• Like
Urdu bible new testament
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Urdu bible new testament

  • 327 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
327
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 âŁ◊ä P ˛©òýN ≥ íŠ ≈ Ë .èåý≈ ¼ èÐv èiVèŠâЬP XèÖÐIH d a ȱ  ≈Šdèv ˛©³ Pîä èÁ ¢ üŠ√ ñ ý b vm © .èåý≈ ¼ èÐv èiVèt@VèŠâЬP a P (38-23:3èuü≠) ≥ a ≈ P .èåý≈ ¼ èÐv èiö„øü’Š èt@ 8 d`P ¢ ¢ ³ Pîä èÁ ¢ Uà PU V` . ≈Šdèv ˛ƒPîä èÁ ˛©ñŠ üŠ√ šØ ø b v m © ` ñ ý ä v m Ë ≈ .èåý≈ ¼ èÐv èiXPdüŠ√ ö„øü’Š a .¢ ¢ ³ Pîä èÁ ¢ Xèšl£Ð¬P, Uà PU Ø ø b vm © š ` 1 .èåý≈ ¼ èÐv èiVèŠNŽ ∫XPdüŠ√ a v˙ .èåý≈ ¼ èÐv èiXèvüŠ√VèŠNŽ H a ä v˙∫ 9 .èåý≈ ¼ èÐv èi_èÄ∂PXèšl£Ð¬P a 2 .èåý≈ ¼ èÐv èiŽ Á @XèvüŠ√ a £±P ä .èåý≈ ¼ èÐv èiÄ üÁ·Š√ _èÄ∂P a a .èåý≈ ¼ èÐv èiVèŠâ¡Ž ± Ž Á @ a £ £±P a à œ .èåý≈ ¼ èÐv èi˛ƒèåÐ≈ ¢Pd`PVPUü’Š Ä üÁ·Š√ t ≈a .èåý≈ ¼ èÐv èiò‰Nn VèŠâ¡ Ž ± a ¯ ä £ 10 a d ≈ èåý≈ ¼ èÐv èiWdPŽ d`PZdèsVPUü’Š 3 .èåý≈ ¼ èÐv èi³ ü≥P ò‰Nn a b ¯ ä òÓý≈˙ÿý≈ bèn ˛© P b ³ .èåý≈ ¼ èÐv èiVèŠâøüŠ√ ³ ü≥P a b .èåý≈ ¼ èÐv èi³ `˚ı± Zdès a b a ÃèåÐ≈ ¢ ^Pd`PVèŠâä üœVèŠâøüŠ√ .èåý≈ ¼ èÐv èi˛ © ¬ Šv 11 .èåý≈ ¼ èÐv èiXPd ³ `˚ı± a b ô ≠ ¢ ¢ ü©íÐvèÐv ¢£©îŠâ¡ ü©büŠ√Uü’Š ½ ¿`^P È © ≈¸ .èåý≈ ¼ èÐv èiÄ PŽ ŠâŸ∫ XPd a aî 4 Ôý .¢≈ .èåý≈ ¼ èÐv èi³ üÂ◊ä Ä PŽ ŠâŸ∫ a b ≈a ³ Pîä èÁ ¢ îÖÐ√ ¢ ¢èŁm ¢ íÐvèÐv ü©büŠ√Uü’Š b vm ø © ä ≠ √ ≈ 12 .èåý≈ ¼ èÐv èi³ üŸ“t ³ üÂ◊ä a b b ≈ ≈dè .: ñŠ v  ý .èåý≈ ¼ èÐv èiŽ ∫üÐ√³ üŸ“t a ˙ b 5 .èåý≈ ¼ èÐv èiíŠ PòýË≠èŠâø VèŠâä üœ a v ¬ Šv .òÓý≈ Ä ±Pdbèn ˛© ∫üÐ√ † ˙ Ž .èåý≈ ¼ èÐv èiíÐvèÐvN Ž íŠ PòýË≠èŠâø a dd v .èåý≈ ¼ èÐv èiîŠâЬüª Ž ∫üÐ√ a ˙ .èåý≈ ¼ èÐv èiUü’ŠÐ¬PíÐvèÐv dN a Ë d Ž 13 Óý≈ ½ `dbèn ˛©îŠâЬüª ò a Ë¡è ≠PUü’ŠÐ¬P .èåý≈ ¼ èÐv èióŠ Šâ Ë a .èåý≈ ¼ èÐv èiòNŠ√ îŠâЬüª a ‰ .èåý≈ ¼ èÐv èid`Ž èr óŠË¡èŠâ≠P a d .èåý≈ ¼ èÐv èiVè− UèÐv Uà PU òNŠ√ a t ` ‰ 6 .èåý≈ ¼ èÐv èi_`îp d`Ž èr a d 14 .èåý≈ ¼ èÐv èi³ èÅŠË”t Uà PU a b ` ± .èåý≈ ¼ èÐv èióŠ a ËÁ P_`î p .òÓý≈ òŒ VdYüŠÈЬ ˛©VèŠv d`Pbèn ˛©³ èÅŠË”t łm b ± ËÁ P .èåý≈ ¼ èÐv èiUü’Š≠PóŠ a Ë .èåý≈ ¼ èÐv èiXèÖÐIH d bèÅŠË”t a ȱ ³ 7
  • 2. 2 5:2-15:1 òýNË≥ Ã˛ƒ üšØ ï~nèm ïÖŠ√dŽ ¢ ^îà≠P W`H V` ïC© È©.èv üšØ ïäv VUŽ ]üÁ üý√ U© d büŠ ä d ± .èåý≈ ¼ èÐv èidŽ ‡ŠÈ≠PUü’Š≠P a ˙ Ë 15Xèv èiïłÄÐ≈ ^I üý√ d`P .˛´c£©PîŠâð ü©¢ ê V` 21 .¢ ä N P ȯ ¬ þŠÐv ŠvP šØ .èåý≈ ¼ èÐv èi³ èNý≥dŽ ‡ŠÈ≠P a bâ ˙büšØèâH ¢ ³ P ü© bü´ ≠ ¢P V` ïC© büŠÈ© .èâÔ®* üŠ√ ä´ © b ü ä¬ Èð ä d .èåý≈ ¼ èÐv èiÄ üÁ·Š√ ³ èNý≥ a a bâ Í.èj¢TU aèŁÄ≈¢ √ à ½ äø .èåý≈ ¼ èÐv èiúH üŠHÄ üÁ·Š√ 16 a ø √a ý ® ± ¢ î `Pî ½ º˙‡≥ ˛©òËä ï ©büŠÈ©22üð√ V` èåý≈ èŠvèâЬ •ł◊ üŁ ä ä Á ¸ √ v m Ð ¬C .èåý≈ ˚lü− èióŠ≈˙≤úH üŠH š µ ø√ ®Ä ø ï ¢ ¢ ¢ üšØ Pdê ïC©èjüšØ büŠ√ V` 23 .P üšØ •ł◊ † Šv Ã≠ © ä È √ ý≈ bè ˛©üŠ√ óŠ≈˙≤ .òÓ n ŠvPÎíŠ Püä√èN I ü©^Pd`P.˛´c£©PîŠâðü©ïłÄÐ≈ ê ©üšØ ï~nèm YdPüäÈ© v H Å∫ ¬ N ŠvP£ .°Š¯šl ¢dè|√ ¢ Xèv ¢* ñŠ ü©üŠ√ ý ð ø ä © ËÂ≥ √ (Í¢ •ý≈èt cdèÅšÆ PîHÎòäË·Š√ íŠ Püä√èN ∫)*Í.¢ °Š¬UXèv èi šØ m Á v H ÅI ´ ä È ä ’®¢ ¢˙º ¢ îä `PîÁ üý√ èjŁm ¢ îä Šä Ä Ł± úH üŠH¢ © ý− © v m è ø â¯v † ø √ ¯t 24 bü´ ≠ ¢ Uà PU °Š¯ÃüšØ °Š¯ý−ð√ VUüł± êUà PU ¢ Xèšl£Ð¬P17 ü ø ` v â ý ` ø võÁ ` ¢ óŠ ° Šâ ∑ © ≈˙≤ ³ œ 25 .è ≠ £©SüÐÈ¡ òýËšØè Ь ü©óŠ≈˙≤ û√è ≥ ¢ °Š¯n íÐvè .°Š¯ÃüšØ °Š¯ý−ð√ VUüł± ê¢è ¢ dè Ω£´°Š¯n íÐvè ü© ≠  Šâ Šâ ÐÑ © Ðv v â ý ä Łm é â v √ È ý ÐvúH üŠH d`P .èå® ïäv û”Öý ò‰ä Ł ¢ ^P úH üŠ√ ê¢ üšØ íÅ °Š¯ý−ð √ ¯m ø ∞ â √ VUüł± ê¢ üšØ Pî ð ¢ ñ ≥ ¢ î √ ¢ ¢d î ¡ Ë ø√ d øH ýä v√ v √ ý ä Šâ¬ © Š ø ÖÐ © ä Ø Šâ Èš .èŠvUXèv èiÍüŠ√Îü©ïłÄ≈ ^P¢ ä NÐ ä √ .°Š¯ÃüšØ v înP@˛©b à Pü−Š¯ð òÐËØŽ n ¢ ¢ ¢ ¢ üŠ√ `  v š î Ã≠ © ä ”n ø È È (½ UT` èŠv)¦ ÃPîŠâð ˛©üŠ√ a ù√ ¬ ÷¨ ½ ŠÈЬ ¢ ï Uü’Š üŠ√ °Š¯n ¢è Ž ¢ Vè Uè ùŠ√U`˚˜šló † © Šv ≈ √ ä nd © − Ðv Š (7-1:2èuü≠) tò¿˚−≥ îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©üŠ√ .P üšØ PîŠâð °Š¯n bà èj ˝ © ù√ ¬ ¬ ` 2 ù√ ¬ ËÂ≥ W˙π^P¦ ÃPîŠâð ˛©üŠ√ .òÓý≈ óŠ≈˙≤bèn ˛©ñŠ üŠ√ 18 ü ä√ ¨èr ³ P 2 .¢ @°Š¯n ó“− `£Š¬ ó¨èr îä ł ¢ êÅ≤bü´ ≠ ¢ büŸ b √ à P t â± © kè ³ œ .òÓý≈ ˛ƒüšØ ˛ƒè}ø ˛©óŠ≈˙≤¢ úH üŠH ¢ ¢ YUè− ˛ƒ üšØ ° Šâ≠ à à ø ø √ Ã≠ © È t à šØ ¬ Š t büŠ ≈ šØ ø^P?¢PüšØ PîŠâð bè ≈ üŁ± Vè− UèÐv èi √Uü’ŠÎ¢ bè ®åł∞üð√ ¢ è .¢ òÃË´üšØ ï~nèm V`ïC©èåý≈ ó“r èi½ èÐv ^Pü©^PòšÆ ¢ ¢ YUè− šØ a ≈ ”ð ø tü©ùŁ± ¢ PüšØ ü”q °Š¯n _˚−≥ Vdèâøê ä èâЬ ¦ ÃPîŠâð ˛© ¢ óŠ≈˙≤ 19 .¢ òÃË´üšØ ï~nèm ¢ £ÞP ¢ *^îà≠P W`HóŠ≈˙≤ Ø š ˝ ý ŠvPTP`¢ ý ù√ ¬√ ø Ø š ø ¬ © d Í.°Š ¯šl ¢ @¢ ¢ ¢£©VîŁÄæü©^PóšÆ £©•œ ¢ bü´ ≠ ü©óŠ≈˙≤.èåý≈ ³ èáä PèåłN Pê H üŠHTP`¢èłmd YUè− à P Ã≠ © ä √ È √ ŠvU © ü b √ ∞ ŠvPúø √ √ ä t ü ≈© “− `£Š¬ d`P *ùŠ√U`˚˜šl Ä Ł±3 t ± .èåý≈ ïäv îä Âð√ ü©^P èv£©Vîä ≥˚− ` XUèv ¢èt V` ¢ ïŁm` ˛©ùŁ ø ≥ ≈büŠ√U ü’Š ü©bü´ ≠ XèÅý ¢ ó Š† â ä â ¥ ääÈ4 .¢ üšØ ³ èáŠ√£ð¬ üý√ PüšØ Xü”Ö≥ °Š¯n cdèÐv ¢ Vè− UèÐv ¢ ¢ ô b − © t Ãä © Ȭ Ãè}ø £ð¬ düπ ïŠâ„Á .èåý≈ èâšØèłm èv£©Â üÂä n ü©˛ È ý ä W ¯ ± “Ö≥³ Š¯Å d`P èÅä Ød ¢ büäÈšØèi YUü’Š XèÅý JdüΩ ¢ ùŠ√U`˚˜šl èiîä `PîÁ , ïC©åý≈ èšld òÆ ² üµ W˙π ^P úH üŠH Ä Ł± 20° Ëš © ≈ ≈P ä √ Š v m è šW ø √†PîŠâð ¢ üŠ√ ïC©èŠâ©½ ºèŠvdU ¢ ³ Pd`P, èŠâ©VèŁÄŒ ü© ½ ·Š√˚− ¬ © ¸ ø b Šv † ¥ cPÎ, è ®¢ ¢˙º ^Pd`P .èŠv@˙flä °Š¯n Ä PüÁ ü©úH üŠHïýâ− ˙º √ ¯t ä ý− P √ a ± ø√ ø½ ŠÈЬ ¢ ïŠvUü’Š V`ÎïC©è ® ä bü’ä≈P 5 ?¢ ò‰ä ü©ïC—˛©¢üšØ† © ≈ ¢√ šØ √ Łm ä √ ø ä √ Šv ≈˙≤,úH üŠH *¢ ¢ Uà PU ¢ ¢£©SüÐÈ¡ èv üšØ YüŠÈЬ Y˚˜ý èióŠ ø √ þŠ È ¯Ðv © ` ä ¨W˙π òæI °Š¯n b`£Š¬£◊ý ¢ òÐËä ïC©büŠÈ©.èjüšØ PîŠâð °Š¯n ˚ˆ− ó÷ P ≈ä ¬ √ ¬ æ Ø k .¢èåŒ š ◊˯ m ËÂ≥ ä .ïÐâÁýä n èiPîÁ èŠv (ñŠ )˛ƒèðv ^îà≥òäË·≥ ¢ ùŁ± ñŠÂ © Ë≥ fi≥ ËÂ≥ Ø ý d`P PîH ¢ ¢˙π ³ Ã¯Å d`P W`d ˛©ñŠ .¢ ˛ƒì ®òÓÐ≈ W`H ˛©PîH ïŠv ^îà≠PW`H Á ø Ê√ ° m Š š d m Á d ͽ èŁÄä ΰŠ¯šl òäË·≥ ¢ Xèv üŠ√ üŠ√ a ≈ © ä .°Š¯šl ¢£©Xèi¢ PîH ³ èŠâ≥dU¢ bü´ ≠ ¢P`¢d°Š¯n èŠâä H ïŠv ¢ ˛ƒìnü©ñŠ √ ý © Áb m © ü ≠ ä šØÈ ¬U šØ ý ËÂ≥ 14:7VèŠâ·ÂŠ √ ¢ °Š¯å® ˇ YdPüäÈ© ŠvP ´ d ê d`P ,èåý≈ Vè− UèÐv P˚¥`H èiíŠ ÃP˚¥I Uà PU .¢ TP` ¢@¢ ³ Pîä èÁ ¢ Uà PU èâŠÐv èiUà PU t U ⬠P ` šØ √ ä P ø b v m © ` þ¯ ` ËÂ≥ b m ≈ ≈ ª Š 4-40ñŠ íÐâ¡ ³ P˙ÿŒ ì ð èiïŠvUü’Š (óŠËfl )?`˚˜šl ùŠ√U`˚˜šl Š ˚ ŠvP¢ ä √ ¬ Ë .èåý≈Vè− UèÐv ïŠv íÐâ¡ Sèt dPŽ š l ê ø ¢üšØ PîŠâðñŠ ≥ t
  • 3. 22-6:2 òýNË≥ 3 ¨¢ °Š¯nÎ ¢ èâ’®îä ` PîH èšld °Š¯n òÆ ˚ı≥ úH üŠH ê ¢˙≤√ä šØ ý v Á m š ø√ ý ä v √ ˛ƒP˙ÿŒ £ð¬ ïŠvUü’Š òÆ ó÷ ½ ŠÈЬ °Š¯n ïuìr ¢ ïŠvUü’Š ä m ≈ š † © ≈ 6ò‘® ©PîH ½ º˙‡≥ ˛©òÐËä Í.* èŠv ìÐv ¢ °Š¯n ˚ı≥ü©¢ c˚˜C≥ ˛ Á¸m ¬ ø ȯ þŠÐv Š ® ê bè d`P ¢ óšÆP òÆ üý√ °Š¯n bü≠P` ¢£© ó èm ŠvP šl šØ š √ ä à a à .˛ƒüšØ Ydüð√ W˙π^P½ èÐv ïŠv ˛ƒüšØ ¢ íŠ ÃP˚¥I ½ N HY˚˜C≥ d`P èj¢@¢ °Š¯n •Ł◊ý © ⬠P †≥P Š √ à Pø ≈ ä m š Í.èjc£©˛ƒP˙ÿŒ òÆ`£ð¬bü´ ≠ ü ¨ Xèr I ý¡ èibüłNÐ≈¢ °Š¯n ó÷ ½ ŠÈЬ íâ ◊ Ôä ä ˬ † 2 : 5 .Vè|ŠÈ≥¢P ¢ büŸ¨èr ïC©PüšØ Xü”Ö≥ ïŠv Ä Ł± ü©ùŠ√U`˚˜šl 16 ø ä √ † Š © NÐ ÷≈ ^P ï ©Ä Ł± .PüšØ QЯÁ Á ½ ’Ð≈ V` üý√ ¢ è è Ь ]ü¡üŠÈЬ Ø Šv â ò˚؎ n ¢ êÅ≤ ò¿˚−≥ £ð¬ düπ ïŠâ„Á ¢ ùŠ√U`˚˜šl Ä ý¬ ±ä¢¢ ł C† èâ ɪ † ä š ä Ð î © kè ˝ √ Š ¸ 7 ø büŸ¨èr ³ P ¢ ùŠ√U`˚˜šl ½ ¿` èi¢ üšØ PîŠâðd`P .èåý≈ èŠâ≠ ³ èŁm ¢ b b √ ä Š¸ ä √ ¬ ü©cdèâø ^H¢ ^HïC©èŠâ©½ ºèŠvdU ¢ ³ P d`P èŠvìH ü© büŸ¨èr ý Pä √ P ¸ ø b Ðv Ôý ô £ ≈ È¢ ïŁm` ^P .¢ ¢ dŽ ´Sèt`U ¢üšØ PîŠâð ü©ïłÄ≈ ^P Ä P ø √ à ¬ NÐ a ø ¨èr òËØŽ n ³ P ¢ ùŠ√U`˚˜šl 8 .èåŒU £ð¬ ½ ¿` ù©êþ≈ ¢ büŸ Ð š î b ä √ Š Šv ¸ ŠâÔ˙ÿ∫ ˛©Sèt `U°Š¯n ]P˙πP¢ ^Pd`P°Š¯n ó † ä © ÷¨ ½ ŠÈЬ ¢ ùŠ√U`˚˜šl √ Š ˙Ôð≈ ¢ bè ®łÄÐ≈ V`ïC©îä ü…ž ¢ YdèŠâ− üšØ d`Pà èŁm Ä ø óý≈ ÎïC©è ® šØ ïN `ž v U ø ø ` † H ≤ H Œ è ¢£©íý¡ ü©büłN≈ ¢ Xè ý ¢ ˙ÿ∫ ó®¢ ^P d`P ¢ó i√m ä â ◊Ð Ôä ä Å≈ © ˬ ø © Í.b`£©VîŁÄæ ü©^P£©Łm òÓÐ≈ °Š¯n ïC©v à èâЬ ¢ £©üý√ ¢ ïłÄÐ≈ è èý ` ý Ô÷ @ ”n N Ł P a à ï U© Ь Áüð√ ½ èÐv ïŠv ˛ƒ üšØ ò‘® ÖŠ√dŽ ¢ VèŠâ≥£Š¬ òËä ˛©PîH W˙π^P 17.èŠvU m bü’ä≈P,¢ ¢ bèšl`Ä Ł± £œ ½ èÐv ˛©Vè− UèÐv ó¨èr ò˚؎ n V9 √ ”|ä ø † äø a â t Ðî à .˛ƒ üšØ Yd ^P V` d`P .èåŒU ü©cdèâø ^P. ¢üšØ ü”q °Š¯n _˚−≥ ¢ Šv √ à ˝ ä √ ý ˬ ÷Šð ¢ cdè ø P ä≥ © b ý Ã≠ Ôł ^H d`P ìłm ¢èt ¢ ³ P Vdèâø V` d`P .¢ üšØ ¢ © È È â ý à ¢`d½ ’Ð≈ V`.èŠvU˛ƒèâøèv`ddPŽ dPŽ d`Pïmüä√ °Š¯n ïC≥PdÎ 18 √ ä † ©cdèâø ^P V` 10.èåý≈ ïłÄÐ≈ V` £ð¬ bè Ł èŠâ´˚ˆþ≈ £©Łm £ð¬ ïC— ä ä d d ü ý N ∞ è Łm ¢ ¢ bNł◊Ð≈ ¢PíÁ Pd.òÓý≈Ž P`@˛©Ž `îä PóÁ d`P Ã≠ © ü ä ¬ m È Èð I d P d v ∫ ïłÄ≈ d`P¢@°Š¯n ˙Ô™ P V`Ä Ł± 1 1 .¢üšØ ¦ üÁ îm ¢ £œŒU NÐ Ã P√ ^H † à ^ ± √ å Šv √ Ð ïäv ò“áý ü©³ PI¢ ïŁm`˛©¢èŁm˙≤¢ ³ PòÓý≈ òÆd `d √ b ø √ ä ©b š æ £©£I ¢èt ¢ ^Hüý√ èŠvèðv ^èðv ¢ óŠ≈˙≤bèn òäˬP ü© d`P,èŠâ©VîŁÄ ´ ä È ≥ © P © ð 15: 13VèŠâ≥£Š¬ Í.è|ø cU îv P ≤ ³ ≠ ä ø P ‚◊ý Ë¡ ä ð ≈ dŽ ä ü©^H˙I d`P bèÐâH, èvüµ ¢ °Š¯n ^H£©SüÔ®¢ òýËŸŠ ¢P Ȭ ¸¬ a ± Ð î b ä Á ° Šâ≠ YU½ Š Pîšl °Š¯n Ä PüÁ ü©büŸ¨èr ò˚؎ n ³ PH¢ PîH ³ œ12 .èŠâ© √ m èv@ùð√P` ¢ ˚ı≥ èióŠ≈˙≤ d`P úH üŠH äP ø ø√ ¢ VPdY˚¥`Uó¨èr V`³ œ.à èŁm ïäv VdèÐv`U^èðv ¢ ùŠ√ U`˚˜šl óý≈ ïC© ø ° Šâ≠ ` © Š HúH üŠH ïýâ− ˙º èiîä `PîÁ îÖÐ√ ¢ ¢˙≤ ¢ ùŠ√U`˚˜šl ø√ ø v m © ä √ © Š 19 ô È ~n ä ¬ .¢ ü©ê¢P ÈðòšÆ d`U¢ ¢d°Š¯n ˚ı≥ ¢ úø üŠ√ d`P.èŠv@˙flä ˙Ôð≈ °Š¯n Ä PüÁ ü© © ä šØ È © P √ a ± P ¢ √ ä − ý≈ ˛ƒ@ùŠ¯ð ½ è ï °Š¯nïłÄÐ≈ èŁm •þ≈HÎè ® ø ^P ¢ ïýâø˙º 20 .òÓ Ã P ¦ v a Ðv Šv ¢ ¢ ü©˚ı≥ ü©^H¼ èÐv bèn ¢ üŠ√ ô ≠ È Pa © Nü©ïłÄ≈ ïC©è ® Łm ìłm ü©íŠ ÃP˚¥I£©¢ •ý≈èt ü©bèn ˛©^Pd`P ü© ü©úH üŠHïýâ− ˙ºèiîä `PîÁ îÖÐ√ ¢ ¢èŁm ¢ ó¨èr ò˚؎ n 13 NÐ d`P.è ⬠P ≠ ø√ ø v m © ä ”m √ ł Ðî ¯šl ¢ ˙≤Ä P¢P`¢£©¦ − ü©˛©¢£©íý¡ •ý≈èt ü©bèn ˛©^P d`P ü©ïłÄ≈ ^P èŁm •þ≈H Î è ®d`P èŠv@˙flä °Š¯n aPüÁ Í.°Š Ã È ´ a ≠ ä ùµ √ √ ä â NÐ P P √ Ä ± Šâ≠£œ •ý≈èt ü©bèn ˛©^P d`P ü©ïłÄÐ≈ d`P èåþ≈H úH üŠH Ä ý¬ 21 N P ø √¸ ïC©¢ °Š¯n ¦ ìý ˛©ïłÄÐ≈ ^PùŠ√U`˚˜šl ïC©büŠÈ©.èŁm R≈ ü©˚ı≥ £œ šØ ^v N Š èåÐ Šâ≠ © Š ° Šâ≠˙≤¢ ùŠ√U`˚˜šl ïC©PüšØ Xü”Ö≥ ü©^P³ œ22 .èŠâ´ìłm ü©íŠ ÃP˚¥P ⬠¢ XPd@°Š¯n òÆ ˚ı≥ üý√ bü’®äv °Š¯n ê Ł± d`P.¢Pž dèn ü©^P ø P š ï v† ýÄ ≠ UV` üý√ .¢ èŠâ´³ Ь Vè− UèÐv èiïŠvUü’Š,^à ìÁ èâŠÐv èi^PîÖÐ√ ¢¢èŁm Ø ° t š ≈ ` m þ¯ © ä√ Í.èâšØd ä •ý≈èt ü©bèn ˛©^P d`P ïłÄ≈ èåþ≈HúH üŠH îÖÐ√ JdüΩ ¢ ^P 14 NÐ P ø √ P © Š¯t v 1:11õ üšØèŠvìÐH ˇ °Š¯n ¢ ùŠ√U`˚˜šl 15.èŠâ´ìłm ü©˚ı≥ °Š¯n ½ ¿` ¢ ½ Pd £©¢ © Š ¸ © a ≠
  • 4. 4 14:3-23:2 òýNË≥¢P óý≈ 8 ? ¢ ³ ü©TP` ¢ £©V èj@ü©óý≈ ¢ Ä Á Á ¢ PîHä¬ HÈð šØ b √ ä P H ø †›ª © Á m V`£ð¬ èâЬ ˛©½ Š Pîšl òÃË´YU°Š¯n Ä PüÁ d`PèŠâ´dž ¢ ¢ ¢èŁm bèšl` ä ¸¬ a ± U Ã≠ © ä È √°Š¯n ½ ÊŠÈÁ † ± ïC© `£© ½ Ьèv ïÖŠ√dŽ ¢ SèÅ∫P d`P bü≥èiñ ∂ ¸Þ U © Ë◊ ¢ Xèv ½ ˚∆èv 23 .èŠâ´ìłm ü©ïuìr ¢ íŠ ”j£© üÔł∞ ü©ïC—^P © äa ä © â ž d Łm Š * ½ ä ËÂ È ËÁ≥ £© £ð¬ Xè ≥ý’® Ø a ≥ Ôt¢ ïŠv ¢ ¼ èÐv PdèÅšÆ Xèšl£Ð¬P9 .c˙Ôð≈ ]˙π˛©PîH SI cdè ÿý≈È š m Á U H ^P .èŠvì ® T P` a˚∆èv ñŠ ¢ PÎ .èŠâ´üšØ óŠ èŁm àPîH £´ ïC©büšØ èâ’®¢ óý≈°Š¯n `U ïäv Ä Š ˙º ü©¼ P@¢P ¢üšØ Á P m ý ø ¸¬ a ä¬ Ã Èð √ .PüšØ Pdüð√ V`èåý≈ è ®¢ä büŠÈÐ¯ä •ł◊® ± W˙π √ v üŁ© þ± ≠ √ ä √ à ≈ Ã≠ ©¢ büä√èâł ¢P `¢èŁm ¢èðv bè Š ¢ ¢ Xèšl£Ð¬P üý√ èâšØèłm È ý¾ èiü©*büýÈÁ dUÄ P10.¢ è✠©PîŠâð ü©UT`P¢ b`˙ÔýËða ± a šØ ý t£ ¬ ø ¬ Xèièi¢P` ¢U ïʼnýðЬ èNä ±üŠ√ Ȭ ≠ äŠ ¯â âXèÅý ¢P` ¢U ïäv íåð≈ ¢P .¢ dèŠN ý Yž è “i¢ ¢ ¢Pž ≈≠ ä¬ ÈŠ ÔN Ø â¬ d Ã≠ © ä ≠ U ∞ š ł È È (28-19:1èâ±üŠ√ ;17-15,9-1:3èuü≠ ;8-1:1) ä .èj¢èŁm èŠvUìŁm°Š¯n R ©¾ èiü©büýÈÁ dU √ à P @£ a ± °Š¯n ³ èÐvèŠâЬ ¢ ïŠvUü’Š èNä ±üŠ√ TP` ¢U ïʼnýðЬ °Š¯nbüä√U ³ PHI b © ≈â ä¬ ÈŠ ¯â b¢ ½ èÐv ^P Í °Š¯šl üŁ±H ]˙π ˛©PîH SI cdè ÿý≈Î 11 ©a d Á U m H ≠ büšØ è ŠU ï ‰ýðЬ ¢ ˛ƒè ü©óý≈ °Š¯n °Š¯naüÐÈÞ ä ðv H ä P ˛ƒèÅæ@è ®£©dè|√ ¢ èNä ±üŠ√ 2 .èŠvU £©`˚− èâŠU Y`èâ≥ ð ä â √ ¥ ä¬ ä ý≈ Î ¢ òÃË´ ¸Š ˙¿ ½ šØè Uè H šØ 3@îÖÐ√ c˚˜C≥ ³ œP Š ° Šâ ⬠Š¯â ø ý ½ ¬ m ø Ȭ PîH ¢£©ïÐvüý√ ¢ büšØèâH ¢P ó Á © ä´ ä ð @Ä ¬ † − Ðv P t ä≠ È ÿ‰ý © √¢üÔ®¢ ¢ büŠÈý üŁ± ˛©^P °Š¯n ¢ óŠ ø Ł ¬ Ø š Ëflª ¢ •◊≤ TP` ¢ √ ä ä¬ .è}≠ ¢UY`èâ≥V`W˙π^PÍà èŁm üšØ ïŁmüýÈ≥ ]˙π ˛© ÈŠ ` N äïʼnýðЬ ¢ Rd`P ^H à≠P W`H ü©óý≈ üý√ V` büšØ °Š¯ ä≈ ûÃT òÓÐ≈ ¢ ¯â ø @ P î d H √ © šØ ⬠Ã≠ © äïävPU V` d`P ¢ dèŠN ý ¢ ¢ ¢£©]èp ü©ïävPU V` 12 .èjcU È √ büšØPd ˛© ^P `£© dPüŸšÆ VPd ¢ ¢ îä `PîÁ Î Ã≠ © v m È 3 ®ü©*³ è P¢P¢£©ë ø ï üÔÐH ü©d`P¢ èâŠUP`˙ÔÐ≈ °Š¯n ¢ W v ÔN © ∞ ∂ W˙π ^P,à è Ь ¢î øü© šØ ý¬ ÈÔ ýN ä ł kP¢ t ≈ dè|√ TP` ¢dè|√ °Š¯n P£◊ ð ä ð √ ` â … Šâ ä H Ð≈ √ à @ ä Ô÷ Í.èj¢èŁm èŠvUìŁm °Š¯n R˛≠P`¢ ïäv ü©ït üÔÐH¢ ^PïC© è ® P ÈŁ ≈© 3 : 40VèŠâ ·ÂŠ√ Ø Í¢ èšld š ¢ òËä VèŠâ·ÂŠ√ £©üšØ Ä πèÁ≤ ü©èâ± üŠ√ ¢P` ¢U ïʼnýðЬ büŠ√ ä Ь √ † Ä ä ≠ ä¬ ÈŠ ¯â ¢ èâŠU ïʼnýðЬ ü©üŠ√ èNä ±üŠ√ šØ ý¬ ¯â â ˛©^P d`P .èåý≈PüšØ dèŠâý ¢ bü≠èÐv ¢ ¾ ä¬`P ^èÐâ≠ èièâ± üŠ√ 4.è ® ¬ø ©¸ ä (22-21:3èuü≠ ;11-9:1ù¡˙≤) ü©î − ò“}ä Ł d`PbèŠvN þ V`d`P.èåý≈ PüšØ è}≠ ïʼný ê icž ÿł °Š¯n ˙ÿ® æ ȱ î žv √ ŠvPè ˙ ∞¢ ¢ ¢ *ïʼnýðЬ ¢ èâ±üŠ√ü©üŠ√ ïC©PüšØ èáŠ√PÄ ý¬ 13 à ≠ © ä ¯k È ÈŠ ¯â ø ä ¸ © äät ȯ ¢ ¢ ü©Y`èâ≥ ˛©èNä ±üŠ√ R≠ 5 .èåý≈ èv£©SèŇýtP PŽ Á düflÐ√ ä â ü ý ¯ îr°Š¯n Îè ® ä èâ±üŠ√ ³ œ14 .èŠv @^èðv ¢ èŠvdU bU£Š¬¢ íŠ ”j ¢ ^èðv ^@¢ ³ U£Š¬¢èŠvdUd`PïuìrPdüð√ èiïŠvUü’Š ó“− `£Š¬ ¢ ¢ ä ° Šâ≠ √ P © ³ ø â © P©b à √ ≈ t Ã≠ È°Š¯n d`P cU ïʼnýð ÔŁ ¯â ÷H ° Šâ≠ ≤ Å ¯â ÔŁ ÷H C ≈ ý Ь ¢ üý√ ³ œ b`U ï ‰ýðЬ ¢ ï ©°Š¯ ä≈ ûÃT ^P ¢ ¢£©d˙¿Iè büšØè H ¢PR≠ Ä Ł± 6 .¢ ¢@¢ bü¡ìr ≈ √ ý ý ≈ √ ý ý Pø √ Ô ä Ȭ P i â´ ä ð ü † Ô? èŠv @büŠÈ©¢ ¢ ¢ ïʼnýðЬ ¢ •Ł◊H üý√ ˙Ôð≈ üý√ .büšØ ³ èâ◊≤ è|øH P à ≠ © ä ¯k ¯â ø ≤ È ÈŠ Wý P .èåý≈ èâŠUïʼnýðЬ °Š¯n ³ U£Š¬¢èŠvdUü©³ PèNä ±üŠ√ üý√ ý¬ ¯â b à √ b â Í.˛ ù©¦ − ü©˛©¢`dü©^H¢ ^H¢ üšØ ¢ W˙π^P ¢ ¢ ¢ ïʼnýðЬ ¢ èNä ±üŠ√ *òæ`îp d`P* ò‰Š√˙º òÃË©7 µ ä© È P √ ä Pà √ ý’® È Ã ≠ © ä ¯k ¯â ø â È ÈŠ ¢P`¢ @üšØ ¼ ä¬èt Ä ø óý≈ ÎïC©è ® ©•œ ©³ P¢ èNä ±üŠ√ ¢P@ ≠ ä P ¸ † H √ £ ŠvUü b ä â à √ √ √ ýèŠvU¾ èiü©³ PHd`P°Š¯šl W˙π˛©ÍbüýÈÁ dUÎV`¢ °Š¯ ä≈ óŠË”á ü©üŠ√ R≠ üŁ± büýÈÁ dU a b ± é È ü ± √ à .èj¢èŁm © Wt è r ä Èš æ a ä ◊− ŠvP a ä æ düπ ¢ òäË·≥ ¢ Í è− ÎJÐâ≠èÁ Xèv ïŠv TP`¢dèi˚ˆ− ½ ˚∆èv ôÁ ê TP` ½ ˚∆èv © äØèâŠU£©ë¢ °Š¯n bü´ ≠ c£ÐH ü©bü´ ≠ ¢P üŠ√ °Š¯šl òäË·≥ ¢ èâ±üŠ√ ³ èvP¢P ý¬ kP ø ü ¬ ü Ôł∞ © ä W ä Ôł ∞ (11:10VèŠâ·ÂŠ√ üÔŒU)¢ èvüšØ SèŇýtP £ð¬ Šv šØ ý ¯ Ø .¢ V`£´òÐËš î šØ ØŽ n YUü’Š ò‰Š√˙ºïŠv ò‰Š√˙º ≈ .¢šäƒèðv °Š¬Ž Š˜Cł ˚ıýÁ≤ èŠv èv£©³ ºUü©ò≤U@èŠv èvüÐ√ž ÏèvüÐ√žÌòäË·≥ ¢ ¢ ö„≠˛ƒèvüŠ√ ïŠv ïʼnýÐ⬲ ˚ ± È◊ ä ° P ä U ä U ± Ø Ł š ä ä ¯ð òšÆ büÐ√è⩲ä èðv ˛©¢ ]˚∆ ˛©ïC≥èv î ∫èvP£ðH üŁ± V`£´òÐ˚؎ n YUü’Š óšÆPê òæ`îp ýñ ≈ ”ð≈ ä ä ¬ î ≈ ŠvP .¢ ÷ łŠä ¢ ˬ © .¢èn °Š¯ ä≈ èvüšØ Vîä Ž è|øHîÖÐ√ ¢ ¢èŁm˙G¢ ò‰©d`P¢ èŠâ©SüÐÈ¡ ü© Ȭ ýä ä v d P © ä ≤© √ Ø š
  • 5. 16:4-15:3 òýNË≥ 5 ¢ è匰Š¯n XìiòÓÐ≈ ïŠvÎïC©èŠvUÄ PüŁ± ¢ üŠ√ Ä ý¬ 7 šØ k a ä √ ¸ cU ¢ üšØ òÆ èáŠ√P ½ ¿ü≠P òº Ó èŠvU Ä PüŁ± ¢ üŠ√ 15 √ ä š ¸ a ä √ Í¢ ïäv ³ èÄý≥Püý√ èiPîÁ îä `PîÁ c˚˜ý ≠ b Ë èNä ±üŠ√ Ä ý¬ Í ¢èłm èv£© ¯šl ê d`P ¢N P üŁ± Xè Xè ý V` °Š¯ÅšÆd`P ∞ m v m Šv â ¸ ÃšØ ä °Š Šâä Ôł È ¬ i Å≈ 16: 6 Vèâ−ýtP ä ¯ .èŠâ≠£©düflä ≥ èâŠUïʼnýðЬ ü©üŠ√ ¢ È ä ¬ ¯â √ ä b P šP P ø ä ³ èÅæ@òÆ JdüΩ .èŠv@£ð¬`P¢ ˛ƒèðv îÖÐ√ ¢ ¢ ïáýðЬ üŠ√ 16 © ä ¯k ¯â ÈŠ þ łä ≈˛ƒüł± ò÷ `PH˛©ž è ð ò‰©ü©üŠ√ ³ èÑŠ¯− îÖÐ√ ¢ ^P ˙Ôð≈ 8 d ≈ b t © °Š¯n í|− ˛©£ýüÐÈ©ü©W`H ˛©PîH £ð¬`H ¢P üŠ√ d`P .èŠâ´ íåH ø ¬ d Á P ä¬ m Èð ® U ¸ üµ ³ t b m ≈ ¬ è ≠ à P d P ŠvP¢ b P Äèå® ü©½ © − ` bè− ˛©³ P d`P ü©büýÈ≥üœXèÅý ˛©èŠâä U£©Łm¢£ð¬ V`ïŠv ÎïC©˛ƒ@Ž P`@ê ø ³ èÅæ @¸ý¬ 17 .èåŒU¢üšØ ¢£ýH Šv à √ ý ¬P √VîŁÄæ ¢ètc˚˜C≥ üý√ £´ Î ïC©è ®¢ ^P ¢ ³ èÑŠ¯− 9 .èŠv ä≥ È Š P ø √ ä b t Í.büšØ ¦ üH ½ ’Ð≈ °Š¯n ¢ ^Pd`P¢ èâŠÐv è⊠∞ PdèŠâð P˚˜C≥ ^ Á† ± ø Ø þ¯ ý¯ ł ¬ Š š ± ≈ Ô÷ ≈ ý H ¯n ©èѪ°Š¬Ž Š˜Cł XèÅý ïŠv ¢°Š üý√ c£© Í.èjb`£ ˚ Łd`U¢ bè Š üý√!³ èÑŠ¯t ÎcPè ®ø ³ èÑŠ¯− ¢ üŠ√ 10 ø ≈ b − ¢b t ä √ ¦ Ãènd@˛©üŠ√ ù√ Ž P .¢ PüšØ è匰Š¯n XìièáŠ√P.èŁmüšØ šØ k (13-1:4èuü≠ ;13-12:1ù¡˙≤) ¢ ¢©¢ènŽ @¢ ³ èÑŠ¯− °Š¯n í}ä Ł ü©üŠ√ W`H Ä ý¬ ≠ Ôâ ä d P ø b t ÈŠ √ ȱ d¸ š ”â© òÆ ¢P ^P d`P èv£©VîŁÄæ òÆ ü©PîH îä `PîÁ c˚˜ý Š ä š m Á v m Šv Ä ý¬ .èŠv èå®äv •ł◊® Pdd`P³ UùŠ¯kèłm ¢ üŠ√ 2 .òÃË´ ¸ ï ½ a b √ ä 4 13: 6 Vèâ−ýtP ä ¯ Íèv£©½ UèÐâª˛© ä a ³ èÑŠ¯− ¢¢ ¢ ³ èÄË≥P èi^P Ä ý¬ 3 .ò– QÔÐH ½ ’Ð≈ ¢P b t à ≠ © ä ¯k b ý È ÈŠ ¸ k ü ≈† ød`P¢@¢˙º˙Ôð≈ .èŠâ´ìłm £©ž üÔł∞ ü©üŠ√ ùŠ¯~ÐvPÄ ý¬ 11 √ ¯t à P ý− d ¸ ïC©£©óŒ ü©b`˙ÔýËð ³ Püý√ ¢ òšÆ èâŠÐv èiPîH üý√ £´ C©è ® ©@ ä m ¬ b šØ þ¯ Á PÎï £ P¢ m √ .¢ ë ¯n ½ ≥îÁ ˛©^P ô k °Š † m È Í.°Š¯ÃèŁm ³ Ь bèŠâþ`d V` v ° ¬ èŠvUÄ PüŁ± ü©^H¢ üŠ√ 4 a Pä √ ½ èr`˚− ˛©½ ≥îÁ ˛©üŠ√ °Š¯n íŠ ”j a ¥ † m â (15-14:4èuü≠ ;15-14:1ù¡˙≤) òšÆ ˛ƒ`d ]˚∆ ³ èáä P ïC©¢ èåŒ °Š¯n * £Š¬£◊ý ïŠv Î þ b √ šØ k ≈ â â ÃèŠvU£©îä Ь °Š¯n îŠâ¡ ü©èNä ±üŠ√ ïC©˛ƒüšØ Xü”Ö≥ ½ èÐv ïŠv ü©üŠ√ 12 a ^PüŁ± ¢ Xìiê š l ¢ PîH ïCœ,è⊣ °Š¯ ä≈ ¢ ø ŠvP˚ © Á ~Ðv ý¯m m øüŠ√13 .èŠâ´¾ ü≠ ùð√P`ü©íŠ ”jüŠ√ ¢ ïŁm`˛©ùŁ± ¢ èŠâ´ a â ø Ø š 3 : 8 Vèâ−ýtP ä ¯ Í.°Š¯ ®ä ¢√ ≈ ¸¬ ø â ∞ ÃXèv Xü◊ä ˙‚©Ä Š ˙¿ ¢ íŠ ÔŁ ¢ üšØ ¢ ˚˜ÁÐ√ ¢d °Š¯n ½ ˚∆èv èŁm£I £©Łm¢ °Š¯n ó“− `£Š¬ ˚ˆ− ^îà≥ü©üŠ√ ³ èÑŠ¯− Ä ý¬ 5 √ ý”ł Š Ö šØ Èm a ä ´ è ≠ t æ b t¸ äb`îm˚¥ ˛©˛≠èâ„ä d`P ³ ü≠HÐ√H bà èjïŠv d`P ..èáÐ√ èŁm °Š¯n bà èj¢ PîH üý√ £´ ® ä ùŠ¯~Ð ` © √ vP 6 .è ® © £©Pž Ô® ¬ ïC—îä ”Ðv ˛ƒè ýËä P ¢ ¢ ˙ £ð Łm â à ¬ © ý√ b üŽ ` d Á PÎè ¢ m à U © Ь˛ƒüšØ ò‘®˛©PîH ¢ ïÖŠ√dŽ ¢ òËä VèŠâ·ÂŠ√ 14 .¢ Ä Š ˙¿ ¢ Á ø m Ø ¸¬ ø š Ø k š ≈ Ã≠ P È ÷Ëä Ø þ¯ ¬ ,¢ è匰Š¯n £Š¬£◊ý ïC©¢ ^I?büŠÈ©.èŁmUü©¢ üý√ ¢ èâŠÐv èi łŠ š à ïC©˛ƒ üšØ Ydüð√ W˙π^P ½ èÐv a ïC©èjcU óŒ ¢ c˚˜ý ü©büý¯− ˙º ¢P PîH m Ã≠ È Šv Ȭ m t äð Á äØ Èš â ä √ ¢d ]˙π ˛©dîä Ÿæ îm˚¥ ˛ƒèâ„ä îm˚¥ ³ ü≠HÐ√ HÎ b ü Ž d 15 ¢PV``P¢ @ïäv ¾ üł± ü©˚˜ð c˚˜ý ¢ b`˙ÔýËð Ȭ äð √ à P a Šv Šv ø ¬ ý Ół÷≈ ¢ Yî bU£Š¬˛≠P` ð YUü’Š ˚˜CÁ ¢ íŠ ”jîm˚¥ ó © ä ³ ≈ Šª © â ´ Ô÷ ≈ ý H ¬ ý≈ Í¢ °Š¯kèåþ≈P¢ £ð büÔ èšl Ł v .R≠ ü 12.1 1 : 9 1 düÐ√Žd bÄ Ôý šØ £ îvŽ ≈ ³ P ¸ý¬ .¢ ¢ddPŽ ´˛´ ä I °Š¯n c˚˜yîä P R≠ d Š v ü 16 † Ð Ã P √ ø ˚ v £ ŠvP ¼ Ô™W˙π ˛©˚˜u ˛ƒ @˙flä òäË− `d Ž Š˜ý YžÐ¬ ê ü© ïC≥èv î ∫óŠ≈îu .°Š¬£Š¬£◊ý ^îà≥ b`£Š¬£◊ý ä ≈ ≈
  • 6. 6 7:5-17:4 òýNË≥˛©bü´ ≠ XèÅý üŠ√.è}≠ ¢U YUèâ≥ ˛©Y˚˜CÁ ¦ üH °Š¯n ü ≈ ä¬ ÈŠ ä б^ Á ± bü´ ≠ ³ PH¢P`¢dPŽ H ˛´ ä I °Š¯n ê c˚˜yîä P ü b ≠ ä £´ îvŽ √ d ~n Š v˛©üŠ√ 24 .èŠvU eèÜ− ¢£©èåłN P ü©büŠÈЬP£Á d`P büŠ√dèÅŠËЬ ø © ∞ ± à † ø Ã≠ © ͲƒüšØ Ä ŠÈ›ä√ òäË− `d¢ ¢ È ≈ ¯nü©b`dèŊˬ XèÅý R≠ .°Š¯Ã´íŠ Ôð °Š ïŠvdüH êXèÅý °Š¬˚˜CÁ Ð ≈ ü â â µ ~n ≈ Ð ± 2 -1 : 9VèŠâ·ÂŠ√ ¡ â◊≤× P˙≤P ¢ ó‰ ú”ýÁ üŁ± R≠ V` .¢ `˚− èvT ^èðv ¢ üŠ√Z © ü é È ¥ä © ä P ˛ƒèÅæ@ .èŠâ©`˚− èâŠU YUèâ≥ üŠ√ ¢ ³ U ^P 17 ¥ ä¬ ä ø b¢ °Š¯n UdUd`PúŠÈ”|ý îŠvî− üý√ × ·Ð√ d`P.¢ ìýЯn °Š¯n úŠÈ≠è|ý d`P Ð√ √ t ô Ôý â ≈ √ bü≠U ¢P óý≈ ¢ ïŁm` ˛©ùŁ± ¢ ˛≠P` ¢ @î~Łm ½ ’Ð≈ ½ šØè− UèÐv ä¬ H ø Èð šØ √ ä P † †t ý £Þè H ¢ ½ P£ÞP¢ bü±`H îÐv × ·Ð√ d`P.¢ ³ Š¯ł ≈ ¬ ≥ø a ¬ ©°Š¯n ³ P.¢ â b Ô ý d ô Ô≈ ý°m ` ¬ îvd ¬ Í.à Tò“ŠvîÐâý °Š¯n büŠÈ´ ä Ž òäËðPd`P ü©× Š√˙≤ ¢ ³¨ès × ·Ð√ d`P .¢ ìýЯn °Š¯n YdèÅŠËЬ ˛©˛´ × ·Ð√ô © ñ ô Ôý â ≈ ˙≤ ô √ R≠ dèÅ− ¢ 25 .ò−Á≈ èÜI ü©Ä ø bP ¢ üŠ√ .¢üŠ ü æ√ Ð ‰◊Ð − † ³ ä ø √ Ôý ≈ ´t Ã ä ± © U£I è− ¢üšØ ¢ ¢ üŠ√ √ Èłó“− `£Š¬ d`P¢ *büý√è ŠU^U ¢ íŠ ”jR≠ ïŠv .¢ üšØ ¢ ¢ ˬ (11-1:5èuü≠ ;20-16:1ù¡˙≤) t ø ≈ ø â ü Ã≠ Ô÷Šð © È ł ∞@¢ ¢ìr¢P`dèðv ^H¢ ³ U£Š¬¢èŠvdUd`P¢ ïŠvUü’Š d`P ¢Pø ¿ ≠ P©b à √ ø ≈ ø V` .èåý≈ èšld í þ≈ üŠ√ £ð¬ cdèâ©¢ íŠ ÔŁ íŠ ”j18 ä © â â Ôý à à ≈ √ √ .¢ ¢ üšØ¢ ˛ƒèåÐ≈ èi³ ü·Ÿ− d`P(è}≠ ¢èŁm èŠâ©UèŠv ¢ Xèv ¢ ^˙flð√ ü©òæIvü·Ÿ− à b æ √ ä ø ä© èä æ ≤ ³ U ^P c˚˜åł÷ büä√`U ïŠv .èåŒU ü©büŠÈÃèåÐ≈ `U ¢ Xèv ^èŠvdîä P b Š Šv ¬ © ä v ”ý√ ý ¢dž œbèŠ ”åł÷≤ £©SPž SèŁ £ð¬ cdè ©¢íŠ ÔŁ∞ óŠË Ö ü©bü´ ≠ ˛©üŠ√ ü üŠ√ 19 .¢ Ô≈ šØ £ðv â U m â © â ä (23-20:6èuü≠) W˙πc˚¥`Uü©ó Ôł ÷Š¬ Š ` C ¢b ä Ë ý≈ °Š¯n .ü≠ üšØ¢ð c˚˜C≥ à P@Îï ©è ® ø ³ P¢ H √ ∞ ≤ V`¢è £©õŸŁ üŁ± ü©óý≈ .è bà è Ь ˚˜C´òÆè è H£ðH`P ¢ ž è ð üý√ èåŒU ü©ž Š˜åÐ≈ ^P ˛©bü´ ≠ Ä Ł± ¢ üŠ√ ¬ © d ≈ Šv ˚ ü† ä √ ïCœ °Š¯ ä≈ bèŠâ”åł÷ Ø v ~Ðv š ä j `â Š š n i ä.¢@^èðv ¢ ^PòÓÐ≈ U£I è− ¢ ^H.èŠâ´•þ˯Ðv £© fžł± √ à P © ´t © P Š £ 5 äˬUóŠË”Öý ïŠv ¢ üŠ√ Ä ý¬ 2 √ ä £d©ž üÔł∞ ü©bü≠èŁm ¢P ^èŠvdîä P d`P ³ ü·Ÿ− JdüΩ 20 Í. ü©bü´ ≠ ä¬ Èð v b æP ≠ üšØ ¢¬ ¢ ^P ÷Ëð © Š ü è ® ©`˚− ò Š d`P.˛ ¥ √ ¸ .¢ Ôł È Ã ä ”ł ´ P ÔŁ∞ ˛©íŠ ”jüŠ√ 21 Èm YîÐvŽ üý√ è}≠ ¢ ¢ @cdèâ©¢ íŠ d ä © â â ˛ƒèÅæ@ïC©büŠÈ©.°Š¯šl Ä Š ˙Á ¢ SI üŁ± V` QÐâH Ó ä P ¸¬ ∫ © U dè ≥ 3 ¼ èÐv ¢P büä√`U V` .èåŒU ü©büä√`U èNä ± üŠ√ d`P aüÁ·Š√ ¢ `U ¢ a ä¬ Èð Šv â Ä þ¯v © ÈŠ Ð ≤ .¢ ¢ ¢ °Š¯ ä≈H†šØè− UèÐv Ø Ã≠ © š È P½ t ¢ ¢ £©dè|− èibüŠÈ”åł÷ V`d`P.¢ dPüµ £ð¬ òýË−©•ý≈èt ¢ YîÐvŽ © ä √ ø Ôý≈  © d m Á ¯šl VUŽ óÁ üŁ± °Š¯šl R≠ V` QÐâH ]˙π˛©PîH ïC©büŠÈ©°Š d ∫ ü dè ≥ b ä√ Ôý šØ ≈ † ä ¬ Ã≠ 4 22 .èŠv ìÐv ü©³ P¢ üŠ√ ¢ ¢d£©½ N≥˙≤˛©bü≠èŁm ¢P¢ Èð È .˛´¢ ò“áý¢ ”n √ø .¢ üšØ •ý≈èt ¢ üŠ√ £©düÔł∞ ü©¼ èÐv ¢Pd`Pü©òýË−©V` Ä ý¬ Ã≠ È © ž a äð Ȭ  ¸ ¢ PîH V` ïC©büŠÈ©°Š¯šl óŠË”m üŁ± °Š¯šl R≠ V` QÐâH © Á m ü dè ≥ 5 √ ý .¢ büšØ ¹ dP`¢ °Š¯nŽ ¢Vîr` ´ a ©³ dø eèÜ− ü©b`dèŊˬ d`P óŠË”Ö ˛©üŠ√ ø Ð °Š¯šl ¢èŠâð d`P ¢üÔÐ≈ Ž èÐâýtPd üŁ± °Š¯šl R≠ V` QÐâH ø ¬ © d ¯ ü dè ≥ 6 (19-17:6èuü≠) .èjc£©SèÄ− üH d`PVUüH @ü©³ PHPîÁ ïC© büŠÈ© æÁ± µP b m büŠ√Uü’Š üŠ√ .è}≠ ¢˙Ôð≈ °Š¯n ïuìrXèÅý ¢ íŠ ”jüŠ√23 ≈ √ ä ≈© ⠣𬠳 P ïC©büŠÈ©°Š¯šl SI Å∞d üŁ± °Š¯šl R≠ V` °Š¯šl QÐâ≥ b î ü dè H 7 cdèÐv ¢ ½ šØè− UèÐv ˛©PîH d`P è}≠ ¢èåŒ °Š¯n *büšØè}ýUèÐ⪠¢ ©†t m Á √ ä t √ © .¢ °Š¯ÃèŁm ¢ ó∞d ´ v é È ½ UèÐ⪠YUü’Š bè Ł∞ ¢ ïC—ò‰Š√P ê Vèj½ UèÐ⪠YUü’Š büšØèj½ UèÐ⪠YUü’Š a ≈ šØ Łm ŠvP a ≈ a ≈ê.¢ ]˙π _˚−≥ ¢ Ä Tèv íŠ ”jïuìr ïŠv ÍùIüð√ èŠâ©YžÎ ³ èvüŠ√ bà èj^U ≠ ÷≤ ∞ Ã≠ © ä ŠvP šØ ˝ ©a ý â U bä ` ^P õŸŁ Xèr c˚¥`H d`P ¢ èvèŁm èyžð¬ ü©b`£Š¬£◊ý .°Š¯šl ¢üšØ õŸŁ ¢ ¢ ¢£© U Ø ý £ š ≈ √ ý È √ Ôý ` ≈ .¢ bà èj^Ubè Š °Š¯n ¢ènŽ ≈ √ ä d .°Š¯n Vèj UèÐ⪠a ½
