2012 auditoria xct

303 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012 auditoria xct

 1. 1. XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORIBalanç de situació a 31 de desembre(xifres expressades en unitats deuro)ACTIUNotamemòria 2012 2011 PATRIMONI NET I PASSIUNotamemòria 2012 2011ACTIU NO CORRENT 40.271 10.908 PATRIMONI NET 41.495 43.640Immobilitzat intangible (5) 600 800 Fons propis (10) 41.495 43.640Immobilitzat material (6) 5.791 8.202 Reserves 43.640 36.205Inversions financeres a llarg termini (7) 33.476 1.502 Resultat de lexercici (3) (2.145) 7.435Actius per impost diferit 404 404 PASSIU NO CORRENT 38.988 41.416Provisions a llarg termini (11) 38.988 41.416ACTIU CORRENT 825.165 1.136.899 PASSIU CORRENT 784.953 1.062.751Deutors comercials i altres comptes per cobrar 803.161 1.097.322 Deutes a curt termini 185.000 132.000Clients per vendes i prestacions de serveis 793.343 1.073.098 Deutes amb entitats de crèdit 69.500 60.000Altres deutors 9.818 24.224 Altres deutes a curt termini 115.500 72.000Efectiu i altres actius líquids equivalents 22.004 39.577 Creditors comercials i altres comptes a pagar 54.698 58.437Proveïdors 16.013 37.598Altres creditors 38.685 20.839Periodificacions a curt termini 545.255 872.314TOTAL ACTIU 865.436 1.147.807 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 865.436 1.147.807El balanç de situació adjunt forma part integrant daquests comptes anuals 1
 2. 2. XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORICompte de pèrdues i guanys a 31 de desembre(Xifres expressades en unitats deuro)Notamemòria 2012 2011Import net de la xifra de negocis (14) 433.710 133.365Altres ingressos dexplotació (14) 259.702 154.498Despeses de personal (14) (228.975) (155.149)Altres despeses dexplotació (447.402) (112.492)Amortització de limmobilitzat (4.587) (5.572)Deteriorament i resultat per alienacions de limmobilitzatAltres resultats 500 10RESULTAT DE LEXPLOTACIÓ 12.948 14.660Ingressos financers 1 101Despeses financeres (15.094) (7.326)RESULTAT FINANCER (15.093) (7.225)RESULTAT ABANS DIMPOSTOS (2.145) 7.435Impost sobre beneficisRESULTAT DE LEXERCICI (3) (2.145) 7.435El present compte de pèrdues i guanys forma part integrant daquests comptes anuals 2
 3. 3. XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORIEstat de canvis en el patrimoni net(Xifres expressades en unitats deuro)Notamemòria 31/12/12 31/12/11A) Resultat del compte de pèrdues i guanys (2.145) 7.435Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni netI. Per valoració instruments financers1. Actius financers disponibles per a la venda2. Altres ingressos / despesesII. Per cobertures de fluxos d´efectiuIII. Subvencions, donacions i llegats rebutsIV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustosV. Efecte impositiuB) Total ingressos i despeses imputables directament en elpatrimoni net (I + II + III + IV)Transferències al compte de pèrdues i guanysVI. Per valoració instruments financers1. Actius financers disponibles per a la venda2. Altres ingressos / despesesVII. Per cobertures de fluxos d´efectiuVIII. Subvencions, donacions i llegats rebutsIX. Efecte impositiuC) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VI +VII +VIII + IX)TOTAL D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (2.145) 7.435L´estat de canvis en el patrimoni net adjunt forma part integrant daquests comptes anuals
