Zbadaj szczepionkę przeciwko malarii

934 views
796 views

Published on

Zgodnie z tym protokołem młodzież bierze udział w badaniach w celu opracowania szczepionki przeciwko malarii, która w połączeniu z obecnie dostępnymi środkami może istotnie się przyczynić do zapewnienia lepszej kontroli nad tą istotną chorobą pasożytniczą. Uczniowie będą badać różne związki będące kandydatami na szczepionkę, stosując metodę ELISA i następnie zdecydują, który z nich jest najbardziej skuteczny. Protokół doświadczalny stanowi szansę dla ośrodków naukowych, muzeów i szkół do odtworzenia rzeczywistego doświadczenia przeprowadzanego w rzeczywistym laboratorium prowadzącym badania nad szczepionką na malarię.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
934
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zbadaj szczepionkę przeciwko malarii

 1. 1. Zbadaj szczepionkęprzeciwko malariiWarsztaty doświadczalneprotokół
 2. 2. WprowadzenieUważa się, że malaria jest najważniejszą chorobą pa- aerozoli o właściwościach owadobójczych, leków profi-sożytniczą na świecie i każdego roku powoduje śmierć laktycznych, wdrażanie programów edukacyjnych orazokoło 800 000 osób w każdym wieku, zwłaszcza dzieci interwencje środowiskowe.poniżej piątego roku życia i kobiet w ciąży. WedługŚwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 3000 Społeczność naukowców intensywnie pracuje nadmilionów osób jest narażonych na ryzyko złapania szczepionką, o której się sądzi, że mogłaby istotnieinfekcji, a w roku 2010 na świecie stwierdzono 225 przyczynić się do lepszej kontroli nad malarią wmilionów przypadków malarii, z których 90% wystąpiło połączeniu z obecnie stosowanymi środkami. Obecniew Afryce. istnieje już szczepionka, znajdująca się na etapie badań klinicznych, która będzie wykazywać skuteczność wObecnie malaria jest chorobą endemiczną w po- 50% przypadków.nad 100 krajach na terenie Afryki Subsaharyjskiej iw obszarach położonych na południu Azji, AmerykiŁacińskiej i Oceanii. Ostatnie doniesienia wskazują, żepołowa populacji na świecie mieszka na obszarach,w których istnieje ryzyko zachorowania i w którychmalaria nie tylko ma konsekwencje dla zdrowia popu-lacji, ale także przyczynia się do dalszego pogorszeniasytuacji gospodarczej rejonu.W celu eliminacji choroby na obszarach, na których W trakcie tych warsztatów zbadaszwystępuje wysokie ryzyko jej przenoszenia, stosuje różne związki będące kandydatami nasię wiele interwencji obejmujących połączenie róż- szczepionkę w celu określenia, który znych środków, takich jak -między innymi - stosowanie nich jest najbardziej skuteczny.moskitier nasączonych środkami owadobójczymi i Kraje lub obszary, w których występuje zjawisko przenoszenia malarii Kraje lub obszary, w których występuje ograniczone ryzyko przeniesienia malariiŹródło: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dane z roku 2009 2
