Urdu bible old testament
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Urdu bible old testament

on

 • 316 views

 

Statistics

Views

Total Views
316
Views on SlideShare
316
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Urdu bible old testament Urdu bible old testament Document Transcript

 • 1 ¦ ÃPîŠâð ù√ ¬³ËŠ¬ èiíáä òÆ òäËðP †Á dU ¢P ˚l d`P¢èj †Á dU ¢ íåð≈ ¢P` ³ËŠ¬ñÐ √ š ¬ ½ ± Â√ š à P ½ ± © Š √ ≠ ñÐ dèÁ @èièŠâä H rP ¬U šØ å † Šv ä m √ .¢èNł∞PÄ ø ïŠv ïC©èåŒU¢ PîÁ .èŠâ©PîŠâð ¬ òäË− `d .³ U ì ð ø b ≈ äb v üš Ë∑ ø t .èâЬ ³ UP˚˝Š¯ý £© Ø ñÐ ¢ Xè− W˙πòæI13 P ˛≠èÁ W˙πYdüð√ ³ Š¯nŽ 2 .èŠvèn˙ºPîŠâð ü©°Š¯nŽ `³ èÅæ@¢ PîH °Š¯n PîýЬI m °d ¬ ³ d b Pä Á √ m âP P © â ý≈ ï Ž Š˜Cł ˛ƒü© £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P : òÓý≈ ³ P£Š¬` d`P £ð¬`H ¢ dîä Ÿæ .òÓ äv ˚ ± à °d b 1 cdèâø d`P îä èłm ,³ düµ .³ U èåý≈üł± ý v W b *.òÓý≈ Q◊ý≥ £ð¬ ñ ø Y£ð¬`P ˛©˛ƒèðv W`d ˛ƒPîH .èåý≈ PHšØ èŠvèåł∞P˚Š˜yîävP NË £ fi ä à Ám ü bI ø ¬ ød`P³ U òäË− `dïŠv d`P.üšØ PîŠâð òäË− `d°Š¯n ³ èÅæ@Î,è ®ä PîH Ä ý¬14 b P √ m ¢ Á¸ ø ä m üš ø ø ü©òäË− `d¢ PîÁ 4 .òÃË´ Ø òäË− `düý√ ÍèŁmüšØ òäË− `dÎïC©è ® ä PîH Ä ý¬3 √ √ m ¢ Á¸ ¡ZèÁ d`P.¢èðv dP˙¿˛ƒèáä ˛©ó‰ ZèÁ òäË− `dïŠv d`P.c£©ë ©½ Pd òäË− `dü©c˚˜yîä P¢ PîH Ä ý¬ .˛ƒüšØ Xü”Ö≥ ò“åÐ≈ YžÐ¬ òäË− `dü©PîH èåŒU m √ à ä −√ m ø kPü a ø Š v ä Á¸ à √ m £ ø Á Šv mïŠv , ïC© è ®d`P15 .c£© ˚lèq ü© bü≠èt d`P büä√I ü© * ½ èu`P èiͽ PdÎü©c˚˜yîä Pd`Pͳ UÎü©òäË− `d¢ PîH5 .èŠvU£©VM ÄŠ ¢ š U a a Š v bI ø ä Á √ m î Ë”r øòÆ èáŠ√PÍ.¢ìŠâÔð≈ ü©¢èŁmPH¢P£ð¬ ³ Š¯nŽ £©Vd°Š¯n òÆ ³ èÅæ@(düä√)òäË− `d š √ à ≠ ä¬ ° d Èð šb P ø .èŠvI Xèv U ä ä m ³I ¬ ¯t £ ä Á à ≠ P˛ƒP˙ÿŒ £ð¬ bU .èŠâ©PîŠâð ü©büŠÈä − `d YžÐ¬ `U ¢ PîH ¢ ^I16 .PüšØ √ m È Ë∑ ˙Ôð≈ Ä ý¬ d`P˛ƒüšØ Xè .èåý≈ ³ Uì ð ïŠv .˛ƒüšØ ñÐ ¸ à b ≈ à t − a ŠâÔ ¬ ø £ ä Á Ã≠ © ä£ð¬ ½ Pd W˙π òæPH êþ≈ .èŠâ©PîŠâð ü©òäË− `d YžÐ¬ ¢ PîH ¢ ¢ ¢£© √ m È √¢ ^I.èŠâ©PîŠâð ü©òäË− `d˛ƒüÔł∞ cdîu ¢ ^H¢©ä ìłm ˛ƒP˙ÿŒ òäËðP © P ¬ ø þ ø P Ô⠢ ä m ¬ ÈŠ √ bèÅæ@.³ U P˚¥`H ³ P b U Áý √¢èå® êê £ð¬ ³ Š¯nŽ 17 .èŠâ©PîŠâð òÓÐ≈ ü©b`dèâø ¢ PîÁ V`ìr ¢ ¢ ¢üšØ óŠË °Š¯n büN ± `U ü©˛ƒèðv Î,è ®¢ PîH Ä ý¬ 6 ä U nG Åł∞ ° d √ U ¬ ý ä m √ H Ã≠ © ä È √ › ä √ m ä Á¸³ U d`P aPd18 .èŠvU žŁG °Š¯n òÆ ³ èÅæ@ü©büŠÈä − `d ³ PI ¢ PîH ¢© PîŠâð ü©eìÁ ¢ PîH W˙fløI7 Í.¢èłmèvüšØ PîŠâð PüšØ ³ èŠâ≥dU ¢ Ä P@V˚˜CÁ ŽbI ½ £± šb P ¯t b ä Á Ôâ √ m ÈŠ ¬ mä Á √ m P ÃØ ä ¬ b Èš © a Š ±UïŠv .èŠâ©óÃ≈èu °Š¯n ³ èÅæ@ü©büŠÈä − `d bPI ¢P¢¢¢£©½ ≥üœ ¬ èi˛ƒèðv d`P .èåý≈ £ð¬`H ¢ PüšØ ïN ± •ł◊H èi˛ƒèðv .èŠvU£©VM ÄŠ ü©˛ƒèðv ¢£© b P ¯t ³ ä t Ã≠ © ä † m£ð ¯ È √ ä P © É ® ä î Ë”r ä © Ø å š Šv ä m √ kP¢ Š v ø ä b P Pä Á √ m ÷Ëä © É łŠ ¬ .¢ èNł∞PïŠv èåŒU¢PîÁ .èŠâ©ë ø c˚˜yîä Pü©òäË− `d .èŠvU Xèv èi ͳ èÅæ@ Î ü©PüšØ ^H¢ PîH8 .èåý≈ ¢¢PüšØ ïN ± P˚¥`H U ä bI üš Ë∑ ø t .èâЬ ³ U èåý≈üł± £© Ø ñÐ ¢ Xè− W˙π^I19 P bI U à Ë∑ .èåý≈ ³ U P˚¥`H ïŠvd`P˛ƒüšØ ñÐ d`PXè− W˙fløI t P cîä £ð¬ d`P bèŠâ”åł÷≤.³ I bPüł◊ä èðv v bU ≈ É °d v ÐP ä°Š¯n èÁ Ω £ð¬ ³ Š¯nŽ ,°Š¯ÃèŁm˙ÔÐ≈ düä√èŁm ˛ƒ@°Š¯n ˛ƒèðv Î,è ®¢ PîH ˙Ôð≈20 √ m ä Á ½ èvèÐâä d`P ³ Š¯nŽ êÁ . ³ U P˚˝Š¯ý a ý ¬ ° d −± b á v ∞ Šv ä ÷Ëä © b P ¬ £ √ m P Ô ý dP √ ä √ ä łŠYžÐ¬ °Š¯n dîä Ÿæ ¢PîH W˙π òæI ˙Ôð≈ 21 Í.°Š¬˙Ið≈ ¢ž H cîv£ð¬ £©üšØ õŸŁ èŁÄŒ ˛ƒèðv TP`¢èŁm èŠvèðv ¢ ¢ ³ èÅæ@Î,è ® ä PîH Ä ý¬ 9 â ä Á √ m ¢ Á¸ ∞¢P` ¢˚˜ý °Š¯n dîä Ÿæ .èŠâ©PîŠâð ü©b`dPîä èŁm ¢P` ¢d óŁ÷ ` ½ ≥èᣱ ü©³ Š¯nŽ òÓ®H ¢ PîH10 .PüšH òÆ èáŠ√P üý√ Í.¢@˙flä ³ Š¯nŽ êH ≠ ä Šv√ â ¬ v ≠ äÔ È® † ° d üµ ä Á √ m Ø š √ à P √ ° d −Á á± ¡ ≠ ä Ô® ¬ ¡PîH ü©b`îä £ð¬ ¢ ó‰ ˚l ¢P`¢d£ðG``Ž èÐv d`Pü©b`dPîä èŁm ¢ ó‰ ˚l èåŒU¢ PîH d`P .èŠvU Xèv èiÍdîä ŸæÎü©Ä P@V˚˜CÁ Ž ¢üšØ èŁÄŒd`P ÍòŒ Á Î m Á v © š È d v © š Šv ä Á √ m ä â a Š ±U à √ Šv −± á .ò–ò“åÐ≈ (_ü”Á≤)Ydèt ïŠv ü©PîH d`P.èŠâ©PîŠâð ¢ k Ä m Á ¬ä √ Ø .¢èåł∞PÄ ø ïŠv š †òäˬP d`P ü≠üÔðHü”Gð≈Î ,è ® d`P YU ½ © ¬°Š¯ ä m ð ≈ å ¸ £Ð ä≈P¢PîÁ 22 √ ¢ £© PîŠâð ü© büä√PU d`P ^è噳 Š¯nŽ Î,è ®¢ PîH ˙Ôð≈11 √ ä ¬ °d √ m ä Ácîä £ð¬ ¢ ½ ’Ð≈ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P .`U ˙ÔÐ≈ü© ä Ÿæd`P à èyžÐ¬ü© ”áä TP` ñŠ¬ ½ Á dU ¢ cüŠÈ≥ d`P °Š¯Ãèj †Á dU ¢ cüŠÈ≥ d`P b`Uüð√¢P` v ø † °d b`dîâ ` £ bü √ ³ËÐ †± © v P½ ± © ≠ Í.°Š¯ÃèŁmüšØ èáŠ√Pd`PÍ.c£©PîŠâð ³ËŠ¬ èiíáä òäËðP½ Á dUê š l d`P.c£©PîŠâð íåð≈ v ¬ ñÐ √ ¬ †± ŠvP˚ ¬ ≈ üš Ë∑ ø .èâЬ bU bPüł◊ä èðv £© Ø ñÐ ¢ Xè− W˙π^I23 d`P¢èj ü© √ ¢P`¢£© Šâð ü©³ èvP d`P ^è噳 Š¯nŽ 12 .PüšØ òÆ √ à P b`Uüð ≠ ä Pî ¬ W ä √ ä ³I t P °d š è ÷Ëä äP¢ ø ¬ ïC©áŠ¯Łm Íèv@ łŠ ¢ £ð¬`P ÎèŠv ÍèvdP £ð¬`P ΢ Ä ”Ñ≥ è|øP ³ èÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª òÓý≈ Q◊ý≥ äž šØ † b dä Ð £Ë© ¡ â◊≤ ¯ â◊≤¢ ó‰ ú”ýÁ d`PbèŠâþåł∞ ú”ýÁ ^èðv ¢ büŠ√Uü’Š ¼ ìnZèÁ èŠv ½ èu`P ZèÁ © ≈a m a m £ð¬`P¢ ¢¢£©½ πèܱ ˛©büłNÐ≈ ¢P ¢P` ¢d °Š¯n ï~áä üÔ™Vîä £ð¬ Ã≠ © ä † È √ ◊ ä¬ ≠ Èð äØ Èš √ v ¯šl ¢ üšØ `˚− °Š¯n ½ ¿`¢ óä≈üð√ d`P ^P`ènP aìn .°Š ý √ ¥ ¸ © ¼ .°Š¯šl¢ž P √ ý d
 • 2 19:2-24:1 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ Ž èÁ @èiíáä ˛ƒèáä I d rP √ ä √P ³ èáä Id`P ¢èðvüł± ¢ òŒ H .³ I bPüþÈÔł∞ b √P à √ © − Á bU á±PîŠâð ü©³ èÅæ@`³ Š¯nŽ ¢PîÁ îä `PîH .¢  ≈Šdèv ˛©³ èÅæ@`³ Š¯nŽ ïŠv4 ¬ b P ° d ä m v Á šØ ñ ý b P ° d √ m ½ U b © ¡ â◊≤ ° d aPŽ ˛©³ PHü©b`düä√èŁm ¢ ó‰ ú”ýÁ ³ Š¯nŽ Î,è ®ä PîH Ä ý¬24 √ m ¢ Á¸ ¡ I½ ¿` ^H5.¢  Š v¸ P Ø ñ ý š ≈dè ˛©^HòÆ` ¢@¦Š¯ð ½ Tè üŁ± ½ ¿` ^Hd`Pè © P š à P ù v a m ¸ P Šâ √ ¢¬dd`Pdüä√èŁm ¢P`½ ≥èᣱ YžÐ¬ ˛©ó‰ ˚l .c£©PîŠâð ¢ ½ Яtèâ≥˛© ä— È äŠ â ≠ † £ š ¬ø † äèåý≈ ¢ P ïŠv.èåý≈ èâ´ °Š¯ ä≈ PUüð√ èŠv Yž èåŁ∞ ˛ƒü©£ð¬ ³ Š¯nŽ Ä Ł± ¢ ½ èÐv ˛© Ôt È ýH P d à ° d† Ø a š .PüšØ òÆ èáŠ√Pd`PÍ.üšØ ïsèÁ I°Š¯n ³ PH£© Ø PîŠâð dPîä èŁm ¢üÔł∞ ¢P` š pP b üš ¬ v þ √ ≠¢£©Yž èÐv ½ ªPdŽ d`P .èåý≈ èŠvèt£Ð¬ °Š¯ ä v ° d ä m v m ä üŠ √ ä d † d √ ‰ ä Á é ¬ v √ m È © ¡ š ä Á ò−±` ¢ PîH .¢ PîŠâð düä√èŁm ¢ ó‰ ˚l¢ PîH W˙π òæI25 ä≈ ˛ƒèð £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ PîÁ îä `PîÁ ïCœ È© √ m P ä ø °d ≈ ³ è ä P ˛ƒü©£ð¬ ³ Š¯nŽ ¢©d`P èåý≈ èâ”ÐvP ïÅ−ł± èi˛ƒèðv ¢ ³ Š¯nŽ 6.èåý≈ ïäv òÓÐ b á√ à d`P .èŠvèn˙º PîŠâð ü© düä√èŁm ¢P` ¢¬d d`P b`düä√èŁm büýÈ≠èðv d`P b`düä√èŁm ° d Ôâ ä— ý ‰ ÈŠ ¬ ≠ È äŠ â .èåý≈ èv£©Ä P˚˜t ü©°Š¯nŽ Ydèt ý a Š ³ d Ø å è Šv ä Á .¢ èNł∞PïŠv ïC©åŒU ¢PîH š √ mèŠvèâЬ ü©³ èáä Pd`P ˛≠ òþËI ¢ ³ Š¯nŽ ¢ PîÁ îä `PîH °Š¯n adü∑ ò‰Š√P7 ä b √ ≥ø °dä m v Á ½ √ m £ð¬ ½ ’Ð≈è− H òäËðP êþ≈ ü©* ³ èáä PóšÆ Ä PÎ,è ® ä PîH Ä ý¬ 26 † á≥ ¬ ŠâÔ b √ a √ m ¢ Á¸.èŠâ´³ Ь W`dYŽ êbèáä PÄ ý¬ YUêÔð≈ ùä èt ˛©˛´ ä Ž °Š¯n Q d`P ¢èðv °Š¯n dîä Ÿæ bèáä P d`P ¢d òÆ èኯŁm óšÆ ³ èáä P d`P .¢ °Š¬£©PîŠâð ° U ŠvP³ √ ¸ äü √ v îvd èv ä √ à ⠳ √ Ø š š b √ ´ ¬ ≤ ≈ ≠d`P.¢ °Š¯n bîr ïC©üŁ±èŠvè}≠  èÐv ê ¯n ½ Ÿæ ò¿˚−≥ ¢ PîÁ îä `PîH 8 b`îä £ð¬ XèÅý ¢P` ¢ž H °Š¯n eèÁ Ω d`P ,£ð¬ büŠÈ”åł÷ XèÅý ¢P` ¢èŁm Ø š ³ ŠvP°Š † ˝ ä mv Á √ m v ≈ ≠ √ ä dP É √ ä^H¢ PîÁ îä `PîH 9 .èN ® °Š¯n èÐv ^Hü©³ èáä I ¢üšØ ¢èâЬ ¢ UüÁ Pä mv Á √ m åd  P b √P à √ √ Ã ä © ± √ à ∂ ¬ Í.¢ìłm òÁ ˙≤òäËðP £ð¬b`düä√èŁm ¢üÔł∞ d`P£ð¬ b`düä√èŁm cžÐ¬,£ð¬ √ þ £ ‰¡ ˚l PŽ düflÐ√ d`P½ Á dUè ä − üH ¢ ó‰¡ ˚l °Š¯n  è Pî d`P .è ©Pî ð £ð¬ ½ dü∑ òÆ òäËðP ü©³ è ä P ¢ Pî ¢ ^I27½ Á dUd`@˙ÿÞ≈ ¢ ó š îÁ†± P © r †± ÅËø Á © ± š Ðv H m Á Šâ Šâ¬ a š ¬ b á√ ä H Ã≠ P √ Á È m ≈ ½ Á dU TP` ¢U ˛´ Ž ñ¬ büł◊Š¬ ¢  è V`ìr ¢ ^P .¢Pü— ÓÐ≈ ½ düª d`PU˙≤ü©³ PH¢ Pî d`P.è ©Pî ð ü©³ è ä P£ð¬ ½ ’Ð≈è ≥òÆ òäËðP ¢ ËÐ ËÐ © òÓÐ †± ä ¬ îä d ²Š ÈŠ v Ðv © √ à kò a b ä H√ Á m Šâ Šâ¬ b á√ † − š ¬ ä á √òÓÐ≈ ½ Á dU TP`¢£©PîŠâð dü·− èi(YîÐv ` òŒä ) c£ÐH d`P ¢P d`P .èŠvèj ¢ PîH d`P .YU (èrH) ¸© ¬ ü©³ P¢ PîH28 .ò−Á ½ dü∑`í|− ˛© †± √ ä ¬ ø Šâ¬ ¬ N∞ Ôł P √ m H ä Á U ½ £Ð b ä Á √ m ‰◊Ð≈ a ø ≈ .èŠvPü— ü©^H d`P à èŁm íŠ Ôð °Š¯n ³ Š¯nŽ d`P `£©íáä ¦ ÃPŽ ºP òäËðP óý≈Î ,è ®¢ ³ PH k P ` â °d √ ù√ ˙ ¬ ø b ≤.˛ƒ£©Ä P˚˜t ü©büýÈÁ dU¢  èÐv d`PòýË’≈ Yîä ê ø ³ îr10 ý a Š ± © Ð v ŠvP¢ b d`P £ð¬ büŠÈ”åł÷ ˛≠P` ¢èŁm ˛ƒèðv °Š¯ndîä Ÿæ ïC©è ®d`P .ü≠ ¢ °Š¯n íŠ ü◊ý òäËðP ä à √ â ≠ v ≈ ¬ Áä H È≥.°Š¯Ã´³ Ь õ ä n èibüŠ√îä cžÐ¬dèłm£© Ø óI °Š¯n büÁ è− Yîä òÆ` ˙Ôð≈ ê ˚l ¢P` ¢˙ÔðI ¢ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P £ð¬ b`îä £ð¬ ¢P` ¢d°Š¯n eèÁ Ω â ° Ðȯ v £ üš ‰ ±t v š ŠvP š ≠ ä ≈ ä ”m ° d √ Èł v ≠ äØ Èš É ≈ Yî ò‘Š °Š¯n ê ~Švü± cdè d`P.PüšØ ³ üŠ¯s Xè è Yî ò“ ð 11 Œ è ðP £ð¬dPî è m H ¬òýË’Ð ä ≈ v ~nï t b vi ä ä v ≈ ` łm ä Í.à ìG ó â ä Łm v¢ ^I .¢ èNł∞P òºèièvüµ èiï~Švü±12 .èåý≈ èvüµ °Š¯n ê^P .¢ XèÅý ¢P` ¢èj ³ èvP Î,è ®¢ ³ PH ¢ PîH V`ìr ¢ ^I29 © P Ø å š ä ä ~n Ø š ≈ ≠ √ ä PH W ä ø b ä Á√ m © P³ ü◊Š± Xèv èiYîä Y˚¥`H13 .èåý≈ òÓÐ≈ ˛ƒèÅŠË”t ë ,˛ƒü≥ £ð¬ bèšl` V`ìr PŽ Á düflÐ√ ü©óý≈ ½ Á dU¢ bà üŠÈ≥ XèÅý ¢P`¢üšØ PîŠâð ¢ ³ËŠ¬ d`P cUüð√b ËŁ ä v U ä äø ý â îr H †± © ` ≈≠ ä √ ¬ ø ñÐ š ä ’≈ ÈÐ É š © ¬ ¬ ~nd`P14 .¢ Yîä ò‘Š ˛≠P` ¢ °Š¯n ïN ± ˚l ¢èŠâðüÔýËŠP ê. èåý≈ èŠvUPŽ Á düflÐ√ ü©b`düä√èŁm dèÐâä P¢ ^èå™ ≈ Y˚l d`P30 .büšØ èŠvU ¢ Ø v ≈ îr ¬ © Y˙ÔÐ š ©Yîä ò‘Š ˛≠P` ¢ °Š¯n ê¢ düH P ˛ƒüäÈŁ± .èåý≈ ï~ŁmU Xèv èiYîä Y˚˝Š¯ý büŠ√îä ”Ðv ˛©³ èÅæ@d`P¢èðvüł± ê š l ¢P`¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ ïC©è ® .büšØ v ≈ ä ’≈ ÈÐ ~n © µ Ð ä v v â b P à √ ŠvP˚ ≠ ä áÐ ° d ¯ d`P .èåý≈ aP˙ºXèv èiYîä òÓý≈üł± d`P.¢ düflÐ√ ü©^I ê ˚l Q◊ý≥£ð¬ ³ Š¯nŽ d`P cîä £ð¬ ê˚l ¢P` ¢ž H °Š¯n ½ ä v šØ P ŠvP š £ Ë ° d v ŠvP š ≠ ä dP √ √ ä ä ªd`P ¢£©˛ƒèÐâÁ èÐv °Š¯n  èÐv ¢ ³ îr ü©XU@^H¢PîÁ îä `PîH15 ©b P Pä m v Á √ m .PüšØ òÆ èáŠ√Pd`PÍ.èj¢èå®îÁ š √ à PŽ r.èå® °Š¯n òÆ Â èÐv ¢ bîr ü©³ PHd`P èŠâ´¢ ¢©SèåÐ≈ •œ ˛©Â èÐv ^H ½ ’Ð≈ ü©^HÄ ø V`üý√ èåŒUèåý≈èŠvèn˙ºPîŠâð ü©³ Ł± XèÅý ïŠv ¢ PîH31 d š © ³ b ≠ Ôâ ÈŠ ŠvU P † P† Šv ¬ ° ≈ ä Á √ mVüŠÈ≥ ¢ ½ Á dUò‰©ùŁ± °Š¯n  èÐv Î,è ® ø XU@^H ¢PîÁ îä `PîH16 © †± ¢ P P ä mv Á √ m b þ üš Ë∑ ø t .PüšØ ³ UèâÔł∞ £© Ø ñÐ ¢ Xè− W˙π^I.¢ ¢ òÆP — ”å≈ š k н Á dU¢P`¢UYdè|ä èŁm ˛©YîÐvd`PòŒä ³ œ17 .¢èå®Ø èłm üý√ ü©†± ≠ ä Š Ȭ √ Šâ¬ ° Šâ≠ ≠ ¢ š ©£´ ïC©èŠ U óŒ òÓÐ≈ ïŠv V`d`P .è è ®ïäv Ž ´ š l üý√ ü©íåð≈ ¢^Hüý√ ¢ ïŁm` ò‰ P v P Hø m H © ³ üœ` XPd@.³ U bPüý√èt b t P b vå £ ˚ ä Œ ł © ¯n v ⟠ý ¢ H Ã í †± √ √ m à Š ˚˜C± š l Á b ³ æP ³ ¯nd Í.èj à èŁm˙≤üý√ üý√ èj¢èå® åð≈ èi½ Á dU PîH2 .˛ èðv í Ž Š ˚ ˛ °Š ³ P d`P bèÅ @` °Š Ž W˙π ^I P b ä t Ã≠ P ¯ È © È Ä≈ ð ä ³ U °Š¬üý√èt ¢P ¢ ^I .èŠvU£©Pdüð√ ü©Xèi¢ ûŠ”Áý òäˬP¢ √ 2 ½ düª ò“ ≈ a ð ³ U ^N àH ü©^H d`P YU ½ © ¬ ü©³ U °Š¬üý√èt ¢ PîH3 .èŠâ©XPd@ b î≥ P ¸ £Ð b √ m ä Á P È Pb © ü © È Ä≈ ð ä ¢ P èŠâ©XPd@³ U òæP ¢£©PdHð√ ü©Xèi¢ ûŠ”Áý òäˬP ¢ ^H .èŠvUdP˙¿ Ôt √ P°Š¯n¢ Pd`Pèj Ø ïävèNł∞PèâšØdìŠâ© iXU@Î,è ®ä PîÁ îä `PîH Ä ý¬ 18 Ôt È üš å ä Pè P √ ¢ m v Á¸ m √ ä m .èŠvèâЬ ³ UZèÁ ê ©³ U^P¢PîÁ ä b m ŠvPü b Í.èjbà èâЬ dèj n ê |øPîä ä èn ˛©òæH ` ä Uî ŠvPè ⬠P ¯ ä áÐ ° d fiø¢ òþË≥ ˛©³ Š¯nŽ ¢ Pî î `Pî 19˚l ¢P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ ñ ø š ≠ °d ä Á ä H √ m v Á m òäË·≥ èiXèv ¢ ÍXU@ Î èŠv ÍR≠Πͳ èáä PÎ ö„≠ ïŠv °Š¯n ³ èÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª ³ èáä P ä ¯m P ŠŁ ü b √ b d ä Ð b √¢ PîÁ îä `PîH d`P .èŠvèâЬ ü©cîä £ð¬ ˚l ¢P`¢ž H°Š¯n ³ èÅæ@d`P ü© ä√èŁm√ä m v Á m ä v š ≠ ä dP b P √ dü .¢ W˙π˛©[èÜ≠P¢P`¢UòäË·≥ ¢ ÍòþË≥  ˚¥ÎèŠv ͳ Š¯nŽ Îö„≠ïŠv.¢èâŠU šØ ≠ äŠ È¬ ŠŁm N W ¯ °d šØ ý¬
 • 17:3-20:2 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 3ïC©èŠâ©^üÂ◊≤ ¢ bü´ ”ä P°Š¯Ã´íå® ¯åŒ @òŒP7 .èŠvèå® ø PòÓÐ≈ ¢P XU@.è}√U Xèv èŠâ©è|ä P XU@ïC©¢ ¢ ¢vU ïŠv èŠvT ^èðv ¢ XU@ü©XèÅý ³ P √ ä üv â °Š v P ä ä v ¢ ¯ ät P Š ä √ P Ã≠ © ä ÔŒ È È Š © P ≈b ø ŠvP ø Ã≠ N¬ © Š È ýð È ≈ √ ä ≈ ≈ ≠ ä Ø ° d fiø¢ c˚¥`U ê ¢P ¢ ¢ ¢ ˚˜ŁÄä P •ł◊®¢bü’ä≈P .¢ ïäâšØ£Ð¬ V` XèÅý ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ ñ 20 .èŠvU Xèv èiê ˚l ¢ °Š¯n ³ PI ¢ Ôý Èš ä ŠvP š ø b ä √ .èŠvUêž ü©büŸ‰Ł± ¢P£©ž üŁ± XèÅý d`P èib`îä £ð¬ XèÅý ¢P` ¢ž H°Š¯n Yîä ”H ˛©³ èÅæ@d`P èib`düä√èŁm yU ä¬ d Èð ≈ v ≈ ≠ ä dP √ â Ðv b Pí ∞ °Š¯n  èÐv PîÁ îä `PîÁ ,°Š¯åý≈ òÆdíł °Š¯ÃPüšØ Yž ä Ôþ≈ Xè− ³ U ^H8 ł m v m š m v îâ t bI P b`îä £ð¬ d`Pb`düä√èŁm dèÅ− ¢ ¢ XU@.èN ® v ¢ XU@ib`düä√èŁm ò“}ä Ł± v æ√ ä Ð √ P å dXèä ä √ Pè ÈòäËH Ž P`@˛©ò≤îu í ∞ ˛©^H¢ ½ düª òŒ Pd`PXU@Ä Ł± .èåý≈ èšld£© ≤îu ïäv dèj n ûÃT ¢ ¢P òÓÐ≈ ü©ò‰©¢P ¢ °Š¯n XèÅý ³ PH³ œ .èåŒU ü© ød P ł Pä a √ t P† ò Uî √ Ã≠ ä ¬ È Èð ¯ ät ø ≈ b ° Šâ≠ ŠvXU@^H£©dè|H ¢PîÁ îä `PîH9 .¢ ¼ Ôł∞ °Š¯n ž @˛©büýÈÁ dU¢  èÐv üý√ ^Hd`P èŠvUìH °Š¯n îä Šä Y˚ˆ™ü©XU@ ä PîÁ îä `PîH ¢ ïŁm` ^I21 .èŠvèðv P P ð√ ä m v Á √ m ô † È dP ± © P t â¯v P¢ m v Á ø √ m P Í?¢ bè ®üý√Î,èåł∞üð√ ¢ £ð¬ ¢ ½ øü´ü©ïC—˛≠èÁ ^H¢ ò“áð â |√ Ø ø H ø †− √ d`PèŠ ≠Sè ä ü©ò“áð√ ê ˛©ó‰Ł± ¢ š Łm m P © ŠvP ©Y˚˜ý ˛©ò≤îu í ∞ °Š¯n  èÐvÎ ,èŠvU aPüŁ± ¢ XU@£ð¬ ½ èÐv ^I10 Šv ł Ä √ ä P a P XU@ ©^Hd`PèŠâ©PîŠâð ü©½ düª ¢ ò“áð√ ^H˛©XU@¢ ^H22 .èŠvU£© Pü P ¬ a ø P Pä√ P © ± È ä üł ° Šâ≠ ä ø ä¢ ]üÁ cdèn ¢ ^I èåý≈ ïäâšØ£Ð¬ °Š¯n ïCœ ± ³ œ .èâH ¢ °Š¯n ü©Ž P`@ Ã≠ P v √ d P ,è ® ©•œ ©½ düª ^H¢ ^HÄ ý¬23 .èŠvìH^èðv¢ £ ŠvUü a P ä P¸ √ Ðv © Í.èŠâ´¼ Hł∞ üý√ bèŠvžšl ˛©^Hd`P .¢ îä ä èn òÆ Y˚˜C≥ ùÐ√ üý√ ïŠv ,¢ êþ≈ Ä P Î †Ô î P Ø â¬ š Š š Ø ŠâÔ a šè}ä ä üý√ ïC©è ®¢ ù©ïŠv ¢ •Ł◊ √ ä ø ≈ ý H Î, è ®¢ XU@ ä Pî î ` Pî 11 ø P¢ Á ä H √ m v Á Ø Pø d`P .¢ èŠv@¢ ó š š ‰Ł± òÆ c˚˜C≥ 󉣱 è ^Pd`P.°Š¯šl òäËЬ ¢ büŠ√N Y˚˜C≥ Š ø î žšl Š Ȭ m iïŠv ¢ •Ł◊H ¢ °Š¯n d`P ?èŠvèå® åð≈ èi½ Á dU ïrüäÈŸ≤ ^H¢ üý√ èŠâ©d`P ?¢ ø ýä ≈√ í †± Pä √ Ø š Ø Ã Í.¢ ˛ƒüšØ PîŠâð ¢ U˙≤üý√ ïŠv ïC©è ® š ¬ø d`P.büšØ èâŠUXèv èi½ düª °Š¯n ü©^P ý¬ ä a ≈ è ½ Á dU^Hüý√ ï ©òÓý≈ ò‘® è Í.èvèå®äv íåð i†± P C ä ï a ½ Ðvü©½ düª ùŁ± ¢ c˚˜C≥ ¢ üý√ Î,èŠvU aPüŁ± ¢ XU@ ¬ ^I12 a Ã≠ È Š ä H √ Ä √ P£ð P ä Ø ý š ¬ d .¢ èvèŁm üšØ èiYüŠÈЬ òäËðP £©ž üÔł∞ ü©¼ èÐv bèn ¢P U˙≤ ¢ ^I24 a ä¬ Èð Ã≠ P È H ≤^H¢ °Š¯n ¢ ïŁm` ^I èŠvU ¢ íåð≈ èi½ Á dU ^H¢ ½ düª òÆ`èŠvèâЬ Pä √ ø P Ô÷ Ł †± Pä a √ š ä ý ° ± š ŠvPbü .°Š¯šl ¢èŁm ³ Ь ó‰Ł òÆ ê ä√`UV` d`P √ .èŠvèå® © åð≈ üí â ¥ ° Šâ Ôý ≠ ≈ .¢üšØ °Š¯ ä≈ Vîä ≥˚− V`³ œ¢ ïäâšØ£Ð¬ büä√`UV`25 √ à Í?èŠâ©èŠâ©¢ üý√ Î,èåł∞üð√ ¢ ½ düª ¢ PîÁ îä `PîH Ä ý¬13 √ ä ø a ä m v Á¸ √ m ¸¬ n ¢ √ ≤ ¢ ¼ ä¬è Î,è UÄ PüŁ± ¢ ½ düª^H°Š¯n d`PèŠâ©Ä Š ˙º`£œø •Ł◊ ä ¸ t Šv a ä a √ P .èŠâ≠èå® åð≈ V` ¢ í √ ä Ž èr@èiVèâ´ d ÁP ä ,è ®ø ¼ ä¬èt ¢ PîÁ îä `PîÁ ½ ¿`^H14 ¢¸ ä m v m¸ P √ ¢ °Š¯n ³ PH d`P èŠâ©PîŠâð ü©½ èvPüŠÈ± XèÅý ³ Ł± ¢PîÁ îä `PîH ø b ¬ aä ≈° ä m v Á √ m˛ƒP£Á YžÐ¬ ¢P`c˚˜ý ¢ ^I.¢ èŠâ©XèiP£ÐHòÆ ½ ’Ð≈ ïŠv ¢ üý√Î Ð ± £ flø ≈ ý H Š v Ã≠ P Ø È š ¬ š† ä H √ ½ düª ^H¢ ¼ ä¬èt .¢ TP` ¢¬d dèŠâª d`P Qłm òÆ ¼ ä¬èt a Pä ¸ √ Ø š ä— È äŠ â Tè š ¸ ≈ ò‰©¢ Â è ¢ •◊H ¢ Pî ï ©¢ ñ ∂ ï è ©Î,è ∞üð√ ¢ 3¢P¢ .˛´ Ø ½ ≠èm ˚˜Å® Šâþå™ Š˜ý ¢èàH ¢ ½ èvPüŠÈ± £— .˛´ Ø ä ¬ Ô÷ üš ¸ ý d`Pè ¯ Y˚ v ”v ≥ © a ä Èð Ł Ð ŠvU üš ½ Á dU òÓÐ †± © Ðv ø Ł ≈√ ýä Ë◊ H C Ø Š Šv Šâ åł ø Á š m .èj Ø èvèå® Æ òþË≥ ˙ÔÐ≈ ˛´ ä Ž òäËðP¢üšØ ¢¬d íÐv ¢ ¾ ŠÈð òÆ üš ä òš îvd ¬ à ý— √ È äŠâ © †¬ š Í?¢ è ®ä èå®äv ü©VüŠÈ≥ òÓÐ≈ ò‰©© Ø ¢ ï š √ ¢ æ − ≈ ý H˛©³ Ÿ U]ìÁ ¢ c˚¥`H ê ©½ düª Y˚˜ý d`P¢ °Š¯n15 ° m© U ŠvPü a Š v Ô÷ Ł ¢ èå®íåð≈ ¢ ½ Á dU òÓÐ≈ ò‰©¢  èÐv R”ÅšÆÎ ,è ®¢ ½ düª 2 ýœ Èt ø †± © ü √ ä a ´ â ° −U æ P N≈ © P N≈è|øP.¢ °Š¯ä Ь ³ Ÿ H °Š¯n ùð√@¢ ¢ ^Hd`P¢ c˚˜ý .èj `èâЬ W˙π ÷Ð ł ÷Ð ł Š v bà ä èvèå®°Š¯ ä≈ ü©bü´ ”ÅšÆ íåð≈ è|ÂŁ± ¢ ½ Á dU èáŠ√P ê ³ œ3 .°Š¯šl ä ü Ø †± š ŠvP ° Šâ ≠ ”Ä® ý≈ Í.èj¢èi°Š¯n ˚˜ð ¢Püý√ d`P,èj¢ ü©˚¥ c˚˜ýèâŠÐv √ þ Šv œ t ł Š v þ¯ °Š¯ ÿ íåð≈ èi½ Á dU ¢P` ñŠ¬ ¢  èÐvÎ, ¢ è ® ø óšÆ ¢ PîÁ .¢èłm †± ≠ ²ËÐ © Ø ¢ ä m ÃØ š √ Èš ý≈ ÃØ ˙≤ ïävd` ¢èłm °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ èvüÔł∞ ü©½ Á dU ^P °Š¯ ÿ !¢èłm èvèå®°Š¯ ä≈ ÃØ Èš ä †± Èš ä ,è ®ø ½ düª ¢ PîÁ îä `PîH Ä ý¬16 ¢a ä m v Á ¸ √ m ´` .¢Ã èŁm ≈ ý H © ∞ ∑ Ô÷¢ íÅ õÁ `¢ d`P.˛´¢èåþ≈HúŠÈ”|ý ½ ’Ð≈ üý√ ˛´ Ø ï~nèm üý√ Ä Ł±Î Ł √ à P √† üš † PîÁ 5 .˛´ °Š¯ ä≈ óý≈ Î,è ®¢ ½ düª ¢ ¼ ä¬èt £ð¬ ½ èÐv ^I4 m `˙≤ ø a ä ¸ √ a P£ð¬ •Ł◊H V` ³ œ .˛´c£©½ ÐN◊≤ ½ ’Ð≈ ¢ U˙≤ üý√ d`P .è üšØ VŽ UI U ¸¿` d`P¢PW˙π˛©Pî °Š¯n óý≈ üý√ ˛´ è ® åð≈ è ½ Á dU^Hóý≈ £´ ©¢ è ä è ý ° Šâ≠ ≈ †È † ø Ô∞ Nł à å í i†± P H PïC Ø â¬ Łm j dd ½ m Á ` š ý Í.èj ©äƒP˙ÿŒ c£ ˛ m Í.èj Ø PîŠâðdü·− èiŽ Š˜Å üš ¬ ø ˚ ≈ c£¬ ý ˛© ÐH íåð≈ èi½ Á dU^Hd`P.PüšØ Xü”Ö≥ èÅä − üÁ òÆ PžÐ¬ ½ Á dUV`ü©½ düª6 †± P Ëø ± š £ †± a ,è ®ø XU@ ä PîÁ îä `PîÁ Ä ý¬17 √ ¢ P¢ m v m ¸ V`£´ C©èåŒU¢P.PüšØ Xü”Ö≥ b`Ž ü≥ `Ä øèâH òÆ ½ ’Ð≈ ¢©¢èå® © P Pï Šv ä t ¯ d † ä ≥ š † Ôâ ä ü ^H ÈŠ √ H ³ Šâ≠ ä ï †± P m Łý √ H Ô÷H ä ≈üý√ °œ .èvèå®äv íåð≈ èi½ Á dUïrüäÈŸ≤ ^HïC©èåý≈ èŠvUóŒ ¢ ¢ °Š¯n Î ^H¢ ^P ¢ ^P .ò–ÃèŁm üšØ îä Ÿ“ઠV` üý√ ¢ ˛ƒèå®íåð≈ èi½ Á dU ^P Pä √ Ã≠ È Šâ¬ Ø ý š †± ⢠ïŁm`Y˚˜ý .èŠvèå® ©íåð≈ ¢ ½ Á dU^H£©³ H ½ èÐv ˛©YüŠÈЬ òäËðP ¢ d`P èŠvU òÓÐ≈ü©˚lü− ¢P ïN ± Pž üÔý≈ è|øP d`P èŠvè宣©ž üý√ ü©íåð≈ ¢ ½ Á dU ø Šv ü © †± P °ø a ¬ ä √ š µ ä¬ É d Èð d © †±
