Urdu bible old testament
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Urdu bible old testament

on

 • 335 views

 

Statistics

Views

Total Views
335
Views on SlideShare
335
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Urdu bible old testament Document Transcript

 • 1. 1 ¦ ÃPîŠâð ù√ ¬³ËŠ¬ èiíáä òÆ òäËðP †Á dU ¢P ˚l d`P¢èj †Á dU ¢ íåð≈ ¢P` ³ËŠ¬ñÐ √ š ¬ ½ ± Â√ š à P ½ ± © Š √ ≠ ñÐ dèÁ @èièŠâä H rP ¬U šØ å † Šv ä m √ .¢èNł∞PÄ ø ïŠv ïC©èåŒU¢ PîÁ .èŠâ©PîŠâð ¬ òäË− `d .³ U ì ð ø b ≈ äb v üš Ë∑ ø t .èâЬ ³ UP˚˝Š¯ý £© Ø ñÐ ¢ Xè− W˙πòæI13 P ˛≠èÁ W˙πYdüð√ ³ Š¯nŽ 2 .èŠvèn˙ºPîŠâð ü©°Š¯nŽ `³ èÅæ@¢ PîH °Š¯n PîýЬI m °d ¬ ³ d b Pä Á √ m âP P © â ý≈ ï Ž Š˜Cł ˛ƒü© £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P : òÓý≈ ³ P£Š¬` d`P £ð¬`H ¢ dîä Ÿæ .òÓ äv ˚ ± à °d b 1 cdèâø d`P îä èłm ,³ düµ .³ U èåý≈üł± ý v W b *.òÓý≈ Q◊ý≥ £ð¬ ñ ø Y£ð¬`P ˛©˛ƒèðv W`d ˛ƒPîH .èåý≈ PHšØ èŠvèåł∞P˚Š˜yîävP NË £ fi ä à Ám ü bI ø ¬ ød`P³ U òäË− `dïŠv d`P.üšØ PîŠâð òäË− `d°Š¯n ³ èÅæ@Î,è ®ä PîH Ä ý¬14 b P √ m ¢ Á¸ ø ä m üš ø ø ü©òäË− `d¢ PîÁ 4 .òÃË´ Ø òäË− `düý√ ÍèŁmüšØ òäË− `dÎïC©è ® ä PîH Ä ý¬3 √ √ m ¢ Á¸ ¡ZèÁ d`P.¢èðv dP˙¿˛ƒèáä ˛©ó‰ ZèÁ òäË− `dïŠv d`P.c£©ë ©½ Pd òäË− `dü©c˚˜yîä P¢ PîH Ä ý¬ .˛ƒüšØ Xü”Ö≥ ò“åÐ≈ YžÐ¬ òäË− `dü©PîH èåŒU m √ à ä −√ m ø kPü a ø Š v ä Á¸ à √ m £ ø Á Šv mïŠv , ïC© è ®d`P15 .c£© ˚lèq ü© bü≠èt d`P büä√I ü© * ½ èu`P èiͽ PdÎü©c˚˜yîä Pd`Pͳ UÎü©òäË− `d¢ PîH5 .èŠvU£©VM ÄŠ ¢ š U a a Š v bI ø ä Á √ m î Ë”r øòÆ èáŠ√PÍ.¢ìŠâÔð≈ ü©¢èŁmPH¢P£ð¬ ³ Š¯nŽ £©Vd°Š¯n òÆ ³ èÅæ@(düä√)òäË− `d š √ à ≠ ä¬ ° d Èð šb P ø .èŠvI Xèv U ä ä m ³I ¬ ¯t £ ä Á à ≠ P˛ƒP˙ÿŒ £ð¬ bU .èŠâ©PîŠâð ü©büŠÈä − `d YžÐ¬ `U ¢ PîH ¢ ^I16 .PüšØ √ m È Ë∑ ˙Ôð≈ Ä ý¬ d`P˛ƒüšØ Xè .èåý≈ ³ Uì ð ïŠv .˛ƒüšØ ñÐ ¸ à b ≈ à t − a ŠâÔ ¬ ø £ ä Á Ã≠ © ä£ð¬ ½ Pd W˙π òæPH êþ≈ .èŠâ©PîŠâð ü©òäË− `d YžÐ¬ ¢ PîH ¢ ¢ ¢£© √ m È √¢ ^I.èŠâ©PîŠâð ü©òäË− `d˛ƒüÔł∞ cdîu ¢ ^H¢©ä ìłm ˛ƒP˙ÿŒ òäËðP © P ¬ ø þ ø P Ô⠢ ä m ¬ ÈŠ √ bèÅæ@.³ U P˚¥`H ³ P b U Áý √¢èå® êê £ð¬ ³ Š¯nŽ 17 .èŠâ©PîŠâð òÓÐ≈ ü©b`dèâø ¢ PîÁ V`ìr ¢ ¢ ¢üšØ óŠË °Š¯n büN ± `U ü©˛ƒèðv Î,è ®¢ PîH Ä ý¬ 6 ä U nG Åł∞ ° d √ U ¬ ý ä m √ H Ã≠ © ä È √ › ä √ m ä Á¸³ U d`P aPd18 .èŠvU žŁG °Š¯n òÆ ³ èÅæ@ü©büŠÈä − `d ³ PI ¢ PîH ¢© PîŠâð ü©eìÁ ¢ PîH W˙fløI7 Í.¢èłmèvüšØ PîŠâð PüšØ ³ èŠâ≥dU ¢ Ä P@V˚˜CÁ ŽbI ½ £± šb P ¯t b ä Á Ôâ √ m ÈŠ ¬ mä Á √ m P ÃØ ä ¬ b Èš © a Š ±UïŠv .èŠâ©óÃ≈èu °Š¯n ³ èÅæ@ü©büŠÈä − `d bPI ¢P¢¢¢£©½ ≥üœ ¬ èi˛ƒèðv d`P .èåý≈ £ð¬`H ¢ PüšØ ïN ± •ł◊H èi˛ƒèðv .èŠvU£©VM ÄŠ ü©˛ƒèðv ¢£© b P ¯t ³ ä t Ã≠ © ä † m£ð ¯ È √ ä P © É ® ä î Ë”r ä © Ø å š Šv ä m √ kP¢ Š v ø ä b P Pä Á √ m ÷Ëä © É łŠ ¬ .¢ èNł∞PïŠv èåŒU¢PîÁ .èŠâ©ë ø c˚˜yîä Pü©òäË− `d .èŠvU Xèv èi ͳ èÅæ@ Î ü©PüšØ ^H¢ PîH8 .èåý≈ ¢¢PüšØ ïN ± P˚¥`H U ä bI üš Ë∑ ø t .èâЬ ³ U èåý≈üł± £© Ø ñÐ ¢ Xè− W˙π^I19 P bI U à Ë∑ .èåý≈ ³ U P˚¥`H ïŠvd`P˛ƒüšØ ñÐ d`PXè− W˙fløI t P cîä £ð¬ d`P bèŠâ”åł÷≤.³ I bPüł◊ä èðv v bU ≈ É °d v ÐP ä°Š¯n èÁ Ω £ð¬ ³ Š¯nŽ ,°Š¯ÃèŁm˙ÔÐ≈ düä√èŁm ˛ƒ@°Š¯n ˛ƒèðv Î,è ®¢ PîH ˙Ôð≈20 √ m ä Á ½ èvèÐâä d`P ³ Š¯nŽ êÁ . ³ U P˚˝Š¯ý a ý ¬ ° d −± b á v ∞ Šv ä ÷Ëä © b P ¬ £ √ m P Ô ý dP √ ä √ ä łŠYžÐ¬ °Š¯n dîä Ÿæ ¢PîH W˙π òæI ˙Ôð≈ 21 Í.°Š¬˙Ið≈ ¢ž H cîv£ð¬ £©üšØ õŸŁ èŁÄŒ ˛ƒèðv TP`¢èŁm èŠvèðv ¢ ¢ ³ èÅæ@Î,è ® ä PîH Ä ý¬ 9 â ä Á √ m ¢ Á¸ ∞¢P` ¢˚˜ý °Š¯n dîä Ÿæ .èŠâ©PîŠâð ü©b`dPîä èŁm ¢P` ¢d óŁ÷ ` ½ ≥èᣱ ü©³ Š¯nŽ òÓ®H ¢ PîH10 .PüšH òÆ èáŠ√P üý√ Í.¢@˙flä ³ Š¯nŽ êH ≠ ä Šv√ â ¬ v ≠ äÔ È® † ° d üµ ä Á √ m Ø š √ à P √ ° d −Á á± ¡ ≠ ä Ô® ¬ ¡PîH ü©b`îä £ð¬ ¢ ó‰ ˚l ¢P`¢d£ðG``Ž èÐv d`Pü©b`dPîä èŁm ¢ ó‰ ˚l èåŒU¢ PîH d`P .èŠvU Xèv èiÍdîä ŸæÎü©Ä P@V˚˜CÁ Ž ¢üšØ èŁÄŒd`P ÍòŒ Á Î m Á v © š È d v © š Šv ä Á √ m ä â a Š ±U à √ Šv −± á .ò–ò“åÐ≈ (_ü”Á≤)Ydèt ïŠv ü©PîH d`P.èŠâ©PîŠâð ¢ k Ä m Á ¬ä √ Ø .¢èåł∞PÄ ø ïŠv š †òäˬP d`P ü≠üÔðHü”Gð≈Î ,è ® d`P YU ½ © ¬°Š¯ ä m ð ≈ å ¸ £Ð ä≈P¢PîÁ 22 √ ¢ £© PîŠâð ü© büä√PU d`P ^è噳 Š¯nŽ Î,è ®¢ PîH ˙Ôð≈11 √ ä ¬ °d √ m ä Ácîä £ð¬ ¢ ½ ’Ð≈ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P .`U ˙ÔÐ≈ü© ä Ÿæd`P à èyžÐ¬ü© ”áä TP` ñŠ¬ ½ Á dU ¢ cüŠÈ≥ d`P °Š¯Ãèj †Á dU ¢ cüŠÈ≥ d`P b`Uüð√¢P` v ø † °d b`dîâ ` £ bü √ ³ËÐ †± © v P½ ± © ≠ Í.°Š¯ÃèŁmüšØ èáŠ√Pd`PÍ.c£©PîŠâð ³ËŠ¬ èiíáä òäËðP½ Á dUê š l d`P.c£©PîŠâð íåð≈ v ¬ ñÐ √ ¬ †± ŠvP˚ ¬ ≈ üš Ë∑ ø .èâЬ bU bPüł◊ä èðv £© Ø ñÐ ¢ Xè− W˙π^I23 d`P¢èj ü© √ ¢P`¢£© Šâð ü©³ èvP d`P ^è噳 Š¯nŽ 12 .PüšØ òÆ √ à P b`Uüð ≠ ä Pî ¬ W ä √ ä ³I t P °d š è ÷Ëä äP¢ ø ¬ ïC©áŠ¯Łm Íèv@ łŠ ¢ £ð¬`P ÎèŠv ÍèvdP £ð¬`P ΢ Ä ”Ñ≥ è|øP ³ èÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª òÓý≈ Q◊ý≥ äž šØ † b dä Ð £Ë© ¡ â◊≤ ¯ â◊≤¢ ó‰ ú”ýÁ d`PbèŠâþåł∞ ú”ýÁ ^èðv ¢ büŠ√Uü’Š ¼ ìnZèÁ èŠv ½ èu`P ZèÁ © ≈a m a m £ð¬`P¢ ¢¢£©½ πèܱ ˛©büłNÐ≈ ¢P ¢P` ¢d °Š¯n ï~áä üÔ™Vîä £ð¬ Ã≠ © ä † È √ ◊ ä¬ ≠ Èð äØ Èš √ v ¯šl ¢ üšØ `˚− °Š¯n ½ ¿`¢ óä≈üð√ d`P ^P`ènP aìn .°Š ý √ ¥ ¸ © ¼ .°Š¯šl¢ž P √ ý d
 • 2. 2 19:2-24:1 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ Ž èÁ @èiíáä ˛ƒèáä I d rP √ ä √P ³ èáä Id`P ¢èðvüł± ¢ òŒ H .³ I bPüþÈÔł∞ b √P à √ © − Á bU á±PîŠâð ü©³ èÅæ@`³ Š¯nŽ ¢PîÁ îä `PîH .¢  ≈Šdèv ˛©³ èÅæ@`³ Š¯nŽ ïŠv4 ¬ b P ° d ä m v Á šØ ñ ý b P ° d √ m ½ U b © ¡ â◊≤ ° d aPŽ ˛©³ PHü©b`düä√èŁm ¢ ó‰ ú”ýÁ ³ Š¯nŽ Î,è ®ä PîH Ä ý¬24 √ m ¢ Á¸ ¡ I½ ¿` ^H5.¢  Š v¸ P Ø ñ ý š ≈dè ˛©^HòÆ` ¢@¦Š¯ð ½ Tè üŁ± ½ ¿` ^Hd`Pè © P š à P ù v a m ¸ P Šâ √ ¢¬dd`Pdüä√èŁm ¢P`½ ≥èᣱ YžÐ¬ ˛©ó‰ ˚l .c£©PîŠâð ¢ ½ Яtèâ≥˛© ä— È äŠ â ≠ † £ š ¬ø † äèåý≈ ¢ P ïŠv.èåý≈ èâ´ °Š¯ ä≈ PUüð√ èŠv Yž èåŁ∞ ˛ƒü©£ð¬ ³ Š¯nŽ Ä Ł± ¢ ½ èÐv ˛© Ôt È ýH P d à ° d† Ø a š .PüšØ òÆ èáŠ√Pd`PÍ.üšØ ïsèÁ I°Š¯n ³ PH£© Ø PîŠâð dPîä èŁm ¢üÔł∞ ¢P` š pP b üš ¬ v þ √ ≠¢£©Yž èÐv ½ ªPdŽ d`P .èåý≈ èŠvèt£Ð¬ °Š¯ ä v ° d ä m v m ä üŠ √ ä d † d √ ‰ ä Á é ¬ v √ m È © ¡ š ä Á ò−±` ¢ PîH .¢ PîŠâð düä√èŁm ¢ ó‰ ˚l¢ PîH W˙π òæI25 ä≈ ˛ƒèð £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ PîÁ îä `PîÁ ïCœ È© √ m P ä ø °d ≈ ³ è ä P ˛ƒü©£ð¬ ³ Š¯nŽ ¢©d`P èåý≈ èâ”ÐvP ïÅ−ł± èi˛ƒèðv ¢ ³ Š¯nŽ 6.èåý≈ ïäv òÓÐ b á√ à d`P .èŠvèn˙º PîŠâð ü© düä√èŁm ¢P` ¢¬d d`P b`düä√èŁm büýÈ≠èðv d`P b`düä√èŁm ° d Ôâ ä— ý ‰ ÈŠ ¬ ≠ È äŠ â .èåý≈ èv£©Ä P˚˜t ü©°Š¯nŽ Ydèt ý a Š ³ d Ø å è Šv ä Á .¢ èNł∞PïŠv ïC©åŒU ¢PîH š √ mèŠvèâЬ ü©³ èáä Pd`P ˛≠ òþËI ¢ ³ Š¯nŽ ¢ PîÁ îä `PîH °Š¯n adü∑ ò‰Š√P7 ä b √ ≥ø °dä m v Á ½ √ m £ð¬ ½ ’Ð≈è− H òäËðP êþ≈ ü©* ³ èáä PóšÆ Ä PÎ,è ® ä PîH Ä ý¬ 26 † á≥ ¬ ŠâÔ b √ a √ m ¢ Á¸.èŠâ´³ Ь W`dYŽ êbèáä PÄ ý¬ YUêÔð≈ ùä èt ˛©˛´ ä Ž °Š¯n Q d`P ¢èðv °Š¯n dîä Ÿæ bèáä P d`P ¢d òÆ èኯŁm óšÆ ³ èáä P d`P .¢ °Š¬£©PîŠâð ° U ŠvP³ √ ¸ äü √ v îvd èv ä √ à ⠳ √ Ø š š b √ ´ ¬ ≤ ≈ ≠d`P.¢ °Š¯n bîr ïC©üŁ±èŠvè}≠  èÐv ê ¯n ½ Ÿæ ò¿˚−≥ ¢ PîÁ îä `PîH 8 b`îä £ð¬ XèÅý ¢P` ¢ž H °Š¯n eèÁ Ω d`P ,£ð¬ büŠÈ”åł÷ XèÅý ¢P` ¢èŁm Ø š ³ ŠvP°Š † ˝ ä mv Á √ m v ≈ ≠ √ ä dP É √ ä^H¢ PîÁ îä `PîH 9 .èN ® °Š¯n èÐv ^Hü©³ èáä I ¢üšØ ¢èâЬ ¢ UüÁ Pä mv Á √ m åd  P b √P à √ √ Ã ä © ± √ à ∂ ¬ Í.¢ìłm òÁ ˙≤òäËðP £ð¬b`düä√èŁm ¢üÔł∞ d`P£ð¬ b`düä√èŁm cžÐ¬,£ð¬ √ þ £ ‰¡ ˚l PŽ düflÐ√ d`P½ Á dUè ä − üH ¢ ó‰¡ ˚l °Š¯n  è Pî d`P .è ©Pî ð £ð¬ ½ dü∑ òÆ òäËðP ü©³ è ä P ¢ Pî ¢ ^I27½ Á dUd`@˙ÿÞ≈ ¢ ó š îÁ†± P © r †± ÅËø Á © ± š Ðv H m Á Šâ Šâ¬ a š ¬ b á√ ä H Ã≠ P √ Á È m ≈ ½ Á dU TP` ¢U ˛´ Ž ñ¬ büł◊Š¬ ¢  è V`ìr ¢ ^P .¢Pü— ÓÐ≈ ½ düª d`PU˙≤ü©³ PH¢ Pî d`P.è ©Pî ð ü©³ è ä P£ð¬ ½ ’Ð≈è ≥òÆ òäËðP ¢ ËÐ ËÐ © òÓÐ †± ä ¬ îä d ²Š ÈŠ v Ðv © √ à kò a b ä H√ Á m Šâ Šâ¬ b á√ † − š ¬ ä á √òÓÐ≈ ½ Á dU TP`¢£©PîŠâð dü·− èi(YîÐv ` òŒä ) c£ÐH d`P ¢P d`P .èŠvèj ¢ PîH d`P .YU (èrH) ¸© ¬ ü©³ P¢ PîH28 .ò−Á ½ dü∑`í|− ˛© †± √ ä ¬ ø Šâ¬ ¬ N∞ Ôł P √ m H ä Á U ½ £Ð b ä Á √ m ‰◊Ð≈ a ø ≈ .èŠvPü— ü©^H d`P à èŁm íŠ Ôð °Š¯n ³ Š¯nŽ d`P `£©íáä ¦ ÃPŽ ºP òäËðP óý≈Î ,è ®¢ ³ PH k P ` â °d √ ù√ ˙ ¬ ø b ≤.˛ƒ£©Ä P˚˜t ü©büýÈÁ dU¢  èÐv d`PòýË’≈ Yîä ê ø ³ îr10 ý a Š ± © Ð v ŠvP¢ b d`P £ð¬ büŠÈ”åł÷ ˛≠P` ¢èŁm ˛ƒèðv °Š¯ndîä Ÿæ ïC©è ®d`P .ü≠ ¢ °Š¯n íŠ ü◊ý òäËðP ä à √ â ≠ v ≈ ¬ Áä H È≥.°Š¯Ã´³ Ь õ ä n èibüŠ√îä cžÐ¬dèłm£© Ø óI °Š¯n büÁ è− Yîä òÆ` ˙Ôð≈ ê ˚l ¢P` ¢˙ÔðI ¢ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P £ð¬ b`îä £ð¬ ¢P` ¢d°Š¯n eèÁ Ω â ° Ðȯ v £ üš ‰ ±t v š ŠvP š ≠ ä ≈ ä ”m ° d √ Èł v ≠ äØ Èš É ≈ Yî ò‘Š °Š¯n ê ~Švü± cdè d`P.PüšØ ³ üŠ¯s Xè è Yî ò“ ð 11 Œ è ðP £ð¬dPî è m H ¬òýË’Ð ä ≈ v ~nï t b vi ä ä v ≈ ` łm ä Í.à ìG ó â ä Łm v¢ ^I .¢ èNł∞P òºèièvüµ èiï~Švü±12 .èåý≈ èvüµ °Š¯n ê^P .¢ XèÅý ¢P` ¢èj ³ èvP Î,è ®¢ ³ PH ¢ PîH V`ìr ¢ ^I29 © P Ø å š ä ä ~n Ø š ≈ ≠ √ ä PH W ä ø b ä Á√ m © P³ ü◊Š± Xèv èiYîä Y˚¥`H13 .èåý≈ òÓÐ≈ ˛ƒèÅŠË”t ë ,˛ƒü≥ £ð¬ bèšl` V`ìr PŽ Á düflÐ√ ü©óý≈ ½ Á dU¢ bà üŠÈ≥ XèÅý ¢P`¢üšØ PîŠâð ¢ ³ËŠ¬ d`P cUüð√b ËŁ ä v U ä äø ý â îr H †± © ` ≈≠ ä √ ¬ ø ñÐ š ä ’≈ ÈÐ É š © ¬ ¬ ~nd`P14 .¢ Yîä ò‘Š ˛≠P` ¢ °Š¯n ïN ± ˚l ¢èŠâðüÔýËŠP ê. èåý≈ èŠvUPŽ Á düflÐ√ ü©b`düä√èŁm dèÐâä P¢ ^èå™ ≈ Y˚l d`P30 .büšØ èŠvU ¢ Ø v ≈ îr ¬ © Y˙ÔÐ š ©Yîä ò‘Š ˛≠P` ¢ °Š¯n ê¢ düH P ˛ƒüäÈŁ± .èåý≈ ï~ŁmU Xèv èiYîä Y˚˝Š¯ý büŠ√îä ”Ðv ˛©³ èÅæ@d`P¢èðvüł± ê š l ¢P`¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ ïC©è ® .büšØ v ≈ ä ’≈ ÈÐ ~n © µ Ð ä v v â b P à √ ŠvP˚ ≠ ä áÐ ° d ¯ d`P .èåý≈ aP˙ºXèv èiYîä òÓý≈üł± d`P.¢ düflÐ√ ü©^I ê ˚l Q◊ý≥£ð¬ ³ Š¯nŽ d`P cîä £ð¬ ê˚l ¢P` ¢ž H °Š¯n ½ ä v šØ P ŠvP š £ Ë ° d v ŠvP š ≠ ä dP √ √ ä ä ªd`P ¢£©˛ƒèÐâÁ èÐv °Š¯n  èÐv ¢ ³ îr ü©XU@^H¢PîÁ îä `PîH15 ©b P Pä m v Á √ m .PüšØ òÆ èáŠ√Pd`PÍ.èj¢èå®îÁ š √ à PŽ r.èå® °Š¯n òÆ Â èÐv ¢ bîr ü©³ PHd`P èŠâ´¢ ¢©SèåÐ≈ •œ ˛©Â èÐv ^H ½ ’Ð≈ ü©^HÄ ø V`üý√ èåŒUèåý≈èŠvèn˙ºPîŠâð ü©³ Ł± XèÅý ïŠv ¢ PîH31 d š © ³ b ≠ Ôâ ÈŠ ŠvU P † P† Šv ¬ ° ≈ ä Á √ mVüŠÈ≥ ¢ ½ Á dUò‰©ùŁ± °Š¯n  èÐv Î,è ® ø XU@^H ¢PîÁ îä `PîH16 © †± ¢ P P ä mv Á √ m b þ üš Ë∑ ø t .PüšØ ³ UèâÔł∞ £© Ø ñÐ ¢ Xè− W˙π^I.¢ ¢ òÆP — ”å≈ š k н Á dU¢P`¢UYdè|ä èŁm ˛©YîÐvd`PòŒä ³ œ17 .¢èå®Ø èłm üý√ ü©†± ≠ ä Š Ȭ √ Šâ¬ ° Šâ≠ ≠ ¢ š ©£´ ïC©èŠ U óŒ òÓÐ≈ ïŠv V`d`P .è è ®ïäv Ž ´ š l üý√ ü©íåð≈ ¢^Hüý√ ¢ ïŁm` ò‰ P v P Hø m H © ³ üœ` XPd@.³ U bPüý√èt b t P b vå £ ˚ ä Œ ł © ¯n v ⟠ý ¢ H Ã í †± √ √ m à Š ˚˜C± š l Á b ³ æP ³ ¯nd Í.èj à èŁm˙≤üý√ üý√ èj¢èå® åð≈ èi½ Á dU PîH2 .˛ èðv í Ž Š ˚ ˛ °Š ³ P d`P bèÅ @` °Š Ž W˙π ^I P b ä t Ã≠ P ¯ È © È Ä≈ ð ä ³ U °Š¬üý√èt ¢P ¢ ^I .èŠvU£©Pdüð√ ü©Xèi¢ ûŠ”Áý òäˬP¢ √ 2 ½ düª ò“ ≈ a ð ³ U ^N àH ü©^H d`P YU ½ © ¬ ü©³ U °Š¬üý√èt ¢ PîH3 .èŠâ©XPd@ b î≥ P ¸ £Ð b √ m ä Á P È Pb © ü © È Ä≈ ð ä ¢ P èŠâ©XPd@³ U òæP ¢£©PdHð√ ü©Xèi¢ ûŠ”Áý òäˬP ¢ ^H .èŠvUdP˙¿ Ôt √ P°Š¯n¢ Pd`Pèj Ø ïävèNł∞PèâšØdìŠâ© iXU@Î,è ®ä PîÁ îä `PîH Ä ý¬ 18 Ôt È üš å ä Pè P √ ¢ m v Á¸ m √ ä m .èŠvèâЬ ³ UZèÁ ê ©³ U^P¢PîÁ ä b m ŠvPü b Í.èjbà èâЬ dèj n ê |øPîä ä èn ˛©òæH ` ä Uî ŠvPè ⬠P ¯ ä áÐ ° d fiø¢ òþË≥ ˛©³ Š¯nŽ ¢ Pî î `Pî 19˚l ¢P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ ñ ø š ≠ °d ä Á ä H √ m v Á m òäË·≥ èiXèv ¢ ÍXU@ Î èŠv ÍR≠Πͳ èáä PÎ ö„≠ ïŠv °Š¯n ³ èÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª ³ èáä P ä ¯m P ŠŁ ü b √ b d ä Ð b √¢ PîÁ îä `PîH d`P .èŠvèâЬ ü©cîä £ð¬ ˚l ¢P`¢ž H°Š¯n ³ èÅæ@d`P ü© ä√èŁm√ä m v Á m ä v š ≠ ä dP b P √ dü .¢ W˙π˛©[èÜ≠P¢P`¢UòäË·≥ ¢ ÍòþË≥  ˚¥ÎèŠv ͳ Š¯nŽ Îö„≠ïŠv.¢èâŠU šØ ≠ äŠ È¬ ŠŁm N W ¯ °d šØ ý¬
 • 3. 17:3-20:2 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 3ïC©èŠâ©^üÂ◊≤ ¢ bü´ ”ä P°Š¯Ã´íå® ¯åŒ @òŒP7 .èŠvèå® ø PòÓÐ≈ ¢P XU@.è}√U Xèv èŠâ©è|ä P XU@ïC©¢ ¢ ¢vU ïŠv èŠvT ^èðv ¢ XU@ü©XèÅý ³ P √ ä üv â °Š v P ä ä v ¢ ¯ ät P Š ä √ P Ã≠ © ä ÔŒ È È Š © P ≈b ø ŠvP ø Ã≠ N¬ © Š È ýð È ≈ √ ä ≈ ≈ ≠ ä Ø ° d fiø¢ c˚¥`U ê ¢P ¢ ¢ ¢ ˚˜ŁÄä P •ł◊®¢bü’ä≈P .¢ ïäâšØ£Ð¬ V` XèÅý ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ ñ 20 .èŠvU Xèv èiê ˚l ¢ °Š¯n ³ PI ¢ Ôý Èš ä ŠvP š ø b ä √ .èŠvUêž ü©büŸ‰Ł± ¢P£©ž üŁ± XèÅý d`P èib`îä £ð¬ XèÅý ¢P` ¢ž H°Š¯n Yîä ”H ˛©³ èÅæ@d`P èib`düä√èŁm yU ä¬ d Èð ≈ v ≈ ≠ ä dP √ â Ðv b Pí ∞ °Š¯n  èÐv PîÁ îä `PîÁ ,°Š¯åý≈ òÆdíł °Š¯ÃPüšØ Yž ä Ôþ≈ Xè− ³ U ^H8 ł m v m š m v îâ t bI P b`îä £ð¬ d`Pb`düä√èŁm dèÅ− ¢ ¢ XU@.èN ® v ¢ XU@ib`düä√èŁm ò“}ä Ł± v æ√ ä Ð √ P å dXèä ä √ Pè ÈòäËH Ž P`@˛©ò≤îu í ∞ ˛©^H¢ ½ düª òŒ Pd`PXU@Ä Ł± .èåý≈ èšld£© ≤îu ïäv dèj n ûÃT ¢ ¢P òÓÐ≈ ü©ò‰©¢P ¢ °Š¯n XèÅý ³ PH³ œ .èåŒU ü© ød P ł Pä a √ t P† ò Uî √ Ã≠ ä ¬ È Èð ¯ ät ø ≈ b ° Šâ≠ ŠvXU@^H£©dè|H ¢PîÁ îä `PîH9 .¢ ¼ Ôł∞ °Š¯n ž @˛©büýÈÁ dU¢  èÐv üý√ ^Hd`P èŠvUìH °Š¯n îä Šä Y˚ˆ™ü©XU@ ä PîÁ îä `PîH ¢ ïŁm` ^I21 .èŠvèðv P P ð√ ä m v Á √ m ô † È dP ± © P t â¯v P¢ m v Á ø √ m P Í?¢ bè ®üý√Î,èåł∞üð√ ¢ £ð¬ ¢ ½ øü´ü©ïC—˛≠èÁ ^H¢ ò“áð â |√ Ø ø H ø †− √ d`PèŠ ≠Sè ä ü©ò“áð√ ê ˛©ó‰Ł± ¢ š Łm m P © ŠvP ©Y˚˜ý ˛©ò≤îu í ∞ °Š¯n  èÐvÎ ,èŠvU aPüŁ± ¢ XU@£ð¬ ½ èÐv ^I10 Šv ł Ä √ ä P a P XU@ ©^Hd`PèŠâ©PîŠâð ü©½ düª ¢ ò“áð√ ^H˛©XU@¢ ^H22 .èŠvU£© Pü P ¬ a ø P Pä√ P © ± È ä üł ° Šâ≠ ä ø ä¢ ]üÁ cdèn ¢ ^I èåý≈ ïäâšØ£Ð¬ °Š¯n ïCœ ± ³ œ .èâH ¢ °Š¯n ü©Ž P`@ Ã≠ P v √ d P ,è ® ©•œ ©½ düª ^H¢ ^HÄ ý¬23 .èŠvìH^èðv¢ £ ŠvUü a P ä P¸ √ Ðv © Í.èŠâ´¼ Hł∞ üý√ bèŠvžšl ˛©^Hd`P .¢ îä ä èn òÆ Y˚˜C≥ ùÐ√ üý√ ïŠv ,¢ êþ≈ Ä P Î †Ô î P Ø â¬ š Š š Ø ŠâÔ a šè}ä ä üý√ ïC©è ®¢ ù©ïŠv ¢ •Ł◊ √ ä ø ≈ ý H Î, è ®¢ XU@ ä Pî î ` Pî 11 ø P¢ Á ä H √ m v Á Ø Pø d`P .¢ èŠv@¢ ó š š ‰Ł± òÆ c˚˜C≥ 󉣱 è ^Pd`P.°Š¯šl òäËЬ ¢ büŠ√N Y˚˜C≥ Š ø î žšl Š Ȭ m iïŠv ¢ •Ł◊H ¢ °Š¯n d`P ?èŠvèå® åð≈ èi½ Á dU ïrüäÈŸ≤ ^H¢ üý√ èŠâ©d`P ?¢ ø ýä ≈√ í †± Pä √ Ø š Ø Ã Í.¢ ˛ƒüšØ PîŠâð ¢ U˙≤üý√ ïŠv ïC©è ® š ¬ø d`P.büšØ èâŠUXèv èi½ düª °Š¯n ü©^P ý¬ ä a ≈ è ½ Á dU^Hüý√ ï ©òÓý≈ ò‘® è Í.èvèå®äv íåð i†± P C ä ï a ½ Ðvü©½ düª ùŁ± ¢ c˚˜C≥ ¢ üý√ Î,èŠvU aPüŁ± ¢ XU@ ¬ ^I12 a Ã≠ È Š ä H √ Ä √ P£ð P ä Ø ý š ¬ d .¢ èvèŁm üšØ èiYüŠÈЬ òäËðP £©ž üÔł∞ ü©¼ èÐv bèn ¢P U˙≤ ¢ ^I24 a ä¬ Èð Ã≠ P È H ≤^H¢ °Š¯n ¢ ïŁm` ^I èŠvU ¢ íåð≈ èi½ Á dU ^H¢ ½ düª òÆ`èŠvèâЬ Pä √ ø P Ô÷ Ł †± Pä a √ š ä ý ° ± š ŠvPbü .°Š¯šl ¢èŁm ³ Ь ó‰Ł òÆ ê ä√`UV` d`P √ .èŠvèå® © åð≈ üí â ¥ ° Šâ Ôý ≠ ≈ .¢üšØ °Š¯ ä≈ Vîä ≥˚− V`³ œ¢ ïäâšØ£Ð¬ büä√`UV`25 √ à Í?èŠâ©èŠâ©¢ üý√ Î,èåł∞üð√ ¢ ½ düª ¢ PîÁ îä `PîH Ä ý¬13 √ ä ø a ä m v Á¸ √ m ¸¬ n ¢ √ ≤ ¢ ¼ ä¬è Î,è UÄ PüŁ± ¢ ½ düª^H°Š¯n d`PèŠâ©Ä Š ˙º`£œø •Ł◊ ä ¸ t Šv a ä a √ P .èŠâ≠èå® åð≈ V` ¢ í √ ä Ž èr@èiVèâ´ d ÁP ä ,è ®ø ¼ ä¬èt ¢ PîÁ îä `PîÁ ½ ¿`^H14 ¢¸ ä m v m¸ P √ ¢ °Š¯n ³ PH d`P èŠâ©PîŠâð ü©½ èvPüŠÈ± XèÅý ³ Ł± ¢PîÁ îä `PîH ø b ¬ aä ≈° ä m v Á √ m˛ƒP£Á YžÐ¬ ¢P`c˚˜ý ¢ ^I.¢ èŠâ©XèiP£ÐHòÆ ½ ’Ð≈ ïŠv ¢ üý√Î Ð ± £ flø ≈ ý H Š v Ã≠ P Ø È š ¬ š† ä H √ ½ düª ^H¢ ¼ ä¬èt .¢ TP` ¢¬d dèŠâª d`P Qłm òÆ ¼ ä¬èt a Pä ¸ √ Ø š ä— È äŠ â Tè š ¸ ≈ ò‰©¢ Â è ¢ •◊H ¢ Pî ï ©¢ ñ ∂ ï è ©Î,è ∞üð√ ¢ 3¢P¢ .˛´ Ø ½ ≠èm ˚˜Å® Šâþå™ Š˜ý ¢èàH ¢ ½ èvPüŠÈ± £— .˛´ Ø ä ¬ Ô÷ üš ¸ ý d`Pè ¯ Y˚ v ”v ≥ © a ä Èð Ł Ð ŠvU üš ½ Á dU òÓÐ †± © Ðv ø Ł ≈√ ýä Ë◊ H C Ø Š Šv Šâ åł ø Á š m .èj Ø èvèå® Æ òþË≥ ˙ÔÐ≈ ˛´ ä Ž òäËðP¢üšØ ¢¬d íÐv ¢ ¾ ŠÈð òÆ üš ä òš îvd ¬ à ý— √ È äŠâ © †¬ š Í?¢ è ®ä èå®äv ü©VüŠÈ≥ òÓÐ≈ ò‰©© Ø ¢ ï š √ ¢ æ − ≈ ý H˛©³ Ÿ U]ìÁ ¢ c˚¥`H ê ©½ düª Y˚˜ý d`P¢ °Š¯n15 ° m© U ŠvPü a Š v Ô÷ Ł ¢ èå®íåð≈ ¢ ½ Á dU òÓÐ≈ ò‰©¢  èÐv R”ÅšÆÎ ,è ®¢ ½ düª 2 ýœ Èt ø †± © ü √ ä a ´ â ° −U æ P N≈ © P N≈è|øP.¢ °Š¯ä Ь ³ Ÿ H °Š¯n ùð√@¢ ¢ ^Hd`P¢ c˚˜ý .èj `èâЬ W˙π ÷Ð ł ÷Ð ł Š v bà ä èvèå®°Š¯ ä≈ ü©bü´ ”ÅšÆ íåð≈ è|ÂŁ± ¢ ½ Á dU èáŠ√P ê ³ œ3 .°Š¯šl ä ü Ø †± š ŠvP ° Šâ ≠ ”Ä® ý≈ Í.èj¢èi°Š¯n ˚˜ð ¢Püý√ d`P,èj¢ ü©˚¥ c˚˜ýèâŠÐv √ þ Šv œ t ł Š v þ¯ °Š¯ ÿ íåð≈ èi½ Á dU ¢P` ñŠ¬ ¢  èÐvÎ, ¢ è ® ø óšÆ ¢ PîÁ .¢èłm †± ≠ ²ËÐ © Ø ¢ ä m ÃØ š √ Èš ý≈ ÃØ ˙≤ ïävd` ¢èłm °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ èvüÔł∞ ü©½ Á dU ^P °Š¯ ÿ !¢èłm èvèå®°Š¯ ä≈ ÃØ Èš ä †± Èš ä ,è ®ø ½ düª ¢ PîÁ îä `PîH Ä ý¬16 ¢a ä m v Á ¸ √ m ´` .¢Ã èŁm ≈ ý H © ∞ ∑ Ô÷¢ íÅ õÁ `¢ d`P.˛´¢èåþ≈HúŠÈ”|ý ½ ’Ð≈ üý√ ˛´ Ø ï~nèm üý√ Ä Ł±Î Ł √ à P √† üš † PîÁ 5 .˛´ °Š¯ ä≈ óý≈ Î,è ®¢ ½ düª ¢ ¼ ä¬èt £ð¬ ½ èÐv ^I4 m `˙≤ ø a ä ¸ √ a P£ð¬ •Ł◊H V` ³ œ .˛´c£©½ ÐN◊≤ ½ ’Ð≈ ¢ U˙≤ üý√ d`P .è üšØ VŽ UI U ¸¿` d`P¢PW˙π˛©Pî °Š¯n óý≈ üý√ ˛´ è ® åð≈ è ½ Á dU^Hóý≈ £´ ©¢ è ä è ý ° Šâ≠ ≈ †È † ø Ô∞ Nł à å í i†± P H PïC Ø â¬ Łm j dd ½ m Á ` š ý Í.èj ©äƒP˙ÿŒ c£ ˛ m Í.èj Ø PîŠâðdü·− èiŽ Š˜Å üš ¬ ø ˚ ≈ c£¬ ý ˛© ÐH íåð≈ èi½ Á dU^Hd`P.PüšØ Xü”Ö≥ èÅä − üÁ òÆ PžÐ¬ ½ Á dUV`ü©½ düª6 †± P Ëø ± š £ †± a ,è ®ø XU@ ä PîÁ îä `PîÁ Ä ý¬17 √ ¢ P¢ m v m ¸ V`£´ C©èåŒU¢P.PüšØ Xü”Ö≥ b`Ž ü≥ `Ä øèâH òÆ ½ ’Ð≈ ¢©¢èå® © P Pï Šv ä t ¯ d † ä ≥ š † Ôâ ä ü ^H ÈŠ √ H ³ Šâ≠ ä ï †± P m Łý √ H Ô÷H ä ≈üý√ °œ .èvèå®äv íåð≈ èi½ Á dUïrüäÈŸ≤ ^HïC©èåý≈ èŠvUóŒ ¢ ¢ °Š¯n Î ^H¢ ^P ¢ ^P .ò–ÃèŁm üšØ îä Ÿ“ઠV` üý√ ¢ ˛ƒèå®íåð≈ èi½ Á dU ^P Pä √ Ã≠ È Šâ¬ Ø ý š †± ⢠ïŁm`Y˚˜ý .èŠvèå® ©íåð≈ ¢ ½ Á dU^H£©³ H ½ èÐv ˛©YüŠÈЬ òäËðP ¢ d`P èŠvU òÓÐ≈ü©˚lü− ¢P ïN ± Pž üÔý≈ è|øP d`P èŠvè宣©ž üý√ ü©íåð≈ ¢ ½ Á dU ø Šv ü © †± P °ø a ¬ ä √ š µ ä¬ É d Èð d © †±