 3. 3. W jaki sposób przenosi się malaria? Dlaczego szczepionka przeciwko malarii jest potrzebna?Malaria jest chorobą zakaźną, która się przenosiw wyniku ukłucia przez komara przynależnego dogatunku Anopheles przenoszącego pasożyty z rodzaju Z historycznego punktu widzenia szczepionki byłyPlasmodium i pełniącego w związku z tym funkcję jednymi z najbardziej skutecznych środków zapobie-wektora. Wewnątrz organizmu człowieka pasożyty gających chorobom i ratujących życie, zwłaszcza wnamnażają się w wątrobie i następnie infekują krwinki przypadku chorób zakaźnych. Otrzymanie szczepionki,czerwone. Charakterystyczne objawy malarii obejmują która byłaby częściowo skuteczna, mogłoby oznaczaćgorączkę, ból głowy i wymioty, które pojawiają się od możliwość uratowania życia setkom tysięcy osób.10 do 15 dni po ukłuciu przez komara. Otrzymanie szczepionki stanowiłoby znaczny krok naprzód i byłoby możliwe dodanie jej do obecnego arsenału środków stosowanych w celu zapobiegania wystąpieniu malarii, takich jak moskitiery nasączone środkami owadobójczymi oraz stosowne i odpowied- nie leczenie w przypadkach już rozpoznanej malarii.Jak wyglądają interwencje stosowane Ponieważ skuteczność szczepionki w krótkim okresiew celu kontrolowania malarii? byłaby częściowa, nie zastępowałaby ona tych środków,Podstawowe interwencje stosowane w celu kontrolo- ale je uzupełniała i wraz z nimi stanowiłaby całkowitewania malarii można podzielić na kilka grup: rozwiązanie w celu zapobiegania malarii.1 Strategie skierowane na komara, czyli wektor, mianowicie spryskiwanie przestrzeni zamkniętych środkami owadobójczymi.2 Strategie uniemożliwiające kontakt wektora z gospodarzem, mianowicie moskitiery nasączone środkami owadobójczymi.3 Strategie skierowane przeciwko pasożytowi. W tej grupie strategii znajdują się programy terapeutyczne obejmujące różne leki zawierające cząsteczkę o nazwie artemizynina, o szybkimi skutecznym działaniu. Szczepionka także należałabydo strategii kontrolnych skierowanych przeciwkopasożytowi i w połączeniu z innymi strategiamimogłaby istotnie przyczynić się do eradykacji malarii. 3
 4. 4. Co robimy w ISgLOBAL - Instytucie Zdrowia Publicznego w Barcelonie?Instytut Zdrowia Publicznego w Barcelonie (ISGlobal) 1. Badanie podstaw molekularnych choroby,to organizacja niezarobkowa, której celem jest popra- czyli różnych odpowiedzi układu immunologicz-wa zdrowia i rozwój najbardziej wrażliwych popu- nego.lacji dzięki tworzeniu, zarządzaniu, przekazywaniu istosowaniu wiedzy i umiejętności. Jej wizją jest świat, w 2. Opracowanie nowych leków i ocena ich bezpie-którym wszyscy moglibyśmy cieszyć się dobrym zdro- czeństwa, skuteczności i efektywności.wiem, a ponadto ma wsparcie między innymi takichorganizacji społecznych, jak „la Caixa”. 3. Ocena cech epidemiologicznych malarii w różnych środowiskach i związanych z nimi aspek-Jednym z zasadniczych filarów działalności instytutu IS- tów społeczno-kulturalnych.Global są badania skierowane na problemy zdrowotnedotykające najbardziej wrażliwe populacje. Badania te 4. Analiza skuteczności różnych narzędzi profi-są prowadzone w Centrum Badań Zdrowia Światowe- laktycznych, między innymi związku międzygo w Barcelonie (CRESIB). Badania dotyczące malarii kosztami a skutecznością interwencji.prowadzone w centrum CRESIB koncentrują się nanastępujących dziedzinach: W ramach punktu (4) centrum CRESIB prowadzi badania kliniczne dotyczące bezpieczeństwa, skutecz- ności i efektywności szczepionek. Obecnie bierze udział w badaniach nad szczepionką RTS,S przeciwko malarii, która okazuje się być skuteczna u ponad 50% zakażonych dzieci. Jednocześnie naukowcy w centrum CRESIB pracują nad określeniem nowych związków będących kandydatami na szczepionkę. 4