 • 4 14:4-18:3 ¦ √PîŠâð ùà ¬ ≈ ý H íý¡ ì ð â ≈ îvd Š v Ô÷ Ôâ ä P³ ä ø ° d ˛´ ä Ž Y˚˜ý ¢ ¢©¢èj WèvP¢ ³ Š¯nŽ .büšØ èv£©½ äÈ·≠ £ð¬ °Š¯nŽ °Š¯n Ł ÈŠ √ ý † ³ d¢P íŠ Ð¬èu.èŠvT ïävP dŽ ä ¢©îä ` PîH íŠ Ð¬èu ½ ¿` ¢ ˛ƒèâ©íÉΩ3 ä¬ â Èð îv Ôâ v Á â ¸ © à þ ÈŠ m .èj Ø èv£©Xèi¢ ½ N−≥ `½ äÈ◊≤ ˙ÔÐ≈ üš ä ø †Ê †ž Š˜åÐ≈ òäËðP íŠ Ð¬èšl d`P4 .èŠvT °Š¬Ž Š˜Cł îä ł ˛©³ èvP ¢üšØ ¢èj °Š¯n ½ ŠÈÔ® d`P .˛´¢èj ^üÔð≈ ^èå™d`P ¢èi Ã≠ c˚˜ý ³ Š¯nŽ d`P 18˚ ¬ â ˚ ± â± W ä à √ √ P à H † √ P à H Ȭ È þä ¢ Šv ° dbüN ± ¢P¢ °Š¯n ³ PHd`Pb`ž Š˜åÐ≈ ïÐv˙ºd`PòÓþ≈ü” ð ¢ ž üŠ√d¢ büŠ√£œ › N∞ ø Ôł b ˚ ≈ø d © Ðv .èj¢èå®ý√ ü©íÉΩ ˛≠P`¢H°Š¯n ½ ŠÈÔ® √ à ü ä ´P † È .èŠvTü© èjc£©½ äÈ◊≤£©èåþ≈HúŠÈ”|ý ê½ ¿` ^H¢ ¢ PŽ Á üý√ d`P 19 † P √ ý ¸ P Ã≠ © îr v Èïäv SüÐÈ¡ ü©dŽ ä ˛©íŠ Ьèu îä `PîÁ £— .èŠâ©SüÐÈ¡ ü©dŽ ä ˛©íŠ Ьèšlîä `PîÁ îv â v m n5 îv â v m v √ ’≈ úŠÈ”|ý êXU ¢˙≤ üý√ d`P .¢ ïäv ïäâŠáð√¢ c˚ˆł c˚˜ý ê†Ł± √ ý ý Ð ¯ ø ∞ Šv ý Ä v.èŠâ´˙ÔÐ≈ °Š¯n Ä Á Á ` ôŠÈÁ d`P PüšØ ˙πèÁ VU˚˝ΩG íŠ u ½ v P â †›ª × ª P â Ð¬è £ð¬ aèÐ ^I .èŠ © °Š¯n ïC©¢ ^I.è ¢èŁ ³ Ь òþË≥ üý√ î Ð√ ¢ ^H.è ¢d è £©Xè £©è þ≈P Ã≠ P j à m ° È √ m Ö © P jØ v š ý i åîä ≥ £œV˚ˆł P˚˜ý d`P ?¢ QЯÁ Á büŠÈ©üý√Î, èåł∞Hð√ ¢ íŠ u ä Á â s ∞ Šv Ø èâ ɪ š ä ü ø â v m Ьè î `Pî 6 è c˙≤üý√ Ä Ł± ïC©è ® Ø èŠ ©Sè ‡ýtPè òÆ òþËI °Š¯n ûŠ”Áý Y˚˜ý ¢ j † d`P.¢ â Å ¯ i š N ≥ š È Ä≈ Š v ä √ È © âèt ¢ ˙flä Y˚˜C≥ üý√ èjc£©Xèi¢ ˛ƒìåÐ≈ `˚˜CÁ üý√ £´7 ?¢ büŠÈ© ä≥ © √ Š Š± P Ø š Í.èj¢ òÆ òþË≥ üý√ ä Ь š È ≈ ý H`Xèic£ÐH ¢ üý√ £´ jbü≠£©SüÐÈ¡ ¢ °Š¯n üý√ Ä ý¬.èj¢d ï−Š¯ÅšÆ PN ± Xèv è|øP èiXU@.èå® *PN ± Xèv èiYüŠÈЬ òäËðP ¢ XU@20 ¬ä √ Pd`P.è Ô÷ Ł ¸ Ø á š ü ä P d ü ä ¬ ä √ P ÷H ïC©¢ è šØèł ïŠv Vè ´P˚˜ý d`P.è üšØ ˚¥ òÆ c˚˜ý Vè ´V` üý√ ¢ Sè ΩPîÐv bè òÆ` ¢©ê˚l ¢P` ¢üšØ PîŠâð °Š¯n èŠ ä H ^IïC©¢ ïŠv ïŁm` ˛©¢d ≈ ý é Ö ä Ô®¢ Ø â m â Šv ÔŁ š ý ä j š Šv â ä È n š Ô⠊vP š ≠ ä ÈŠ √ ¬ â¬U P Ø š È*Í.•© °Š¯n ½ º£´òäËðP ü©Vèâ´^Hüý√ ïC©è ®d`P ¢d °Š¯n ½ º£´ òäËðP d ¸ ¬ ä P Ô® ¸ ¬ .¢ Ø š Æ Ð¬èš ˛ƒè ≈ ¢P ¢ íŠ Ð¬è 8 d`P ü©XU@£© Ь Q üð√ ¢ cž ÿł ¢ ³ PüŠÈ± ¢ Pî î `Pî 21.¢èłm èvèŁm ü©½ ŠÈÔ®üý√ °Š¯Åš Î,è ®¢ íŠ l à åÐ ä ¬ ä ÃØ ä † Èš ø â Èð √ â u P èâ è− ø ä t ˙∞ © b √ m v Á ä Á ä H m ä¬ ä â Èð √ Ð¬è £ð¬ bèš `d`P.¢ ¢ ü©½ ŠÈÔ® Š Ð¬èš d`P íŠ Ð¬è òÆ ¢`Í Ã´ ”m † íâ l È ł â u š Š √ .èŠvèâ’ð ü©YüŠÈЬ ˛© P¢P¢ íŠ u l ä≈ ^H .èŠvU£©íý â ¡ ü©^Pd`PèŠ ©ï~Å∞ £ð¬ íŠ Ð¬èš ˛ƒè ≈ £©•Ł◊ÿæ °Š¯n cdèÐ ¢ c£ÐHd`P¢Pò‰© ® ä Pî î `Pî 22 â l à åÐ ¬ Nł ∞ â v© Ô √ m v Á Î,è ¢ Á ä H m Ð¬èš ˛ƒè ≈ P˚˜ý Î, è ∞üð√ ¢ íŠ Ð¬è ¢ î `Pî °Š¯n î Ð√ ˙Ôð≈9bè ®íŠ l à åÐ Š v åł ø â u ä ä Á â √ v m ˛´ ä Ž ^P ¢P ¢ ½ d`˚Á ˛©¢£©•ł◊ îvd ø Ø a ∆ ä š √ ®°Š¯ÅšÆ Ä P.è ´ Ø è Š¯Łm óšÆ V` a Šâ üš á Ö H ≤c˚˜C≥ èŠâ©ïC©è ® `P °Š¯ ä≈ Xü”Ö≥ üý√ ¢ ïC©è ®¢ íŠ Ð¬èu £ð¬ ^I ?¢ ¢ ¢`d¢ ¢èðv ˛´ ä Ž ˛©ï−Š¯ÅšÆ d`P¢èå® åð≈ èi½ Á dU¢P` ¢U Š d Ô÷ Ł √ ä â P Ø š © ä© ø ä È √ îvd á ä í †± ≠ ä ¬ √ ÈŠ š U Š ŠvU˛ P ä ä à Í.¢ YdPUïC≥Ž Y˚˜C≥ ˛©SèåÐ≈ •œ ©^Hd`P˛ƒP£—˛©˛ƒèåÐ≈ Ø v Í.¢ Ã≠ È¢P òÆ üý√ d`P ?¢ èŠâI èŠâ©¢ üý√ £Á @Î,è ®¢ îä `PîÁ £ð¬ ^I 10 ä¬ š Èð Ø © ä š √ ±P √ ä v m P ø √ø ©b P ä m v m √ ¢Pd`PèŠvUSè|ä ¢  èÐv¢ ³ îr ü©XU@¢PîÁ îä `PîÁ ïŁm`^P 23.¢ èšld ï ®¢ •Ł◊H£©dè|H ¢ ³ Š¯nŽ ³ üÁ è|øH d`P !¢ íýèu èi˛ƒèåÐ≈ .èŠâ©düÐÈŁ◊≤ ¢ ¢ ¢£©Xèièåý≈ èŠâ´èŠvèâЬ ¢P ïC©¢ ùŁ± £ð¬ ³ Š¯nŽ ^P Ø š ø ≤ ð√ ø ° d b ± P Ø v š à Ã≠ © ä È √ ä ø ø °d ≈PüšØ èŠvè Ð≈ ¢ •ý≈èšl c˚˜ý.¢ TPž£©íý¡ ü©˛ƒèåÐ≈¢Püý√ òÆ ¢ üý√11 ¢ PîÁ îä `PîÁ .èšld °Š¯n ³ îr _˚−≥ XU@V` d`P èŠvU ³ËÔÐ d`U ü©XU@V`24 ø Šv Ø U â Ã ä¬ š Èð š ä H √ √ ä m v m b ˝ P ñŠ Pa ø Ø š √ È Š ÈŠ ð P @ © ˙ É ˝ © * øÄ Püý√ ¢ ïŁm`˛©ùŁ± ¢ TüÔ®äâ≥ èâðP¢ ³ Š¯nŽ ¢©¢ ü©³ üÁ ¢ ^H RV`V`ìr¢ ^PèŠâ©dN Ê≥ °Š¯n ïN ± _˚−≥ ¢  èÐv ü© ïýâ− ˙ºZèÁ ê ï ä ¬ ä ° d Ôâ ä ¯v b ± © P m ŠvP à √ ä H† Uà √ £ 12 Ø üš ¯¢è}≠ cUüð√ ¢ üý√ Ä Ł±°Š¯n büä√I ¢üšØ cdŽ ´ .¢èŠâ´ Ø òýËä Ö √ ≠ ˛©ï øPd ¢P` ¢è ü©½ è ± ½ Á dU dPü”ý ï .è ® bè ` ü©dPü”ý ˛© š ýâ ≠ √ ä ðv a Šâ †± v Šv å d šl v à bd ø Ô÷Šð ´ Pˬüý√ òÓÐ≈ èj¢è}≠ ü©b`Uüð√ Ä P üý√ £´ . ¢ ¢ W˙π òÓł∞P cUüð√ V` üý√ ¢ √ à a P ”åH ”G≈ ≈ åð ð Ôý ≈ ł š Ã≠ © ä † .˛ƒüšØ ³ Ž ï~Ö− ¢ ¢@]˙π˚l ¢ ¢ ¢£©½ πèܱ È √˙ԙÃü©¢ ¢ ¢d£ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ c˚˜ý d`P.˛´cUïäv íÉΩ òÓł∞P °Š¯nŽ ˛ Ã≠ © ä Ø ° d Ã≠ È Èš È Šv ³ dïC—Y˚¥`H ¢ ïC—êüý√ W˙π ˛©¦ `îÐv ïävèÁ ïC©è ®d`P .èj Ø ïäv òÓÐ≈ ê Łm U ø Łm ŠvP ^ m üš v ý b vm ≈ ³ Pîä èÁ ì ð Í.èj Ø dèv˙Ið≈ èâ≥üÔ™ ¢ PN ± .PüšØ PîŠâð ïłÄÐ≈ ê ©PN ± ¢ ùŁ± .PüšØ ¼ ìnèiPN ± d`PXU@ ¢ ýÔ ý š √ ä ü ¬ N ŠvPü ü ø a ü P½ øPU£Ð¬ ü©PŽ ¥ ^Iüý√ °Š¯n Î,è ® ø îä `PîÁ ¢ íŠ Ð¬èu £ð¬ ^I13†− ≈ ˚ P ≤ ¢ v m ä â √ P UT`P ïä⊣ä ê ¢ X£©˙flä d`P ¸Š è⪠˛© ä `PîÁ ¢ °Š¯n Î,è ® ¬ ¬ ŠvP ø √ ½ ¬ ä îv m ä √ 4üý√ è}√U³ËÔÐ d`U¢ ³ Š¯nŽ ^P¢ üý√ £´14 .büšØ °Š¯ ä≈ íÐvèu ¢ ¢£© Š ñŠ ø ° d Ô÷ Ł P © ä√ Í.èå® Š Ьèu Xèv èi^H¢ ^Hd`P¢ ˛ƒèðv díâ ä P ä P Ø Ã √ š³ Š¯nŽ ¢ ÷H d`P !¢ °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ ˙Ô™P˚˜C≥ .è ä üÔŒU °Š¯ ä≈ òÓÐË©V˚ˆł P˚˜ý °Š¯n è üÔł∞ è íŠ Ð¬è ïłÄÐ≈ ò‘Š .PüšØ PîŠâð ïłÄÐ≈ d`Pê ¥`H ü©PN ± îÖÐ√ ¢ ^H2 ≤ Š }√ Šv° d ÔŁ Ø š ∞ Šv v i â uN ≈ þ ¬N ŠvPP˚ U ü © P ≤ Ô÷ ü¢ R≠ üŁ± d`P.èj Ø èv£©˛ƒè|≥ íàä òýËøU£Ð¬Ž ïC—Y˚¥`H ¢ ïC—ê£ð¬ Ł üš ä ä √ d Łm U ø Łm ŠvP .èâЬ ³ èáI íŠ Ð¬èu d`P.èâЬ èšlP`£ł± íŠ Ð¬èšl .èåý≈ íŠ Ð¬èšl ˛ƒèåÐ≈ äb © â ä â â Ã ä¯ — U — âŠ ä¯ Í.¢kPž dèn ¢lšèłm ⊰Š¯n ½ èå™ ¬ òÆ cŽ P`dUVèâ´üý√ c£©ïäv XèièiVèâ´˛ƒü©üý√ £´ Šv ¢ •© ... üý√ a £ð š d ä ä à Pè ≠ d .¢Í³ èŁmÎòäË·≥ èiö„≠^P°Š¯n ³ èÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª PN ± Ø b š b dä Ð ü ≈ ý ä d ”√ ä Ô÷ ° Šâ≠ šØ a ∆èâÔ® öNáý £ð¬ Vèâ´^P üý√ ¢ ³ œ .¢ ½ d`˚Á òšÆ Y˚˜ý üœ Ł šØ Š v tPd`P.èj¢d èåþËŠÐv ¯ büŠÈþŠð ³ P ¢ bü≥èvî ∫ .¢˙º (˛ƒ`£© a˙Ê≥ èi PîÁ ïýâ− ˙º ZèÁ ¯â¬ b © ä ¯t ý− Ð )Ä m ø m ÃØ Èš .¢èłm ≈ à Ԯ ¸ © ý ¢üšØ ¢d½ Ь ¢ büý¯− ˙º³ P £ð¬ (bü¡`îä ∑) .¢ √ Ô t b â
 • 20:5-15:4 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 5 ü P dXèä ^ ä P NÐ≈ P √ ÷ ł ÈŠ Ð √ ýÔ® √R≠ °Š¯n d`U^H.èå® v ¦ üä√P¢ ^Hèi¢ ^H.èŠvèðv ü©¢ ê ¢ ¢d˙flä °Š¯n ü©¢üšØ ïäv W˙π^IÎ,è ®ø íŠ Ð¬èu ¢ îä `PîÁ £ð¬ ^I15 þ¯v ŠvP ä È √ ä P ¢ â ä v m √ P P© P â Ô÷H ä ≈ ý *.¢ ¢ ¢® °Š¯àŠ√ £ð¬`H¢ îäv`PîÁm ü©^H°Š¯n üý√ èŠâ©òÓÐ≈ íý¡ ¢ ¢ ò‰©£´ íŠâЬèu cP !èjbü≠ •œU ¢üšØ Ôý — ä Ô d³ ≈ k È Ł √ P Šv Ã√ £ð¬ íŠ Ð¬èu ¢ îä `PîÁ îÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈Í.èjb`UPŽ ¥ VUèŠvŽ èâ´½ èt ¢ ^P â ä v m © P √ ˚ dä a ø  ≈Šdèv ˛©³ Pîä èÁ ¢ XU@ ñ ý b vm © P ½ Á èâ− V`¢ ¢ ¢£©ïäv íý¡ ˛ƒü©ü©^H.òÓ® †Á èâ− ½ ≥ìr ê †± ä ø Ã≠ © ä È √ â à P d½ ± ä ø † ŠvPòäËðP êþ≈ ü©³ èáä P ¢ PîH .¢  ≈Šdèv ˛©³ Pîä èÁ ¢ XU@ïŠv ¬ ŠâÔ b √ ä Á Ø ñ√ m š ý b vm © P .òÓý≈ ˛ƒè− ä düflÐ√ ä á√èŠâ©PîŠâð ü©VUèn d`P £ä °Š¯n ³ PH¢ PîH 2 .¢ èŠâ©PîŠâð £ð¬½ dü∑ ¬ ¬ b ä Á √ m Ø š ¬ a 5•ý≈èt ¢ èrH ü©³ PHV` , èŠâ©PîŠâð ü©³ P ¢ ^P ³ U ùŁ± ³ U òæP d`P.¢ © U b ¬ b ä √ b b Ø š bPîvèm èiíŠ Ð¬èu ³ äÁ â .èŠvUXèv èiÍXU@Îü©³ PHd`PYU ½ © ¬ ¢ ³ îrd`P èŠâ´V` .èŠâ´ìłm d`U òºèi¢düÁ ± ¢ îä `PîÁ íŠ Ð¬èu16 ä P b ¸ £Ð © b ø › © v m âd`P.PüšØ PîŠâð èi ≠ d`Pê ø Hüý√ PüšØ èiSèt ùŠ¯ý üµ ê P Ä Ł± 3 ¬ ž£ ŠvP¢P v ŠvPXU@† .èšld°Š¯n ê © XèvUüä√°Š¯n _˚−≥ ~n¢ ä ˝½ Š¯− Xèv è|øI ¢ XU@d`P .èåý≈èኯŁm XU@í|≠èÐv °Š¯n ½ dü∑ ` í|− èi ≠ V` bü’ä≈Hd`P .˛ƒüšØ PîŠâð UT`P ïä⊣ä êü©YüŠÈЬ ˛©^Hd`P íŠ Ð¬èu17†t ä P ä √ P P a ø ž £ P à ¬ ¬ ¬ ŠvP P âb P vd P P © ä √ ¬† t d P ` ŠvP¢ â √ dQ ± ä N≈³ Pd`U ^H.èšld Vîä Ž Sèt üµ •þ≈ @XU@îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð ½ Š¯− 4 .èå® ^Hd`P.èŠvèáÐ√ ü©bà èjê ä íŠ Ð¬èu d`P.èå® üäÈG Xèv èi¢ ^P ¢ ÷Ð ł √ äíH XU@W˙π ^I5 .°Š¯ÃüšØ PîŠâðbèŠâþŠÐ¬ d`P ¢c˚¥`Ud`P ¢ ^H i P P v ¬ ¯â þ¯v ÈŠ Ð ø P .èŠvUXèv èiòÆ ¢ ¢P¢ ^Hü© `èj ä š þ¯v ä ¬ ä P bà Ȋ Ð Èð √ .PüšH ¢Pü± ¢ ½ ü≥ £©Vd Vîä Ž ^£Ð¬ ùŠ¯ýüµüä√ Xèv íŠ PèŠvü◊≤ ¢ UP˚˜Cª d`P.èŠvèðvèâŠÐv ê iXèv UP˚˜Cª ¢ Q 18 Ø≠ ©a vd v ä v √ ä Š þ¯ ŠvPè ä Š ä üäȱ √PîŠâðèi ≠ êèiXèv ¦ üä√P üý√ PüšØ èi^£Ð¬ ²ä èðv üµ ê†Ł± ½ Š¯− 6 ¬ ž ŠvP ä ^ £ ñ≈ ŠvP Ä † t PîŠâð ê¢ íŠ PètüýÈ≥ d`P.PüšH PîŠâð íŠ PètüýÈ≥ ¢ íŠ PèŠvü◊≤ d`P.èŠvèðv èâŠÐvèi ¬ I¨ ø v Å Ø ¬ v ø v þ¯½ N n ^H.èšldVîä Ž Sèt ½ èt üµ •þ≈@½ Š¯− üý√ PüšØ PîŠâð Ä Ł± ¦ üä√P7 .PüšØaî P vd a P† t ¬† ^ .PüšØüµ üä√ íH ½ Š¯− W˙fløI8 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P ¢ž ≠ •ł◊H ü©½ Š¯− °Š¯n èåý≈ Vîr Xèv èiYüŠÈЬ ò“ ð .˛©YUè− ¢ büý√düª `U¢ êd`P19 i† t P v ¬ ž ©£ ® †t £ ä ≈ tø √ ä I¨ Å © ä šØ vd .P˙≤îÖÐ√ ¢ ¢d Vîä Ž Sèt VdèÐv .PüšØ PîŠâð èi ≠ èiXèv íÐvèŠv ü©Vîr 20 .èåý≈ ïNÁ Xèv èiYüŠÈЬ Y˚¥`Hd`P È ¬ ž £ ä ~p ä UPîŠâð èi ≠ ê èiXèv ³ èâŠu ¢H üý√ PüšØ èi^£Ð¬ cNä√ Ä Ł± ¦ üä√P9 ¬ ž ŠvP £ ä b ä¯ ø P ü † ^ ¢dPŽ C´ ˛´ ä Ž ¢üšØ ¢èðv ü© b`düä√èŁmd`P ¢üšØ ¢d °Š¯n büŸŠ± ä î îvd à √ √ ý≠ È √ à ýØ Èš ËÁ^H.èšldVîä Ž ^£Ð¬ Vdîä ð üµ •þ≈@^üä√PîÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð ³ èâŠu10 .PüšH P vd ⬠P ¦ © ä √ ¬ b ä¯ Ø PîŠâð ïłÄÐ≈ d`P êü©Vîr21 .èŠvèðv dP˙¿ M “rP N Łm òÆ íÐvèŠv ¢©bü´ ≠¢P` ¬N ŠvP ò î š Ôâ ÈŠ ü ≠^üä√P W˙fløI11 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð òÓÐ≈ bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ £— ¢H°Š¯n ½ N n¦ P v ¬ ž © £ ŠvU ø P aî £ ¢ Xü¡ ˛≠P` ¢èŁÄ≈ Y˚˝ä èÐv d`P èŁmèÐv ž ä ŠÐv òÆ íÐvüŠ√ d`P .èåý≈ íÐvüŠ√ òÆ` .PüšØ © √ ä Ð √ î⯠š š .P˙≤îÖÐ√ ¢ ¢dVîä Ž ^£Ð¬ ²ä èðv üµüä√ íi © ä Ø vd Èš ñ≈ ¢ü≠ .PüšØ PîŠâð èi ≠ ê iXèv ³ ìèà”Ðvüý√ ü©ïNÁ 22 .èåý≈ M “rPîŁm èibü´ ≠ Ø š ¬ ž ŠvPè ä ° £ ~p ò ü ≤èâŠÐv ê èiXèv íŠ P í~Ä ¢H üý√ PüšØ èi^£Ð¬ ˚Nt Ä Ł± ³ èâŠu 12 þ¯ ŠvP ä v ø P ý˜ † b ä ¯ N Łm òÆ ³ ìèà”Ðv üý√ èibü´ ≠ ¢P` ¢èâЬ ½ T@d`P bènèt `Ž èt ¢ ¢èi î š ° ü ≠ ä ä aP ³ √ d ø Âä d`P √ P b ä¯ v ≤^£Ð¬ ùŠ¯kèłm üµ •þ≈@³ èâŠu îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©íŠ P í~Ä 13 .PüšØ PîŠâð © ù√ ¬ ¬ .òÓý≈ ïÅ‡ä ³ ’Ð≈ ˛©³ ìèà”Ðvüý√ d`P.èåý≈M “rP √° ° ò.°Š¯ÃHšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P ¢ž ≠ c˚¥`H ü©³ èâŠu°Š¯n ½ N n ^H.èšld Vîä Ž vü ¬ ž ©£ £ U b ä ¯ aî P vd büŠ ø ¬ ä ,è ® √ ¢ büŠ√üŠÈЬ òäËðP¢ ê23 √ ÅI ¨ ˙≤î © ä Ø vd .èŠâ´ ÖÐ√ ¢ ¢dVîä Ž Sèt ^Uüµ üä√ íH ³ èâŠuW˙π^I14 Èš ib ä ¯ P ¬ ž £ ä P ¯â¬ † v ≤PîŠâð èi ≠ èiXèv UdèŠv ü©^Hüý√ PüšØ èi^£Ð¬ •þËÂä Šð Ä Ł± íŠ P í~Ä 15 .üä¯H ½ èÐv Y˚˜C≥ !üŠ√üŠÈЬ ˛©ê cP !üä¯H °Š¯ýèÐv Y˚˜C≥ ïNÁ ,Vîr Î ta Š I¨ Å t v Š ~p vd v P v ≤ © ù√ ¬d`P.èšldVîä Ž ^£Ð¬ ùŠ¯ý üµ •þ≈@íŠ Pí~Ä îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©UdèŠv16 .PüšØ ê .èŠvU£©íý¡ ¢H ¢ °Š¯n ¢ ïŁm` ^I .èŠvU£©òÿÁ Ž ¢ ¢ ê ŠvP â ø P ä √ ø P ∞d Ô÷H ä ≤ Ł √ ŠvP ≤ ≤ Hí~Ä W˙π^I17 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ îä ł ü©^H°Š¯n ½ N n^H P v ¬ ž © £ â± P aî P £ .èŠvU£©íý¡ ¢H¢ °Š¯n ¢ ïŁm`^IèâŠð ¢ ¢ ³ PüŁ±üä√ â ø Pä √ ø P þ¯v Ô÷ ä b Ł √ ≤ H .èŠâ´ ÖÐ√ ¢ ¢dVîä Ž ^£Ð¬ cüä√èłÄ≈ üµ •þ≈@íH íŠ P ¢ ¢ ïŁm` ^I !˛´ Ø PŽ ¥ VUèŠvŽ èâ´½ èt ü©íýèu ¢ íŠ Ð¬èu24 ˙≤î © ä Ø vd Èš ð P i v Ô÷ øŁ P üš ˚ d ä a v © âê¢ Xèv Q ¢Püý√ PüšØ èi^£Ð¬ •þËøèÐv üµ êÄ Ł± UdèŠv 18 ŠvP © ä üäȱ ä t ¯ ŠvP † Í.˛´ Ø PŽ ¥ VUèŠvŽ èâ´˚Nt ü©bü≠P`¢£©íý¡ üš ˚ d ä ý˜ √ ä â.èšldVîä Ž ^£Ð¬ üµ •þ≈@UdèŠv îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð Q 19 .èŠvUóä˱ ü©¢ vd P © ä√ ¬ üäȱ Ł þ¯v ÈŠ ÐW˙fløI20 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P ¢ž ≠ £— ¢ ^H°Š¯n ½ N n ^Hd`P P v ¬ ž © £ ŠvU ø P aî P £ ¦ üä√P d`P ½ Š¯− ^ †t ˙≤î © ä ¯m .èŠâ´ ÖÐ√ ¢ ¢ ^£Ð¬ •þËøèÐv üµ üä√ UdèŠv ¢ PîH Î,è ®¢ PN ± .PüšØ PîŠâð èi ≠ d`P ê ¢ PN ± d`P XU@ ÈŠ Ł √ m ä Á √ ä ü ¬ ž £ ŠvP ø ü P 25 ≤ H PîH × üª ¢ ^Hüý√ èŠâ©íý¡ ü©íŠ Ьèšl ¢ íŠ Ð¬èu .¢ èŠvUèâŠÐv d`Pê¢ ÁZ © P m â â ä â Ø √ š þ¯ ŠvP Ô÷ Ł .¢ ¢£©UèŠv ¢ Xèv ¢ Vü’Š ü©PîÁ R≠ £ð¬ düπ Xèr ¢ ¢d ...R≠ ½ Š¯− 26 Í.èå® ½ Š¯− Xèv è|øH¢ ^Hd`P.¢ èŠvI èâŠÐv ê ÔŁ ¢ — ä k √ ø ä© ≈ m ü — ä Ô® k È ü †t d†t ä P ä P √ šØ U þ¯ ŠvP¢ ä ÷H √ ≤
 • 6 18:6-21:5 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ æä ¬ þ¯ ŠvPè ä “³ PHW`H Y˚˜C≥ d`P°Š¯šl òÆ ³ èáä P]˚∆üý√ R≠ Î,èåŁ÷ÿ ¢ îä `PîÁ Ä ý¬b d Š šb √ ü √ v m¸ PîŠâð èâŠÐv ê iXèv ñtüýÈ≥ ¢PHüý√ PüšØ èi^£Ð¬ •þËÂä Šð Ä Ł± Q 21 ø ¯â¬ † üäȱ Í.¢šldVîä Ž ê ¬ ùŠ¯Ðv üµ ê ä¯ — vd ý ^£Ð ⊠v ŠâšØ á © m m “ ŠvPV`d`Pò– dïäv ï−Š¯ÅšÆ°Š¯n ¢PîÁ °Š¯n òýËø£ð¬˚¥ ˛©PîH Q îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©ñtüýÈ≥22 .PüšØ Á üäȱ © ù√ ¬°Š¯n cdèÐv ¢ büý√èÐv Y£ÐH £©üšØ ó¨èq ½ ’Ð≈ R≠ ¢P`¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ 5 © ¬ † ü ≠ ä áÐ ° d ¯ PîŠâð bèŠâþŠÐ¬ d`P ¢ c˚¥`U¢P bPd`U ^I .èšld d`P Sèt üµ ³ Š¯ý •ý≈èt ¬ ¯â þ¯v ÈŠ Ð ø ³ P °v½ ’Ð≈ ü©îä `PîÁ 6 .èåý≈ èåŒU ¢ îä `PîÁ ü©½ èÐv ˛©¢£©Yîä Ь ïÐvü›äÈ≥ Q 24 .èšldVîä Ž Sèt •þËÂä Šð üµ ³ Š¯ý íH Q W˙π^I23 .¢üšØ† v m Šv ä v m a √ √ ä â üäȱ vd ¯â¬ ° v i üäȱ P √ ðŠ¯n SU ¢P ¢ ïŁm` ¢P .èåý≈èŠâ© Šâð £ð¬ ³ Š¯nŽ ü© ´ ≠ ¢P ïC© Ø ^üÂΩP ^H.èŠâ≠ìH ^èðv ¢P ¢H¢ PîH üý√ èåý≈èšld Vd°Š¯n òýËø£ð¬ ˚¥ ˛©PîH Ä Ł± œ ø t œ t Pî ¬ ° d bü ü ä t Püš ¯ P Ðv ä¬ ø P ä Á Èð √ m Á† m .PüšØ •© †’Ð≈ U½ .èšld°Š¯ ä≈ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`PV`¢ ³ U °d ø bPîŠâð £ð¬ × dPV£©^Pü©büä√èáä PXèÅý ³ Ł± ¢ °Š¯nÎ,è ® ä îä `PîÁ7 ê iXèv ê¢Hüý√ èåý≈ èi^£Ð¬ òæèâøüµ ê†Ł± ñtüýÈ≥25 “ ¬ Z √ ≈° ä √ √ ¢ v m ŠvPè ä Ũ ø P ý ŠvPÄ È äŠ â b ŠvP˚ b √ š þ≥ † b Ø š a “¢¬d£ð¬ ³ Š¯nŽ d`Pü©³ PüŠÈ± ê š l ³ èáä P˚l èjb`UèâI ü©Ä ø ³ PH ¢èŠâ© òæèŠâЬ üµ ½ èt ñtüýÈ≥ îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð ¢ ê26 .PüšØ PîŠâð èâŠÐv ä— ° d © ä √ ¬ © I¨ Å ¬ þ¯¾ ŠÈ≥ èŠâ”n ü©b`îä £ð¬ ¢P` ¢ž H °Š¯n ³ èÅæP@˙Ôð≈ ü©dPîä èŁm ê ˚l ¢P` PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P ¢ž ≠ c˚¥`U ¢H °Š¯n ½ N n ^H .èšld Vîä Ž ê^£Ð¬† v ≠ ä dP b √ v ŠvP š ≠ ¬ £ ©£ ž ø P aî P vd ý v³œ° Šâ ÷H © ÔŁ ≤ Šâ¬ † b C ÔtP j È Ö © äØ ädÈš v ý˜ P i “ ≠8 Í.PüšØ ^üÂΩP ¢ ¢£©Pî ð ü©Ä ø ³ PI ï ©¢ I .è b`U£© î Ð√ ¢ ¢d Vî Ž ^£Ð¬ ˚N ä≈H üµ üä√ íH ñtüýÈ≥ W˙π ^I27 .°Š¯ÃüšØ P vWüä√ òÆ` .èåý≈ ò≤U@ê TP` ¢dPŽ C´˛´ ä Ž ûÐ√èÑH ¢ òÁ ˙≤ ˛©îä `PîÁ š P ŠvP ä î îvd √ ≥ © ∂ v m .èŠâ´˙≤ .¢èvì ® PîŠâð èi ≠ ê ©^Hüý√ PüšØèi^£Ð¬ òæèŠâЬ üµ ê†Ł± êd`P28 Ø ý š ¬ ž ŠvPü P £ ŠvPÄ I¨ Å ≤ ½ Áæ £©³ Ь ³ è ©óšÆ Î,è ®¢ ê29 .PüšØ Xèi¢ ½ N−≥ ` ½ äÈ◊ †◊ ° b á ø †Ê † √ ä I¨ Å äƒèð óŠËflª d`P Wüä√ ³ èsüπ èi˛ v b š ≠ .¢ ˛ƒè ˙º½ äÈ·≠ £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ Pî ï ©büŠÈ©.°Š¯šl¢£© üŁ±¢ èâŠÐv V`³ œ Ø Ã n † ° d ä H C Ø þ¯ ° Šâ š √ Á m √ ý½ ø£ð¬ û± ü´½ øPd˙ÔÐ≈ ˛´ ä Ž òäËðP¢ Wüä√ ¢  ≈Šdèv ˛©Wüä√ ïŠv 9† † îvd ¬ ä √ Ø ñ ý š Xèv èi¢ž ≠ ^H¢ ^H¢üšH ¢ ïŠv Í.èj¢èłÄä ’ð XPd@`³ üœ Æ ïC© ä © £ P ä P Ã Ø ý’® √ √ È Ã Ë ≈ P b tü©óš √.èå® Xîà≥ ü©òÁ ˙≤ ˛©PîH ï−Š¯ÅšÆ ¢ Wüä√ .YdPŽ C´˛´ ä Ž òNł∞P d`P d ∂ Á á ä m √ î îvd Ó * .èå® Wüä√ d .òÓý≈ ½ ºèŠv d`P,Xèm ,óæ UT`PïäâŠ£ä ³ Š¯ý ˛©Wüä√10 .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ cüä√èłÄ≈ üÂł◊ä èðv ê ,îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©Wüä√ 30 ¸ ¬ ¬° v vd ð ≈ I¨ Å © ù√ ¬¢P¢ bü´ ≠ ïC©èåŒUüý√ ˛≠Pž ˙flä £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ PîÁ Ä Ł±12 -11ø ä √ ü Šv U √ ° d ä m† √ H íH êW˙fløI31 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ ü©^H°Š¯n ½ N n^H i I¨ Å P v ¬ ž ©£ £ P aî PR≠ .òÓý≈ òÃË´˙ÔÐ≈ ¢ Uî ý d`P ˛ƒUè Ž ` ó“q ³ Š¯nŽ .¢ è U£©Uè £Ð¬` Vè ý ^£Ð¬ üµ ²ä è ˙ÿ∫ ˛©Wüä√ Ä Ł±32 .è ´ √ ¢ ¢dVî Ž ^£Ð¬777 ø − √ ý Švd ≈ ü á ° d Ø Šv Ðv Ð⬠š ñ ðv † Šâ ˙≤îÖÐ © ä šØ ä d È v .¢ ¢ ž è}√ ü©büŠÈ´ ä Ž òäËðP£© Ø £Ð¬èŁm ` ó¨èq Ôý Ã≠ d Ð ≈ È îvd ¬ üš .¢üšØ PîŠâ𠢞 ≠ ³ Š¯ý ½ ºèŠv d`P,Xèm ,óæ üý√ ˛ƒüšØ √ à ¬ © £ ° v¸ Ãèv£©ïÅýèÁ èibü´ ≠ XèÅý °Š¯n Î,è ® ø Wüä√ ¢ PîH ¢ ïŁm`^I13 ä ≈m ü ≈ ¢ √ m ä Á ø P^I .°Š¯šl ¢U ˙ÔÐ≈ ü©³ Š¯nŽ ¢ Uî− ý ` ˚˜CŁ± ,ïN Á V` ïC©büŠÈ©.büšØ èâšØèłm P ì ÈŠ ° d ø á√ Рɪ ý ˛ƒUèŠvŽ ` ó“q ˛©bü´ ≠ ý d ü ø˛©`˚¥ ¢ ¢P üý√ 14 .büšØ TP` ¢£©VèÐâý ü©b`dPîä èŁm XèÅý °Š¯n¢ ˛ƒüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ ü©³ PH.òÓý≈ òÆd fžÐ¬ YUèÐv@˛ƒèáä P £ð¬ ³ Š¯nŽ ñ Ã≠ ä ¬ H È Èð √ ä ¬ v ≈ Ã≠ È Ã ¬ £ ž b š £ Pä √ °d fi¢ òýË−©d`P .èâЬ c˙ÿ®ëë°Š¯n òýË−©^Hd`P .èâЬ òýË−©¢ Yž œ òÓý≈ òÓł∞P bèŠâ© ≠ ˛ƒèáä P ïC©åŒU¢büþÈŠÐv¢PîÁ 4-2 .°Š¯åý≈ ©  ä kP kP ¡  P ä  ø £k ž ä √ è Šv ä £ √ ¯ © m 6 .èvè}≠ (îä ü´èió‰ ê ä v › ä Š ä v ŠvP)SPd°Š¯n büN ± ˛ƒ`˚˜Ðv ` ˛ƒ`dîä P Ã≠ .¢£©YUè− ¢ ³ Pd`PèâH ü© È© ≠ ¢bü´ ”ä P È t ø b ä ł büŠ ž ä ± £ √ üv˛ƒPž üł± ,¾ ŠÈΩ450˛ƒèÐ⟨ òŒ P :¢ ½ ≥èᣱ ˛© òýË−© ïŠvÎ15 Ãd † à t Ø † š  œ ³ t © ¸ √ à ¬ N≈ ø ÷Ð îÖÐ√ ¢P bPd`U ¢ ½ ¿` ^P.¢üšØ PîŠâð ¢ ¢büý√düª ³ PI ł b „ä √Vdèåþ≈P ¢ ½ Ôł∞ ˛© Ô® .¢èłm ˛ƒüšØ ¾ ŠÈΩ45˛ƒèłÄä `Pd`P †ŠÈΩ75 óŠ≈îu d`P .¢ òÓÐ≈ dü’−≥ ½ ’Ð≈ V` d`P .¢ UèÐv@°Š¯n ¢ìr ^P *ó“Šâ ø † ž 16 ÃØ ä † ˙ Èš à ≈ ¾ Ôý ≈ ‰ † Ôý P ≈ ¿ ÿæ˛ƒèŠâ≥dU ìłÄ≈ °Š¯n òýË−©d`P.¢dVŽ P`dU°Š¯n ü” ð ¢ òýË−©d`P.¢d¢ ²ä I ä ä Â Ø d š ≈© Â Ø ÷Ëä ñP š łŠ ≈ ¬ * .¢ ¢èŁm ¢ dUè Ð≈ ïŠv ¢ ¢ènŽd Ôý ý Ô÷ ≈ √ Ł ø ä √ .èvèâЬ SŽ ä˜C≥ ³ Š¯ý Y£ð¬`Hd`P ää ˚ °v P ÿæ ü©^P üý√ büšØ è d ï ®•ł◊®üŁ± ¢ •Ł◊H °Š¯nÎ17 ≈ ý ÍXPd@ ΢ òäË·≥ è|ÂŁ± Wüä√ P šØ£ð¬ ³ Š¯nŽ °Š¯n .èŁm •Ł◊ °d H šl ø ≈ ¯šl ý Ø ü≠ ¬ ´ äË·≥ © ≠ √ ¯n b äƒ ˜Cª “Šâ„ä √XèÅ ý ¢P` ¢√ ¢ ¢ ³ èÅæ@d`P .büšØ TP` ¢T bèsüπ ½ øU£Ð¬Ž ê ˙Ôð . °Š ¢üš ÍR c£ð c£ Î ò ¢ ö„ ^P °Š ³ èÐvŽd ˛ P˚Ð ó ≈ ≠ ä áÐ łËä © b P ¯ ÷Š¬ √ ä ³ † d ŠvP ý−≥ Ë „ä √ .èåý≈ bPîä èÁ ê íÅ £ð¬ bü´ ≠ ˚˜kU d`P dUè ≈ ½ ’Ð≈ ½ ’Ð≈ üŁ± ³ Pîä èÁ ó“Šâ ³ v m ŠvP ü Š Ð † † b vmèâΩ ê˚l ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P .büšØ TP` ¢£©VèÐâý °Š¯n ü©b`dPîä èŁm ä ŠvP š ≠ ä Ø ° d Èš √ ä ¬ v .13:32.33òýËä C´ÔŒU ¯ ü Šv .¢°Š¯ÃèŁmüšØ ´ v ÿæ ³ P¢£©YUè− ¢ büŠÈþŠÐ¬ ˛ƒèáä P¢ ¢ PîÁ ¢¢èŁm ¢ . . .°Š¯ýdüª ³ P b © tø ¯â ä √ þŠÐv © m Ôý ý Ô÷ ȯ ≈ √ Ł v b ¡üý√ ïC©ïŠv V`.èjb`£©VîšlèÖ≥èió‰ ZèÁ ê ý≈èt c˚˜ý °Š¯nÎ 18 m ŠvP• Šv ¢ènŽ °Š¯ýdüª ò‘Š .°Š¯ÃüšØ UèÐv@°Š¯n ïuìr ^Hò“Šâ„ä °Š¯n îÖÐ√ ¢ ^Hd`P °Š¯n büä√U ä d v √ ≈ v P P √ © P.èj ØèvèŁm °Š¯n òýË−©Y˚˜ý ü©büŠ√üŠÈЬ ˛©³ P d`P ¢ c˚˜ý YüŠÈЬ Y˚˜ý d`P üš ä  Šv b þ¯v ÈŠ Ð Šv Šv .°Š¯åý≈ òýˬUóä˱ ü©b`dUè ≈ ]`˙‡≥ `dü’−≥ ¢ óŠ≈îu Š Ł Ð ‰ ø
