ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢
ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
Γηάλλεο Μαληάηεο, Τπνπξγόο ΠΔΚΑ
ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΣΩΒΡΙOY 2013
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ: ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (1)
Πήκεξα έλα...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ: ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (2)
4. ΢πνδνκή...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
28 λέα έξγα θηεκαηνγξάθεζεο, πξνϋπνινγηζκνύ 572 εθαη. ...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΓΔΠΚΔ΢ΠΖ ΚΑΠ
Νξγαλσκέλα - Γξήγνξα - Κε ζεβαζκό ζηνλ πν...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΡΝ ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΗΛΑΗ ΑΛΑΞΡ΢ΜΗΑΘΝ ΔΟΓΑΙΔΗΝ
Έλα ζεκαληη...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΡΝ ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΘΠ΢ΓΣΟΝΛΗΕΔΗ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ
Θεζκ...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΞΝ΢ ΒΟΗΠΘΝΚΑΠΡΔ ΠΖΚΔΟΑ;
 Λεηηνπξγεί Κηεκαηνιόγην ζηηο...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
1ε ΓΔΛΗΑ ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖΠ 1995-1999
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
2ε ΓΔΛΗΑ ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖΠ 2008
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
3ε ΓΔΛΗΑ ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖΠ 2011
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
4ε ΓΔΛΗΑ ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖΠ 2013
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΡΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ΢ ΛΔΝ΢ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
Δληαίεο κειέηε...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΝΟΓΑΛΩΚΔΛΑ
 Έρνπκε ηελ αλαγθαία εζληθή ηερλ...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΓΟΖΓΝΟΑ
ΔΞΗΡΑΣ΢ΛΠΖ ΠΡΗΠ ΑΛΑΘΔΠΔΗΠ ΚΔΙΔΡΩΛ
Με...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΓΟΖΓΝΟΑ (2)
ΡΑΣ΢ΡΔΟΖ ΞΔΟΑΗΩΠΖ ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖ...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΦΗΙΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΝΙΗΡΖ
ΑΞΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑ...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΦΗΙΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΝΙΗΡΖ (2)
 Γηαδηθηπαθέο εθα...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΦΗΙΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΝΙΗΡΖ (3)
Η δηαδηθαζία «Ξξν...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
΢ήκεξα: 102 πξνζσξηλά Θηεκαηνινγηθά Γξαθεία
Δληόο 2014...
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢
Η ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙ΢Η
΢ΣΗ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

παρουσίαση νέου προγράμματος κτηματογράφησης

537 views
470 views

Published on

Παρουσίαση Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στη Συνέντευξη Τύπου για το Εθνικό Κτηματολόγιο