 5. 5. Cele warsztatów 1W czasie tych warsztatów zapraszamy cię do przepro-wadzenia analizy różnych związków będących kandy-datami na szczepionkę przeciwko malarii iznajdującychsię obecnie na etapie badań w ośrodku CRESIB, wcelu określenia, który z nich jest najlepszym kandyda-tem. Związki będące kandydatami na szczepionkę wośrodku CRESIB uzyskano z wcześniej oczyszczonychbiałek pasożyta.W celu przeprowadzenia analizy tych związków bę-dziesz mieć do dyspozycji różne próbki krwi pobraneod zamieszkałych na obszarach dotkniętych malariąosób, które przebyły już chorobę w różnych okolicz-nościach i wykazują na nią odporność.Aby potwierdzić skuteczność związków będącychkandydatami na szczepionkę,, musimy się upewnić, że uosób z odpornością wystąpiła odpowiedź na te właśniezwiązki. Jeżeli u tych osób zaobserwuje się wystąpienieodpowiedzi immunologicznej przeciwko będącym kan- 2dydatami na szczepionkę białkom, będzie to oznaczać,że stanowią one dobry materiał na kandydatów naszczepionkę, ponieważ będą także mogły zainicjowaćodpowiedź niezbędną do ochrony przed przyszłymizakażeniami. 3 5
 6. 6. Celem tych warsztatów jest zapoznanie się z najczę- związków będących kandydatami na szczepionkęściej stosowanymi w laboratoriach biomedycznych będzie oznaczać, że mogą one wywoływać odpowied-metodami, takimi jak test immunoenzymatyczny ELISA nią odpowiedź immunologiczną i dlatego taki związek(ang. Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay). można uznać za dobrego kandydata.Warsztaty będą obejmować analizę mającą na celu Dzięki tej metodzie odkryjemy, który dokładnie z posia-określenie, czy w próbkach krwi występują prze- danych przez nas w laboratorium antygenów jest dobrymciwciała. Obecność przeciwciał swoistych względem kandydatem na szczepionkę przeciwko malarii. Podstawowe zasady metody eLISAPodstawowa zasada tej metody opiera się na interakcji Aby przeprowadzić identyfikację, stosowane są różnezwiązku będącego kandydatem na szczepionkę, czyli przeciwciała połączone z cząsteczką o nazwie enzymantygenu (1), z przeciwciałem (2). Swoiste przeciwciało (3), która może reagować z dodawanym przez naspołączy się ze swoistym antygenem, tworząc wyjątko- związkiem o nazwie substrat (4), powodując zmianęwy kompleks antygen-przeciwciało. koloru.Metoda ELISA umożliwia nam sprawdzenie obecno- Jeżeli zatem w próbce znajduje się przeciwciało, któreści przeciwciał i tym samym tego, czy utworzyły się chcemy wykryć, połączy się ono z dodawanym przezkompleksy antygen-przeciwciało w trakcie kontaktu nas przeciwciałem z enzymem, co z kolei sprawi, żepróbek krwi ze związkami będącymi kandydatami na substrat spowoduje zmianę koloru, co oznaczać będzieszczepionkę. wynik pozytywny. Enzym Przeciwciało Antygen1. Antygen: dowolny materiał pochodzenia zewnętrznego, który w sposób swoisty łączy się z przeciwciałami lub swoistymi limfocytami, wywołując odpowiedź immunologiczną. Zwykle masa cząsteczkowa antygenów jest wysoka i najczęściej są to białka lub polisacharydy.2. Przeciwciało: białka (immunoglobuliny - Ig) surowicy, które się tworzą w odpowiedzi na inwazję organizmu przez cząsteczki pochodze- nia zewnętrznego w wyniku naturalnej ekspozycji na antygen lub immunizacji za pomocą szczepionek. Mają postać litery Y i składają się z czterech łańcuchów polipeptydowych połączonych za pomocą międzyłańcuchowych wiązań disiarczkowych. Przeciwciała mają region stały i region zmienny.3. Enzym: białko ułatwiające swoiste reakcje metaboliczne.4. Substrat: roztwór zawierający związek, na który oddziałuje enzym. 6