  • 7. 24-8:5 òýNË≥ 7ü©³ P°Š¯n .büšØ èŠv@¢ ¢ ¢£©dèi¢ èŠv  üÂä n ü©½ èÅŠË”Öý ˛© b P Ã≠ © ä È √ Ð√ W ¯ a √ ü©PîH V` ïC©büŠÈ©°Š¯šl Q üŁ± °Š¯šl R≠ V` QÐâ≥ m Á èðv ü dè H 818 .büšØ èŠv@¢ ¢ ¢£©Pd üð√ ü©³ P ¢èŁÄÐ≈ ˛©¢£©Â üÂä¯n P Ã≠ © ä È √ b à √ √ ä W .¢ °Š¯åŒU ´ Švê¢ üšØèâΩ ¢ ³ èÅæ@` °Š¯nŽ ïC©büšØ èâ’®òÆ ²æ¢ óý≈ °Š¯n v √ ý ä ä © b P ³ d ý šñø H © Á m √ ý “ ¢ PîH üý√ V` °Š¯šl ¢P£©ñp üŁ± °Š¯šl R≠ V` QÐâH ü dè ≥ 9^PèŠv ]£± ê i½ ·Š√˚− .èj Ø ïäv Ä Ã¬èÁ òÓÐ≈ •ł◊® ø ½ ·Š√˚− ŠvPè † ¥ üš ¸ r ¢† ¥ .¢ °Š¯Ãì ®¢ ´ v þ¯v ÈŠ Ð.¢üšØ ïäv Pdüð√ •ł◊® ø ê Ł± .èjüšØ ïäv Ä Ã¬èÁ òÓÐ≈ ö„≠êèi √ à † ýÄ Ä v† ¸r ŠvP ¢ Ä Ð¯t¢ ¢£©YŽ èÐâýtPdüŁ± °Š¯šl R≠ V`QèÐâ≥ ø † © ä √ d ¯ ü H d 10 √ Ÿ‡ý ˛©aè è P¢üÔł∞ ïCœ óŒ ˚l V`ïC©¢èł ü©³ è ä P˚l 19 m š âíŠ ½ n |± þ √ ~Ðv ÃØ m b á√ š Èš ¢ °Š¯ ä≈H ½ šØè− UèÐv ˛ƒèÅæ@ïC©büŠÈ©.¢ ¢èâø © P† t ä P ô à ý È √˛©ê ò‰©¢ °Š¯n ½ ènè|± ³ P ˛ƒü©£´ °Š¯ä Ь dPU£Ð¬ bèn˙º °Š¯n ŠvP ø a b à P â üš Ã≠ .˛´ Ø¢È P _PŽ n Pdè ÿý≈ ¢ ïŁm` ˛©¢£©Y`˚˜ð Y˚˜C≥ R≠Ó 11 â ‡ý√˛©˛ƒèn˙ºèv ^PòÓÐ≈ ü©bü´ ≠ c˚¥`Ud`Pc£©˛ƒèn˙ºèv °Š¯níŠ Ÿ ä ä ü ä ä î ø √ ä Šv Š ü √ ýV`£´°œ.èjüšØ ˚˜à± ˛ƒè ýËä P°Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛©PîH V`üý√ cUóŠË”Ö P³ Šâ≠ Š à ¬ †t m Á büý√èÐv ˛ƒüÔŁ∞d`P ö”Á £ð¬ óý≈ d`P °Š¬£©˛ƒUèŠvŽ ` ó“q d`P ¢ °Š¯ÃPž H þ r H ý d ´ vdü©b`˚¥`U d`P ¢dPŽ ´˛´ ä I £©üšØ dPU£Ð¬ bèn˙º èi ½ ·Š√˚− √ ä £ îvŽ d † ¥ ò− üÁ 12 .¢ üšØ UèÐv QÐâ≥ íÐvèu ó æ± ´ dè ý≈ üý√ , ¢°Š¯Ãè XPŽ ≠P ¢ H ´ v £ © }≠°Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛©PîH TP` ¢£©³ Š¯à”ý ˛©¢ üšØ îä Ьèðv èi½ ·Š√˚− †t Á ä ° v ä m √ √ â † ¥ ïkîÐv PžÐ¬ èi^P óý≈ °Š¯n ½ äÈŁ ïC©¢ ^P .èv üšØ bènUè− d`P èv£© £ H †N± Ã≠ È ä t ä “ ≥ ÓÐ≈ •ý≈èt ¢ büŠÈÐ¯ä ¢üšØ cdŽ ´¢ ¢ óý≈ ïC©büŠÈ© .¢Ã èðv³ Š¯Å Ö ïC©büšØ èâ’®¢ óý≈ °Š¯n °œ 20 .èj üšØ óšÆP ½ ’Ð≈° ý ø H ³ Šâ≠ † ò © v √ à £ ð”≈ ø H ´` È ÃšØ èłm èv£© ©óý≈ òÆ Xèi˚˜ ≈ ¢ büŠ¯áŠ√˙º d`P ¢ ½ ·Š√˚−ïävd` ¢ ä ü H š ýÐ ø ø † ¥ Ôý ý ≈ √ .¢ ¢£©èŠâ©Q”t òÆ èáŠ√P R≠ ü š ü .¢ üœ äv íÁ PU°Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛©PîÁ óý≈ ´ tüšØï m †t m H üšØ W˙π ˛©òäË− `d d`P îä ä èn ˛©ê óýH ø ⬠ä ≈ Å≈ (35-34:14èuü≠ ;50:9ù¡˙≤) √ ý óŠË”Ö ˛©üŠ√ û”Öý≥ ¢ ïN H È ø ÉÁ ª VŽ ≤ èâðP ê £´ .üšØ îä ä èn ˛©ê¢ ¢ ³ Š¯nŽ óý≈ Î13 ˙ ä ¬ Åä P ≈ ⬠Åä Ã≠ © ° d ≈È H ≈ äòÓý≈ òÃË´ò‘®¢ bü´ ≠ ¢ ¢ ïp˙∫ êaèÐv V` Î 21 ø ≈ ü ”ð ø ŠvP ½ ü©¢ ê ^P d`P .¢ èâЬ °Š¯ ä≈ ³ Š¯Cœ ¢P VdèÐv`U üý√cUüÔ® ø Åä ≈ ýœ ä Èt ° Å øü©ò‰©ôÁ üŁ * ¢èłm èv£©ïäv íý¡ èiò‰©.èåý≈ èâø ¢ óý≈ üœŁ± æ − ± ÃØ √ H á ◊ Èš ä â ä ä v ”ýv Šv â¯ äŠ š ü v à °Š¬îä `d ¢ b`˚˜ð £©êåð≈ ˚lèÐv ü©^P R≠ èjüšØ ïäv VîÃès ˛ƒüŁ± ¢ óý≈ °Š¯n ³ œ 22 .èj¢èŁm èŠâ©]èÉä√P èi^P c£©íý¡ ø H ° Šâ≠ √ à â .¢´£´ šØ ˛ƒèåÐ≈ Pdè ÿý≈ ê š l .`£©ïäv ïN Á £ð¬ ò‰©óý≈ ïC©büšØ èâ’® £ð¬ ˛ƒüł± ˛©ž è ð ˚ˆ− üŁ± üšØ òäË− `d ¢ ¢ èŠâä U Ydèt óý≈Î14 P.¢ à H ŠvP˚ ɪ H ý þ d ≈ æ ø Ã≠ © ¬ È Hò‰©óý≈ £´ d`P èj Ø ï~ÉŠÈΩ Pdè ÿý≈ üý√ ¢ `£©ïN H £ð¬ b`˚¥`U óý≈ ¢ ³ ý¬£Ð¬ ü©òäË− `d R≠ 15 .è✠°Š¯ ä≈ ¼ Ôł∞ V` ¢ èvèŁm èŠv èâЬ H P üš ´ ÉÁ ª ©° ø ü ýt † šØ ý ä Ã.˛´üšØ ˛ƒüŁ± Pdèłm °Š¯n ½ ≠Pîr ˛©büŠ√Uü’Š ¢ ó ¸ ≈ø ý≈ üý√ ¢ ü’® PHЬü© .°Š¯šl¢d °Š¯n ³ Pî Ÿ− ü©Â P£ł± ^P R≠ ï œ .¢d °Š¯ ä≈ ¢ H ´ £ ýÔ® b Ö æ È ü C ~Ðv ýÔ® È ÷Ëä łŠ ¬ Ë≈ Ø ◊ä ’ð¢ R˛©Â Ž `U üý√¢`dè|√ ¢ Xèv¢ žŁmP ` bPUèv ü©ò‰©óý≈ £´ òæP 16 PI .¢ òýËł ü©bü´ ≠ ¢ ˙Ô™XèÅý òäË− `d °Š¯ ®Ä ý¬ © @ Wd ´ ð ø ä © î ³ ä P H P š ü © ≈ ø ¸ Í.¢büšØ û◊ ´ ýÂ≥ •œ ©büŠÈœ Ydè ÿý≈ ï .üäÈЬ ¢P`¢UòäË− `dü©bü´ ≠ óý≈ W˙π Ë ¬ ä ¬ ø H ŠvUü Šâ C© ≠ ä Š È üà @¢£©¦Š¯ð °Š¯n Vèj³ èÐv˙¿dŽ ä òäËðPó`P ä ù v √ b îv ¬ ý≈ Ä Ł± ¢ ^IÎ 23 H † Ã≠ PÈ üŁ± ïC© ¬£©úŠÈ∑üý√` úŠ√˙‡ý d`P îÅ∞ ˛©¼ èÐv cdè ÿý≈ V` £© °Š √ a H, üý√ ¢ ò– Pdèv ˛©˛ƒèåÐ≈ cdè ÿý≈ £ð¬ óý≈ ïC©¢ èŁm @UèŠv òÓÐ≈ ïŠv d`P Ø Á ä à š p H H à P √ .¢ °Š¯n büä√èÅæ@ Ø š P¢ d`P°Š¬Už üÔł∞ òÆ êîä ¢ Vèj³ èÐv˙¿dŽ ä Ydè ÿý≈ Ä ý¬24”≈ ð d š ŠvUŽ v © b îv ¸ èåŒèi½ ·Š√˚− d`P üŠ√ k † ¥ ÿæ 17:5.èâ−ýtI,13:20³ `£Á ¢èłm èv£©ïäv ˇ ü©ò‰© ä ¯ P W ± ÃšØ ä È büŠÈЯä d`P½ ·Š√˚− Ä è⩲©M æü≥ °Š¯n ïC©üÔŁ÷ ïäv ïŠv Î 17 v † ¥a ý ò
  • 8. 8 41-25:5 òýNË≥½ èà”Öý ò‰ä Ł ¢ c˚¥`U ò‰©V` ïC©^P ¢Püµ ¢ èâŠU_ìq £©@îÖÐ√ ¢ ^P ˙Ôð≈ d`P c£©PîŠâð ¼ ìn íŠ ≥ •ý≈èt ¢ ^H £©Łma √ ¯m ø √ à šØ ý¬ P © ¬a â © P è ®YüŠÈЬ ˛©^P£´ šØ èâä Ðv Ä Ð¯tèiYdèiXP£± ü©^Püý√ ¢ òýËÔ d P.¢ ý¯ † šØ £ îv ¬ .c`èyžł± dŽ ä òäËðPü©^P°Š¯n ½ dü∑ ^Püý√ c£©ó u √ ¯m ø Ã≈è û”Öý ò‰ä Ł ¢ U˙≤˚˜CÁ ò‰© üý√ üšØ è dè ¢ ²ä ¯å® ¯n ½ ≠Pî °Š¯ H≈ ³ Ÿ− H Pdè ÿý≈ £´ 25 Ë ý æ a Šª šl Łm ≠ ñŠ °Š ¸ r ÿ ° U PÎò P≤U@TP` ¢£©YUè− VdèÐv`U ¢ ½ düª ïà”Ñ≥ ^P .cUž üÔł∞ ˚˜áŠ¯ð ¢ ¢èŁm ½ ≠Pîr ü©óý≈ d`P.à èŁm üšØ ½ ø`U¢ ^Pî~Łm óý≈ √ ä t ø a d ý −vø ä ¸ √ H ` † © H ý≈ H .èjüšØ ]IP˚˜CH ¢ ¢£©Ydè|≥P£± °Š¯ ÿ V` üý√ ¢ üäÈЬ ïäv ½ ø`U¢ ^P óý≈ £´ .¢èłm èv£©èáŠ√P òÆ U ý≥ © ä √ ´ † © H P ÃØ Èš ä š ¢Pü± ¢ òšÆèðâø °Š¯ ≠ © ÿý≈ úI äÈ≥ è ¢èŁ ¢ ¢è ¢ ú›äÈH H ›H à ≠ ä ≥ © I≥ j√ m È t Ë”Ö√ ˛©üŠ√ °Š¯n cdè ¢ ¢è ® Š¯Å‰¡ ý èâ’® æ ¢ ó ý≈ °Š¯n2 6 .¢è TPž °Š¯n î ¡ °Š¯ ÿý≈ ï © è c £© H H óŠ Ðv © ä å ° √ ý ² øñ √ à Łm U Šâ C èv j ý˛ à üšØ ò‘®¢ U PîŁmP cdè ÿý≈ üšØ ¢ ³ H óý≈ VdèÐv`U Î 33 ø H œ °ø H m H ł üšØ ïäv èšld ¢ø îŠâ¡ óý≈ `£©ïäv PUP ü©Yž ü©Yž ü©óý≈ êÄ Ł± ïC©büšØ H d d H † v ý¢ îä `PîÁ d`P büšØ ˛ ä © v m Ãè客 óý≈ üŁ± `ž üý√ ½ ≥ ü©büŸ‰¡ ïC© ½ èÐv √ H d † a ´ .¢ïC© Ø èâ’®ø ó büš ý ¢ ý≈ ³ œ 34 .`£©*Pdüð√ ü©ó‰¡ ˛ƒ üšØ ˛ƒè ® ¬ Xè H° Šâ≠ Ã Ã å £ð v ä äÈŁ ïC©büŠÈ©Ã èå®äv ó‰¡ òÓÐ≈ £ð¬ Xèv ¢ ½ äÈŁ .à èå®äv Ž ´˚l ó‰¡ ”ý√†½ N± ` ï ä © †N± ` ï £ š óŠË Ö ˛©üŠ√ û”Öý≥ ¢ VèâH ˛ƒèá„ä ò‰ä I È ø ´ ä √ ¯Ł ä m ¡ïC©büŠÈ©Ã èå®äv ó‰ òÓÐ≈ £ð¬ Xèv ¢ ³ Š¯nŽ 3 5 .¢ ½ Áý èiPîH èvŽ óý≈Ï¢ èŠâ´è ®ïŠv ïC© šH ¢ ³ H óý≈ ü©½ èÐv ^PÎ 27 ` ï ä©°d Ø †◊≈ Á äd H Ø š m š .üØ œ °ø H a m ł ‰¡ òÓÐ≈ £ð¬ Xè ¢ ó“Šâ− `£Š¬ ¢ ˛©üł± ˛©b`˚˜ð ¢ Pî ³ Š¯nŽ ˛ƒü©£´ ï ©büšØ è ’®¢ óý≈ °Š¯n 28 .Ì üšØ ï Ä œ ≤ ¢ * ø Ø Ã PC Hïäv ó v© ä š Šv © H ° dm Á â ø ý äv † ý˙H © v ª ◊− æ˛©b`˚¥ ¢Póý≈ 36 .¢ ˚ˆ− èiVè− ä − óŠËfl V`ïC©büŠÈ©Ã èå® äð H Ȭ šØ æ ᯠæ ` m ÔŒ ø √ äd a Š ª ò‰ä I ¢ ^P d`P ¢U ¢ ˙flä ˛©èvŽ ü©½ düª ˚˜CÁ ò‰© ôÁ ¯Ł ø v Š ≈ Sè ê è ˚¥ cdè ÿý≈ ï ©büŠÈ©Ã è ®ï °Š¯Å‰¡ òÓÐ≈èŠv VèŠâø òÓÐ Ðv ŠvP i èvŽ ¢ ½ düª °Š¯n ³ šØŽ ¢P ¢ ^P èŠv ü´üý√ ¢èłm èv£©óÃ≈èuû”Öý ° U ä¬ ä √ HC ` å äv äd ø a Èð √ Ø ä š ∂ ≤ È ≈ ý H Ø Ë◊ Pü’®üý√ ¢ ñŠ £´ 37 .°Š¯ ä≈ ³ œ ¢ cdè ÿý≈ èv£©îŠâ„ø š ° Å Ã≠ Hä a © ä ´ Ô÷ ä @ ¹ ü”n °Š¯n bü≥èi¢ VèâH ¢ •œ ò»îŠâø Y˚˜ý £´ 29 .èŠâ© Ł vP Šv P ∂^P óý≈ ü’®¢ °Š¯ ä≈ êþ≈ üý√ ¢ °Š¯ ä≈ ñŠ £´ d`P ¢ êþ≈ H šØ ŠâÔ šØ Ë◊ P šØ ŠâÔ Š v Ã≠ P Pd üð√ P˚˜ý ïC©¢ ^I .cU êåð≈ £©Sè|ä ü©^P üý√ üý√ cU£© È â¯ äŠ √ ∞ ý’® .¢ ¢ YîÐv V`üý√ üšØ ¢ üŁ± £©fžÐ¬¢ šØ ø È £ø ïN ± ê © ³ îÐv ïC©èjüšØ ò‘Š ˚˜ Ð≈ ¢èŁÄÐ≈ ˛©¢èŁm °Š¯n óäË’Ł ³ îÐv É ŠvP¢ b ≈ ý à √ √ ä b ≈ ý † ý˙≤ ä ´ Ô÷ Ä œ èiVèâH ¢ •ý≈èšl èyîŠâø P˚˜ý £´ 30 .¢èŁm èŠvU £©ëü© v Ł Šv P √ à kP √ ý óŠË”Ö ˛©üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ ¢ ïkîÐv © ä ¯k ÈŠ b √ Š v Ã≠ P ³ îÐv PdüðH P˚˜ý ïC©¢ ^I.cUêåð≈ £©¾ èiü©^Püý√ c£© È â¯ äŠ a (30-29:6èuü≠) ∞ ‘≈ ˚˜ ≈ ¢èŁÄ≈ ˛©¢èŁm °Š¯n óäË’Ł ü©ïN ± ê¢ ³ îÐv ïC©èjüšØ ò Š ý Ð Ã Ð ä É ŠvP © b √ √•œ ¢îÐv ¢ •œ ïC©èåý≈ èŠâ´è ®ïŠv ïC©üšØ ¢ ³ H óý≈ Î 38 ä@ ≠ vP © ä@vP Hł °ø H œm .¢èŁm èŠvU£©ë √ à kP ý≈ °Š¯n 39 . * ½ ä¬PU¢î ¢ ½ ä¬PUd`P H ý ä üŁ øbüšØ èâšØèłm èâ’® ± ¢ ó ¸ ≠ Ðv © ¸ √ ý … Hà P¢îŠâø cdè ÿý≈ ˛ƒü©£´ .üšØ ïäv cž Ô®ï~Ðvèà≥ ¢ c£ÐN ïC©ïŠv V` ˙ © ¬ óŠË”Ö ˛©üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ _ìq ©.`£©¦Š¯ð òÓÐ≈ SèjbèŠvèÐv P˚¥`U¢ ¢ ^Püý√ cdèn ž ð˜åý≈ £ð¬ Sèj ùv Ã≠ © È ˚ (18:16èuü≠ ,12-11:10ù¡˙≤,9:19òýË≥) N ≠ ñ ä ¯å® ¯n ½ ≠Pî ü©óý≈ ¢¢ ¢è £H ˛ƒü©¢ óý≈ £´ 40 è ŠU _ìq ü©YüŠÈЬ òäËðP˛ƒü©üŁ± ï ©¢ òÃË´ò‘® è ï Î31 ËŠ °Š ¸ H à ≠ © ä Šk © à ø H P È È¯ v ¬ â² r ý ⬠ä C šØ a ½ Ðv Šv ý≈ ˛ƒü©£´ 41 .`U cU òÓÐ≈ ï ł± è ðP ü©^P óý≈üý√,¢è 32 .cU * ï ≥è _ìq Y£Š¬£◊ý ü©^P V` ï ©¢è üœ üý√ ¢è H à ≈ü©ó P N â¬ Ö Á ä √ à Łm Cv ä C ÃØ łm tP H Ø łm Èš šíŠ ≥ `U •ý≈èt ¢ ^P üý√ ¢ ¢ ¢ ¢ dè|ÈЬ íŠ ≥ êòýËøU£Ð¬Ž â © ’® Ã≠ © ä ”m Š â ŠvP È Èł d ¢ ïŁm`ò‰©ü©YüŠÈЬ òäËðP˛ƒ ü©üŁ± ÎïC©büšØ èâ’® ø óý≈ °Š¯n ³ œ ø ¬ à ý ¢ H ° Šâ≠ 21:23eèâ−ýtI,2:30òýËä C´,12:19dèÐâ±P `£©Pdüð√ ˇ îä `PîÁ ä ¯ P ¯ v m 18:5èâ−ýtI,14:20³ `£Á üšØ ïäv ˇ èvŽ óýH ä ¯ P W ± äd ≈ 20:24dèÐâ±P,24:21³ `£Á ½ ä¬PU ˇ ¢ •œ W ±¸ © ä@ à ü 1:24eèâ−ýtI cUˇ ˛ƒü©Ł± vP ä ¯ P
  • 9. 10:6-42:5 òýNË≥ 9£©èŁÄ≈ ü©bü— £ä °Š¯n büł± ü©ò“jd`P °Š¯n büšØèj½ UèÐ⪠YUü’Š Ð äø ¬ â a ≈ cdè ÿý≈ üŁ± ¢ üð√ Ž Š˜Cł ˛ƒ ü©£´ ¢ óý≈ òÓÐ≈ ˛ƒü©42 .à èŁm¢ H Ô∞ ˚ ± à ł Pø H à ` ”ł mîÉÁ≥ èi³ P òšÆ èv£©ípèm úŠ√˙‡ý ¢ bü´ ≠ d`P °Š¯šl ¢£© ìrP b ä √ø ü √ ³ ý b ¢@ Ã≠ ¢ ¢ × ˙¿¢ ó √ È È¯ à P¢ © ä Šk Z ø ý≈ ˛ƒü©£´ Uü©^PV`üý√,¢^è H à P`î šØ ðv Šv.°Š¯šl ¢£©ípèm V`üŁ± ¢ ï~pV`üý√ ò‘Š büšØ èâ’® ¯n .¢ èv üšØ √ ý Ø š ≈ ý °Š Ø ý š .`£©ïäv dè|ä Iü©^Póý≈ üý√ √P H^P ïC©v `U £ð¬ düπ ïŠâ„Á V` üý√ `U •ł◊®óý≈ ü©büÐÈŠ˙Á òÓÐ≈ Ä Ł± d`P 3 èý ± H ¬∫ †½ P˚˜CÁ Pdè ÿý≈ W˙π^P 4 .üšØ ïäv ó“r èi½ èÐv ^Pü©ò‰©û”Öý≥ ¢a Š± H a È © `£©½ ÐÈN≤ ¢ Ä ø †◊ ø † ø šØ ý Šv a H ° Šâ≠èŠâ©èŠâ©VîŠâ− üð√ ïC©¢ èâÔŒU ¼ èÐv Pdè ÿý≈ ³ œ èjüšØ VîŠâ− üð√ èâŠU ø ä¬ (36-32,28-27:6èuü≠) æ È − .¢ èâŠUï~pèåłN Pèi^Pü©óý≈ d`P ¢èŠâ´ ½ ˙‚ä ¢ ³ Ÿ U¢Pd`P£©½ ÐN◊≤ ¢ òæ`žð¬ ¢Püý√ Î 43 Ø ý¬ š ∞ H Ø š a √ ø ° ä¬ ð †È ø £ ä¬ Èð óý≈ °Š¯n ³ œ 44 *.¢ èâø ¢ óý≈ ü©½ èÐv ˛ƒüšØ ò‘®^P.£© H ° Šâ≠ Ø ä ä H a à š √ Pdè ÿý≈ d`P `£©½ ÐN◊≤ ¢ büäÈŸ− U ¢P óý≈ ïC©büšØ èšld ï ® ¢ H †È ø æ ä¬ H Èð ø Ë”Öý ˛©üŠ√ û”Öý≥ ¢ ½ Uè ª d`P è H óŠ √ È ø aÐ ý≈ üý√ Ä ý¬ 45 .`£©è U óý≈ ¢ ¢ ¢P` ¢è ä ü’ð ³ è Áä H H¸ H Ã≠ © ≠ È ä łÄ≈ ≈ b É √ √ â rU ó r (4-2:11èuü≠) — NÐ ä ÷ büŠÈ©.¢ üšØ ¢ v ł ≈ òÊŠÈÁ± ¢ ¼ è cdè ÿý≈ ¢P`¢d°Š¯n ³ è æ@ © a Ðv H ≠ äØ Èš bÅ PdèiŠvd .`£©ïäv W˙π ˛©b`dèiŠvd üý√ `£©½ UèÐ⪠óý≈ Ä Ł± Î 5 è è a H† ¬ Ã≠ © d`Pb`£ÐN ¢ ¢ büä√`U¢ èvè|Ÿ∞ d`Pèâ≠è|ä ü©³ düµ ¼ èÐv Pdè ÿý≈ ïC© È Ø ý ł ý √ W a š H ≈d`Ž £©˚ˆþ≈ £ð¬ büä√ü©© büŠÈ”jd`P°Š¯n büšØè}ýUèÐ⪢ büŠ√Uü’ŠR≠ ˚˜CÁ d`P Ž èÐâýtPd ¢ ¢ büä√`U ¢ èâŁËÔÐ ¦ dèÐv ¢ ¢ büœ d ¢ √ © ≈ ü Š ª d ¯ Ã≠ © È šØ ý◊Š ^ Ã≠ © ŠâäÈ ¬ ýƒ üšØ ¦šØPüÁ ïŠv òŒP d`P °Š¯šl ¢£©îä Âð√ ü©¢£© èrU¢ ½ ÐN◊≤ òÓÐ≈ óý≈ £´ ¢ bü≠P` ¢d †ÐN◊≤ ¢ óý≈ 46 .Ž èÐâýtPdïC©¢ ˛ ù ± ä šØ v √ ý â √ ä ø †È H P ø äÔ È ®½ È ø H d ¯V` èŠvü´ïC©büšØ èâ’®²æ ¢ ó ý≈ °Š¯n .°Š¯åŒU ü©½ Uè ª ˛©³ P R≠ Sü›◊≤ ï ©¢ ^P? è ¢ ï p è ©¢ ^P ü©óý≈ üý√ ¢ üÔ® H Šv a Ð b ü H ´ ý ñ ø â C Ã≠È j ”n ~ Šâ ø d¢Póý≈ üý√ üšØèłm èv£©½ UèÐâªóý≈ £´6 .¢èðv ü©ï~p¢P½ ¿` òæPä¬ HÈð ä a H P Ã≠ È ä¬ ¸ Èð ]˚∆ óý≈ £´ 47 .°Š¯šl ¢£©òÆ èáŠ√Püý√ òÓÐ≈ ¢P`¢£©Sü∑` H P √ ý š ≠ ä √`£©½ UèÐ⪠˛©¼ èÐv cdè ÿý≈ d`P ü≠ £©îä Ь VŽ P`dU £©Łm °Š¯n c˙ÿ® óý≈ °Š¯n ¢P üý√ üšØ ¢èłm èâä Ðv ¢P °Š¯n û± ¢ büý¯t`U ¢P a a H â d è H Â√ Š ýØ ä ¯ ÔN Èš ∞ ł © ä¬ ÈðèŠâ´èŠâ©VîŠâ− üð√ üŁ± .¢ èâÔŒU ¼ èÐv Pdè ÿý≈ ¢ •œ °Š¯ ø šØ ý Šv a H ýœ ŠvU Èt H ù ä≈ óý≈ ü© Ł± ¢èł ‘ð ïäv ü©PîH ïC©¢ ^P .¢ ïäv ¢P ¢P ˛ƒü©¢b`˚¥`U Ȭ ää Ä ≈ Á Ã≠ m È ä Ь Ôł È ∞ Ȭ N äý à ø ý≈ V`d`P¢ è Š¯Ł ¢ P 48 .°Š¯šl ¢d ¢P ¢ büý¯t`U ¢P òÓÐ≈ R≠¢P` H Èš ∞ ýØ ÔN ø .èj ~I ü©ó cUï p Ø š á m ÔtÈ ł ä¬ Èð ü ≠.`£©ïäv aUèÐâªW˙π˛©b`dèiŠvdüý√ `£©½ UèÐâªóý≈ Ä Ł± Î 7 ½ è a H† èâä Ðv ínèiòÓÐ≈ ü©óý≈ W˙π òæP ¢ °Š¯n büä√èÅæ@¼ èÐv Pdè ÿý≈ ïC© ä¯ H Ø š Pa H ¡˛©ó‰ ^P .°Š¯šl ¢d ¢P˚HU ü©büý√èÐv òäË·≥ ¢ V` ïC©büŠÈ© ýØ ý š l Èš √ Ð√ ÃØ Èš .¢èłm æ ≈ ÷ÿ òÓÐ ï V` d`P .`£©ï óý≈ ½ Uè ª Ha°Š¬£©°Š¯ýèÐv VUèŠvŽ £´ ïC©°Š¯šl ¢ v d P ýÔŁ È Šv äv Ðâ √ ý Ã≠ P¢ ^I.üäÈЬ ïäv W˙π˛©³ Pó È b ý≈ 8 .¢ è Ht ü©è H ˛©³ P Pî üý√ Ø âä rU b H š ý¯ m Á óŠË”Ö ˛©üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ ½ P˚˜CÁ © a Š± ý≈ Ø H°Š¯ ÿ ïC©¢ Xü”Ö≥ ü©¼ èÐv cdè ÿý≈ ¢ ¢ ¢èn cdè ÿý≈ ïC© SèŠâÁ ^I ¢èt ¢ bü´ ≠ Xèi¢P óý≈! üšØd dèŠâ− üšØ Î š a H ” ≈ ø ä— ð Èä v ± P ä≥ © È ü ÔN H ∞ ł ø :`£©½ UèÐâªW˙π^Ió a P ý≈ ¢ ï `^I9 .¢è è © ¢P` ¢d °Š¯n ³ è æ@üý√ °Š¯åŒU ü©^HR≠ ï ©`£©ï ¢ Hø Łm P È ÃšØ łm Šâ ≠ äš È Ø bÅ P Šv P ü C äv ø à ü©èi^P°Š¯ ÿý≈ ¢ ]˙π˛©¼ èÐv cdè ÿý≈ Hø 6 .èj¢ ïäv £Ł±P˛ ”n a H Xèv P˚˜ý ¼ èÐv cdèÅšÆ cP ¢P` ¢d °Š¯n ³ èÅæ @ ä Šv a ≠ äØ Èš b P ïäv ˚˜ −ý ˛©^P üý√ `U ½ P˚˜CÁ ü©Ä Š ˙Á óý≈ †Ł± Î 2 Š ‰√ a Š ± ¸¬ ∫ H Ä Ø .¢d^îH≥ š à °Š¯šl ¢U ½ P˚˜CÁ dèiŠId òÓÐË©Ä Ł± üäÈЬ ïäv W˙π ˛©büÁΩèâ≥.`£© ý¬ a Š ± èv ÈŠ † äH büä√èÅæ @ è− ä n P˚˜ý ˛©W˙π ùŁ± , ¢@òÆè− UèÐv Y˚˜ý 10 P ᯠŠ v √ à P št Šv ≈ °Š¯n è ä UòæIW˙πòæP¢ è üšØ Pdüð√ °Š¯n .üšØ Pdüð√ òÓÐ Šâ¬ P šØ v ý šØ ä ø 18:19dèÐâ±P ¢ èâH ˇ üý√
  • 10. 10 30-11:6 òýNË≥ £ðv ä Ž à ¬˚ Ã.èjcž œë ˛ƒü©ïäv d`P èjc£©VèÐâý Pž Š˜C©˛ƒ ü©üý√ ïäv ü© ³ P vd b .cU³ UòæIü©óšÆ ˛ƒ`d˛©Ž `dYdèÅšÆ11 b P þ dïC©büŠÈ©21 .è}ÈÃP£łH ü©^P ïÖŠ√dŽ ¢ ˛ d Ä √ Š¬ ± U© à 䃎 †Êä düł± ˛ƒü©ïäv d`P òfi”Á ¢ óšÆ W˙π ùŁ± £©]èÖ≥ ü©büšØèâ´cdèÅšÆ12 r ø ä ≈ SI P˚˜ý £ð¬ °Š¯šl`è üšØ ï PŽ Á P˚˜ý bè ∞ .èj¢dè}≠ òÓÐ U Š v ¯šl ¢£©]èÖ≥óšÆ ü©bü≠P`¢£© Ø š j äv £± Š v Ł .°Š √ ý √ ä ÆòÓłN P °Š¯åŒ@Y˚˜ý £´ .¢ òäË− `d ¢ ¢ ³ îÐv •œ Î 22 ∞ v ä P Š v P Ø ø Ã≠ © b ä @ š È vP ø à ° Šâ≠ U ½ πèܱYdèÅšÆ ¢ ˛ƒP£Ð¬ ³ œSPž ïäv °Š¯n ùÃènŽ P@°Š¯Åš 13 † ¦√ d°Š¯n büÔŒ@Y˚˜ý £´ 23 .èjüšØ ³ − `d ³ îÐv Pdèt P˚˜ý üý√ büšØ vP Š v P ä °ø b Šv . *èn˙º Ãèðv °Š¯n •Ł◊ý .èj¢èŁm ˙ÔÐ≈ ¢ òŒdèv ³ îÐv Pdèt P˚˜ý üý√ üšØ ˛ƒP£Á ≈ ø Šv ý b ý≈£´ ü©büŠÈfl”Á ˛ƒ üšØ ¢ b`˚¥`U Ï bè 14 r à ø˛ √ à Šv Ð ± ¢` £©]èÖ≥ ó P ´ šl ≈ ¼ è Pdè ÿý≈ Š v † èä ¯ à √ Švdèý Pò ø ŠvP˛ äP˚˜yîä P¼ Ô™âýC©üý√ ¢èŁm üšØ ê v V`£´ äË− `dê ≠P` ¢èŁm √ c£©]èÖ≥ ü©büŠÈfl”Á Ydè ÿý≈ ¢ °Š¯n ½ äÈŁ üŁ± òÓÐ a Ðv H r Ø š †± æ − à ©£©½ ≥îÁ ˛©büœn `U½ ¿`ê Á ˛ ü Î 24 .èj¢ èŁm üšØ † m kè ¸ ŠvPô◊ √ à °Š¯n büä√èÅæ@üý√ ¢ `£©ïäv ]èÖ≥ü©büŠÈfl”Á ˛©bü´ ≠ £´15 .èj P ´ r ü P¢ £©½ ÐN◊≤ ¢ c˚¥`U¢£©½ ˙‚ä ¢ ê ✰Š¯ ä≈œ †È øt © a √ ø ŠvPV`.èý t .èjc£©ïäv ]èÖ≥ü©büŠÈfl”Á cdè ÿý≈ òÓÐ≈ ¼ èÐv Pdè ÿý≈ TP` ¢d r H a H äØ ÈšŽ Pîä P ˙flä ü©c˚¥`U üý√ èjc£©Y`˚˜ð ˛©ên ê £´ èŠv , èjd v √ Šv kè ŠvP P ý √°Š¯ ä≈ £©½ ≥îÁ ˛©¸≠`U` Sèn d`PPîÁ ½ ¿` êPüý√ .èjc£© † m ½ m ¸ ŠâЬ óŠË”Ö ˛©üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ ¢d VŽ `d © ä Ô® d È Í.è✠ýt P œ âÔ≈ ^PUHd`P¢ð ü©b`˚ˆł ¢Póý≈ üý√ üÔNdVŽ `dóý≈ Ä Ł±Î 16 Š ∞ ä¬ H ® d H† Èð ˛©b`dèiŠvd bP óý≈ üý√ .°Š¯šl ¢£©òÆèáŠ√` ¢P` dèiŠvdI.à èâЬ ïäv è ³ H √ ý š ≠ è `ä ½ šØè− UèÐv ˛©PîÁ ïŁmdU ì ð †t m H ≈ V`¢ ¢ ¢£©P`èå® ©bü´ ≠ °Š¯n ½ ≠èm ˛©VŽ `dV`.üäÈЬ ïävW˙π Ã≠ © ä È √ Uü ü ¸ d (34-22:12èuü≠) ³ PbüšØ èâ’® æ ¢ óý≈ °Š¯n °Š¯šl ¢ ž è}√ ü©½ ŠÈÚl ˛©b`˚ˆł ¢P b ý ² ø ñ H ý ¯k d Ð † ¯ ÈŠ ∞ ä¬ È𣜢¢ PŽ Á ü©óý≈ ïC©büšØ èâ’®¢ óý≈ °Š¯n ¢ ^IÎ25 s Ã≠ © îr H È ý ø H Ã≠ P È † Ã≠ PÈ Ø ł± š é ä ¬ Ä Ł± ¢ ^I17 .¢ è|H ínIïkîÐv Pdüð√ èi¢ ¢Pü©b`dèiŠvd È Èð è È ÃÈ ≠ ¢ ¢èyž ü©³ îÐv d`P °Š¯ ä≈ ½ d`˚Á ˛©¢ üšØ îä ≥ 18 .à è}≠ íŠ ý °Š¯n ˚¥ d`P `£©èŠv ü…U aüH ü©ïäâH üý√ üÔNd VŽ `d óý≈ètüÐH”n ¢ © ä ä œ U b Èv a ∆ ä √ â ` â ¬ Ä Á ≥ ± ® d H³ îÐv d`P ¢ PŽ Á ˛´ ä I ïC©büŠÈ©.èvüšØ ïäv îä ≥ £œó È ø îr îvŽ ý≈ ¢ ¢ a ³ œ.üšØ¢ cŽ `dóý≈ ï ©˛ƒ üšØ °Š¯ ä≈ Xü”Ö≥ ½ è ï ü©bü´ ≠ Ä ý¬ H Ã≠ © ½ ° Šâ≠ ø H ýb d ä â s d C a Ðv Šv ü¸üý√ ïäv .ü≠Pž ˙flä ê ¬ b`îä £ð¬ 2 6 .¢ óš Ø ÆP£©fžÐ¬ ¢b`ž ð˜C© .¢ è ÔŒUü©óý≈ d`˚Á üý√ ¼ è Pdè ÿý≈ Vî − üð√ ¢ b`˙flä Ydè ÿý≈ £ ø ˚ Ø â Šv H ∆ a U √ ŠvP£ð v š š ý Ðv H Šâø ø √³ èvP °Š¯n büŠÈÔþ≈ ü©ïäv d`P .°Š¯šl ¢èiíÉΩ ïävd`P °Š¯šl ¢üÐ√ ³ËŠÐ¬ V` d`P ¢ èâä èŁmü©½ ≠èm XèÅý ¢P` ¢ üšØ õ¡P` °Š¯n ˛´ Šâ− üð√ V` d`PWä Ȭ ýþ √ ý ñ Ø ý¬ ¸ š ≈≠ ä √ îø È äš © °Š â≠ Ø d °Š¯n büä√èÅæP@UüŁ±`èÐv ¢ ^P ³ œ .°Š¯šl ¢£©õŸŁ £ÃèÁ Ž ¢ √ ý ∞ ¬ © ¯ ÿý≈ ¼ èÐv Pdè ÿý≈ H H¢ md .èjcUïkîÐv èåłN P°Š a ∞ Ȭ ýä£ð¬ bPïC©üšØ ¢èŁm ó ³ ý≈ d`P¢ è £©óšÆP˙ºPŽ °Š¯ ä≈Haè Pdè ÿý≈ TP` H šØ îÁ P ¼ Ðv H v ý rd`P 27 .üšØ ûÃT ¢ ½ ŸŠ `dîu òäËýC©ó √ © † Ë¡ ¯ ý≈ £©fžÐ¬ ¢ b`î H £ ø ½ ŠÈŸšÆP ˛©PîH £©fžÐ¬ ¢ ½ ≠`U v ä † Á £ ø ¸ m Ãd à .˛´üšØ ïäv ˙ÿ∫ ˛ƒŽ PdU˛ƒü©Ydè ÿý≈ ¢ ïŁm`˛©Yîä ≥ £œYdè ÿý≈ ø â s (13:16èuü≠ ;36-34:11èuü≠ ;34-33:12èuü≠)¢èðv °Š¯n büýÈŠå®ïCœ ? üšØ ¢£©büŠÈ©£œ˛©^èÐâ≠ Î 28√à ¯ Ð⣠± √ ý s bè Š ïC©büŠÈ©.üÔ® äv ¢PŽ Á £ð¬ ³ Š¯nŽ ^I¢ ¢PÎ 19 ≈ dï ä £± ° d P Ã≠ ä ¬ √ È ÈðV` .`£©düÁ £ð¬ ¢žÐ¬ ¢ ³ PHd`P .`£©düÁ £ð¬ bü≠üÔð≈ ¢P` ¢èŁm ª ä… £ © b È ª ≠ ä √ b`˙Ô™cdè ÿý≈ düł± .°Š¯šl ¢èŁm üšØ õ√PèÁ £©üšØ Uü≠@ë d`P Vž Š˜C© H √ ý à p P äŽ ˚ vdcž ð˜C© ˛ƒü© ¢¢P ïäv d`P .¢£© ¯ ä≈ òÓÐ † − † ˚ à Ã≠ ä ð È È¬ √ ý °Š ≈ ½ ÊN ≥ ½ äÈ◊≤  ýœ ± Èt ýÔ® .°Š¯šl¢ P£łH V` üšØ ¢d ó È ý≈ °Š¬Ž Š˜Cł üŁ± d`P °Š¯šl ¢ üšØ íÁ PU °Š¯n H ˚± ýœ m ÈtüŁ± ³ èÅŠË”t ïC©ïŠv V`büšØ èâšØèłm èâ’®üŁ± ¢ óý≈ °Š¯n 29 .°Š¯šl ¢ b ý ä ø H ȯРýä v bè Ł ïC©`£©dèŠâý ¢ ¢ ½ äÈŁ ü©büä√PŽ Á ¢P óý≈ ¢ ^I20 ∞ ¬ Ã≠ © †N± È £± ä ¬ H Ã≠ P Èð È˛©SüÔð≈ êò‰©V` òÓÐ≈ ¸ý¬ èšld •ý≈èt¢ ½ Ÿfiª ` bèÐv ³ P@òäËýP ŠvP Ä ©† ³ b ¬ d`P ¸¿èq d`P †≥üœòŒ HÎ .¢ ínè− ½ Š @ïŠv °Š¯n büÁ‰ä ˛ƒèvüŠ√ îä ł .13 ¸Š @ ½ ½ m tP Ø š t ¸¬P ◊ √ ä ä â± ½ ¬P b ° ¸¬d © ý°Š¯n ³ PîŠâ≥ 30 .èŠâ©ïäv ³ ý¬ Ä Š Ž ^èÐâ≠ £Ð¬P£Ð¬ ¢ ˛ƒdü›Ð√üH ± Á .³ Š¯n@ šØ dï−Š¯ÅšÆ ï−Š¯ÅšÆ P˚˜ý SìŁm ° P.¢ á á Š v
  • 11. 16:7-31:6 òýNË≥ 11 `£©è}ä èn ¢ PîH ü©büýÈŁ±èm òäˬP √ ø Á m ð d`P¢ Ä PüŁ± ^èå™Cœ .¢ èvèâ’ð Q üð√ PîH ü©^èå™ ≠P` ¢H šØ a ï Ð⣠šØ ý ä ≈ è− Á ± t m ˛ ä ´P È (13-9:11èuü ≠) ® ¢è ’ð VUè Ž è ýC©ü©óý≈ Pî ¢ ^P˛´¢ °Š¯n Rü© íi ó .èj à â ≈ Švd ⯠√ ä H Ã≠ ä HÈ m Á ”Ł m P @ ý≈ Hèðv óý≈ °Š¯ ® ý¬ ,`£©¦ ìý .èjcU°Š¯ ÿ PîH Ä ý¬ ,ü—n Î 7 H Ä ¸ ^v Á ¸ äè m v èŠâ©óš C Æ ï ©`£©ï £œ˛©½ è ^P óý≈ 31 .üäÈЬ ï ¢P` bè ≈P äv s a Ðv H äv ≠ ³ ÅŠ ® â≈bèšl 8 .èj¢ ¢ cdè ÿý≈ V` °Š¯ ®Ä ý¬ à èâÔŒÔ VŽ P`dU .¢Ã ”åH Ã≠ ®È H ¸ `þ â d þ ´` üŁ± R≠ 32 ? ¢ ü ´ °Š¯ä ’ð èŠâ©d`P ? ¢ °Š¯Ãð èŠâ©d`P? ¢ °Š¯Ãèå® ´ ⬠´ v √ ä îv U ý šØ ý ä Ø ýÔ∞èðv TP`¢ž ä ü…ž dèvè}≠ d`P ¢ èâ”n ü©òÆcP` ¢d ¢ üð√ ï−Š¯ÅšÆ Èš È ł ó ý≈ .°Š¯šl ¢£©¦ − ü©˛©¢è ü©eè − P bPHV` ¢è °Š¯ ä≈ ü© H ý ùµ √ ä ðv Šâø ³ ýä Łm √ Ȭ PîH š á m ÁèvèŁm òšÆ íå HVŽ P`dU¢ ¢ ¢P`¢è ԌԮ è d`P¢ è Šk òÆ ® d Ã≠ © ≠ ä ý≈ ï ©¢ è ä è ¼ è Pdè ÿý≈ TP` ¢d °Š¯n ½ äÈŁ ï ©büŠÈ©`£©ï £œ H šØ ¬ a ý È þ â ý √ â þ dèv }≠ šØ ⯠šý ó C â Łm Ðv H ä šØ ý È †N± C äv s.¢`U ˙ÔýËð ü©^P óý≈èŠâ©üý√ ¢èn ˛ƒ`d ïłÄÐ≈ Pdè ÿý≈ £´ 9 .¢ ´ ¬ — þ N v ä H PÎ Ø š ¢ ¢ ½ šØè− UèÐv ˛©PîH óý≈ ¢ I 33 .¢èłm °Š¬Ž Š˜Cł XèÅý ïŠv ü© Ã≠ © † t È m È H Á Ôt P ÃØ Èš ˚± ≈ ≤ ©PîH óý≈ 11 .¢ `U¼ ä¬èt ü©^HèŠâ©üý√ ¢ üð√ ò“åł÷ V`£´10˛ Á m H ´ ¸ P Ô∞ł P Ä ý¬ .¢èłm èv£©¦šØPüÁ ˛©bü≥èiû√èÑ≥ ¢ òÁ ˙≤ ˛©^P d`P ¸ ÃØ ä ù ± Èš Ð © ∂ ý≈ H Ð≈ ¢Póý≈ UüŁ±`èÐv ¢ ^I³ œ .üšØ Ä P£Á ïCœ .üšØ ïäv ¢P W˙πbüłN ä ð ◊ È ¬ H © P°Š â≠ a ± ~Ðv Ô∞ Nł ^I34 .üšØ ¢èłm óý≈ üŁ± ˛´°Š¯ÃèŁm YUòÓÐ≈ °Š¬Ž Š˜Cł Y˚¥`U°Š¯ ÿ P ýØ H Èš v ˚± ≈ ¼ è Pdè ÿý≈ W˙π^P.üšØ ¢è è ŠUŽ Š˜Cł òÓł∞P ü©¢ °Š¯n ½ äÈŁ òÓÐ a Ðv H ýšØ łm ⬠˚ ± ½ ì|−H ¢P¢ ³ U˚l ïC©büŠÈ©¢èłm èv£©ïäv £œ˛©íiü©óý≈ ¢ Ȭ a Â≥ ä ð © b š ÃšØ ä H Ã≠ šØ †N± È ä È s È .èjcU°Š¬Ž Š˜Cł òÓłHPü© ≠P`¢ üð√ ˚ ± ∞ bü ä Ô∞ Èł .¢ büšØ dè|ΩP¢P¢ ^PòÓÐ ´ ä¬ © Èð ≈ íi°Š¯šl ¢ üšØ √ ý .½ ·Š√˚− óšÆP ½ ’Ð≈ † ¥ † ø b¢ ³ Pó ý≈ ˛©ùŁ± `£©Ã è £Ð¬ è N Póý≈ •ý≈è ¢ b`˚¥`UÎ12 H ` v åł∞ H t © cdèÐv¢ ¢£©ï~ÉŠÈΩ ¢ û”Öý ¢ b`˚¥`U © ä √ ø √© ý √ ýd`P † ½ ·Š√˚− ˛©M æü≥ ïŠv .üšØ ¢£©îŠâ≥H ˛©¢£©¢ cdè ÿý≈ ¥ ò √ ý P ä√ Ã≠ È H óŠË”Ö ˛©üŠ√ °Š¯n .¢ ïpìH èi½ èÅŠË”Öý ˛© ÈЯä Ø š Á a √ büŠ v m (42-41,38-37:6èuü≠) û± cdè ÿý≈ PîH Ä ý¬ .`U ïäv ï~ÉŠÈΩ û”Öý≥ ¢ b`˚¥`U Î H Á¸ m È © ¢ VU úŠÈ”|ý ïýâøPd èi˛´ ä I YîÐvP šØ √ îvŽd °Š¯n û± ¢ b`˚¥`U óý≈ £´ 2 .èjcU ïäv ï~ÉŠÈΩ òÓÐ≈ °Š¯n © ¡ H P 7 (24:13èuü≠) £´ .èjüšØ ï~ÉŠÈΩ èió‰ ^P òÓÐ≈ °Š¯n û± cdè ÿý≈ üý√ ¢ `U ï~ÉŠÈΩ P H ´.à èŁm üšØ íÁ PU°Š¯n ½ äÈŁ ¢ ¢Pd¢ cŽ P`dUë Î 13 ` m †N± ø ýt © d ¯ ⬠äý •ý≈èt cdè ÿý≈ XPîuP òÆ` üý√ `£©XPîuP üŁ± •ý≈èt ¢ b`˚¥`U óý≈ š © H ∞R≠ òÃË©.¢ Pž üł± êŠâÔÐ≈ PžÐ¬ d`P ³ èt @ïýâøPd TP` ¢èŁm ü©óäË’Ł üý√ ü©˚˜ý’− ¢P` ¢èŁm ¢èðv °Š¯n •œ òäˬP Y˚˜ý Î3 .èjüšØ òÓÐ≈ ü šØ d äè £ b P v √ ä Šâ æ ≠ ä Ã√ √ ä@ ð Šv vP¢PU¢ ˛´ ä I YîÐvP³ œ ° Šâ≠ 14 .°Š¯šl ¢ üšØ íÁ PUï Š√dŽ ¢^P ¢ ¢P` ¢è ¢è °Š¯n •œ ˛©˛ƒè ≈ ¢P büŠÈ©üý√ è ÔŒU °Š¯ ä≈ ⬠äý à åÐ ä ð Ȭ”Á © îvŽ m d √ ý m Ö U© œ ≠ ä Łm à ðv√ √ vP ä@ â Šv ý ≤ ü š â± š Ø þ † d š Ô÷ H Ø ý t ¯C ø Ã^PR≠ òÆ îä ł ]˚I ¢ í|−≥ ïýâøPdd`P¢ èv üÔł∞ ½ ’Ð≈ VŽ P`dUèi ¢ üý√ ïC©¢ èâœ ï ®¢©¢ ˛ƒèåÐ≈ c˚˜ý üý√ 4 .¢ èâÔŒU ü© ∆Ø Â Ł š Š Š v H Ø ý Šv š .°Š ÈŠ a ŠvUü ä @ vP ¬ ” ≈ Ð⣠¯šl ¢èðv ü©ýâøPd Ä PïC©!•œ ©•œ òäËðPüý√ ¢ ïCœ cU¢è|ä ïCœ èi•œ Y˚˜ý ý ¯k ï ð ± ä≠ √ äý ä@ Šv È â¬ vP ! ¢ dèiŠvd ê üý√üý√ 5 .¢ UüŁ±ü≥ ˚˜ý’− °Š¯n •œ Y˚˜ý ê šØ è ŠvP H šØ Šâ æ ä@ Šv ý vP v `£©düÁ £ð¬ dPU£©¢ bü´ ≠ ª © ü c˚˜ý ¢ c˚˜ý °Š¯ ® ý¬ Sè|ä üý√ ü© Š˜ý’− ¢ •œ òäËðPüý√¢ Š v Ã≠ È Šv ¸ √ ˚ â æ © ä@ ¬ ” ð Ä vP ≈ (27-25:13;44-43:6èuü≠) √ à P √ ⬠äý ä@ à .èj¢@˙flä ]èp èâ≠è|ä ü©œ ¢P`¢èŁm èŠvèðv °Š¯n •œ ˛©˛ƒèåÐ≈ ä √ ¢≠ ä √ vPb`ž Š˜åÐ≈ V`.üšØddèŠâ− üšØ °Š¯n cdèÐv ¢ büŠÈÐ¯ä ¢üÔŁH Î 15 ˚ ø © vþ ∞ √ V`ïC©¢ ^P.ü≠Pž ïäv ¢@¢ büýÈ©óý≈ ü©b`Ž Š˜Cł ^îà≥Î6 Ã≠ È U ´P © H H ˚± ý≈ H √ à ˚ † ° Šâ≠ ´ vP˛©¢ž Š˜åÐ≈ V`°Š¯n ½ ÊŠÈÁ± ³ œ .¢ °Š¯Ã@^èðv cdè ÿý≈ W˙π ˛© ü© Èýü≥ ¢P ¢èt ¢ b`dN H .¢ °Š¯k ¾ èi°Š¯ ÿ £© ”ðv H büŠ ¬ ä ¬ ä ≥ © Èð È üµ ´ a † ¾ü©³ PH£©•œ ü©bü≥èi¢ ³ P ó b ŠvU ©b ý≈ 16 .¢ büšØ Q ˙flÁ W˙π H ´ èv ± .¢ °Š¯kPž îä `d¢ ¢ b`˚˜ð ü©büŠÈýü≥ V`ïC©büŠÈ©.ü≠Pž ïäv ´ U v ”ý © v Šv ¬ U ä