 • 4. 4 14:4-18:3 ¦ √PîŠâð ùà ¬ ≈ ý H íý¡ ì ð â ≈ îvd Š v Ô÷ Ôâ ä P³ ä ø ° d ˛´ ä Ž Y˚˜ý ¢ ¢©¢èj WèvP¢ ³ Š¯nŽ .büšØ èv£©½ äÈ·≠ £ð¬ °Š¯nŽ °Š¯n Ł ÈŠ √ ý † ³ d¢P íŠ Ð¬èu.èŠvT ïävP dŽ ä ¢©îä ` PîH íŠ Ð¬èu ½ ¿` ¢ ˛ƒèâ©íÉΩ3 ä¬ â Èð îv Ôâ v Á â ¸ © à þ ÈŠ m .èj Ø èv£©Xèi¢ ½ N−≥ `½ äÈ◊≤ ˙ÔÐ≈ üš ä ø †Ê †ž Š˜åÐ≈ òäËðP íŠ Ð¬èšl d`P4 .èŠvT °Š¬Ž Š˜Cł îä ł ˛©³ èvP ¢üšØ ¢èj °Š¯n ½ ŠÈÔ® d`P .˛´¢èj ^üÔð≈ ^èå™d`P ¢èi Ã≠ c˚˜ý ³ Š¯nŽ d`P 18˚ ¬ â ˚ ± â± W ä à √ √ P à H † √ P à H Ȭ È þä ¢ Šv ° dbüN ± ¢P¢ °Š¯n ³ PHd`Pb`ž Š˜åÐ≈ ïÐv˙ºd`PòÓþ≈ü” ð ¢ ž üŠ√d¢ büŠ√£œ › N∞ ø Ôł b ˚ ≈ø d © Ðv .èj¢èå®ý√ ü©íÉΩ ˛≠P`¢H°Š¯n ½ ŠÈÔ® √ à ü ä ´P † È .èŠvTü© èjc£©½ äÈ◊≤£©èåþ≈HúŠÈ”|ý ê½ ¿` ^H¢ ¢ PŽ Á üý√ d`P 19 † P √ ý ¸ P Ã≠ © îr v Èïäv SüÐÈ¡ ü©dŽ ä ˛©íŠ Ьèu îä `PîÁ £— .èŠâ©SüÐÈ¡ ü©dŽ ä ˛©íŠ Ьèšlîä `PîÁ îv â v m n5 îv â v m v √ ’≈ úŠÈ”|ý êXU ¢˙≤ üý√ d`P .¢ ïäv ïäâŠáð√¢ c˚ˆł c˚˜ý ê†Ł± √ ý ý Ð ¯ ø ∞ Šv ý Ä v.èŠâ´˙ÔÐ≈ °Š¯n Ä Á Á ` ôŠÈÁ d`P PüšØ ˙πèÁ VU˚˝ΩG íŠ u ½ v P â †›ª × ª P â Ð¬è £ð¬ aèÐ ^I .èŠ © °Š¯n ïC©¢ ^I.è ¢èŁ ³ Ь òþË≥ üý√ î Ð√ ¢ ^H.è ¢d è £©Xè £©è þ≈P Ã≠ P j à m ° È √ m Ö © P jØ v š ý i åîä ≥ £œV˚ˆł P˚˜ý d`P ?¢ QЯÁ Á büŠÈ©üý√Î, èåł∞Hð√ ¢ íŠ u ä Á â s ∞ Šv Ø èâ ɪ š ä ü ø â v m Ьè î `Pî 6 è c˙≤üý√ Ä Ł± ïC©è ® Ø èŠ ©Sè ‡ýtPè òÆ òþËI °Š¯n ûŠ”Áý Y˚˜ý ¢ j † d`P.¢ â Å ¯ i š N ≥ š È Ä≈ Š v ä √ È © âèt ¢ ˙flä Y˚˜C≥ üý√ èjc£©Xèi¢ ˛ƒìåÐ≈ `˚˜CÁ üý√ £´7 ?¢ büŠÈ© ä≥ © √ Š Š± P Ø š Í.èj¢ òÆ òþË≥ üý√ ä Ь š È ≈ ý H`Xèic£ÐH ¢ üý√ £´ jbü≠£©SüÐÈ¡ ¢ °Š¯n üý√ Ä ý¬.èj¢d ï−Š¯ÅšÆ PN ± Xèv è|øP èiXU@.èå® *PN ± Xèv èiYüŠÈЬ òäËðP ¢ XU@20 ¬ä √ Pd`P.è Ô÷ Ł ¸ Ø á š ü ä P d ü ä ¬ ä √ P ÷H ïC©¢ è šØèł ïŠv Vè ´P˚˜ý d`P.è üšØ ˚¥ òÆ c˚˜ý Vè ´V` üý√ ¢ Sè ΩPîÐv bè òÆ` ¢©ê˚l ¢P` ¢üšØ PîŠâð °Š¯n èŠ ä H ^IïC©¢ ïŠv ïŁm` ˛©¢d ≈ ý é Ö ä Ô®¢ Ø â m â Šv ÔŁ š ý ä j š Šv â ä È n š Ô⠊vP š ≠ ä ÈŠ √ ¬ â¬U P Ø š È*Í.•© °Š¯n ½ º£´òäËðP ü©Vèâ´^Hüý√ ïC©è ®d`P ¢d °Š¯n ½ º£´ òäËðP d ¸ ¬ ä P Ô® ¸ ¬ .¢ Ø š Æ Ð¬èš ˛ƒè ≈ ¢P ¢ íŠ Ð¬è 8 d`P ü©XU@£© Ь Q üð√ ¢ cž ÿł ¢ ³ PüŠÈ± ¢ Pî î `Pî 21.¢èłm èvèŁm ü©½ ŠÈÔ®üý√ °Š¯Åš Î,è ®¢ íŠ l à åÐ ä ¬ ä ÃØ ä † Èš ø â Èð √ â u P èâ è− ø ä t ˙∞ © b √ m v Á ä Á ä H m ä¬ ä â Èð √ Ð¬è £ð¬ bèš `d`P.¢ ¢ ü©½ ŠÈÔ® Š Ð¬èš d`P íŠ Ð¬è òÆ ¢`Í Ã´ ”m † íâ l È ł â u š Š √ .èŠvèâ’ð ü©YüŠÈЬ ˛© P¢P¢ íŠ u l ä≈ ^H .èŠvU£©íý â ¡ ü©^Pd`PèŠ ©ï~Å∞ £ð¬ íŠ Ð¬èš ˛ƒè ≈ £©•Ł◊ÿæ °Š¯n cdèÐ ¢ c£ÐHd`P¢Pò‰© ® ä Pî î `Pî 22 â l à åÐ ¬ Nł ∞ â v© Ô √ m v Á Î,è ¢ Á ä H m Ð¬èš ˛ƒè ≈ P˚˜ý Î, è ∞üð√ ¢ íŠ Ð¬è ¢ î `Pî °Š¯n î Ð√ ˙Ôð≈9bè ®íŠ l à åÐ Š v åł ø â u ä ä Á â √ v m ˛´ ä Ž ^P ¢P ¢ ½ d`˚Á ˛©¢£©•ł◊ îvd ø Ø a ∆ ä š √ ®°Š¯ÅšÆ Ä P.è ´ Ø è Š¯Łm óšÆ V` a Šâ üš á Ö H ≤c˚˜C≥ èŠâ©ïC©è ® `P °Š¯ ä≈ Xü”Ö≥ üý√ ¢ ïC©è ®¢ íŠ Ð¬èu £ð¬ ^I ?¢ ¢ ¢`d¢ ¢èðv ˛´ ä Ž ˛©ï−Š¯ÅšÆ d`P¢èå® åð≈ èi½ Á dU¢P` ¢U Š d Ô÷ Ł √ ä â P Ø š © ä© ø ä È √ îvd á ä í †± ≠ ä ¬ √ ÈŠ š U Š ŠvU˛ P ä ä à Í.¢ YdPUïC≥Ž Y˚˜C≥ ˛©SèåÐ≈ •œ ©^Hd`P˛ƒP£—˛©˛ƒèåÐ≈ Ø v Í.¢ Ã≠ È¢P òÆ üý√ d`P ?¢ èŠâI èŠâ©¢ üý√ £Á @Î,è ®¢ îä `PîÁ £ð¬ ^I 10 ä¬ š Èð Ø © ä š √ ±P √ ä v m P ø √ø ©b P ä m v m √ ¢Pd`PèŠvUSè|ä ¢  èÐv¢ ³ îr ü©XU@¢PîÁ îä `PîÁ ïŁm`^P 23.¢ èšld ï ®¢ •Ł◊H£©dè|H ¢ ³ Š¯nŽ ³ üÁ è|øH d`P !¢ íýèu èi˛ƒèåÐ≈ .èŠâ©düÐÈŁ◊≤ ¢ ¢ ¢£©Xèièåý≈ èŠâ´èŠvèâЬ ¢P ïC©¢ ùŁ± £ð¬ ³ Š¯nŽ ^P Ø š ø ≤ ð√ ø ° d b ± P Ø v š à Ã≠ © ä È √ ä ø ø °d ≈PüšØ èŠvè Ð≈ ¢ •ý≈èšl c˚˜ý.¢ TPž£©íý¡ ü©˛ƒèåÐ≈¢Püý√ òÆ ¢ üý√11 ¢ PîÁ îä `PîÁ .èšld °Š¯n ³ îr _˚−≥ XU@V` d`P èŠvU ³ËÔÐ d`U ü©XU@V`24 ø Šv Ø U â Ã ä¬ š Èð š ä H √ √ ä m v m b ˝ P ñŠ Pa ø Ø š √ È Š ÈŠ ð P @ © ˙ É ˝ © * øÄ Püý√ ¢ ïŁm`˛©ùŁ± ¢ TüÔ®äâ≥ èâðP¢ ³ Š¯nŽ ¢©¢ ü©³ üÁ ¢ ^H RV`V`ìr¢ ^PèŠâ©dN Ê≥ °Š¯n ïN ± _˚−≥ ¢  èÐv ü© ïýâ− ˙ºZèÁ ê ï ä ¬ ä ° d Ôâ ä ¯v b ± © P m ŠvP à √ ä H† Uà √ £ 12 Ø üš ¯¢è}≠ cUüð√ ¢ üý√ Ä Ł±°Š¯n büä√I ¢üšØ cdŽ ´ .¢èŠâ´ Ø òýËä Ö √ ≠ ˛©ï øPd ¢P` ¢è ü©½ è ± ½ Á dU dPü”ý ï .è ® bè ` ü©dPü”ý ˛© š ýâ ≠ √ ä ðv a Šâ †± v Šv å d šl v à bd ø Ô÷Šð ´ Pˬüý√ òÓÐ≈ èj¢è}≠ ü©b`Uüð√ Ä P üý√ £´ . ¢ ¢ W˙π òÓł∞P cUüð√ V` üý√ ¢ √ à a P ”åH ”G≈ ≈ åð ð Ôý ≈ ł š Ã≠ © ä † .˛ƒüšØ ³ Ž ï~Ö− ¢ ¢@]˙π˚l ¢ ¢ ¢£©½ πèܱ È √˙ԙÃü©¢ ¢ ¢d£ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ c˚˜ý d`P.˛´cUïäv íÉΩ òÓł∞P °Š¯nŽ ˛ Ã≠ © ä Ø ° d Ã≠ È Èš È Šv ³ dïC—Y˚¥`H ¢ ïC—êüý√ W˙π ˛©¦ `îÐv ïävèÁ ïC©è ®d`P .èj Ø ïäv òÓÐ≈ ê Łm U ø Łm ŠvP ^ m üš v ý b vm ≈ ³ Pîä èÁ ì ð Í.èj Ø dèv˙Ið≈ èâ≥üÔ™ ¢ PN ± .PüšØ PîŠâð ïłÄÐ≈ ê ©PN ± ¢ ùŁ± .PüšØ ¼ ìnèiPN ± d`PXU@ ¢ ýÔ ý š √ ä ü ¬ N ŠvPü ü ø a ü P½ øPU£Ð¬ ü©PŽ ¥ ^Iüý√ °Š¯n Î,è ® ø îä `PîÁ ¢ íŠ Ð¬èu £ð¬ ^I13†− ≈ ˚ P ≤ ¢ v m ä â √ P UT`P ïä⊣ä ê ¢ X£©˙flä d`P ¸Š è⪠˛© ä `PîÁ ¢ °Š¯n Î,è ® ¬ ¬ ŠvP ø √ ½ ¬ ä îv m ä √ 4üý√ è}√U³ËÔÐ d`U¢ ³ Š¯nŽ ^P¢ üý√ £´14 .büšØ °Š¯ ä≈ íÐvèu ¢ ¢£© Š ñŠ ø ° d Ô÷ Ł P © ä√ Í.èå® Š Ьèu Xèv èi^H¢ ^Hd`P¢ ˛ƒèðv díâ ä P ä P Ø Ã √ š³ Š¯nŽ ¢ ÷H d`P !¢ °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ ˙Ô™P˚˜C≥ .è ä üÔŒU °Š¯ ä≈ òÓÐË©V˚ˆł P˚˜ý °Š¯n è üÔł∞ è íŠ Ð¬è ïłÄÐ≈ ò‘Š .PüšØ PîŠâð ïłÄÐ≈ d`Pê ¥`H ü©PN ± îÖÐ√ ¢ ^H2 ≤ Š }√ Šv° d ÔŁ Ø š ∞ Šv v i â uN ≈ þ ¬N ŠvPP˚ U ü © P ≤ Ô÷ ü¢ R≠ üŁ± d`P.èj Ø èv£©˛ƒè|≥ íàä òýËøU£Ð¬Ž ïC—Y˚¥`H ¢ ïC—ê£ð¬ Ł üš ä ä √ d Łm U ø Łm ŠvP .èâЬ ³ èáI íŠ Ð¬èu d`P.èâЬ èšlP`£ł± íŠ Ð¬èšl .èåý≈ íŠ Ð¬èšl ˛ƒèåÐ≈ äb © â ä â â Ã ä¯ — U — âŠ ä¯ Í.¢kPž dèn ¢lšèłm ⊰Š¯n ½ èå™ ¬ òÆ cŽ P`dUVèâ´üý√ c£©ïäv XèièiVèâ´˛ƒü©üý√ £´ Šv ¢ •© ... üý√ a £ð š d ä ä à Pè ≠ d .¢Í³ èŁmÎòäË·≥ èiö„≠^P°Š¯n ³ èÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª PN ± Ø b š b dä Ð ü ≈ ý ä d ”√ ä Ô÷ ° Šâ≠ šØ a ∆èâÔ® öNáý £ð¬ Vèâ´^P üý√ ¢ ³ œ .¢ ½ d`˚Á òšÆ Y˚˜ý üœ Ł šØ Š v tPd`P.èj¢d èåþËŠÐv ¯ büŠÈþŠð ³ P ¢ bü≥èvî ∫ .¢˙º (˛ƒ`£© a˙Ê≥ èi PîÁ ïýâ− ˙º ZèÁ ¯â¬ b © ä ¯t ý− Ð )Ä m ø m ÃØ Èš .¢èłm ≈ à Ԯ ¸ © ý ¢üšØ ¢d½ Ь ¢ büý¯− ˙º³ P £ð¬ (bü¡`îä ∑) .¢ √ Ô t b â
 • 5. 20:5-15:4 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 5 ü P dXèä ^ ä P NÐ≈ P √ ÷ ł ÈŠ Ð √ ýÔ® √R≠ °Š¯n d`U^H.èå® v ¦ üä√P¢ ^Hèi¢ ^H.èŠvèðv ü©¢ ê ¢ ¢d˙flä °Š¯n ü©¢üšØ ïäv W˙π^IÎ,è ®ø íŠ Ð¬èu ¢ îä `PîÁ £ð¬ ^I15 þ¯v ŠvP ä È √ ä P ¢ â ä v m √ P P© P â Ô÷H ä ≈ ý *.¢ ¢ ¢® °Š¯àŠ√ £ð¬`H¢ îäv`PîÁm ü©^H°Š¯n üý√ èŠâ©òÓÐ≈ íý¡ ¢ ¢ ò‰©£´ íŠâЬèu cP !èjbü≠ •œU ¢üšØ Ôý — ä Ô d³ ≈ k È Ł √ P Šv Ã√ £ð¬ íŠ Ð¬èu ¢ îä `PîÁ îÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈Í.èjb`UPŽ ¥ VUèŠvŽ èâ´½ èt ¢ ^P â ä v m © P √ ˚ dä a ø  ≈Šdèv ˛©³ Pîä èÁ ¢ XU@ ñ ý b vm © P ½ Á èâ− V`¢ ¢ ¢£©ïäv íý¡ ˛ƒü©ü©^H.òÓ® †Á èâ− ½ ≥ìr ê †± ä ø Ã≠ © ä È √ â à P d½ ± ä ø † ŠvPòäËðP êþ≈ ü©³ èáä P ¢ PîH .¢  ≈Šdèv ˛©³ Pîä èÁ ¢ XU@ïŠv ¬ ŠâÔ b √ ä Á Ø ñ√ m š ý b vm © P .òÓý≈ ˛ƒè− ä düflÐ√ ä á√èŠâ©PîŠâð ü©VUèn d`P £ä °Š¯n ³ PH¢ PîH 2 .¢ èŠâ©PîŠâð £ð¬½ dü∑ ¬ ¬ b ä Á √ m Ø š ¬ a 5•ý≈èt ¢ èrH ü©³ PHV` , èŠâ©PîŠâð ü©³ P ¢ ^P ³ U ùŁ± ³ U òæP d`P.¢ © U b ¬ b ä √ b b Ø š bPîvèm èiíŠ Ð¬èu ³ äÁ â .èŠvUXèv èiÍXU@Îü©³ PHd`PYU ½ © ¬ ¢ ³ îrd`P èŠâ´V` .èŠâ´ìłm d`U òºèi¢düÁ ± ¢ îä `PîÁ íŠ Ð¬èu16 ä P b ¸ £Ð © b ø › © v m âd`P.PüšØ PîŠâð èi ≠ d`Pê ø Hüý√ PüšØ èiSèt ùŠ¯ý üµ ê P Ä Ł± 3 ¬ ž£ ŠvP¢P v ŠvPXU@† .èšld°Š¯n ê © XèvUüä√°Š¯n _˚−≥ ~n¢ ä ˝½ Š¯− Xèv è|øI ¢ XU@d`P .èåý≈èኯŁm XU@í|≠èÐv °Š¯n ½ dü∑ ` í|− èi ≠ V` bü’ä≈Hd`P .˛ƒüšØ PîŠâð UT`P ïä⊣ä êü©YüŠÈЬ ˛©^Hd`P íŠ Ð¬èu17†t ä P ä √ P P a ø ž £ P à ¬ ¬ ¬ ŠvP P âb P vd P P © ä √ ¬† t d P ` ŠvP¢ â √ dQ ± ä N≈³ Pd`U ^H.èšld Vîä Ž Sèt üµ •þ≈ @XU@îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð ½ Š¯− 4 .èå® ^Hd`P.èŠvèáÐ√ ü©bà èjê ä íŠ Ð¬èu d`P.èå® üäÈG Xèv èi¢ ^P ¢ ÷Ð ł √ äíH XU@W˙π ^I5 .°Š¯ÃüšØ PîŠâðbèŠâþŠÐ¬ d`P ¢c˚¥`Ud`P ¢ ^H i P P v ¬ ¯â þ¯v ÈŠ Ð ø P .èŠvUXèv èiòÆ ¢ ¢P¢ ^Hü© `èj ä š þ¯v ä ¬ ä P bà Ȋ Ð Èð √ .PüšH ¢Pü± ¢ ½ ü≥ £©Vd Vîä Ž ^£Ð¬ ùŠ¯ýüµüä√ Xèv íŠ PèŠvü◊≤ ¢ UP˚˜Cª d`P.èŠvèðvèâŠÐv ê iXèv UP˚˜Cª ¢ Q 18 Ø≠ ©a vd v ä v √ ä Š þ¯ ŠvPè ä Š ä üäȱ √PîŠâðèi ≠ êèiXèv ¦ üä√P üý√ PüšØ èi^£Ð¬ ²ä èðv üµ ê†Ł± ½ Š¯− 6 ¬ ž ŠvP ä ^ £ ñ≈ ŠvP Ä † t PîŠâð ê¢ íŠ PètüýÈ≥ d`P.PüšH PîŠâð íŠ PètüýÈ≥ ¢ íŠ PèŠvü◊≤ d`P.èŠvèðv èâŠÐvèi ¬ I¨ ø v Å Ø ¬ v ø v þ¯½ N n ^H.èšldVîä Ž Sèt ½ èt üµ •þ≈@½ Š¯− üý√ PüšØ PîŠâð Ä Ł± ¦ üä√P7 .PüšØaî P vd a P† t ¬† ^ .PüšØüµ üä√ íH ½ Š¯− W˙fløI8 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P ¢ž ≠ •ł◊H ü©½ Š¯− °Š¯n èåý≈ Vîr Xèv èiYüŠÈЬ ò“ ð .˛©YUè− ¢ büý√düª `U¢ êd`P19 i† t P v ¬ ž ©£ ® †t £ ä ≈ tø √ ä I¨ Å © ä šØ vd .P˙≤îÖÐ√ ¢ ¢d Vîä Ž Sèt VdèÐv .PüšØ PîŠâð èi ≠ èiXèv íÐvèŠv ü©Vîr 20 .èåý≈ ïNÁ Xèv èiYüŠÈЬ Y˚¥`Hd`P È ¬ ž £ ä ~p ä UPîŠâð èi ≠ ê èiXèv ³ èâŠu ¢H üý√ PüšØ èi^£Ð¬ cNä√ Ä Ł± ¦ üä√P9 ¬ ž ŠvP £ ä b ä¯ ø P ü † ^ ¢dPŽ C´ ˛´ ä Ž ¢üšØ ¢èðv ü© b`düä√èŁmd`P ¢üšØ ¢d °Š¯n büŸŠ± ä î îvd à √ √ ý≠ È √ à ýØ Èš ËÁ^H.èšldVîä Ž ^£Ð¬ Vdîä ð üµ •þ≈@^üä√PîÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð ³ èâŠu10 .PüšH P vd ⬠P ¦ © ä √ ¬ b ä¯ Ø PîŠâð ïłÄÐ≈ d`P êü©Vîr21 .èŠvèðv dP˙¿ M “rP N Łm òÆ íÐvèŠv ¢©bü´ ≠¢P` ¬N ŠvP ò î š Ôâ ÈŠ ü ≠^üä√P W˙fløI11 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð òÓÐ≈ bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ £— ¢H°Š¯n ½ N n¦ P v ¬ ž © £ ŠvU ø P aî £ ¢ Xü¡ ˛≠P` ¢èŁÄ≈ Y˚˝ä èÐv d`P èŁmèÐv ž ä ŠÐv òÆ íÐvüŠ√ d`P .èåý≈ íÐvüŠ√ òÆ` .PüšØ © √ ä Ð √ î⯠š š .P˙≤îÖÐ√ ¢ ¢dVîä Ž ^£Ð¬ ²ä èðv üµüä√ íi © ä Ø vd Èš ñ≈ ¢ü≠ .PüšØ PîŠâð èi ≠ ê iXèv ³ ìèà”Ðvüý√ ü©ïNÁ 22 .èåý≈ M “rPîŁm èibü´ ≠ Ø š ¬ ž ŠvPè ä ° £ ~p ò ü ≤èâŠÐv ê èiXèv íŠ P í~Ä ¢H üý√ PüšØ èi^£Ð¬ ˚Nt Ä Ł± ³ èâŠu 12 þ¯ ŠvP ä v ø P ý˜ † b ä ¯ N Łm òÆ ³ ìèà”Ðv üý√ èibü´ ≠ ¢P` ¢èâЬ ½ T@d`P bènèt `Ž èt ¢ ¢èi î š ° ü ≠ ä ä aP ³ √ d ø Âä d`P √ P b ä¯ v ≤^£Ð¬ ùŠ¯kèłm üµ •þ≈@³ èâŠu îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©íŠ P í~Ä 13 .PüšØ PîŠâð © ù√ ¬ ¬ .òÓý≈ ïÅ‡ä ³ ’Ð≈ ˛©³ ìèà”Ðvüý√ d`P.èåý≈M “rP √° ° ò.°Š¯ÃHšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P ¢ž ≠ c˚¥`H ü©³ èâŠu°Š¯n ½ N n ^H.èšld Vîä Ž vü ¬ ž ©£ £ U b ä ¯ aî P vd büŠ ø ¬ ä ,è ® √ ¢ büŠ√üŠÈЬ òäËðP¢ ê23 √ ÅI ¨ ˙≤î © ä Ø vd .èŠâ´ ÖÐ√ ¢ ¢dVîä Ž Sèt ^Uüµ üä√ íH ³ èâŠuW˙π^I14 Èš ib ä ¯ P ¬ ž £ ä P ¯â¬ † v ≤PîŠâð èi ≠ èiXèv UdèŠv ü©^Hüý√ PüšØ èi^£Ð¬ •þËÂä Šð Ä Ł± íŠ P í~Ä 15 .üä¯H ½ èÐv Y˚˜C≥ !üŠ√üŠÈЬ ˛©ê cP !üä¯H °Š¯ýèÐv Y˚˜C≥ ïNÁ ,Vîr Î ta Š I¨ Å t v Š ~p vd v P v ≤ © ù√ ¬d`P.èšldVîä Ž ^£Ð¬ ùŠ¯ý üµ •þ≈@íŠ Pí~Ä îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©UdèŠv16 .PüšØ ê .èŠvU£©íý¡ ¢H ¢ °Š¯n ¢ ïŁm` ^I .èŠvU£©òÿÁ Ž ¢ ¢ ê ŠvP â ø P ä √ ø P ∞d Ô÷H ä ≤ Ł √ ŠvP ≤ ≤ Hí~Ä W˙π^I17 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ îä ł ü©^H°Š¯n ½ N n^H P v ¬ ž © £ â± P aî P £ .èŠvU£©íý¡ ¢H¢ °Š¯n ¢ ïŁm`^IèâŠð ¢ ¢ ³ PüŁ±üä√ â ø Pä √ ø P þ¯v Ô÷ ä b Ł √ ≤ H .èŠâ´ ÖÐ√ ¢ ¢dVîä Ž ^£Ð¬ cüä√èłÄ≈ üµ •þ≈@íH íŠ P ¢ ¢ ïŁm` ^I !˛´ Ø PŽ ¥ VUèŠvŽ èâ´½ èt ü©íýèu ¢ íŠ Ð¬èu24 ˙≤î © ä Ø vd Èš ð P i v Ô÷ øŁ P üš ˚ d ä a v © âê¢ Xèv Q ¢Püý√ PüšØ èi^£Ð¬ •þËøèÐv üµ êÄ Ł± UdèŠv 18 ŠvP © ä üäȱ ä t ¯ ŠvP † Í.˛´ Ø PŽ ¥ VUèŠvŽ èâ´˚Nt ü©bü≠P`¢£©íý¡ üš ˚ d ä ý˜ √ ä â.èšldVîä Ž ^£Ð¬ üµ •þ≈@UdèŠv îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð Q 19 .èŠvUóä˱ ü©¢ vd P © ä√ ¬ üäȱ Ł þ¯v ÈŠ ÐW˙fløI20 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P ¢ž ≠ £— ¢ ^H°Š¯n ½ N n ^Hd`P P v ¬ ž © £ ŠvU ø P aî P £ ¦ üä√P d`P ½ Š¯− ^ †t ˙≤î © ä ¯m .èŠâ´ ÖÐ√ ¢ ¢ ^£Ð¬ •þËøèÐv üµ üä√ UdèŠv ¢ PîH Î,è ®¢ PN ± .PüšØ PîŠâð èi ≠ d`P ê ¢ PN ± d`P XU@ ÈŠ Ł √ m ä Á √ ä ü ¬ ž £ ŠvP ø ü P 25 ≤ H PîH × üª ¢ ^Hüý√ èŠâ©íý¡ ü©íŠ Ьèšl ¢ íŠ Ð¬èu .¢ èŠvUèâŠÐv d`Pê¢ ÁZ © P m â â ä â Ø √ š þ¯ ŠvP Ô÷ Ł .¢ ¢£©UèŠv ¢ Xèv ¢ Vü’Š ü©PîÁ R≠ £ð¬ düπ Xèr ¢ ¢d ...R≠ ½ Š¯− 26 Í.èå® ½ Š¯− Xèv è|øH¢ ^Hd`P.¢ èŠvI èâŠÐv ê ÔŁ ¢ — ä k √ ø ä© ≈ m ü — ä Ô® k È ü †t d†t ä P ä P √ šØ U þ¯ ŠvP¢ ä ÷H √ ≤
 • 6. 6 18:6-21:5 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ æä ¬ þ¯ ŠvPè ä “³ PHW`H Y˚˜C≥ d`P°Š¯šl òÆ ³ èáä P]˚∆üý√ R≠ Î,èåŁ÷ÿ ¢ îä `PîÁ Ä ý¬b d Š šb √ ü √ v m¸ PîŠâð èâŠÐv ê iXèv ñtüýÈ≥ ¢PHüý√ PüšØ èi^£Ð¬ •þËÂä Šð Ä Ł± Q 21 ø ¯â¬ † üäȱ Í.¢šldVîä Ž ê ¬ ùŠ¯Ðv üµ ê ä¯ — vd ý ^£Ð ⊠v ŠâšØ á © m m “ ŠvPV`d`Pò– dïäv ï−Š¯ÅšÆ°Š¯n ¢PîÁ °Š¯n òýËø£ð¬˚¥ ˛©PîH Q îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©ñtüýÈ≥22 .PüšØ Á üäȱ © ù√ ¬°Š¯n cdèÐv ¢ büý√èÐv Y£ÐH £©üšØ ó¨èq ½ ’Ð≈ R≠ ¢P`¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ 5 © ¬ † ü ≠ ä áÐ ° d ¯ PîŠâð bèŠâþŠÐ¬ d`P ¢ c˚¥`U¢P bPd`U ^I .èšld d`P Sèt üµ ³ Š¯ý •ý≈èt ¬ ¯â þ¯v ÈŠ Ð ø ³ P °v½ ’Ð≈ ü©îä `PîÁ 6 .èåý≈ èåŒU ¢ îä `PîÁ ü©½ èÐv ˛©¢£©Yîä Ь ïÐvü›äÈ≥ Q 24 .èšldVîä Ž Sèt •þËÂä Šð üµ ³ Š¯ý íH Q W˙π^I23 .¢üšØ† v m Šv ä v m a √ √ ä â üäȱ vd ¯â¬ ° v i üäȱ P √ ðŠ¯n SU ¢P ¢ ïŁm` ¢P .èåý≈èŠâ© Šâð £ð¬ ³ Š¯nŽ ü© ´ ≠ ¢P ïC© Ø ^üÂΩP ^H.èŠâ≠ìH ^èðv ¢P ¢H¢ PîH üý√ èåý≈èšld Vd°Š¯n òýËø£ð¬ ˚¥ ˛©PîH Ä Ł± œ ø t œ t Pî ¬ ° d bü ü ä t Püš ¯ P Ðv ä¬ ø P ä Á Èð √ m Á† m .PüšØ •© †’Ð≈ U½ .èšld°Š¯ ä≈ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`PV`¢ ³ U °d ø bPîŠâð £ð¬ × dPV£©^Pü©büä√èáä PXèÅý ³ Ł± ¢ °Š¯nÎ,è ® ä îä `PîÁ7 ê iXèv ê¢Hüý√ èåý≈ èi^£Ð¬ òæèâøüµ ê†Ł± ñtüýÈ≥25 “ ¬ Z √ ≈° ä √ √ ¢ v m ŠvPè ä Ũ ø P ý ŠvPÄ È äŠ â b ŠvP˚ b √ š þ≥ † b Ø š a “¢¬d£ð¬ ³ Š¯nŽ d`Pü©³ PüŠÈ± ê š l ³ èáä P˚l èjb`UèâI ü©Ä ø ³ PH ¢èŠâ© òæèŠâЬ üµ ½ èt ñtüýÈ≥ îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð ¢ ê26 .PüšØ PîŠâð èâŠÐv ä— ° d © ä √ ¬ © I¨ Å ¬ þ¯¾ ŠÈ≥ èŠâ”n ü©b`îä £ð¬ ¢P` ¢ž H °Š¯n ³ èÅæP@˙Ôð≈ ü©dPîä èŁm ê ˚l ¢P` PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P ¢ž ≠ c˚¥`U ¢H °Š¯n ½ N n ^H .èšld Vîä Ž ê^£Ð¬† v ≠ ä dP b √ v ŠvP š ≠ ¬ £ ©£ ž ø P aî P vd ý v³œ° Šâ ÷H © ÔŁ ≤ Šâ¬ † b C ÔtP j È Ö © äØ ädÈš v ý˜ P i “ ≠8 Í.PüšØ ^üÂΩP ¢ ¢£©Pî ð ü©Ä ø ³ PI ï ©¢ I .è b`U£© î Ð√ ¢ ¢d Vî Ž ^£Ð¬ ˚N ä≈H üµ üä√ íH ñtüýÈ≥ W˙π ^I27 .°Š¯ÃüšØ P vWüä√ òÆ` .èåý≈ ò≤U@ê TP` ¢dPŽ C´˛´ ä Ž ûÐ√èÑH ¢ òÁ ˙≤ ˛©îä `PîÁ š P ŠvP ä î îvd √ ≥ © ∂ v m .èŠâ´˙≤ .¢èvì ® PîŠâð èi ≠ ê ©^Hüý√ PüšØèi^£Ð¬ òæèŠâЬ üµ ê†Ł± êd`P28 Ø ý š ¬ ž ŠvPü P £ ŠvPÄ I¨ Å ≤ ½ Áæ £©³ Ь ³ è ©óšÆ Î,è ®¢ ê29 .PüšØ Xèi¢ ½ N−≥ ` ½ äÈ◊ †◊ ° b á ø †Ê † √ ä I¨ Å äƒèð óŠËflª d`P Wüä√ ³ èsüπ èi˛ v b š ≠ .¢ ˛ƒè ˙º½ äÈ·≠ £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ Pî ï ©büŠÈ©.°Š¯šl¢£© üŁ±¢ èâŠÐv V`³ œ Ø Ã n † ° d ä H C Ø þ¯ ° Šâ š √ Á m √ ý½ ø£ð¬ û± ü´½ øPd˙ÔÐ≈ ˛´ ä Ž òäËðP¢ Wüä√ ¢  ≈Šdèv ˛©Wüä√ ïŠv 9† † îvd ¬ ä √ Ø ñ ý š Xèv èi¢ž ≠ ^H¢ ^H¢üšH ¢ ïŠv Í.èj¢èłÄä ’ð XPd@`³ üœ Æ ïC© ä © £ P ä P Ã Ø ý’® √ √ È Ã Ë ≈ P b tü©óš √.èå® Xîà≥ ü©òÁ ˙≤ ˛©PîH ï−Š¯ÅšÆ ¢ Wüä√ .YdPŽ C´˛´ ä Ž òNł∞P d`P d ∂ Á á ä m √ î îvd Ó * .èå® Wüä√ d .òÓý≈ ½ ºèŠv d`P,Xèm ,óæ UT`PïäâŠ£ä ³ Š¯ý ˛©Wüä√10 .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ cüä√èłÄ≈ üÂł◊ä èðv ê ,îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©Wüä√ 30 ¸ ¬ ¬° v vd ð ≈ I¨ Å © ù√ ¬¢P¢ bü´ ≠ ïC©èåŒUüý√ ˛≠Pž ˙flä £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ PîÁ Ä Ł±12 -11ø ä √ ü Šv U √ ° d ä m† √ H íH êW˙fløI31 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ ü©^H°Š¯n ½ N n^H i I¨ Å P v ¬ ž ©£ £ P aî PR≠ .òÓý≈ òÃË´˙ÔÐ≈ ¢ Uî ý d`P ˛ƒUè Ž ` ó“q ³ Š¯nŽ .¢ è U£©Uè £Ð¬` Vè ý ^£Ð¬ üµ ²ä è ˙ÿ∫ ˛©Wüä√ Ä Ł±32 .è ´ √ ¢ ¢dVî Ž ^£Ð¬777 ø − √ ý Švd ≈ ü á ° d Ø Šv Ðv Ð⬠š ñ ðv † Šâ ˙≤îÖÐ © ä šØ ä d È v .¢ ¢ ž è}√ ü©büŠÈ´ ä Ž òäËðP£© Ø £Ð¬èŁm ` ó¨èq Ôý Ã≠ d Ð ≈ È îvd ¬ üš .¢üšØ PîŠâ𠢞 ≠ ³ Š¯ý ½ ºèŠv d`P,Xèm ,óæ üý√ ˛ƒüšØ √ à ¬ © £ ° v¸ Ãèv£©ïÅýèÁ èibü´ ≠ XèÅý °Š¯n Î,è ® ø Wüä√ ¢ PîH ¢ ïŁm`^I13 ä ≈m ü ≈ ¢ √ m ä Á ø P^I .°Š¯šl ¢U ˙ÔÐ≈ ü©³ Š¯nŽ ¢ Uî− ý ` ˚˜CŁ± ,ïN Á V` ïC©büŠÈ©.büšØ èâšØèłm P ì ÈŠ ° d ø á√ Рɪ ý ˛ƒUèŠvŽ ` ó“q ˛©bü´ ≠ ý d ü ø˛©`˚¥ ¢ ¢P üý√ 14 .büšØ TP` ¢£©VèÐâý ü©b`dPîä èŁm XèÅý °Š¯n¢ ˛ƒüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ ü©³ PH.òÓý≈ òÆd fžÐ¬ YUèÐv@˛ƒèáä P £ð¬ ³ Š¯nŽ ñ Ã≠ ä ¬ H È Èð √ ä ¬ v ≈ Ã≠ È Ã ¬ £ ž b š £ Pä √ °d fi¢ òýË−©d`P .èâЬ c˙ÿ®ëë°Š¯n òýË−©^Hd`P .èâЬ òýË−©¢ Yž œ òÓý≈ òÓł∞P bèŠâ© ≠ ˛ƒèáä P ïC©åŒU¢büþÈŠÐv¢PîÁ 4-2 .°Š¯åý≈ ©  ä kP kP ¡  P ä  ø £k ž ä √ è Šv ä £ √ ¯ © m 6 .èvè}≠ (îä ü´èió‰ ê ä v › ä Š ä v ŠvP)SPd°Š¯n büN ± ˛ƒ`˚˜Ðv ` ˛ƒ`dîä P Ã≠ .¢£©YUè− ¢ ³ Pd`PèâH ü© È© ≠ ¢bü´ ”ä P È t ø b ä ł büŠ ž ä ± £ √ üv˛ƒPž üł± ,¾ ŠÈΩ450˛ƒèÐ⟨ òŒ P :¢ ½ ≥èᣱ ˛© òýË−© ïŠvÎ15 Ãd † à t Ø † š  œ ³ t © ¸ √ à ¬ N≈ ø ÷Ð îÖÐ√ ¢P bPd`U ¢ ½ ¿` ^P.¢üšØ PîŠâð ¢ ¢büý√düª ³ PI ł b „ä √Vdèåþ≈P ¢ ½ Ôł∞ ˛© Ô® .¢èłm ˛ƒüšØ ¾ ŠÈΩ45˛ƒèłÄä `Pd`P †ŠÈΩ75 óŠ≈îu d`P .¢ òÓÐ≈ dü’−≥ ½ ’Ð≈ V` d`P .¢ UèÐv@°Š¯n ¢ìr ^P *ó“Šâ ø † ž 16 ÃØ ä † ˙ Èš à ≈ ¾ Ôý ≈ ‰ † Ôý P ≈ ¿ ÿæ˛ƒèŠâ≥dU ìłÄ≈ °Š¯n òýË−©d`P.¢dVŽ P`dU°Š¯n ü” ð ¢ òýË−©d`P.¢d¢ ²ä I ä ä Â Ø d š ≈© Â Ø ÷Ëä ñP š łŠ ≈ ¬ * .¢ ¢èŁm ¢ dUè Ð≈ ïŠv ¢ ¢ènŽd Ôý ý Ô÷ ≈ √ Ł ø ä √ .èvèâЬ SŽ ä˜C≥ ³ Š¯ý Y£ð¬`Hd`P ää ˚ °v P ÿæ ü©^P üý√ büšØ è d ï ®•ł◊®üŁ± ¢ •Ł◊H °Š¯nÎ17 ≈ ý ÍXPd@ ΢ òäË·≥ è|ÂŁ± Wüä√ P šØ£ð¬ ³ Š¯nŽ °Š¯n .èŁm •Ł◊ °d H šl ø ≈ ¯šl ý Ø ü≠ ¬ ´ äË·≥ © ≠ √ ¯n b äƒ ˜Cª “Šâ„ä √XèÅ ý ¢P` ¢√ ¢ ¢ ³ èÅæ@d`P .büšØ TP` ¢T bèsüπ ½ øU£Ð¬Ž ê ˙Ôð . °Š ¢üš ÍR c£ð c£ Î ò ¢ ö„ ^P °Š ³ èÐvŽd ˛ P˚Ð ó ≈ ≠ ä áÐ łËä © b P ¯ ÷Š¬ √ ä ³ † d ŠvP ý−≥ Ë „ä √ .èåý≈ bPîä èÁ ê íÅ £ð¬ bü´ ≠ ˚˜kU d`P dUè ≈ ½ ’Ð≈ ½ ’Ð≈ üŁ± ³ Pîä èÁ ó“Šâ ³ v m ŠvP ü Š Ð † † b vmèâΩ ê˚l ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P .büšØ TP` ¢£©VèÐâý °Š¯n ü©b`dPîä èŁm ä ŠvP š ≠ ä Ø ° d Èš √ ä ¬ v .13:32.33òýËä C´ÔŒU ¯ ü Šv .¢°Š¯ÃèŁmüšØ ´ v ÿæ ³ P¢£©YUè− ¢ büŠÈþŠÐ¬ ˛ƒèáä P¢ ¢ PîÁ ¢¢èŁm ¢ . . .°Š¯ýdüª ³ P b © tø ¯â ä √ þŠÐv © m Ôý ý Ô÷ ȯ ≈ √ Ł v b ¡üý√ ïC©ïŠv V`.èjb`£©VîšlèÖ≥èió‰ ZèÁ ê ý≈èt c˚˜ý °Š¯nÎ 18 m ŠvP• Šv ¢ènŽ °Š¯ýdüª ò‘Š .°Š¯ÃüšØ UèÐv@°Š¯n ïuìr ^Hò“Šâ„ä °Š¯n îÖÐ√ ¢ ^Hd`P °Š¯n büä√U ä d v √ ≈ v P P √ © P.èj ØèvèŁm °Š¯n òýË−©Y˚˜ý ü©büŠ√üŠÈЬ ˛©³ P d`P ¢ c˚˜ý YüŠÈЬ Y˚˜ý d`P üš ä  Šv b þ¯v ÈŠ Ð Šv Šv .°Š¯åý≈ òýˬUóä˱ ü©b`dUè ≈ ]`˙‡≥ `dü’−≥ ¢ óŠ≈îu Š Ł Ð ‰ ø