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

παρουσίαση νέου προγράμματος κτηματογράφησης

 1. 1. ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ Γηάλλεο Μαληάηεο, Τπνπξγόο ΠΔΚΑ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΣΩΒΡΙOY 2013
 2. 2. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ: ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (1) Πήκεξα έλα λέν μεθίλεκα γηα λα απνθηήζεη ην βαζηθό εζληθό ηνπ ξόιν: 1.Έξγν δηαζθάιηζεο ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ γηα ηα αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηνπο 2.Έξγν εληνπηζκνύ, θαηαγξαθήο, πξνζηαζίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ 3.Δξγαιείν γηα ηνλ αλαπηπμηαθό ζρεδηαζκό ηεο ρώξαο ζε ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν, κε πξόζεκν αεηθνξίαο θαη βησζηκόηεηαο
 3. 3. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ: ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (2) 4. ΢πνδνκή πξνζέιθπζεο θαη δηαζθάιηζεο επελδύζεσλ κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 5. Δξγαιείν ηεο Θνηλσλίαο ησλ Ξνιηηώλ γηα έιεγρν ησλ απνθάζεσλ όισλ ησλ βαζκίδσλ εμνπζίαο 6. ΢πνδνκή κηαο λέαο Ούζκηζεο ηνπ Δζληθνύ Σώξνπ, πιήξνπο εθζπγρξνληζκνύ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη πάηαμεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ πνιενδνκηθό – ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
 4. 4. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ 28 λέα έξγα θηεκαηνγξάθεζεο, πξνϋπνινγηζκνύ 572 εθαη. επξώ Πηόρνο νιόθιεξε ε ρώξα λα έρεη θηεκαηνγξαθεζεί θαη εληαρζεί ζε ιεηηνπξγία θηεκαηνινγίνπ κέρξη ην 2020. 16 εθαη. δηθαηώκαηα (42%) 65% ηεο έθηαζεο ηεο Διιάδαο 12.000 ζέζεηο εξγαζίαο κεραληθώλ, δηθεγόξσλ, ζηειερώλ πιεξνθνξηθήο θαη άιισλ εηδηθνηήησλ ΡΝ ΚΔΓΑΙ΢ΡΔΟΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖΠ
 5. 5. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΓΔΠΚΔ΢ΠΖ ΚΑΠ Νξγαλσκέλα - Γξήγνξα - Κε ζεβαζκό ζηνλ πνιίηε Έσοςμε ηην εθνική εμπειπία και ηη γνώζη Διδασηήκαμε από ηιρ αζηοσίερ ηος παπελθόνηορ Ψηθίζαμε νέο νόμο πος μαρ πποζθέπει ηο καηάλληλο πλαίζιο Πξνρσξάκε ζην ηειεπηαίν κεγάιν Πξόγξακκα Κηεκαηνγξάθεζεο: Ξην νξγαλσκέλα Ξην γξήγνξα Ξην απνηειεζκαηηθά γηα ηνλ πνιίηε
 6. 6. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΡΝ ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΗΛΑΗ ΑΛΑΞΡ΢ΜΗΑΘΝ ΔΟΓΑΙΔΗΝ Έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο:  Οξηνζεηεί νξηζηηθά ηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή πεξηνπζία  Απνηππώλεη κε αθξίβεηα ζε ράξηεο πνύ βξίζθεηαη ηη, άξα απαληά ζην εξώηεκα πνύ κπνξώ λα θάλσ ηη Έλα «δηαιεηηνπξγηθό» θαη «πνιπδηάζηαην» Κηεκαηνιόγην:  Βάζε γηα έλα νινθιεξσκέλν Πύζηεκα Ξιεξνθνξηώλ θαη Γηαρείξηζεο Γεο  Ξαξνρή ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο
 7. 7. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΡΝ ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΘΠ΢ΓΣΟΝΛΗΕΔΗ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ Θεζκόο πνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίιπζε κηαο ζεηξάο δπζιεηηνπξγηώλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. Νξηζηηθνπνίεζε ησλ «ζεζκηθώλ γξακκώλ»  όξηα δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ,  όξηα ΢ρεδίσλ Πόιεσλ,  όξηα νηθηζκώλ  γξακκή αηγηαινύ  όξηα πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρώλ  όξηα αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, θ.ά. Όσημα για ηον εκζςγσπονιζμό ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Κπάηοςρ
 8. 8. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΞΝ΢ ΒΟΗΠΘΝΚΑΠΡΔ ΠΖΚΔΟΑ;  Λεηηνπξγεί Κηεκαηνιόγην ζηηο πεξηνρέο ηεο 1εο Γεληάο Κηεκαηνγξάθεζεο  Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ή έρεη νινθιεξσζεί, ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ζην Κηεκαηνιόγην ησλ Ξξσηεπνπζώλ Λνκώλ θαη ησλ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ  Αξρίδεη ε θηεκαηνγξάθεζε πεξηαζηηθώλ πεξηνρώλ ηεο ρώξαο θαη 10 λνκώλ ζηελ Κεληξηθή θαη Βόξεηα Διιάδα 1ε γεληά θηεκαηνγξάθεζεο: Πεξίνδνο: 1995-1999 Πηινηηθά πξνγξάκκαηα ζε 340 θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο
 9. 9. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ 1ε ΓΔΛΗΑ ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖΠ 1995-1999
 10. 10. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ 2ε ΓΔΛΗΑ ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖΠ 2008
 11. 11. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ 3ε ΓΔΛΗΑ ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖΠ 2011
 12. 12. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ 4ε ΓΔΛΗΑ ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖΠ 2013