 7. 7. Organizacja warsztatówAby stwierdzić, który związek będący kandydatem reagujące na te związki.na szczepionkę lub antygen jest najbardziej sku- W tym celu eksperyment zostanie podzielony nateczny, będziemy sprawdzać, czy w próbkach krwi 3 główne etapy.osób odpornych na malarię znajdują się przeciwciała1. UnIeRUCHOMIenIe BIAŁeK BĘDĄCyCH KAnDyDAtAMI (LUB AntygenÓW) nAPOWIeRZCHnI DOŁKÓWPierwszy etap będzie obejmować przytwiedzenie badanych białek będących kandydatami do stałego podłoża2. UtWORZenIe KOMPLeKSÓW Antygen-PRZeCIWCIAŁANastępnie dodamy próbki krwi, konkretnie surowicę (odpowiadającą próbkom krwi bez komórek i czynnikówkrzepnięcia) i przeciwciało oznakowane enzymem, które będziemy określać mianem przeciwciała drugorzędowe-go. W próbkach krwi, w których znajduje się badane przeciwciało, utworzą się kompleksy antygen-przeciwciało,które następnie połączą się z przeciwciałem oznakowanym enzymem. Przeciwciało Surowica drugorzędowe pacjentów oznakowane enzymem3. ODCZyt WynIKU ReAKCJINa końcu dodamy substrat enzymu, który zmieni kolor, jeżeli będzie obecny kompleks antygen-przeciwciało. Dzię-ki temu będziemy wiedzieć, czy w próbkach krwi znajdowały się badane przeciwciała, a jeżeli tak, w jakiej ilości. Substrat enzymu Wyniki i wnioskiDzięki otrzymanym wynikom będziemy mogli zoba- wiedzi immunologicznej i tym samym jest najlepszymczyć, który związek będący kandydatem na szczepion- kandydatem.kę powoduje powstanie najbardziej intensywnej odpo- 7
 8. 8. Wymagany sprzęt imateriałyAparaty i wyposażenie laboratoryjne Mieszadło magnetyczne (1) (do Mieszadełko magnetyczne i Mikropipeta przygotowania buforu PBS-tween) „wędka magnetyczna” o pojemności od 20 do 200 µl (2) Chronometr Probówka Szklana butelka o Lejek o pojemności 100 ml pojemności 250 mlMateriały jednorazowe Płytki 12-dołkowe Plastikowe pipety Pasteura, Końcówki do mikropipety dla testu eLISA i podstawki wyskalowane Bibuła chłonna Pisak niezmywalny Rękawice, okulary i fartuch laboratoryjny1. W przypadku braku mieszadła magnetycznego można zakupić płynny PBS2. W przypadku braku mikropipet można wykorzystać pipety Pasteura o małej pojemności 8
 9. 9. Odczynniki i próbki tabletka PBS do przygotowania roztworu (3) Detergent tween-20 (4) Woda destylowana drugorzędowe Przeciwciało A B C+ C- Przeciwciało drugorzędowe Kontrole pozytywne z enzymem Związki będące kandydatami na i negatywne (5) szczepionkę (antygeny) (peroksydaza) Substrat 1 2 3 4 Substrat lub Próbki surowicy pobrane od 4 osób zamieszkałych na obszarach endemi- roztwór rozwijający cznych występowania malarii, które wykazują odporność na chorobę3. Związek pomagający zachować odpowiednie pH roztworu dzięki zawartości fosforanu sodu i potasu4. Związek zapobiegający nieswoistym połączeniom przeciwciał5. C+: zawiera mieszankę surowic pobranych od osób zamieszkałych na obszarach endemicznych występowania malarii,które wykazują odporność na chorobę. C-: mieszanka surowic od osób, które nigdy nie były narażone na malarię 9