  • 12. 12 9:8-17:7 òýNË≥ ± ý √òŒ PR≠ üý√ ˛©óýËÁ óŠË”Ö ˛©b`Ž Š˜Cł ³ P¢ üŠ√ Ä Ł± 28 t ü ˚ ±b ä √ † èðv °Š¯ ä≈ dü— ¢ büŠ√ž èåŁ∞ dPU ¢èióý≈ W˙π ùŁ± .¢ ü≠ bèłÄ‘ð äP ø v d þä H Ȭ ´ ³ ≈ √ ý ≈ ø ∞P W˙π òæP.¢ è °Š¯ ä≈ ˚˜Łä P ¢ ½ Á dU dPU ¢è d`P.¢üœ ¢ ^H ïC©büŠÈ©29 .¢žð¬ °Š¯n ½ ˚˜C± ½ ’Ð≈ ¢ óŠË”Ö v √ ä PH ä P ô£ a Š † ø È òNłÓ ýœ ðv Èt ŠÄ †± Ȭ þä i ýœ Èt √ ýÄ ±èp ê ïCœ YU °Š¯ ä≈ óŠË”Ö W˙π ˛© ŸIÖH ¢ ½ ·Š√˚−† ŠvP ~Ðv bü N ≥ © † ¥ “ ˚l W˙πòæPêþ≈ 17 .°Š¯ý üšØ °Š¯ ä≈ °Š¯n bü´ ≠ c£ÐH °Š¬Ž Š˜Cł š ŠâÔ v ü ¬ ˚± √ ý .YUóŠË”Ö W˙π˛© ý¡P dPîâ Ä P£Á ½ Á dUÄ P£Á d`P.¢ èâŠUòÆ íåð≈ èåłN P½ Á dU èNł∞P ê a ± †± a ± Ø ý¬ š š ∞ †± å ŠvP a ± ý¬ Ä P£Á d`P èâŠU °Š ¯ ä≈ íåð≈ Ä P£Á ½ Á dU èåłN P 18 .¢ èâŠU íåð≈ a ± †± ∞ šØ ý¬ ò»ž ü©˛≠P` ¢ üšØ Ä èŠv ½ ◊∂ √ ä a † °Š¯ ä≈ íåð≈ è N PüŁ± ü©½ Á dUV`˚l 19.è ŠU°Š¯ ä≈ íåð≈ è N P½ Á dU †± d åł∞ š ⬠ý åł∞ †± (16-12:5èuü≠ ;45-40:1ù¡˙≤) þ Ã≠ ˛ƒüÔŁ∞ ¢ ^P 20 .èj¢èŁm èŠvU ìŁm °Š¯n R£©¾ èiü©^PèâŠU È √ à P @ a ý¬ ¬ ä ¬ ø √ ý P łË @ ÷Š¢ ^H _üŁ± dU _üŁ± R≠ .èŠâ´ ¢ £©£ýH ¢ ž è ð üŠ√ © P ü P d ≈ .¢ ü≠ ³ èłÄ‘ð ¢ bü”åð≈ ¢ ³ PHü©bü≠P`¢UóŠË”Ö ´ b ≈ø ©b ä¬ ÈŠ ≤ H P »ž ü©êÄ ý¬ 2 .¢ üšØ ¢¬d`P .èŠv @^èðv ¢ üŠ√ ò d ŠvP ¸ © È ł Ë Ã≠ Ô÷Šð 8 † t à m P à ø ä ’® ä ¬ °Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛ƒPîÁ ò≤U@˛ƒü©¢ ¢ èâýP ]˚∆ Î 21 ≤ H È Ô÷ šØ H Pîv m Ł d`Pè åŁH ä ≥ ©¢ üý√ ¢èłm üý√ £´ ä `PîÁ cPÎè ® Šâ´ê ¢èt ¢ üŠ√ ∞È ð v m v m Ô÷ cdè|√ £©ï ®îä `PîÁ cPîä `PîÁ ¢ ]˚∆ üŁ± è✠üšØ °Š¯ ä≈ íÁ PU Ł ýt m Í.¢ è✠†◊∂ Ø ý tcU½ š ˛´ ä I ûÐIèÑ≥ ¢ òÁ ˙≤ ˛©¼ èÐv cdèÅšÆ ¢P` ¢d °Š¯n ³ èÅæ@ îvŽ √ © ∂ a d ≠ äØÈš b P ©¦šØPüÁ ˛©èÜI Y˚˜ý °Š¯n ÎïC©è ® ©üÔł∞ ¢P¢ üŠ√ 3èv£ ù ± − Š ý ø v £ ø ä √ 22 .¢ büšØ íÁmPU °Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛©PîH òÆ ¢P` ¢dPŽ£´ ´ †t Á š ≠ m √ ä.ò“n èÜI ¢ YdèÅŠËЬ ˛©fž ü©ü©^P ïÄÿ¨ òæP Í èŁm üšØ êþ≈ büšØ − ø ø d ŠâÔ ! ¢ îä `PîÁ PdèÅšÆ òÆHüý√ ïC©¢ °Š¯ ®¢ •Ł◊H R≠ òÃË©³ U Y£Á @ šØ v m š ´ ø ≤ ü b ±P.èâ’®äv ¢ ò‰©üý√ PüšØ W˙πù©ïŠv ÎïC©è ® ø ^H¢ üŠ√ 4 ¢ Xèv òšÆ c˚˜ý .¢ YU½ NÐÈä ¢ óš Æ °Š¯n cdè òÆ c˚˜ý ä ï ø ¢ Pä √ ø ä Š v šØ aü ¬ ä√ Ðv š Šv ≤ Ø˛©M æü≥ ¢P` ¢èðv ½ ◊∂ d`P èvèâЬ ¢ ³ šØèid`P èŁm Ä P üý√ ò ≠ √ ä † äý ø ° a H ü©bü≥èi˛≠üŸ‡≥˚˜CÁ ú”ýÁ d`P ¢ èŠv Pž Ôł∞ ü©bü±`H îÐv ¢ óšÆ Š ª â◊ š ˙ d ä √V` £ð¬ ˛ƒèŠv ½ ◊∂ Y˚˜ý d`P .£©PUP ü©dŽ ä Vd˙Ê≥ û√èÑ≥ ¢ ½ ·Š√˚− Ð † Šv îv Ð ©† ¥ ³ Šâ≠ ïC©èjb`î ®¢ ³ P £ð¬ düπ ]èp °Š¯n °œ 23.¢ èŠvU XèŁÄ≈P ø b Ø š ä a Ã≠ © .˛´¢dVPü´½ èÐv ¢ ¢bü´ ≠ šØ È ü ¯ ä≈ òÓÐË©°Š¯ ÿý≈ ¢ °Š¯nà èŁm üšØ d`U¢ •Ł◊≤ !ü´ ≠ dèiîÐv cP ?èvèŁm °Š ä Hä√ ` ø ü XUèÁ èidPîŠvî ∫ ¢P` ¢èðv ½ ◊∂ m ≠ ä † √ ]ü¡` ¢ d`P îä Ÿ“ઠÐ√ â (54-43:4èâ±üŠ√ ;10-1:7èuü≠) ä (49-47:6èuü≠)üý√ PüšH íÁ PU°Š¯n ˚ˆ− V`Ä Ł± .èŠâ´ìłm ü©˚ˆ− Xü◊ä ˙‚©üŠ√5 Ø mI æ † æ ≈ ¢£©YdPU£Ð¬ bèn˙ºòŒ P£©³ ø ü©büý√èÐv ³ PY˚˜C≥ Î 24 √ ä t ° b Š æ −Uîn ¢ üšØ ¢£©½ äÈ≥ d`P 6 .èŠv @^èðv ¢ ^HdPU˚¥ ê i üΩ √ à √ ý †I N P © P ŠvPè ³ W ³ èâł ˛©˙NýËð ˙Ô™âðPüŁ± ïC©èjüšØ W˙π˛©îä Ÿ“ઠ^HôÁ ˚l TP` b þ± Ô ¬ èä ¬ â P ◊ š˚˜áÐ√ V` d`P ¢ dèŊˬ XUèÁ P˚˜C≥ îä `PîÁ c˚˜C≥ cP Î è ®¢ ¢ ý Ø š Ð m Š v m Š Ã≠ © È £ð¬`P ˛ƒèðv èi¦ dèÐv d`P òæ£Ð¬ ¦ dèÐv îŠvî− d`P ½ Áæ 25 .üšØ èŠvèâЬ £ð¬ ä ^ ^ t †◊ ä Í.¢ ìýЯn °Š¯n úŠÈ”|ý îŠvî− V`d`P¢ Pžð¬£ð¬ Ø â š √ t Ø £ š ýˬ ˙Ô™ Cœ ± .°Š¯C— ä P£œ¢ ˙Ô™ ˙Ô ð V`ï ä üł v k ¢ þ ø ^P°Š¯ÃPüšØ Ž Š˜ý .è}≠¢žł± √ v v ˚ v ä… £ Èb`UèÜI ü©^H£© °Š¯n ÎïC©è ® ø dPîŠvî ∫^P¢ üŠ√ 7 ø − P @P ¢ √ ä Y˚˜C≥26 .°Š¯ ä≈ P£´V`¢ ï Ł `˛©ùŁ± ¢ èŠâ´èŠv èâЬ£ð¬ ³ èâł ˛© Š ø ∞ šØ ä b þ± Í. èj V` c£©ïäv ½ ªèqI ˛©^P ˛ † P Ãü©üŁ± UüŁ±èÐv ¢ ¢ ü©büý√èÐv³ P © äät ȯ bîä `PîÁ c˚˜C≥ cPÎïC©è ® ä dPîŠvî ∫^H£ð¬ ½ èÐv ^P 8 ¢√ P a £ð¬ ¸Š d ¢ ùŁ± ïC©¢ èáŠ√P òÆ ò≤U@íઠó j ½ ¬ ä √ Ø ®d`P è üšØ ]ü¡`¢ √ v m Š š š P Ð ∆ P˚˜ý .¢@˙Ô™c˚˜C≥ üý√ ïC©büšØ °Š¯ ä≈ ûÃT ^P °Š¯n d`P è}≠ ¢žł± £ð¬`P ˛ƒèðv d`P òæ£Ð¬ ¦ dèÐv îŠvî− 27 .èŠv èâЬ ˙Ô™ èâðPï ®ïŠv ]˚ Š v à P √ Š √ ä… £ È ä ^ t ä 䬢èðv ½ ◊∂ XUèÁ P˚˜C≥ JâŠàŠ√ üý√ ¢èŁm èðv ½ ◊∂ V` ïC©¢ òºèièâŠU £´¢ Ž P`@ dPUd`Ž ˙Ô™V` d`P°Š¯ÃP£œ¢ ˙Ô™^P °Š¯ÃP üšØ Ž Š˜ý√à † m Š èä ¯ √ à † šØ ä¬ ø d P d v þ ø v v ˚v Š Ð√ ý ©c˚˜C≥ .büšØ õ èv ¢ b`dPîŠvî ∫ M “rP c˚¥`U òÓÐ ò ≈ °Š¯n 9.è Í.èŠâ´ j
  • 13. 26-10:8 òýNË≥ 13 `£©èÐâýP ˛©üŠ√ ¬ V`üý√ èŁm ìłm ïC©b`î ®Šv ¢ òÆèðâøê ´ ¯n .°Š¯šl òÆèðâø ½ ◊ýèn ï ø š ŠvP£ P°Š š †≈ (62-57:9èuü≠) èvèŁm@V` üý√ èŁm@¢ b`î ®ïŠv ¢ òšÆèðâø c˚¥`U £´ d`P¢ èvèŁmìłm P© ø P šØ ý ý P ∞èåŒU ü©bü´ ≠ XèÅý VîH õŸŁ ]P˙πP ¢P ¢ üŠ√ 18 Šv ü ≈ − t ä¬ ä Èð √ ¢ èv£©ü©^P V` üý√ £©ïŠv bü’®ïŠv ¢ XUèÁ ¢P °Š¯n£´ .¢ Ø ý š ø m ä¬ Èð P šØ ∞ I ¡ ≈ ý HÄ ý¬ 19 .à èŁm £ð¬ cdèâ©dèðv ^H ¢ íŠ ÔŁ èŠvU óŒ ¢ ^H üý√¸ ` ä P© â mä√ P Í.¢ dèŠâýÁ P£ð¬ büý√èÐv ˛©ó‰ ^PòÓÐ≈ ¢ ïC©büšØ èâä èŁm °Š¯n Ø ¯m š Ô÷ Ł ý¬ È ä ’® Šv@^èðv ¢ üŠ√ ½ ·Š√˚− óIÖH êüý√ UèâøPcPÎïC©è}≠ ¢d`P.è P ý © † ¥ N≥ P “ Šv œP à a Š £ ¢Hd`P ˛ƒ üšØ ½ ˚˜C± YžÐ¬ ü©üŠ√ £©³ H ü©½ èÐv ^P 10 t °ø a ˬ ÷Šð c˚˜ý °Š¯n bèš `è ¢èŁ ïC—ò‰©ùŁ± bü Ôł Í.èj ”łm ¢ Šv l j à m Łm √ íŠ ÃP˚¥P ¢ °Š¯n ïC©büšØ èâ’® æ ¢ óý≈ °Š¯n ïC©Îè ® ø büŠÈÔý≈èt ⬠√ ä ý ² ø ñ H ¢¢ üšØ VüÔ®ý√ ¢ büŠ√ž ≤ü≠ Î ïC©è ®¢ ^H¢ üŠ√ 20 √ ý ü © ˙ ø Pä √ R≠ òÃË©11 .èåŒU ïäv ü©U˙º ò‰©¢P` ¢d UèàýªP èáŠ√P òÓÐ≈ °Š¯n ü Šv ≠ ä Ô® È È P * P ° ³ Šâ≠ I ”áä © √XPd@ü© XU@³ ЬP °œ .°Š¯šl ¢ üšØ ¢üÔ™¢ b`îä £ð¬ d`P °Š¯šl √ ý v Xèšl£Ð¬P°Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛©PîÁ V`d`P.°Š¯šl ¢@¢ a˙Á≥ d`P _˚−≥ †t m H √ ý Pø Ä ‡ ˝ Í.¢ °Š¯ ä≈ ïC—˛ƒü©¢ ¢ šØ Łm à Ã≠ © È ïC©è ®d`P 12 .¢ °Š¯Ãèå®vèå® ©•þËŠÐv •ý≈èt ¢ Ä üÁ·Š√ _èÄ∂P ´ v èä £ ¯ ©aÎîä `PîÁ cPè ® ø üŠ√ ¢ ê ø °Š¯n b`U£I è− 21 v m ¢ √ ä ŠvP¢ ´t ¢U êåð≈ °Š¯n c˚˜yîä P ˚lèÐv ¢P` ¢èðv ü©½ šØè− UèÐv ˛©PîH √ Ã â¯ äŠ Š v š ≠ ä √ †t m Á H ≤ ± bè ` V` d`P ¢ °Š¯Ãè° v a ä¬ Èð ad a ” ≈ Ô÷³ Š¯sîý ˛©¼ èÐv ¢P°Š¯n ïC©cU½ Ž èŁmP˛©½ èÐv ^P¢ ¢ üý√ ð Ł ¸ ø ´ ð ÂË ½ ä¬PU ¢ UdU d`P ¢ °Š¬£©dè|√` ñŠł šl ´ v Łm ˬ Ô÷Šð Š vbü≠ üšØ ¢ c˚˜ý °Š¯n îÖÐ√ ¢ ^P˙Ôð≈ .b`UXèŁÄ≈Pü©óæP˙≤ ¢ ł © ä © Í.¢ °Š¯áŠ¯ð ´ v I Í èj èŁm ìłm ˙ԙΠïC©è ®¢ dPîŠvî ∫ ^H ¢ üŠ√ Ä ý¬ 13 ø P ä √ ¸ ˬ ÷Šð c˚˜C≥ üý√ ïC©è ®¢ ^H ¢ üŠ√ ³ œ22 ≠ m Ôłd`P íł ¢ Š ø P ä√ ° Šâ °Š¯n ½ ¿`òæHÍ.èj¢èðv eèÜ− IXUèÁ P˚˜ý ûIèH ≥¢ VîŠâÁª c˚˜ý ¸ P √ à ø m Š v Ð√ Ñ © Šv Í.cU¢£©³ ºUcU˙H¢Pü© ≤ √ ä ° ≤ ä ¬ b`U˙H Èð à Í.˛ƒ üšØ eèÜ− ü©XUèÁ ¢ ^H ø m© P ½ ªèqP ˛©PüšØ ˛ƒèsüπ £ð¬ óŒ ¢ üŠ√ † ä m© ü â◊≤ ≠ ä R≠ ú”ýÁ ¢P` ¢èðv eèÜI √ ø − (25-22:8èuü≠ ;41-35:4ù¡˙≤) (41-38:4èuü ≠ ;34-29:1ù¡˙≤)¢ ^P òÓÐ≈ U£I è− ¢ ^H .PüšH dPüµ °Š¯n òýË−©üŠ√ 23 © ´t © P Ø Â ^˙flð√ ïC©èåŒU bèšl` d`P .èŠâ´ü©˙Ô™¢ ^˙flð√ üŠ√ 14 Šv © ∞ ýË−©îÖÐ√ ¢ ¢èŁm í|ä ¢ cdèâ©¢ íŠ ÔŁ ò  24.¢ üšØ •ý≈èt © ä √ √ø ä © â Ã≠ È üŠ√ Ä Ł± 15 .¢ Yžð¬ £ð¬ ˚˜áÐ√¢ ½ N I ˛©dèÁH ^èt ˛© † Ø £ ý ø aî− š t Ä≈ Ð ∞ü©òýË−©°Š¬˚ˆ¨ d`P .˛ƒüšØ `˚− òäË”łm £ð¬`H ¢ íŠ ÔŁ PüšØ ˛ƒèsüπ  à ¥ P © â ä à ˙ • P ¸ þ ø ÁÐ d`P˛ƒ üšØ Yž Ô® þ≈HV`Ä ý¬ .˛ƒüÔł∞ ¢ dèH≈ V`üý√ PüÔł∞ •ý≈èšl èi^H¢ Ä Pä √ P ´t © â¯v ° Šâ≠ k ä ≠ P^IU£I è− ¢ üŠ√ 25 .èåý≈ èšld £©îä Šä üŠ√ ³ œ .ò–¢èåł∞H È .˛©½ ≥îÁ ˛©³ PH † m b v m ¢ ä ’® é È P è ¸¬ ©îä `PîÁ cP Î ïC©— ¢ d`P ¢ dPîŠâЬ ü©^H £©Łm Ä Š ˙¿ ¢ k È ¢ bü±`H îÐv R≠ ½ ¿` ¢ Xè− ïC©P üšØ èáŠ√P ³ U ^H16 ø d ü¸ © t b P Í.°Š¯šl ¢dÄ `H óšÆ èn˙º½ πèܱYdèÅšÆ Ø až š U † ¢ Xìi¢P üŠ√.¢ ¢T ^èðv ¢ üŠ√ ü©UP˙ºP òÃË© £Ièâ≥ ø ä¬ Èð — ä k √ © ¬ Þ Ný ý≈ ?üšØ ¢£©]üÁ büŠÈ©óý≈ Îï ©è ® ø ³ PH¢ üŠ√ 26 H ý √ H ½ ◊∂ ü©b`dèÅŠËЬ XèÅý ³ PHd`P .èŠvU è}ÔÐ≈ ¢ UP˙ºP ³ PHü©bü±`H îÐvó ± C ¢b ä √ † ≈b ø b d Ø˙ P à √ ý’® šØ ä≈ ³ è Š≈P †øè ≥ °Š¯n³ PHd`P PüšH Pž Ô®•þ≈HV` ¢üšØ ¢ ïŠv Í ¢ °Š¯ b Å Ä â È Ã √ø Pa à ˛ ¬ ˛ƒ üšØ Yd üðH ¢ ïàŠ√˙π ^I½ èÐv ˛ƒüšØ ò‘® ©òÐËä VèŠâ·ÂŠ√ 17 .è− ÁÐ≈b ä á◊îÖÐ√ YdüΩ ¢ ^H .èŠâ©óŒ ü©b`˚ˆ¨ d`P ü©b`à PüšØ ˛ƒèsüπ YžÐ¬ © P m ` ä £ ïC© ∞ a H t Œ â n .èŠâ´èåł∞ ½ üœíÅ £ð¬ íŠ ÔŁ d`P.òÃË´QPüšØ ˛ƒèsüπ H ä d YdèÅšÆ d`P èŠâ≠ ¢ ü©UdU •© cdèÅšÆ ¢ óšÆ V` Î ≠ U H ø Í.èŠâ≠èåþ≈Hü© √dèÅŠËЬ P büŠ .èŠâ©SèŇýtP¢ ¢PUüH üŠ√ Xèv ïŠv XU@³ ЬP ¯ Ã≠ ä ¬ Á È Èð ± ä P° 4 : 53 VèŠâ·ÂŠ√
  • 14. 14 12:9-27:8 òýNË≥P¢ üŠ√ .èåý≈ PüšH Pžð¬ £ð¬ ˚˜áÐ√ ¢PV`d`P.¢TìÐv ^èðv ¢ üŠ√ √ ä Ø £ ý ä¬ Èð √ à © — ä a k √ P Ôý d a Š ü ≈ ïŠv Î.¢ ¢£©½ èÐv °Š¯n ùð√@d`P¢ VUŽ ½ ˚˜C± R≠27 ý≈ ½ î Áª YžÐ¬ °Š¯n ³ P ï ©è ŒU ü©bü´ ≠ ³ I ¡× Š√˙≤ ³ ü”Ü≥ V` üý√ òÓ a Šâ £ b C å Švô W üb dPU£Ð¬ bèn˙º ¢ ^I ˛ƒèðv d`P°Š¯ÃPüšØ ˛ƒèsüπ ? ¢ ò≤U@èió‰ ù© © P ä v ä šØ P ä ’® ø ÈVèâH c˚˜ý ïC©büŠÈ©.èŁm üšØ ¦ HÁ üý√ ³ PüŁ±üä√ cPÎ ïC©è}≠ ¢ ¢ ä´ Š v ^ü± H b Í.°Š¯šl Í.°Š¯šl ¢ ¢U£©]èÖ≥ ô Ã È √ N≥ IH “üý√ èâøü©^H†Ł± ¢ ½ ·Š√˚− ³ Š¯Å Ö UüŁ±ü≥ £ð¬ bèšl`îä ł 3 ä PÄ ä † ¥° √ â± Vdè|þÔłH ü©b üŠÈ≥U@`U £Þèâ≥ ¢ bü±Hd îÐv È∞ P ¬ý ø ` Í.¢ èšldï ® m ¢ PîH ïŠv ÎïC©¢ ¢ °Š¯n ùð√@ šØ ]ìÁ © Á m — ä ’® k È P (39-26:8èuü≠ ;20-1:5ù¡˙≤) ∞è ®¢ ³ P ¢H.PüšØ Xü”Ö≥ ü©üŠ√ èâł üµ W˙π ^P èi³ P 4 ø b ät P¯ ä± b ½ øèŠvd ³ Š¬dîC´£ð¬ cdèâ©c˚¥`H ¢ íŠ ÔŁ üŠ√ 28 † ° ä U © â^I ? ¢ èŠâ©³ èt@5 . üšØ ¢üµ ½ TèŠâÁ c£ÐH büŠÈ©óý≈ Î ïC© V` .¢@^èðv ¢ üŠ√ ò≤U@`U V£Ièâ≥ ¢ W`H îÐv bèšl` .èŠv@°Š¯n P Øš b P ý± a ± Èł ¬ H √ à P © P Ný ø d ¬ Þ P¢U£©]èÖ≥VèâH c˚˜ý ïC©¢ ³ èt@èâ’®Šv èŠâ©¢ × Š W √ à ≈ ý ≈ Èš ý ýØ √˙≤ ³ ü”Ü≥ ùŁ± .¢ bètdd˚Á òÆ ½ ’Ð≈ büä√`UV`d`P.¢ ¢d°Š¯n b`˚˜u ä ´ Š v šØ b P ä ï ø ô Ô ∆ š† Ô ÐXU@³ ЬP ïC©èjbà èâЬ ü©ó P° `ý ý≈ °Š¯n ³ œ 6 .Ïíł d`P •þ≈HÌ °Š¯šl ¢ V` 29 ¢è £ð¬ VPd^Pï ©òÓý≈ ˛ƒ üšØ ï ½ NÆ °Š¯n bü´ ≠ ¢ ï `˛© H ° Šâ≠ m P ô È √ à Łm ý äv †Ÿš ü ø Łm C ý≈ ¢ dè ýÁ P £ð¬ °Š¯nŽ ^P ¢ ¢ ¢£©]è ≥ ü© büšØè Hè óšÆ üý√ Îï ©— ¢ d`P¢@^è ¢ üŠ√ ¢üšØ ¢è büä√`U H Ø ¯m Ã≠ © ä È √ H C ¢ ä ’® à P ðv © k È √ √ √ ~m à ý NłIó š Šâ d Ö â´i ä ≤ HW √ ä © Ø ¯m Ô÷ ´ ` b š Ł ”≈ ø ¸ ð ≥ þ¯v © Á³ ü”Ü≥I^P¢ üŠ√ îÖÐ√ ¢ ^P¢ dèŠâýÁ PV`¢ ïC©¢ à èŁm³ èŁm ¢ ¢ ½ ¿`Vd˙ÊN üý√ èŠâ©¢ ¢ PîH cP?¢ èâšØèłm èŠâ© ¢ ÈŠ Ð m Ø ý š ø Æ7 Í èŁm ìłm ü©˙Ô™¢P ¢ üšØ ¢ ˚ý˜áÐ√ èâðP üý√ d`P •þ≈Hè ®¢ ò≤U@ ä¬ Ã Èð √ ý ¯k ÈŠ ä¬ P ø P Í¢ èŠv@bè Š ¢ ¢ ¢UPŽ ¥ °Š¯Åš òÆ šØ P ≈ Ã≠ © ä ¬ ˚ È ÈŠ š]üÁ £©•œ ©½ èÐv ^PR≠ 8 .èŠâ´ìłm ü©˙Ô™ åþ≈Hò≤U@V`Ä ý¬ ± ŠvUü a ü d`Pè P P ¸ ª £ ŠvP ü ¸¬ ø Łm .èåý≈ èšld £ł± SüÁ PžÐ¬ êèib`dHµ Ä Š ˙¿ ¢ ïC—^P 30 k √ √ Á ü ô dïŠv ü©bü´ ≠ ¢ ^HïC©¢ ¢£©úŠ√˙‡ý ˛©PîH R≠ .¢ üšØ VUŽ büä√`U³ Póš C Ø â łm H C — ä †N ü ä P — ä √ È b Æ ï ©¢ è šØè üý√ Îï ©¢ ¢£©½ äÈ≥ °Š¯m`H î 31 š ý k √ d Ðv m Æ ä .èŠvU dèŠâýÁ PI SüÁ ^P ¢ b`dN µ °Š¯Åš £©èn˙º ˛ƒèÐv˚ˆ≤ üý√ °Š¯ÃèŁm ¢ £©ž üÔł∞ ü© ¯m ª © ü H v ”m dł ≈ Í.cU³ËÔÐ °Š¯n ñŠ V` Ä ý¬ Íà èŁm ¢ Ó ïC©è ®¢ ³ P ¢ üŠ√ Ä ý¬ 32 ˬ Ô÷Šð © èŠâ≠üšØ ¢ ¢ üŠ√ (YüŠÈ≠) òýN ≥ ł Ë ¸ ` ”m ł ø b ä √ ¸ (32-27:5èuü≠ ;17-13:2ù ¡˙≤) dN µ XèÅý V`JdüΩ .°Š¯Ã´ò“łm °Š¯n b`dN µ £© üÔł∞ ü©büä√`U³ P °Š¯m`H ü ≈ P â ü ž d b dü©ò≤U@ê ¢ Xèv òýË≥ ¢ ^Hüý√ èåý≈ èšld èŁm Ä Ł± üŠ√ 9 P ŠvP © ä N ä √ P † ô a U ä È â∞ .¢ Ä `ž °Š¯n ˛ƒèðv £©£´°Š¯n íŠ ÔŁ d`Pcž `U°Š¯n Ä Š¯− ä ¢ž è ð d † á√ © d ≈Ó ïC©è ®¢ ^P ¢ üŠ√ Ä ý¬ .èåŒU èåþ˯Ðv °Š¯n ˚˜sU ¢ Sü›◊≤ ø √ ä ¸ Šv Š ý © d`P ü©b`dN µ ¢ cž `U °Š¯n ˚ˆ− ¢P` ¢P£łG ü©b`dN H ü ô d È æ≠ ä ±√ üµ 33 ˬ ˬ ÷Šð ¢ üŠ√ d`Pè þ≈HòýË≥ ˙Ôð≈ Í¢ üšØ ¢ð c˚˜C≥ üý√ .èŠâ≠üšØ ¢ © Ôł åP N ≠ Ô÷Š ł Š H √ à à ù v Ôý N ý ø √ ≈ Þ ¢ üšØ ¢P@¦Š¯ð ¢ £Ièâ≥ ¢ büä√èÑŠ¯− üŁ± ïC©ü©bü´ ≠ ³ P ¬ t ü bòÃË©.èŠâ´•þ˯Ðv ¢ ¢ ¢èå®vèå® ¯n ˙Ô™© òýË≥ üŠ√ 10 Š Ã≠ © ä èä °Š ¢ N È √ ü ≈ © æ¸ Ã© b ø R≠ XèÅý ¢ ˚ˆ− Ä ý¬ 34 .¢ ³ èŠâЬ ¢ bü´ ≠ V`ü©½ èÖ¡P` È ü ad`P •ý≈èt ¢ üŠ√ òÓÐ≈ R≠ c£ÐH d`P ¢P` ¢£©Sü∑` Sü›◊≤ © ü ¬ ≠ ä √ ½ äÈ≥ ¢ P Š †N ÔŒ ø P † ô ”m Ôâ ä ÔŒ ø ^Hüý√ ¢U¢HV`Ä Ł± .¢ ¢ ¢©¢vUü©üŠ√ v È ł ÈŠ È Š ô ¯ ä èä • ©büŠ¯áŠ√˙º 11 .¢ •þËŠÐv¢èå®vèå® ý≈èt ¢ b`U£´− ¢ ^P È √ èt © .¢èŁm ìłm £©ž üÔł∞ ïC—òäˬPV`ïC©¢ ¢£© √ à d Łm ð — ä k √büŠ¯áŠ√˙º .¢ èšld èå®èvè宕ý≈èt ¢ bü´ ≠ ³ PHüŠ√ ïC©èåŒU ¢ šØ ä © üb Šv ä √Sü›◊ â≤ Uè øP Pdè ÿý≈ büŠÈ©Î è ∞üð√ ¢ b`U£´ ¢ üŠ√ ¢ × Š√˙≤ ³ ü”Ü≥ TP` ¢èðv eèÜ− ý H åł ø è− © t √ ä ô W √ ä ø Í?¢ èvèå®vèå® ý≈èt ¢ b`dè}’äË´d`Pbü≠P`¢£©Sü∑` Ø ý èä • © š √ ä (26-17:5èuü≠ ;12-1:2ù¡˙≤)Îè ®ø ³ PHd`PèŠâ≠³ H ¢ üŠ√ è ®ä büŠ¯áŠ√˙º•ł◊® ±12 ¢b °ø ä√ √ ¢ üŁ √ à √ ý düÐ â∞ ¢üšØ ¢£© Ȫ ü©íŠ ÔŁ d`PP üšØ dPüµ °Š¯n òýË−© üŠ√  a ∆ m]˚∆ .°Š¯ ä≈ ½ d`˚Á ˛©óŠËœò‰©¢ ¢ bü´ ≠ îä ≥ ½ ◊∂ ïC© ü©ò≤U@Wü”Ü≥ ê ä bü´ ≠ îä ł 2 .èŠâ´ìłm ü©˚ˆ− ZèÁ Ã≠ © È ü ↠P³ √ ŠvP¢ ü â± æ m 9
  • 15. 30-13:9 òýNË≥ 15 ≤ H¢ ^H d`P èŠâ´ìłm •ý≈èt ¢ dPU˚¥ d`Pèåþ≈P üŠ√ Ä ý¬ 19 © P © ¸ ¢ ïC©ü’®d`P à èŁm óý≈ 13 .¢èłm Ä ŠÈЯq üý√ ¢ ¢ òÆ b`dèÅŠËЬ Ô÷ Ł ` H ÃØ † Èš Ã≠ © š È ”ł m ≈ U£I è ¢ üŠ√ •ý≈è .¢ òÓÐ ´− © t t ò≤è ¨P W˙π ùŁ± *¢èłm X£©` ó ÃšØ È ∞d ] ˚∆ ï œ ¢è °Š¯ ä≈ ˛ƒè ˙¿ C ~Ðv ÃšØ łm È ä Ðv ý≈ ½ düª dè ˬ ò‰Š√Pê ¬ bè ` 20^£Ð¬ VdèÐv ü©ùŁ± òÓ a ê °Š¯n .ü≠ •œ òäË·≥ ¢ ï~ÅŁ∞ ^P .¢ PüšØ èåŒ °Š¯n b`£Š¬£◊ý Šâø © Ø k ≈ ÅŠ Ð ŠvP£ð šl Šâä ¬ š ¬ ø Ô÷Ë © Š¬ © ¸Š ˙¿ ¢ ¢ð ¢ üŠ√ ½ düª V` .èåý≈ YdèŁm ³ üÁ ¢d`P £ @Ä P ł a b±ø b`dèjVèâH ]˚∆ ïCœ .büšØ èŠv@°Š¯ ä≈ ¢U ½ üªU ü© b`Ž èÐâýtPd ä´ ~Ðv P ä¬ a ÈŠ d ¯ÎïC©ò–¢üµ ½ düª V` 21 .˛≠üÔłHü©³ ≥PU¢ ¢£©¢ ^P k ä± a Èł ∞ ° © ý © √ P Ã≠ © ä Ðv È √ Í.büšØ èŠv@¢ ¢ ¢ìH ü© Í.˛´bà èŁm èðv ½ ◊∂ d`˚Á °Š¯n üý√ bü≠üÔłH èv£©èi^P°Š¯n£´ ` † ∆ ∞ý P b ä¯ ¯`³ èâŠÅ∏Püý√ òþËŠÐv Îè ® åŒUü©½ düª ^P¢ üŠ√ 22 d`Pè Šv a √ ä ¢ °Š¯ ä≈ W˙π ˛©büŠ√Uü’Š ò˚؎ n £— üŠ√ šØ ≈ Ð î ŠvU à ù◊Ð † H≈ ∂ Æ øÍ ˛ƒ üšØ ¦ Á ½ ◊ üý√ òš ¢ ïŁm` ˛©³ èÅŠ≈P c˚˜ý Vd ¢ ³ üœ b Šv ø b t (39-33:5èuü≠ ;22-18:2ù¡˙≤) .òÃË´üšØ ½ ødîä ý V` Ä ý¬ † ⬠¸ ¢ üŠ√ V`.¢@^èðv ¢ üŠ√ U£I è− ¢ èNä ±üŠ√ Ä ý¬ 14 ø √ à P © ´t © â ¸˙Ô™¢ ^P PüšØ è⅞Ь ¢@•ý≈èt ¢ dPU˚¥ üŠ√ Ä ý¬ c˚˜ý ³ œ Š v ° Šâ≠ .°Š¯šl ¢d VŽ `d ˚˜C© ò‰Š√˙º d`P óšÆ Î ï ©¢ ¢ üð√ ýÔ® d Þ P k È∞ © ý £ ´P © ¸ 23 È C — ä Ôłbü≠P`¢èŁÄ≈ èŁm èÐv d`P¢üšØ ¢@°Š¯n VŽ è⣠ïC©èåŒUd`P.èŠâ´ìłm °Š¯n √ ä Ð √ √ à à P d ä ± Šv ýÔ® Í?¢d°Š¯ ä≈ VŽ `dbüŠÈ© I è− È d U£´tüšØ d`U Î 24ÏïC©è ®¢ üŠ√ ¢ bü≠P` ¢`d d`P ü©V`£´¢ √ ä ø √ ä © ¢ è ¨`U ¸¿` ¢ YUè− Î è ®¢ ³ P ¢ üŠ√ 15 © ½ © t ø b ä √ √ ä ³ Šâ≠ šØ š¢ bü’ä≈P °œ Í ¢ òÆd üµ V` ïCœ ¢ °Š¯ ä≈ Y˙≤ ˛© ≠ ïŠv ïC©Ã èŁm ~Ðv šØ £ ž ` , ¢ üšØ °Š¯ ä≈ VîŠâŁä d Ä èÐâ±P ½ ø`U¢ ^P ¢P` ¢d •ý≈èt √ ý ◊≈ a † © ≠ äØ Èš ËÔÐ≈ ˚lè ¢ ˙Ô™ ©bü´ ≠ 25 .è Pž H_PŽ è üŠ√ èŠvU £©ë¢ ³ P è ¨`U °Š¯n ùŁ± èj¢@òÓÐ ¸ ≈ ½ ¿` V` ê°œ ≠ ȬîÖÐ√ ¢ ¢U³ Š š Ðv ø ü © äŠ ñ ü Šv dP în i kP ø b √ à P ŠvP ³ Šâ˛© ≠I^PÄ Ł± ¢ üŠ√ òÓý≈ ˛© ≠ °Š¯n ùŁ± èŠâ´°Š¯n V˙ÿ® üŠ√ ž † ä £ √ £ ž ^P Í.¢ °Š¯å® d`dV`Ä ý¬ .èj¢èŁm ´ dVŽ ¸ à √ © äP б â ]èâ© ` ]P˙πP ˚˜CÁ 2 6 .˛ƒüšØ Yž Ô®•þ≈PHV` üý√ P £œ•ý≈èšl èi èicž ð˜C©cdü©¢ °Š¯n ¢H©¢P£ðH ¢üšØ ¢ Î 16 ˙ ž ðv ˚ Ȭ Ãä ý £ ä ¬Ã √ √ √ þÔ≈ Èð â≈ .òÃË´íŠ Ôð °Š¯n bü¡ìr ¢ ¢H©£©ž œ îä üŠÈðüý√ òÓÐ≈ èŠv è}≠ ˛ƒü©£´ v è}≠ °Š¯ ä≈ ˛ƒü© îä üŠÈð ø ý £ £H v ¬ √ t à Pè ý à v ¬ ≈ d`Pï £H V`Ä ý¬ .¢ è è í|äë 17 .¢ èvýèŁm ¾ Ôð≈ VUèŠvŽd òÓÐ ýv © ¸ šØ vý Łm √ kP šØ † °Š¯n bü”ŠâÔý≈ ˛© Ä P˚− ˛ƒP£ð¬ ü© Ä P˚− òÃËä R≠ V`ìr ¢P a ¥ ä a ¥ ¬ ü œ t ½ ◊∂ ü©bü´ ≠ òÃË© † ü a ¥ ä ýÔ® ï Ð≈ Ä P˚−d`P.°Š¯šl ˛ƒèŁm ¾ Ôð≈ bèŠâ”ŠâÔý≈ ˛ƒP£ð¬ ïC©büŠÈ©.¢d°Š¯ ä≈ ý † È¢ ^P¢îä P`Uüý√ èåý≈ èšld¾ ü≠ ¢ bèšl`Ä Ł± üŠ√© … v a ø † 27 °Š¯n òÆ bü”ŠâÔý≈ òÃËä Ä P˚− òÃËä ï−Š¯ÅšÆ R≠ ¢ ïŁm` ^I .¢ ˛ƒèŁm š ¬a ¥ ¬ á ü ø P šØ ý ˬ vd © ` — ä ð√ ø d k √ Ã≠ Ô÷Šð Èîä Ž ˙º ¢ Uà PU cP Î ïC©¢ ¢dè|H ¢ d`Ž V` d`P .¢ üšØ ¢ ł Í.°Š¯šl ¢d[ü„◊≤ büä√`UV`Ä ý¬ d`P.°Š¯šl ¢˙ÔÐ≈ ýšØ È ¸ √ ý Í£©ó∞d£ð¬ óšÆ•ý≈èt ¢ ^P òÓÐ≈ ò≤U@¢îä P .èŠâ´ìłm °Š¯n ˙Ô™üŠ√ 28 © P … v ½ düª ˛≠P` ¢ üšØ Ä èŠv eèÜ− d`P ˛© ≠ ˛≠P` ¢ üšØ Vîä d VdèÐv`U a √ ä a ø £ ä ž √ vŽ°Š¯n ïC©üšØ ¢£©³ Š¯àŠ√ óý≈ èŠâ©Î è ®¢ ³ PH ¢ üŠ√ .¢ ¢ ý ° H √ ø b ä √ ô ”ł È m (56-40:8èuü≠ ;43-21:5ù¡˙≤) ý≈ Hbèšl Î ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ bü…îä P Í? büšØ è✠cU èÜI °Š¯ ÿ Ä √ ä v ýt ø − YUü’Š Ä ý¬ èåý≈ èšld ï ®ü©½ èÖ¡P` ³ P Ä Ł± üŠ√ ≈¸ a b † 18 Í.°Š¯šl ¢d³ Š¯àŠ√ óšÆ îä `PîÁ ýÔ® ° È v m ä≥ © P È © P ¢èt ¢ ^H d`P èŠv@^èðv ¢ ^H dPîŠvî ∫ ê èiVèj½ UèÐ⪠P ŠvP aPdè ÿý≈ èኯŁ ÎïC©è ® © ÔłH °Š¯åŒ@˛©³ H¢ üŠ√ Ä ý¬ H m v £ ü ∞ äP b P ä √ ¸ 29 ý≈èšl èâðP £©Hüý√ £´ .¢ òÃË´˙≤ òÓÐ≈P òþËŠÐv Y˚˜C≥ Î è ®d`P èŠâ´ê • ä¬ @ P š P Ø ¯ Š åŁ∞ à ¯ b šP˛ƒèâŠÐv ü©³ PòÆ JdüΩ 30 Í.üšØ •ý≈èt cdè ÿý≈ òÆ èáŠ√`¢ UèàýªP H š šØ È Í.˛´¢èŁm üšØ Vîä Ž VdèÐv`UV`üý√ ¢ √ à vd Ô® N d£ð¬ ^H P äïäv ¢ ò‰ ø ©ïÖ¡P` ïŠv Î ïC©˛© Šâ© ¢ òýËÁæ °Š¯ ä≈PH¢ üŠ√ .òÃË´ î èv ø ◊ √ ä ≤ H ý P @ 6:6õ üšØ .¢èłm ó∞d ˇ ¢ Š¯t ÃØ Èš Ô÷ Ł
  • 16. 16 15:10-31:9 òýNË≥Sü∑` Sü›◊≤ d`P ,ènüý√, ˛ƒèÅ“ý£Ð¬ d`P ùðN~s 3 .èâ± üŠ√ ˛ƒèåÐ≈ èi ^Pü©˚˜CÁ ^Id`P¢ ¾ ü≠ ¢ bèšl`¢îä PV`Ä Ł± 31 Í. èâ’® à v ¯ ä à Р± P ô a ø È … v † ä ”m ,òýË≥ TP` ¢£©Xü¡ ò≤èm ìŠâ− ü± 4 .YN ý , aüÁ·Š√ èâŠÐv èiò‚ N ø √ ä ≈ ]˙πb`dè ¢ ¢ìr .¢UìŠâÔð √ à îv Ä þ¯ łm © ¿büäÈŸ− Uü©üŠ√ ¢ ùŁ± ˛ƒüŠ√£œPPUü’Š d`P, ˛ƒè⡳ ü·Ÿ−*½ ø£ð¬ æ √ ä ý t ≈ ä b æ† ý ŠvP √ ä ü â± Ôý Ø ≈ š êò‰©¢ bü´ ≠ îä ł üý√ ¢ ¢dèŁm büä√`U V` Ä Ł± 32 † ≠ © .èŠâ©¢Pü± ¢ ¢ ïŁm`^Pèåý≈ ïŠvèt èiW`H îÐv £ð¬ ^PïCœ ± ¢T^èðv ¢ üŠ√ ü© ø d v √ ä üł à ©¢ ½ šØè− UèÐv d`P£œ aènè|±Pîä ł ü©bü≠üµdVdèÐv ³ PüŠ√5ø †t ŠvU½ â± b V` ïC©èŠvUóŒ ü©W`HîÐv ^P¢ üŠ√ Ä ý¬ 33 .èåý≈ èŠâ´üšØ è}ä ü´V` m d √ ä ¸ √ ËÔÐ≈ ¢ ¢ ¢£©óšÆP˙º½ è ü”Ö≥ ü©bü´ ≠ û”Öý≥üŠ√ d`P.èŠvU³ Š Ã≠ © ä ñ È √ an ü È üý√ èåŒU ¢ bü´ ≠ .è}≠ ¢üÐ√ V` ¸ý¬ .¢èŁm ìłm £©ž üÔł∞ üœP Šv ä√ ü ä≠ È Ä √ à d tHb`˚ˆ− ³ P d`P ^èðv ¢ büŠ√Uü’Š ˚˜CÁ Î ïC©ïŠv V` è ®üŁ± ¢ ³ P¢ æb © ≈ Šª ø bä √ ¢ óšÆ X èièáŠ√P °Š¯n íŠ ÃP˚¥I Î ¢ ¢ d`P .¢žð¬ °Š¯n Ä Ł◊‡ý √ ä ⬠P — ä ’® k È Ã´£ † √ Èà èŁm ^èðv ¢ íŠ ÃP˚¥IïCœ 6 .èvèŁm ïäv büšØ ¢dY˙≤èt bè Ł °Š¯n` © ⬠P ~Ðv ä ýØ Èš ∞ Í.°Š¯ ä≈ òÆ èåŒU š Šv`£©YUèâ≥ ˛©bP d`P 7 .°Š¯šl W˙π ˛©b`ž Š˜åÐ≈ ˛ƒüšØ ˛ƒ üÔ® ± ä ³ ˚ à à üŁ kè © — ä k È dPU˚¥ `ên ¢ bü±`HîÐv ïŠv ÎïC©¢ ¢ d °Šâ≠ ’®ò‰Š√˙º³ œ34d`P .`U èÜI ü© ÅŠËЬ 8 .¢ òšÆd@¸Š ˙¿ ½ šØè− UèÐv ˛©½ äÈŁ − b`dè ø šØ PÄ ¬ † t †N± Í.¢ èv Pž ÔłH ü©bü±`HîÐv ¢ ½ ¿èq `½ ü¡ ˛© šØ ý ˙ ∞ d ø ¸ abü±`dîÐv ü©bü´ ≠ d`P.`U½ ◊∂ ü©büŠÈ…ž ü©d`P.`UìŁm ü© ≤ ü † d b`U˙H ý≈ H^I.büšØ èšldcUïävPUPŽ P@°Š¯ ÿ ½ PdèŠâýÁ PXèÅý ïŠv °Š¯n .à Pž ÔłH ¢ P d a ¯m ≈ `˙∞ ø èvèåþ≈H•© èiüŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ bü´ ≠ ä P H U © üYîä èłm,èÐâä èv èŠv ó¿dóý≈ 9 .`£©½ ≥îÁ ¹ ü≠ ¢ ˛©b`˚˜CÁ óý≈¢ v ¬ý H † m a Ð√ Š ª H Ã≠È üŠ√ d`P .èŠâ©Vd`U èib`˚ˆ− d`P bà èjXèÅý ¢ üŠ√ 3 5 æ ` ≈ä√VUèŠvŽ èŠv ò“ŠâÔý≈ ˛ƒü©ïäv 10 .è èŁ ¢ ïäv •ý≈è ¢PŽ Š˜Cł ˛ƒü©è üµ èŠ Ã È¬ à v v Ȭ Ë”Öý °Š¯n büšØè Uè ª ˛© ³ PH ¢ √ d vm ≠ ä t äð ˚ ± ä © †t à √ ¢ ½ šØè− UèÐv ¢üšØ ¢U óŠ ýŠ }ý Ðâ √ b ä √ √ à Ȋ ¬ ± ‰¡ Xè ý ˛ƒ è ø Y˚˜CÁ ¦ üÁ °Š¯n cdè.à èŁm ïäv ¢üšØ ¢ °Š¬Ž Š˜Cł ïŠv Pž ä ž ˛ƒ ü©ïäv °Š¯kbèŠâý üŁH ïäv, cž ð˜C© .è− ÁÐ≈ èÜI ü©büŠ√dèŊˬ ˛©ó Å≈ à â Ð ± ^ ± ý¯k ˚ ± îvU à ` ˚ á◊ − ø Ð ä Ðv H† ≥ ± a ∆ ¬ ˙ ÷≤ © ‰©óý≈ Ä Ł±Î 11 .¢ û◊ý èib`Ž Š˜Cł ˛©½ d`˚Á òäËðPd`UŽ ≤ üŠ√ £©•œ ü©õŸŁ ¢ bü´ ≠ Pdè æ ¢ ìýHn °Š¯n úŠÈ”|ý 36 Ø Ë √ âЯ √ò š ˚ ŠvU ü Ðü©½ ŠÈ› † Á− £ÞP YI òÓł∞P òI ©üý√ büšØ íÁ PU °Š¯n ˚ˆ− ò‰©èŠv bà èj .¢ îä ä èn ˛©ž üŠ√d ˛©b`ž Š˜åÐ≈ ¢ ¢P`£ł± ˚˜ÁÐ√ V` .P üšØ ³ Š¯C—Á ◊æ ¬ Ž U ‰ m æ ` šØ ⬠d ˚ © šØ ŠÖ ° Å ∫.`£©XèŠâ¡°Š¯n ˙Ô™ © òæHꢞ üÔł∞ ü©ïC—^Hóý≈ d`P `ž ä ü…ž ¢ òÓł∞P ½ ’Ð≈ üý√ íÉΩ Î è ®¢ b`U£I è− ¢P ¢ üŠ√ 37 ¢ P ýä d v√ Łm P H îv U šØ † ø Ȭ √ ´t ä ð äóý≈ òýË≥ìtï ©ü’® ø ³ Hüý√ büšØ íÁ PU°Š¯n ˙Ô™ P óý≈ Ä Ł± 12 Pî ê è íÉΩ ï ©è ®¢ ^H d`P 38 .°Š¯šl ó®d`UŽ ≤ ³ œ H m H† √ ä ˙ ° Šâ≠ C ¢bP ^H H kèn i m Á C P ≈ H ¯ PR © ^P © ä ◊ŠÔÐ ÈŁ Ëcdè ÿý≈ V`üý√°Š¬£©SèÐâÁýtPPdè ÿý≈ £´ ü≠ ¢ ˙Ô™ 13.üšØ £ð¬ ¢ ¢ ü©b`d`UŽ ≤ VUèŠvŽ ¢ ¢ ¢èiíÉΩ ¢ ^P .¢ ˙ d Ã≠ © ä þ È È¬ Ã≠ È Ø š.üšØ ípèm °Š ¯ ä≈P òýË≥ìt V` üý√ büšØ û◊ýÂ≥ ¢ òýË≥ìt ` ˚˜CÁ ¢èrU Ë © Š± à √ Í.`£©èrH ¢ ^P ¢ Uø Ã≠ È ý≈ H© Š± à √ P^ ± P ° Šâ≠¢˚˜CÁ ¢èrU Ydè ÿý≈ üý√ °Š¯ ®ïäv îŠvîn@¦ üÁ °Š¯ ÿ V` £´ ³ œ¢P` ˙Ô™ê14 .¢ ü≠ ùð√P` òÆ £ð¬ óý≈ d`P °Š¯šl °Š¯ ä≈ û◊ý≠ √ þ H ËÂ≥ óŒ èŠâ´ŠvU ü©bü≠üµd ¢ üŠ√ m è ø ŠvP š ý≈ Hïäv °Š¯ýèÐv Ydè ÿý≈ èŠv °Š¯ ®äv îŠvîn@^üÁ °Š¯ ÿ £´ ≠ P`bà èjêèŠv v ï P¦ ± P¢ ` ŠvP ;13-7:6;19-13:3ù¡˙≤) ≈ ¢ ¢ž üÔł∞ ü©ïC—^HïC©¢èłm ü©óý≈ üý√ ¢ H ät (6-1:9;16-12:6èuü≠b`˚˜ð cdè ÿý≈ ¢ ø ä d Šv H”ð √ Łm P ÃN ÈØ š ¯ ∞ïC©büšØ èâ’®²æ ¢ óý≈ °Š¯n 15.`U ê∞ £ð¬ °Š¯šl` Sü…U ò– ü© ¢£©õŸŁ •ý≈èt ê ü©b`U£I è− VdèÐv¢P üŠ√ ý ñ ø H þÔŁ â k © ŠvP ´t ä ð Ȭ ≈ ¢ VPdüŸ∫ d`PX`î Sè è bà è ^HbU¢ ï ÉŠÈΩ ü©bü±`d î V` ï ©è U dè ý P è ½ è ^P ü©³ PP£ÐHVUèŠvŽ òÓÐ ø ¬ d t m i ` j P³ © ~ Ðv C Šv Šâ¯Á ia Ðv m b ¡ 10 .èjüšØ VdèÐv ³ PI 2 .cU èÜI ¢ YdèŊˬ ¢ ó‰ ˚ld`P ¢Pž Ôł∞ b − ø ø Ð © š √ à ˙ èvèŁm ^Xèv ¢ ^˙flð√ üœŁ± ³ ü·Ÿ− .°Š¯šl W˙π^PXèv¢bü≠üµd ä ä© á b æ ä© .¢ èâÔ® ”Ö šØ ý ddû √ø ý ¢ büŠ√Uü’Š ¼ `H´òæèŠâøïŠv ½ ø£ð¬ Xü¡ ≈a £ † ^Pd`P,Ä üÁ·Š√ èâŠÐv èiYîÐvŽ ,^èŠvdîä P˛ a þ¯ d v ÃèåÐ≈ èi^Pd`P .¢ èvèŁm šØ ý
  • 17. 36-16:10 òýNË≥ 17 (7-2:12èuü≠) îŠâ©v ˛©üŠ√ °Š¯ncdèÐv ¢ ˛ƒUèŠvI ` ó“q èý © ý Ž düŁ±Ž Š˜Cł V` ˚l ïC©büŠÈ©.`dž ïäv ¢b ü´ ≠ ¢ ïŁm` ^I Î 26 ˚± š U ø ü ø P (17-12:21èuü≠ ;13-9:13ù¡˙≤) ≤ ł ÓÐ≈ ý≈ HüšØ ˚lèq V` ¢ ò‚Á Ž Š˜C± ò üŁ± .˛´¢èŁm üšØ ˚lèq V` ¢ VîŠâ− üð√ š Ø ◊˚ š √ à š Ø š ø ³ èŠâ≥dU¢ büŠ√ž Š˜åÐ≈ W˙π˛©b`ž Š˜åÐ≈ °Š¯ ÿ °Š¯n !Hä¯tÎ16 b © ˚ ˚ ü ≈ï ®¢ óý≈ ½ èÖ¡P` XèÅý ïŠv °Š¯n c˚˜yîä P °Š¯n 27 .˛´ ¢èŁm ø Ha ≈ Š v √ à b`£ýüÐÈ©.üšØddèŠâ− üšØ W˙π˛©büðÈä èt óý≈ ¢ ïŁm`^P.büšØ èšld³ËÔÐ ¬ ø ¬ Hø ñŠ¢ ³ U ü©½ èÖ¡P` ³ PI óý≈ ïC©¢ èNä Ÿý≈``Ž d@ïŠv Y˚˜C≥ ³ œ büšØ èšld © b a b H šØ â d P Š ° Šâ≠ .üšØd ˚˜CÁ èÐv °Š¯n cdèÐv ¢ bü´ ≠ 17 .`£©ïäv òfi”Á ˛ƒü©W˙π ˛© б © ü rà © ý ØP ø H vèšld ï ®•ý≈èt ¢ ò–š @¢ óý≈ °Š¯ýèÐv Ydèt ïŠv °Š¯n .ü’®°Š¯n ¢èŁmH â ≠ P YUü’Š òäËðP V` .¢ °Š¬U£©˚Á èm °Š¯n ½ ≠Pîr ¢£© Šâ¡ V` ü©óý≈ ≈ ¬ ´ ∆ ¸ © î Hóý≈ 28 .à èâø ¢ Ž P`@¢ b ü´ ≠ óý≈ ü©b`Ž Š˜Cł ³ PI £— üšØ H `ä ø d P ø ü H ˚ ± b n .b ¢ büŸ®m ü©óý≈ 18.¢ °Š¯Ãèt£Ð¬ cN U£ð¬ óý≈ °Š¯n büšØè}ýUèÐ⪠© è ´ v d H √ ±³ œ °Š¯šl ¢ dèn üý√ ü©ó‰Ł ]˚∆ V`ïC©büŠÈ©.à P˚˜å™äv ¢bü´ ≠° Šâ≠ ýœ Èt ` Ð ï ø ü ¢ ïŁm` Y˚˜C≥ .¢ °Š¬£©¦Š¯ð V` ¢èt ¢ büšØè− UèÐv d`P¢èt ø Š ´ ù v ä≥ ©È t ä≥ È ∞ äË’Ł ü©ó‰Ł± d`P W`H üŁ± `d ž ¢ Pî ï œ.¢ °Š¯ ä≈ dè ü©W`H V`ó d m Á œ U ø H C ~Ðv ý t È n d d`P ü©büšØè− UèÐv ³ P óý≈ ³ œ .¢ °Š¬£©èáŠ√P •ý≈èt cdè ÿý≈ R≠ t bH ° Šâ ´ H ≠ H üü©büŠ√žł± `U °Š¯n ïCœ ê °Š¯n dPŽ èÐv 29 .¢ è✠©UüÐHèv °Š¯n £ t ŠvP d šØ ý t£ √ ä .¢ ü’®°Š¯ncdèÐv c˚˜C≥ ü©bü´ ≠ YUü’Š ˚˜CÁ d`P ü©büŸ®m ´ Š ü ≈ Šª è H ° Šâ≠ ˬ W˙πù©ï `£©ï £œ˛©½ è ^Póý≈ üý√ Ã è ¢ î ¡óý≈ Ä Ł±19 ý◊Š H ` é H˛ƒ ü©°Š¯n bPI ˚˜ÁÐ√ ¢ ½ Ž èŁmI ˛©¼ èÐv cdè ÿý≈ ³ œ .°Š¯šl ¢Ð à ³ Š Ö © ad P a Èł C© äv s a Ðv Łm È Šâ †ü©PîH °Š¯šl SèÐv ¢©°Š¯n ˚¥ cdè ÿý≈ 30 .˛ƒ˙≤ °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ ê °Š¯ ÿý≈ ½ ¿`^H°Š¯ýèÐv Ä ø V`¢èłm èâ’®Šâ©°Š¯ ÿý≈ d`P,°Š¬£© — ´ m Á ȯ ä ýC H ý ŠvP H ¸ P v † ÃØ ä è Èš H ü ý„ âòÃË©óý≈ ïC©büŠÈ©.`£©ïäv ]üÁ óý≈ ¢ ^I31 .¢ ó“r èi ^I .¢ büšØ ïäv óý≈ ¢P`¢£©Xìi°Š¯n ½ ÊŠÈÁ± 20 .˛´büšØ èѪ H ± È H Ã≠ P šØ P ´ ≠ ä √ † Ë¡ Š VUèŠ Ž ½ ’Ð≈ ¢ büŠ√žł± .˛´c£©½ èÐ ¢ ¢dŽ cdè ÿý≈ òšÆ W`H ˛©¼ èÐ cdè ÿý≈ ïCœ .üšØ òýËŸ vd † ø £ √ a v ø ‡Š U d av H ~Ðv ± ä ¬ à ≈ ˛©½ ü≥ ü©^Pd`Pèj¢ @]ìÁ ¢ òÊŠÈÁ ¢P˛ èåÐ Î 21 a √ à P m© Èð a m ¬¼ ½ ü≥ ]ìÁ ¢ UT`P ZèÁ òäËðP aèÐv .èjc£©¢Pü± ¢ P Ž ¥ m© ≠ © ˚ ¢ VPü´˚lèq Pdè ÿýH°Š¯n cdèÐv ¢ ³ èÅŠ≈P cdè ÿýH šØ š ≈ ©b ≈ cž Ô®]ìÁ ¢ ³ Š¬îkP` UT`P d`P.¢ °Š¬£©¢Pü± ¢ PŽ ¥ ˛© ˙ m©° ´ ≠ © ˚ (9-8:12èuü≠) Š ý≈ ï ©büŠÈ©22 .¢ °Š¬£©¢Pü± ¢ PŽ ¥ ˛©½ ü≥ £© Ø Y˚˜C≥ ó CH ´ ≠ © ˚ a üš æ − ý≈ R≠ Ä ø ¢ ï ` ^P üšØ ¢£©Y`˚˜ð H ü† ø£ð¬ •Ł◊≤ V` ïC©¢ ïŠv ¢èt ¢ bü´ ≠ ôÁ ˛ƒü©£´ 32 ’® ä ≥ © È ü ◊ à PÎ .¢ °Š¬£©½ ˙‚ä ¢ ó ´ a √ø Łm √ ý Šv°Š¯n büä√èÅæ@üŁ± ¢èt ¢ ¼ èÐv c˚˜C≥ òÓÐ≈ °Š¯nüý√ ¢ èâÔ® bèÅŠ≈P P ä≥ © a È Š Ø ý d³ š £´ 23 .èj¢èðv ½ èŁÄ≈ òÆTP` ¢£©˚˜p ê½ ¿` Y£Á @°œ P √ à a ä š ä √ Ð ý¸ v ±P ³ Šâ≠ ä ≥ èt ¢ bü´ ≠ ôÁæ ˛ƒü©£´ 33 .èjbà èâЬ èâðPü©^P¢ïŠv ¢ © È ü ◊− à P ` ý ä¬ šØ ¢ ü© `èjc˚¥`U üý√ üšØ ˛ƒUèŠvŽ ` óHq £ð¬ óý≈ °Š¯n bà èjêò‰© ”ł bà m ý d “ H ` ŠvP¢P` ¢d °Š¯n büä√èÅæ@òÓÐ ≈ °Š¯n üý√ büšØ °Š¯ ä≈ è ^P °Š¯n ï ©¢ ý≈ ¢ ¢ ¢ @Vdè `U XU@°Ð¬P ï ©büšØ è ’®²æ ¢ óý≈ °Š¯n .à è ó ≈H”ð ø ä P H ≠ ä šØ È P i C ’® √ Ðv P³ C â ñ ø ý ` Łm .¢ °Š¯ ä≈ P˚˜C≥ ò≤U@ïŠv ïC©èjbü’®Šv ¢ ¼ èÐv c˚˜C≥ Ø š Š P ï ø a Š .¢ à èðv ïäv òÓÐ≈ ¢dŽ ´°Š¯n büŠ√UèÐv @XèÅý ˛©íŠ ÃP˚¥P ´` √ ä £ P ≈ ⬠¢P £©ä√ òÆ ïäv d`P .èjüšØ ïäv ˚˜ Ð≈ ¢ UèâøH¢P U£I è− Î ä¬ ü š Èð ý ø ý P ä ¬ ´t 24 Èð ¢ VU úŠÈ”|ý Y`˚˜ð ˛©üŠ√ šØ √ Šv UèâH P ¢P V` ïC©èjüšØ òºèiïŠv ü©U£I è− 25 .èjüšØ ˚˜ ≈ ¢ ên ýø ä ¬ Èð ´t ý Ð ø kè (27-26:14;53-51:12èuü≠) .¢ èኯŁ ên ¢PV`ïC©èjüšØ òºèiïŠv ¢ ¢ £©ä√ d`P.¢ èኯŁ ä Ь m kè ä ð È È¬ Ã≠ © ü È ä Ь m È ÿæbüšØèŠv@¢£©óÃ≈èu ³ ≥P °Š¯n èŠâä U °Š¯n ïC©üÔŁ÷ ïäv ïŠv óý≈ Î 34 P ä √ ° ¬ èŠâ©üý√ .¢èŁm Pdè|√ ¢ Xèv ¢ ùŠ¯~ÐvP £´ ü©òÆ ³ Pîä èÁ dîp √ à ð ø ä © P š b vm√ä P Ã≠ © 䢣©Pdüð√ ü©^P 3 5 .36 .büšØ èŠv @¢ ¢ ¢ìłmdPü”ý ïCœ È √ v ~Ðv ¢èŁm ïäv Pdè|√ ¢ b ü≥èv c£ÐH VUèŠvŽ d`P ü©UP˙ºP £— ¢ ³ Pîä èÁ √ à ¬ d ð ø ä ŠvU © b v m P Ã≠ © È :büšØ èŠv @¢ ¢ .èj æ − ^P òÆ ¢P` ˙Ô™¢ ^P ïC©¢ èáŠ√P ôÁ ê ïC© š ≠ © Ø š ◊ ŠvP ¢ bü´ ≠ ïC©ïäv ¢èłm èvdž ¢ òšÆ PîH ø ü ÃšØ ä U ø È m Á