 4. 4. XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORIEstat de canvis en el patrimoni net(Xifres expressades en unitats deuro)SALDO 31/12/2010 36.205 36.205I. Resultat de la compte de pèrdues i guanysII. Altres variacions del patrimoni net i distribucióSALDO AJUSTAT AL 01/01/2011 36.205 36.205I. Resultat de la compte de pèrdues i guanys 7.435 7.435II. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net1 Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis2 Altres ingressos fiscals reconeguts en patrimoni netIII. Operacions amb socis o propietaris1 Augments de capital2 (-) Reduccions de capital3 Altres operacions amb socis o propietarisIV. Altres variacions del patrimoni net i distribucióSALDO 31/12/2011 36.205 7.435 43.640I. Resultat de la compte de pèrdues i guanysII. Altres variacions del patrimoni net i distribucióSALDO AJUSTAT AL 01/01/2012 36.205 7.435 43.640I. Resultat de la compte de pèrdues i guanys (2.145)II. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net1 Ingressos fiscals a distribuir en varis exercicis2 Altres ingressos fiscals reconeguts en patrimoni netIII. Operacions amb socis o propietaris1 Augments de capital2 (-) Reduccions de capital3 Altres operacions amb socis o propietarisIV. Altres variacions del patrimoni net i distribució 7.435 (7.435)SALDO 31/12/2012 43.640 (2.145) 41.495RESERVESRESULTATSNEGATIUSDEXERCICISANTERIORSRESULTATDELEXERCICI TOTALL´estat de canvis en el patrimoni net adjunt forma part integrant daquests comptes anuals 3
 5. 5. XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORIActius i Passius financers(Xifres expressades en unitats deuro)ACTIUS FINANCERSANNEX12012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011Actius a valor raonable amb canvis enpèrdues i guanys:- Mantinguts per a negociar -Altres 0 0Inversions mantingudes fins el venciment 0 0Préstecs i partides a cobrar 33.476 1.502 793.343 1.073.098 826.819 1.074.600Actius disponibles per a la venda:- Valorats a valor raonable -Valorats a cost 0 0Derivats de cobertura 0 0Total 0 0 0 0 33.476 1.502 0 0 0 0 793.343 1.073.098 826.819 1.074.600PASSIUS FINANCERS2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011Dèbits i partides a pagar 69.500 60.000 143.362 109.598 212.862 169.598Passius a valor raonable amb canvis enpèrdues i guanysAltres 0 0Total 0 0 0 0 0 0 69.500 60.000 0 0 143.362 109.598 212.862 169.598TOTALDeutes ambentitats de crèditObligacions ialtres valorsnegociablesDerivats i altresDeutes amb entitatsde crèditObligacions ialtres valorsnegociablesDerivats i altresCategories ClassesINSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINITOTALTOTALInstruments depatrimoniValorsrepresentatiusde deuteCrèdits, derivats ialtresInstruments depatrimoniValorsrepresentatiusde deuteCrèdits, derivats ialtresCategories ClassesINSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINITOTALEls actius i passius financers adjunts formen part integrant daquests comptes anuals
 6. 6. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada(juntament amb informe d’auditoria)31 de desembre de 2012
 7. 7. 4Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 2012(1) Naturalesa i activitats principalsXarxa de Custòdia del Territori, (des dara lAssociació) es va constituir a Vic el 6 demarç del 2003 com a Associació sense afany de lucre, i està inscrita en el RegistredAssociacions de la Generalitat de Catalunya amb el nombre 27.665 de la Secció 1a.del Registre de Barcelona. El 03 de novembre de 2006 va ser declarada Entitatd’Utilitat Publica pel Ministeri de Interior.L’objecte social de l’Associació, que coincideix amb lactivitat i missió principalconsisteix en impulsar l’ús de la custòdia com a l’estratègia de participació de lasocietat en la conservació i gestió del medi natural, rural i urbà. Amb aquesta finalitatporta a terme les següents activitats:1. Difondre la custòdia del territori entre la ciutadania i altres agents públics iprivats per fomentar-ne el reconeixement, l’ús i el desenvolupament.2. Donar suport i oferir serveis a les entitats de custòdia i a la resta d’agentsimplicats en la custòdia del territori (institucions públiques, propietaris de terrenys iusuaris, empreses i universitats i centres de recerca).3. Potenciar el treball en xarxa de les organitzacions membres i altres agentsimplicats en la custòdia del territori.El domicili social de l’Associació està ubicat en el carrer Sagrada Família, 7 (Universitatde Vic) de Vic.