 • 9:8-19:6 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 7°d © ¡ š Ôý ≈  √ à © ¡ š ≠³ Š¯nŽ d`P düä√èŁm ¢ ó‰ ˚l .¢ °Š¯n òýË−©òÓÐ≈ ¢èðvüł± ¢ ó‰ ˚l ¢P` VUèn ê d`P £ä ê èidPîä èŁm ˚l ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ V`ìr ¢ ^I 19 ŠvP ¬ ŠvP v š ≠ äØ ° d Èš © P ¡ïŠv 15 .¢ dPüµ °Š¯n òýË−©cîä £ð¬ ¢ ó‰ ˚l d`P düä√èŁm ¢P` ¢¬d£ð¬ Ôý≈  v © š ≠ ä—È äŠ â .èv£©½ πèܱ ˛©büä√èŁm òÓÐ≈ ˛©³ PH •ý≈èt ¢Pd`P .èâŠk •ý≈èt °Š¯n òýË−© ä † b ä¬ Èð ä¯ Â ¡ ≠ ä ¯k √ Ôý ¡ ¡ ≠ äØó‰ ˚l ¢P` ¢ ùä èt .¢ dPüµ °Š¯n òýË−©•ý≈èt ¢ Wüä√ ¢èðvüł± Ä ø š ÈŠ ≈  © √ à † êèib`îä £ð¬ ¢ ó‰ ˚l :dPîä èŁm ¢ ó‰ ˚l ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ 20 ŠvP v © š v © š Èš ° d ¡ © ¡šó‰ ˚l ûÐ√èÑH ¢ óŒ ¢ PîHÎ16 .¢@ Yž üŁ± `U `U ¢düä√èŁm ¢ š ≥ © m © Á m ôP d È ø © ê ib`düä√èŁm ¢P`¢¬d d`PPž üŁ± ê ib`düä√èŁm ¢ ó‰ ˚l d`P Pž üŁ± ŠvPè ≠ ä— È äŠ â d ŠvPè d ©î `Pî Ä ý¬ .¢üšØ dPüµ °Š¯n òýË−©VUè d`P £ä ¢b`düä√è ¢ £ð¬ ³ Š¯nŽ ï ©è ® 21 .¢ °Š¯Ã @^è c˚˜ý V`¢ ¢ ¢dVî Ž Pž üŁ±  v mèiòýË− ä Á ¸ ô È Â n ¬© ´ v P ðv Š v Ã≠ © ä Ø ä d d Łm © ° d C d`P È Èš v ¡ .èŠvU£©îä Ь VŽ P`dU ¢ ¢ ½ èvPüŠÈ± XèÅý ³ PH d`P ¢cdè ÿý≈ ³ èvP èió‰ ˚l TP` ¢@˚˝Š¯n â d Ã≠ © a ä È ≈ b Ã≠ È HW ä š √ ä P ý£ ä vb ý³ ° db äV`d`PèŠâ´èâ…žł± ˛ƒèðv .èšldê UùŠ¯kèłm £ð¬ ³ Š¯nŽ ³ èsüπ ïŠv èi˛ƒèðv17 Í.èâŠk£©óšÆP˙º°Š¯nòýË−© ä¯ Âè}≠ ¢£ł± £ð¬`Hd`P ˛ƒèðv18 Í.ò–¢˚˜ý £ð¬ ˛ƒèðv V` d`P èŠâ≠èåþ≈H£ð¬`Hü©òýË−© ä… ž P ä È k ä Šv ä √ P P  .èŠâ©òÆ èáŠ√P•ł◊® š l ¢ Wüä√ ûÐ√èÑH ¢ óŒ ¢ PîH22 š ˚ ä √ ≥© m© Á m ä… £ È ≥ ˚˜CÁ ñ ø ˛©˛ƒèð 19 .ò–¢˚˜ý £ð¬`H½ ’Ð≈ ¢ ³ Š¯nŽ òýË−©¢žÐ¬ ˛≠üŸ‡ Š ª fi äv k ä Šv P † ø ° d  √£ð¬`H¢ b`ž è ð20 .¢ êž ¢ ˛ƒèðv òÓÐ≈ ž è ð ³ Š¬£ýîä ”Ðv ¢ ïŁm` ˛© P© d ≈ à ´ yU ø ä È d ≈° ¬ â ø dèÁ @èi³ èsüπ Ž rP bèłÄä `H d`P VUèŠvŽ ¸H ùŠ¯Ðv òÓÐ≈ ¢ b`ž è ð ¢`H ¢`H .è}≠ ¢žÐ¬ ˛ƒèðv òÓÐ≈ è äËý üý√ °Š¯nbü´ ≠ ¢ ¢ènŽ ^P Î,è ®ø Wüä√ ¢ îä `PîÁ ˙Ôð≈ ≈P d¾ º ø d ≈ ÷ä P ÷ä P ł≈ ł≈ ä… £ ä È ¬ ü © ä d √ ¢ √ ä v m .èŠâ≠˚˜å™ ©³ P £© Ø £©¢ •ý≈èt ü©³ Pîä èÁ íšlP XèÅý ¢P üý√ ¢ ïŁm` ^P .¢ Ž èÐâýtPd Š ü b üš ≠ b vm ≈ ä¬ ø Èð Ø d ¯ š 7 ‰¡ Q d`P Sìm c˚¥`H 2 .è üšØ dPüµ °Š¯nòýË−©` U˙≤ XèÅý d`P .¢˙≤ dPîä èŁm Ä ø ¢P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ 22 -21 ≈ ô È v † ≠ ¯ ä áÐ ° d °Š¯n b`düä√èŁm XèÅý ¢ ó èðv ≈© U Łm Â ä— © ¡ š¢¬d¢ ó‰ ˚l d`PdPîä èŁm ,¢èðvüł± ,cîä £ð¬ XèÅý .°Š¯Ã´ ÓÐ≈ °Š¯ýdüª ¢ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P .¢¢ ü©V Uèn ½ èt ` £ä ½ èt òäË·Š√ cž üŁ± ½ èt ¢ È äŠ â v à √ v ≈ â ˙≤ò v © °d ≠ ≠ a ¬a d a ø š ≠ Èš √ m P ô È ≠ © ¡ š˚l ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ PîH W˙π ^I23 .¢˙≤ òÓÐ≈ düä√èŁm ¢P` ¢ ó‰ ˚l d`P 3 .¢ ¢ Pž üŁ± êê¢ °Š¯n ½ èvPüŠÈ± c˚¥`H äØ ° d ä Á ≠ ≠ d ŠvP ŠvP ø aä U ≈ ³ è ä P ˚l d`P è U£©Vè ý ü©dPî è ê Vè ý ¢ ½ è PüŠÈ± Xè ý è è √ .¢¢ cž üŁ± ½ è ½ è °Š¯n b`î £ð¬d`P ïŠvèðvüł± ê˚l .èŠâ´ Ø UèÐv£Ð¬ òÓÐ b á√ š Šv Ð⬠ŠvP š üš ä Łm ŠvP Ð⬠© a v v ä Å≈ Šv àÐ ≠ ≠ d atat v äVd ò¿èÐvdPîä èŁm üŁ± Ä P .èŠâ´ Ø VèÐâý òÓÐ ä≈ Vî £ð¬ ê ˚l d`P TP` ¢¬d ³ U½ è 4 .c£©¦ ÃPŽ ºP ˛©íáä òäËðP òäËðP cž üŁ± ï î √ ¢ ¢è üšØ ä— b a t È äŠ â ù√ ˙ √ ¬ ¬ d v a üš ¬ v ŠvP š Šv ÖÐ © ä Łm √. ¢ dPüµ °Š¯n òýË−©üŁ± •ý≈èt ¢ ^H üŁ± Ä ø V` d`P Wüä√ V`¢¢ TP`¢èt£Ð¬ £ð¬ ³ Š¯nŽ ü©¦ dèÐv dèyUìtü≥ d`PYdèåÐ≈ ê ¯n îÖÐ√ ¢ ¢dŽ C´ Ôý ≈  © P † Ôý ô ≈ È √ ä °d ^ ŠvP°Š © ä î√ ≥ .èåý≈ ¢üšØ c˚˜å™ ©³ Š¯nŽ ˛ƒèðv ê ä√U^èłÄ≈ üµ ê 24 ïC©è ® .˛´¢£Ð¬ íá”á ½ Pd ùŠ¯kèłm d`P ³ U ùŠ¯kèłm ¦ dèÐv ïŠv d`P .büšØ √ à Š ü°dä ý bü v ð ŠvPd`P d`P ø a b ^ ü©Ä ø ³ PH¢ èŠâ©PîŠâð £ð¬ ³ Š¯nŽ ^Iü©³ Ł± ïC©ü©b`dPîä èŁm XèÅý ³ PH¢°Š¯n † b Ø š ¬ °d P ° v ≈b ä √ XèâýÁ PIèi³ èsüπ ý¯m b .èŠâ©òÆ èáŠ√`¢ Wüä√ ûÐ√èÑH ¢ óŒ ¢¢U¢ îä `PîÁ 5Í.èj â≥ š √ ä ≥ © m ô ì © v m È ÈŠ b`Uèþ.èŠâ≠£©UèŠv ü©b`dPîä èŁm Ä ø ³ PH¢ dPüµ °Š¯n òýË−©üŁ± d`Pü©Wüä√PîÁ ý≈ ^£Ð¬ üµ •± ˙ÿ∫ ˛©Wüä√ ½ ¿` ^Hüý√ è @bè üπ Ä Ł±6 v † b Ôý ≈  m ä ˛ƒèðv 7 .òÓ ł ¸ P ŠvP ³ s † Ø ¥ ä ¬P ä .PüšH `˚− ï~á”t èi¢£ýH˛ƒèðv d`P.èŠvìłm ü©PüšØ £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢ PîH d`P √ ý≈ ≥ø °dä Á √ m 8 b ¯ ä¬Èð ¬ ˛©³ PHd`PbüþÈŠÐv ¢PYüŠÈЬ òäËðP Wüä√ ¢ ¢ ¢èðv ½ èŁÄä ¢ ³ èsüπ ¢ Ã≠ © ä a ≈ ø b © È √büä√˙ÔŁ∞¢ ³ Š¯nŽ d`P.òÃË´óÓ ¦ dèÐv ˛≠P`¢£Ð¬ íá”á ¢ ³ èÅæ@2 ©°d ^ ¯ ät b P ¢P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P aèvPüŠÈ± Q XèÅý8 .èŠâ´ìłm •ý≈èt ¢ büŠ√üŠÈЬ ≠ ¯ ä áÐ ° d ½ ä èðv ≈ ©^èłÄ≈ üµ ê˛ƒèðv PüšØ P˚˜å™ü©³ Š¯nŽ 4-3 .èŠâ´QòÓÐ≈ ˛ƒèðv TP` ¢H¢ ð ŠvP ä Š °d d ä ä ”v P ø ÈÐ `U9 ,dPîä èŁm XèÅý ¢P`¢¬d£ð¬ ³ Š¯nŽ d`Pcîä £ð¬ d`Pdüä√èŁm XèÅý c˚¥`U v ≈ ≠ ä— ° d È äŠ â v ≈¢ ¢ ≤ °Š¬üý√èt .è}≠ ¢üšØ ó®c˚˜yU c˚˜yUîÖÐ√ ¢ ¢dŽ C´³ U © ä¯ ÈŠ √ ä Š Š © ä î b √ èኯŁm ¢üšØdPüµ °Š¯n òýË−©•ý≈èt ¢ Wüä√d`P¢@VUèn ê ä ê,¢£© √ à  © √ à P ŠvP£¬ ŠvP © `U ä ¬P fiø äïŁm`˛©¢£ýHñ ˛©˛ƒèðv5 .òÃË´ê ¬ Yž è ð [PdPdGòýË−©³ U °Š¬ü…˚˜t √ I £ð d ≈ v þ P Âb ý .PüšØ `˚− ³ èsüπ èi˛ƒèðv îÖÐ√ büä√I ½ èt10 .èåý≈èŠvUóŒ ¢P¢PîÁ ïC© ¥b ä Ua mø ä√ m .°Š¯C— ä @˙flä bèŠâþüł± ˛©b`ž è ≈ °Š¯n ³ U ¢¢ ïä⊠≤ °Š¬üµU ¢ k ¢P √ ¬ √ d ð bI ” ≈ © ¯ ð ø .ò–¢£Ð¬ ¦ dèÐv £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P k ät ^ ° d ¯˛© Ô®˛ƒüšØ ˛ƒèâЬ ˛©UüÁ °Š¯n òýË−©¢ Wüä√ £ð¬ ¢dŽ C´³ U ùŠ¯kèłm6 ž à Ãä ˙ ±  ä√ √ ä î bI ¢ ¢ ≤ c˚¥`H ¢ Sèt °Š¬`üµ •ł± ¢ ˙ÿ∫ ˛©Wüä√13 -11 © ä¯ÈŠ U © ©˛ƒèðv èi³ Š¯nŽ .èŠvUž üÔł∞ ˚lèÐv ü©cN ©ê¢ Wüä√7 .èåŒU £©SüÔ®ø dîä Ÿæ ïC©üŁ± cžð¬ ¾ üÔð≈ ¢üµ òÓÐËø¢ dîä P ¢ ³ Š¯nŽ bU °Š¬ü…˚˜t ä °d d š ü ŠvP ä √ Šv ¢ â £a ý √ ø v © ° d³ ý¢ ³ Š¯nŽ 8 .èåý≈ èvž H£ð¬ ïC—Y˚¥`H ¢ ïC—êPN ©V` ê¢üšØ êH ïC©èåý≈ èvüšØ Xü”Ö≥ èáŠ√P.ò–¢£Ð¬ ¦ dèÐv dèyUìtü≥ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P .¢¢¢ © °d ýdP Łm U ø Łm ŠvP ü v√ ýä á± −Á ý k ät ^ ¯ °d Ôý ÷Ëä ø ≈ łŠ¬£ýüÐÈ©ê ä Wüä√ ¢ ¢ ¢èŁm °Š¯n cdèÐv ¢ ¢dòÿä≈ èŠv ¢d ¢üµ ùŠ¯kèłm d`P ³ U ùŠ¯kèłm d`P . ¢ èŠâ´íå®êåð≈ èi³ èsüπ ¢ ³ èÅæ@èŠvü´ ¬ ŠvP¢ √ Ã≠ © ä ä È È¬ © äØÈš ä Ø Ô® Èš b Ø š H è b ©b P v þ dP š ≈ü© ˛©^Hd`P YüŠÈЬ ˛©^Hd`P Wüä√ ³ U ^H.òÆd òýËø£Ð¬ ¦ dè íá”á≥ ½ Pd .èŠvUPž H˚lèÐv òÓÐ P P b P š ^ Ðv aèâðPWüä√.èŠâ´@£©¾ ü≠ ùð√P`£ýüÐÈ©V`¢ ïŁm`˛©¢dê ÓÐ≈P˛ƒèðv 9 ä¬ P a ¬ ø äØ Èš ýò ä v dPüµ °Š¯n òýË−©Ä ø bèŠvüŠÈЬ ˛©³ PH d`P ½ ºèŠv d`P Xèm ,óæ °Š¯n UT`P ïä⊣ä  † b ¸ ¬¬ .èŠâ≠¢ •ý≈èt °Š¯n òýË−©ü©^Hd`PèŠâ≠ž œü©^H£©yžÐ¬ ¢@•ý≈èšl ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P R≠ V` 14 .èåý≈ èyž üÐ√ èiSèt üµ •ł± Wüä√ Ä ý¬ .¢üšØ ≠  P £ðv P è £ ´P ¯ ä áÐ ° d ü d ¸ ô È
 • 8 17:9-10:8 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬XèÅý ¢ cdè ÿý≈ d`P .¢ èŠvU ü©½ èvèÐâä ` YŽ Ð ˜t ¢ °Š¯n ¢¢ ü©£ýüÐÈ©VdèÐv`U ˙Ôð≈ îÖÐ√ ¢ ¢£©dèÑýä P êbüä√I ½ èt Wüä√ 10 ≈ Ã≠ È H Ø š aý ¬ ˚ ä √ Ã≠ © È ¬ © ä √ Ȭ ý U a v Hä√ fiø ï œ .¢ è UPŽ düflÐ√ ü©b`düä√è ï œ .è ´@^è ¢ Wüä√ £©¾ ü≠ ùð√P`£ýüÐÈ©Xè òæH11 .è Už üÔł∞˚lèYdè ÿý≈ ¢ °Š¯n ü©Ž Š˜Cł ˚l ˛©£ð¬ ³ Š¯nŽ ñ C ~Ðv Ø Šv îÁ ˚± š ¬ °d š r Łm CÐ⣱ Šâ P ðv © a − P t Šv d š Ðv Ø Œ è ½ è ùŁ± °Š¯ ÿý≈ ¢ °Š¯n ³ œ4 .¢ è è Ь òÆ ˙πè ü©Wüä√ ¢ ^P .è ý≈ è ð VŽ è ê è ½ Á dU ¢ ³ üýÈŠŽ °Š¯n ²ä üł± ˛©^H m a Hä√ ° Šâ≠ Ø ø ≈ïC©ïŠv V`¢ èŠvUó i Ðv š š Šv â š Á ä m å Ný¬ d v ŠvP i†± © b ¬d ñ â ý P .üšØ òÆ UüŁ±ü≥ ê P (³ üÁ )³ èŁm °Š¯n ùŁ± èvèå® ≥ ½ − ü´V` óý≈ büä√I ½ èt 12 .¢ èŠâ´@ïN ± òŒ H °Š¯n ³ Š¯nŽ ïC©PüšØ VŽ Pîä P èi½ èÐv ^P š ýÄ b ± b va ä ½ †ø † Ua Ø P É −Á ° d š á± d v a P bü â ø P â P a ¬ P ° Šâ≠ d š£´ d`P .èj ≠ ïkîÐv èiíý¡ ¢ ^H °Š¯n üý√ c£©íý¡ Pdè ÿý≈ ˛ƒü©£´5 ïäv £©¾ ü≠ ùð√P` V` ïÐâý˙≤ ^I ³ œ .èŠvUž üÔł∞ ˚lèÐv ü©£ýüÐÈ©˙Ôð≈ ¢ Wüä√ îÖÐ√ Hà ¬ √ ä P ≠ U b √b à .èj ≠è|ä ³ èŁm ˛©bPüŠÈ± ^H°Š¯nüý√ ¢Pž dèn ü©³ èáä P³ PüŠÈ± ˛ƒü© bü √ b ³ .èŠv@ P¢ P .¢èŠâ©PîŠâð £ð¬ ½ ’Ð≈è− H òäˬP ü©³ èáä P ¢ PîH ïC©¢ ^IÎ 6 Ôt šØ È ¬ † á≥ ð b √ ä Á Ã≠ P √ m È ]P˙πP Wüä√ d`P .èŠvU SüÔ®VŽ P`dU èiòýË−©¢ Wüä√ ¢ ïŁm` ^I13 d  ä √ ø P Š¬ b ± ◊− æ Ø ý b± š ◊− æ.è}ÈÃè Ð≈ ³ üÁ èi^PôÁ P˚¥`Uüý√ ¢ èv è Ð≈ ³ üÁ èiôÁ ò‰©òÓÐ≈ ˛ƒü©üŁ± à ¯ ≈ ” ≈ b P šØ ð † ä ÔŒ d`Pïä⊠≤ ì ð èiSèt ¢ ³ U^H.¢ òÃË´•© µ •ł◊HÄ ø ³ Š¯nŽ ïC©è}≠ ¢vU ü ® °d È Š ≈ ý H¢ ½ ˚˜C©ï~á”t èiíáä ˛©UT`PY˚˜ý d`P¢ Wüä√ cPïC©è ® 7 ø aÞ √ Š v ÔŁ÷ d`PÎ Ôý ô ≈ È c˚¥`H14 .¢ ¢üšØ Sèt ê üµ •ł± ü©Wüä√ Ä ý¬ .èåý≈ ³ U ì ð U ŠvP ¸ b ≈ √ à â≈ ° d Í.¢èŁm íŠ Ôð °Š¯n ³ Š¯nŽ Ydüð√ d`P ¢žÐ¬ … £ .òÃË´•© µ W˙πYdüð√ ³ Š¯nŽ ³ U°Š¬üÂÃèâø¢ ¢ ≤ ü ° db √ ý © ä¯ ÈŠ¢ óý≈ °Š¯n Î 9,è ® ø UT`P ˛©^Hd`P Wüä√ ¢ PîH °Š¯nîÖÐ√ ˙Ôð≈Î8 ø H ¢ P √ m ä Á YüŠÈЬ Y˚˜ý d`Püý√ Î16 ,è ® ø Wüä√ ¢ PîH îÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈15 Šv H ¢ ä Á © P √ mòýË−© Í.büšØ èv£©VîšlèÖ≥¢ bü´ ≠ ¢P`¢üšØ PîŠâð îÖÐ√ cdè ÿý≈d`P  10 ý ø ü ≠ ä √ ¬ H ïC©è ®d`P 17 .à P@˚lèÐv ¢ òýË−©bèŠvüŠÈЬ ˛©³ PH d`P UT`P ïä⊣ä Y˚˜ý d`P ` š ø  b ¬ ¬ ŠvòÓÐ≈ ¢ ¢èðvüł± ¢ ½ èvPüŠÈ± XèÅý d`P b`îä £ð¬ ¢P` ¢@˚lèÐv ¢ °Š¯n ø à √ ø aä ≈ v ≠ ä P š ø √ cîä £ð¬ XèÅý òäË·Š√ °Š¯šl dPüµ °Š¯n òýË−© ± Ä ø ¢ Ä ø V` •ý≈èt cdè ÿý≈ v ≈  üŁ † © † Hèv £©VîšlèÖ≥ °Š¯n ¢ dPîä èŁm ˚l ¢P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P büšØ èv £©VîšlèÖ≥ °Š¯n ý ø v š ≠ ä áÐ ° d ¯ ý a± √ b Ä üÁ íáä ˛©³ PHd`P.°Š¯ÃèŁm@˚lèÐv .düä√èŁm¢P`¢¬d£ð¬ ³ Š¯nŽ d`P¢èðvüł± v P š ≠ ä— ° d Ã È äŠ â √ ý≈ °Š¯n11 .büšØ H ø ”âÔ≈ ³ d³ Š¯nŽ ïC©¢ ïŠv V`büšØ èâšØèłm èv£©VîšlèÖ≥èi½ èÐv ùŁ± ¢ ó°d Ø š ý ä a ø °dfi Í.°Š¯ÃèŁm ˙ÔÐ≈ V`£ð¬ ³ Š¯nŽ ñ d`P.¢ð °Š¯n °Š¯nŽ cdèt d`P ¢žÐ¬ v Š … £ © P ° Šâ≠ ô ¬ ø b © ä † Ôý v ä ým È ≈¢ ^I ³ œ .¢üšØ VèÐâý ¢ ³ èsüπ ¢ ˛ƒèðv Ä ø V` ¢ dPîä èŁm ¢ £ð¬ ȯŁ ½ ŠÈŸæ bà ü’Ð≈ òäËðP d`P büþÈŠÐv ¢P YüŠÈЬ òäËðP Wüä√ ¢ ïŁm` ^P 18 † ` ¬ Ȭ ¯ äð ¬ øò‰©¢P`¢d£ð¬ ³ Š¯nŽ îÖÐ√ ¢ ^PÄ PïC©è ® j Ø ïäv òÓÐË©˙Ôð≈ èáŠ√P îÖÐ√ ≠ äØ ° d © Èš a d`Pè üš dPîä èŁm ¢P` ¢¬d d`P cîä £ð¬ ,½ èvPüŠÈ± XèÅý 19 .èŠv@˚lèÐv ¢ òýË−© v ≠ ä— È äŠ â v aä ≈ P š ø  Í.èjc£©ïäv VèÐâý òÓÐË©³ èsüπ èi˛ƒèðv ü©dPîä èŁm ¬ b ä v ˚lèÐv ¢ òýË−©°Š¯n V`£´˛ƒPîä èÁ ½ èvPüŠÈ± òÓÐËø .¢@˚lèÐv ¢ òýË−©Ä ø š ø  ä v ma ä ôP š ø  † È£ð¬ düπ ¢ ½ üÐȬ ˛©VîšlèÖ≥ ¢P°Š¯n Î,è ®ä PîH V`ìr ¢ ^P12 ©a Þ ä¬ Èð √ m ¢ Á © èŠvèâЬ VèjbèÐv˙¿ê Ã≠ ¢ îä `PîÁ ¢ Wüä√ îÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈20 .¢@ ä ³ ŠvP¢ © v m ä È √ © P ôP È ý≈ Hd`Pc˚˜C≥ ïC©üŁ± è}√£©½ Ьèvü©cîšlèÖ≥³ è− ä ïŠv .èj äƒèáä ê ¯ ÿ Š Š ¸Þ b á√ b`U˛ − √ ŠvP°Š ¢ £ð¬ Vèj³ èÐv˙¿ü©³ PHd`PèŠâ≠¢ ü©b`îä £ð¬ d`Pb`düä√èŁm îä ł Sìm`Qd`P ≠ b b ≠ v â± èðvïŠv d`P .¢ PüšØ ²ËŠ¬ ¢ dPîä èŁm ˚l¢P` ¢d£ð¬ ³ Š¯nŽ ^P d`P ²ËŠ¬ cdè ÿý≈ Ø š ñÐ © v š ≠ äØ ° d Èš ñÐ .èŠvU£©³ èÐv˙¿ £©Łm b è ˙ √ ä Š Ã≠ © á È v m¸ ÃP â †ü©WŽ ¿ ` ^ü¡ ùŁ±°Š¯n bü≠UèÐv ¢ °Š¯n13 .è}ÈšØd ¢ ¢ ï−Š¯ÅšÆ VîšlèÖ≥ îä `PîÁ Ä ý¬ .˛ƒ@îä Âð√ ½ ’Ð≈ ü©îä ` PîÁ üЯ− üÁ ˛©büŠÈä èÐv˙¿ ³ P21 v m t± ¬ b È √ à b © °d Š Ø d ° Ä≈ √ ˚½ ≥ìr ¢ ¢ VîšlèÖ≥ ¢üšØ ³ èŠâ≥dU ¢ ³ Š¯nŽ d`P c˚˜C≥ V` ¢ èå® ³ ð¯łÐ .è}ä `UïävPŽ ¥ òÓÐË©d`Pü©bü´ ≠ £œ †äÈ·≠ ü©³ Š¯nŽ Î,è ® ¯n ¼ P@¢P† Ã≠ © š ü ŠvU½ °d °Š a ä ¬ ÈðWŽ ¿`^ü¡óý≈ °Š¯n bü≠UèÐv üý√ .°Š¯šl ¢èŁm èåł∞ £ð¬ ³ Š¯nŽ SUèÐv Ä Ł±14 .¢ ¢d£ð¬ ³ Š¯nŽ °Š¯n ¢ ïŁm`^I.èåý≈è|±£©ïŠâ’ý≈ èi ä £©P£ÐH SUèiò≤U@¢ òÆ ˙ H √ ý °d † Ø š äØ ° d Èš ø P ł ¢ ¬ √ Pø š .¢üÔŒU ü© ³ Š¯nŽ 22 .èj ©ïäv èáŠ√P°Š¯n òÓÐË©˙Ôð≈ .èj ©ïäv VèÐâýü©dPîä èŁm ˚l ¢P` ´ Šv °d b`£ b`£ ¬ v š ≠ ≤ H ≈ v ý –°Š¯nŽ d`P ¢ óý≈ ¢ üý√ büšØ èâÔŒU ü©WŽ ¿` ^ü¡ ^P °Š¯n Ä Ł±15³ d ø H Ô÷ Ł ý Šv ˙ † ,YU˚¥ ,èj Ø ïävènŽ èi¢èiíÉΩ d`P YŽ Š¬d óÁ ò Š £©½ −øPU£Ð¬ êÄ Ł± üš d ä þ Ȭ £ ÷ †Â ý† vèâŠk£©UèŠv ü©^H¢ PüšØ VîšlèÖ≥ üŁ± ¢ b`dPîä èŁm XèÅý ¢P` ¢√ £ð¬`H¢ Í.èj Ø d¢üšØ òÆ ï−Š¯ÅšÆ üý√ ³ U d`P½ Pd ,èn˚¥ ó PØ ø ≈ ≠ ä áÐ P © ¯ ¢ ý š √ æü≥ d`Pè £´óæü≥ ,ò≤£´ ý¯ š v š á bI a n v ¯ äü©b`dPîä èŁm XèÅý ¢P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ ³ èsüπ èi˛ƒèðv îÖÐ√ ¢ ^P Ä P büšØ ≈ ≠ ä áÐ ° d b © aWŽ ¿`^ü¡Ä Ł± °Š¯n bü≠UèÐv °Š¯n16 .¢ VîšlèÖ≥ ïŠv ò‘Š èi¢£©ïäv VèÐâý ˙ † Ø š ≈ ä √ ¬ d rP ¬ Ž èÁ @èŠâä•Ł◊HïC©è ®d`P büšØ èâŠk£© Švü©VîšlèÖ≥ ^H¢üšØ óÃ≈èu ` óÃ≈PU üý√ büšØ èâÔŒU ü© ïC©è ®d`P .èŠâ©èѪ íÁ Ω ü©büþÈŠÐv ¢ ^H d`P ü©Wüä√ ¢ PîH ≤ ý¯ Uè Pà √ ý Šv É ¯ © P √ m ä Á √ à v ≈ ≠ äØ Èš P ©°d ≠ ä áÐ ° d ` â ≈ ° dUèŠv ü©VîšlèÖ≥ ¢üšØ °Š¯n b`dPîä èŁm XèÅý ¢P` ¢d £ð¬`H ¢ ³ Š¯nŽ d`P °Š¯n ¢P`¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ 2 .à èŁm íŠ Ôð £ð¬ ³ Š¯nŽ £©üšØ ¢P` UT`P a˚˜C© ¯ ≠ ½ Þ 9 Í.büšØ èâŠk£© °Š¯n eèÁ Ω ˛©³ èÅæ@d`P .¢büšØ VUŽ ]üÁ £©dž ¢ óý≈ ½ èvPüŠÈ± XèÅý ý¯ É b P ´ d ± U ø Ha ä ≈XèÅý ¢P` ¢d £ð¬ ³ Š¯nŽ ïC©è ®¢ Wüä√ ¢ îä `PîÁ d`P 17 ≈ ≠ äØ Èš °d ø √ ä v m H ¢¬d£ð¬ ³ Š¯nŽ .¢°Š¯šld VUŽ ]üÁ ¢ óý≈ òÓÐ≈cîä £ð¬ XèÅý ¢P` ¢ž H ä— ° d ´ È äŠ â d ±ø H v ≈≠ √ ä dPWŽ ¿ ` ^ü¡ ïŠv¢¢P .¢PüšØ VîšlèÖ≥ üŁ± ²ËŠ¬c˚˜C≥d`P b`dPîä èŁm .ò–Šdž ¢ óý≈ òÓÐ≈ bèŠâ”åł÷≤ XèÅý ˛≠P`¢d°Š¯n dîä Ÿæ d`Pdüä√èŁm XèÅý ¢P` ˙ Ã≠ œ Ø È t š ñÐ Š v ä¬ U ø H â ≈ äØ Èš â ≈ ≠ .¢ ˛ƒè− ä düflÐ√ PŽ Á Ydè ÿý≈ í ≈ ¢ 3 .¢üN ® aN ¡ óý≈ £ð¬`P ¢ †ø ³ P ïCœ È© Ø ä á√ š îr H ð ”≈ ð ´ Ôd ½ ü © Ä b ä üŠ v
 • 25:10-18:9 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 9¢u ¢ Ä ø ³ PH.òÓý≈ ³ Š¯nŽ ZèÁ ¢ ¢ ¢ ˚l ¢ ^H.°Š¯šl ¢üšØ”⯠© † b ŠÐ ° d m Ã≠ © þ¯v š © P È ÈŠ Ð √ ý â v â◊≤ ePîýЬP ˛©íÃèá≥ ú”ýÁH .òÓý≈ ³ èÐvŽ ë ©³ PH˛©Xü¡ ˚l .°Š¯ä Ь °Š¯nü¡ ë kP¢£©ò¿£ý Xèv ïŠv ¢ ³ PH d`P .¢ ˚lèÐv ¢ òýË−©˛©Wüä√ ¢ ¢ Wüä√ 18 b d kP˛ b š â kPë © ¬ ä © b ”|ä š ø  √ ȯ þŠÐv © ]˚∆ ¢ Wüä√ 19 .èåý≈ ¼ èÐvèi³ èÖä ©,Xèm . ½ ºèŠv d`P Xèm ,óæ .°Š¯šl © a b È ¸ íáä ˛©Xèm √ Ôý þ¯v ° v ≈ ÈŠ Ð M “rPN Łm òÆ ³ Š¯ý ïŠv ¢ ¢ bü´ ≠ XèÅý ¢P`¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ d`P.¢ ¢ ³ Š¯ý ò î š ° v Ã≠ © È ü ≈ ≠ ä áÐ ° d ¯ .³ èÖä ©d`P,[üΩ ,óŠ≈P˚ı≥ ,¦ ü©¢ ¢ Xèm6 b È ^ þ¯v ©ÈŠ Ð .¢Ôý ≈ .ïCœ Ðâø VèÅ∫d,ïýâЯt,ï~Švü±,èÐâø¢ ¢ ¦ ü© Šâý ¯ þ¯v © ^ 7 ÈŠ Ð ä P ŠvP ä √ P ê21 .èŠvè}≠  èÐv èidü— ê ¢ ^Hd`P .èâЬ ³ èá©Wüä√20 ŠvP v ä b þ¯v © ÈŠ Ð .³ PUUd`PèÐâø¢ ¢ VèÅ∫d b °Š¯n ïÅŠËÁ ¢PV`¢ ïŁm`˛©ùŁ± PüšØ ï− ä ü©^Hd`P.˛≠ ˛ƒ ¢ ¢ ^HïÐâý˙≤ ± ä¬ ø Èð á√ P ð Ã≥ ä P ¬ È √PžÐ¬ ½ ’Ð≈°Š¯n èŠâä H ^I U`˙ÿä≈ .èåý≈ èi ≠ èiXèv U`˙ÿä≈ ê èi¦ ü© £† ¬U P £ ž ä ŠvP ^ 8 ∫ a ä¬ Ä ä bèŠv˙H ü©¼ èÐv ¢P †Ł± ¢ Xèm ¼ èÐv èi³ èÖä © .èŠâ´üµ £© Ø ïäâšØ£Ð¬ Èð √ a b È 22 üš ø P ø Tè £ ŠvPV`¢ © v m È a Pø ¬ ä ¬ @ š © ± Šv à â ïŁm`^I.èåý≈ Ydè|− Qłm PžÐ¬ ê ä ≥ èt ¢ îä `PîÁ 9 .èåý≈ düýÈ¡èq èi½ èÐv ^I¢ büŠÈÃèåÐ≈ ¢P£© ˚lèÐv ¢ ïÅŠËÁ üý√ èåŒU ¢üšØ ¢üµ £© Ø Èð P √ √ üš ®d`P .¢ èኯŁ U`˙ÿä≈ V` ïC©¢ ¢ £©âЬ ïÐvè− ≥ ¢ ^H ü©b`˚¥`U R≠ ¢Pž £ð¬ büÔþËIð òäËðP íÐ⟠êbüä√`U ½ ºèŠv d`P óæ Ä ý¬23 .èŠâ©£© šØ m Ôý ý’® èý á ø P ≈ È ü ≠ U ¯ Šv ¬ ŠvP ¸ ¸ U Ž .¢UXèv èiYdè|− Qłm ¢èt ¢ îä `PîÁ .¢Uèyž Hü©¼ èÐv ¢P£©°Š¯n ïÅŠËÁ d`P¢ ¢ ¢H]˙π˛©•þ˯ð ¢üšØ ý¬ ä ÈŠ ø Tè ä ≥ © v m È Ã¬ dP a ä ¬ @ ÈŠ Èð P ± — ä ”m þ≠ P k Èł È Šv Ã√UèN P d`P °Š¯n QP d`P °Š¯n íÐvèÐv ¢ dèÖä t ê½ ≥üœ˛©U`˙ÿä≈10 i dI © ¯ ~n † m .¢Uïäv ü©ò–šØ£Ð¬ ˛©¼ èÐv V` d`P ÔŒv Š â ä a Ã.èŠâ´düµPU`˙ÿä≈12 -11 .˛ƒüšØ `˚− ¢ b`˚ˆ− ¢ Xèv ïäâ”id`P °Š¯n èåý≈ èŠâ©üŁ± ¢ Xèm èâŠÐv èvüÔł∞ d`P.èåþ≈P¢ îä Šä Wüä√ Ä Ł± îÖÐ√ ˙Ôð≈24 ¥ø æ© ä √ ä ø â¯v † þ¯ þ˚˜Å‡ý ˚ˆ− ¢ Xèv ³ ød d`P ñi,˚˜Cª ½ üÐ√ü±d d`P VüäÈŠä °Š¯n düµP d`P Š √ æ © ä° “ Š a ¯v √ ¢ Ôt ,è ®ä Wüä√ ¢ P25 .PüšØ Xü”Ö≥ ü© P È ^H b © “ .èåý≈ ³ èŠâ≥dU¢ ñid`PbüäÈŠä èåý≈ ˚ˆ− PžÐ¬ ê³ ød.èŠvP`£© ¯v æ £ ŠvP ° Í.üšØ £©ä√ èibüŠÈÃèåÐ≈ ¢PV`!üšØ ½ äÈ·≠ £ð¬ ³ èÖä ©Î ü ¬ ä¬ Èð † b È,ò∞ü”á©,òæ`˚˜s d`Pò∞üýÈ„ä ,˛ƒè ¨,ò≤èâª,YUü≠ óŠ≈P˚ı≥14-13 ý √ Ð ä .(èåý≈ ¼ èÐv èi Èä Šfl”s ò∞ü”á©d`P)èåý≈ ¼ èÐv èiYdüýÈ„© a büŠ ¯â a d`P ,è ®ä Wüä√ V`ìr¢ ^I26 ¢√ © P ≈ .èåý≈ ¼ èÐvèi½ N d`Pèåþ≈ü” ðè|øP üŁ± ³ `îŠâ∑ ³ èÖä © a †± b b È 15 £©³ Ь £©ä√ ê ióæ ³ èÖä ©.üšØ úŠ√˙‡ý `îÅ∞ ˛©PîÁ îä `PîH ¢ óæ Î ° ü ŠvPè b È √ mv Á © m,büŠ√I± ,büŠ¯tèŁm£Ł± ,büŠ√dü≥P ,büŠ¯tüÐÈŠ ,³ èÖä © -16 ü N ¬ b È 18 Ø .¢d š³ èÖä ©.èåý≈ ¼ èÐv èibüýÈŠèÅ∞ d`P büŠ√dèÅ∂,büŠ√UP`dG ,büŠÈä Šø , büŠÈ¡˙∫ ¢ óæ .¢èâЬ ên èiïN ± ¢ ³ Š¯nŽ Ydèt ½ ’Ð≈ ü©½ ºèŠv PîH27b È a ¬ P ¯â © à ä kè É © ° d √ † ¸ Á m .¢ È Ô ý ¢ íŠ Ôð≈ ³ Pîä è ¢ ≈ ô â b v © Í.¢d£©³ Ь £©ä√ èi³ PH³ èÖä ©ïC©è ® Ø XèŠâ¡èiPîH °Š¯nbüŸŠ± Ø ° ü bb È š d`P.üš m Á ËÁ m Á Ž ∫ ý dP£Ł Ä ˙ v Šâ≠ øVN Á ,ê ± °Š¯n aüäÈŁ± £œ¢ PîŠâ∑ °Š¯n SèÅ− U`îm èi³ èÖä © æ b È 19 vd © ä .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ^èłÄ≈ üµ ³ Š¯ý Wüä√îÖÐ√ ¢ ³ èsüπ ¢ ˛ƒèðv 28 ð °v © b£œ ¢ bèŠâЯÁ d`P ïC≥UP ,êb`˚ˆ− ¢ VdüŸ∫ d`P X`ît ò¿˚−≥ £œ¢ Šâ≠ ø p v ý æ© ˝ Šâ≠ ø .èŠâ´ ÖÐ√ ¢ ¢dVîä Ž ^£Ð¬ ^èłÄ≈ üµ üä√ íH Wüä√29 ˙≤î © ä Ø vd Èš ð i ≈ .òÓý≈ ˛ƒüšØ ò“ŠâÔð ê ÂI à ýõ v ≠òäËðP R≠ ¢ íÃèÐâ¡ XèÅý V` .¢ ¢P` íáä ˛©Xèm Ä ø V`20 ¬ ü © v ≈ Ôý ≠ ≈ √ † ½ ·ø` ˛©³ P d`P ò¿£ý ˛©bü≥ü¡ † b ¬°Š¯nü¡ ë kPÄ ø V`d`P.¢ ¢èðv ¢ìrZèÁ ¢Pd`P°Š¯ä èÐvŽ ZèÁ ³ èsüπ ¢ ˛ƒèðv .¢ ½ ºèŠv d`P Xèm ,óæ ¢ ¢ Wüä√ kPë† Ôý à ¿ ≈ √ m ä¬ Èð v d m b © ä Ôý ¸ ≈ þ¯v © ÈŠ Ð .°Š¯ÃèðvdP˙¿ v .¢üšØ PîŠâð ¢ òÃË©¢ ò≤U@büäÈŠý ïŠv îÖÐ√¢ √ à ¬ þ¯v ø P ¯v ÈŠ Ð © 10 íáä ˛©óæ √ íáä ˛©½ ºèŠv √ ¸˚˜Cª .èåý≈ ê °Š¯n íáä ˛©óæ ˚˜Cª .èåý≈ ˛ƒèåÐ≈ PžÐ¬ èi½ ºèŠv óæ21 Ð ŠvP √ Ð Ã £ ¸ Šv á b W ∞ þ¯v © ¸ .^P˚˜ý d`Pê≥ ,íÐvüý√ ,³ P`èŠv ,YUèn ,³ üŁ±èn ,˙ÿŁH ¢ ¢ ½ ºèŠv2 ÈŠ Ð ü ä Ð .èåý≈ M “rPIŁm èibü´ ≠ ˛ƒP˚˜Cª ò N î .ïC≥£Ł◊ý d`P½ ‚Š√d,Ž èâœG,¢ ¢ ˙ÿH 3 ≈ † d − P þ¯v © Ł∞ ä t ÈŠ Ð .¢ XPdGd`PUüHîᜠµP,XìŠâª ¢ ¢ óæ 22 Ôý P ≠ sdP,düN ≈ þ¯v © ÈŠ Ð ä .˛ƒPU`Ud`PòýË´,ùŠ¯t£ý ,ï−Š¯kI.¢ ¢ ³ P`èŠv4 N ¬ á P þ¯v © bÈŠ Ð Ôý ù≥ ≈ .¢ ¦ G d`P,˚˜CŁ± ,Sü±,³ üª ¢ ¢ XPdG23 ý W þ¯v © P ÈŠ Ð dèÅH °Š¯n íáä ˛©büł◊Ð≈ ¢ ½ ºèŠv R≠ XèÅý ¢ *bü¡ìr ò“mèt5 æ − √ © ¸ ü ≈ © a Ð “ a “ sdP`U¢ ˚˜CIª25 .èåý≈ ¼ èÐv èi˚˜Cª ñt d`P.èåý≈ ¼ èÐv èiñt îᜠ24 © Ð √ ä d P ¬ † þ¯ ≈ Ôý ȯv ≈ þŠÐ˛≠P` ¢√ £ð¬ ³ Š¯nŽ °Š¯n ¢ènŽ ^H üý√ èåý≈ PüšØ PîŠâð Ä Ł± èâŠÐv ì ð .¢ ¢ ¯ ä áÐ ° d .¢ìr¢ ]èâ©P`]P˙πP¢ dîä Ÿæ ³ Š¬˚˜vžŠâ≥ ïuìr ò“mèt ¿ © ä © â ° Š þî