 • 7. 9:8-19:6 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 7°d © ¡ š Ôý ≈  √ à © ¡ š ≠³ Š¯nŽ d`P düä√èŁm ¢ ó‰ ˚l .¢ °Š¯n òýË−©òÓÐ≈ ¢èðvüł± ¢ ó‰ ˚l ¢P` VUèn ê d`P £ä ê èidPîä èŁm ˚l ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ V`ìr ¢ ^I 19 ŠvP ¬ ŠvP v š ≠ äØ ° d Èš © P ¡ïŠv 15 .¢ dPüµ °Š¯n òýË−©cîä £ð¬ ¢ ó‰ ˚l d`P düä√èŁm ¢P` ¢¬d£ð¬ Ôý≈  v © š ≠ ä—È äŠ â .èv£©½ πèܱ ˛©büä√èŁm òÓÐ≈ ˛©³ PH •ý≈èt ¢Pd`P .èâŠk •ý≈èt °Š¯n òýË−© ä † b ä¬ Èð ä¯ Â ¡ ≠ ä ¯k √ Ôý ¡ ¡ ≠ äØó‰ ˚l ¢P` ¢ ùä èt .¢ dPüµ °Š¯n òýË−©•ý≈èt ¢ Wüä√ ¢èðvüł± Ä ø š ÈŠ ≈  © √ à † êèib`îä £ð¬ ¢ ó‰ ˚l :dPîä èŁm ¢ ó‰ ˚l ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ 20 ŠvP v © š v © š Èš ° d ¡ © ¡šó‰ ˚l ûÐ√èÑH ¢ óŒ ¢ PîHÎ16 .¢@ Yž üŁ± `U `U ¢düä√èŁm ¢ š ≥ © m © Á m ôP d È ø © ê ib`düä√èŁm ¢P`¢¬d d`PPž üŁ± ê ib`düä√èŁm ¢ ó‰ ˚l d`P Pž üŁ± ŠvPè ≠ ä— È äŠ â d ŠvPè d ©î `Pî Ä ý¬ .¢üšØ dPüµ °Š¯n òýË−©VUè d`P £ä ¢b`düä√è ¢ £ð¬ ³ Š¯nŽ ï ©è ® 21 .¢ °Š¯Ã @^è c˚˜ý V`¢ ¢ ¢dVî Ž Pž üŁ±  v mèiòýË− ä Á ¸ ô È Â n ¬© ´ v P ðv Š v Ã≠ © ä Ø ä d d Łm © ° d C d`P È Èš v ¡ .èŠvU£©îä Ь VŽ P`dU ¢ ¢ ½ èvPüŠÈ± XèÅý ³ PH d`P ¢cdè ÿý≈ ³ èvP èió‰ ˚l TP` ¢@˚˝Š¯n â d Ã≠ © a ä È ≈ b Ã≠ È HW ä š √ ä P ý£ ä vb ý³ ° db äV`d`PèŠâ´èâ…žł± ˛ƒèðv .èšldê UùŠ¯kèłm £ð¬ ³ Š¯nŽ ³ èsüπ ïŠv èi˛ƒèðv17 Í.èâŠk£©óšÆP˙º°Š¯nòýË−© ä¯ Âè}≠ ¢£ł± £ð¬`Hd`P ˛ƒèðv18 Í.ò–¢˚˜ý £ð¬ ˛ƒèðv V` d`P èŠâ≠èåþ≈H£ð¬`Hü©òýË−© ä… ž P ä È k ä Šv ä √ P P  .èŠâ©òÆ èáŠ√P•ł◊® š l ¢ Wüä√ ûÐ√èÑH ¢ óŒ ¢ PîH22 š ˚ ä √ ≥© m© Á m ä… £ È ≥ ˚˜CÁ ñ ø ˛©˛ƒèð 19 .ò–¢˚˜ý £ð¬`H½ ’Ð≈ ¢ ³ Š¯nŽ òýË−©¢žÐ¬ ˛≠üŸ‡ Š ª fi äv k ä Šv P † ø ° d  √£ð¬`H¢ b`ž è ð20 .¢ êž ¢ ˛ƒèðv òÓÐ≈ ž è ð ³ Š¬£ýîä ”Ðv ¢ ïŁm` ˛© P© d ≈ à ´ yU ø ä È d ≈° ¬ â ø dèÁ @èi³ èsüπ Ž rP bèłÄä `H d`P VUèŠvŽ ¸H ùŠ¯Ðv òÓÐ≈ ¢ b`ž è ð ¢`H ¢`H .è}≠ ¢žÐ¬ ˛ƒèðv òÓÐ≈ è äËý üý√ °Š¯nbü´ ≠ ¢ ¢ènŽ ^P Î,è ®ø Wüä√ ¢ îä `PîÁ ˙Ôð≈ ≈P d¾ º ø d ≈ ÷ä P ÷ä P ł≈ ł≈ ä… £ ä È ¬ ü © ä d √ ¢ √ ä v m .èŠâ≠˚˜å™ ©³ P £© Ø £©¢ •ý≈èt ü©³ Pîä èÁ íšlP XèÅý ¢P üý√ ¢ ïŁm` ^P .¢ Ž èÐâýtPd Š ü b üš ≠ b vm ≈ ä¬ ø Èð Ø d ¯ š 7 ‰¡ Q d`P Sìm c˚¥`H 2 .è üšØ dPüµ °Š¯nòýË−©` U˙≤ XèÅý d`P .¢˙≤ dPîä èŁm Ä ø ¢P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ 22 -21 ≈ ô È v † ≠ ¯ ä áÐ ° d °Š¯n b`düä√èŁm XèÅý ¢ ó èðv ≈© U Łm Â ä— © ¡ š¢¬d¢ ó‰ ˚l d`PdPîä èŁm ,¢èðvüł± ,cîä £ð¬ XèÅý .°Š¯Ã´ ÓÐ≈ °Š¯ýdüª ¢ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P .¢¢ ü©V Uèn ½ èt ` £ä ½ èt òäË·Š√ cž üŁ± ½ èt ¢ È äŠ â v à √ v ≈ â ˙≤ò v © °d ≠ ≠ a ¬a d a ø š ≠ Èš √ m P ô È ≠ © ¡ š˚l ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ PîH W˙π ^I23 .¢˙≤ òÓÐ≈ düä√èŁm ¢P` ¢ ó‰ ˚l d`P 3 .¢ ¢ Pž üŁ± êê¢ °Š¯n ½ èvPüŠÈ± c˚¥`H äØ ° d ä Á ≠ ≠ d ŠvP ŠvP ø aä U ≈ ³ è ä P ˚l d`P è U£©Vè ý ü©dPî è ê Vè ý ¢ ½ è PüŠÈ± Xè ý è è √ .¢¢ cž üŁ± ½ è ½ è °Š¯n b`î £ð¬d`P ïŠvèðvüł± ê˚l .èŠâ´ Ø UèÐv£Ð¬ òÓÐ b á√ š Šv Ð⬠ŠvP š üš ä Łm ŠvP Ð⬠© a v v ä Å≈ Šv àÐ ≠ ≠ d atat v äVd ò¿èÐvdPîä èŁm üŁ± Ä P .èŠâ´ Ø VèÐâý òÓÐ ä≈ Vî £ð¬ ê ˚l d`P TP` ¢¬d ³ U½ è 4 .c£©¦ ÃPŽ ºP ˛©íáä òäËðP òäËðP cž üŁ± ï î √ ¢ ¢è üšØ ä— b a t È äŠ â ù√ ˙ √ ¬ ¬ d v a üš ¬ v ŠvP š Šv ÖÐ © ä Łm √. ¢ dPüµ °Š¯n òýË−©üŁ± •ý≈èt ¢ ^H üŁ± Ä ø V` d`P Wüä√ V`¢¢ TP`¢èt£Ð¬ £ð¬ ³ Š¯nŽ ü©¦ dèÐv dèyUìtü≥ d`PYdèåÐ≈ ê ¯n îÖÐ√ ¢ ¢dŽ C´ Ôý ≈  © P † Ôý ô ≈ È √ ä °d ^ ŠvP°Š © ä î√ ≥ .èåý≈ ¢üšØ c˚˜å™ ©³ Š¯nŽ ˛ƒèðv ê ä√U^èłÄ≈ üµ ê 24 ïC©è ® .˛´¢£Ð¬ íá”á ½ Pd ùŠ¯kèłm d`P ³ U ùŠ¯kèłm ¦ dèÐv ïŠv d`P .büšØ √ à Š ü°dä ý bü v ð ŠvPd`P d`P ø a b ^ ü©Ä ø ³ PH¢ èŠâ©PîŠâð £ð¬ ³ Š¯nŽ ^Iü©³ Ł± ïC©ü©b`dPîä èŁm XèÅý ³ PH¢°Š¯n † b Ø š ¬ °d P ° v ≈b ä √ XèâýÁ PIèi³ èsüπ ý¯m b .èŠâ©òÆ èáŠ√`¢ Wüä√ ûÐ√èÑH ¢ óŒ ¢¢U¢ îä `PîÁ 5Í.èj â≥ š √ ä ≥ © m ô ì © v m È ÈŠ b`Uèþ.èŠâ≠£©UèŠv ü©b`dPîä èŁm Ä ø ³ PH¢ dPüµ °Š¯n òýË−©üŁ± d`Pü©Wüä√PîÁ ý≈ ^£Ð¬ üµ •± ˙ÿ∫ ˛©Wüä√ ½ ¿` ^Hüý√ è @bè üπ Ä Ł±6 v † b Ôý ≈  m ä ˛ƒèðv 7 .òÓ ł ¸ P ŠvP ³ s † Ø ¥ ä ¬P ä .PüšH `˚− ï~á”t èi¢£ýH˛ƒèðv d`P.èŠvìłm ü©PüšØ £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ PîH d`P √ ý≈ ≥ø °dä Á √ m 8 b ¯ ä¬Èð ¬ ˛©³ PHd`PbüþÈŠÐv ¢PYüŠÈЬ òäËðP Wüä√ ¢ ¢ ¢èðv ½ èŁÄä ¢ ³ èsüπ ¢ Ã≠ © ä a ≈ ø b © È √büä√˙ÔŁ∞¢ ³ Š¯nŽ d`P.òÃË´óÓ ¦ dèÐv ˛≠P`¢£Ð¬ íá”á ¢ ³ èÅæ@2 ©°d ^ ¯ ät b P ¢P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P aèvPüŠÈ± Q XèÅý8 .èŠâ´ìłm •ý≈èt ¢ büŠ√üŠÈЬ ≠ ¯ ä áÐ ° d ½ ä èðv ≈ ©^èłÄ≈ üµ ê˛ƒèðv PüšØ P˚˜å™ü©³ Š¯nŽ 4-3 .èŠâ´QòÓÐ≈ ˛ƒèðv TP` ¢H¢ ð ŠvP ä Š °d d ä ä ”v P ø ÈÐ `U9 ,dPîä èŁm XèÅý ¢P`¢¬d£ð¬ ³ Š¯nŽ d`Pcîä £ð¬ d`Pdüä√èŁm XèÅý c˚¥`U v ≈ ≠ ä— ° d È äŠ â v ≈¢ ¢ ≤ °Š¬üý√èt .è}≠ ¢üšØ ó®c˚˜yU c˚˜yUîÖÐ√ ¢ ¢dŽ C´³ U © ä¯ ÈŠ √ ä Š Š © ä î b √ èኯŁm ¢üšØdPüµ °Š¯n òýË−©•ý≈èt ¢ Wüä√d`P¢@VUèn ê ä ê,¢£© √ à  © √ à P ŠvP£¬ ŠvP © `U ä ¬P fiø äïŁm`˛©¢£ýHñ ˛©˛ƒèðv5 .òÃË´ê ¬ Yž è ð [PdPdGòýË−©³ U °Š¬ü…˚˜t √ I £ð d ≈ v þ P Âb ý .PüšØ `˚− ³ èsüπ èi˛ƒèðv îÖÐ√ büä√I ½ èt10 .èåý≈èŠvUóŒ ¢P¢PîÁ ïC© ¥b ä Ua mø ä√ m .°Š¯C— ä @˙flä bèŠâþüł± ˛©b`ž è ≈ °Š¯n ³ U ¢¢ ïä⊠≤ °Š¬üµU ¢ k ¢P √ ¬ √ d ð bI ” ≈ © ¯ ð ø .ò–¢£Ð¬ ¦ dèÐv £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P k ät ^ ° d ¯˛© Ô®˛ƒüšØ ˛ƒèâЬ ˛©UüÁ °Š¯n òýË−©¢ Wüä√ £ð¬ ¢dŽ C´³ U ùŠ¯kèłm6 ž à Ãä ˙ ±  ä√ √ ä î bI ¢ ¢ ≤ c˚¥`H ¢ Sèt °Š¬`üµ •ł± ¢ ˙ÿ∫ ˛©Wüä√13 -11 © ä¯ÈŠ U © ©˛ƒèðv èi³ Š¯nŽ .èŠvUž üÔł∞ ˚lèÐv ü©cN ©ê¢ Wüä√7 .èåŒU £©SüÔ®ø dîä Ÿæ ïC©üŁ± cžð¬ ¾ üÔð≈ ¢üµ òÓÐËø¢ dîä P ¢ ³ Š¯nŽ bU °Š¬ü…˚˜t ä °d d š ü ŠvP ä √ Šv ¢ â £a ý √ ø v © ° d³ ý¢ ³ Š¯nŽ 8 .èåý≈ èvž H£ð¬ ïC—Y˚¥`H ¢ ïC—êPN ©V` ê¢üšØ êH ïC©èåý≈ èvüšØ Xü”Ö≥ èáŠ√P.ò–¢£Ð¬ ¦ dèÐv dèyUìtü≥ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P .¢¢¢ © °d ýdP Łm U ø Łm ŠvP ü v√ ýä á± −Á ý k ät ^ ¯ °d Ôý ÷Ëä ø ≈ łŠ¬£ýüÐÈ©ê ä Wüä√ ¢ ¢ ¢èŁm °Š¯n cdèÐv ¢ ¢dòÿä≈ èŠv ¢d ¢üµ ùŠ¯kèłm d`P ³ U ùŠ¯kèłm d`P . ¢ èŠâ´íå®êåð≈ èi³ èsüπ ¢ ³ èÅæ@èŠvü´ ¬ ŠvP¢ √ Ã≠ © ä ä È È¬ © äØÈš ä Ø Ô® Èš b Ø š H è b ©b P v þ dP š ≈ü© ˛©^Hd`P YüŠÈЬ ˛©^Hd`P Wüä√ ³ U ^H.òÆd òýËø£Ð¬ ¦ dè íá”á≥ ½ Pd .èŠvUPž H˚lèÐv òÓÐ P P b P š ^ Ðv aèâðPWüä√.èŠâ´@£©¾ ü≠ ùð√P`£ýüÐÈ©V`¢ ïŁm`˛©¢dê ÓÐ≈P˛ƒèðv 9 ä¬ P a ¬ ø äØ Èš ýò ä v dPüµ °Š¯n òýË−©Ä ø bèŠvüŠÈЬ ˛©³ PH d`P ½ ºèŠv d`P Xèm ,óæ °Š¯n UT`P ïä⊣ä  † b ¸ ¬¬ .èŠâ≠¢ •ý≈èt °Š¯n òýË−©ü©^Hd`PèŠâ≠ž œü©^H£©yžÐ¬ ¢@•ý≈èšl ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P R≠ V` 14 .èåý≈ èyž üÐ√ èiSèt üµ •ł± Wüä√ Ä ý¬ .¢üšØ ≠  P £ðv P è £ ´P ¯ ä áÐ ° d ü d ¸ ô È
 • 8. 8 17:9-10:8 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬XèÅý ¢ cdè ÿý≈ d`P .¢ èŠvU ü©½ èvèÐâä ` YŽ Ð ˜t ¢ °Š¯n ¢¢ ü©£ýüÐÈ©VdèÐv`U ˙Ôð≈ îÖÐ√ ¢ ¢£©dèÑýä P êbüä√I ½ èt Wüä√ 10 ≈ Ã≠ È H Ø š aý ¬ ˚ ä √ Ã≠ © È ¬ © ä √ Ȭ ý U a v Hä√ fiø ï œ .¢ è UPŽ düflÐ√ ü©b`düä√è ï œ .è ´@^è ¢ Wüä√ £©¾ ü≠ ùð√P`£ýüÐÈ©Xè òæH11 .è Už üÔł∞˚lèYdè ÿý≈ ¢ °Š¯n ü©Ž Š˜Cł ˚l ˛©£ð¬ ³ Š¯nŽ ñ C ~Ðv Ø Šv îÁ ˚± š ¬ °d š r Łm CÐ⣱ Šâ P ðv © a − P t Šv d š Ðv Ø Œ è ½ è ùŁ± °Š¯ ÿý≈ ¢ °Š¯n ³ œ4 .¢ è è Ь òÆ ˙πè ü©Wüä√ ¢ ^P .è ý≈ è ð VŽ è ê è ½ Á dU ¢ ³ üýÈŠŽ °Š¯n ²ä üł± ˛©^H m a Hä√ ° Šâ≠ Ø ø ≈ïC©ïŠv V`¢ èŠvUó i Ðv š š Šv â š Á ä m å Ný¬ d v ŠvP i†± © b ¬d ñ â ý P .üšØ òÆ UüŁ±ü≥ ê P (³ üÁ )³ èŁm °Š¯n ùŁ± èvèå® ≥ ½ − ü´V` óý≈ büä√I ½ èt 12 .¢ èŠâ´@ïN ± òŒ H °Š¯n ³ Š¯nŽ ïC©PüšØ VŽ Pîä P èi½ èÐv ^P š ýÄ b ± b va ä ½ †ø † Ua Ø P É −Á ° d š á± d v a P bü â ø P â P a ¬ P ° Šâ≠ d š£´ d`P .èj ≠ ïkîÐv èiíý¡ ¢ ^H °Š¯n üý√ c£©íý¡ Pdè ÿý≈ ˛ƒü©£´5 ïäv £©¾ ü≠ ùð√P` V` ïÐâý˙≤ ^I ³ œ .èŠvUž üÔł∞ ˚lèÐv ü©£ýüÐÈ©˙Ôð≈ ¢ Wüä√ îÖÐ√ Hà ¬ √ ä P ≠ U b √b à .èj ≠è|ä ³ èŁm ˛©bPüŠÈ± ^H°Š¯nüý√ ¢Pž dèn ü©³ èáä P³ PüŠÈ± ˛ƒü© bü √ b ³ .èŠv@ P¢ P .¢èŠâ©PîŠâð £ð¬ ½ ’Ð≈è− H òäˬP ü©³ èáä P ¢ PîH ïC©¢ ^IÎ 6 Ôt šØ È ¬ † á≥ ð b √ ä Á Ã≠ P √ m È ]P˙πP Wüä√ d`P .èŠvU SüÔ®VŽ P`dU èiòýË−©¢ Wüä√ ¢ ïŁm` ^I13 d  ä √ ø P Š¬ b ± ◊− æ Ø ý b± š ◊− æ.è}ÈÃè Ð≈ ³ üÁ èi^PôÁ P˚¥`Uüý√ ¢ èv è Ð≈ ³ üÁ èiôÁ ò‰©òÓÐ≈ ˛ƒü©üŁ± à ¯ ≈ ” ≈ b P šØ ð † ä ÔŒ d`Pïä⊠≤ ì ð èiSèt ¢ ³ U^H.¢ òÃË´•© µ •ł◊HÄ ø ³ Š¯nŽ ïC©è}≠ ¢vU ü ® °d È Š ≈ ý H¢ ½ ˚˜C©ï~á”t èiíáä ˛©UT`PY˚˜ý d`P¢ Wüä√ cPïC©è ® 7 ø aÞ √ Š v ÔŁ÷ d`PÎ Ôý ô ≈ È c˚¥`H14 .¢ ¢üšØ Sèt ê üµ •ł± ü©Wüä√ Ä ý¬ .èåý≈ ³ U ì ð U ŠvP ¸ b ≈ √ à â≈ ° d Í.¢èŁm íŠ Ôð °Š¯n ³ Š¯nŽ Ydüð√ d`P ¢žÐ¬ … £ .òÃË´•© µ W˙πYdüð√ ³ Š¯nŽ ³ U°Š¬üÂÃèâø¢ ¢ ≤ ü ° db √ ý © ä¯ ÈŠ¢ óý≈ °Š¯n Î 9,è ® ø UT`P ˛©^Hd`P Wüä√ ¢ PîH °Š¯nîÖÐ√ ˙Ôð≈Î8 ø H ¢ P √ m ä Á YüŠÈЬ Y˚˜ý d`Püý√ Î16 ,è ® ø Wüä√ ¢ PîH îÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈15 Šv H ¢ ä Á © P √ mòýË−© Í.büšØ èv£©VîšlèÖ≥¢ bü´ ≠ ¢P`¢üšØ PîŠâð îÖÐ√ cdè ÿý≈d`P  10 ý ø ü ≠ ä √ ¬ H ïC©è ®d`P 17 .à P@˚lèÐv ¢ òýË−©bèŠvüŠÈЬ ˛©³ PH d`P UT`P ïä⊣ä Y˚˜ý d`P ` š ø  b ¬ ¬ ŠvòÓÐ≈ ¢ ¢èðvüł± ¢ ½ èvPüŠÈ± XèÅý d`P b`îä £ð¬ ¢P` ¢@˚lèÐv ¢ °Š¯n ø à √ ø aä ≈ v ≠ ä P š ø √ cîä £ð¬ XèÅý òäË·Š√ °Š¯šl dPüµ °Š¯n òýË−© ± Ä ø ¢ Ä ø V` •ý≈èt cdè ÿý≈ v ≈  üŁ † © † Hèv £©VîšlèÖ≥ °Š¯n ¢ dPîä èŁm ˚l ¢P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P büšØ èv £©VîšlèÖ≥ °Š¯n ý ø v š ≠ ä áÐ ° d ¯ ý a± √ b Ä üÁ íáä ˛©³ PHd`P.°Š¯ÃèŁm@˚lèÐv .düä√èŁm¢P`¢¬d£ð¬ ³ Š¯nŽ d`P¢èðvüł± v P š ≠ ä— ° d Ã È äŠ â √ ý≈ °Š¯n11 .büšØ H ø ”âÔ≈ ³ d³ Š¯nŽ ïC©¢ ïŠv V`büšØ èâšØèłm èv£©VîšlèÖ≥èi½ èÐv ùŁ± ¢ ó°d Ø š ý ä a ø °dfi Í.°Š¯ÃèŁm ˙ÔÐ≈ V`£ð¬ ³ Š¯nŽ ñ d`P.¢ð °Š¯n °Š¯nŽ cdèt d`P ¢žÐ¬ v Š … £ © P ° Šâ≠ ô ¬ ø b © ä † Ôý v ä ým È ≈¢ ^I ³ œ .¢üšØ VèÐâý ¢ ³ èsüπ ¢ ˛ƒèðv Ä ø V` ¢ dPîä èŁm ¢ £ð¬ ȯŁ ½ ŠÈŸæ bà ü’Ð≈ òäËðP d`P büþÈŠÐv ¢P YüŠÈЬ òäËðP Wüä√ ¢ ïŁm` ^P 18 † ` ¬ Ȭ ¯ äð ¬ øò‰©¢P`¢d£ð¬ ³ Š¯nŽ îÖÐ√ ¢ ^PÄ PïC©è ® j Ø ïäv òÓÐË©˙Ôð≈ èáŠ√P îÖÐ√ ≠ äØ ° d © Èš a d`Pè üš dPîä èŁm ¢P` ¢¬d d`P cîä £ð¬ ,½ èvPüŠÈ± XèÅý 19 .èŠv@˚lèÐv ¢ òýË−© v ≠ ä— È äŠ â v aä ≈ P š ø  Í.èjc£©ïäv VèÐâý òÓÐË©³ èsüπ èi˛ƒèðv ü©dPîä èŁm ¬ b ä v ˚lèÐv ¢ òýË−©°Š¯n V`£´˛ƒPîä èÁ ½ èvPüŠÈ± òÓÐËø .¢@˚lèÐv ¢ òýË−©Ä ø š ø  ä v ma ä ôP š ø  † È£ð¬ düπ ¢ ½ üÐȬ ˛©VîšlèÖ≥ ¢P°Š¯n Î,è ®ä PîH V`ìr ¢ ^P12 ©a Þ ä¬ Èð √ m ¢ Á © èŠvèâЬ VèjbèÐv˙¿ê Ã≠ ¢ îä `PîÁ ¢ Wüä√ îÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈20 .¢@ ä ³ ŠvP¢ © v m ä È √ © P ôP È ý≈ Hd`Pc˚˜C≥ ïC©üŁ± è}√£©½ Ьèvü©cîšlèÖ≥³ è− ä ïŠv .èj äƒèáä ê ¯ ÿ Š Š ¸Þ b á√ b`U˛ − √ ŠvP°Š ¢ £ð¬ Vèj³ èÐv˙¿ü©³ PHd`PèŠâ≠¢ ü©b`îä £ð¬ d`Pb`düä√èŁm îä ł Sìm`Qd`P ≠ b b ≠ v â± èðvïŠv d`P .¢ PüšØ ²ËŠ¬ ¢ dPîä èŁm ˚l¢P` ¢d£ð¬ ³ Š¯nŽ ^P d`P ²ËŠ¬ cdè ÿý≈ Ø š ñÐ © v š ≠ äØ ° d Èš ñÐ .èŠvU£©³ èÐv˙¿ £©Łm b è ˙ √ ä Š Ã≠ © á È v m¸ ÃP â †ü©WŽ ¿ ` ^ü¡ ùŁ±°Š¯n bü≠UèÐv ¢ °Š¯n13 .è}ÈšØd ¢ ¢ ï−Š¯ÅšÆ VîšlèÖ≥ îä `PîÁ Ä ý¬ .˛ƒ@îä Âð√ ½ ’Ð≈ ü©îä ` PîÁ üЯ− üÁ ˛©büŠÈä èÐv˙¿ ³ P21 v m t± ¬ b È √ à b © °d Š Ø d ° Ä≈ √ ˚½ ≥ìr ¢ ¢ VîšlèÖ≥ ¢üšØ ³ èŠâ≥dU ¢ ³ Š¯nŽ d`P c˚˜C≥ V` ¢ èå® ³ ð¯łÐ .è}ä `UïävPŽ ¥ òÓÐË©d`Pü©bü´ ≠ £œ †äÈ·≠ ü©³ Š¯nŽ Î,è ® ¯n ¼ P@¢P† Ã≠ © š ü ŠvU½ °d °Š a ä ¬ ÈðWŽ ¿`^ü¡óý≈ °Š¯n bü≠UèÐv üý√ .°Š¯šl ¢èŁm èåł∞ £ð¬ ³ Š¯nŽ SUèÐv Ä Ł±14 .¢ ¢d£ð¬ ³ Š¯nŽ °Š¯n ¢ ïŁm`^I.èåý≈è|±£©ïŠâ’ý≈ èi ä £©P£ÐH SUèiò≤U@¢ òÆ ˙ H √ ý °d † Ø š äØ ° d Èš ø P ł ¢ ¬ √ Pø š .¢üÔŒU ü© ³ Š¯nŽ 22 .èj ©ïäv èáŠ√P°Š¯n òÓÐË©˙Ôð≈ .èj ©ïäv VèÐâýü©dPîä èŁm ˚l ¢P` ´ Šv °d b`£ b`£ ¬ v š ≠ ≤ H ≈ v ý –°Š¯nŽ d`P ¢ óý≈ ¢ üý√ büšØ èâÔŒU ü©WŽ ¿` ^ü¡ ^P °Š¯n Ä Ł±15³ d ø H Ô÷ Ł ý Šv ˙ † ,YU˚¥ ,èj Ø ïävènŽ èi¢èiíÉΩ d`P YŽ Š¬d óÁ ò Š £©½ −øPU£Ð¬ êÄ Ł± üš d ä þ Ȭ £ ÷ †Â ý† vèâŠk£©UèŠv ü©^H¢ PüšØ VîšlèÖ≥ üŁ± ¢ b`dPîä èŁm XèÅý ¢P` ¢√ £ð¬`H¢ Í.èj Ø d¢üšØ òÆ ï−Š¯ÅšÆ üý√ ³ U d`P½ Pd ,èn˚¥ ó PØ ø ≈ ≠ ä áÐ P © ¯ ¢ ý š √ æü≥ d`Pè £´óæü≥ ,ò≤£´ ý¯ š v š á bI a n v ¯ äü©b`dPîä èŁm XèÅý ¢P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ ³ èsüπ èi˛ƒèðv îÖÐ√ ¢ ^P Ä P büšØ ≈ ≠ ä áÐ ° d b © aWŽ ¿`^ü¡Ä Ł± °Š¯n bü≠UèÐv °Š¯n16 .¢ VîšlèÖ≥ ïŠv ò‘Š èi¢£©ïäv VèÐâý ˙ † Ø š ≈ ä √ ¬ d rP ¬ Ž èÁ @èŠâä•Ł◊HïC©è ®d`P büšØ èâŠk£© Švü©VîšlèÖ≥ ^H¢üšØ óÃ≈èu ` óÃ≈PU üý√ büšØ èâÔŒU ü© ïC©è ®d`P .èŠâ©èѪ íÁ Ω ü©büþÈŠÐv ¢ ^H d`P ü©Wüä√ ¢ PîH ≤ ý¯ Uè Pà √ ý Šv É ¯ © P √ m ä Á √ à v ≈ ≠ äØ Èš P ©°d ≠ ä áÐ ° d ` â ≈ ° dUèŠv ü©VîšlèÖ≥ ¢üšØ °Š¯n b`dPîä èŁm XèÅý ¢P` ¢d £ð¬`H ¢ ³ Š¯nŽ d`P °Š¯n ¢P`¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ 2 .à èŁm íŠ Ôð £ð¬ ³ Š¯nŽ £©üšØ ¢P` UT`P a˚˜C© ¯ ≠ ½ Þ 9 Í.büšØ èâŠk£© °Š¯n eèÁ Ω ˛©³ èÅæ@d`P .¢büšØ VUŽ ]üÁ £©dž ¢ óý≈ ½ èvPüŠÈ± XèÅý ý¯ É b P ´ d ± U ø Ha ä ≈XèÅý ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ ïC©è ®¢ Wüä√ ¢ îä `PîÁ d`P 17 ≈ ≠ äØ Èš °d ø √ ä v m H ¢¬d£ð¬ ³ Š¯nŽ .¢°Š¯šld VUŽ ]üÁ ¢ óý≈ òÓÐ≈cîä £ð¬ XèÅý ¢P` ¢ž H ä— ° d ´ È äŠ â d ±ø H v ≈≠ √ ä dPWŽ ¿ ` ^ü¡ ïŠv¢¢P .¢PüšØ VîšlèÖ≥ üŁ± ²ËŠ¬c˚˜C≥d`P b`dPîä èŁm .ò–Šdž ¢ óý≈ òÓÐ≈ bèŠâ”åł÷≤ XèÅý ˛≠P`¢d°Š¯n dîä Ÿæ d`Pdüä√èŁm XèÅý ¢P` ˙ Ã≠ œ Ø È t š ñÐ Š v ä¬ U ø H â ≈ äØ Èš â ≈ ≠ .¢ ˛ƒè− ä düflÐ√ PŽ Á Ydè ÿý≈ í ≈ ¢ 3 .¢üN ® aN ¡ óý≈ £ð¬`P ¢ †ø ³ P ïCœ È© Ø ä á√ š îr H ð ”≈ ð ´ Ôd ½ ü © Ä b ä üŠ v
 • 9. 25:10-18:9 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 9¢u ¢ Ä ø ³ PH.òÓý≈ ³ Š¯nŽ ZèÁ ¢ ¢ ¢ ˚l ¢ ^H.°Š¯šl ¢üšØ”⯠© † b ŠÐ ° d m Ã≠ © þ¯v š © P È ÈŠ Ð √ ý â v â◊≤ ePîýЬP ˛©íÃèá≥ ú”ýÁH .òÓý≈ ³ èÐvŽ ë ©³ PH˛©Xü¡ ˚l .°Š¯ä Ь °Š¯nü¡ ë kP¢£©ò¿£ý Xèv ïŠv ¢ ³ PH d`P .¢ ˚lèÐv ¢ òýË−©˛©Wüä√ ¢ ¢ Wüä√ 18 b d kP˛ b š â kPë © ¬ ä © b ”|ä š ø  √ ȯ þŠÐv © ]˚∆ ¢ Wüä√ 19 .èåý≈ ¼ èÐvèi³ èÖä ©,Xèm . ½ ºèŠv d`P Xèm ,óæ .°Š¯šl © a b È ¸ íáä ˛©Xèm √ Ôý þ¯v ° v ≈ ÈŠ Ð M “rPN Łm òÆ ³ Š¯ý ïŠv ¢ ¢ bü´ ≠ XèÅý ¢P`¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P.¢ ¢ ³ Š¯ý ò î š ° v Ã≠ © È ü ≈ ≠ ä áÐ ° d ¯ .³ èÖä ©d`P,[üΩ ,óŠ≈P˚ı≥ ,¦ ü©¢ ¢ Xèm6 b È ^ þ¯v ©ÈŠ Ð .¢Ôý ≈ .ïCœ Ðâø VèÅ∫d,ïýâЯt,ï~Švü±,èÐâø¢ ¢ ¦ ü© Šâý ¯ þ¯v © ^ 7 ÈŠ Ð ä P ŠvP ä √ P ê21 .èŠvè}≠  èÐv èidü— ê ¢ ^Hd`P .èâЬ ³ èá©Wüä√20 ŠvP v ä b þ¯v © ÈŠ Ð .³ PUUd`PèÐâø¢ ¢ VèÅ∫d b °Š¯n ïÅŠËÁ ¢PV`¢ ïŁm`˛©ùŁ± PüšØ ï− ä ü©^Hd`P.˛≠ ˛ƒ ¢ ¢ ^HïÐâý˙≤ ± ä¬ ø Èð á√ P ð Ã≥ ä P ¬ È √PžÐ¬ ½ ’Ð≈°Š¯n èŠâä H ^I U`˙ÿä≈ .èåý≈ èi ≠ èiXèv U`˙ÿä≈ ê èi¦ ü© £† ¬U P £ ž ä ŠvP ^ 8 ∫ a ä¬ Ä ä bèŠv˙H ü©¼ èÐv ¢P †Ł± ¢ Xèm ¼ èÐv èi³ èÖä © .èŠâ´üµ £© Ø ïäâšØ£Ð¬ Èð √ a b È 22 üš ø P ø Tè £ ŠvPV`¢ © v m È a Pø ¬ ä ¬ @ š © ± Šv à â ïŁm`^I.èåý≈ Ydè|− Qłm PžÐ¬ ê ä ≥ èt ¢ îä `PîÁ 9 .èåý≈ düýÈ¡èq èi½ èÐv ^I¢ büŠÈÃèåÐ≈ ¢P£© ˚lèÐv ¢ ïÅŠËÁ üý√ èåŒU ¢üšØ ¢üµ £© Ø Èð P √ √ üš ®d`P .¢ èኯŁ U`˙ÿä≈ V` ïC©¢ ¢ £©âЬ ïÐvè− ≥ ¢ ^H ü©b`˚¥`U R≠ ¢Pž £ð¬ büÔþËIð òäËðP íÐ⟠êbüä√`U ½ ºèŠv d`P óæ Ä ý¬23 .èŠâ©£© šØ m Ôý ý’® èý á ø P ≈ È ü ≠ U ¯ Šv ¬ ŠvP ¸ ¸ U Ž .¢UXèv èiYdè|− Qłm ¢èt ¢ îä `PîÁ .¢Uèyž Hü©¼ èÐv ¢P£©°Š¯n ïÅŠËÁ d`P¢ ¢ ¢H]˙π˛©•þ˯ð ¢üšØ ý¬ ä ÈŠ ø Tè ä ≥ © v m È Ã¬ dP a ä ¬ @ ÈŠ Èð P ± — ä ”m þ≠ P k Èł È Šv Ã√UèN P d`P °Š¯n QP d`P °Š¯n íÐvèÐv ¢ dèÖä t ê½ ≥üœ˛©U`˙ÿä≈10 i dI © ¯ ~n † m .¢Uïäv ü©ò–šØ£Ð¬ ˛©¼ èÐv V` d`P ÔŒv Š â ä a Ã.èŠâ´düµPU`˙ÿä≈12 -11 .˛ƒüšØ `˚− ¢ b`˚ˆ− ¢ Xèv ïäâ”id`P °Š¯n èåý≈ èŠâ©üŁ± ¢ Xèm èâŠÐv èvüÔł∞ d`P.èåþ≈P¢ îä Šä Wüä√ Ä Ł± îÖÐ√ ˙Ôð≈24 ¥ø æ© ä √ ä ø â¯v † þ¯ þ˚˜Å‡ý ˚ˆ− ¢ Xèv ³ ød d`P ñi,˚˜Cª ½ üÐ√ü±d d`P VüäÈŠä °Š¯n düµP d`P Š √ æ © ä° “ Š a ¯v √ ¢ Ôt ,è ®ä Wüä√ ¢ P25 .PüšØ Xü”Ö≥ ü© P È ^H b © “ .èåý≈ ³ èŠâ≥dU¢ ñid`PbüäÈŠä èåý≈ ˚ˆ− PžÐ¬ ê³ ød.èŠvP`£© ¯v æ £ ŠvP ° Í.üšØ £©ä√ èibüŠÈÃèåÐ≈ ¢PV`!üšØ ½ äÈ·≠ £ð¬ ³ èÖä ©Î ü ¬ ä¬ Èð † b È,ò∞ü”á©,òæ`˚˜s d`Pò∞üýÈ„ä ,˛ƒè ¨,ò≤èâª,YUü≠ óŠ≈P˚ı≥14-13 ý √ Ð ä .(èåý≈ ¼ èÐv èi Èä Šfl”s ò∞ü”á©d`P)èåý≈ ¼ èÐv èiYdüýÈ„© a büŠ ¯â a d`P ,è ®ä Wüä√ V`ìr¢ ^I26 ¢√ © P ≈ .èåý≈ ¼ èÐvèi½ N d`Pèåþ≈ü” ðè|øP üŁ± ³ `îŠâ∑ ³ èÖä © a †± b b È 15 £©³ Ь £©ä√ ê ióæ ³ èÖä ©.üšØ úŠ√˙‡ý `îÅ∞ ˛©PîÁ îä `PîH ¢ óæ Î ° ü ŠvPè b È √ mv Á © m,büŠ√I± ,büŠ¯tèŁm£Ł± ,büŠ√dü≥P ,büŠ¯tüÐÈŠ ,³ èÖä © -16 ü N ¬ b È 18 Ø .¢d š³ èÖä ©.èåý≈ ¼ èÐv èibüýÈŠèÅ∞ d`P büŠ√dèÅ∂,büŠ√UP`dG ,büŠÈä Šø , büŠÈ¡˙∫ ¢ óæ .¢èâЬ ên èiïN ± ¢ ³ Š¯nŽ Ydèt ½ ’Ð≈ ü©½ ºèŠv PîH27b È a ¬ P ¯â © à ä kè É © ° d √ † ¸ Á m .¢ È Ô ý ¢ íŠ Ôð≈ ³ Pîä è ¢ ≈ ô â b v © Í.¢d£©³ Ь £©ä√ èi³ PH³ èÖä ©ïC©è ® Ø XèŠâ¡èiPîH °Š¯nbüŸŠ± Ø ° ü bb È š d`P.üš m Á ËÁ m Á Ž ∫ ý dP£Ł Ä ˙ v Šâ≠ øVN Á ,ê ± °Š¯n aüäÈŁ± £œ¢ PîŠâ∑ °Š¯n SèÅ− U`îm èi³ èÖä © æ b È 19 vd © ä .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ^èłÄ≈ üµ ³ Š¯ý Wüä√îÖÐ√ ¢ ³ èsüπ ¢ ˛ƒèðv 28 ð °v © b£œ ¢ bèŠâЯÁ d`P ïC≥UP ,êb`˚ˆ− ¢ VdüŸ∫ d`P X`ît ò¿˚−≥ £œ¢ Šâ≠ ø p v ý æ© ˝ Šâ≠ ø .èŠâ´ ÖÐ√ ¢ ¢dVîä Ž ^£Ð¬ ^èłÄ≈ üµ üä√ íH Wüä√29 ˙≤î © ä Ø vd Èš ð i ≈ .òÓý≈ ˛ƒüšØ ò“ŠâÔð ê ÂI à ýõ v ≠òäËðP R≠ ¢ íÃèÐâ¡ XèÅý V` .¢ ¢P` íáä ˛©Xèm Ä ø V`20 ¬ ü © v ≈ Ôý ≠ ≈ √ † ½ ·ø` ˛©³ P d`P ò¿£ý ˛©bü≥ü¡ † b ¬°Š¯nü¡ ë kPÄ ø V`d`P.¢ ¢èðv ¢ìrZèÁ ¢Pd`P°Š¯ä èÐvŽ ZèÁ ³ èsüπ ¢ ˛ƒèðv .¢ ½ ºèŠv d`P Xèm ,óæ ¢ ¢ Wüä√ kPë† Ôý à ¿ ≈ √ m ä¬ Èð v d m b © ä Ôý ¸ ≈ þ¯v © ÈŠ Ð .°Š¯ÃèðvdP˙¿ v .¢üšØ PîŠâð ¢ òÃË©¢ ò≤U@büäÈŠý ïŠv îÖÐ√¢ √ à ¬ þ¯v ø P ¯v ÈŠ Ð © 10 íáä ˛©óæ √ íáä ˛©½ ºèŠv √ ¸˚˜Cª .èåý≈ ê °Š¯n íáä ˛©óæ ˚˜Cª .èåý≈ ˛ƒèåÐ≈ PžÐ¬ èi½ ºèŠv óæ21 Ð ŠvP √ Ð Ã £ ¸ Šv á b W ∞ þ¯v © ¸ .^P˚˜ý d`Pê≥ ,íÐvüý√ ,³ P`èŠv ,YUèn ,³ üŁ±èn ,˙ÿŁH ¢ ¢ ½ ºèŠv2 ÈŠ Ð ü ä Ð .èåý≈ M “rPIŁm èibü´ ≠ ˛ƒP˚˜Cª ò N î .ïC≥£Ł◊ý d`P½ ‚Š√d,Ž èâœG,¢ ¢ ˙ÿH 3 ≈ † d − P þ¯v © Ł∞ ä t ÈŠ Ð .¢ XPdGd`PUüHîᜠµP,XìŠâª ¢ ¢ óæ 22 Ôý P ≠ sdP,düN ≈ þ¯v © ÈŠ Ð ä .˛ƒPU`Ud`PòýË´,ùŠ¯t£ý ,ï−Š¯kI.¢ ¢ ³ P`èŠv4 N ¬ á P þ¯v © bÈŠ Ð Ôý ù≥ ≈ .¢ ¦ G d`P,˚˜CŁ± ,Sü±,³ üª ¢ ¢ XPdG23 ý W þ¯v © P ÈŠ Ð dèÅH °Š¯n íáä ˛©büł◊Ð≈ ¢ ½ ºèŠv R≠ XèÅý ¢ *bü¡ìr ò“mèt5 æ − √ © ¸ ü ≈ © a Ð “ a “ sdP`U¢ ˚˜CIª25 .èåý≈ ¼ èÐv èi˚˜Cª ñt d`P.èåý≈ ¼ èÐv èiñt îᜠ24 © Ð √ ä d P ¬ † þ¯ ≈ Ôý ȯv ≈ þŠÐ˛≠P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ °Š¯n ¢ènŽ ^H üý√ èåý≈ PüšØ PîŠâð Ä Ł± èâŠÐv ì ð .¢ ¢ ¯ ä áÐ ° d .¢ìr¢ ]èâ©P`]P˙πP¢ dîä Ÿæ ³ Š¬˚˜vžŠâ≥ ïuìr ò“mèt ¿ © ä © â ° Š þî
 • 10. 10 25:11-26:10 ¦ √PîŠâð ùà ¬ Áä ≥ È^I.èŠvU£©˚−ýä H ü©bü´ ≠ ¢P`¢d£ð¬ °Š¯nŽ ¢ îä `PîÁ W˙πòæI8 P ˝¯â≥ ü ≠ äØ ³ d ä v m Èš √ P ¢ ^Hd`P .èŠâ´èå® Xèv èi*³“s ¢H¢ ïŁm` ˛©ùŁ± °Š¯åý≈ ó‰ °Š¯nü¡ © P d ä ñ ø Pø ≤ø ‡ý íÅŒ˛©˚ˆ− ¢ √ n ÃèŠâä H XèÅý¢ îä `PîÁ 9 .è|øüšØ ïäv ³ œ ¢ ³ PHèv£©˚˜Å ¬U ≈ ä v m √ °Å b ä Š æ Ã≠È .èåý≈ ³ èÑÁŠ√ Xèv èi˛ƒèåÐ≈ c˚¥`U b ä^I .¢ ïC—òÆ` V` èŠâ©PîŠâð üŁ± ]ìýÁ P °Š¯n ³ PHèŠâ©˚˜åð≈ ˚˜šl üŁ± °Š¯ä èÐvŽ ˛© P Ø Łm š š ¬ â± b Š Š v d , WPdI ,½ Uèndèɱ ,ú”t ,UPUüŸ¨P °Š¯šl ïŠv¢ ¢ ³ èÑÁŠ√26  P a þ¯Ðv © b ÈŠbü´ ≠ ¢ ïC—^H¢ îä `PîÁ W˙π^P.PüšØ *íÐvèÐv Xèv èiïC—^H¢ïŁm` ü ø Łm P ä v m √ ä Łm P ø ï~Švü± ,˚˜s`H29 ,èÐâø,íŠ Ãèn ˛ƒP,íÐIüª28 ,ï~uI ,SPŽ `H,XPd`îšl 27 Š P ⬠Рv U dP .èŠvU£©˚−ýä H £ð¬ ³ Š¯nŽ Ydètü© Yž è ð ò¿˚−≥ ¢üšØ ¢èŁm ]˙π˛©dèÜød`PèኯnÄ ø ïŠv30 .Ä èÐvüŠHd`P ˝¯â≥ ° d d ≈ ˝ à ý √ √ † a √ .¢ ùÐ√ °Š¯n ïuìr¢ ³ èŠâ≥dU¢ ê ô È ©b © ~n ¢P Ä ø ïŠv .°Š¯šl û”Öý≥ ¢ ³ Pîä èÁ óæ Ä ø ¢ Ä ø ïŠv 31 ä¬ † Èð È ø b vm † © †  ≈Šdèv ˛©³ Pîä èÁ ¢ óæ ñ ý b vm © ø ¯ © ~n ø ¯ © b d ø ¯ © d`P ¢ dèÐâýrP ¢büœ ,¢ dèÐâýrP ¢ ³ èÐvŽ ,¢ dèÐâýrP ¢ büä√Pîä èÁ vmóæ Ä Ł± îÖÐ√ Sèt `U¢ ³ èsüπ .¢  ≈Šdèv ˛©³ Pîä èÁ ¢ óæ ïŠv10 † © b Ø ñ ý b vm © š ≈ ô ì † ¬ ¬ ø ¯ © ý ¢¢UÄ ŠÈý£ý ¢ dèÐ ýrP¢bü≥ü¡ .¢ È ÈŠ Ô â © P ¬ þ¯ ŠvPè ä á sdG ø P H † ”á”t ©îÖÐ√ ¢ ^H11 .PüšØ PîŠâð èâŠÐv ê iXèv îI œ P ¢Hüý√ èåý≈ PüšØ èiSèt üµ ïŠv ½ ø˚ˆº ˛©¢ ¢ íá √ ä ˛≠P` ¢ ¢ büþÈŠÐv ¢ Wüä√ 32 ä ”m ø Èł ¯ © ≈ √PîŠâðbèŠâ© ≠ d`P ¢ž ≠ òÃË© ¥`U ¢H ˙Ôð≈ d`P .èšld Vîä Ž Sèt üÂł◊ä èðv óæ ³ èsüπ ¢ ˛ƒèðv .¢ ¢ íŠ Ôð ¢üšH ¢£©dèÐâýrI èiXü¡ òäËðP V` .¢ ¬ ž £ © £ c˚ ø P vd ≈ b © ä Ôý ô â Ã Ø ý ≈ È √ ¯P ¬ Ø š .°Š¯ÃüšØ v Ô≈ ü © v ý R≠ ¢ íÃèÐ ¡°Š¯ ä≈P¢P`¢üšØ UèÐ @£ð¬ ³ Š¯nŽ Ydè îÖÐ√ ¢ ≠ ä √ .¢ â vP ° d t © â¯âð † á sdG ¬PîŠâð èi ≠ êèiXèv ñI ¢Hüý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ýä Š Ä Ł± îI œ P12 ¬ ž ŠvP ä “t ø P £ P vd œP © ä √ ¬ “t^H .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ³ Š¯ý üµ dèłm îáIsdG îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð ñI 13 .PüšØ °v .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ òÃË© ¥`Ud`P¢H°Š¯n ½ în v ¬ ž © £ c˚ £ ø P a èâþÐv °Š¯n büN ± ëëèièŠâä H ä¯ › kP kP ¬U ¬ ž ŠvPè ä Ð ø P £ v † “t.PüšØ PîŠâð èi ≠ ê iXèv ˚˜CIª ¢Hüý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ý Ä Ł± ñI 14 b d š ŠvP ü © ¬U ≈ © b π © ä ³ èÐvŽ òÆ êR≠ ¢ èŠâä H XèÅý îÖÐ√ ¢ ³ èsüH ¢ ˛ƒèðv P vd °v “t © P^H.èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ³ Š¯ý üµ dèłm ñI îÖÐ√ ¢ ^Hüý√ PüšØ PîŠâð Ä Ł± ˚˜CIª15 ü©[èÜ≠P ¢ ³ èÐvŽ òÆ ê R≠ XèÅý d`P .¢ ¢üÐ√ ¬† Ð © b d š ŠvP ü ≈ Ôý ý≠ ≈ È 11 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ îŠvŽ ≤ü©^P bPd`U ê¢üšØ ¢£©˙‚ø ¢ ½ Ÿæ ò¿˚−≥ R≠2 .¢ ¢£©SèŇýtP v ¬ ž ©£ ˙ £ ³ ~n Ã√ √ ý ø † ˝ ü Ôý ý ≈ √ ¯³“s17 .PüšØ îŠâð èâŠÐv èiXèv ³“G üý√ P üšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ýüł± Ä Ł± ˚˜CIª16ñ ¬ þ¯ äñ s v † Ð .¢üšØ UèÐv@°Š¯šl`V`.¢@°Š¯n ïC—ò“åHê ©dèÖä t √ à P √ à P Łm ® P˛ ¯ Šv.èšldVîä Ž ê N n VUèŠvŽ òÓÐ ø ≈ ¢ ^£Ð¬ ùŠ¯ý üµ dè ˚˜CIª î √ ¢ ¢üšØPî ð ^I ¢üšØ ¢£©°Š¯ýè ¢ c˚¥`U ê °Š¯n ùð√@¢ bü’ä≈H3 v łm Ð ÖÐ © ä √ P à √ √ ý v Ðv ø P ä√ vd ý ½ î d va Šâ¬ ŠvP P .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâþŠÐ¬ d`P¢ c˚¥`Uü©^H°Š¯n d`U^Hd`P ˛©b`˙Ô™¢P V` .