 8. 8. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 20125La Junta està formada per:CÀRREC ENTITAT TITULAR DEL CÀRREC REPRESENTANTPresidència Consorci del Lluçanès Montse Barniol CarcasonaVicepresidència Acciónatura (Fundació Natura) Sílvia Gili OlmedaSecretaria Minyons Escoltes i Guies de Catalunya Ona Yanez VilanovaTresoreria Estació Biològica del Pallars Jussà Jordi Castilló CarreteroAjuntament de Sabadell Ricard Estrada ArimonAssociació Submon Manel Gazo PérezCERM – Fundació Museu Industrial del Ter Marc Ordeig RingoCentre Propietat Forestal Ricard Farriol AlmirallGOB Menorca Sergi Marí PonsFundació catalana de l’Esplai Júlia García PastorVocalsFundació Emys Marc Vilahür ChiaraviglioLa Junta va ser aprovada per Assemblea General Ordinària de Socis amb data 27 de maigde 2011, tenint vigència fins a l’assemblea del 2013.(2) Bases de presentacióa) Imatge fidelLa Junta de l’Associació ha formulat els comptes anuals de l’exercici 2012 a partir delsregistres comptables de l’Associació a 31 de desembre de 2012 i en elles s’han aplicat elsprincipis comptables i criteris de valoració recollits al Reial Decret 1514/2007, de 16 denovembre i a les normes d´adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats senseànim de lucre aprovades pel Reial Decret 1491/ 2011, de 24 d´octubre i pel Decret259/2008, de 23 de desembre de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret125/2010, de 14 de setembre en tot allò que va modificar el nou Pla General Comptable,amb l’objectiu de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, delsresultats de l’exercici 2012, així com la proposta de distribució de resultats d’aquest últimexercici.No existeixen raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s’haginaplicat disposicions legals en matèria comptable, ni s’han produït diferències significativesentre els criteris comptables aplicats en l’exercici anterior i l’actual.Els comptes anuals adjunts es sotmetran a l’aprovació per l’Assemblea General Ordinària,i s’estima que seran aprovades sense cap modificació .
 9. 9. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 20126b) Principis comptablesEl balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net ila memòria corresponents, han estat preparades a partir dels registres auxiliars decomptabilitat, pendents d’aprovació per l’Assemblea General Ordinària i inclouen certesreclassificacions amb l’objecte d’adequar la seva presentació als principis i normescomptables generalment acceptats.c) Aspectes crítics de valoració i estimació de la incertesaL`Associació ha elaborat els seus estats financers sota el principi d’empresa enfuncionament, sense que existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvissignificatius en el valor dels actius o passius en l’exercici següent.d) Comparació de la informacióEls comptes anuals de l’exercici 2012 han estat obtinguts mitjançant l’aplicació del PlaGeneral de Comptabilitat aprovat pel R.D. 1514/2007. Es presenten a efectescomparatius, amb cadascuna de les partides del balanç de situació, el compte de pèrduesi guanys i l’estat de canvis en el patrimoni net, a mes de les xifres de l’exercici 2012, lescorresponents a l’exercici anterior aprovades a l’Assemblea General Ordinària de 27 demaig del 2011.Les xifres contingudes en els documents que componen aquestes comptes anuals, estanexpressades en unitats d’ euro, excepte indicació explícita del cas contrari .La Junta de l’Associació considera que els resultats corresponents a 2012 seranaprovats per l’Assemblea sense variacions.e) Agrupació de partidesEl comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d’agrupació en el balanç,en el compte de pèrdues i guanys o en l’estat de canvis en el patrimoni net.f) Elements recollits en diverses partidesNo es presenten elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç.g) Canvis en criteris comptablesNo s’han realitzat en l’exercici, ajustaments als comptes anuals de l’exercici 2012 percanvis de criteris comptables.