 • 10 25:11-26:10 ¦ √PîŠâð ùà ¬ Áä ≥ È^I.èŠvU£©˚−ýä H ü©bü´ ≠ ¢P`¢d£ð¬ °Š¯nŽ ¢ îä `PîÁ W˙πòæI8 P ˝¯â≥ ü ≠ äØ ³ d ä v m Èš √ P ¢ ^Hd`P .èŠâ´èå® Xèv èi*³“s ¢H¢ ïŁm` ˛©ùŁ± °Š¯åý≈ ó‰ °Š¯nü¡ © P d ä ñ ø Pø ≤ø ‡ý íÅŒ˛©˚ˆ− ¢ √ n ÃèŠâä H XèÅý¢ îä `PîÁ 9 .è|øüšØ ïäv ³ œ ¢ ³ PHèv£©˚˜Å ¬U ≈ ä v m √ °Å b ä Š æ Ã≠È .èåý≈ ³ èÑÁŠ√ Xèv èi˛ƒèåÐ≈ c˚¥`U b ä^I .¢ ïC—òÆ` V` èŠâ©PîŠâð üŁ± ]ìýÁ P °Š¯n ³ PHèŠâ©˚˜åð≈ ˚˜šl üŁ± °Š¯ä èÐvŽ ˛© P Ø Łm š š ¬ â± b Š Š v d , WPdI ,½ Uèndèɱ ,ú”t ,UPUüŸ¨P °Š¯šl ïŠv¢ ¢ ³ èÑÁŠ√26  P a þ¯Ðv © b ÈŠbü´ ≠ ¢ ïC—^H¢ îä `PîÁ W˙π^P.PüšØ *íÐvèÐv Xèv èiïC—^H¢ïŁm` ü ø Łm P ä v m √ ä Łm P ø ï~Švü± ,˚˜s`H29 ,èÐâø,íŠ Ãèn ˛ƒP,íÐIüª28 ,ï~uI ,SPŽ `H,XPd`îšl 27 Š P ⬠Рv U dP .èŠvU£©˚−ýä H £ð¬ ³ Š¯nŽ Ydètü© Yž è ð ò¿˚−≥ ¢üšØ ¢èŁm ]˙π˛©dèÜød`PèኯnÄ ø ïŠv30 .Ä èÐvüŠHd`P ˝¯â≥ ° d d ≈ ˝ à ý √ √ † a √ .¢ ùÐ√ °Š¯n ïuìr¢ ³ èŠâ≥dU¢ ê ô È ©b © ~n ¢P Ä ø ïŠv .°Š¯šl û”Öý≥ ¢ ³ Pîä èÁ óæ Ä ø ¢ Ä ø ïŠv 31 ä¬ † Èð È ø b vm † © †  ≈Šdèv ˛©³ Pîä èÁ ¢ óæ ñ ý b vm © ø ¯ © ~n ø ¯ © b d ø ¯ © d`P ¢ dèÐâýrP ¢büœ ,¢ dèÐâýrP ¢ ³ èÐvŽ ,¢ dèÐâýrP ¢ büä√Pîä èÁ vmóæ Ä Ł± îÖÐ√ Sèt `U¢ ³ èsüπ .¢  ≈Šdèv ˛©³ Pîä èÁ ¢ óæ ïŠv10 † © b Ø ñ ý b vm © š ≈ ô ì † ¬ ¬ ø ¯ © ý ¢¢UÄ ŠÈý£ý ¢ dèÐ ýrP¢bü≥ü¡ .¢ È ÈŠ Ô â © P ¬ þ¯ ŠvPè ä á sdG ø P H † ”á”t ©îÖÐ√ ¢ ^H11 .PüšØ PîŠâð èâŠÐv ê iXèv îI œ P ¢Hüý√ èåý≈ PüšØ èiSèt üµ ïŠv ½ ø˚ˆº ˛©¢ ¢ íá √ ä ˛≠P` ¢ ¢ büþÈŠÐv ¢ Wüä√ 32 ä ”m ø Èł ¯ © ≈ √PîŠâðbèŠâ© ≠ d`P ¢ž ≠ òÃË© ¥`U ¢H ˙Ôð≈ d`P .èšld Vîä Ž Sèt üÂł◊ä èðv óæ ³ èsüπ ¢ ˛ƒèðv .¢ ¢ íŠ Ôð ¢üšH ¢£©dèÐâýrI èiXü¡ òäËðP V` .¢ ¬ ž £ © £ c˚ ø P vd ≈ b © ä Ôý ô â Ã Ø ý ≈ È √ ¯P ¬ Ø š .°Š¯ÃüšØ v Ô≈ ü © v ý R≠ ¢ íÃèÐ ¡°Š¯ ä≈P¢P`¢üšØ UèÐ @£ð¬ ³ Š¯nŽ Ydè îÖÐ√ ¢ ≠ ä √ .¢ â vP ° d t © â¯âð † á sdG ¬PîŠâð èi ≠ êèiXèv ñI ¢Hüý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ýä Š Ä Ł± îI œ P12 ¬ ž ŠvP ä “t ø P £ P vd œP © ä √ ¬ “t^H .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ³ Š¯ý üµ dèłm îáIsdG îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð ñI 13 .PüšØ °v .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ òÃË© ¥`Ud`P¢H°Š¯n ½ în v ¬ ž © £ c˚ £ ø P a èâþÐv °Š¯n büN ± ëëèièŠâä H ä¯ › kP kP ¬U ¬ ž ŠvPè ä Ð ø P £ v † “t.PüšØ PîŠâð èi ≠ ê iXèv ˚˜CIª ¢Hüý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ý Ä Ł± ñI 14 b d š ŠvP ü © ¬U ≈ © b π © ä ³ èÐvŽ òÆ êR≠ ¢ èŠâä H XèÅý îÖÐ√ ¢ ³ èsüH ¢ ˛ƒèðv P vd °v “t © P^H.èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ³ Š¯ý üµ dèłm ñI îÖÐ√ ¢ ^Hüý√ PüšØ PîŠâð Ä Ł± ˚˜CIª15 ü©[èÜ≠P ¢ ³ èÐvŽ òÆ ê R≠ XèÅý d`P .¢ ¢üÐ√ ¬† Ð © b d š ŠvP ü ≈ Ôý ý≠ ≈ È 11 .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ îŠvŽ ≤ü©^P bPd`U ê¢üšØ ¢£©˙‚ø ¢ ½ Ÿæ ò¿˚−≥ R≠2 .¢ ¢£©SèŇýtP v ¬ ž ©£ ˙ £ ³ ~n Ã√ √ ý ø † ˝ ü Ôý ý ≈ √ ¯³“s17 .PüšØ îŠâð èâŠÐv èiXèv ³“G üý√ P üšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ýüł± Ä Ł± ˚˜CIª16ñ ¬ þ¯ äñ s v † Ð .¢üšØ UèÐv@°Š¯šl`V`.¢@°Š¯n ïC—ò“åHê ©dèÖä t √ à P √ à P Łm ® P˛ ¯ Šv.èšldVîä Ž ê N n VUèŠvŽ òÓÐ ø ≈ ¢ ^£Ð¬ ùŠ¯ý üµ dè ˚˜CIª î √ ¢ ¢üšØPî ð ^I ¢üšØ ¢£©°Š¯ýè ¢ c˚¥`U ê °Š¯n ùð√@¢ bü’ä≈H3 v łm Ð ÖÐ © ä √ P à √ √ ý v Ðv ø P ä√ vd ý ½ î d va Šâ¬ ŠvP P .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâþŠÐ¬ d`P¢ c˚¥`Uü©^H°Š¯n d`U^Hd`P ˛©b`˙Ô™¢P V` .¢ °Š¯ÃèâЬ ¾ äÈŠI ˛ƒüšØ ò“Łm òNł∞P ïC©èŠâ©ï~ÉŠÈΩ èi½ èÐv v ¬ ¯â þ¯v ÈŠ Ð P P ä¬ Èð ´ v ä † ¬P Ã Ó a.PüšØ PîŠâð èi ≠ êèiXèv üªd ¢Hüý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ý Ä Ł± ³“s 18 ¬ ž ŠvP ä ø P £ v† ñ dèâ≠ü©¢èŁÄ≈ ¢ cdèjd`P †äÈŠI ¢èŁÄ≈ ˛©b`˙ÔýËð ¢ ¢ ˚˜Å‡ý ý à Р© √ ¾ ¬P à Р√ N ¬ Ã≠ © Š √ È¢PH Š¯n ½ N n ^H.èšldVîä Ž ^£Ð¬ üä√ üµ `U³“s îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð üªd 19 ø ° aî P vd ñ © ä √ ¬ é ¯ .¢SèŇýtP È .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ £— d`P d`P ,°Š¬£©˚˜Å‡ý ˚ˆ− ê¢ ¢P R”ÅšÆÎ , è ®¢ bü’ä≈H¸ý¬4 v ¬ ž © £ ŠvU £ Š √ æ ŠvP Ã≠ ä ¬ ü È Èð √ ä PÄPîŠâð èi ≠ êèiXèv ³ `˚¥ ¢PHüý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ýЬ üªd †Ł±20 ¬ ž ŠvP ä W £ ø â Ä a æ ø á v ä ä ¯ Ð ¨ ŠvP à ý ½ ˚ˆ− óšÆ ¢ ïŁm` òŒ Ł± .°Š¯ÃèâЬ dèâŠn òËŸ ê ˛ƒüšØ ˛ƒüÔł∞ ü©³ èÅæ@ b P^H.èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ½ èt üµ `U üªd îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð ³ `˚¥21 .PüšØ ê¢èŁÄ≈ ˛©ä èŁm íŠ Ôð≈ °Š¯n ³ Š¯nŽ ¢ cdè šÆ Ä ý¬ d`P .¢ °Š¯ÃèŁ èð ° d Ã≠ P vd a © ä √ ¬W ŠvP à Р¢ â √ √ È Å¸ ´ vmv .°Š¯ÃüšØ PîŠâð bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ £— ÓÐ≈ d`P¢ ^H°Š¯n ½ N n v ¬ ž © £ ŠvUò £ ø P aî œ ° Å≤ ä î Í.èj¢üšØ ³ œ èvüšØ £Š¬Ž ðv XèŠâ¡ïC—òÆ t Łm šPîŠâð èi ≠ ê èiXèv dü◊ä ¢H üý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯ý Ä Ł± ³ `˚¥ 22 ¬ ž ŠvP ä ≈ ø P v† W ŒU ¢ ¢dè Ь R≠ ï ï ©¢ ü©dè Šn d`P ü©˚ˆ− î `Pî 5 v Ôý Ø ≈ š £ Ã≠ © ä Ô È ¢ ¢ ¢Š È â ü Šv C ± â¯ ä Ł ä æ ä Áv m P vd W © ù√ ¬ ≈ ý≠ b d š ŠvP ü † È √ ä v m à P ¬ ÷Ëä^H d`P .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ üµ `U ³ `˚¥ îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©dü◊ä23 .PüšØ ¢üÐ√ ³ èÐvŽ òÆ ê R≠ Ä ø ïŠv Î ,è ®¢îä `PîÁ 6 . ¢@£ýP ¢ √ łŠ ¬ .¢üšØ PîŠâ𠢞 ≠ îŠvŽ ≤ü©^H ³ Pd`U üý√ °Š¯šl ¢ £©¢èvdèi¢P °Š¯n òÆ e PîýЬP R≠ ïŠv £´ Î ,è ®d`PÍ.°Š¯šl √ à ¬ ©£ ˙ Pb ý œ ≤ ä Â√ Èt Š š â ü P.PüšØ PîŠâð Wdèv ¢ ^H üý√ PüšØ èi ^£Ð¬ ùŠ¯ý ¬ ý ø P â¬P Ä ä H †Ł± dü◊ä 24 ≈ P ≤ ÓÐ≈ ◊®Ã≠ œ ¯šl ýØ ^I7 .èj Ø ïäv ³ œ èv ò •ł ¢ ¢P°Š ¢èłm èv£©V`¢ °Š¯n íÐâÁýá üš ° Å ä È ä v Èš ä ± ¯≥ Ł P vd v ŠvP ≈ © ä √ ¬ ý d`P°Š ¬ â± Š Š b d b è ÷Ëä ø łŠ ¬^H .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ùŠ¯ä PH üµ ê dü◊ä îÖÐ√ ¢ ¢üšØ PîŠâð Wdèv 25 ïC©è ® ¬£©PîŠâð ]ìýÁ Pd`P˚˜åð≈ ˚˜šl °Š¯n ³ èÐvŽ ˛©³ PH£©Łm ¢ óšÆ ¢ ïŁm` .èŠvèðv bèŠâ© ≠ d`P¢ž ≠ £— bPd`U ž © £ ŠvUV` ³ £ ´ t æ a Í.¢ °Š¯Cœïäv •Ł◊ÿ ü©½ èÐv ˛©c˚¥`H ê ý√ °Š¬£©áŠ√PóšÆ £´ U ŠvPV`ü è P Áý √ .¢ Í˚˜åð≈ ˚˜šlÎòÆ òäË·≥ ¢ ³ Ł± íÐvèÐv Ø Š Š š š ©° .°Š¯šl óŠË òšÆ òäË·≥ ¢ Xèv ^P ³“s © ä ñ
 • 18:12-26:11 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 11³ Š¯nŽ ˚¥£© üÔł∞ ü©˚ˆ− ³ Pdèm òÓý≈èt ¢ ^H d`P XP£Ð¬P .¢ ¢ •ý≈èt ¢ž ≠ ¢ Xèv ³ Pdèm d`Pdü◊ä XP£Ð¬PG¢PHüý√ PüšØ èi^£Ð¬ ˚Nt †Ł± Wdèv 26°d d ž æb © P ô ”m È ł © £ © äb ≈ ø ý˜ Ä ýd`P.èŠvèyžÐ¬ ¢@ü©˙‚ø ¢P°Š¯n ³ èÖä ©ê ä XP£Ð¬P6 .¢ ¢³ èÖä © £ ´P Ȭ äð b È ~n¢ √ ô ”m b È È ł √ à .¢üšØ PîŠâð ¬ Ë≈êbüýÈÁ dU [ü”Ðv Vè− ¢ Vdü≥ ¢ bèšl` ˙Ôð≈ d`P ,èŠâ´²ä ’ð ü©ïÐ⛡ óŒ V` t ý ± v t© ø ñ Ôý P ≈ ü ä È ä d P Ë≈ .¢ UèÐv@bèšl` R≠ ˛ƒèÖä ©°Š¯n ¢ènŽ ^H.èłÄä ’ð √  ≈Šdèv ˛ƒPîä èÁ ˛©Wdèv ñ ý ä vm ýê ‘Š ü©íá √ Šv ä Y˚˜ý °Š¯n Î,è ®ø ^Hd`Pè @˙flä ü©XP£Ð¬P î `Pî 7 ≈dè ˛©³ Pî è ¢ Wdè ï 27 èi³ Pdèm d`P dü◊ä XP£Ð¬P Wdèv .¢  Š v b ä Á © v Šv ≈ ~nò ≈ ¢ P ŠvP √ v m ä Á b ý Ø ñ ý š vm ý Í.èjb`U °Š¯n ïuìr ¢ íÐvèÐv ³ Pdèm28 .¢ ¼ èÐv èi[ü≠ ³ Pdèm d`P .¢ ¼ èÐv © b Ø a š b Ø a šaUèÐ⪠˛©îä `PîÁ ,XP£Ð¬P ¢ ïŁm` ^P . èåŒU ü© ä ` PîÁ XP£Ð¬G ïC—^H½ v m ø Šv îv m P Łm P ½ ¿` ^H¼ èÐv èi^Hüý√ P˙G Ä Ł± ³ Pdèm d`P .P˙G °Š¯n d`Hbà èjZèÁ ¢P ¸ Pa P ≤† b ≤ P ` m ä¬ ÈðïC—^HXP£Ð¬PîÖÐ√ ¢ ^H8 .èŠvèâЬ Vèj³ èÐv˙¿ê ¬ bèšl`¢ ¢ ¢£© ˛©XP£Ð¬P .°Š¯k£©bèŠvUè− ¢ büä√`Udü◊ä d`P XP£Ð¬P29 .èåý≈ Vîä Ž ê Łm P © P ä b ŠvP£ð Ã≠ © ä È √ t ä√ ≈ vd ý v d ≈ ˝ © v† √ø ý≈ òþËŠÐv ˛©³ Pdè ï d`P.è ý≈ ï œXè è YüŠÈЬ ˛©dü◊ä .˛ƒPdè Xè è YüŠÈЬbèšl` d`P .èŠâ©˙‚ø èibü¡ìr Yž è ð °Š¯n _˚−≥ ¢ íŠ P ½ ŠÈЬ £©í|ä ¢ .òÓ ¯ b m Šv å C ~I v i n ä ≈ à t vi ä_˚−≥ d`P .èåý≈ íŠ P ½ ŠÈЬ Ä ä¬èŁm ˛ƒ˙Á≥ .èŠâ©Ä ›ä√ ü©ÿËÁ ¢P ¢ XP£Ð¬P ^I .òÓý≈ ïäv UT`P ˛ƒü©˛©˛ƒPdèt30 .èåý≈ ¼ èÐvèiïCœId`P ïCœ ³ Pdèmd`P ˝ v† ¸ Ð ‡ † ¢ ä¬ ä Š ± Èð √ P à à a tP ~n bVèj³ èÐv˙¿ ê¢ ¢ îä `PîÁ ¢P £ð¬ ïC—^H.èåý≈ ˚ˆ− ò∫ °Š¯n ½ Ÿæ ˛© b ŠvP Ã≠ © v m ä t È ¯ Łm P æ † .òÓý≈ •Ł◊ä èÐv V`ïC©Ã≠ ≈ È ¢¢P¢ ^HîÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈9 .˛©½ UèÐâª˛©îä `PîÁ ¢H£ð¬ bèšl` .èŠvèâЬ dHPbà èjZèÁ ¢P¢ íÐvèÐv £©¢ •ý≈èt ü©³ Pîä èÁ ¢PWdèv31 Ȭ √ äð ä P © P a v m ät P ¯ ä ` ` m ä¬ © Èð ≠ b v m äð Ȭ ý —âä Š¬ .èŠâ´ìłm ]˙π˛©Xèà≥¢ d`P,èå® Łm ü©˙‚ø d`P ü©XP£Ð¬P ¢ ¢P Wdèv .èŠâ©dèŠâýÁ P ˙‚ø VPd ]˙π ˛©³ èÖä ©£©í|ä ¢ dYdè þ¯v ä ¬ ÈŠ Ð Èð ý ¯m b È √ø ≠ à ¬ ³ Pdèm £©¢ •ý≈èt ü©˛ƒPdèt ü’Ð≈ òäËðP d`P (èâŠÐv èi³ Pdèm)ü©[ü≠ ¢üð√ ¢P √ ý ä¬ Èð b þ¯ b °Š¯n ˚ı≥ XP£Ð¬P `UWdèv32 .èŠâ≠£©ï~ÉŠÈΩ èi¢£©dèŠâýÁ P½ ä¬üœ ¬ °Š¯šl`V`ïC©v ì|ä ü© ˆ− ý √ ä ¯m ¸ t£ð èý √ ˚ æbèšl` d`P .òÓý≈ ïäv ¦ dèÐv d`P .òÓý≈ òÃË´•© µ ³ Š¯nŽ °Š¯n ¢ènŽ ^I10 ^ ü °d ä d P √ .èŠâ´ ¯n ³ Pdèm £©VdVîä Ž ^£Ð¬ ²ä èðv üµ ˙≤°Š b vd ñ≈ ≤ü©˚ı≥ ¢©¢£©dèŠâýÁ P½ ä¬üœ ¬G¢ ïŁm`^I.èåý≈ ïäv ³ œ èvèj WèvP Ôâ ä ÈŠ √ ¯m ¸ tXP£Ð P ø P °Å ä H ³ ä P` °Š¯á± ˛ƒPdèt YüŠÈЬ ˛©^H ïC©òÓý≈ Xü”Ö≥ ½ èÐv ïŠv ü©XP£Ð¬G11 .èŠâ´ìłm ³ à P a P èvìÐHü©XP£Ð¬GèiPîH äv P Á m Šv ¢ÃP˚˜ý ïC©è ® ø ˛ƒPdèt ¢ XP£Ð¬G¢ ¢ ¢èŁm ü©˚ı≥ ¢ ^I.¢ íŠ √ ä P”≈ ø ä ð √ Ã≠ P Ø â È š ŸŁ∞ ,è ®ø XP£Ð¬G¢ îä `PîÁ ¢ Pä v m √ H ≈ ý ŠvU Ô÷ ≤ ©¢ °Š¯ ®£©•œ ¢ U˙G ¢ ˚ı≥ 12 .¢ Xü”Ö≥ ¢ èvüšØ ½ dü›Ð√üÁ ´ Ł Ø š ≤ H Ô÷ ä a Ł ± 12 â Ô÷H Ôâ ä ≤ Ł ÈŠ √ Ô÷ Ł ≈ ý H æ°Š¬£©íý¡ ¢ V`¢©¢£©ípèm ¢ £©•Ł◊ÿ ïŠvÏ.¢ YüŠÈЬ ˛©^I ïŠvÌ ¢ ¼ èÐv ¢P üý√ .èŁm ìłm £©ž üÔł∞ ü©bü´ ≠ ¢P d`P ü©ê¢P üý√Î Ø š P © a ä¬Èð d ü ä¬ Èð ~H ä ¬ H n Èð ≈ ý HY˚˜C≥ üý√ ïC©ï ® ø bü´ ≠ üý√ ïŁm`^I13 .¢ °Š¬ž üÔł∞ Vîä Ž ¢ d`P ¢ Š ¢ ü P ´ d vd ÔŁ÷ ´ .è}ä à èå® ¯n ¢èŁm ìłm ü©ê^H£©ž üÔł∞ ü©³ Pîä èÁ √` U°Š ± Ł ~H P d n b vm √ à Р© ä √ â Ô÷H Ł ≤ æ à ≤ H Š v Ô÷ ¸ Ø ³ Ł š `ä £ ŠvP Ô÷ Ł ≈ ý H¢èŁÄ≈ ¢ ¢£©íý¡ ¢ d`P £©•Ł◊ÿ ˛ƒèåÐ≈ P˚˜ý ¢ V` Ä ý¬ .¢ °’Ð≈ bà èâЬ Xü¡ YžÐ¬ ê ¢ d`P .èjb`£©Ñª ½ © ¬ `˚˜CÁ ¢ °Š¯n2 è ¸ £Ð Š ± Ô÷ Ł ≈ ýY˚˜C≥ üý√ W˙π ^I ïC©è ®d`P .¢ °Š¬£©V˚lèÑH èiYUdîÅšÆ •ý≈èt c˚˜C≥ SèŇýtP èiXèv c˚˜ý R≠ .èjb`U a˚ˆ− Ä üÁ ü©Xèv c˚˜ý ˙Ôð≈ .èj Š P ´ š ≥ Š ¯ ä Šv ü ½ æa ± ä Šv .˛´¢ ïÖŠ√dŽ èi¢èłÄ≈ ³ èŁm ä¬ U ä Ð b ÈÐ √ Š Ã≠ © ä ¬ .è}√£©¢ ¢ ¢UeèrUü©bü´ ≠ c˚¥`U È ÈŠ üïC©åŒU ¢bü´ ≠¢ ˚ı≥ .èŠv@ü©˚ı≥ XP£Ð¬G îÖÐ√ JdüΩ ¢ ^H14 è Šv ä √ ü © P P P © P .èjb`U ¸© ¬ °Š¯n ¢©bü≠P`¢£©˛ƒìåÐ≈ •ý≈èt c˚˜ý ïC©è ® 3 ½ £Ð Ôâ ÈŠ √ Ã ä Šv d`P^HòÓÐ≈ ¢ ³ Š¬îÃèu Ž Ž ‡≥ îä ł ¢ ˚ı≥ 15 .¢ ½ dü›Ð√üÁ ½ ’Ð≈ ˛ƒPdèt Y˚˜ý .èjb`UPŽ ¥ ü©³ PH °Š¯n °Š¯šl ¢P` ¢èłm ˛ƒP£ÐH Y˚˜ý üŁ± V` d`P P ä ° v d˙ â± © √ Ø a š ±† à Šv ˚ b ≠ äØ Ã ¬ Šv Èš` °ÂH ˛≠üŸ‡≥ ˚˜CÁ ¢ ^H£©Łm ^èðv ¢ ³ üª˙º ¢ bü’ä≈H d`P .èåŒU ü© ³ ± Šª © P è ©b √ ä P Šv Í.¢ °Š¯Ãèðv ½ © ¬ èŠâä H íšlP¢ ½ º˙‡≥ ´ v ¸ £Ð ¬U ø ¸³ üª˙º ü©˛ƒPdèt ³ Š¬îÃèu V` ˙Ôð≈ .¢èâH ½ ìŠâ›„ý °Š¯n cdèÐv ¢ SèÅŁ∞b à ° v à äø a √ √ © b à à ô ≠XP£Ð¬G büª˙º £©³ èŁm ˛ƒèåÐ≈ èi˛ƒPdèt ü©XP£Ð¬G16 .¢ ¢ ìÐv ^èðv ¢ P³ P È © ˙‚ø èiXP£Ð¬G¢©³ èÖÈ© P ÔŠ b ä Èâ¢îC´d`P bèŠv£œdüä√èŁm ü©XP£Ð¬G ¢ ³ üª˙º d`P .è}≠ ¢è⣱ YUdîÅšÆ ¢ … Ðv Pä b √ √ ä ý ø ³ Pdèm ˚ˆ− V`d`P .è ® ø P¢ îä `PîÁ ïC©èኯŁm èŠâ©òÆ èáŠ√`¢ XP£Ð¬P4 b æ ¢ ä v m √ š √ ä .¢UòÓÐ≈ ¾ ä¬`H•ý≈èt ¢ büŠ√ž ä ü≠ d`P£©ä√ V`ìr¢ ^Id`P.¢UòÓÐ≈ ì ÈŠ ¸ P © îv ü © P ì ÈŠ ˙ÿ∫ ˛©XP£Ð¬P½ ¿`^P .èŠâ´ìłm òÓÐ≈ [ü≠ •ý≈èt ¢ ^Hd`P.èŠâ´ìłm £©ž üÔł∞ ü© ¸ © P d Ëý ≈ ä ¬ ≈òŒ Ł± èåý≈ èŠâ≠ ¢ °Š¯n ïÁ ÐÈ¡ ¢P ü©YüŠÈЬ ˛©XP£Ð¬G ïCœ ± ³ üª˙º17 á ≠ É äð Ȭ P ä üł b v ¢P ü©[ü≠ ïŁÄŠ¯åÐ ¢P d`P ü©˛ƒPdèt YüŠÈЬ òäËðP XP£Ð¬P 5 .òÓý≈ Sèt˚N łð ä¬ Èð Èð à ¬ ý˜ ÷ ‰¡ QΩüÁ ü©bü≠P` ˙Ô™¢ ^H d`P ü©³ üª˙º î `Pî ¢ ï `˛©ó èâ ± © P ¬ ý U ± Ôý Ø d ≈ š ü©UPîŠâÃèŁm ˛ƒPŽ ˛©UüÁ üý√ ¢ ¢dž üÔł∞ ˚ˆ− ³ Pdèm V`Ä Ł± .¢ ¢ •ý≈èt † ô ≠ ä b ä Á ø Łm v m æb Èüý√ ïC©è ®£©ìH ü©XP£Ð¬G ¢ ³ üª˙º Ä ý¬18 .èŠvU£©ìýЯH°Š¯nbüŠ√dèŊˬ H Ðv P ä b ¸ √ ân Ð ¢ ^HòÓÐ≈ V` ¢ XìÁ üŁ± °Š¯n ˚ˆ− ³ Pdèm ¢ XP£Ð¬P .¢¢ •ý≈èt ¢P © P Ôý r ≈ æb © ô ≠ È ä¬ Èð
 • 12 5:14-19:12 ¦ √PîŠâð ùà ¬ √ ä d P b`˚ æ ä v m† ø ≤a°Š¯n ¢ènŽ ^H.èåý≈ èŠâ©ïäv UèÐv£Ð¬ ü© ˆ− VdüŸ∫ d`P X`ît ¢ îä `PîÁ Ä Ł± ¢ •Ł◊H ½ èÐv ïŠv ¢ üý√ d`P .¢ èŠâ©P£ÐH òÆ ½ ’Ð≈ °Š¯n û± c˚˜C≥üý√¢ √ √ ä H Ø š ¬ š† Š ä√ ∞˛©˚ı≥ ³ Š¯nŽ d`P .èåý≈ W˙π ˛©°Ÿł ¢ îä `PîÁ ê˙ÁH ¢ ˛ƒèå™˛© U£Š¬ büŠÈ©ïŠv ¢ üý√ ¢ •Ł◊H d`P19 ?¢ YüŠÈЬ Y˚˜ý ˛ƒPdèt ïC©˛ƒèðâÔł∞ büŠÈ© °d ³ © v m ý ‡Á ø þ v ∑ b ³ √ ä ø ≤ Ø š Šv à ÃYdèt ˛©³ U£Š¬ ¢ [ü≠ ¢ ïŁm`^I11 (.òÓý≈ òÓÐ≈ Ž Š˜CÁ dŽ W˙π ˛©³ Š¯nŽ òäËðPü©^H¢ °Š¯n ¢ ïŁm`˛©¢ èáŠ√Pcdè ÿý≈Ï?¢ ³ ’Ð≈ Y˚˜C≥ ïŠv Ì, è ® b ä √ ø P ˚± d °d ¬ Pä√ ø ä ’® È Ø ° š Š.¢üšØ PîŁH ¢ c˚¥`Uê ä√`U d`P.èŠâ≠£©Ä Á È Èð √ à mø ˯ à ≠ ä ¬ ˛ ýä n ¢ ¢Pü© þƒè ™ è £©¢Pü± òÆ c˚˜ý ¢ ˙Ôð≈ ü©YüŠÈЬ Y˚˜ý °Š¯n üý√ Ä P³ œ.èŠ ≠è Ь YüŠÈЬ ≠ a ° Šâ â â ŠvPbü †◊ å v ≠ ý š Šv ø Šv äVdòÆ °Š¯n ³ èÖä ©êXP£Ð¬Gd`P 12 .èŠâ©˙‚ø ]˙π˛©_˚−≥ ¢ [ü≠ d`P ³ üª˙ºîÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈20 .èŁm ìłm £©¢ •ý≈èt ü©^Hüý√ ïC©è ® .büšØ š b È ~H P n ˝ ä√ b © P ≠ PH d`P½ ä¬üœ ³ èŠâ≥dU ¢ b`˚ˆ− ¢P` ¢èŁm ¢èðv °Š¯n ˛ƒèå™ä [ü≠ d`P .èŠâ´ ˛©ùŁ± .¢èŁm èŠvUSè|ä ˚lèÐv ¢ ˚ı≥ ü©XP£Ð¬GïC©èŠvUóŒ ü©bü´ ≠ ¢P¢¸ tb © æ≠ ä Ã√ √ þ ¢ √ √ à √š ø P m ü ä¬ ä Èð √¢ X`ît ¢P ïC©êÄ Ł± èšld ¢èyžÐ¬ ¢@ü©ïÅŠËÁ ¢P V` .èŠâ©dèŠâýÁ P üŁ± •ý≈èt ¢P V` d`P .¢ í|ä ¢ ïC—^HYüŠÈЬ ˛©^Hd`P XP£Ð¬G ¢ ïŁm` © ¯ ät ý† ý £ ´ P v √ ± ä¬Èð ¯m ä¬ Èð ô √ ø Łm P È P PøïáŠ¯ÅšÆ V` d`P .òÓý≈ YHЬ ½ ’Ð≈ èŠvèrd ˛©X`ît 13 .èŠâ≠è}≠ ïäv ïÅŠËÁ ê£ä − £† ± ŠvUŽ ¬ .¢ ¢ £©¢ •ý≈èt ü©³ PH°Š¯åý≈ °Š¬Ž Š˜Cł •ł◊H ô ”m ≠ È ł b ˚± ® .òÓý≈ ˛ƒ£©èŠâ©Xèi¢ büšØèâ´]ìÁ ¢ òÁ ˙≤˛©îä `PîÁ ý © ä m© ∂ v m]˙πb`dèłm Î,è ® ø XP£Ð¬G¢ îä `PîÁ îÖÐ√ ¢ ¢èŁm ¢ [ü≠14 ¢ Pä v m © ä © √ √ ò‰ð√P` ³ èÖä ©èiXP£Ð¬G b È P ŠvU a‡ ˝ a − d √ ¬ ≈ ¬ ¬.•œ ]˙π ˛©Ä ˙Á≥ ` _˚−≥ d`P ,]˙π ˛©Ä üäÈŁ± d`P SèÅæ Pž `U ˙flä £ý XèÅý òäËðP d`P ü©YüŠÈЬ òäËðP XP£Ð¬G.ì|ä ¢ ˚ıI XP£Ð¬G P √ø ≥ P vd © ≈ ý HVîä Ž ¢ íáä Y˚˜ý îÖÐ√ c˚˜ý d`P¢ ,¢ èšld•œ ©êùŁ± üý√15 [ü≠ d`P .èŠâ©˙‚ø èâðP üŠÈ— VP£ÐG £©¢ •ý≈èt òÓÐ≈ ü©ò÷ üð√ √ Šv Š v ÔŁ÷ Øš ŠvUü ~H n ä ¬ Šâä ¬ ≠ ¬ Ł ≈ ä 13°Š¯n16 .èj Ø òÆ P˚˜ý ¢©ï−Š¯ÅšÆ ïŠv d`P .èjb`£©èѪ ¢©bü≠P` ¢d ¢ ^HïCœ .èåý≈ èŠâ´ Ø dPîkèn XP£Ð¬G½ ¿`^Hd`P2 .èåý≈ VP˙ÿšÆ ¢ ^HòÓÐ≈ üš š Š v Ôâ á ÈŠ Ôâ ÈŠ äØ Èš © P Ð⣱ üš P¸ P © P¢©ò‰©£´ .èjbà èyžÐ¬ £Ð¬P£Ð¬ ¢ b`N Ž Q ˛©³ Š¯nŽ ü©bü´ ≠ c˚˜ý ÔŠ Èâ P ` £ © dU èÁ ° d m ü Šv v ä † Ôý≈ .èåý≈ Yîä èłm d`Pèvüµ èt ½ ’Ð≈ d`P.¢ düä√èŁm ê ÃË©^èðv ŠvPò¢ íáä Y˚˜ý W˙π òæI êþ≈ üý√ èv£©òýËä C´˛©b`N Ž ¢ Q ˛©³ Š¯nŽ ü©íŠ P †ŠÈЬ ¢@¢ üŠÈ— ¢üšØ ¢èyžÐ¬ ¢@ü©˙‚ø ¢P XP£Ð¬G3 © √ Šv P ŠâÔ ä ¯ dU © èÁ ° dm v ½ ´ P ø Šâä à ¬ √ ý £ ´P√ ä¬ Èð PY˚˜ý d `P èŁm ìłm üý√ ¢ ïŁm` ^I17 .˛´ Ø dîu òæH òÓÐ≈ òýËä C´˛©bü´ ≠ ìłm ü©Xèà≥ ˛ƒèŠâ≥dU ¢ ˚ˆ− ò∫ ¢ ˚ˆ− íŠ P ½ ŠÈЬ V` d`P .èŠâ´¾ ü≠ ùð√P` Šv ø P üš P ¯ ü ä © æ ø æ v† a P © P °Š ³ d ≈ Ôý ≈^Hd`P.˙Ôð≈ íł °Š¯n × ˙∫ ` S üπ ¢ ^Hd`P.˙Ôð≈ XüÔ™ ¯n °Š¯nŽ Ydèt .èåý≈ Xèà≥ ò‘Š V` ¢ c£ýHïC—ùŁ± ¢P` ³ Pîä èÁ ¢ ^Hd`P XP£Ð¬G .èŠâ´ m Z ¬P Łm ≠ b vm © P P ÷H °Š¯n ïC©¢ ^IbüŠÈ©ïŠv ïC©è ® ≠ ˙Ið≈ °Š¯n ˛ƒPž üł± d`P˛ƒèÐ Ÿ¨ ˛© .è ý≈èŠ è Ь Vè ³ èÐ ˙¿ ê ” ≈ ¢ XP£Ð¬P bè ∞ ¢ ïC— V` ò‘Š 4ÔŁ ≈ ý Ã≠ P È Ãd Ãâ ŠvP¢ ä ð √ ≈¢ d`P.¢ Ô å v â jb v ä Ł šØ Łm Í.büšØ èâŠU V` ý¬ .òÓý≈ ˛©½ UèÐâª˛© ä `PîÁ ¢ XP£Ð¬P£ð¬ ïC—^Pbèšl`d`P a îv m ä √ ŁmV˙ÿG ¢ [ü”Ðv Vè− d`P .èŠâ≠ èåþ≈Pü©büŸŠ± ¢P ¢ XP£Ð¬G¢ ^I18 ≤© t ËÁ ä ¬ ä Èð √ P Ã≠ P È ≈.èåý≈ Ä Š ˙¿ ¢ ˚ˆ− ³ `˚˜C± ïŠv d`P .èŠâ©dèŠâýÁ P ½ ä¬üœ Ä Š ˙¿ ¢ Xèà≥ ¸¬ © æ b Ð ¯m ¸ t ¸¬ © èvèŁm ž Ôł÷Ð èi[ü≠ d`P XP£Ð¬G ä ˙ P .èŠvèâЬ Vèj³ èÐv˙¿ê Ô⩽ UèÐâª˛©îä `PîÁ ¢ XP£Ð¬GïC—^H ^èðv ¢ [ü≠ .èåý≈ èv£©˙‚ø •ý≈èt ¢ XP£Ð¬G òÓÐ≈ [ü≠ °Š¯n ¢ènŽ ^I5 ä b ÈŠ ŠvP¢ a v mä √ P Łm P © ý © P √ ä d P XP£Ð¬G6 .¢ òÓÐ≈ V˚˜CÁ `c£Š¬ž d`P ïNjèib`düä√èŁm d`P ž üŠ√d èibüŠ√£œòÓÐ≈ P Ôý ≈ Šª U ~ d Ðv YdèâΩ£´˛©[ü≠ ý b ø Ôý≈ ˛©³ PH¢ ïŁm`˛©ùŁ± ¢ düä√èŁm ¢ ½ ˚˜C©^èðv ¢ ³ PïCœ ± ¢©[ü≠d`P ø aÞ © b ä üł Ôâ v ÈŠVètUèÐv èi˚¥TP ,Q√dG d`P ,èåý≈ Vè− UèÐv èidèÖä t ,ísP˙≤P − üŠ P t ¯ dP£œ³ èðvüł± ¢ [ü≠ d`P ¢ XP£Ð¬G7 .òÓý≈ òºèiv ïC—V` ¢©SèåÐ≈ •œ v ýb © © P èä Łm Ôâ ÈŠ ŠvU ¬ v ý t 14óŠËÃüŁ± SèrîI d`P.èåý≈ Vè− UèÐv èiXìŠâª ,˙ÿ∫TdîC©d`P ,èåý≈ ¢dPŽ C´˛´ ä Ž ïC—òæH òÓÐ≈ YN ˙º d`P ˛ƒèÖä ©°Š¯n ¢ènŽ ^H .¢ ¢£© √ ý î îvd Łm P d Ž ä È √ ä d P — ä k √Vè− UèÐv ¢ VdüŸ∫ d`P,£Ð¬ Vè− UèÐv ¢ X`ît Vè− UèÐv XèÅý ïŠv 2 .èåý≈ Vè− UèÐv èi t © t © t ≈ t Ôý .¢≈ æ − ¬ ∑ a ¯Vè− UèÐv ¢ õ≠èÐv d`P˚˜ŠŸ Vè− UèÐv ¢ óŠËÃüÐÈÁ ,Ä èŠâä H Vè− UèÐv ¢ ïC≥UP ,õ− £Ð¬ òÓÐ≈ ò‰©°Š¯n •Ł◊H d`P °Š¯n •Ł◊H ïC©è ®¢ [ü≠ ¢ XP£Ð¬G ¢ ïŁm` ^I8 t © Ðâ t © t t © ø ≤ ≈ ý ø √ ä Pø P ¡ (.¢ èvèŁm è ® ÓÐ≈ ˙‚Á ü©õ≠èÐv).Pž ≠ ë ¢ òÓÐ≈ ò‰©°Š¯n bü´ ≠ c˚˜C≥ d`P c˚˜ý d`P ,üšØ ïäv ³ Ь ³ PG d`P †◊≈ ˛©ó‰ Ø ý ò ∑ š £ ä Ł± ø â ü Š Šv °b ¹ Ð ≈ ä ¡.èŠâ©èNþË© ü©büŁ±üΩ òäËðP °Š¯n ˛ƒèå™óŠ≈N I ¢ büšØè− UèÐv XèÅý ³ PI3 å P ¬ þ ît ä √ t ≈b PîŁH óšÆ9 .°Š¯šl ˛ƒèåÐ≈ °Š¯n ùð√@†ø óšÆ ïC©büŠÈ©,üšØ ïäv ¦Ł◊ d ˛©ó‰ m à PÄ ùê^£Ð¬ VdèÐv Vè− UèÐv XèÅý ïŠv4 (.¢ dîä Ÿæ Pdèå®Ä P ˛ƒèå™óŠ≈N t) ]˙π °Š¯ÃèÐv üý√ £´ .¢£©Ä èÁýä I üý√ èiïC—˛©îä Âð√ Y˚˜ý .¢ °Š¯ÃèŁmüšØ v ý t ≈ Ø â š a þ î v P ≠ a ÄˬP Łm â Šv ´ v © P ä √ b ý ° Šâ≠ Ø Ð√ ý ©¢ ^H ¢ büÔÐËø ³ PH ^£Ð¬ °Š¬ü…˚˜t ³ œ .¢d õ èv ¢ ˙ÿ∫TdîC© èvèŁm ]˙π òäËšØPU üý√ £´ d`P .èjbà èŁm ìłm ]˙π òäËšØPU °Š¯n üý√ ¢ èâšØèłm èvèŁm š ä P ` Ø ý ä š^H d`P ˙ÿ∫TdîC©Vè− UèÐv °Š¯n ^£Ð¬ °Š¬ü…Uüł± ¢ ^I5 .˛©½ `èÁÐ√]ìÁ P t Ã≠ P È a Ö m .èjbà èŁm ìłm ]˙π°Š¯ÃèÐv °Š¯n üý√ ¢èâšØèłm ` v Ø ý š¢ ^Hd`P˙ÿ∫TdîC©.¢@¢©ë ]ìÁ ¢ bü´ ”ä P Vè− UèÐv ò≤èm ¢ d`P.˛ƒ@˙flä ˛ƒèå™ ©³ U£Š¬¢Püý√ èåŒU£©èåþ≈H•œ@¢ [ü≠ Ä Ł±10 © P ôP Ôâ ä Ł± m © È ÈŠ â üv t © ÃP √ þ ˛ b ø Šv P äP ä v √ † ¬ a ¬ äü©büŠ√Ž `Ž d`P°Š¯n óŠËä ˙¿½ Pdè⪠ü© ´ ≠ ¢ óŠËÃèsd¢ büšØè− UèÐvò≤èm ¢ ½ èÐv ˛©½ ¿` ^P ïŠv).èåŒU ü©˛ƒèðv VUèŠvŽ ¢ ½ d`˚Á bèšl` ¢ ^P dd ý bü ü © √ t Ø a ¸ š Šv ä dø a ∆ √ ä
 • 3:15-6:14 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 13 ¯v ≈ Šùð√P`£©¢ •ý≈èt òÓÐ≈ ü©bü´ ≠ £— åý≈ èŠâ´èŠvèâЬ YîŠâ¡ ïC© ©³ Ł± °Š¯ýdüª V` V`ìr ¢ ^I6 .¢U ½ Âœ °Š¯n óŠËýŠ˙¿ Yüµü©óŠËŸ P d`P °Š¯n Xèšl ≠ ü ŠvUd`Pè ä ü° v © P ì † − ÈŠ t¢U †Âœ ü©büšØètUèÐv ò≤èm ¢ ^H d`P ü©˙ÿ∫TdîC©XP£Ð¬G17 .èŠâ´ä¬ ½ −ÈŠ t − © P P P @ v é È vø ³ Pdès íŠ P) .¢ èðâÂð√ ü©³ PHê³ Pdès íŠ ¢ îm˚¥ Yž è ð ü©büŠ√dü± b b ýb v d ≈½ èuìn ¢ XP£Ð¬G Vè− UèÐv èiX`ît Ä ý¬ .èvü≠ ùð√P` ü©˙Ô™¢P îÖÐ√ ¢a ø P t ¸ þ ä¬ Èð © ˛≠èÅ− Vè− UèÐv ˙ÿ∫TdîC©îÖÐ√ ¢ ^H ˙Ôð≈7 (.¢ °Š¯n Ä Š ˙¿ ¢ ³ èâ— æ t © P Ø š ¸¬ © b ý Švd¢ Xèv ¢ ˛ƒèå™˛©Vè− UèÐv ü©^P Ä P) .èŠâ´ê˛ƒèå™Yüµ ¢©¢£©ø ä © þ t a ýþ v Ôâ ä ÈŠ √ ≈ ñ≈ ü©büŠÈÁŠÈ≠èÅ∫ XèÅý £©²ä ’ð ^Uèu ü©½ èÜ›≥ ³ Š¯r d`P èvü≠ ùð√P` °Š¯n ¢ìr Ë a ° þ ¿ (.°Š¯šl ¢dè|H òÓÐ≈ ü©büŠ√dü≥P¢P`¢d°Š¯n ˙ÿý≈ ³ ü›ŠÈ›± V`V`ìr¢ ^I.YU †Âœ √ ý ð√ ≠ äØ Èš b © P ½ − t .YU ½ Âœ †− t _îI ê p InG ~ , Vè− UèÐv èiïC≥UP , Vè− UèÐv èiVdüŸ∫ , Vè− UèÐv èiX`ît °Š¯n ¢ènŽ ^H8 t t t √ ä d P ¬ ∑.èŠâ´ìłm ¢ ¢ ¢ ¢ XP£Ð¬G òÓÐ≈ _îp êVè− UèÐv èió¨èt 18 Ã≠ © ä ”n ø È È P ~n t •ý≈èt ê†ø(.¢ èvì ® ÓÐ≈ ˙‚Á üŁ±)Vè− UèÐv èiõ≠èÐv d`P Vè− UèÐv èióŠËÃüÐÈÁ ŠvPÄ Ø ý ò ∑ š t t ªÃ ∞XP£Ð¬G d`P19 .èŠv@¢üšØ ¢ ¢ d`P ˛ƒ`d V` èåý≈ ³ šØèièióŠËfl ¢PîÁ üŁ± .¢ °Š¯n ˛ƒèå™˛©X`ît ¢©¢ž ≠ ]ìÁ ¢ ³ Ÿ H ¢P £© Ø õŸŁ P PÃ√ ÃI Ã≥ þ È≠ È ° √ m ô È þ Ôâ ä £ ÈŠ √ m © ° − U ä ¬ üš æ È ð ¬ ,YUèrH W˙π^Iü© d`P Sèrîý Vè− UèÐv ¢ óŠËÃüŁ± d`P ˙ÿ∫TdM C©Vè− UèÐv ¢ XìŠâª ¢ bü’ä≈P9 U P v t © î t © √ ä ≈ ý ª HPîŠâð ü©°Š¯nŽ d`P bèÅæ@.cU ¸© ¬ ¢ óŠËfl ¢PîÁ XP£Ð¬GcP Î ¬ ³ d ³ P ½ £Ð ÔŁ÷ √ à m P .˛©ë ]ìÁ ¢ Q√dP Vè− UèÐv ¢ ˚¥TP d`P ísP˙≤P Vè− UèÐv ¢ dèÖä t ä Ł± m © üŠ t © â t © ¯ .¢ òÆ`üý√ TP` ¢£© Ø š š √ ä .˛©ë ]ìÁ ¢büšØè− UèÐv ²ä èðv ¢ büšØè− UèÐv dèłm ³ PIW˙π ^I ä Ł± m © â ≈ √ t ñ ä t b P Uî Š v ý Ëflª ¢Pî R”ÅšÆ ,XP£Ð¬I20dèj n P˚˜ý ïC©üŁ± °Š¯šl ¢£©îÅ∞ ˛©óŠ à Á ü √ √ m P d`PX`ît .¢ √Ôý ¢üšØ c˙ÔÐ≈ ¢ ¢ž ´¢ dè ≠ü©˛ƒè ™ Š≈N t10 ≈ à ø … £ © â þ åóî ý Ã≠ © ä ¬ † − Í.¢ ¢ ¢U½ Âœü©büäÈŸ È ÈŠ æ − Uc˚˜ý¢ °Š¯n bü…ž ´³ P ¢üšØ ¢è ≈ d`P¢ R≈ ³ üΩ ˛©³ Pd`PVè UèÐ ¢ VdüŸ∫ Šv Ø £ b à ý´ åРô èåÐ W b √ È È t š − v© tü©_îp êïN ± bPüµU èi^P èŠv@¢ ¢ ë òÓÐ ł P ≠ ø ä Ł± ≈ •◊®üŁ± XP£Ð¬I P .¢ R≈ °Š¯n b`ž è ð V`¢dVîä Ž üŁ± d`P,¢ £I ô èåÐ È d ≈ Ø Ã´ ´ È ~n É â š vdòÆ üý√ ü©b`Ž Š˜Cł XèÅý bPI ïC©è ®¢ XP£Ð¬G Vè− UèÐv èiX`ît Ä ý¬21 .èŠvU ü©eèŠâ− P³ Ł± ¢ bü´ ≠ ¢ VdüŸ∫ d`PX`ît V`¢üšØ Ä èŠv ñΩ üŁ±11 š H ˚ ± ≈³ ø P t ¸ ø° ä √ ü © à a ý √ Ë°Š¯n ïÁ ÐÈ¡ ¢P ¢ büäÈŸ− H ü©³ Ł± ïC©ü©bü´ ≠ ³ PH c˚˜C≥ d`P .èâŠk•© d`P³ èvPèiXèÅý ³ PHV`d`P.¢£©ípèm ¢ ³ PH°Š¬Ž Š˜Cł XèÅý V`¢ ¢èðv É ä¬ ä Èð √ æU ° üb Š ä¯ d Wä ≈b Ã≠ È ø b ˚ ± ≈ Ôý à ≈ √ ≤ H Ô÷ b Ł š þ¯ à © .cUcU¢ ü©³ PH]˚∆ ¢ èŠâ≠£© °Š¯n X`ît [ü≠ èâŠÐv èi˛ƒèåÐ≈ ¢ XP£Ð¬G12 .¢£©ípèm cž ð˜C©¢ ³ PH Ø P Ã≠ È ˚ ©b ªÃXèv ¢ óŠËfl ¢ PîÁ ,îä `PîÁ °Š¯nÎ,è ® ø ^P¢ XP£Ð¬G³ œ22 ä© √ m v m ¢ ä √ P ° Šâ≠ òÓÐ≈ ü©eèŠâ− P XèÅý ˛©^H d`P .èŠâ≠£©îŠâ¡ ¢H ¢ büäÈŸ− H .èåý≈ £Š¬Ž ðv XèŠâ¡ ø ≈ P ø P ä√ æU î ≈ üŁ± Y˚˜ý23 .è è Ь ³ Š¯nŽ ` ³ è æ@¢ ùŁ± büšØ è £©Vî ` £ð¬°Š¬Ž Š˜Cł òÓÐ ˚± .¢ ¢ ³ Š¯åł∞ ô ≠ ° Šv Šv â ° d b Å P ä ä √ v r ý Èò‰©ïC©èŠv üšØ èjyU êV` ïC©ïłm £´ .èjbüÔ® ïäv ¢ ¢P ü©³ PH°Š¯n °Š¯šl ¢ ˛ƒP˚˜Cª XP£Ð¬G ,èåý≈ ì|ä ²≈Ð °Š¯n ¢èåÐ≈ üŁ± ê ¢ °Š¯n ³ PH13 è ŠvP P d Ã≠ ä ¬ b È Èð © ä Ð P √ñ ä´ È ŠvP ø b¢ ¢ ïŠv óý≈ ¢ W˙π ^P .èj N ® ïäv ^èðv ¢P °Š¯n .üšØ ïʼný èi˛ƒüŁ± Ydü≥GXP£Ð¬G.èŠvèâH ¢Hü©½ èÖ¡P`XèÅý ³ PH¢üšØ ¢@¦Š¯ð d`PèŠâ´^èðv © ä ’® È ø büÔ d ä¬ Èð √ ý P P äø ø P a ≈b à à Pù v √ √büä√PüŁ±üä√ c˚˜C≥ 24 Ï.èŠvèâЬ ˚˜C≥Pü©XP£Ð¬I¢ °Š¯nÌ,¢üšØ °Š¯ ä≈ ûÃT ê˚˜ä èr d`P è|øP ,c˙ÿ≤ .èåý≈ èâšØd Ä Š ˙¿ ¢ büýÈÁ dU ¢ c˙ÿ≤ ¢ Š ä Š Pä√ ´ √ ŠvP Š v ý ¸¬ ø ± © ©.è}ä `£©°Š¯ ä≈ SüÐÈ¡ ü©Ž Š˜Cł d`P ò‰©°Š¯n Püµ ¢ ^H ¢ ˛ƒèå®PŽ Á üŁ± ¢ XP£Ð¬G ¢bü´ ≠ ³ P.èŠâ©VîšlèÖ≥ê ¯n ùð√@¢©¢£©Uîn ˛©c˚¥`H √ ˚± © P Ø Ã îr ä š √ P ä √ üb ŠvP°Š P Ôâ ä ÈŠ √ U ÈŁ ≈ Š v Ã◊Š É bc˙ÿ≤ d`P S è|øP , ˚˜ä èr.¢îŠvU ïN ± èi³ PHü©bü´ ≠ c˚¥`U ¼ P@³ œ ü a ° Šâ≠ .èŠâ©VîšlèÖ≥ê ÓÐ≈ ¢©¢£©Uîn ˛© ŠvPò Ôâ ä ÈŠ √ ≤ Í.`U¢ ïN ± èâðPüœ é Uîn °Š¯n ë ¢ ¢ ä ¯k É ä ¬ ä P.¢ ÈŠ v È ä Ł± Ô÷ ä â Ł √ èvP£©èšld èi[ü≠ èiXP£Ð¬G ä P VîšlèÖ≥ PüšØ èŠâ©¢ XP£Ð¬GèiPîÁ ø P H m ø P à ¢ ïŁm`^I.˛ƒüšØ Xü”Ö≥ ½ èÐv ˛©¢d°Š¯n îŠâ¡ ¢ [ü≠ ü©XP£Ð¬G14 a äØ Èš © P ∞ © ä√ ± ä√ ≠ ä Ø ð ¯n ™ ä ¬ äü©XP£Ð¬G °Š¯n Ä PüÁ îÖÐ√ ¢ ¢@¦Š¯ð ¢ ½ èÖ¡P` bPI P a ± © ä Pù v © a √ ³ ³ Š¯ý °Š¯n ³ PH.èŠâ©õŸŁ ü bü PüŁ ü ¢P`¢üš PîŠâ¬ °Š ˙Ô ¢P¢ XP£Ð¬G °v b √ Èð √ Püý√ ,XP£Ð¬GcP ïC©è ®¢ ^H¢ PîÁm .èŠv@XèÁÖŠÈð èi îäv`PîH P ø Pä H P ¬ √ m Á 15 £ð¬ büäÈŸæU ≠ − H £©¢ •ý≈è ü©³ PH¢ XP£Ð¬G.¢ ò∞üΩ ïýâΩèŠ ½ ŠÈЬ£ý Vdè þ≈P üµ t b ä √ P Ô ≈ ý Ł v† ¬ å ª Ô÷H ≈ ý ˬ â yU Ô÷Šð ý ` © b à .èjb`UïkîÐv `£Ł±PóŠËfl ¢ òÆ °Š¯n d`PbüšØ Sèyž P˚˜ý °Š¯n,üšØ ïäv VUŽ ]üÁ Ł š U Šv d ± V` ½ Pd ^H15 .èŠvU íŠ œž ¢ êbà èj¢ ³ PU ¢üšØ ¢£©ï~Å∞ a P ł v √ √ ý ≤ H ®Ô÷H ≤¢ ³ œcUòÓÐ≈ •ł◊H¢ üý√ PîÁ îä `PîH cPïC©è ®ä XP£Ð¬G£ð¬ ^H2 Ô÷ ° Šâ≠ Ł Ł m v Á m √ ¢ P P ˙Ôð≈ .¢U †Âœ ü©³ PH ¢£©ï~Å∞ £ð¬ büäÈŸ− H êłmP £©ä√ ¢ ^H d`P ì ½ − b © ÈŠ t æU è ü © P v ä š þ¯ à Ô÷ ≤ HÄ Ł± ïC©è ® Ø °Š¯ ä≈ òÆ èâŠÐv ˛ƒü©¢ ïC©büŠÈ©.èj¢ ïäv ³ Š¯ł ` büœ ¢ ^H16 .èŠvU íŠ yU Ôł ÷Š¬ b ý ± Ë œž ¢ð ü©³ PHêïÐvüÁ õ¡P` °Š¯n Sè − ¢ û−≥U† d`P.¢š Ł ”n ° m ³ t © P â v Åæ © ¢ dŽ ‡ŠÈ≠I ¢ û−≥U £©ä√ c˚˜C≥ UPîŠâÃèŁm £ý XèÅý Y˚˜C≥ üý√ bà èŁm˙≤ °Š¯n © ˙ P ©  ü Š ¬ ¬ ≈ Š ` cdèt ¢ [ü≠ d`P èåý≈ èŠâ≠ ³ Š¯åł∞ ¢ büäÈŸ− H ü©³ Ł± ïC©°Š¬Ž Š˜Cł XèÅý V`îÖÐ√ © ° ä √ æU ° ˚± ≈ ≤ H š š þ¯ Ô÷ ä H.¢ èŠvU °Š¯ ä≈ òÆ èâŠÐv ¢ üý√¢ üý√ ïC©è ®¢ XP£Ð¬G˙Ôð≈3 .˛´ Ø ¢Pü± Ø Ł √ √ ä P üš ≠ V`V`ìr¢ ^I.èŠv@ùð√P`•ý≈èt ¢ [ü≠ ¢£©ípèm ¢ XP£Ð¬GòÓÐ≈ ü©ïÞvèvG © P P © © √ ä P ÞP