¢ °Š¯ÃèâЬ ¾ äÈŠI ˛ƒüšØ ò“Łm òNł∞P ïC©èŠâ©ï~ÉŠÈΩ èi½ èÐv v ¬ ¯â þ¯v ÈŠ Ð P P ä¬ Èð ´ v ä † ¬P Ã Ó a.PüšØ PîŠâð èi ≠ êèiXèv üªd ¢Hüý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ý Ä Ł± ³“s 18 ¬ ž ŠvP ä ø P £ v† ñ dèâ≠ü©¢èŁÄ≈ ¢ cdèjd`P †äÈŠI ¢èŁÄ≈ ˛©b`˙ÔýËð ¢ ¢ ˚˜Å‡ý ý à Р© √ ¾ ¬P à Р√ N ¬ Ã≠ © Š √ È¢PH Š¯n ½ N n ^H.èšldVîä Ž ^£Ð¬ üä√ üµ `U³“s îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð üªd 19 ø ° aî P vd ñ © ä √ ¬ é ¯ .¢SèŇýtP È .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ £— d`P d`P ,°Š¬£©˚˜Å‡ý ˚ˆ− ê¢ ¢P R”ÅšÆÎ , è ®¢ bü’ä≈H¸ý¬4 v ¬ ž © £ ŠvU £ Š √ æ ŠvP Ã≠ ä ¬ ü È Èð √ ä PÄPîŠâð èi ≠ êèiXèv ³ `˚¥ ¢PHüý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ýЬ üªd †Ł±20 ¬ ž ŠvP ä W £ ø â Ä a æ ø á v ä ä ¯ Ð ¨ ŠvP à ý ½ ˚ˆ− óšÆ ¢ ïŁm` òŒ Ł± .°Š¯ÃèâЬ dèâŠn òËŸ ê ˛ƒüšØ ˛ƒüÔł∞ ü©³ èÅæ@ b P^H.èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ½ èt üµ `U üªd îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð ³ `˚¥21 .PüšØ ê¢èŁÄ≈ ˛©ä èŁm íŠ Ôð≈ °Š¯n ³ Š¯nŽ ¢ cdè šÆ Ä ý¬ d`P .¢ °Š¯ÃèŁ èð ° d Ã≠ P vd a © ä √ ¬W ŠvP à Р¢ â √ √ È Å¸ ´ vmv .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ £— ÓÐ≈ d`P¢ ^H°Š¯n ½ N n v ¬ ž © £ ŠvUò £ ø P aî œ ° Å≤ ä î Í.èj¢üšØ ³ œ èvüšØ £Š¬Ž ðv XèŠâ¡ïC—òÆ t Łm šPîŠâð èi ≠ ê èiXèv dü◊ä ¢H üý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ý Ä Ł± ³ `˚¥ 22 ¬ ž ŠvP ä ≈ ø P v† W ŒU ¢ ¢dè Ь R≠ ï ï ©¢ ü©dè Šn d`P ü©˚ˆ− î `Pî 5 v Ôý Ø ≈ š £ Ã≠ © ä Ô È ¢ ¢ ¢Š È â ü Šv C ± â¯ ä Ł ä æ ä Áv m P vd W © ù√ ¬ ≈ ý≠ b d š ŠvP ü † È √ ä v m à P ¬ ÷Ëä^H d`P .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ üµ `U ³ `˚¥ îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©dü◊ä23 .PüšØ ¢üÐ√ ³ èÐvŽ òÆ ê R≠ Ä ø ïŠv Î ,è ®¢îä `PîÁ 6 . ¢@£ýP ¢ √ łŠ ¬ .¢üšØ PîŠâ𠢞 ≠ îŠvŽ ≤ü©^H ³ Pd`U üý√ °Š¯šl ¢ £©¢èvdèi¢P °Š¯n òÆ e PîýЬP R≠ ïŠv £´ Î ,è ®d`PÍ.°Š¯šl √ à ¬ ©£ ˙ Pb ý œ ≤ ä Â√ Èt Š š â ü P.PüšØ PîŠâð Wdèv ¢ ^H üý√ PüšØ èi ^£Ð¬ ùŠ¯ý ¬ ý ø P â¬P Ä ä H †Ł± dü◊ä 24 ≈ P ≤ ÓÐ≈ ◊®Ã≠ œ ¯šl ýØ ^I7 .èj Ø ïäv ³ œ èv ò •ł ¢ ¢P°Š ¢èłm èv£©V`¢ °Š¯n íÐâÁýá üš ° Å ä È ä v Èš ä ± ¯≥ Ł P vd v ŠvP ≈ © ä √ ¬ ý d`P°Š ¬ â± Š Š b d b è ÷Ëä ø łŠ ¬^H .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ùŠ¯ä PH üµ ê dü◊ä îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð Wdèv 25 ïC©è ® ¬£©PîŠâð ]ìýÁ Pd`P˚˜åð≈ ˚˜šl °Š¯n ³ èÐvŽ ˛©³ PH£©Łm ¢ óšÆ ¢ ïŁm` .èŠvèðv bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ £— bPd`U ž © £ ŠvUV` ³ £ ´ t æ a Í.¢ °Š¯Cœïäv •Ł◊ÿ ü©½ èÐv ˛©c˚¥`H ê ý√ °Š¬£©áŠ√PóšÆ £´ U ŠvPV`ü è P Áý √ .¢ Í˚˜åð≈ ˚˜šlÎòÆ òäË·≥ ¢ ³ Ł± íÐvèÐv Ø Š Š š š ©° .°Š¯šl óŠË òšÆ òäË·≥ ¢ Xèv ^P ³“s © ä ñ
 • 11. 18:12-26:11 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 11³ Š¯nŽ ˚¥£© üÔł∞ ü©˚ˆ− ³ Pdèm òÓý≈èt ¢ ^H d`P XP£Ð¬P .¢ ¢ •ý≈èt ¢ž ≠ ¢ Xèv ³ Pdèm d`Pdü◊ä XP£Ð¬PG¢PHüý√ PüšØ èi^£Ð¬ ˚Nt †Ł± Wdèv 26°d d ž æb © P ô ”m È ł © £ © äb ≈ ø ý˜ Ä ýd`P.èŠvèyžÐ¬ ¢@ü©˙‚ø ¢P°Š¯n ³ èÖä ©ê ä XP£Ð¬P6 .¢ ¢³ èÖä © £ ´P Ȭ äð b È ~n¢ √ ô ”m b È È ł √ à .¢üšØ PîŠâð ¬ Ë≈êbüýÈÁ dU [ü”Ðv Vè− ¢ Vdü≥ ¢ bèšl` ˙Ôð≈ d`P ,èŠâ´²ä ’ð ü©ïÐ⛡ óŒ V` t ý ± v t© ø ñ Ôý P ≈ ü ä È ä d P Ë≈ .¢ UèÐv@bèšl` R≠ ˛ƒèÖä ©°Š¯n ¢ènŽ ^H.èłÄä ’ð √  ≈Šdèv ˛ƒPîä èÁ ˛©Wdèv ñ ý ä vm ýê ‘Š ü©íá √ Šv ä Y˚˜ý °Š¯n Î,è ®ø ^Hd`Pè @˙flä ü©XP£Ð¬P î `Pî 7 ≈dè ˛©³ Pî è ¢ Wdè ï 27 èi³ Pdèm d`P dü◊ä XP£Ð¬P Wdèv .¢  Š v b ä Á © v Šv ≈ ~nò ≈ ¢ P ŠvP √ v m ä Á b ý Ø ñ ý š vm ý Í.èjb`U °Š¯n ïuìr ¢ íÐvèÐv ³ Pdèm28 .¢ ¼ èÐv èi[ü≠ ³ Pdèm d`P .¢ ¼ èÐv © b Ø a š b Ø a šaUèÐ⪠˛©îä `PîÁ ,XP£Ð¬P ¢ ïŁm` ^P . èåŒU ü© ä ` PîÁ XP£Ð¬G ïC—^H½ v m ø Šv îv m P Łm P ½ ¿` ^H¼ èÐv èi^Hüý√ P˙G Ä Ł± ³ Pdèm d`P .P˙G °Š¯n d`Hbà èjZèÁ ¢P ¸ Pa P ≤† b ≤ P ` m ä¬ ÈðïC—^HXP£Ð¬PîÖÐ√ ¢ ^H8 .èŠvèâЬ Vèj³ èÐv˙¿ê ¬ bèšl`¢ ¢ ¢£© ˛©XP£Ð¬P .°Š¯k£©bèŠvUè− ¢ büä√`Udü◊ä d`P XP£Ð¬P29 .èåý≈ Vîä Ž ê Łm P © P ä b ŠvP£ð Ã≠ © ä È √ t ä√ ≈ vd ý v d ≈ ˝ © v† √ø ý≈ òþËŠÐv ˛©³ Pdè ï d`P.è ý≈ ï œXè è YüŠÈЬ ˛©dü◊ä .˛ƒPdè Xè è YüŠÈЬbèšl` d`P .èŠâ©˙‚ø èibü¡ìr Yž è ð °Š¯n _˚−≥ ¢ íŠ P ½ ŠÈЬ £©í|ä ¢ .òÓ ¯ b m Šv å C ~I v i n ä ≈ à t vi ä_˚−≥ d`P .èåý≈ íŠ P ½ ŠÈЬ Ä ä¬èŁm ˛ƒ˙Á≥ .èŠâ©Ä ›ä√ ü©ÿËÁ ¢P ¢ XP£Ð¬P ^I .òÓý≈ ïäv UT`P ˛ƒü©˛©˛ƒPdèt30 .èåý≈ ¼ èÐvèiïCœId`P ïCœ ³ Pdèmd`P ˝ v† ¸ Ð ‡ † ¢ ä¬ ä Š ± Èð √ P à à a tP ~n bVèj³ èÐv˙¿ ê¢ ¢ îä `PîÁ ¢P £ð¬ ïC—^H.èåý≈ ˚ˆ− ò∫ °Š¯n ½ Ÿæ ˛© b ŠvP Ã≠ © v m ä t È ¯ Łm P æ † .òÓý≈ •Ł◊ä èÐv V`ïC©Ã≠ ≈ È ¢¢P¢ ^HîÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈9 .˛©½ UèÐâª˛©îä `PîÁ ¢H£ð¬ bèšl` .èŠvèâЬ dHPbà èjZèÁ ¢P¢ íÐvèÐv £©¢ •ý≈èt ü©³ Pîä èÁ ¢PWdèv31 Ȭ √ äð ä P © P a v m ät P ¯ ä ` ` m ä¬ © Èð ≠ b v m äð Ȭ ý —âä Š¬ .èŠâ´ìłm ]˙π˛©Xèà≥¢ d`P,èå® Łm ü©˙‚ø d`P ü©XP£Ð¬P ¢ ¢P Wdèv .èŠâ©dèŠâýÁ P ˙‚ø VPd ]˙π ˛©³ èÖä ©£©í|ä ¢ dYdè þ¯v ä ¬ ÈŠ Ð Èð ý ¯m b È √ø ≠ à ¬ ³ Pdèm £©¢ •ý≈èt ü©˛ƒPdèt ü’Ð≈ òäËðP d`P (èâŠÐv èi³ Pdèm)ü©[ü≠ ¢üð√ ¢P √ ý ä¬ Èð b þ¯ b °Š¯n ˚ı≥ XP£Ð¬P `UWdèv32 .èŠâ≠£©ï~ÉŠÈΩ èi¢£©dèŠâýÁ P½ ä¬üœ ¬ °Š¯šl`V`ïC©v ì|ä ü© ˆ− ý √ ä ¯m ¸ t£ð èý √ ˚ æbèšl` d`P .òÓý≈ ïäv ¦ dèÐv d`P .òÓý≈ òÃË´•© µ ³ Š¯nŽ °Š¯n ¢ènŽ ^I10 ^ ü °d ä d P √ .èŠâ´ ¯n ³ Pdèm £©VdVîä Ž ^£Ð¬ ²ä èðv üµ ˙≤°Š b vd ñ≈ ≤ü©˚ı≥ ¢©¢£©dèŠâýÁ P½ ä¬üœ ¬G¢ ïŁm`^I.èåý≈ ïäv ³ œ èvèj WèvP Ôâ ä ÈŠ √ ¯m ¸ tXP£Ð P ø P °Å ä H ³ ä P` °Š¯á± ˛ƒPdèt YüŠÈЬ ˛©^H ïC©òÓý≈ Xü”Ö≥ ½ èÐv ïŠv ü©XP£Ð¬G11 .èŠâ´ìłm ³ à P a P èvìÐHü©XP£Ð¬GèiPîH äv P Á m Šv ¢ÃP˚˜ý ïC©è ® ø ˛ƒPdèt ¢ XP£Ð¬G¢ ¢ ¢èŁm ü©˚ı≥ ¢ ^I.¢ íŠ √ ä P”≈ ø ä ð √ Ã≠ P Ø â È š ŸŁ∞ ,è ®ø XP£Ð¬G¢ îä `PîÁ ¢ Pä v m √ H ≈ ý ŠvU Ô÷ ≤ ©¢ °Š¯ ®£©•œ ¢ U˙G ¢ ˚ı≥ 12 .¢ Xü”Ö≥ ¢ èvüšØ ½ dü›Ð√üÁ ´ Ł Ø š ≤ H Ô÷ ä a Ł ± 12 â Ô÷H Ôâ ä ≤ Ł ÈŠ √ Ô÷ Ł ≈ ý H æ°Š¬£©íý¡ ¢ V`¢©¢£©ípèm ¢ £©•Ł◊ÿ ïŠvÏ.¢ YüŠÈЬ ˛©^I ïŠvÌ ¢ ¼ èÐv ¢P üý√ .èŁm ìłm £©ž üÔł∞ ü©bü´ ≠ ¢P d`P ü©ê¢P üý√Î Ø š P © a ä¬Èð d ü ä¬ Èð ~H ä ¬ H n Èð ≈ ý HY˚˜C≥ üý√ ïC©ï ® ø bü´ ≠ üý√ ïŁm`^I13 .¢ °Š¬ž üÔł∞ Vîä Ž ¢ d`P ¢ Š ¢ ü P ´ d vd ÔŁ÷ ´ .è}ä à èå® ¯n ¢èŁm ìłm ü©ê^H£©ž üÔł∞ ü©³ Pîä èÁ √` U°Š ± Ł ~H P d n b vm √ à Р© ä √ â Ô÷H Ł ≤ æ à ≤ H Š v Ô÷ ¸ Ø ³ Ł š `ä £ ŠvP Ô÷ Ł ≈ ý H¢èŁÄ≈ ¢ ¢£©íý¡ ¢ d`P £©•Ł◊ÿ ˛ƒèåÐ≈ P˚˜ý ¢ V` Ä ý¬ .¢ °’Ð≈ bà èâЬ Xü¡ YžÐ¬ ê ¢ d`P .èjb`£©Ñª ½ © ¬ `˚˜CÁ ¢ °Š¯n2 è ¸ £Ð Š ± Ô÷ Ł ≈ ýY˚˜C≥ üý√ W˙π ^I ïC©è ®d`P .¢ °Š¬£©V˚lèÑH èiYUdîÅšÆ •ý≈èt c˚˜C≥ SèŇýtP èiXèv c˚˜ý R≠ .èjb`U a˚ˆ− Ä üÁ ü©Xèv c˚˜ý ˙Ôð≈ .èj Š P ´ š ≥ Š ¯ ä Šv ü ½ æa ± ä Šv .˛´¢ ïÖŠ√dŽ èi¢èłÄ≈ ³ èŁm ä¬ U ä Ð b ÈÐ √ Š Ã≠ © ä ¬ .è}√£©¢ ¢ ¢UeèrUü©bü´ ≠ c˚¥`U È ÈŠ üïC©åŒU ¢bü´ ≠¢ ˚ı≥ .èŠv@ü©˚ı≥ XP£Ð¬G îÖÐ√ JdüΩ ¢ ^H14 è Šv ä √ ü © P P P © P .èjb`U ¸© ¬ °Š¯n ¢©bü≠P`¢£©˛ƒìåÐ≈ •ý≈èt c˚˜ý ïC©è ® 3 ½ £Ð Ôâ ÈŠ √ Ã ä Šv d`P^HòÓÐ≈ ¢ ³ Š¬îÃèu Ž Ž ‡≥ îä ł ¢ ˚ı≥ 15 .¢ ½ dü›Ð√üÁ ½ ’Ð≈ ˛ƒPdèt Y˚˜ý .èjb`UPŽ ¥ ü©³ PH °Š¯n °Š¯šl ¢P` ¢èłm ˛ƒP£ÐH Y˚˜ý üŁ± V` d`P P ä ° v d˙ â± © √ Ø a š ±† à Šv ˚ b ≠ äØ Ã ¬ Šv Èš` °ÂH ˛≠üŸ‡≥ ˚˜CÁ ¢ ^H£©Łm ^èðv ¢ ³ üª˙º ¢ bü’ä≈H d`P .èåŒU ü© ³ ± Šª © P è ©b √ ä P Šv Í.¢ °Š¯Ãèðv ½ © ¬ èŠâä H íšlP¢ ½ º˙‡≥ ´ v ¸ £Ð ¬U ø ¸³ üª˙º ü©˛ƒPdèt ³ Š¬îÃèu V` ˙Ôð≈ .¢èâH ½ ìŠâ›„ý °Š¯n cdèÐv ¢ SèÅŁ∞b à ° v à äø a √ √ © b à à ô ≠XP£Ð¬G büª˙º £©³ èŁm ˛ƒèåÐ≈ èi˛ƒPdèt ü©XP£Ð¬G16 .¢ ¢ ìÐv ^èðv ¢ P³ P È © ˙‚ø èiXP£Ð¬G¢©³ èÖÈ© P ÔŠ b ä Èâ¢îC´d`P bèŠv£œdüä√èŁm ü©XP£Ð¬G ¢ ³ üª˙º d`P .è}≠ ¢è⣱ YUdîÅšÆ ¢ … Ðv Pä b √ √ ä ý ø ³ Pdèm ˚ˆ− V`d`P .è ® ø P¢ îä `PîÁ ïC©èኯŁm èŠâ©òÆ èáŠ√`¢ XP£Ð¬P4 b æ ¢ ä v m √ š √ ä .¢UòÓÐ≈ ¾ ä¬`H•ý≈èt ¢ büŠ√ž ä ü≠ d`P£©ä√ V`ìr¢ ^Id`P.¢UòÓÐ≈ ì ÈŠ ¸ P © îv ü © P ì ÈŠ ˙ÿ∫ ˛©XP£Ð¬P½ ¿`^P .èŠâ´ìłm òÓÐ≈ [ü≠ •ý≈èt ¢ ^Hd`P.èŠâ´ìłm £©ž üÔł∞ ü© ¸ © P d Ëý ≈ ä ¬ ≈òŒ Ł± èåý≈ èŠâ≠ ¢ °Š¯n ïÁ ÐÈ¡ ¢P ü©YüŠÈЬ ˛©XP£Ð¬G ïCœ ± ³ üª˙º17 á ≠ É äð Ȭ P ä üł b v ¢P ü©[ü≠ ïŁÄŠ¯åÐ ¢P d`P ü©˛ƒPdèt YüŠÈЬ òäËðP XP£Ð¬P 5 .òÓý≈ Sèt˚N łð ä¬ Èð Èð à ¬ ý˜ ÷ ‰¡ QΩüÁ ü©bü≠P` ˙Ô™¢ ^H d`P ü©³ üª˙º î `Pî ¢ ï `˛©ó èâ ± © P ¬ ý U ± Ôý Ø d ≈ š ü©UPîŠâÃèŁm ˛ƒPŽ ˛©UüÁ üý√ ¢ ¢dž üÔł∞ ˚ˆ− ³ Pdèm V`Ä Ł± .¢ ¢ •ý≈èt † ô ≠ ä b ä Á ø Łm v m æb Èüý√ ïC©è ®£©ìH ü©XP£Ð¬G ¢ ³ üª˙º Ä ý¬18 .èŠvU£©ìýЯH°Š¯nbüŠ√dèŊˬ H Ðv P ä b ¸ √ ân Ð ¢ ^HòÓÐ≈ V` ¢ XìÁ üŁ± °Š¯n ˚ˆ− ³ Pdèm ¢ XP£Ð¬P .¢¢ •ý≈èt ¢P © P Ôý r ≈ æb © ô ≠ È ä¬ Èð
 • 12. 12 5:14-19:12 ¦ √PîŠâð ùà ¬ √ ä d P b`˚ æ ä v m† ø ≤a°Š¯n ¢ènŽ ^H.èåý≈ èŠâ©ïäv UèÐv£Ð¬ ü© ˆ− VdüŸ∫ d`P X`ît ¢ îä `PîÁ Ä Ł± ¢ •Ł◊H ½ èÐv ïŠv ¢ üý√ d`P .¢ èŠâ©P£ÐH òÆ ½ ’Ð≈ °Š¯n û± c˚˜C≥üý√¢ √ √ ä H Ø š ¬ š† Š ä√ ∞˛©˚ı≥ ³ Š¯nŽ d`P .èåý≈ W˙π ˛©°Ÿł ¢ îä `PîÁ ê˙ÁH ¢ ˛ƒèå™˛© U£Š¬ büŠÈ©ïŠv ¢ üý√ ¢ •Ł◊H d`P19 ?¢ YüŠÈЬ Y˚˜ý ˛ƒPdèt ïC©˛ƒèðâÔł∞ büŠÈ© °d ³ © v m ý ‡Á ø þ v ∑ b ³ √ ä ø ≤ Ø š Šv à ÃYdèt ˛©³ U£Š¬ ¢ [ü≠ ¢ ïŁm`^I11 (.òÓý≈ òÓÐ≈ Ž Š˜CÁ dŽ W˙π ˛©³ Š¯nŽ òäËðPü©^H¢ °Š¯n ¢ ïŁm`˛©¢ èáŠ√Pcdè ÿý≈Ï?¢ ³ ’Ð≈ Y˚˜C≥ ïŠv Ì, è ® b ä √ ø P ˚± d °d ¬ Pä√ ø ä ’® È Ø ° š Š.¢üšØ PîŁH ¢ c˚¥`Uê ä√`U d`P.èŠâ≠£©Ä Á È Èð √ à mø ˯ à ≠ ä ¬ ˛ ýä n ¢ ¢Pü© þƒè ™ è £©¢Pü± òÆ c˚˜ý ¢ ˙Ôð≈ ü©YüŠÈЬ Y˚˜ý °Š¯n üý√ Ä P³ œ.èŠ ≠è Ь YüŠÈЬ ≠ a ° Šâ â â ŠvPbü †◊ å v ≠ ý š Šv ø Šv äVdòÆ °Š¯n ³ èÖä ©êXP£Ð¬Gd`P 12 .èŠâ©˙‚ø ]˙π˛©_˚−≥ ¢ [ü≠ d`P ³ üª˙ºîÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈20 .èŁm ìłm £©¢ •ý≈èt ü©^Hüý√ ïC©è ® .büšØ š b È ~H P n ˝ ä√ b © P ≠ PH d`P½ ä¬üœ ³ èŠâ≥dU ¢ b`˚ˆ− ¢P` ¢èŁm ¢èðv °Š¯n ˛ƒèå™ä [ü≠ d`P .èŠâ´ ˛©ùŁ± .¢èŁm èŠvUSè|ä ˚lèÐv ¢ ˚ı≥ ü©XP£Ð¬GïC©èŠvUóŒ ü©bü´ ≠ ¢P¢¸ tb © æ≠ ä Ã√ √ þ ¢ √ √ à √š ø P m ü ä¬ ä Èð √¢ X`ît ¢P ïC©êÄ Ł± èšld ¢èyžÐ¬ ¢@ü©ïÅŠËÁ ¢P V` .èŠâ©dèŠâýÁ P üŁ± •ý≈èt ¢P V` d`P .¢ í|ä ¢ ïC—^HYüŠÈЬ ˛©^Hd`P XP£Ð¬G ¢ ïŁm` © ¯ ät ý† ý £ ´ P v √ ± ä¬Èð ¯m ä¬ Èð ô √ ø Łm P È P PøïáŠ¯ÅšÆ V` d`P .òÓý≈ YHЬ ½ ’Ð≈ èŠvèrd ˛©X`ît 13 .èŠâ≠è}≠ ïäv ïÅŠËÁ ê£ä − £† ± ŠvUŽ ¬ .¢ ¢ £©¢ •ý≈èt ü©³ PH°Š¯åý≈ °Š¬Ž Š˜Cł •ł◊H ô ”m ≠ È ł b ˚± ® .òÓý≈ ˛ƒ£©èŠâ©Xèi¢ büšØèâ´]ìÁ ¢ òÁ ˙≤˛©îä `PîÁ ý © ä m© ∂ v m]˙πb`dèłm Î,è ® ø XP£Ð¬G¢ îä `PîÁ îÖÐ√ ¢ ¢èŁm ¢ [ü≠14 ¢ Pä v m © ä © √ √ ò‰ð√P` ³ èÖä ©èiXP£Ð¬G b È P ŠvU a‡ ˝ a − d √ ¬ ≈ ¬ ¬.•œ ]˙π ˛©Ä ˙Á≥ ` _˚−≥ d`P ,]˙π ˛©Ä üäÈŁ± d`P SèÅæ Pž `U ˙flä £ý XèÅý òäËðP d`P ü©YüŠÈЬ òäËðP XP£Ð¬G.ì|ä ¢ ˚ıI XP£Ð¬G P √ø ≥ P vd © ≈ ý HVîä Ž ¢ íáä Y˚˜ý îÖÐ√ c˚˜ý d`P¢ ,¢ èšld•œ ©êùŁ± üý√15 [ü≠ d`P .èŠâ©˙‚ø èâðP üŠÈ— VP£ÐG £©¢ •ý≈èt òÓÐ≈ ü©ò÷ üð√ √ Šv Š v ÔŁ÷ Øš ŠvUü ~H n ä ¬ Šâä ¬ ≠ ¬ Ł ≈ ä 13°Š¯n16 .èj Ø òÆ P˚˜ý ¢©ï−Š¯ÅšÆ ïŠv d`P .èjb`£©èѪ ¢©bü≠P` ¢d ¢ ^HïCœ .èåý≈ èŠâ´ Ø dPîkèn XP£Ð¬G½ ¿`^Hd`P2 .èåý≈ VP˙ÿšÆ ¢ ^HòÓÐ≈ üš š Š v Ôâ á ÈŠ Ôâ ÈŠ äØ Èš © P Ð⣱ üš P¸ P © P¢©ò‰©£´ .èjbà èyžÐ¬ £Ð¬P£Ð¬ ¢ b`N Ž Q ˛©³ Š¯nŽ ü©bü´ ≠ c˚˜ý ÔŠ Èâ P ` £ © dU èÁ ° d m ü Šv v ä † Ôý≈ .èåý≈ Yîä èłm d`Pèvüµ èt ½ ’Ð≈ d`P.¢ düä√èŁm ê ÃË©^èðv ŠvPò¢ íáä Y˚˜ý W˙π òæI êþ≈ üý√ èv£©òýËä C´˛©b`N Ž ¢ Q ˛©³ Š¯nŽ ü©íŠ P †ŠÈЬ ¢@¢ üŠÈ— ¢üšØ ¢èyžÐ¬ ¢@ü©˙‚ø ¢P XP£Ð¬G3 © √ Šv P ŠâÔ ä ¯ dU © èÁ ° dm v ½ ´ P ø Šâä à ¬ √ ý £ ´P√ ä¬ Èð PY˚˜ý d `P èŁm ìłm üý√ ¢ ïŁm` ^I17 .˛´ Ø dîu òæH òÓÐ≈ òýËä C´˛©bü´ ≠ ìłm ü©Xèà≥ ˛ƒèŠâ≥dU ¢ ˚ˆ− ò∫ ¢ ˚ˆ− íŠ P ½ ŠÈЬ V` d`P .èŠâ´¾ ü≠ ùð√P` Šv ø P üš P ¯ ü ä © æ ø æ v† a P © P °Š ³ d ≈ Ôý ≈^Hd`P.˙Ôð≈ íł °Š¯n × ˙∫ ` S üπ ¢ ^Hd`P.˙Ôð≈ XüÔ™ ¯n °Š¯nŽ Ydèt .èåý≈ Xèà≥ ò‘Š V` ¢ c£ýHïC—ùŁ± ¢P` ³ Pîä èÁ ¢ ^Hd`P XP£Ð¬G .èŠâ´ m Z ¬P Łm ≠ b vm © P P ÷H °Š¯n ïC©¢ ^IbüŠÈ©ïŠv ïC©è ® ≠ ˙Ið≈ °Š¯n ˛ƒPž üł± d`P˛ƒèÐ Ÿ¨ ˛© .è ý≈èŠ è Ь Vè ³ èÐ ˙¿ ê ” ≈ ¢ XP£Ð¬P bè ∞ ¢ ïC— V` ò‘Š 4ÔŁ ≈ ý Ã≠ P È Ãd Ãâ ŠvP¢ ä ð √ ≈¢ d`P.¢ Ô å v â jb v ä Ł šØ Łm Í.büšØ èâŠU V` ý¬ .òÓý≈ ˛©½ UèÐâª˛© ä `PîÁ ¢ XP£Ð¬P£ð¬ ïC—^Pbèšl`d`P a îv m ä √ ŁmV˙ÿG ¢ [ü”Ðv Vè− d`P .èŠâ≠ èåþ≈Pü©büŸŠ± ¢P ¢ XP£Ð¬G¢ ^I18 ≤© t ËÁ ä ¬ ä Èð √ P Ã≠ P È ≈.èåý≈ Ä Š ˙¿ ¢ ˚ˆ− ³ `˚˜C± ïŠv d`P .èŠâ©dèŠâýÁ P ½ ä¬üœ Ä Š ˙¿ ¢ Xèà≥ ¸¬ © æ b Ð ¯m ¸ t ¸¬ © èvèŁm ž Ôł÷Ð èi[ü≠ d`P XP£Ð¬G ä ˙ P .èŠvèâЬ Vèj³ èÐv˙¿ê Ô⩽ UèÐâª˛©îä `PîÁ ¢ XP£Ð¬GïC—^H ^èðv ¢ [ü≠ .èåý≈ èv£©˙‚ø •ý≈èt ¢ XP£Ð¬G òÓÐ≈ [ü≠ °Š¯n ¢ènŽ ^I5 ä b ÈŠ ŠvP¢ a v mä √ P Łm P © ý © P √ ä d P XP£Ð¬G6 .¢ òÓÐ≈ V˚˜CÁ `c£Š¬ž d`P ïNjèib`düä√èŁm d`P ž üŠ√d èibüŠ√£œòÓÐ≈ P Ôý ≈ Šª U ~ d Ðv YdèâΩ£´˛©[ü≠ ý b ø Ôý≈ ˛©³ PH¢ ïŁm`˛©ùŁ± ¢ düä√èŁm ¢ ½ ˚˜C©^èðv ¢ ³ PïCœ ± ¢©[ü≠d`P ø aÞ © b ä üł Ôâ v ÈŠVètUèÐv èi˚¥TP ,Q√dG d`P ,èåý≈ Vè− UèÐv èidèÖä t ,ísP˙≤P − üŠ P t ¯ dP£œ³ èðvüł± ¢ [ü≠ d`P ¢ XP£Ð¬G7 .òÓý≈ òºèiv ïC—V` ¢©SèåÐ≈ •œ v ýb © © P èä Łm Ôâ ÈŠ ŠvU ¬ v ý t 14óŠËÃüŁ± SèrîI d`P.èåý≈ Vè− UèÐv èiXìŠâª ,˙ÿ∫TdîC©d`P ,èåý≈ ¢dPŽ C´˛´ ä Ž ïC—òæH òÓÐ≈ YN ˙º d`P ˛ƒèÖä ©°Š¯n ¢ènŽ ^H .¢ ¢£© √ ý î îvd Łm P d Ž ä È √ ä d P — ä k √Vè− UèÐv ¢ VdüŸ∫ d`P,£Ð¬ Vè− UèÐv ¢ X`ît Vè− UèÐv XèÅý ïŠv 2 .èåý≈ Vè− UèÐv èi t © t © t ≈ t Ôý .¢≈ æ − ¬ ∑ a ¯Vè− UèÐv ¢ õ≠èÐv d`P˚˜ŠŸ Vè− UèÐv ¢ óŠËÃüÐÈÁ ,Ä èŠâä H Vè− UèÐv ¢ ïC≥UP ,õ− £Ð¬ òÓÐ≈ ò‰©°Š¯n •Ł◊H d`P °Š¯n •Ł◊H ïC©è ®¢ [ü≠ ¢ XP£Ð¬G ¢ ïŁm` ^I8 t © Ðâ t © t t © ø ≤ ≈ ý ø √ ä Pø P ¡ (.¢ èvèŁm è ® ÓÐ≈ ˙‚Á ü©õ≠èÐv).Pž ≠ ë ¢ òÓÐ≈ ò‰©°Š¯n bü´ ≠ c˚˜C≥ d`P c˚˜ý d`P ,üšØ ïäv ³ Ь ³ PG d`P †◊≈ ˛©ó‰ Ø ý ò ∑ š £ ä Ł± ø â ü Š Šv °b ¹ Ð ≈ ä ¡.èŠâ©èNþË© ü©büŁ±üΩ òäËðP °Š¯n ˛ƒèå™óŠ≈N I ¢ büšØè− UèÐv XèÅý ³ PI3 å P ¬ þ ît ä √ t ≈b PîŁH óšÆ9 .°Š¯šl ˛ƒèåÐ≈ °Š¯n ùð√@†ø óšÆ ïC©büŠÈ©,üšØ ïäv ¦Ł◊ d ˛©ó‰ m à PÄ ùê^£Ð¬ VdèÐv Vè− UèÐv XèÅý ïŠv4 (.¢ dîä Ÿæ Pdèå®Ä P ˛ƒèå™óŠ≈N t) ]˙π °Š¯ÃèÐv üý√ £´ .¢£©Ä èÁýä I üý√ èiïC—˛©îä Âð√ Y˚˜ý .¢ °Š¯ÃèŁmüšØ v ý t ≈ Ø â š a þ î v P ≠ a ÄˬP Łm â Šv ´ v © P ä √ b ý ° Šâ≠ Ø Ð√ ý ©¢ ^H ¢ büÔÐËø ³ PH ^£Ð¬ °Š¬ü…˚˜t ³ œ .¢d õ èv ¢ ˙ÿ∫TdîC© èvèŁm ]˙π òäËšØPU üý√ £´ d`P .èjbà èŁm ìłm ]˙π òäËšØPU °Š¯n üý√ ¢ èâšØèłm èvèŁm š ä P ` Ø ý ä š^H d`P ˙ÿ∫TdîC©Vè− UèÐv °Š¯n ^£Ð¬ °Š¬ü…Uüł± ¢ ^I5 .˛©½ `èÁÐ√]ìÁ P t Ã≠ P È a Ö m .èjbà èŁm ìłm ]˙π°Š¯ÃèÐv °Š¯n üý√ ¢èâšØèłm ` v Ø ý š¢ ^Hd`P˙ÿ∫TdîC©.¢@¢©ë ]ìÁ ¢ bü´ ”ä P Vè− UèÐv ò≤èm ¢ d`P.˛ƒ@˙flä ˛ƒèå™ ©³ U£Š¬¢Püý√ èåŒU£©èåþ≈H•œ@¢ [ü≠ Ä Ł±10 © P ôP Ôâ ä Ł± m © È ÈŠ â üv t © ÃP √ þ ˛ b ø Šv P äP ä v √ † ¬ a ¬ äü©büŠ√Ž `Ž d`P°Š¯n óŠËä ˙¿½ Pdè⪠ü© ´ ≠ ¢ óŠËÃèsd¢ büšØè− UèÐvò≤èm ¢ ½ èÐv ˛©½ ¿` ^P ïŠv).èåŒU ü©˛ƒèðv VUèŠvŽ ¢ ½ d`˚Á bèšl` ¢ ^P dd ý bü ü © √ t Ø a ¸ š Šv ä dø a ∆ √ ä
 • 13. 3:15-6:14 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 13 ¯v ≈ Šùð√P`£©¢ •ý≈èt òÓÐ≈ ü©bü´ ≠ £— åý≈ èŠâ´èŠvèâЬ YîŠâ¡ ïC© ©³ Ł± °Š¯ýdüª V` V`ìr ¢ ^I6 .¢U ½ Âœ °Š¯n óŠËýŠ˙¿ Yüµü©óŠËŸ P d`P °Š¯n Xèšl ≠ ü ŠvUd`Pè ä ü° v © P ì † − ÈŠ t¢U †Âœ ü©büšØètUèÐv ò≤èm ¢ ^H d`P ü©˙ÿ∫TdîC©XP£Ð¬G17 .èŠâ´ä¬ ½ −ÈŠ t − © P P P @ v é È vø ³ Pdès íŠ P) .¢ èðâÂð√ ü©³ PHê³ Pdès íŠ ¢ îm˚¥ Yž è ð ü©büŠ√dü± b b ýb v d ≈½ èuìn ¢ XP£Ð¬G Vè− UèÐv èiX`ît Ä ý¬ .èvü≠ ùð√P` ü©˙Ô™¢P îÖÐ√ ¢a ø P t ¸ þ ä¬ Èð © ˛≠èÅ− Vè− UèÐv ˙ÿ∫TdîC©îÖÐ√ ¢ ^H ˙Ôð≈7 (.¢ °Š¯n Ä Š ˙¿ ¢ ³ èâ— æ t © P Ø š ¸¬ © b ý Švd¢ Xèv ¢ ˛ƒèå™˛©Vè− UèÐv ü©^P Ä P) .èŠâ´ê˛ƒèå™Yüµ ¢©¢£©ø ä © þ t a ýþ v Ôâ ä ÈŠ √ ≈ ñ≈ ü©büŠÈÁŠÈ≠èÅ∫ XèÅý £©²ä ’ð ^Uèu ü©½ èÜ›≥ ³ Š¯r d`P èvü≠ ùð√P` °Š¯n ¢ìr Ë a ° þ ¿ (.°Š¯šl ¢dè|H òÓÐ≈ ü©büŠ√dü≥P¢P`¢d°Š¯n ˙ÿý≈ ³ ü›ŠÈ›± V`V`ìr¢ ^I.YU †Âœ √ ý ð√ ≠ äØ Èš b © P ½ − t .YU ½ Âœ †− t _îI ê p InG ~ , Vè− UèÐv èiïC≥UP , Vè− UèÐv èiVdüŸ∫ , Vè− UèÐv èiX`ît °Š¯n ¢ènŽ ^H8 t t t √ ä d P ¬ ∑.èŠâ´ìłm ¢ ¢ ¢ ¢ XP£Ð¬G òÓÐ≈ _îp êVè− UèÐv èió¨èt 18 Ã≠ © ä ”n ø È È P ~n t •ý≈èt ê†ø(.¢ èvì ® ÓÐ≈ ˙‚Á üŁ±)Vè− UèÐv èiõ≠èÐv d`P Vè− UèÐv èióŠËÃüÐÈÁ ŠvPÄ Ø ý ò ∑ š t t ªÃ ∞XP£Ð¬G d`P19 .èŠv@¢üšØ ¢ ¢ d`P ˛ƒ`d V` èåý≈ ³ šØèièióŠËfl ¢PîÁ üŁ± .¢ °Š¯n ˛ƒèå™˛©X`ît ¢©¢ž ≠ ]ìÁ ¢ ³ Ÿ H ¢P £© Ø õŸŁ P PÃ√ ÃI Ã≥ þ È≠ È ° √ m ô È þ Ôâ ä £ ÈŠ √ m © ° − U ä ¬ üš æ È ð ¬ ,YUèrH W˙π^Iü© d`P Sèrîý Vè− UèÐv ¢ óŠËÃüŁ± d`P ˙ÿ∫TdM C©Vè− UèÐv ¢ XìŠâª ¢ bü’ä≈P9 U P v t © î t © √ ä ≈ ý ª HPîŠâð ü©°Š¯nŽ d`P bèÅæ@.cU ¸© ¬ ¢ óŠËfl ¢PîÁ XP£Ð¬GcP Î ¬ ³ d ³ P ½ £Ð ÔŁ÷ √ à m P .˛©ë ]ìÁ ¢ Q√dP Vè− UèÐv ¢ ˚¥TP d`P ísP˙≤P Vè− UèÐv ¢ dèÖä t ä Ł± m © üŠ t © â t © ¯ .¢ òÆ`üý√ TP` ¢£© Ø š š √ ä .˛©ë ]ìÁ ¢büšØè− UèÐv ²ä èðv ¢ büšØè− UèÐv dèłm ³ PIW˙π ^I ä Ł± m © â ≈ √ t ñ ä t b P Uî Š v ý Ëflª ¢Pî R”ÅšÆ ,XP£Ð¬I20dèj n P˚˜ý ïC©üŁ± °Š¯šl ¢£©îÅ∞ ˛©óŠ à Á ü √ √ m P d`PX`ît .¢ √Ôý ¢üšØ c˙ÔÐ≈ ¢ ¢ž ´¢ dè ≠ü©˛ƒè ™ Š≈N t10 ≈ à ø … £ © â þ åóî ý Ã≠ © ä ¬ † − Í.¢ ¢ ¢U½ Âœü©büäÈŸ È ÈŠ æ − Uc˚˜ý¢ °Š¯n bü…ž ´³ P ¢üšØ ¢è ≈ d`P¢ R≈ ³ üΩ ˛©³ Pd`PVè UèÐ ¢ VdüŸ∫ Šv Ø £ b à ý´ åРô èåÐ W b √ È È t š − v© tü©_îp êïN ± bPüµU èi^P èŠv@¢ ¢ ë òÓÐ ł P ≠ ø ä Ł± ≈ •◊®üŁ± XP£Ð¬I P .¢ R≈ °Š¯n b`ž è ð V`¢dVîä Ž üŁ± d`P,¢ £I ô èåÐ È d ≈ Ø Ã´ ´ È ~n É â š vdòÆ üý√ ü©b`Ž Š˜Cł XèÅý bPI ïC©è ®¢ XP£Ð¬G Vè− UèÐv èiX`ît Ä ý¬21 .èŠvU ü©eèŠâ− P³ Ł± ¢ bü´ ≠ ¢ VdüŸ∫ d`PX`ît V`¢üšØ Ä èŠv ñΩ üŁ±11 š H ˚ ± ≈³ ø P t ¸ ø° ä √ ü © à a ý √ Ë°Š¯n ïÁ ÐÈ¡ ¢P ¢ büäÈŸ− H ü©³ Ł± ïC©ü©bü´ ≠ ³ PH c˚˜C≥ d`P .èâŠk•© d`P³ èvPèiXèÅý ³ PHV`d`P.¢£©ípèm ¢ ³ PH°Š¬Ž Š˜Cł XèÅý V`¢ ¢èðv É ä¬ ä Èð √ æU ° üb Š ä¯ d Wä ≈b Ã≠ È ø b ˚ ± ≈ Ôý à ≈ √ ≤ H Ô÷ b Ł š þ¯ à © .cUcU¢ ü©³ PH]˚∆ ¢ èŠâ≠£© °Š¯n X`ît [ü≠ èâŠÐv èi˛ƒèåÐ≈ ¢ XP£Ð¬G12 .¢£©ípèm cž ð˜C©¢ ³ PH Ø P Ã≠ È ˚ ©b ªÃXèv ¢ óŠËfl ¢ PîÁ ,îä `PîÁ °Š¯nÎ,è ® ø ^P¢ XP£Ð¬G³ œ22 ä© √ m v m ¢ ä √ P ° Šâ≠ òÓÐ≈ ü©eèŠâ− P XèÅý ˛©^H d`P .èŠâ≠£©îŠâ¡ ¢H ¢ büäÈŸ− H .èåý≈ £Š¬Ž ðv XèŠâ¡ ø ≈ P ø P ä√ æU î ≈ üŁ± Y˚˜ý23 .è è Ь ³ Š¯nŽ ` ³ è æ@¢ ùŁ± büšØ è £©Vî ` £ð¬°Š¬Ž Š˜Cł òÓÐ ˚± .¢ ¢ ³ Š¯åł∞ ô ≠ ° Šv Šv â ° d b Å P ä ä √ v r ý Èò‰©ïC©èŠv üšØ èjyU êV` ïC©ïłm £´ .èjbüÔ® ïäv ¢ ¢P ü©³ PH°Š¯n °Š¯šl ¢ ˛ƒP˚˜Cª XP£Ð¬G ,èåý≈ ì|ä ²≈Ð °Š¯n ¢èåÐ≈ üŁ± ê ¢ °Š¯n ³ PH13 è ŠvP P d Ã≠ ä ¬ b È Èð © ä Ð P √ñ ä´ È ŠvP ø b¢ ¢ ïŠv óý≈ ¢ W˙π ^P .èj N ® ïäv ^èðv ¢P °Š¯n .üšØ ïʼný èi˛ƒüŁ± Ydü≥GXP£Ð¬G.èŠvèâH ¢Hü©½ èÖ¡P`XèÅý ³ PH¢üšØ ¢@¦Š¯ð d`PèŠâ´^èðv © ä ’® È ø büÔ d ä¬ Èð √ ý P P äø ø P a ≈b à à Pù v √ √büä√PüŁ±üä√ c˚˜C≥ 24 Ï.èŠvèâЬ ˚˜C≥Pü©XP£Ð¬I¢ °Š¯nÌ,¢üšØ °Š¯ ä≈ ûÃT ê˚˜ä èr d`P è|øP ,c˙ÿ≤ .èåý≈ èâšØd Ä Š ˙¿ ¢ büýÈÁ dU ¢ c˙ÿ≤ ¢ Š ä Š Pä√ ´ √ ŠvP Š v ý ¸¬ ø ± © ©.è}ä `£©°Š¯ ä≈ SüÐÈ¡ ü©Ž Š˜Cł d`P ò‰©°Š¯n Püµ ¢ ^H ¢ ˛ƒèå®PŽ Á üŁ± ¢ XP£Ð¬G ¢bü´ ≠ ³ P.èŠâ©VîšlèÖ≥ê ¯n ùð√@¢©¢£©Uîn ˛©c˚¥`H √ ˚± © P Ø Ã îr ä š √ P ä √ üb ŠvP°Š P Ôâ ä ÈŠ √ U ÈŁ ≈ Š v Ã◊Š É bc˙ÿ≤ d`P S è|øP , ˚˜ä èr.¢îŠvU ïN ± èi³ PHü©bü´ ≠ c˚¥`U ¼ P@³ œ ü a ° Šâ≠ .èŠâ©VîšlèÖ≥ê ÓÐ≈ ¢©¢£©Uîn ˛© ŠvPò Ôâ ä ÈŠ √ ≤ Í.`U¢ ïN ± èâðPüœ é Uîn °Š¯n ë ¢ ¢ ä ¯k É ä ¬ ä P.¢ ÈŠ v È ä Ł± Ô÷ ä â Ł √ èvP£©èšld èi[ü≠ èiXP£Ð¬G ä P VîšlèÖ≥ PüšØ èŠâ©¢ XP£Ð¬GèiPîÁ ø P H m ø P à ¢ ïŁm`^I.˛ƒüšØ Xü”Ö≥ ½ èÐv ˛©¢d°Š¯n îŠâ¡ ¢ [ü≠ ü©XP£Ð¬G14 a äØ Èš © P ∞ © ä√ ± ä√ ≠ ä Ø ð ¯n ™ ä ¬ äü©XP£Ð¬G °Š¯n Ä PüÁ îÖÐ√ ¢ ¢@¦Š¯ð ¢ ½ èÖ¡P` bPI P a ± © ä Pù v © a √ ³ ³ Š¯ý °Š¯n ³ PH.èŠâ©õŸŁ ü bü PüŁ ü ¢P`¢üš PîŠâ¬ °Š ˙Ô ¢P¢ XP£Ð¬G °v b √ Èð √ Püý√ ,XP£Ð¬GcP ïC©è ®¢ ^H¢ PîÁm .èŠv@XèÁÖŠÈð èi îäv`PîH P ø Pä H P ¬ √ m Á 15 £ð¬ büäÈŸæU ≠ − H £©¢ •ý≈è ü©³ PH¢ XP£Ð¬G.¢ ò∞üΩ ïýâΩèŠ ½ ŠÈЬ£ý Vdè þ≈P üµ t b ä √ P Ô ≈ ý Ł v† ¬ å ª Ô÷H ≈ ý ˬ â yU Ô÷Šð ý ` © b à .èjb`UïkîÐv `£Ł±PóŠËfl ¢ òÆ °Š¯n d`PbüšØ Sèyž P˚˜ý °Š¯n,üšØ ïäv VUŽ ]üÁ Ł š U Šv d ± V` ½ Pd ^H15 .èŠvU íŠ œž ¢ êbà èj¢ ³ PU ¢üšØ ¢£©ï~Å∞ a P ł v √ √ ý ≤ H ®Ô÷H ≤¢ ³ œcUòÓÐ≈ •ł◊H¢ üý√ PîÁ îä `PîH cPïC©è ®ä XP£Ð¬G£ð¬ ^H2 Ô÷ ° Šâ≠ Ł Ł m v Á m √ ¢ P P ˙Ôð≈ .¢U †Âœ ü©³ PH ¢£©ï~Å∞ £ð¬ büäÈŸ− H êłmP £©ä√ ¢ ^H d`P ì ½ − b © ÈŠ t æU è ü © P v ä š þ¯ à Ô÷ ≤ HÄ Ł± ïC©è ® Ø °Š¯ ä≈ òÆ èâŠÐv ˛ƒü©¢ ïC©büŠÈ©.èj¢ ïäv ³ Š¯ł ` büœ ¢ ^H16 .èŠvU íŠ yU Ôł ÷Š¬ b ý ± Ë œž ¢ð ü©³ PHêïÐvüÁ õ¡P` °Š¯n Sè − ¢ û−≥U† d`P.¢š Ł ”n ° m ³ t © P â v Åæ © ¢ dŽ ‡ŠÈ≠I ¢ û−≥U £©ä√ c˚˜C≥ UPîŠâÃèŁm £ý XèÅý Y˚˜C≥ üý√ bà èŁm˙≤ °Š¯n © ˙ P ©  ü Š ¬ ¬ ≈ Š ` cdèt ¢ [ü≠ d`P èåý≈ èŠâ≠ ³ Š¯åł∞ ¢ büäÈŸ− H ü©³ Ł± ïC©°Š¬Ž Š˜Cł XèÅý V`îÖÐ√ © ° ä √ æU ° ˚± ≈ ≤ H š š þ¯ Ô÷ ä H.¢ èŠvU °Š¯ ä≈ òÆ èâŠÐv ¢ üý√¢ üý√ ïC©è ®¢ XP£Ð¬G˙Ôð≈3 .˛´ Ø ¢Pü± Ø Ł √ √ ä P üš ≠ V`V`ìr¢ ^I.èŠv@ùð√P`•ý≈èt ¢ [ü≠ ¢£©ípèm ¢ XP£Ð¬GòÓÐ≈ ü©ïÞvèvG © P P © © √ ä P ÞP