  • 18. 18 12:11-37:10 òýNË≥ æ −üŁ± P HšØ Xü”Ö≥ û”Öý≥ ¢ b`Ž Š˜Cł ³ P ü©^P .èåý≈ °Š¯n îŠâ¡ TP` ¢U ü È © ˚±b ä¬ ÈŠ bèn òþ˯Ðv ]ìÁ ¢ ¼ èÐv èâŠÐv .¢ büšØ ³ Ÿ U ¢ Š m © a þ¯ ´ ° © ´t â± ä ð ä ä Ã≠ Ȭ √¢ üŠ√ ü©b`U£I è− îä ł ¢P¢ èâ±üŠ√ ¢ ^P.èåý≈ èšld£© ñŠ © È ËÂ≥ ° æ − .˛´üšØ ³ Ÿ U,]ìÁ ¢ ^èt ü’Ð≈ d`P]ìÁ ¢ m© m© ≈P — ä Ô∞ ø@V`èŠâ©ÎïC©¢ ¢ üð√ ¢ üŠ√ U£I è− ¢ èNä ±üŠ√ 3 .èŠvU³ËÔÐ ^èðv k Èł ´t © â ñŠ 6 : 7 Vè|ŠÈ≥óšÆ °Š¯n dèÑýä I ¢ ¢P` ¢@c˚¥`U ò‰I èŠv ¢ òÆ üý√ TP` ¢ ȬP © ≠ ä P √ © Ø š š √ ä Èð Š ◊− à æ èŠv ¼ èÐv ¢P £œžÐ¬ ¢ ½ ÐN◊≤ Y˚˜C≥ ôÁ ˛ƒ ü©£´ 37 a ä ¬ y£ ø †È PÎ Í. °Š¯šld ïäv ûÃT ¢ ¢£©Y`˚˜ð Y˚˜C≥ V` üý√ ¢ èv£©½ ÐN◊≤ ¢ bèn òäˬP √ © ä √ Šv Š šØ ý †È ø ðü©½ èÖ¡P`³ ŁI ¢ óý≈ ÎèŠvUÄ PüŁ± ¢ üŠ√ ¢ ¢ ^P 4 a °± ä H a ä √ √ Ã≠ © È ¬ ø þŠÐv ä ð y£ ø †È òäËðP èŠv ¢ ¢ ¢P £œžÐ¬ ¢ ½ ÐN◊ Š ȯ Ȭ ≤ Y˚˜C≥ ˛ƒü©üŁ± d`P .è üšØ à j ý≈ ¢ è ŒU d`P è H bè ≈ H Ø Šv5 .`U ìqP ü©èNâ±üŠ√ •ł◊®Ä ø d`P Ã`èŁm ó š å ËÂ≥ ä .èjüšØ ïäv û◊ý èi¢ì ® Š˜ð P˚˜C≥ òÓÐ≈ V`üý√ c£©½ ÐN◊≤ ¢ òþËŠÐv √ `˚ v Š †È ø ¯ ä † âø Š 䢩 ¢˙Ôð≈ ¢ W ˙π òÓł∞P cž — d`P °Š¯šl ¢èðv ü©˙flä ¢îä P √ ä ä ”m Èł £ ä≠ â ý ¯k ÈŠ √ … v √ ä † √ ä à èi¢£©SüÐÈ¡ ü©Ä ŠÈ”p ˛≠P` ¢èŁm YU ü©^P ˛ƒü©üŁ± 38¢ ¢ c˚ˆÐ≈ d`P°Š¯šl ¢èðv èÜI òÓÐ≈ ò»ž ü©d`P°Š¯šl ¢ üšØ íÐvèu Y˚˜C≥39 .èjüšØ ïäv ûÃT¢ ¢ üšØ õ NPP˚˜C≥ V`üý√ üšØ ïävîä Ÿ−šØPüÁ © äätȯ √ ý ø − d √ ý Š √ © ä √ ÐÈý Š ¬ ≠±ü©büÐÈŠ˙Á d`P .¢ òýË”n ˛´ ä I VdèÐv`U ü©b`U˙H d`P °Š¯šl ¢ íÐvèu ü©^P V` ¢èv£©½ ÐN◊≤ ¢ ³ èŁm òäËðP ˛ƒü© ± £©fžÐ¬ ¢ ½ ÐN◊≤ ¬∫ šØ îvŽ d ≤ ȯ ýä Ðv šØ ý †È ø b ¬ à üŁ £ ø †È ≤ H à š Ô÷ Ł Ø ý à èä Ð ±^ Á š ± Ø ý¬ ü b ¬ ÃV`üý√ ¢ èâŠk£©SüÐÈ¡ ¢ ˛ ü©üŁ± 6 .¢ ˛ƒèŁm ˛ƒHâøY˚˜CÁ ¦ üH V`üý√ ¢ èâŠUüÔ® ©³ èŁm òäËðP˛ƒ ü©üŁ± ¢ ˙πèÁ Y˚˜C≥ ¢ èâŠU üÔ® Ø ý¯ š ø m Š Ø ý¬ š Í.¢ èvèŁm üšØ QÐ NýH Ø ý š ˚˜â≥ √ à .èj¢èðvü©^P ü ä√ Ôý šØ a ´t © â † ≈bü´ ≠ ¢ üŠ√ üý√ ¢ ¢d ¾ ü≠ U£I è− ¢ èNä ±üŠ√ Ä Ł± 7 ýH ≈è ®¢ ³ PH¢ üŠ√ .è}≠ ¢£©°Š¯ýèÐv °Š¯n cdèÐv ¢ èNä ± üŠ√ ¢ ø b ä √ √ ä v © â ø ¢ °Š¬£©SüÐÈ¡ °Š¯ ÿ üŁ± èjc£©ó∞d £ð¬ bü´ ≠ ³ HPîH ´ ü bP Á m ý≈ Î ï © H (41:9ù¡˙≤) ä ”lš ø È Ôý ô b ≈ È Ã≠ © ä ÔŒ¢ ¢P üšØ èŠâ©? ¢ ¢ ü©³ èÐv èŠâЬ ¢ ¢ ¢vU èŠâ©ó C È È Š ä © √ ÓÐ≈ Ô÷H šØ ≤ ä © √ ¯ ÿý≈¢vU èŠâ©óý≈ °Š¯n ½ ÊŠÈÁ± ˙Ôð≈ üý√ 8 ! °Š¯ ä≈ ? cž ä ©˚¥ ¢P` ¢£ SüÐÈ¡ ò ¢ V` ¢ TP` ¢£ SüÐÈ¡ °Š üŁ± 40 ä ÔŒ È Š H † îâ ≠ Ł ÓÐ≈ Á ≠ ä ŁŠÔÐ≈ Ô÷≤ šØ È◊Ë Ł ä © H Ô÷ šØ √ ≤ H! °Š¯ ä≈ ü©ò≤U@^üÐH”n°Š¯n ^èÐâ≠ ˙flä Ä Ž èŁm èŠâ©? ¢ ¢ ¢ ¢ ò ü©PîH ¢P` ¢ ¢ V` ¢ TP` ¢£ SüÐÈ¡ ¢ üŁ± ¢ TP` P È √ ad Ôý ô Ã≠ © ≈ È È m Ł Ë¡ Ãä ä © ¯ √ © ÿæ Ëä Ëä¬ ¬ Ø ý©°Š¯n bü”Ä≤ ¢ b üšØè− UèÐv üý√ R≠ ¢P` ¢ð Q üð√ òýËŸŠ d`P ¢ TP`¢£ SèÐâÁýtPèi^P£ •Ł◊ òÐ ü©òÐ 41 .¢ èv£ SüÐÈ¡ © t ü ≠ ä ä ≈ è− ȯ t Ȭ šòËä ê Šâ©?¢ ¢ ¢ ¢ ¢vUèŠâ©ó ÈŒ H ¸ æ √ à © Ь ý≈ üý√ Ä ý¬ 9 .°Š¯šl¢d èi^I £©³ èŁm èłÄN ü©û± .èj¢èðv V` ü©£Ł±P ¢ òËä ^P èŠv ü´ Ð ¬ ŠvPè Ôý ô Ã≠ © ä Ô Š ≈ È È ýØ Èš P b ± ≠ ä ”n È ± ä © ¯ √èâ±üŠ√ 10 .¢ £©fžÐ¬ ¢ òËä èâN üŠ√ ïC©büšØ èâ’®ø óý≈ °Š¯n ? ü© .èjüšØ dPîà±V`èiû ¢P`¢ ü©û ^PèŠvü´TP`¢£ SèÐâÁýtP ä Ø š £ ø Ð ¬ ä± ý ¢ H à ü©£´ ïC©•Ł◊ÿæ `˚˜ð P˚˜C≥ üŁ± ïC©ü©ù”Ü≥ Ä Š ˙Á 42 Šv Š ¸¬ ∫ :¢ PüšH èåŒW˙π^P°Š¯n b`£Š¬£◊ý °Š¯n cdèÐv ¢ Ä øèâ≥ ˛ šØ Ø k ≈ © † ä P ¢£©Y`˚˜ð Y˚˜C≥ .èj¢èðv £Ł±P èi^P JâŠàŠ√ V` üý√ c£©UPînP √ ä Šv Š √ à èä ¯ ≈ ≈ Ð ‡ð Š ¬ .büšØ è⣊ÔÐ ¢ ¢ •Ł◊ý ü©˚˜ÅÁŠÈ c˚˜C≥ °Š¯n !ü≠ ïŠv ¢ ^Pd`˚Á V`üý√ ¢ìðv òÆ ˛ƒèðv Pž ä Ôþ≈ ïkèŠâð ê Ãü©£´ ©bü≠P` © ∆ √ à š ä îâ ¬ ŠvP˛ Pü ý◊Ë ” ≈ ø ð .èjc£©dPüŸšÆ ü©¢Pd¢ c˚˜ý V `d`P ýt à ≠ ¯ È Šv Í.èjüšØ dPîà±èi£Ł±P 3 .1 : 11 ˛©ìn èNä ±üŠ√ TP` ¢U ïʼnýðЬ d`P üŠ√ â Ȭ äŠ ¯â (35-18:7èuü≠).¢ PžÐ¬ ¢ ³ P °Š¯šl cdŽ ´üŁ± ¢ ¢P` ¢U ïʼnýðЬ èNä ±üŠ√ Ø £ ø b š £ ” ≈ ≠ ä¬ð ÈŠ ¯â âèvüÔł∞ TP` ¢d °Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛ƒèÅæ@ïC©Î büšØ èâ’®²æ ¢ óý≈ °Š¯n äØ Èš †t ä P H îÖÐ√ ¢ ¢èâH ü©½ èÖ¡P` bP ¢ b`U£I è− VdèÐv ¢ P üŠ√ © ä äø a ³ ø √ ´t ä¬ Èð þ ý ñ ø ± ¬ a ”Ðâý .èŠ ©óýËÁ è ŠU ü©½ èŠ Pîšl ¬èŠv@¢ Ä Ł± èNä ±üŠ√ TP`¢UïʼnýðЬ 12.èjüšØ òÆ PžÐ¬ ¢ èâ±üŠ√ òÓÐ≈ Pø † â ä¬ ÈŠ ¯â š £ ø ä ¢ ¢£©YUèâ≥d`P õ â © ä √ ä ÂŠÈ â ä v ü šØR≠ .¢ ˛ à üšØ dè|− èi ”Å∞ düýÈ¡èq ½ šØè− UèÐv ˛ƒèÅæ@¢ Ä ý¬ ¢ ø bü †t ä P ø ¸ šØ ïʼnýðЬ èâ±üŠ√ 2 .èŠâ´ìłm ü© È›¡ ¢ íŠ ”jV` ¢ ¯â ä büÐ © â 11 Ã≠ È
  • 19. 26-13:11òýNË≥ 19.èN ® ¢`d üœ ¢P ¢ bü≥èi¢ VèâH ïäv d`P ¢T ïäv ò“ŠvîÐâý å d © ðv@ ä ¬ ø P Èð © ä´ √ à ¬ ¢£©¦ −ü©˛©¢£©ípèm ü©½ ≥üœ¢£©SèŇýtP èi½ üN ý ùµ √ √ ä † m© ¯ a¡ü≠P`³ Š¬Ž P£Á cPÎ è ® ©üšØ Ä πèÁ≤ ¢ *³ Š¬Ž P£Á ¢ üŠ√ 21 °d ± £ † Ä ø °d ± ä √ ê ä @¢ èNä ±üŠ√ ¢ M æü≥ ½ ·Š√˚− d`PbüŠÈЯä XèÅý 13 .°Š¯šl v√ ý ¢P © â ä ò † ¥√ v ≈cPP d`P ?bà èâЬ ü©XèŁÄä P ò‰©cdè ÿý≈ °Š¯n , £ð¬ óý≈ ¢ ^üÂΩP ! `ý ≈ H HØ š † ¥ ý š ”≈ 𠩆t ä P ½ ·Š√˚− 14 .èåý≈ èŠvUèâЬ òÆ ¢ °Š¯n cdèÐv ¢ ½ šØè− UèÐv˛ƒèÅæ@ ¬ óý≈ ¢ ^üÂΩP, bà èâЬ XèŁÄ≈P èŠâ©òÓÐ≈ Pdè ÿý≈ !* PîŠâ∑ ½ ŠÈЬ£ð š H Ø `ý ä H † óý≈ üý√¢d ³ èÅŠ≈P óý≈ £´ £ð¬ ^P ¢ ò‘®½ èÐv üŁ± ¢ büŠÈЯä d`P H ýÔ® b È H P Ø š a √ ä vcŽ Ł◊ ‡≥ d`P Xè ˛≠üŸ‡≥ ˚˜CÁ V` £´ .büšØ è è Ь ½ PŽ Ł◊‡≥ ¢ ½ ’Ð≈ Šª P ýÔ® ³ °Š¯n cdèÐv ¢ ¢@¢ ^P ¢ VèŠâ”ŠvP , èâ±üŠ√ ïC©üšØ ¢d bèÅŠ≈P £ i Šv â a £ ø † ý © ä P© √ šØ ä È¢ ïp˙∫ê ≠ P`¢d¢ ³ PHüý√ ¢ üšØ °Š¯n* PîŠâ∑ d`P dü∑ ”ð≈ ŠvP¢ ä šØ © b ý È √ ü šØ ≈ ¢ büŠÈЯä d`P †·Š√˚− üŁ± °Š¯n !bü´ ≠ cP 15 .¢ è ®òÓÐ ä√ v ½ ¥¢ üšØ ¢ ¢P d`P ¢ üšØ ¢T aìàä P °Š¯n büŠÈ´ ä Ž òäËðP òÆ √ à é ä ¬ È Èð √ ý Ã Ä √ √ îvd ¬ š .`UïŁm üý√ d`Püä¯tü©^PbüšØ èvèâЬ½ èÐv N ýý aSPž • Pd£ð U ÈŠ v √ ý ý ≈ © ¬ ˚¥ d`P¢ fîä èÐv Pž œèi¾ èv ¢ üšØ ¢èâÔł÷ð £ð¬ bü≥èi è|ä P?bà èâЬ èŠâ©°Š¯n °Š¯n cdèÐv ¢ bü´ ≠ ¢ d`U ^PÎ16 ý ¯k v £ þ a þ à √ √ `ý © ü ©¢ PîŠâ∑ d`Pdü∑ ³ U¢ ï~ÉŠÈ ø b © Ω ïC©büšØ èâ’®ø óý≈ °Š¯n 22.¢ °Š¯n b`dPŽ èÐv R≠ ¢ d`U ^I ïC©¢ ^P b`£©¢ ù© ï~ÐvèàH ý ¢ H È ýŠ¯k d ü © P Ã È ≠ ø ≥ ≈ ≈ © ä ˙‚©cP23 .˛´üšØ ïÐv ïýâ„´ïäv ½ ≠è Ydè ÿý≈ £© fžÐ¬ ¢ ¢ V`£´ê C©Ä Ł± .¢ büšØ W˙π˛©büłN≈ ¢ üšØ ¢ Ðv NÐ ÷ ◊Ð Ã þ¯ ËŠüý√ èŠâ©!Xü◊H ¸m £ ł ŠvPï † ´ √ Ô? ¢ èv£©òÓÐ s ª Ø ý ≈ £œ` düÁ °Š¯n cdè ¢ ¢è ¢è þ≈P °Š¯n ½ äÈŁ .¢ °Š¯ ® W˙π^P¢ büłNÐ≈ ¢ V`£´ ¥`U š Ðv © ä Łm à å √ √ †N± ´ ø ◊ © c˚dèÅ− ¢ °Š¯n •Ł◊ý ¢ °Š¯n .èjc£ýH°Š¯n WP`dPI ¨èr üý√ ïCœ , °Š¯ ä≈ æ√ Ð ≈ä √ ¬P ó ~Ðv Jä ¯ ý ý U a£ ‡≥ ³ P °Š¯n X`î £´ ¢è Ь ½ PŽ Ł◊‡≥V` èâŠàŠ√ üý√ èv üšØ èv èå® ü©½ PŽ Ł◊ b t P à â a£ √ ý .¢èv ïäv óý≈ £— Šv èŁÄ≈ èŁmèÐv ê Ã≠ cdè ÿý≈ ¢ óšÆ 17 ł ä H n .è Ð ∞ È ŠvP¢ Hä √èłÄÐ≈ òšÆ ˚ˆ− ½ ŠÈÞŠ◊ Ð≈ V`ê P@d`P¢è ²≈ ¢ bü≥è ¢ Vè H R≠ ý≈è ¢ óý≈ ³ œè H øï Þ˙≤¢ óšÆ H° Šâ≠ è ¬ ä æ † ¯â v W ý Łm ñÐ ø ý³ √ i © â´ üä .èŠâ©ïäv ó n ä √ Šv â Šâ √ ä½ ≠èm Ydè ÿý≈ ³ U ¢ ï~ÉŠÈΩ ïC©büšØ èâ’®¢ óý≈ °Š¯n 24 .èâšØd¸ b © ý ø H ý Í.˛ ´üšØ £ý îÐv VUèŠvŽ òÓÐ≈ ¢ X`ît ¬ d ø .°Š¯šl W˙π ˛©büłNÐ≈ ³ P R≠ ¢ ³ P@ïC©büšØ èâ’®¢ óý≈ °Š¯n 18 ◊b ü ©W ý ø H °Š¯ ä≈ èvèå®W˙π ˛©bü´ ≠ c˚¥`U V` £—šØ èŠâ´@èNä ±üŠ√ ïC© büŠÈ© ä ü n¢ P â ¢ èvèłÄä ’≈ XPd@ü©bü´ ≠ üŠ√ šØ ý Ë ð P ü ý’® È t ≠ ˛ƒ ï ¢ ˛©dü— d`P è è ® ïC©°Š¯šl ¢ °Š¯n cdèÐv ¢ HR≠ ³ œ ð äv Ã≥ œ P ü ° Šâ È v ä P Šv å (22-21:10èuü≠) V` ¢ èŠâ´@XU@³ ЬP 19 . °Š¯šl ½ P£ÞP ¢ W`H îÐv £ð¬ ^I Ø š P P° a ¬ © d Pd`P Íîä `PîÁ ¢ ³ èÅæP@`³ Š¯nŽ ÎcPè ®ä üŠ√ Ä ý¬ 25 v m©b °d ¢√ ¸ .¢ èâŠð òÓÐ≈ ^dèidü— Ø èvèå®vèå® ©bü´ ≠c˚¥`U Ø ý¯v š v š ä Pd`P¢ ý èä W˙π˛ ü.büšH èv£©úŠ√˙‡ý Y˚˜ý °Š¯n .büšØ èv£©PUP £œ P˚˜ý °Š¯n ¼ èÐv Øý √ Šv t − H Šv a ≤ .¢ düÁ ¢ V`d`P.¢ üþÈŠð V`!üÔŒUï ©°Š¯šl ¢ R≠ d`P Sü›◊ šØ ± Ã È ≥ šØ ¯v Šv C ý’® ü È ý¢èðâIł∞ ¢ b`îä Ÿ“ઠd`P bà èvPU ü©½ èI¡P` ³ P ¢ üý√ ïC© È© Ä èÐâ±P ½ ø`U ¢P òšÆ R≠ c£ÐH d`P £— ¢P` ¢£©Sü∑` √ Ã Ô ø â ` ä a Ö b ä H büŠ √ a † œ t ü ¬ ŠvU ≠ √ ä b ◊ þ √ £ð ü b ° Šâ≠ å d ý š † ä ¬ š † m ° Šâ≠üý√ £ð¬ ³ PI °Š¯šl W˙π ˛©büłNÐ≈ ¢üÔł∞ üŁ± ïC© ¬ bü´ ≠ ³ P ³ œ .èN ® ˛ƒ£©˚lèq ü©½ ŠÈ±ìpòäËðP¢ bü≥èi¢PòÆ ½ ŸŒ ³ œ .°Š¯šl ¬ ø ÈðY˚˜ý ïŠv °Š¯n ½ ÊŠÈÁ± ¼ èÐv c˚˜C≥ bèšl 2 6 .¢ èŠvU £©˚lèq Šv † a Š Ø š š Ø Í.¢ š .¢ èŠâ©èáŠ√P¢ üý√ ¢ ïŁm`˛©¢ üšØ îä Âð√ d`P òÁ ˙≤ šØ √ ø ä √ ä â ∂ îŠâ©v ˛©üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ bü´ ≠ ¢P`¢T ïäv ³ èÅŠ≈P èý © ü ≠ ä √ b ≤ HòÓÐ≈ ˛ƒ ü©.¢ ˛©èѪ Ž Š˜Cł ˚l ¢ ¢ ¼ èÐv c˚˜C≥ Î 27 Ã Ø š ˚ ± š Ô÷ ä a Ł √ Š (15-13:10èuü≠ ) d`P cŽ Ł◊‡≥ ¢P °Š¯n b`˚ˆ− ³ Ł± ¢ üŠ√ Ä ý¬ 20 £ ä¬ Èð æ° ä √ ¸˛©bü´ ≠ üŠ√ bè Ł °Š¯šl Ä Š ˙¿¢ aTèv ò“Šâ”j˚ˆ− büä√`UïŠv ,PîŠâ∑ ½ ŠÈЬ, ³ Š¬Ž P£± ü ∞ ¸¬ © Ä ý æ † °d Á ½ ≥N ≤ ¢ üšØ ¢£©½ ≥ìn V` ˛©b`˚ˆ− H³ P èåý≈ èŠv èå® bèŠâä è− ä †Ž à ˙ √ √ ý † æb U ¬ á√ .èåý≈èv£©èŠvUYUèâ≥ ý ä à îvd ¬ ü © ˛ƒ ü©°Š¯n büŠÈ´ ä Ž òäËðPR≠ ¢ b`˚ˆ− ³ PïC©büŠÈ©.è}≠ ¢£© æb √ ä Ôý ý ≈ √ .¢ ¢£©èšldR≠ c£ÐHbè Ł °Š¯šl Xèv ¢ bà èj³ PH PîŠâ∑ d`P düH ü ¬ ∞ ä© ` b ∑
  • 20. 20 15:12-27:11 òýNË≥òÆ *X£©`ó∞d¢ ïCœ ¢èłm °Š¯ ä≈ ˛ƒèÐv˙¿˛©b`düä√èŁm ¢ ïC© šØ ≤ H ≤ H š Ô÷ ~Ðv ÃØ Ł Èš ä Ô÷ ¢ Ł èâä èŁm W˙π òNł∞P ü©¢ ¢P òÆ ¼ èÐv ]˚∆ .èâä èŁm °Š¯ ä≈ ü©¢ ý¬ Ó þ¯Ðv ä ¬ š a ÈŠ Èð ý¬ ȯ þŠÐv Ȭ ±©óý≈ £´ .¢èŁm °Š¯ ä≈ óý≈ òäË·≥ òÊŠÈÁ ¢ ^P ïC©¢ ^I .¢èłm H P ýä H Ã≠ P ÃšØ È È a ∆ þ¯ ý¬ ¼ ◊− à æ ü©¼ èÐv ]˚I òšÆ èâŠÐv .èâä èŁm °Š¯ ä≈ ü©aèÐv ôÁ ˛ƒ ü©d`P .¢ šØdP` dü›H ó ¡ ý≈ ü©b`dü›¡ ¢ ³ P üý√ ¢üšØ ú¡P` ¢ òäË·≥ ¢ ^P H H√ b ý Ð √ ø © üý√ ¢ èv£©¦šØPüÁ ˛©¢£©˚lèq £ð¬ ùŁ± ü©¼ èÐv èâŠÐv .¢ èâä èŁm Ø ý ù ± ä š √ š I a ¯ Ø ¬ þ š ý .¢Uïäv ï~ÉŠÈΩ èi¢ üšØ ý¬ ÈŠ √ ä .°Š¯šl ¢ ³ èłÄ‘≈ ü©¼ èÐv ¢P òÆ` ý ¯k b ð a ä ¬ š ÈŠ Èð Í.¢ îä `PîH èi³ U¢ ½ ЯtXU@³ ЬPÎïC©ïŠv ¢ è ® 8 šØ v Á b © † P ° m šØ d`P ü©•Ł±üÐ√ ˛ƒŽ ` d`P ! ü≠P` ¢£©½ N−≥ ½ äÈ◊≤ cP Î28 äd ä †Ê † √ XPd@ °Š¯ P ÿý≈ °Š¯n .Ã èŁ @ ^èð c˚˜C≥ Ä ø óý≈ ,ü≠P` ¢è þ≈P H `m P v Š † H √ ä å ˛ƒèŠv eèÜ− ü©¢P` ¢èŁm •© µ ¢ •ý≈èšl Ð ø ≠ ä √ ü © ¢ •Ł◊≤ ¢üšØ ¢U èyîä ©ü©cNüŁH c˚˜C≥ 29.èjbà èłÄä ’ð ø √ à ý¬ ÈŠ â ± Š ` Ë≈ (11-6:6èuü≠ ;6-1:3ù¡˙≤) òäËðP óý≈d`P .büšØ ³ PŽ ÿ¨P £œ d`P úŠ√˚− PüŁ±°Š¯n .üÔŒø °Š¯ýèÐv ¬ H W ˙ ä≥ â ¥ Šâ v.èŠâ´°Š¯n Vèj½ UèÐ⪠˛©büŠ√U ü’Š £© üÔł∞ü©ïC—^P üŠ√ 9 a ≈ ž d Łm SüÐÈH ¢ H ý≈ °Š¯n XèiüŁ± !bèšl 30 .¢Ã èðv òN−ý ¢ ¢ büä√èŁm ¡ø ó ´ ` ‚Â√ à ≠ © Èü’Š .èåý≈ d`Ž Ö≥ •ý≈èšl èiò≤U@ê°Š¯n Vè}ýUèÐ⪠^P ˛©büŠ√Uü’Š 10 üŁ± ¢ ¢ ¢èåþ≈H °Š¯ Ã≠ © ä P È √ ÿý≈ .¢ ³ è @büšH è ’®¢ ¢ ¢£© H Ø š b tP Ø â Ã≠ © ä ≈ î P ŠvP √ ≈ ý È √¢ ¢£…UXPŽ ≠P£ð¬ üŠ√ ¢ bü’ä˱ ¢ R≠ V`× ·Ð√ °Š¯n büŠ√U© ä √ £ √ ä Ł Ôý ü ô ≈ Í.¢ °Š¯ ä≈ ˛ƒŽ `büšH èšldcU •Ł±üÐ√ Ø š äd Ø √ ä P ø P — ä ^ v ä ≠ î Ã≠üŠ√ ¢b ü’ä≈H ¢ ïŁm` ^I .¢ ¢£©¦ ìý ë dŽ r ¢ k √ â È šØ † ä ¬ è ø b © † Î Í?¢ ½ ødUèâŠUeIÜ− ³ U¢ ½ ЯtèŠâ© èåł∞üð√¢ ø îŠâÁä ý òÃË´òÃË©°Š¯ncdèÐv ¢ üŠ√ ˛©büŠ√Uü’Š îä ł Ȭ © ≈ â±^èðv ¢ ò‰ ø © ©¢ °Š¯n óý≈ £´ C©Îè ® ø ³ P¢ üŠ√ 11 H Pï ¢b ä √ (5-1:6èuü≠ ;28-23:2ù¡˙≤)¢èŁm £´°Š¯n ¢ž ´êbU¢ †Ð¯tž Š˜åÐ≈ V`d`PüšØ ž Š˜åÐ≈ ê √ à … £ ŠvP³ © ½ ˚ ˚ ŠvP èšld èŁm £©íł ¢ VPd ˛©büýÈŠå® © ³ èvP üŠ√ èåý≈ ³ U èi½ ÐNt V` mø ¯ ¢W ä b †¯ ´ ü≠è|ä ïäv ¢ ¢ž ´^P ü©ž Š˜åÐ≈ ^P óý≈ èŠâ©üý√JâŠàŠ√ 12 ?¢ √èä ¯ ø … £ ˚ H Ôý ≈ V` d`P .¢ •ý≈èt ¢ ^P U£I è− ¢ üŠ√ d`P .èåý≈ © ´t ©^P.¢ ûÃT¢ dîu `½ Ž ∫£©fžÐ¬ Hâ´ò ø ˚ šØ √ © a˙ £ èä ÃË©¢ ž Š˜åÐ≈ ^Ibèáä I ¬ ÔN b © † Ã≠ ä d`P ¢P³ U ¢ ½ Яt ¢ ∞ P ³ √P d ž Ôý © Ô ≈ £© üý√ °Š¯kèÐv U£I è− ¢ ïŁm` ˛©ùŁ± .¢ ¢üHÐ≈ ´t ø 12½ ·Š√˚− ˛©M æü≥ èv£©Xèi¢ òŒ† ¥ ò ä © Šâ ł È — ä ’® ø ÎïC©¢ ¢ ¢ üŠ√ üý√ èåŒU¢ büŠ¯áŠ√˙ºÄ Ł± 2 .¢¢èå® k È Šv ä √ † — ä k √ Í.¢ òÆ ûÐ√èÑ≥ ¢ Ø š š © °Š¯n cdèÐv ¢ ³ Ł± XèiXèÅý ¢P`¢èŁm ¢ ³ U¢ ½ ÐNt •œ ©° ≈ ≠ ä é b © †¯ ŠvU √ Èüý√ Î è ®¢ ò≤U@d`Ž Ö≥ ^PH¢ •ý≈èšl ¢ üŠ√ Ä ý¬ ø P î © √ ä ¸ 13 £©U£I è− c˚˜ý°Š¯šl ]ìÁ ¢ ½ ènè|±P ¢ ¢èâЬ °Š¯n ½ ·Š√˚− ´t Šv m©a ô à ý È √ † ¥¢@] ˙π ˛©^H ü©•ý≈èšl ¢P ¢ ò≤U@^H Ä ý¬ ÍèâЬ •ý≈èšl èâðP´P P ä¬ ä Èð √ P P¸ ý ä¬ Í.°Š¯šl ¢d šØ.P üšØ Qþ≈ êþ≈ W˙π ˛©•ý≈èšl c˚¥`U •ý≈èšl èi^H PJdüΩ .èŠvèyžÐ¬ èå ŠâÔ P † ü £ Ȭ Ä Ł± R≠ UüŁ±ü≥ •ý≈èt ¢Pd`PUüÁ ÎïC©è ® ä üŠ√ £ð¬ ^P3 äð ± ¢√ Š v ä √ â ô ”m È ł ¸ Ø ý≈ è ©è ©¢ Uà PUÄ ý¬,¢ üšØ ¢üHÐ≈ H°Š¬˚˜Ðvîý ˛©¢£©íý¡ ü©üŠ√ d`P ¢ ¢ ò‰Š√˙º Ä ý¬ 14 PîH Uà PU 4 ?¢ Xü”Ö≥ ü©ó Šâ Šâ ä ` ¸ à √ √ © Ô Á ` m š — ä k √ √ ä ` ¬ à .¢ ¢£© d`P èŠvè客Uà PU bèŠâþ`d ˛ƒ üšØ ˛©d Ž ä ˛©PîH .èŠâ´ìłm ü©˙Ô™ ¢ îv Á m © ½ ·Š√˚− èvèå®ü©˛ƒ`d ^PIèi³ PI ïCœ .°Š¯Ãè客büŠÈÔý≈èt ¢P † ¥ä þ b Ð⣠± v ä √ œ t XUèÁ ïÐâÁýä n èiîä `PîÁ üŠ√ m ◊ ˯ v H m Ã≠ © È P`d ¢ ¢ büäÈšØèi]˚∆ èvèå®èi^H d`P .èåý≈ ]ìÁ ¢ ä P m ©.èåý≈ ó“r ü©üŠ√ èi˚˜Ðvîý ˛≠P` ¢èŁm ˛©¢ büŠ¯áŠ√˙º 15 Š v √ ä ø † š £ ò † ¥ä √ ý≈ è ©5 .è ý≈ H ½ Яt ˚l ?ïC©èyžð¬ °Š¯ ä≈ °Š¯n M æü≥I½ ·Š√˚− ¢ ó Šâ å˛©^I R≠ òÃË©Ä Ł± .èŠâ´ìłm £©ž üÔł∞ ü©ïC—^I üŠ√ ¢ ïŁm` ^P P ü † d Łm P ø ¢© ¢£©YŽ d` ]ìÁ ¢ bü≠ü∑P ¢ èŁm£I ³ šØ èi³ U ¢ √ ä d m © © ´° b ©16 .YU èÜI ü©b`dèÅŠËЬ XèÅý ¢ ^Hd`P .¢ ¢£©Y` ˚Š˜ð ³ Š¬£ý íÁÉΩP°Š¯n ¢èà≥¢ èŁm£I ³ œ≠ 6 .¢ì ®dü›¡¢UüŁ±`èÐv ø − ≈ä√ P — ä k √ v ° ¬ ”Ðv © ´° Šâ √ ý Ð√ Š¯t ÃšØ È ÔŁ÷ 6:6õ üšØ ¢èłm ˇ ¢ ≤ H òýË’®£Š¬£◊ý 7 .büšØ èvèâЬ ü©óý≈ °Š¯n ½ èÐv ˛©¢ üšØ bè ≈ ³ èáä I ≈ ýý H a √ ä Š b √P
  • 21. 33-16:12 òýNË≥ 21°Š¯n ¢Pü©bü±`H îÐv òÆ ³ èÑŠ¯− £´ ¯n ½ düH ò‰Š√P2 6 .˛´ .°Š¯ ®äv ¢ ò‰©½ èÐv ïŠv ¢ ³ ü©V`ïC©˛©îŠâ©vü©bü´ ≠ ¢ ^H ä¬ Èð d š b t P°Š a ∑ ï ø a šØ b èý ü ä P √ ¬ a â± a äð š ø √ ä Ã≠ © ä È √ √a à üšH ò‘® ©òÐËä VèŠâ·ÂŠ√ 17c£©PîŠâð ½ èsìýÁ P°Š¯n òšÆ ¼ P@¢P V` èŠvü´üý√ cUè}ÔÐ≈ ˚lèÐv ¢ ¢ üŠ√ ¢ ¢ ¢ üšØ YdüðH ½ èÐv ˛ Ø ˛ ¬ Ȭ ≤ ¯≥ †üšØ ³ œ ¢©XèŠâ¡ íÐâÁýá èi½ šØè− UèÐv òŒ I d`U èi^I ¸ý¬ .èj ° Š¯C Š t tP PÄ ïC©¢ ïŠv V`¢ è ® ± ¢ VèŠâ·ÂŠ√ .¢ èŠâ©Ä øïŠv Ø š Ø üŁ ä š √ Ø † š “Ðv ¯nü©bü±`H îÐv ¢ ½ N H ˛©íÐ⣠°Š ïC©üšØ ¢ óý≈ 27 .èjœ d ø aü¡ ◊ ý’® H È ¢t˛©ùI R≠ cdè ÿý≈ üý√ üšØ òËä n £ð¬ ½ ÊŠÈÁ± ½ èÐv ïŠv £´ Ø èâ≠è|I © ü H Я † a P.büš ý ä √ èŠâ©Ä èÁËä Ièi^I¢ °Š¯n d`P.¢ XUèÁ P˚˜C≥ üý√ ïŠvÎ a Äý¬P P ä √ šØ m Š 18¢ ïŁm` ˛©°Ł± .°Š¯šl ¢TI ½ èŁÄä ¢ bü±`H îÐv ¢ ½ N H ø ³ ý Ua ≈ ø √ d ø aü¡ ¦ üÁ ¢ ^I °Š¯n .bHšØ èv£©dèŠâð ¢ ^P °Š¯n.¢ ^±ø P ü ý ¬ø šØ ý≈ H¢£©³ Š¯àŠ√ èi¢ üšØ ò∏èÁ °Š¯ ÿ òÆ R≠ ZèÁ ¢P cdè ÿý≈ √ ý ° √ ä m š ü m ä¬ Èð H v ý P d ¬ bü≥ü¡ ïŠv d`P.èjb`dèHP£ð¬ ^Iü©W`H òäËðP°Š¯n .büšØ d U © aüH d à m ° Šâ≠ü©bü±`H îÐv ïÖŠ√dŽ ¢ ½ N ¡ ˛©W`H ˛ƒPîÁ °Š¯n ³ œ 28 .°Š¯šl .èjcUï~ÉŠÈΩ ïävèÜ›äÈH ü© ≥ à m šØ˛ƒPîÁ ïC©¢ è┳m ïýâð èi½ ÊŠÈÁ± ^I ¢ aèÐv ^I d`P .büšØ èâ≠è|ä ý ¬ † Pø ½ P ý √ dè ð√  ˱ ïäv d`P .èjc£© |H ` ñŠł ïäv d`Pèjc£©Pž —∞ ïŠv ïäv 19 £ åŁ šØ .¢ ˛ P Ã@^èðv cdè ÿý≈ ½ šØè− UèÐv H† t .˛´ ÃèâøŽ P`@˛©^I°Š¯nbüŠÈ”j cU˛ ä d P P ™ ≠ ä ÔH È÷ Ð≈ â ^I £©ùÔ °Š¯n ˙Ô™¢ èvPüý√ ` düýÈ¡èq ˛ƒ ü©£´© P © ä PÎ 29 îâ ˚ à œ∞ ¢P`¢ d`P.èjcž üý√ V`ü©cž ä © ¥ ¢üšØ¢ 20 Ł d √ åŁ ä › P ÃØ I ” ≈ Ø ý ± aèvPüý√ `[üÐÈÁ ≥ ^IV`ïC©¢èłm ü©^P¢ üý√ ¢ èvP£łH ü©Ä èÐâøP Sèn Èš ð š ˛©ï~ÉŠÈΩ •ý≈èt ¢ ]èÉä√P.èj¢èåŁ÷Hïäv V`ü©  P£ł± © à Ð≈ √ ¢ ˙Ô™¢ düýÈ¡èq ^I ü©^I °Š¯ ®Ä ý¬ .¢îä èÐv £©ù©ü© © © P P ¸ … v .èj¢P`£©V`ü©˛ÐƒèŠâ≥èi √ à œ ° Å≤ ä ± a .èj¢ üšØ ³ œ èvP£łH èiÄ èÐâøP t Í.¢ °Š¬£©îŠâ≥P£ð¬ ^PR≠ XèÅý d`P ´ ü ≈ 21d`P.¢ èŠâ´üšØ ú≠HÁ≤ P˚˜C≥ V`¢ °Š¯ ä≈ òÓý≈èt P˚˜C≥ üŁ±Î30 Ø š èÄ Š Ø š Š 4 -1 : 42 VèŠâ·ÂŠ√˚−ýä ≥ d`P¢˚˜åŒ òÆ`¢ °Š¯ ä≈ TP`¢£©V˚˜CÁ Ž üŁ± •ý≈èt c˚˜C≥ ˝¯â ä Š Ðv š Ø √ š √ ä Š ±U Š ý≈ °Š¯n £ð¬ Uè ä Ðv ˛©büý√è Xè ý ³ P 31 .¢ è üšØ TP` ¢£© H šØ v √ ä ¢ èiòÆ PîH V` dèŠâýÁ P èŠâ´èŠvU ü©üŠ√ šØó Šâ¯ Ðv Å≈ b ý š Á m ¯m¢èŁm ò‘®d`P VèâH ˚l TP` ¢ üšØUŽ ˚¥ ¢ bü´ ≠ ïC©b üšØ èâ’®ø √ ä (10:12;23-14:11èuü≠ ;30-20:3ù¡˙≤) ä´ š ä √ d ø ü ý ¢ © Ø š Ã≠ © £≠ È Ã£ a š£Ð¬ ¢ ^P .¢ òºèÖ≥ ¢ ¢ XPŽ IP d`P ˛ƒPHЬ ˛©½ èÐv ˚l ˛≠P` ^èðv ¢ üŠ√ ü©ò≤U@ê R≠ îä ł ïC©PüšH èáŠ√P ¸ý¬ 22 © P ŠvP ü â± Ø Ä32 .°Š¯ ä≈ Ž£´˚šl òºèÖ≥ ¢ ¢ òÁ∞èâÂH ¢ W`H ^îNàH ]ìÁm Ã≠ © ý ´ ø d È ≥ √ü v Š ¯v © a ¬ © d üšØè}ä H´d`P èyîä P V` °Š¯n ïŁÄËýä ¢ ½ P£ÞP ¢ W`HîÐv £ð¬ ^P ¢T √ â òºèÖ≥¢ ¢ ^Püý√ ¢ èâ’® à ü©£´ ¯n ½ ‚≠èÁ≤ ˛©XU@I ЬPšØ Ã≠ © È šØ ý ˛ P°Š † Ä P³ ° È ä ÔŒ È Š ‰◊Ð≈ −ø ◊− P ä æ ¢üÐ√ d`P ¢vU V` d`P ò−Á èÜI ü©ôÁ ^I ¢ üŠ√ .èåý≈ èŠâ´ ä≠ √^Iüý√ cU¦Ð¯ä ùâ ± Ł H ü©büÐÈ≠ ˛ƒü©£´ ¯n ½ ‚≠è ≤ ˛©WHd^î ≥³ œ à P°Š † Á ≠ ΢ ¢£©°Š¯ýèÐv °Š¯n ùð√ @d`P.¢ üšØ ³ P˚˜C± R≠ 23 ..è}≠ P Ä ` à ° Šâ — ä k √ v P ô b Š ü È Ø š à .¢ òºèÖ≥˛ƒ ü©°Š¯n èŠâä U˛≠P`¢@ïäv °Š¯n èŠâä U^Iïäv ¢ ¢ ¬ √ ä P ¬ P Ã≠ © È Í.?¢ èâœ Ø Uà PU³ ЬPò≤U@ïŠv èŠâ© Ø ý tüš ` ° P š büŠ¯áŠ√˙º £©³ H ü©½ ŠÈł ½ èÐv °Š¯n ùð√@˛©bü´ ≠24 °ø † ± a P ü °Š¯šl VPü´òšÆ SèÅ∫P cdè ÿýH¢ ¢ Sèm ½ ÊŠÈÁ± Ydè ÿý≈ ≈ Ã≠ © È † ¢ bü±`HîÐv ü© ´ ≠ ïÖŠ√dŽ ¢ ½ ü¡ ˛©íÐâ ø d bü ü U © a Ł“Ðv üŠ√ ÎïC©è ®ä ◊ √ ¢ (45-43:6èuü≠) Ł“Ðv .¢ è TUaèŁ ä ◊ šØ Í.¢ dPU˚¥ èibü±HdîÐv íÐâ šØ ` I ½ Ä≈ v ý ¡ N ∞ ÃØ ý≈ Hèv è}≠ ½ Á dU èió‰ ¢P üý√ ¢èłm VüŠÈ≥ VîÅ∫ °Š¯ ÿ £´ Î33 ä †± Ôł Èš P Ôý ý ≈ √ Xü”Ö≥ ü©üŠ√ V` ¢ ¢ £©düÁ £ð¬ ½ èÖ¡P` °Ł± ò‰Š√˙º 25 ª a ³ ¡ ÔNòÆ íåð≈ Ä P£Á d`P Vdèièv V` üý√ üšØ ïäv ½ Á dU èió‰ ¢P £´ .èjüšØ š a ± ä †± ∞ P ł °Š¯n ½ ≥üœùŁ± Î ïC©è ®¢ ³ PH ¢ üŠ√¢ ïŁm` ˛©ùŁ± .èåý≈ † m ø b ä √ øè✠èŁm èvèłÄ‘ð ü©^H ¢ òÆ íåð≈ ¢P` ¢@ °Š¯n ^H d`P èj cU ýt ä ≈ P ø š ≠ √ ä P P ¢ ½ èsìýÁ Iò“Á PU.¢ ˛ƒèŁm üšØ UèÐv£Ð¬ `VèÐâý V`büšØ ½ èsìýÁ Iò‰ð√P@ ø a â±P m šØ ý ¬ a â±P ¨è Ä ø óý≈ d`P ! üšØ ¼ ä¬è Ä ø óý≈ 34 .¢ H Ã≈è ³ Pî è d`P˚ˆ− ˛≠P`¢ üšØ dè è ¾ üÔðH √ Š¢P üý√ ! üšØ ó q † ¸ t† šØ üšØ ïäv ½ Ьèv èðv £Š¬Ud`Pó u b ä Á ¸Þ vm æ ä √ |I i a ≈ ø −
  • 22. 22 49-34:12 òýNË≥ √ ýóŠË”Ö ˛©½ ŸŒ ˛©³ èÅŠË”t ïCœV`ïC©büŠÈ©.ò–ÃP˚ˆþ≈ dP`dü›H ü© büý√èÐv ³ Ł± SI cdè ÿý≈?¢ üœ ® èÐv òNł∞P£©büŠÈ©óý≈ °Š¯n †m b ~n Šâ¬ ¡ ° U H ´ tï ½ Óa HVUèŠvŽ ¢ ³ èÅŠË”H °Š¯n d`P .òÓý≈ ˛ƒ@¢ d`H ½ ’Ð≈ ¢ ¢ ¢ 35 .˛´c£©½ èÐv òšÆ ` bèÐvŽ Ydè ÿý≈ °Š¯šl ¢ üšØ c˙ÔÐ≈ ¢ d ø b t à P ø U † Ã≠ © ä Ht È Èä ¯ a ³ d H √ à ø Ó∞P d`P ê °Š¯n SI ¢P ò≤U@ù„ä ≠P úŠ√˚− Í.büšØ XîN H ïC—ü©òÆ büý√èÐv òNł U ä¬ Èð P È ¥ à≥ Łm š Šâä ¬ ü©òÆ büý√èÐv òNł∞P˛≠P`¢√ ¢ SI ¢PV`¢ ïŁm`^P.¢ èâŠU š Ó ä ”|ä ø U ä ¬ ø È Èð Ø ý¬ š ½ ≠èm ˛©bü´ ≠ £Ð¬èŁm ` ó¨èq ¢ ³ P@ ¸ ü ©W ¯n SI ¢P üý√ V` èjüšØ üŁ± ó¨èq d`P P£ÐH ¢ ^P ³ œ .¢ èâ≠üÐ√ °Š U ä ð È ¬ ¬ © °Š â≠ šØ ý (26-24:11èuü≠) YHЬ òšÆ` V` ¢ ïŁm` ^I .¢ èv£©V˚˜CÁ Ž èiòšÆ büŠÈÃP£Ð¬]˚∆ £ ø P šØ ý Š ±U ¬b t` P Ø ý P š ø P † d ¬³ üœ XPd@d`P ¢ ˛ƒ@˚lèÐv ¢ ò≤U@Ä Ł± W`H Y£ÐH Î 43 š d`P 36 .°Š¯šl òýË”|ä ¢ SI ¢ ^P üŁ± èj¢è|ä ¢ bèÐvŽ °Š¯ýèÐv √ø U © ≠ √ø ³ d v √ √ ä à ä à √ ý ^ v Łm Ã≠ © ä˛≠P` ¢èŁm ¢èðv ïäv ˛ƒèðv ¢ üšØ ¢£©¦ ìý ˛©ïC—¢ ¢ ¢èðv √ È √ °Š¯ýèÐv üŁ± ¢ òÆP`£ð¬ T d`P †”ÜÁ R≠ ïC©büšØ èâ’®¢ óý≈ °Š¯n v ø š ½ ª ü ý ø Hb tü©W`H Y£ÐH ^PòÓÐ≈ ¸ý¬ .¢ ˛ƒ£©˙‚ø £ð¬ ïC—òÓ®µ êÁ³ üœ d ¬ Ä šØ ý Łm ü á±− òÆUÄ PüŁ± ˛©½ èÐv ˚l ³ U¢ ï~ÉŠÈΩ d`P]èÉä√Pü©³ PH°Š¯šl ¢£© š a a šb © b √ ý ä≈ ïC—˛ƒü©¢ ¢ ¢èð ý≈ H°Š¯n ïC©˛´¢ W`H V`Ä ý¬ 44 .òýË”n °Š¯ Łm ’® d ¸ à Ã≠ © ä v È √ ¢ ¢£©½ Ьèv Ž èÐâýtPd °Š¯ ÿ [èÜ≠P òšÆ c dè ÿý≈ 37 .˛´üšØ © ä ¸ Þd ¯ √bà èŁm ü©˙Ô™ ` a ÃP d ^PVdèÐv`U˙Ôð≈ Ä PbüšØ ˛ƒ@ïC©£©ž üÔł∞ ü©˙Ô™ ŁI ¢ ù± ” ≈ ð d`P ê Pdè ÿý≈ ¢ òÆ büý√èÐv cdè ÿý≈ .¢ b üšØ SèŇýtP ¢ Šâä H ø š ¬ H ´ ¯ Ã≠ È˛≠èÁ ˙Ô™V` üý√ ˛´¢@^èðv ¢ ^P VdèÐv`U W`H ˙Ôð≈ Ä Ł± .˛´ m √ à P © d † Í.èj¢èŁm èŠâ©ï~ÉŠÈΩ èi¢ üšØ dP`dü›¡ dèjVèâH d`P Ž èÐâýtPd √ à √ ä ä´ d ¯45.èjüšØ PüšØ èŠâ©ïýâøP˚Š˜ð `ïýâøPd@d`PèŠvU`žèåŁ∞ P˙ÔýËø ]èp èj¢d v P d šØY£ÐH ½ èt ó¨èq ½ Áæ VUèŠvŽ ¢ UüÁ £©Łm ˚lèÐv W `H Y£ÐH V` Ä ý¬ ¬a †◊ d ø ± è š d ¬ ¸ äè v ≈ Ã≠ © ä ( ïÐâ≠èÑ≥) ën ˛©büŠ√U ü’Š ¢ ¢ ¢£©˚lèq ü©büŠÈä è− ä È √ š ¬ á√ (32-29:11èuü≠ ;12-11:8ù ¡˙≤) P d Ø ýP ðŠ¯n ò≤U@^P °Š¯m`H V` ˙Ôð≈ .¢ ˛ƒ @¢ üšØ ¢ •ý≈èt ü©bü±`H š √ Ã≠ È d ˙ Ð © ”ð P ¯ ˙Ô ù ™ ¢ ä † ¥ ° ÅN H √ “≥îŠvŽ ≤ °Š¯n ¢èà≥ ¢ ¢ ü©ò≤U@^Pd `P .°Š¯šl òýËŠk £© ™£© Ô Îè ® ø üŠ√ ¢ ½ ·Š√˚− ³ Š¯I Ö d`Pò‰Š√˙ºîä ł Ä ý¬ 38 ”v ≈ â± ¸ ¨è °Š¯n ï è Ž ^P ï ©è ®d`P .è üšØ è £©è ≥è è Ä Ã¬è ≥ ¢ £©½ Ьè ü©³ P ¢ è ®© ý√è ³ Ł± ¢üý√ Uè øP cdè Æ cPc£ÐH d`P ó q äv nd ¬ √ ä ¸ v b šØ ü bü Ðv ° ä √ C j v â t i¸ É ä ä Þ â ý Åš ≈ ˚−± è bü´ ≠ Í.èj Ø W˙πòæPòÓÐ ˝ i ü üš ùv £ ‡≥ ê Ã≠ ¢ Í.£©¦Š¯ð VŽ Ł◊ ŠvP¢ © È ˛©¢vU ü©VŽ Ł◊‡≥ R≠ dèjVèâH d`Pc£ÐH Î è ® ä üŠ√ 39 ä ÔŒ £ ü È Š ä´ ¬ ¢ √ ¢ büšØ ³ Pîä èÁ íšlP ¢ ^P òÆ U£I è− ¢ üŠ√ ´ b vm © š ´t © .¢èŁm ïäv èŠv èå® VŽ Ł◊‡≥ ˛ƒü©¢ ¢ ³ P °œ .°Š¯šl ¢£© `Ž d@ √ à U £ à Ã≠ © b ³ Šâ≠ È √ ý dP (21-19:8èuü≠ ;35-31:3ù¡˙≤) Ëä Vèv üŠ√ W˙π ùŁ± 40 .èåý≈ èŠâ´èŠâ©˚lèq £ð¬ Vèv üŠ√ òËä üŁ± ¢Püµ òÐ ä¬ š ¬ à √ ä Ðbèn ˛©^PÄ ý¬ èåý≈ èšld£©°Š¯ýèÐv ¢ bü´ ≠ Ä Ł± üŠ√ 46 ¸ v ø ü† ¢d °Š¯n ¾ ŠÈð ¢ ò“åł £ ŠvP a šØ †¬ © ÷≤ YžÐ¬ ê ½ Pd d`P ³ U ³ Š¯ý íá”á≥ b °v ≥ ÓÐ≈ ä v ø ô È ˙ @š à © ^èv£©°Š¯ýèÐv ¢ ^P V` d`P ¢ üšØ cž Ô®£© ˚lèÐv ˛ƒèåÐ≈ ¢ H Pd `P P °Š¯n ˚˜u ½ Pd d`P bU °Š¯ý íá”á ò XU@³ ЬP W˙π òæP êþ≈ Ð a ³ ³ v P° ŠâÔ˛ƒèåÐ≈ d`P bèn Y˚˜ý ÎïC©è ®¢ üŠ√ ¢ ò‰©47 .¢ ¢èłm à Šv ø √ ä Ôý ýØ ≈ Èš √ à à U ä á√ à ¢ èŁm ˛ƒèå® ïäv ˛ƒè− ä ˛ƒ ü©d`P ü©³ P V`ìr ¢ ^P .èj ¢d b © šØèv£©°Š¯ýèÐv ¢ •Ł◊ý V` d`P °Š¯šl cž Ô®°Š¯n dèÑýä P ˚lèÐv ¢ c˚˜ý ä v ø ≈ ˙ Ȭ š à ≠ È Šv R≠ ¢ VüäÈŠä ˚ˆ− ³ U ¢ ï~ÉŠÈΩ ¢ ]èÉä√P ` û± 41.˛´ ü © ¯v æ b © © Í.°Š¯šl ¢èłm ýšØ È üšØ X£Ł◊ ≤ H °Š¯n cdè ¢ bü´ ≠ Vî Ž ¢ üšØ cž Ô®•ý≈è cdè ÿý≈ Ðv © ü äd à v √ ˙ t H? ³ ü©bèn Y˚˜C≥ ïC©Î èŠvU aPüŁ± ü©ò≤U@^P ¢ üŠ√48 b Ä P ä √ V` üý√ èåý≈ èv£©ÂŠÈ”Ð⬆ ý Ä Ł± Vè üŠ√ ï büŠÈ©.¢ °Š¬£©³ ìrP è ¢ ´ b iä √ Š ý õ v C© äVdè− PI ]˙π ˛©b`U£I è− ¢P 49 Í? bü©˛ƒèåÐ≈ c˚˜C≥ d`P üšØ èâ’®¢ óý≈ °Š¯n ³ œ .¢ ¢T ò“ŠvîÐâý °Š¯n büŠÈ´ ä Ž òäËðP t ´t ä ¬ Èð ³ Ã Š ý ø H ° Šâ≠ Ôý à ≈ √ ¬ îvd ¬ Ã˛ƒèåÐ≈ c˚˜C≥ ò‘≈ d`P bèn Y˚˜C≥ ò‘≈ üÔŒU Î ïC©è ®¢üšØ ¢£© ^P¢ ï~ÉŠÈΩ`]èÉä√P 42 .büšØ XîN H VUèŠvŽ ¢ Vèv üŠ√ °Š¯nïC© Š Š Š Š Šv √ à √ ý © à≥ d ø ä b¢ òÁ ˙≤ ˛©¼ èÐv c˚˜C≥ ¢P` ¢d °Š¯n büä√èÅæ@50 .°Š¯šl Ä ø ó © ∂ a Š ≠ ä šØ È P † ý≈ d`P˛´üšØ Yž Ô® þ≈H•ý≈è ¢ Ä ø óý≈ ï œ˛©ï ìr˛ƒüäÈŁ ³ U H H n ˙ • P t © † C ~ u Ð ±b
