Msc bis รายชื่อมีโอกาสรักษาสภาพ_2-2556_0

743 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Msc bis รายชื่อมีโอกาสรักษาสภาพ_2-2556_0

  1. 1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจและ/หรือสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือสาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งตรวจสอบรายชือนักศึกษาที่มโอกาสรักษาสถานภาพ (ภาคการศึกษาที่ 2/2556) ่ ี กรณี ไม่มีขอมูลรายชื่อนักศึกษา โปรดแจ้งกลับภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ้ โดยแจ้งกลับมาที่ email : mayula@sit.kmutt.ac.th (สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาก่อนวันลงทะเบียนไม่ต้องชาระงินค่ารักษาสภาพ) การรักษาสถานภาพจะกระทาได้ในกรณี: 1. เรียนรายวิชา (Course work) ครบตามหลักสูตร 36 หน่วยกิต และหรือ 39 หน่วยกิต รวมถึงมีผลการเรียนครบทุกวิชา 2. คงเหลือการประมวลผลสอบความรู้ (Comprehensive) และหรือ มาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยมีขนตอนการลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ั้ มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการชาระค่าลงทะเบียนรักษาสถานภาพแบบใหม่ นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลตามคูมือการลงทะเบียนที่ ่ http://regis.kmutt.ac.th/NewAcis/Student%20Manaual_Draf%20Version0.01.pdf กาหนดการลงทะเบียนเรียน * * การลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (ไม่เสียค่าปรับ ) เวลา 07.00 - 23.00 น. ที่ http://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/ กรณีคงเหลือวิชาเรียนและนักศึกษาต้องการรักษาสถานภาพ **สาหรับนักศึกษาที่คงเหลือรายวิชาเรียน (Course work) ต้องการรักษาสถานภาพให้เขียนคาร้องผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://www.sit.kmutt.ac.th/Petition/ กรณีสอบรายวิชา Workshop ของภาค 1/2556 ไม่ผ่าน (ผลเป็น U) ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ **กรณีสอบรายวิชา Workshop ของภาค 1/2556 ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนซ้าในภาค 2/2556 ทั้งนี้ขนตอนการลงทะเบียน ั้ โปรดติดตามประกาศจากคณะอีกครั้ง **การสอบรายวิชา Workshop ผ่าน (ผลเป็น S) ของภาค 1/2556 หมายถึง นักศึกษาต้องสอบผ่าน ทั้ง 2 เงื่อนไข คือ คะแนนสอบ ผ่าน (ผลเป็น S) และ ผล IS Report ผ่าน (ผลเป็น S) ลาดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รหัสนักศึกษา 52440501 52440502 52440503 52440504 52440505 52440506 52440508 52440511 52440512 52440513 52440515 52440516 ชือ-สกุล ่ นางสาว กฤตยา กฤตยาพงศ์พันธุ์ นาย กวิน อุ่นประเสริฐสุข ว่าที่ ร.ต. กอปกิตติ นาคะปิณฑ์ นาย กัมพล แสวงการ นาย กิตติมุก แสนสุข นาย คมกฤช พูนสวัสดิ์ นางสาว จุฑามาศ เจริญไวย์ นาย ณัฐโรจน์ อภิชาติประคัลภ์ นางสาวณิชาภัค นาคสมพงษ์ นางสาว ดวงแก้ว สมดี นางสาว ทิพย์อาไพ ยืนยง นาย ธนพัฒน์ คงพ่วง รุ่น 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 จานวนเงินที่ต้องชาระ 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
