Vegetable Oil Car Brochure - Welsh

262
-1

Published on

Vegetable Oil Car Brochure - Welsh

Published in: Design, Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
262
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vegetable Oil Car Brochure - Welsh

  1. 1. OCC Olew Coginio CyffredinY Tanwydd Carbon-Niwtral Veg Oil Motoring’s guide to running diesel vehicles on straight vegetable oil
  2. 2. Cyflwyniad ac CefndirMaer daflen hon yn gyflwyniad i redeg cerbydau diesel ar olew coginiocyffredin (OCC) ai nod yw ateb prif gwestiynau gyrwyr syn ystyriedtrawsnewid eu cerbydau i redeg ar y tanwydd hwn.CefndirMaer syniad o ddefnyddio olew coginio fel tanwydd ar gyfer peiriannau diesel yndyddion ôl i flynyddoedd cynnar y ganrif ddiwethaf pan ddyfeisiwyd y peiriant diesel.Pedair blynedd wedi i Dr Rudolf Diesel ddatblygu ei brototeip gweithredol cyntaf, câi peiriannau diesel eu rhedeg yn llwyddiannus ar olew coginio cyffredin (OCC). Roedd Dr Rudolf Diesel yn daer o blaid defnyddio OCC yn ei beiriannau, ond anghofiwyd am ei ddyhead i raddau helaeth hyd nes i bris tanwyddau godin aruthrol yn y 1970au ar 80au cynnar, pan ddechreuodd cwmni Almaenig brofi OCC yn ei beiriant diesel newydd, chwyldroadol. Erbyn hyn, 25 mlynedd yn ddiweddarach, maer un cwmni, Elsbett GmbH, yn cynhyrchu citiau trawsnewid dibynadwy syn galluogi amrediad eang o gerbydau diesel i redeg ar OCC.Pam bwydo eich cerbyd ar olew coginio?Rheswm 1: OCC ywr unig danwydd ar gyfer cerbydau cyffredin syn rhyddhau brondim gwir CO2. Megis tanwyddau ffosil, mae OCC yn dal i ryddhau CO2 wrth iddo gaelei losgi mewn peiriant. Fodd bynnag, yn wahanol i danwyddau ffosil, maer allyriannauhyn ond yn cymryd ller CO2 a amsugnwyd or atmosffer gan y planhigion a ffurfiodd yrolew yn y lle cyntaf, gyda chymorth golaur haul. Or herwydd caiff OCC ei alwn nwyddcarbon-niwtral. Felly, gall gyrrwr arbed bron y cyfan o allyriannau CO2 ei gerbyd, syngyfanswm o oddeutu tair tunnell y flwyddyn irperchennog cyffredin, drwy newid i OCC.Maen debyg mai dymar peth mwyaf y gallunigolyn ei wneud i leihau ei gyfraniad igynhesu byd-eang.
  3. 3. Pam Olew Coginio? CO2 Atmosphere CO2 Vegetable oil producing crops Conventional diesel SVO - Straight Fossil Fuel (Oil) Vegetable OilRheswm 2: Gan mai egni golaur haul wedii gronni yw OCC yn y bôn, maendanwydd adnewyddadwy dihysbydd tra peryr haul i dywynnu. Ond ni ellir ail-greutanwyddau ffosil (ac eithrio dros filiynau lawer o flynyddoedd) ac felly maercyflenwadau ohonynt yn lleihau gyda threiglad y blynyddoedd. Maer cyflenwadaucyfyngedig yn golygu y gallai prisiau tanwyddau ffosil godi ir fath raddau fel na fyddaimodd i yrwyr eu fforddio.Rheswm 3: Daw OCC o gnydau lleol, gan leihaur angen am olew tramor a hybu, ar yrun pryd, yr economi leol a chefnogir gymuned amaethyddol. Yn wahanol i olew y DwyrainCanol, nid yw OCC yn esgor ar densiwn a gwrthdaro rhyngwladol ac felly maen danwyddnad oes rhaid ymladd rhyfel drosto er mwyn sicrhau cyflenwadau ohono.