  • 23. 17:13-50:12 òýNË≥ 23 ÿæ ±ü©˛ƒèłÄæ VîŠâ− üð√ ³ PHd `P .¢ ½ ŠÈ±ìp °Š¯n óý≈ ]˚∆ ˛© ¢ à ø b šØ † H ä Ô÷ ÈŁ è ® jüšØ ˛ƒèåÐ≈ P˚˜C≥ °Š¯n büäÈ·≥ òÊŠÈÁ òÆ TP`¢dPŽ H ˛´ ä I ûÐ√èÑ≥ d`Pè à Š š ä £´ îvŽ √ d æ ≈ ³ ’Ð≈ Y˚˜C≥ d`Pbè Y˚˜C≥ òÆ` ï ©èŠâ´èŠvU óŒ ` ó“r Pž üÔý≈ ü©ùŁ± 12 .¢ èðv °Š¯ ä≈ •Ł◊ÿ R≠ £— m d √ ý ü ŠvU Í.˛´üšØ òÓÐ ° Š n Š š C “r üŁ± ³ œ .è ¢ TP` †ŸŒ ` ó“r ¢£©ípè ó“r î Ž ≤ V`¢` ó ° Šâ≠ j ä ¬ ½ m ÈÐ © m Šv˙ Ø š ® ÓÐ≈ ó“r Xèv ¢P£Ð¬ V`èi^èðv ¢ ^H.èjüšØ Ydèr ¢ ½ ŸŒ ”ýä √√ ≈ ý ≈ ýüÔ ò ä √ à © P ø †m YU óŠË Ö ¢ üŠ√ £©âЬ íŠ ÞÅ ü©YŽ Š¬d óÁ èä ⯠£ ÷óŠ Ë”Öý ü©bü´ ≠ ï Š√dŽ ¢bü”ŠâÞÅý ³ P°Š¯n ¢ òæP 13 .è cU √ ü Ö U© ¯ ≈b Ã≠ È j (8-4:8èuü≠ ;9-1:4ù¡˙≤)ïC©¢vU°Š¯ ä≈ òÓÐ≈ £©•œ Šv ïC©¢ ïŠv Sèm èibü´ ≠ ³ PH.büšØ èâŠU ä ÔŒ È Š ŠvUï šØ üb ý¬ 2 .èŠâ´•þËŠÐv £©èŁm cdèâ©¢ íŠâÔŁ∞ £©í|ä√ ¢ ˙Ô™üŠ√ ³ UòæH ¯ ä © ø b P ≈ £©³ H dP £Ð¬P£Ð¬ ∞¢ bü´ ≠¢P 14 .°Š¯šl £Ð¬P£Ð¬ ¢ ¢ ïäv òÓÐ °ø © ü Â√ Š © ääHȯt Ä ý¬ .¢ üšØ õŸŁ ]P˙πP ¢ üŠ√ R≠ òÃË©d`P ¸ ô È © ü :PüšH ²æ V`è ® ± ¢ VèŠâ·ÂŠ√ °Š¯n cdèÐv Øñ üŁ ä √ © â ü ≈ ∞ ¢ íŠ ÔŁ R≠ XèÅý d`P .èåþ˯Ðv èŁm °Š¯n òýË−©üŠ√ Š  13 òÃË©ïÖŠ√dŽ ¢ bü”ŠâÞÅý ¢ üŠ√ Ä ý¬ 3 .¢ cž Ô®cdèâ© U © ¯≈ ä√ ¸ Ôý ˙ ≈ ä °Š¯ ä≈ óý≈ °œ .üšØ ¢ d`P üšØ ¢£©£œ Á óý≈ H ³ Šâ≠ ȯt ýä H √ ý s`düª H Ȭ äŠ â ïC©è}≠ ¢U íŠ ¯≈ ÞÅý ïŠv ü©³ P üŠ√ d`P .°Š¯Ãè Œ °Š¯ ä≈P °Š¬Ž Š˜Cł b våt ˚± ÿæ ÷≈ † Áý V`Ä Ł± 4 .è ´¢ ¢¢ üÐ√ ³Ë¬ ³ è ©ê üšØ ¢vU óý≈ •ł◊H üŁ± ³ œ üšØ ¢vU óý≈ ïCœ m ¢ ýÔŒ H ® ° Šâ≠ ýÔŒ H ä Tè ýÔ÷ È Š È Š v ÈŁ èåý≈ èšld£©YŽ Š¬dó £ Šâ Ã≠ © ä ñŠÐ b á ŠvPÎ È √ æ H .¢@°Š¯ ä≈ °Š¯n •Ł◊ÿ ü©óý≈ òäË·≥ ¢^I √ ý P © P XèÅý ³ P £©@cîä £ð¬ d`P .c£´£ð¬ cdèâ©¢ ïýâøPd ñŠÐ¬ îä ł üý√ ≈b P v ä © ³Ë â± ³ èid`P °Š¯šl ¢ üšØ îH©³ šØŽ ¢ bü´ ≠ bPH bèšl b ô ä ° U © È â ü ³ 15 ³ Š¯nŽ ^P.¢ £´°Š¯n ³ Š¯nŽ ò“Šv˙Ôýˬ ³ËŠ¬ îä ł 5 .¢ ëü© ◊ˬ °d ô È °d ð ñÐ â± Ã≠ łm büŁ ŠÐ È H ž v ø òÃË´ð¬ îä èn òäË− `d ˛©büÔŒ@d`P °Š¯šl ¢ üšØ c˚ˆÐ≈ £ v äP ô È ³ œ6 .¢@R ~Łm ½ ’Ð≈ ³ËŠ¬ ¢ ïŁm`˛©¢ üšØ ïäv òþË≥ VUèŠvŽ °Š¯n ° Šâ≠ à P Hî † ñÐ ø √ P √ ä d ä ÔŒ bü≠P` ¢vU ïäv òÓÐ ŠvU ø È Š ≈ £©•œ ¢ büÔŒ@òäˬP V` .¢ v äP ð Ø üð√ ¢ üšØ ¢HV`üý√ .èŠvUèá”åŁH ü©b`Uüð√ ¢ ^P,P˙ÔÐ≈HWdüµ Ä Ł± √ à ´P ∞ √ ä P³ H † š ¢ ä ä H ïäv òÓÐ≈ £©³ H ¢ büä√èi¢P d`P W˙π ˛© ȯt ° ø ø ä¬ Èð ý à ïäv ê˛ƒP˚ˆ™°Š¬žŁ± ˛© ³ P ïC© ¢ ^I .¢ •© µ cU v £ b Ã≠ È P ô üÈ P @°Š ¯n •Ł◊ÿæ ïäv òÓÐ≈ ¢ üšØ ¢d SI d`P W˙π ˛© bü≠P` √ à ýÔ® U È dPUdèÁ V`d`P.¢ £´°Š¯n büŠ√ž èåŁ∞ dPUdèÁ ³ËŠ¬ îä ł £— 7 .°Š¯CœèŁm m ô È d m ñÐ â± ŠvU t bü≠P`¢ üšØ ïäv ïŁmüýÈ≥ ]˙πY˚˜C≥ W˙π˛©bü≠P` ¢ √ ä N Š √ ä ¢žÐ¬ ¢ @ü©íÉΩ ˛©büŁ◊ˬ ¢P³ PH£©£©èÐvUü©³ PH¢büŠ√ž èåŁ∞ ä… £ ´ P È ŠÐ ÔN b ∞ ł b ä √ d ¢ ïŁm`˛©¢èðv ïäv eèÜ− ¢ ]˙πY˚˜C≥d`PW˙π ˛© ∞ ³ËÐ ± N P ñ¬ î ł c˚¥`U 8 .è U Q ¢ £´°Š¯n ³ Š¯nŽ Ž Š˜CÁ dŽ òÓł Š ä ° d˚ ± d ø √ ä øø Š â Šv `d ø .PüšØ èáŠ√P îÉŠÈΩ îp cUüð√ × ·Ð√ ¢üšØ d`@˙ÿÞ≈ £©ðv èÅä ü−ä V` d`P .¢ ô à √ P è ≈ Â√ ô È 10-9 : 6 VèŠâ·ÂŠ√ ùŠ¯I ¢ × ·Ð√ d`PVUèŠvŽ îÉŠÈΩ 6 0 cUüð√ × ·Ð√ ,¢U ³ËŠÐ¬ v√ ýä ô d ô à ñ √¢P` ¢ @˙flä ¢èt cdè ÿý≈ .üšØUèÐv Q Ðâ≥ íÐvèu üý√ óý≈ 16 ≠ ä P √ ä≥ √ È H dè H ≠ √ ä ³ Š √ à ñ v ˬ î PŽ î ŠÈΩ ¢P` ¢£…U bèi£ð¬ büý√èÐv Y ˚˜C≥ 9.¢U ³ ŠÐ à d É ýœ æ.üšØ ¢ •Ł◊ÿ W˙π òÓł∞P óý≈ ü©½ Tèm ¢P` ¢èŁm ¢ d`P aèÖ¡P` Èt H a ≠ ä Ht ½ √ ä ¯ Í¢ ¢ düÁ òÆ R≠ ¯t äH ø ª š ü¢ ¢vU ¢ cdè ÿý≈ Ä P ïC©büšØ èâ’®²æ ¢ óý≈ °Š¯n 17 © ä ÔŒ Ã≠ È Š È Ha ý ñ ø H ȯ Ã≠ © ä ÔŒ³ PH°Š¯šl ½ Tèm ¢ ¢ òÃË©d`P ¢ ¢ ¢vU V` °Š¯šl üŁ± ½ èÖ¡P`b a © äät È È Š aV`ïC©.˛©`Ž d@¢ bü´ ≠ ê d`P¢ büŠÈЯä à äË©¢ ¢ ¢ ü© dPä √ ü Šâä ä ¬ √ v ò Ã≠ © ä ä t È È¯H ¯ ¯≈ä ?èŠâ©büŠÈ©SèŇýtP èibü”ŠâÞÅý ¢ üŠ√ √ Ë©¢ bü’ä≈P³ œüšØ ¢d•œ ý≈ °Š¯ äËŁ °Š¯åŒU °Š¬Ž Š˜Cł°Š¯ ä≈ òÓÐ ä √ H ° Šâ≠ Ø ŠvUó š H ± Šv ˚± (10-9:8èuü≠ ;12-10:4ù¡˙≤)üŁ± èšlèłm èâä H °Š¬Ž Š˜Cł V` ¢ bü´ ≠ ê d`P büŠÈЯä òÃË©d`P èåŒU ä ¯t ˚ ± ä √ ü Šâä ¬ v Šv bü”ŠâIÅý üý√Î ¢ ¢ üð√ £©@^èðv ¢ üŠ√ U£I è− Ä ý¬ 10 Þ≈ ¯ — ä Ô∞ P k Èł © ´t ¸ ¯ ä≈ òÓÐË©¢ bü’ä≈P³ œüšØ ¢d³ H óý≈ â≠ šØ °ø H √ ý .èâH °Š äø √ ä H °Š Í?¢ èâŠUóŠË”Ö büŠÈ©ü©bü´ ≠ ïÖŠ√dŽ ¢ šØ ý¬ ü U © ½ ±èÁ ` ˛©üŠ√ û”Ö † p È ø £ ÷≈ ý≥ ¢ YŽ Š¬d óÁý à ü©˛ƒèłÄæ VîŠâ− üð√ ˛©½ šØè− UèÐv ˛©PîH ïC©Î è ®¢ üŠ√ 11 ø †t m Á √ ä
  • 24. 24 34-18:13 òýNË≥òÓÐ≈ cUüð√ ¢`˙Ô® ´•ý≈èt ¢ ^Püý√ èŠâ´³ Ь dPUïävPU£©ðv èÅä ü−ä © ü © ° è ≈ Â√ (15-11:8èuü≠ ;20-13:4ù¡˙≤) P © Pä√ m©b ¸ — ä… ££©@^èðv ¢ ^H¢ XUèÁ ¢ ³ èá©^PÄ ý¬ 27 .¢ ¢žÐ¬ k È © ⯠ý ≈ ¢ íŠ ÞÅ òÃË´ò‘® ”Öý≥ ¢ ³ èá©°Š¯n ½ dü∑ ò‰Š√PÎ 18 û È ©b a`˙Ô® ´V` £— ŠvüÐ√ ü©ïävPU ¢P°Š¯n ½ ŠÈÔ® ä ¬ Püý√ ïC©èŠâ© ½ ºèŠvdU èŠâ©UP˙H¢ ³ËŠÐ ≠ ä ÔN ∞ Èð ≤ø ñ ¬ ¢P`¢£´°Š¯n cdè ©¢ Q ¥ 19.üä¯H òäË·≥ √ ü n .è ł † ¢ H ¸ â © ž ä ˚ t ?èŠv @¢ bè ®ävPUèi ˛ƒèÅæ@üŁ± ¢ îä ä èn ˛©ò≤U@^H³ËŠÐ¬ c£´cdèâI ¢ ¢Pd?¢ Pø ï ä P Ø â¬ š P Pñ ä © © ýt Ø ¯ š³ P ¸ý¬ .¢ Xèièi³bÄ šØ ° Ÿ− U ïŠv Î ïC©èŠvU Ä PüŁ± ¢ ^H28 æ a ä √ P ¯ ä≈ •Ł◊ÿæ ³ œ ¢ èšld ³ ø ü©aèÅŠË”Öý û”Öý≥ ¢ ½ šØè− UèÐv èšld °Š °Š â≠ šØ ° ½ √ È ©†tž èå® ü©cU üð√ ¢`˙Ô®ü´^P £©Łm óš Šâ C åł ä © Æ è ©ï ©è ∞ üð√ ¢ bü≥Uè üšØ c£´cdè ©¢ ¢Pd òÆ ³ è ä P TP` ¢ÿæ ï ü©^P .¢ √ ä Ô÷ ävd P è m Á â © ýt š b á√ ä ¯ ÈŁ šØ â¯ äŠ ≈ Ã æ ¬ − H Ø ¬ ¢ .°Š¯Cœ åð ¢üÐ√ °Š¯n SI ¢ ò≤U@^P£©@ôÁ P£Ð .¢ W˙π˛©³ËŠÐ Ã √ U© P P ◊ š ñ √ü© ® ´óý≈ ïC©büŠÈ©`£©½ ≥ èáŠ√PïC©è ® ä ò≤U@^HÎ29 `˙Ô ü H † √ ¢ P P ³ Š¯nŽ ò“Šv˙Ôýˬ d`P 20.¢ èâŠU êåÐ≈ ˚lèÐv Sè|ä ü©büŁ◊ŠÐ¬ ¢ °d ð Ø ý¬ ä Š š š ⯠√ Ë Ã´ È˛ƒè⩲©íÉΩ 30 .¢ üœ åð≈ Sè|ä òÓÐ≈ ü©bü’Š´¢üšØ ¢è|ä à þ ´ äŠ â¯ √ Ë Ã √ ý≠ √ È â¬ ◊− ñŠÐ¬ æ îä ä èn ˛©ôÁ ^P³ËI V`?¢ èŠâ©UP˙H¢ ³ËŠÐ¬ ¢ üšØ cI ´ °Š¯n šØ ≤ø ñ à √ £˛©íÉ Ω .`U¢H•ý≈è ê ©büä√`Ubü’Š´d`P¢PU`˙Ô® ´ ä ´P t ŠvPü È Ë ä √ üê æÁ ◊ ≈ ü©½ è ŠË”Öý ³ P d`P ¢ è ä H ü©½ è ŠË”Öý üŁ± ò− üÁ ïÐv ¢ ò− üHÐ a Å √ b šØ â¯t a Å √ æ ± šØ v ý ýü©büŁ◊ŠÐ¬ `˙Ô® ´¢ ïC©büšØ èâ’® ø b`d`UŽ ≤°Š¯n ½ ¿`¢ ˛ƒèâ© Ë ü ”≈ ð ý ¢ ˙ ¸ © Ãþ îvŽ ¬ d P ° Šâ≠ °Š¯n ˛´ ä I òäËðP ü©XìiüŁ± ò≤U@V` ³ œ 21 ¢ èâŠk£©SüÐÈ¡ JdüΩ Ø ý¯ š P ∞ ≤ Ë≥ ÄýÂîÖÐ√ ¢tP v Ôþ´ © b Ã≠ © ä Ë œ H˙Ôð≈ d`P,`Ufîä èÐv ¢ ¢ ³ P¢ ¢ ¢ìŁm d`P`£©õŸŁ È √ ¢Ã≠ ¢ ½ ¿`˚ıýÁ ê ¬ Xìi^HV`¢ ^PèvèâЬ °Š¯ ä≈óŒ È © ¸ È◊ ŠvP£ð P Ã≠ È ýä ∫ d°Š NÔ™ Š Í.üÔ® ¯n ¢ c˚˜C≥ ü©^P¢£©VèŁÄŒ ü©bü’Š´ È ý © Šv Ë £ð¬ UüÁ ¢ ïŁm` ˛©¢£©SüÐÈ¡ ü©Xìi^P d`P .¢ èv£© íÅ ± ø √ ä šØ ý šØ ý P † ¯ .¢ èâŠUž üÔł∞ òšÆ î~Łm ü©^PV`üý√ ¢ ˛ƒ @½ ÐÈŠÉ≥ èŠv úŠÈ”|ý ˛ƒü© šØ ý¬ d √à ¢ UPH≤èŠâ©¢ ³ËŠ¬ ¢P`¢£I °Š¯n ²ËŠ¬ ¢ büŠ√ž èåŁ∞ dPUdèÁ 22 Ø ˙ ø ñÐ ≠ ä ´ ñÐ © š √ d m ³ Š¯à”ý ˛©üŠ√ ïÖŠ√dŽ ¢ bü”ŠâÞÅý ú”ýÁ≤ ° v U© ¯ ≈ â◊ †È ◊≤ ˛©½ ≠`U d`P °Š¯n ½ PN œý ¢ ˛´ ä I îÖÐ√ ¢ ¢ ü©óŠË”Öý ½ ÐN ¸ a£ N √ © îvŽ © ä Ht Ü d Èä ¯ √ (21-18:13èuü≠ ;34--30:4ù¡˙≤) °d m š ä £ b √ ä¬ Èð √ ý °Š¯n ³ Š¯nŽ dPU dèÁ òÆ TP` ¢èyžł± ïäv ³ P`£ð¬ °Š¯n ¢P ü©óŠË”Ö °Š¯n ≈ ý √ ý Ø˛ƒèÅæ@Îò‘® ø bü´ ≠ íŠ ÞÅ d`Pê ä üŠ√ Ä ý¬ 31 ä P ¢ ü ⯠√ ŠvP¢ ¸ ˛©ò≤U@^PóŠË”Ö ïC©¢ ïŁm`ò‘Š .¢ W˙π˛©¢P`¢£´¢³ËŠ¬ P š ≈ šØ ≠ ä √ © ñн ŠÈÔ®¢P ¢ ò‰©.¢ ïÐvè− ≥ ¢ ¢PU ¢ ˛ƒPd ½ šØè− UèÐv† ä¬ ä Èð √ Ø á © ä √ © à †t °d Ó ∞P ï ©è ®d`P 23 .˛´cU ï íåð≈ •◊®°Š¯n ˛´ I °Š¯n ³ Š¯nŽ òNł C îä Ž š äv ł vd ≈ ý æ © √ ý ؆ ¡ © I š½ ’Ð≈ °Š¯n büä√PU ¢ ó‰ ˚l V` 32 .˛©YŽ Š¬d óÁ ˛©^P °Š¯n £ ÷ •Ł◊ÿ ü ^P d`P £©³ H ü©óŠË”Ö ?¢ UP˙H èŠâ©¢ ³ËŠÐ¬ ¢P` ¢£´ °ø š ≤ ø ñ ≠ √ ä æ √ − ä¢ ½ ŠÈÔ®üý√ ¢ è⅞Ь £©ðv èÅä ü−ä V` †Ł± d`P .¢ ïävPU èvüÔł∞© † šØ ý £ è ≈ Â√ Ä šØ þ .èjüšØ W˙π˛©³ËŠÐ¬ ¢ üšØ c£I £ð¬ ³ Š¯nŽ òÓł∞PòÆ ôÁ TP`¢èŁm £© ñ à √ ´ °d š ◊üý√ ¢ èv üšØ ½ Á dU V` Ä Ł± .¢ èv üšØ èÐ⟨ ¢ büýÈÁ dU c˚¥`U šØ ý †± † šØ ý ø ± •þ≈èt ½ èu `P × ·Ð√ d`P îÉŠÈΩ üµ ½ èu`P × ·Ð√ £©fžł± ³ P`£ð¬ ò≤U@V` a ô a ô £b P ý ä ”áä °Š ± t √ Í.°Š¯šl ¢èâЬ ¢üÔ™ ¯n büÁ è− ˛©^P£©@cîä £ð¬ √ P v Í.èjcUíåð≈ îÉŠÈΩ ùŠ¯ý ½ èu`P× ·Ð√ d`PîÉŠÈΩ va ô ≈ ý˛ƒèÅæ@ ò‘®íŠ ÞÅ d`P ê ¢ bü´ ≠ ¢ üŠ√ ˙Ôð≈ 33 ä PΠ⯠ŠvP ø ü ä √¢ ¢è|√ ˛ƒ`d ¢ ½ düª ꢢ îä ä èn ˛©˚˜ÅÁ ½ šØè− UèÐv © ä ð þ ä a √ √ ŠvP ± šØ ⬠Ł Š ∞† t ⯠ý ≈ íŠ ÞÅ ˛©ïävPU ¢`˙Ô®´d`Pbü’Š´ © ü Ë šØ šØ þP ‰Ł±ü´.¢ èŠvUìn˚˜ÅÁ °Š¯n ^Pd`P¢ èv@°Š¯Å ³ ý¬£Ð¬ cžÐ¬ ê¢ Š∞ ° £ ŠvP Ã≠ È È¬ Ë”Öý ï Š√dŽ ¢ íŠ ÞÅýd `P êü©³ P üŠ√ Ä ý¬24 √ ¢U óŠ Ö U © â äŠ ¯≈ ŠvP b ¸ Í.¢ èŠâ´üšØ W˙π˛©˚˜ÅÁ èv @Pdüð√ V`èŠv Ø š Š ∞ þP ä¬ ñ ∞ Èð ¬ ¢Pê ≤ ¢ ½ šØè Uè ˛©³ è æ@Îï ©ï V` .è ¢Pü©³ËŠÐ ÔN ŠvPUP˙H ø † − Ðv b Å P C Šv ł t }≠¢£©³ èŠâЬ ïÖŠ√dŽ ¢ bü”ŠâÞÅý ü©büý√èÐv XèÅý ³ PIüŠ√ 34 √ ä b U© ¯≈ ≈b ½ Pd ^H25.¢ a P Ø W˙π ˛©³ èá©ê¢P` ¢üÐ√ °Š¯n ½ ŠÈÔ® š b ŠvP ≠ ä √ † æ √ ý æ −.èvèåŁ÷ÿ ïÖŠ√dŽ ¢ bü”ŠâÞÅý üý√ èv£©³ Š¯à”ý ` óŠË”Ö V` òÓÐ≈ Ä Ł±.è}≠ ý U © ¯≈ ý ° v † Ë P° ŠvPè P Ôý šØ ≈ bü’Š´d`PèŠv @³ Ÿ Uê i^Hüý√ ¢ ¢düµ Ä ø R≠ ïC© Ä Ł± † ü †¢ bü”ŠâÞÅ © ¯ ≈ à ý õ≥ ˛ƒüšØ Ydüð√ W˙π^Iaè ï ˛ƒüšØ ò‘® ©òËä 35 P ½ Ðv Šv à ˛ Ь PUüð√ èibü’Š´Ä Ł± 26 .èŠâ´ìłm £©üÐ√ ¢PU¢`˙Ô® ´°Š¯n ³ËŠ¬ ¢ ˆ ä © ü ñÐ © √
  • 25. 54-35:13 òýNË≥ 25 .èŠâ≠îŠv£Á ü©½ ŠÈÔ® ©²ËŠÐ¬ ü©UPîŠâà èŁm Ydèt òäˬP¢ ò≤U@^P ± † ^P£ ñ ¬ ð ä √ P ïÖŠ√dŽ U √ ý√ä îv U ¬ ∫† t äƒèÅæ@Î 45¢ž ä ü…ž ü©büŠÈýü≥ ò“pP d`P VîÅH ½ šØè− UèÐv ˛ P ¢ îÖÐ√ ¢ ¢ @°Š¯nUüŁ±`¢ èŠâä U,büšØèâŠU óŠË”Ö Î ø © ä P √ © ¬ ý¬ Ë¡ Øèv£©¦ ìý ü©büŠÈý ü≥ òýËŸŠ üŁ± ¢ W˙π ˛©£´ üµ ê ¢P` ý ^v ¬ š PU ŠvP ≠ ü©³ P°Š¯n °Š¯šl cžð¬ cU£ð¬ £ð¬ ³ Ł± ïC©£ð¬ ½ èÖ¡P` ³ PI b £ ° a b Ë¡ Æ ’Ð≈ © ±.ìn ˛ƒ ü≥ êòýËŸŠ òš ½ ü £Ł èv ^HbU ê46 .¢ ý ŠvP † ý P ³ ŠvP Ø š 2 : 7 8 düÐ√Žd Í.èjb`£©bèŠâЬ ³ü©˛ ýƒü≥ ^P ¢£©†Á `˙º ü©UPîŠâà èŁm XèÅý òäˬP d`P èŠâ´V` Ä ý¬ © ½± ¬ ≈ ð ¸ .èŠâ≠îŠv£Á ± † p Ã≠ © ⯠ý  ½ ±èÁ ` ˛©üŠ√ ¢ ¢ íŠ ÞÅ í|−≥ È ≈ U£I è− ¢ ^H.èŠâ´ìłm ˙Ô™£©ž üÔł∞ ü©bü´ ≠ üŠ√ Ä ý¬ 36 ´t © P d ü ¸ ⯠ý È ø ≈ ≤ íŠ ÞÅ û”Öý≥ ¢ SèŁm ¢ ò“åł÷ © û”Öý≥ ¢ büŁ◊ŠÐ¬ `˙Ô®´ïC©Îè ® ø ^Hd`P¢ Ä Š ˙¿¢ ^H È ø Ë ü ¢ P ô ¸¬ ©È P ≤ æ â ý≈ò“åł÷ ê ¢ ¢Pž °Š¯n dîä Ÿæ ½ šØè− UèÐv ˛ƒèÅæ@Î 47 ŠvP ô ≠ U È â †t ä P Í.à èåŁ÷ÿ ü©óšÆ íÞŸ ` ¯≈ ¡ â◊≤ ¡ ÔNùä åð bèŠâ”åł÷≤ ˛©ó‰ ú”ýÁ °Š¯n SèŁm ^P.¢ W˙π˛©SèŁm ¢ ó‰ ¢P°Š¯n ½ ŠÈÔ® C©èŠvUÄ PüŁ± W˙π^P¢ üŠ√ 37 šØ © ∞ ł † ,ï a √ ä ≤ ≤ ≈ ýSèŁm ^P c˚˜åł÷ .èŠâ´˙ÔÐ≈ ¢ büŠÈ”åł÷ SèŁm V` Ä ý¬ 48.°Š¯Ã´ ïŠv ½ ŠÈÔ® .¢ XU@³ ЬPòÆ TP`¢£©YŽ Š¬dóÁ ˛©büŁ◊ŠÐ¬ ¢ Š ø ¸ â † 38 Ø P ° š ä š √ £ ÷ Ë © ∞°Š¯n büŠ√£©þ√ bèŠâ”åł÷≤ òÓł∞P ¢ ^P d`P ¢T cdèâ©¢ íŠ ÔŁ ü© PîH ¢P` ¢ üšØ ínè− °Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛ƒèÅæ@òÆ ³ËŠÐ¬ ¢P .¢ èŠâä U ü ø √ Ã ä © â Á ≠ ä m √ t † t ä P š ñ Ôł Ø ¬ ∞ N š ≤ NÐ≈ © © ¬ â¯ äŠ U V`òš ≠ ä Ô® ý− ø¢ èŠâä U ^P 49 .èŠvU êåð≈ ü©büŠÈ”åł÷ Ä P£Á d`P °Š¯k SPž `£©üÔ™ Æ ¢P`¢d¢d¢ b`dèi Ðv`c£ÐHd`P°Š¯šl ¢ ¢ a ± È ¯t î ¬ ÷ ł æ −îÐv ü©b`dèiê d`P ¢ °Š¯Ã@¢˙º .èjüšØ òšÆ èáŠ√` òÓÐ≈ £ð¬ XèâýÁ P Šâä ´ vP ýt ¬ ¯− ý¯m ³ èÑŠ¯− V` òšÆ ³ Ÿ U TP` ¢üÐ√ ü©³ËŠ¬ c`ž ©Î 39 .°Š¯šl ³ËŠ¬ ¢ b t ° √ ä ñÐ £ ñÐ © ∞ © æü≥ è ˛ƒè ©˛©íÉΩ .¢˛©Rü©bü´ ≠ c£ÐH ¢˙º 50 .¢ °Š¬£©ë¢ b`dèi õŸŁ ü ^P d`P ¢ XèâýÁ P èièŠâä U òÆ ó i à â P @ ü ¬ ý− ¯t ´ kP ø šØ ý¯m ¬ š þ Ø šúŠÈ ”|ý`UdU.¢ °Š¯Ã`dR≠ ïC—^P.¢ °Š¬Uêåð≈ °Š¯n òþËÔÐ≈ √ ´ v ü Łm ´ â¯ äŠ .°Š ý− à m š ˙ ≠ ä ¯šl ¢˙º˛ƒPîÁ òÆd`UŽ ≤¢P` ¢£© ¯t √ ´ Í.¢ °Š ¯áŠ¯ð ü©büýÈä PU¢P °Š¯n °Š¯n Rü©^H£©ž èå® ü©b`U üð√ ¢ büä√PU c`ž ©Î 40 v ¬ äð È ¬ P @ P d P © £ ý≈ è ©ï ©Î è ∞ üð√ ¢ b`U£I è ¢P üŠ√ 51 H 41 .¢ Xèiò‘Š TP` ¢ üšØ £ð¬ XèâýÁmP ¢ èŠâä¬U d`P °Š¯šl ¢U ìŁm ≈ äXèÅý ³ P ó Šâ C åł ø ≈b t Ȭ ´− ä ð šØ √ ý¯ © ý¬ ÈŠ ô È æ © ý√ Í?üšØ ¢ •Ł◊ÿ ü bü èÐv °Š¯n büšØèâH ¢˙º ¢ ^Hd`P .èj¢ ÷ŠËÔÐ≈ ü©büý¯− ˙º¢P XU@³ ЬP t ä¬ P ° ä ´ ý− © P ¯t Ł Èð æ Æ ∞ Í°Š¯šl ¢ •Ł◊ÿ óš ÎïC©èŠvUÄ PüŁ± ¢b`U£I è− ô È a ä √ ´t ^Hü©³ PHV`d`P.¢ °Š¬£©õŸŁ ü©bü´ ≠ îä Âð√ N − d`Pc£ÐH aü”n P b ´ ü â ˚¥ ¬¹ ä P ´t ä ¬ ä˛ƒèÅæ@ïC©Î è ®¢ b`U£I è− ¢P ¢ üŠ√ Ä ý¬ 52 ø Èð √ ¸ R ©bü´ ≠ ³ P¢˙º 42 .¢ °Š¬USè|ä ˚lèÐv ¢ ½ šØè− UèÐv ˛© P @ü ü b ý−¯t ´ √š ø †t½ ·Š√˚− ó “Ö≥ ê ˚l TP` ¢U óŠË”Öý °Š¯n cdè ¢ ½ šØè Uè ¢P ¢ üšØ ¢`d ¢ úŠÈ”|ý V` bè `d`P.¢ °Š¬U êåð≈ °Š¯n Ȭ äŠ √ Ȭ √ √† ¥ ŠvP š Ðv © † − Ðv ä ð à t √ ý ø šl ´ â¯ äŠ ∞ ¯n ™ © ˜Cł äƒ ¬ ± Ø © ˚ b kè ä ¬ W µ ü ÔN Ä â ∞¢£©õŸŁ °Š ˙Ô ^Pü b`Ž Š ± ˛ P£ð üŁ èjüš W˙π˛©³ è|≥ ên îIä èn ˛©³ düH R≠ ¢P ¸ý¬ 43 .¢ °Š¯šld¢¯ð ü© büýÈä PU ł ´ ýáŠv ¯ ¬ ≠ √š b Š ´ št a ä¬Èð ´ Åł∞ Í.èj¢è|ä ˚lèÐv ˙Ôð≈ ü©³ PH büý√èÐv Y˚˜C≥ .¢ büšØ °Š¯n òÆè− UèÐv ˛©¼ èÐv ¢PV`.¢ °Š¯Cœ ø ª ü ≠ ä¬ .üä¯t¢ düÁ ü´ ≠ ¢P`¢U ïŁmüý√£ð¬ ÈŠ ˙‚ø èiüŠ√ ¢ ¢ bà èjò−ÃPîŠâð à ≠ © ` ‰√ ¬ È (30-16:4èuü≠ ;6-1:6ù¡˙≤) ⯠ý≈ íŠ ÞÅ ˛©büŠÈýü≥ d`P ïävPŽ Á ¬ £± √ ýbèšl` îÖÐ√ ¢ ¢U óŠË”Ö ïÖŠ√dŽ ¢ bü”ŠâÞÅý ³ P üŠ√ 53 © ä¬ ÈŠ U © ¯ ≈b ˛©ïävPŽ Á ¢ üšØ ¢ž ´°Š¯n ½ ŠÈÔ®½ šØè− UèÐv ˛ƒèÅæ@Î £± Ã√ … £ † †t ä P 44YU ü’Š Ä Ł± üŠ√ .èŠâ´bà èj¢ ^H V` ¸ý¬ 54.èŠâ´ìłm ¢ ≈† ` © P Ä ø è ýËä P ¢ d`P .èŠâ≠ èðv ü©¢PŽ Á ^H ¢ ò‰©³ U ê .¢ îä ä èn ¬ Ð√ ä £± P ä √ √ b ŠvP šØ ⬰Š¯n ùð√@.¢ ¢£©Ä Ł◊ P — ä † k √ ‡ý R≠ üý√ è ý≈ èš d cU óŠË”Öý °Š¯n Vè √UèÐ ª √ ü √ ¸ d è ∞ † ® ©^H¢ ò− üÁ `½ ˚H≥ ˙Ôð≈ Ä ý¬ .èŠvU •© £©ðâÔłH °Š¯n òšÆ ½ ŠÈÔ ü P ø æ ± a N ˝ å l }ý â
  • 26. 26 16:14-55:13 òýNË≥ æùŠ√U`˚˜šl d`P.ò–¢èv ¢èt ¢ büä√èÅ‘≤ ¢ ^Hd`P ùŠ√U`˚˜šl Š k äł ä ä≥ © ȱ È © P Š ½ N H ˛©¢èå® cŽ Ł◊‡≥ ïŠv d`P ó“r ½ ŸŒ •Ł◊ÿ ² üµ ïŠv ΢ ¢ aü¡ ä U £ √ †m W — ä ’® k ÈüŁ± üý√ ïC©èŠâ©Vîr`^H¢ ^H¢ ^I7 .PüšH ¦ üÁ ½ ’Ð≈ ¢ ^H d`P.¢ èâŠÐv èiòÃË…žÐ¬ ^H]˚∆ üý√ ïŠv 5 5 ?¢ èŠv èðv ¢ bè ®Šv H P ä P Ã≠ P √ È Ø^ ±† ø P šØ þ¯ £ P šØ ø ï ≈ ý H ¯n ≈˙≤bè ˛© ^Hè ® ø òþËŠÐv òäËðP¢ ^èŠvU`˚˜šl 8 .èjb`U¢ °Š V`¢ òýËšØèłm ˛ƒèåÐ≈ ¢ ^H³ ü·Ÿ− d`PúH üŠH,Ä üÁ·Š√ .¢ óŠ ¢ ¯ ¬ ä √ Š Ô÷ Ł Ø š à © Pb æ ø√ a Ø š n P¢U ïʼnýðЬ ïC©ò– ¢ ¢ ùŠ√U`˚˜šl V` Ä ý¬ .¢èŁm è}ä èn èŠâ© ïC© °Š¯n ùð√@d`P.°Š¯šl ^èðv cdèÅšÆ °Š¯ä ’Ð≈ Ä ø ˛©^Hd`P 56 .°Š¯šl ä¬ ÈŠ ¯â k ä ’® ø È Š ¸ à √ √ P â † P ≤ ¯n π æ ÷ °Š ½ − ò Pd`P ïC—òH P ˚¥ è è ± üŠ√ Î ¢P` ˛©¢è ® cŽ Ł◊‡≥ d`P ½ ŸŒ ïŠv °Š¯n ¢P ïC©¢ ¢£©°Š¯ýèÐ æ m √ vv9 Í.cîŠvU ¢ †Â ÔŁ Łm iâ ä ≠ √ U ä åI £ † Š — ä k √èåý≈ èŠâ©Vîr` ¢ ^HïC©¢ ^P .èåý≈ òÓ U ½ − Ðv √ P Ã≠ ä È ® †’Ð≈ Vè Uè ùŠ√U`˚˜šl √ ä © ©^H57 Í?¢ èŠ èð ¢ bè ® ¿è .èŠâ©ïäv SüÐÈ¡ ¢ ò‰ ü P t Š šØ v v ø ¸q ½ P Ô∞èvèå®°Š¯n ú∑ ˛©ùŠ√U`˚˜šl .èjcU ü©^H ˛´¢ üð√ üŁ± V` ïC© ¢£©óŠ Ëfl·ý ˛©òËä R≠ c˚¥`U Î è ®¢ ³ P ¢ üŠ√ √ ä Š ł √ ý Ь ü ø b ä √ën ˛©^H¢ ^I.¢ ¢ ü©Vîr`^IòÓÐ≈ R≠ ¢P` ¢èå® ½ N ∫ ³ Pîä èÁ UP˙ºP ¢ ^Hd`P R≠ ¢ bà èj¢ òÐËä ³ œ °Š¯šl äè v P Ã≠ P Ôý ä H È ≈ ¯t P ü ≠ ä √ aŽ b v m ˙ © P ü © ` © ¬ ° Šâ≠ü©¢èÁ îŠâ¡ 10.èŠvUóHm ¢ ùŠ√U`˚˜šl ¢ ¢ ¢UûÐ√èÑH¢ √ ä m Œä √ Š Ã≠ © ä ¬ È ÈŠ ≥© Í.¢U °Š¯ ä≈ ý¬ ÈŠ ËÔÐ≈ ü©büŠÈšØè ø¢ ^H¢T¢£©ó“u ˚¥ è è ±üŠ√ £© ¢ ^P¢ ï `˛©¢ üšØ ï ³ è Š≈P°Š¯n bü´ ≠ ³ Pï œłH 581 .èŠvU³ Š ñ ðâ ä P ä © √ √ iâ ä èŁm ä √ ø Łm ä √ äv b Å ü b C ä ü± vü©^P V` .¢ ¢Pü± ¢ ^HP £©T °Š¯n ½ −π˚¥ èièâ± üŠ√ V` 1 é ≠ È © †Â ä .¢èå® ¯ ä≈ cŽ Ł◊‡≥ òÃË©bèšl` √ à U°Š £√ © Š ¬ Ã≠¢ @U£I è− ¢ èâ±üŠ√ 12 .òÃË´^èðv ¢ ^èŠvU`˚˜šl bèn òäËðP ¢Ã P ´t © ä ÈüŠ√ V`.YUèâЬ ˚˜u ¢£©³ ºUü©^Hd`P.¢ ü©¦ T˛©^P d`P ä Ð © ° P ô ^ È ¢Pd ˛©ùŠ√U`˚˜šl û”Öý≥ ¢ üŠ√ √ à Š È ø .èŠv èâøü©½ èÖ¡P`cdèt ¢ üšØ ¢ @¦Š¯ð d`P.¢ ^èðv ¢ √ à à Pù v √ ô È © (9-7:9èuü≠ ;29-14:6ù¡˙≤) ä a ¢ üŠ√ R≠ èåý≈ èv£©½ ≥üœ ¯n íŠ ”jùŠ√U`˚˜šl °Š¯n ¢ènŽ ^H ø ü ý † m°Š â Š √ ä d P ¢H Ä ø V` ¢ ¢èâH ü©½ èÖ¡P` ³ Ł± û”Öý≥ ø P† Ôý ý ä ø a ° ≈ √ È Áý √ óŠË ˛©(³ èvP) PŽ Á °Š¯n bü´ ≠ VUèŠvŽ ¢ dPŽ š l ²ä èðv W ä îr ü d ø ˚ñ (14-1:6èâ±üŠ√;17-10:9èuü≠ ;44-30:6ù¡˙≤) ≈ ¢ ùŠ√U`˚˜šl ïC©¢ ïŁm` ò‘≈ 2 .¢üšØ Xü”Ö≥ √ ä Š šØ Š √ à 14 ä èâN üŠ√ TP` ¢U ïʼnýðЬ òšÆ V`°Š¯n ½ ÊŠÈÁ± Î ïC©è ®¢ bü≥UèÁ ¢P ä± È¬ äŠ ¯â † ø Ȭ m äð à â ý†√˛ƒ üšØ Xü”Ö≥ íŠ ›„ Ä Ł± °Š¯n cdèÐv ¢ èâ± üŠ√ ü©üŠ√ 13 © ä ¢èå® cŽ Ł◊ √ ä U £ ‡≥ V` ¢ ï ` òæP .¢ è þ≈Hò∞ Vdè `U V` ˙Ôð≈ .¢ ø Łm Ø å P Ł Ðv š Ø š^HR≠ ³ œèŠâ´ìłm £ð¬ ïC—³ P£Š¬`òÆ ìŠâ© ©üšØ dPüµ °Š¯n òýË−©üŠ√ üý√ P ü ° Šâ≠ Łm b š P£  Í.¢ èâÔ® ¸¿èq ˛© Ø ý d½ š£©ž üÔł d ∞ ü©bà èj¢P Ä ø V` ¢ ^I .¢ ¢ ³ èŁm û”Öý≥ ¢ ` äð È ¬ † Ã≠ P Ôý ô b È ≈ È È ©bèšl` üŠ√ Ä Ł± 14 .èåý≈ üŠ√ bè ∞ ¢ ¢ bèšl` òšÆ SIŠâð † Ł ô ”ł È m î¬ °Š¯n cdèÐv ¢ ¢èŁm ¢ íý¡ ¢ èâ± üŠ√ ¢P` ¢U ïʼnýðЬ © ä é â © ä ≠ ä Š √ È È¬ ¯â ÷≤³ P d`P èŠv èå®^£ý £ð¬ ³ PH¢ õŸŁ èibü´ ≠ ïC©èåŒU üý√ èŠv @£ð¬ cdèâ© ü©èâ± üŠ√ ¢ ùŠ√U`˚˜šl ¢ ïŁm` ˛©^èŠvU`˚˜šl íÐâ¡ ¢ ^P3b ¬ b Ø š ü Šv P ä ä ä √ Š ø Š ø ≈ ‰◊Ð − ≈ .ò−Á èÜI ü©b`dèŊˬ ¢ ˛ƒèåÐ≈ ¢ ^èŠvU`˚˜šl .èåý≈ èŠv Pü≠ž °Š¯n¢èÁ îŠâ¡ £© `ž œ°Š¯n b`˚˜Łä Ž ø Ð © à © Š U ä m √ P £Łm ŠÄ d — ä ’® P k È © ´t ÃïC©Î¢ ¢ £©@^èðv ¢ üŠ√ U£I è− üý√ ˛ƒ üšØ Xè− Ä Ł± 15 t† ïŠv Î .èåý≈ èšld ï ®¢ ùŠ√U`˚˜šl èâ± üŠ√ 4 .òÓý≈ YüŠÈЬ ˛© ùð¯~s ø Š äd`P.¢ èŠâ´üšØ ½ ¿`Ä Pd`P.¢ °Š¯ ù√ l šØ šØ ä≈ ¦ Ãèš d˛©bü´ ≠ ïC—^H òšÆ è ’®ïŠv üšØd •ý≈è ¢ ^èŠ U`˚˜šl óý≈ ïC©°Š¯ ä≈ ñ ∂ ¢ cdè ÿý≈ H Ë◊ Ã≠ ¸ a ü Łm P â ä t © v Š Š È H ≈ ¯n Í.°Š¯k îŠv£Á èvèå®Ã≠ ¢PV`ïC©v cU³ËÔÐ °Š bà èjü© ´ ≠ £©íý¡ ü©èâ±üŠ√ ^èŠvU`˚˜šl 5 Í.òäËЬ ïŁm`˛©¢èŁm îŠâ¡ ¢ ¢ ^H ± ä ¢ ä¬ È Èð èý ñŠ ` bü ü â ä Š √ ä Ã≠ © P Ƚ d`˚Á ˛©¢èŁm ü©bü´ ≠ ïC©Î è ®¢ ³ PH¢ üŠ√ 16a ∆ ä √ ü ø b ä √ ä ü â P˚ ¢ ü ° Šâ≠ èâ±üŠ√ R≠ è|ø P`£©ïäv íý¡ £© Ð ˜å™ ø bü´ ≠ V`³ œ.èåý≈ èâšØèłm èvP` ý ä ≠ ¢ ¢èå®vèå®t Pž üÔý≈ ¢ ¢ ³ PHòÆ óý≈ .°Š¯ ä≈ Í.`U¢ © ä èä è d Ã È Ã √ È ≠ ©b š H .¢ ÈÔ≈ ý ä ø † ¯â ý ¢è ¢ ½ ŠÈÞŠ± ˛©òËä êü© ¬ n Ð ¬ ŠvP]˚∆ üý√ ^èðv cdèÅšÆ Î ïC©èŠvU Ä PüŁ± ¢ b`U£I è− 17 a ä √ ´t òþËŠÐv ˛©^èŠvU`˚˜šl ³ U ¢ V£—t ò−ÃPîŠâð ˛©ùŠ√U`˚˜šl 6 ¯ Š b © kè ‰√ ¬ Š
  • 27. 3:15-17:14 òýNË≥ 27 d ± ŠvU ä ° Šâ≠d`PP üšØ VUŽ ]üÁ £©•œ ü©b`˚ˆ¨d`P P üšØ ˛ƒèsüπ V` ³ œ 30 .èŠv Í.°Š¯šl bèŠâ”åł÷≤ `Ud`PbèŠâþ`d ²ä èðv ¬ ñ ≈ ä ≤ v m ä ’® ðîä `PîÁ cP Î è}≠ ¢ £©dè|√ d`P PüšØ Ä Š ˙¿ ¢ ¢`H °Š¯n ˛ƒèðv È ¸¬ © ä Ь ž È U 19 Í.Ã`Tü©büŠÈ”åł÷ d`PbüŠÈþ`d³ PÎïC©è ®¢ üŠ√ 18 ¬ b √ ä ≤ H ` Ð Ô÷ Í.à èłÄ≈ ¢ Ł ²ä èðv è ®¢ ¢ ¢ ¯Ðv £ð¬ ^èå™Y˚l ü©bü´ ≠ ¢ ^H Ä ý¬ ñ≈ Ã≠ © ä ÔþŠ È ÈË š ü ä √ P¸Îè ® Šâ≠ž ð d`P.è £ œü©^˙flð√ £©yžÐ¬ ¢ @•ý≈èšl èâðP¢ üŠ√ 31 v è£ ´ P ä¬ ä √ èiPîH d`P èåŒU ]˙π ˛ b P m Á Šv ©³ èÅæ @.°Š¯kè|ä bèŠâ”åł÷≤ `U d`P bèŠâþ`d √ ¬ √ ä ý≈ ü≠P`³ è ≈Pó®cP b`U£I è d`P .è U °Š¯n b`U£I è ¢P £©ž üý√ ü©büŠÈþ`d .è ©PUP £Ht H b ´− ¬ d ´− ä ð œ Í?èŠâ©êbüŠÈ©¢ ó t − ÅŠ t Šv tÈ ¬ Šâ −ó Óý≈ PüšØ üý√ ¢ üšØ dPüµ °Š¯n òýË−©üŠ√ d`P ^˙flð√ Ä Ł± 32 √ à  † ˚˜t £©˛ƒ èå®R≠ 20 .°Š¬U £©óŠ Š ü ËÂÁý °Š¯n bü´ ≠ ü©büŠÈþ`d ¢ √ ü ¬ ä √ ð ä ’® ô ä ≥ © È È È ´t ≈ î √ ¢ ¢è ®üý√ ¢ üšØ  dè ¢ ¢è ®R≠ Ä Ł± .¢ üšØ¢ d`P .¢ £´¢èt ¢ üŠ√ U£I è− dPüµ °Š¯n òýË−©33 .òÃË´ òÓÐ ÖÐ © ä å à s ø ä å ü † ô  √ √ √ È ∞ä ≈ Í.¢ èâŠÐv èiPîH òÆ üý√ °Š¯n ½ ÊŠÈÁ± ÎïC© — VdèÐv üý√ èŠâ©õŸŁ ¢ b`U£I è− Ä Ł± ü©b`ž œ¢ büŠÈþ`d˛ƒ üšØ ò÷Ð Ø þ¯ Á š š m † ¢k √ ´t † £þ © v ¬ à ł °Š¯n bü≠P` ¢èðv ½ Á P˙º ¢ ¢èå®21 .°Š¯Ã´˙ÔÐ≈ bèŠv£©þ√ √ ä †ª ø ä √ â ü ¢ èâŠUeèÜ− ü©b`dèÅŠËЬ òÃË©üŠ√ Ø ý¬ ø š .èŠv èå®vèå®ä büŠÈ≥U@dPŽ š l ²ä èðv JÐâŠ˙Êý V`ìr¢ büłN≈ d`P büý√düª èä ¢√ P ˚ñ è¬ √ ≈ © ◊Ð (56-53:6ù¡˙≤) ≈ ÷Ë’ð© łä¢ bèšl` 3 5 .¢ °Š¯n ïuìI ¢ ½ ˚˝Š¯ä ´£©Łm dèðv V` 34 r©a â è © ä © â∞ ò≤îu í ł ˛©üŠ√ £ð¬`P ¢ (˛ƒèðv) ¢ íŠ ÔŁ ∞? èåý≈ ³ ü©ïŠv ïC©PüšØ Xü”Ö≥ ïŠv °Š¯ ä≈P d`P .èåŒU ü©üŠ√ ¢ bü´ ≠ b Šv √ ä ü (21-15:6èâ±üŠ√ ;52-45:6ù¡˙≤) ä© © √ ä P ø¢ bü¡ìr ¢ ]èâ© ` ]P˙πP¢ bü’ä≈H V` ¢ ïŁm` ^I äP P ³ P °Š¯n Î ïC©è ®¢ b`U£I è− ¢P ¢ üŠ√ Ä ý¬ 22 b ø Ȭ √ ´t ä ð ä ¸b`dèŊˬ XèÅý ¢ bü´ ≠.YU ˚˜CÁ ˛©¢ @¢ üŠ√ü© ä − èÐv Ð ≈ä √ ü б ä P © √ b`îâø òýË−©Ä P R≠ ó  a ü ý≈ d`P .è bà P@°Š¯n î Ð√ ¢£©½ ›Á d ü© bü´ ≠ H j ` Ö © † ± ü Ë≠P ¢ ^H ¢bü’ä≈H d`P 36 .èŠvT ^èðv ¢ üŠ√ ü© © ´ ≠ äÎïC©˛©èŁÄý ø P ä √ © ∞© P ü bü ü ¢ ^H23 Í.à èŁm ¢ dèðv ^H¢ íŠ ÔŁ £ üšØ dPüµ °Š¯n √ P ` ”m ł P© ⢠bü´ ≠ ³ Ł± d`P Í . cU aŽ èŁmP ˛©¢üÔł∞ ü©³ šØ˚˜ð ¢ ^H ìłm £ð¬`P ¢ ž è ð è äËý ¢ ¢ ¢£©èrU îÖÐ√ ¢ ¢£© ½ ›Á d √ ä ü° ½d √ ä ° Šv © P © d ≈ ¬ Ã≠ © ä È √ © ä√ † ± .¢ üšØ Ä èŠvèÜ− Ä ø V`PüÔłH ü©³ šØ˚˜ð ¢ ^P √ à a ø† ∞ ° Šv © ^P 24 .èåý≈ òšÆ ìŠâ© šl`V`d`P.òÓý≈ òÃË´üšØ ½ Pd½ ¿` ^H.èŠâ´ Pbè a ¸ P ú≠èÁ≤ V` d`P .òÓ ý≈ òÃË´ò“łm êd`U †’Ð≈ °Š¯n íŠ ÔŁ∞ òýË−© ½ ¿` â  ¸ Ä ý ½ v Sü∑P ¢ bü´ ≠ d`P óŒ èiPîH © ü m m Á š ø ◊ æ ˚â © ý≈ .òÓý≈ òÆd£©ï~Ðvèà≥¢ òýËÁ èib`ž Š˜ðÔ ¢ b`˚ˆ¨ d`P PüšØ (23-1:7ù¡˙≤) .¢ °Š¯n òÆ òýË−©U£I è− òÓÐ≈ ê ˆð Y£Á @¢ ½ Pd 25 Ôý ≈ š  ´t ý ˚ ≈ ±P © a vP © ø − † ¥° “ ≥ ø@^èðv ¢ üŠ√ ¢ ó“Šâ `£Š¬ ½ ·Š√˚− ³ Š¯Å Ö d`Pò‰Š√˙ºîä ł Ä ý¬ â± ¸ â∞ ü©^H¢bü’ä≈PÄ Ł± 2 6 .èåý≈ èšldíł £ð¬HP¢ ˛ƒèðv °Š¯n íŠ ÔŁ V` Pä√ † m ` © ä ≠ ää ȬUPîŁmPcdèÅšÆ ¢P`¢èn cdè ÿý≈ Î 2 .è ® ¢ H d`P à √ a √ ä ô U Šv Ã È √ ý”m Èł ä ½ üÔÐ≈ Î ü©^P ¢ bü’ä≈P ¢ dž üý√ èåŒU ¢ üšØ ¢ £ð¬ ˛ƒèðv?¢£©°Š¯ ä≈ büŠÈ©½ ªèqP˛©½ Š P`d`Sü∑P ¢ √ ý † ¸¬ © 15 ä≈ büŠÈ©•ý≈èš íÐâ¡ ¢ ¢è ® è ® I è c˚˜ý ïC©è ∞ üð√d`P — ä Á˱ © Í.¢ ¢ł ¢ ]üÁ cdèn d`PèåŁ÷ÿ k È◊Š ± æü…U°Š¯ l ø ä å èv å U£´− √ ä t Š v åł s ä ’® à £œÎ ïC©è}≠ ¢ ¢ üšØ ¢£©½ èÐv ¢ ³ PH üŠ√ JdüΩ 27 È √ √ ý a ø b P √ ý Í? ¢ Í.½ ≥ `dž büšØ òšÆ °Š¯n `£©½ ≥ † U †íÅ∫ £ð¬ ½ Š P`d òÆd @ò“łm ^ èðv cdè ÿý≈ Î è ®¢ üŠ√ 3 ¸ ¬ š P H √ ä ý≈ °Š¯n ½ ÊŠÈÁ± £´ `Pî cPÎè ® ä ^˙flð√ 28 H † üý√ üšØ òÆ ó š Pîä Á v m ¢ √4 ?üšØ ¢£©büŠÈ©ó √ ý ý≈ YŽ d`]ìÁ ˛©Xè P˛ƒPî ¢ ¢ ¢£© H d à Á Ã≠ © ä m Ô÷H≤ m |± m È √ Í.bà P@^èðv cdè ÿý≈ ¢ üšØ ¢ £ð¬ ˛ƒèðv °Š¯n ïC©`£©óŒ ¢ ` HÃ√ ý”m ä Èł ŁóŒ P˚¥`U .*`£©óŠËfl ˛©¼ èÐv bèn ¢P óý≈ ïC©¢ óŒ ˛ƒPîÁ m ·ý √ ä ð H šØ m à m Ȭ a ÍèŁm@ÎïC©è ®ø ^˙flð√ ¢ üŠ√ 29 P ¢ √ ä ·ý √ 16:5eèâ−ýtI,12:20³ `£H `£©óŠËfl ˇ óý≈ ä ¯ P W Á ± @^èðv ¢ üŠ√ ¢ üšØ ¢ £ð¬ ˛ƒèðv £©£ýP¢ òýË−©^˙flð√ JdüΩ P © √ à ý”ł ä Èm ¬ ø  P