 10. 10. Sposób postępowaniaAby określić obecność lub brak występowania micznych występowania malarii z tymi antygenami, abyprzeciwciał swoistych w stosunku do 2 dostępnych w zobaczyć, czy we wspomnianych próbkach surowicylaboratorium antygenów będących kandydatami na znajdują się przeciwciała swoiste dla naszych antyge-szczepionkę, połączymy krew (a konkretnie surowicę) nów.różnych pacjentów zamieszkałych na obszarach ende- 1 Unieruchomienie antygenów na powierzchni dołkówPłytki z mikrodołkami zostaną pokryte związkami Unieruchamianie tych antygenów na powierzchnibędącymi kandydatami na szczepionkę (antygenami), dołków zachodzi z łatwością dzięki temu, że dołkiktóre chcemy zbadać w celu sprawdzenia, czy są one są wykonane z poddawanego obróbce tworzywadobrymi kandydatami na szczepionkę przeciwko charakteryzującego się wysokim powinowactwem wmalarii. kierunku łączenia białek.PROtOKÓŁ UnIeRUCHAMIAnIA AntygenÓW nA POWIeRZCHnI DOŁKÓW1 Zanotuj następnie, co zostało dodane do każdego dołka (kontrole, próbki krwi i nazwy badanych antygenów).2 Opisz dołki, zaznaczając, w którym znajduje się każda próbka. 10
 11. 11. 3 Przygotuj roztwór płuczący (PBS-Tween 0,05%).A B Odmierz 200 ml wody destylowanej do probówki za pomocą pipety Pasteura. Przełóż mieszadełko magnetyczne do butelki Korzystając z lejka, dodaj 200 ml wody i rozpuść w wodzie 1 tabletkę PBS, stosując destylowanej do butelki. mieszadło magnetyczne.C D Po rozpuszczeniu się tabletki wyciągnij mieszadeł- ko magnetyczne i za pomocą plastikowej pipety Pasteura dodaj 100 μl buforu Tween-20. Dobrze wymieszaj, odwracając butelkę kilka razy.Uwaga: Roztwór płuczący zawiera PBS (buforowaną sól fizjologiczną), która umożliwia utrzymanie przeciwciał w stabilnym środowiskupomagającym w zachowaniu ich struktury. Bufor Tween-20 jest detergentem pomagającym usunąć białka, które mogły się utworzyć w sposóbniespecyficzny, i przylega do fragmentów dołków, które nie są opłaszczone antygenem i w ten sposób zmniejsza szum tła. 11
 12. 12. 4 5 Za pomocą mikropipety dodaj badane antygeny do odpowiednich dołków (50 μl na dołek). Ważne jest, aby dodając antygeny, stosować czyste końcówki, dzięki czemu zapobiega się kontaminacji. Pozostaw do inkubacji na 5 minut w temperaturze pokojowej.6 7 Usuń pozostałości antygenu, odwracając płytkę Przepłucz w celu usunięcia nadmiaru antygenu nad bibułą chłonną. niezwiązanego z płytką. W tym celu za pomocą plastikowej pipety Pasteura napełnij dołki roztworem płuczącym.8 9 Odrzuć roztwór płuczący, odwracając płytkę nad bibułą chłonną. Powtórz ponownie krok 7 i 8. 12
 13. 13. 2 Utworzenie kompleksów antygen-przeciwciałaNa tym etapie należy najpierw przygotować surowicę nazwie peroksydaza. Ponieważ do każdego przeciwcia-pacjentów, aby umożliwić przeprowadzenie analizy pod ła pierwszorzędowego może się przyłączyć więcej niżkątem obecności przeciwciał przeciwko związkom bę- jedno przeciwciało drugorzędowe, natężenie kolorudącym kandydatami na szczepionkę. Przeciwciała, które uzyskiwane w etapie trzecim będzie większe. Dziękichcemy przeanalizować, będziemy nazywać prze- temu metoda będzie się charakteryzować większąciwciałami pierwszorzędowymi. Następnie dodamy czułością.przeciwciało drugorzędowe oznakowane enzymem o Przeciwciało Surowica drugorzędowe pacjentów