 • 14. 14 8:16-4:15 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ ≠°Š¯ ä≈ Ydüð√ Vèâ´˛©büŠ√dü≥PêÄ P³ œ .¢ °Š¯vü≠ ùð√P`ü©ê^I b`Ž Š˜Cł XèÅý Y˚˜C≥ òÆ`¢ PüšH PîŠâð °Š¯n ˙Ô™ Š˜C≥ üŁ± £©ä√ V`¢ ïŁm` ^I ä ý a ° Šâ ´ þ v ~n P ˚± ≈ Š š Ø Ø ¬ š c˚ ü ø P Ø Ã Í.¢ ˛ƒüšØ š .èj Ø ên èi üš kèü©b`düä√èŁm .èŠâ´èåł∞ P˚˜yîä P¼ üþ√ èâÔ™ Ø Ä `˙Á ³ düµ òÆ büŁ±17 Š v a þ Püš a ∫ W š † ~I ¬ n èi½ ŠÈœ` UPîŠâÃèŁm Ydèt Y˚˜ý ïC©è ®¢ XP£Ð¬G ¢ îä `PîÁ Ä ý¬4 Šv ø P ä v m¸ √°Š¬ü…U d`PR½ ¿`^HïC©¢ £ð¬ òÆ ³ Š¯nŽ òÓÐ≈Pcž œ`U`U¢ ¢U aèi d`P.èj¢èðv ü©¢ òÆ üý√ ïC©¢ ^I.¢ °Š¯ ä≈£©ä√ P˚˜ý TP`¢üšØ ên H @¸ P Ôý š ° d P ≈ £þv ô ì ¾ È ÈŠ √ à þ¯v š ÈŠ Ð Ã≠ P Ø È š ü Šv ä √ kè â î üš ø b © £ þb v Â≥ ¬ ø .°Š¯Ã´dŽ C´£© Ø ¢ ³ èŠâ≥dU¢ b`ž œ³ PH°Š¯~Ö− £ðH¢ .èj Ø ên èi½ ŠÈœYdèt Y˚˜ý òÆ èâŠÐv P˚˜ý ïC©è ® üš kè † ~I n Š v š þ¯ Š v¢ XP£Ð¬G ¢£©Vîr` ê ¢ îä ` PîH ³ U ^H ¢ ïŁm` ^I18 ø P © ŠvP ä v Á bI P ø √ m P ]˙π ˛©³ èÅæ@ïC©è ®¢ ^Hd`P èŠvìH ˚lèÐv ü©XP£Ð¬G ¢ PîÁ Ä ý¬5 b P ø P Ðv š P ä m¸ √ HêŠv ü©íáä Y˚˜ý °Š¯n ïC©è ® ø ^H¢îä `PîÁ d`P.èŠâ≠£©VîšlèÖ≥ ê è ® j¢£©ïäv òýËä C´üý√ ïC©°Š¯šl cdèv ¢I.•œ ©b`dèâø£©èåþ≈H ˙flä ~nï √ Šv ¢ Pä v m √ ŠvP d`P.è œ t ¯ H ý ä ý P ŠvUü Ȭ ý P √b`Uü©¢ìr¢ ê P˙º¢èŠvdU¢ ˚ı≥ ¢èŠvdUü©³ PH°Š¯n .èjb`U ¿ © ý½ à va √ ø √ à b .èj Ø W˙πòæHòÓÐ≈ ï~ŠâЯu P˚˜ý °Š¯n ¢ènŽ ¢P`¢P@ïC© üš P Šv ä d ≠ ä √ √,èibüŠÈýŠI d`P20 ,èibüŠÈä ü≥îu ,èibüŠ√Ž 䘊¡ ,èibüŠÈä ŠΩ ïŠv19 .èj ü©XP£Ð¬G £ð¬ UèŠâä H ˛©³ èÅŠ≈P ^H¢ PîH .èŠâ©³ Š¯àŠ√ £ð¬ PîH ¢ XP£Ð¬G6 ¯â± ¬ ˚â ¯â P ¯Ðv b Pä Á √ m ° m√ Á ä P ¬ ≈ ý Hd`P ,èi ¯tèŁm £ŁI ,èibüŠÈä èÖä ©, èibüŠ√dü≥P21 ,èióŠËÃèsd ,èibüŠ√NŠ¬˙I ¢ °Š¯n ïC©è ®¢ XP£Ð¬G ¢ PîH7 .èŠâ©dèÅH °Š¯n b`Ž èÐâýtPd ` ê büŠ ± ¬ È Ž º Ô÷ £ Ł ø P ä Á √ m æ − d ¯ Šâä ¬ ≈ ý H Ø ~nè š ¬ æ P Ôâ ä ¬ æ Ô÷ Ø .¢ ê ibüŠ¯tüÐÈŠ ü©˚ˆ− ^Iüý√ d`P¢©¢U˚ˆ− ïŠv ¢ .¢ èŠvPü”H ¢ ˚ˆ− d`H¢büŠ√I ~i È Š ÈŠ Ł š Ðv ø æ P © î ≈ ý H Ø Ðv Ô÷ ä .¢ èŠvìH¢ ¢ °Š¯n üý√ òÆ ¢©ä ¯k èðv š Ł √ š Ô⠢ È Š ÈŠ ≤ H V£Ł±èšl ˛© ≠ ïC≥UèÁ £ ž m Ô÷ ¢ ,ên c˚˜C≥ cPïC©èåł∞üð√ ¢îä `PîÁ ¢ XP£Ð¬G£ð¬ ½ èÐv ^H8 Ł kè Š ø v mä √ P a P.òÓý≈ ïäv UT`P ˛ƒü©˛©^H .òÓý≈ YüŠÈЬ ˛©XP£Ð¬G ˛ƒPdèt à P P à ?büä√èŁm ¢©½ èÐv ˛©¢ £ð¬ düπ òäËŠàŠ√ êïŠv ¯C a Š ä ”n È ¯ ~H n ä P ý≈ ï ≥Uè Y˚ı≥ ê˛©˛ƒPdè.èåý≈ V£Ł±èšl Xèv èi^H.òÓ C Á m ŠvP à t 16 ´ ŠvP°Š P Æ ï ©è ® ø XP£Ð¬G¢ Pî 9 ïŠv V`.¢ °Š¯k£©VîšlèÖ≥ê ¯n ùð√ @óš C ¢ P ä H √ Á mïäv òÆ õ¡ü≥ èi¢üšØ UT`P ¢ ä v Á÷≤ ¢ îä ` PîH Î,è ®¢ XP£Ð¬G ¢ ˛ƒPdè 2 è ^£Ð¬ ³ Š¯ý d`P Y£œê ˛©Sè ³ Š¯ý d`P ,¢è ê ˛©Sè ³ Š¯ý ïC© P ä à t š √ ä ÔŁ √ m ø √ i °v Ðv ŠvP t° v √ à j ŠvP t° v°Š¯n èj ØPîŠâð ïłÄÐ≈ üŁ± ¢ ^Hd`P .èŁm ^èðv ¢ V£Ł±èšl Yž ä ü≠ Y˚˜C≥ ¢ P .èŠvU £ýüÐÈ©êd`P ïýâÁ ès ê V`ìr ¢ ^IïC©è ® @¢üšØ ¢ ,èyž ä Šn ê üš ¬ N ø P © îv Š Ôt È ¬ ŠvP ± ŠvP © P √ ý¯k î⯠ŠvP d`P P à Ȋ bü ÷≈ Èð ⬠NÐ š ä ¬ ø Í.˛´ ≠£©SüÐÈ¡ îä ä èn ˛©¢ òÆ ¢P¢P ł ä P à ý ¯k √ ÈŠ .èv@¢üšØ ¢ •ý≈èt b È − à t ¬ ä°Š¯n ³ èÖä ©èiXP£Ð¬PG3 .èŠâ©PUP £œ èi˛ƒPdèt YüŠÈЬ òäËðP ¢ XP£Ð¬GÄ ý¬ √ P¸ ü©Ä ø ³ PH ¢ XP£Ð¬G .èŠv@¢ ü©XèÅý ³ PH ¢©PîH XP£Ð¬G10 † b ä √ P P ý ¯k ÈŠ ≈ b Ôâ Á ÈŠ m P ä ÃV£Ł±èšl ¢ ˛ƒPdèt YüŠÈЬ ˛©XP£Ð¬I.èåý≈èŠv@ùŠ¯ð ïÖ¡P`ïŠv îÖÐ√ ¢¢d^£Ð¬ ^U íÐvèà≥¢ cž œ^P¢ XP£Ð¬GîÖÐ√ ¢ ^H.èŠâ©cž œ`U`Ud`PèŠâ©³ èÐv˙¿ √ P P¦ v © äØÈš © £þ ä v √ P © P £þv b (.òÓý≈ Yž ä ü≠ ˛©˚ı≥ V£Ł±èšl ).èŠvU¢ ¢ ¢ YüŠÈЬ òŒ Pü©XP£Ð¬I, ü© •ł◊® .¢ ïäv cž œ`U ¢ b`îä £ð¬ ¢ XP£Ð¬P ïýâЯkP .èå® Pž œòÆ è|ø P îv Ã≠ © ä ä v È È¯Ð t P 11 ÃÈ© £ þ © v ä√ v d £þ š v¢P .˛ƒüšØ ï~nèm V`d`P èŠâ©óÃ≈èu ½ èà”Öý ˛ƒèʼnŁ± ¢ V£Ł±èšl ¢ XP£Ð¬I4 œ à t a √ä ø √ ä P ¢ ¢è宽 − ü´èib`düä√èŁm ³ P cîä £ð¬ cžÐ¬ îÖÐ√ ¢ ¢ dŽ C´½ ¿` © ä †ø √ b v £ © ä î ¸√ ä à ¸ √ k ä ÔŒ ø √ a¢ ˛ƒPdèt Ä ý¬ 5 .ò–¢vU ¢ ˙flä ˛©½ dèà± ü©ïCœn òäËðP V£Ł±èšl îÖÐ√ È Š kè ¬ d v b ä √ ° Šâ≠ à P ž Ã≠ .èŠvUPž Pü©b`îä £ð¬ ³ P¢ XP£Ð¬P³ œ.¢ @£© P¢ √ d È¢ PüšØ PîŠâð ½ Tèm dèj ètèv òÓÐ≈ •ł◊®üŁ± °Š¯n ïŁÄŠ¯ä ¢ ^P ïC©è ®¢ XP£Ð¬G Ø š ¬a d Ž ä Ëýv © ø P îä Šä Y˚ˆ™ ©XP£Ð¬PG£…UId`P.è}≠ ¢üšØ Ä `˙H ³ düµ ,òÃË´ Ø Xè− 12 â¯v ü P √ ä a ÁW ∫ üš t¢Pü± c˚˜ý üœP ¢°Š¯n .¢ ˚¥ c˚˜ý YdPU ïN≥Ž £ý XèÅý ˛© P ≠ Š v tH ä √ Ø š Šv C U ¬ ≈ ^H v m¸ Š vP ä è v √ ä â¯v Ä ÃP îä `PîÁ Ä ý¬13 .èŠâ´èåł∞ P˚˜yîä G êŠâÔÐ≈üý√ è}≠ ¢£©îä Šä V` †Ł± .˛ƒ@ ≤ H ≈ ý H Ø ¬ È U b Š Ô÷d`P.¢ òýËŠUdè|ý…H £©³ èŁm ˚˜à± ¢ d`P.¢ ï~Ièm Ä PGV`d`P.¢YU£© š Ł šØ n a Ø š ¢ íáä Y˚˜ý .¢èłm ˛ƒüšØ Xü”Ö≥ °Š¯ýèÐv XèÅý ïŠv ¢ ïC©è ® ø XP£Ð¬G ¢ © √ Šv à ä √ v ≈ Ô÷ Ł ¢ P ä √ Æ ï © c£©ï ÉŠÈΩ òÆ î `Pî Ä P.¢˚˜ Ð≈ ¢ •◊≤ V`ï ©¢ òýËł üµ°Š¯n óš C èj ~ š ä Áa Ø ý ø Ł C Ø ± v m š š bèšl` d`P .¢°Š¬£©dèŠâýÁ P ¸ä¬üœ °Š¯n ê¢ b`˚˜CÁ d`P ¢ÃèŁm R≠ ´ ¯m ½ t ~n © Š ª —v ü ä¯ âŠ ∂ Ø Ë◊ b .¢ ñŠ ³ ü© š °Š¯Ãèåþ≈HúŠÈ≠è|ý ê^£Ð¬ üµ dèłm bèšl` V` d`P .¢kèâЬ XìÁ °Š¯ ä≈P R≠ ¢ v P √ ýv ä¯ — ä r ⊠ü © š H ø Ãüý√.¢ ïCœn ˛©V£Ł±èšl üý√ üý√ Î ,è ®¢ ˛ƒPdèt ¢ XP£Ð¬G£ð¬ ½ èÐv ^I6 Ø kè √ ä P a P ≠ ä † m b √ © ä î √ ³ Šâ≠ ¢P` ¢£©½ ≥üœ£ð¬ ³ PHîÖÐ√ ¢ ¢dŽ C´^£Ð¬ üµ dèłm °œ14 .¢ ´íŠ ≠Ž ü©V£Ł±èšl ¢ ˛ƒPdèt ¢ ^I Í.¢ òýËœ£©•ý≈èt ¢ ^H¢èłm üŁ± ¢èŁm ò“łm £©ž üÔł∞ ü©ê^HXü¡ Y˚˜ý d`P .èjb`UPŽ ¥ °Š¯n ü©ê^H âU ä à √ Ã≠ P Ø t È š © P šØ √ à d ~n P Šv ˚ ~n P ≈ ä .òÃË´R≈ V`d`P .˛© ò÷ üð√ `ïŠvèn˚¥ ¢Püý√ ¢°Š¯C— ä ž üÔł∞ ü©ê P †Ł± R≠ c˚˜ý .˛´ èåÐ Ł ä ¬ ´ k ¢d Èð √ ~n^HÄ ü Šv .¢°Š¯ÃèŁm ¢ •ý≈ètü© ´ v ý ¯k ÈŠ æ â Ÿ þ¯ íŠ ·M PIèâŠÐv èiV£Ł±èšl îÖÐ√ ˙Ôð≈ d`Pèj¢dVîä Ž ê¢üšØ úŠÈ·Á ` èyž üÐ√ òÆ ½ ’Ð≈ üý√Î15 šØ vd ý äv√ ∑ d š†V` d`P .èåŒU ^èðv ¢ ïÅ−ł± °Š¯n bèâ— ü©V£Ł±èšl ïýâ− ˙º èiîä ` PîÁ 7 Šv © ‰ ³ ý Švd ø v m ^èðv ¢ bü≠P`³ Pîä èÁ ¢Póý≈ d`P.èjc˙G¢ ³ üœ bèâŠÅ∏PòÆ ½ ’Ð≈ © b v m ä¬ Èð ≤ ø b t`³ ä ¯ š †è ®¢ ^H¢ ¢˙º8 .èåý≈ Ä Š ˙¿ ¢ ¢Pd ¢üšØ ¢èŁm ü©dü− ïÅ−ł± R≠ c˚˜ý îÖÐ√ ¢ ¢dŽ C´¢ büý¯−ðH dèłm ˙Ôð≈16 .¢ à èŁm ¢èâΩUòÆ ø P ä ý− √ ¯t ¸¬ © ýt ï √ ý √ µ ‰ ü Šv © ä î ©√ á√ ´` Ã ä š√
 • 15. 17:17-9:16 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 15 ≈ ý H Ø Ã¢ îÖÐ√ ¢I aP .büšØ èâÔ® óŠËš P£Ð¬P ¢èŁÄ≈ ¢ XP£Ð¬G XèvP˚˜ý5 .èj Ø d`P ?¢ büŠÈ©bè Š UüŁ±`èÐv ¢ ¢üšØ Yž ä ü≠ ˛©˛ƒPdèt üý√ V£Ł±èšl cP ïC© Ô÷ Ł œPÄ t ý d √ Ð © P ä Šv üš Ø š ≈ © ä √ îv ÃY˚˜ý ¢© bü”áä òÃË©îÖÐ√ ¢ ^I ïC©¢ ^I .¢ °Š¬dè|H òÆ óŠËØP£Ð¬P Š v Ôâ ÈŠ √ © P Ã≠ P ´ È ð√ š š ?¢ òÆdèŁm bè ®ý√ ïC©èåł∞üð√ Ø š š üH √ ä ý≈Ydüð√ .è}ä `U °Š¯~á Ydèt †’Ð≈ °Š¯ ÿ °Š¯n6 .˛´ Ø ˛©M “rP N Łm ½ ŠÈÞŠ± .büšØ òÆdèŁm ˛´åÐ≈ ¢ ^èðv ¢ ˛ƒPdèt ïCœn Y˚˜C≥ °Š¯n ïC©è ®ä V£Ł±èšl √ ½ üš ò î † ¯â š è ø © à kè Š ¢√VîšlèÖ≥ ê •ý≈èt c˚˜ý °Š¯n7.è}Èà @¢ °Š¯n òÆ óý≈ Vè− UèÐv XèÅý d`P Xü¡ ¢ ^Hüý√ .¢ ïCœn Y˚˜ý üý√ ˛ƒPdèt ïC©è ®ø V£Ł±èšl ïýâ− ˙ºèiîä `PîÁ 9 ŠvP Šv Š¬ P ø š t ≈ © P H Ø kè Š v à š ¢ ø v m¢ ï−Š¯ÅšÆ VîšlèÖ≥ïŠv .èj Ø ¢ ¢ bü”áä XèÅý Y˚˜ý VîšlèÖ≥ïŠv d`P.èj © ïýâ− ˙º èiîä `PîÁ V`ìr ¢ ^I10 .³ èn ½ èÐv ˛©^Hd`P èŁm £©¾ ü≠ ^èðv © á üš Ã≠ © È √ ≈ Šv b`£ ø v m © P b a P a˛©³ èÖä ©ùŁ± üý√8 .è}ä üšØ PîÁ èibü”áä Y˚˜ý d`P Ydè ÿý≈ °Š¯n.è}ÈšØd¢ ¢P V`.èjbà èyžÐ¬ ½ ’Ð≈ ü©ï~á”t ¢ íá √ Šv √ Šv ä Y˚˜ý °Š¯n Î,è ®¢ V£Ł±è b È H √ m Š Ã≠È È¬ äý ` £† © ø šl √d`P.èj U ¢©ï−Š¯ÅšÆ ü©íá t Š v ÔŁ š l b`H Ôâ á ÈŠ ÷H Ø š ≈ ý ä Ydè Y˚˜ý d`P¢ V`¢ è d£©˙‚ø ]˙π Í.èj¢èŁm °Š¯ â´ ¢ √ à ä≈ è I ïC© — üšØ ä ä v Í.büšØ PîH Pdè ÿý≈ òÆ °Š¯n ïC©è ® Á H š m ,è ®ø ^H¢ ïýâ− ˙ºîŠvŽ ≤11 ¢ Pä ø ˙ √ ≈ ý HûÐ√èÑH ¢ VîšlèÖ≥ cdèÅšÆ Î,è ®¢ óŠËØP£Ð¬P ¢ PîH V`ìr ¢ ^I9 ≥© ø š ä Á √ m © P üš ¬ þ¯ ŠvP Ô÷ üý√ .èj Ø PîŠâð èâŠÐv ê ¢ d`P .¢ òÃË´ Ø ï~nèm üý√ Ä P V£Ł±èšl cP Î Ł Ø š üš Ha æ.¢èłm èvüšØ dPŽ C´£œ¢ cîšlèÖ≥XèÅýcdèÅšÆ ü©íáä Ydèt Y˚˜ý d`P üý√ èâH ü©úŠÈ≠è|ý Y˚˜ý ¢ îä ` PîÁ ïC©¢ ^I .èâÔ®* íŠ ·M I Xèv èi^P ÃØ ä î H © Èš t − ≈ √ Š v H äø √ Š v ä v m Ã≠ P ä d √ È âŸ P äïäâýÁ èi ê ˚l ïC©ä ènd`˚Á ü© VîšlèÖ≥ ^P íáä Y˚˜ýd`Püý√10 ¯m U˙≤ ŠvP š ¢ ∆ √ √ Šv .èj ©Uîn Y˚˜ý V`d`P.¢ c£ Šv Ø š ý≈11 .¢è è üšØd`˚Á ˚l V` d`P .¢ UPŽ P@d`P [üÐÈÁ ≥ W˙π ˛©¢î ´ò“}ä Ł± íŠ ·M I Î12 æ ŸP © ä U ´ Ua √¢ ¢ èå® ïŠv ¢ ü≠Pž ¾ èiü©cž ÿł ¢P ó ˙ ∞ ä¬Èð ÃØ łm v Èš ä ∆ š Ø d š › … C È âPîŠâð ^èðv cdè ÿý≈ ¢ îÖÐ√ ¢ ³ P@ .üšØ ¢ £©³ ≠èðvèiVîšlèÖ≥óý≈ ïC©¢ büŠÈÃèåÐ≈ ¢P V` .èj Ø ú≠èÁ≤¢ ^H ê ˚l d`P .èj Ø ú≠èÁ≤ èiê ¬ Hø © W 12 ý ° √ Ã≠ È ¬ ä¬ Èð üš Ä © P ŠvP š üš Ä ŠvP üš ä ¯m bI P © ù√ ¬ NÐ ÷ ł≈ ï Š£ä ˚l ¢P` ¢üšØïŠv .èj Ø èvP`£©ïäâýÁ îÖÐ√ ³ U •þ≈@¢ ¦ ÃPîŠâð ü©¢ ä⬠¬ š ≠ √ ä üš bd ± ¸¬ © Í.èj Ø ³ Ž ïÅŠËÁ Ä Š ˙¿ ¢˚˜CÁ d`P ¢©bü≥IèÁ ¢P` ¢üšØ PîŠâð °Š¯n ˙Ô™cdè ÿý≈ ³ üä√èu ` Vîrèu Š ª Ôâ ÈŠ Um ≠ √ ä ¬ Hbc˚˜ý d`P c˚˜C≥ .èj Ø ò≤Ž T òÓÐ≈ ¢©b`£©ä√ ¢T îŠv£Á ¢ êÅ≤ ¢ V£Ł±èšl ¢ ïŁm` ^P .˛© ¯ýèÐv •ý≈èt ¢ V£Ł±èšl UüÁ ¢îä `PîÁ 13 Šv Š üš d Ôâ ÈŠ ü à √ ± ø kè √ ä ø °Š v © ±ä v m √ ≤ Hê š l W˙π^P 13 .èj Ø ¢ ³ è− ä düflÐ√ ïŠv ¢©VîšlèÖ≥¢üšØ³ èŠâ≥dU Í. ¢ èvüšØ îä ≥ £œ°Š¯n cdèÐv c˚˜C≥ £©•œ ¢ PîH òÓÐ≈ ïC—^IÎ , ò‘® ŠvP˚ üš © b á√ Ôâ ÈŠ √ à b Ø ý â I š s Š ŠvU Ô÷ Á Ł m Łm P ≤ ž ŠvP š ≠ ä £ √ ¬ Ã Ø ä ¯m ž Èš £ √ ä Ø ý Šv Ô÷ mèŠv èi ≠ ê˚l ¢P` ¢üšØ PîŠâð °Š¯n ˙Ô™cdè ÿý≈. ¢èłm ˛ƒüšØ ïäâýÁ èièi ≠ ,è ®¢ V£Ł±èšl Í¢ èâÔŒU ¢ PîÁ Î èŠvU Xèv ê è|øP ¢ ^P ¢ P š Ł ä ŠvP √ ä Ôt È ÃØ ä Èš © © £ ŠvP˚ ô È ± ø ¯v Šð Ôt È vd ý a v ° Šâ≠ Ø ŠvüŁ±.¢èłm èv£©°Š¯ ä≈ ïŠv •ý≈èt ¢ ¢ž ≠ ê š l ¢ cîŠv£Á ¢ ¢ ˙Ôð≈ ¢ P!büšØ Vîä Ž êÄ P °Š¯n ³ œ ¢ èåŒU bè Š ü© PîÁ ¢°Š¯nÎ š ≈ m ä √ ≤ P È š Šv ä √ P ø P Ø ý Šv Ô÷è|ÂŁ± ò≤U@V`14 .è}ÈšØd¢ ¢ ï−Š¯ÅšÆ ¢ èŠâ©•ý≈èt c˚˜ý ¢ °Š¯n VîšlèÖ≥ ^H ¢ ïŁm` ^I14 Í.¢èâÔŒU ¢üŁ± PîÁ Î,èŠvU Xèvèi Á ¢bü’ä≈P Š Ã≠ © á Ø š Ł m ä Pîm ä √ ¨ò≤U@ èi W˙fløP .è}ÈÃèŁmèŠvU ¾ èi ¢bü´ ≠ ¢P üšØèŠâ´Šâ© ïäv ïäâýÁ ³ èŠâ≥dU ¢ U£ÐI d`P ^Ièu bPüäÈ©V` .èŠâ´ Ø* ˛ƒ`d ò÷ ˚˜Ðv X èv èibPüäÈ© P Š¬ a ø ü ä¬ Èð è ¯m b © ¬ U üš à Š ä Ø š ä Í.¢èšld£©˛ƒèn˙ºèv ˛©VîšlèÖ≥c˚˜C≥Š .¢Ø š ä ü©¢ ^H¢ XP£Ð¬Gd`P .èŠvU ó Ł þ¯v © þ¯v P ä ÈŠ Ð √ P ä˱ ü©¢ ¢ XP£Ð¬G¢ V£Ł±è 15 ÈŠ Ð Pä √ šl èâŠÐv PüšØ èŠâ©Vîr` - _èÄæP â·M I¢ V£Ł±èš üý√ PüšØ è ^£Ð¬ òæèŠ Ôł∞ Ä Ł± XP£Ð¬G16 .èŠ UXè è íŠ ·MæI æ ŸPø Ÿ þ¯ íŠ l i â † P v vi â Päê°Š¯n èi * ˛ƒPdèt YüŠÈЬ Y˚˜ý ïC©è ®¢ óŠËš P£Ð¬P ¢PîH15 ŠvP à Šv ø Ø ä Á √ m .PüšØ PîŠâð ¬û± ¢ ^H°Š¯n16 .èj Ø *Vdèt Xèv èŠâä èi^HaP d`P .büšØ èâŠU Xèv © P üš ä ¬ PÄ ý¬ ä a ¬ ½ üÐÈÞ èiVîšlèÖ≥-ïäâýÁ ¯ma P š b`£ þ¯ ŠvP P ½ £Ð v m ü èÐv èi^HòÆ üý√ d`P .èj ©èѪ èâŠÐv êü©^Hd`P èjb`U ¸© ¬ °Š¯n £ð¬ ^ P îä `PîÁ üý√ ˛ƒüšØ ^£Ð¬ cüä√èâä ˙ÿ∫ ˛©XP£Ð¬G Ä Ł± ä¬ P†ípPòÆ`¢©büšØè− UèÐv ¢ ½ ’Ð≈ d`P¢©bü≥ü¡ òæ ½ ’Ð≈ ïC©è ® .èj Ø .büšØ û”Ñ≥ dUèu PîÁ °Š¯n Î ,è ®¢ ^H d`P PüšØ ˚lèq š ÔâÈŠ t ø † Ôâ ÈŠ † d`P üš m ø P š H °Š¯n 2 .ü”łm £ð¬¢Pd ñ ∂¢è c˚˜C≥ 17 .˛´ Ø bèn d`P büšØ èv£©VîšlèÖ≥ ê¢ •Ł◊ üš ý ŠvP ø ≈ ý ýt Ë◊ ä ≥ t Š ¯ Š È ¬ ä ∞ ¬ ä ≈ ý Hd`P èáä šl d`P P£´ £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢£© ¢ V˚ˆł èâðP ¢ óŠËØP£Ð¬P 17 ¯ ° d © ÷Ë łŠ ä √ š Í.büšØ èv£©Vîr`èi¢èâЬ Xü¡ YžÐ¬ ê Ô÷ °Š¯n ïC©è ® ý √ ä ä £ ŠvP¢Ł ≤ ≤ ³Å ä Ô÷ Ã≠ PVdèt .°Š¯ ä≈ °œ èvüšØ UT`P ¢ ¢ ^I .büšØ èŠâ´üšØ èiSèt üµ °Š¯nÎ,è ® ¢ ^H¢ PîH Ä ý¬4 .èŠâ©VîŁÄæ ü©PîH¢ XP£Ð¬GîÖÐ√ JdüΩ ¢ ^H3 Ł È ø P ä Á¸ √ m m√ Áä P P © P ≤ Ã≠ ©°Š¯ ä≈ ³ œ òÓÐ≈ ¢ ¢ ^H¢ ïŁm` ˛©ùŁ± ¢ òÃË´ Ø ^£Ð¬cNä√˙ÿ∫ ˛© ¼ èÐv èibü≥ü¡ cdèt †’Ð≈ :¢ ïŠv V`büšØèŠâ©Vîr` üŁ± ¢ •Ł◊ý°Š¯n Î,è ® °Å È Pø Ø š üš ü a ½ Ø š ø ≈ Ø .üšØ UT`PïC©¢ š æ — v ä ˚æ © š ≤ .¢üšØ ÍYUPŽ ˆ− ÎòäË·≥ ¢ ^P°Š¯n ³ èÐvŽ ò≤Pd@¢ ³ œ ½ ’Ð≈ ˛ƒPdèt b d P Ø °Å † à .¢ èâä tPîÁ ïC©ïŠv òäË·≥ ¢ Xèv ^P íŠ ·M P Ø ý¯ m š © ä ⟠.¢üšØ ÍYUPŽ ˆ− ÎòäË·≥ ¢ ^P°Š¯n ³ èÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª Vdèt — v ä ˚æ © b dä Ð îvd ä v © à ¨ Š .bPüäÈ©èi˛´ ä Ž TP`¢£©˛ƒP£—Y˚˜C≥ °Š¯šl ïŠv òäË·≥ ¢ ùŁ± ˛ƒ`d ò÷ ˚˜Ðv √ ä ä Š
 • 16. 16 21:18-18:17 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ Ø ø Á ä Ø Äü≠ èv@¾ dPü©20ïC©è ® ø Vdèt d`PèŠâ´°Š¯n ïÅŠËÁ ¢ Yî~Łm óŠËš P£Ð¬P 6 þP a ¢ ±ø YUdîÅšÆ èâðP ˛ƒèÐv˚ˆ≤ ¢P£Ð¬Î ,èåł∞üð√ ¢ PîH ¢ óŠËš P£Ð¬P ¸ý¬ 18 ä¬ ä √ à m √ æ ŠvP Łm ä Ø © Èš ä¬ Èð `ä þVîÅ∫ ê d`P èŠâ´ïC—˛©¢d ¢ b`düä√èŁm ¢P V` ˙Ôð≈ 7 .à èâЬ ˛ƒ`d d`P Í.èå® ¬ íŠ ·M P U£ð â Ÿ ≈ ≈ ¡ñÐŽ ü©cž Ôł÷Ð ¢ Yî~Łm ïC©è ®£©cU ü©£©ä√ d`P èŠvT Pž Ôł÷Ð ˙ÿ∫ ó®èió‰ òÓÐ≈ ü©Vdèt YüŠÈЬ Y˚˜ý ïCœ °Š¯ ä≈ ïC©è ®¢ ^H¢ PîH £ð¬ ^I19 ≈U ˙ ø ü ˙ Š v ~Ðv ø Pä Á √ m P³ PüÁ ˚˜tU èi¢è客©büäÈŠý ³ PH ¢ óŠËØP£Ð¬P8 .£©dèŠN ý èvèå®d`P£© VîšlèÖ≥ ê ¢ ^H°Š¯n .èâÔ® *_èÄæI Xèv èi^Hüý√ d`P .èj Ø ïłÄÐ≈êb ±ý √ ä Ôâ ÈŠ ¯v b ä š √ â¬ ä ŠvP ø P ä d P ä P H üš N ŠvPèvèå®V`Ä Ł± .èŠâ´èå® ÓÐ ≈ fU`Ud`P³ ÔŒ,è ©¦Š¯ð ½ − ü´è cž Ôł÷Ð≈ .è H n ù v †ø Ø Ã≈è `óÃ≈PU°Š¯n íáä ˛©^HòÆ Vî è ≥V`d`P.è b`£© √ ä † dò ° Šâ i ˙ âł ä± .èj¢dó u š P š šl Ö j .èåý≈ Pž Ô®÷ŠËä ¢ ½ Á dUê ¢ ³ PHóŠËØP£Ð¬Püý√ ¢ ¢d è ® è ≠³ H ¢°Š¯n ü©^Hè ©ï `˙‡≥ üŁ± °Š¯n û± ¢ íŠ ·MæP¢ üý√Î 20 ¬ © ± ≈ š ý Ø Ÿ ä H ˙ ¢ †ł ŠvP^èðv © b š Ô å Šâ °ø ä√ P Šâ Á p © â √ Ø š Vdè Šv ø Ø ä ?¢ bè ® t YüŠÈЬ Y˚˜ý ïC©èåł∞üð√ ¢ óŠËš P£Ð¬P¢ bü´ ≠ ³ PH9 √ üb V` d`P .èj Ø ¼ èÐv èibüłNÐ≈ òÃË©V` d`P .èjb`H ½ © ¬ ü©^H°Š¯n d`P.büšØ üš a ◊ U ¸ £Ð P Ø ± P a b ä Ø .¢ °Š¯n ïÅŠËÁ ^Hüý√ V`ïC©èŠvUÄ PüŁ± ü©³ PH¢ óŠËš P£Ð¬P √ Xü¡ óŠ Ëflª êíáä ˛©^Hd`P.è üšØ ¼ è è b`dPU˚¥ cžÐ¬ cžÐ¬ Vdè √ š ŠvP P j a Ðv i £ £ Ðv.èjbà P@°Š¯n dè Ð≈ óæü≥ ˙Ôð≈ °Š¯n ïC©è ®¢ ^H¢ îä `PîÁ Ä ý¬10 ` ø P ä v m¸ √ ø √ ø P ä ¬ ° Šâ ≠ ¢ Vdèt d`Pè}ä ü≠ £©¢ _èÄæIVîšlèÖ≥èâðP°Š¯n ³ œ21 .˛´c˙ÔÐ≈H£© Ь P ³ °ïÅŠËÁ ½ ¿`^HVdèt d`P.èj¢dïłÄ≈ ê ©Vdèt YüŠÈЬ Y˚˜ý ½ ¿`^Hd`P _èÄæPI ¸¿` òæI ^£Ð¬ ¢P ïC©è ®d`P .èj Ø _èÄæI òÆ ïłÄÐ≈ TP`¢üšØ PîŠâ𠱸 P Ø NÐ ŠvPü š Šv ¸ P ½ P ”j üš P š N ä √ ¬büä√`UVdèt d`PóŠËØP£Ð¬P 11 .òÓý≈ òÆd³ H ü©büý√èÐv XèÅý ³ PòÆ £©Vd°Š¯n š š °ø ≈b š Í.èj Ø PîŠâð üš ¬ š √ ä ¬ N≈ Ôâ ÷Ð È Š ł Ôý ô ≈ È ∑ š† ìł ¬U ä P a ¬ † ø Ø ä mòÆd ïäv ˙ÿ∫ ˛©¢üšØ PîŠâð ¢ ¢©Vdèt d`P .¢ ¢üšØ úŠÈ·Á òÆ ½ ’Ð≈ .èŠâ´ m °Š¯n èŠâä H ˛ƒèÅæ@üý√ ˛©½ èÐv òäËðPÄ Ł± ¢ óŠËš P£Ð¬P¢PîÁ 22 √ H æòäËýPY˚˜C≥ ²≤ ²æ èŠâ©Î,ò–¢ °Š¯n SU¢Pd`Pò‰ä šl Vdèt ¢ P 12 .òÓý≈ V` ¢èłm èiïä⊣ä XèÅý ¢ ïävèÁ íšlP ,èiíŠ ·M P ¢ óŠËØP£Ð¬P ³ U òæP 23 ¬ Š ññ k ä ’® È ä¬ Èð ¯ Ã”t È Ø š ¬¬ ≈© m âŸ ä š b √ Í?¢ è|± üšØ èyž üÐ√ òÓÐ≈ ˚lü− P˚˜C≥ d`P¢ èâœ Ø ïŠv òÓÐ≈ îÖÐ√ ¢ ¢üšØ ˙ÿ∫ ïäâýÁ ûÐ√èÑ≥ ¢ óŒ ¢ PîÁ ,üšØ XìÁ îŠv£Á dŽ èŠv üšØ £©ä√¢üšØ PîŠâð ¢P šØ ł d š µ Š Ø ý tüš š © ä√ ¯m © m © m r ±d ü Ã√ ¬ œ v ä ¬ ï ¢ Ø v m¸òäËýP V`ïC©ò‰ä šl büŠÈ©£œ®Šv Vdèt ïC©è ® ø óŠËš P£Ð¬Pîä ` PîÁ Ä ý¬13 ¯ .èŠvP`£© Ø˛ƒü©òÓÐ≈ ¢ ¢ îä `PîÁ èŠâ© .èj Ø °Š¯ ä≈ NłÄÐ≈ ¢P ¢ òÃË´üšØ ò»ž üÐ√ d`P25 .èåý≈ èi^£Ð¬ cüä√èâä V`üý√ PüšØ ïäâýÁ Ä Ł± èióŠËš P£Ð¬P 24 à Ã≠ © v m 14 üš È ï ø Ø š d ä¬ ¯m † ≤ Ø Ÿæ ¯m â M †Y˚˜ý Ä ý¬ ïC©è ®d`P èjbà P@˙Ôð≈ °Š¯n dè Ð≈ óæü≥ üý√ °Š¯n ?¢ ˛ƒüšØ ³ œ èv ¢ ^Hd`P èióŠËš P£Ð¬P26 .èåý≈ èi^£Ð¬ V˚˜ý V` üý√PüšØ ïäâýÁ èiíŠ · P Ä Ł± Šv ¸ ` šØ ý ° Å ä © P Šv æ .èj Ø ïłÄÐ≈ ê ©Vdèt YüŠÈЬ ïävèÁ íšlP ïä⊣ä XèÅý ¢ óŠËØP£Ð¬P27 .PüšØ ³ U òÆ ê äâýÁ èiíŠ ·Ÿ I¢ üš N ŠvPü m ¬¬ ≈© š bI š ŠvPï ¯m â M P þ¯v ÈŠ Ð √ ¢ v m P ¢ ° Šâ≠ïC©è ® ä îä `PîÁ £ð¬ ^H.°Š¯ ä≈ ò‰ä šl üý√ °Š¯n ïC©è ® ä Vdèt ³ œ 15 ¯ √ èiÄ ø üšØ XìÁ îŠv£Á dŽ èŠv üšØ £©ä√ ¢P`¢üšØ PîŠâð °Š¯n ˙Ô™ © ^H V` ¢èłm † r ±d ü ≠ ä √ ¬ ¢ P Ø š Ø ñ æ V`üý√ ò‰ä šl üŁ± üý√ ï œ °Š¯ ä≈ ¯ .èŠâ´èŠvUP`£©ïäâýÁ ¯m .¢ ²š C ~ÐvX`ît ¢ bü’ä≈Pd`P.¢üšØ cž Ô® þ≈H¢©¢èŁm R≠ V`Ä ý¬16 √ ä √ à ˙ • P Ôâ ä ÈŠ √ ü ¸ ˙ºèá≥ ³ Š¯ý °v Øü©³ PH .¢U£©`˚− èvèŁm °Š¯n †Ÿæ òæH d`P .èåŒU £©åþ≈H ˙flä ]˙π ˛© ê£ä ¢ büýÈÁ dU ¢ [ü”Ðv Vè− ¢ c˙ÿ≤ óŠËš P£Ð¬P b ì ÈŠ ¥ä ½ P Šv è P √ ŠvUŽ ¬ © ± © t © ý d`UYž v © b Ø Ã”â ä .èŠâ´ìłm ê düÔý≈ •ý≈èt ¢ ³ PHóŠËš P£Ð¬P¢©¢£©PUI ïÐâý˙≤ ê .èŠvU ˛ƒèå® ¢H îä `PîÁ üý√ èåý≈ èâšØd Ä Ł± ÈŠ √ ` ¬ ŠvP à I ø P v m U ý † 18 èåþ˯Ðv ^èðv ¢ cŽ P`dU¢ ïÅŠËÁ ¢PóŠËØP£Ð¬P¢ ïŁm`˛©½ N I ˛©¼ ü…U Š © d © ± ä¬ š ø Èð aî− a t PUüG PüšØ èŠâ©¢ PîH èióŠ š µ ø Á ËØP£Ð¬P cž Ô® ©büŠÈ≥U@³ Š¯ý ¢èt ¢Püý√ èåŒU¢ düÁ óŠ š † ˙ ü P ° v ä≥ ä¬ È Èð Šv ø ª ËØP£Ð¬PÄ Ł±2 .è ý≈PüšØ m å ≤ ÷ÿæ ÷H ïC©è ≠ ¢ büŠ√ °Š¯n ¼ P@¢P îä `PîÁ 17 ËØP£Ð¬P †Ł± .è ŒU ¢üšØèv£©ü©XèiùŁ± Ä P ¢ } ä ÔŁ ä a ÔŁ È a ä¬ v mÈ𠣩 `U ^èðv ¢bü´ ”ä P üý√ èåŒU ü© È≥U@¢ óŠ š Ä d ž © üv Šv büŠ P ä √ å Šv à √† d £ ŠvP ø š š š šØ © m ä¬ › Èð ¢ Ø½ øU£Ð¬Ž YžÐ¬ ê ¢ óŠËØP£Ð¬P18 ?b`£©˚lèq £ð¬ óŠËØP£Ð¬P V` èŠâ©¢ ¢ XUèÁ ¢P,düÁ ±cPÎ,è ® ä óŠËš P£Ð¬P3 .èŠâ©VîŁÄæ ü© ´ ”ä Pd`P èŠâ´ √ bü ü v°Š¯Ãèðv ½ © ¬ R≠ XèÅý ¢ èŠâä H ^I ¢ ½ º˙‡≥ ˛©^H.˛´ Ø PîŠâð Xü¡ T ˛ƒèðv °Š¯n¢¢ ¢ü…U ü©b`˚˜ð cdè ÿý≈4 .¢˚ˆÓþ≈ £Š¬U •ł◊®•ý≈èt v ¸ £Ð ü ≈ © ¬U P ø ¸ P üš ¬ ä Ã≠ © ä È √ Šv H √ à ¡ ÷Ëä © †± H ¬ïCœ È© Ø èŠâ≠£©VîšlèÖ≥ èió‰ ZèÁ ê •ý≈èt ¢ ^H °Š¯n19 .¢ °Š¯n ïC©è ®d`P5 .ü≠£©XPd@dîu ò‰©¢ ¢ ½ Á dU óý≈ d`P .büšØ èâŠU ä üŠ .büš v m ŠvP © P ´ P łŠ ý¬ ý≈ H£ð¬ ïýâøPd ^P ïC©}√U óŒ ü© ”áä òäˬP d`P b`UT`P òäËðP V` ïC© üšØèâä èŁm °Š¯n YdèŁm ü©˙‚ø ¢PîÖÐ√ ¢ ¢èå®vèå® © Ø ˚˜t óý≈ d`P.èj è Š m bü √ ð ¬ b ý¬ ä¬ Èð © ä èä £ üš Š H √ b`UTèvèå® ¯ ÿ ä °Š£ð¬¢Pd¢ Sîrd`P YŽ èÐv ½ øPd V` .¢èâšØèłmîä `PîÁ ¢¢d óÃ≈èu ¯ ýt © d † Ø ý v m ± Ø š Ł š ýœ d Èt Í.üšØ ¢ •©ät è —¯ ⊠˚± Ã≠ © Ø v m èý ´¢P ïC©|ÂŁ±¢£©°Š¬Ž Š˜Cł Ydèt V`¢¢ óŠËš P£Ð¬Pîä `PîÁ ïC©v¢°Š¯~łm ¢ èâ’®üŁ± üý√ d`P ¢ êþ≈ üý√ Ä ý¬ ïC©è ®¢ büŠÈ≥U@büäÈŠý ³ PH ä¬ È Ø ý š H Ø ŠâÔ ¸ š √ ä P ¯v b Ø .¢èŠâ©Vîr`¢ ^P š ø .£© µ ü˛©dè|√ ` ˊ± ½ øU£Ð¬Ž ¢ VdüŸ∫d`PX`îtÎ,è ® ä îä `PîÁ Ä ý¬20 ð ñł † d ø √ ¢ v m¸°Š¯n¢ ïŁm` ^I21 .¢P£ÐH ½ ’Ð≈ Vèâ´èi ´ ”ä P d`˚Á .¢ òÆd@Ž P`@ ø P Ø ¬ † ä bü ü v ∆ Ø š P d P š š .¢üšØ Í¢èâÂä šl V`ÎòäË·≥ ¢ ùŁ± _èÄæPI — v ä Ø ý¯ š ©
