 Sep 2013 Project Progress Working Group Meeting - 3 Sep 2013 ThailandPost, TAT, DBD, ETDA, KBANK, SilkSpan, 7-11 Paysbuy, TARAD, INW Shop, ReadyPlanet, mPay, Rebonze and more...
 33. 33. #THMegaSale Meeting Progress Working Group Meeting at TARAD Office - Sep 19, 2013
 34. 34. #THMegaSale Press Event Press Conference Event at DBD วันแถลงข่าวเปิดตัวงานที กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์ 30 สิงหาคม 2013
 35. 35. #THMegaSale Location : DBD Time : 14:00 Topic ● Project overview ● Group partner ● Target & KPI - Expected outcome ● Hi-light product and partner Target Booth Outdoor Innovation, Jewelry Fashionista, Good Choice, CP Freshmart, 7-11, Press Event 24 Sep 2013
 36. 36. #THMegaSale Team Work Project Lead : Pawoot Pom Coordinate : Kumlaitip Jan Working Group ● Somwang Paysbuy ● Somkiat Rebonz ● Burin ReadyPlanet ● Wai Priceza ● Golf ETDA 089-145-4922 ● Yim DBD 081-987-3909 ● ททท. (ผู้แทน) ธีรพงษ์ 081-376-0765 ● ไปรษณีย์ไทย ปรางค์ 081-929-6903 ● PANTAVANIJ Vee 086-5564565
 37. 37. #THMegaSale Supported Budget ● DBD Media (Offline) 1 million ● ETDA 1 million ○ Organizer (Project Management) ○ Web Development ○ Online Media ● TAT 200,000 baht
 38. 38. #THMegaSale Organizer Open for Pitching ● From ETDA ● Freewill Solution (Pantavanij) ● K.Pat
 39. 39. #THMegaSale Other Source of Data ● Number and Target Simulation ● Draft of Project Document
 40. 40. #THMegaSale เรามาเปลียนแปลงประเทศไทยให ้ดีด ้วย E-Commerce กันครับ “พลังการเปลียนแปลงอยู่ในมือเราครับ” * ** สนใจมาร่วมทํางานในโครงการนี Join ได ้เลยครับ ที Facebook Group ของโครงการ
 41. 41. #THMegaSale END http://www.ThaiECommerce.org More information email : info@thaiecommerce.org * fb.com/ThaiECommerceAssociation

×