Εθνικός Διάλογος για το Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών

612 views
559 views

Published on

έναρξη του Εθνικού Διαλόγου για το Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών

Published in: Environment
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Εθνικός Διάλογος για το Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών

 1. 1. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Οργάνωςη Διαλόγου για ζνα βιϊςιμο Εθνικό Σφςτημα Προςτατευόμενων Περιοχϊν Κωνςταντίνα Ι. Γιαννακοποφλου Γενικι Γραμματζασ ΥΠΕΚΑ
 2. 2. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ»
 3. 3. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Nat.Veg.Types Russia 174 France 104 Spain 98 Germany 76 Italy 65 Bulgaria 60 Romania 59 Ucraine 56 Norway 55 Austria 53 ΕΛΛΑΔΑ 50 Poland 45 Croatia 44 Sweden 42 Czech Rep. 42 Great Britain 38 Slovakia 35 Albania 35 Slovenia 34 Switzerland 34 Macedonia 33 Serbia 31 Finland 31 Hungary 25 Portugal 24 Ireland 23 Belgium 19 Belarus 18 Denmark 16 Moldavia 15 Netherlands 15 Lithuania 13 Latvia 11 Iceland 10 Πλοφτοσ ςε τφπουσ βλάςτηςησ ςτην Ελλάδα και τη Νότια Βαλκανική
 4. 4. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 = 419 περιοχζσ: 241 (SCI) + 202 (SPA) = 42.955 km2 112 Τφποι οικοτόπων (82 ςτο Παράρτθμα Ι Οδθγίασ 92/43/ΕΕ + 30 Ελλθνικοί) 28 Φορείσ Διαχείριςησ 90 Τόποι (30% του Δικτφου) 92 Τφποι Οικοτόπων (73 ςτο Παράρτθμα Ι Οδθγίασ 92/43/ΕΕ + 19 Ελλθνικοί) Μζτρα διαχείριςθσ για τθ διατιρθςθ των τφπων οικοτόπων Μζτρα βελτίωςθσ τθσ ‘φτωχισ’ και προςταςία τθσ ικανοποιθτικισ κατάςταςθσ διατιρθςθσ
 5. 5. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» 28 ΦΔ, με ευκφνθ διαχείριςθσ ςε μια ζκταςθ >1.700.000 ha. Από αυτι τθν ζκταςθ τα 950.000 ha είναι περιοχζσ του δικτφου Natura 2000 (30% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του δικτφου N2000 ςτθν Ελλάδα). Οι περιοχζσ ςτθν υπόλοιπθ ζκταςθ βρίςκονται εκτόσ δικτφου Natura 2000 και κυρίωσ λειτουργοφν ωσ buffer zones.
 6. 6. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Χαρακτηριςτικά διαλόγου Ουςιαςτική διαβοφλευςη και ανταλλαγή απόψεων όλων των εμπλεκόμενων υπηρεςιϊν και φορζων: • ΥΠΕΚΑ, • ςυναρμόδια Υπουργεία όπωσ το ΥΠΑΑΤ, Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, • άλλοι Φορείσ όπωσ: ΦΔ Προςτατευόμενων Περιοχϊν, ΜΚΟ, Ερευνθτικοί Φορείσ, Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα, εκπρόςωποι εμπλεκόμενων φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ) Συμμετοχικόσ Δομθμζνοσ Οργανωμζνοσ
 7. 7. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Αποδοτικότητα/αποτελεςματικότητα διαλόγου ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ α) εμπειρία από τη λειτουργία (13 χρόνια) των Φορζων Διαχείριςησ Προςτατευόμενων Περιοχϊν). β) αποτίμθςθ / αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του κεςμοφ των φορζων διαχείριςθσ από τθν Επιτροπι ΦΥΣΗ το 2011, 10 χρόνια μετά από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τουσ, γ) προγενζςτερεσ απόψεισ και προτάςεισ από θεςμοθετημζνουσ Φορείσ και ΜΚΟ (Επιτροπι Φφςθ το 2012, απόψεισ που κατατζκθκαν κατά τθ διαβοφλευςθ για τθ ςυγχϊνευςθ των φορζων διαχείριςθσ, WWF- Ελλάσ, Φορείσ Διαχείριςθσ Προςτατευόμενων Περιοχϊν, επιςτθμονικζσ οργανϊςεισ, κλπ).
