΢τατιςτικά ςτοιχεία εκδοθζντων Πιςτοποιητικών     Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΠΕΑ)     ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢ 2011 ΕΩ΢ ΢ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ΢ 2...
΢τατιςτικά ςτοιχεία εκδοθζντων Πιςτοποιητικών Ενεργειακήσ Απόδοςησ                (ΠΕΑ)Για τθν ορκότερθ αν...
πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά λόγο ζκδοςησ          140000          120000          100000   Πλή...
πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία
πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά Νομό
Πλήθοσ ΠΕΑ                           60000                   20000     ...
πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά δεκαετία καταςκευήσ των κτιρίων                                 ...
Πλήθοσ ΠΕΑ          10000               15000                     20000   ...
πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία για              ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ καταςκευήσ τ...
πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία για ςυγκεκριμζνεσ      χρονικζσ περιόδουσ καταςκευήσ των κτιρίωνΚατά ...
πλήθοσ Ενεργείακών Επιθεωρητών ανά ΠΕΑ που ζχουν εκδώςει           3000                  2682 ...
πλήθοσ Ενεργειακών Επιθεωρητών ανά νομό     (με βάςη την ζδρα τουσ)
1000                                   1500                      ...
Πλήθοσ επιθεωρητών                 1000                     1200           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

στατιστικά πεα (09 2012)

12,790 views
12,659 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Στην 9η κάρτα θα έπρεπε να γίνει περαιτέρω επεξεργασία ώστε να υπάρχουν 2 δείκτες για τις δύο δεκαετίες 1981-2010 και όχι ένας. Την περίοδο 2001-2010 σχεδόν ανοικοδομήθηκε όλη η χώρα και θα έπρεπε να γνωρίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την ποιότητα των κατασκευών.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
12,790
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,924
Actions
Shares
0
Downloads
101
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

στατιστικά πεα (09 2012)

