1                Ÿl˜i                 ø     ElAk˜ieÀR ŒrMBM            sE—...
Ÿl˜i 1:27-2:23 ø                   2vkeLy…M avÄ BriÆM. ecRu«M vlu«       ŽedÀ EtA“˜iÇ ŒŠi. 9yEhA...
3             Ÿl˜i 2:24-3:23                                 ø 24  atinAlA...
Ÿl˜i 3:24-4:23 ø                      4puRÏ EpA›vAÀ niÄbÓitnAy ŒdA             kyIÀ pR’...
5             Ÿl˜i 4:24-6:6                                       øviÀ....
Ÿl˜i 6:7-7:20 ø                  6yEhAvy…ew Xdy˜iÇ d…+KkArNmAyi.       nl m½xYnAeN•H {AnRiy…Ý. a...
7           Ÿl˜i 7:21-9:9                                  øepAŠm…™ mlEyŠAL@M ö...
Ÿl˜i 9:10-10:15 ø                 8               10yAL@kELAw…M o¯ ŸwÛwiy…ìAÆÝ. ep     ...
9         Ÿl˜i 10:16-11:24                               øhitY¯ew pitAvAy Eh˜ieÀRy…...
Ÿl˜i 11:25-12:20 ø                10               25E–AÅ puÒnAy EtrhH piRÝ. Etr     ...
11          Ÿl˜i 13:1-14:10                             ø             ...
Ÿl˜i 14:11-15:11 ø                12 11  esAEdAMkA¯ewy…M egAEmArŠA¯     vAERA EpAluM {AÀ eekvzM vyH...
13         Ÿl˜i 15:12-16:16                             ø              ...
Ÿl˜i 17:1-18:1 ø                    14E–AÅ aéAminH q¿p˜ARu vyÈA              yishAŠ-vAg...
15                 Ÿl˜i 18:2-28                                   øoAÆ ...
Ÿl˜i 18:29-19:16 ø                16 yEhAv pR’u, þnAÇ–˜Éu nItimA     viw…k. {ÍÅŠv¯mAyi eelMgikmAyiãAe...
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Malayalam bible old testament
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Malayalam bible old testament

918
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
918
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Malayalam bible old testament