 • 17. 9:19-22:18 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 17 ∂ ɪ ≤ä √ à ø v mä Øïäv ïN Á £ð¬ •Ł◊H ˛ƒèÐv˚ˆ≤ ¢P£Ð¬Î ,è ®¢ îä `PîÁ ¢ óŠËš P£Ð¬P ˙Ôð≈ 32 H √ ¸ Ø Ë◊ P¢ ä ä Ä ý¬ ¢ ñŠ £´ Ø èâø¢ °Š¯n ü©aèÐv ùŁ± ¢ è}ä üÔŒUd`Pè}ä à èŁm bèšl` š š √ ½ © √ Šv √` ∂ê ^U ]˚∆ üý√ £´ .èjbüÔł∞üð√ SPüµ °Š¯n d`P ïÐâý˙≤ ê ]˚∆ .£© Šâä ¬ P ¬ ŠvP š Ë◊ Í.ö”Á èŠv ¢ ñŠ ïŠv ïC©è}ä à èŁm ³ èŁm °Š¯n r Ø √` b ÔŒ P v Í?èjc£©èŠâ©üý√,¢U ò≤U@ .èŠvU£©`˚− èvèŁm ]˙π ˛©X`ît ¢ bü´ ≠ ³ PH ¢ ïŁm` ^I22 Š ¥ä √ ä üb ø P ¢ îä ` PîH ¢ óŠËØP£Ð¬P23 .èŠâ´ Ø Pž Ô®¢èt ¢îä `PîH óŠËš P£Ð¬P °œ © v Á ä š Ø ³ Šâ≠ü©büŠÈ≥U@ê ^U]˚∆ °Š¯n ˚ˆ− ^H£´ C©è ® ø ^H¢îä `PîÁ P Šâä ¬ æ P Pï ¢ P ä v m √ H m√ üš ˙ ä ≥ © v Á È m .èjb`£©ïäv VèÐâý ü©^H°Š¯n üý√ bà èðv ` êèŠâ©üý√ ¢ èv£©VèÐâý ü©b`£Ð¬ üý√ Ä Ł± îä `PîH cPÎ,è ®£© Ä Š ˙¿ ¬ P ` Šâä ¬ Ø ý ¬ š H † v Á m @¸¬ P ø ýËÁ è £©°Š¯ýè ¢ óŠËØP£Ð¬PÄ Ł± ¢ î `Pî 33ìłm ¢ bèšl`üý√ °Š¯C©ó v ± v Ðv ø š † ä ä H √ v Á °Š¯n ˚ˆ− ê ø ïŁm`ò‰ P æ ŠvP¢ ©£´24 ?¢ è šØèł è £©UèÐ £Ð¬ òÓÐ≈ ü©b`Ž èÐ ýtPd Ø â mv v š ý ä d ⯠ä m Ø .èŠâ´ìłm ùð√P`ü©˙Ô™ä ¬ P¢ bèšl`UüÁ òÓÐ≈ óŠËš P£Ð¬Pd`P .èŠâ´ VèÐâý ü©˚ˆ− ^H üý√ èŠâ©?èjc£©èŠâ©üý√ üý√ büšØ Ž èÐâýtPd ` ê ò≤U@^èłÄ≈ ¢ ø Èð ± ¬ æ P H d ¯ Šâä P ð ¬ ¢©b`Ž èÐâýtPd ` ê Vîä Ž ^èłÄ≈ ¢ bèšl` .èj Ø ïäv Ž ´˚l èáŠ√P ?èjc£© Ôâ d ¯ ÈŠ Šâä vd ð © ¬ üš £ š ý © ˛ƒèu ìn ¢ [ü≠ ý≈J ŠàŠ√25 .è c£© ½ πè ± ˛© ^H £© ≈ ü© ˚ˆ− ^H üý√ è © ó è⯠† Ü P èłÄÐ æ P Šâ ä j© æ à √ æ ¯t ý−¢ ˚ˆ− .¢P@ü©˚ˆ− X`ît ¢˙ºbüä√`Uü©Xè− Ž `d^H td P P Š Ã≠ © ä È √ ü Ô∞ £´ .è}√£©°Š¯ ä≈ èáŠ√P ¢¢ ¢dèn ü©bü´ ≠ ¢P •ý≈èt ¢bü´ ≠c£ÐH ł © ü ¬ Š ¸¬ © dèłmüµ d`PèåŒUü©büý¯− ˙º[ü≠ PüšØ èåþ˯Ðv Ä Š ˙¿¢ b`Ž P`dU Šv t 19 H ∂ ¬ N ∞ šØ ý š üý√ d`P .°Š¯šl £Ð¬P£Ð¬ büä√`Uc£ÐH d`P¢PïC©¢ èv£©˚lèq ïŠv üý√ ¢ èvüšØ èáŠ√P Ôł Ø ý š.èŠâ©Xìt ü©³ PH £©Łm Ä Š ˙¿ ¢ ³ PH.°Š¯šl ¢d dŽ C´¢ ˚ˆ− R≠ ïŠv ïC© b è ¸¬ © b Ø î ø æ ü š Ø Í.¢ ñŠ š Èš ä ÷ý šØ è Š ¬ ÃØ łm v š ÔŁ ≈ Ë◊ üŁ± ¢è è £©òÆ`¢d`P¢ ó® è è ä U Ydüð√ m iâ ˝√ Š è äúŠ√˚−ý ˙Ô™c˚˜C≥ £©n˙º ˛ƒèÐv˚ˆ≤ Ä è⣱cPÎ ,è ®¢ ³ PH ¢ [ü≠2 ü©bü´ ≠ ê ^èłÄ≈ £´ °Š¯n X`ît °Š¯n ïC©è ®¢îä ` PîH Ä ý¬26 aä ø b ä √ ü Šâä ð P¬ √ ä v Á¸ m ȬcdèÅšÆ £© …Ubà èðv •ý≈èšl ¢Pó j ü ` äð ý≈ .è b`£©õÁ Püý√ ˙πè Ydè ÿý≈ °Š¯nd`P °Š¯ÃT H ∑ H v .èjb`£©½ πèܱ˛©^H£©èłÄ≈ ü©òÆ ˚ˆ− cdüð√ °Š¯n üý√bü≠•œ † P Ð š æ ŠvU m Á ýœ √ Èt Èð ` b †v ≤ ≈ ý P ø v Á ä Ø ¸ Í.üšØ ¢ í|ä £ð¬ ˙‚ø ¢Póý≈ ñÐ íi˙Ôð≈ d`P.à èŁmüšØ ³ èÅ‘≤°Š¯n˙Ô™ ½ ”ÞèÅ≤ °Š¯n •Ł◊H °Š¯n •Ł◊H £´ ïC©è ®¢ îä ` PîH ¢ óŠËš P£Ð¬P Ä ý¬ 27 ä ¬ H Ë∑ m√ .¢ °Š¬UdPŽ C´½ PdóšÆ °Š¯n èšlPdüł± ^IïC©èŠvUÄ PüŁ± ¢ büý¯− ˙º ´ î a P a ä √ t d`P .èjbüšØ £Ð¬P£Ð¬ ¢ •© d`P U£´` Sü…U ]˚∆ üý√ °Š¯n üý√ ¢èŁm ˛©PîŠâð © Pd √ à ¬ ≤ H¢ ^HV`üý√ °Š¯~łm˙Ô™ © ^IV`ïC©èŠâ©dP˚∆P¢ ³ PH¢ [ü≠ ³ œ3© P ¢ P ø b ä √ ° Šâ≠ ïŁm` ò‰©£´ ïC©èåł∞üð√ d`P28 .büÔł∞üð√ ü©SPüµ ^I°Š¯n ïC©cUõ¡ü≥ ¢ P P Ô÷ Ł¢ büý¯− ˙º.èŠvPü≠ž bèŠâþ`dd`P.èŠvP`£©dèŠN ý èvèå® Ã”â©³ PH¢ [ü≠ .¢ ˙Ô™ èŠâ©üý√ büšØ Ž èÐâýtPd ò≤U@ùŠ¯kèâä Šð ]˚∆ £© Ø ó®ò≤U@²ä èðv ¢ °Š¯n ³ PH¢√ä t U ¬ â¬ ä ¢ b äÈŠ √ ô È d ¯ P ý¯â¬ üš ≈ Pñ ø b ø .èŠvèå®vèå® èä .èjc£©VèÐâý ü©˚ˆ−^H ¬ æ Pd`P ¢@U˙≤ ¢ž üÐ√ d`P bPüŁ±¢ X`ît íÐâ¡ ¢ ¢üµ ½ Pd ^H4 √ à P … d ³ © ø ä a P √ ü©büŠÈ≥U@ê ùŠ¯kèâä Šð °Š¯n £´ ïC©è ®¢ ^H ¢ îä `PîH £ð¬ ^I P Šâä ¬ ý¯â¬ P ø P ä v Á √ m P¢P@ü©˙Ô™ Š˜ý5 ,èåł∞üð√ ¢ [ü≠ ¢£©V˚∆èÄ≤ ]P˙πP¢ ˙Ô™ © [ü≠ √ à c˚ v ø © © ¢ .èjb`£©ïäv VèÐâý ü©˚ˆ− ^Hüý√ büÔŒU ¬ æ P Šv ½ ü Ë≈ š b£©†ÐÈ◊∂ R”ÅšÆ ïC©èv üŁ◊ŠÔÐ ˚lèÐv ü©³ PH?°Š¯šl bè ® ý− ˙º)ò≤U@`UV` ¢üšØ ê ùŠ¯kèłm ]˚∆ üý√ £´ ïC©è ®¢ îä ` PîH ¢ óŠËØP£Ð¬P ˙Ôð≈29 ¯t (¢ P √ à Šâä ¬ P ø v Á ä m √ š ý . °Š¯Cœ t ÔŒ v ?èjcU£©VèÐâý ü©˚ˆ− ^HèŠâ©üý√ ¢Uü©bü´ ≠ ¬ æ P Š ücPïC©è ®ø b`U˙≤³ PH7 .èŠvU£©îä Ь ü©cŽ P`dUd`P,èŠv@˚lèÐv [ü≠6 ¢ b â d P š üý√ büÔŒU ü©büŠÈ≥U@ê ùŠ¯kèłm °Š¯n £´ ïC©è ®¢ ^H ¢ îä `PîÁ Šv P Šâä ¬ P ø P ä v m √ H.`£©ïäv íÖΩ P£ÐH ïŠv ïC©büšØèšld£©¦ dPŽ C´¢ óý≈ °Š¯n !üŠÈÃèåÐ≈ c˚˜C≥ ¬ ^ î ø H ¬ Š .èjb`£©ïäv VèÐâý ü©˚ˆ− ^H ¬ æ P ≤ H © ø P ¯â Ô÷ Šv Ł P ɪ ≤ ¢v Á ä Ø ¸°Š¯ ä≈ •ý≈èt ¢ U˙≤ò‰©òÓÐË©íÐâ¡ ¢ ^IV`.°Š¯šl bèŠâþŠÐ¬ `U¢ !üÔŒU8 ^I°Š¯n d`P.üšØ ïäv ïN Á £ð¬ •Ł◊HïC©è ® ø îä `PîH ¢ óŠËš P£Ð¬PÄ ý¬30 m√ïäv •ý≈èšl ü©b`U˙≤³ PI¢£©˛ƒèÐv˚ˆ≤ ³ œ `£©üµ üšØèłm üŁ± ¢ ³ PHóý≈ .°Š¯Ãüµ üý√ èŠâ©üý√ büšØ ò≤U@ê ùŠ¯ý ]˚∆ °Š¯n ˚ˆ− ò‰©£´ .èjbüÔł∞üð√ ü© µ b © ä ° Šâ≠ ø b H v H P Šâä v ¬ æ P SPüYdPUïN≥Ž Y˚˜C≥ ½ πèܱYdüð√ ˛©³ PïC©è ® CU Š † b d`P.°Š¯šl ³ èÅ‘≤ c˚˜C≥ ïŠv.à è}≠ b Š ` ?èjc£©VèÐâý ü©˚ˆ−^H ¬ æ P .¢ ³ PH°Š¯n üý√ büšØ ê òÓÐ≈ ò≤U@ùŠ¯ý bèšl`£´ C©è ® ø ^H¢ îä `PîH Ø b š Šâä ¬ P v Pï ¢ P ä v Á √ mbè Š óý≈ Î , è ®¢ ^H¢ b`U˙≤ ¢üšØ c˚˜å™]P˙πP ü©˙Ô™ ≈ ø Pä √ √ à Š 9 .èjb`£©ïäv VèÐâý ü© ¬ ÿæ ØïŠv ïC©¢ ¢ °Š¯n ùð√@V`îÖÐ√ ¢ ^H¸ý¬.cdè|√ °Š¯n Ž P`@dPUd`Ž V` Í!à P@ .¢ ïäv büŠÈ©òÓÐ≈ •ł◊®îä `PîH P˚˜C≥ ïC©è ®¢ óŠËš P£Ð¬P ˙Ôð≈ 31 — ä ’® k È P © PÄ ð d P d ` Ô÷Ł H v Á Šm √ ä v † Š ä√ š°Š¯ýèÐv ˛©½ ◊Ë› òÆ ü©óšÆ d`Pèåý≈ èŠv@W˙π˛©˙ºèá≥ê ©˚ˆ− cdèÅšÆ [ü≠ Ž èÐâýtPd ò≤U@ùŠ¯Ðv £´ ïC©èåł∞üð√ .èjb`£©d`˚Á SPüµ d`P ê üý√ °Š¯n ³ œ P ŠvPü æ d ¯ P P ∆ ŠvP ° Šâ≠è ®ø [ü≠ ¢ bü’ä≈HîÖÐ√ ¢ ^H.¢èłm èvdPŽ C´˛´ ä Ž ¢©ïC©¢ èšld èåŒ ¢ ä √ P © P ÃØ ä î îvd ¯C Ø Èš Š š t ?èjc£©èŠâ©üý√ büšØ¢ W˙π ^I.¢ £©Q”t P£ÐH •ý≈èt c˚˜ý óšÆ £©fžÐ¬ ¢ b`U˙G bPHïC© bà èðv ü©büŠÈ≥U@ê òÓÐ≈ ùŠ¯Ðv bèšl`°Š¯n £´ C©è ® ø ^H¢ îä ` PîHý’®È P —ä¬ âŠ ü ¬ Šv £ ø ≤³ ` P Šâä ¬ Pï ¢ P ä v Á√ m ô ý ä ≠ U d d .¢ íH£ð¬ ¢Pž ž üý√ VŽ P`dUd`P¢@¸Š ˙¿¢ [ü≠¢üšØ È v È Ã PÄ ¬ © √ √ à .èjb`£©ïäv VèÐâý ü©^Hüý√ ¬ P
 • 18. 18 34-10:19 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ ≈ ý Had a P Ô÷ Ø ŠâÔ½ Ž èŁmP˛©½ èÐv ^I¢ ¢ êþ≈ ïC©è ® ø [ü≠ ¢ büý¯− ˙º 21 Ł š ¢ ä √ t d ä √ P Ôý P ≈ ˙Ô™ü©[ü≠ d`P TüÔ®VŽ P`dU ¢ bü’ä≈H¢ ò≤U@`U üŁ± °Š¯n ˙Ô™³ œ10° Šâ≠ ø ° Šâ≠ ¬ ` P Ø š ≈b ä √ P b Ã≠ â d È Ã´ ≠ ñŠ ®¢ Yî~Łm bèšl` üý√ ³ œ22 .èjb`£©ïäv VèÐâý ü©bà èj^H°Š¯n d`P .¢ XèÅý ³ PH¢ büŠÈ≥U@`U ³ PH11 .¢£©îä Ь VŽ P`dU d`P ¢ ¢ ²ä ¯å °Š¯n È Ë Ë≈ ä ’ð ≈ ý ˙ ˚ © üŁïäv VèÐâý ü©X`ît ê¢ ¢ ½ Š ˚˜CÁ ü©Xèà≥ ^Hüý√ ïC©è ®d`P .èŁm R≈ èŠvUèâЬèyîä Pd`PèŠvUèâЬ èyž üÐ√ ¢ ³ PüŁ± ¢ cž Ô® š lèÐv ¢ ˙Ô™ ± ü©b`U˙≤ ¬ ý ä ◊ ø ¸¬ Š ± v Èł P èåÐ ä v ä d ø b ÔèvüÔł∞ ê C©büŠÈ©èŠâ´Pdè|H ¢ Xèv ¢˙Á∑ ü©bà èj^H).èj¢èŁm èŠâ© þ ŠvPV`ï ð√ ø ä © ‡ ` P √ à .¢£©ïäv ê Š˜Åý ˛©cŽ P`dU¢ ˙Ô™ ø ïŁm`˛©ùŁ± .èŠâ´ œt v˚ ýŽ ≈ d © V`¢ (.èåý≈bà èj ` ˛ƒè|≥ íàä ¢ X`ît ä √ø òÆèÐâý ˛©b`˚ˆ− VdüŸ∫ d`P X`ît š ¬ æ £— © ³ Pîä èÁ c˚˜ý èŠâ©ïC©è ®ø [ü≠ ¢büŠÈ≥U@büä√`U³ PH12 ŠvU¢ b v m Š v ¢ ä √ P b.èåý≈ èšldüšØ íÁ PU °Š¯n ˙Á∑ [ü≠ ½ ¿` ¢üšØ ü”q ¢ ³ düµ 23 m ‡ ¸ ý √ © W ≈ ¯â à ©£ à à bè Š bèŠâþŠÐ¬ ˛ƒü©èŠv ¢ž ≠ ˛ƒü©èŠv UènPU˛ƒü©c˚˜ý ?°Š¯šl °Š¯n ˚ˆ− ^IR≠ Šv æ P ü yâ ø b P æ t ä v Á¸ √ m ø b æ à © b v m Š v P?°Š ýØd`P êîä ´¢ ³ èÅæ@£ð¬ b`˚ˆ− VdüŸ∫ d`P X`îH ¢ îä `PîH Ä ý¬24 ¢ ³ PHüý√ büšØ °Š¯n ˚ˆ− ^P UP˙ºP˛ƒü©¢ ³ Pîä èÁ c˚˜ý £´ ¯šl ¢d ÈšVèÐâý ü©b`˚ˆ− büä√`U³ PH¢ îä `PîH W˙π^I25 .˛ƒèt£Ð¬ ¦ dèÐv ˛©R °Š¬U£©†ŠÈ≥ èŠâ”Iü©˚ˆ− ^IóšÆ13 .°Š¯ÃèŁm ¢ ¢ bè Š JdüΩ ïC©èâŠU ï ® ¬ æ b ä v Á √ m P à ^ P @ ¾ n æ P v ”m ø ł ≈P ä¬ æ š P þ íŒ n ø P Ø Šv ä v Á à ¬¢√ °Š¯n b`˚ˆ− d`Pbü”ÉΩ Y˙ÔÐ≈ Y˚l ˛©°Š¯n ^Hd`Pü©˛ƒèå™ Å .èŠvU£© ¢ ïŁm` ^I .¢ èåŒU ¢ îä ` PîH ü©˛ƒP£ÐH ˛©˚ˆ− ^I ïC©¢ ^I.¢ ¯ ä áÐ š √ m æ P Ã≠ P ´ È .èŠvU£©³ Pdèv `VèÐâý ü©bü´ ≠ XèÅý ¢P` W ý ¬ ü ≈ ≠ .¢ èŁÄËÔÐ≈ ü© ´ ”ÅšÆ ¢ òæH¢©¢£©UüÐ√èv `½ Š¯ä ü© ˆ− ^I Ø Š bü ü ä P Ôâ ä š √ ÈŠ √ ä † v ˚æ P ˙≤ æ Ôý Ø ≈ š£©ž H ]˙π ˛©˚ˆ− YüŠÈЬ ˛©[ü≠ üý√ ¢ ¢d R≈ V` Ä Ł±26 èåÐ † büŠÈþŠÐ¬ òŒP ¢bü’äËŁ± ¢ b`UènPU¢P d`P ,èŠâ´˚lèÐv [ü≠ ¢ P14 ¯â ä ä v √ ø ä¬ Èð š Ã”t È .òÃË´³ Ь ˚˜yž èiê V`òÆ JdüΩ.òÓŒU îä `PîH ïC©¢ ^I,à èŁm ¢ £©ž üÔł∞ ü©˚ˆ− ^I PJdüΩ Î,è ® Óý≈ ˛©YUè− ¢ ° Š U Åä š P ≈ Šv v Á Ã≠ P ` ”ł d m È m æ P ò tø ä≥ © v m È Łm P Ø Ë∑ b P¢èt ¢ îä `PîÁ V`bè Ł∞ èŠâ´ïC—òæP£©•þ≈HóŠËš P£Ð¬PñÐ ³ U^H27 Xü”Ö≥ _PŽ n ]˚∆ ¢©³ PH½ èÐv ïŠv ˛©[ü≠ Í.¢ TP`¢£©VèÐâý ü©˚ˆ− ^I î Ôâ b a ÈŠ Ø š √ ä ¬ æ Pd`P ,]˙π ˛©b`˚ˆ− VdüŸ∫ d`P X`îH ¢ óŠËØP£Ð¬P28 .èåý≈ PüšØ Pž Ô®¢ æ tä š√ ˙ ”≈ ð à .˛ƒüšØ â Ðv Uø b Šv ≠ þ]˙π˛©Yîä ”H bPü…H ¢ bü¡ìr³ PHüý√ èåŒU]˙π˛©bü¡ìr¢P` ˛ƒèå™ dP˚∆I£ð¬ ¢ž üÔł∞ ˚ˆ− ü©[ü≠ ¢ büý¯− ˙º¢ ¢ Ä èâΩ@ü”q15 P ä d√ æ √ ä t ” ≈ ø aýP ð .èåý≈îä ä èn ˛© ¯Ãü…U¢üšØ¢ þP¢ òþËÔÐ≈ ï .è ý≈ è d•þ≈H òäËðP d`P YüŠÈЬ òäËðP üý√ ¢ ï ` ˛©ùŁ± .¢ è düšØ Vè ý Ä P ˚ˆ− ï è ®d`P è © ≈ ø N ¬ ¬ ø Łm ⬠°Š v à ýÔ √ È Šv å šl P Ø šl Ð⬠a æ Šv š ŠâîÖÐ√ ¢ ¢£©VèÐâý ü©b`˚ˆ− ¢P`¢žð¬ °Š¯n U`îm ³ PH¢ PîH 29 © ä √ ¬ æ≠ ä £ √ b ä Á√ m bü≠P`˚ˆ− ³ PIüý√ üý√ Ä ý¬ .èŁm R≈ ¢ ïC—^P£©≠ •ý≈èt ü©büŠÈþŠÐ¬ büä√`U æb H ¸ èåÐ ø Łm ¢ ¯â ØèâšØd[ü≠ °Š¯n ùŁ± ïC©˚ˆ− V`³ œ.˛ƒèłÄ≈ ³ èŁm ˛©[ü≠ ¢£©UèŠv ü©óŠËš P£Ð¬P òÓÐ≈ ý æ ° Šâ≠ à Рb © .èj¢èŁm ²≈Т ¢üšØ VèÐâý •ý≈èt¢ √ à ñø ä √ ¬ © ¬ P √ ä P £Š √ ä d æ ° Šâ≠ .èŠvU£©VèÐâý ü©^Hèåý≈ ü©[ü≠ ¢ ò≤U@büä√`UV`üý√ èŠâ© ¬U°Š¯n ¢ž üÔł∞ ü©˚ˆ− [ü≠ ³ œ16 ˚ˆ− ¢ ïàŠ√˙π [ü„◊≤ £©ž œü©büŠÈþŠÐ¬ büä√`U ˛©^Hd`P ü©YüŠÈЬ ˛©^Hd`P æø £ðv ¯â P P bèŠâþŠÐ¬ ˛©^PHd`P [ü≠ ¯â £ð¬ bü≠P` bPîä èÁ ¢ ^P d`P £ð¬ [ü≠ îä ` PîH W˙π ^I .Pž üÔł∞ T ˚lèÐv ¢ ³ vm © v Á m P d š ©¢üšØ ]üÁ ü©[ü≠ £ð¬ ¢d ¢üšØ ¢ dèŠâýÁ P ½ ä¬üœ °Š¯n ˙Á∑30 √ ä ± äØ Ã Èš √ à © ¯m ¸ t È ‡ ¢ °Š¯n büŠÈ≥U@`U bPH üý√ ¢@˚lèÐv ¢ ˚ˆ− V` Ä Ł±17 .PüšØ ³ èÐv˚ˆ≤ ø P ³ √ à P š © æ † b¢d °Š¯n dèÁ ꣩Łm °Š¯n b`ž è ð bèŠâþŠÐ¬ ˛©^Hd`P V` ¢ ïŁm` òŒ } äØ Èš d ≈ ¯â ø á Ł± .è ≠ d`P .`£©½ πè ± ˛©^H£©ł ≈ ³ èŁ òäËðP d`P Ã èŁ R≈ Ä P ïC©è ®¢ ê P èÄÐ b m ¬ ` m èåÐ a √ ä r ŠvP è P † Ü ŠvP ≈ ˛ƒü©£ð¬ bè ≈ ï ©ò–¢ ¢ ³ ’Ð≈ ˛ƒüÔł∞ ³ ’Ð≈ YžÐ¬ ³ U ê31.¢ bè ` .è ˚ˆÓþ≈ ï òÓÐ≈ ï —ò‰©˛©˛ƒè ™d`P .üÔŒU ï òÓÐ≈ £©ž H ]˙π ˛©˚ˆ−òÓÐ Ã Š C k ä ’® ø ° þ ° £ bI ŠvP È — k šl v ä äv CŁm þå Šv äv ˙≤ æ Æ Ød`P .¢cU ïłÄÐ≈ ûÐ√èÑ≥ ¢ düý¯tU ¢ èŠâä U °Š¯Åš üŁ± ¢ °Š¯ ä≈ PüšØ èłÄ≈ U˙≤ óý≈ üý√ ¢ `£©ïäv èáŠ√P£´ C©è ® `èŁm R≈ °Š¯n b`ž è 𠣩ðv Vdè|þÔłH ¢ œ t N © © ¬ š Ð H ´ Pï d`P.à èåÐ d ≈ è È∞ ø°Š¯kèðv òÆ ¢ ¼ èÐv ü©UT`Püý√ óšÆ °œ32 .¢è|± üšØ èyž üÐ√ òÓÐ≈ aèÐv PdèÅšÆ š ø a ³ Šâ≠ Ø ł d š ¼ .¢Ã èŁmüšØ VèÐâý •ý≈èt ¢ bü≠P`˚ˆ− òÓÐ≈ ´` ¬ © æ^H¢£©düłH °Š¯n ï− ä ü©¼ èÐv¢PóšÆ à P@.ò–à èŁmüšØ [ü„◊≤ íáä Ä ý¬.¢ ¢ ˛ƒèÐv˚ˆ≤ !à èÅä Ød` à èu@cPÎ,è ® ø bü´ ≠ ³ PH¢ [ü≠ ³ œ18 P© ± á√ a ä ¬ ` Šâ¬ Èð √¸ ´ ø ä ` Ëš ` P ¢ üb ä √ ° Šâ≠ Æ ä ´ .¢ °Š¬£©Y˚˜áÐ√ óšÆ •ý≈èt¢ ˛©ó∞d £ð¬ •Ł◊≤ ¢ üý√19 .`£©ïäv ˚˜CŁ± °Š¯Åš £ð¬ ¢èŁm ¢èåÐ≈ d`U ½ ’Ð≈ ´ ý © √ ä Ð √ †Ä ý¬ .¢ ^üšØîn °Š¯n ï− ä £©ìI ¢ ü©¼ èÐv ¢P V` ½ Pd ^H33¸ é ¦ ≠ ¢ ˛©½ πè ± Y˚˜C≥ ¢ üý√ büšØ XUè P˚˜ý °Š¯n .¢ b`ž è ð °Š¯n ³ œ Ø † Ü Š ä d ≈ ° Šâ š È á√ ðv Ã≥ a ä ¬ a P È Èð √ Á Šv m šØ à ý © P ý © a ä¬ ¯ £ Èð â â›≥ `.˛ƒüšØ ˚˜áÐ√ óšÆ •ý≈èt ¢ ^H d`P .òÃË´£ð¬ ˚˜áÐ√ ¢ ¼ èÐv ¢P òþËŠÐv YžÐ¬ •Ł◊≤ °Š¯ýЯŠ üý√ bà èŁm c˚˜yUòºèi°Š¯n £´ ✠Łm °Š¯ ä≈ £©ž `Ud`UèâýPê Š P.èý tè d ä¬ ý v Æ •ý≈è ¢ ^HV`¢ ï `˛©ùŁ± è ý≈ ½ Â≥ °Š¯n ï ä [ü≠ï œ ± üŁ± ¢ bà è è è üÔł∞ ê ¬ bè `!üÔŒUV`20 .è à è ˙≤°Š¯n d`Pò–Ã@£ð¬¢üšØ ˚˜áÐ√ óš t © P ø Łm ¬P √ ä ý å† − √ C ä üł á v Ø ` jt v š þ ŠvP£ð šl Šv }ä ` Łm √ Šâ ≤ò–¢ ¢ ³ ’Ð≈ ˛ƒüÔł∞ òäËðPòþËŠÐv YžÐ¬ ³ U c˚¥`U 34 .èŠâ©ïäv ^üÂ◊≤ü© ˛©¢èŁm £©R≈ £ð¬ bèšl` ¢.büšØ è✠Łm £©R≈ ïC©¢ ê£ä èâýP k ä ’® ø ° þ È ¬ ¯ £ bI √ ä èåÐ Ô÷ Ł ý tè èåÐ Ø ŠvUŽ ¬ ä ¬ š W à ý Æ •ý≈è ¢ ¼ è c˚˜C≥ °Š¯n ½ Pd ˛ƒüšØ YdŽ ´ Î,˛©³ P@.˛ƒüšØ ˚˜áÐ√ óš t © a Ðv a à îC Í.è}ä à èŁm üšØ [ü„◊≤ °Š¯n üý√ bÃ è £©R≈ bè `°Š¯n £´ aŽ è P Š √` ` Łm èåÐ šl P.`U ½ d Łm
 • 19. 4:21-35:19 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 19 ü ≈ ä¬ ä ~n Ð Ë∑ bü©b`£©ä√ XèÅý ¢P ¢ ê˛ƒP ñÐ ³ U c˚¥`U ¢ ïŁm` ^I8 Èð √ ø P óšÆ •ý≈èt ¢ ^HòÓÐ≈ üý√ Ä ý¬ .¢°Š¯ÃT°Š¯n ï− ä £©ìðv ¢ ü©^HòÓÐ≈ ½ Pd © P ¸ ´ v á√ Ã≥ È P aÄ ý¬ 9 .PüšØ ]üÁ ½ ’Ð≈ ü©büÔÐËø ³ PHd`P .èŠvèâH Ä PüÁ èâðP ¢ ³ PH£©Ðv¸ ±† b ä ø a ± ä ¬ ø b ìH Í.ò–ÃèŁm üšØ [ü„◊≤ íáä YdèÅšÆ W˙π^Pd`P.˛´¢ üšØ ˚˜áÐ√ Šâ¬ √ œ ý t Ø ä?èŠâ©büŠÈ©èáŠ√P •ý≈èt cdèÅšÆ ¢ üý√ ïC©è ®d`P èŠvìH ü©óŠËš P£Ð¬P ¢ ê˛ƒP ¦ üšØîn°Š¯n ï− ä £©ìI ¢ ü©¼ èÐv ¢P¢ bü’ä≈PHòÓÐ≈ ½ Pd^H35 √ ä H Ðv √ ~n Ð ^ á√ ðv Ã≥ a ä ¬ ä È Èð √ a Pèi¢üšØ ³ ’Ð≈ ¢ ^H ¢ üý√ d`P ?¢ èŠâ©èŠâ©]ìÁ c˚˜v ¢ °Š¯n d`P ¢üµ ¢ ^H.˛ƒüšØ˚˜áÐ√ óšÆ •ý≈èt ¢ ^HòþËŠÐv ˛ƒüÔł∞ ˛©^HÄ ý¬ .¢ ä ° ø P ä H √ √ Ø I š m Šý ä √ √ ä © P à ý © P ¯ þ P ¸ é Ƚ üªU ü©½ ÐÈŠÉ≥¢©½ ≥üœY˚˜C≥ ¢ üý√ d`P ?èŠvèâЬ büŠÈ©ïýâ− d èvüÔŁ∞a † ¯ Ô⠆ m Š ä H ÈŠ √ ý ø þ à .˛ƒüšØ ïäv ˚˜CÁ ü©[ü≠ ˛© б ≈ ý H d ± Èš Ô÷d`P ?PüšØ VUŽ ]üÁ büŠÈ©üý√10 .èåý≈ ¢èłm èv£©ïäv èáŠ√P ¢ d`P .¢ YU .°Š¯ÃüšØ ï~nèm ¢ òÆ ¼ èÐv bèŠâþŠÐ¬ büä√`U ˛©[ü≠ W˙π ^I36 ÃØ ä Ł Ø š v ø ša ¯â P H¢ üý√ ï ©è ∞üð√ .è ® Ä P@ ≥ Xè è ^H ¢ ^H PüšØ Pî ð è ŠÐv ê ¢ òþËŠÐv òÓþ≈ü”ðv37 ≤ä ?èŠâ©büŠÈ©èáŠ√P¢ •Ł◊ √ C åł ø å da ü v i P ä ä √ P Šâ¬ ⯠ŠvP ø ¯ þ•Ł◊ Š ° ± ÔŁ÷H C ¢ P ä š ≤ ÿæ °Š¯n d`P.PüšØ ˚˜C´³ ≥PU]üÁ ¢ ï ©è ®ø ^H¢ óŠËØP£Ð¬P11 √ þ ˛ƒüÔł∞ 38 .èj Ø düN ý√ M “rP N Łm òÆ Ä P@ ≥¢¢ büŠÈЬ@ ≥ Vîä Ž XèÅý Ä P üš › ò î š a ü Ã≠ © È Pü vd ≈ aòÓÐ≈ ïŠv ¢ °Š¯n d`P .¢ °Š¯ ä≈ ˙flÁ ` ]üÁ ˛ƒü©èiPîH êïC—^I ïC©èŠâ´ .èå® *òN∫ ³ ÐI Xèv èi¢ž ≠ ¢P¢ ^H.PüšØ PîŠâð èi ≠ ê ÓÐ≈ ¢ òþËŠÐv √ ä Ø š ± ±Ã Á ý Łm P m v d ÿ °¬ ä © £ ä ¬ ä P Èð √ ¬ ž ŠvPò ø ¯ £¢ ²æ ½ èÐv ïŠv12 .èj ≠ £©ípèm ü©Vdèt ¢£©íý¡ òÓÐ≈ ˛ƒü©ïC©èłmüµ Ø ña š ¢ © â à .èj Ø dü›ýÈ≥ M “rPN Łm òÆ òN∫ ³ Ь ¢©³ Püý√ °Š¯šl Vîä Ž ³ üŠÈŸ∫ üŁ±Ä P üš ò î š ÿ ° Ôâ b ÈŠ vd b a.¢ üý√ òÓÐ ³ ≈ °’Ð≈ Y˚˜C≥ V` UüŁ±`è ¢ ^I ³ œ ,¢ üý√ YüŠÈЬ Y˚˜C≥ V` ï © ≠ Ø Ø š Š Ðv © P ° Šâ š Š CPîH13 .°Š¯ ¯ m Á n Š ° Šâ š ≠ Ø ¯ a ä≈ òþËŠÐv ˛©bè Y˚˜C≥ ³ œ .¢ òþËŠÐv ˛©¼ èÐ c˚˜C≥ V`d`P v Š în@°Š¯n dP£ŁI ˛©óŠËØP£Ð¬P P ± š ≤ H Ø¢ ½ ènèà≥c˚¥`Ud`P,¢ èŠvI Sè|ä ¢ ˙Ô™ © ¼ èÐv c˚˜C≥ ¢ ¢ d`P ^Uèu .èŠâ©˙‚ø ¢©üŠÈ— d`P ì|ä ¢ bèšl` óŠËš P£Ð¬P ©a Ø U √ ø ¢a š Š Ô÷ ä Ł √ ÈŠ ¬ Ô⠊âä √ øY˚˜ý ïC©è ®¢ Vdèt ¢°Š¯n ¢ ïŁm` ˛©ùŁ± ¢ èŠv èâЬ TP` ¢£©cd`U .èŠâ©dèŠâýÁ P ½ ä¬üœ °Š¯n dP£Ł± õ¡P` ³ èŠâ≥dU ¢ dü− Šv ø √ ä ≤ H ø Ø ä š √ ä ¯m ¸ t b ≥ © µ 20¢ òÆ ¢èv ¢ ˛ƒèåÐ≈ ¢ üý√ ïC©ïŠv V` .üšØ ³ èá±P ê£ð¬ •Ł◊H ¢ Ä ä¬èŁm èvèâЬ ïýâ− d èi³ ’Ð≈ òäËðP ü©Vdèt bèšl` üý√ èåý≈ óŠËÁ °Š¯n dP£Ł± Ä Ł± óŠËš P£Ð¬P2 ø š π ä © à Ô÷ Ł b ŠvP ≤ø ¸ ýý ø ° ¬ † Ø .¢ è ®ø ^H¢ °Š¯n W˙π ^I ü©Vdèt ü©b`£©ä√ •ł◊®£©³ H ü©½ èÐv ^I ê˛ƒP Vè− UèÐv èidP£Ł± .èåý≈ Ø ¢ Pä š √ P ü °ø a P ~n Ð t æ Ôý Ãd`PèŠâ≠•Ł◊ÿ ¢ ¢üšØ ¦Š¯ð ½ èÖ¡P`cdèt üŁ± ¢ ê ƒPÄ ý¬ 14 ≈ √ ù va √ ä ~n˛Ð ¸ °Š¯n Ä PüÁ •ý≈èt ¢ ê ƒP¢ PîH ½ Pd^H³ œ3 .èŁÄËÔÐ≈ ¢¢¢ a ± © ~n˛Ð ä Á a P ° Šâ≠ √ m Š à ≠ © ä ¯k È ÈŠ,ü©b`düä√èŁm ,ü©büŠ√£œV`ìr ¢ ^I .èŠvU£©¢Pü± ¢ óŠËØP£Ð¬P ü©Vdèt °Š¯n ïÁ ÐÈ¡ ¢Pü©½ düª ùŁ± ¢ üý√ d`P.èj¢èŁm˙≤üý√ ïC©è ® ¯C©°Š¯ýèÐv Ðv © P ≠ © š É ä¬ aÈð √ ä √ à d`P°Š v ø Ø äïŠv ïC©è ®¢ óŠËš P£Ð¬P ¢ ê˛ƒP15 .èŠvU ¢Pü©büŠ√ž ä ü≠ d`P b`£©ä√ √ ~n Ð ø îv ü Ø a .¢ ½ düª Vî− YUè− üý√ V`¢ èŠâ≠ ¢ š t t Ø š ≠ .£©dèŠâýÁ I½ ä¬üœ Ø èłm bè Ł∞ ò∞ P˚˜ý °Š¯n ^I.¢ ê Š˜C≥ ïŠvüÔŒU ˛ƒP¢ ïŁm`^I.èåý≈ PüšØ ïäv ˚˜áÐ√ óšÆ •ý≈èt ¢ Vdèt ê Pê ƒP4 ¯mP ¸ t¢ š Ł Šv P Ø ~nP˚ š Šv Ð ø P ý © v a ~n˛Ð ýÄê ü©óŠËØP£Ð¬P ˛ƒèåÐ≈ c˚˜ý °Š¯n ïC©è ®¢ Vdèt¢ ê˛ƒP16 ŠvP š à Šv ø √ ä ~n Ð ä √ ŠvPü ü©Vèâ´¢ ê ý√ èŠâ©ïC©è ® Ð d`P.büšØ X£Ł◊≤ °Š¯n ïC©è ® ø îä `PîH ¢ ê ¢v Á ä m√ ~ndüflÐ√ ïŠv ¢©½ èÖ¡P` bPI ¢üšØ ¢@ùŠ¯ð .èjb`U ¢ ¢ Yîä èłm dPŽ š l °Š¯ ≈ Ø ° Ôâ a ³ à Ȋ √ à P¦ v √ œ Nt © v ˚ ä≈ ò‘Š .¢ ³ ’Ð≈ Y˚˜C≥ ïŠv ïC©¢ è ® ä óŠËØP£Ð¬PUüÁ 5 ?è c£©íý¡ š Š Ø ¢ š š √ ± j â .¢ VPü´¢©ê š l èvüšØ Ä ŠÈª ¢ P˚˜ý ïC©è ® j Ø ïŠvîs büšØ Vèâ´¢ d`P Xü›·≥ üý√ °Š¯n .¢ ˛ƒèåÐ≈ P˚˜C≥ ïŠv ïC©¢è ®òÓÐ≈¢IïCœ ä¬ ÈРÔ⠊vP˚ ä † Ð√ Š v ÈŠ d`P.è üš ä Ð√ Ø Ã š Š Ø š ¯ ä t P ~Ðv æ Ô÷H ≤ ≈ ä ÃXèÅý ˛≠P`¢èŁm ˛ƒèðv °Š¯n ³ Pîä èÁ ¢ ê ƒP¢ îä `PîH 18 -17 √ b v m © ~n˛Ð ä v Á √ m .èŠv@ïäv °Š¯n •Ł◊ÿ ¢ Vèâ´VU£©v P˚˜C≥ ïC©è ® P Ł ä èä Š d`P ≠ √ ä ~n Ð ä üŠv √ Ó Ô÷≤èŠâ≠ ¢ ü©Vdèt ¢ ê˛ƒPïCœ È©èŠâ©èáŠ√P¢PîÁ .èŠvUèâЬ •Ł◊ä èÐv ü©büý√düª W˙π òNł∞P ¢ bèšl ïC©è ®°Š¯n Ä PüÁ ¢ ê˛ƒP ¢ PîH Ä ý¬6 ä m ä ≈ Ł a ± ø ~n Ð ä Á ¸ √ m H ≈ ýü©YüŠÈЬ ˛©^H,ü©ê ЃP¢ PîH üý√ ˛©èrH ¢ PîH ¢ óŠËšØP£Ð¬PÄ Ł± .èåý≈ ïäv ^èá±P ¢ èiVèâ´VU £©èvc˚˜ý d`P .¢ Vèâ´¢ üý√ ïC©¢ Xü”Ö≥ P ~n˛ ä Á√ m Uø Á ä m√ † Ô÷ Ł ä ä Šv šØ ä √ Ð Ø š .è− ÁÐ≈ èÜI ü©büŠÈ© ≠ ïC≥UèÁ ˛©^Hd`P ½ πèܱ Y˚˜ý ¢ °Š¯n ïC©¢ ïŁm` ò‘Š .¢ ó ÔŁ Šv ä √ Ø ≈ Ø ÷H ≤ “r ¢ òÓÐ≈è ½ è ˛©¢üšØ á◊ − ø £ ž m P † š š ia Ðv ä √ √ ä √ ä ÷H m © ∂ ≈ ý .èŠvUïäv òÆ õ¡ü≥ ¢ °Š¯n èi¢£©Vèâ´¢ ]ìÁ ¢ òÁ ˙≤Y˚˜C≥ .¢ ˛© š ä ÔŁ Š Ø š ïłNÐ≈ êü©Vdèt °Š¯n £Á @ Ä ŠvP ±P óŠËØP£Ð¬P .cU£©¢Pü± ¢ ^HYüŠÈЬ ˛©^Hü©óŠËšØP£Ð¬P ¢ ïŁm` ^I7 š ≠ © P P ø P ø √ ä v ÁPdüð√ VîrèuèÐv ü©^H èåý≈ èŠâ©Vîr` üŁ± ¢ Vdèt ¢îä `PîH P m P Ø š vd U Ã≠ È Šv Ø Ð ¬ ä üł üý√ £´ d`P .èj¢d Vîä Ž üý√ d`P èjc£©èrH ¢c˚˜ý V`d`P ¢ òËä ïCœ ± š v ŠvP Ãê d`P ˛ƒüšØ ï~nèm ¢ óŠ š ø ËØP£Ð¬P Vî ød ˙ÿ∫ Vdè 2 .è © Šâ t Šâ ± ¯ 21 Šv H ý £è ó ¡ ≠ © Ø P˚˜ý d`Püý√ ïC©büšØ èâ’® ©å® ‰ °Š¯n üý√ èŠâ©ïäv ¢Pü± ¢ óŠËš P£Ð¬Pü©Vdèt ¢ √ äèåý≈ è ®¢PîÁ °Š¯n cdèÐv ¢ PüšØ £ð¬ ½ ¿` òæP •ł◊®Ä ø ïŠv.èŠvU óäËŁ ü©èâŠÐv √ ä m œ± ᣠ¸ † þ .¢ °Š¯ÃèŁmüšØ Ql ³ Pîä èÁ Pdèt ´ v ìš b v m.èŠvU Xèv èi_èÄæP¢HóŠËØP£Ð¬P .èŠvU óä˱ ü©¢ ê¢ Vdèt3 .èj Ø ïC© ä ø P š Ł þ¯v ŠvP ä ÈŠ Ð √ üšû√èÑH ¢ óŒ ¢ PîH ,¢ ¢üšØ ³ U •þ≈@¢üšØ PîŠâð ü©_èÄæI †Ł±4 Ð ≥ © m © Á Ôý à bI P à m ≈ √ √ ¬ PÄ c˚˜C≥Î èŠv Í èâŠÐv èiaèÐvc˚˜C≥ Î òäË·≥ ¢ ö„≠ ^P °Š¯n ³ èÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª òN∫³ Ь © b dä Ð ÿ° Š þ¯ ¼ Š .˛ƒP`£©ïäâýÁ èi^H¢ óŠËØP£Ð¬P à ¯m P ä š√ .°Š¯šl ¢üšØÍèâŠÐv èi ´ ≠ √ ý þ¯ bü ü