  4. 4. Sut i newid i OCCSut i newid i OCCEr mwyn sicrhau bod cerbyd diesel yn rhedeg yn iawn ar OCC maen rhaidcymhwysor cerbyd drwy osod cit trawsnewid ynddo. Yn syml, maer cit yn twymorOCC ac yn ei deneuo ir un gludedd/tewdra â diesel. Mae hyn yn caniatáu iddo lifotrwyr system cyflenwi tanwydd yn yr un modd â diesel a llosgin lân yn y peiriant. Maecitiau trawsnewid syn galluogi cerbydau i redeg ar OCC yn unig (a adwaenir fel citiauun tanc), wedi cael eu datblygu dros y 25 mlynedd diwethaf gan y cwmni AlmaenigElsbett. Yn y bôn, nid yw gyrru cerbyd y gosodwyd cit trawsnewid ynddo yn wahanoli yrru cerbyd diesel o ddydd i ddydd, ac eithrior tanwydd a roir yn y tanc.Addasrwydd y cerbydNid yw pob cerbyd diesel yn addas iw drawsnewid i OCC. Nid yw cerbydau dieselwediu ffitio âr rhan fwyaf or gwahanol fathau o bympiau tro a gynhyrchir gan Lucas,Delphi, Stanadyne a Rotodiesel yn addas iw trawsnewid gan Elsbett. Yn ogystal, ni allpeiriannau cerbydau syn dibynnu ar chwistrelliad uniongyrchol rheilen-gyffredin achwistrelliad uniongyrchol unedol gael eu trawsnewid, fel rheol, drwy ddefnyddio citiauun tanc oherwydd bod rhaid eu tanio â diesel. Mae angen trawsnewidiadau synseiliedig ar gitiau dau danc ar y cerbydau hyn. Er mwyn canfod rhestr gynhwysfawror cerbydau y gellir ac na ellir eu trawsnewid, y peth gorau yw ymweld âr gronfa ddataa ganlyn ar wefan Elsbett: www.elsbett.de/forms/ekit .
  5. 5. Cyfreithlondeb a thanwydd Cyfreithlondeb a thanwyddOs caiff olew coginio ei ddefnyddio fel tanwydd cerbyd, bydd yn rhaid talu toll ar boblitr i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM). Ar hyn o bryd mae peth dryswch ynglyn â ^chyfradd y doll sydd iw thalu. Mae OCC wedi bod yn gymwys ar gyfer y gyfradd dollostyngedig ar danwydd biodiesel o 27.1 ceiniog/litr, oherwydd ei fod yn ateb hollofynion cemegol a nodir ar gyfer y gyfradd is hon. Fodd bynnag, er Tachwedd 2005mae CThEM wedi rhoi gwybod i rai cynhyrchwyr OCC fod yn rhaid iddynt dalur dolllawn ar danwydd ffosil, sef 47.1c/l, ar eu tanwydd ffordd. Mae rheswm CThEM dros ytro pedol hwn yn seiliedig ar ddehongliad goddrychol iawn o un rhan fach orddeddfwriaeth syn ymwneud âr gwahaniaeth rhwng y ddwy gyfradd. Yn ystod cyfnodysgrifennur daflen hon, mae cynhyrchwyr OCC wedi derbyn cefnogaeth wleidyddol acar hyn o bryd maent yn herior dehongliad dadleuol or ddeddfwriaeth yn ymwneud ârdoll ar danwydd. Unwaith y cyhoeddir canlyniadaur heriadau gwleidyddol achyfreithiol, bydd hin bosibl cadarnhaur sefyllfa hirdymor parthed y doll ar OCC.Yng ngorllewin Cymru maen bosibl sicrhau cyflenwadau o OCC, y talwyd toll arno, gannaill ai Veg Oil Motoring neu Community Biofuels. Maer sefydliadau hyn yn dosbarthutanwydd os archebir llwyth sylweddol. Mae hefyd yn bosibl i unigolyn gofrestru i dalurdoll ar OCC ei hunan. Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â Gwasanaeth CynghoriCenedlaethol CThEM ar y rhif a ganlyn: 0845 109000. Ar hyn o bryd, mae OCC ytalwyd toll arno ar werth am 75c/l neu fwy yng ngorllewin Cymru.Dylair OCC a ddefnyddir i yrru cerbydau trawsnewidiedig fod o ansawdd syncydymffurfio â safon olew coginior diwydiant Almaenig, DIN 51605. Mae olew hadaurêp, sef yr olew rhatach fel rheol a werthir gan archfarchnadoedd, yn cydymffurfio ârsafon hon. Maer hen olew coginio wedii buro a gynhyrchir gan Veg Oil Motoring hefydyn cael ei brofi i weld a ywn cydymffurfio âr safon hon.