 1. 1. 1 Ÿl˜i ø ElAk˜ieÀR ŒrMBM sE—LnÍL@ew ŒrMBe˜ ›RiŠA½™ èEtYk awyALÍLAy…M ŸpEyAgiŠe“. ŒdY divsM-èkAzM divsÍL@M vÄxÍL@M ›RiŠA½M av ŸpEyAgiŠe“. 15®miyiEãÇ èkAzM ecA1eedvM ŒkAzvuM ®miy…M s]xHwic•@. 2 ŒdiyiÇ ®mi pUÄÌmAy…M ³nYmAyi¯Ý. atiEãÇ oÝmilÂAyi¯Ý. sm…á riy…vAÀ av ŒkAzvitAn˜ilAyiri Še“.ÿ aÍen sMBvic•@. 16˜i½ mIet ö¯“um†w…ky…M eedv˜ieÀR aÍen eedvM rìu vliy EjYAtiSŒ´AvH jl˜i½ mIEt cliÆky…M kÅ s]xwic•@. avyiÇ vlutien pkli HecyHti¯Ý. 3 aE–AÅ eedvM kløic•@, eÀR BrNM Žlic@. ecRiy EjYAtiÈien ø •þèkAzM ŸìAke“!ÿ Ÿwen èkAzM tiL rAÒiy…ew BrNvuM Žløic•@. n•ÒÍeLÍi. 4 eedvM èkAzM kA¹ky…M atH y…M eedvM s]xHwic•@. 17®miy…ewEmÇ tiLne••Riy…ky…M ecy H t …. anÙrM ÍAÀ eedvM öQ evLic•ÍeL ŒkAzÏeedvM èkAze˜ ö¯“iÇniÝM EvÄ ÐApic• @ . 18 rApklukeL BriŠAnAyitiric • @ . 5èkAz˜i½ þpkÇÿ qÝM eedvM avey ŒkAzÏ ÐApic•@. Œö¯“i½ þrAÒiÿ qÝM eedvM Epri“u. EjYAtiSkÅ ö¯“ieny…M evLic•e˜y…M sÓYy…M èBAtvumAyi. ötAyi¯Ý EvÄtiric•@. a« nlÂtAeNÝ eedvMŒdY divsM. kìu. 19 sÓYy…M pie• èBAtvumAyi. atA rìAM divsM-ŒkAzM yi¯Ý nAlAM divsM. 6 þev™e˜ rìAyi˜iriÆ• vAy…*ŸìAke“!ÿ qÝ eedvM «wÄÝ kløic•@. aÉAM divsM-m/YvuM p•ikL@M7 20 aÍenyvÀ vAy…vien s]xHwic•H jl anÙrM eedvM kløic•@, þev™˜iÇe˜ EvÄtiric@. jlM vAy…vi½ m…kLiluM • aEnkM jIvjAlÍL@ìAke“. ®miÆEmÇtAe}y…mAyi tiri’u. 8 aÙrI•e˜ vAy…viÇ pRÝ nwŠAÀ p•ikL@m…eedvM þŒkAzMÿ qÝ viLic•@. ìAke“.ÿ 21aÍen eedvM vliy kwÇ sÓYy…M pie• èBAtvumAyi. atA jIvikeL s]xHwic•@.sm…á˜iÇ cliÆyi¯Ý rìAM divsM. • qlÂA˜rM jIvjÚŠeLy…M eedvM s ] x H w ic • @ . ŒkAzÏ pRÝnwÆ• m†•AM divsM-vrì kry…M qlÂA˜rM p•ikeLy…M eedvM s]xwic•@. H ssYÍL@M a« nlÂetÝ eedvM kìu. 9 22 anÙrM eedvM kløic•@, þŒkAz˜i½ Œ jIvikeL eedvM a½#hic • @ .kI}ilu™ jlM oriw˜H o¯mic@ œwi vrì • aEnkM ›’uÍeL s]xwic•H sm…áÍÅ Hkry…ìAke“!ÿ a« sMBvic•@. 10vrì niRyHŠAÀ eedvM avErAw… kløic•@. œw…krey þ®miÿ qÝM o•ic@ œwiy jle˜ • tÇ p•ikeL s]xHwiŠAÀ eedvM krþkwÇÿqÝM eedvM viLic•@. a« nl yiel p•ikELAw…M kløic•@. 