 10. 10. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 20127h) Correcció d’errorsEls comptes anuals de l’exercici 2012 no inclouen ajustaments realitzats com aconseqüència d’errors detectats en l’exercici.(3) Resultat de l’exerciciLa Junta de l’associació proposarà a lAssemblea General, destinar les pèrdues del’exercici a resultats negatius d’ exercicis anteriors, per compensar amb les reserves delliure disposició(4) Normes de registre i valoració aplicadesEls comptes anuals adjunts han estat preparats d’acord amb les normes de registre ivaloració contingudes en el Pla General de Comptabilitat. Les principals són els següents:a.- Immobilitzat intangibleL’immobilitzat intangible que recull, bàsicament, les despeses relacionades amb lesaplicacions informàtiques, es presenta pel seu cost d’amortització o el cost directe deproducció aplicat i es presenta net de la seva corresponent amortització acumulada. Ladotació de l’amortització es calcula durant un període lineal de quatre anys.b.- Immobilitzat materialL’immobilitzat material es presenta pel seu valor de cost dadquisició deduïdes lesamortitzacions acumulades corresponents i recull bàsicament instal·lacions tècniques,mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat.Lamortització dels elements de l’immobilitzat material es realitza sobre els valors de costseguint el mètode lineal, durant els següents períodes de vida útil estimada:Anys devida útilInversions en construccions 5 (per conveni amb UVIc)Instal·lacions tècniques 8Altres instal·lacions i mobiliari 6-8Equips per a processos de la informació 4Altre immobilitzat 6Les despeses de manteniment i reparacions de l’immobilitzat material que no milloren laseva utilització o allarguen la vida útil, es carreguen en el compte de pèrdues i guanys enel moment que sincorren.
 11. 11. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 20128c.- Classificació entre curt i llarg terminiEls crèdits i deutes recollits en aquesta memòria amb venciment inferior a dotze mesos esclassifiquen com a curt termini i llarg termini els que excedeixen aquest període.d.- SubvencionsLes subvencions es troben valorades per l’import concedit. Les subvencions correntss’imputen íntegrament al resultat de l’exercici en que es meriten i si son de caràcterplurianual es periodifiquen convenientment.e.- Actius financersEls préstecs i altres comptes a cobrar es registren al seu cost amortitzat.LAssociació segueix el criteri de dotar aquelles provisions per a insolvències quepermeten cobrir els saldos de certa antiguitat o en els quals concorren circumstàncies quepermeten raonablement classificar-los com a dubtós cobrament.Dintre d’efectiu i altres mitjans líquids equivalents es registra l’efectiu en caixa, bancs,dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d’alta liquiditat que són ràpidamentrealitzables en caixa i que no tenen risc de canvis en el seu valor.f.- Passius financersEls préstecs, obligacions i similars es registren inicialment per l’import rebut, net de costosincorreguts en la transacció. Les despeses financeres incloses les primes pagaderes en laliquidació o el reemborsament i els costos de transacció, es comptabilitzen en el comptede pèrdues i guanys segons el criteri de meritament utilitzant el mètode de l’interès efectiu.g.- Provisions per riscos i despesesLes responsabilitats probables o certes de qualsevol naturalesa, amb origen en litigis encurs, reclamacions, avals, garanties, indemnitzacions i obligacions pendents de quantiaindeterminada, es provisionen contra els resultats de l’ exercici d’acord amb una estimacióraonable de la seva quantia.h.- Impost de societatsLa despesa per lImpost de cada exercici es calcula sobre el benefici econòmic modificatper les diferències de caràcter permanent amb els criteris fiscals, tenint en compte lesbonificacions i deduccions aplicables al tipus impositiu per les associacions que gaudeixendel regim fiscal de les entitats parcialment exemptes. Lefecte impositiu de les diferènciesde caràcter temporal sinclouen, en el seu cas, en les corresponents partides dimpostosanticipats o diferits del balanç de situació.