 13. 13. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΡΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ΢ ΛΔΝ΢ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Δληαίεο κειέηεο: ν αλάδνρνο θάζε κειέηεο αλαιακβάλεη όια ηα ζηάδηα ηεο θηεκαηνγξάθεζεο από ηε ζπιινγή ησλ δειώζεσλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε, αιιά ζα πινπνηήζεη ην έξγν ηκεκαηηθά: 3 θάζεηο Οη πεξηνρέο θάζε κειέηεο ζα θηεκαηνγξαθνύληαη ζηαδηαθά, νκαδνπνηεκέλεο ζε Θαιιηθξαηηθνύο Γήκνπο Οι ππώηερ πεπιοσέρ θα ξεκινήζοςν ενηόρ ηος 2014, οι επόμενερ 12 μήνερ μεηά και οι ςπόλοιπερ πεπιοσέρ θα ακολοςθήζοςν ηο 2016.
 14. 14. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΝΟΓΑΛΩΚΔΛΑ  Έρνπκε ηελ αλαγθαία εζληθή ηερλνγλσζία  Γηνξζώλνπκε ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο  Έρνπκε ηελ πνιηηηθή απνθαζηζηηθόηεηα λα πξνρσξήζνπκε κέρξη ηέινπο Η πνηόηεηα ησλ κειεηώλ ειέγρεηαη απζηεξά. Οη κειέηεο πινπνηνύληαη:  ρσξίο ππέξβαζε ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζην θόζηνο  κε ειάρηζηα πνζνζηά ελζηάζεσλ θαη δηνξζώζεσλ (20% αξρηθά, 3% ηώξα) Το νέο μεγάλο ππόγπαμμα, πος ζήμεπα πποκηπύζζεηαι, έσει ποιόηηηα & αξιοπιζηία.
 15. 15. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΓΟΖΓΝΟΑ ΔΞΗΡΑΣ΢ΛΠΖ ΠΡΗΠ ΑΛΑΘΔΠΔΗΠ ΚΔΙΔΡΩΛ Με ην λέν λόκν 4164/2013 ζπληνκόηεξε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία Διέγρεηαη ε ηθαλόηεηα ησλ δηαγσληδόκελσλ λα πινπνηήζνπλ ην έξγν θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο – όρη ηερληθή πξνζθνξά ΢ε ιηγόηεξν από έλα ρξόλν ζα έρνπλ αλαδεηρζεί νη αλάδνρνη ΢ηηο αξρέο ηνπ 2015 μεθηλά ε ζπιινγή δειώζεσλ γηα ηηο πξώηεο πεξηνρέο
 16. 16. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΓΟΖΓΝΟΑ (2) ΡΑΣ΢ΡΔΟΖ ΞΔΟΑΗΩΠΖ ΘΡΖΚΑΡΝΓΟΑΦΖΠΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ Ρκεκαηηθή πεξαίσζε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο Μεηά ηελ αλάξηεζε ησλ θηεκαηνινγηθώλ ζηνηρείσλ:  Όπνπ δελ ππάξρνπλ ελζηάζεηο ε θηεκαηνγξάθεζε νινθιεξώλεηαη άκεζα, δει. έλα ρξόλν λσξίηεξα Ξιενλεθηήκαηα: Κείσζε εμόδσλ γηα ηνλ πνιίηε Ππληόκεπζε ηνπ ρξόλνπ Υποσπέωζη ηος Δημοζίος να ςποβάλλει δηλώζειρ για ηα ακίνηηά ηος, ηαςηόσπονα με όλοςρ ηοςρ άλλοςρ.
 17. 17. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΦΗΙΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΝΙΗΡΖ ΑΞΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ Πξνζθέξνπκε: ΢ςειό επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ Αλαιπηηθό Νδεγό Θηεκαηνγξάθεζεο ΢ςεινύ επηπέδνπ πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε Αμηνπνηείηαη ό,ηη πην ζύγρξνλν ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο.
 18. 18. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΦΗΙΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΝΙΗΡΖ (2)  Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο γηα ηελ θηεκαηνγξάθεζε (Ηλεκηπονική ςποβολή δήλωζηρ, ηλεκηπονική ανάπηηζη, on-line εθαπμογέρ για ηα Γπαθεία Κηημαηογπάθηζηρ κ.ά.)  Πύγρξνλα ραξηνγξαθηθά ππόβαζξα Γσξεάλ «΢πεξεζία Θέαζεο Νξζνθσηνγξαθηώλ» www.ktimatologio.gr  Ππλερήο λνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πνιηηώλ Απνηέιεζκα: Έλα πνιύ θηιηθό πεξηβάιινλ γηα θάζε πνιίηε, είηε δεη ζηελ Διιάδα, είηε ζην εμσηεξηθό
 19. 19. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΓΗΑΡΗ ΞΗΝ ΦΗΙΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΝΙΗΡΖ (3) Η δηαδηθαζία «Ξξναλάξηεζεο» απνζθνπεί:  ζηε κείσζε ησλ πξόδεισλ ζθαικάησλ  ζηε δηόξζσζε ησλ ζθαικάησλ επεμεξγαζίαο, θαη  ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηηήζεσλ δηόξζσζεο θαη ησλ ελζηάζεσλ Σα πξόδεια ζθάικαηα δηνξζώλνληαη δσξεάλ Σερληθή ππνζηήξημε ησλ Κηεκαηνινγηθώλ Γξαθείσλ θαη κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο - δσξεάλ «ηερληθόο ζύκβνπινο» Οξηζηηθή επίιπζε δεηεκάησλ
 20. 20. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ ΢ήκεξα: 102 πξνζσξηλά Θηεκαηνινγηθά Γξαθεία Δληόο 2014: 13 λέα Γξαθεία Η κεηαβαηηθή πεξίνδνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΢πνζεθνθπιαθείσλ σο Θηεκαηνινγηθώλ Γξαθείσλ έρεη εμαληιήζεη ηνλ πξννξηζκό ηεο. Έσο ην 2020: ηα Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία δνκνύληαη κε πην νξζνινγηθό θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν. Πλήπηρ διοικηηική και οπγανωηική ςπαγωγή ζηο ΥΠΕΚΑ Ζ ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΓΝΚΖ ΡΝ΢ ΘΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ΢
 21. 21. ΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΣΗΜΑΣΟΓΡΑΦΗ΢Η΢ Η ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ – ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙ΢Η ΢ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙ΢Η ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ αζθάιεηα θαη εγγύεζε ζηηο ζπλαιιαγέο αθηλήησλ απνθάιπςε θαη πξνζηαζία δεκόζηαο γεο επηηάρπλζε θαη δηαζθάιηζε επελδύζεσλ νινθιεξσκέλε ςεθηαθή ππνδνκή γηα πνιπδηάζηαηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηήξημε αεηθόξνπ/βηώζηκεο αλάπηπμεο ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν Νινθιήξσζε Θηεκαηνινγίνπ έσο ην 2020 Ν ΡΔΙΗΘΝΠ ΚΑΠ ΠΡΝΣΝΠ:

×