  • 28. 28 25-4:15 òýNË≥ Í.¢ °Š¯ÃèŁm ´ v c£©Püµd`íŠ ≠Ž ü©bèn òäˬPèŠv ¼ èÐv ¢P˛ƒü©£´ C©¢ ïŠv èiPîH âU ð a ä ¬ à Pï šØ Èð m Á¢ è ®¢ bü´ ≠ üŁ± ¢ ¢ üý√ Ó è ®¢ ^˙flð√ Ä ý¬ 15 šØ ø ü ”ð ä H ≈ √ √ ä ¸ ¢P ò≤U@ê ïC©¢ ïŠv £´ ³ œ Ȭ äð P ŠvP ’® P ° Šâ ≠ 5 . *¢ è è ©íý¡ V` üý√ à Łm Šâ â √ ≤ Ã≠ .£©½ ±èÁ `¢ óšÆ ˛©½ èÐv ^P † p ø a °Å È Š ä ¬ a ³ œ ¢ c˚˜C≥ èv£©Uîn Ydè ÿý≈ ïC©¢ ïŠv ü©bèn òäËðP ü©¼ èÐv ’®a ÓÐ≈ Ä P °Š¯ ÿý≈ èŠâ©ïC©Î è ®¢ ³ PH ¢ üŠ√ 16½ èÐv ïŠv ò a H ø b ä √ üý√ ¢ ¢ ¢ ˛ƒèyžÐ¬ ˛©PîH ˚˜Cł ˚l ^èðv c˚˜C≥ ïC©büŠÈ©°Š¯ ä≈ Ø Ã≠ © à £ š È Á Š± š m Š æ ý≈ 6 .°Š¯ ä≈ ½ d`˚Á ˛ƒ ü©˛©¢£©½ N ∫ ˛©aè bè ˙Ôð≈ H°Š¯n ¾ ŠÈð PŽ Á ¢ ïäâH ¢ ò≤U@ê17 Í?˛ƒ @°Š¯ ä≈ °Š¯n •Ł◊ÿ † ¬ îr ø ≥ © P ŠvP ýP ^Hó P a ∆ à √ ä aŽ ¼ Ðv n ˙ ± √ ýd`P .¢ ˛ƒèŁm@˚lèÐv V` ¢ ˛≠èv ê˛©ó‰Ł d`P .¢ ˛ƒ üšØ íÁ PU šØ ý P š ø ä ŠvP šØ ý m ^H c£©ïäv ½ Ž ∫ ˛©¼ èÐv ¢P V` ïC©üšØ ¢U óŠË”Ö ˛©½ èÐv P a˙ a ä ð Ȭ ý¬ ÈŠ a ≥ © P ŠvPüŁ ° Šâ≠ïäâH ¢ ò≤U@ê ± ³ œ 18 .¢ Xü”Ö≥ ü©büÔÐËø ó Ðv Šv Ø ý≈ ½ è ï Ha èŠvUSPž †−ð√ ùð√ ü©óŒ ˛ƒPî ¢ òÆ ½ Š P`dYdè ÿý≈ °Š¯n ½ dü∑ m Ã ä ¸¬ š U½  Á √ š m a ∂ ¯ ý èðv˛ƒ£©Qèv ü©ò≤U@üŁ±.°Š¯šl °Š¬Ž Š˜Cł òÆ` °Š¯šl òýË”|ä °Š¯ýèÐv Y£ÐH¢ ä P ˚± š √ v ¬ø ñŠ °Š n cdèÐv cdè ÿý≈ ¢ VèŠâ·ÂŠ√ .üšØ dèièŠvI †ø óý≈ 7 .¢ Ë◊ Hä√ dÄ Ø šd`P Y dèièvŽ íý¡ ½ TèŠâÁ c£ÐH ¢ SI ¢ ò≤U@d`P 19 .°Š¯šl äd â a ± ¬ ø U © P šØ .ïC©ïŠv V`¢ è ® ≈ ýP √XèÅý ïŠv 20 .°Š¯šl ˛ƒ@í|ä bèŠâ≠èjd`P ¾ üÔŁ∞, Ydüł±, Ydè|≥P£± a£´ ” ≈ ¢ ¢èå®vèå® C©è ® ð ¬ P¢ ø ä èä ï d`P.°Š¯šl òýËŠUèâЬ Qèv ü©ò≤U@ ¯ýèÐv √ ä èðv ä P°Š v √ ý aŽ ˙ Š ä d .°Š¯šl ¢£©½ N ∫ Y˚˜C≥ ˛ƒèÐvŽ ]˚∆ üý√ R≠ ïŠv ü 8 Í.èv üšØ °Š¯ ä≈ Qèv d`Pò≤U@¢ ^Püý√ ¢èŁm èŠv ü…Uïäv •ý≈èšl ý èðv ä Pø √ à U ø ≤ U © ³ ³ Šâ≠ .°Š¯šl d`H ¢ •Ł◊HSI ¢ bPH°œ òŒH .¢ Uüµ ¢ òÓÐ≈ èv£©˛´ ä Ь Y˚˜C≥ èi³ P d`P vP šØ ä Ð√ ä îâ Š b 9 Uîn ˛© üŠ√ ¢ adüª YUü’Š ˚˜CÁ ø ½ ≈ Šª Í.°Š¯šl ¢UóŠ Ȭ ýŠ Ë”Öý ˛©òÆ bü≠ü∑H˛ƒ è ä P ½ è Ë”Öý √ P ä á√ a ÅŠ √ š (30-24:7ù ¡˙≤) 13: 29 VèŠâ·ÂŠ√.èŠâ´°Š¯n ïuìr¢ PîŠâ∑ d`P dü∑ £©ž üÔł∞ ü©ïC—^HüŠ√ 21 © d Łm P Š ä¬ Y˚˜C≥ ïC©Î è ®d`P èŠvHìÐv ^èðv ¢P ü©bü´ ≠ ¢ üŠ√ 10 Èð ü ä√ äƒèÖä ©ê˛≠P` ¢d ˛©ïuìr ^H 22 ÿæ^èðv ¢ üŠ√ ½ düª ˛ È ŠvP ä š © a È Ø P ø ≥ ä¬ Èð Pà ¢ ïäâH ¢P ò≤U@˛ƒ ü©11 .üÔŁ÷ ü©½ èÐv d`P `£©düÁ £ð¬ büý√èÐv a ª k ä ’® ñc˚˜C≥ ¢ ¢ Uà PU îä ` PîH cP ïC©Î ò– ¢ £©Â Š Š ȯ Ëł  ˱ d`P ˛ƒP@ ¢ ^Hï œ è üšØ °Š¯ ä≈ Pî ´` Qè ï Š√dŽ ¢ Ž Š˜Cł ˛≠P` ¢è ˛ƒè ® ± ñł à Š þŠÐv © ` v Á m È √ P C ~Ðv v ä ý ä èðv v Ö U © ˚ ± ä Łm ð å â ä √V`d`P°Š¯šl ¢ üšØ ½ P£ÞP¢ W`H îÐv £ð¬ òþ˯Ðv Y˚˜C≥ £©ó ô a ¬ © d È ∞d£ð¬ Sè Qè ü©^PòÆ V`¢ ½ è “i¢üÔŁ∞ òÓÐ≈ üŁ± ¢ ï H ¢ ^Hï © ® √ Š Š m èðv v ä š ”|ä a Å þ √ ø äâ≥ © P C è Í.¢ eìýЯn °Š¯n úŠÈ”|ý òÆ ½ ’Ð≈ Ø â š √ š† Í.°Š¯šl ¢U £© ý¬ ÈŠ ø P a à Pä√ ° Šâ≠¢ ïŁm` ^I.èŠvU ïäv Ä PüŁ± ˛ƒü©ü©^H¢ üŠ√ ³ œ 23 — ä ’® ø ÎïC©¢ ¢ ¢ ^P£©@Ä Š ˙¿¢ üŠ√ U£I è− Ä ý¬ k È P ¸¬ ø ´t ¸ 12 √ a — ä ’® à Pí|ä ü©½ düª ^H Î ïC©¢ ¢ d`P ¢ @^èðv ¢ üŠ√ U£´− P k È √ © I èt èâýC©£©³ H ¢ ò‰Š√˙ºü©½ èÐv ˛ƒ üšØ ò‘® ÿý≈ ïC©üšØ ¢èŁm óý≈ èŠâ© ä ¯ °ø ä √ a à Ydè H ýä H Ȭ ˬ Šð ˱ V` ï büŠÈ©cU ï ® Ã≠ ¢ ¢èP š Ô÷@òÆ ¢ cdèÅšÆ ¢ üšØ ¢ł C© ł √ à È◊ ýÁŠ ¢ © ä Łm È √ Í?¢ èvèn P£Ð¬ Ø ä H š Í.¢ òÆd Ø š š c˚˜C≥ ¢P`¢d°Š¯n büä√èÅæ@ ŠvUÄ PüŁ± ¢ üŠ√ 13 Š ≠ äØ Èš PÎè a ä √˛©íŠ ÃP˚¥P ¢ ]˙π ˛©PîH °Š¯n ïC©Î è ®ä üŠ√ 24 ⬠ø m Á ¢√ ¢U dè宆ŠÈŸæ žŁ± Ä ø V` èŠv è}≠ °Š¯ ä≈ ü©b`Uüð√ ³ Ł± ¢ ¼ èÐv ì ž P ½ £ † ÈŠ ° ä a√ è ËÔÐ≈ °Š¯ ä≈ ^è ¢ d`Pò‰©PüI ¢ b`ž Š˜åÐ≈ ˛ƒüšØ ˛ƒüÔ® `U ¢d ìŠâ© P` £©ï ³ è √£ð¬ ü©ò‰Š√˙º ï è ®d`P 14 .¢ °Š¯Ãè Ã Ã ä šØ ´ v ŁmÍ.büšØ èŠâ´ŁÄŠ ðv © µ© ˚ È P äv b −Š á C© à P¢ üŠ√ d`P ˛ƒ @ ^èðv ¢ üŠ√ ½ düª V` Ä ý¬ 25 © © a ¸ ^P .°Š¯šl ¢èłm èvèå® ïýâøPd ü©b`˚¥`U d`P °Š¯šl ¢îä P UüÁ òÆ` ýØ ä U Èš … v ± š Š v m Š k ä ’® È È … £ à ˚Uîn Y˚˜C≥!îä `PîÁ c˚˜C≥ cP Î ïC©ò– ¢ d`P .òÃË´£´ ¢èt £´°Š¯n ¢ž ´büä√`U üý√ c£©˛ƒ èÅä Ød ˛©¢îä P èyîä P £´ ïC©¢ ä≥ … v v P Ã≠ È Í.£©˛©¢è客 büłN≈ Î ïC©èŠvU Ä PüŁ± ¢ üŠ√ Ä ý¬ 26 √ ä © ◊Ð a ä √ ¸ à P 17:21³ `£H ¢èŁm èŠâ©ˇ ˛ƒü©£´ W Á à ± √
  • 29. 4:16-26:15 òýNË≥ 29˛ƒü©¢ bè ≈ ïCœ ? °Š¯šl ¢ T ¢ bè ®bèŠâþ`d òäËýP óšÆ ¢ à ø Š Ð⣱ ýœ ø Èt ¬ ¬ Ã≠ È Í.°Š¯ ä≈ èåłN Pè⊠îkPž ¢èt ¢ büýÈ©ü©^H£©Sè|ä ü©þƒ`d ∞ ä¬ U ä ≥ © N È P √ ˛ Í.¢ °Š¯ ä≈ Ä Š ˙¿ bà èj îä `PîÁ c˚˜C≥ cP bèšlÎïC©èŠvU Ä PüŁ± ¢ ½ düª ^H27 šØ ¸¬ ` v m Š a ä a √ P Í?°Š¯šl bèŠâþ`dòäËýC©^èðv cdè ÿý≈ ïC©Îèåł∞ üð√ ¢ ^H34 ¬ ¯ H √ ä P v √ ä ø ˚ kè ä ¬ Èð N© üý√ ü©b`ž œ¢ PŽ Á ˛≠P` ¢£´¢ Ž Š˜C≥ ˛©büœn ¢P üý√ ¢! £ þ © îr È ý½ èt ]˚∆ ^èðv cdèÅšÆ Î ïC©èŠvU aPüŁ± ¢ b`U£´−a Ä √ ä I èt Í.°Š¯šl¢èŁmèå® √ ý Í.°Š¯šl bèŠâ”åł÷≤ ˛ƒüÔł∞ îä ł d`PbèŠâþ`d þ â± ¬ ³ èÅŠ≈PP˚˜ý !½ düª cPÓ ïC©èŠvUÄ PüŁ± ¢ üŠ√ Ä ý¬ 28 b Šv a a ä √ ¸ Œ è ¢ ¯Ðv £ð¬ ³ Š¯nŽ ü©bü´ ≠ ¢ ^HÄ ý¬ 35 m ä ÔþŠ ° d Ë ¨ òæI ÍbüšØ è ŠU ¢ Yd üðH ü©`Ž d@Y˚˜ý °Š¯n d`P .¢ ï Á≈ PžÐ¬ ïÄÿ P šØ ýâ◊ð £36 .èŠvU ó i È ü ä √ P¸ ⬠é ý È √ d P Šv ≤ à a − ¯èiPîH ¢ ¢ ³ PH¢ ^H£©åþ≈P ü©büŠÈ”åł÷ d`P büŠÈ¬`d aèt ³ P Á Ã≠ © b ä mÈ √ P è þ ½ b .˛ƒ üšØ Ä èŠv èÜI òþËŠÐv ˛©^H ø Pü©³ P ¢ b`U£I è− èŠvU ü©b`U£I è− £©ž üý√ ü©³ PH ˙Ôð≈ èŠâ©PUP £œ b ä √ ´t ´t d b t −¢ ¢èå® ≈ .¢ üšØ ˚˜t £©å® ü≠ 37 .èŠvU¾ ä¬èÐv °Š¯nbü´ ≠ ø ä ˙Ôð à √ √ Š è R ¸ ü ˛ƒèŠv e èÜI ü©bü´ ≠ òÃË©¢ üŠ√ Ð − ø ü ø½ ∞ä√ £þ © v ¬ ÃüšØ òłÐ≈aèt üý√ èŠâ©õŸŁ ¢ b`U£I è− Ä Ł± ü©b`ž œ¢ büŠÈþ`d ˛ ÷ ´t † © â ¢ íŠ ÔŁ∞ ˛© íŠ ”j £© ž üÔł∞ ü© ïC— ^P üŠ√ ˙Ôð≈ 29 â d ŁmU˙≤]˚∆ °Š¯n bü≠P`¢èå®vèå® U^H38 .°Š¯Ã´˙ÔÐ≈bèŠv£©þ√ √ ä èä ³ Pb â ü .èŠâ´•þ˯Ðv £©Łm £ð¬ ž è ð ꣩Łmcdèâ© Š è d ≈ ŠvP è ä √ ä ◊ © b Ôý≈¢ büłNÐ≈ d`P büý√düª V`ìr ¢ ³ PH.¢ °Š¯n UPîÖý ˛©dPŽ š l dèłmòÆ ¢P d`P .¢ @^èðv ¢ üŠ√ _ üŁ± d U _ üŁ± R≠ 30 √ ˚ š ä¬ Èð √ à P © ü ¬ P ¢P ü©bü´ ≠ ³ PH ¢ üŠ√ Ä ý¬ 39 .èŠvèå®èvèå®òÓÐ≈ SPž °Š¯n bü≥îu ¢ üŠ√ £© ü©b`dèÅŠËЬ ¢ ó‰¡ ú”ýÁ≤ •ý≈èt¢ äð È äð È ¬ üb ä √ ¸ ä U © T © â◊bîC— ©üšØ dPüµ £ð¬ òýË−©˙Ôð≈ .YU cU ½ Ž èŁmP ˛©¢èŁm ü©b`˙Ô™ ½ ’Ð≈ c˚¥`Ud`Pc˚ˆÐ≈ ,cž —,¢îä P,d`Ž Ö≥£ð¬ bèšl`.¢U³ n£  ad √ ä † £ä≠ … v î â √ à Ôý ü © ≈ .èŠâ´ìłm °Š¯n ¢ìr¢ Xèv bü´ ≠ Ä Ł± 31 .è− ÁÐ≈ èÜI ü©Ä ø ³ PHV` .¢ R≠ ¢ ó ¿ © ä ‰¡òæ ü† á◊ − † b ø ý ≈ ý”m £ ä ≠ d`P,°Š¯šl ¢˙ÔðI ¢ cž —.°Š¯šl ¢£©°Š¯ýèÐv ¢ü´ïC©èåŒU ¢ √ Èł â √ ý v — v ä Šv ä √ ¦ −ü©˛©°Š¬îÃèu YUü’Š ¢£©¦ ÃènŽ @˛©üŠ√ ùµ ³ v ≈ ä ù√ dP √ ˛ƒè ýËä PV`üý√ °Š¯šl ¢ üšØ èâŠI ¢îä Pd`P.°Š¯šl ¢èðv ½ ◊∂ R≠d`Ž Ö≥ à ¬ ô ä ¯Ðv … v È √ à † ü î (56-54:12èuü≠ ;13-11:8ù¡˙≤) ³ èŠâЬ úŠ√˙‡ý ˛©PîH ¢ íŠ ÃP˚¥P ^H d`P ¢žð¬ °Š¯n ½ ˚˜C± b √ Á © â m ¬ P ô£ È aŠ¢ ¢ènŽ @ü©üŠ√ d`P .¢ @^èðv ¢ üŠ√ ò¿`îp d`P ò‰Š√˙º © ä dP√ √ à P © .¢ ¢£© — ä k √üý√ ¢ VUèâø˙º èiPîH £´ üý√ ïC©¢ ¢ üð√ V` ¢ šØ ý Á P m — ä Ô∞ k Èł Ã≠ È2 .cU èå® üý√ VŽ£Ł◊‡≥ ê °Š¯n ½ üÐÈÞ ¢ ^H U ŠvP a ¬ © P 16 Áý √ ý æü≥ ½ ¿`¢ Ä è Ω@a`˙Á Îï ©è ® ø ³ PH¢ üŠ√èv üšØ èኯC©ó ¸ © a â P Ä ∫ C ¢ b ä ý √ óŠË ˛©³ èvP °Š¯n bü´ ≠ VUèŠvŽ ¢ dPŽ š l dèłm Wä ü dø ˚ æü≥ ï ©üšØ ¢ üý√ è d W˚¥ ³ è æ @£´ ¢ Xü”Ö≥ °Š¯ ÿý≈¢VîÅ∫ ó C ý’® šl  b Å P P Ø È š HØ š (10-1:8ù¡˙≤) ¬ ³ èÅæ@ óý≈ ½ ¿` ¢ üšØ ü”q ¢ ³ düµ ñÐ 3 .¢£ð b P H¸ ý √ © W Ë∑ Ø š òÓÐ≈ °Š¯n Î ïC©è ®©ìÐv ^èðv ü©b`U£I è− ¢P ¢ üŠ√ 32 £ ´t ä ¬ ä Èð √¦ dèÐv ³ P@ïC©üšØ ¢ W^ W È ý ’®üý√ üšØ  ˚¥ d`P VèŠâø Uü≠@P£Ð¬P õ”Ñ≥ £´ .üšØ ¢vU P P ý Š È ÔŒ .büšH ê − °Š¯n úŠÈ”|ý d`P •© ¢ ³ P •ý≈èt ¢ bü´ ≠ ³ PH Ø Šv˚¥ √ H © b U © übü©½ ènìr³ Pó a b ý≈ °Š¯šl ½ ≥ìr˛©³ è æ@°Š¬Ž Š˜Cł Xè ý ï .˛´ ¢£Ð¬ H † b Å P ˚ ± Å≈ Šv ø ¢èå®ü©³ PH Ä P .°Š¯šl •ý≈èt c˚˜C≥ ¢ ³ U ³ Š¯ý ïŠv ïC©büŠÈ© √ ä ba Š ø b °v½ ènìr ³ Ł± ó ý≈ ³ P@W˙π ^I êþ≈ .üšØ ¢ÿæ òäË·≥ ¢ ³ PH£©•œ HW P ŠâÔ ýÔ÷ ÈŁ © b ŠvU ≈ ð√ èâŠU³ËÔÐ ù P`QÔÐ≈ ½ ≠èÄ≈ ü©³ PHd`P.¢ °Š¯ ä≈ òÓÐ≈ •ł◊® Ã≠ ¢ Ø ¢ © Èa ° ä ¬ ñŠ ü ¸ Ð b š ≤ Ha b H ° Šâ≠½ ènìr³ Pü©óý≈ ³ œ .°Š¯šl ¢ ½ ≥ìr`˛ƒè− ä düflÐ√ V`üšØ ¢vU ü© ©† ä á√ ýÔŒ È Š èŁm ¼ £ý ¢ QÔÐ≈ ¢ üšØ ¢èŁm ˙Ô™ïŠv è ®d`P .°Š¯ ä≈ VdPü´ ¢ až ¬ ø ü à √ √ ý Ô÷ Łdüπ ¢ ½ ≥ìr R≠ dèjVèâH d`P c£ÐH4 .°Š¯ ä≈ Xü”Ö≥ òäË·≥ ¢ ©† ü ä´ ¬ © Í.¢ °Š¯Ã ´ v ŒU VŽ Ł◊‡≥ £ð¬ v £ ÷≤Vèv üŠ√ ü©³ PH ïC©èŠvU Ä PüŁ± d`P .°Š¯šl ¢£©`Ž d @˛©¢Š ä b a √ ý d P äÔ È ¢ ¢I å® ©õŸŁ ^HÎïC©è ®ø üŠ√ ¢ b`U£I è− 33 © ä ì ü √ P ¢ √ ä ´t
  • 30. 30 21-5:16òýNË≥ (21-18:9èuü≠ ;30-27:8ù¡˙≤) ü©ïC—^PüŠ√ Ä ý¬ Í.òýË”n °Š¯ ä≈ ˛ƒè− ä d`P˛ƒ ü©Püµ ¢ ˛ƒè− ä ˛© Łm ¸ ä á√ à © ä á√üŠ√ Ä ý¬.èŠv @°Š¯n ïuìr ¢ òð ïŠv ˚ıŠÈ¡ Ä Ł± üŠ√ 13 ¸ P © Ë”s † .èŠâ´ìłm ïC—Y˚¥`U£© üÔł∞ Łm d ž£©ï ®èŠâ©R≠ü©XU P@°Ð¬P •Ł◊≤ Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ b`U£I è− ¢P ¢ ü ³ ø ´t ä ¬ ä Èð √ ÏÍ?°Š¯šl ¢dè|√ √ ý ð îŠâ©v ˛©üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ ³ Š¬îÃèu YUü’Š èý ©° v ≈TP`¢UïʼnýðЬ üý√ × ·Ð√ ÎïC©èŠvUÄ PüŁ± ¢ bü≠P`¢èn 14 ä¬ ÈŠ ¯â ô a ä √ Ȭ ää (21-14:8ù¡˙≤)¢ Xèv ¢ * VèŠâ”ŠvP × ·Ð√ d`P °Š¯šl ¢dè|√ ¢ Xèv ¢ èâ± üŠ√ ø ä © ô √ ý ð ø ä © ä ° Šâ≠ ª â∞ ä ³ œ .èŠâ©düÐÈH ü©íŠ ÔŁ ¢b` U£I è− ¢ ^H d`P üŠ√ 5 √ ´t © P£©ï ®ê °Š¯n büŠÈЯä èŠv £©ï ®*VèŠâ≥£Š¬ × ·Ð√ d`P .°Š¯šl ¢dè|√ ŠvP v ô √ ý ð √ ä ô È √ ä ≠ © þ ¢ üŠ√ 6 .¢ SüÔÐ≈ ü©¢èŁm ¢ ¢ ˛ƒ`d •ý≈èt U£´− èt Í.°Š¯šl ¢dè|√ √ ý ð ¢ ˚˜ÅÁ ¢ büŠÈÁŠ√îp d`Pò‰Š√˙ºüšØddèŠâ− üšØ ÎïC©è ® ø b`U£I è− © Š∞© ø ¢ ´t ≤ H H ý≈ý ð Ô÷¢dè|√ èŠâ©¢ ó Î ïC©èåł∞ üð√ ¢ ³ PH¢ ^H¸ý¬ 15√ Ł ø b ä √ PÄ Í.èv @ïäv °Š¯n cîä Ôð≈ äP â Í?üšØ °Š¯ýèÐv °Š¯n ùð√ @d`P.˛©ü— ´£ð¬ büäÈ·≥ ¢ ^Pb`U£I è− 7 v P ý„ â © ´t ≥ Æ î è ï ©Î¢ ¢£© š H šØ Ë HòÆ üý√ d`P ¢ ñŠ üý√ Î ïC©èŠvU Ä PüŁ± ¢ ^˙flð√ bü·≥ a ä √ ³ 16 ø P à P √ þ ¢ ïŁm`^I°Š¯šl¢ @£©SüÔÐ≈ ˛ƒ`düŁ± ¢ óš Šv − C — ä √ ä t k √ Ø þ¯ Á vd Í.¢ èâŠÐvèiPîH Vîä Ž š m Í.èjüšØ è ®áŠ√P¢ üŠ√ è ä √† H b æ þ¯Ðv © ä½ ’Ð≈ üý√! ³ ü·Ÿ− ¢ ¢ Vèv üŠ√ cP Î ïC©è ®ä üŠ√ 17 ÈŠ ¢√ ü©üŠ√ ½ èÐv ˛©ä £©ü— ´£ð¬ üÁ ü≥ ^I ¢ b`U£I èt 8 a ¢ ý„ √ â ∑ P© ´−.¢ YU°Š¯ ä b á√ šØ √ © ÔŁ÷H √ a ≈ ý ä≈ ¢ ³ è ä Pò‰I ¢ óŠË”Öý ˛©½ èÐ ^P.¢ QÐ ≥ šØ dèH büŠÈ©°Š¯ýèÐv ïŠv ó C v ý≈ ï ©Îè ® ø ³ PH¢ üŠ√ ¢ ï `^PòÓý≈ Xü”Ö≥ H ¢b ä √ ø Łm v âbüš b Ø š š ä ša ä P Ø ³ ü©°Š¯n ïC©¢ èŠâ©˚lèq ¢ òÆ ¼ èÐv ˛ƒèÅæ@c˚˜C≥ ïCœ √ Š ~Ðv ³ èÅŠ≈P ó b ®cP? ¢ °Š¯ ä≈ ˛ƒ`d ^è cdè ÿý≈ ï © üšØ ¢£© Ø š þ H C √ ý ðv ≈ ý H ¯n Hæ ¯ ä≈ äË·≥ ÿ°Š¯n d`P.¢ ^˙flð√ òÆ üý√ ïC©büšØ èâ’® Ô÷ °Š ¢ ïŁm`^II ? ²ä èðv ? üšØ ¢ °Š ò ¢ ^P êÄ P óý≈ èŠâ©9 !ü≠P` ¢d Ø š š H ý ¢ øŁ P 18 ñ≈ Ô÷ Ł © ýa v H ä Ô® Ƚ ¿èq ˛©*WP`dP ó¨èrd`P èj ©˚˜Å‡ý èኯ~iòäˬP £ð¬ ³ èâł ^H ü© óý≈ èvèŁm èŠvU ìå® èvèå® ü© büŠÈ≥U@ dPŽ š l ²ä èðv ¢ büŠÈþ`d¸ b`£ Š √ ð b þ± P H ä ä P ˚ ñ ø ≈ ¬˛©³ èÅæ@ïC©è ®d `P 19 .˛´¢ cU ïäv ½ Âœ ü©èኯ~iY˚˜C≥ ü©büŠ√£©þ√ òäËýC ä b P œ t †− t Š ü ¯ √ ©¢ óý≈ îÖÐ√ ¢ ¢è ®è è ® © bü´ ≠?°Š¯ ä≈UèŠ H © ä √ å vå ¢ ü ä v ≈ ý H ¯n ä © © ý≈ è ©¢U P` ˙ÔÐ≈ ¢ büŠÈ¬`d H ÃP˚˜ý TP`¢èŁm èŠvU£ð¬ ³ Š¯nŽ ^I.èj Ô÷ °Š bèŠâŁË ˛ ½ šØè− UèÐv ½ èt èŠâ©10 ? °Š¯ ä≈ UèŠv ü©ó Šâ √ Š v ä √ ° d P b`U¢ Ł ◊ †t a ø þV` ò ºèÖ≥ ˛≠P` ¢èŁm YU £ð¬ °Š¯nŽ ^Id`P .èjüšØ ï~ÉŠÈΩ èiPîH V` ï~ÉŠÈΩ óý≈ ½ èÐv ˛©¢ìå®vè宩büŠÈ≥U @dPŽ š ldèłm ¢ b`ž œ¢büŠÈþ`d √ ä d P m Á Ha √ ä èä ü P ˚ ø £þ © ¬ v˛©îŠâ©v ü©b`U£I è− ¢P¢ üŠ√ ˙Ôð≈ 20 Í.˛´üšØ òºèÖ≥˛© H ü©büŠÈþ`d°Š¯n büŠ√£©þ√ òäËýC©¢ óý≈ îÖÐ√ ¢ ¢èå® ¯ ä≈ UèŠv ü© èý ´t ä ¬ ä Èð √ PîÁm ¬ ü ¯ ä H © ä ?°Š √ √ ©½ èÐ ˛©¢ üšØ ñ ≥ c˚˜C≥ ïC© è ® ± ¢ óý≈ ¢ °Š¯n ¢ ïŁm`^P 11 ?°Š¯ ä≈ UèŠ ü©óý≈ èŠ ©è ý≈ P˙ÔÐ≈ .èâ’®äv ¢ ò‰ a v ä Ë Hä H ä ï ø √ Š Š üŁ ø √ ø v â å °Š¯ ä≈ büŠÈ©òäË·≥ ¢ ^Hóý≈ d`P.°Š¯ ä≈ ½ ЬèÐv ˛©büŠÈþ`dV` ¢ © P H ¸ ¬ Ø š ÿæ ³ ìrP ì ð b ©a ¬ ≈ èiüŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ ½ ü≥ òäËðP ä Ø ddèŠâ− üšØ ¢ ˚˜ÅÁ ¢ büŠÈÁŠ√îp d`PbüŠ√˙ºïC©è ® .¢ Èš ¢ ø ø Š ∞© d`P ýÔ÷ ÈŁ (27-22:9èuü≠ ;1:9-31:8òýË≥) N ý≈ H Í.büšØ èv£©îŠâ©v °Š¯ ÿ °Š¯n ˛© èý ý ¥ä æ`˚− èvèåŁ÷ÿ ü©b`U£I è− ¢P ¢ üŠ√ ¢ ½ ¿üµP 21 Ȭ √ ´t ä ð ä ø ¸ b ô æ a ˛ƒ`d ü©³ PHV` ïC©¢ •Ł◊ÿ ü©½ èÐv ˛©üŠ√ U£I è− Ä ý¬ 12 þ È ´t ¸ ≈ “− `£Š¬ V` ï © è © ï œ .è ®°Š¯ ä≈ ¢d ˚˜CÁ è û”Öý≥ ¢ ˚˜ÅÁ ¢ üšØ ¢ž Ôł∞ °Š¯n¢ büŠ√Uü’Š bèšl` V` ˙Ôð≈ d`P .èåý≈ èâšØèłm èvèŁm ü©ó t© ä Ø Ð ± Ðv È © Š ∞ à Ț √ ©˙ ý ä C Šâ C ~Ðv √ ý © ¡ ½ èÐv ˛©¢£©ïäv SüÐÈ¡ ü©£ÞP ¢ óŠË”Ö ˛ büŠÈ `îp d`P ò‰Š√˙º a √ ä ¬ © ø ËÂ≥ ¢ ñŠ íÐâ¡ Sèt850JÐâŠ˙Êý ¢ èâ’®ø û”Öý ¢ PîH ò≤U@ïŠv VèŠâ”ŠvP è ¬ √ šØ ý ¢ √ © Á P m šØ ü ä Ø Ð ± ø .¢ è ® ©¢d˚˜CÁ èÐv ¢ Èš ø ËÂ≥ ¢ ñŠ íÐâ¡600JÐâŠ˙Êý ¢ èâ’®ø û”Öý ¢ PîH ò≤U@ïŠv VèŠâ≥£Š¬ è¬ √ Ø ý ¢ √ © Á P š m b © ä√ ËÂ≥ òšÆ üŠ√ ³ ìrP èi^˙flð√ °Š¯n cdèÐv ¢ ¢ üšØ ñŠ .¢ ÎVŽ P`dUèi Ž `UÎïŠv ²H²æ WP`dP I ¨èr Ø d š Wd ≤ ññ ó
  • 31. 13:17-22:16 òýNË≥ 313 .òÃË´üšØ îŠâ„ø îäâä¬èn ˛©düä√ Q üð√ ˛©^Pd`P.PüšH ³ − `dW˙π ˛© UüÁ± ¢ ½ ·Š√˚− ³ Š¯Å“Ö≥ d`P ¢ èÅäËšØd ¢ büäÈšØèi³ Š¬îÃvèu R£Ð¬ è− t Ø °ø ø † ¥° ø © ° dŽ ≤°Š¯ýèÐv ò≤U@`U •ý≈èt ¢ ^H ïC©èåŒU ¢ bü’ä≈P V`ìr ¢ ^I v P © P Šv ä √ H © P b`U˙H ˙Ôð≈ ¢èŁm ¢ íý¡ ˙Ôð≈,¢£©½ − PU£Ð¬ ü©úŠÈ≠è|ý ú”ýÁ ≤ ä é â √ È √ ä †ø √ â◊ Ôý ≈ ò š Ôý ˙ ¢ ý ≈ .¢ VèŠâ”ŠvPd`PM æü≥ òÆ`.¢ cž Ԯà üšØ¢£© √ √ à æa È≈ ä Ôþ Ł .˛ƒèåŁ÷ÿ ½ èÐv ˛©¢Pò∞ VdèÐv`U³ UòÆ c˚˝Š¯ý ¢ °Š¯n b š vøèåłN P ïŠv! îä `PîÁ cdèÅšÆ cP Î ïC©è ®¢ üŠ√ ¢ ^˙flð√4 ∞ v m ø √ ä ^P d`P èŠâ´¢ £ð¬ ï~pès cž üÔý≈ ü©üŠ√ ^˙flð√ Ä ý¬ 22 ≠ d ¸b`£©Ä ›ä√ ¢ ³ Š¯ý ¢cdè ÿý≈ üý√ üšØèłm óý≈ °Š¯šl bè Š óšÆ ïC©šØ Š± † ÿËÁ ° v Ã≠ È H ≈ ¢ ½ πèܱ Y˚˜ý ¢ büý√èÐv ³ PH PîHÎ ïC© è}≠ ¢£© WèŁÄ˱P ¢ † Šv ø b Á m √ ä ³ ý ø¢ VèŠâ”ŠvP ê d`P ¢ ¢ M æ ü≥ ê ¢ cdè ÿý≈ ê.èj °Š¯Ã @ïäv ¦Š¯ð Ž ´˚l ¢ c˚˜ý °Š¯ýèÐv V`! îä `PîÁ cP.c£©© ŠvP Ã≠ © ò È ŠvP Ã≠ È H ŠvP v P ù v £ š Ã≠ È Šv v v m Ã≠ È Í.¢ Í.˛´¢ ³ PSIèÐv QЬèv ê C©èåý≈ èšldòÆ £©°Š¯ýèÐv òÓÐ≈P^˙flð√ 5© b U èâ ý ŠvPï ä š v ¢ bè Š ³ èÑŠ¯− cPÎïC©è ® ø ^˙flð√ ¢ üŠ√ ˙Ôð≈ 23 ø ≈b t ¢ √ ä à d P ŠvP¢ÎïC©YU˛ƒ èâøŽ P`@ê ø °Š¯n SIèÐv ^Hd`P,èŠâ´üšØ ³ —ïŠvèt £ð¬`P U P °s ä √ ˛ƒèáä P ]˚∆ £œY˚˜ý d`P ¢ ¾ `èi °Š¯n VPd Y˚˜C≥ üý√ ! èŁm üšØ d`U s Š v šØ a d Š H ä^Hd`PbüšØ ¦ üÁ VUèŠvŽ ½ ’Ð≈ ¢ ^H°Š¯n .¢ èâŠÐv è⊠ł P˚˜C≥ ò‘Š P ^ ± d† ø P šØ þ¯ ý¯ ∞ Š ≈ sà m Í.£œ˛ƒPîÁ ïC©ïäv ¢ £œ šØ s Í.üäÈЬ dPU£Ð¬ bèn˙º ¢ © à ˛ƒü©üŁ± ïC©Î è ®¢ b`U£I è− ¢P ¢ üŠ√ ˙Ôð≈ ø ´t ä ¬ ä Èð √ 24 à d PV` .YU ˛ƒèâø Ž P`@ïŠv ü©b`U£I èt UüŁ±ü≥ •ý≈èt ¢ üŠ√ 6 ´− © ˚± â ¬ b`Ž Š˜Cł ˛©îä Âð√ òäËðPV`ïC©¢èłm üœ Ø èâšØèłm èv£©Y`˚˜ð Y˚˜C≥ ÃØ tP¢ ý ä Èš š Šv Š äÄ ý¬ 7 .¢ £´£ð¬ ³ Š¯nŽ íÐv ¢ ïäâ≥ £©üšØ VUŽ ] üÁ VUèŠvŽ †’Ð≈¸ ô È °d © d ± d½ ¢üšØ ¢£©SüÐÈ¡ V`ü©Ä ŠÈ”p òÃË´YU˛©^Pd`P.cU£©Ud ü© √ √ à ý † ˬ½ ≥ à P˚˜å™ïC©Î è ®d`P PüÔł∞ ü©³ P £© ^èðv ¢ b`U£´− üŠ√†` Ð b @ P © I èt ¬ šØ ä b ¬ ≠ Ô÷Šð Š òäËðP V` èj¢èłm èv èłÄÐ≈ ü©³ èŁm òäËðP üŁ± 25 .¢ üšØ ¢ c˚˜C≥ ł¢ üŠ√ £ð¬ bèšl`üý√ ¢U£©SüÔ® ¯åŒ@òäËðPV`Ä Ł± 8 ÍüÔþ≈P© ÔŒ v Š v °Š ä P ¬ † P ä ¬ b ¬ Ã≠ ³ èŁm ˛©^HTP`¢Uü©³ èŁm òäËðP¢ c˚˜C≥ .èj Ô® © ³ èŁm b ÈŠ È Š cUü ü b æ − .èåý≈ °Š¯ ä≈ d`P˛ƒü© µ à Pü V` £´ òÓÐ≈ £©èÅ®½ ≠`U ˛©˙ÔÐ≈ èŠâä U ôÁ ˛ƒ ü©2 6 .èj¢èłÄ≈ ü© P ¸ ¬ ◊ à ≠ Ð è− ä ¬ ä Ôý šØ ¬ łŠä ø d ≈ † ≈ ÷ˬ`U£´t ¢P¢ üŠ√ üý√ ¢ ¢d£ýP¢ ¢ ž è ð V`Ä Ł± 9 Èð √ šØ ˚ ± à üŁ± ¢ Ž Š˜Cł ˛ƒ ü©èŠâ©?èjüšØ ípèm èŠâ©¢Püý√ èjcUüÔ® ©W`H òäˬP ø ü d ð^H ¢P ïäv òŁ VdèÐv`U £©˙≤ XU@I ЬP êÄ Ł± Î ïC©èŠvU óŒ ü©b P Ôþ ≈ ∞ P³ ° ý† v m ¢ SìŁm ¢ ¼ èÐv ¢P XU@³ ЬP 27 ? üšØ SIÐv èiW`H ˛©^H © Ȭ © a äð P ° î d Pïäv ¢ ò‰©V` ¢ èåŒU ü©˙πèâ≥ ³ Ł± £ð¬ ž è ð ¢ óý≈ ê½ ¿` ø Ø Šv š ä ° d ≈ ä √ H ý¸ v ³ ЬP½ ¿`^Pd`Pèj¢ @£©¾ ü≠ •ý≈èt ¢ büý¯− ˙º¢Pd`P •ý≈èt ° ¸ √ à P a © t ä¬Èð Í.èâ’® °Š¯n 28 .èjcUïkîÐv Ä øèâ≥¢ SèÅ∫P¢ ³ PHü©ê š lXU@ ä † ä © ©b ŠvP˚ P ø ä P© √ ËÂ≥ Î ï ©è ∞ üð√ ¢ üŠ√ ¢ b`U£I è 10¢ ¢@¢ ñŠ C åł ø √ ä ´− ¬PR≠ îä ł ¢ üšØ cž Ô® Š Ä P.büšØ èâ’® æ ¢ óý≈ ü©XU@°Ð ü â± Ã √ H t P³ ˙ bè ≈ a ý ² ø ñ ý’® † ¥ ³ “ ≥ aÍ?°Š¯šl ¢ büŠÈ©½ ·Š√˚− I Š¯Å Ö ½ èÐv ò‰Š√P¢èłm èv@ü©VèŠâ”ŠvP¢ °Š¬˙≤ °Š¯ ä≈ ˚˜ÁÐ√ ¢U ¢ üšØ ¢@ •ý≈èt ¢ ½ šØè− UèÐv òäËðP È ° ÃØ äP Èš ”ð≈ Š Ö ÔŒ à v √ Š √ ý P © †t ¬˛©¢@¢ VèŠâ”ŠvP ïC©Î èŠvU aPüŁ± ¢ üŠ√ £ð¬ ^H 11 √ ä P © Ä √ ä P ´ Í.¢ ∂ ¯ ® ≈ √ à P Ø † Ø Ë◊XèÅý d`P èj¢ @V` ïC©¢ ïŠv ½ ÊŠÈÁ± ¢ ñŠ °Š šl ¢ üŁ±½ èÐv š š ý’ a Èüý√ VèŠâ”ŠvP büšØ èâ’®¢ óý≈ °Š¯n ³ œ 12 .èjc£©ím ü© íÃèá≥ H ° Šâ≠ v ø â◊≤ °Š¯~|− ú”ýÁ ˛©üŠ√ ý ø¢ bü´ ≠ d`P?¢ ³ ü©V`ïC©¢ ïäv ³ èŁm ¢HR≠ ³ œ šØ |±P √ ä ü šØ b œ b ø P ü ° Šâ t ≠ .¢ è @ (36-28:9èuü≠ ;13-2:9ù¡˙≤) łbüÔý≈èšl ¢ ³ P òÓÐ≈ XU@³ ЬP W˙π òæH èŠâ©•ý≈èt ¢ ^H èšlèłm èኯŁ © b P° I P © P m ä à œP a èâ±üŠ√ ˛ƒèåÐ≈ ¢Hd`Pü©Ä üÁ·Š√ ü©^˙flð√ ¢ üŠ√ îÖÐ√ ¢ ³ U •ł± t √ ä ©b æ Iø ³ PH¢ ^HïC©¢ •Ł◊ÿ U£´− Ä ý¬ 13 Í.èj¢èåþ≈P úŠÈ”|ý¢b ä P ô √ È èt ¸ √ à √ b ∞ d ≈ ÷äł≈ ³ PHbè Ł .èŠâ´ìłm £ð¬ž è ð ¢ `P ꣩¢ •ý≈èt ü© ŠvP ≠ .¢ è ® ЬèÐv ˛©¢P`¢UïʼnýðЬ èâN üŠ√ šØ ½ ¸ ≠ ä¬ ÈŠ ¯â ä ± ´t b ø â◊≤ à ˛©b`U£I è− ³ PH 2 .èåý≈ ïäv P˚¥`U ˛ƒü©Püµ ¢ © 17 † NÐ≈ ˛ÐƒèŠv ½ ◊∂ ˛©¢ dèÅŠËЬ ê¢ Ä ä¬èŁm ˛©üŠ√ ÷ ł ŠvP ø ¸ ³ düµ V˚ˆł èi^H.è}≠ ¢îÐv °Š¯~|− ú”ýÁ V`òšÆ ¢èt ¢ b`˙flä W ∞ P ä≠ È ä≥ © È √
  • 32. 32 3:18-14:17 òýNË≥ √ ý óŠË”Ö ˛© üŠ√ û”Öý≥ ¢ Sü›◊≤ È ø (43-37:9èuü≠ ;29-14:9ù¡˙≤)YUü’Š îä ł .¢@°Š¯n Xü◊ä ˙‚©U£I è− ¢ ^Pd`PüŠ√ 24 ≈ â± Ã P √ ≈ ´t © ùð√P` £©¾ ü≠ ^èðv ¢ bü´ ≠ U£´− ¢ ^P d`P üŠ√ 14 a © ü I èt © Ôý ⯠≈ ≤ ¢ è Š¯~iV` ¢ @^è ¢ ^˙flð√ Î 15 .è ®£©ê ¢ ™d`P èŠv@^èðv ¢ üŠ√ ò≤U@ê.¢@.¢ Vîä ä C©Sü∑` Sü›◊ © á √ à P ðv © Šâþ ä þå ¬ ȯ P © P ŠvP à P√PUP °Š¯ ä≈ Sü›◊≤ ¢ ¢ èኯ~ièu@Pdè ÿý≈ èŠâ©Î èåł∞ üð√ ¢ bü’ä≈P Ã≠ © È P H √ ä YdèŊˬ ˛©˛´ V` ïC©büŠÈ©£©ó∞d £ð¬ ¢ c˚˜C≥! îä `PîÁ cP Ð ˙≤ þ¯v ÈŠ Ð Š v m Í.èjc£© èvèŁm£´°Š ý ¯n ˛ƒèðv òÓÐË©d`P°Š¯n R ÓÐË©V`.¢ °Š¯n úŠÈ”|ý ½ ’Ð≈ ¢ ä P @ò šØ √† ø Í.èjc£©PUPV`bèšl ÎïC©èŠvUÄ PüŁ± ¢ ^˙flð√ 25 a ä √ .èŠvT ^èðv ¢ b`U£I è− c˚˜ý ü©¢ c˚˜C≥ °Š¯n 16.¢ © ´t Š v þŠÐvȯ Š šØü©½ èÐv ^HV` .èåý≈ óŠ a P ËÁ≥ üŠ√ bè ∞ è ´°Š¯n ˙Ô™^˙flð√ Ä ý¬ ¸ Í.¢ TUïäv èÜI ü©^HòÓÐ Ã ø œt ø − P ≈ ˛ƒ ü©¢ °Š¯n ³ PH³ œ b ° Šâ≠ Ł ŠâVè− UèÐv ¢ èŠâä U ^P ïC©Îè ®¢ ^H¢ üŠ√ òÆ ¢ ¢ ¢èâЬ íáä `d ñ d`P bèÅŠ≈P ó®cP ïC©Î è ®¢ ³ P ¢ üŠ√ 17 t © ¬ ø Pä √ š ”≈ ø ä ý ð √ √ ³® ³ ø b ä √ ≤ H √ ý © ¡ â◊≤ ø³ œ .°Š¯šl ¢£©Sü∑` S ü›◊≤ ¢ ó‰ ú”ýÁ ¢ bü´ ≠ ê½ în òäËýC©d`P.?èj Ø èâšØd •ý≈èt cdè ÿý≈ ¢ ïp˙∫ èâýC©îŠvŽ ≤° Šâ≠ ü ýa ¯ v üš ä H Ô÷ Ł ä¯ ˙ ≈ ¢ Vè Uè è ©? ¢ büšØ R≠ ³ ü©¢P` ¢£©PUP Sü›◊≤ üŠ√ 18 Í.à T bè ≈ ü©¢ ^I ?b`£©½ − PU£Ð¬ °Š¯ ÿý≈ °Š¯n NÐ ≈ P H¢ © − Ðv Šâ ´ ÷ ł t üb ≠ ä √ ` Š NÐ ÷ ł †ø ÿæ H Í.?³ ü·Ÿ− üšØ ¢ èŠâ©óý≈ ?R≠ c˚¥`UèŠv ¢ büšØ d`U¢ ^HV`üý√ èŠvU¾ ä¬Pž ü©W`H îÐv ˛≠P`¢èŁm ˛ƒ èðv °Š¯n ¢¢ b æ ýÔ÷ ÈŁ ü ´ ø P ¸U d ä à √ N≈ ä ÷Ð √ ł³ è}≠ R≠ òšb ü Æ c˚¥`U]˚∆ ïC©ÎèŠvUÄ PüŁ± ¢ ^˙flð√ 26 a √ ä .PüšØ Ä èŠv èÜI èi a − ž ø £ ≠ ïÄÿ¨ òæPd`P.òÃË´üšØ ´ Í¢ °Š ¬£©PUP ü© dPŽ š l óšÆ Î ïC©¢ ¢ £© ^èðv ¢ üŠ√ U£I è− Ä ý¬ 19 ˚ — ä P k È ’® @ © ´t ¸Vè− UèÐv üý√ ¢ ½ èÐv òšÆ ò‰ÂŠ√P £´ Î ïC©è ®ø ^˙flð√ ¢ üŠ√ t šØ a P ¢ √ ä £©°Š¯ ä≈ büŠÈ©d`U ¢ ¢ž ≠ ü©W`H îÐv ^H UüŁ±`èÐv ¢ ¦ −ü© ø ©£ d P © ùµb Æ ³ œ 27 .°Š¯ ä≈ ½ d`˚Á ˛©¢U bè ü©büłNÐ≈ ¢³ è}≠ óš ° Šâ≠ a ∆ ä ¬ ³ }≠ÈŠ ◊ © œ t Í?¢ â∞°Š¯n íŠ ÔŁ d`P£©PUPò–ł üý√ ?büšØ ïN H büŠÈ©£ð¬ bü≠P`¢£©Sü∑` ä± H â ÉÁª √ ä òÆ ³ èÅŠ≈Pó® ÿý≈ ïC©ÎèŠvUÄ PüŁ± ü©³ PH¢ üŠ√ Ä ý¬ 20 šb Pdè H a b ä √ ¸ ≤^Hüý√ ,SüÔ®ý√ ü©ïäH≥ ¢ ò“åł÷ ˛≠P` ¢ ò“ ≈ d`P .ž œbèŠâ”åł÷≤ £©Łm P ü â © ä ”n ð £ðv È è © ¢˛ ÃPd °Š¯n óý≈ £´ ïC©büšØ èâ’®²æ ¢ óý≈ °Š¯n .¢ ïŁm` ípP H P ý ñ ø H šØ ý≈ d`P è üšØ ³ è ≈P £Ð¬P£Ð¬ ¢ ¢PU Hd`PTSè|ä ü©^P.èj¢èðv ü©ïNœ © Yîä èłm ê ý√ °Š¯n ïäâH ¢ √ √ à C t¢ v ŠvPü ≥ © Łm ¬ ý’® d ð ïC—òäËðP üý√ .ïC©¢ ü©ž è ≈ ^P ó v b ÅŠ È ý © ä √ ≤ à Ã≠ Í.£© ©bü≠P`¢£©Sü∑`³ è}≠ ¢ ]˙πY˚˜ý d`P Y˚˜C≥ PUPü √ ä b ø Šv Š ³ œ èv Xèi˛ƒü©¢ cdè ÿý≈d`P .èvèŁm íšId`˚Á V` üý√ èŁm íšI ¢ °Å ä È H ý l ∆ l ø *21 Í.èv üšØ ïäv ý ü©ù©Xèà≥ õΩdP` M “rP ò ³ ìrP P˚¥`U èiüŠ√ û”Öý≥ ¢ ½ ü≥ òäˬP b È ø a ð (48-46:9èuü≠ ;37-33:9ù¡˙≤) (45-43:9èuü≠ ;32-30:9ù¡˙≤)d`P ¢ @ ^èðv ¢ üŠ√ U£I è− ½ ¿` ^P √ à P © ´t ¸ üŠ√ .¢ üšØ VèŁÄŒ U£I è− Ä ø °Š¯n íŠ ”jïÐâý˙≤ ê √ à Šv ´t † â ¬ ŠvP 22ò †t ä PM “rP ü©ù©°Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛ƒèÅæ@Î ïC©èŠâ© ºèŠvdU ¸ ½ 18 èŠâ©¢Pü± ¢ bü´ ≠ ü©XU@°Ð¬P Î ïC©è ®¢ bU£´− ¢P¢ ≠ © ü P³ ø èt ä ¬ ä Èð √ Í.?èjüšØ Ä ŠÈ›ä√ Xèà≥ √ ä ° Šâ≠ .¢ °Š¬U£©íý¡ ü©XU@°Ð¬P ò≤U@23 .è ¢è ¢˙≤ V` ³ œ ´ â † P³ P j à Łm √ ä¬ Èð 䬢P d`P èŠv ìÐv ^èðv ¢P ü©¢ √ Èð ÷≈ ¢üÔł∞ ê ¢ üŠ√ 2 NÐ þ Í.èj¢ @£©üšØ Vîä Ž VdèÐv`U˙Ôð≈ ³ Uc˚˝Š¯ý ¢ v© ł ŠvP ä√ √ à P vd bóý≈ °Š¯n Î 3 .è ®W˙π ^Pd`P èŠâ©Pž Ô®ü©^P ¢èt ¢ b`U£I è− H ˙ ä≥ © È ´t¢üÔł∞ SI cè ÿý≈ `£©PîŠâð ò“ŠvîÐâý dîä P¢Póý≈ ïC©büšØ èâ’® æ¢ √ þ U ¬ ¬ v ä¬ H Èð ý ²ø ñ ¡ VŽ `dd`PèrH ¢Püµ WP`dPY£ÐH˛©ó‰ ^PÎ ¢ W˙π^P°Š¯n büÁ‰ä × ·Ð√ 21 ½ Š @ d UÃ√ ¬ Ø š ◊ √ô ¸¬P m †t äƒèÅæ@óý≈ ïävd` büšØ W˙π ˛© łN≈büšØ ïäv òšÆ íÁ PU °Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛ P H bü◊Ð ¯šl ¢ èŁm ¢è|ä °Š¯ ä≈ ¢ ïàŠ√˙πd`Pò‰©¢ Í.°Š ýœ ≠ √ Èt ø ©