23et•H avÀ kìu. sÓYy…M pie• èBAtvumAyi. 11 pi•IwH eedvM kløic•@, þ®mi pulÂien aÉAM divsM aÍenyAyi¯Ý.y…M DAnYec•wikeLy…M Plv]•ÍeLy…MvLĘe“. oAErA ecwiy…M attieÀR trM ŒRAM divsM-krjIvikL@M m½xY¯M 24vi˜H ŸÇ–Adi–iŠe“. öQ ecwikÅ ®mi anÙrM eedvM kløic•@, þplyinMyiÇ vLre“.ÿ a« sMBvic@. 12®mi pulÂ@M • jIvjAlÍeL ®mi ŸløAdi–iŠe“. viviDAnYec•wikL@M m…L–ic•@. viÏkELAw… DyinM m]gÍL@ìAke“. vlu«M ecRu«œwiy kAyHkL@™ v]•ÍL@M vLĘi. mAy m]gÍL@M ö}jÚŠL@M ŸìAke“. öQqlÂA ecwiy…M atAtieÀR viÏkeL m]gÍeLlÂAM œw…tÇ m]gÍeL s]xHwiŠs]xHwic•@. a«M nlÂetÝ eedvM kìu. e“.ÿ aÍeneylÂAM sMBviÆky…M ec13 sÓYyAyi, èBAtvumAyi. atAyi yHt…. 25aÍen eedvM qlÂA˜rM m]gÍ¯Ý m†•AM divsM. eLy…M s]xHwic•@. kA“@m]gÍeLy…M vLÄ Ï m]gÍeLy…M qlÂAviD ecRu ö}jÚ nAlAM divsM-sUrY cÑ ŠeLy…M eedvM s]xHwic•@. a« nlÂtH n•ÒÍÅ qÝ eedvM kìu. 14 26 eedvM klic@, þŒkAz˜u èkAzÍ ø • anÙrM eedvM kløic•@, þöni nm…ÆL@ìAke“. av pkluM rAvuM t—iÇ EvÄ m½xYen sxwiŠAM. n—…ew te• pkÄ ] HpiriŠe“. öQ èkAzÍeL vizixHw –Ayi“H nm…Æ m½xYen s]xHwiŠAM. m½ xYÄ ne—E–AelyAyiriŠNM. kwlielvAy… qéAy vAŠin H þtAlMÿ qE•A m…}uvÀ m/YÍeLy…M ŒkAz˜iel pRþtA}ikÆwMÿ qE•A aÄØM vrAM.
 2. 2. Ÿl˜i 1:27-2:23 ø 2vkeLy…M avÄ BriÆM. ecRu«M vlu« ŽedÀ EtA“˜iÇ ŒŠi. 9yEhAvyAymAy qlÂA m]gÍeLy…M ö}jÚŠeLy…M eedvM mEnAhrmAy qlÂA mrÍeLy…MavÄ BriÆM.ÿ B•N˜i½ ekA™Avu• ql  A mrÍ 27 atinAÇ eedvM teÀR CAyyiÇ eLy…M Œ EtA“˜iÇ vLĘi. EtA“m½xYer s]xHwic•@. teÀR te• pkÄ ˜ieÀR nw…viÇ yEhAvyAy eedvM–Ayi eedvM m½xYer s]xHwic•@. Œ¹M jIveÀR v]•vuM nãtiãkeL–·iy…™epÎmAyi“ANH eedvM aver s]xHwi aRivieÀR v]•vuM s]xHwic•@.c•t. 28eedvM aver a½#hic@. eedvM 10 H • ŽedniÇniÝM o}ukiy o¯ ndi ŒavErAw… kløic•@, þœw…tÇ ›“ikL@ìA EtA“˜iÇ jlM pkÄÝ. pi•IwH atHke“. ®miey niRc•H atieÀR niy× nAlu ecRiy ndikLAyi EvÄpiri’u. 11NM Že·w…Æk. kwliel m/YÍL@ewEm ŒdYe˜ eekv}i pIEzAÀ q•Riyl…M ŒkAz˜iel pRvkL@ewEmluM e–“u. Œ ndi hvIlArAjYe˜ m…}uv½MniÍÅ BrNM nwÏk. ®miyilUew cli ¡·ieyA}uki. 12(Œ rAjY˜H tnisVÄÌÆ• qlÂA jIvjAlÍeLy…M BriÆk.