  6. 6. Cwestiynau a ofynnir yn amlCwestiynau a ofynnir yn amlA ellir defnyddio diesel mewn cerbydau wediu trawsnewid os nad yw OCC ar gael?Gellir; maer trawsnewidiadau hyn yn caniatáu i gerbyd redeg ar amldanwyddau syn cynnwysOCC neu ddiesel neu gymysgedd or ddau danwydd.A fydd yn rhaid imi roi gwybod im cwmni yswiriant?Bydd; maen rhaid ichi hysbysu eich cwmni yswiriant. Fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o gwmnïauyswiriant yn addasu polisir cerbyd yn unig heb godi unrhyw bremiwm ychwanegol. Maercwmnïau a ganlyn wedi yswirion ddidrafferth gerbydau trawsnewidiedig: Frissel/Liverpool aVictoria, Norwich Union, Cornhill a NFU.A fydd y trawsnewidiad yn effeithio ar y gwaith o wasanaethur cerbyd?Mae hyn yn dibynnu a yw cynllun peiriant y cerbyd yn seiliedig ar chwistrelliad uniongyrchol neuanuniongyrchol. Yn achos cerbydau chwistrelliad-anuniongyrchol trawsnewidiedig, does dimnewid ir gwaith gwasanaethu arferol. Fodd bynnag, maen syniad da i archwilio pob rhan or cito bryd iw gilydd er mwyn sicrhau bod popeth yn gweithion iawn. Fel rheol, mae cerbydauchwistrelliad-uniongyrchol trawsnewidiedig yn gofyn am batrwm gwasanaethu gwahanol mewnperthynas ag iraid y peiriant. Maen rhaid defnyddio iraid a wnaed o olew planhigion yn lle iraidmwynol, ac maen rhaid ei newid yn amlach.Sut mae OCC yn cymharu â biodiesel?Mae OCC a biodiesel yn danwyddau gwahanol iawn ond yn aml drysir rhwng y naill ar llalloherwydd caiff biodiesel ei gynhyrchu o OCC. Cynhyrchir biodiesel pan fo molecylau olew coginioyn cael eu rhannun bedwar o ganlyniad i adwaith cemegol a elwir yn drawsesteriad. Gan fodbiodiesel yn cael ei gynhyrchu o OCC, prin ywr gwir CO2 a ryddheir ganddo. Fodd bynnag, ganfod y trawsesteriad yn gofyn am egni a bod rhai or cemegion sydd eu hangen arnynt i achosiradwaith yn dod o danwyddau ffosil, fel rheol, golyga hyn y caiff mwy o wir CO2 ei ryddhau ganfiodiesel nag OCC. Mewn gair, felly, OCC ywr gorau or ddau danwydd ar gyfer lleihau allyriannauCO2.Sawl hectar sydd ei angen i dyfur tanwydd ar gyfer un cerbyd, ac a oes digon o dirar gael yn y byd i dyfur tanwydd?Gall hectar o rêp gynhyrchu tua 1,000 litr o olew ac oi ddefnyddio mewn cerbyd dieseltrawsnewidiedig, syn lled ddarbodus, gall ei yrru dros bellter o 10,000 milltir, cyfanswm y maesawl gyrrwr yn ei gofnodin flynyddol. Maen annhebygol iawn y gellid rhedeg holl gerbydaur byd,syn rhedeg ar danwyddau ffosil ar hyn o bryd, ar olew coginio. Megis defnyddiau adnewyddadwyeraill, mae OCC yn rhan or ateb yn unig ynglyn â sut i gyflenwin gynaliadwy ein hanghenion egni, ^a dylid cyfuno ei ddefnydd ag ymdrechion i leihaur defnydd anghynaliadwy presennol o egni.
  7. 7. Cwestiynau a ofynnir yn amlSut yr effeithir ar berfformiad ac effeithlonrwydd tanwydd y peiriant?Mae ywchwil yn ategu tystiolaeth anecdotaidd syn hawlio bod olew coginio yn cynnig perfformiadpwer sydd ychydig yn well na diesel mewn peiriannau a gymharwyd cyn ac ar ôl cael eu ^trawsnewid. Mae canlyniadau astudiaethaun ymwneud ag effeithlonrwydd tanwydd yngwrthddweud ei gilydd; mae rhai astudiaethaun cofnodi mwy o filltiroedd ir galwyn wrthddefnyddio OCC yn hytrach na diesel, ac eraill llai. Awgryma tystiolaeth anecdotaidd fod y ddaudanwydd, OCC a diesel, yn cynnig tuar un milltiroedd ir galwyn.Beth am natur allyriannau OCC?Fel rheol, mae cerbydau wediu trawsnewid i losgi OCC yn pasio prawf allyriannaur TystysgrifBrawf yn ddidrafferth. Ystyrir bod allyriannau OCC yn debyg i diesel, ac eithrior ffaith fod y CO2a gynhyrchir drwy losgi OCC yn garbon-niwtral.Ydy hin bosibl cymysgu olew coginio â diesel a defnyddior tanwydd hwn mewn peiriantheb ei drawsnewid?Yn ôl pob tebyg, mae yna gymysgedd o OCC a diesel ar gael a ellid ei ddefnyddio mewnpeiriannau