 • 20. 20 1:22-5:21 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ Ø Ä¢ bèn ˛©^H21 .èåý≈ èŠâ´ Ø Ž Pîä P ˚˜ý ³ Š¬˚˜ Ð≈ V` ¢ ïŁm` ˛©¢dPŽ C´ .PüšØ PîŠâð _èÄæI èâŠÐv ü©^H üý√ òÃË´ Ø Sèt üµ ˙ÿ∫ ˛©óŠËš P£Ð¬P †Ł±5 √ ä P üš d v Š v ° ý ø √ ä î ¬ P þ¯ P üš¢P d`P .˛ƒP`£©YUè− ¢ ^Hd`P ˛ƒT ˛© ≠ ê ¢ ˚ı≥ ¢ ¢ ^H ¢ ^P üŁ± ˛ƒü©˚l.¢ èŠv èáä šl £ð¬ •Ł◊≤ ü©bü´ ≠ ¢ PîH Î,è ®¢ Vdèt6 ¯ ät à t ø P à ž ŠvP ø £ Ã≠ © P © È Ã š Ø š ¯ ü ä Á √ m √ ä .èå® Łm ü©¸ä¬üœ äËðP°Š¯n ³ èâ— © ³ Pdès ïC©èåý≈ è✠°Š¯ ä≈ ² üµ òÓÐ≈ ˛ƒü© .èj¢ £ð¬ ^P ¢ èâä t °Š¯n cdèÐv dYdè ½ tò ¬ b ý Švd¢ b ýt W à 7 Âä lš ¯ Ø ý¯ š ËØP£Ð¬P ï ©è ®¢ ^Hd`P .è üšØ è ŠÐv ˛ƒü©¢ Vdè ü©óŠËØP£Ð¬P úŠÈ·Á ¢ óŠ š C ä ∑© √ P j ⯠à ø t þ š PUüG PüšØ èŠâ©¢ ê˛ÐƒP èióŠËšØP£Ð¬P µ ø ~n Í.büšØ èŠvUèâŠÐv ê ©^H¢ °Š¯n Ä PòÓÐ≈UüŁ±`èÐv ¢ ¢üšØ þ¯ ŠvPü P ä √ a © ä√ê ƒPí|ÈΩ .˛©ü— ´¢ óŠËØP£Ð¬P¢ í|ÈΩ d`Pê ƒP ¸ý¬ 22 ~n˛Ð Š ý„ ø š ä Š â √ ~n˛Ð Ä PØ ý ≈ üŁ± üý√ ï ©è ® ø óŠËØP£Ð¬P¢ ê ƒP.è ý≈ dTè ï øè^H¢ èv£©XèiòÓÐ H C ¢ š ä √ à dè− ývI` ¾ üÔð≈ ˛ƒüšØ °Š¯n ³ Pîä èÁ š ~n˛Ð å t ðâ i á¯ä P a b vm Š ø Ø š Šv Ám ä Ø Äd`P •ý≈èt c˚˜C≥ üý√ ¢ ïŁm` ˛©ùŁ±23 .¢ •ý≈èt c˚˜ý PîH °Š¯n ¢ óŠËš P£Ð¬P ¸ý¬ .èłÄä ’ð ü©˙ÿ∫ ˛©¢èå®èvèå®UüÁ £©üšØ PžÐ¬ _èÄæI8 √ Ë≈ √ ä ä ± £ P ¡½ èÐv ^Id`P.èå® ‰ ˛©PîH £ð¬ ¢d¢ YdPîä èÅŠ≈P•ý≈èt ¢ büłNÐ≈ c˚˜C≥ êbèšl ¢ V£Ł±èšl Yž ä ü≠ ˛©˚ı≥ í ≈ ¢9 .èŠvP`£©½ ºèŠâÁ YžÐ¬ êa P ó Á äØ ø m Èš v © ◊ Š ŠvP © îv ð”≈ ð ¸ ∑ £ ŠvP ¡^Id`P.èj Ø dPUès` ¢ èšldüý√ ïC©bè Ł∞ èiê Š˜C≥ üý√ ïC©èå® ‰ òÓÐ≈ ˛© èâŠÐv èiV£Ł±èšl ïC©òÓŒU Vdèt.èåý≈ ¼ èÐv èi^HóŠËØP£Ð¬P d`P .èåý≈ PüšØ PîŠâð èi ≠ P üš Ø š ~nc˚ ó þ¯ Šv a P š ¬ ž £ P Ø ¸¬ ä š Šv ä √ ó ¡òæH¢ ˛©½ Š è⪕ý≈èt c˚˜ý ¢ °Š¯n W˙πùŁ± ïC©èå® ‰ òÓÐ≈ ˛© èÐv ¢ ^Pd`Pü©Yž ä ü≠ ^H ïC©è ® ø óŠËØP£Ð¬P¢ Vdèt10 .¢èšld íŠ Ô a ½ © îv P ¢ š ä √ Ø š â® ≈ .è}√£©½ ÐN◊≤ •ý≈èt c˚˜C≥ òÓÐ≈ üý√ W˙π £ý XèÅý YdèÅšÆ üý√ °Š¯ÃèŁm˙≤büä√`UóšÆ Ä Ł± ïC©v.cU³ËÔÐ d`U°Š¯ ® ©¢ Š †È Š H ¬ ≈ v † èý ñŠ ü N≈ ÷Ð łÄ ý¬ 25 Í.büšØ èv£© Vîr` °Š¯nÎ ,è ®¢ óŠËšØP£Ð¬P £ð¬ ^H24¸ ý √ ä P ïC© Ø òýËšØèłm°Š¯ ä≈ òÓÐ≈ ïŠv°Š¯n d`P.èj Ø òÆ _èÄæI ]˚∆ ¹ dP` èiUPîŠâÃèŁm büš üš š P a ¬ √ ä ü Šv ¸¬ ø ø ~n Ð ä Ø¢ ˛ƒèðv üý√ ¢ b`£©ä√ c˚˜ý ïC©˛©½ Š è|− ¢ ê˛ƒP ¢ óŠËš P£Ð¬P © ä √ .üšØ dPU¢ °Š¯n ½ Þ¬Pd`•ý≈èt ¢ _èÄæIèâŠÐvèiYž ä ü≠ N± ¸ › © P þ¯ îv Ø .¢ èŠâ≠èÅŁ∞ ïÁ ÐÈ¡ èâðP£ð¬ ïÅ−ł± ê îä ≥ £œ°Š¯n cdèÐv ¢ ¢ ¢P d`P .PüšØ •© ½ ’Ð≈ ü©óŠËš P£Ð¬P11 Ø š É ä ¬ ‰ ŠvP â s © þ¯v ä ¬ ÈŠ Ð Èð U H† ≤ Ha P Ô÷ ؽ èÐv ^H¢ ¢ èŠâ©¢ ù©XèiV`ïC©è ® ä ê ЃP£ð¬ ^H26 Ł š √ ä √ ¢ ~n˛ P èŠvüšØ °Š¯n cdèÐv ¢ ¢ ^Hüý√Î,è ®¢ óŠËØP£Ð¬P ¢ PîH ³ œ12 .PüšØ © N≈ P ÷Ð ł ø š ä Á ° Šâ≠ √ m.èŠvT°Š¯n ó“r c˚˜C≥ ü©½ èÐv ^Iê P@¢ üý√ òÆ ïäv d`P.¢ °Š¯ ä≈ó“rèi òÆ û√èÑH ¢ òÁ ˙≤ ˛©Vdèt d`P üšØ ïäv ³ è−Š√£ð¬ °Š¯n cdèÐv ¢ Yž ä ü≠ ^H Š a P ý³ ä H š vW √ Ø š š Ð ≥© ∂ bá © îv P^H¢ óŠËØP£Ð¬P .èŠâ©VîšlèÖ≥ ê¢ ê˛ÐƒP d`P óŠËØP£Ð¬P ¸ý¬27 Pä š √ ŠvP ä √ ~n š Ä Š v ° Šâ≠ Y˚˜ý °Š¯n ³ œ13 .èj Ô®dYdèŁm ü©ï~á”t ˛ƒPîä èÁ c˚˜ý òÆ _èÄæI.£© ¢ ä v m Šv š P¢ ^I28 .èŠvîŠvU £ð¬ düπ ¢ †≥ìr ˛©VîšlèÖ≥ düä√èŁm d`P bèŠv£œîä ł ü©© P ©½ Ðv â± þ¯ ä üŠ √` ä v £ ŠvP ø b v m © þ¯v © îv èâŠÐv Pdè ÿý≈ V` ïCœ È©.è}ä à èâЬ Xü¡ PžÐ¬ ê¢ ³ Pîä èÁ ¢ ¢ ¢ Yž ä ü≠ ÈŠ Ð kPü ◊ © Ðv ½ ø ª ä √ Ø .èŠvU£©ë ©büłNÐ≈ ¢ Y£œVUèn aèt ¢ SüÁ ¢ óŠËš P£Ð¬P V`ìr d Wä d ä √ Ø Ë∑ bI ˛ƒèðv èt Pž üÔý≈ d`P³ èvPèt Pž üÔý≈ ¢ óŠËš P£Ð¬PñÐ ³ U c˚¥`H14 Í.¢ ä U Ø š^èðv ¢Pïä⟊ VUèn ½ èt ïŠv üý√ Î,èåł∞üð√ ¢ óŠËšØP£Ð¬P¢ ê ƒP29 ä ð Ë≥ a Ȭ ø √ ä d`P YU ž üÔł∞ ü©ïC—^P V£Ł±èšl .èŠvU ³ Š d ñ ËÔÐ≈ d`U ¢P d`P.è U cU ü©V£Ł±è d`P è ≠ ø ~n˛Ð Łm Šv šl Šâ ≈ ¯n — © Яt ˜Ðv Ø d Í?¢ èå®büŠÈ© š .ò–¢ÔÐ °Š ³ èâ Švd¢ õ ˚ k äœ b ý Èþâ Š ◊b © Ðv † Ä √ ä ËØP£Ð¬P30SüÐÈ¡ ü©büłNÐ≈ ³ P ¢ büŠ√£œüý√ Ä Ł± ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ óŠ š .èšld ïäv ò¿èÐv •ł◊ È Š ÈŠð ± ä H¢©¢ d`P .è ´ Ø óýËÁ òÓÐ≈ ˛ƒè î Ð√ £Š¬U Yž üÔý≈ 15 ® Ôâ ä ¯v Šâ üš ðv Ö dòÆ °Š¯n TP` ¢P`îå®ü©ïÅ−ł± ^H ïC©˛´ Ø òÆPü´˛©½ èÐv ^P ïŠv üý√ ¢`£© òæ Yž üÔý≈ V£Ł±èšl16 .èŠvUìH °Š¯n Yž èåŁ∞ ü©¢ ¢P¢ V£Ł±èšl ¢ ïŁm` ^I š √ ä ‰ P üš š a ´ d t d þ¯Ðv ä ¬ ä ÈŠ Èð √ ø P˚˜ÐvÎX èv èiïÅ−ł± ^H ¢ ïŁm` ˛©¢£©VîšlèÖ≥ £ð¬ ïC—ò‰Š √P V`31 . büšØ d`P òÃË´¢ ˛ƒ£´V` £©Ł d`U òäËýŁm òäË·Š√ Yd`U ˛©˚˜ý ê ë ë Ø ý ¯ Š ä ‰ Pø √ ä Łm š èm Š v ŠvP åÐ≈ k ,d`U Я .PüšØÍõ t PüšØ P˙≤ü©èâŠÐv ¢P °Š¯nÎ ,è ®¢ ^P .YU £©`˚− èv`d d`P òÃË´•þ˯Ðv þ¯ ä ¬Èð √ ä ¥ä Š t ~n Ð © ä √ Я Šïðâø èiWüΩ ¢P d`P ê˛ƒP îÖÐ√ ¢ ¢üšØ VîšlèÖ≥ °Š¯n õ t ˚˜Ðv 32 ³ œ Í.büšØ òýËØèłm °Š¯ ä≈èâÔŒU š ä Šv .èŠâ´ìłm ùð√P`°Š¯n ê © büŠÈä Šfl”s í|ÈΩdTèt .èŠvìH ¢Hïýâ− ˙º èi½ äÈŁ± Ä ý¬ .YU ˛ƒèâH ü©PîH Ž P`@˛©© ž ≠ 17 ~n¢ ¯â Š Ðv ø P ø †N ¸ à ø Á d P ¢£ ä m ‰¡ Zè ê°Š¯n õ t ˚˜Ðv¢ óŠËØP£Ð¬P 33 ≈ ý HV` d`P .èŠvè}≠ ½ Á dU èió †± Á ŠvP Я Š ä š m √ d P ¢£ Ã≠ P ½ Ð ü šØ È Ô÷ Ž P`@˛©© ž ≠ ïC©¢ ^I†≥ P˚˜å™ý√ ?¢ PüšØ èŠâ©¢ V£Ł±èšl cPïC©è ® Ł d`Pïp˙∫ê 34 .èŠâ©èrH ¢ PîH îä `PîH ¢P`¢dï−Š¯ÅšÆ £ð¬ ïC—òæH .`ž œ œ©ü©•ý≈èšl ¢Pd`Pü≠ ü©© ž ≠ ,üÔþ≈P18 .¢ èŠâ≠³ H ¢ îä `PîH ü© ŠvPV`d`P U ø Á v Á ≠ äØ á m m Èš Łm P £ðv£ á œ t ¢£ Ø °ø ä v Á š √ m .èåý≈ £Š¬Ž ðv XèŠâ¡°Š¯n ê © büŠÈä Šfl”s ê PdU î ~n¢ ¯â vd ýŽ .èj Ø YdèŁm ï~á”t èiXü¡ YžÐ¬ ê ø ùŁ±è}ä `£©V` üœ ¯n üš £ ŠvP¢ √ tP°Š ŠvP © ä ]˙π ˛©bPüäÈ©ê ¢ ˛ƒèðv ü©V£Ł±èšl ¢ PîH îÖÐ√ ¢ ^H19 √ m ä Á © P Ø !cU£©³ èÐv˙¿ ü©¢ ¢P üý√ óŠËš P£Ð¬P b ȯ Ȭ þŠÐv ä ð ˛ƒèðv ü© VŽ Š˜Cœ≥ d`P òÃË´ £ð¬ bPüäÈ© ^H ¢ ˛ƒèðv V£Ł±èšl üý√ .˛©˛ƒèÅä Ød ä ˚− á P © ä à ˚PîÁ .èŠâ©²ä èŁm ü©óŠËØP£Ð¬P ¢ PîH îÖÐ√ ¢ büý√èÐv XèÅý ³ PI m ñ ≈ š ä Á √ m © ≈b ä ¢£ ä t .YU˛ƒèðv ü©© ž ≠ ^P¢Pd`PèŠvU˙ÔÐ≈¢ ¯ ø Í!óŠËØP£Ð¬PÎèŠvUŽ P`@¢ š d P ä √ 22 îvd b £ N © N≈ P Á ÷Ð ˛´ ä Ž °Š¯n ³ èÐvèŠâЬ .PüšØ PžÐ¬ ïłÄÐ≈ V` d`P èåý≈ •ý≈èt ¢ ¢ ^HPîH20 ł m
 • 21. 4:23-2:22 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 21b … î⯠P Łm þ¯v ä ¬³ èÐv˙¿ ü©¢ž ä Šn ^HïC—˛©¢ ¢P d`P Pž œü©¢ž ä Šn ^Hd`P .èŠâ´ šl` ÈŠ Ð Èð £ðv … î⯠P bè Í.büšØ bè Š°Š¯nÎ,èŠvUÄ PüŁ± ¢ óŠËØP£Ð¬P ≈ a ä š √òÓÐ≈ ³ P@.PüšØ Í*Y£Š¬ Vü’Š Î Xèv èiïC—^H¢ ïŁm` ˛©ùŁ±14 .èŠvU£© ¢ ü©_èÄæIèâŠÐv èvü”i P˚˜ý d`PèâŠÐv P˚˜ý ïC©è ® ø ^H¢ PîH Ä ý¬ 2 W ≈ ä Łm P ø ± Ł P þ¯ ý PI Š v þ¯ Š v ¢ P ä Á¸√ m ≈ ý H Í.¢ òýËœèŁm òÓŒUèŠv`d˛© ä `PîÁ £ð¬ ž è ð ^P ,°Š¯šl ¢R≠ ˛©¢èŁm £ð¬ ž è ð ùŁ± ¢ °Š¯n .èŁm ¢ °Š¯n ¢ìr VèŠvdü≥ ü©Ø èv£©dèŠâð üý√ Ø t Šv š îv m d ≈ Î ý’® ü È √ ä d ≈ Ô÷ Ł ≠ ¿ ¢ý ¬ š @ ¬ ø b P ËØP£Ð¬P ï − ˙º è î ` Pî 15,èŠvìÐv £© ïÐâý˙≤ Y˚¥`U ¢ ³ èÅæ@ü©óŠ š ýâø i ä H .cU£©³ èÐv˙¿ü©¢ ¢P£©Łm bèšl`èjb`£©ò»îä è− ä þ¯v ä ¬ è ÈŠ Ð Èð P v Á m b v á√ ≈ È √ ä üŠ Ø ý ï m d`P v š ˙ © P °d … ä¬ Èð P Ø Ë∑òÓÐ≈ °Š¯n .¢ dèŠâý ¢ ¢ ¢£©ïŠv óý≈ ïCœ È©:¢ èâ’®ŠvPîÁ Î,è ® 16 `UîŠvŽ ≤•ý≈èt ¢ _èÄæI.èᩳ Š¬Ž £ð¬ ¢îC´¢Pd`Pèåþ≈HóŠËš P£Ð¬PñÐ 3 Ôý ¬ Ã≠ © ä ∞ kÈ © ä¢ •Ł◊≤ü©þ¯v ¢ü”i ¢P ¢ óý≈ ïCœ È© }ä `£©Vîr` •ý≈èt ¢ °Š¯àŠ√ ø ¢ ý P ä¬ ä ÈŠ Ð √ Èð √ ä üŠ .è √ v © ³ m Á £¢ √ ùv ä ˛©PîH d`P èŠâ≠£©õŸŁ Yž œÃ≠ ¢ ¢£©¦Š¯ð ˛ƒèÐv˙¿d`P .èŠâ≠ ü©b`£©ä√ ü ≈ ý H ”á≥ ê U ³ Š¯ý¢P4 .è ´ Ø ï P`d¢ ¢ ï —˛ƒüšØ ˛ƒìýЬ¢ íáä Y˚˜ý .èjb`U ¸© ¬ ¢ £ð¬ düπ òäËŠàŠ√ °Š¯n17 .èi ¯ ä≈ © √ Šv ½ £Ð Ô÷ Ł ¯ é .¢ ˙‚ø íá È `d°Š ý ³ I ° v ät vb ¯ Šâ üš äv Ã≠ © CŁm à à â Èd`P W˙π ˛©b`dèv °Š¯n ³ èÅæ@íá ý b P ä d`P Xü¡ Y˚˜ý .è bÃ è žÐ¬ òÓÐ≈ ü©¢ √ Š v j ` y£ à I ø ”á”t U b Łm Šv ø ª † ä √ Ø .YU ˛ƒèå® ¢ d`U ü©³ PH ïC—ïÐvü”Ñ≥ üý√ èåŒU ¢ düÁ Ä Ł± ¢ óŠËš P£Ð¬P æH ä ¬ Èð üš √ dU © ¸¬ â © … Š ø Èð √ Ø ¢ ¢îC´£ð¬ °Š¯ ≈ ïC©è ®¢ b`£©ä√ ¢P ¢ óŠËš P£Ð¬P îÖÐ√ ¢ ^H5büäÈŸ− U ¢P V` d`P .èj Ø UPîÖýT W˙π ˛©b`N Ž ¢ ½ Š d £ð¬ dîä Ÿæ ímèt ü ä¬ ä © P¢ üý√ ïCœ È©Î ,è ®d`P18 .¢ °Š¯k£©°Š¯n üÐ√èu ¢P ü©b`˚ˆ− ¢ óšÆ îÖÐ√ ˙Ôð≈ .¢ °Š¬£©½ UèÐ⪠£ð¬ ïC—^H£©Łm èâŠÐv P˚˜C≥ d`P °Š¯n .ü© •ý≈èt√ä ä üŠ v ´ ä¬ Èð æ© ´ a Łm P è þ¯ Š H d½ © ¬ ï~Šâø` ¢ íáä Y˚˜ý °Š¯nü¡ Ydèt d`P .˛©YdPU£Ð¬bèn˙º Y˚˜C≥¸ £Ð © √ Šv Š .¢ °Š¯Ã@^èðv cdè ÿý≈ £©¾ ü≠ùð√P` ´ vP H a ∞ Ø Í.ò–Ãèðv bü…îä ©¢ ¢ ¢Pü©³ PH¢ £©õŸŁ bèŠvž œ Ã”â©˛ƒèÐv˙¿óŠËš P£Ð¬P6 Šâ¬ â © þ¯v ä ð b © ÈŠ РȬ £k¢ ä ÈŠ ¡.èŠâ´¾ ü≠ ùð√P`^èðv ¢ b`£©ä√ ¢PóŠËØP£Ð¬PîÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈ 19 Ø a © ü ä¬ š Èð © P •ý≈èt büä√`U V` .èŠâ≠ •ý≈èt Pdè}ä P d`P Y˙ÔłH ˛©ó‰ ZèÁ óŠËš P£Ð¬P .PUT £ð¬ √ ∞ móŠËØP£Ð¬P ˙Ôð≈ d`P .¢ ˙‚ø VdèÐv`H èiõ t ˚˜Ðv £©¾ ü≠ Ä ø ¢ Ä ø V` d`P š é È U Я Š a † © † ô ”m ´ P È ł .¢ ¢ ¢ @•ý≈èt ≥ H .PüšØ óŠËÁ £ð¬ °Š¯šl` ÍèÐNPÎ,è ® ©óŠËØP£Ð¬P¼ èÐv ¢P_èÄæI7 v ü š a ä¬ Èð PXèÁŠÈð êü©óŠËØP£Ð¬P îÖÐ√ ¢ ¢@¦Š¯ð ¢ ½ èÖ¡P` XèÅý ³ PI20 Ö ¬ ŠvP š © ä Pù v © a √ ≈b Í¢ èŠâ©Î ,èåł∞üð√ d`PèŠvUÄ PüŁ± ¢óŠËØP£Ð¬P þ¯v ÈŠ Ð a ä š √† n P Šv Ø š √ Ö¬ ä ³ Šâ≠ Ø š P √ Ô÷H š Ł ≤Ä ±èp Vè|”IYüŠÈЬ ˛©^Hd`Pdü◊ä ˛ƒèåÐ≈ c˚˜ý ïC©¢ büŠH XèÁŠÈð V`d`P .ìn ˛ƒèÐv˙¿ °œ.¢ òÆd@˙flä ¢ üý√ R@d`P bèŠvž œÎ ,è ®¢ _èÄæI ≈à P £k √ ä P ȯv þŠÐ Z ª ä þ¯Ðv Ôèi¢ c˚¥`H d`P .èåý≈ × üH Xèv èi¢ ¢ U ÈŠ ≈ þ ü”ðv21 .°Š¯šl ¢üšØ UT`P √ à ¢÷ ł≈ ¢ž Š˜åÐ≈ ¢© Í?°Š¯šl bè ®NÐ © ˚ Ôâ ÈŠ.èåý≈ ¼ èÐv èiXPdG ïŠv d`P .èåý≈ íŠvPüŸ¿ Xèv èi¢ c˚˝Š¯ý d`P .èåý≈ ŽdüÐH Xèv òÆ PîH ü©büłNÐ≈ ¢ Y£œïÐvü”Ñ≥ ¢©˛ƒèÐv˙¿!¢ ïC©è ® ä√ óŠËØP£Ð¬P8 a P ä þ¯v ÈŠ Ð v √ ä š Á m ◊ © Ðv Ôâ ä ÈŠ þ¯v ÈŠ Ð ¢ šòÓÐ≈ V˚˜CÁ ` ,íŠ PüýÈŠÐv ,]TUI d`P ,^Pî~s ,`Ž ± ,îá©V`ìr ¢ ³ I22 Šª v ¯ P £ © bP .¢ èv£©óšÆP˙º Ø ý šbèn ˛©büłNÐ≈ •þ≈@bPI Vè|”Id`P .èåý≈ ¼ èÐv èiïNÐ√I ,íŠ PüýÈŠÐv d`P23 .°Š¯šl ◊ P³ n a àd v ¯ Ø¢ ³ PI24 .èåý≈ ˛ƒèåÐ≈ èióŠËš P£Ð¬P dü◊ä d`P .èåý≈ ¼ èÐv èi³ PH dü◊ä d`P .òÓý≈ © b à ≈ a b ≈ ï~Á PU èiPîH ¢©½ πèܱ ˛©_èÄæI m Á ÔŠ † m Èâ P³ ü©¢ž ≠ V` .¢ ¢ž ≠ dèłm ¢ ïC≥`G ½ düª ïC≥UèÁ ˛©^Hü©dü◊ä V`ìr £ð¬ ïC—VU£©˛ƒèÅä Ød ˛©PîH9 .¢ ïC—^HèâŠÐv è|øHd`P óŠËØP£Ð¬P W˙fløIb ©£ Ôý © £ ø d a ≈ m P ≈ Łm à ˚ m Á ”m Łm P þ¯ P ł š P Ö≥ ◊ý ≈ .ïCœ d`PôÁ ,ó∞èŁm , Ëπ .¢ Ä ŠÈý£ý ü©büŠ√ž œ ¬ ^Hd`P.èŠvèâЬ Vèj³ èÐv˙¿ê ä óŠËØP£Ð¬P£ð¬bèšl`¢@ ñÐ Ôý † ¬ ¬ ≈ £ k £ð P ä b ŠvP¢ š √ √ à P £ð¬`H¢ Vèj³ èÐv˙¿£©ž œ˚˜ð •ý≈èšl ¢ _èÄæI¢ ¢PV`îÖÐ√ ¢ ^H .èŠvU P© b £Łm Š v © P þ¯v ä ¬ ÈŠ Ð Èð © P ¢ ^H ¸ý¬10 .èŠvU èâI £ð¬`P ¢ ^P°Š¯åý≈ òÃË´YU Ä ŠÈý£ýbèŠvž œ± √ ä PÄ þ≠ © † ¬ ¬ £ küŁ ½ ü≥ ˛©Vdèt a .èŠvèåþ≈H£ð¬`Hü©Y˙ÔłH ¢©¢£©³ èÐv˙¿ü©¢ ¢P P P ∞ Ôâ ä b ÈŠ √ þ¯v ä ¬ ÈŠ Ð Èð³ èÖä ©êV`2 .òÆd Vîä Ž ^£Ð¬ ùŠ¯Ãèâø üµ êVdètb È ~n š vd vý ŠvP^H óŠ š P ËØP£Ð¬P .˛ƒè ½ è ` °Š¯n (³ `˚˜CI±)õ dP ¸Š ˙¿ ¢ à ðv a s b Ð Ð√ ½ ¬ © 23 Í!óŠËØP£Ð¬P ,óŠËØP£Ð¬PÎ,Pdè|√ ü©óŠËØP£Ð¬P ¢ ½ äÈŁ± ïýâ− ˙ºèi ä `PîÁ 11 š š ð š ø †N ø îv m HbüŠÈýI £©•þ≈H¢ ^èðv ¢ †ŠÈ≥ ˛©^HV` Ä ý¬3 .èŠv`H †’Ð≈ bèšl` ¢© ¯m P ø ©½ P ¸ d½ Ôâ ÈŠ Í.büšØbè Š °Š¯nÎ,èŠvUÄ PüŁ± ¢óŠËšØP£Ð¬P ≈ a ä √d`P .büšØ °Š¯ ä≈ TP` ¢d èiïÑÁ ^I °Š¯n ïC©è ®¢ ³ PHÎ4 .èŠâ´^èðv ¢ äØ Èš ± P ø b © òÆ ïäv d`P £©ïäv ³ èÐv˙¿ ü©¢ ¢P üý√ ïC©è ®¢ ¢˙º ¢ PîÁ 12 š b þ¯v ä ¬ H ÈŠ Ð Èð √ ¯t ä ý− © m H¢©˚˜u ˛©YüŠÈЬ Y˚˜C≥ ïC©è ® Ôâ Ð ÈŠ Š † ¯â ≈ d`P.büšØ ˙ºèá≥½ ŠÈÞŠ◊Ð ]˚∆ £ð¬ bè Š °Š¯n ≈ √ ý Uø m ý≈ ï © Øè ä è °Š¯n Ä P .cU úŠÈ”|ý ˛©ó‰¡ò‰©ø P ,üšØ¢dž ¢ PîÁ ó C büš ⬠Łm a √ ¢ ý Í .¢èłm ïC—òæ Yž üÔý≈ ÃØ Łm Èš d Í.èŠâ© ¯ ù v °Š ä≈ ¦Š¯ð`ùð√ °Š¯n ¢£©³ èÐ ˙¿ü©¢ ¢ü”i ä ¬ P¢ óý≈ïCœ È© √ ä bv þ¯v ý P¢ ä ÈŠ Ð √ Èð √ ä üŠ v ˙flä èyž ä Šn êüý√ èåŒU £…UH£…UI £©èåþ≈H•œ ¢ óŠËØP£Ð¬P †Ł± 13 √ î⯠ŠvP Šv P P P ä@ ä š Ä vP √èåŒU £ð¬ž è ðîä `PîÁ ïC© ¯šl ¢ R≠ òÓÐ≈ ³ P@ Í¢èâÔŒU îä `PîÁ Î Y£Š¬ Vü’Š Šv d ≈ v m °Š ý’® ü È W šØ ý Šv v m ≈ P ¯≈ JdüΩ V` .èåý≈èŠâ´ùä åð °Š¯n Yž èåŁ∞ ê ët ¢ ¢ž ä Šn ^H .èŠv@ d ŠvP ä Š © … î⯠P P â¯ Ø ý tè .¢è✠Łm š
 • 22. 22 14:24-5:23 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ YüŠÈЬ ˛©_èÄæI P cdèÅšÆ óý≈,PîÁ cdèÅšÆ cPÎ6 ,è ®¢ óŠËØP£Ð¬P ¢ büŠÈýI5 m ø š √ ä ¯m˚l ¢ óŠËØP£Ð¬P ¢ îä ` PîH .PüšØ úŠÈ·Á ½ ’Ð≈ óŠËØP£Ð¬P š © š ä v Á √ m ∑† š cdèÅšÆ ¢©˚˜u ˛©YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤ Y˚˜ý .üšØ îÃèu ½ øU£Ð¬Ž ³ èŠâ≥dU Ôâ Ð ÈŠ Šv v † db˛ƒP£—˛©UPîŠâÃèŁm XèÅý ˛©óŠËØP£Ð¬P2 .YU½ © ¬ °Š¯n Xèi ä ä v ¬ ≈ š ¸ £Ð 24 Æ ¢£©è Š√Pd`P.¢£©Ä è ýä Iè ï —òNł∞P¢ Ä ø °Š¯n büä√è ø˚˜u °Š¯n óš ä á √ ≠ a ÁˬP i CŁm Ó ø † Ä â Ð ý¢ ³ Pd Y˚˜C≥ Î,è ®£©Ðv ü©£©ä√ ^H óŠËØP£Ð¬P .èåý≈ d˙Ê≥ £©ä√ ê ¢© ©b Š ìH ü P š ü ŠvP Ôâ ÈŠ Í.èj © `d°Š¯ ä≈ ˛ƒü© ø ¢ à ¢ ¬ ä ø ∞ b È ~n Šv d ä ¬ ÷Ë łŠ b b P Ø°Š¯n ïC©bè Ł ³ èÖä ©êüÔŒU3 .£©Vîr` ¢ •Ł◊H £©•© •ý≈èšl èâðP üý√ ¢ ¢ ³ PH d`P8 .èŠâ©Xìt ü© ³ PH d`P èŠâ´˚ˆÓþ≈ £© •þ≈H óŠËš P£Ð¬P 7 ø ≤ ± È.¢èłm ˛ƒüšØ °Š¯ ä≈ YUè− ˛©¢ c˚˜C≥ ¢ ˛© ≠ ò‰©¢ büšØ èšldVd Ä P Uîn Y˚˜C≥ óý≈ °Š¯n büäÈ·≥ òÊŠÈÁ £´ Ô⩳ Š¯sîý ˛©YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤ Y˚˜C≥Î,è ® ÃšØ ä È t þ¯v Š ø ž ÈŠ Ð £ © a Š H P¢ ° v Š Š_èÄæI ¢ c˚˜C≥ £©Łm ^èðv ¢ bü´ ≠ c˚˜C≥ °Š¯n ê c˚˜C≥4 .`£©½ ŠÈł aèÐv ò− dèÜø ˙πèÁ Y˚˜C≥ ¢ ³ `˙‚I ¢ ¢ £◊ ȯР† ±½ æ ∂ üý√ üšØè è £© P þŠv Š è © ü Š ~n Š m Š ø b ª þ¯v © ÈŠ Ð łm v äVîr` ¢èt ¢ PîH îä `PîH ¢ ³ èÅæ@` °Š¯nŽ à T£©ž ä ü…ž ˛© ≠ ê Ô⩠V`d`P.¢ ˛©³ `˙‚ª V`d`P.¢ `Ž d@Y˚˜C≥ ˛©¢îŠv£Á ü©dèÁ ˛©ï~Šâ„œ ä ≥ © Á v Á © b P ³ d ` îv U ž ŠvP¢ È m m £ ÈŠ Ø b š Ø dP Š š √ ± r ä n9 Í.¢`£©ïŠv óý≈ ïC©`£© °Š¯n ü©^H¢ òýËœüšØ ½ ŸŠ üŁ± ˛©^Hd`P .¢ íÉýÈH¢ ³ Š¯nŽ ˛© P ´ P Ø t † Ë¡ š P Ø š ≥ ø ° d ^H¢@ü©ê P •ý≈èt c˚˜C≥ VŽ Š˜t`UV`£´ C©è ®ø ^H¢ £©ä√5 √ ä P ~n^I Š ˚− Pï ¢ P ä ü √ PîŠv£Á ¢©ïC—˛©³ èâø˚˜u ü©^H¢ °Š¯n ïC©è ®d`P .èjb`U£©PUP Ydüð√ ± Ã”â Łm b ý Ð ÈŠ Pä√ìH °Š¯n êc˚˜ý ü©¢ c˚˜ý °Š¯n èŠâ©ïC©èåł∞üð√ üý√ c£©ïäv _èÜýP ¢ Ðv ~n Š v þ¯vÈŠ Ð Šv √ ø Í.èâšØdVPü´Ä ø óý≈ £ð¬ ½ èÐv ^P¢ ä † H a Ø š ?bà èŁm ¢ èåþ˯Ðv •ý≈èt ¢ büŠÈNI ê£ä ¢ VŽ P`dU dîp ¢ ˚ˆ− ³ `˙‚ª10 ` ≠ Š © ým ŠvUŽ ¬ © d ¯ © æb ≈ ä ≠ ~n^H þ¯v ŠÈŠ Ð ¢ Pä Ø¢ ïäv •ý≈èt °Š¯n ê P ü©¢ c˚˜C≥ ïC©è ® ø ^H¢ óŠËš P£Ð¬P6 √ ý d P ł ø Ø ä bèšl` üŁ± ˛ƒü© š l ïC©v ˛©½ èÐv °Š¯n Ž P`@ò÷ `P ¢ óŠËš P£Ð¬P ¢ ^P .èåý≈ PüšØ à ˚ è a √ Ø š Ðv Łm P ø ~n¢ Èð Š ä Á v Á ä P7 ä.¢ èŠvTìH£ð¬ ïC—^I¢ ê ä ¬ Pc˚˜C≥ ¢ PîH îä `PîH ˛ƒèÅæ@ .èvèŁm ^H°Š¯n ,èu@c˚˜C≥ cPÎ11 ,è ®ä ^P.¢ ³ øŽ P`@òŒ P¢˚Á èm √ m m P P Š ¢√ œ° d P t Ø ∆ t š.¢ PüšØ ìn ¢ bü≠P` bPîä èÁ c˚˜C≥ d`P ¢ ¼ èÐv c˚˜C≥ êV` ïCœ ïC©è ® jb`îŠvU¢ Ø ø ³ vm ø a Š ~n Ð⣱ d`P.è ÷H °Š¯n ˛´ ±ü≥ ˛©bü´ ≠ c˚˜C≥ ü©dè ^Hd`Pü©ïC— ÔŁ ≈ ý UüŁ ü š Š Š Á P r ŁmèŠâ©Vîr`èi¢U°Š¯n û± ¢ bPîä èÁ c˚˜C≥ ü©ê P ¢îä `PîH ³ œ ≠ ¬ Í.èv£©³ ºUü©YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤òäËðPüý√ £ð¬ ïC— P ä¬ ÈŠ © ³ vm Š ~n^I ä v Á ° Šâ √ m ä ° Łm^H © ä ä ° Å≤ ¢ √ È ý ä≥ ©¢ ¢èâЬ ³ œ ü©ä T •ý≈èt £©ž ä ü…ž VŽ Š˜t`U ¢©¢ c˚˜C≥ üý√ .¢ ü©³ PH ¢£©óÁ óŠË”á ˚¥ ¢èt ¢ büŠÈNI ¢ óŠËš P£Ð¬P ¸ý¬12 √ √ îv U ˚ − Ôâ þ¯v È Š ÈŠ Ð Š Ø š b © ∞ ým ä Ø Ä ¯ √VŽ Š˜t`U V` £´ d`P 8 .¢èâЬ èÅä Ød ¢ c˚˜ý ü©¢˙º ¢P îä ` PîH¢ ˛ƒü©˚l ïC©v è ® ø ³ `˙‚ª ¢èt ¢ bü´ ≠ XèÅý óŠËš P£Ð¬P13 .èŠâ© ˚− P à ä Ëš à ≠ √ È Š v ý− ä ¬ v Á à ≠ ¯t Èð mÈ Ã š è ¢b ý ä≥ © È ü ≈ Ø Xìt È ÷H ø ≈ ý r P äv ä vP t â ä Šv ≠ ≠ P.büš ⬠ԣ ÷H † Ë¡ ≈ ý ≠ .è ¢ Vdè Ôł∞ ¢ ¢ cî ` ^Iüý√ c£©ï î Âð√ è @•ý≈è c˚˜ý ¢ ¢ ó¿düý√ £´ Ø è ŠU¢ ½ ŸŠ Ydüð√ ˛©³ Š¯nŽ ^H°Š¯nÎ,¢ ³ ø³ œ j ”n |þ ÔŁ° Šâ °d P œ° t ý .èvèŁm ¢ ïäv •ý≈èt °Š¯n ê ä ¬ Pc˚˜C≥ ü©¢ c˚˜C≥ üý√ ä ≠ ~n¢Èð Š þ¯v Š ÈŠ Ð Í.èjb`£©³ ºUbèšl`ü©YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤Y˚˜C≥ °Š¯n òÆ ¸ý¬ èj ° Š šÄ d ÷Ëä © b ¬£©•© •ý≈èšl ¢ ¢ ³ Pd ˛©óŠËØP£Ð¬P ên ¢P ¢ £©ä√ ^HÄ ý¬9 łŠ š kè ä ¬ ä ü P ¸ Èð √ ¡ ø Ø ä b .˛ƒèå®ó‰ Y˚˜C≥ ,èu@c˚˜C≥ cPÎ15 ,è ®¢ óŠËš P£Ð¬P ¢ ³ `˙‚ª14 à Š P Š √ š v È † Ë¡ Łm P °ø a ^P. ¢ Yîä èłm SèàÞ≥ üµ dèłm ]˚∆ üý√ ½ ŸŠ ˛©ïC—^H.³ H üý√ ½ èÐv Ø ˙‚ø °Š¯n ¦ ìý ˛©VŽ Š˜− `U ^ v ˚t ¢ ³ œ .¢ °Š¯ ä≈ ½ ŠÈÞŠ± òÓÐ≈ •ł◊®¢c˚˜ý èŠv üšØ ¢ c˚˜C≥ ˛© ¿d ” ð ° Šâ≠ Ø ≈ š † ¯â Ã≠ È Šv Ã≠ È Š óÄ ø¢ £©ä√ ,èŠâ©dèŠâý ü©büþÈä `H^U¢ óŠËØP£Ð¬P¢ £©ä√ ^H10† ä ü √ ¬ ¬P © š ä ü P √ Í.cU£©³ ºUü©YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤¢Pd`P¢£©ípèm ü©C— ° ä¬ Èð ≠ ï Łm ¡ Ô∞ ø Ã”â Łm P ä Ø ¸.èåý≈èâšØddü◊ä bè Ł∞ ü©˚ˆ− ^PèŠâ´ü©ïŠâ≥èâðüŠ¯n V`.èŠvT ïÜ◊ý èió‰ ¢P ¢ ü©³ `˙‚ª ¢ ¢ Yîä èłm üµ dèłm ¢©ïC—^H¢ óŠËš P£Ð¬P Ä ý¬16 ý ≈ æ þ¬ ≈ ł b œ Nt © v ÈŠ √ü©büþÈä `H ¸Š ˙¿ ¢ ïÅ−ł± ò‰©¢ ˛ƒèðv ˚lèÐv ¢ bà èj¢ ^H11 ¬ PÄ ¬ © ‰ © ä š © ` ä √ P Í.¢U£©³ I ì °´ ÈŠ .°Š¯åý≈ ˛ƒ£©èŠv@£ð¬ bPüäÈ©^H¢©¢ ˛ƒèðv °Š¯ýdüª Xè− Ž `d˚l.èŠvUèåþËI ^H óŠËšØP£Ð¬P .òÓý≈ °Š¯n ï~Šâ„œ ŠvUŽ ä ¢c˙ÿ≤ ³ Š¯nŽ ïŠv18 - 17 ý P P Ôâ ä ¯k ä È Š ÈŠ v td š ¬ Ð P n ꣬ © °dóŠËØP£Ð¬Pên c˚˜C≥ üý√ îä `PîH cdèÅšÆ cPïC©è ® ä £©ä√ ^H12 š kè Š Hv Á m √ ¢ ü P èibüýÈÁ dU XèÅý ¢P` ¢èŁm ¢èðv °Š¯n ³ Š¯nŽ ^Hd`P,èidèÁ ¢Pd`P èi³ Š¯nŽ ± ≈≠ ä à √ √ °d P rœ t °d ≥ c˚˜C≥ üý√ ³ P@˛ƒèÐ ˚ˆ≤ ¢P£Ð¬ .¢ PîH è ³ èŠ ”šlP Xè ý üý√ è ý≈ PüšØ Vîšlè ≥ ²Ë¬ ¢ óŠËØP£Ð¬P d`P b`˙‚ª Ä Ł± .èŠ ´ Ø ê Š W äv Ãc˚˜C≥.èâЬ Ä èŠâ≥èiü©³ − Š ä a °Â √ Ø Á i b â Å≈ å š m Ö ñŠÐ © š ³ † â üš kèn¢ bPüäÈ©^I °Š¯n 13 .£©³ èá±P ê ïŠv ¢ ˙πèÁ ˛©óŠËØP£Ð¬P ên ü©Vdèt YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤ òäËðP ¢ óŠËØP£Ð¬P ¸ý¬19 .¢¢ ³ Ь VPü´˚ˆ− © P b ŠvP ø m š kè ¬ ä š Ä √ Ôý ô ° ≈ È æò–ŠÃ @ Š ¢©¢ ˛ƒèðv bèŠâ© ≠ ˛©bà èj^I .èj Ød Pž 切 Š ˙¿ dèÁ ¢ ½ ŠÈÔ® ¡P`°Š¯n ï~Šâ„œ Š ˙¿¢(³ `˚˜C±)c˙ÿ≤ ¢ ³ èÖä © ~n ä ¯v Pbè ≈ Ôâ ä ¯k ä â È Š ÈŠ £ ž ` P büš ˙ ¸¬ r©† õ nÄ ¬ © b Ð ¸ ©b Èê ÈŠ È Š ž d † ä Ô⠣ ÈŠ P r≠ ä à √ √ P °d P Øèj ’®ø ê ¯n ¢©¢vUü©˛© ≠ b`Ž ü≥ `Ä øèâ≥¢©_èÄæI14 dèÁ ¢P` ¢èŁm ¢èðv °Š¯n ^Hd`P ü©³ Š¯nŽ ^HóŠËš P£Ð¬P20 .èŠâ©³ ºU °Š¯n bü ¢ ŠvP°Š Ôâ ä ÔŒ ° d Ôâ ä Šv È Š ȯð Šä łË ¬,cU˛ƒèðv èt Pž üÔý≈¢©¢ d`PdèvH¢ Pž Ô™i˛ƒèðv èâðPüý√ ¢£©˛ƒèÐv˚ˆ≤ ïC© ü©^H V` d `P .˛ƒèðv dP˙¿ UPîŠâÃèŁm ˛©^H V` d`P .èŠâ≠ îŠv£Á ¢ büŠÈNI ü© ä ä ¬ © ä à ± ø ýP ÷ ˙ è ä P ¬ P ¯ ým˛ƒèðv òÓÐ≈ ü©büþÈä `H c˚˜ý °Š¯n d`P .¢ ˛ƒ üý√ ˛´¢ ¢ •Ł◊H V` îŠvè− üý√ ä ¬P Šv ≠ ð H ’® ø ≤ t .è}≠ ¢£©SèŇýtP£ð¬ düπ ¢ ïC—˛©³ èâø˚˜u √ ä ¯ © Łm b ý Ð