ÿ m…ìAyi¯Ý. œwAet Œ sVÄÌM nl«mA  29 eedvM kløic•@, þDAnYM ŸløAdi–iÆ• yi¯Ý. •Ç•luvuM EgAEmdkvuM aviqlÂA ssYÍL@M œwAet p}M ŸløAdi–i ewy…ìH.) 13rìAme˜ ndiy…ew EprH gIÆ• qlÂA v]•ÍL@M {AÀ niÍÅÆ EhAÀ q•Ayi¯Ý. at H qEtYApYAnÇ›Ý. Œ mrÍÅ viÏkL@™ PlM q• rAjYe˜yAek ¡·ieyA}u›Ý. 14ŸìAÆM. Œ PlÍL@M DAnYÍL@M niÍ m†•Ame˜ ndiy…ew EprH eew#IsHÅÆ B•NmAyiriŠe“. 30qlÂA pc•ec•wi q•Ayi¯Ý. atH ašUri½ ki}ÆœwikeLy…M {AÀ m]gÍÅÆ nÇ›Ý. Œ o}uki. nAlAme˜ ndi y†ª“IsH ŒyiecwikÅ avy H Æ B•NmAyiriŠe“. ¯Ý. 15®miyiel qlÂA m]gÍL@M ŒkAz˜iel EtA“e˜ sU•iŠA½M mÌiÇ EvlpRvkL@M ö}jÚŠL@M Œ B•NM tiÝM.ÿ eyw…ŠA½mANH yEhAvyAy eedvM ŒaetlÂAM sMBviÆky…M ecyHt…. 31tAÀ m½xYen EtA“˜iÇ niEyAgic•tH. 16ys]xHwic• qlÂA·ieny…M eedvM EnAŠi. EhAvyAy eedvM ayAÅŠH öQ klønoAErAÝM ne••H eedvM kA¹ky…M y…M nÇki. yEhAvyAy eedvM kløic•@,ecyHt…. þöQ EtA“˜iÇ Ž« mr˜iÇniÝM nin sÓYy…M èBAtvumAyi. ŒRAM divsM Æ ti•AM. 17q•AÇ nãtiãkL@ew aRiaÍenyAyi¯Ý. vieÀR v]•˜iÇniÝM ti•¯tH. Œ v] •˜ieÀR PlM tiÝ• divsM nI mri Ž}AM divsM-viæmM ÆM!ÿ2 aÍen ŒkAzvuM ®miy…M atilu™ qlÂAM s]xwiŠe–“u k}i’u. 2 eedvM HtAÀ ecyt…v• èv˜i pUĘIkric@. H ] • 18 ŒdYe˜ OI anÙrM yEhAvyAy eedvM pRŽ}AM divsM eedvM teÀR èv]˜iyiÇ ’u, þm½xYÀ ŽknAyiriÆ•tH aÒniÝM virmic•H viæmic•@. 3Ž}AM divs n•l. aven shAyiŠAÀ avenE–A Âe˜ eedvM a½#hic•H o¯ vi²Ödin elte• orAeL {AÀ s]xHwiÆM.ÿ 19mAŠi. Œ divse˜ eedvM o¯ viEz yEhAvyAy eedvM nilÏniÝMxdinmAŠi mA·i. kArNM, ElAke˜ epAwieyw…˜H qlÂA m]gÍeLy…M ŒkAzs]xwiÆ• qlÂA èv]˜ikLiÇniÝM Œ H ˜iel ql A p•ikeLy…M ŸìAŠi.divsM avÀ viæmic•@. yEhAvyAy eedvM avey qlÂAM m½ xY½ m…ÛiÇ ekAìuvriky…M mnuxYÀ avyHeŠlÂAM Epriw…ky…M ecyHt…. 20m½ m½xYvMz˜ieÀR Ÿl˜i ø xYÀ qlÂA vLÄÏ m]gÍÅÆM ŒkAz 4 ŒkAz˜ieÀRy…M ®miy…ewy…M criÒM ˜iel p•ikÅÆM ql  A kA“um ] g ÍötANH. eedvM ŒkAzvuM ®miy…M s]xwi H ÅÆM Epri“u. aEnkM m]gÍeLy…M p•ikc•kAle˜ sMBvÍL@ew kTyANitH. 