  2. 2. ลาดับ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 รหัสนักศึกษา 52440518 52440519 52440520 52440521 52440524 52440526 52440529 52440530 52440531 52440533 52440535 52440536 52440537 52440543 52440547 52440549 52440552 52440553 52440554 52440556 52440557 52440558 52440559 52440561 52440562 52440564 52440567 52440569 52440570 52440573 52440579 52440582 52440583 52440585 52440587 52440590 52440593 ชือ-สกุล ่ นาย ธนูทอง บุษบง นาย ธราธร วุฒินภาพัฒน์ นางสาวธัญญาพร หลวงหาญ นางสาว ธันยาพร ทองคันทม นางสาว บุศรินทร์ เครือเขียว นางสาว บุษยา มาฉะกาด นางสาว ปรีดาวรรณ กาลพิรักษ์ นางสาว ปิยดา แก้วขจร นางสาว ปิยพรรณ วุฒิ นางสาว ปิยะภรณ์ เหลืองทอง นาย พงษ์ศักดิ์ ไผ่แดง นาย พรหม มันยุติธรรม ่ นาย พิสัยรัตน์ เสถียรรุ่งเรือง นาย รุสดี แวดือรามัน นาย วรฉัตร วงษ์อินทร์ นางสาว วลัยรัตน์ บุญเกิด นาย วิบูลย์ ทองคา นาย วีระชัย อินทะพันธ์ นาย วุฒิพร เอี่ยมจิตกุศล นาย ศรายุทธ จันทกรณ์ นางสาว ศศินท์ สังขพิทักษ์ นางสาว ศิริภา เคลือนคล้อย ่ นาย ศิริสิทธิ์ ศานติคณาวงศ์ นาย สุกิจ เรืองศิลป์ นางสาว สุชัญญา เทพสุคนธ์ นาย สุรเชษฐ์ แดงเอียด นายหิรัญพัฒน์ เรืองไชย นาย อรรถพล ชัยวุฒิธร นาย อรรถพล รักษ์ดารงธรรม นางสาว เกศิณี ขาอินทร์ นาย จิรัชย์ ฉมามหัทธนา นายชัยวัฒน์ วัฒนกุญชร นางสาว ชิราธร ไชยทองพันธ์ นางสาว ฐิณัฐฌา สีสัน นางสาว ณชลนิภา นะตะ นาย ทรงเกียรติ เข็มเจริญ นาย วณิกเกียรติ์ ทาทอง รุ่น 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 จานวนเงินที่ต้องชาระ 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
  3. 3. ลาดับ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 รหัสนักศึกษา 52440594 52440595 52440596 52440597 52440598 52440600 52440604 52440605 52440607 52440609 52440612 52440617 52440618 52440623 53440501 53440502 53440504 53440507 53440508 53440511 53440512 53440515 53440516 53440517 53440519 53440521 53440522 53440525 53440526 53440529 53440530 53440531 53440532 53440533 53440534 53440535 53440538 ชือ-สกุล ่ นาย พัชรดนัย กล่านาค นาย นพพล สกุลรัตนศักดิ์ นาย นพพล เชือฉุน ้ นาย นรนิตย์ ตังตระกูล ้ นายนัฐวุฒิ สกุณา นาย บวรวิชญ์ มุงคุณแสน นาย พยัคฆ์ ใจขาน นางสาว พรทิพย์ แซ่ตง ั้ นางสาว ภัณฑิลา วระดี นาย วรพันธุ์ เกิดวรรณชัย นาย วันเฉลิม ประจวบนพ นางสาว สายใจ จันทร์ตา นางสาวชนัญญ์ธนิษฐ์ วิศรุตโสภณ นาย โฆษิต สุเมธนฤมล นางสาวกรรณิการ์ นาหน้าวงษ์สุข นายกิตติพล ปัสสา นายจีรศักดิ์ แจ่มกระจ่าง นายชัยพงษ์ อร่ามพรกุล นางสาวชินิกา นันทวงศ์ นายตรีธวัฒน์ หิรัญศิริวัฒนา นายธนกร อิทธิภูวดล นายธีรพล โมคา ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ไทยเล็ก นายธีรไนย เกิดเจริญ นายนฤดม ตันวัชรพันธ์ นางสาวนิกร ธระเสนา นายนิพนธ์ เกียรติประภาพกุล นางสาวปองฤทัย แซ่ตี่ นางสาวปานชนก สุขศรีจักรวาฬ นายพลกฤษณ์ ศกุนะสิงห์ นางสาวพลอยชมพู สุกาญจนะ นางสาวพัชลี วรรธนะศักดิ์ นายพิชัย วีระวานิชย์ นายพิสิฐ จงรุ่งเรืองวัฒนา นางสาวภัสรินทร์ อยู่ยง นายภาณุพงศ์ แม้นหมาย นางสาวรัชฎา จันทร์อุปเหม้า รุ่น 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 จานวนเงินที่ต้องชาระ 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
  4. 4. ลาดับ 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 รหัสนักศึกษา 53440540 53440542 53440543 53440544 53440546 53440548 53440550 53440551 53440554 53440555 53440558 53440559 53440561 53440562 53440563 53440564 53440566 53440567 53440569 53440570 53440571 53440573 53440575 53440576 53440577 53440578 53440579 53440580 53440582 53440583 53440702 53440703 53440704 53440706 53440707 53440710 53440714 ชือ-สกุล ่ นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี นายวรพล รักเจียม นางสาววรรณภา ศิริภากรชัย นางสาววรรณภา โทสุวรรณ์ นายวีระ คุรุจิตธรรม นางสาวศศิธร บุญมานะรักษ์ นายศักรภพณ์ ปริยัติฆรพันธ์ นางสาวศิริพร บัวอุไร นายสากล ชินสิทธิเวช นายสายชล ประเสริฐ นางสาวสุกัญญา แสนทวีสุข นางสาวสุกานต์ดา กระเดา นางสาวสุจินดา เปี่ยมขาดี นายสุทธิพัฒน์ รัตนะ นายสุบิน ขันเปี่ยมไพศาล นางสาวพีรตา ทองคา นางสาว อนิลดา แซ่ตง ั้ นางสาวอมาวดี คงตุก นางสาวอรวรรรณ มุขธระโกษา นายอุดมชัย สรรวัจนา นางสาวเกศินี ทองสุ นางสาวเช ตรีจักรสังข์ นางสาวเบญญาภา รุ่งธนาภัทรกุล นางสาวเพชรา จิตเสนาะ นายเมธัส กองเพิ่มพูล นางสาวแพร ณรงค์ฤทธิ์ นางสาวโชติกา พญามงคล นายณัฐพัชร์ จรรยารุ่งเรือง นายสุขสรร ไทยด้วง นายสุทัศน์ บุญอนันตบุตร นางกรรณิการ์ โอวุสุ นายกิตินัทธิ์ พิเชฐพงศ์ธร นายขจรพงศ์ โพธิ์ชัย นางสาวจารุณี แซ่โกว นางสาวชลธิชา ฐานบัณฑิต นายทัศนะ อภัยภักดิ์ นางสาวธัญญพร ศรีเพ็ญประภา รุ่น 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 จานวนเงินที่ต้องชาระ 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
  5. 5. ลาดับ 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 รหัสนักศึกษา 53440716 53440719 53440721 53440722 53440723 53440726 53440726 53440728 53440731 53440737 53440739 53440740 53440741 53440742 53440744 53440746 53440748 53440748 53440749 53440751 53440752 53440753 53440754 53440755 53440757 53440758 53440759 53440759 53440761 54440501 54440503 54440507 54440512 54440512 54440514 54440515 