 12. 12. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 20129i.- Ingressos i despesesEls ingressos i les despeses s’imputen en relació al corrent real de béns i serveis que elsoriginen i amb independència del corrent monetari i financer que se’n derivi. Tanmateixseguint el principi de prudència, l’entitat únicament inclou a la data de tancament del’exercici els beneficis realitzats, mentre que els riscs i les pèrdues es comptabilitzen tanaviat com es coneixen.j.- Indemnitzacions per acomiadamentExcepte per causa justificada o cessament voluntari, l´Associació està obligada aindemnitzar els seus empleats quan deixen de prestar els seus serveis.Front l’absència de qualsevol necessitat previsible de finalització d’ocupació i donat que noreben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o deixen voluntàriament de prestarels seus serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen aresultats en el moment en que es pren la decisió d’efectuar l’acomiadament.k.-Criteris utilitzats en transaccions entre parts vinculadesLes operacions entre entitats del mateix grup, amb independència del grau de vinculació,es comptabilitzen d’acord amb les normes generals. Els elements objecte de lestransaccions que es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valorraonable. La valoració posterior es realitza d’acord amb el previst en les normesparticulars pels comptes que correspongui.(5) Immobilitzat intangibleEl detall i moviment de les immobilitzacions intangibles durant l’exercici de 2012, en unitatsd’euro, és el següent:Aplicacionsinformàtiques TotalCostSaldo al inici de l’exercici 6.419 6.419(+) AltesSaldo al final de l’exercici 6.419 6.419Amortització acumuladaSaldo al inici de l’exercici (5.619) (5.619)(+) Dotació a lamortització (200) (200)Saldo al final de l’exercici (5.819) (5.819)Valor comptable a 31 de desembre de 2012 600 600
 13. 13. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 201210(6) Immobilitzat materialEl detall i moviment de les immobilitzacions materials durant l’exercici de 2012, en unitatsd’euro, és el següent:Terrenys iConstruccionsAltreimmobilitzatmaterial TotalCostSaldo al inici de l’exercici 10.755 31.844 42.599(+) Altes 1.976 1.976Saldo al final de l’exercici 10.755 33.820 44.575Amortització acumuladaSaldo al inici de l’exercici (9.072) (25.325) (34.397)(+) Dotació a lamortització (36) (4.351) (4.387)Saldo al final de l’exercici (9.108) (29.676) (38.784)Valor comptable a 31 de desembre de 2012 1.647 4.144 5.791A 31 de desembre de 2012, el import dels bens totalment amortitzats ascendeix a 32.520euros i correspon en la seva totalitat a instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material.(7) Inversions financeres a llarg terminiEl detall de les inversions financeres a llarg termini durant l’exercici 2012 expressat enunitats d’euro és el següent:2011 2012Inversions financeres en Instruments de patrimoniParticipació COOP 57 902 902Participació Oinarri SGR 600 32.5741.502 33.476La inversió a Oinarri SGR, correspon a 271 participacions de 120,20 euros de valornominal cadascuna d´elles. L´esmentada participació fa referència al aval del 10% exigitper Oinarri SGR a l´Associació, per tal de fer front al 40% de la subvenció atorgada perpart de la Unió Europea respecte al projecte cooperatiu Landlife, LIFE10/INF/ES/540 queascendendeix a 325.654 euros i amb venciment de juny de 2015.