  • 33. 20-4:18 òýNË≥ 33 ÿæ H°Š¬ ž Š˜åÐ≈ üµ ˛©ò≤U@ò‰©£´ Ø ¢ èŠâ©óý≈ Î12 *11 .°Š¯šl òÆ`¢èâЬ £Ł±èr ü©¼ P@¢PüŁ± W˙π˛©¢ ¢üÔł∞ ^H4 .¢ ˚ P Püš ýÔ÷ ÈŁ š à ä √ a ä¬ Èð NÐ≈ √ ÷ ł þ P ´ò¿èÐv V` èŠâ©ý√cKŁm üšØ 󙣩ê≈ ê ¢ °Š¯n ³ PH £´ büšØ äƒèÅæ@ .èj à èðv Xèà≥õΩdP`ò“rP°Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛ P ü è þÔÐ ŠvP ø â b P ¢√ †t ≈ ≈ ¢üÔł∞ ê Ãü©üŁ±Î5ž Š˜åÐ≈ ˛ƒ üšØ òŒÔÐ ê ©ž üÔł∞ £ð¬ òÆ dè ð ü©b`ž Š˜åÐ≈ cüä√èâä èjc£©SüÐÈ¡ £ð¬ Xèv c˚˜C≥ ü©¢ þ˚ à â þ ŠvP^P£ d šž ≈ ˚ ä¬ ä Š N √ ÷Ð ł ŠvP˛ ≤ ?èj¢èŁm ïäv °Š¯n ¦ ìý ˛© √ à ^v š Ô÷ ä .èŠâ©SüÐÈ¡ òÆ ¢ ¢ ^PèŠvü´üý√ Ł √ín ž Š˜åÐ≈ Vît ó™V` £´ ïC©büšØ èâ’®²æ ¢ óý≈ °Š¯n d`P 13 ˚ − P ý ñ ø H ”Ðv © ˚ äœ ≈^P °Š¯n ¢èà≥ ¢ b`ž Š˜åÐ≈ ˛≠P` ¢ÔÐ ïäv cüä√èâä ³ P V` üý√ ¢èŁm Èþ â ä¬ b √ ó PW˙πòæP14 .èjc£©^üÂ◊ æ ±b ≤ ò− üÁ V`˛©¢ ¢ ž Š˜åÐ≈ ê ä ”n © ˚ È ŠvP ¢ èv£©dPU˚˜CÁ üŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ Ä Ð¯t ¢ büšØèâH šØ ý б ©† © ä´ (2-1:17èuü≠ ;48-42:9ù¡˙≤)TP` ¢ä Ø d °Š¯n ³ èÅæ@¢≈ ïäv òÓÐ≈ ê ˛ƒü©°Š¯n büłNÐ≈ ¢üÔł∞ Èš b P þÔ œÐ â ŠvP à ◊ √ þ šØ .¢ VUPdPïŠv èi¼ èÐvcdè ÿý≈ a H °Š¯nbü≠P`¢£©Y`˚˜ð Y˚˜C≥ ¢ °Š¯n büłN≈ ¢üÔł∞ ³ P 6 √ ä Šv Š ø ◊Ð þ b √ ½ ’Ð≈ ¢ ¢ ^Hüý√ èŠvU SPž £ð¬ VPd ˛©büšØèâH ü©ò‰©¢ ò‰©£´ † Ã≠ © P È U ä´ √ ä P ê¢ ¢ ¢P V` ïC©èjüšØ ˚˜ Ð≈ ò‘Š ¢ ¢ ¢P üý√ .èjüšØ P£ÐH ŠvP ø ”j ä ¬ Èð ý ≈ à ≠ © Â√ È Š ¬ ?¢èłm èv£©èŠâ©üý√ c£©òfi”Á ¢ óýH˛ƒ ü©£´ ÃØ ä Èš rø ≈à P Ä `ž °Š¯n dîä Ÿæ c˚ˆ™ê ¢üšØ ¢è|þ≠ ü©¾ èðv ¢ òNłm aU â ŠvP à √ Ã È a © Œ √ (3:17èuü≠) büšØèâH ü©bü´ ≠ üŁ± £ð¬ b`Ž Š˜Cł ³ PH£ð¬ èŠâä U ¢ ^ üÂΩP 7 .¢èŁm ä´ ü ˚ ± b ¬ šØ √ ã©Łm ìŠâ© ý√ üý√ c£©˛ƒP£Ð¬ ˛ƒ ü©ø •Ł◊ý V`£´ ÃèåÐ≈ P˚˜ý Î15 è Pü à à ¢ ≈ P˛ Š v ° Šâ≠ ´ ³ œ .¢ °Š¯šld òÆ ï−Š¯ÅšÆ bèšl` üý√ V` .°Š¯šl ¢èŁm ¢ £ð¬ büšØPd ˛© š á √ ý ≠ æ .èjüšØ Ä Ð¯tèi^PüŁ± ¢ £ð¬ ^H ^üÂΩP ؽ èÐv Y˚˜ý V`£´ åŁ÷ÿ ü©òfi”Á ˛ƒ üšØ ˛©ø ^H°Š¯n ˛ƒè äËý ˛©^Pa Š v P.è rà ¢ P à ¬ † š P äØ ä¬ Ã ŠvVdèÐv`UUîn ˛©^Püý√ £ð¬ ¢d¢ ˛ƒèåÐ≈ P˚˜ý ü©^Püý√ c£…U³ èi£ð¬ Èš ÈÐ b ^Püý√ ¢èŁm ¢ ]˙π˛©VèâH V`£´ Š˜ð P˚˜ý ïC©üšØ •ý≈èšl P˚˜ý8 √ à ≠ ä ´ P˚ v Š v Šv ≠ ŠvPü ä √ a Šv P c£ šØ ý ® ´ Š v¢ •ý≈èt ü©`UèŠv ê ý√ ¢èn ïäv ½ èÐv Y˚˜ý V`£´ 16 .èj © d`P ¢ èvèŁm üÔ ïŠv £ P ˚˜ð ïC©üšØ •ý≈èšl .cU êåð £ ¾ èi ü© ä Š ≈ ©a ⯠ý ≈ Ã≠ È Š v Æ šØ ýË”n ø − Æ ´ vŽ © – Š¯Åš áVPü´³ Š¯ý èŠv `U ¢ ^P PüšØ ïÖ¡P` üŁ± ˙Ôð≈ èŁm ^èðv ¢ ^HVdèÐv`U ˙Ôð≈ .èjüšØ ˚˜ Ð ¢ c˚˜ý òš ` üý√ ¢ ò ¢ ^P ˛ îä I ˛ ò °v © © P d Æ ` √ a b ä P ´ â ø ä ”m ¯n @˛© – Š¯Åš © ÈŁ P − á.à P£©Xü”Ö≥ ü©èኯ~iüý√ ¢èn ïäv ½ èÐv ˛©³ PV`£´ 17 .¢ °Š¯ä Ь üý√ ¢ ¢ °Š R ò £ üšØ TP`b`˚˜ð d`PbüÔ èšl büä√`U Šv ý≈ ÷H ≈ ý Œ v ä ý≈ Æ m Á P ä √ a P ¬ © ä ´ ÔŁ ´ ¯å P Š vTP` ¢d ïäv ³ èÅŠ≈P £ð¬ PîH ü©^Hüý√ ¢èn ïäv òÓÐ≈ ½ èÐv ˛©èኯ~iV` £´ £ð bü≥èi¢ büšØèâH ¢ £ P °Š @Y˚˜ý 9 .èjüšØ˚˜ Ð òš ` ä Ô® b È ∞ äË’Ł © ŒP v æ √ ä ä .`£©dèÅ− èi^PW˙π˛©TP`¢£©Sü∑`Sü›◊≤ èŠv ó £ üšØ TP`büÔ @büä√`UcUêåð £ ž èå® ©³ PHüý√ ¢èá© ä Š ≈ © Pü b à P ⯠d √ ˛´ ä I ˛©ò– Š á − ¯ÅšÆ £©üšØ è •œ ê ©¢ ˚˜ Ð≈ ¢ ¢ °Š¯n R˛©£ð¬ ³ Š¯nŽ ^P óý≈ ï~ÉŠÈΩ üŁ± ïC©büšØ èâ’®²æ ¢ óý≈ ùŠ¯n Î 18 °d H ý ñ ø H îvŽd i ä @ ŠvPïC Ø ý ø ä ”m vP š ÈŁ P @üŁ± Vîr` èiòºèÖ≥ .¢ èŠvU ¢ òÆ PîH ï~ÉŠÈΩ V` ïC©èŠv ü´üý√ üšØ¢U Ø √ ä š Á ý¬ ÈŠ .¢√ à èðv š m£Ð¬P£Ð¬ ¢ ¢U ¢ PîH òºèÖ≥ V` èŠv ü´üšØ ¢U °Š¯n èŠâä U ^P¢ óý≈ © ä¬ © Á ÈŠ m ý¬ ÈŠ ¬ √ ä .¢Ø š ý≈ V`V`ìr¢ ^PÎ19 H ⯠ý ˚ à þ ≈ ≈ íŠ ÞÅ ˛©ž Š˜åÐ≈ ˛ƒ üšØ òŒÔÐ âüšØ òÁ Pd°Š¯n èŠâä U^Pò≤U@`U¢ °Š¯n ó ∂ ¬ P ø © (7-3:15èuü≠)^P JâŠàŠ√ ¼ èÐv P˚˜C≥ TP` ¢d °Š¯n büä√èÅæ@üý√ ¢ ën •ł◊®£´ £© èä ¯ a Š äØ Èš P ≠ äè v P † Ë¡ à © ◊Ð≈ þ ∞ ÷ÿæ √ ÐÁ ±ò≤U@³ Š¯ý èŠv ò≤U@`U Ä Ł± ïC©¢ ½ ÊŠÈÁ± ïŠv 20 .èjc£©Pdüð√ ü© ½ ŸŠ `dîu ˛ ü©˛ büłN ¢üÔł ïC©üÔŁ ïäv ïŠv dPU˚˜C Î10 P° v P † Ø † š .¢ èŠâ´èŠâ©d˙Ê≥ ü©büý¯− ˙º°Š¯n büä√èÅæ@¢ ¢ ³ P.¢ °Š¯ ä≈ šØ t P Ã≠ © b šØ È©† à ˚ þÔ≈¢ ½ πèܱ`˛ƒèÅä Ød˛©bü´ ≠ ¢üšØ¢Ð XU@³ ЬP°Š¯n büÁ‰ä ˛ƒèvüŠ√ îä ł 11 ½ Š @ ü à H œ P° √ â ◊ √ ä ä â± ¸¬P ¢d ¢èt ¢ ¼ èÐv c˚˜C≥ ¢P` ¢d °Š¯n ³ èÅæ@¢˙º V` ýØ ä ≥ © a Èš È Š ≠ äØ Èš b P ý−¯t .¢ èŠâ´èŠâ©ínèt °Š¯n ½ Š @°Š¬`11ü©^P¢ èŠvP@Ã≠ šØ − ¸¬P šØ ¢ È
  • 34. 34 3:19-21:18 òýNË≥ © m P √ ä √ ð ≠ m ” ≈ ³ ŠâcdèÐv ¢ XUèÁ ^Id`P.èŠâ©dè|ä P¢ XUèÁ ¢ °œ Î 30 vP Š þ PÄ Ã ýÔ® ° üý√ °Š¯Ã@^èðv c˚˜C≥ £©üšØ èâÔ®†ø V`d`P¢üšØ ¢d³ Š¯àŠ√ £ð¬•Ł◊≤ √ È˛©^H d`P èŠâ´¢ °Š¯n ½ ≠Pîr ¢ èâŠU Z˙¿ ü©^H üŁ± ïC©°Š¯n P ≠ ¸ šØ ä ¬ P Í.büšØ èv üšØ °Š¯n ²ËŠ¬ ¢ ³ P °Š¯n ý ñÐ © bPUP ˛©× ˙¿ ü©XUèÁ ^P d`P èŠvU Pü≠ž °Š¯n îŠâ¡ ü©^Hd`P ˛© ½ Š è|− Z m U P ¸¬ ø¢P` ¢vU ü©ïÖ¡P` ^P 31 .Pžð¬ èâšØd °Š¯n íŠ Ł ê ò–à ≠ ä ÔŒ È Š £ ä â± ý Šâ¬ v¢üšØ ¢@ùŠ √ √ à √ à P¦ ¯ð ¢ üšØ ¢£©^üÂΩP †’Ð≈ ¢ XUèÁ c˚¥`U v à √ ý ½ ä √ m ˛ƒè ® ”Öý≥ ¢dŽ ´dU ü„ª ä û È ø £ √ à ä Ȭ kè ä ð .¢èâøü©ên ¢Pü©ïÖ¡P` P˚˜C≥ îä `PîÁ cP èåł∞ üð√ Î d`P èŠv@^èðv ¢ üŠ√ ^˙flð√ 21 Š v m P © ‰¡ ò‰©ï ò‰©•ý≈è c˚˜C≥ ˛ƒè ≈XUèÁ P£ÐH üý√ ïC©è ®d`P èŠvìÐv dîä P ü©^H¢ ên Ä ý¬ Î 32 m ¬ v Pä√ kè ¸ ø P š ý à ¢H°Š¯n üý√ èšldòÆ èv£©˛ƒP£Ð¬ ˛©ó äv t Š à åÐ ≤¢ •Ł◊H ¢üý√ ³ œ .òÓý≈ ¢èłm òäˬU ó¿dU`Ž ºP ¢ üý√Hüý√ ¢ø ≤ ä H ° Šâ≠ √ ÃØ Èš Š ˙ Ô÷ Ł Ø š Í?b`£©]èÖ≥ïÐâý˙≤½ èt ¢H°Š¯n èŠâ©?b`£©]èÖ≥ïÐâý˙≤ òäËýC© ¬ a ø P ¬ ¯ ý≈ H.èŠvU £©]èÖ≥ × ˙¿ Pd üð√ P˚˜ý ¢ °Š¯n ¢ ïŁm` ˛© ùŁ± òŒŁ èÅæ Z Šv ä √ ø â± ý ïÐâý˙≤ ½ èt ü©^P °Š¯ ÿ ïC©Î è ®¢ ^H¢ üŠ√ 22 ¬ a ø Pä √•ý≈èt c˚˜ý ¢ °Š¯n W˙π ùŁ± °Š¯n adü∑ ò‰Š Šv ä √ ½ √P ïC©è ®d`P 33 ÃP£Ð¬ ïÐâý˙≤˚˜t ¢ •Ł◊ý V`ïC©ïŠv ïłm £´ ÃšØ èłm èv£©]èÖ≥VUèŠvŽ ¢ ˛ ¬ ý ø ≈ È P.¢ ä dø ≈ ý H ≈ ¢¢ £©ä√ c˚¥`UW˙πòæHè ©Q”t è X£© ó∞dèåý≈ ¢èłm òÓÐ Ô÷ ø ü ÃØ Èš Ł P Šâ ü i ` Í.VdòÆ èv£©]èÖ≥ü©^Pc£©ïäv büŠÈ© š ýd`P .PüšØ QЯÁ Á ½ Š è ä≈ ên 34 .c£©Ã èv£Ð¬ èiYUdîÅšÆ ïC© Vè− UèÐv ê C©¢ ¢ ò‰Š√PSèâ≥˛©½ šØè− UèÐv ˛ƒèÅæ@Î23 èâ ɪ ¸¬ ä kè `ý t ŠvPï ¯m Ø ŠŁ š Þ †t ä PïävèÁ îŠâ¡ ü©XUèÁ d`P.èŠvîkPž °Š¯n îŠâ¡ ü©XUèÁ ¢ ¢ PŽ ¥ ¢ ^H ï~ÉŠÈΩ èi¢£©Sü∑` ó¿d ˛©× ˙¿ òÃË´YU ü©bü≥UèÁ ¢P ¢ m m U m Ã≠ © ˚ ä È √ P √ ä Z m ä¬ ä Èð √ ¥ ¿d òäˬP ¢ Vè Uè 24 .è ©èŠvU£©PUP ïäv × ˙¿ Pdüð√ V` ïC©êÄ Ł± Pžð¬ èâšØd ê½ ¿` ^I °Š¯n ïCœ .èŠâ©`˚− ï~á”t èi˛≠ü∑` ˛©ó ð ä − Ðv√ t Z ý† £ ä v ý¸ P v Ð⣠± Šâ .üšØ .èåý≈ èâŠU× ˙¿düflÐ√ ü©Vè− UèÐv ¢ ¢ Yîä èłm dPŽ š l ^UXUèÁ ê ä¬ Z t Nt © v ˚ œ m ŠvP ý≥ Ëù Ł± •ý≈èt cdè ÿý≈ ¼ èÐv P˚˜C≥ TP` ¢d °Š¯n büä√èÅæP@Î35 Ha Š äØ Èš P @ ˛©ùŁ± .èåý≈ ïäv íÅ÷ èi¢Uó¿d˛©× ˙¿ü©Vè− UèÐv XUèÁ V` 25 ä¬ ÈŠ Z t mòÓÐ≈ ü©óý≈ .¢ èŠâ©¢ Vè− UèÐv ^P W˙π òæP .¢ èv£©Q”t W˙π ü©Ž Š˜Cł ˚l ˛©^èðv ¢ ^Hd`Pü©XUèÁ ïC©èŠvUóŒ ¢ Vè− UèÐv ¢ ïŁm` H šØ √ ä t šØ ý ü ˚± š © P m mä √ t ø¢dŽ ´dU °Š¯n ½ ÊŠÈÁ ø ø £ † ± ¢ büäÈ’Ð≈ òäËðP d`P büŠÈÃèåÐ≈ ¢P ïC©¢èłm ^Hd`P ¢èŁm èŠâ©½ Á `˙º ½ ŠÈŸæ büłN≈ ¢ ^Hd`P YüŠÈЬ ˛©^H ¬ ¬ äð Ȭ ÃšØ È P à √ †± † ◊Ð © P P]èÖ≥òÓÐ ≈ òÓÐË©ü©óý≈ ¢ °Š¯n büä√è æ@üŁ± ¼ è P˚˜C≥ ï d`.ü≠ Xè Ø .¢èŁm èŠâ©PUP°Š¯n × ˙¿ü©ó √ à ¿d˛≠P`¢ üšØ ípè ¢ √ ä š Å P a Ðv Š äv i Z mø Í.èjc£©ïäv YŽ Ł±èr ¢ ^Hd`PP£´£ð¬ bü≥îu ¢ Vè− UèÐv XUèÁ Ä ý¬Î £ ø P © t m¸ 26 ¢ ]˙π Y˚˜C≥ d`P .¢ Xèi¢ ½ − PU£Ð¬ ` ˚˜p PdŽ .è}≠ ¢£© ø Š ≠ ø †ø Ð U ä √ √ ý óŠË”Ö ˛©üŠ√ û”Öý≥ ¢ _ìq È ø °Š¯n cdèÐv ¢ XUèÁ ¢P ¢ Vè− UèÐv 27 .èjb`£©PUP Z˙¿Pdèt Ȭ √ © m äð ä t × (12-1:10ù¡˙≤) à ý’® Z ø ïC©¢ üšØ ¢ ïŠv ü©× ˙¿ ¢ ]˙π ˛©^Hd`P Î è ® èŠâ©^üÂΩP √ È P d`PíŠ ”j ÖÐ√ ¢ ¢èâø ü© ½ èÖ¡P` XèÅý üŠ√ â î © ä ä √ a ≈ .èŠvU£©UPŽ @ü©^Hd`P°Š¯ ä≈ ½ d`˚Á ˛©¢£© dP P a ∆ ä PUP√õ¡P` £ð¬cdèâ©c˚¥`U ¢ Yîä ³ U£Š¬£©í|ä ¢ ä ˬ © vb √ø 19 ü©XUèÁ d`P êc˚¥`U XUèÁ òÆ` îÖÐ√ ¢ ^I ˙Ôð≈Î 28 m ŠvP m š © P Ã≠ Ô÷Šð ©.¢ üšØ ¢ ¢ üŠ√ R≠ ¢ ½ ’Ð≈2 .èŠâ´°Š¯n ïuìr¢ ïŠvUü’Š È ł ü ø † © ≈ Šv Ôý ä Š Nt © v ≈ Ȭ œ ˛©^P d`P èåŒU ü©^P ¢ ¢U ¢ ¢ Yîä èłm üµ ¢ ^P üŁ± ïC© © ≤ H .YUèÜI ü©b`dèŊˬ bèšl`¢ üŠ√ d`P ø − Ð √ ä Ø ä ¬ Ô÷ .cUcUV`¢ èâŠU¢ üŁ± üý√ ïC©è ®ø ^Pd`P˛≠ž œ³ U£´ š Ł ¢ £ðvb°Š¯n òfi”Á ü©^P d`P ¢@^èðv ¢ üŠ√ ò‰Š√˙º îä ł 3 r √ à P © â± ½ Ł±èÅæ ` †äÈ≥ d`P Pžð¬ £´£ð¬ b`˚˜ð ¢ ^P XUèÁ V` 29 † ½N £ Šv © m äˬP¢ ïŁm`òÓÐ≈ ò‰©˛ƒ ü©èŠâ©Îèåł∞üð√ ¢ ^H¢ ¢ ¢èáä åð≈ à ≠ © ä ¯ ≈ ý H ¯n ÷ °Š .¢ Xè ¢ ˚˜p è PdŽ ïC©è ¢ ¢ üšØ ¢£© ’® Ãòð ø ø PÃÈ √ ÔŁ üŁ± ¢ ≠ i ø Ð t U }≠ ä √ È √ ý šØ Í?¢ P`dèâŠU_ìqü©YüŠÈЬ ä¬ .èjb`£©PUPPdüð√ V`¢ èâŠU × ˙¿ šØ ä ¬ Z
  • 35. 19-4:19 òýNË≥ 35ý¬ÈŠ √ ø t Ã≠ © ½ t ä¢U £©dè|ä P ¢ YUè− ¢ ¢ †šØè− UèÐv ˛ƒèÅæP@üŁ± ïC©°Š¯šl ¢ È √ ý °Š¯n b`£Š¬£◊ý ü©½ èÐv ^P ¢ óý≈ èŠâ©ïC©Î è ®¢ üŠ√ 4 ≈ a ä H √ √ äYUè− V` ïC©¢èłm ü©^HüšØ °Š¯n ú¡ü≥ ¢ ¢ £©YUè− üŁ± °Š¯šl t ÃšØ È P © ä √ t °Š¯n büä√èáä P üý√ èŠâ©PîŠâð ü©èŠâä U ^P ¢ PîÁ Ä Ł± .üšØ ¢žð¬ °Š¯ ä≈ √ ¬ ¬ √ ä m† ý… £ È Í.c£©SüÐÈ¡ ü©½ èÅŠË”Öý ³ PH¢ ¢ a √ b Ã≠ © È U˙≤ ïC©¢ è ®¢ PîH ¢ ïŁm` ^I 5 . *èŠâ©PîŠâð ü©½ düª `U˙≤ Ø š √ m ä Á ø P ¬ a Ø š ¬ d`P .èj¢d £©üšØ èiYüŠÈЬ òäËðP ]˚∆ £©ž üÔł∞ ü©¼ èÐv bèn ¢P d a ä¬ Èð Xîà≥ ˚˜CÁ èibüłNÐ≈ ¢ Ä ä¬èŁm ˛©üŠ√ Š± ◊ ø ¸ °Š¯šld ïäv `U büä√`U ïŠv ¢ ^P 6 . *¢ °Š¯šld£©üšØ ê büä√`U Ã≠ È ´ ŠvP (17-15:18èuü≠ ;16-13:10ù¡˙≤) èâЬ ê ©`U³ H ¢ òšÆ PîH ü©büä√`U³ Pd`P°Š¯šl òšÆ ê Cœ ¢ ä ŠvPü b P ä √ m Á b ŠvPï ~Ðv ´ïC©¢T ^èðv ¢ üŠ√ ü©büłNÐ≈ ¢üÔł∞ ¢P R≠ Ä ý¬ 13 √ à © ◊ þ √ ä¬ ü ¸ Èð Í.¢èłm èv£©ïäv VM M“r òÓÐ ÃØ ä Èš îÄ ≈ ü©ò‰©d`P¢ è Ø Šv š√ä ´t Ã≠ œ P ÔN È äv ®¢ b`U£I è− c£©èrU ¢ ¢Hd `P ¢d •ý≈èšl ¢P £ð¬ büłNÐ≈ ³ PH ä¬ Èð ◊ b ïŠv ¢ä M æ ü≥üý√ ¢ òÆ èáŠ√P £´ ïC©Î èåł∞ üð√ ¢ büŠ¯áŠ√˙º 7 √ ò Ø š š P √ ä¢ ïäv ^èðv ¢ üŠ√ ü©büłNÐ≈ ¢üÔł∞ V` ïC©¢ ¢Pž üý√ èåŒU è✠ž üÔł∞ ü©^HïC©£©•œïC≥èv _ìqüý√ ¢èłm U˙≤ ˛ƒ ü©èŠvU óŒ büŠÈ©≠ © ◊ þ√ — þä U k Ȭ Šv ýtd P k ä šØ Ã m Š ◊Ð þ√ ¢√ ³ Šâ≠^èðv c˚˜C≥ ü©büłN≈ ¢üÔł∞ ïC©Îè ® ä üŠ√ °œ 14 .°Š¯ÃèŁm v Í.? ¢ šØ¢ ˛©òÆ ³ P½ šØè− UèÐv ˛ƒèÅæ@ïC©büŠÈ©ü© †≥ ü©³ PId`P`U¢ @ °Š¯ ä≈ SüÐÈ¡ ü©óŠ Ë”Öý ˛ƒPî ¢ óý≈ ï ©Îè UÄ PüŁ± ¢ üŠ√ 8 √à ä HØš šb† t ä P `d½ b √ ä P Á √ m C Šv a ä √ ý≈ ä H√büłNÐ≈ •ý≈èšl èâðP èiüŠ√15 Í. °Š¯šl îä ä èn ˛©büłNÐ≈ ¢üÔł∞ ³ P üŁ± YU ½ Ž èŁmP ˛©¢U _ìq ü©YüŠÈЬ °Š¯ ÿ ¢ M æü≥ ïC©¢ ^IèŠâ© ◊ ä¬ â¬ ◊ þ √ b ad ä¬ ÈŠ ò Ã≠ P È .èŠâ´í|ä ¢ ïC—^HîÖÐ√ ¢ ¢d£ð¬`P ¢ .òÓý≈ °Š¯ ä≈ ½ Ž èŁmP˛©¢U_ìqü©YüŠÈЬ ˛ƒ ü©°Š¯n ePîýЬP.¢ √ ø Łm P © ä Ô® È © ad ä¬ ÈŠ Ã â šØ ¬ £©ž üÔł∞ ü©YüŠÈЬ òäËðP ïC©ïŠv V` büšØ èâšØèłm èâ’®üŁ± ¢ ó d ø ý≈ °Š¯n 9 H ý ä ï~ÃÂ≥ èi³ PüŁ±üä√ dPîkèn ≈ P äd ä ò“ ð £´ .èjüšØ dèiîÐv ` ˛ƒPŽ TP` ¢èłmd YUè− ¢ ½ düª Y˚¥`U √ â b tø a (30-18:18èuü≠ ;31-17:10ù¡˙≤) üšØ ˛≠ £©óÃ≈èu ½ èà”Öý ò‰ä Ł ` Ž ÃèŁmèv ¢ ò≤U@c˚¥`U ò‰© YüŠÈЬ a √ ¯m £¬ ä ø PUèâøP c˚˜C≥cP Î èåł∞ üð√ £© ^èðv ¢ üŠ√ ¢ ò‰©16 ý Š P @ © √ ä è✠©YUè− ¢ ½ düª Y˚¥`U£©ž üÔł∞ ü©YüŠÈЬ òäˬPV`Ä ý¬ üý√ ý t£ t ø a d ð ¸ ©¢˛ ÃìåÐ≈ d`PòŒä ˛©ó‰¡ ù©¢ ¢ ¢èðv ˛´ ä I ˛©ò– Š¯ÅšÆ°Š¯n Šâ¬ Ã≠ © ä È √ d − îvŽ á šØ Í. ¢ æ − à © ´ .b`£©Xèi ]˚∆ ôÁ ˛ ü £ P ïC©Î è ®¢ üŠ√ ¢ b`U£´− 10 ◊ ø √ ä ètPîH îä `PîÁ ?¢ èâÔł∞ üð√ büŠÈ©¢ •Ł◊≤ üý√ ½ ЬèÐv ˛©òŒä Î17 Á v m Ø ý m š ø ¸ Šâ¬ È š ¬ ¢ ¢ ^Hüý√ ¢ èâŠU _ìq ü©YüŠÈЬ òäËðP £ð¬ UèŠâä Ðv ˛©½ èÐv ^P Ã≠ © P Ø ý¬ ¯ a á − Æ – Š¯Åš üý√£´ šØ ^îà≥d`Pê òÆ ≈ òÆ èv£©ïäv YUè− Y˚¥`UïŠv üý√ ¢èłm èvèðv ü©˛´ ä I ˛©ò šØ ä îvŽd P.¢ Šâä š ¬ Í.èjüšØ ˚˜ Ð š ä ý t Í.èŁmüšØ îä Ьèðv èi½ ènè|±P³ PHüý√ ïC©èŠvUÄ PüŁ± ¢ üšØ ¢ ½ ÊŠÈÁ± ^PIû”Öý ø a à √ ý’® † È È ≥ ¢ YUè ïC©ÎèŠ UÄ PüŁ± ¢ üŠ√ 11 â a b t va ä − √ ≤ Ã≠ © Í.°Š¯šl ½ ènè|±PèŠâ©V`ïC©Îèåł∞ üð√ ¢ ò≤U@^H18 a √ ä P P ¢£©SüÐÈ¡ ü©^H.°Š¯ ä≈ ³ œ ¢ ¢ ê˚l èv£©SüÐÈ¡ ü© √ ä P °Å È ŠvP š ä ý≥ Ë` èvŽ £ äd ©ïäv Y£´½ dèÁ ` íý¡ Î ïC© èŠvU Ä PüŁ± ¢ üŠ√ Ä ý¬ a r â a √ ä ¸ Ã≠ ¢ ^H]˚∆ üšØ èŠv èâЬ íÅ÷ èi^Pü©ùŁ± ¢ PîH ¢ ¢ È © P ïŠv ¢ ä ä Á Ã≠ © √ mÈ ≤¢P üý√ 19 .cU ïäv òÆPü´˛ƒüÔŁ∞ d`P ,£©ïäv Ydüł± , £©ïävYdèi Ðv 벩¢£©ïäv YUè− ¢ ¢ × ·Ð√ 12 .˛´üšØ ³ œ ½ èÐv ä¬ H Èð š þ î kP ä√ t Ã≠ © ô È °Å a ·ý √òšÆ ò‰Š√` ¢ èv£©½ ÐN◊≤ ò‰Š¯Ł ¢ UüÁ d`P £©óŠËfl ˛©¼ èÐv d`P bèn × ·Ð√ d`P .°Š¯šl ¢üšØ ¢üÁ ò−ÃPîŠâð R≠ •ł◊®.°Š¯šl ½ èšlüŁ±` ë šØ ý †È mø ± a ô ý Ł ± ‰√ ¬ ü √ ∞ a kP Í. *£©òÓÐ≈ ¢ b`˚¥`U †ÐN◊≤ ø ½È üšØ V` × ·Ð√ .üšØèŠvU èâЬ ¹ äÈÁ≤ ¢b`˚¥`U °Š¯ äËŁ ïC©°Š¯šl ¢ üšØ V` ô ä †N◊ ä √ ± √ ýeèâ−ýtI <16-12:20 W`£Á ,18:19 dèÐâ±P £©òÓÐ≈ ¢ b`˚¥`U ˇ íý¡ ä ¯ P ³ ±H ø â 1:27,2:5¦ ÃPîŠâð ¢ °Š¯šld ˇ U˙≤ ù√ ¬ ´ 20-16:5 2:24¦ ÃPîŠâð èjšØ ˇ ò≤U@ ù√ ¬ ü P
  • 36. 36 9:20-20:19 òýNË≥ ´ â a © îvŽ d − á šÆ³ Š¯k`P³ œ 30 .¢ °Š¯ä Ь ¹ dP`¢ ˛´ ä I ˛©ò– Š¯Å d`P.¢° ° Šâ≠ ´ üšØ îä Ьèðv èiaènè|±PXèÅý ³ PI°Š¯n ïC©Îè ® ä ³ PüŁ± üä√ ^H20 â ½ ≈b √ ¢b P¢ °Š¯n bü≠P` îÖÐ√ d` P ¢ büšØ dèÅ− °Š¯n ³ Š¬£Á @½ ’Ð≈ ¢ °Š¯nø ´ æ ° ±P † ø ÃšØ ä d`P¢ Í?¢èłm èv£©èŠâ© ÔŁ È ÷H V`ìr¢ ^I.büšØ èŠ ´ ≤ © P â ≈ ý H´ .¢ büšØ °Š¯n ³ Š¯k`TPVîä Ã@¢ †’Ð≈ ´ ° â¬P ø ½ üš ä Ô÷ Ø èv üšØ Pdüð√ `ínèi¢ £ PïC©ÎèŠvUÄ PüŁ± ¢ üŠ√ Ä ý¬21 Ł a ä √ ¸ ¿d ˛≠P` ¢ ¢ ^H d`P cU ²ËЬ ü©UPî Ãè Xè ý òäËðPHüý√ üý√ ü©ó ä ”n ø P È ñŠ Šâ¬ Łm Å≈ ¬ Á √ ý ¯n ˛©üŠ√ û”Öý≥ ¢ b`d`UŽ ≤ ¢P` ¢£©Xèi°Š¯n  èÐv ¢ dü— È ø ˙ ≠ ä √ © äP v ¢ c˚˜ý Ä ý¬ .£© óŠË °Š (b`îä Ÿý≈d`˚Á ) d`P büÐÈŠ˙Á Ã≠ È Šv ¸ â ∆ ¬∫ à ˬ ÷Šð c˚˜C≥ îÖÐ√ ¢P ˙Ôð≈.è ¢ ïävPŽ Á êè büŠÈœ °Š¯n ½ äÈŁ Sèâ≥ ˛ƒ üšØ ò‘® Þ ¢ Ôł Š œt j ”n £± ŠvP i Šâä †N± ¬ên ¢  èÐv ê¢ dü— ½ šØè− UèÐv ˛©½ äÈŁ Î kè © ŠvP © ä P † t v †N± ≠ Í.¢ üšØ ä ¬ Ë∑ b ŠvP.¢ − ©£ð¬ Xèi°Š¯n  èÐv ¢PV`ñÐ ³ Uê Ø ïÐvèá≥ ¢ Èð š 20 ¢ üšØ ¢£©^üÂΩP òÆ ½ ’Ð≈ ³ PüŁ±üä√ V` îÖÐ√ ¢ ^H22 √ à √ ý š† b © P°Š¯n ³ U ê ü©d`UŽ ≤ ˚l 2 .ì|ä °Š¯n ¦ ìý ˛©b`d`UŽ ≤ ¢ è}≠ b ŠvP ˙ š √ ^v ˙ ä √ .èåý≈ dPîkèn òÆ ½ ’Ð≈ V`ïC©büŠÈ©.èŠâ´¾ ü≠ š† a°Š¯n  èÐv ¢ ^Hü©³ PH¢£©¢ Yd`UŽ ≤düflÐ√ ïNœ iYîä èłm ê ¢ óý≈ °Š¯n ïC©Î è ®¢ b`U£I è− ¢P ¢ üŠ√ Ä ý¬ 23 © P b © π ˙ C tè v ŠvP ø H ø Ȭ √ ´t ä ð ä ¸ ≈ ≠ .èŠvU³ËÔÐ ¢ ¢ Xèi èv üšØ íÁ PU°Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛ƒèÅæ@¢ ¢ bü´ ≠ dPîkèn ïC©büšØ èâ’® æ ñŠ à ©È ä m † t ä P Ã≠ © È ü ý ²ñ√ â± äÐ √ P Łm dPŽ Ł≈ kè ÷Ð J ¬ √¢ îä ł ¢ ^H.èŠâ´£ð¬ ïC—˛© dèÐv ên ¢ 9 èÐâŠ˙Êý Î 3 èi¾ ä¬`P ïC©büšØ èâ’®¢ óý≈ °Š¯n d`P bèšl 24 .¢ í|− ½ ’Ð≈ ¸ ý ø H Ø ø † š Pï ä ’® ø b È Šv ü Ã√ ˙ © œ b Pä t ø © ä© Ã£´ C©è}≠ ¢ ¢ ³ PV` 4 .èåŒUbèšl`ü©bü´ ≠ ¢ üšØ cž Ô®dèi íÐvèà≥¢ ^P ?èj¢ üšØ ³ èt@èv üšØ dèðv ¢ °Š¯n ¢èv ¢ ˛ƒüµ H ý≈ HèiXèicdè ÿý≈ °Š¯ ÿ °Š¯n üý√ üšØ ¢èłm èv£©Xèi°Š¯n  èÐv c˚˜C≥ óý≈ ýšØ ä È Š H Í.èv üšØ íÁ PU°Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛ƒPîÁ èidPîkèn ò‰©ïC© ä m †t à m © Ã≠ © È ˙ p † ä © † √ š† ä † äü©Â èÐv ¢ ^P ¢ ¢ Xèid`UŽ ≤ V` 5 .èjb`U ïÁ `èÖ≥ Ä øèâ≥ üð√ •ý≈èt ¢ Ä Ł◊‡ý òÆ ½ ’Ð≈ üý√ èâøïŠv Ä Ł± ¢ b`U£I è− 25 √ ´t ô ”m È ł .¢¢ °Š¯Ã èðv ½ èŁÄ≈ üŁ± ïC©¢ büšØ ³ ü©V`˙Ôð≈ üý√ ¢ ½ èÐv ò‘Š£´ C©Îèåł∞ v a ä ´ b Ø a ≈ Pï š ¬ ŠvP ŁÐ≈ ŁÐ≈ïÐâý˙≤ ê ¢ 3 d`P ¢ 12 W˙π òæP êþ≈ ên V` Î ÷ ÷ ŠâÔ kè ´ Í.¢¢ ¢ ¢£©Xèi°Š¯n èÐv ¢P¢IòÓÐ Ö Ã≠ © ä È √ Ȭ ¯  äð ät P ≈ ï ΩUbüä√`U.è ´ü© dè Î ä ’® Ȭ ïC© è}≠ ¢ £©üšØ ïŁmüýÈ≥ ]˙π ˛©b`U£I è− ¢P üŠ√ 26 È ´t ä ð Šâ dPŽ Ðv N ≈ ²ä è J Š˙Êý 6 .è ≠£©Xè ýä P è b`d`UŽ ≤î ł c˚¥`U ≤ Ã≠ © ä√ ä Ł ≈ kè ÷Ðên V` ¢ ñ ðv èÐ⬠√ Šâ ÑȬ i ˙ ä± â b P Ã≠ © Á ° Šâ≠ Ø ` ³ èt@üý√ ¢ ¢ PîH ³ œ ¢ Xèi³ œ èv ¢ ¢ bü èá√P ïŠv È m š °Å ä È•œ ©bü´ ≠ ¢ üšØ cž Ô® ä ł bèšl`V`.èŠâ´ü©dPŽ èÐv ïÐâý˙≤d`P ê ŠvUü ü Ã√ ˙ îâ± d ¬ ŠvP Ø ³ Å≤ Í.¢ °œ š ® È©¼ ł± òÆ büŠ√ ˚˜ÁÐ√ ¢ Xèi³ UPdüð√ óý≈ ïC©è ®£© ïC©šØ Sèm ïŠv üý√ PdèÅšÆ ïC©Î èåł∞ üð√ ¢ üŠ√ ¢ ^˙flð√ 27.?üšØ cž Ô büŠ †H š ˙ ŠÖ Ã È © b H ¢ ø √ ä ©°Š¯ÅšÆ ïC©èŠ U aPüŁ± ¢ bü’ä≈P Î 7 ˬ ÷Šð c˚˜ý óšÆ £©ž üÔł∞ •ł◊® ø V`¢ ˚N Š¯n •ł◊® ± ü©óšÆÄ ý¬ .èŠvU ïäv Xèi¢ ò‰¸ √ ä vÄ √ ä Ã≠ Ôł È .¢ üšØ ¢ Šv d † šØ ˝ üŁ Ä ý≈ üý√ ¢ ½ è òÆ ò‰Š√P£´ ©Îè ® ä ò≤U@ H Ø a Æ°Š¯n  èÐv c˚˜C≥ d`Pà èŁm ó š Š ` Ðv š PïC √ ¢ P Í?èj¢ èŠâ©°Š¯Åš üý√ ”n .`£©Xèi ¢ óý≈ °Š¯n ïC©Îè}≠ ¢ W˙π^P¢ bU£´− ¢PüŠ√ 28 ø H ä ’® È ø èt ä ¬ Èð¢ b`d`UŽ ≤ XèÅý ¢ ên ¢  èÐv °Š¯n £Á @ ¢ ³ U Î 8© ˙ ≈ä √ kè © ±P`P © b SìŁm ` VèŁm ¢P XU@°Ð¬P üý√ ˛´üšØ PîŠâð èŠâä U òÃËä Ä Ł± ïC©büšØ èâ’®²æ ä¬ P ³ Èð ¬ ¬ ¬† ý ñ ý≈ d`P .è üšØ ³ NÅý≥ £ð¬ ½ Áý ¢P` H Ë ≈≠£Á @ ŠvUYd`UŽ ≤ü©XèÅý ³ PHd`PìH ü©b`d`UŽ ≤.è ® ø dèi³ P£— ¢£©Y`˚˜ð Y˚˜C≥ üŁ± Ä ø ó ±P.`î ˙ ≈ b Ðv ˙ ¢ b ä ä v √ Šv Š † j °œ †◊b`d`UŽ ≤¢P`¢@¢ d`PYd`UŽ ≤¢ ü©bü´ ≠ ¢P`¢@ °Š¯n ]èÉä√Pèibü”ŠâЯu VdèÐv ¢ íŠ ÃP˚¥P¢ üšØ ¢ Ðv £ð¬büýÈÁý üšØ¢P` ˙ ≠ ä P”≈ √ ð ˙ ”≈ð ü ≠ ä P √ © ⬠√ à Ôþ¯ ËŠ ◊≈ ≠ .`U°Š¯n £Á @ü© ü©b`˙Ô™¢P ¢ ¢¢£©Y`˚˜ð Y˚˜C≥ 29 .¢ `£© ±P ä ¬ Ã≠ © ä Èð È √ Šv Š ´ ˙ ° ¸ © Ł÷Ð≈ ñ.èåý≈ èŠâ´èŠâ≠£ð¬ Xèiü©b`d`UŽ ≤³ Ł± °Š¯n ½ ¿`¢ ¢ ²ä èðv Î 9 ≈ √ ä b v ð a ä¬ Èð à ¢£©³ èÐv˙¿ ü©UPîÃèŁm òäˬP èŠv ü©¼ èÐv bèn ¢P ü©büäÈ’Ð≈ ˛ƒèåÐ≈ ŠvP ˙ š ô P Ã≠ © ä È È √ ˙ ¬ê ü©d`UŽ ≤ ˚l d`P .¢ @¢ ¢ ¢£©ípèm Yd`UŽ ≤ òäËðP v d ø ˚± à b à d ¬ ≠ °Š¯Ã èðv £Ł±P VUèŠvŽ ¢ b`Ž Š˜Cł ˛ƒüšØ ˛©³ èÐv˙¿˛ƒüšØ Yž üÔł∞ òäËðP ¢P`
  • 37. 28-10:20 òýNË≥ 37 ¦ dPŽ ´ò∂ü›Á ˛©bèn ^ £ ± √ à ”≈ £ð¬ ¢P£©¢ üŁ± d`UŽ ≤ V` ˙Ôð≈ 10 .èŠâ´ŠvU ïNœ èiYîä èłm ê ð ˙ è Ct v ŠvP (45-35:10ù¡˙≤) æ ÷H ïŠv V` d`P ..¢@¢ ¢ ¢ Yd`UŽ ≤ òäËðP ¢ ¢ ¢ ÿ ≈ È È ý ô Ã≠ ¢ÔŁ à P à ≠ © ä Šk √ È È¯ ˙ ¬ Ô ≈ üœ °œ.è ¢ òÆ VUè Ž °Š¯ ä≈H¢b`d`UŽ ≤c˚¥`Uï ©¢ òÓÐ ä P³ Šâ≠ j ”n š Švd P ÃPèi^H .˛ƒ@^èðv ¢ üŠ√ YüŠÈЬ ˛©YîÐvŽ ¸¿` ^P 20 © d½ v Pø ˙ C Ôý≈Ä UP £©ê ¢ ™¢èt ¢ üŠ√ V` .èåý≈ •ý≈èt ¢ ^HïłÄ≈ïä⊣äa Šâþ ä þå ä ≥ © ¬ ȯ È © P NÐ ¬ ¬ ¢ bü’ä≈HÄ Ł± 11.ìnòÆ ïNœ iYîä èłm ê ∆ °Š¯nYd`UŽ ≤ √ ä P† š C tè v ŠvP]˚ ˙ .˛©¦ Ãèn˙º˛©¢T£Ð¬ ü©¦ dPŽ C´òäˬPd`PòÃË´ê ¢ ù√ √ ä ^ î ð åŁ∞ ø °Š¯n cdèÐv ¢ ên¢  èÐv d`UŽ ≤ ïŠvüý√èŠâ≠ ¢ ïNœ èiYîä èłm èâðP © kè © ˙ ≠ Ct v ä¬ Í?¢ èŠâ©UP˙≤Y˚˜ý ïC©Îèåł∞ üð√ ¢ ^H¢ üŠ√ 21 šØ Šv ø Pä √ ¢@£ð¬ Xèi¢ ˚˜CÁ èv ïC©è ® ä bü’ä≈P 12 .¢ ¢£©½ Š è|− √ à P ø Š± ý √ ¢ — ä ¸¬ ø k √c˚˜C≥ °Š¯n òÆè− UèÐv Y˚˜ý ïC©`£©Vîr` ¢ •Ł◊≤ Î è ®¢ ^H Š št Šv ø √ P ä P ° Šâ≠ Ø ^I ³ œ .¢èŠâ©Xèiïþ ä å™ê ]˚∆¢ b` d`UŽ ≤ ¢üšØ š ⯠ŠvP √ ä ˙ Ã√°Š¯ÃèÐv ü©c˚¥`Ud`PÄ ä¬èŁm òäËšØPUY˚˜ý ü©ê ø °Š¯n büþÈŠÐv v ¸ Šv ŠvP¢ ¯ Uüý√ ¢ óšÆ ïCœ .¢ YUYd`UŽ ≤òÆ £Ð¬P£Ð¬ cdèÅšÆ òÓÐ≈ ü©³ P¢ √ ä ÐâŁ Ø ± š ˙ š b ä √ Í.cUèåþËЬ Ä ä¬èŁm ¸ .¢ èŠâ©Xèi•ý≈èt ¢ ½ N−≥ °Š¯n ¼ ü…U˙ÔÐ≈³ šØ © †Ê a bü©^H.üšØ ¢d•ł± üð√ èŠâ©óý≈ ÎïC©è ®ø büł◊≈ ¢ üŠ√ 22 P šØ H ¢ Ð ä √ ïC©è ®¢ ê°Š¯n b`d`UŽ ≤ ³ P ¢ ên ¢  èÐv Î 13 ø ŠvP ˙b ä √ kè © æ¢üšØ ìýЯH°Š¯n °Š¯n ½ ÐÈŠÉ≥ ˛© W˙πùŁ± .üšØ ¢d°Š¯ ä≈ •Ł◊ÿ óý≈ √ ä ân †¯ Ø š ° Šâ≠ (³ œ).büšØ èŠâ©°Š¯ ä≈ òºèÉä√Pèv °Š¯n û± c˚˜ý °Š¯n ½ ø`U cP ä Šv † Í?üšØ ¢ £©SüÐÈ¡ ¢Hóý≈ èŠâ©büšØ èšld èŁm ýœ Èt ø P H YdPUïC≥Ž ˛©Xèi¢ ˙πèÁ ˛©ïNœ © Yîä èłm ê ∆ üý√ ¢üý√ U ø m C t¢ v ŠvP]˚ ä H √ ≤ ȳ œ ¢ cdèÅšÆ bèšl Î ïC©èŠvU aPüŁ±¢ bü’ä≈P £ð¬^H° Å Ã≠ Ä √ ä P è┳m ¢ üšØ ¢ ü©Y d`UŽ ≤ òäˬP üý√ ¢ ïŁm` ^P 14 .èŠâ©SüÐÈ¡ ü© ý à √ ý ¯k ÈŠ ˙ ð Hø ≈ ý H Í.èj Ø üš ˙ ¬ ˙ ¯m Ô÷ °Š¯n îÖÐ√ Yd`UŽ ≤ òšÆ òäËýP büšØ èŠvU Yd`UŽ ≤ òäËýŁ ¢ °Š¯n d`P .³ Ь Ł °ü©úŠÈ≠è|ý `Ä Ã¬èÉ≥³ Ł± °Š¯n ÎïC©è ® ø ³ PH¢ üŠ√ 23 √ ¸ ° ¢b ä √ °Š¯n ü©ó¿d ˛ƒPŽ Y˚˜C≥ 15 .büšØ èâšØèłm èâŠU°Š¯n òÓÐ≈ ü©¢P` ¢@ ýU Š ý ä¬ ≠ √ ä Pc˚˜C≥ ˛ƒü©üŁ± ³ œ .¢üýÈ—≈ d`˚Á óý≈ ü©³ P büšØ èšld ½ —≈ Š à ° Šâ≠ ´ åÐ ∆ H b † åÐ •ł◊®üŁ± ¢ °Š¯n ïC©è ®d`P büšØ è✠cU û√èÑ≥ ¢ òÁ ˙≤ òäËðP √ ä ýt Ð © ∂ ¬³ P¼ èÐv P˚˜C≥ èjb`£©ïäv °Š a Äýba Š ¬ P Ô˯ þŠ v ¯n Ä èÁËä Pèi^Hèj¢ Ðv °Š¯ÃèÐv d`P ¢PU äØ Èš .¢ èv£©îá± °Š¯n cdèÐv ¢ ^P)üý√ èŠâ©¢ ˛©˛ƒèåł∞P šØ ý © šØ ÃV`¢ ¢ °Š¯ ä≈PïC©è ® Ø èŠâ©Ä Áýä n ¢ ¢ ³ Ł± ü© bü—Ł Ã≠ © È d`P¢ †◊˯ Ã≠ © ° š È ∞ ³ Š¯k`P d`P ¢ °Š¯ä Ь , ³ Š¯k`P, ³ Š¬£Á @W˙π òæP êþ≈ Î 16 ° ´ â ° ° ±P ŠâÔ Í.èjc£©óš ÆP˙º õ¡Pü≥ Í.¢ °Š¯ä Ь °Š¬ £Á @ ´ â ±P`U³ PV`üý√ èâøü©½ èÐv ^PÄ Ł± ¢ b`U£I è− ^UïÖŠÈÁÐ√24 b ä a † ä √ ´t ³ ìrP P˚˝Š¯ý èiüŠ√ °Š¯n cdèÐv ¢ ½ ü≥ òäˬP b v ©a ðê ü©b`U£I è− XèÅý ¢ üŠ√ 25 .¢ üšØ ïN H £ð¬ büŠÈÃèåÐ≈ ´t ≈ ä √ √ à ¬ (34-31:18èuü ≠ ;34-32:10ù¡˙≤) ŠvP ÉÁ ª ® YUü’Š ˚˜CÁ üšØ¢è óý≈ ï ©è Š¯Ł ï ©Î è ®¢ ³ P £©ìÐv •ý≈èó èm Ȭ H ≈ Š ª ýä Łm C á m C ø b t ^PòÓÐ≈ U£I è− VdèÐv ¢ ^Pd`P.èåý≈ èšl dèŁm ü©ó“− `£Š¬ üŠ√ 17 ´t © t © ³ P d`P .¢ ó“r °Š¯ ÿý≈ èiùŁ± °Š¯šl ¢èłm èvìłm dèŠâýÁ P £ð¬bü´ ≠¢b Ø š H ýØ ä Èš ¯m ü ëü©ê˚š l ¢ °Š¯n ³ PH¢ üŠ√ °Š¯n ¢Pd.¢ •ý≈èt ¢ kP ŠvP ø b ä√ ýt Ôý ¯ ≈ ©óý≈ ³ œ 2 6 .°Š¯šl ¢èłm èvìłm dèŠâýÁ P èâðP òÓÐ≈ £ð¬ bü´ ≠ M “rPó®m H ° Šâ≠ ýØ ä Èš ¯m ä ¬ üò è ü©XU@I ЬI .°Š¯šl ¢dèŁm ü©ó“− `£Š¬ óšÆÎ 18 .è ®£©ìÐv ë P³ P ° šØ t kP ý≈ è £©ï è Š√P H NÖ≥ äËØ © äÈšØ “V` ïC©¢èłm ü©^P¢ èv£©`Ž d@˛©¢ PžÐ¬ üŁ± °Š¯n ó v äv á ÃšØ È šØ ý d P ä ä Ðv £ ȯ ä .èj¢èŁm èŠvU£©¢Pü± ¢ ½ ·Š√˚− ³ Š¯I d`PèÅ š d¢bü èi √ à ≠ © † ¥° Å`Ž d@˛©S`P ïŁmdU üŁ±°Š¯n ó dP ý≈ 27 .c£©½ ≥î W˙π ˛©XUè H † Á m m Á 19 .¢èłm èvä˙≤ ü©XU@I ЬP ïC©¢ èâ’®èi½ ·Š√˚− I Š¯I N“Ö≥ d`P büäÈšØèi ÃØ Èš ° Ø ä † ¥³ Å P³ š ° è r ä.c£©Y£©łm W˙π ˛©XìÁ M˛ƒUP ê V` ¢èłm ü©^Püý√ c£© ¢ XU@³ ЬP V`.èŠvU£©¢Pü± ¢ büŠ√Uü’Š ˚Š˜CÁª ü©XU@I ЬP ¢ bü’ä≈P ŠvP ÃØÈš ø P° ≠ © ≈ P ³ ä√ ° P³ ¬P.¢ ˛ƒüšØbèáð¯ł òÓÐ≈ £ð¬ XU@°Ð¬PípPò‘≈ ïC©è ® 28 .¢ °Š¯Ãèyžł± £ð¬ Ä ŠÈ”p£©dèn cž ü©d`P ¢ °Š¬£©èâÔþ≈ ` _PŽ nXU@°Ð šØ ý m P³ Š d`P ´ v £ † d ´ þ î¢ ¢£©½ ≥îÁ ˛©b`˚¥`U òšÆ ˚˜ÁÐ√ ¢ ½ ≥îÁ ¢b`˚¥`U© ä † m √ Š Ö Ã≠ † m ø È Ô≈ Nþ b ° Šâ≠ Í.èj¢PòŁ∞ VdèÐv`U˙Ôð≈ ³ UòšÆc˚˝Š¯ý îÖÐ√ ¢ ¢ ˙≤V` ³ œ v © ä√
  • 38. 38 10:21-29:20 òýNË≥óŒ d`P.¢ üÔŒU óý≈ òÓÐ≈ ü©¢ ¢ ò»îC´ê•ý≈èt ¢ ò»îC´ XU@°Ð¬P ¢ ¢ ¢£©½ πèܱ ˛©bü´ ≠ ¢ ½ ’Ð≈ d`P ¢ m ´ Šv H NÐ≈ © ÷ ł ŠvP © P ³ Ã≠ © ä † È √ ü ø † Ã≠ È ø ý≈ 3 .à T ^è c˚˜C≥ d`P ü≠üÔ®ü©bü…î ´büä√`U bP ï © U H ` šØ P Ã≠ © ä Ô È È ® °šØdü©òÆ bè òäˬP¢ó ðv Š C ³ C èŠv Í.¢ èŠv@¢ ¢ ¢d³ š ³ Łm ð š ≠ ü b Ô∞ ł à £P,üšØ ¢dèŁm ¢ büŠÈ©£©SüÔ® ©bü…îC´³ PïC©¢ üð√ ïŠv ˛ƒü©´ Øïäâœ≤ ü©bü…îC´ü©³ P V` d`P .¢èłm ü©ên ¢îC´ïŠv ïC©ü’®üý√ Å b ÃØ Èš kè … eèÜ− ¢ Ä ä¬èŁm ˛©üŠ√ ü©bü…îä P `U øø ¸ v ≈ (43-35:18èuü≠ ;52-46:10ù¡˙≤) Í.èŠvU³ËÔÐ ü©³ PI¢ ^P£©ï ®Šv .èj¢èv ü≠ ùð√P`Yî~Łm ñŠ b ä √ ï √ à þ Ãü´³ −Š¯ð ¢ ^P .PüšØ ïÖ¡P` ïŠv 4òÃË´ò‘®ïÖŠ√dŽ ¢ òÐËä üŁ± ˛ °Â v Ã≠ U© ¬ È ¢d aü≠ ¢ üŁ◊≈£Š¬ †Ł± U£´− ¢H d`P üŠ√ 29 šØ ¾ ø Š Ä I èt œ P t ˬ Šð © Š√ ≠ ø ’Ð≈ ý¬ Ôý à .˛ƒüšØ Yd üð√ © ýt ¯ Ã≠ Ô÷ È ¢ ¢Pd 30 .¢üšØ ¢ ¢ ü R ¢ † Ä ¢ ł ü ½ ¸ ≈ b † Ôý à ≈ √ Ôþ¯ … v ËŠ ïC©PüšØ Xü”Ö≥ ïŠv ü©³ PHÄ Ł±.¢ ¢ üšØ ¢ Ðv¢îä P `U £ð¬ cdèâ©ä ø æb È c˚˜ý Ä P Vè− UèÐv P˚˜ý .`U ï ®¢ ˚ˆ− ³ üŠN∑ Î Šv a t Šv 5 d`P ˛©dè|√ `  Š √± ä Ëł ¢ bü’ä≈P üý√ ¢ TP` ¢dŽ ´¢ VPd ^H üŠ√ šØ √ ä £ ø ð ñ P üšØ dPüµ £ð¬ ¢îC´¢ YŽ Ł±èr òšÆ ½ ’Ð≈ V`¢ èšld@ ðv … ø £ † šØ P^è ȯ Í.£©Uîn YdèÅšÆ ¢ ¢ Uà PUîä `PîÁ cdèÅšÆ cPÎ ïC©¢ ¢ þŠÐv © ` v m — ä ’® k È .¢ èšld@£©•þ˯Ðv £ð¬ ¢îC´³ PüŁ± V`bèšl .¢ èšld@£© Ø P Š … b š šØ P ^ m — ä ’® — ä þä U k È k ȯv ¦ ü≥èÁ ïC©¢ ¢ d`P¢ ¢Pž ü©bü…îä P ³ PH R≠ 31 vb ü Í.¢ düä√èŁm TP`¢£©XèiòÆ ¢ ¦ ÃPîŠâð üŁ± Ø š √ ä š ø ù√ ¬ ø d d à √ ý’® … v È © P ³ Šâ≠ ¢ d`Ž d`Ž ¢ üšØ ¢ ïŠv ¢îä P V` UüŁ±`èÐv ¢ ^H °œ .üšØd 9 : 9 VèŠv£©Žd à þ¯Ðv © ` v m ¢P£Ð¬! ¢ ¢Uà PU îä `PîÁ cdèÅšÆ cP ïC©Î ¢ ¢dè|√ √ ÈŠ — ä ð k √ ä Í.£©Uîn YdèÅšÆ ˛ƒèÐv˚ˆ≤© È © ä ’® ©¢ ^P d`P ò»îC´¢ U£I è− V` ûÐ√èÑ≥ ¢ ¢ ¢ üŠ√ 6 ô ´t È óý≈ ïC©Î è}≠ ¢ üð√ ¢ bü…îä P ³ P d`P èŠâ´ Ø Pž Ô®üŠ√ 32 H ä Ô∞ ø Èł vb üš ˙£ð¬`P ¢ ³ P ü©büÐNŁ ¢P V` 7 .¢T ^èðv ¢ üŠ√ V` ü© NÐ≈ ©b ȱ ä ¬ Èð √ à © ÷ ¢ ł √ ý © ¡ ø Í.üšØ ¢£©îŠâ≥P˛©Xèi¢ ó‰ ù©¢•Ł◊≤½ ’Ð≈ .èŠâ´ìłm ü©ó† “Šâ− `£Š¬ £©üšØ dPüµ £ð¬ ^PüŠ√ Ä ý¬ 8 .è U SPž ø ¸ Æ °Š¯Åš ! îä `PîÁ cdèÅšÆ cPÎ ïC©è ®¢ bü…îä P ¸ý¬ 33 √ ä Šv U v m vÄ ¯ ýt ø m Ȭ √£ð¬ ¢Pd ¢ ˙πèÁ ˛© üŠ√ ü©büÐNŁ ¢P ¢ bü´ ≠ cdèt ȱ ä ð ä ü à ¯ Í.cU˛ƒèâŠÐv ä°Š¯~ð⬠¬ º − ø ä ü©òÃËä d`P ¢ü— ¢ büýÈÁ dU R≠ × ·Ð√ d`P .¢¢è ÷Ð≈ t ± üô — ä åł k √ ˛©³ PH d`P è}≠ ¢£©^üÂΩP °Š¯n cdèÐv ¢ ³ P üŠ√ b √ ä © b 34¢@¢ üŠ√ üý√ R≠ × ·Ð√ d`P 9 .¢U ìŠâÔð≈ £ð¬ VPd d`P ¢Tž üý√ ´P © üô √ à √ à d ø © @ Ã ä¯ b P V`¢ îÖÐ√ ¢ ^P˙Ôð≈ d`P.òÃË´˛ƒèâŠÐv °Š¯n ³ PJdüΩ .PüÔł∞ ü© ÔŒP@ P v bü ä ˬ ¬ Ëð Ôý šØ P ý”ł Ô÷Šð ©d`P .¢ ¢d@¢ ¢ ¢ üŠ√ R≠ × ·Ð√ d`P .¢ ¢d íł ≈ Èm ł üô Ôý šØ ≈ m Ã≠ Ô÷Š © .¢ üšØ ¢ ¢ üŠ√ È ł ¢ ¢£©ïC≥è}ä šØ `dü− W˙π^P R≠ — ä k √ È µ ü ä P ä© Á à £ ¢@£ð¬ Xèv ¢ PîH `£©˛ƒèyžÐ¬ `úŠ√˙‡ý ˛©Uà PU³ ЬP Î √ m √ ` ° ï~Á PU ïävèšlè− èiüŠ√ m t .üšØ X£© ä ˛©PîÁ ü©¢P` `˙fl√ m ≠ H ;38-28:19èuü≠ ;11-1:11ù¡˙≤) (19-12:12èâ±üŠ√ ä 2 6 : 1 18düÐ√Žd ä¬ Á ä P Í!`£©èâÞ `îÅ∞ ˛©PîH ˛ƒèÅæ@ m ˙‚ø ¢ ]˙π ˛©ó“− `£Š¬ U£I è− ¢ ^Hd`P üŠ√ ø t ´t © P ¢ ½ ŠÈЬ ê£ä ¢ ž è ð ¢ ³ üýÈŠŽ ¢ üšØ ¢£© — † ŠvUŽ ¬ © d ≈ © b ¬d à s √ √ ý 21 ≈³ è−Š√£ð¬ üý√ ˚ˆ− ³ èŠâ”šlP.PüšØ íÁ PU°Š¯n ó“− `£Š¬ üŠ√ Ä ý¬ 10bá æb m t ¸ ä¬ ä ÷ä ’ð łË è ®£©ìH ü©b`U£I è− büä√`U ¢P ¢ üŠ√ bèšl` 2 .¢ ü© Ðv ´t Èð √ò≤U@³ ü©ïŠv ÎïC©¢ ¢£©½ ºèŠvdUd`P¢ ¢£©íÁ `dü− ¢ üšØ Pb — ä ¸ k √ — ä k √ r µÃ √ °Š¯n ^P óý≈ Ä Ł± .à èŁm ü©˚ˆ− ¢P` ¢@˙flä ¢èt ¢P óý≈ ïC©Î H† ` æ ≠ ä P √ ä≥ ä¬ H √ È Èð šØ Í?¢ ^P .¢Ã èðv ü©ò»îC´ê à üšØ ¢îä Ь £ð¬ bèšl` üý√büšØ íÁ PU ´` ŠvP¢ … â √ m