 • 14 8:16-4:15 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ ≠°Š¯ ä≈ Ydüð√ Vèâ´˛©büŠ√dü≥PêÄ P³ œ .¢ °Š¯vü≠ ùð√P`ü©ê^I b`Ž Š˜Cł XèÅý Y˚˜C≥ òÆ`¢ PüšH PîŠâð °Š¯n ˙Ô™ Š˜C≥ üŁ± £©ä√ V`¢ ïŁm` ^I ä ý a ° Šâ ´ þ v ~n P ˚± ≈ Š š Ø Ø ¬ š c˚ ü ø P Ø Ã Í.¢ ˛ƒüšØ š .èj Ø ên èi üš kèü©b`düä√èŁm .èŠâ´èåł∞ P˚˜yîä P¼ üþ√ èâÔ™ Ø Ä `˙Á ³ düµ òÆ büŁ±17 Š v a þ Püš a ∫ W š † ~I ¬ n èi½ ŠÈœ` UPîŠâÃèŁm Ydèt Y˚˜ý ïC©è ®¢ XP£Ð¬G ¢ îä `PîÁ Ä ý¬4 Šv ø P ä v m¸ √°Š¬ü…U d`PR½ ¿`^HïC©¢ £ð¬ òÆ ³ Š¯nŽ òÓÐ≈Pcž œ`U`U¢ ¢U aèi d`P.èj¢èðv ü©¢ òÆ üý√ ïC©¢ ^I.¢ °Š¯ ä≈£©ä√ P˚˜ý TP`¢üšØ ên H @¸ P Ôý š ° d P ≈ £þv ô ì ¾ È ÈŠ √ à þ¯v š ÈŠ Ð Ã≠ P Ø È š ü Šv ä √ kè â î üš ø b © £ þb v Â≥ ¬ ø .°Š¯Ã´dŽ C´£© Ø ¢ ³ èŠâ≥dU¢ b`ž œ³ PH°Š¯~Ö− £ðH¢ .èj Ø ên èi½ ŠÈœYdèt Y˚˜ý òÆ èâŠÐv P˚˜ý ïC©è ® üš kè † ~I n Š v š þ¯ Š v¢ XP£Ð¬G ¢£©Vîr` ê ¢ îä ` PîH ³ U ^H ¢ ïŁm` ^I18 ø P © ŠvP ä v Á bI P ø √ m P ]˙π ˛©³ èÅæ@ïC©è ®¢ ^Hd`P èŠvìH ˚lèÐv ü©XP£Ð¬G ¢ PîÁ Ä ý¬5 b P ø P Ðv š P ä m¸ √ HêŠv ü©íáä Y˚˜ý °Š¯n ïC©è ® ø ^H¢îä `PîÁ d`P.èŠâ≠£©VîšlèÖ≥ ê è ® j¢£©ïäv òýËä C´üý√ ïC©°Š¯šl cdèv ¢I.•œ ©b`dèâø£©èåþ≈H ˙flä ~nï √ Šv ¢ Pä v m √ ŠvP d`P.è œ t ¯ H ý ä ý P ŠvUü Ȭ ý P √b`Uü©¢ìr¢ ê P˙º¢èŠvdU¢ ˚ı≥ ¢èŠvdUü©³ PH°Š¯n .èjb`U ¿ © ý½ à va √ ø √ à b .èj Ø W˙πòæHòÓÐ≈ ï~ŠâЯu P˚˜ý °Š¯n ¢ènŽ ¢P`¢P@ïC© üš P Šv ä d ≠ ä √ √,èibüŠÈýŠI d`P20 ,èibüŠÈä ü≥îu ,èibüŠ√Ž 䘊¡ ,èibüŠÈä ŠΩ ïŠv19 .èj ü©XP£Ð¬G £ð¬ UèŠâä H ˛©³ èÅŠ≈P ^H¢ PîH .èŠâ©³ Š¯àŠ√ £ð¬ PîH ¢ XP£Ð¬G6 ¯â± ¬ ˚â ¯â P ¯Ðv b Pä Á √ m ° m√ Á ä P ¬ ≈ ý Hd`P ,èi ¯tèŁm £ŁI ,èibüŠÈä èÖä ©, èibüŠ√dü≥P21 ,èióŠËÃèsd ,èibüŠ√NŠ¬˙I ¢ °Š¯n ïC©è ®¢ XP£Ð¬G ¢ PîH7 .èŠâ©dèÅH °Š¯n b`Ž èÐâýtPd ` ê büŠ ± ¬ È Ž º Ô÷ £ Ł ø P ä Á √ m æ − d ¯ Šâä ¬ ≈ ý H Ø ~nè š ¬ æ P Ôâ ä ¬ æ Ô÷ Ø .¢ ê ibüŠ¯tüÐÈŠ ü©˚ˆ− ^Iüý√ d`P¢©¢U˚ˆ− ïŠv ¢ .¢ èŠvPü”H ¢ ˚ˆ− d`H¢büŠ√I ~i È Š ÈŠ Ł š Ðv ø æ P © î ≈ ý H Ø Ðv Ô÷ ä .¢ èŠvìH¢ ¢ °Š¯n üý√ òÆ ¢©ä ¯k èðv š Ł √ š Ô⠢ È Š ÈŠ ≤ H V£Ł±èšl ˛© ≠ ïC≥UèÁ £ ž m Ô÷ ¢ ,ên c˚˜C≥ cPïC©èåł∞üð√ ¢îä `PîÁ ¢ XP£Ð¬G£ð¬ ½ èÐv ^H8 Ł kè Š ø v mä √ P a P.òÓý≈ ïäv UT`P ˛ƒü©˛©^H .òÓý≈ YüŠÈЬ ˛©XP£Ð¬G ˛ƒPdèt à P P à ?büä√èŁm ¢©½ èÐv ˛©¢ £ð¬ düπ òäËŠàŠ√ êïŠv ¯C a Š ä ”n È ¯ ~H n ä P ý≈ ï ≥Uè Y˚ı≥ ê˛©˛ƒPdè.èåý≈ V£Ł±èšl Xèv èi^H.òÓ C Á m ŠvP à t 16 ´ ŠvP°Š P Æ ï ©è ® ø XP£Ð¬G¢ Pî 9 ïŠv V`.¢ °Š¯k£©VîšlèÖ≥ê ¯n ùð√ @óš C ¢ P ä H √ Á mïäv òÆ õ¡ü≥ èi¢üšØ UT`P ¢ ä v Á÷≤ ¢ îä ` PîH Î,è ®¢ XP£Ð¬G ¢ ˛ƒPdè 2 è ^£Ð¬ ³ Š¯ý d`P Y£œê ˛©Sè ³ Š¯ý d`P ,¢è ê ˛©Sè ³ Š¯ý ïC© P ä à t š √ ä ÔŁ √ m ø √ i °v Ðv ŠvP t° v √ à j ŠvP t° v°Š¯n èj ØPîŠâð ïłÄÐ≈ üŁ± ¢ ^Hd`P .èŁm ^èðv ¢ V£Ł±èšl Yž ä ü≠ Y˚˜C≥ ¢ P .èŠvU £ýüÐÈ©êd`P ïýâÁ ès ê V`ìr ¢ ^IïC©è ® @¢üšØ ¢ ,èyž ä Šn ê üš ¬ N ø P © îv Š Ôt È ¬ ŠvP ± ŠvP © P √ ý¯k î⯠ŠvP d`P P à Ȋ bü ÷≈ Èð ⬠NÐ š ä ¬ ø Í.˛´ ≠£©SüÐÈ¡ îä ä èn ˛©¢ òÆ ¢P¢P ł ä P à ý ¯k √ ÈŠ .èv@¢üšØ ¢ •ý≈èt b È − à t ¬ ä°Š¯n ³ èÖä ©èiXP£Ð¬PG3 .èŠâ©PUP £œ èi˛ƒPdèt YüŠÈЬ òäËðP ¢ XP£Ð¬GÄ ý¬ √ P¸ ü©Ä ø ³ PH ¢ XP£Ð¬G .èŠv@¢ ü©XèÅý ³ PH ¢©PîH XP£Ð¬G10 † b ä √ P P ý ¯k ÈŠ ≈ b Ôâ Á ÈŠ m P ä ÃV£Ł±èšl ¢ ˛ƒPdèt YüŠÈЬ ˛©XP£Ð¬I.èåý≈èŠv@ùŠ¯ð ïÖ¡P`ïŠv îÖÐ√ ¢¢d^£Ð¬ ^U íÐvèà≥¢ cž œ^P¢ XP£Ð¬GîÖÐ√ ¢ ^H.èŠâ©cž œ`U`Ud`PèŠâ©³ èÐv˙¿ √ P P¦ v © äØÈš © £þ ä v √ P © P £þv b (.òÓý≈ Yž ä ü≠ ˛©˚ı≥ V£Ł±èšl ).èŠvU¢ ¢ ¢ YüŠÈЬ òŒ Pü©XP£Ð¬I, ü© •ł◊® .¢ ïäv cž œ`U ¢ b`îä £ð¬ ¢ XP£Ð¬P ïýâЯkP .èå® Pž œòÆ è|ø P îv Ã≠ © ä ä v È È¯Ð t P 11 ÃÈ© £ þ © v ä√ v d £þ š v¢P .˛ƒüšØ ï~nèm V`d`P èŠâ©óÃ≈èu ½ èà”Öý ˛ƒèʼnŁ± ¢ V£Ł±èšl ¢ XP£Ð¬I4 œ à t a √ä ø √ ä P ¢ ¢è宽 − ü´èib`düä√èŁm ³ P cîä £ð¬ cžÐ¬ îÖÐ√ ¢ ¢ dŽ C´½ ¿` © ä †ø √ b v £ © ä î ¸√ ä à ¸ √ k ä ÔŒ ø √ a¢ ˛ƒPdèt Ä ý¬ 5 .ò–¢vU ¢ ˙flä ˛©½ dèà± ü©ïCœn òäËðP V£Ł±èšl îÖÐ√ È Š kè ¬ d v b ä √ ° Šâ≠ à P ž Ã≠ .èŠvUPž Pü©b`îä £ð¬ ³ P¢ XP£Ð¬P³ œ.¢ @£© P¢ √ d È¢ PüšØ PîŠâð ½ Tèm dèj ètèv òÓÐ≈ •ł◊®üŁ± °Š¯n ïŁÄŠ¯ä ¢ ^P ïC©è ®¢ XP£Ð¬G Ø š ¬a d Ž ä Ëýv © ø P îä Šä Y˚ˆ™ ©XP£Ð¬PG£…UId`P.è}≠ ¢üšØ Ä `˙H ³ düµ ,òÃË´ Ø Xè− 12 â¯v ü P √ ä a ÁW ∫ üš t¢Pü± c˚˜ý üœP ¢°Š¯n .¢ ˚¥ c˚˜ý YdPU ïN≥Ž £ý XèÅý ˛© P ≠ Š v tH ä √ Ø š Šv C U ¬ ≈ ^H v m¸ Š vP ä è v √ ä â¯v Ä ÃP îä `PîÁ Ä ý¬13 .èŠâ´èåł∞ P˚˜yîä G êŠâÔÐ≈üý√ è}≠ ¢£©îä Šä V` †Ł± .˛ƒ@ ≤ H ≈ ý H Ø ¬ È U b Š Ô÷d`P.¢ òýËŠUdè|ý…H £©³ èŁm ˚˜à± ¢ d`P.¢ ï~Ièm Ä PGV`d`P.¢YU£© š Ł šØ n a Ø š ¢ íáä Y˚˜ý .¢èłm ˛ƒüšØ Xü”Ö≥ °Š¯ýèÐv XèÅý ïŠv ¢ ïC©è ® ø XP£Ð¬G ¢ © √ Šv à ä √ v ≈ Ô÷ Ł ¢ P ä √ Æ ï © c£©ï ÉŠÈΩ òÆ î `Pî Ä P.¢˚˜ Ð≈ ¢ •◊≤ V`ï ©¢ òýËł üµ°Š¯n óš C èj ~ š ä Áa Ø ý ø Ł C Ø ± v m š š bèšl` d`P .¢°Š¬£©dèŠâýÁ P ¸ä¬üœ °Š¯n ê¢ b`˚˜CÁ d`P ¢ÃèŁm R≠ ´ ¯m ½ t ~n © Š ª —v ü ä¯ âŠ ∂ Ø Ë◊ b .¢ ñŠ ³ ü© š °Š¯Ãèåþ≈HúŠÈ≠è|ý ê^£Ð¬ üµ dèłm bèšl` V` d`P .¢kèâЬ XìÁ °Š¯ ä≈P R≠ ¢ v P √ ýv ä¯ — ä r ⊠ü © š H ø Ãüý√.¢ ïCœn ˛©V£Ł±èšl üý√ üý√ Î ,è ®¢ ˛ƒPdèt ¢ XP£Ð¬G£ð¬ ½ èÐv ^I6 Ø kè √ ä P a P ≠ ä † m b √ © ä î √ ³ Šâ≠ ¢P` ¢£©½ ≥üœ£ð¬ ³ PHîÖÐ√ ¢ ¢dŽ C´^£Ð¬ üµ dèłm °œ14 .¢ ´íŠ ≠Ž ü©V£Ł±èšl ¢ ˛ƒPdèt ¢ ^I Í.¢ òýËœ£©•ý≈èt ¢ ^H¢èłm üŁ± ¢èŁm ò“łm £©ž üÔł∞ ü©ê^HXü¡ Y˚˜ý d`P .èjb`UPŽ ¥ °Š¯n ü©ê^H âU ä à √ Ã≠ P Ø t È š © P šØ √ à d ~n P Šv ˚ ~n P ≈ ä .òÃË´R≈ V`d`P .˛© ò÷ üð√ `ïŠvèn˚¥ ¢Püý√ ¢°Š¯C— ä ž üÔł∞ ü©ê P †Ł± R≠ c˚˜ý .˛´ èåÐ Ł ä ¬ ´ k ¢d Èð √ ~n^HÄ ü Šv .¢°Š¯ÃèŁm ¢ •ý≈ètü© ´ v ý ¯k ÈŠ æ â Ÿ þ¯ íŠ ·M PIèâŠÐv èiV£Ł±èšl îÖÐ√ ˙Ôð≈ d`Pèj¢dVîä Ž ê¢üšØ úŠÈ·Á ` èyž üÐ√ òÆ ½ ’Ð≈ üý√Î15 šØ vd ý äv√ ∑ d š†V` d`P .èåŒU ^èðv ¢ ïÅ−ł± °Š¯n bèâ— ü©V£Ł±èšl ïýâ− ˙º èiîä ` PîÁ 7 Šv © ‰ ³ ý Švd ø v m ^èðv ¢ bü≠P`³ Pîä èÁ ¢Póý≈ d`P.èjc˙G¢ ³ üœ bèâŠÅ∏PòÆ ½ ’Ð≈ © b v m ä¬ Èð ≤ ø b t`³ ä ¯ š †è ®¢ ^H¢ ¢˙º8 .èåý≈ Ä Š ˙¿ ¢ ¢Pd ¢üšØ ¢èŁm ü©dü− ïÅ−ł± R≠ c˚˜ý îÖÐ√ ¢ ¢dŽ C´¢ büý¯−ðH dèłm ˙Ôð≈16 .¢ à èŁm ¢èâΩUòÆ ø P ä ý− √ ¯t ¸¬ © ýt ï √ ý √ µ ‰ ü Šv © ä î ©√ á√ ´` Ã ä š√
 • 17:17-9:16 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 15 ≈ ý H Ø Ã¢ îÖÐ√ ¢I aP .büšØ èâÔ® óŠËš P£Ð¬P ¢èŁÄ≈ ¢ XP£Ð¬G XèvP˚˜ý5 .èj Ø d`P ?¢ büŠÈ©bè Š UüŁ±`èÐv ¢ ¢üšØ Yž ä ü≠ ˛©˛ƒPdèt üý√ V£Ł±èšl cP ïC© Ô÷ Ł œPÄ t ý d √ Ð © P ä Šv üš Ø š ≈ © ä √ îv ÃY˚˜ý ¢© bü”áä òÃË©îÖÐ√ ¢ ^I ïC©¢ ^I .¢ °Š¬dè|H òÆ óŠËØP£Ð¬P Š v Ôâ ÈŠ √ © P Ã≠ P ´ È ð√ š š ?¢ òÆdèŁm bè ®ý√ ïC©èåł∞üð√ Ø š š üH √ ä ý≈Ydüð√ .è}ä `U °Š¯~á Ydèt †’Ð≈ °Š¯ ÿ °Š¯n6 .˛´ Ø ˛©M “rP N Łm ½ ŠÈÞŠ± .büšØ òÆdèŁm ˛´åÐ≈ ¢ ^èðv ¢ ˛ƒPdèt ïCœn Y˚˜C≥ °Š¯n ïC©è ®ä V£Ł±èšl √ ½ üš ò î † ¯â š è ø © à kè Š ¢√VîšlèÖ≥ ê •ý≈èt c˚˜ý °Š¯n7.è}Èà @¢ °Š¯n òÆ óý≈ Vè− UèÐv XèÅý d`P Xü¡ ¢ ^Hüý√ .¢ ïCœn Y˚˜ý üý√ ˛ƒPdèt ïC©è ®ø V£Ł±èšl ïýâ− ˙ºèiîä `PîÁ 9 ŠvP Šv Š¬ P ø š t ≈ © P H Ø kè Š v à š ¢ ø v m¢ ï−Š¯ÅšÆ VîšlèÖ≥ïŠv .èj Ø ¢ ¢ bü”áä XèÅý Y˚˜ý VîšlèÖ≥ïŠv d`P.èj © ïýâ− ˙º èiîä `PîÁ V`ìr ¢ ^I10 .³ èn ½ èÐv ˛©^Hd`P èŁm £©¾ ü≠ ^èðv © á üš Ã≠ © È √ ≈ Šv b`£ ø v m © P b a P a˛©³ èÖä ©ùŁ± üý√8 .è}ä üšØ PîÁ èibü”áä Y˚˜ý d`P Ydè ÿý≈ °Š¯n.è}ÈšØd¢ ¢P V`.èjbà èyžÐ¬ ½ ’Ð≈ ü©ï~á”t ¢ íá √ Šv √ Šv ä Y˚˜ý °Š¯n Î,è ®¢ V£Ł±è b È H √ m Š Ã≠È È¬ äý ` £† © ø šl √d`P.èj U ¢©ï−Š¯ÅšÆ ü©íá t Š v ÔŁ š l b`H Ôâ á ÈŠ ÷H Ø š ≈ ý ä Ydè Y˚˜ý d`P¢ V`¢ è d£©˙‚ø ]˙π Í.èj¢èŁm °Š¯ â´ ¢ √ à ä≈ è I ïC© — üšØ ä ä v Í.büšØ PîH Pdè ÿý≈ òÆ °Š¯n ïC©è ® Á H š m ,è ®ø ^H¢ ïýâ− ˙ºîŠvŽ ≤11 ¢ Pä ø ˙ √ ≈ ý HûÐ√èÑH ¢ VîšlèÖ≥ cdèÅšÆ Î,è ®¢ óŠËØP£Ð¬P ¢ PîH V`ìr ¢ ^I9 ≥© ø š ä Á √ m © P üš ¬ þ¯ ŠvP Ô÷ üý√ .èj Ø PîŠâð èâŠÐv ê ¢ d`P .¢ òÃË´ Ø ï~nèm üý√ Ä P V£Ł±èšl cP Î Ł Ø š üš Ha æ.¢èłm èvüšØ dPŽ C´£œ¢ cîšlèÖ≥XèÅýcdèÅšÆ ü©íáä Ydèt Y˚˜ý d`P üý√ èâH ü©úŠÈ≠è|ý Y˚˜ý ¢ îä ` PîÁ ïC©¢ ^I .èâÔ®* íŠ ·M I Xèv èi^P ÃØ ä î H © Èš t − ≈ √ Š v H äø √ Š v ä v m Ã≠ P ä d √ È âŸ P äïäâýÁ èi ê ˚l ïC©ä ènd`˚Á ü© VîšlèÖ≥ ^P íáä Y˚˜ýd`Püý√10 ¯m U˙≤ ŠvP š ¢ ∆ √ √ Šv .èj ©Uîn Y˚˜ý V`d`P.¢ c£ Šv Ø š ý≈11 .¢è è üšØd`˚Á ˚l V` d`P .¢ UPŽ P@d`P [üÐÈÁ ≥ W˙π ˛©¢î ´ò“}ä Ł± íŠ ·M I Î12 æ ŸP © ä U ´ Ua √¢ ¢ èå® ïŠv ¢ ü≠Pž ¾ èiü©cž ÿł ¢P ó ˙ ∞ ä¬Èð ÃØ łm v Èš ä ∆ š Ø d š › … C È âPîŠâð ^èðv cdè ÿý≈ ¢ îÖÐ√ ¢ ³ P@ .üšØ ¢ £©³ ≠èðvèiVîšlèÖ≥óý≈ ïC©¢ büŠÈÃèåÐ≈ ¢P V` .èj Ø ú≠èÁ≤¢ ^H ê ˚l d`P .èj Ø ú≠èÁ≤ èiê ¬ Hø © W 12 ý ° √ Ã≠ È ¬ ä¬ Èð üš Ä © P ŠvP š üš Ä ŠvP üš ä ¯m bI P © ù√ ¬ NÐ ÷ ł≈ ï Š£ä ˚l ¢P` ¢üšØïŠv .èj Ø èvP`£©ïäâýÁ îÖÐ√ ³ U •þ≈@¢ ¦ ÃPîŠâð ü©¢ ä⬠¬ š ≠ √ ä üš bd ± ¸¬ © Í.èj Ø ³ Ž ïÅŠËÁ Ä Š ˙¿ ¢˚˜CÁ d`P ¢©bü≥IèÁ ¢P` ¢üšØ PîŠâð °Š¯n ˙Ô™cdè ÿý≈ ³ üä√èu ` Vîrèu Š ª Ôâ ÈŠ Um ≠ √ ä ¬ Hbc˚˜ý d`P c˚˜C≥ .èj Ø ò≤Ž T òÓÐ≈ ¢©b`£©ä√ ¢T îŠv£Á ¢ êÅ≤ ¢ V£Ł±èšl ¢ ïŁm` ^P .˛© ¯ýèÐv •ý≈èt ¢ V£Ł±èšl UüÁ ¢îä `PîÁ 13 Šv Š üš d Ôâ ÈŠ ü à √ ± ø kè √ ä ø °Š v © ±ä v m √ ≤ Hê š l W˙π^P 13 .èj Ø ¢ ³ è− ä düflÐ√ ïŠv ¢©VîšlèÖ≥¢üšØ³ èŠâ≥dU Í. ¢ èvüšØ îä ≥ £œ°Š¯n cdèÐv c˚˜C≥ £©•œ ¢ PîH òÓÐ≈ ïC—^IÎ , ò‘® ŠvP˚ üš © b á√ Ôâ ÈŠ √ à b Ø ý â I š s Š ŠvU Ô÷ Á Ł m Łm P ≤ ž ŠvP š ≠ ä £ √ ¬ Ã Ø ä ¯m ž Èš £ √ ä Ø ý Šv Ô÷ mèŠv èi ≠ ê˚l ¢P` ¢üšØ PîŠâð °Š¯n ˙Ô™cdè ÿý≈. ¢èłm ˛ƒüšØ ïäâýÁ èièi ≠ ,è ®¢ V£Ł±èšl Í¢ èâÔŒU ¢ PîÁ Î èŠvU Xèv ê è|øP ¢ ^P ¢ P š Ł ä ŠvP √ ä Ôt È ÃØ ä Èš © © £ ŠvP˚ ô È ± ø ¯v Šð Ôt È vd ý a v ° Šâ≠ Ø ŠvüŁ±.¢èłm èv£©°Š¯ ä≈ ïŠv •ý≈èt ¢ ¢ž ≠ ê š l ¢ cîŠv£Á ¢ ¢ ˙Ôð≈ ¢ P!büšØ Vîä Ž êÄ P °Š¯n ³ œ ¢ èåŒU bè Š ü© PîÁ ¢°Š¯nÎ š ≈ m ä √ ≤ P È š Šv ä √ P ø P Ø ý Šv Ô÷è|ÂŁ± ò≤U@V`14 .è}ÈšØd¢ ¢ ï−Š¯ÅšÆ ¢ èŠâ©•ý≈èt c˚˜ý ¢ °Š¯n VîšlèÖ≥ ^H ¢ ïŁm` ^I14 Í.¢èâÔŒU ¢üŁ± PîÁ Î,èŠvU Xèvèi Á ¢bü’ä≈P Š Ã≠ © á Ø š Ł m ä Pîm ä √ ¨ò≤U@ èi W˙fløP .è}ÈÃèŁmèŠvU ¾ èi ¢bü´ ≠ ¢P üšØèŠâ´Šâ© ïäv ïäâýÁ ³ èŠâ≥dU ¢ U£ÐI d`P ^Ièu bPüäÈ©V` .èŠâ´ Ø* ˛ƒ`d ò÷ ˚˜Ðv X èv èibPüäÈ© P Š¬ a ø ü ä¬ Èð è ¯m b © ¬ U üš à Š ä Ø š ä Í.¢èšld£©˛ƒèn˙ºèv ˛©VîšlèÖ≥c˚˜C≥Š .¢Ø š ä ü©¢ ^H¢ XP£Ð¬Gd`P .èŠvU ó Ł þ¯v © þ¯v P ä ÈŠ Ð √ P ä˱ ü©¢ ¢ XP£Ð¬G¢ V£Ł±è 15 ÈŠ Ð Pä √ šl èâŠÐv PüšØ èŠâ©Vîr` - _èÄæP â·M I¢ V£Ł±èš üý√ PüšØ è ^£Ð¬ òæèŠ Ôł∞ Ä Ł± XP£Ð¬G16 .èŠ UXè è íŠ ·MæI æ ŸPø Ÿ þ¯ íŠ l i â † P v vi â Päê°Š¯n èi * ˛ƒPdèt YüŠÈЬ Y˚˜ý ïC©è ®¢ óŠËš P£Ð¬P ¢PîH15 ŠvP à Šv ø Ø ä Á √ m .PüšØ PîŠâð ¬û± ¢ ^H°Š¯n16 .èj Ø *Vdèt Xèv èŠâä èi^HaP d`P .büšØ èâŠU Xèv © P üš ä ¬ PÄ ý¬ ä a ¬ ½ üÐÈÞ èiVîšlèÖ≥-ïäâýÁ ¯ma P š b`£ þ¯ ŠvP P ½ £Ð v m ü èÐv èi^HòÆ üý√ d`P .èj ©èѪ èâŠÐv êü©^Hd`P èjb`U ¸© ¬ °Š¯n £ð¬ ^ P îä `PîÁ üý√ ˛ƒüšØ ^£Ð¬ cüä√èâä ˙ÿ∫ ˛©XP£Ð¬G Ä Ł± ä¬ P†ípPòÆ`¢©büšØè− UèÐv ¢ ½ ’Ð≈ d`P¢©bü≥ü¡ òæ ½ ’Ð≈ ïC©è ® .èj Ø .büšØ û”Ñ≥ dUèu PîÁ °Š¯n Î ,è ®¢ ^H d`P PüšØ ˚lèq š ÔâÈŠ t ø † Ôâ ÈŠ † d`P üš m ø P š H °Š¯n 2 .ü”łm £ð¬¢Pd ñ ∂¢è c˚˜C≥ 17 .˛´ Ø bèn d`P büšØ èv£©VîšlèÖ≥ ê¢ •Ł◊ üš ý ŠvP ø ≈ ý ýt Ë◊ ä ≥ t Š ¯ Š È ¬ ä ∞ ¬ ä ≈ ý Hd`P èáä šl d`P P£´ £ð¬ ³ Š¯nŽ ¢£© ¢ V˚ˆł èâðP ¢ óŠËØP£Ð¬P 17 ¯ ° d © ÷Ë łŠ ä √ š Í.büšØ èv£©Vîr`èi¢èâЬ Xü¡ YžÐ¬ ê Ô÷ °Š¯n ïC©è ® ý √ ä ä £ ŠvP¢Ł ≤ ≤ ³Å ä Ô÷ Ã≠ PVdèt .°Š¯ ä≈ °œ èvüšØ UT`P ¢ ¢ ^I .büšØ èŠâ´üšØ èiSèt üµ °Š¯nÎ,è ® ¢ ^H¢ PîH Ä ý¬4 .èŠâ©VîŁÄæ ü©PîH¢ XP£Ð¬GîÖÐ√ JdüΩ ¢ ^H3 Ł È ø P ä Á¸ √ m m√ Áä P P © P ≤ Ã≠ ©°Š¯ ä≈ ³ œ òÓÐ≈ ¢ ¢ ^H¢ ïŁm` ˛©ùŁ± ¢ òÃË´ Ø ^£Ð¬cNä√˙ÿ∫ ˛© ¼ èÐv èibü≥ü¡ cdèt †’Ð≈ :¢ ïŠv V`büšØèŠâ©Vîr` üŁ± ¢ •Ł◊ý°Š¯n Î,è ® °Å È Pø Ø š üš ü a ½ Ø š ø ≈ Ø .üšØ UT`PïC©¢ š æ — v ä ˚æ © š ≤ .¢üšØ ÍYUPŽ ˆ− ÎòäË·≥ ¢ ^P°Š¯n ³ èÐvŽ ò≤Pd@¢ ³ œ ½ ’Ð≈ ˛ƒPdèt b d P Ø °Å † à .¢ èâä tPîÁ ïC©ïŠv òäË·≥ ¢ Xèv ^P íŠ ·M P Ø ý¯ m š © ä ⟠.¢üšØ ÍYUPŽ ˆ− ÎòäË·≥ ¢ ^P°Š¯n ³ èÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª Vdèt — v ä ˚æ © b dä Ð îvd ä v © à ¨ Š .bPüäÈ©èi˛´ ä Ž TP`¢£©˛ƒP£—Y˚˜C≥ °Š¯šl ïŠv òäË·≥ ¢ ùŁ± ˛ƒ`d ò÷ ˚˜Ðv √ ä ä Š
 • 16 21:18-18:17 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ Ø ø Á ä Ø Äü≠ èv@¾ dPü©20ïC©è ® ø Vdèt d`PèŠâ´°Š¯n ïÅŠËÁ ¢ Yî~Łm óŠËš P£Ð¬P 6 þP a ¢ ±ø YUdîÅšÆ èâðP ˛ƒèÐv˚ˆ≤ ¢P£Ð¬Î ,èåł∞üð√ ¢ PîH ¢ óŠËš P£Ð¬P ¸ý¬ 18 ä¬ ä √ à m √ æ ŠvP Łm ä Ø © Èš ä¬ Èð `ä þVîÅ∫ ê d`P èŠâ´ïC—˛©¢d ¢ b`düä√èŁm ¢P V` ˙Ôð≈ 7 .à èâЬ ˛ƒ`d d`P Í.èå® ¬ íŠ ·M P U£ð â Ÿ ≈ ≈ ¡ñÐŽ ü©cž Ôł÷Ð ¢ Yî~Łm ïC©è ®£©cU ü©£©ä√ d`P èŠvT Pž Ôł÷Ð ˙ÿ∫ ó®èió‰ òÓÐ≈ ü©Vdèt YüŠÈЬ Y˚˜ý ïCœ °Š¯ ä≈ ïC©è ®¢ ^H¢ PîH £ð¬ ^I19 ≈U ˙ ø ü ˙ Š v ~Ðv ø Pä Á √ m P³ PüÁ ˚˜tU èi¢è客©büäÈŠý ³ PH ¢ óŠËØP£Ð¬P8 .£©dèŠN ý èvèå®d`P£© VîšlèÖ≥ ê ¢ ^H°Š¯n .èâÔ® *_èÄæI Xèv èi^Hüý√ d`P .èj Ø ïłÄÐ≈êb ±ý √ ä Ôâ ÈŠ ¯v b ä š √ â¬ ä ŠvP ø P ä d P ä P H üš N ŠvPèvèå®V`Ä Ł± .èŠâ´èå® ÓÐ ≈ fU`Ud`P³ ÔŒ,è ©¦Š¯ð ½ − ü´è cž Ôł÷Ð≈ .è H n ù v †ø Ø Ã≈è `óÃ≈PU°Š¯n íáä ˛©^HòÆ Vî è ≥V`d`P.è b`£© √ ä † dò ° Šâ i ˙ âł ä± .èj¢dó u š P š šl Ö j .èåý≈ Pž Ô®÷ŠËä ¢ ½ Á dUê ¢ ³ PHóŠËØP£Ð¬Püý√ ¢ ¢d è ® è ≠³ H ¢°Š¯n ü©^Hè ©ï `˙‡≥ üŁ± °Š¯n û± ¢ íŠ ·MæP¢ üý√Î 20 ¬ © ± ≈ š ý Ø Ÿ ä H ˙ ¢ †ł ŠvP^èðv © b š Ô å Šâ °ø ä√ P Šâ Á p © â √ Ø š Vdè Šv ø Ø ä ?¢ bè ® t YüŠÈЬ Y˚˜ý ïC©èåł∞üð√ ¢ óŠËš P£Ð¬P¢ bü´ ≠ ³ PH9 √ üb V` d`P .èj Ø ¼ èÐv èibüłNÐ≈ òÃË©V` d`P .èjb`H ½ © ¬ ü©^H°Š¯n d`P.büšØ üš a ◊ U ¸ £Ð P Ø ± P a b ä Ø .¢ °Š¯n ïÅŠËÁ ^Hüý√ V`ïC©èŠvUÄ PüŁ± ü©³ PH¢ óŠËš P£Ð¬P √ Xü¡ óŠ Ëflª êíáä ˛©^Hd`P.è üšØ ¼ è è b`dPU˚¥ cžÐ¬ cžÐ¬ Vdè √ š ŠvP P j a Ðv i £ £ Ðv.èjbà P@°Š¯n dè Ð≈ óæü≥ ˙Ôð≈ °Š¯n ïC©è ®¢ ^H¢ îä `PîÁ Ä ý¬10 ` ø P ä v m¸ √ ø √ ø P ä ¬ ° Šâ ≠ ¢ Vdèt d`Pè}ä ü≠ £©¢ _èÄæIVîšlèÖ≥èâðP°Š¯n ³ œ21 .˛´c˙ÔÐ≈H£© Ь P ³ °ïÅŠËÁ ½ ¿`^HVdèt d`P.èj¢dïłÄ≈ ê ©Vdèt YüŠÈЬ Y˚˜ý ½ ¿`^Hd`P _èÄæPI ¸¿` òæI ^£Ð¬ ¢P ïC©è ®d`P .èj Ø _èÄæI òÆ ïłÄÐ≈ TP`¢üšØ PîŠâ𠱸 P Ø NÐ ŠvPü š Šv ¸ P ½ P ”j üš P š N ä √ ¬büä√`UVdèt d`PóŠËØP£Ð¬P 11 .òÓý≈ òÆd³ H ü©büý√èÐv XèÅý ³ PòÆ £©Vd°Š¯n š š °ø ≈b š Í.èj Ø PîŠâð üš ¬ š √ ä ¬ N≈ Ôâ ÷Ð È Š ł Ôý ô ≈ È ∑ š† ìł ¬U ä P a ¬ † ø Ø ä mòÆd ïäv ˙ÿ∫ ˛©¢üšØ PîŠâð ¢ ¢©Vdèt d`P .¢ ¢üšØ úŠÈ·Á òÆ ½ ’Ð≈ .èŠâ´ m °Š¯n èŠâä H ˛ƒèÅæ@üý√ ˛©½ èÐv òäËðPÄ Ł± ¢ óŠËš P£Ð¬P¢PîÁ 22 √ H æòäËýPY˚˜C≥ ²≤ ²æ èŠâ©Î,ò–¢ °Š¯n SU¢Pd`Pò‰ä šl Vdèt ¢ P 12 .òÓý≈ V` ¢èłm èiïä⊣ä XèÅý ¢ ïävèÁ íšlP ,èiíŠ ·M P ¢ óŠËØP£Ð¬P ³ U òæP 23 ¬ Š ññ k ä ’® È ä¬ Èð ¯ Ã”t È Ø š ¬¬ ≈© m âŸ ä š b √ Í?¢ è|± üšØ èyž üÐ√ òÓÐ≈ ˚lü− P˚˜C≥ d`P¢ èâœ Ø ïŠv òÓÐ≈ îÖÐ√ ¢ ¢üšØ ˙ÿ∫ ïäâýÁ ûÐ√èÑ≥ ¢ óŒ ¢ PîÁ ,üšØ XìÁ îŠv£Á dŽ èŠv üšØ £©ä√¢üšØ PîŠâð ¢P šØ ł d š µ Š Ø ý tüš š © ä√ ¯m © m © m r ±d ü Ã√ ¬ œ v ä ¬ ï ¢ Ø v m¸òäËýP V`ïC©ò‰ä šl büŠÈ©£œ®Šv Vdèt ïC©è ® ø óŠËš P£Ð¬Pîä ` PîÁ Ä ý¬13 ¯ .èŠvP`£© Ø˛ƒü©òÓÐ≈ ¢ ¢ îä `PîÁ èŠâ© .èj Ø °Š¯ ä≈ NłÄÐ≈ ¢P ¢ òÃË´üšØ ò»ž üÐ√ d`P25 .èåý≈ èi^£Ð¬ cüä√èâä V`üý√ PüšØ ïäâýÁ Ä Ł± èióŠËš P£Ð¬P 24 à Ã≠ © v m 14 üš È ï ø Ø š d ä¬ ¯m † ≤ Ø Ÿæ ¯m â M †Y˚˜ý Ä ý¬ ïC©è ®d`P èjbà P@˙Ôð≈ °Š¯n dè Ð≈ óæü≥ üý√ °Š¯n ?¢ ˛ƒüšØ ³ œ èv ¢ ^Hd`P èióŠËš P£Ð¬P26 .èåý≈ èi^£Ð¬ V˚˜ý V` üý√PüšØ ïäâýÁ èiíŠ · P Ä Ł± Šv ¸ ` šØ ý ° Å ä © P Šv æ .èj Ø ïłÄÐ≈ ê ©Vdèt YüŠÈЬ ïävèÁ íšlP ïä⊣ä XèÅý ¢ óŠËØP£Ð¬P27 .PüšØ ³ U òÆ ê äâýÁ èiíŠ ·Ÿ I¢ üš N ŠvPü m ¬¬ ≈© š bI š ŠvPï ¯m â M P þ¯v ÈŠ Ð √ ¢ v m P ¢ ° Šâ≠ïC©è ® ä îä `PîÁ £ð¬ ^H.°Š¯ ä≈ ò‰ä šl üý√ °Š¯n ïC©è ® ä Vdèt ³ œ 15 ¯ √ èiÄ ø üšØ XìÁ îŠv£Á dŽ èŠv üšØ £©ä√ ¢P`¢üšØ PîŠâð °Š¯n ˙Ô™ © ^H V` ¢èłm † r ±d ü ≠ ä √ ¬ ¢ P Ø š Ø ñ æ V`üý√ ò‰ä šl üŁ± üý√ ï œ °Š¯ ä≈ ¯ .èŠâ´èŠvUP`£©ïäâýÁ ¯m .¢ ²š C ~ÐvX`ît ¢ bü’ä≈Pd`P.¢üšØ cž Ô® þ≈H¢©¢èŁm R≠ V`Ä ý¬16 √ ä √ à ˙ • P Ôâ ä ÈŠ √ ü ¸ ˙ºèá≥ ³ Š¯ý °v Øü©³ PH .¢U£©`˚− èvèŁm °Š¯n †Ÿæ òæH d`P .èåŒU £©åþ≈H ˙flä ]˙π ˛© ê£ä ¢ büýÈÁ dU ¢ [ü”Ðv Vè− ¢ c˙ÿ≤ óŠËš P£Ð¬P b ì ÈŠ ¥ä ½ P Šv è P √ ŠvUŽ ¬ © ± © t © ý d`UYž v © b Ø Ã”â ä .èŠâ´ìłm ê düÔý≈ •ý≈èt ¢ ³ PHóŠËš P£Ð¬P¢©¢£©PUI ïÐâý˙≤ ê .èŠvU ˛ƒèå® ¢H îä `PîÁ üý√ èåý≈ èâšØd Ä Ł± ÈŠ √ ` ¬ ŠvP à I ø P v m U ý † 18 èåþ˯Ðv ^èðv ¢ cŽ P`dU¢ ïÅŠËÁ ¢PóŠËØP£Ð¬P¢ ïŁm`˛©½ N I ˛©¼ ü…U Š © d © ± ä¬ š ø Èð aî− a t PUüG PüšØ èŠâ©¢ PîH èióŠ š µ ø Á ËØP£Ð¬P cž Ô® ©büŠÈ≥U@³ Š¯ý ¢èt ¢Püý√ èåŒU¢ düÁ óŠ š † ˙ ü P ° v ä≥ ä¬ È Èð Šv ø ª ËØP£Ð¬PÄ Ł±2 .è ý≈PüšØ m å ≤ ÷ÿæ ÷H ïC©è ≠ ¢ büŠ√ °Š¯n ¼ P@¢P îä `PîÁ 17 ËØP£Ð¬P †Ł± .è ŒU ¢üšØèv£©ü©XèiùŁ± Ä P ¢ } ä ÔŁ ä a ÔŁ È a ä¬ v mÈ𠣩 `U ^èðv ¢bü´ ”ä P üý√ èåŒU ü© È≥U@¢ óŠ š Ä d ž © üv Šv büŠ P ä √ å Šv à √† d £ ŠvP ø š š š šØ © m ä¬ › Èð ¢ Ø½ øU£Ð¬Ž YžÐ¬ ê ¢ óŠËØP£Ð¬P18 ?b`£©˚lèq £ð¬ óŠËØP£Ð¬P V` èŠâ©¢ ¢ XUèÁ ¢P,düÁ ±cPÎ,è ® ä óŠËš P£Ð¬P3 .èŠâ©VîŁÄæ ü© ´ ”ä Pd`P èŠâ´ √ bü ü v°Š¯Ãèðv ½ © ¬ R≠ XèÅý ¢ èŠâä H ^I ¢ ½ º˙‡≥ ˛©^H.˛´ Ø PîŠâð Xü¡ T ˛ƒèðv °Š¯n¢¢ ¢ü…U ü©b`˚˜ð cdè ÿý≈4 .¢˚ˆÓþ≈ £Š¬U •ł◊®•ý≈èt v ¸ £Ð ü ≈ © ¬U P ø ¸ P üš ¬ ä Ã≠ © ä È √ Šv H √ à ¡ ÷Ëä © †± H ¬ïCœ È© Ø èŠâ≠£©VîšlèÖ≥ èió‰ ZèÁ ê •ý≈èt ¢ ^H °Š¯n19 .¢ °Š¯n ïC©è ®d`P5 .ü≠£©XPd@dîu ò‰©¢ ¢ ½ Á dU óý≈ d`P .büšØ èâŠU ä üŠ .büš v m ŠvP © P ´ P łŠ ý¬ ý≈ H£ð¬ ïýâøPd ^P ïC©}√U óŒ ü© ”áä òäˬP d`P b`UT`P òäËðP V` ïC© üšØèâä èŁm °Š¯n YdèŁm ü©˙‚ø ¢PîÖÐ√ ¢ ¢èå®vèå® © Ø ˚˜t óý≈ d`P.èj è Š m bü √ ð ¬ b ý¬ ä¬ Èð © ä èä £ üš Š H √ b`UTèvèå® ¯ ÿ ä °Š£ð¬¢Pd¢ Sîrd`P YŽ èÐv ½ øPd V` .¢èâšØèłmîä `PîÁ ¢¢d óÃ≈èu ¯ ýt © d † Ø ý v m ± Ø š Ł š ýœ d Èt Í.üšØ ¢ •©ät è —¯ ⊠˚± Ã≠ © Ø v m èý ´¢P ïC©|ÂŁ±¢£©°Š¬Ž Š˜Cł Ydèt V`¢¢ óŠËš P£Ð¬Pîä `PîÁ ïC©v¢°Š¯~łm ¢ èâ’®üŁ± üý√ d`P ¢ êþ≈ üý√ Ä ý¬ ïC©è ®¢ büŠÈ≥U@büäÈŠý ³ PH ä¬ È Ø ý š H Ø ŠâÔ ¸ š √ ä P ¯v b Ø .¢èŠâ©Vîr`¢ ^P š ø .£© µ ü˛©dè|√ ` ˊ± ½ øU£Ð¬Ž ¢ VdüŸ∫d`PX`îtÎ,è ® ä îä `PîÁ Ä ý¬20 ð ñł † d ø √ ¢ v m¸°Š¯n¢ ïŁm` ^I21 .¢P£ÐH ½ ’Ð≈ Vèâ´èi ´ ”ä P d`˚Á .¢ òÆd@Ž P`@ ø P Ø ¬ † ä bü ü v ∆ Ø š P d P š š .¢üšØ Í¢èâÂä šl V`ÎòäË·≥ ¢ ùŁ± _èÄæPI — v ä Ø ý¯ š ©