diesel heb achosi difrod hirdymor. Fodd bynnag, maen anodd dweud pun ai a yw hynyn gymysgedd o 20% neu 2% o OCC i ddiesel, gan mai dim ond ychydig o brofion a gwblhawyd.Ni all Veg Oil Motoring argymell cymysgedd, ac mae perchnogion cerbydau syn rhoi cynnig ar ydull hwn o ddefnyddio OCC yn gwneud hyn ar eu menter eu hun. Maen bwysig sylweddoli body dull hwn yn fwy tebygol o achosi problemau yn achos peiriannau chwistrelliad uniongyrchol apheiriannau â phympiau anaddas, fel y crybwyllwyd uchod.Sut mae trawsnewidiad yn effeithio ar warantîr cerbyd?Fel rheol, caiff warantïau eu hannilysu ar gyfer cerbydau wediu trawsnewid i redeg ar OCC.Eithriad yw Caterpillar(De Affrica) syn darparu warantî lawn ar rai ou cerbydau i redeg ar olewblodaur haul pur. Felly, maen well trawsnewid cerbydau nad ydynt mwyach dan warantî.Faint mae trawsnewidiad yn ei gostio?Mae trawsnewidiad un tanc Elsbett, gan gynnwys pris y cit ai bris gosod, yn costio tua £1,200fel rheol. Fodd bynnag, gan fod y citiau ar gyfer cerbydau penodol a chan eu bod yn amrywiol eupris, gall y ffigwr hwn gynyddu i oddeutu £1,400 ar gyfer cerbydau nwyddau ysgafn.Faint o amser maen ei gymryd i adennill pris y cit?Wrth arbed 20c ar bob litr o danwydd maen bosibl adennill y gost o £1,200 i drawsnewidcerbydau mawr ar ôl tua 26,000 o filltiroedd. Bydd cerbydau mwy darbodus yn gorfod teithio mwyo filltiroedd cyn adennill y gost.Beth am berfformiad cerbydau trawsnewidiedig yn ystod tywydd oer?Gan fod olew coginio yn troin fwy trwchus ar dymheredd isel mae Elsbett yn argymell cymysgudiesel y gaeaf ag olew coginio wrth ir tymheredd agosáu at -10ºC, er mwyn caniatáugweithrediad normal. Os ywr tymheredd yn debygol o blymio cyn ised â -15ºC, yna dyliddefnyddio diesel y gaeaf yn hytrach na OCC.
  8. 8. Cwestiynau a ofynnir yn aml ac Veg Oil MotoringFaint o amser maen ei gymryd i drawsnewid cerbyd?Yn achos rhai mathau o gerbydau maen rhaid i chwistrellwyr y tanwydd ar gyfer y cerbyd gael eu gweithio yngngweithdai Elsbett yn yr Almaen. Wrth bennur cyfnod sydd ei angen i drawsnewid y cerbydau hyn maen rhaidcadw mewn cof yr amser maen ei gymryd i anfon y chwistrellwyr ir Almaen au dychwelyd. Fel rheol, mae hynyn cymryd cyn lleied â 7 diwrnod ond dylai perchnogion cerbydau sylweddoli y gall gymryd mwy o amser. Osgellir gweithior chwistrellwyr yng ngwledydd Prydain, yna maen cymryd tua 5 diwrnod i drawsnewid cerbyd.Ynglyn â Veg Oil Motoring Cwmni âi bencadlys yng ngogledd Sir Benfro yw Veg Oil Motoring sydd wedi arloesir defnydd o OCC mewn cerbydau a wnaed yng ngwledydd Prydain. Mae Veg Oil Motoring yn gosod citiau ac yn gwerthu tanwydd OCC. Mae hefyd yn bartner gwasanaeth Elsbett GmbH ac felly maen meddu ar yr awdurdod i werthu citiau Elsbett am y pris manwerthu Almaenig, ac yngngwledydd Prydain darperir cyngor a chymorth i brynwyr y citiau y maen eu marchnata.Am wybodaeth bellach, cysyllter â:Veg Oil MotoringTegryn Ffôn: 01239 698237Llanfyrnach E-bost: dan_blackburn@yahoo.comPembrokeshire SA35 0DN Gwefan: www.vegoilmotoring.comCyswllt defnyddiol arall: Community Biofuels: 0845 4589243Cynhyrchwyd y daflen hon gan Veg Oil Motoring gyda chymorth Canolfan Eco Gorllewin Cymru a chyllid gan Lywodraeth CynulliadCymru drwy Gronfa Datblygun Gynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.Fei cynlluniwyd gan gynllun amgylcheddol sensitif zodshop 01239 711638. Argraffwyd gan Severnprint 01452 416391 arRetreeve Vellum FSC 135g/m2 gan ddefnyddio inciau yn seiliedig ar blanhigion.Ymwadiad: Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau cywirdeb yr wybodaeth a gyflwynir yma, ni all cyhoeddwyr y daflen hon dderbyn unrhywgyfrifoldeb am unrhyw niwed i unigolion neu eiddo a achosir gan y defnydd or wybodaeth a geir yn y daflen hon.

×