 14. 14. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 201211(8) Actius i passius financersEls crèdits i dèbits que figurin en el subgrup 47 amb l’ Administració Pública no esreflectiran en aquest apartat.El detall dels actius i passius financers es mostra en l’Annex I d’aquesta memòria.En els actius financers, trobem a la partida d’efectiu i altres actius líquids equivalents,22.004 euros que corresponen a saldos amb diferents entitats bancàries.En els passius financers, hi ha una pòlissa amb límit de 45.000 euros i disposada perl’associació en un import de 28.294 euros i amb venciment durant l’any 2013. El tipusd’interès és del 8%.Tanmateix, hi ha un préstec amb l’entitat col·laboradora COOP57 per import global de100.000 euros, amb venciment l’any 2012 i a un tipus d’interès del 7,25%. Aquest présteces cancel.larà per part de l’Associació a durant de l´any 2013.També hi ha 2 préstecs mercantils de 4.500 euros amb Triodos Bank i 20.000 euros ambUNNIM.(9) Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. DisposicióAddicional Tercera “Deure d’ Informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliolLa informació en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacionscomercials, és la següent:Pagaments realitzats i pendents de pagament ala data de tancament del balanç31/12/2011 31/12/2012Import % Import %Dins del termini màxim legal 299.564 100 431.670 100ResteTotal pagaments de l´exercici 299.564 100 431.670 100Ajornaments que a la data detancament sobrepassen eltermini màxim legal
 15. 15. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 201212(10) Fons propisEl detall i moviment d’aquest epígraf del balanç de situació, expressat en euros es elsegüent:Saldo al31/12/11Distribucióde resultatsAltes /BaixesSaldo al31/12/12Reserves 36.205 7.435 - 43.640Excedent de lexercici 7.435 (7.345) (2.145) (2.145)43.640 - (2.145) 41.495(11) Provisió per a riscs i despesesAquest epígraf recull l’import d’uns fons de reversió, que son aplicats d’acord amb elscriteris que assigni la Junta amb el vist-i-plau de l’Assemblea en exercicis futurs. Durantl’exercici 2012, l’entitat ha traspassat al compte de pèrdues i guanys adjunt la quantitat de2.428 euros.EurosSaldo a 31/12/2011 41.416Altes de l’exerciciBaixes de l’exercici (2.428)Saldo a 31/12/2012 38.988(12) Situació fiscalSegons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-sedefinitivament liquidats fins que les declaracions hagin estat inspeccionades per lesautoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Al 31 dedesembre de 2012 lAssociació té obert a inspecció per les autoritats fiscals tots elsimpostos principals que li són daplicació des de lexercici 2008.L’Associació Xarxa de Custòdia del Territori es una entitat de caràcter associatiu quetributa en el règim d’entitats parcialment exemptes per la qual cosa les activitats que esduen a terme dintre de la seva finalitat social estan exemptes de tributació en concepted’impost sobre societats, no estan exemptes aquelles activitats de caràcter econòmicles quals tributen al règim general.
 16. 16. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 201213(13) Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent dels instruments financersLes activitats de la Associació estan exposades a diferents tipus de riscos financers,destacant fonamentalment els riscos de crèdit, de liquiditat i els riscos de mercat (tipusde canvi, tipus de interès i altres riscos de preu ).Risc de crèdit. Els principals actius financers de la Associació són el saldo en bancs,deutors comercials i altres comptes a cobrar, que representen la màxima exposició del’Associació al risc de crèdit en relació als actius financers.Risc de liquiditat. La situació general dels mercats financers, especialment el mercatbancari, durant els últims mesos ha estat particularment desfavorable pels demandantsde crèdit. L’ Associació presta una atenció permanent a l’evolució dels diferents factorsque poden ajudar a solventar la crisi de liquiditat i en especial a les fonts definançament.Risc de tipus de interès. Les variacions dels tipus de interès modifiquen el valorraonable d’aquells actius i passius que meriten a un tipus de interès fixe així com elsfluxes futurs dels actius i passius referenciats a un tipus d’interès variable.L’objectiu de la gestió del risc del tipus de interès és assolir un equilibri en la estructuradel deute que permeti minimitzar el cost del mateix en un horitzó plurianual, amb unarepercussió reduïda en el compte de pèrdues i guanys.Depenent de les estimacions de la Associació i dels objectius de l’estructura del deute,es poden realitzar operacions de cobertura mitjançant la contractació de derivats quemitiguin aquests riscos.(14) Ingressos i despesesa) Despeses de personalLes carregues socials incloses en el compte de pèrdues i guanys adjunta corresponen,bàsicament, a sous i salaris i a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.El seu detall a 31 de desembre de 2012, és el següent:2011 2012Sous i salaris 117.836 176.191Seguretat social a càrrec de l´empresa 37.313 52.784Total 155.149 228.975