5® eLy…M m½xYÀ kìuevÜiluM atielAmiyiÇ o¯ ecwiy…M ŸìAyi¯•ilÂ. vylu •ieny…M teÀR Ÿ˜m shAyiyAyikLiÇ oÝM vLÄ•i¯ÝmilÂ. qÚekA kANAÀ av½ k}i’ilÂ. 21a«ekAìHeì•AÇ yEhAv a«ver ®miyiÇ m} yEhAvyAy eedvM m½xYen gAFniáep•ic • i ¯•il  . ssYÍeL pripAli yilA}H˜i. ayAÅ ŸRŠmAyi¯•E–AÅŠAÀ m½xY½m…ìAyilÂ. 6 q•AÇ ®mi yEhAvyAy eedvM avniÇ nie•A¯yiÇni•H o¯ m†wÇ m’uyÄ•H qlÂAyi vArieylÂH ŸQrieyw…Ï. m½xYeÀR vAriwvuM jlM* tLic•@. eylH qw…˜ cÄ—BAgM m†w…ky…M ecyt…. H 7 22 anÙrM yEhAvyAy eedvM ®miyiÇ o¯ OIey s]xHwiŠAÀ yEhAvyAyniÝM epAwieyw…˜H o¯ m½xYen s]xwi H eedvM Œ vArieylÂH ŸpEyAgic•@. anc@. pi•IwH yEhAv Œ m½xYeÀR m†Ši • ÙrM OIey m½xYeÀR aw…E˜ÆlUew èANvAy… ŸQtivi“E–AÅ ayAÅ ekAìuvÝ. 23Œ m½xYÀ pR’u,jIv½™vnAyi˜IÄÝ. 8anÙrM yEhA þavsAnM qe•E–AelArAÅ! avvyAy eedvM ki}Æ™ ŽedÀ q• Ð L@ew aÐikÅ qeÀR aÐikLiÇni•H;l˜H o¯ pUEÙA“M niÄ—ic•@. tAÀ s] avL@ew zrIrM qeÀR zrIr˜iÇni•H;xHwic• m½xYen yEhAvyAy eedvM nrniÇ nie•w…Še–“tinAÇ aveL {AÀ nArieyÝ viLiÆM.ÿjlM m†wÇ m’H.
 3. 3. 3 Ÿl˜i 2:24-3:23 ø 24 atinAlANH o¯ pu¯xÀ mAtApitA ¯etÝ {AÀ niÍELAw… pR’i¯•i 12ŠLiÇniÝ EvÄpiri’H teÀR BArY ElÂ?ÿ m½xYÀ pR’u, þqniŠAyi aÍHEyAwu Ec¯•tH. aÍen rìuEpÄ o•A s] x H w ic • OIyAN H qniŠ H Œ kniyi˜I¯Ý. t•tH. {An« tiÝky…M ecyHt….ÿ 25 13 pu¯x½M OIy…M ngHnrAyi¯Ýev aE–AÅ yEhAvyAy eedvM OIÜiluM avÄÆ l‘y…ìAyilÂ. EyAw… EcAdic•@, þnI qÙANH ecyHttH?ÿ OI pR’u, þsÄ–M qe• vÉi c• @ . avÀ qe• èElABi–iÆky…M pAp˜ieÀR ŒrMBM {AÀ kni tiÝky…M ecyHt….ÿ 143 yEhAvyAy eedvM s]xHwic• kA“u mgÍLiÇ Ž·vuM kQzlM sÄ–˜inA ]yi¯Ý. OIey ›¯ŠAÀ atH Œ#hi atinAÇ yEhAvyAy eedvM sÄ– E˜Aw… pR’u, þvLer d…xic• nieÀR öQ èv]˜ikÅc•@. sÄ–M OIEyAwu EcAdic•@, þOI m†lM ninÆ EdAxÍL@ìAke“. me·lÂAEy, öQ EtA“˜ilu™ o· mr˜iel p}vuM m]gÍeLŠAL@M ninÆ d…ritm…ìAke“. nIti•¯et•H eedvM niÍELAwu yTAÄØ nieÀR vyRuekAìH ö}’u nwÆky…M˜iÇ pR’i“uEìA?