 8. 8. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Χρονικόσ προςδιοριςμόσ Ζναρξθ Διαλόγου: Μάιοσ 2014 Λιξθ Διαλόγου: Σεπτζμβριοσ 2014
 9. 9. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Επίπεδα Συντονιςμοφ Διαλόγου για το Εθνικό Σφςτημα Προςτατευόμενων Περιοχών Υπουργόσ ΠΕΚΑ Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικοφ Σχεδιαςμοφ Τμιμα Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ ΟΔΕ - Φφςθ & Προςτατευόμενεσ Περιοχζσ Εκνικι Επιτροπι ΦΥΣΗ 2000 Σφγκλιςθ Συςτθμάτων Εποπτείασ – Φφλαξθσ, Προςταςίασ & Διαχείριςθσ Εργαλεία Διαχείριςθσ ςτισ Προςτατευόμενεσ Περιοχζσ Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ – Οικονομικι Βιωςιμότθτα Συςτιματοσ Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ Θεματικζσ Ομάδεσ Διαλόγου
 10. 10. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Θεματικι Ομάδα 1: Αρχιτεκτονική / Δομή Συςτήματοσ Συντονιςμόσ (ΤΔΦΠ) Ε. Τρφφων, Χ. Χρυςομάλλθσ 9-μελισ ομάδα 1 εκπρόςωποσ Επιτροπισ ΦΥΣΗ 2000 1 εκπρόςωποσ ΜΚΟ 1 εκπρόςωποσ ΦΔ 1 εκπρόςωποσ ΑΕΙ 1 εκπρόςωποσ ΥΠΕΚΑ (Δάςθ) 1 εκπρόςωποσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 1 Εκπρόςωποσ Εργαηομζνων ΦΔ
 11. 11. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Θεματικι Ομάδα 2: Οικονομική Βιωςιμότητα – Πηγζσ Χρηματοδότηςησ Συντονιςμόσ (ΕΥΣΠΕΔ) Χ. Κοφρτελθ, Δ. Κουτρά 7-μελισ ομάδα 1 εκπρόςωποσ ΥΠΕΚΑ (ΤΔΦΠ) 1 εκπρόςωποσ ΜΚΟ 1 εκπρόςωποσ ΦΔ 1 εκπρόςωποσ ΑΕΙ 1 εκπρόςωποσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
 12. 12. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Θεματικι Ομάδα 3: Εργαλεία Διαχείριςησ ςτισ Προςτατευόμενεσ Περιοχζσ Συντονιςμόσ (Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000) Κ. Θάνοσ, Π. Δθμθτρακόπουλοσ / Μ. Πανίτςα 7-μελισ ομάδα 1 εκπρόςωποσ ΥΠΕΚΑ (ΤΔΦΠ) 1 εκπρόςωποσ ΥΠΕΚΑ (Δάςθ) 1 εκπρόςωποσ ΜΚΟ 1 εκπρόςωποσ ΦΔ 1 εκπρόςωπο Μελετθτικοφ Τομζα (ΕΠΜ, Σχ. Διαχείριςθσ)
 13. 13. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Θεματικι Ομάδα 4 : Σφγκλιςη Συςτημάτων Φφλαξησ, Εποπτείασ, Προςταςίασ και Διαχείριςησ Συντονιςμόσ (Διεφθυνςη Δαςών και ΟΔΕ – Φφςη / Προςτατευόμενεσ Περιοχζσ) Κ. Δθμόπουλοσ Ι. Χαραλαμπόπουλοσ 7-μελισ ομάδα 1 εκπρόςωποσ ΥΠΕΚΑ (ΤΔΦΠ) 1 εκπρόςωποσ ΥΠΕΚΑ (Δάςθ) 1 Εκπρόςωποσ ΜΚΟ 1 εκπρόςωποσ ΦΔ 1 εκπρόςωποσ Μελετθτικοφ Τομζα (ΕΠΜ, Σχ. Διαχείριςθσ)
 14. 14. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» • Απόψεισ- Πορίςματα πρϊτθσ ςυηιτθςθσ • Απόψεισ- Πορίςματα πρϊτθσ ςυηιτθςθσ • Απόψεισ- Πορίςματα πρϊτθσ ςυηιτθςθσ • Απόψεισ- Πορίςματα πρϊτθσ ςυηιτθςθσ Θεματικι Ομάδα 4 Θεματικι Ομάδα 1 Θεματικι Ομάδα 2 Θεματικι Ομάδα 3
 15. 15. 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για τημ οργάμωση και λειτουργία του Εθμικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης τωμ Προστατευόμεμωμ Περιοχώμ» Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Σεπτζμβριοσ 1θ ςυνάντθςθ 2θ ςυνάντθςθ 3θ ςυνάντθςθ 4θ ςυνάντθςθ Διακεματικι ςυνάντθςθ Διακεματικι ςυνάντθςθ Διακεματικι ςυνάντθςθ Χρονοδιάγραμμα θεματικών και διαθεματικών ςυναντήςεων

×