 • 23. 41-15:24 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 23 ÿæü©˛ƒèåÐ≈ ¢P ¢ ïàÐ√I ü©½ èÖ¡P` XèÅý ¢üšØ ¢@ùŠ¯ð .èåý≈ ³ ЬT Xèv ¢ üý√ ïC©èjbüÔŁ÷ ïŠv °Š¯n d`P .˛´ Ø ˛© ≠ VU£©Ä Áýä n Y˚˜ý òÆ` .ò–`U Ã ä¬ ä Èð √ d a ≈ Ã√ à P¦ v √ ° ä ä H √ üš ž £ †◊˯ Š v š v äè ®¢ ïàÐ√d •ł◊®üŁ± ¢ ò≤U@d`P èåŒU ³ — d`P òÓþ≈ü— ¢ ³ ЬT Ä Ł±.èŠvèâø ø √ ä P Šv ° ä © â v √ äP ä ° † ä .˛©YdPUès`¢ ¢ _èÄæIXUèÁ ¢P Ã≠ © È P m ä¬Èð ä ¬ ä ¬ ü ŠvUŽ ¬ ©¢P ¢P £©ä√ ê£ä ¢bPüäÈ©.èŠâ´^èðv ¢ bPüäÈ© © `U V` üý√ èâø èåý≈ Èð Èð © £ž d ä m Á ø Pä ° √ Ôý ˙ ≈˛©PîH cP ïC©è ®¢ ^H¢ ³ ЬT31 .¢ cž Ô®•ý≈èt ¢ büþÈä `P © ¬ a Äý¬P ˚ t Ä èÁËä IèiVŽ Š˜− `U ≈ ý Hè® a ∆ ä √ š Ô÷ P v ≠ ä ¸ £Ð d`P.°Š¯ ä≈ ½ d`˚Á ˛©¢˚ˆÓþ≈ ˚lèÐv ¢ .èŁm@dîä P,¢P`¢èðv ½ © ¬ ê ˛©Xèv ïàÐ√I òÆ ¢ ¢ ¢üšØ  dès ¢£©eèrU èi£©ä√ 15 Ł √ ŠvP ä d š ”≈ ø ä © ð √ ü .büšØ èŠvèâЬ ïC—¢©büþÈä `Hc˚˜ý d`Pc˙ÿ®Ã”â©¢dc˚˜ý ïC© ,íŠ PüýÈŠÐv d`P.òÓý≈ òþËŠÐv ˛©íŠ PüýÈŠÐv ,ïàÐ√I ïŠv d`P.˛ƒ@^èðv ¢ bPüäÈ©ïäâŠá± ä Łm Ôâ ÈŠ ¬ P Šv ¢ äØ È Š Èš Šv v ¯ ¯ v ¯ d ÃP © ¯ Ø øPîk £ð¬ büþÈä `Hd`P.èŠâ´ü©˙Ô™ © ³ ЬT £©ä√èióŠËš P£Ð¬P¢ ïŁm`^I32 ¬P ¢° ü P £ð¬ ¢îä ©¢P ïàÐ√I .èåý≈ ˛ƒèåÐ≈ èióŠËØP£Ð¬P ,dü◊ä d`P .èåý≈ èâŠÐv èidü◊ä d`P Vè|”I … â ä¬ d Èð à š ≈ þ¯ ≈ n¢ ¢d¢ büþÈä `Hd`P.˛©Uîn ˛©^H¢ °Ð¬T¢ ¢ ¢dèvH•Ł±üÐ√PüšØ ` °Š¯á š † © äØ ©Èš ¬P P ä ³ Ã≠ © ä ýP √ È √ ³ ± òÆ ½ ’Ð≈ V`16 .˛ƒ @^è ¢ bPüäÈ©¢üšØ ¢ Pž Ô™è ˛ƒè à P ðv © √ à Ã≠ ˙ i ä ðv È^Hd`Pü©£©ä√ ¢ ^HîÖÐ√ ¢ ^H.òÃË´˛≠Pž ^èå™ ©³ PHd`PèŠvUèâЬ ïC—¢ èâðP £©Łm ê£ä ¢bPüäÈ©¢P.òÓý≈ YdPüäÈ©ê V` .òÓý≈ ½ dü›Ð√üÁ P ü © P © P U üb ä Łm Ã≠ È ä ¬ è ŠvUŽ ¬ © ¯ ät ŠvP a ±³ ЬTîÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈33 .èŠvU˛ƒèðv ¢ ¢ ¢ü…U˚˜ð ,ü©büŠÈÔý≈èt ¢ ^Hd`P ,èŠâ´£©R≈ ^èðv ¢ ^H£©ä√ V` Ä ý¬17 .èŠâ≠ ˙ÔÐ≈ ¢ ˛ƒèðv Pž Ô™° © P ä Ã≠ © ä È √ Šv © P èåÐ © P ü ¸ ø ä ˙ ≠ Š v à ≠ © ä ¯v © ä³ Pd`PèŠvU£©dè|ä P¢ ¢èå®vèå® ©ä√ V`³ œ .èŠvU¢èå®vèå® ©^H ¢ èt Pž üÔý≈ ¢ °Š¯n cž Ô™c˚˜ý ¢ ¢ ¢ ¢£©˛ƒèÐv˚ˆ≤ ïC©èåł∞üð√ ¢b √ ø ä èä £ ü ° Šâ √ √ ä èä ü P ä √ d ø ˙ È ÈŠ ð ø Í.èj `èå®äv èvèå® Š˜ÁÐ√ ¢èâЬ V`büšØ èŠv@¢ îÉÁ≥ ùŁ± °Š¯n Î,è ®ø bà ï ä ˚ Ö Ã ý √ Pø ¢ .cUcUüý√ ˛ƒèðv ä .cUï ® µ üšØ èâ’® ± ¢ êþ≈ ïC©è ®ä ³ ЬT£ð¬^H ü ä üŁ Ø ŠâÔ š √ ¢° P ¢ ü©^H d`P PdèvH ¢ ¢îä ©ü©cž Ô™¢P PJdüΩ ¢ ïàÐ√I18 ä ¯v ÈŠ ð P ýP ø … â ˙ ä¬ Èð √ d ä èŠâ≠ ˛ƒ ˛ƒèðv V` Ä Ł±19 Í.ü≠ ˛ƒ üý√ ˛ƒèðv Ä è⣱Î,è ®¢üšØ ¢U ˛ƒèðv ¢© ðä † ð ä aä √ ý¬ ä Ôâ à Ȋ ÈŠ êÄ Ł± ½ ¿` ^P ò– à T òÓÐ≈ ¢ ¢ büþÈä `P c˚˜ý °Š¯n Î ,ò–¢ üý√ ý† ¸ v v ä` Ã≠ © È ¬ Šv k ä ’® È d Ã≠ © èŠâ´èåł∞üð√ ü©ïàÐ√I ¢ ¢ _èÄæI È P vîvP Z ä ¬ ≈ä √ P ≠ ðä èŠvU íŠ ž ä H°Š¯n × ü± ü©˛ƒèðv £ý XèÅý ¢ ^H20 Í. ¢ ïäv ˛ƒ ˛ƒèðv V` ïC©¢ îä ` PîH35 .büšØ £©ä√ èióŠËØP£Ð¬P °Š¯n ïC©è ®¢£©ä√ ^H34 √ ä v Á m ü š √ ä ü P ^I d`P .òÃË´ò“łm ^èðv ¢ bPüäÈ©¢üšØ ¢ Ž Š˜ý ¢©¢T ˛ƒèðv îŠvŽ ≤ d`P P © √ à ý”m ˚ v Ôâ ä ä ˙ Èł ÈŠ √˚˜CÁ êên P˚˜C≥ .¢PŽ Püä√ ¢ ½ © ¬ °Š¯n ï~nèÖ≥ ˚l ü©ên c˚˜C≥ Š ª ŠvP kè Š Ø d ø ¸ £Ð š š kè Š à ä .˛ƒìðv ˛ƒèðv ü©büþÈä `HXèÅý ¢ ^H W˙π ¬P ≈© P ˚ ËØP£Ð¬P ¢ î `Pî .¢ ò≤U@bè ≠P óŠËflª d`P ˛≠üŸ‡≥d`P ïNjèib`ž Š˜åÐ≈ ü©óŠ š ä ä Á Ø√ v m š P³ − ¢PîÁ ïC©èŠâ©Ä Ł◊‡ý d`P èåŒU ü©˛© ≠ ^P düÁÐ√ ¢ ò− ü≥èÁ £©ä√21 √ ä m †√ Šv £ ž · ø æ m ü ~ H á ËØP£Ð¬P d`P .¢ è U V˚˜CÁ ` ž Š˜åÐ≈ ˛©b`düä√è ¢ ^Hüý√ èŠâ≠˛ƒ ˛ƒèðv Ä Ł± ¾ ä¬`P 22 .°Š¯ ä≈ èŠv èŠvUÄ PüŁ± èieèrU¢ ^PVUèŠvŽ ¢ ½ d`˚Á ^èðv ¢ óŠ š dø a ∆ © Ø Šv Š ª ˚ š Łm √ ä P ðä †¸ a ©d`P ¾ ä¬`H cdèt ½ ’Ð≈ d`P.°Š¯šl£©łm £©ä√ òÃË©d`P .¢ òÓÐ≈ Yîä èłm èvüµ ¸ P † è ü Ø š v ä ü©^H¢ ^HV`ìr¢ ^Id`P.èŠvUòÓþ≈ü— ©¢üµ ¢üý√ ¢U@ü©ïàÐ√I Pä√ P © P v √ ä P˛ ä ≠ … P dò»ž üÐ√ òºèiV` .¢ YüŠÈЬ ˛©ên c˚˜C≥ Vdèt36 .°Š¯šl òÓÐ … C´ d Ø ≈ ¢î Šv √ ä ü P ÈŠ ≈ ³ — `U ¢ ¢üµ ¢üý√dè P˚˜ý ïC©èåł∞üð√ ¢ £©ä√ ^H23 .¢U òÓÐ ° ä ì â © © ä √ ≠ š kè Š łm √ ä ä˱ ü©¢ ê ¢PòÓÐ≈ UüŁ±`è ¢PòÓý≈ òÃË´ Ø ÷≈¢ ên c˚˜C≥ d`P.èŠvUó Ł NÐ ŠvP ä t ¯ XèŠâ¡ °Š¯n ˙Ô™¢ ¼ èÐv c˚˜ý ü©bü´ ≠ c˚˜C≥ èŠâ©d`P ?¢ ³ ü©¼ èÐv kè Š ł Ðv œ t üš ©a Šv ü Š Ø b a š•Ł◊≤ ¢ ên c˚˜C≥37 .èŠvU cU ü©¢ ¢Pü©UPîŠâÃèŁm £ý XèÅý òäËðP √ ä kè Š ÈŠ РȬ þ¯v ä ð ¬ ¬ ≈ ¬ ?¢ ïC—¢© Ø Łm Ô⠚ ÈŠYUè− ˛©þ¯v c˚˜C≥üÔŒUÌ ,è ® .b`£©Vîr` •ý≈èt¢P °Š¯n ïC©è ®¢ d`P .¢ íŠ PüýÈŠÐv Xèv èi¼ èÐv c˚˜C≥ , ïC©è ®¢ ^H¢ ïàÐ√I24 t ¢ Š Šv ÈŠ Ð d`P œt ø Ø v ¯ ä a š Š ø Pä d √˛ƒüšØ°Š¯ ä≈°Š¯šl¢d R”ÅšÆ ³ èŠâ≥dU ¢bü´ ≠ ³ Ł± ˛© ≠ ˛ƒèÖä ©òÓÐ≈ ò‰© büþÈä `Hc˚˜ý ,bèšl ïC©è ® ä ^H¸ý¬25 .¢ èâŠÐv èidü◊ä d`P V è|”I V` ä ýØ Èš ü b © ü° ž ä È £ ¬ P Šv √ ¢ PÄ Ø þ¯ š ≈ nbü´ ≠ òÆ ¢Pc˚˜C≥ £©Łm ü©ê Æ c˚˜C≥ ó C d`P Ȭ ý≈ ï ©è ® 38 .¢è ï —¢©¢˚ˆÓþ≈ d`P Xè ¡cdè ÿý≈ d`P ¢ ^è cdè Æ ½ è ^è ™¢© ÃØ łm CŁm Ôâ ä ü š äð Š è ~nòš Š Èš ÈŠ √ Šâ H Ø š ðv Åš a ðv å Ôâ ÈŠ¢ °Š¯n39 Ï.èâŠk£©Ä èÁýä I èiVŽ Š˜t`U ꢢ ¢ c˚˜C≥ °Š¯n √ ä ä ¯ a ÄˬP ˚ − ŠvP Ã≠ © þ¯v È ÈŠ Ð Š .¢ òÓÐ≈ šØ¢ ¢@°Š¯n ê^P •ý≈èt c˚˜C≥ ˛© ≠ V` £´ ïC©¢ è ®¢ ên ¢P .˛©½ UèÐ⪠˛©îä ` PîH d`P èŠvè|ÔŁH ü©˚¥ ¢P ¢ £©ä√ ^HÄ ý¬ 26 © ä P√ ~n Š ž £ P Ø š ø kè ä ¬Èð a v Á m ∞ ä¬ ä ü P ¸ Èð √,è ®ä ênc˚˜C≥ ³ œ40 .¢èłm èv£©èŠâ©üý√ ˛ƒüšØ ïäv òÁ Pd ¢ èiPîH îä `PîH ¢ óŠËØP£Ð¬P ên c˚˜C≥ ïC©è ®¢ ^H ¢ ^H ˙Ôð≈27 ¢ kè Š ° Šâ≠ √ ÃØ ä Èš à ∂ Ã≠È Á v Á © š m m kè Š ø Pä √ Pc˚˜C≥ ¢dVdbèšl`ü©ïýâ− ˙ºê ä ¬ PbüšØèv£©½ ≥îÁ °Š¯n òŒ Ł±îä `PîÁ Î íÐvèu ¢ ¢`˙ÔÐ≈ d`P bèÐv˚ˆ≤ òÆ PžÐ¬ èiên c˚˜C≥ üý√ V` .üšØ QÐâ≥ Š Ø š ø ŠvP¢ Èð ý † m á v m © ø ³ š £ kè Š dè ≤ √ ä W £ È ÈŠ Ð Š ä Ô÷ ý © à © kèYdè ÿý≈°Š¯n ¢ ³ üÔ®˛© ≠ ê Ã≠ ¢¢c˚˜C≥¢ ³ Pîä èÁ ¢ ¼ èÐv Y˚˜C≥ °Š¯n ¢èŁm ¢ ê˙Ô™¢ ˛ƒèåÐ≈ ¢ ên c˚˜C≥ ¢ ^P.¢ ž ŠvP¢ © þ¯v Š ø b v m © a √ Ł v Š ä √ Ø š ËÔÐ≈¢¢¢£©ê¢ ¼ èÐv c˚˜C≥ üý√ Ä Ł± ïC©è ®d`P41.èj ÷Š Ã≠ © ä Uîn à ˚ .˛©˛ƒèÅä Ød ~n © a Š † ¢ È Ł √ H √ ø ä ¬ ž à ü þ¯v Š ÈŠ £ ÈŠ Ð Pd`Pè Ã√ © ä¬ a^Püý√ üý√ c£©dè|ä P¢ ¢U˛© ≠ ˛ƒü© ©¢ c˚˜C≥ V`£´ j¢èŁmü© ¢ bèn ¢P ü©½ èÖ¡P` XèÅý bPI£©Łm ¢ YŽ Š˜ý ¢ ïàÐ√I ¸ý¬28 Èð ≈³ è ø ˚v ä dÄ √ à P à ŠvP d à øø .èj¢èðv Vdè|þÔłH ûÐ√èÑH ¢ Vîr` èi^Hd`P .èåý≈ ˛ƒèåÐ≈ ê èiïàÐ√I30 -29 .˛ƒèâH ¢ bü≠P` bPîä èÁ √ È∞ ≥© ³ vm ä
 • 24. 24 2:25-42:24 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ â± d ø b ä à © Pîä ł ü©ïàÐ√I ïC©è ®¢ ³ PH ¢ ˛ƒèåÐ≈ ¢ ^H d`P bèn ˛©ïàÐ√I 55 √ d c˚˜C≥ cP ïC©è ®d`PèŠv@^èðv ¢ bPüäÈ©^I °Š¯n ïCœ ³ P@ Î42 Š P © P Ð⣱ W¢d •ý≈èt cdèÅšÆ ¢ ¢ êbüä√U ^U ó®¢ ó®.¢ ¢büä√U .£©Ä èŠâ≥èiü©˙‚ø c˚˜C≥ ¢ X£©¢P PîH îä `PîH ¢ óŠËš P£Ð¬P ên äØ Èš Ã≠ © ý È v ø Ã≠ © È a Š ø ä¬ Á v Á © Ø Èð m m kè ýœ ≠ ø Èt œ t ŠvP ä P Ã≠ © ä ¯k ä üš ˙ °Š ¸¬ © .°Š¯šl ¢ èŁm ¢ ¢PV`îÖÐ√ ¢P˙Ôð≈d`P.cU ê ˛≠P`¢@¢ ¢ ¢ ˛ƒèðv £© Ø Pž Ô® ¯n Ä Š ˙¿¢bPüäÈ©°Š¯n43 √ È ÈŠ ≤ H ä v Á Ã≠ P `d½ Ô÷¢îä `PîH ïC©¢ ^Iü© †≥¢ Î,èŠvUÄ PüŁ±¢£©ä√ ³ œ56 √ m È Ł a ä ü ° Šâ≠ √ ä ¯v © ä ¢ ¢£©˛ƒèÐv˚ˆ≤ ïC©jbü’® ø ^H°Š¯n Ä ý¬ .èåý≈ °Š¯n dèÑýä P¢ VŽ Š˜t`U ÈŠ ð è ¢ P ¸ Ȭ © ˚ − ≈ H ≤ .`U³ËÔÐ ^èðv ¢ ên c˚˜C≥ ¢ Ä P.¢ èŠâ©Ä èŠâ≥èiü©˙‚ø c˚˜C≥ ˛ƒ ˛ƒèðv üý√ ïC©˛´¢ ¢ •Ł◊HV`44 .cU ˛ƒèðv ¢ cž Ô™c˚˜ý ¢© ñŠ © kè Š Ô÷ a Ø a Ł š Š ðä ’® ø ≤ ä ø ˙ Š v Ôâ ÈŠ£©ìHü©ïàÐ√I óšÆ ïC©è ® ø ^H¢ bèn ˛©^Hd`P˛ƒèåÐ≈ èiïàÐ√I 57 Ðv d ¢ Pä √ P à d °Š¯n üý√ ˛´¢ èáŠ√P V` £´ ,˛´b`UT ˛ƒèðv òÓÐ≈ ¢©büþÈä `Hc˚˜ý d`P ,¢ ’® P ä Ôâ ÈŠ ¬ P Šv ≠ ÿæèåł∞üð√ d`P,èŠvìH ü©ïàÐ√I ¢ bü’ä≈H58 .¢ °Š¬£©½ ºèŠvdUòÁ ˙≤˛© ^H ü©VŽ Š˜t`UùŁ± ¢ îä `PîH ¢ ¢ ¢ ¢ ên c˚˜C≥ üý√ ïC©èjbüÔŁ÷ Ðv dä √ P ´ ¸ ∂ P ˚− ä v Á Ã≠ © þ¯v © kè √ mÈ ÈŠ Ð Š ≈ ý H Ø â ä š © P P½ P Ô÷ ?¢ îä Âð√ èvèŁm •ý≈èt ¢ ò≤U@^I¸¿`òæI¢ èŠâ©ïC© Ł .¢ ˛©èrH ˛©½ èÐv òæPd`P¢ ò‘Š ˛© ≠ V`¢ èŠâ≠ ³ łH Ø š U a Ø ≈ ž Ø °± š £ š ± U ýËÁ ü©è H °Š¯nÎ 45 ý Í.büšØ ˛ƒèŁm °Š¯n bèšlÎ,è ®ä ïàÐ√I √ ¢ d .˛ƒ@£ð¬bPüäÈ©¢©˛ƒèðv ïàÐ√I ïC©èåý≈ èšld òÆ £©ó ÃP Ôâ ä ÈŠ d š r^Hd`P•ý≈èt ¢ £©ä√ ¢ óŠËØP£Ð¬Pü©ïàÐ√I ¢ bü’ä≈P¢ ïŁm`^I59 P © ü © š dä√ ø P ˛ƒèðv £©Łm °Š¯n bPüäÈ©V` d`P .òÓý≈ ˛ƒüšØ ˛ƒèåþ≈H Pž Ô™£ð¬ ¢îä ©¢P V` d`P ä è à à P˙ … â ä¬ Èð ≈ò“łm •ý≈èt ¢ ^H òÓÐ≈ ïC≥UèÁ ˛©ïàÐ√I d`P .èŠvU ³ËÔÐ •ý≈èt ¢ büŠÈÔý≈èt ¢ © P m d ñŠ © © ä d © ä .cîŠvU˛ƒèðv èt Pž üÔý≈ ¢£©˛ƒèÐv˚ˆ≤ ïC©èåł∞üð√ ¢ ^H¢ °Š¯n ¸ý¬ .˛≠˙ÔÐ≈ ø Pä √ Ä ≤ H Šä¬ ,è ®d`PYU eèrU¢P¢ bü≠P`³ Pîä èÁ ¢ ïàÐ√d60 .òÃË´ ø ä √ b vm © Ô÷ Ł łË ¢ d`P YdèvH ¢ ¢ ¢îä ©¢P ü©cž Ô™V` îÖÐ√ JdüΩ ¢ ^H46 ýP ÷ ø … â ä ¬ Èð ˙ P © Pd`P bPîä èÁ Y˚˜ý .üäÈЬ bèn ˛© ´ ≠büÔ® ý√ ,³ ’Ð≈ YdèÅšÆ cP Î ³ v m Šv bü ü Tü ° b`U £© ˛ƒèðv òÓÐ≈ ü©büþÈä `H c˚˜ý d`P .¢ ˛ƒ ˛ƒèðv ïC©è ®d`P èŠvU ˛ƒèðv T ä ¬P Šv ≠ ð ä ä°Š¯n ïÁ ÐÈ¡ ¢Pü© ˆ− ¢Pd`PcU †Âœ ü©büäÈŸ− H R≠¢bü”áä .YUT˛ƒèðv òÓÐ≈ ü©büþÈä `Hc˚˜C≥ V`üý√ PüšØ  dès ¢ ¢ ˛ƒèðv Ä Ł± °Š¯n .˛´ É ä ¬ b`˚ æ œ Èð v ä ½ −t æU ü © √ ä ¬P Š ø ä ¯v ä † ÈŠ ð Í .¢¢ Ä PüŁ± ¢ ^H Ï?¢ ³ ü©¼ èÐv P˚˜ýÌ,èåł∞üð√ ¢ ^P ¢ °Š¯n ˙Ôð≈ 47 ≠ ≠ a ä √ P Ø b a Šv š ø √ ä°Š¯Ã´ Ø dPüµ £ð¬ ¾ ä¬`H°Š¯ÃènUèÁ ˛©^Hd`P ïàÐ√I îÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈ 61 â üš ¸ P v m P d © P èâŠÐv èi ◊ä d`PVè|”Iüý√ V`ïC©è ® Ø íŠ PüýÈŠÐv Xèv èi¼ èÐv c˚˜C≥ ïC© èŠvU þ¯ dü ≈ n d`P.¢ v ¯ ä a š Š ˬ ÷Šð ¢ büŠÈÔý≈è ¢ ^P d`P ¢ £©ä√ ^Hd`P ½ ¿`^H48 .¢U³ — ¢ •ý≈èš d`PòÓþ≈ü— ©^H¢ °Š¯n Ä ý¬.¢ ©©£©ä√ V` W˙π ^I .°Š¯küšØ ¢ © ü P Ôł t© © ü P ¸ P ÈŠ â ì ° ä l ä Pü P ä v √ ¸ Ø š È ËØP£Ð¬Pêc˚˜C≥ d`P.è ©PUPï £œè î `Pî £©è H ü©˚¥ ¢P¢ °Š¯n .ì|ä £ð¬ ˙‚ø ¢ ¢ ˙Ô™ ©¢ •ý≈èt ü©ïàÐ√d óŠ š Ã≠ © £ ≠ ä¬ ä Èð √ √ I kèn Š Šâ Šv − i ä Á |ÔŁ∞ t v m ¨ Šâä ¬ P è ðŠ¯n üŠÈ— V`ïC©büŠÈ©.èåý≈ èŠv@£©Łm ü©˛ƒ`dò÷ ˚˜Ðv _èÄæI½ ¿`^H62 Š P¸ P °Š¯n ²≤ ²æ ¢ èvèŁm ïŠv °Š¯n d`P .èŠâ©³ èŠâЬ úŠ√˙‡ý ˛©PîÁ îä ` PîH ¢ ññ Ø ä š b √ m v Á © H m£©åþ≈PH˙flä _èÄæI†Ł± .èŠâ´ìłm ü©½ ŠÈÔ®_èÄæIXè− ½ ¿üÐ√63 .èåý≈óŠ è √ PÄ † P t¸ ËÁ≥ °Š¯n ¢üšØ YüŠÈЬ ˛©¢ ¢P ü©òþËŠÐv ¢ ˛ƒè ≈ ê c˚˜C≥ ¢î `Pî √ ä þ¯v œ ÈŠ Ð t ¯ © à åÐ kèn ÷≤ ä Á Š ÔŁ v m .èåŒU¢üšØ ¢@ü©büþÈä `H£ð¬ ¢ès ¢ d`Uüý√ èåŒU ü©ên c˚˜C≥ óý≈ .`£©SèŠâÁ dè ∏IèâðP óý≈ Ä P49 .˛©˛ƒèÅä Ød Y˚˜C≥ Šv à ý P √ √ ¬ P ”p © Šv kè Š H ± P ä¬ H a à ˚ ŠJdüΩ üý√.Yžð¬ ˙flä £ð¬ _èÄæIüý√ ˛©Vè}ä ]˙π b`dèłm ¢ ïàÐ√d †Ł±64P £ √ P √ √ ä IÄ d`P¢ ´ ¯ ¬ U© Ë ä ïC©è ® ´ `Uïäv èŠv ?¢`UòþËŠÐv òäËðPïÖŠ√dŽ ¢ UèÅýªP`ït`˙ÔÐ≈ d`P ˛ƒèÐv˚ˆ≤b √ P à P ¬ ÷Šä ø ¸ łË³ PüŁ±üä√ V`Î,èåł∞üð√ ¢ £©ä√ ^H¢ ^H65 .˛ƒ @£ýP¢ ¢ £ð¬¾ ä¬`P ø ü Pä ¬ Í.èj ©düÁ °Š¯n °Š¯n cdèÐv ¢ Xèi¢PûÐ√èÑH ¢ Ä PüŁ± cdè ÿý≈ b`£ ª © ”j ≥©a H ≈ ý H Í?¢ èšld@¢ ¢ bü´ ”ÅšÆ °Š¯n ½ ŠÈÔ® ± ¢³ ü© èŁÄËÔÐ≈ ¢ òÆ îä `PîH üý√ ¢ ïC©è ®¢ íŠ PüýÈŠÐv d`P ³ ЬT £ð¬ ^H 50 Ø P ä ”n ø š È ü † üŁ Ø b š Š ä š v Á Ô÷ √ m Ł ä v ¯ ° √ P Æ ¡îÖÐ√ JdüΩ ¢ ^H Í.¢ èâŠÐv èiên c˚˜C≥ Î,èŠvUÄ PüŁ±¢ £©ä√^H P © P Ø þ¯ š kè Š a ä ü P √ °Š¯Åš èiò“ŠvîÐâý ˛©ó‰ òÓÐ≈ ò‰©°Š¯n ^H¢ èšldíł òÓÐ≈ •ł◊HüŁ± aPd`P .¢ ¬ PØ š m ® Ä šØ .˛≠ SPž Ä èàä £ð¬ c˚ˆł ¢P¢ ïàÐ√d ˛©îä `PîH d`Pà èŁm ¢ •ý≈èt ¢P¢PïàÐ√dòÆdïŠv51 .¢ °Š¯ ä≈ û±˛ƒü© Ua √ ∞ ä¬ ä Èð √ v Á ` ≠ m ä¬ ø Èð š Ø š Ãó“r ¢ _èÄæPIü©½ èÖ¡P`cdèt ¢üšØ ¢@¦Š¯ð ¢ £©ä√ ^H66 © a à à Pù v ä ü P √ √ √ .cUP£©YUè− òŒ P¢ ¢ ¢ ên ¢PûÐ√èÑ≥¢ òÁ ˙≤ t t ø þ¯v © kè ä ¬ ÈŠ Ð Èð © ∂°Š¯n ¢ ¢bèn òäËðP £©¢ •ý≈èt ü©^H¢ _èÄæI Ä ý¬ 67 .èŠvT °Š¯n ê³ Š¯nŽ ¢èt ¢ îä ` PîH £©³ H ü©büý√èÐv ³ P £©ä√ èióŠËØP£Ð¬P52 Š± ÿËÁ © ¬ ≠ Pä √ P¸ ý ° d ä ≥ © v Á °ø v È m b ü š.èŠâ©½ ÐN◊≤ ½ ’Ð≈ ¢ ^H_èÄæId`P.òäËЬ YüŠÈЬ ˛©_èÄæIïàÐ√I ³ U^H.èŠv@ ³ Ł± •ý≈èt ¢P £©ä√ V` îÖÐ√ ¢ ^H ˙Ôð≈53 .èŠvTèŁÄ≈ £œ VîŁÄæ £©è|ÔŁH ˚¥ †È † ø P P P db P P ° ä¬ ü Èð © P Ð − t ∞˛ƒüšØ òÿ® ¯n ^PÄ P³ œèåý≈ VUŽ ÿÁ òÆ ½ ’Ð≈ _èÄæI½ ¿`¢ ½ ü≥ ˛©bèn Yîä èłm ¢üµ ü©ïàÐ√I ¢ ^Hd`P.èŠvUcUü©ïàÐ√I ¢PV`èåý≈ èŠvTü©bü„◊ý à °Š a ° Šâ≠ ˙ ∫ š † P¸ © a v ä √ dä √ P dø ≈ .ò“n òNáý `³ èâŠÅ∏P¢Pd`P ^HV`ìr¢ ^I.¢UcUòÓÐ≈ ½ ètüÐÈ”n ¢ ïŁmdUM “rPd`P½ PdüŠ√Ž ¢ “ √ b ä¯ ø P © P ì ÈŠ a © ò a d© ^Hd`P£©ä√54 .¢Uü©bèn ˛©^Hd`Pü©˛ƒèåÐ≈ ¢ ^P¢ òýËŸŠ ¢ P ü ì ÈŠ P à © ‚◊ý Ë¡ ä ≈ √ ³ Pîä èÁ èióŠËšØP£Ð¬P b vm ½ Pd £ð¬ °Š¯šl` d`P¢¢èå®èvè宕ý≈èt ¢P£ð¬ bèšl` ¢büŠÈÔý≈èt ¢ a ì à Èð √ ä œ v ä √ ä ©Xèv èiYüŠÈЬ òÃËä ˛©^H .˛©YUè− VdèÐv `U ¢ óŠËØP£Ð¬P ä ¬ P t ä š √ ü a ’® Ôþ P Ë∑ bI ≈ ü©bü´ ”ÅšÆ Ä P ïC©¢ d`P ¢H ñÐ ³ U c˚¥`U V` ˙Ôð≈ .cdPŽ C´ î,³ PîI ,³ èŠvîn,³ èáÁŠH ,³ P˙≤H ¢ Vdüfl¡2 .èåý≈ Vdüfl¡ b n b b √ b Ž ø d 25 ÃØ ä Èš © kè .¢èłm èvèŁm ^èðv ¢ ên cdèÅšÆ
 • 25. 34-3:25 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 25 ≤ HèvüšØ büŠÈ©¢ èáŠ√P èŠv PîH Î,èåł∞üð√ d`P ˛©eèrU ¢ îä ` PîH ¢ ïàÐ√I .òÓý≈ ³ PUUd`P.èåý≈ ¼ èÐv èi³ PUUd`PèÐâI ,³ èáÁŠH3 .¢üšØ PîŠâð  üµ d`P ,_èÐâøI ý Ô÷ Ł m Á ø v Á ä m √ d b a b øb √ à √ ¬W P.°Š¯šl °Š¯nü¡ `U°Š¯n ¾ ŠÈð c˚˜ý Î,è ® ø ^H¢îä `PîH23 Í?¢ ¢ ¢ ³ èŠvîn4 .¢ † ¬ Šv ¢ Pä v Á √ m Ø š þ¯v © b ÈŠ Ð Ôý ò≤üH d`P ,òæüfl≠ ,YdüµG .°Š¯šl ïŠv ¢ íáä ˛© ≈ ≠ P ø √V` d`P .¢ büšØ PîŠâð ¢ ¾ ŠÈð c˚˜ý ¢P` ¢£©½ ≥üœ£ð¬ bü≥ü¡ `U ¢ íáä ˛©Vdüfl¡ Ä ø ïŠv d`P¢ èr`îkP d`P PîŠâЬP ,Q ± ,˙‚I ,Vè܊Ȫ ´ ¬ ø † ¬ Šv ≠ ä † m √ ø √ † Ôý≈ üäÈH ªèâŠÐv PžÐ¬ d`P.èj Ø düýÈ¡èq VUèŠvŽ ¢ ¢ c˚¥`H èâŠÐv ê ´ büšØ óI ‰Áä H ü©UT`Pï Š£ä ˛©½ düª ï ≥Uè òäËðPíÐâ¡ ¢ ½ ü≥ òäËðPóŠËšØP£Ð¬P6-5 .¢ È≥ Ôý ≈ þ¯ £ üš d ø þ¯v ÈŠ Ð U þ¯ ŠvP.¢ ä⬠¬ a C Á ¬ m ø a ¬ ≈¢ ïàÐ√I £ð¬ ¢üšØ cdüð√ ³ U 24 Í .èjc£©½ ≥îÁ ˛©¢ ¢üÔł∞ d`P.¢ ¢U³ËÔÐ °Š¯n büœò¿˚−≥ ¢Pd`P¢¢U¢PdŽ ä d`P¢îä ł ø d ä √ bI † m þ¯v þ ÈŠ Ð √ Ôý Èà ñŠ ≈ Š¬ ~n ˝ ø Ôý ì ä îv ‚◊ý â± ≈ ÈŠ √ ≈ ≈¢ bü≠èÐv î~ŁI ˛©^Hd`P .èåý≈  ˚H ïłÄÐ≈ ì ð25 .¢üšØ PîŠâð ¢ bP`žŁH ü©_èÄæI èiUPîŠâÃèŁm XèÅý òäËðP îÖÐ√ ˙Ôð≈ .¢U ñŠ Ð d`U ¢ _èÄæI ¢H V` ø m P W ¥N ≈ √ à ¬ N≈ ÷Ð ł £± P ¬ ≈ ¬ Èà ³ËÔ Š¬ ø P ø PÄ Ł± 26 .èŠâ´èå® *à èኯr Xèv èi^H¢ ïŁm` ^I.èåý≈ W˙π ˛©ïÁł± P˙ÔÐ≈† d ` ä Pø P Ö .èŠvUèâЬ ên ä kè ¨ ≈˛©ùŁ± .èåý≈ PüšØ Pž œ¢ ò∏üÐÈÁ ≥ ü©YžŠ¬P˛©Ã èኯrV`üý√ PüšØ PîŠâð ïłÄÐ≈ P˚¥`H èyž üÐ√ V`îÖÐ√ ¢ ˙ÿ∫ òËŸ V`8 .èšldVîä Ž Sèt ˚N łð üµ ê ŠËØP£Ð¬P7 £ðv ø › £ ` ¬N U d © Ð vd ý˜ ÷ ŠvPó šPîŠâð Ä Ł± à èኯr d`P Ä üÁ·Š√ .èŠâ´èå® Í*Ä üÁ·Š√Î Xèv èi¢ ^H¢ ïŁm` ¢ ^H9 .PüšØ ³ ºU •ý≈èt ¢ bü´ ≠ ¢ ³ Pîä èÁ ¢P d`P èŠvèðv ½ ès` £© Ø ¬† ` a d a ä N ÷≈ P ø łÐ © P ° © ü © b v m ä¬ Èð a üš æ P à √ Ð P ä âM √ Ÿ .òÓý≈ ˛©Sèt •þ≈èt ˙ÿ∫ ˛©_èÄæIüý√ ¢üšØ ˚˜u ˛©^H°Š¯n dèÁ ˛©ÜŠÈœ ŠvUŽ ä ¢c˙ÿ≤ ¢ íŠ · P d`P _èÄæI ¢ r è n ꣬ © P þ¯v ÈŠ Ð ä ø ° ý ŠvPà à £ N≈÷Ðd`P.èâЬ Ydè|− ³ Š¬˚˜ Ð≈ ê`èኯr.¢üšØ cžÐ¬ ¢ büä√`UV` 27 √ ł óŠËØP£Ð¬P10 .¢ °Š¯n ½ ŠÈÔ®¢ ³ `˙‚I ¢ ¢ £◊H òýËI dèÁ ïŠv .˛ƒèâЬ š Ø š † © b ª þ¯v © ∂ ± r à ä ÈŠ РآP V` d`P .PüšØ õ¡P` ¦ ä H˚˜àΩ Ä üÁ·Š√ d`P .èŠv@îä Âð√ ¢H èâšØd °Š¯n ½ ŠÈÔ® Vdèt YüŠÈЬ ˛©^Hd`Pü©óŠËš P£Ð¬P°Š¯n òÆ ïC—^I˛ƒüšØ YîŠv£Á ¢ büŠÈýI ˛© ä¬ Èð ù¯n Š a P â ø Pä † P š Łm P à ±ø ¯m ý †È † ø ` P √ ä îvd Pä Á √ m © Ȭ © Øèv£©½ ÐN◊≤ ½ ’Ð≈ ¢ à èኯr ,_èÄæI28 .è}≠ ¢£©˚˝Ð√ ˛´ ä Ž °Š¯n ïÅŠËÁ _èÄæI¢ PîH ,îÖÐ√ ¢ Sèàýä P¢ óŠËš P£Ð¬P11 .èŠâ´èŠvU£©³ ºU^èðv ¢ ± ° ©° Šâ≠ â † P½ ø ä î bI © îvd ¬ √ à ¨Š³ œ .èåý≈ îä Âð√ ½ ’Ð≈ ü©_èÄæI †− ü´èidè|− d`P èåý≈ è┊âÔ® |− à èኯr .èåý≈ .è}≠ ¢dPŽ C´³ U ¢ ˛´ ä Ž òäËðP°Š¯n ˛ƒ`dò÷ ˚˜Ðv _èÄæId`P.YU½ © ¬ ü© ø ý dè ø ` P ¸ £Ð ý≈ òýËšØè ü©Ä üÁ·Š√ ,ï √I è Š è V£Ł±è d`P óŠËØP£Ð¬P ,íŠ ·MæP .¢ Ä Âä ï á”tè íŠ ·MæP ï 12 .òÓ łm a š â Ÿ Ø †√ Ÿ àÐ d â¯Ðv i šl þ š ~ i â Šv æèåý≈ Sèyž ä ¢ QÔÐ≈ üý√ èvü≠ ùð√P`¢ dè|− Ä Ł±Ã èኯrïÐâý˙≤ê29 îv ø ü þ I ø ø† ` ¬ ŠvP ¢ UT`P ïäâŠ£ä ˛©íŠ ·M P13 (.òÓý≈ ïC≥UèÁ ˛©Vdèt ,V£Ł±èšl ˛©˚ı≥) .èåý≈ © ¬¬ ⟠mÄ ý¬ 30 èåý≈ èšldSèÐvH³ ≠èt °Š¯n ³ ý¬£Ð¬ êaüÁ·Š√ ïCœ .èåý≈ èŠâ´ Ø d`Ž ÿ® :°Š¯šl ïŠv ¢P` ¢üšØ PîŠâð îÖÐ√ ¢ ^P .èåý≈ ½ üŠ√èÐâä èâŠÐv ì ð .°Š¯šl ïŠv Xèv¸ P° ° ŠvPÄ Ð⣱ üš ˙ d`P ≠ √ ä ¬ © a ¬ þ¯ ≈ äïC©èåł∞üð√ ¢ ^I büšØ Sèyž I °Š¯n ¢ QÔÐ≈ ïC©è ®¢ Ä üÁ·Š√ ¢Ã èኯr ,düflŠ√ ,èÅŠËý,Uîm 15 ,èN ≥ d`P ïC≥`U ,èÅ−I14 ,XèáЯI,íà Ã≠ P È îä ø ü ø a ä ` √ ¬ ‰≥ n â ¯ ŠÐvU P ,PdPî ¡ v á Šâ ý’®¢ òÓÐ È Šv ø P ü ø Łm P ø d ÔŁ ÷H š ´ P ≤ ≈* X`î P¢HR≠ ¢ ï `^I).cU SPUST¢ cž üÔý≈¢ òÆ`¢@d`P .è ≠è Ь ³ Pî è òÆ è ðP ¢ ê ˚l 16 .ï ≥î d`P ùŠ¯Üä Šâ â b ä Á š ⬠ä vm ä √ ŠvP š C u √ ä (.°Š¯šl ¢ ¢ bü´ ≠ ¢P ¢P òÆ ¢ž ≠ VdèÐv ïŠv .¢ ³ Ь ˚ˆ− ¢üÔł∞ ³ Pîä èÁ Ã≠ © È ü ä¬ ä¬ š © £ Èð Èð ô ° æ þ È √ b vm ≤ æ üµ êíŠ ·M P17 .¢ ¢ ½ ŠÈÞŠ± ˛©M “rP †ø£ð¬ ˚¥ ¢ ³ Pîä èÁ Ÿ²ËŠ¬ û± èi³ 𬠢ü”ðv èâðP ¢ üý√ ¢Î ,è ®¢ Ä üÁ·Š√ ³ œ31ñÐ ° Ôþ ä ¬ Ô÷ ” ð ≈ Ł ≈ ä a ° Šâ≠ √ ŠvP â Ôý ø † ¯â ò ½ ≈ © b vm Í.cU ˛ƒèÐv@¢ ^H ü©^H îÖÐ√ ¢ ¢˙≤ ¢ ^H .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ùŠ¯ýä Š à P © P P © ä√ © P vd â¯âø √ ä 棴 Pd`P.büšØ Ä Š ˙¿¢ ¢˙≤¢ QÔÐ≈ üý√ °Š¯n ïC©è ® ä à èኯr 32 ¸¬ © ä ø ü √ ¢`√ ¢ ¢ ¢ìr ˛ƒèâ— °Š¯~á ˛©íŠ ·M P18 .èŠâ´èŠvèâΩU °Š¯n ³ èâø˚˜u ÈŸ¨ © ¿ Ð ä Švd ý ⟠ä bý Ð šØdï ˛©Xè ˛ƒü©c˚˜C≥ ½ ≠`U˛©¼ è c˚˜C≥ üý√ bà è ˙≤ °Š¯n ˙Ôð≈ d`Pè ý≈ ê − Ä Š ˙¿¢ ˚ı≥¢ ï vü± ï ìrï .¢ ³ Ž ï ŠËÁ £ð¬ ï ±≈ ý bd Å ± N .ò– ävŠâ ià Š ¸ a Ðv Š ` Łm å ý düµ ¸¬ ø v ø ~Š u Šv Ô É √ ¬ ¬ Ô÷≤ ÃPîŠâð è ðP üý√ ¢Î ,è ®¢ Ä üÁ·Š√ Ä ý¬ 33 √ æ ä © Š ·M ý≈ Ÿ P .è êdüH P £© Ø `˚− ¢ dü−Vîr` èi¢U û± ò− ä¬ ÈŠ ‰ â ä Ł √ ä a ¸ ¢ c˚¥`U ê°Š¯~á ˛ íâ © ŠvP å ý µ üš v ¥ø µW˙π^I.èŠâ©Vîr`èi¢UïN ± èâðPü©aüÁ·Š√ ¢Ã èኯr¢ ïŁm`^IÍ.£© P ä ¬ É ä¬ Ä ÈŠ √ ä ` ø P à bd ± ¸¬ .¢üšØ ³ Ž ïÅŠËÁ Ä Š ˙¿ √¢ Ä üÁ·Š√ Ä ý¬ 34 .èŠvU²ËŠ¬ ü©Ä üÁ·Š√ û± èi³ 𬠢ü”ðv ¢P¢ à èኯr√ä a ¸ ñÐ a ° Ôþ ä ¬ ä ` ≈ Èð √¢ bèšl` à èኯr˙Ôð≈ .¢Uò“åð≈ ¢ SPU¢üšØ ¢H•ý≈èt ¢ ˛ƒ`d ü©èኯrø ` ì ÈŠ © √ à ”v P Ð © þ à ` ³ Pîä èÁ èi_èÄæI b vm PSèŠâÁ ó®âýC©°Š¯ncdèÐv¢ û± ¢ ³ 𬠢ü” ð ¢Pà èኯr.èŠâ´ìłm £©˛ðèå® _èÄæI20 .èåý≈ èâŠÐv èióŠËØP£Ð¬P _èÄæI.¢  ≈Šdèv ˛©_èÄæI ïŠv 19 ± èä ¯ © © ° Ôþ ≈ ä ¬ ` ≈ Èð ƒ P þ¯ š P Ø ñ ý š P .èŠâ© ˛≠P`¢d˛©XPdPXPN s ,ïàÐ√I .èŠâ©YUè− ¢ ïàÐ√I üý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯kèłm Ä Ł± äØ Èš î d tø d † P ý≈ ³ ’Ð≈ ˛©ò≤Pd@³ ЬTd`P.òÓý≈ òþËŠÐv ˛©íŠ PüýÈŠÐv V`d`P .òÓý≈ _èÄæI21 .òÓ ° P° ¯ v ¯ U ø v Á Ô⠬ P Ã≠ P ý≈ èrH ¢ îä `PîH ¢©YüŠÈЬ òäËðP_èÄæI¢ ^I.òÓ X`£◊≤ ¢ UT`PYüŠÈЬ˛© ±© m ÈŠ È ø.büšØ ¢HSèÐv ¢ ½ ˚˜C©£ð¬ ó‰Ł ¢ ùŁ± ¢ ò≤U@V`òäË·≥ ¢ ö„≠^P à èኯr ´P ø a Þ © P © ` ∞èŠvÍ TP` ¢£©Y`˚˜ðÎ Í YžŠ¬I ÎòäË·≥ ¢ ö„≠ ^P °Š¯n bèÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª Ä üÁ·Š√ √ ä Šv £P © ³ d ä Ð a .èŠvUíÅ °Š¯n ¾ ŠÈð ¢ ïàÐ√I d`PèâH ü©èrH ˛©_èÄæI¢ îä `PîH .è}≠ ¢£© † ¬ © d äø U Pä v Á ä √ m √ U ŠvP¢ ¯n † ¬ © P Óý≈ † d ÷≈ łÐ .°Š¯šl ¢üšØ ¢ òÐˬ˙º ¢ c˚¥`H ê N °Š ¾ ŠÈð ¢ ^Hüý√ ò ï~nèm Ä Ł± ïàÐ√I 22 √ ý © Š © Ø W š © ä ý£ ä P √ £ ø Pø Ôý ý ≈ √ .¢ Í ˚¥ÎòäË·≥ ¢ Xèv ^P X`îŠvPI ˛ƒžð¬ ˛ƒèåþ≈HúŠÈ”|ý YžÐ¬ ¢H¢ ïŁm` ˛©ùŁ± .¢ ¢£©òNyU èN…U •ý≈èt Œ |
 • 26. 26 25-1:26 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬.èŠâ´ Ø îä ≥ ½ ≠`U †’Ð≈ V` d`P .èŠâ´èvüšØ òÆ ïsèÁ I °Š¯n ½ ≠`U ˛©^H13 üš â ¸ ½ ý š pP ¸ P è ® üÔŁ∞ ¢ ê˛ƒP ¢ _èÄæI a ø ~n Ð √ ¾ ä P ≈.¢ òÓÐ≈ ¢èðvüł± d`P,SüÁ ¢büŠ√£œ,b`düä√èŁm òÃË©^èðv ¢ ^H14 Ôý ≈ √ à ª© Ðv © P òÓý≈ ˛ƒüšØ ò“ŠâÔð ˛≠èt ö◊¿ °Š¯n ¢ènŽ ¢ óŠËØP£Ð¬PW˙π ùŁ± à ä d© š √£©•œ ©büý√èÐv XèÅý ³ PI.¢ òÓÐ≈ £©łm £©ä√ òÃË©^èðv ¢ ^HV`ìr¢ I ŠvUü ≈ b Ôý ≈ è ü © P œ P t ïŁm`˛©ùŁ± .˛ƒüšØ ˛≠èt ö◊¿ ê ÓÐ≈ °Š¯n ³ èÖä ©W˙π òæI à ŠvPò b È 26 PíÐâ¡ Sèt òÃË©¢ ïŁm` ^I15 .¢ ¢£©îá± ¢ ^H R≠ òäËŠÑ ø P — ä k √ ø P ü ¯ ”s dP£Ł± ê ƒP.èŠâ´^èðv ¢ ê ƒPVè− UèÐv ¢ büŠÈä Šfl”s ¢ _èÄæI¢ ~n˛Ð © ~n˛Ð t © ¯â ä √ Pø ØbüŠÈä Šfl”s ü©bPHèåý≈ PUüÔ®ü©bà üäÈ©³ Ł± ¢ b`£©ä√ ¢ ^Hd`P óŠËš P£Ð¬P ¯â ³ ` ° ä √ ü © P °Š¯n .èŁm ïäv ü©˚ı≥ üý√ Î,è ® Ø˚lèq £ð¬ _èÄæI îä `PîÁ 2 .èåý≈ èâšØd°Š¯n˚ˆ− d`PPüš š P v m H ý æ ≈ ý HcdèÅšÆ ïC©è ®¢ _èÄæI ¢ ê˛ƒP16 .èŠvU£©îä Ь £©SPž òþË≥ ¢ ø Pä√ ~n Ð â U √ ä •ý≈èt c˚˜ý °Š¯n3 .£©XèŠâ¡°Š¯šl`büšØ èâŠUóŒ èi¢d°Š¯n ê Ł± ¢ Šv ý¬ m äØ Èš ~nù Ô÷ Ł ≈ ý H ≈ ý H .¢ d`@d`Ž d`PTP`½ N ¡ VUèŠvŽ ¢ óšÆ üý√ ïC©büŠÈ©.èŁm ìłm £©ž üÔł∞ ü©ê Ø P d š aü d ø d ~n ”⯠ŠÐ Š v Ô÷ Ł ¸ £Ð Ô÷ èѪïuìrPdèt ïŠv ü©¢u c˚˜ý d`P¢ ˙Ôð≈ èjb`U½ © ¬ ¢ d`P,èjbüšØd Ł © vþ^èðv ¢ Yîä ˛ƒüÔł∞ ˛©dP£Ł± £©í|ä ¢ ïC—^H_èÄæI¢ ^I17 √ ø Łm P P Ã≠ P È Pdüð√ ü©^Hèåý≈ èŠâ©Vîr` üŁ± ¢ óŠËØP£Ð¬P ¼ èÐv c˚˜ý ¢ °Š¯n d`P .èj © P ø š a Šv ä √ b`£ïp˙∫ ê¢ ^I18 .èŠâ≠£©dèŠâýÁ I ¸ä¬üœ ¯šl ` d`P .PüšØ £Š¬Ž ðv XèŠâ¡ ³ PHd`Pèjbà èyžÐ¬ W˙π˛©b`dèv ¢ ³ èÅæ@ü©íáä Y˚˜ý °Š¯n4 .èj © ŠvP ø P ¯mP ½ t°Š î b ` £ ý©b P √ Šv b`£ √ ä ”s üý√ è ´ †Ł± óŠËØP£Ð¬P.è ý≈ PUüÔ® ¬üäÈ©òÃË©òÓÐ≈ óŠËØP£Ð¬P ,¢ ¢ íáä Y˚˜ý °Š¯~áä Xè ý ˛≠P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P .è b`U ï ìr Xè ý ï ü©¢ büŠÈä Šfl Šâ ˙≤Ä š š ”≈ ø √ Šv √ ≈ ¯ ä áÐ ° d ¯â å °Š ð Å j u Å≈ Švd`PPUüÔ® Ðv`Uü©bà üäÈ©³ PH¢ _èÄæI.èŠvU£©îä Ь £©SPž òþË≥ ü©bà üäÈ©³ PH ¼ èÐv P˚˜ý ïC©büŠÈ©.èjb`£©Pdüð√ ü©^I òÆ °Š¯n 5 .˛´°Š¯Ãèðv ½ © ¬ Vdè ` b ä √ P â U ` b a Šv P š v ¸ £Ð ü © P √ ä a ©b ä š b È d`Pè Ðv b Š Øb`£©ä√ ¢ _èÄæI19 .èåý≈ èŠvU¢ ¼ èÐv ¢ ³ PHüŁ± èŠvUXèv òÆ`˙Ôð≈ ü©³ PH ûÐ√èÑH ¢ ¢ c˚˜C≥ ïC©è ® åý≈ dPU˚˜ä èn˙º£ð¬ büý√èÐv ³ PY˚˜C≥ óŠËš P£Ð¬P ≥ © ä ’® Š ŠvPè ä P bPü ŠvPÄ ¬ © v þ äê i˛ƒèðv °Š¯n °Š¬üäÈ©^H.PUüÔ® äȩ긊 ˙¿¢ Yîä ˛ƒüÔł∞ ¢ √ Í.èåý≈ èv£©Yîä Ьèðv ˛©bü≠ü∑Hd`P ,½ ènè|±P,½ ·Š√˚− Y˚˜C≥ ,èv£© ý â P a † ¥ Š ý ≥ H¢bü´ ≠¢ _èÄæI ¢ büšØP`£ł±¢P` ¢d°Š¯n dP£Ł± ³ œ20 .ìnèvüµ ïàÐ√I YüŠÈЬ ˛©_èÄæI7 .èŠâ´ Ø óŠËÁ £© °Š¯n dP£Ł± _èÄæI ¢ ïŁm` ^I6 © ü © Pä √ ≠ äØ Èš ° Šâ≠ ý d P üš P @ Pø P √ ä ø P Ø ä¢ _èÄæPI ¢ ïŁm` ^ I .¢PdèÅšÆ üý√ ˛ƒèðv ïŠv ïC© ® Šâ©dP£œ †◊Ð t ≈ •ý≈è cdèÐ ¢ ïàÐ√I ¢ bü´ ≠ ò≤è ≥ ¢ bèš ` .òÓý≈ íŠ ŸŁ∞ ` °Š¯á± òÆ ½ ’Ð≈ â ³ š è d`Pè v ý` ¹ v © d ä √ ü à © l š† ≈¢¢ ˛ƒèð ¢bü´ ”ä P ïCœ È© ® *ÍûÂI Î Xè è °Š¬üäÈ©^H £´ Ø ³ ’Ð≈ Y˚˜C≥ üý√ V` ïC©è ® ø ³ PH¢ _è æIüý√ ¢üð√ ¢ _è æI°Š¯n¹ ◊Ð Ã≠ © ä v ä† È √ ü v ä üŠ .èå d ª vi P P.¢ ° ¢ b ä Ä P Ôł √ ∞ ø v ä š Š ÄP .¢ ³ Š¯åł∞ ü©^H¢ ^HV`üý√ ¢ YüŠÈЬ ˛©^HïàÐ√I ïC©¢èŁmüšØ Xü”Ö≥ ïŠv ü©³ PH é ° È Pø P Ø š P d à √ b.PUüÔ®bPüäÈ©d`P ê¢ bü≥UèÁ ¢ _èÄæI îÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈21 ŠvP ä √ m© P © P .¢ è ®áŠ√P¢ _èÄæI¢ ]üÁ ¢ ¢£©íý¡