 1. 1. ΢τατιςτικά ςτοιχεία εκδοθζντων Πιςτοποιητικών Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΠΕΑ) ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢ 2011 ΕΩ΢ ΢ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ΢ 2012
 2. 2. ΢τατιςτικά ςτοιχεία εκδοθζντων Πιςτοποιητικών Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΠΕΑ)Για τθν ορκότερθ ανάγνωςθ των ςτοιχείων, επιςθμαίνονται τα παρακάτω:α) μζχρι ςιμερα ζχουν εκδοκεί περίπου 203.000 ΠΕΑ. Ωςτόςο, τα ςτοιχεία που παρατίκενται αναφζρονται ςε μικρότερο πλικοσ, ςτο διάςτθμα από 9.1.2011 ζωσ 19.9.2012,β) τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται αποτελοφν μία αρικμθτικι απεικόνιςθ τθσ κατάςταςθσ και δεν ζχουν υποςτεί ςτατιςτικι επεξεργαςία, θ οποία είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να εξαχκοφν κάποια περαιτζρω ςυμπεράςματα για τθν ενεργειακι κατάςταςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ,γ) μερικζσ περιπτϊςεισ ΠΕΑ που βρίςκονται εκτόσ των λογικϊν ορίων και ςτα όρια του ςτατιςτικοφ λάκουσ (πχ κτίρια που καταςκευάςτθκαν πριν από πολλά ζτθ και παρουςιάηουν υψθλι ενεργειακι κατάταξθ), εξετάηονται και ελζγχονται αναλυτικά από τθν ΕΥΕΠΕΝ, προκειμζνου να διορκωκοφν τα προφανι όςο και τα ενδεχόμενα λάκθ.
 3. 3. πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά λόγο ζκδοςησ 140000 120000 100000 Πλήθοσ ΠΕΑ 80000 60000 40000 20000 0 εξοικ.κατοίκων εξοικ.κατοίκων πώλθςθ ενοικίαςθ νεα κτίρια λοιπά 1ο ΠΕΑ 2ο ΠΕΑοριςτικά υποβλθκζντα 48411 114709 700 22812 7753 3046 Λόγοσ ζκδοςησ
 4. 4. πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία
 5. 5. πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά Νομό
 6. 6. Πλήθοσ ΠΕΑ 60000 20000 40000 80000 100000 160000 120000 140000 0 Αγορζσ 63 Αγροτικά ιατρεία 4 Αίκουςεσ διδαςκαλίασ 78 Αίκουςεσ δικαςτθρίων 3 Αίκουςεσ πολλαπλών… 159 Αμφικζατρα 1 Αςτυνομικζσ διευκφνςεισ 15 Βιβλιοκικεσ /* , * 9 Βρεφικοί ςτακμοί 10 Γραφεία 4416 Δευτεροβάκμιασ… 302 Εμπορικά κζντρα 108 Εςτιατόρια 1394 Ηαχαροπλαςτεία 184 Θζατρα 8 Ιατρεία 378 Ιδρφματα 4 Ινςτιτοφτα γυμναςτικισ 107 Καταςτιματα 13629 Καφενεία 1643 Κζντρα υγείασ 8 Κινθματογράφοι 10 Κλειςτό γυμναςτιριο 100 Κλειςτό κολυμβθτιριο 10 Κλινικζσ 4 Κοιτώνεσ 13 Κομμωτιρια 122 Κουρεία 8 Μονοκατοικία 25008 Μουςεία 7 Μουςικζσ ςκθνζσ 3 Νθπιαγωγεία 58 Νοςοκομεία 9 Νυχτερινά κζντρα… 210 Ξενοδοχείο - Ετιςιασ… 140 Ξενοδοχείο - Θερινισ… 360 Ξενοδοχείο - Χειμερινισ… 1 Ξενώνεσ - Ετιςιασ… 151 Ξενώνεσ - Θερινισ… 337 πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά χρήςη κτιρίου Οίκοι ευγθρίασ 3 Οικοτροφεία 4 Παιδικοί ςτακμοί 44 Πολυκατοικία 133242Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 334 Τράπεηεσ 159 Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 15 Υγειονομικοί ςτακμοί 1 Υπεραγορζσ 122 Φαρμακεία 200 Φροντιςτιρια 394 Χώροι εκκζςεων 31 Χώροι ςυναυλιών 2 Χώροι ςυνεδρίων 6 Ψυχιατρεία 4 Ωδεία 19
 7. 7. πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά δεκαετία καταςκευήσ των κτιρίων 53801 60000 39330 50000 29750 40000Πλήθοσ ΠΕΑ 22855 22062 30000 10321 9389 20000 1867 1160 1102 10000 286 467 235 0
 8. 8. Πλήθοσ ΠΕΑ 10000 15000 20000 25000 50000 1907 4618 7153 4839 8346 4908 5331 2321 4460 3614 4758 4573 Έναρξη υποχρζωςησ και για διαμερίςματα 8384 12659 πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά μήνα 19521 15649 19613 17949 20407 14463 15993
 9. 9. πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία για ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ καταςκευήσ των κτιρίων 45000 40000 35000 30000Πλήθοσ ΠΕΑ 25000 20000 15000 10000 5000 0 1800-1899 1900-1955 1956-1980 1981-2010 2011-2012 A+ 0 2 4 148 10 A 0 2 9 132 19 Β+ 1 16 78 619 194 Β 2 77 422 5267 1054 Γ 20 538 3705 27911 2099 Δ 33 1279 9249 28109 687 Ε 25 1566 14621 14765 156 Ζ 36 1896 19942 6078 33 Η 169 6536 38342 6567 27
 10. 10. πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία για ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ καταςκευήσ των κτιρίωνΚατά τθν ιςχφτου ΚΕΝΑΚ 2% - 4280 ΠΕΑ 0% - 286 ΠΕΑ 6% - 11934 ΠΕΑ Χρονική περίοδοσ 47% -89596 ΠΕΑ 1800-1899 45% -86350 ΠΕΑ Κατά τθν ιςχφ του 1900-1955 Κανονιςμοφ Πριν τθν ιςχφ του 1956-1980 Θερμομόνωςθσ Κανονιςμοφ Κτιρίων Θερμομόνωςθσ 1981-2010 Κτιρίων 2011-2012
 11. 11. πλήθοσ Ενεργείακών Επιθεωρητών ανά ΠΕΑ που ζχουν εκδώςει 3000 2682 2500 1842Πλήθοσ επιθεωρητών 2000 1500 1116 1000 683 470 321 285 239 500 194 153 100 79 69 7 7 6 2 1 1 1 0 Πλήθοσ εκδοθζντων ΠΕΑ
 12. 12. πλήθοσ Ενεργειακών Επιθεωρητών ανά νομό (με βάςη την ζδρα τουσ)
 13. 13. 1000 1500 2000 3500 2500 3000 500 0 Αγρονόμοσ Τοπογράφοσ Μθχανικόσ 107 Άλλθ Ανώτατθ Σχολι 118 Άλλθ Πολυτεχνικι Σχολι 217 Αρχιτζκτονασ Μθχανικόσ 1539 Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ 830 9 Θλεκτρονικόσ Μθχανικόσ 4 Μεταλλειολόγοσ-Μεταλ/γοι Μθχανικόσ Μθχ/γοι-Θλεκτρολόγοσ Μθχ. 149 4Μθχανικόσ Διαχείριςθσ Ενεργειακών Πόρων 11 Μθχανικόσ Παραγωγισ και Διοίκθςθσ 2 Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ Μθχανικόσ Χωροταξίασ και Περιφερειακισ 3 Ανάπτυξθσ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 1356 1 Ναυπθγόσ Μθχανικόσ 47 Ναυπθγόσ-Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Πολιτικόσ Μθχανικόσ 3265 πλήθοσ Ενεργειακών Επιθεωρητών ανά ειδικότητα Πτυχιοφχοσ Πολιτικόσ Μθχανικόσ Δομικών 412 Ζργων Πτυχιοφχοσ Πολιτικόσ Μθχανικόσ Ζργων 58 Υποδομισ 4 Πτυχιοφχοσ Τοπογράφοσ Μθχανικόσ 37 Χθμικόσ Μθχανικόσ
 14. 14. Πλήθοσ επιθεωρητών 1000 1200 1400 1600 1800 200 400 600 8000 417 1η πρόςκληςη 1076 1548 1064 505 130 430 199 29 17 16 13 12 23 12 10 2η πρόςκληςη 312 1246 741 267 πλήθοσ Ενεργειακών Επιθεωρητών που εντάχθηκαν ςτο Μητρώο ανά μήνα 139 52

×