  • 39. 24-11:21 òýNË≥ 39 ˬ ˬèŠâ´ìłm ü©VèŠâä r½ ŠÈЬ d`PèŠvUž üÔł∞ ü©ïC—^P¢ ^HÄ ý¬ 17 ¯† d Łm ä P ¸√ ü† ≠ ä ”ł Ô÷Šð Ô÷Šð © Èm ł ł £©ï ®ïŠv R≠ ½ ’Ð≈ ¢P` ¢ ¢ ¢ ¢ üŠ√ 11 .èŠâ©XèŠâ¡£ð¬ °Š¯šl`½ Pd^PüŠ√ d`P a Xèv ½ ˚∆èv ¢ ïuìríŠ ”jïŠv .¢ üŠ√ ò‘Š ïC©Î¢ ¢UaPüŁ± äa ä © â šØ ≈ k Ȭ — äŠ Ä Ø Ð¬ ` © Í.¢ òËä èibà èj¢ š èŠvèâЬ ü©½ ü¡ ˛©³ èÅŠ≈P ¢ üŠ√ ý a b ä √ (24-20;14-12:11ù¡˙≤) ´ èŠâ´ü©èŁm£I üŠ√ Ë∑ bïC©èåý≈ èšl dèŁm ùð√P`£©¾ ü≠ ü©˚ˆ− üŠ√ ñÐ ³ Uc˚¥`U 18 a æ ;48-45:19èuü≠ ;19-15:11ù¡˙≤) ≈ (22-13:2èâ±üŠ√ äèi˚˜Łä P ê cdèâ©¢ ïýâøPd ¢ ^H 19 .ò– QÔÐ≈ ¢H Š Ä ŠvP ä © √ ä P k ü ø P ¸¬ © Ã≠ © ä ü È √.èŠâ´üšØ Ä Š ˙¿¢ ^P¢ ¢ ¢èå® ©VüŠÈ≥ ^Pd`PèåŒU ½ Á dU Šv †± ½ Á `˙º ` îŠv£Á £ð¬ bèšl` .èŠâ´ìłmdîä P °Š¯n èŁm£I üŠ√ †± ± v ´ 12 Pä√ ø Ô≈ š N¬ È †± ³ Šâ≠ ý òÆ ¢ ]˚∆ °Š¯n ½ Á dU °œ^H¢ üŠ√ ¢ ïŁm` ^P .¢ ýð èibüNt .èŠvU è}ÔÐ≈ ¢ bèšl` ¢ ^H ü© ´ ≠ XèÅý ¢P` ¢£© œ ø √ ä P bü ü ≈ ≠ √ ä^P Í. büšØ ïäv PîŠâð íåð≈ òÓÐË©°Š¯n •Ł◊ý îÖÐ√ ¢P Î è ®¢ ½ Á dU ¬ ≈ œ t ø †± Ž Š˜C≥ ¢ bü≠P` ¢£©½ Á `˙º £ýüÐÈ©d`P ü©bü≠P` ¢£© ïsP˚N ˚ © ä †± ¬ √ √ ä ∆ ≈ √ Ω© èŠâ´üšØ êÁ ½ Á dUèi˚˜Łä PîÖÐ Jdü ¢ − ± †± á ŠÄ P ˙Ô™ Š˜C≥ ÎïC©è ® ø bü´ ≠ UüŁ±ü≥ bèšl`¢ üŠ√ 13 .¢UP£´ P˚ ¢ ü √ ä √ à † √†üð√d`P èŠâ©Ä Ł◊‡ý ½ ’Ð≈ £©•œ ü©˙flä ≥ ^P ¢b` U£I è− 20 ŠvU È √ ä ´t ³ œ ¢ PüšØ è匰Š¯n b`£Š¬£◊ý W˙π òæP .èj¢ ì ®* Vèj½ UèÐ⪠° Šâ≠ Ø š k ≈ √ à a Í. *üšØ ¢ ä ≈ — ä Ô∞ ¬ UèâЬ W˙π˛©dèÁ ¢ b`düł± ü©˙Ô™© PîÁ óý≈ Í?èŠâ´•© µ ¢©Yî~ŁmèâýP½ Á dUèi Š˜Łä P ïŠv΢¢ ü ¯C Š ä ¬ †± ˚ Ä k Èł È ýŠ r© ¢ m H H ý≈ £´ ©büšØ è ’® æ¢ óý≈ °Š¯n Îè UÄ PüŁ± ¢ üŠ√ 21 H Pï Hó C â ² ø ý ñ Šv a ä √¢ ½ Á dU ^P ¢ °Š¯n W˙π ùŁ± à T ³ èÅŠ≈P ˚˜ÁÐ√ ¢ ïÐâ− ` ê © †± √ ä ` b ŠÖ © ø − t © ü £ ä ≠ … v â± ^èðv ¢ üŠ√ °Š¯n èŁm£´R≠ cž — d`P ¢îä P îä ł 14 â ø œ ° Å≤ ä¢ ^P.èj¢ üšØ ³ œ èv£©òÓÐ≈ ¢ cdè ÿý≈ òÆ èáŠ√`¢ èŠâ©•ý≈èt t Ã≠ È H š Ø š d`P èÅä Ød ¢ büäÈšØèi 15 .YU èÜI ü©³ P ¢ üŠ√.¢@ Ëš © − b ä ø √ √ à P ý≈ £´ .è üšØ ³ œ≤ òÓÐ≈ è £©VUè Ž d`P H P “≥£©Łm Hý√ ïC©ü’®¢ ž è ð ^P ó è ü ø d ≈ j ° Å v Švd ä d`P ü©¢èå® cŽ Ł◊‡≥ ¢ üŠ√ .èåŒU ïŠv ¢ ½ ·Š√˚− ³ Š¯Å Ö ä U £ © √ Šv ä † ¥ ° √ ∆ ≈ è √Püý√ ¢è è ®ø ³ è ≈Pcdüð√£´ £´°Š¯n dî ŸæüšØ d`˚Á òÓРአà Łm ¢ b ÅŠ √ PèŁm üšØ ¢èj³ H °Š¯n úŠ√˙‡ý ˛©üŠ√ ü©büłN≈ ¢üÔł∞ ¢üÔł∞ °Š¯n èŁm£I ý °´ √ √ ◊Ð þ √ √ þ ´ â ä ý≈ ´ — ¯n ý≈ ÓÐ≈ ◊® ± H ≈ þ H ò • üŁ 22.è Uà PUï ©Î¢ ¢ddè ¢ ¢üÔł∞ .¢ ¢£©düÁ V`£©•œ¢ ≈ ý šPdè ÿý≈ £´ èj¢ °Š¯ ÿ V` ¢ ü ä èn°Š èrU ó H P ”n v ł j ` C Ô Ø |√ NÐ √ ð ÷ ł — ä k √ ª ŠvU Ã√ “ ≥ Í.¢ ïýâÁð ³ èÅŠ≈P ½ ·Š√˚− ³ Š¯Å Ö d`P³ šØèi¢ ïŁm` ˛©³ PÍ.üšØ úŠ√˙‡ý ˛©¢ ¢ Ø ◊≈ b š † ¥° ° ø b √ þ¯v © ÈŠ Ð ÔN ž ≈ þ ˙ .¢PQÔÐ≈ °Š¯n × ŠÈÁ ôª ïÐâ− ü©³ Š¬îÃèu YUü’Š °Š¯n cdèÐv ¢ ½ PdèŠâýÁ P ¢ üŠ√ ø ° v ≈ © a ¯m © ø ä † ¥° “ ≥ Ë © üð√ ¢ üŠ√ ¢ ½ ·Š√˚− ³ Š¯Å Ö d`P èÅä šØd ¢ büäÈšØèi16 √ (8-1:20èuü≠ ;33-27:11ù¡˙≤) °Š v N≈ þ ÷Ð √ Í?èâø¢üý√ü©³ PèŠâ©°Š¯šl ¢dï ® ¯ýèÐv üŁ± ¢ ¢üÔł∞ ïŠv ïC©Îèåł∞ ä ä √ b Ø š ł √ ý,èåý≈ èšldcUóŠË”Ö üŠ√ bèšl`Ä Ł± .èŠâ´ìłm ü©èŁm£I üŠ√ 23 † ´ d`P ü©büłN ◊Ð≈ ¢üÔł∞ ¢ üý√ , bèšl Î ïC©èŠvU Ä PüŁ± ¢ üŠ√ √ þ √ ä a ä √¢ üŠ√ èÅä šØd cžÐ¬ cžÐ¬ ¢ bü´ ≠ d`P èÅä šØd ¢ büäÈšØèi ü© n °Š¯n £Š¬£◊ý ½ èÐv üŁ±* ¢ èŠvèåŒ èv£©úŠ√˙‡ý ü©büłNÐ≈ Xü›·≥ © Ë £ £ © ü Ë © î Ž ≈a šØ tä √ ◊ ≈b k È ∞üð√ ¢ üŠ√ V` d`P .¢@^è — ä Ôłü©büý√èÐv XèÅý ³ P üý√ ïC©Î ¢ ¢ ø √ à P ðv ä≈ ¢žð¬ £Š¬£◊ý óý≈ èŠ ©ïC©è ∞ üð√ d`P .¢d Í?üšØ °Š¯ ý… £È ≈ H šØ â åł ≈ ý H Ø š √ ä Ô÷ ¯m? ¢ èŠvU ¢ ù©¢dèŠâýÁ P ïŠv d`P ? ¢ èšld £©¢ ½ PdèŠâýÁ P ³ © Ł šØ ø a ¯m ° Æ Í.èâЬ °Š¯Åš ý 7:56VèŠâ·ÂŠ√ .èj¢ì ®ˇ ˙Ô™˚˜C≥ à √ PŠ.büšØ èâÔł∞ üð√ SPüµ ê¢ óý≈ °Š¯n Î ïC© ®¢ üŠ√ 24 ý ŠvP ø H è ä√ 11:7VèŠâ≥£Š ý¬ ¬ üšØ ¢U c£©ˇ ¢ b`düł± ÈŠ ©³ ©°Š¯n ïC©èjb`UèâЬ ü©ó ý≈ °Š¯n üý√ è U aPüŁ± è ^P ¢ óý≈ £´ H √ H P° ý Šv Ä i ä d šØ 3:8düÐ√Ž ¢ èŠvèåŒ ˇ üý√ t
  • 40. 40 40-25:21 òýNË≥ © ä t ä …ž √ Ë◊∂ © î Ž¢¢èåŒ ë U d`P ïàŠ√˙π ñŠ ¢ ˛´ ä I ü©óý≈ 32.¢ H ´ èNä ±üŠ√ ïC©°Š¯šl ¢ óšÆ £´ 25 .büšØ èšld £©ü©³ P ¢ ½ PdèŠâýÁ P ý’® P È b ø a ¯m â vd â ý≈ °œ .è ý≈ è @è ±üŠ√ ¢ H ³ Šâ≠ ©èŠ ¢ ìn¢ PîH èŠ ©dèŠ ýÁ Pè ¢Uïʼnð¯ýЬ ü© ¢ ìn¢ ³ èáä Pò‰ v šØ ø Á â â¯m i ä Š âïC©èኯŁ .èŠv T ïäv ³ èÅŠ≈P £ð¬ èâ± üŠ√ üý√ ¢ ó m b ä √ ä å ŠvP Nä Ã≠ â È šØ ø b √ m Ȭ ý≈ ¢ üšØ ¢T³ è ≈Pü©bÃ è ±è d`Pü©bü≠P`¢£©Sü∑`Sü›◊≤ Hà ≤ Hó √ √ ý b ÅŠ `− s á √ ä û”Öý≥ ¢ SPüµ ¢ üŠ√ ³ Š¬îÃèu YUü’Š d`P ³ šØèi `èâЬ ¢ È ø © ° v ≈ ° .à ý Ô÷ Łd`P èvT ò“ŠvîÐâý dîä P¢P óý≈ UüŁ±`èÐv ¢ ^P ³ œ .üšØ ¢ •œ ä ¬ v ä¬ H Èð © ° Šâ≠ œ ŠvU m ł ¢UïʼnýðЬ ü©èâ±üŠ√ ïC©°Š¯ ®Šv £´ C©¢ ¢£©°Š¯ýèÐv°Š¯n ùð√@ ä¬ ÈŠ ¯â ä ï Pï — ä k √ v P .üšØ ¢£©dè|ä P¢ ¢T³ èÅŠ≈P£ð¬ ^Pd`P.¢ √ ý Ø èłm °Š¯ ä≈ èvT ³ èÅŠ≈P ³ èÅŠ≈P£ð¬ ^Pó ý≈ °Š¯n¢Pï ©è ¢ üð√ V`üý√ ¢ ìn¢ Pî dè ýÁ P è H Â√ ∞ √ ø ä b √ È ýš ä b b Š C j Ôł šØ ø H Šâ¯m im Á üý√ ¢ ìn ¢ ³ èáä P V` ïC©°Š¯ šØ ø b √ ®ïŠv £´ 26 .?¢T °Š¯ ä≈büŠÈ© PÎ √ à ü©èNä ±üŠ√ ¢ büÔÐËø ³ P ïC©Ã≠ ^P .¢ °Š¬£©ïN H £ð¬ óšÆ R≠ â ä √ b ¢ È ´ ÉÁª ü √ ¬ ý Ëä P þ¯Ðv m © Á în@˛©¢ ZèÁ ¢ PîH ÈŠ m ^P .°Š¬dž ¢ ³ P óšÆ ¢ ïŁm` ˛©ùŁ± .¢ èŠâ©óŠË”á òÐ ê Uø b ø Ø š ŠvP (19-9:20èuü≠ ;12-1:12ù¡˙≤) Í.¢ ¢£©°Š v — ä k √ ¯ýèÐv °Š¯n ùð√@V` W˙π P ý U ä¬ P ŠvP!ü ä ^PÎV`d`P.èåý≈  èÐv ˛ƒPŽ èâðPèiò≤U@ê ä¯tü©˛ƒè ® 33 dèŠâýÁ P ¢ ù©ü©èNä ±üŠ√ Î ïC©èŠvU Ä PüŁ± ¢ bü’ä≈HÄ ý¬ 27 ¯m ä √ â a ä √ P¸ Æà Š √,˛©˚˜Å‡ý dPüŠ√U ]P˙πP ¢  èÐv .èŠv è}≠ íÉΩ ˛©dü— °Š¯n  èÐv ¢P © äP ä¬ v Èð Í.Xü”Ö≥ °Š¯ ä≈ °Š¯Åš ¢U ½ P √ aÃ≠ © ä äÈ v ¢£ Ã≠ © ä È √ ¬ Ã≥ dü ä P¢ ¢ ˛ƒP£—d`PèŠvP`îå® … ž ´¢ ¢ ¢P`£©dèŠâý ¢ ˛© — È v ¢ ½ PdèŠâýÁ P³ ©°Š¯n ü©büý√èÐv XèÅý ³ PÎïC©è ®ä üŠ√ ˙Ôð≈ ø a ¯m ° ≈b ¢√ ý≈ Hc˚¥`U d`P èŠvU £ð¬ ïCœþ≈ ü©büä√èá©îä ł ü©Â èÐv ^P V` .èŠvPüäÈЬ ³ èłÄ≤ ŠâÔ â± b .!èjbà èâЬ °Š¯ ä≈ °Š¯ ÿ V`büšØèv£© `ý ý^Püý√ èŠv@½ ¿`èi¢ž üý√ íÉ P¸ ä d √ Ω ˛©dü— †Ł± 34 .è ´ìłmü©ê v ä PÄ Šâ ~n ≈ ^è ¢ büä√è ©¢ ¢¢Tï I è ðPü© ©ä√ ¢ .èŁÄËÔÐ ðv © Š á Ã≠ © ä N ± ⬠b`£ ü ä È √ É ä √èŠâ≠ ž œü©b`£©ä√ ³ P¢ büä√èÐâÁ èÐv ³ P ïC©PüšØ èáŠ√P ¸ý¬ 35 £ðv üb ä √ ª b Ä â¯ ý à ≈ íŠ ÞÅ ˛ƒ üšØ ò‘® ©üŠ√ û”Öý≥ ¢ bü© ≠`U ˛ È ø £ ž ÿæ ý≈ ¯ ≤U@êüšØ ¢ èŠâ©óH °Š n cdèÐv ¢ ^P Î 28ü© ©ä√ c˚˝ £ü v U à ¬ Š¯ý d`P .TPždèn ü©c˚¥`U d`P ˛©˛ƒèâð üý√ ˛©êd`P þ ŠvP `U ¢ ò P ŠvP ý Ł © È Ô÷ © ȯm ≈ √ü©b`£©ä√ ¢ ¢ ¢ ^H¢ ^I36 .TPž dèn £©êåð≈ ˙ÔýËð ü ä ýŁ ” ð ä P à ≠ P È U â¯ äŠ ¬ ȯ W þŠÐv d`Pè © þŠÐv ” ð P Ôý ȯ ≈ òšÆ ³ P@¢ ïC©è ® Šâ´^èðv¢ ¢ ¢ ò≤U@V`.¢ ≈ ¢ž ≠ ©£³ œ.èŁÄËÔÐ≈ ^èðv¢ büä√èÐâÁ èÐv ³ Pü©b`£©ä√ £œžÐ¬ ¢ ³ PHèåý≈ èŁÄËÔÐ≈° Šâ≠ Š © ª b ü y£ ø b Š .£©Xèi£©Łm °Š¯n  èÐv ¢ dü— Š˜C≥ üý√ è © ä Pc˚ v³ ¬ ¬ ≈bPHïÐâý˙≤ Y˚¥`U W˙π òæP èåý≈ èŠâ©ïÐâý˙≤ ò“ ð W˙flÂŁ± ¢ büä√èÐâÁ èÐv √ ä ª ° Šâ≠ ý ^P ³ œ .èâšØèłm °Š¯ ä≈ èvèŁm °Š¯n ïC©è ®¢ ¢ £ð¬ ^PÎ ä ä þ¯v √ ÈŠ Ð 29èä ¯ ÿæ ¢ ^H Ä ý¬ 37 .èŠ ©òÆ è Š√P òÓÐ≈ ü©b`£©ä√JâŠàŠ√ ïC©èåŁ÷ ä √ P¸ ü .èŠâ´ìłm £ð¬ Xèi˙Ôð≈ £© “ŠvîÐâý °Š¯n SI ¢PV`îÖÐ√ ¢ Tò ¬ U ä¬ Èð © â š á¢P ¢ ^P ¢ ^P ¢ °Š¬£©½ Ž ∫ ˛©¢ c˚˜C≥ ³ èÐâÁ èÐv Ȭ √ äð ä Ã≠ È ´ a˙ ȯ þŠÐv Š b ª ¢ ïC©è ® ©èŁm ^èðv ¢ ¢ c˚¥`U ˙Ôð≈ ¢ ¼ èÐv Î 30 ȯ þŠÐv £ © þŠÐvȯ √ ä a ≈ ü©òÆ ¢ .èŁÄËÔÐ š þ¯vÈŠ Ð êþ≈ ïC©è ®ä ¢ Ä ý¬ .£©Xèi£©Łm °Š¯n  èÐv ¢ dü— ý√ òÆ ³ P@ ¢ þ¯v ¸ √ ÈŠ Ð è © ä Pü š W Š ŠâÔ v P Šv þ¯v ä ÈŠ Ð √ ª † ° Šâ≠°Š¯n ùð√@üý√ èåŒU ü©¢ ¢ büä√èÐâÁ èÐv Ä Ł± ³ œ Î 38 ≠ èŠâ´£ð¬ XèièâŠÐv V`³ œbüšØ èv£©Xèi£©Łm °Š¯n ¼ èÐv c˚˜C≥ cP ¢ þ¯ ° Šâ ý è a Š šØòæPüý√  èÐv ïŠv .¢ èâŠÐv èiên ¢  èÐv üý√ ïŠv ïC©¢ ¢£© °Š¯ýèÐv šØ þ¯ kè © — ä k √ v .°Š¯ ä≈ òÆš.èjüšØ òšÆ PdèÅšÆ Â èÐv ïŠv üý√ °Š¯kPž dèn ü©^P óšÆ £´ ¢ ^P .èjüšØèi U P Ã≠ È Í?PüšØ dPU£Ð¬ bèn˙ºèi¼ èÐv ³ ü©¢ °Š¯n büä√`U³ PÎ 31 a b ø b Ë ¯å®˚lè ¢ Â è £©ž œü©þ¯v ¢ büä√è Á è W˙π ^P 39£©²ä Š š Ðv ø Ðv £ðv ¢ ä ÍèâŠÐv ì ð ïC©ÎèŠvUÄ PüŁ± ¢ ³ Š¬îÃèu YUü’Š Ä ý¬ ñ ÈŠ Ð √ Ð⪠Ðv þ¯ ≈ a ä ° v √ ≈¸ .TPž £©íý¡ ü©^Hd`P èŠvT ïC©büšØ èâ’®²æ ¢ óý≈ °Š¯n ïC©Î è ®¢ ³ P ¢ üŠ√ Ä ý¬ U â P ý ñ ø H ø b ä √ ¸ √ à P ± kè †³ P V` üý√ èj¢@UüÁ ên èi èÐv Ä Ł± °Š a b ¯n ½ Tèm ³ P Î 40 düN ý√ R≠ c£ÐH ó › ü ¬ ý≈ ü© H b`dUï Š¯ð d`Pü©bü≠P`¢£©Sü∑`Sü›◊≤ √ äb −v á m †t ÃPîÁ ¢ ¢ óý≈ V` ³ œ .üšØ ¢£© Í?èjc£©èŠâ©èibüä√èá© büšØ íÁ PU °Š¯n ½ šØè− UèÐv ˛ m ” ð ø ≈ H ° Šâ≠ √ ý
  • 41. 14:22-41:21 òýNË≥ 41³ P ïC©è ®£©ìÐv ü©b`£©ä√ îä ł îŠvŽ ≤ ¢ Vè− UèÐv Ä ý¬ Îb ü â± ˙ ä t ¸ √ 4 büŸ¨èq ³ PV`JâŠàŠ√ ÎïC©è ®ä ³ Š¬îÃèu d`PbüäÈšØèiYUü’Š 41 b èä ¯ √ ¢° v ≈Ž Š˜Cł ˚l ˛©¢èå® ’® ø ³ P .èåý≈èŠv ìÐv òšÆ¢ ¢ °Š¯n üý√ ü© ´ ≠ .èjcU £ð¬ ïCœþ≈ ü©büä√èá©c˚¥`U èÐv èâðP d`P èj¢Pž dèn ü©˚ ± š ä ü ¢b√ ”≈ ä ð √ bü ü ŠâÔ Â ä¬ ≠ U•ł◊®Ä ø d`P .¢ ˛ƒPüþÈ©¢èjd`P íŠ Ð¬ ïÐv˙º ¢ °Š¯n .¢ dèŠâý † Ø Ã š √ à â √ ä Ø š ¬ Í.°Š¯CœcUïN ± èi^P£ð¬ óæü≥ïC©v t É èýV` ¢ ¢ ½ üªU ˛©YUè− ïC©èŁÄËÔÐ≈ ì ®ïŠv ¢ ³ P d`P .¢ dèŠN ý ü©½ èÐv ^P ¢ óý≈ JâŠàŠ√ ïC©Î è ®¢ ³ P ¢ üŠ√ 42 Ã≠ © a È t Š ø b Ø â¬ š a ä H èä ¯ √ ø b ä √ .°Š¯Ã@ vP :¢èyžð¬ °Š¯n b`£Š¬£◊ý šØ £ ≈ ü b ° Šâ≠ ¢ © ä Pbü´ ≠ ³ P³ œ .è ® Ã≠ ¢ ¢@ü©bü´ ≠ d`P¢ £©ä√Î 5 È √ ü ô üÈXèi°Š¯n ½ ŠÈÔ®¢P üý√ ê .òäËø °Š¯ ä≈ ½ èÐv ˛©b`£©ä√ ¢ † ä¬ Èð ŠvP a ü ä√ š Ô ¬° ä ≠ ä√ √ Š √ ˙Ô òÆ` èŠâ©Ud ü©˙NýËð ³ Ł± ¢ ¢P`¢£©˚˜Å‡ý ˛© ™ Ã≠ © a ý ¬6 .èŠâ´ìłm ¢ ¢ ½ dèŁÄ≈ òäËðP P˚¥`U d`P .èŠâ´ìłm ¢ ¢ ¢£© È Ã≠ © ä È √ ü©^P¢ îä `PîÁ .èŠâ´³ Ь ˙Nýˬ èi¢ü©c˚˜C≥ ˙Ôýˬ √ ä v m ° Ôð ä √ Š Nð7 .èŠvU£©Ql d`P ,èâŠðPdèn Pžœü©b`£©üä√ ³ P ¢ b`˚¥`U •ł◊®d`P ìš þ¯v £ðv b ä √ šØ † ½ Š Ã≠ .¢ ¹ ªèÐv èia˚˜C± ¢ cdèÅšÆ ïŠv d`P .èŠâ© È ±óýËÁ ü©bü”ýèu bP èŁÄŠ ≈ ü©³ üΩ òäËðP d`P PüšØ ïN H ½ ’Ð≈ Vè− UèÐv Ä ý¬ v ³ ËÔÐ W ¬ ÉÁ † t ¸ ª 23-22 : 1 18 düÐ√Žd .èŠv ìŁm ü©˚ˆ− ¢ ³ Pd`PèŠvP` £© æ©b½ üªU ˛©YUè− ïC©è ®¢ b`£©ä√ ¢P ¢ Vè− UèÐv ˙Ôð≈ Î 8a t ø ü ä¬ ä t Èð √ ˛ƒPîÁ ïC©ïŠv V` büšØ èâ’®üŁ± ¢ óý≈ °Š¯n ¢ ïŁm` òæPÎ 43 à m ý ø H øV` ¢ èŠâ©üªîn °Š¯n aüªU ü©bü´ ≠ ³ Ł± ¢ °Š¯n d`P .¢ dèŠâý ˛©PîH ü©½ šØè− UèÐv ˛ƒPîÁ ^P˛´¢èŁm ˛≠ ³ Š¯åł∞ ¢ óý≈ ½ šØè− UèÐv šØ ½ ü° ä √ šØ ¬ Á †t à m m √ à ° ø H† tò“jïC©è ® ä ^P d`P 9 .°Š¯šl °Š¯ ä≈ íšlPVUèŠvŽ ¢P¢ ½ üªU ˙ÔýËð ^I 44 .˛´¢èŁm YUü©bü≠P`¢£©XèiûÐ√èÑ≥¢ òÁ ˙≤ ¢√ d äý © a Ȭ N¬ P √ à √ ä © ∂ü©bü´ ≠ XèÅý ¢P` ¢@˙flä óý≈ £©Łm °Š¯n ¢ ü©¢ü©¢ ü ≈ ≠ ä P √ H è √ √ ä √ ä © © P N¬ P £ð¬`P ¢ ò≤U@˙ÔýËð ïŠv £´ .èjüšØ cž œcž Hþ òÆ ò≤U@TP` ¢£´£ð¬ £ H £œ š P ä v þ v √¢@˙flä £©XüÔ™ “jò“j£©ä√ W˙πòæP10 .`£©üªîn °Š¯n ½ üªU√ä P √ ò ü a Í.èj¢èŁm ê V`üý√ ¢èŁm£´ √ à ðâł I± √ ÃõŸŁ ü©XèÅý ˚˜ÁÐ√ ¢ ôŠÈ›Áý ˛©c£ÐH ¢P ü©bü´ ≠ XèÅý ¢P` ∞ ≈ ŠÖ Ã È © ◊≈ ∞ N ¬ Ôł ü ≈≠ ˛ƒè ®^I ˛ƒüšØ ò‘®˛©üŠ√ ò‰Š√˙º d`P èÅä šØd ¢ büäÈšØèi45 ä PÃ Ë © ý≈ dè ý ½ üªUbè ∞¢TìÐv £ð¬ ï —òæP ¢£© Xè ý ³ P ¢ ^H£©üšØ Ä πè ≤ ¢ UüÁ ï ©¢æ ï V` £©³ ø ü©bü´ ≠ ïC—V`d`P.òÓ Šâ¬ a † Á ø ± C Ô÷ Šv ÿ H ü Łm ŁÃ √ CŁm © Å≈ b ä√ P Ä Ł ° òÃË´üšØ £ðH¢ ˚˜Ðvîý ˛©¢£©îŠâ¡ ü©üŠ√ ¢bü’ä≈H 46.¢ è ®ü©büý√èÐv ¬ø Š v ä √ √ ä P Ø š ü t ý £ P˚ ø ü ° Šâ≠ ^ v R≠ ïC©büŠÈ©.¢£©ïäv dèâΩ£´ © Ð ˜å™¢ bü´ ≠ V` ³ œ ˛©¦ ìý œüŁ± èŠv @dîä P ¢ ¢ ¢vU ü©bü´ ≠ XèÅý Vè− UèÐv Ä ý¬ Ó 11 P v Ã≠ © ä ÔŒ È È Š ü ≈ t ¸ Ôý œ b π ä © ä ≈ ł Ð ¬ ŠvP£ð .¢ ¢ T³ èÅŠ≈P¢èv ¢ ¢ üšØ òËä ê ¬ üŠ√ m √YUè− üŁ± ïC©èåŒU òÓÐ Šv ≈ ü©ò≤U@¢P ê¢ Vè Uè .¢ ¢dè ® P Š ŠvP ä − Ðv Ôý šØ å √ √ t ≈ t √ Ã ä ’≈ Èð † ä ä Ã≠ ©cP , èåł∞ üð√ d`P 12 .èåý≈ ¢üšØ ¢ ^èÐâ≠ Ä øèâ≥èv ¢ ¢ È ˛ƒè ® ”Öý≥ ¢ bü´ ≠ ¢ ¢ üªîn £ð¬ ¢èå® ä û È ø ü ô é È È √ ä` Ä øèâ≥ ¢ ¢ YUè− üý√ üý√ ïC©Ä Ł± ? èŠv@¢©dîä P üý√ ½ ø`U † ä Ã≠ © È t † P ¯C v † Š (24-15:14èuü≠) a Ãü©¢ ^P ³ œ .°Š¯šl òN ® °’ð °Š¯ ä≈ Q üð√ b`Ž ü≥ïäv Ä PüŁ± ˛ ä √ °Šâ≠ Ó d³ ≈ è− t d © ä ’® ø ¢ ¢ ¢ bü´ ≠ ü©b`Ž Š˜Cł îä ł £— ¢ üŠ√ È ü ˚ ± â± ŠvU ä √fîä èÐv ˚˜ð •ý≈èšl ¢Hè ® ø b`£©ä√ îä ł ¢ Vè− UèÐv Ä ý¬ 13 .èŠvU v Šv œ P ¢ t ü â± ä t ¸ √ òšÆè− UèÐv ˛©³ èÅæ@Î 2 .èŠâ©SèŇýtPèibü”ŠâÞÅý ¢ t b P ¯ ¯ ≈ Ã≠ È 22R≠ bè Ł £ð¬ ïC— ^P .`U êåð≈ °Š¯n c˚˜yîä P ü© ^P £© ˛©½ üªU˛©YUè− ˛©¢ ¢PüŁ± ¢ ïÐvè− ≥¢ Vè− UèÐv ¢P ê ü ∞ Łm â¯ äŠ Š v a t þ¯v ä ¬ ÈŠ Ð Èð Ø á ø t Â√ ŠvP š Š .°Š¯šl ¢dùŠ¯ð ü©büýÈä PU¢PìýЯn °Š¯n úŠÈ≠è|ý Ø š v ¬ ä¬ â Èð √ ü b b ü ä¬ ä t ü©bü´ ≠ ³ P ü© `£©ä√ ¢P ¢ Vè− UèÐv ^H 3 .c£©YdèŠâý Èð √ P ¬ ◊˯ ³ Šâ≠ïÐâÁýä n °œ°Š¯šl üªîn R≠ ¢ ½ ’Ð≈ üý√ °Š¯n ½ üªUbèšl Î ü ø † a 14 ° œ ¢ èŠâ´èŠâ©üªîn ¢ ¢ YUè− °Š¯ ä˱ èŁÄËÔÐ≈ ¢ ¢ ¢ìÐv â≠ šØ V` ³ Š È Ã ≠ © t Ł Š Ã È ≠ © ä √ Í.°Š¯šl òšÆ ¢ ¢ üý√ UP˙ºP äH ä´ ± Èł È ÃšØ È ä≈ è üšØ ê − °Š¯n ½ üªU R≠ .¢èłm °Š¯ v Šv˚¥ a ü ä
  • 42. 42 34-15:22 òýNË≥ √ à ◊− t P à P ä ò æd`P ¢èŁm˙≤ ôÁ Vî− ò≤U@˛ƒü©£´ è ®¢ M æü≥ ! èu@cPÎ.è ® √ P ¦ −ü©˛©³ Š¬îÃèu YUü’Š îä ł ¢U Ä Š ˙º ü©üŠ√ ùµ ° v ≈ â± ä ¬ ¸¬ ÈŠ à ÃYUè− ¢ ½ düª ˛ƒèåÐ≈ èi ^P Ä ý¬ ,üšØ ïäv UT`P ˛ƒü© ˛© ^H tø a ¸ P (26-20:20èuü≠ ;17-13:12ù¡˙≤) ≈ ¢ ¢ ˛ƒè ≈ ¢üšØ c˙≤ ¢ ³ PH˙Ôð≈ .c£© è dcUóŠË”Öý üŠ√ bè ∞ ¢ í|ä ¢ bè `ò‰Š√˙ºÄ ý¬ 15..büšØPîŠâð ¢ Ã≠ © à åÐ Ã ¬ NÐ È √ ÷ ł √ ø b šl Ł ô √ ø šl È ¸ ≈ ý Ôý Ø ä √ ≈ š √ t ð Ô Ã a √ à ý’® r˙≤ îÖÐ√ ¢ ¢ üšØ YUè− ì ≈ .¢ ˛ƒèåÐ≈ ½ èt ^èðv cdèÅšÆ 25 ¢üšØ ¢ ö”Á ü© üŠ√ ïC© ¢ ¢d èâЬ ¢ü›äÈ≥ V` .èåý≈ © ä È Ð Ã © P È ≈ NÐ≈ © P˛ƒèåÐ≈ ¢ ^HYüŠÈЬ ˛©^H¢ ^I.¢ °Š¯ ä≈ ¢ ¢ ^H .èŠâ´ •ł◊®¢ ¢ ¢U Ä Š ˙º ü©üŠ√ ¢ büŠ¯áŠ√˙º 16 .°Š¯kž œ P Ã≠ P Ôý ÷ ł Ã≠ © ä ¬ ¸¬ È ÈŠ √ ä £ðvW˙π òæP .èŠâ´˙≤ òÓÐ ≈ ˛ƒè ≈ P˚¥`U Ä ý¬ 2 6 .òÃË´Yž üÔł∞ ¢ d`P è ©ï P`d ü©b`dè `˚˜ð •◊®¢P ¢ bü’ä≈P .è ËÔÐ≈ ü©bü´ ≠ à åÐ d © Ȭ √ ¸ Šâ äv i Šv ł äð ä ŁÄŠ üb ô È ≈ ˛ƒè ≈ aè Xè ý ò¿è W˙πòæPòÓÐ≈ ˛ƒè ≈ P˚˝Š¯ý ¢ bü´ ≠ ³ PI .¢ ¢ V`£´ò≤è büŠ√U`˚˜šl üŁ± ü©bü´ ≠ × ·Ð√³ PH27 .¢ òÓÐ Ã åÐ ½ t Å≈ Ðv à åÐ v ä √ ü b Ôý ø ≈ Š üô v ä æ v − ˜ä ý√ ¯šl ýä ƽ èt ³ PH ³ œ 28 .òÃË´ òÓÐ≈ ½ düª V` £Á @TèÐv îÖÐ√ ¢ XèÅý ¢èŁm óšÆ .¢ ôÁ dPU˚ èn˙ºü ïC©°Š ¢èŁm óš !èu@a b ° Šâ≠ ˙≤ a ±P © ≈ ýä Ȭ Ø š ◊ РȬ PcPÎ.è ®Ä Ł± ïC©èåł∞ üð√ ¢ bü’ä≈PÄ ý¬.˛©YUè− ¢ ^Pò ä† √ ä ¸ tø ÓÐ≈ ¢ büŠÈÃèåÐ≈ üý√ .¢ èŠvU óŠË”Öý ˛©û± üý√ °Š¯n cdèÐv¢ VPd ˛©PîÁ ïC© °Š¯šl √ ¬ šØ √ © m¢ì ®YüŠÈЬ ˛©ù©½ düª V` üý√ ¢ büšØ Vîä Ž VdèÐv`U £©˙≤ V`√à a ´ vd .°Š¯šl ¢üµ èŠâ©°Š¯n cdèÐv c˚˜ý R≠ £— ïC©šØ °Š¯ ä≈ VUŽ ºüÁ ȱ ýł Š v ü ŠvU ¢ ˙ ± Í.˛´ ˚lèq SèŠâÁ èâðPüý√ ùð√P 17 .°Š¯šl Y`èá≥¢ c˚˜ý ³ èáä P Ä ø š ± ä¬ H Ã≠ È Šv b √ † ∂ Ø æ r ä H^P¢ èåŁ÷ÿ ö”Á üŁ± ¢ óý≈ ïC©Îè ® ø ³ P¢ üŠ√ 29 š √ ¢b ä √ Í.ö”Á èŠv ¢ ñŠ èâŠUèiSü›◊≤ ü©˚ıŠÈ¡ ïC©.£© r Ø š Ë◊ ä ¬ ý≈ Ø HèŠâ©°Š¬£Š¬£◊ý ^îN ≥ ïC©¢ Xü”Ö≥ °Š¯ ä≈ ïŠv °Š¯ ÿ ïC©¢ ïŠv ïŁm` ˛© ïŁm` ^P .èŠâ´³ èŁm ü©YdèŠâN ` YdèN≥ ˛©bü´ ≠ ³ P üŠ√ 18 ≈ à šØ š b ª | üb°Š¯ H r Ô÷H ≤ ä≈ óý≈ °Š¯n cdèÐ ¢ ½ ¿è ` ½ dîu ˛©PîH d`P .°Š¯šl òýË’® ˛©¢è ä åð≈ °Š¯n òfi”Á ¢ üšØ dè èŠ d óý≈ ïC©è ®¢ bPH¢ ^P¢ H v © ¸q a m Á √ ä ᯠŁ iv ø ³ ä √ øV` üý√ ¢ °Š¯Ãèðv ˛´ ä I VdèÐv`U Ä Ł± U˙≤ d`P °Š¯ýdüª 30 .¢èŁm ê TP` ¢èŁm èŠvU °Š¯n Sü›◊ ´ v îvŽ v Ȭ ýä ≤ 19 ? üšØ ¢£©¦ − ü©büŠÈ©óý≈ ý ùµ H d † ŠvP ä √ √ ≤ HW˙π ˛©büý¯− ˙º °Š¯n ³ èÅæ@†ø V` ¢ °Š¬£©ïäv YUè− (VdèÐv`U) t b PÄ ´ t v ŠvP ä√ ü ¸ ` ý Ô÷ C t .èŠvèâЬ ¢P ïNœ èiYîä èłm ê¢ bü´ ≠ Ä ý¬ Í.à èâЬ ¢ ïNœ ý ø Ct Łû”Ö ý≥ ¢ ˛´ ä I VdèÐv`U ˛©bü´ ≠ ¢üšØ c˙≤ 31 .¢ büšØ È ø îvŽ d ü Ã√ ´ ¢ £Š¬ü›ý√ ˛©ùI £ð¬ ¢ ïC©Î èåł∞ üð√ ¢ ³ PH¢ ^H¸ý¬ 20 šØ © Nt œ ø b ä √ PÄXèšl£Ð¬P°Š¯n èyžð¬ °Š¯ £ ä≈ °Š¯n b`£Š¬£◊ý ¢ óý≈ èŠ ©32 .ïC©è ®¢PîH ≈ä H √ √ m ä Á Í?¢ Xèv èiù©d`P Ø ä š â√ä ý≈ è ©*büšØ Pî òÓÐ≈ è Ä üÁ·Š√ d`P Pî è _è ∂P , büšØ Pî è d`P £Š¬ü›ý√ ˛©˚ıŠÈ¡ üý√ V` ï ©Î è U aPüŁ± ¢ bü´ ≠ ˙Ôð≈ 21¢ ó ŠâH √ ä H ia m Á m Á Hi Ä m Á Hi C Šv Ä üb`îä Ž PîH üý√ ¢ ½ èÐv ò‘Š £´ C©è ® Ø èyžð¬ ïäv ü©½ èÐv ^P vd Á Ø a ≈ Pï d`P?¢ £ m š š a Ø ä Í.¢ Xèvè|øP š Í.èib`UH≤ïC©ïäv ¢ PîH èi `UcU ü©˚ıŠÈ¡ Ž Š˜Cł ˛©˚ıŠÈ¡ ïC©Î è ®¢ ³ PH¢ üŠ√ Ä ý¬P ˙ šØ Ám ˚± ø b ä √ ¸ √ ýdî− − `³ P˚˜C± £ð¬ óŠË”Ö ˛©^Püý√ èâøïŠv ¢ bü´ ≠ Ä Ł± 33 áø b Š ä ä √ ü† Á šØ Í.`UcUü©PîH ¢èiPîHüŁ±d`P m m Á ô È .¢ üšØ aŠ ü ≠ ȯ äät à ½ ˚˜C± R≠ V` ¢P` ¢ ü©büý√èÐv ˛ƒ üšØ ò‘®˛©üŠ√ 22 ô ”m ø .¢ ¢ ¢ bèšl`£©üšØ VUŽ È ł d ? èáä ü©óŒ ³ Š¬£ý óšÆP ˛ƒè ýËä P √ m° ¬ à ¬ (28-25:10èuü≠ ;34-28:12ù¡˙≤) ¦ − ü©˛©büŠÈ¡`îp îä ł ¢£©£œø üŠ√ ùµ â± ä√ n¢ ø a ä¬ ä¢ Ä PüŁ± ¢P ¢ üŠ√ ïC©èâø ¢ büŠ√˙º Ä Ł± 34 Èð √ (40-27:20èuü≠ ;27-18:12ù¡˙≤) ä ä √ † ∞õŸŁ •ý≈èt ê ¿`îp Ä ø V`üý√ .¢ èŠvUP£©^ü≥èÁ ü©büŠÈ¡`îp ŠvPò † Ø š ¦ m büŠÈ¡`îp ) Î ¢ @^èðv ¢ üŠ√ ò¿`îp îä ł ³ U òæH 23 √ à P © â± b P ¯ ä≈ PîŠâð VdèÐv`U îÖÐ√ ¢¢˙≤ ôÁ− òÓÐ≈ ˛ƒü©ïC©¢ ³ èÅŠ≈P èi °Š ¬ © ä √ ◊æ à šØ b 6:3³ `£H büšH PîH ˇ °Š¯n W Á Ø Á ± m √ ä ¢ bü’ä≈P 24.èŠâ©SPüµ ¢ üŠ√ ¢ büŠÈ¡`îp .èvýüšØ ø √ ä
  • 43. 11:23-35:22 òýNË≥ 43SPüµ ¢ ¢ ¢U ¸Š ˙º ü©üŠ√ ¢ ³ U ^H ¢ òæI .è|ø Ã≠ © ä ¬ Ä ¬ È ÈŠ ø b P Ã≠ P È È® ê TP` ¢d ½ dè ≤ ½ ’Ð≈ °Š¯n M æ ü≥ †·Š√˚− 3 5 .¢ üšØ ŠvP ä Ô a † ò ½ ¥ √ à .è|ø £©ïäv †Ÿš ½ Æ ˛ƒ ü©˛©¢£© Î è ®¢ ò‰Š√˙º 36 ïC©èåł∞ üð√¢ ¢ ¢ènŽ P@ü©üŠ√ ò‰Š√˙º à √ ä √ ä Ã≠ © ä d È √ Ø √ Í?¢ èáä ü©ó Œ PžÐ¬ ¢ Ä ø °Š¯n ½ Š düý√ Uè øHcP m £ ø † ¸¬ š âP ý ˛©îŠâÁä ý £ð¬ ³ Š¬îÃèu ò˚؎ n ¢ üŠ√ Ȭ ° v Ð î ä √ ©½ ÐN◊≤ ¢ PîH îä `PîÁ ¢Pü©•Ł◊ý ÎïC©è ® ä üŠ√37 èv£ †È ä ø Á v m ä¬ m Èð ≈ ¢√(47-45:20;52-37:11èuü≠ ;40-38:12ù¡˙≤) üý√ d`P ¢ ³ èŁm ` SI ¢P üý√ d`P ¢ ˛ƒP˚ˆ™˛©SI ¢P üý√ .¢èłm ø b U äð È ¬ ø à U ä ¬ H ÃØ Èð Èš^P d`P ¢ bü´ ≠ UüŁ±ü≥ bèšl` ¢ üŠ√ Ä ý¬ ø ü √ ä ¸ óŒ ³ Š¬£ý óšÆP d`P ì ð ò‘Š 38.* èâšØèłm ü©^P ¢  ènU ¢P m° ¬ ≈ ≈ ä ø Ȭ äð NÖ≥ “d`P ½ ·Š√˚− ³ ŠIÅ Î2 .è ®¢ b`U£I è− ¢ † ¥ °¯ ø ´t © 23 Ø üý√ .¢ óš š š ÆP òÆ W˙π ˛©óŒ ¢ ¢ òÓÐ≈ óŒ P˚¥`U 39 .¢ m © ”≈ ð m Ø š.? ¢èŠâ©M æü≥ ½ ·Š√˚− ïC©¢ ¢ •Ł◊H ïC©¢ û±ü© ¯áŠ√˙º Ø ò † ¥ ’® ø ý Ø š ≈ š büŠ .*¢ ý †È Ø èv£©½ ÐN◊≤ ¢ UüH èኯŁ £©½ ÐN◊≤ W˙πòæH¢ b`˚¥`U š ø Á m †È ± P ø ‘® ©³ PHd`P.¢èłm èv üšØ dPŽ ´½ ªèqPèi³ PHü©óý≈ ¢ ïŁm`^P3ò ˛b È ÃšØ ä £† b Hø ¯Ðvèâ©XèÅý ˛©büŠÈЯä d`P °Š¯ý·Š√˚− XèÅý ïC©èŠvU aPüŁ± d`P 40 °Š ý ≈ v â ¥ ≈ Ä ≠ .¢è è £©íÅ∫ £ð¬ büý√è ˛ƒ üšØ ≥ ¢ ½ è è P`UòšÆ³ P˛©Y`˚˜ð bèŠâ´ ä Ž ˛©³ PH ³ œ ÃØ łm v Šv îvd b ° Šâ Èš ä Ðv à ͰŠ¯šl ¢ üšØ ¢ dîä P¢PòäË· © a n |± √ à Ã≠ v ä ð È È¬ b ∫°Š¯ýèÐv üŁ± ¢ óý≈ V`.°Š¯šl °Š¯ ä≈ ïävüŸä≈ `íÅ íÐvèu ¢ ¢ ¢èŁm v ø H Ã≠ © ä È √ ∫ ±ü©b`˚¥`U üý√ V` 4 .¢£©°Š¯ ä≈ íÅ UüÁ V` £ð¬ ^H °Š¯šl ¢ √ ý P ý’® È SPüµ PüšØ èŠâ©¢ büŠ¯áŠ√˙º èiüŠ√ ø ü b Ã≠ © ä È √ ∫bü´ ≠ ³ P¢ ¢ ¢£©íÅ £ð¬ ³ PH£©cU½ ènè|±P³ Š¬£ý í|−≥ b a ° ¬  (44-41:20èuü≠ ;37-35:12ù¡˙≤) Ôý à P ≈ √ ∞ê ò‰©ø °Š¯n ½ ènè|±P ³ PH UüÁ Id`P .°Š¯šl ¢£©òýËøU£Ð¬Ž £ð¬ ŠvP ¢ a b ± √ ý d ³ PH¢ üŠ√ ¢ ¢ @£©üšØ õŸŁ •ý≈èt êïCœ ò‰Š√˙º 41 b ä √ ŠvP Ð⣱ ∫ ÓÐ≈ ¬ © Ë ≥ .¢£©°Š¯ ä≈ ¦ −ü©˛©¢£©íÅ ò £ð √ ý ùµ √ ä ? ¢ SèŠâÁ èŠâ©Pdè ÿý≈ °Š¯n cdèÐv ¢ ñŠ Î42 .èŠâ©SPüµ ¢ Ø š ± H ø ý È ÔN ø ∞°Š¯šl ¢£©¢ ^P Xèi¢P ¢ îÉÁ≥ ê]˚∆ V` Î 5 √ Ã≠ ł ŠvP Í?¢ èâŠÐv èiù©V` d`P Ø þ¯ šbèŠâ”ŠâÔ ý≈ ˛©cž ÿł ¢ ó‰¡ Zè V`°Š¯åŒUü©³ PR≠ c˚¥`U ïC© ˙∞ © Šv b ü ËÂ≥ Îï ©è UÄ PüŁ± ¢ büŠ¯áŠ√˙º Í.¢ èâŠÐv èiUà PUñŠ C Šv a ä šØ þ¯ ` √ m Á³ PV`d`P.°Š¯šl ¢ fîä èÐv V`ü©³ Ł± °Š¯šl ¢üšØ ¢ È È¯ ýŠk v √ ý Ô N d¢∂ °Š¯nùŁ± ¢ òšÆ è Š√P£´ C©Îè ∞ üð√ ¢ büŠ¯áŠ√˙º¢ üŠ√ Ä ý¬ 43 ® ‚Š ◊ šØb ° á Pï åł ø √ ä ¸¢èå® ©bü´ ≠ .°Š¯šl ¢èŁm ¢ üšØ ¢èyžÐ¬ ü©óŁ © √ ä Uü ü √ √ ý à √ ý £ ÷∞ ¢ büŠÈ”ŠâÔý≈ W`H ^î ≥ ¢ Uà PU ? Pdè büŠÈ©£©ï ®î `Pî ü©^P ¢ Uà PU üý√ d à ä ` √ √ ä ` ð√ |H v m ä Á ÈŸ¨ d ¡¢Pü”t ¢ VUèŠvŽ d`P ü©bü©− üð√ ˛©ó‰ ZèÁ ¢P V` ¢ ¢ √ ý Ð èt m ä¬ Èð Ã≠ © È .¢ è ®Šv ¢ Uà PU.èåý≈ èŠâ©½ èÐv ¢ ½ N ¡˛© Ø ï ä ` š √ a ø aü H°Š ¯n büý√üªU ˛©¢è宽 ·Š√˚− ³ Š¯Å“Ö≥ d`P ò‰Š√˙º V` 6 .°Š¯šl √ † ¥° ä äÔ È þ¯Ðv £ð¬ bü’– Zü›Á≤ d`PZè ½ ’Ð≈ °Š¯n büšØè Uè ª YUü’Š ËŠ ◊ Ä ä¬èŁm òäËšØPUc˚˜C≥ è ® ©îä `PîH c˚˜C≥ ¢îä `PîÁ 44¢ Łm Á† m }ý Ðâ √ ≈ ¸ Š ü v Á m Š ä v m √ à £ a˙ ø˛ƒèyžÐ¬ `½ Ž ∫¢ bü´ ≠ V`ïC—˛©b`dPŽ èÐv 7 .°Š¯šl ¢£©èNä Ÿý≈˛© ü Łm d √ ý â bà èðv c˚˜ý ü©büäÈŸ− U c˚˜ý °Š¯n ïCœ üšØd ¢ Ðv ` Šv æ Šv Ð⣱ Ôþ¯ ËŠ © ä √ Ö≥ ø¢ ¢Pü” ®ó“N VU ¢ bü´ ≠ d`P .°Š¯šl ¢£©`Ž d@˛©¢èðv ü √ ý dP ä √ .èjb`£©Püµd`íŠ ≠Ž ¢ â U ”ý v √ ý N ýË≥ .°Š¯šl ¢ üšØ òäËŸ 1 : 1 10düÐ√Žd ý≈ ï ©¢ ^P.`£©ï î Âð√ ü©¢Pü” ® NÖ≥ óý≈ ³ œÎ 8 H Ã≠ “ H° Šâ≠ ≥√Ä øó C Ȇ äv ä â √ ä ó a šØ ð ø ä © v Á Ë ä ` ½ dü∑ ò‰Š√P .¢ Pdè|√ ¢ Xèv ¢ îä `PîH ü©ñŠ ¢ Uà PU 45 m9 .¢ ó“NÖ≥ òÆ êèiÄ ø óý≈ d`P üšØ °Š¯äâ’Ð≈ d`P ˛ƒèåÐ≈ °Š¯n ùð√@ üŠ√ 46 Í. ¢ èâŠÐv èiUÃ`PU V` ïC©¢ èâœüšØ ³ œ≤ W˙πù©°Š¯n Ø š š ŠvP † H à P Ø þ¯ š Ø ýt °Å š ≤ÈÄ ø óý≈ ïC©¢ ^P.`dè|√ ½ ≥ £©ï ® èÐv ü©ò‰©óý≈ °Š¯n èŠâä U ^P üšØ ïäv ³ œ ¢ ¢ ò‰©¢ °Š¯n büŠ¯áŠ√˙ºèâŠUÄ PüŁ± èiSPüµ ¢† H Ã≠ È ð† a ¼ H ¬ ° Å Ã≠ © ø ä¬ a ©òÓÐ≈ UèâøPóý≈ d`P10 .¢ °Š¯n ³ èÅæ@V`d`P.¢ ¼ èÐv òÆ êèi ý H šØ b P šØ a š ŠvP 5:6eèâ−ýtIèâšØèłm ˇ •Ł◊H ä ¯ P ä ≈ ýê 1 1 .¢ UèâøH òšÆ ñŠ ËÂ≥ Pdè ÿý≈ ]˚∆ ï ©¢ ^I Ã ì ®ï ŠvP šØ ý P H C Ã≠ P ` äv È ≤ 5:6dèÐâ±P ¢èv£©½ ÐN◊ ˇ üý√ šØ ý †È
  • 44. 44 27-12:23 òýNË≥ ¡ ± æ √ − ä¢ ó‰ £ð¬ Ž Š˜Cł ˛©dŽ ä ˛≠P`¢èŁm ˛ƒèðv £ð¬ Vèj³ èÐv˙¿˛ƒ ü©£´ ¢ ³ èŠâ≥dU cdè ÿý≈ òÆ ôÁ TP` ¢£©½ ≥îÁ Ydè ÿý≈ W˙π ˛©XUèÁ ≠ ˚ îv ä à √ b à Pd`P šØ b š ◊ † m m ý≈ .üšØ¢î P óý≈ 19 .¢è òÆ è £©Pdüð√ ü©^P ï ©üšØ ¢ üý√ TP`¢£©düN ý√ õΩdP`M “rP¢ b`˚¥`Uü©UüÁ 12 .¢ ò≤U@PžÐ¬ H … Hó v ä ÃšØ łm š v È ä C ý’® È √ ä › ò ø ± šØ P£ îv Ø ÆP Ž Š˜Cł ò‰ä ü©.¢ÿæ °Š¯ ä≈ •◊® ½ Ž ∫è V` è ¢è ˚˜à± d`P ˚˜Å®ü©¢P üŁ± d`P .è ¢è è è H°Š¯n dŽ ä ? Vèj³ èÐv˙¿ èŠv dŽ ä ? ¢ óš ˚ ± √ ýÔ÷ ÈŁ ä¬ îv b š ł a˙ Ðv j ä Łm Š√ ý Èð j à Łm Šv |ÔŁ∞ √ ø b Ø ýVèj³ èÐv˙¿¢ ïŁm`^P.¢ ïŁm`˛©Vèj³ èÐv˙¿¢ ˛ƒ üšØ PîŠâð ˛©ðv b ø š ¬ è .èj¢èŁm èŠvUèâЬ (ïýâΩèŠv ò¿£ý` èłÄ≈`P) √ Ã ä ¬ ä ¡ ª N≥ “èŠvü´üý√ ¢ èvèå®ó‰ ˛©Vèj³ èÐv˙¿ ˛ƒü©£´ 20 .¢ óŠËfl òÆ cdè ÿý≈ ïŠv !büŠ¯áŠ√˙º cP d`P ½ ·Š√˚− ³ Š¯I Ö cP Î 13 šØ ý b à P šØ š † ¥° Åä Šk ¡¢ ó‰ ˛©^P¢ èåNd•ł◊® ± ¢ ¢ dŽ ä ˛©£ð¬ ^Pd`PVèj³ èÐv˙¿È¯ šØ ® üŁ Ã≠ © îv È b ½ šØè− UèÐv ˛©³ èÅæ@¢ ¢ bü´ ≠ óý≈ .üšØ ûΩèâH óý≈ .¢ P£ÐH¢ †t b P Ã≠ © È ü ä≥ H šØ ¬ Ã≠ Èd`P¢ èŁm£I °Š¯n ½ ÊŠÈÁ± TP`¢ Vîr`£ð¬ èŁm£´21.¢ £Ð¬P£Ð¬ ¢ íI PU UüH ó © ´ † ä ¯k ÈŠ Ø š © m ± Á Á ý≈ .üšØ ¢£©U`î ≥ ü©¢Pd ¢ ¢üšØ íÁ PU °Š¯n H √ ý ¯ ýt © ä √ m á ¡üŁ± 22 .èjüšØ ]UP˚˜C≥ ¢ ¢èå®ó‰ £ð¬`P ¢ °Š¯Cœ¢ ^P ˛©¢üšØ íÁ PUüŁ± èŠvUQ ÓÐ≈ ü©bü´ ≠ ³ PH¢ óý≈ d`P,¢üšØ°Š¯ ä≈ ý © ä √ © n © √ ä m `dò üb ä H à √ √¢ ŠÐv £ð¬ ¦ ˙∫ ^P d`P ¦ ˙∫ ¢ PîH üý√ ¢ èvèå®ó‰ ˛© ³ èÅæP@ büŠ¯áŠ√˙ºd`P½ ·Š√˚− ³ ŠIN Ö cP) *14 .°Š¯šl ¢d£©¦ −ü© ä Ôþ¯ ^ ÈË ¡ “≥ ^ © Á š