oznakowane enzymemPROtOKÓŁ tWORZenIA KOMPLeKSÓW Antygen-PRZeCIWCIAŁA1 2 Za pomocą mikropipety dodaj kontrole Za pomocą mikropipety dodaj pozytywne i negatywne do odpowiednich poszczególne próbki surowicy pobrane dołków (50 μl na dołek). od 4 osób pochodzących z obszarów Kontrola pozytywna (C+) zawiera mieszankę endemicznych występowania malarii do surowic pobranych od osób zamieszkałych odpowiednich dołków (50 μl na dołek). na obszarach endemicznych występowania malarii, które wykazują odporność na chorobę. Kontrola negatywna (C-) zawiera mieszankę surowic pobranych od osób, które nigdy nie były narażone na malarię 13
 14. 14. 3 4 Pozostaw do inkubacji na 5 minut w Usuń nadmiar próbki, odwracając płytkę nad temperaturze pokojowej. bibułą chłonną.5 6 Przepłucz wszystkie dołki w celu usunięcia przeciwciał, które nie weszły w reakcję z antygenami i tym samym nie są swoiste. Za pomocą plastikowej pipety Pasteura napełnij Odrzuć roztwór płuczący, odwracając płytkę dołki roztworem płuczącym. nad bibułą chłonną.7 8 Za pomocą mikropipety dodaj przeciwciało drugorzędowe połączone z enzymem do Powtórz jeszcze dwukrotnie krok 5 i 6. wszystkich dołków (50 μl na dołek). 14
 15. 15. 9 10 Pozostaw do inkubacji na 5 minut w Usuń nadmiar przeciwciała drugorzędowego, temperaturze pokojowej. odwracając płytkę nad bibułą chłonną.11 12 Przepłucz dołki, napełniając je roztworem Odrzuć roztwór płuczący, odwracając płytkę płuczącym za pomocą plastikowej pipety nad bibułą chłonną. Pasteura.13 Powtórz jeszcze trzykrotnie dwa wcześniejsze kroki. 15
 16. 16. 3 Odczyt wyniku reakcjiPo przepłukaniu w celu eliminacji wszystkichznakowanych cząsteczek, które nie zostały związane wkompleksach antygen-przeciwciała, należy dodać subs-trat enzymu w roztworze, który ułatwi zmianę koloru. Substrat enzymuPROtOKÓŁ ODCZytU WynIKU ReAKCJI1 2 Za pomocą mikropipety dodaj substrat Pozostaw do inkubacji przez 5 minut. W tym enzymu do wszystkich dołków czasie substrat połączy się z enzymem i w (50 μl na dołek). temperaturze pokojowej będzie widoczny kolor. 16
 17. 17. 3 Przedstaw wyniki w postaci wykresu słupkowego.Antygen 1wartośćmaksymalna Intensywnośćwartość Próbkiminimalna C+ C- M1 M2 M3 M4ANTYGEN 2wartośćmaksymalna Intensywnośćwartość Próbkiminimalna C+ C- M1 M2 M3 M4 17
 18. 18. Wyniki i wnioski Zinterpretuj i przedstaw wyniki 1. Który z badanych antygenów jest według Ciebie najlepszym kandydatem na szczepionkę? Czy uważasz, że badane antygeny są dobrymi kandydatami na szczepionkę? Dlaczego? 2. Kiedy wynik reakcji jest pozytywny, a kiedy jest negatywny? Dlaczego? 3. Dlaczego Twoim zdaniem stosowane są kontrole? 18
 19. 19. 4. Który fragment przeciwciała pierwszorzędowego jest rozpoznawany przez przeciwciało drugorzędowe:region stały czy zmienny? Uzasadnij swoją odpowiedź.5. Co by się stało, gdyby nie przeprowadzać etapów płukania przed dodaniem substratu rozwijającego?6. Czy moglibyśmy zastosować próbki krwi pobrane od Twoich kolegów z klasy w celu sprawdzenia,czy nasze antygeny w laboratorium są odpowiednimi kandydatami na szczepionkę przeciwko malarii?Uzasadnij swoją odpowiedź.7. Czy uważasz, że w trakcie tego doświadczenia wykazano, że wybrany związek będący kandydatemspowoduje wywołanie odpowiedzi immunologicznej? Czy byłoby konieczne przeprowadzenie innego typudoświadczenia, aby ocenić, czy może również wywołać inny typ odpowiedzi? 19