54440516 ชือ-สกุล ่ นายนพดล แก้วบุญมา นายนราธิป ภูวนา นางสาวนันทิวัน สุวรรณสิทธิ์ นางสาวนารินทร์ สาระธร นายคุณวรรธน์ เหล่าอาภาสุวงศ์ นายปริญญา หนูนุรัตน์ นายปริญญา หนูนุรัตน์ นางสาวพรรณี กาญจนูปถัมภ์ นางสาวพิชญาภา เปี่ยมขาดี นางสาวลภัสรดา ฤทธิ์ถาวร นางสาววิมลวรรณ สมหรหม นายวีรพร ปานโชติ นายศิริวิทย์ ผาสุข นายสมพงษ์ ปานนก นางสาวสุกานดา ศรีรุ่งกมล นางสาวสุนันทา กังสวิวัฒน์ นางสาวสุรีรัตน์ ณ บางช้าง นางสาวสุรีรัตน์ ณ บางช้าง นางสาวสุวรรณี ปิ่นสุวรรณ นายอภิพล วิเศษวิทย์สกุล นางสาวอรอนงค์ สุนทรแก้ว นายอัฐพล ผลพฤกษา นางสาวเกษศิรินทร์ อ้อสถิตย์ นายเทอดพงษ์ สุขสมบูรณ์ นางสาวเบญจมาศ เทียนทอง นางสาวเพ็ญนภา ศิริวัฒน์ นางสาวโชติชนิตย์ ฤทธินารายณ์ นางสาวโชติชนิตย์ ฤทธินารายณ์ นายไพโรจน์ รุ่งจันเหนือ นาย กรีวุธ อัศวคุปตานนท์ นายกิตติกร กรรณิการ์ นางสาวจตุพร นุ่มวัฒนะ นายชูสกุล โภคารัตน์กุล นายชูสกุล โภคารัตน์กุล นางสาวณัฏยา วีระเกียรติสันติ นางสาวดวงกมล แพงนามวงศ์ นางสาวดวงดาว เจริญผล รุ่น 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 จานวนเงินที่ต้องชาระ 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
  6. 6. ลาดับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 รหัสนักศึกษา 54440518 54440519 54440521 54440525 54440528 54440530 54440532 54440533 54440534 54440535 54440538 54440538 54440539 54440541 54440542 54440543 54440545 54440546 54440547 54440549 54440550 54440551 54440553 54440554 54440555 54440556 54440557 54440559 54440562 54440562 54440570 54440574 54440579 54440580 54440584 54440589 54440592 ชือ-สกุล ่ นางสาวทองกร วุฑฒะกุล นางสาวทิวาพร ใจปลืม ้ นางสาวธัญญานันท์ บุญวิริยะศักดิ์ นายปรัชญา ธนูไชยศักดิ์ นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์ นางสาวพัทธนันท์ ธรรมจะดี นายภัทร นุตะมาน นายมัฏฐพงศ์ ธรรมสัตย์ นางสาวมาริสา ทิมจิตร นายรัฐพร สุดสงวน นายวรวุฒิ วีระกุล นายวรวุฒิ วีระกุล นางสาววลีรัตน์ มีเสียงศรี นางสาววิไลลักษณ์ มีประชา นางสาวศศพร เวชกรบริรักษ์ นายศุภชัย สิงห์เทพ นายสรพล ตันติยาพงศ์ นายสาวิตร หนองแสง นางสาวสิริลกษณ์ เตียคา ั ้ นางสาวสุกัญญา หวังชินกลาง นางสาวสุธาสินี สรรพช่าง นางสาวสุนิศา รอดจินดา นางสาวสุมนา ถนอมแก้วมรกต นายหรรษธร จิรานุภัทร นางสาวอนงค์ลกษณ์ แก้วปรากาญจน์ ั นายอรรถพล จิวรพงษ์ นางสาวอรอานันท์ ศุภวิทยาภินันท์ นางสาวอัญชลี อะหลี นางสาวอุษา บางกุง ้ นางสาว อุษา บางกุง ้ นายชัยรัตน์ ทีเจริญ นายธนพรรณ นวลงาม นางสาวปริศญา ทิชนันท์ นายพงษ์ศักดิ์ ลาภทวีเศรษฐ นายศตวรรษ พลายละหาร นายสุบัญชา ตรีมงคลกุล นางสาว กาญจนาภรณ์ พิมพรัตน์ รุ่น 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 จานวนเงินที่ต้องชาระ 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