 • 9:19-22:18 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 17 ∂ ɪ ≤ä √ à ø v mä Øïäv ïN Á £ð¬ •Ł◊H ˛ƒèÐv˚ˆ≤ ¢P£Ð¬Î ,è ®¢ îä `PîÁ ¢ óŠËš P£Ð¬P ˙Ôð≈ 32 H √ ¸ Ø Ë◊ P¢ ä ä Ä ý¬ ¢ ñŠ £´ Ø èâø¢ °Š¯n ü©aèÐv ùŁ± ¢ è}ä üÔŒUd`Pè}ä à èŁm bèšl` š š √ ½ © √ Šv √` ∂ê ^U ]˚∆ üý√ £´ .èjbüÔł∞üð√ SPüµ °Š¯n d`P ïÐâý˙≤ ê ]˚∆ .£© Šâä ¬ P ¬ ŠvP š Ë◊ Í.ö”Á èŠv ¢ ñŠ ïŠv ïC©è}ä à èŁm ³ èŁm °Š¯n r Ø √` b ÔŒ P v Í?èjc£©èŠâ©üý√,¢U ò≤U@ .èŠvU£©`˚− èvèŁm ]˙π ˛©X`ît ¢ bü´ ≠ ³ PH ¢ ïŁm` ^I22 Š ¥ä √ ä üb ø P ¢ îä ` PîH ¢ óŠËØP£Ð¬P23 .èŠâ´ Ø Pž Ô®¢èt ¢îä `PîH óŠËš P£Ð¬P °œ © v Á ä š Ø ³ Šâ≠ü©büŠÈ≥U@ê ^U]˚∆ °Š¯n ˚ˆ− ^H£´ C©è ® ø ^H¢îä `PîÁ P Šâä ¬ æ P Pï ¢ P ä v m √ H m√ üš ˙ ä ≥ © v Á È m .èjb`£©ïäv VèÐâý ü©^H°Š¯n üý√ bà èðv ` êèŠâ©üý√ ¢ èv£©VèÐâý ü©b`£Ð¬ üý√ Ä Ł± îä `PîH cPÎ,è ®£© Ä Š ˙¿ ¬ P ` Šâä ¬ Ø ý ¬ š H † v Á m @¸¬ P ø ýËÁ è £©°Š¯ýè ¢ óŠËØP£Ð¬PÄ Ł± ¢ î `Pî 33ìłm ¢ bèšl`üý√ °Š¯C©ó v ± v Ðv ø š † ä ä H √ v Á °Š¯n ˚ˆ− ê ø ïŁm`ò‰ P æ ŠvP¢ ©£´24 ?¢ è šØèł è £©UèÐ £Ð¬ òÓÐ≈ ü©b`Ž èÐ ýtPd Ø â mv v š ý ä d ⯠ä m Ø .èŠâ´ìłm ùð√P`ü©˙Ô™ä ¬ P¢ bèšl`UüÁ òÓÐ≈ óŠËš P£Ð¬Pd`P .èŠâ´ VèÐâý ü©˚ˆ− ^H üý√ èŠâ©?èjc£©èŠâ©üý√ üý√ büšØ Ž èÐâýtPd ` ê ò≤U@^èłÄ≈ ¢ ø Èð ± ¬ æ P H d ¯ Šâä P ð ¬ ¢©b`Ž èÐâýtPd ` ê Vîä Ž ^èłÄ≈ ¢ bèšl` .èj Ø ïäv Ž ´˚l èáŠ√P ?èjc£© Ôâ d ¯ ÈŠ Šâä vd ð © ¬ üš £ š ý © ˛ƒèu ìn ¢ [ü≠ ý≈J ŠàŠ√25 .è c£© ½ πè ± ˛© ^H £© ≈ ü© ˚ˆ− ^H üý√ è © ó è⯠† Ü P èłÄÐ æ P Šâ ä j© æ à √ æ ¯t ý−¢ ˚ˆ− .¢P@ü©˚ˆ− X`ît ¢˙ºbüä√`Uü©Xè− Ž `d^H td P P Š Ã≠ © ä È √ ü Ô∞ £´ .è}√£©°Š¯ ä≈ èáŠ√P ¢¢ ¢dèn ü©bü´ ≠ ¢P •ý≈èt ¢bü´ ≠c£ÐH ł © ü ¬ Š ¸¬ © dèłmüµ d`PèåŒUü©büý¯− ˙º[ü≠ PüšØ èåþ˯Ðv Ä Š ˙¿¢ b`Ž P`dU Šv t 19 H ∂ ¬ N ∞ šØ ý š üý√ d`P .°Š¯šl £Ð¬P£Ð¬ büä√`Uc£ÐH d`P¢PïC©¢ èv£©˚lèq ïŠv üý√ ¢ èvüšØ èáŠ√P Ôł Ø ý š.èŠâ©Xìt ü©³ PH £©Łm Ä Š ˙¿ ¢ ³ PH.°Š¯šl ¢d dŽ C´¢ ˚ˆ− R≠ ïŠv ïC© b è ¸¬ © b Ø î ø æ ü š Ø Í.¢ ñŠ š Èš ä ÷ý šØ è Š ¬ ÃØ łm v š ÔŁ ≈ Ë◊ üŁ± ¢è è £©òÆ`¢d`P¢ ó® è è ä U Ydüð√ m iâ ˝√ Š è äúŠ√˚−ý ˙Ô™c˚˜C≥ £©n˙º ˛ƒèÐv˚ˆ≤ Ä è⣱cPÎ ,è ®¢ ³ PH ¢ [ü≠2 ü©bü´ ≠ ê ^èłÄ≈ £´ °Š¯n X`ît °Š¯n ïC©è ®¢îä ` PîH Ä ý¬26 aä ø b ä √ ü Šâä ð P¬ √ ä v Á¸ m ȬcdèÅšÆ £© …Ubà èðv •ý≈èšl ¢Pó j ü ` äð ý≈ .è b`£©õÁ Püý√ ˙πè Ydè ÿý≈ °Š¯nd`P °Š¯ÃT H ∑ H v .èjb`£©½ πèܱ˛©^H£©èłÄ≈ ü©òÆ ˚ˆ− cdüð√ °Š¯n üý√bü≠•œ † P Ð š æ ŠvU m Á ýœ √ Èt Èð ` b †v ≤ ≈ ý P ø v Á ä Ø ¸ Í.üšØ ¢ í|ä £ð¬ ˙‚ø ¢Póý≈ ñÐ íi˙Ôð≈ d`P.à èŁmüšØ ³ èÅ‘≤°Š¯n˙Ô™ ½ ”ÞèÅ≤ °Š¯n •Ł◊H °Š¯n •Ł◊H £´ ïC©è ®¢ îä ` PîH ¢ óŠËš P£Ð¬P Ä ý¬ 27 ä ¬ H Ë∑ m√ .¢ °Š¬UdPŽ C´½ PdóšÆ °Š¯n èšlPdüł± ^IïC©èŠvUÄ PüŁ± ¢ büý¯− ˙º ´ î a P a ä √ t d`P .èjbüšØ £Ð¬P£Ð¬ ¢ •© d`P U£´` Sü…U ]˚∆ üý√ °Š¯n üý√ ¢èŁm ˛©PîŠâð © Pd √ à ¬ ≤ H¢ ^HV`üý√ °Š¯~łm˙Ô™ © ^IV`ïC©èŠâ©dP˚∆P¢ ³ PH¢ [ü≠ ³ œ3© P ¢ P ø b ä √ ° Šâ≠ ïŁm` ò‰©£´ ïC©èåł∞üð√ d`P28 .büÔł∞üð√ ü©SPüµ ^I°Š¯n ïC©cUõ¡ü≥ ¢ P P Ô÷ Ł¢ büý¯− ˙º.èŠvPü≠ž bèŠâþ`dd`P.èŠvP`£©dèŠN ý èvèå® Ã”â©³ PH¢ [ü≠ .¢ ˙Ô™ èŠâ©üý√ büšØ Ž èÐâýtPd ò≤U@ùŠ¯kèâä Šð ]˚∆ £© Ø ó®ò≤U@²ä èðv ¢ °Š¯n ³ PH¢√ä t U ¬ â¬ ä ¢ b äÈŠ √ ô È d ¯ P ý¯â¬ üš ≈ Pñ ø b ø .èŠvèå®vèå® èä .èjc£©VèÐâý ü©˚ˆ−^H ¬ æ Pd`P ¢@U˙≤ ¢ž üÐ√ d`P bPüŁ±¢ X`ît íÐâ¡ ¢ ¢üµ ½ Pd ^H4 √ à P … d ³ © ø ä a P √ ü©büŠÈ≥U@ê ùŠ¯kèâä Šð °Š¯n £´ ïC©è ®¢ ^H ¢ îä `PîH £ð¬ ^I P Šâä ¬ ý¯â¬ P ø P ä v Á √ m P¢P@ü©˙Ô™ Š˜ý5 ,èåł∞üð√ ¢ [ü≠ ¢£©V˚∆èÄ≤ ]P˙πP¢ ˙Ô™ © [ü≠ √ à c˚ v ø © © ¢ .èjb`£©ïäv VèÐâý ü©˚ˆ− ^Hüý√ büÔŒU ¬ æ P Šv ½ ü Ë≈ š b£©†ÐÈ◊∂ R”ÅšÆ ïC©èv üŁ◊ŠÔÐ ˚lèÐv ü©³ PH?°Š¯šl bè ® ý− ˙º)ò≤U@`UV` ¢üšØ ê ùŠ¯kèłm ]˚∆ üý√ £´ ïC©è ®¢ îä ` PîH ¢ óŠËØP£Ð¬P ˙Ôð≈29 ¯t (¢ P √ à Šâä ¬ P ø v Á ä m √ š ý . °Š¯Cœ t ÔŒ v ?èjcU£©VèÐâý ü©˚ˆ− ^HèŠâ©üý√ ¢Uü©bü´ ≠ ¬ æ P Š ücPïC©è ®ø b`U˙≤³ PH7 .èŠvU£©îä Ь ü©cŽ P`dUd`P,èŠv@˚lèÐv [ü≠6 ¢ b â d P š üý√ büÔŒU ü©büŠÈ≥U@ê ùŠ¯kèłm °Š¯n £´ ïC©è ®¢ ^H ¢ îä `PîÁ Šv P Šâä ¬ P ø P ä v m √ H.`£©ïäv íÖΩ P£ÐH ïŠv ïC©büšØèšld£©¦ dPŽ C´¢ óý≈ °Š¯n !üŠÈÃèåÐ≈ c˚˜C≥ ¬ ^ î ø H ¬ Š .èjb`£©ïäv VèÐâý ü©˚ˆ− ^H ¬ æ P ≤ H © ø P ¯â Ô÷ Šv Ł P ɪ ≤ ¢v Á ä Ø ¸°Š¯ ä≈ •ý≈èt ¢ U˙≤ò‰©òÓÐË©íÐâ¡ ¢ ^IV`.°Š¯šl bèŠâþŠÐ¬ `U¢ !üÔŒU8 ^I°Š¯n d`P.üšØ ïäv ïN Á £ð¬ •Ł◊HïC©è ® ø îä `PîH ¢ óŠËš P£Ð¬PÄ ý¬30 m√ïäv •ý≈èšl ü©b`U˙≤³ PI¢£©˛ƒèÐv˚ˆ≤ ³ œ `£©üµ üšØèłm üŁ± ¢ ³ PHóý≈ .°Š¯Ãüµ üý√ èŠâ©üý√ büšØ ò≤U@ê ùŠ¯ý ]˚∆ °Š¯n ˚ˆ− ò‰©£´ .èjbüÔł∞üð√ ü© µ b © ä ° Šâ≠ ø b H v H P Šâä v ¬ æ P SPüYdPUïN≥Ž Y˚˜C≥ ½ πèܱYdüð√ ˛©³ PïC©è ® CU Š † b d`P.°Š¯šl ³ èÅ‘≤ c˚˜C≥ ïŠv.à è}≠ b Š ` ?èjc£©VèÐâý ü©˚ˆ−^H ¬ æ P .¢ ³ PH°Š¯n üý√ büšØ ê òÓÐ≈ ò≤U@ùŠ¯ý bèšl`£´ C©è ® ø ^H¢ îä `PîH Ø b š Šâä ¬ P v Pï ¢ P ä v Á √ mbè Š óý≈ Î , è ®¢ ^H¢ b`U˙≤ ¢üšØ c˚˜å™]P˙πP ü©˙Ô™ ≈ ø Pä √ √ à Š 9 .èjb`£©ïäv VèÐâý ü© ¬ ÿæ ØïŠv ïC©¢ ¢ °Š¯n ùð√@V`îÖÐ√ ¢ ^H¸ý¬.cdè|√ °Š¯n Ž P`@dPUd`Ž V` Í!à P@ .¢ ïäv büŠÈ©òÓÐ≈ •ł◊®îä `PîH P˚˜C≥ ïC©è ®¢ óŠËš P£Ð¬P ˙Ôð≈ 31 — ä ’® k È P © PÄ ð d P d ` Ô÷Ł H v Á Šm √ ä v † Š ä√ š°Š¯ýèÐv ˛©½ ◊Ë› òÆ ü©óšÆ d`Pèåý≈ èŠv@W˙π˛©˙ºèá≥ê ©˚ˆ− cdèÅšÆ [ü≠ Ž èÐâýtPd ò≤U@ùŠ¯Ðv £´ ïC©èåł∞üð√ .èjb`£©d`˚Á SPüµ d`P ê üý√ °Š¯n ³ œ P ŠvPü æ d ¯ P P ∆ ŠvP ° Šâ≠è ®ø [ü≠ ¢ bü’ä≈HîÖÐ√ ¢ ^H.¢èłm èvdPŽ C´˛´ ä Ž ¢©ïC©¢ èšld èåŒ ¢ ä √ P © P ÃØ ä î îvd ¯C Ø Èš Š š t ?èjc£©èŠâ©üý√ büšØ¢ W˙π ^I.¢ £©Q”t P£ÐH •ý≈èt c˚˜ý óšÆ £©fžÐ¬ ¢ b`U˙G bPHïC© bà èðv ü©büŠÈ≥U@ê òÓÐ≈ ùŠ¯Ðv bèšl`°Š¯n £´ C©è ® ø ^H¢ îä ` PîHý’®È P —ä¬ âŠ ü ¬ Šv £ ø ≤³ ` P Šâä ¬ Pï ¢ P ä v Á√ m ô ý ä ≠ U d d .¢ íH£ð¬ ¢Pž ž üý√ VŽ P`dUd`P¢@¸Š ˙¿¢ [ü≠¢üšØ È v È Ã PÄ ¬ © √ √ à .èjb`£©ïäv VèÐâý ü©^Hüý√ ¬ P
 • 18 34-10:19 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ ≈ ý Had a P Ô÷ Ø ŠâÔ½ Ž èŁmP˛©½ èÐv ^I¢ ¢ êþ≈ ïC©è ® ø [ü≠ ¢ büý¯− ˙º 21 Ł š ¢ ä √ t d ä √ P Ôý P ≈ ˙Ô™ü©[ü≠ d`P TüÔ®VŽ P`dU ¢ bü’ä≈H¢ ò≤U@`U üŁ± °Š¯n ˙Ô™³ œ10° Šâ≠ ø ° Šâ≠ ¬ ` P Ø š ≈b ä √ P b Ã≠ â d È Ã´ ≠ ñŠ ®¢ Yî~Łm bèšl` üý√ ³ œ22 .èjb`£©ïäv VèÐâý ü©bà èj^H°Š¯n d`P .¢ XèÅý ³ PH¢ büŠÈ≥U@`U ³ PH11 .¢£©îä Ь VŽ P`dU d`P ¢ ¢ ²ä ¯å °Š¯n È Ë Ë≈ ä ’ð ≈ ý ˙ ˚ © üŁïäv VèÐâý ü©X`ît ê¢ ¢ ½ Š ˚˜CÁ ü©Xèà≥ ^Hüý√ ïC©è ®d`P .èŁm R≈ èŠvUèâЬèyîä Pd`PèŠvUèâЬ èyž üÐ√ ¢ ³ PüŁ± ¢ cž Ô® š lèÐv ¢ ˙Ô™ ± ü©b`U˙≤ ¬ ý ä ◊ ø ¸¬ Š ± v Èł P èåÐ ä v ä d ø b ÔèvüÔł∞ ê C©büŠÈ©èŠâ´Pdè|H ¢ Xèv ¢˙Á∑ ü©bà èj^H).èj¢èŁm èŠâ© þ ŠvPV`ï ð√ ø ä © ‡ ` P √ à .¢£©ïäv ê Š˜Åý ˛©cŽ P`dU¢ ˙Ô™ ø ïŁm`˛©ùŁ± .èŠâ´ œt v˚ ýŽ ≈ d © V`¢ (.èåý≈bà èj ` ˛ƒè|≥ íàä ¢ X`ît ä √ø òÆèÐâý ˛©b`˚ˆ− VdüŸ∫ d`P X`ît š ¬ æ £— © ³ Pîä èÁ c˚˜ý èŠâ©ïC©è ®ø [ü≠ ¢büŠÈ≥U@büä√`U³ PH12 ŠvU¢ b v m Š v ¢ ä √ P b.èåý≈ èšldüšØ íÁ PU °Š¯n ˙Á∑ [ü≠ ½ ¿` ¢üšØ ü”q ¢ ³ düµ 23 m ‡ ¸ ý √ © W ≈ ¯â à ©£ à à bè Š bèŠâþŠÐ¬ ˛ƒü©èŠv ¢ž ≠ ˛ƒü©èŠv UènPU˛ƒü©c˚˜ý ?°Š¯šl °Š¯n ˚ˆ− ^IR≠ Šv æ P ü yâ ø b P æ t ä v Á¸ √ m ø b æ à © b v m Š v P?°Š ýØd`P êîä ´¢ ³ èÅæ@£ð¬ b`˚ˆ− VdüŸ∫ d`P X`îH ¢ îä `PîH Ä ý¬24 ¢ ³ PHüý√ büšØ °Š¯n ˚ˆ− ^P UP˙ºP˛ƒü©¢ ³ Pîä èÁ c˚˜ý £´ ¯šl ¢d ÈšVèÐâý ü©b`˚ˆ− büä√`U³ PH¢ îä `PîH W˙π^I25 .˛ƒèt£Ð¬ ¦ dèÐv ˛©R °Š¬U£©†ŠÈ≥ èŠâ”Iü©˚ˆ− ^IóšÆ13 .°Š¯ÃèŁm ¢ ¢ bè Š JdüΩ ïC©èâŠU ï ® ¬ æ b ä v Á √ m P à ^ P @ ¾ n æ P v ”m ø ł ≈P ä¬ æ š P þ íŒ n ø P Ø Šv ä v Á à ¬¢√ °Š¯n b`˚ˆ− d`Pbü”ÉΩ Y˙ÔÐ≈ Y˚l ˛©°Š¯n ^Hd`Pü©˛ƒèå™ Å .èŠvU£© ¢ ïŁm` ^I .¢ èåŒU ¢ îä ` PîH ü©˛ƒP£ÐH ˛©˚ˆ− ^I ïC©¢ ^I.¢ ¯ ä áÐ š √ m æ P Ã≠ P ´ È .èŠvU£©³ Pdèv `VèÐâý ü©bü´ ≠ XèÅý ¢P` W ý ¬ ü ≈ ≠ .¢ èŁÄËÔÐ≈ ü© ´ ”ÅšÆ ¢ òæH¢©¢£©UüÐ√èv `½ Š¯ä ü© ˆ− ^I Ø Š bü ü ä P Ôâ ä š √ ÈŠ √ ä † v ˚æ P ˙≤ æ Ôý Ø ≈ š£©ž H ]˙π ˛©˚ˆ− YüŠÈЬ ˛©[ü≠ üý√ ¢ ¢d R≈ V` Ä Ł±26 èåÐ † büŠÈþŠÐ¬ òŒP ¢bü’äËŁ± ¢ b`UènPU¢P d`P ,èŠâ´˚lèÐv [ü≠ ¢ P14 ¯â ä ä v √ ø ä¬ Èð š Ã”t È .òÃË´³ Ь ˚˜yž èiê V`òÆ JdüΩ.òÓŒU îä `PîH ïC©¢ ^I,à èŁm ¢ £©ž üÔł∞ ü©˚ˆ− ^I PJdüΩ Î,è ® Óý≈ ˛©YUè− ¢ ° Š U Åä š P ≈ Šv v Á Ã≠ P ` ”ł d m È m æ P ò tø ä≥ © v m È Łm P Ø Ë∑ b P¢èt ¢ îä `PîÁ V`bè Ł∞ èŠâ´ïC—òæP£©•þ≈HóŠËš P£Ð¬PñÐ ³ U^H27 Xü”Ö≥ _PŽ n ]˚∆ ¢©³ PH½ èÐv ïŠv ˛©[ü≠ Í.¢ TP`¢£©VèÐâý ü©˚ˆ− ^I î Ôâ b a ÈŠ Ø š √ ä ¬ æ Pd`P ,]˙π ˛©b`˚ˆ− VdüŸ∫ d`P X`îH ¢ óŠËØP£Ð¬P28 .èåý≈ PüšØ Pž Ô®¢ æ tä š√ ˙ ”≈ ð à .˛ƒüšØ â Ðv Uø b Šv ≠ þ]˙π˛©Yîä ”H bPü…H ¢ bü¡ìr³ PHüý√ èåŒU]˙π˛©bü¡ìr¢P` ˛ƒèå™ dP˚∆I£ð¬ ¢ž üÔł∞ ˚ˆ− ü©[ü≠ ¢ büý¯− ˙º¢ ¢ Ä èâΩ@ü”q15 P ä d√ æ √ ä t ” ≈ ø aýP ð .èåý≈îä ä èn ˛© ¯Ãü…U¢üšØ¢ þP¢ òþËÔÐ≈ ï .è ý≈ è d•þ≈H òäËðP d`P YüŠÈЬ òäËðP üý√ ¢ ï ` ˛©ùŁ± .¢ è düšØ Vè ý Ä P ˚ˆ− ï è ®d`P è © ≈ ø N ¬ ¬ ø Łm ⬠°Š v à ýÔ √ È Šv å šl P Ø šl Ð⬠a æ Šv š ŠâîÖÐ√ ¢ ¢£©VèÐâý ü©b`˚ˆ− ¢P`¢žð¬ °Š¯n U`îm ³ PH¢ PîH 29 © ä √ ¬ æ≠ ä £ √ b ä Á√ m bü≠P`˚ˆ− ³ PIüý√ üý√ Ä ý¬ .èŁm R≈ ¢ ïC—^P£©≠ •ý≈èt ü©büŠÈþŠÐ¬ büä√`U æb H ¸ èåÐ ø Łm ¢ ¯â ØèâšØd[ü≠ °Š¯n ùŁ± ïC©˚ˆ− V`³ œ.˛ƒèłÄ≈ ³ èŁm ˛©[ü≠ ¢£©UèŠv ü©óŠËš P£Ð¬P òÓÐ≈ ý æ ° Šâ≠ à Рb © .èj¢èŁm ²≈Т ¢üšØ VèÐâý •ý≈èt¢ √ à ñø ä √ ¬ © ¬ P √ ä P £Š √ ä d æ ° Šâ≠ .èŠvU£©VèÐâý ü©^Hèåý≈ ü©[ü≠ ¢ ò≤U@büä√`UV`üý√ èŠâ© ¬U°Š¯n ¢ž üÔł∞ ü©˚ˆ− [ü≠ ³ œ16 ˚ˆ− ¢ ïàŠ√˙π [ü„◊≤ £©ž œü©büŠÈþŠÐ¬ büä√`U ˛©^Hd`P ü©YüŠÈЬ ˛©^Hd`P æø £ðv ¯â P P bèŠâþŠÐ¬ ˛©^PHd`P [ü≠ ¯â £ð¬ bü≠P` bPîä èÁ ¢ ^P d`P £ð¬ [ü≠ îä ` PîH W˙π ^I .Pž üÔł∞ T ˚lèÐv ¢ ³ vm © v Á m P d š ©¢üšØ ]üÁ ü©[ü≠ £ð¬ ¢d ¢üšØ ¢ dèŠâýÁ P ½ ä¬üœ °Š¯n ˙Á∑30 √ ä ± äØ Ã Èš √ à © ¯m ¸ t È ‡ ¢ °Š¯n büŠÈ≥U@`U bPH üý√ ¢@˚lèÐv ¢ ˚ˆ− V` Ä Ł±17 .PüšØ ³ èÐv˚ˆ≤ ø P ³ √ à P š © æ † b¢d °Š¯n dèÁ ꣩Łm °Š¯n b`ž è ð bèŠâþŠÐ¬ ˛©^Hd`P V` ¢ ïŁm` òŒ } äØ Èš d ≈ ¯â ø á Ł± .è ≠ d`P .`£©½ πè ± ˛©^H£©ł ≈ ³ èŁ òäËðP d`P Ã èŁ R≈ Ä P ïC©è ®¢ ê P èÄÐ b m ¬ ` m èåÐ a √ ä r ŠvP è P † Ü ŠvP ≈ ˛ƒü©£ð¬ bè ≈ ï ©ò–¢ ¢ ³ ’Ð≈ ˛ƒüÔł∞ ³ ’Ð≈ YžÐ¬ ³ U ê31.¢ bè ` .è ˚ˆÓþ≈ ï òÓÐ≈ ï —ò‰©˛©˛ƒè ™d`P .üÔŒU ï òÓÐ≈ £©ž H ]˙π ˛©˚ˆ−òÓÐ Ã Š C k ä ’® ø ° þ ° £ bI ŠvP È — k šl v ä äv CŁm þå Šv äv ˙≤ æ Æ Ød`P .¢cU ïłÄÐ≈ ûÐ√èÑ≥ ¢ düý¯tU ¢ èŠâä U °Š¯Åš üŁ± ¢ °Š¯ ä≈ PüšØ èłÄ≈ U˙≤ óý≈ üý√ ¢ `£©ïäv èáŠ√P£´ C©è ® `èŁm R≈ °Š¯n b`ž è 𠣩ðv Vdè|þÔłH ¢ œ t N © © ¬ š Ð H ´ Pï d`P.à èåÐ d ≈ è È∞ ø°Š¯kèðv òÆ ¢ ¼ èÐv ü©UT`Püý√ óšÆ °œ32 .¢è|± üšØ èyž üÐ√ òÓÐ≈ aèÐv PdèÅšÆ š ø a ³ Šâ≠ Ø ł d š ¼ .¢Ã èŁmüšØ VèÐâý •ý≈èt ¢ bü≠P`˚ˆ− òÓÐ≈ ´` ¬ © æ^H¢£©düłH °Š¯n ï− ä ü©¼ èÐv¢PóšÆ à P@.ò–à èŁmüšØ [ü„◊≤ íáä Ä ý¬.¢ ¢ ˛ƒèÐv˚ˆ≤ !à èÅä Ød` à èu@cPÎ,è ® ø bü´ ≠ ³ PH¢ [ü≠ ³ œ18 P© ± á√ a ä ¬ ` Šâ¬ Èð √¸ ´ ø ä ` Ëš ` P ¢ üb ä √ ° Šâ≠ Æ ä ´ .¢ °Š¬£©Y˚˜áÐ√ óšÆ •ý≈èt¢ ˛©ó∞d £ð¬ •Ł◊≤ ¢ üý√19 .`£©ïäv ˚˜CŁ± °Š¯Åš £ð¬ ¢èŁm ¢èåÐ≈ d`U ½ ’Ð≈ ´ ý © √ ä Ð √ †Ä ý¬ .¢ ^üšØîn °Š¯n ï− ä £©ìI ¢ ü©¼ èÐv ¢P V` ½ Pd ^H33¸ é ¦ ≠ ¢ ˛©½ πè ± Y˚˜C≥ ¢ üý√ büšØ XUè P˚˜ý °Š¯n .¢ b`ž è ð °Š¯n ³ œ Ø † Ü Š ä d ≈ ° Šâ š È á√ ðv Ã≥ a ä ¬ a P È Èð √ Á Šv m šØ à ý © P ý © a ä¬ ¯ £ Èð â â›≥ `.˛ƒüšØ ˚˜áÐ√ óšÆ •ý≈èt ¢ ^H d`P .òÃË´£ð¬ ˚˜áÐ√ ¢ ¼ èÐv ¢P òþËŠÐv YžÐ¬ •Ł◊≤ °Š¯ýЯŠ üý√ bà èŁm c˚˜yUòºèi°Š¯n £´ ✠Łm °Š¯ ä≈ £©ž `Ud`UèâýPê Š P.èý tè d ä¬ ý v Æ •ý≈è ¢ ^HV`¢ ï `˛©ùŁ± è ý≈ ½ Â≥ °Š¯n ï ä [ü≠ï œ ± üŁ± ¢ bà è è è üÔł∞ ê ¬ bè `!üÔŒUV`20 .è à è ˙≤°Š¯n d`Pò–Ã@£ð¬¢üšØ ˚˜áÐ√ óš t © P ø Łm ¬P √ ä ý å† − √ C ä üł á v Ø ` jt v š þ ŠvP£ð šl Šv }ä ` Łm √ Šâ ≤ò–¢ ¢ ³ ’Ð≈ ˛ƒüÔł∞ òäËðPòþËŠÐv YžÐ¬ ³ U c˚¥`U 34 .èŠâ©ïäv ^üÂ◊≤ü© ˛©¢èŁm £©R≈ £ð¬ bèšl` ¢.büšØ è✠Łm £©R≈ ïC©¢ ê£ä èâýP k ä ’® ø ° þ È ¬ ¯ £ bI √ ä èåÐ Ô÷ Ł ý tè èåÐ Ø ŠvUŽ ¬ ä ¬ š W à ý Æ •ý≈è ¢ ¼ è c˚˜C≥ °Š¯n ½ Pd ˛ƒüšØ YdŽ ´ Î,˛©³ P@.˛ƒüšØ ˚˜áÐ√ óš t © a Ðv a à îC Í.è}ä à èŁm üšØ [ü„◊≤ °Š¯n üý√ bÃ è £©R≈ bè `°Š¯n £´ aŽ è P Š √` ` Łm èåÐ šl P.`U ½ d Łm
 • 4:21-35:19 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 19 ü ≈ ä¬ ä ~n Ð Ë∑ bü©b`£©ä√ XèÅý ¢P ¢ ê˛ƒP ñÐ ³ U c˚¥`U ¢ ïŁm` ^I8 Èð √ ø P óšÆ •ý≈èt ¢ ^HòÓÐ≈ üý√ Ä ý¬ .¢°Š¯ÃT°Š¯n ï− ä £©ìðv ¢ ü©^HòÓÐ≈ ½ Pd © P ¸ ´ v á√ Ã≥ È P aÄ ý¬ 9 .PüšØ ]üÁ ½ ’Ð≈ ü©büÔÐËø ³ PHd`P .èŠvèâH Ä PüÁ èâðP ¢ ³ PH£©Ðv¸ ±† b ä ø a ± ä ¬ ø b ìH Í.ò–ÃèŁm üšØ [ü„◊≤ íáä YdèÅšÆ W˙π^Pd`P.˛´¢ üšØ ˚˜áÐ√ Šâ¬ √ œ ý t Ø ä?èŠâ©büŠÈ©èáŠ√P •ý≈èt cdèÅšÆ ¢ üý√ ïC©è ®d`P èŠvìH ü©óŠËš P£Ð¬P ¢ ê˛ƒP ¦ üšØîn°Š¯n ï− ä £©ìI ¢ ü©¼ èÐv ¢P¢ bü’ä≈PHòÓÐ≈ ½ Pd^H35 √ ä H Ðv √ ~n Ð ^ á√ ðv Ã≥ a ä ¬ ä È Èð √ a Pèi¢üšØ ³ ’Ð≈ ¢ ^H ¢ üý√ d`P ?¢ èŠâ©èŠâ©]ìÁ c˚˜v ¢ °Š¯n d`P ¢üµ ¢ ^H.˛ƒüšØ˚˜áÐ√ óšÆ •ý≈èt ¢ ^HòþËŠÐv ˛ƒüÔł∞ ˛©^HÄ ý¬ .¢ ä ° ø P ä H √ √ Ø I š m Šý ä √ √ ä © P à ý © P ¯ þ P ¸ é Ƚ üªU ü©½ ÐÈŠÉ≥¢©½ ≥üœY˚˜C≥ ¢ üý√ d`P ?èŠvèâЬ büŠÈ©ïýâ− d èvüÔŁ∞a † ¯ Ô⠆ m Š ä H ÈŠ √ ý ø þ à .˛ƒüšØ ïäv ˚˜CÁ ü©[ü≠ ˛© б ≈ ý H d ± Èš Ô÷d`P ?PüšØ VUŽ ]üÁ büŠÈ©üý√10 .èåý≈ ¢èłm èv£©ïäv èáŠ√P ¢ d`P .¢ YU .°Š¯ÃüšØ ï~nèm ¢ òÆ ¼ èÐv bèŠâþŠÐ¬ büä√`U ˛©[ü≠ W˙π ^I36 ÃØ ä Ł Ø š v ø ša ¯â P H¢ üý√ ï ©è ∞üð√ .è ® Ä P@ ≥ Xè è ^H ¢ ^H PüšØ Pî ð è ŠÐv ê ¢ òþËŠÐv òÓþ≈ü”ðv37 ≤ä ?èŠâ©büŠÈ©èáŠ√P¢ •Ł◊ √ C åł ø å da ü v i P ä ä √ P Šâ¬ ⯠ŠvP ø ¯ þ•Ł◊ Š ° ± ÔŁ÷H C ¢ P ä š ≤ ÿæ °Š¯n d`P.PüšØ ˚˜C´³ ≥PU]üÁ ¢ ï ©è ®ø ^H¢ óŠËØP£Ð¬P11 √ þ ˛ƒüÔł∞ 38 .èj Ø düN ý√ M “rP N Łm òÆ Ä P@ ≥¢¢ büŠÈЬ@ ≥ Vîä Ž XèÅý Ä P üš › ò î š a ü Ã≠ © È Pü vd ≈ aòÓÐ≈ ïŠv ¢ °Š¯n d`P .¢ °Š¯ ä≈ ˙flÁ ` ]üÁ ˛ƒü©èiPîH êïC—^I ïC©èŠâ´ .èå® *òN∫ ³ ÐI Xèv èi¢ž ≠ ¢P¢ ^H.PüšØ PîŠâð èi ≠ ê ÓÐ≈ ¢ òþËŠÐv √ ä Ø š ± ±Ã Á ý Łm P m v d ÿ °¬ ä © £ ä ¬ ä P Èð √ ¬ ž ŠvPò ø ¯ £¢ ²æ ½ èÐv ïŠv12 .èj ≠ £©ípèm ü©Vdèt ¢£©íý¡ òÓÐ≈ ˛ƒü©ïC©èłmüµ Ø ña š ¢ © â à .èj Ø dü›ýÈ≥ M “rPN Łm òÆ òN∫ ³ Ь ¢©³ Püý√ °Š¯šl Vîä Ž ³ üŠÈŸ∫ üŁ±Ä P üš ò î š ÿ ° Ôâ b ÈŠ vd b a.¢ üý√ òÓÐ ³ ≈ °’Ð≈ Y˚˜C≥ V` UüŁ±`è ¢ ^I ³ œ ,¢ üý√ YüŠÈЬ Y˚˜C≥ V` ï © ≠ Ø Ø š Š Ðv © P ° Šâ š Š CPîH13 .°Š¯ ¯ m Á n Š ° Šâ š ≠ Ø ¯ a ä≈ òþËŠÐv ˛©bè Y˚˜C≥ ³ œ .¢ òþËŠÐv ˛©¼ èÐ c˚˜C≥ V`d`P v Š în@°Š¯n dP£ŁI ˛©óŠËØP£Ð¬P P ± š ≤ H Ø¢ ½ ènèà≥c˚¥`Ud`P,¢ èŠvI Sè|ä ¢ ˙Ô™ © ¼ èÐv c˚˜C≥ ¢ ¢ d`P ^Uèu .èŠâ©˙‚ø ¢©üŠÈ— d`P ì|ä ¢ bèšl` óŠËš P£Ð¬P ©a Ø U √ ø ¢a š Š Ô÷ ä Ł √ ÈŠ ¬ Ô⠊âä √ øY˚˜ý ïC©è ®¢ Vdèt ¢°Š¯n ¢ ïŁm` ˛©ùŁ± ¢ èŠv èâЬ TP` ¢£©cd`U .èŠâ©dèŠâýÁ P ½ ä¬üœ °Š¯n dP£Ł± õ¡P` ³ èŠâ≥dU ¢ dü− Šv ø √ ä ≤ H ø Ø ä š √ ä ¯m ¸ t b ≥ © µ 20¢ òÆ ¢èv ¢ ˛ƒèåÐ≈ ¢ üý√ ïC©ïŠv V` .üšØ ³ èá±P ê£ð¬ •Ł◊H ¢ Ä ä¬èŁm èvèâЬ ïýâ− d èi³ ’Ð≈ òäËðP ü©Vdèt bèšl` üý√ èåý≈ óŠËÁ °Š¯n dP£Ł± Ä Ł± óŠËš P£Ð¬P2 ø š π ä © à Ô÷ Ł b ŠvP ≤ø ¸ ýý ø ° ¬ † Ø .¢ è ®ø ^H¢ °Š¯n W˙π ^I ü©Vdèt ü©b`£©ä√ •ł◊®£©³ H ü©½ èÐv ^I ê˛ƒP Vè− UèÐv èidP£Ł± .èåý≈ Ø ¢ Pä š √ P ü °ø a P ~n Ð t æ Ôý Ãd`PèŠâ≠•Ł◊ÿ ¢ ¢üšØ ¦Š¯ð ½ èÖ¡P`cdèt üŁ± ¢ ê ƒPÄ ý¬ 14 ≈ √ ù va √ ä ~n˛Ð ¸ °Š¯n Ä PüÁ •ý≈èt ¢ ê ƒP¢ PîH ½ Pd^H³ œ3 .èŁÄËÔÐ≈ ¢¢¢ a ± © ~n˛Ð ä Á a P ° Šâ≠ √ m Š à ≠ © ä ¯k È ÈŠ,ü©b`düä√èŁm ,ü©büŠ√£œV`ìr ¢ ^I .èŠvU£©¢Pü± ¢ óŠËØP£Ð¬P ü©Vdèt °Š¯n ïÁ ÐÈ¡ ¢Pü©½ düª ùŁ± ¢ üý√ d`P.èj¢èŁm˙≤üý√ ïC©è ® ¯C©°Š¯ýèÐv Ðv © P ≠ © š É ä¬ aÈð √ ä √ à d`P°Š v ø Ø äïŠv ïC©è ®¢ óŠËš P£Ð¬P ¢ ê˛ƒP15 .èŠvU ¢Pü©büŠ√ž ä ü≠ d`P b`£©ä√ √ ~n Ð ø îv ü Ø a .¢ ½ düª Vî− YUè− üý√ V`¢ èŠâ≠ ¢ š t t Ø š ≠ .£©dèŠâýÁ I½ ä¬üœ Ø èłm bè Ł∞ ò∞ P˚˜ý °Š¯n ^I.¢ ê Š˜C≥ ïŠvüÔŒU ˛ƒP¢ ïŁm`^I.èåý≈ PüšØ ïäv ˚˜áÐ√ óšÆ •ý≈èt ¢ Vdèt ê Pê ƒP4 ¯mP ¸ t¢ š Ł Šv P Ø ~nP˚ š Šv Ð ø P ý © v a ~n˛Ð ýÄê ü©óŠËØP£Ð¬P ˛ƒèåÐ≈ c˚˜ý °Š¯n ïC©è ®¢ Vdèt¢ ê˛ƒP16 ŠvP š à Šv ø √ ä ~n Ð ä √ ŠvPü ü©Vèâ´¢ ê ý√ èŠâ©ïC©è ® Ð d`P.büšØ X£Ł◊≤ °Š¯n ïC©è ® ø îä `PîH ¢ ê ¢v Á ä m√ ~ndüflÐ√ ïŠv ¢©½ èÖ¡P` bPI ¢üšØ ¢@ùŠ¯ð .èjb`U ¢ ¢ Yîä èłm dPŽ š l °Š¯ ≈ Ø ° Ôâ a ³ à Ȋ √ à P¦ v √ œ Nt © v ˚ ä≈ ò‘Š .¢ ³ ’Ð≈ Y˚˜C≥ ïŠv ïC©¢ è ® ä óŠËØP£Ð¬PUüÁ 5 ?è c£©íý¡ š Š Ø ¢ š š √ ± j â .¢ VPü´¢©ê š l èvüšØ Ä ŠÈª ¢ P˚˜ý ïC©è ® j Ø ïŠvîs büšØ Vèâ´¢ d`P Xü›·≥ üý√ °Š¯n .¢ ˛ƒèåÐ≈ P˚˜C≥ ïŠv ïC©¢è ®òÓÐ≈¢IïCœ ä¬ ÈРÔ⠊vP˚ ä † Ð√ Š v ÈŠ d`P.è üš ä Ð√ Ø Ã š Š Ø š ¯ ä t P ~Ðv æ Ô÷H ≤ ≈ ä ÃXèÅý ˛≠P`¢èŁm ˛ƒèðv °Š¯n ³ Pîä èÁ ¢ ê ƒP¢ îä `PîH 18 -17 √ b v m © ~n˛Ð ä v Á √ m .èŠv@ïäv °Š¯n •Ł◊ÿ ¢ Vèâ´VU£©v P˚˜C≥ ïC©è ® P Ł ä èä Š d`P ≠ √ ä ~n Ð ä üŠv √ Ó Ô÷≤èŠâ≠ ¢ ü©Vdèt ¢ ê˛ƒPïCœ È©èŠâ©èáŠ√P¢PîÁ .èŠvUèâЬ •Ł◊ä èÐv ü©büý√düª W˙π òNł∞P ¢ bèšl ïC©è ®°Š¯n Ä PüÁ ¢ ê˛ƒP ¢ PîH Ä ý¬6 ä m ä ≈ Ł a ± ø ~n Ð ä Á ¸ √ m H ≈ ýü©YüŠÈЬ ˛©^H,ü©ê ЃP¢ PîH üý√ ˛©èrH ¢ PîH ¢ óŠËšØP£Ð¬PÄ Ł± .èåý≈ ïäv ^èá±P ¢ èiVèâ´VU £©èvc˚˜ý d`P .¢ Vèâ´¢ üý√ ïC©¢ Xü”Ö≥ P ~n˛ ä Á√ m Uø Á ä m√ † Ô÷ Ł ä ä Šv šØ ä √ Ð Ø š .è− ÁÐ≈ èÜI ü©büŠÈ© ≠ ïC≥UèÁ ˛©^Hd`P ½ πèܱ Y˚˜ý ¢ °Š¯n ïC©¢ ïŁm` ò‘Š .¢ ó ÔŁ Šv ä √ Ø ≈ Ø ÷H ≤ “r ¢ òÓÐ≈è ½ è ˛©¢üšØ á◊ − ø £ ž m P † š š ia Ðv ä √ √ ä √ ä ÷H m © ∂ ≈ ý .èŠvUïäv òÆ õ¡ü≥ ¢ °Š¯n èi¢£©Vèâ´¢ ]ìÁ ¢ òÁ ˙≤Y˚˜C≥ .¢ ˛© š ä ÔŁ Š Ø š ïłNÐ≈ êü©Vdèt °Š¯n £Á @ Ä ŠvP ±P óŠËØP£Ð¬P .cU£©¢Pü± ¢ ^HYüŠÈЬ ˛©^Hü©óŠËšØP£Ð¬P ¢ ïŁm` ^I7 š ≠ © P P ø P ø √ ä v ÁPdüð√ VîrèuèÐv ü©^H èåý≈ èŠâ©Vîr` üŁ± ¢ Vdèt ¢îä `PîH P m P Ø š vd U Ã≠ È Šv Ø Ð ¬ ä üł üý√ £´ d`P .èj¢d Vîä Ž üý√ d`P èjc£©èrH ¢c˚˜ý V`d`P ¢ òËä ïCœ ± š v ŠvP Ãê d`P ˛ƒüšØ ï~nèm ¢ óŠ š ø ËØP£Ð¬P Vî ød ˙ÿ∫ Vdè 2 .è © Šâ t Šâ ± ¯ 21 Šv H ý £è ó ¡ ≠ © Ø P˚˜ý d`Püý√ ïC©büšØ èâ’® ©å® ‰ °Š¯n üý√ èŠâ©ïäv ¢Pü± ¢ óŠËš P£Ð¬Pü©Vdèt ¢ √ äèåý≈ è ®¢PîÁ °Š¯n cdèÐv ¢ PüšØ £ð¬ ½ ¿` òæP •ł◊®Ä ø ïŠv.èŠvU óäËŁ ü©èâŠÐv √ ä m œ± ᣠ¸ † þ .¢ °Š¯ÃèŁmüšØ Ql ³ Pîä èÁ Pdèt ´ v ìš b v m.èŠvU Xèv èi_èÄæP¢HóŠËØP£Ð¬P .èŠvU óä˱ ü©¢ ê¢ Vdèt3 .èj Ø ïC© ä ø P š Ł þ¯v ŠvP ä ÈŠ Ð √ üšû√èÑH ¢ óŒ ¢ PîH ,¢ ¢üšØ ³ U •þ≈@¢üšØ PîŠâð ü©_èÄæI †Ł±4 Ð ≥ © m © Á Ôý à bI P à m ≈ √ √ ¬ PÄ c˚˜C≥Î èŠv Í èâŠÐv èiaèÐvc˚˜C≥ Î òäË·≥ ¢ ö„≠ ^P °Š¯n ³ èÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª òN∫³ Ь © b dä Ð ÿ° Š þ¯ ¼ Š .˛ƒP`£©ïäâýÁ èi^H¢ óŠËØP£Ð¬P à ¯m P ä š√ .°Š¯šl ¢üšØÍèâŠÐv èi ´ ≠ √ ý þ¯ bü ü