 20. 20. Aneks I OBOWIĄZKOWE OBOWIĄZKOWE OBOWIĄZKOWE NOSZENIE FARTUCHA NOSZENIE OKULARÓW LABORATORYJNEGO NOSZENIE RĘKAWICŚrodki ostrożności i bezpieczeństwaBĄDŹ POInFORMOWAny W czasie pracy ze związkami toksycznymi lub żrącymiZobacz, gdzie znajdują się środki zapewniające bezpie- należy nosić rękawice i często myć ręce. Nie wolnoczeństwo w laboratorium lub miejsce przeznaczone zbliżać pojemników z odczynnikami do płomienia. Niedo przeprowadzania doświadczeń (gaśnice, prysznice wolno podgrzewać palnych cieczy. Butelki należy prze-lub łazienki, wyjścia awaryjne, itp.). Przed przeprowa- nosić trzymając je za dno, a nie za szyjkę.dzeniem doświadczenia dokładnie przeczytaj instruk-cje. Nie zapomnij przeczytać etykiet bezpieczeństwa USUWAnIe POZOStAŁOŚCIodczynników i aparatury. Do specjalnych i odpowiednio oznakowanych pojem- ników należy wyrzucać popękane elementy szklane,nOŚ ODPOWIeDnIĄ ODZIeŻ a także toksyczne, szkodliwe lub niekorzystne dlaRękawice, fartuch laboratoryjny i okulary ochronne. środowiska naturalnego odczynniki oraz pozostałości materiału biologicznego. Nigdy nie wolno wyrzucaćOgÓLne ZASADy stałych pozostałości do zlewu.Nie wolno palić, jeść ani pić w laboratorium ani wmiejscu przeznaczonym na przeprowadzenie doświad- W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomićczenia. opiekuna. Pamiętaj: w razie wszelkiej wątpliwości skon-Przed opuszczeniem laboratorium należy umyć ręce. sultuj się z opiekunem.Należy pracować systematycznie, starannie i bezpośpiechu. Jeżeli którykolwiek z produktów upadnie, ŚRODKI OStROŻnOŚCI OBOWIĄZUJĄCenależy go niezwłocznie podnieść. Miejsce pracy należy W RAMACH tyCH WARSZtAtÓWzawsze pozostawiać w czystości i porządku. Nigdy W czasie tego doświadczenia będziesz pracować z od-nie należy stosować sprzętu ani urządzenia, jeżeli nie czynnikami, którymi należy się posługiwać z zachowaniempoznano dokładnie sposobu jego działania. środków ostrożności charakterystycznych dla pracy z produktami chemicznymi. Poniżej wymieniono wyłączniePRACA Ze SZKŁeM produkty powodujące następujące zagrożenie:W trakcie pracy ze szkłem należy chronić ręce. Nie  należy stosować popękanych elementów szklanych. • PBS: toksyczny w przypadku spożycia, wdychania i kon-ZWIĄZKI CHeMICZne taktu ze skórą.  Nie wolno stosować żadnych odczynników w butelkach    nieopatrzonych etykietą. Związków chemicznych nie • tween 20:wolno wąchać, wdychać, kosztować ani dotykać. Nigdy toksyczny w przypadku spożycia, wdychania i kon-nie należy pipetować ustami. taktu ze skórą. Drażniący.Aneks IInumery katalogowe odczynnikównAZWA nUMeR KAtALOgOWy FIRMAPBS P4417-50TAB SigmaTween-20 P1379-100ML SigmaCHK IGY, bagged (= ANTYGEN) 1662406EDU BioRadRB ANTI-CHK, bagged (= OSOCZE) 1662407EDU BioRadGAR-HRP, bagged (= PRZECIWCIAŁO DRUGORZĘDOWE) 1662408EDU BioRadSUBSTRAT ROZWIJAJĄCY 1662402EDU BioRad 20
 21. 21. Kontynuuj badania w Xplore Health!Badacze, którzy pomagali w opracowaniu treści: Laura Puyol, badaczka w centrum CRESIB, ISGlobal. OPRACOWANO PRZEZ Niniejsza praca posiada licencję Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported de Creative Commons. Kopię licencji przedstawiono na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

×