  7. 7. ลาดับ 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 รหัสนักศึกษา 54440595 54440597 54440601 54440601 54440610 54440611 54440612 54440613 54440614 54440615 54440616 54440617 54440618 54440619 54440620 54440621 54440622 54440623 54440624 54440625 54440626 54440627 54440628 54440629 54440630 54440631 54440632 54440633 54440635 54440636 54440637 54440638 54440641 54440642 54440643 54440645 54440646 ชือ-สกุล ่ นายทนาพร กาพลรัตน์ นาวาตรีธนภัทร แสงเปี่ยมสุข นายประพนธ์ ปัญญาอนุรักษ์กิจ นาย ประพนธ์ ปัญญาอนุรักษ์กิจ นางสาว กัลยา ศิวะกุลรังสรรค์ นาย กุลชาติ กมลทิพย์สุคนธ์ นาย กุลเทพ จิรลักข์ นาย คณิตโชค เจียรจิตอารีย์ นางสาว คีตวรรณ เจริญศิลป์ นางสาว ชญาน์นัทช์ เปี่ยมมหามงคล นาย ชัยโชค อรุณโรจนวุฒิ นางสาว ฐิติมน จุลเดชนันทชัย นางสาว ณดาพรรธน์ รุจิพัฒนนันท์ นาย ณัฐพงศ์ วุฒิกรวณิชย์ นางสาว ทัศมาตุ วงษ์ท้าว นาย นรา มาสรวง นาย นันทชัย กรุณาฤทธิโยธิน นางสาว ผกายวรรณ ศรีหมาด นางสาว ฝนทิพย์ ธารราลึก นาย พรพจน์ สุทธิสว่างวงศ์ นาย ภูวนาท ชุณหวรากรณ์ นางสาว รุ่งทิพย์ โลหะยิ่งบริสุทธิ์ นางสาว วรางคนาง ไทยสนธิ นางสาว วันอรุณ บัณฑิตย์นพรัตน์ นางสาว วีรนาถ แสงเปี่ยม นางสาว สุกัญญา แซ่กิม นาย สุทธิกิตติ์ พูนธนาทรัพย์ นางสาว สุภัทรา มณีโชติ นางสาว สุวภาพ จุฬาสถิตย์ นางสาว อมรรัตน์ ทรัพย์ธารงค์ นางสาว อรภา ติณณภัทรกุล นาย อรรตพร เกิดแสงสว่างวงศ์ นางสาว อุทัยวรรณ ปรีชา นางสาวเกศรินทร์ จันทคัต นางสาว เบญญาพร อาภาประวิตร นาย กฤติวัช สุรศักดิพิพัฒน์ ์ นาย กิตติพันธ์ สุรศักดิทาขวัญ ์ รุ่น 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 จานวนเงินที่ต้องชาระ 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
  8. 8. ลาดับ 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 รหัสนักศึกษา 54440647 54440648 54440649 54440650 54440651 54440653 55440529 55440566 55440569 55440593 55440594 55130700614 55130700640 55130700657 55130700670 55130700672 55130700673 55130700674 55130700675 55130700676 55130700677 ชือ-สกุล ่ นาย ณัฎฐชัย ปรีดีสนิท นาย ณัฐวุฒิ สุภประกร นายธนสิทธิ์ นุ่มสกุล นางสาว พรทิพย์ ปลังศิริ ่ นาย วิรัช ศิริโพธิโสรัตร์ นาย ศิรสิทธิ์ ราศรี นายรักษ์พล ชาติสุวรรณ นางสาวทิตยา วีระศิริวัฒน์ นายนพดล วงศ์มณี นางสาวอรุณี ติยะพิษณุไพศาล นายชัยธนันท์ บารมีชัยธนันต์ นายณัฐพงษ์ สมสะกิด นางสาวรุ้งทิพย์ ทองเชตุ นางสาวสุรีวัลย์ โมทอง นางสาวมนัสชนก ทองมัน ่ นายธเนศ เวชพันธ์ นางปุณยนุช เลาหอุดมพันธ์ นางสาววารนี ศรีสรรค์ นายศิริชัย ศรีสุข นายสาธิต วิทยาพันธุ์ นางสาวปณิตา บุญญแพทย์ รุ่น 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 จานวนเงินที่ต้องชาระ 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

×