 17. 17. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 201214b) Ingressos d’explotacióEl detall dels ingressos d’explotació és el següent:2011 2012Quotes de membres 45.445 43.755Ingressos i subvencions vinculades a activitats 133.365 433.710Subvencions estructurals 109.053 215.947Total 287.863 693.412L’Associació rep diferents subvencions per a dur a terme la seva activitat principal, lesquals es reconeixen en l’exercici en que es desenvolupen.Generalment, el cobrament de la totalitat d’aquestes subvencions està subjecte a lacorrecta justificació de les despeses incorregudes per haver-les dut a terme. L’Associacióconsidera que les justificacions pendents de resoldre a 31 de desembre de 2012 nosuposaran cap revocació de la quantia inicialment atorgada.(15) Aplicació d’elements patrimonials a fins propisTots els elements patrimonials es destinen als fons propis de l’Associació.(16) Altra informacióa) Retribució de la JuntaLa Junta no està retribuïda tal com indica l’article 21.4 dels seus estatuts: “Els membresde la Junta no remunerats en funció del seu càrrec, sense perjudici de que puguinrealitzar qualsevol activitat professional retribuïda per encàrrec de l’Associació, semprei quan es tracti d’una activitat emmarcada en un servei professional o de col·laboracióexterna“.b) Retribució dels auditorsLa retribució percebuda pels auditors ha ascendit per a la realització de l’auditoria delexercici de 2012 a 2.000 euros i no han percebut cap retribució addicional per altresconceptes i en qualsevol cas no representa un percentatge significatiu en els ingressosde lauditor.
 18. 18. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 201215c) Informació sobre el medi ambientA 31 de desembre de 2012, els comptes anuals de l’Associació no presentaven cappartida que tingui que ser inclosa en el document a part dinformació medi ambientalprevista en lordre del Ministeri dEconomia de 8 doctubre de 2001.d) PersonalLa composició de la plantilla de la Associació és la següent:Categoria professionalPlantillamitjanaPlantilla al 31/12/2012Homes Dones TotalAdministratiu/va 1 1 1Direcció 2 1 1 2Tècnics 3 4 4TOTAL 1 6 7(17) Bases de presentació de la liquidació del pressupostLa Direcció de l’Associació redacta el pressupost de l’exercici en base a la informacióque de les diferents partides disposa o pressuposa.Aquest pressupost és presentat a la Junta per la seva aprovació, amb anterioritat al’inici de l’exercici comptable pressupostat i en l’assemblea anual ordinària de membresratifica el pressupost si s’escau.Amb periodicitat quadrimestral la Junta fa un seguiment detallat del complimentpressupostari.
 19. 19. Xarxa de Custòdia del TerritoriMemòria abreujada31 de desembre de 201216(18) Informació de la liquidació del pressupost 2012INGRESSOS REAL PRESSUPOSTAjuts estructurals 215.947 200.000Quotes membres XCT 43.755 36.356Ingressos per projectes 276.130 288.634Life socis 158.080 158.080Total ingressos 693.912 683.070DESPESESPersonal 253.091 234.603Funcionament 26.025 26.380Regulars 9.363 9.480Despeses per projectes 204.029 220.598Despeses socis Life 158.080 158.080Impostos 25.789 14.354Despeses financeres 15.093 8.600Amortitzacions 4.587 7.300Projecte 0,7% - 3.675Total despeses 696.057 683.070Resultat de l´exercici (2.145)(19) Informació de la previsió del pressupost econòmic 2013PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI2013 TOTALAjuts estructurals 22,55% 150.000Quotes membres 5,49% 36.505Ingressos per projectes 33,57% 223.340Ingressos socis LandLife 38,39% 255.361TOTAL INGRESSOS 665.206Despeses de Personal 29,31% 194.978Despeses de Funcionament 3,39% 22.578Despeses Regulars 0,76% 5.030Despeses per projectes 22,31% 148.399Despeses socis LandLIfe 38,39% 255.361Impostos 3,32% 22.061Despeses financeres 1,50% 10.000Amortitzacions 0,59% 3.930Projecte 0,7% 0,43% 2.869TOTAL DESPESES 665.206

×