 • 20 1:22-5:21 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ Ø Ä¢ bèn ˛©^H21 .èåý≈ èŠâ´ Ø Ž Pîä P ˚˜ý ³ Š¬˚˜ Ð≈ V` ¢ ïŁm` ˛©¢dPŽ C´ .PüšØ PîŠâð _èÄæI èâŠÐv ü©^H üý√ òÃË´ Ø Sèt üµ ˙ÿ∫ ˛©óŠËš P£Ð¬P †Ł±5 √ ä P üš d v Š v ° ý ø √ ä î ¬ P þ¯ P üš¢P d`P .˛ƒP`£©YUè− ¢ ^Hd`P ˛ƒT ˛© ≠ ê ¢ ˚ı≥ ¢ ¢ ^H ¢ ^P üŁ± ˛ƒü©˚l.¢ èŠv èáä šl £ð¬ •Ł◊≤ ü©bü´ ≠ ¢ PîH Î,è ®¢ Vdèt6 ¯ ät à t ø P à ž ŠvP ø £ Ã≠ © P © È Ã š Ø š ¯ ü ä Á √ m √ ä .èå® Łm ü©¸ä¬üœ äËðP°Š¯n ³ èâ— © ³ Pdès ïC©èåý≈ è✠°Š¯ ä≈ ² üµ òÓÐ≈ ˛ƒü© .èj¢ £ð¬ ^P ¢ èâä t °Š¯n cdèÐv dYdè ½ tò ¬ b ý Švd¢ b ýt W à 7 Âä lš ¯ Ø ý¯ š ËØP£Ð¬P ï ©è ®¢ ^Hd`P .è üšØ è ŠÐv ˛ƒü©¢ Vdè ü©óŠËØP£Ð¬P úŠÈ·Á ¢ óŠ š C ä ∑© √ P j ⯠à ø t þ š PUüG PüšØ èŠâ©¢ ê˛ÐƒP èióŠËšØP£Ð¬P µ ø ~n Í.büšØ èŠvUèâŠÐv ê ©^H¢ °Š¯n Ä PòÓÐ≈UüŁ±`èÐv ¢ ¢üšØ þ¯ ŠvPü P ä √ a © ä√ê ƒPí|ÈΩ .˛©ü— ´¢ óŠËØP£Ð¬P¢ í|ÈΩ d`Pê ƒP ¸ý¬ 22 ~n˛Ð Š ý„ ø š ä Š â √ ~n˛Ð Ä PØ ý ≈ üŁ± üý√ ï ©è ® ø óŠËØP£Ð¬P¢ ê ƒP.è ý≈ dTè ï øè^H¢ èv£©XèiòÓÐ H C ¢ š ä √ à dè− ývI` ¾ üÔð≈ ˛ƒüšØ °Š¯n ³ Pîä èÁ š ~n˛Ð å t ðâ i á¯ä P a b vm Š ø Ø š Šv Ám ä Ø Äd`P •ý≈èt c˚˜C≥ üý√ ¢ ïŁm` ˛©ùŁ±23 .¢ •ý≈èt c˚˜ý PîH °Š¯n ¢ óŠËš P£Ð¬P ¸ý¬ .èłÄä ’ð ü©˙ÿ∫ ˛©¢èå®èvèå®UüÁ £©üšØ PžÐ¬ _èÄæI8 √ Ë≈ √ ä ä ± £ P ¡½ èÐv ^Id`P.èå® ‰ ˛©PîH £ð¬ ¢d¢ YdPîä èÅŠ≈P•ý≈èt ¢ büłNÐ≈ c˚˜C≥ êbèšl ¢ V£Ł±èšl Yž ä ü≠ ˛©˚ı≥ í ≈ ¢9 .èŠvP`£©½ ºèŠâÁ YžÐ¬ êa P ó Á äØ ø m Èš v © ◊ Š ŠvP © îv ð”≈ ð ¸ ∑ £ ŠvP ¡^Id`P.èj Ø dPUès` ¢ èšldüý√ ïC©bè Ł∞ èiê Š˜C≥ üý√ ïC©èå® ‰ òÓÐ≈ ˛© èâŠÐv èiV£Ł±èšl ïC©òÓŒU Vdèt.èåý≈ ¼ èÐv èi^HóŠËØP£Ð¬P d`P .èåý≈ PüšØ PîŠâð èi ≠ P üš Ø š ~nc˚ ó þ¯ Šv a P š ¬ ž £ P Ø ¸¬ ä š Šv ä √ ó ¡òæH¢ ˛©½ Š è⪕ý≈èt c˚˜ý ¢ °Š¯n W˙πùŁ± ïC©èå® ‰ òÓÐ≈ ˛© èÐv ¢ ^Pd`Pü©Yž ä ü≠ ^H ïC©è ® ø óŠËØP£Ð¬P¢ Vdèt10 .¢èšld íŠ Ô a ½ © îv P ¢ š ä √ Ø š â® ≈ .è}√£©½ ÐN◊≤ •ý≈èt c˚˜C≥ òÓÐ≈ üý√ W˙π £ý XèÅý YdèÅšÆ üý√ °Š¯ÃèŁm˙≤büä√`UóšÆ Ä Ł± ïC©v.cU³ËÔÐ d`U°Š¯ ® ©¢ Š †È Š H ¬ ≈ v † èý ñŠ ü N≈ ÷Ð łÄ ý¬ 25 Í.büšØ èv£© Vîr` °Š¯nÎ ,è ®¢ óŠËšØP£Ð¬P £ð¬ ^H24¸ ý √ ä P ïC© Ø òýËšØèłm°Š¯ ä≈ òÓÐ≈ ïŠv°Š¯n d`P.èj Ø òÆ _èÄæI ]˚∆ ¹ dP` èiUPîŠâÃèŁm büš üš š P a ¬ √ ä ü Šv ¸¬ ø ø ~n Ð ä Ø¢ ˛ƒèðv üý√ ¢ b`£©ä√ c˚˜ý ïC©˛©½ Š è|− ¢ ê˛ƒP ¢ óŠËš P£Ð¬P © ä √ .üšØ dPU¢ °Š¯n ½ Þ¬Pd`•ý≈èt ¢ _èÄæIèâŠÐvèiYž ä ü≠ N± ¸ › © P þ¯ îv Ø .¢ èŠâ≠èÅŁ∞ ïÁ ÐÈ¡ èâðP£ð¬ ïÅ−ł± ê îä ≥ £œ°Š¯n cdèÐv ¢ ¢ ¢P d`P .PüšØ •© ½ ’Ð≈ ü©óŠËš P£Ð¬P11 Ø š É ä ¬ ‰ ŠvP â s © þ¯v ä ¬ ÈŠ Ð Èð U H† ≤ Ha P Ô÷ ؽ èÐv ^H¢ ¢ èŠâ©¢ ù©XèiV`ïC©è ® ä ê ЃP£ð¬ ^H26 Ł š √ ä √ ¢ ~n˛ P èŠvüšØ °Š¯n cdèÐv ¢ ¢ ^Hüý√Î,è ®¢ óŠËØP£Ð¬P ¢ PîH ³ œ12 .PüšØ © N≈ P ÷Ð ł ø š ä Á ° Šâ≠ √ m.èŠvT°Š¯n ó“r c˚˜C≥ ü©½ èÐv ^Iê P@¢ üý√ òÆ ïäv d`P.¢ °Š¯ ä≈ó“rèi òÆ û√èÑH ¢ òÁ ˙≤ ˛©Vdèt d`P üšØ ïäv ³ è−Š√£ð¬ °Š¯n cdèÐv ¢ Yž ä ü≠ ^H Š a P ý³ ä H š vW √ Ø š š Ð ≥© ∂ bá © îv P^H¢ óŠËØP£Ð¬P .èŠâ©VîšlèÖ≥ ê¢ ê˛ÐƒP d`P óŠËØP£Ð¬P ¸ý¬27 Pä š √ ŠvP ä √ ~n š Ä Š v ° Šâ≠ Y˚˜ý °Š¯n ³ œ13 .èj Ô®dYdèŁm ü©ï~á”t ˛ƒPîä èÁ c˚˜ý òÆ _èÄæI.£© ¢ ä v m Šv š P¢ ^I28 .èŠvîŠvU £ð¬ düπ ¢ †≥ìr ˛©VîšlèÖ≥ düä√èŁm d`P bèŠv£œîä ł ü©© P ©½ Ðv â± þ¯ ä üŠ √` ä v £ ŠvP ø b v m © þ¯v © îv èâŠÐv Pdè ÿý≈ V` ïCœ È©.è}ä à èâЬ Xü¡ PžÐ¬ ê¢ ³ Pîä èÁ ¢ ¢ ¢ Yž ä ü≠ ÈŠ Ð kPü ◊ © Ðv ½ ø ª ä √ Ø .èŠvU£©ë ©büłNÐ≈ ¢ Y£œVUèn aèt ¢ SüÁ ¢ óŠËš P£Ð¬P V`ìr d Wä d ä √ Ø Ë∑ bI ˛ƒèðv èt Pž üÔý≈ d`P³ èvPèt Pž üÔý≈ ¢ óŠËš P£Ð¬PñÐ ³ U c˚¥`H14 Í.¢ ä U Ø š^èðv ¢Pïä⟊ VUèn ½ èt ïŠv üý√ Î,èåł∞üð√ ¢ óŠËšØP£Ð¬P¢ ê ƒP29 ä ð Ë≥ a Ȭ ø √ ä d`P YU ž üÔł∞ ü©ïC—^P V£Ł±èšl .èŠvU ³ Š d ñ ËÔÐ≈ d`U ¢P d`P.è U cU ü©V£Ł±è d`P è ≠ ø ~n˛Ð Łm Šv šl Šâ ≈ ¯n — © Яt ˜Ðv Ø d Í?¢ èå®büŠÈ© š .ò–¢ÔÐ °Š ³ èâ Švd¢ õ ˚ k äœ b ý Èþâ Š ◊b © Ðv † Ä √ ä ËØP£Ð¬P30SüÐÈ¡ ü©büłNÐ≈ ³ P ¢ büŠ√£œüý√ Ä Ł± ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ óŠ š .èšld ïäv ò¿èÐv •ł◊ È Š ÈŠð ± ä H¢©¢ d`P .è ´ Ø óýËÁ òÓÐ≈ ˛ƒè î Ð√ £Š¬U Yž üÔý≈ 15 ® Ôâ ä ¯v Šâ üš ðv Ö dòÆ °Š¯n TP` ¢P`îå®ü©ïÅ−ł± ^H ïC©˛´ Ø òÆPü´˛©½ èÐv ^P ïŠv üý√ ¢`£© òæ Yž üÔý≈ V£Ł±èšl16 .èŠvUìH °Š¯n Yž èåŁ∞ ü©¢ ¢P¢ V£Ł±èšl ¢ ïŁm` ^I š √ ä ‰ P üš š a ´ d t d þ¯Ðv ä ¬ ä ÈŠ Èð √ ø P˚˜ÐvÎX èv èiïÅ−ł± ^H ¢ ïŁm` ˛©¢£©VîšlèÖ≥ £ð¬ ïC—ò‰Š √P V`31 . büšØ d`P òÃË´¢ ˛ƒ£´V` £©Ł d`U òäËýŁm òäË·Š√ Yd`U ˛©˚˜ý ê ë ë Ø ý ¯ Š ä ‰ Pø √ ä Łm š èm Š v ŠvP åÐ≈ k ,d`U Я .PüšØÍõ t PüšØ P˙≤ü©èâŠÐv ¢P °Š¯nÎ ,è ®¢ ^P .YU £©`˚− èv`d d`P òÃË´•þ˯Ðv þ¯ ä ¬Èð √ ä ¥ä Š t ~n Ð © ä √ Я Šïðâø èiWüΩ ¢P d`P ê˛ƒP îÖÐ√ ¢ ¢üšØ VîšlèÖ≥ °Š¯n õ t ˚˜Ðv 32 ³ œ Í.büšØ òýËØèłm °Š¯ ä≈èâÔŒU š ä Šv .èŠâ´ìłm ùð√P`°Š¯n ê © büŠÈä Šfl”s í|ÈΩdTèt .èŠvìH ¢Hïýâ− ˙º èi½ äÈŁ± Ä ý¬ .YU ˛ƒèâH ü©PîH Ž P`@˛©© ž ≠ 17 ~n¢ ¯â Š Ðv ø P ø †N ¸ à ø Á d P ¢£ ä m ‰¡ Zè ê°Š¯n õ t ˚˜Ðv¢ óŠËØP£Ð¬P 33 ≈ ý HV` d`P .èŠvè}≠ ½ Á dU èió †± Á ŠvP Я Š ä š m √ d P ¢£ Ã≠ P ½ Ð ü šØ È Ô÷ Ž P`@˛©© ž ≠ ïC©¢ ^I†≥ P˚˜å™ý√ ?¢ PüšØ èŠâ©¢ V£Ł±èšl cPïC©è ® Ł d`Pïp˙∫ê 34 .èŠâ©èrH ¢ PîH îä `PîH ¢P`¢dï−Š¯ÅšÆ £ð¬ ïC—òæH .`ž œ œ©ü©•ý≈èšl ¢Pd`Pü≠ ü©© ž ≠ ,üÔþ≈P18 .¢ èŠâ≠³ H ¢ îä `PîH ü© ŠvPV`d`P U ø Á v Á ≠ äØ á m m Èš Łm P £ðv£ á œ t ¢£ Ø °ø ä v Á š √ m .èåý≈ £Š¬Ž ðv XèŠâ¡°Š¯n ê © büŠÈä Šfl”s ê PdU î ~n¢ ¯â vd ýŽ .èj Ø YdèŁm ï~á”t èiXü¡ YžÐ¬ ê ø ùŁ±è}ä `£©V` üœ ¯n üš £ ŠvP¢ √ tP°Š ŠvP © ä ]˙π ˛©bPüäÈ©ê ¢ ˛ƒèðv ü©V£Ł±èšl ¢ PîH îÖÐ√ ¢ ^H19 √ m ä Á © P Ø !cU£©³ èÐv˙¿ ü©¢ ¢P üý√ óŠËš P£Ð¬P b ȯ Ȭ þŠÐv ä ð ˛ƒèðv ü© VŽ Š˜Cœ≥ d`P òÃË´ £ð¬ bPüäÈ© ^H ¢ ˛ƒèðv V£Ł±èšl üý√ .˛©˛ƒèÅä Ød ä ˚− á P © ä à ˚PîÁ .èŠâ©²ä èŁm ü©óŠËØP£Ð¬P ¢ PîH îÖÐ√ ¢ büý√èÐv XèÅý ³ PI m ñ ≈ š ä Á √ m © ≈b ä ¢£ ä t .YU˛ƒèðv ü©© ž ≠ ^P¢Pd`PèŠvU˙ÔÐ≈¢ ¯ ø Í!óŠËØP£Ð¬PÎèŠvUŽ P`@¢ š d P ä √ 22 îvd b £ N © N≈ P Á ÷Ð ˛´ ä Ž °Š¯n ³ èÐvèŠâЬ .PüšØ PžÐ¬ ïłÄÐ≈ V` d`P èåý≈ •ý≈èt ¢ ¢ ^HPîH20 ł m
 • 4:23-2:22 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 21b … î⯠P Łm þ¯v ä ¬³ èÐv˙¿ ü©¢ž ä Šn ^HïC—˛©¢ ¢P d`P Pž œü©¢ž ä Šn ^Hd`P .èŠâ´ šl` ÈŠ Ð Èð £ðv … î⯠P bè Í.büšØ bè Š°Š¯nÎ,èŠvUÄ PüŁ± ¢ óŠËØP£Ð¬P ≈ a ä š √òÓÐ≈ ³ P@.PüšØ Í*Y£Š¬ Vü’Š Î Xèv èiïC—^H¢ ïŁm` ˛©ùŁ±14 .èŠvU£© ¢ ü©_èÄæIèâŠÐv èvü”i P˚˜ý d`PèâŠÐv P˚˜ý ïC©è ® ø ^H¢ PîH Ä ý¬ 2 W ≈ ä Łm P ø ± Ł P þ¯ ý PI Š v þ¯ Š v ¢ P ä Á¸√ m ≈ ý H Í.¢ òýËœèŁm òÓŒUèŠv`d˛© ä `PîÁ £ð¬ ž è ð ^P ,°Š¯šl ¢R≠ ˛©¢èŁm £ð¬ ž è ð ùŁ± ¢ °Š¯n .èŁm ¢ °Š¯n ¢ìr VèŠvdü≥ ü©Ø èv£©dèŠâð üý√ Ø t Šv š îv m d ≈ Î ý’® ü È √ ä d ≈ Ô÷ Ł ≠ ¿ ¢ý ¬ š @ ¬ ø b P ËØP£Ð¬P ï − ˙º è î ` Pî 15,èŠvìÐv £© ïÐâý˙≤ Y˚¥`U ¢ ³ èÅæ@ü©óŠ š ýâø i ä H .cU£©³ èÐv˙¿ü©¢ ¢P£©Łm bèšl`èjb`£©ò»îä è− ä þ¯v ä ¬ è ÈŠ Ð Èð P v Á m b v á√ ≈ È √ ä üŠ Ø ý ï m d`P v š ˙ © P °d … ä¬ Èð P Ø Ë∑òÓÐ≈ °Š¯n .¢ dèŠâý ¢ ¢ ¢£©ïŠv óý≈ ïCœ È©:¢ èâ’®ŠvPîÁ Î,è ® 16 `UîŠvŽ ≤•ý≈èt ¢ _èÄæI.èᩳ Š¬Ž £ð¬ ¢îC´¢Pd`Pèåþ≈HóŠËš P£Ð¬PñÐ 3 Ôý ¬ Ã≠ © ä ∞ kÈ © ä¢ •Ł◊≤ü©þ¯v ¢ü”i ¢P ¢ óý≈ ïCœ È© }ä `£©Vîr` •ý≈èt ¢ °Š¯àŠ√ ø ¢ ý P ä¬ ä ÈŠ Ð √ Èð √ ä üŠ .è √ v © ³ m Á £¢ √ ùv ä ˛©PîH d`P èŠâ≠£©õŸŁ Yž œÃ≠ ¢ ¢£©¦Š¯ð ˛ƒèÐv˙¿d`P .èŠâ≠ ü©b`£©ä√ ü ≈ ý H ”á≥ ê U ³ Š¯ý¢P4 .è ´ Ø ï P`d¢ ¢ ï —˛ƒüšØ ˛ƒìýЬ¢ íáä Y˚˜ý .èjb`U ¸© ¬ ¢ £ð¬ düπ òäËŠàŠ√ °Š¯n17 .èi ¯ ä≈ © √ Šv ½ £Ð Ô÷ Ł ¯ é .¢ ˙‚ø íá È `d°Š ý ³ I ° v ät vb ¯ Šâ üš äv Ã≠ © CŁm à à â Èd`P W˙π ˛©b`dèv °Š¯n ³ èÅæ@íá ý b P ä d`P Xü¡ Y˚˜ý .è bÃ è žÐ¬ òÓÐ≈ ü©¢ √ Š v j ` y£ à I ø ”á”t U b Łm Šv ø ª † ä √ Ø .YU ˛ƒèå® ¢ d`U ü©³ PH ïC—ïÐvü”Ñ≥ üý√ èåŒU ¢ düÁ Ä Ł± ¢ óŠËš P£Ð¬P æH ä ¬ Èð üš √ dU © ¸¬ â © … Š ø Èð √ Ø ¢ ¢îC´£ð¬ °Š¯ ≈ ïC©è ®¢ b`£©ä√ ¢P ¢ óŠËš P£Ð¬P îÖÐ√ ¢ ^H5büäÈŸ− U ¢P V` d`P .èj Ø UPîÖýT W˙π ˛©b`N Ž ¢ ½ Š d £ð¬ dîä Ÿæ ímèt ü ä¬ ä © P¢ üý√ ïCœ È©Î ,è ®d`P18 .¢ °Š¯k£©°Š¯n üÐ√èu ¢P ü©b`˚ˆ− ¢ óšÆ îÖÐ√ ˙Ôð≈ .¢ °Š¬£©½ UèÐ⪠£ð¬ ïC—^H£©Łm èâŠÐv P˚˜C≥ d`P °Š¯n .ü© •ý≈èt√ä ä üŠ v ´ ä¬ Èð æ© ´ a Łm P è þ¯ Š H d½ © ¬ ï~Šâø` ¢ íáä Y˚˜ý °Š¯nü¡ Ydèt d`P .˛©YdPU£Ð¬bèn˙º Y˚˜C≥¸ £Ð © √ Šv Š .¢ °Š¯Ã@^èðv cdè ÿý≈ £©¾ ü≠ùð√P` ´ vP H a ∞ Ø Í.ò–Ãèðv bü…îä ©¢ ¢ ¢Pü©³ PH¢ £©õŸŁ bèŠvž œ Ã”â©˛ƒèÐv˙¿óŠËš P£Ð¬P6 Šâ¬ â © þ¯v ä ð b © ÈŠ РȬ £k¢ ä ÈŠ ¡.èŠâ´¾ ü≠ ùð√P`^èðv ¢ b`£©ä√ ¢PóŠËØP£Ð¬PîÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈ 19 Ø a © ü ä¬ š Èð © P •ý≈èt büä√`U V` .èŠâ≠ •ý≈èt Pdè}ä P d`P Y˙ÔłH ˛©ó‰ ZèÁ óŠËš P£Ð¬P .PUT £ð¬ √ ∞ móŠËØP£Ð¬P ˙Ôð≈ d`P .¢ ˙‚ø VdèÐv`H èiõ t ˚˜Ðv £©¾ ü≠ Ä ø ¢ Ä ø V` d`P š é È U Я Š a † © † ô ”m ´ P È ł .¢ ¢ ¢ @•ý≈èt ≥ H .PüšØ óŠËÁ £ð¬ °Š¯šl` ÍèÐNPÎ,è ® ©óŠËØP£Ð¬P¼ èÐv ¢P_èÄæI7 v ü š a ä¬ Èð PXèÁŠÈð êü©óŠËØP£Ð¬P îÖÐ√ ¢ ¢@¦Š¯ð ¢ ½ èÖ¡P` XèÅý ³ PI20 Ö ¬ ŠvP š © ä Pù v © a √ ≈b Í¢ èŠâ©Î ,èåł∞üð√ d`PèŠvUÄ PüŁ± ¢óŠËØP£Ð¬P þ¯v ÈŠ Ð a ä š √† n P Šv Ø š √ Ö¬ ä ³ Šâ≠ Ø š P √ Ô÷H š Ł ≤Ä ±èp Vè|”IYüŠÈЬ ˛©^Hd`Pdü◊ä ˛ƒèåÐ≈ c˚˜ý ïC©¢ büŠH XèÁŠÈð V`d`P .ìn ˛ƒèÐv˙¿ °œ.¢ òÆd@˙flä ¢ üý√ R@d`P bèŠvž œÎ ,è ®¢ _èÄæI ≈à P £k √ ä P ȯv þŠÐ Z ª ä þ¯Ðv Ôèi¢ c˚¥`H d`P .èåý≈ × üH Xèv èi¢ ¢ U ÈŠ ≈ þ ü”ðv21 .°Š¯šl ¢üšØ UT`P √ à ¢÷ ł≈ ¢ž Š˜åÐ≈ ¢© Í?°Š¯šl bè ®NÐ © ˚ Ôâ ÈŠ.èåý≈ ¼ èÐv èiXPdG ïŠv d`P .èåý≈ íŠvPüŸ¿ Xèv èi¢ c˚˝Š¯ý d`P .èåý≈ ŽdüÐH Xèv òÆ PîH ü©büłNÐ≈ ¢ Y£œïÐvü”Ñ≥ ¢©˛ƒèÐv˙¿!¢ ïC©è ® ä√ óŠËØP£Ð¬P8 a P ä þ¯v ÈŠ Ð v √ ä š Á m ◊ © Ðv Ôâ ä ÈŠ þ¯v ÈŠ Ð ¢ šòÓÐ≈ V˚˜CÁ ` ,íŠ PüýÈŠÐv ,]TUI d`P ,^Pî~s ,`Ž ± ,îá©V`ìr ¢ ³ I22 Šª v ¯ P £ © bP .¢ èv£©óšÆP˙º Ø ý šbèn ˛©büłNÐ≈ •þ≈@bPI Vè|”Id`P .èåý≈ ¼ èÐv èiïNÐ√I ,íŠ PüýÈŠÐv d`P23 .°Š¯šl ◊ P³ n a àd v ¯ Ø¢ ³ PI24 .èåý≈ ˛ƒèåÐ≈ èióŠËš P£Ð¬P dü◊ä d`P .èåý≈ ¼ èÐv èi³ PH dü◊ä d`P .òÓý≈ © b à ≈ a b ≈ ï~Á PU èiPîH ¢©½ πèܱ ˛©_èÄæI m Á ÔŠ † m Èâ P³ ü©¢ž ≠ V` .¢ ¢ž ≠ dèłm ¢ ïC≥`G ½ düª ïC≥UèÁ ˛©^Hü©dü◊ä V`ìr £ð¬ ïC—VU£©˛ƒèÅä Ød ˛©PîH9 .¢ ïC—^HèâŠÐv è|øHd`P óŠËØP£Ð¬P W˙fløIb ©£ Ôý © £ ø d a ≈ m P ≈ Łm à ˚ m Á ”m Łm P þ¯ P ł š P Ö≥ ◊ý ≈ .ïCœ d`PôÁ ,ó∞èŁm , Ëπ .¢ Ä ŠÈý£ý ü©büŠ√ž œ ¬ ^Hd`P.èŠvèâЬ Vèj³ èÐv˙¿ê ä óŠËØP£Ð¬P£ð¬bèšl`¢@ ñÐ Ôý † ¬ ¬ ≈ £ k £ð P ä b ŠvP¢ š √ √ à P £ð¬`H¢ Vèj³ èÐv˙¿£©ž œ˚˜ð •ý≈èšl ¢ _èÄæI¢ ¢PV`îÖÐ√ ¢ ^H .èŠvU P© b £Łm Š v © P þ¯v ä ¬ ÈŠ Ð Èð © P ¢ ^H ¸ý¬10 .èŠvU èâI £ð¬`P ¢ ^P°Š¯åý≈ òÃË´YU Ä ŠÈý£ýbèŠvž œ± √ ä PÄ þ≠ © † ¬ ¬ £ küŁ ½ ü≥ ˛©Vdèt a .èŠvèåþ≈H£ð¬`Hü©Y˙ÔłH ¢©¢£©³ èÐv˙¿ü©¢ ¢P P P ∞ Ôâ ä b ÈŠ √ þ¯v ä ¬ ÈŠ Ð Èð³ èÖä ©êV`2 .òÆd Vîä Ž ^£Ð¬ ùŠ¯Ãèâø üµ êVdètb È ~n š vd vý ŠvP^H óŠ š P ËØP£Ð¬P .˛ƒè ½ è ` °Š¯n (³ `˚˜CI±)õ dP ¸Š ˙¿ ¢ à ðv a s b Ð Ð√ ½ ¬ © 23 Í!óŠËØP£Ð¬P ,óŠËØP£Ð¬PÎ,Pdè|√ ü©óŠËØP£Ð¬P ¢ ½ äÈŁ± ïýâ− ˙ºèi ä `PîÁ 11 š š ð š ø †N ø îv m HbüŠÈýI £©•þ≈H¢ ^èðv ¢ †ŠÈ≥ ˛©^HV` Ä ý¬3 .èŠv`H †’Ð≈ bèšl` ¢© ¯m P ø ©½ P ¸ d½ Ôâ ÈŠ Í.büšØbè Š °Š¯nÎ,èŠvUÄ PüŁ± ¢óŠËšØP£Ð¬P ≈ a ä √d`P .büšØ °Š¯ ä≈ TP` ¢d èiïÑÁ ^I °Š¯n ïC©è ®¢ ³ PHÎ4 .èŠâ´^èðv ¢ äØ Èš ± P ø b © òÆ ïäv d`P £©ïäv ³ èÐv˙¿ ü©¢ ¢P üý√ ïC©è ®¢ ¢˙º ¢ PîÁ 12 š b þ¯v ä ¬ H ÈŠ Ð Èð √ ¯t ä ý− © m H¢©˚˜u ˛©YüŠÈЬ Y˚˜C≥ ïC©è ® Ôâ Ð ÈŠ Š † ¯â ≈ d`P.büšØ ˙ºèá≥½ ŠÈÞŠ◊Ð ]˚∆ £ð¬ bè Š °Š¯n ≈ √ ý Uø m ý≈ ï © Øè ä è °Š¯n Ä P .cU úŠÈ”|ý ˛©ó‰¡ò‰©ø P ,üšØ¢dž ¢ PîÁ ó C büš ⬠Łm a √ ¢ ý Í .¢èłm ïC—òæ Yž üÔý≈ ÃØ Łm Èš d Í.èŠâ© ¯ ù v °Š ä≈ ¦Š¯ð`ùð√ °Š¯n ¢£©³ èÐ ˙¿ü©¢ ¢ü”i ä ¬ P¢ óý≈ïCœ È© √ ä bv þ¯v ý P¢ ä ÈŠ Ð √ Èð √ ä üŠ v ˙flä èyž ä Šn êüý√ èåŒU £…UH£…UI £©èåþ≈H•œ ¢ óŠËØP£Ð¬P †Ł± 13 √ î⯠ŠvP Šv P P P ä@ ä š Ä vP √èåŒU £ð¬ž è ðîä `PîÁ ïC© ¯šl ¢ R≠ òÓÐ≈ ³ P@ Í¢èâÔŒU îä `PîÁ Î Y£Š¬ Vü’Š Šv d ≈ v m °Š ý’® ü È W šØ ý Šv v m ≈ P ¯≈ JdüΩ V` .èåý≈èŠâ´ùä åð °Š¯n Yž èåŁ∞ ê ët ¢ ¢ž ä Šn ^H .èŠv@ d ŠvP ä Š © … î⯠P P â¯ Ø ý tè .¢è✠Łm š
 • 22 14:24-5:23 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ YüŠÈЬ ˛©_èÄæI P cdèÅšÆ óý≈,PîÁ cdèÅšÆ cPÎ6 ,è ®¢ óŠËØP£Ð¬P ¢ büŠÈýI5 m ø š √ ä ¯m˚l ¢ óŠËØP£Ð¬P ¢ îä ` PîH .PüšØ úŠÈ·Á ½ ’Ð≈ óŠËØP£Ð¬P š © š ä v Á √ m ∑† š cdèÅšÆ ¢©˚˜u ˛©YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤ Y˚˜ý .üšØ îÃèu ½ øU£Ð¬Ž ³ èŠâ≥dU Ôâ Ð ÈŠ Šv v † db˛ƒP£—˛©UPîŠâÃèŁm XèÅý ˛©óŠËØP£Ð¬P2 .YU½ © ¬ °Š¯n Xèi ä ä v ¬ ≈ š ¸ £Ð 24 Æ ¢£©è Š√Pd`P.¢£©Ä è ýä Iè ï —òNł∞P¢ Ä ø °Š¯n büä√è ø˚˜u °Š¯n óš ä á √ ≠ a ÁˬP i CŁm Ó ø † Ä â Ð ý¢ ³ Pd Y˚˜C≥ Î,è ®£©Ðv ü©£©ä√ ^H óŠËØP£Ð¬P .èåý≈ d˙Ê≥ £©ä√ ê ¢© ©b Š ìH ü P š ü ŠvP Ôâ ÈŠ Í.èj © `d°Š¯ ä≈ ˛ƒü© ø ¢ à ¢ ¬ ä ø ∞ b È ~n Šv d ä ¬ ÷Ë łŠ b b P Ø°Š¯n ïC©bè Ł ³ èÖä ©êüÔŒU3 .£©Vîr` ¢ •Ł◊H £©•© •ý≈èšl èâðP üý√ ¢ ¢ ³ PH d`P8 .èŠâ©Xìt ü© ³ PH d`P èŠâ´˚ˆÓþ≈ £© •þ≈H óŠËš P£Ð¬P 7 ø ≤ ± È.¢èłm ˛ƒüšØ °Š¯ ä≈ YUè− ˛©¢ c˚˜C≥ ¢ ˛© ≠ ò‰©¢ büšØ èšldVd Ä P Uîn Y˚˜C≥ óý≈ °Š¯n büäÈ·≥ òÊŠÈÁ £´ Ô⩳ Š¯sîý ˛©YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤ Y˚˜C≥Î,è ® ÃšØ ä È t þ¯v Š ø ž ÈŠ Ð £ © a Š H P¢ ° v Š Š_èÄæI ¢ c˚˜C≥ £©Łm ^èðv ¢ bü´ ≠ c˚˜C≥ °Š¯n ê c˚˜C≥4 .`£©½ ŠÈł aèÐv ò− dèÜø ˙πèÁ Y˚˜C≥ ¢ ³ `˙‚I ¢ ¢ £◊ ȯР† ±½ æ ∂ üý√ üšØè è £© P þŠv Š è © ü Š ~n Š m Š ø b ª þ¯v © ÈŠ Ð łm v äVîr` ¢èt ¢ PîH îä `PîH ¢ ³ èÅæ@` °Š¯nŽ à T£©ž ä ü…ž ˛© ≠ ê Ô⩠V`d`P.¢ ˛©³ `˙‚ª V`d`P.¢ `Ž d@Y˚˜C≥ ˛©¢îŠv£Á ü©dèÁ ˛©ï~Šâ„œ ä ≥ © Á v Á © b P ³ d ` îv U ž ŠvP¢ È m m £ ÈŠ Ø b š Ø dP Š š √ ± r ä n9 Í.¢`£©ïŠv óý≈ ïC©`£© °Š¯n ü©^H¢ òýËœüšØ ½ ŸŠ üŁ± ˛©^Hd`P .¢ íÉýÈH¢ ³ Š¯nŽ ˛© P ´ P Ø t † Ë¡ š P Ø š ≥ ø ° d ^H¢@ü©ê P •ý≈èt c˚˜C≥ VŽ Š˜t`UV`£´ C©è ®ø ^H¢ £©ä√5 √ ä P ~n^I Š ˚− Pï ¢ P ä ü √ PîŠv£Á ¢©ïC—˛©³ èâø˚˜u ü©^H¢ °Š¯n ïC©è ®d`P .èjb`U£©PUP Ydüð√ ± Ã”â Łm b ý Ð ÈŠ Pä√ìH °Š¯n êc˚˜ý ü©¢ c˚˜ý °Š¯n èŠâ©ïC©èåł∞üð√ üý√ c£©ïäv _èÜýP ¢ Ðv ~n Š v þ¯vÈŠ Ð Šv √ ø Í.èâšØdVPü´Ä ø óý≈ £ð¬ ½ èÐv ^P¢ ä † H a Ø š ?bà èŁm ¢ èåþ˯Ðv •ý≈èt ¢ büŠÈNI ê£ä ¢ VŽ P`dU dîp ¢ ˚ˆ− ³ `˙‚ª10 ` ≠ Š © ým ŠvUŽ ¬ © d ¯ © æb ≈ ä ≠ ~n^H þ¯v ŠÈŠ Ð ¢ Pä Ø¢ ïäv •ý≈èt °Š¯n ê P ü©¢ c˚˜C≥ ïC©è ® ø ^H¢ óŠËš P£Ð¬P6 √ ý d P ł ø Ø ä bèšl` üŁ± ˛ƒü© š l ïC©v ˛©½ èÐv °Š¯n Ž P`@ò÷ `P ¢ óŠËš P£Ð¬P ¢ ^P .èåý≈ PüšØ à ˚ è a √ Ø š Ðv Łm P ø ~n¢ Èð Š ä Á v Á ä P7 ä.¢ èŠvTìH£ð¬ ïC—^I¢ ê ä ¬ Pc˚˜C≥ ¢ PîH îä `PîH ˛ƒèÅæ@ .èvèŁm ^H°Š¯n ,èu@c˚˜C≥ cPÎ11 ,è ®ä ^P.¢ ³ øŽ P`@òŒ P¢˚Á èm √ m m P P Š ¢√ œ° d P t Ø ∆ t š.¢ PüšØ ìn ¢ bü≠P` bPîä èÁ c˚˜C≥ d`P ¢ ¼ èÐv c˚˜C≥ êV` ïCœ ïC©è ® jb`îŠvU¢ Ø ø ³ vm ø a Š ~n Ð⣱ d`P.è ÷H °Š¯n ˛´ ±ü≥ ˛©bü´ ≠ c˚˜C≥ ü©dè ^Hd`Pü©ïC— ÔŁ ≈ ý UüŁ ü š Š Š Á P r ŁmèŠâ©Vîr`èi¢U°Š¯n û± ¢ bPîä èÁ c˚˜C≥ ü©ê P ¢îä `PîH ³ œ ≠ ¬ Í.èv£©³ ºUü©YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤òäËðPüý√ £ð¬ ïC— P ä¬ ÈŠ © ³ vm Š ~n^I ä v Á ° Šâ √ m ä ° Łm^H © ä ä ° Å≤ ¢ √ È ý ä≥ ©¢ ¢èâЬ ³ œ ü©ä T •ý≈èt £©ž ä ü…ž VŽ Š˜t`U ¢©¢ c˚˜C≥ üý√ .¢ ü©³ PH ¢£©óÁ óŠË”á ˚¥ ¢èt ¢ büŠÈNI ¢ óŠËš P£Ð¬P ¸ý¬12 √ √ îv U ˚ − Ôâ þ¯v È Š ÈŠ Ð Š Ø š b © ∞ ým ä Ø Ä ¯ √VŽ Š˜t`U V` £´ d`P 8 .¢èâЬ èÅä Ød ¢ c˚˜ý ü©¢˙º ¢P îä ` PîH¢ ˛ƒü©˚l ïC©v è ® ø ³ `˙‚ª ¢èt ¢ bü´ ≠ XèÅý óŠËš P£Ð¬P13 .èŠâ© ˚− P à ä Ëš à ≠ √ È Š v ý− ä ¬ v Á à ≠ ¯t Èð mÈ Ã š è ¢b ý ä≥ © È ü ≈ Ø Xìt È ÷H ø ≈ ý r P äv ä vP t â ä Šv ≠ ≠ P.büš ⬠ԣ ÷H † Ë¡ ≈ ý ≠ .è ¢ Vdè Ôł∞ ¢ ¢ cî ` ^Iüý√ c£©ï î Âð√ è @•ý≈è c˚˜ý ¢ ¢ ó¿düý√ £´ Ø è ŠU¢ ½ ŸŠ Ydüð√ ˛©³ Š¯nŽ ^H°Š¯nÎ,¢ ³ ø³ œ j ”n |þ ÔŁ° Šâ °d P œ° t ý .èvèŁm ¢ ïäv •ý≈èt °Š¯n ê ä ¬ Pc˚˜C≥ ü©¢ c˚˜C≥ üý√ ä ≠ ~n¢Èð Š þ¯v Š ÈŠ Ð Í.èjb`£©³ ºUbèšl`ü©YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤Y˚˜C≥ °Š¯n òÆ ¸ý¬ èj ° Š šÄ d ÷Ëä © b ¬£©•© •ý≈èšl ¢ ¢ ³ Pd ˛©óŠËØP£Ð¬P ên ¢P ¢ £©ä√ ^HÄ ý¬9 łŠ š kè ä ¬ ä ü P ¸ Èð √ ¡ ø Ø ä b .˛ƒèå®ó‰ Y˚˜C≥ ,èu@c˚˜C≥ cPÎ15 ,è ®¢ óŠËš P£Ð¬P ¢ ³ `˙‚ª14 à Š P Š √ š v È † Ë¡ Łm P °ø a ^P. ¢ Yîä èłm SèàÞ≥ üµ dèłm ]˚∆ üý√ ½ ŸŠ ˛©ïC—^H.³ H üý√ ½ èÐv Ø ˙‚ø °Š¯n ¦ ìý ˛©VŽ Š˜− `U ^ v ˚t ¢ ³ œ .¢ °Š¯ ä≈ ½ ŠÈÞŠ± òÓÐ≈ •ł◊®¢c˚˜ý èŠv üšØ ¢ c˚˜C≥ ˛© ¿d ” ð ° Šâ≠ Ø ≈ š † ¯â Ã≠ È Šv Ã≠ È Š óÄ ø¢ £©ä√ ,èŠâ©dèŠâý ü©büþÈä `H^U¢ óŠËØP£Ð¬P¢ £©ä√ ^H10† ä ü √ ¬ ¬P © š ä ü P √ Í.cU£©³ ºUü©YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤¢Pd`P¢£©ípèm ü©C— ° ä¬ Èð ≠ ï Łm ¡ Ô∞ ø Ã”â Łm P ä Ø ¸.èåý≈èâšØddü◊ä bè Ł∞ ü©˚ˆ− ^PèŠâ´ü©ïŠâ≥èâðüŠ¯n V`.èŠvT ïÜ◊ý èió‰ ¢P ¢ ü©³ `˙‚ª ¢ ¢ Yîä èłm üµ dèłm ¢©ïC—^H¢ óŠËš P£Ð¬P Ä ý¬16 ý ≈ æ þ¬ ≈ ł b œ Nt © v ÈŠ √ü©büþÈä `H ¸Š ˙¿ ¢ ïÅ−ł± ò‰©¢ ˛ƒèðv ˚lèÐv ¢ bà èj¢ ^H11 ¬ PÄ ¬ © ‰ © ä š © ` ä √ P Í.¢U£©³ I ì °´ ÈŠ .°Š¯åý≈ ˛ƒ£©èŠv@£ð¬ bPüäÈ©^H¢©¢ ˛ƒèðv °Š¯ýdüª Xè− Ž `d˚l.èŠvUèåþËI ^H óŠËšØP£Ð¬P .òÓý≈ °Š¯n ï~Šâ„œ ŠvUŽ ä ¢c˙ÿ≤ ³ Š¯nŽ ïŠv18 - 17 ý P P Ôâ ä ¯k ä È Š ÈŠ v td š ¬ Ð P n ꣬ © °dóŠËØP£Ð¬Pên c˚˜C≥ üý√ îä `PîH cdèÅšÆ cPïC©è ® ä £©ä√ ^H12 š kè Š Hv Á m √ ¢ ü P èibüýÈÁ dU XèÅý ¢P` ¢èŁm ¢èðv °Š¯n ³ Š¯nŽ ^Hd`P,èidèÁ ¢Pd`P èi³ Š¯nŽ ± ≈≠ ä à √ √ °d P rœ t °d ≥ c˚˜C≥ üý√ ³ P@˛ƒèÐ ˚ˆ≤ ¢P£Ð¬ .¢ PîH è ³ èŠ ”šlP Xè ý üý√ è ý≈ PüšØ Vîšlè ≥ ²Ë¬ ¢ óŠËØP£Ð¬P d`P b`˙‚ª Ä Ł± .èŠ ´ Ø ê Š W äv Ãc˚˜C≥.èâЬ Ä èŠâ≥èiü©³ − Š ä a °Â √ Ø Á i b â Å≈ å š m Ö ñŠÐ © š ³ † â üš kèn¢ bPüäÈ©^I °Š¯n 13 .£©³ èá±P ê ïŠv ¢ ˙πèÁ ˛©óŠËØP£Ð¬P ên ü©Vdèt YüŠÈЬ ïC≥ü±˙≤ òäËðP ¢ óŠËØP£Ð¬P ¸ý¬19 .¢¢ ³ Ь VPü´˚ˆ− © P b ŠvP ø m š kè ¬ ä š Ä √ Ôý ô ° ≈ È æò–ŠÃ @ Š ¢©¢ ˛ƒèðv bèŠâ© ≠ ˛©bà èj^I .èj Ød Pž 切 Š ˙¿ dèÁ ¢ ½ ŠÈÔ® ¡P`°Š¯n ï~Šâ„œ Š ˙¿¢(³ `˚˜C±)c˙ÿ≤ ¢ ³ èÖä © ~n ä ¯v Pbè ≈ Ôâ ä ¯k ä â È Š ÈŠ £ ž ` P büš ˙ ¸¬ r©† õ nÄ ¬ © b Ð ¸ ©b Èê ÈŠ È Š ž d † ä Ô⠣ ÈŠ P r≠ ä à √ √ P °d P Øèj ’®ø ê ¯n ¢©¢vUü©˛© ≠ b`Ž ü≥ `Ä øèâ≥¢©_èÄæI14 dèÁ ¢P` ¢èŁm ¢èðv °Š¯n ^Hd`P ü©³ Š¯nŽ ^HóŠËš P£Ð¬P20 .èŠâ©³ ºU °Š¯n bü ¢ ŠvP°Š Ôâ ä ÔŒ ° d Ôâ ä Šv È Š ȯð Šä łË ¬,cU˛ƒèðv èt Pž üÔý≈¢©¢ d`PdèvH¢ Pž Ô™i˛ƒèðv èâðPüý√ ¢£©˛ƒèÐv˚ˆ≤ ïC© ü©^H V` d `P .˛ƒèðv dP˙¿ UPîŠâÃèŁm ˛©^H V` d`P .èŠâ≠ îŠv£Á ¢ büŠÈNI ü© ä ä ¬ © ä à ± ø ýP ÷ ˙ è ä P ¬ P ¯ ým˛ƒèðv òÓÐ≈ ü©büþÈä `H c˚˜ý °Š¯n d`P .¢ ˛ƒ üý√ ˛´¢ ¢ •Ł◊H V` îŠvè− üý√ ä ¬P Šv ≠ ð H ’® ø ≤ t .è}≠ ¢£©SèŇýtP£ð¬ düπ ¢ ïC—˛©³ èâø˚˜u √ ä ¯ © Łm b ý Ð
 • 41-15:24 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 23 ÿæü©˛ƒèåÐ≈ ¢P ¢ ïàÐ√I ü©½ èÖ¡P` XèÅý ¢üšØ ¢@ùŠ¯ð .èåý≈ ³ ЬT Xèv ¢ üý√ ïC©èjbüÔŁ÷ ïŠv °Š¯n d`P .˛´ Ø ˛© ≠ VU£©Ä Áýä n Y˚˜ý òÆ` .ò–`U Ã ä¬ ä Èð √ d a ≈ Ã√ à P¦ v √ ° ä ä H √ üš ž £ †◊˯ Š v š v äè ®¢ ïàÐ√d •ł◊®üŁ± ¢ ò≤U@d`P èåŒU ³ — d`P òÓþ≈ü— ¢ ³ ЬT Ä Ł±.èŠvèâø ø √ ä P Šv ° ä © â v √ äP ä ° † ä .˛©YdPUès`¢ ¢ _èÄæIXUèÁ ¢P Ã≠ © È P m ä¬Èð ä ¬ ä ¬ ü ŠvUŽ ¬ ©¢P ¢P £©ä√ ê£ä ¢bPüäÈ©.èŠâ´^èðv ¢ bPüäÈ© © `U V` üý√ èâø èåý≈ Èð Èð © £ž d ä m Á ø Pä ° √ Ôý ˙ ≈˛©PîH cP ïC©è ®¢ ^H¢ ³ ЬT31 .¢ cž Ô®•ý≈èt ¢ büþÈä `P © ¬ a Äý¬P ˚ t Ä èÁËä IèiVŽ Š˜− `U ≈ ý Hè® a ∆ ä √ š Ô÷ P v ≠ ä ¸ £Ð d`P.°Š¯ ä≈ ½ d`˚Á ˛©¢˚ˆÓþ≈ ˚lèÐv ¢ .èŁm@dîä P,¢P`¢èðv ½ © ¬ ê ˛©Xèv ïàÐ√I òÆ ¢ ¢ ¢üšØ  dès ¢£©eèrU èi£©ä√ 15 Ł √ ŠvP ä d š ”≈ ø ä © ð √ ü .büšØ èŠvèâЬ ïC—¢©büþÈä `Hc˚˜ý d`Pc˙ÿ®Ã”â©¢dc˚˜ý ïC© ,íŠ PüýÈŠÐv d`P.òÓý≈ òþËŠÐv ˛©íŠ PüýÈŠÐv ,ïàÐ√I ïŠv d`P.˛ƒ@^èðv ¢ bPüäÈ©ïäâŠá± ä Łm Ôâ ÈŠ ¬ P Šv ¢ äØ È Š Èš Šv v ¯ ¯ v ¯ d ÃP © ¯ Ø øPîk £ð¬ büþÈä `Hd`P.èŠâ´ü©˙Ô™ © ³ ЬT £©ä√èióŠËš P£Ð¬P¢ ïŁm`^I32 ¬P ¢° ü P £ð¬ ¢îä ©¢P ïàÐ√I .èåý≈ ˛ƒèåÐ≈ èióŠËØP£Ð¬P ,dü◊ä d`P .èåý≈ èâŠÐv èidü◊ä d`P Vè|”I … â ä¬ d Èð à š ≈ þ¯ ≈ n¢ ¢d¢ büþÈä `Hd`P.˛©Uîn ˛©^H¢ °Ð¬T¢ ¢ ¢dèvH•Ł±üÐ√PüšØ ` °Š¯á š † © äØ ©Èš ¬P P ä ³ Ã≠ © ä ýP √ È √ ³ ± òÆ ½ ’Ð≈ V`16 .˛ƒ @^è ¢ bPüäÈ©¢üšØ ¢ Pž Ô™è ˛ƒè à P ðv © √ à Ã≠ ˙ i ä ðv È^Hd`Pü©£©ä√ ¢ ^HîÖÐ√ ¢ ^H.òÃË´˛≠Pž ^èå™ ©³ PHd`PèŠvUèâЬ ïC—¢ èâðP £©Łm ê£ä ¢bPüäÈ©¢P.òÓý≈ YdPüäÈ©ê V` .òÓý≈ ½ dü›Ð√üÁ P ü © P © P U üb ä Łm Ã≠ È ä ¬ è ŠvUŽ ¬ © ¯ ät ŠvP a ±³ ЬTîÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈33 .èŠvU˛ƒèðv ¢ ¢ ¢ü…U˚˜ð ,ü©büŠÈÔý≈èt ¢ ^Hd`P ,èŠâ´£©R≈ ^èðv ¢ ^H£©ä√ V` Ä ý¬17 .èŠâ≠ ˙ÔÐ≈ ¢ ˛ƒèðv Pž Ô™° © P ä Ã≠ © ä È √ Šv © P èåÐ © P ü ¸ ø ä ˙ ≠ Š v à ≠ © ä ¯v © ä³ Pd`PèŠvU£©dè|ä P¢ ¢èå®vèå® ©ä√ V`³ œ .èŠvU¢èå®vèå® ©^H ¢ èt Pž üÔý≈ ¢ °Š¯n cž Ô™c˚˜ý ¢ ¢ ¢ ¢£©˛ƒèÐv˚ˆ≤ ïC©èåł∞üð√ ¢b √ ø ä èä £ ü ° Šâ √ √ ä èä ü P ä √ d ø ˙ È ÈŠ ð ø Í.èj `èå®äv èvèå® Š˜ÁÐ√ ¢èâЬ V`büšØ èŠv@¢ îÉÁ≥ ùŁ± °Š¯n Î,è ®ø bà ï ä ˚ Ö Ã ý √ Pø ¢ .cUcUüý√ ˛ƒèðv ä .cUï ® µ üšØ èâ’® ± ¢ êþ≈ ïC©è ®ä ³ ЬT£ð¬^H ü ä üŁ Ø ŠâÔ š √ ¢° P ¢ ü©^H d`P PdèvH ¢ ¢îä ©ü©cž Ô™¢P PJdüΩ ¢ ïàÐ√I18 ä ¯v ÈŠ ð P ýP ø … â ˙ ä¬ Èð √ d ä èŠâ≠ ˛ƒ ˛ƒèðv V` Ä Ł±19 Í.ü≠ ˛ƒ üý√ ˛ƒèðv Ä è⣱Î,è ®¢üšØ ¢U ˛ƒèðv ¢© ðä † ð ä aä √ ý¬ ä Ôâ à Ȋ ÈŠ êÄ Ł± ½ ¿` ^P ò– à T òÓÐ≈ ¢ ¢ büþÈä `P c˚˜ý °Š¯n Î ,ò–¢ üý√ ý† ¸ v v ä` Ã≠ © È ¬ Šv k ä ’® È d Ã≠ © èŠâ´èåł∞üð√ ü©ïàÐ√I ¢ ¢ _èÄæI È P vîvP Z ä ¬ ≈ä √ P ≠ ðä èŠvU íŠ ž ä H°Š¯n × ü± ü©˛ƒèðv £ý XèÅý ¢ ^H20 Í. ¢ ïäv ˛ƒ ˛ƒèðv V` ïC©¢ îä ` PîH35 .büšØ £©ä√ èióŠËØP£Ð¬P °Š¯n ïC©è ®¢£©ä√ ^H34 √ ä v Á m ü š √ ä ü P ^I d`P .òÃË´ò“łm ^èðv ¢ bPüäÈ©¢üšØ ¢ Ž Š˜ý ¢©¢T ˛ƒèðv îŠvŽ ≤ d`P P © √ à ý”m ˚ v Ôâ ä ä ˙ Èł ÈŠ √˚˜CÁ êên P˚˜C≥ .¢PŽ Püä√ ¢ ½ © ¬ °Š¯n ï~nèÖ≥ ˚l ü©ên c˚˜C≥ Š ª ŠvP kè Š Ø d ø ¸ £Ð š š kè Š à ä .˛ƒìðv ˛ƒèðv ü©büþÈä `HXèÅý ¢ ^H W˙π ¬P ≈© P ˚ ËØP£Ð¬P ¢ î `Pî .¢ ò≤U@bè ≠P óŠËflª d`P ˛≠üŸ‡≥d`P ïNjèib`ž Š˜åÐ≈ ü©óŠ š ä ä Á Ø√ v m š P³ − ¢PîÁ ïC©èŠâ©Ä Ł◊‡ý d`P èåŒU ü©˛© ≠ ^P düÁÐ√ ¢ ò− ü≥èÁ £©ä√21 √ ä m †√ Šv £ ž · ø æ m ü ~ H á ËØP£Ð¬P d`P .¢ è U V˚˜CÁ ` ž Š˜åÐ≈ ˛©b`düä√è ¢ ^Hüý√ èŠâ≠˛ƒ ˛ƒèðv Ä Ł± ¾ ä¬`P 22 .°Š¯ ä≈ èŠv èŠvUÄ PüŁ± èieèrU¢ ^PVUèŠvŽ ¢ ½ d`˚Á ^èðv ¢ óŠ š dø a ∆ © Ø Šv Š ª ˚ š Łm √ ä P ðä †¸ a ©d`P ¾ ä¬`H cdèt ½ ’Ð≈ d`P.°Š¯šl£©łm £©ä√ òÃË©d`P .¢ òÓÐ≈ Yîä èłm èvüµ ¸ P † è ü Ø š v ä ü©^H¢ ^HV`ìr¢ ^Id`P.èŠvUòÓþ≈ü— ©¢üµ ¢üý√ ¢U@ü©ïàÐ√I Pä√ P © P v √ ä P˛ ä ≠ … P dò»ž üÐ√ òºèiV` .¢ YüŠÈЬ ˛©ên c˚˜C≥ Vdèt36 .°Š¯šl òÓÐ … C´ d Ø ≈ ¢î Šv √ ä ü P ÈŠ ≈ ³ — `U ¢ ¢üµ ¢üý√dè P˚˜ý ïC©èåł∞üð√ ¢ £©ä√ ^H23 .¢U òÓÐ ° ä ì â © © ä √ ≠ š kè Š łm √ ä ä˱ ü©¢ ê ¢PòÓÐ≈ UüŁ±`è ¢PòÓý≈ òÃË´ Ø ÷≈¢ ên c˚˜C≥ d`P.èŠvUó Ł NÐ ŠvP ä t ¯ XèŠâ¡ °Š¯n ˙Ô™¢ ¼ èÐv c˚˜ý ü©bü´ ≠ c˚˜C≥ èŠâ©d`P ?¢ ³ ü©¼ èÐv kè Š ł Ðv œ t üš ©a Šv ü Š Ø b a š•Ł◊≤ ¢ ên c˚˜C≥37 .èŠvU cU ü©¢ ¢Pü©UPîŠâÃèŁm £ý XèÅý òäËðP √ ä kè Š ÈŠ РȬ þ¯v ä ð ¬ ¬ ≈ ¬ ?¢ ïC—¢© Ø Łm Ô⠚ ÈŠYUè− ˛©þ¯v c˚˜C≥üÔŒUÌ ,è ® .b`£©Vîr` •ý≈èt¢P °Š¯n ïC©è ®¢ d`P .¢ íŠ PüýÈŠÐv Xèv èi¼ èÐv c˚˜C≥ , ïC©è ®¢ ^H¢ ïàÐ√I24 t ¢ Š Šv ÈŠ Ð d`P œt ø Ø v ¯ ä a š Š ø Pä d √˛ƒüšØ°Š¯ ä≈°Š¯šl¢d R”ÅšÆ ³ èŠâ≥dU ¢bü´ ≠ ³ Ł± ˛© ≠ ˛ƒèÖä ©òÓÐ≈ ò‰© büþÈä `Hc˚˜ý ,bèšl ïC©è ® ä ^H¸ý¬25 .¢ èâŠÐv èidü◊ä d`P V è|”I V` ä ýØ Èš ü b © ü° ž ä È £ ¬ P Šv √ ¢ PÄ Ø þ¯ š ≈ nbü´ ≠ òÆ ¢Pc˚˜C≥ £©Łm ü©ê Æ c˚˜C≥ ó C d`P Ȭ ý≈ ï ©è ® 38 .¢è ï —¢©¢˚ˆÓþ≈ d`P Xè ¡cdè ÿý≈ d`P ¢ ^è cdè Æ ½ è ^è ™¢© ÃØ łm CŁm Ôâ ä ü š äð Š è ~nòš Š Èš ÈŠ √ Šâ H Ø š ðv Åš a ðv å Ôâ ÈŠ¢ °Š¯n39 Ï.èâŠk£©Ä èÁýä I èiVŽ Š˜t`U ꢢ ¢ c˚˜C≥ °Š¯n √ ä ä ¯ a ÄˬP ˚ − ŠvP Ã≠ © þ¯v È ÈŠ Ð Š .¢ òÓÐ≈ šØ¢ ¢@°Š¯n ê^P •ý≈èt c˚˜C≥ ˛© ≠ V` £´ ïC©¢ è ®¢ ên ¢P .˛©½ UèÐ⪠˛©îä ` PîH d`P èŠvè|ÔŁH ü©˚¥ ¢P ¢ £©ä√ ^HÄ ý¬ 26 © ä P√ ~n Š ž £ P Ø š ø kè ä ¬Èð a v Á m ∞ ä¬ ä ü P ¸ Èð √,è ®ä ênc˚˜C≥ ³ œ40 .¢èłm èv£©èŠâ©üý√ ˛ƒüšØ ïäv òÁ Pd ¢ èiPîH îä `PîH ¢ óŠËØP£Ð¬P ên c˚˜C≥ ïC©è ®¢ ^H ¢ ^H ˙Ôð≈27 ¢ kè Š ° Šâ≠ √ ÃØ ä Èš à ∂ Ã≠È Á v Á © š m m kè Š ø Pä √ Pc˚˜C≥ ¢dVdbèšl`ü©ïýâ− ˙ºê ä ¬ PbüšØèv£©½ ≥îÁ °Š¯n òŒ Ł±îä `PîÁ Î íÐvèu ¢ ¢`˙ÔÐ≈ d`P bèÐv˚ˆ≤ òÆ PžÐ¬ èiên c˚˜C≥ üý√ V` .üšØ QÐâ≥ Š Ø š ø ŠvP¢ Èð ý † m á v m © ø ³ š £ kè Š dè ≤ √ ä W £ È ÈŠ Ð Š ä Ô÷ ý © à © kèYdè ÿý≈°Š¯n ¢ ³ üÔ®˛© ≠ ê Ã≠ ¢¢c˚˜C≥¢ ³ Pîä èÁ ¢ ¼ èÐv Y˚˜C≥ °Š¯n ¢èŁm ¢ ê˙Ô™¢ ˛ƒèåÐ≈ ¢ ên c˚˜C≥ ¢ ^P.¢ ž ŠvP¢ © þ¯v Š ø b v m © a √ Ł v Š ä √ Ø š ËÔÐ≈¢¢¢£©ê¢ ¼ èÐv c˚˜C≥ üý√ Ä Ł± ïC©è ®d`P41.èj ÷Š Ã≠ © ä Uîn à ˚ .˛©˛ƒèÅä Ød ~n © a Š † ¢ È Ł √ H √ ø ä ¬ ž à ü þ¯v Š ÈŠ £ ÈŠ Ð Pd`Pè Ã√ © ä¬ a^Püý√ üý√ c£©dè|ä P¢ ¢U˛© ≠ ˛ƒü© ©¢ c˚˜C≥ V`£´ j¢èŁmü© ¢ bèn ¢P ü©½ èÖ¡P` XèÅý bPI£©Łm ¢ YŽ Š˜ý ¢ ïàÐ√I ¸ý¬28 Èð ≈³ è ø ˚v ä dÄ √ à P à ŠvP d à øø .èj¢èðv Vdè|þÔłH ûÐ√èÑH ¢ Vîr` èi^Hd`P .èåý≈ ˛ƒèåÐ≈ ê èiïàÐ√I30 -29 .˛ƒèâH ¢ bü≠P` bPîä èÁ √ È∞ ≥© ³ vm ä
 • 24 2:25-42:24 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ â± d ø b ä à © Pîä ł ü©ïàÐ√I ïC©è ®¢ ³ PH ¢ ˛ƒèåÐ≈ ¢ ^H d`P bèn ˛©ïàÐ√I 55 √ d c˚˜C≥ cP ïC©è ®d`PèŠv@^èðv ¢ bPüäÈ©^I °Š¯n ïCœ ³ P@ Î42 Š P © P Ð⣱ W¢d •ý≈èt cdèÅšÆ ¢ ¢ êbüä√U ^U ó®¢ ó®.¢ ¢büä√U .£©Ä èŠâ≥èiü©˙‚ø c˚˜C≥ ¢ X£©¢P PîH îä `PîH ¢ óŠËš P£Ð¬P ên äØ Èš Ã≠ © ý È v ø Ã≠ © È a Š ø ä¬ Á v Á © Ø Èð m m kè ýœ ≠ ø Èt œ t ŠvP ä P Ã≠ © ä ¯k ä üš ˙ °Š ¸¬ © .°Š¯šl ¢ èŁm ¢ ¢PV`îÖÐ√ ¢P˙Ôð≈d`P.cU ê ˛≠P`¢@¢ ¢ ¢ ˛ƒèðv £© Ø Pž Ô® ¯n Ä Š ˙¿¢bPüäÈ©°Š¯n43 √ È ÈŠ ≤ H ä v Á Ã≠ P `d½ Ô÷¢îä `PîH ïC©¢ ^Iü© †≥¢ Î,èŠvUÄ PüŁ±¢£©ä√ ³ œ56 √ m È Ł a ä ü ° Šâ≠ √ ä ¯v © ä ¢ ¢£©˛ƒèÐv˚ˆ≤ ïC©jbü’® ø ^H°Š¯n Ä ý¬ .èåý≈ °Š¯n dèÑýä P¢ VŽ Š˜t`U ÈŠ ð è ¢ P ¸ Ȭ © ˚ − ≈ H ≤ .`U³ËÔÐ ^èðv ¢ ên c˚˜C≥ ¢ Ä P.¢ èŠâ©Ä èŠâ≥èiü©˙‚ø c˚˜C≥ ˛ƒ ˛ƒèðv üý√ ïC©˛´¢ ¢ •Ł◊HV`44 .cU ˛ƒèðv ¢ cž Ô™c˚˜ý ¢© ñŠ © kè Š Ô÷ a Ø a Ł š Š ðä ’® ø ≤ ä ø ˙ Š v Ôâ ÈŠ£©ìHü©ïàÐ√I óšÆ ïC©è ® ø ^H¢ bèn ˛©^Hd`P˛ƒèåÐ≈ èiïàÐ√I 57 Ðv d ¢ Pä √ P à d °Š¯n üý√ ˛´¢ èáŠ√P V` £´ ,˛´b`UT ˛ƒèðv òÓÐ≈ ¢©büþÈä `Hc˚˜ý d`P ,¢ ’® P ä Ôâ ÈŠ ¬ P Šv ≠ ÿæèåł∞üð√ d`P,èŠvìH ü©ïàÐ√I ¢ bü’ä≈H58 .¢ °Š¬£©½ ºèŠvdUòÁ ˙≤˛© ^H ü©VŽ Š˜t`UùŁ± ¢ îä `PîH ¢ ¢ ¢ ¢ ên c˚˜C≥ üý√ ïC©èjbüÔŁ÷ Ðv dä √ P ´ ¸ ∂ P ˚− ä v Á Ã≠ © þ¯v © kè √ mÈ ÈŠ Ð Š ≈ ý H Ø â ä š © P P½ P Ô÷ ?¢ îä Âð√ èvèŁm •ý≈èt ¢ ò≤U@^I¸¿`òæI¢ èŠâ©ïC© Ł .¢ ˛©èrH ˛©½ èÐv òæPd`P¢ ò‘Š ˛© ≠ V`¢ èŠâ≠ ³ łH Ø š U a Ø ≈ ž Ø °± š £ š ± U ýËÁ ü©è H °Š¯nÎ 45 ý Í.büšØ ˛ƒèŁm °Š¯n bèšlÎ,è ®ä ïàÐ√I √ ¢ d .˛ƒ@£ð¬bPüäÈ©¢©˛ƒèðv ïàÐ√I ïC©èåý≈ èšld òÆ £©ó ÃP Ôâ ä ÈŠ d š r^Hd`P•ý≈èt ¢ £©ä√ ¢ óŠËØP£Ð¬Pü©ïàÐ√I ¢ bü’ä≈P¢ ïŁm`^I59 P © ü © š dä√ ø P ˛ƒèðv £©Łm °Š¯n bPüäÈ©V` d`P .òÓý≈ ˛ƒüšØ ˛ƒèåþ≈H Pž Ô™£ð¬ ¢îä ©¢P V` d`P ä è à à P˙ … â ä¬ Èð ≈ò“łm •ý≈èt ¢ ^H òÓÐ≈ ïC≥UèÁ ˛©ïàÐ√I d`P .èŠvU ³ËÔÐ •ý≈èt ¢ büŠÈÔý≈èt ¢ © P m d ñŠ © © ä d © ä .cîŠvU˛ƒèðv èt Pž üÔý≈ ¢£©˛ƒèÐv˚ˆ≤ ïC©èåł∞üð√ ¢ ^H¢ °Š¯n ¸ý¬ .˛≠˙ÔÐ≈ ø Pä √ Ä ≤ H Šä¬ ,è ®d`PYU eèrU¢P¢ bü≠P`³ Pîä èÁ ¢ ïàÐ√d60 .òÃË´ ø ä √ b vm © Ô÷ Ł łË ¢ d`P YdèvH ¢ ¢ ¢îä ©¢P ü©cž Ô™V` îÖÐ√ JdüΩ ¢ ^H46 ýP ÷ ø … â ä ¬ Èð ˙ P © Pd`P bPîä èÁ Y˚˜ý .üäÈЬ bèn ˛© ´ ≠büÔ® ý√ ,³ ’Ð≈ YdèÅšÆ cP Î ³ v m Šv bü ü Tü ° b`U £© ˛ƒèðv òÓÐ≈ ü©büþÈä `H c˚˜ý d`P .¢ ˛ƒ ˛ƒèðv ïC©è ®d`P èŠvU ˛ƒèðv T ä ¬P Šv ≠ ð ä ä°Š¯n ïÁ ÐÈ¡ ¢Pü© ˆ− ¢Pd`PcU †Âœ ü©büäÈŸ− H R≠¢bü”áä .YUT˛ƒèðv òÓÐ≈ ü©büþÈä `Hc˚˜C≥ V`üý√ PüšØ  dès ¢ ¢ ˛ƒèðv Ä Ł± °Š¯n .˛´ É ä ¬ b`˚ æ œ Èð v ä ½ −t æU ü © √ ä ¬P Š ø ä ¯v ä † ÈŠ ð Í .¢¢ Ä PüŁ± ¢ ^H Ï?¢ ³ ü©¼ èÐv P˚˜ýÌ,èåł∞üð√ ¢ ^P ¢ °Š¯n ˙Ôð≈ 47 ≠ ≠ a ä √ P Ø b a Šv š ø √ ä°Š¯Ã´ Ø dPüµ £ð¬ ¾ ä¬`H°Š¯ÃènUèÁ ˛©^Hd`P ïàÐ√I îÖÐ√ ¢ ^H˙Ôð≈ 61 â üš ¸ P v m P d © P èâŠÐv èi ◊ä d`PVè|”Iüý√ V`ïC©è ® Ø íŠ PüýÈŠÐv Xèv èi¼ èÐv c˚˜C≥ ïC© èŠvU þ¯ dü ≈ n d`P.¢ v ¯ ä a š Š ˬ ÷Šð ¢ büŠÈÔý≈è ¢ ^P d`P ¢ £©ä√ ^Hd`P ½ ¿`^H48 .¢U³ — ¢ •ý≈èš d`PòÓþ≈ü— ©^H¢ °Š¯n Ä ý¬.¢ ©©£©ä√ V` W˙π ^I .°Š¯küšØ ¢ © ü P Ôł t© © ü P ¸ P ÈŠ â ì ° ä l ä Pü P ä v √ ¸ Ø š È ËØP£Ð¬Pêc˚˜C≥ d`P.è ©PUPï £œè î `Pî £©è H ü©˚¥ ¢P¢ °Š¯n .ì|ä £ð¬ ˙‚ø ¢ ¢ ˙Ô™ ©¢ •ý≈èt ü©ïàÐ√d óŠ š Ã≠ © £ ≠ ä¬ ä Èð √ √ I kèn Š Šâ Šv − i ä Á |ÔŁ∞ t v m ¨ Šâä ¬ P è ðŠ¯n üŠÈ— V`ïC©büŠÈ©.èåý≈ èŠv@£©Łm ü©˛ƒ`dò÷ ˚˜Ðv _èÄæI½ ¿`^H62 Š P¸ P °Š¯n ²≤ ²æ ¢ èvèŁm ïŠv °Š¯n d`P .èŠâ©³ èŠâЬ úŠ√˙‡ý ˛©PîÁ îä ` PîH ¢ ññ Ø ä š b √ m v Á © H m£©åþ≈PH˙flä _èÄæI†Ł± .èŠâ´ìłm ü©½ ŠÈÔ®_èÄæIXè− ½ ¿üÐ√63 .èåý≈óŠ è √ PÄ † P t¸ ËÁ≥ °Š¯n ¢üšØ YüŠÈЬ ˛©¢ ¢P ü©òþËŠÐv ¢ ˛ƒè ≈ ê c˚˜C≥ ¢î `Pî √ ä þ¯v œ ÈŠ Ð t ¯ © à åÐ kèn ÷≤ ä Á Š ÔŁ v m .èåŒU¢üšØ ¢@ü©büþÈä `H£ð¬ ¢ès ¢ d`Uüý√ èåŒU ü©ên c˚˜C≥ óý≈ .`£©SèŠâÁ dè ∏IèâðP óý≈ Ä P49 .˛©˛ƒèÅä Ød Y˚˜C≥ Šv à ý P √ √ ¬ P ”p © Šv kè Š H ± P ä¬ H a à ˚ ŠJdüΩ üý√.Yžð¬ ˙flä £ð¬ _èÄæIüý√ ˛©Vè}ä ]˙π b`dèłm ¢ ïàÐ√d †Ł±64P £ √ P √ √ ä IÄ d`P¢ ´ ¯ ¬ U© Ë ä ïC©è ® ´ `Uïäv èŠv ?¢`UòþËŠÐv òäËðPïÖŠ√dŽ ¢ UèÅýªP`ït`˙ÔÐ≈ d`P ˛ƒèÐv˚ˆ≤b √ P à P ¬ ÷Šä ø ¸ łË³ PüŁ±üä√ V`Î,èåł∞üð√ ¢ £©ä√ ^H¢ ^H65 .˛ƒ @£ýP¢ ¢ £ð¬¾ ä¬`P ø ü Pä ¬ Í.èj ©düÁ °Š¯n °Š¯n cdèÐv ¢ Xèi¢PûÐ√èÑH ¢ Ä PüŁ± cdè ÿý≈ b`£ ª © ”j ≥©a H ≈ ý H Í?¢ èšld@¢ ¢ bü´ ”ÅšÆ °Š¯n ½ ŠÈÔ® ± ¢³ ü© èŁÄËÔÐ≈ ¢ òÆ îä `PîH üý√ ¢ ïC©è ®¢ íŠ PüýÈŠÐv d`P ³ ЬT £ð¬ ^H 50 Ø P ä ”n ø š È ü † üŁ Ø b š Š ä š v Á Ô÷ √ m Ł ä v ¯ ° √ P Æ ¡îÖÐ√ JdüΩ ¢ ^H Í.¢ èâŠÐv èiên c˚˜C≥ Î,èŠvUÄ PüŁ±¢ £©ä√^H P © P Ø þ¯ š kè Š a ä ü P √ °Š¯Åš èiò“ŠvîÐâý ˛©ó‰ òÓÐ≈ ò‰©°Š¯n ^H¢ èšldíł òÓÐ≈ •ł◊HüŁ± aPd`P .¢ ¬ PØ š m ® Ä šØ .˛≠ SPž Ä èàä £ð¬ c˚ˆł ¢P¢ ïàÐ√d ˛©îä `PîH d`Pà èŁm ¢ •ý≈èt ¢P¢PïàÐ√dòÆdïŠv51 .¢ °Š¯ ä≈ û±˛ƒü© Ua √ ∞ ä¬ ä Èð √ v Á ` ≠ m ä¬ ø Èð š Ø š Ãó“r ¢ _èÄæPIü©½ èÖ¡P`cdèt ¢üšØ ¢@¦Š¯ð ¢ £©ä√ ^H66 © a à à Pù v ä ü P √ √ √ .cUP£©YUè− òŒ P¢ ¢ ¢ ên ¢PûÐ√èÑ≥¢ òÁ ˙≤ t t ø þ¯v © kè ä ¬ ÈŠ Ð Èð © ∂°Š¯n ¢ ¢bèn òäËðP £©¢ •ý≈èt ü©^H¢ _èÄæI Ä ý¬ 67 .èŠvT °Š¯n ê³ Š¯nŽ ¢èt ¢ îä ` PîH £©³ H ü©büý√èÐv ³ P £©ä√ èióŠËØP£Ð¬P52 Š± ÿËÁ © ¬ ≠ Pä √ P¸ ý ° d ä ≥ © v Á °ø v È m b ü š.èŠâ©½ ÐN◊≤ ½ ’Ð≈ ¢ ^H_èÄæId`P.òäËЬ YüŠÈЬ ˛©_èÄæIïàÐ√I ³ U^H.èŠv@ ³ Ł± •ý≈èt ¢P £©ä√ V` îÖÐ√ ¢ ^H ˙Ôð≈53 .èŠvTèŁÄ≈ £œ VîŁÄæ £©è|ÔŁH ˚¥ †È † ø P P P db P P ° ä¬ ü Èð © P Ð − t ∞˛ƒüšØ òÿ® ¯n ^PÄ P³ œèåý≈ VUŽ ÿÁ òÆ ½ ’Ð≈ _èÄæI½ ¿`¢ ½ ü≥ ˛©bèn Yîä èłm ¢üµ ü©ïàÐ√I ¢ ^Hd`P.èŠvUcUü©ïàÐ√I ¢PV`èåý≈ èŠvTü©bü„◊ý à °Š a ° Šâ≠ ˙ ∫ š † P¸ © a v ä √ dä √ P dø ≈ .ò“n òNáý `³ èâŠÅ∏P¢Pd`P ^HV`ìr¢ ^I.¢UcUòÓÐ≈ ½ ètüÐÈ”n ¢ ïŁmdUM “rPd`P½ PdüŠ√Ž ¢ “ √ b ä¯ ø P © P ì ÈŠ a © ò a d© ^Hd`P£©ä√54 .¢Uü©bèn ˛©^Hd`Pü©˛ƒèåÐ≈ ¢ ^P¢ òýËŸŠ ¢ P ü ì ÈŠ P à © ‚◊ý Ë¡ ä ≈ √ ³ Pîä èÁ èióŠËšØP£Ð¬P b vm ½ Pd £ð¬ °Š¯šl` d`P¢¢èå®èvè宕ý≈èt ¢P£ð¬ bèšl` ¢büŠÈÔý≈èt ¢ a ì à Èð √ ä œ v ä √ ä ©Xèv èiYüŠÈЬ òÃËä ˛©^H .˛©YUè− VdèÐv `U ¢ óŠËØP£Ð¬P ä ¬ P t ä š √ ü a ’® Ôþ P Ë∑ bI ≈ ü©bü´ ”ÅšÆ Ä P ïC©¢ d`P ¢H ñÐ ³ U c˚¥`U V` ˙Ôð≈ .cdPŽ C´ î,³ PîI ,³ èŠvîn,³ èáÁŠH ,³ P˙≤H ¢ Vdüfl¡2 .èåý≈ Vdüfl¡ b n b b √ b Ž ø d 25 ÃØ ä Èš © kè .¢èłm èvèŁm ^èðv ¢ ên cdèÅšÆ
 • 34-3:25 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬ 25 ≤ HèvüšØ büŠÈ©¢ èáŠ√P èŠv PîH Î,èåł∞üð√ d`P ˛©eèrU ¢ îä ` PîH ¢ ïàÐ√I .òÓý≈ ³ PUUd`P.èåý≈ ¼ èÐv èi³ PUUd`PèÐâI ,³ èáÁŠH3 .¢üšØ PîŠâð  üµ d`P ,_èÐâøI ý Ô÷ Ł m Á ø v Á ä m √ d b a b øb √ à √ ¬W P.°Š¯šl °Š¯nü¡ `U°Š¯n ¾ ŠÈð c˚˜ý Î,è ® ø ^H¢îä `PîH23 Í?¢ ¢ ¢ ³ èŠvîn4 .¢ † ¬ Šv ¢ Pä v Á √ m Ø š þ¯v © b ÈŠ Ð Ôý ò≤üH d`P ,òæüfl≠ ,YdüµG .°Š¯šl ïŠv ¢ íáä ˛© ≈ ≠ P ø √V` d`P .¢ büšØ PîŠâð ¢ ¾ ŠÈð c˚˜ý ¢P` ¢£©½ ≥üœ£ð¬ bü≥ü¡ `U ¢ íáä ˛©Vdüfl¡ Ä ø ïŠv d`P¢ èr`îkP d`P PîŠâЬP ,Q ± ,˙‚I ,Vè܊Ȫ ´ ¬ ø † ¬ Šv ≠ ä † m √ ø √ † Ôý≈ üäÈH ªèâŠÐv PžÐ¬ d`P.èj Ø düýÈ¡èq VUèŠvŽ ¢ ¢ c˚¥`H èâŠÐv ê ´ büšØ óI ‰Áä H ü©UT`Pï Š£ä ˛©½ düª ï ≥Uè òäËðPíÐâ¡ ¢ ½ ü≥ òäËðPóŠËšØP£Ð¬P6-5 .¢ È≥ Ôý ≈ þ¯ £ üš d ø þ¯v ÈŠ Ð U þ¯ ŠvP.¢ ä⬠¬ a C Á ¬ m ø a ¬ ≈¢ ïàÐ√I £ð¬ ¢üšØ cdüð√ ³ U 24 Í .èjc£©½ ≥îÁ ˛©¢ ¢üÔł∞ d`P.¢ ¢U³ËÔÐ °Š¯n büœò¿˚−≥ ¢Pd`P¢¢U¢PdŽ ä d`P¢îä ł ø d ä √ bI † m þ¯v þ ÈŠ Ð √ Ôý Èà ñŠ ≈ Š¬ ~n ˝ ø Ôý ì ä îv ‚◊ý â± ≈ ÈŠ √ ≈ ≈¢ bü≠èÐv î~ŁI ˛©^Hd`P .èåý≈  ˚H ïłÄÐ≈ ì ð25 .¢üšØ PîŠâð ¢ bP`žŁH ü©_èÄæI èiUPîŠâÃèŁm XèÅý òäËðP îÖÐ√ ˙Ôð≈ .¢U ñŠ Ð d`U ¢ _èÄæI ¢H V` ø m P W ¥N ≈ √ à ¬ N≈ ÷Ð ł £± P ¬ ≈ ¬ Èà ³ËÔ Š¬ ø P ø PÄ Ł± 26 .èŠâ´èå® *à èኯr Xèv èi^H¢ ïŁm` ^I.èåý≈ W˙π ˛©ïÁł± P˙ÔÐ≈† d ` ä Pø P Ö .èŠvUèâЬ ên ä kè ¨ ≈˛©ùŁ± .èåý≈ PüšØ Pž œ¢ ò∏üÐÈÁ ≥ ü©YžŠ¬P˛©Ã èኯrV`üý√ PüšØ PîŠâð ïłÄÐ≈ P˚¥`H èyž üÐ√ V`îÖÐ√ ¢ ˙ÿ∫ òËŸ V`8 .èšldVîä Ž Sèt ˚N łð üµ ê ŠËØP£Ð¬P7 £ðv ø › £ ` ¬N U d © Ð vd ý˜ ÷ ŠvPó šPîŠâð Ä Ł± à èኯr d`P Ä üÁ·Š√ .èŠâ´èå® Í*Ä üÁ·Š√Î Xèv èi¢ ^H¢ ïŁm` ¢ ^H9 .PüšØ ³ ºU •ý≈èt ¢ bü´ ≠ ¢ ³ Pîä èÁ ¢P d`P èŠvèðv ½ ès` £© Ø ¬† ` a d a ä N ÷≈ P ø łÐ © P ° © ü © b v m ä¬ Èð a üš æ P à √ Ð P ä âM √ Ÿ .òÓý≈ ˛©Sèt •þ≈èt ˙ÿ∫ ˛©_èÄæIüý√ ¢üšØ ˚˜u ˛©^H°Š¯n dèÁ ˛©ÜŠÈœ ŠvUŽ ä ¢c˙ÿ≤ ¢ íŠ · P d`P _èÄæI ¢ r è n ꣬ © P þ¯v ÈŠ Ð ä ø ° ý ŠvPà à £ N≈÷Ðd`P.èâЬ Ydè|− ³ Š¬˚˜ Ð≈ ê`èኯr.¢üšØ cžÐ¬ ¢ büä√`UV` 27 √ ł óŠËØP£Ð¬P10 .¢ °Š¯n ½ ŠÈÔ®¢ ³ `˙‚I ¢ ¢ £◊H òýËI dèÁ ïŠv .˛ƒèâЬ š Ø š † © b ª þ¯v © ∂ ± r à ä ÈŠ РآP V` d`P .PüšØ õ¡P` ¦ ä H˚˜àΩ Ä üÁ·Š√ d`P .èŠv@îä Âð√ ¢H èâšØd °Š¯n ½ ŠÈÔ® Vdèt YüŠÈЬ ˛©^Hd`Pü©óŠËš P£Ð¬P°Š¯n òÆ ïC—^I˛ƒüšØ YîŠv£Á ¢ büŠÈýI ˛© ä¬ Èð ù¯n Š a P â ø Pä † P š Łm P à ±ø ¯m ý †È † ø ` P √ ä îvd Pä Á √ m © Ȭ © Øèv£©½ ÐN◊≤ ½ ’Ð≈ ¢ à èኯr ,_èÄæI28 .è}≠ ¢£©˚˝Ð√ ˛´ ä Ž °Š¯n ïÅŠËÁ _èÄæI¢ PîH ,îÖÐ√ ¢ Sèàýä P¢ óŠËš P£Ð¬P11 .èŠâ´èŠvU£©³ ºU^èðv ¢ ± ° ©° Šâ≠ â † P½ ø ä î bI © îvd ¬ √ à ¨Š³ œ .èåý≈ îä Âð√ ½ ’Ð≈ ü©_èÄæI †− ü´èidè|− d`P èåý≈ è┊âÔ® |− à èኯr .èåý≈ .è}≠ ¢dPŽ C´³ U ¢ ˛´ ä Ž òäËðP°Š¯n ˛ƒ`dò÷ ˚˜Ðv _èÄæId`P.YU½ © ¬ ü© ø ý dè ø ` P ¸ £Ð ý≈ òýËšØè ü©Ä üÁ·Š√ ,ï √I è Š è V£Ł±è d`P óŠËØP£Ð¬P ,íŠ ·MæP .¢ Ä Âä ï á”tè íŠ ·MæP ï 12 .òÓ łm a š â Ÿ Ø †√ Ÿ àÐ d â¯Ðv i šl þ š ~ i â Šv æèåý≈ Sèyž ä ¢ QÔÐ≈ üý√ èvü≠ ùð√P`¢ dè|− Ä Ł±Ã èኯrïÐâý˙≤ê29 îv ø ü þ I ø ø† ` ¬ ŠvP ¢ UT`P ïäâŠ£ä ˛©íŠ ·M P13 (.òÓý≈ ïC≥UèÁ ˛©Vdèt ,V£Ł±èšl ˛©˚ı≥) .èåý≈ © ¬¬ ⟠mÄ ý¬ 30 èåý≈ èšldSèÐvH³ ≠èt °Š¯n ³ ý¬£Ð¬ êaüÁ·Š√ ïCœ .èåý≈ èŠâ´ Ø d`Ž ÿ® :°Š¯šl ïŠv ¢P` ¢üšØ PîŠâð îÖÐ√ ¢ ^P .èåý≈ ½ üŠ√èÐâä èâŠÐv ì ð .°Š¯šl ïŠv Xèv¸ P° ° ŠvPÄ Ð⣱ üš ˙ d`P ≠ √ ä ¬ © a ¬ þ¯ ≈ äïC©èåł∞üð√ ¢ ^I büšØ Sèyž I °Š¯n ¢ QÔÐ≈ ïC©è ®¢ Ä üÁ·Š√ ¢Ã èኯr ,düflŠ√ ,èÅŠËý,Uîm 15 ,èN ≥ d`P ïC≥`U ,èÅ−I14 ,XèáЯI,íà Ã≠ P È îä ø ü ø a ä ` √ ¬ ‰≥ n â ¯ ŠÐvU P ,PdPî ¡ v á Šâ ý’®¢ òÓÐ È Šv ø P ü ø Łm P ø d ÔŁ ÷H š ´ P ≤ ≈* X`î P¢HR≠ ¢ ï `^I).cU SPUST¢ cž üÔý≈¢ òÆ`¢@d`P .è ≠è Ь ³ Pî è òÆ è ðP ¢ ê ˚l 16 .ï ≥î d`P ùŠ¯Üä Šâ â b ä Á š ⬠ä vm ä √ ŠvP š C u √ ä (.°Š¯šl ¢ ¢ bü´ ≠ ¢P ¢P òÆ ¢ž ≠ VdèÐv ïŠv .¢ ³ Ь ˚ˆ− ¢üÔł∞ ³ Pîä èÁ Ã≠ © È ü ä¬ ä¬ š © £ Èð Èð ô ° æ þ È √ b vm ≤ æ üµ êíŠ ·M P17 .¢ ¢ ½ ŠÈÞŠ± ˛©M “rP †ø£ð¬ ˚¥ ¢ ³ Pîä èÁ Ÿ²ËŠ¬ û± èi³ 𬠢ü”ðv èâðP ¢ üý√ ¢Î ,è ®¢ Ä üÁ·Š√ ³ œ31ñÐ ° Ôþ ä ¬ Ô÷ ” ð ≈ Ł ≈ ä a ° Šâ≠ √ ŠvP â Ôý ø † ¯â ò ½ ≈ © b vm Í.cU ˛ƒèÐv@¢ ^H ü©^H îÖÐ√ ¢ ¢˙≤ ¢ ^H .èšld Vîä Ž ^£Ð¬ ùŠ¯ýä Š à P © P P © ä√ © P vd â¯âø √ ä 棴 Pd`P.büšØ Ä Š ˙¿¢ ¢˙≤¢ QÔÐ≈ üý√ °Š¯n ïC©è ® ä à èኯr 32 ¸¬ © ä ø ü √ ¢`√ ¢ ¢ ¢ìr ˛ƒèâ— °Š¯~á ˛©íŠ ·M P18 .èŠâ´èŠvèâΩU °Š¯n ³ èâø˚˜u ÈŸ¨ © ¿ Ð ä Švd ý ⟠ä bý Ð šØdï ˛©Xè ˛ƒü©c˚˜C≥ ½ ≠`U˛©¼ è c˚˜C≥ üý√ bà è ˙≤ °Š¯n ˙Ôð≈ d`Pè ý≈ ê − Ä Š ˙¿¢ ˚ı≥¢ ï vü± ï ìrï .¢ ³ Ž ï ŠËÁ £ð¬ ï ±≈ ý bd Å ± N .ò– ävŠâ ià Š ¸ a Ðv Š ` Łm å ý düµ ¸¬ ø v ø ~Š u Šv Ô É √ ¬ ¬ Ô÷≤ ÃPîŠâð è ðP üý√ ¢Î ,è ®¢ Ä üÁ·Š√ Ä ý¬ 33 √ æ ä © Š ·M ý≈ Ÿ P .è êdüH P £© Ø `˚− ¢ dü−Vîr` èi¢U û± ò− ä¬ ÈŠ ‰ â ä Ł √ ä a ¸ ¢ c˚¥`U ê°Š¯~á ˛ íâ © ŠvP å ý µ üš v ¥ø µW˙π^I.èŠâ©Vîr`èi¢UïN ± èâðPü©aüÁ·Š√ ¢Ã èኯr¢ ïŁm`^IÍ.£© P ä ¬ É ä¬ Ä ÈŠ √ ä ` ø P à bd ± ¸¬ .¢üšØ ³ Ž ïÅŠËÁ Ä Š ˙¿ √¢ Ä üÁ·Š√ Ä ý¬ 34 .èŠvU²ËŠ¬ ü©Ä üÁ·Š√ û± èi³ 𬠢ü”ðv ¢P¢ à èኯr√ä a ¸ ñÐ a ° Ôþ ä ¬ ä ` ≈ Èð √¢ bèšl` à èኯr˙Ôð≈ .¢Uò“åð≈ ¢ SPU¢üšØ ¢H•ý≈èt ¢ ˛ƒ`d ü©èኯrø ` ì ÈŠ © √ à ”v P Ð © þ à ` ³ Pîä èÁ èi_èÄæI b vm PSèŠâÁ ó®âýC©°Š¯ncdèÐv¢ û± ¢ ³ 𬠢ü” ð ¢Pà èኯr.èŠâ´ìłm £©˛ðèå® _èÄæI20 .èåý≈ èâŠÐv èióŠËØP£Ð¬P _èÄæI.¢  ≈Šdèv ˛©_èÄæI ïŠv 19 ± èä ¯ © © ° Ôþ ≈ ä ¬ ` ≈ Èð ƒ P þ¯ š P Ø ñ ý š P .èŠâ© ˛≠P`¢d˛©XPdPXPN s ,ïàÐ√I .èŠâ©YUè− ¢ ïàÐ√I üý√ PüšØ èi^£Ð¬ ùŠ¯kèłm Ä Ł± äØ Èš î d tø d † P ý≈ ³ ’Ð≈ ˛©ò≤Pd@³ ЬTd`P.òÓý≈ òþËŠÐv ˛©íŠ PüýÈŠÐv V`d`P .òÓý≈ _èÄæI21 .òÓ ° P° ¯ v ¯ U ø v Á Ô⠬ P Ã≠ P ý≈ èrH ¢ îä `PîH ¢©YüŠÈЬ òäËðP_èÄæI¢ ^I.òÓ X`£◊≤ ¢ UT`PYüŠÈЬ˛© ±© m ÈŠ È ø.büšØ ¢HSèÐv ¢ ½ ˚˜C©£ð¬ ó‰Ł ¢ ùŁ± ¢ ò≤U@V`òäË·≥ ¢ ö„≠^P à èኯr ´P ø a Þ © P © ` ∞èŠvÍ TP` ¢£©Y`˚˜ðÎ Í YžŠ¬I ÎòäË·≥ ¢ ö„≠ ^P °Š¯n bèÐvŽ ˛ƒP˚˜Cª Ä üÁ·Š√ √ ä Šv £P © ³ d ä Ð a .èŠvUíÅ °Š¯n ¾ ŠÈð ¢ ïàÐ√I d`PèâH ü©èrH ˛©_èÄæI¢ îä `PîH .è}≠ ¢£© † ¬ © d äø U Pä v Á ä √ m √ U ŠvP¢ ¯n † ¬ © P Óý≈ † d ÷≈ łÐ .°Š¯šl ¢üšØ ¢ òÐˬ˙º ¢ c˚¥`H ê N °Š ¾ ŠÈð ¢ ^Hüý√ ò ï~nèm Ä Ł± ïàÐ√I 22 √ ý © Š © Ø W š © ä ý£ ä P √ £ ø Pø Ôý ý ≈ √ .¢ Í ˚¥ÎòäË·≥ ¢ Xèv ^P X`îŠvPI ˛ƒžð¬ ˛ƒèåþ≈HúŠÈ”|ý YžÐ¬ ¢H¢ ïŁm` ˛©ùŁ± .¢ ¢£©òNyU èN…U •ý≈èt Œ |
 • 26 25-1:26 ¦ Ã√PîŠâð ù ¬.èŠâ´ Ø îä ≥ ½ ≠`U †’Ð≈ V` d`P .èŠâ´èvüšØ òÆ ïsèÁ I °Š¯n ½ ≠`U ˛©^H13 üš â ¸ ½ ý š pP ¸ P è ® üÔŁ∞ ¢ ê˛ƒP ¢ _èÄæI a ø ~n Ð √ ¾ ä P ≈.¢ òÓÐ≈ ¢èðvüł± d`P,SüÁ ¢büŠ√£œ,b`düä√èŁm òÃË©^èðv ¢ ^H14 Ôý ≈ √ à ª© Ðv © P òÓý≈ ˛ƒüšØ ò“ŠâÔð ˛≠èt ö◊¿ °Š¯n ¢ènŽ ¢ óŠËØP£Ð¬PW˙π ùŁ± à ä d© š √£©•œ ©büý√èÐv XèÅý ³ PI.¢ òÓÐ≈ £©łm £©ä√ òÃË©^èðv ¢ ^HV`ìr¢ I ŠvUü ≈ b Ôý ≈ è ü © P œ P t ïŁm`˛©ùŁ± .˛ƒüšØ ˛≠èt ö◊¿ ê ÓÐ≈ °Š¯n ³ èÖä ©W˙π òæI à ŠvPò b È 26 PíÐâ¡ Sèt òÃË©¢ ïŁm` ^I15 .¢ ¢£©îá± ¢ ^H R≠ òäËŠÑ ø P — ä k √ ø P ü ¯ ”s dP£Ł± ê ƒP.èŠâ´^èðv ¢ ê ƒPVè− UèÐv ¢ büŠÈä Šfl”s ¢ _èÄæI¢ ~n˛Ð © ~n˛Ð t © ¯â ä √ Pø ØbüŠÈä Šfl”s ü©bPHèåý≈ PUüÔ®ü©bà üäÈ©³ Ł± ¢ b`£©ä√ ¢ ^Hd`P óŠËš P£Ð¬P ¯â ³ ` ° ä √ ü © P °Š¯n .èŁm ïäv ü©˚ı≥ üý√ Î,è ® Ø˚lèq £ð¬ _èÄæI îä `PîÁ 2 .èåý≈ èâšØd°Š¯n˚ˆ− d`PPüš š P v m H ý æ ≈ ý HcdèÅšÆ ïC©è