ÿ jIvitkAlM m…}uv½M epAwi tiÝky…M 2 OI sÄ–E˜Aw… mRupwi pR’u, ec•e“. 15nie•y…M OIeyy…M {AÀþölÂ! eedvM aÍen pR’i“ilÂ. EtA“ kw…˜ zÒuŠLAÆM. avL@ew sÙtiy…M˜iel mrÍLiÇnie•lÂAM {ÍÅŠH p}M nieÀR sÙtiy…M zÒuŠLAyiriÆM.ti•AM. 3o¯ mr˜iEl« mAÒM ti•¯etÝ avL@ew mkeÀR kAliÇ nI kwiÆM.pR’i“uìH. eedvM {ÍELAwH öÍen pE• avÀ nieÀR tl tkÄÆM.ÿ 16yAN@ pR’tH, üEtA“˜ieÀR nw…Æ niÇ anÙrM, yEhAvyAy eedvM OIÆ• mr˜iel p}M niÍÅ ti•¯tH. EyAw… pR’u,Œ mr˜iÇ niÍÅ etAw…kEpAluM ec• þnI gÄBiNiyA›EÛAÅ ninÆ {AÀ¯t. alA˜ p•M mrNmAyiriÆM niÍ H  œw…tÇ èzH n ÍL@ìAÆM. èsviÆÅÆ sMBviÆk.ýÿ EÛAÅ ninŠH vLer Evdny…ìA›M. nI 4 q•AÇ sÄ–M OIEyAw… pR’u, nieÀR BĘAvien vLer kAmiÆM.þniÍÅ mriŠilÂ. 5 Œ mr˜ieÀR p}M qÜiluM avÀ nie• BriÆM.ÿ 17niÍÅ ti•AÇ nãtiãkeLÆRic•@™ pi•IwH, yEhAvyAy eedvM pu¯xaRivu niÍÅÆìA›emÝM niÍÅ eed EnAw… pR’u,ve˜E–Ael te• Œyi˜I¯emÝM þŒ mr˜iÇniÝM ti•¯et•H {AÀeedvM aRiy…Ý!ÿ niE•Aw… kløic•i¯Ý. q•AÇ nI nieÀR 6 Œ mrM vLer mEnAhrmAeN•vÅ BArYy…ew EèrNyHÆ v}Íi a« tiÝ.kìu. p}vuM ti•AÀ vLer nlÂet•H atinAÇ nI nimi˜M ®miey {AÀavÅ kìu. mrM tniŠH aRivH nÇ›em• zpiÆM. ®miyiÇni•H ŒhArM ki“AÀaRivH aveL jijH{AsuvumAŠi. ati nieÀR jIvitkAlmAek ninŠH kWinAnAÇ avÅ mr˜iÇniÝM p}M pRic•@ ÖVAnM ecE•ìiv¯M. 18tiÝ. aw…ÏìAyi¯• teÀR BĘA ®mi ninŠAyi m…™…M kAry…M m…L–ivinH avÅ p}M nÇ›ky…M ayAÅ a« ÆM. vylukLiÇ kAw…EpAel vL¯•tiÝky…M ecyHt…. ssYÍÅ nI B•iÆM.* 7 19 anÙrM OIyH Æ M pu¯x½M mA·M nieÀR m…KM viyÄÆEvALM nieÀRsMBvic•@. av¯ew kÎkÅ «RŠe– B•N˜i½Evìi nI aÖVAniÆM. mr“«EpAely…M ql  A M vYtYs H t mAyi NM ver nI kWinAÖVAnM ec•@M. nIkA¹EÛAly…mAyi¯Ý atH. tÍÅÆ vIìuM epAwiyAyi˜I¯M. epAwiyiÇvOmielÂ Ý M tÍÅ ngH n rAeNÝM ni•ANElÂA {AÀ nie• s]xHwic•tH. nIavÄ tiric•Ri’u. atinAlvÄ ŽtA½M mriÆEÛAÅ vIìuM epAwiyAyi˜I¯M.ÿ 20a˜iyilkÅ «•iEc•Ä˜H vOmAyi ŒdAM teÀR BArYyHÆ hv•A qÝDric•@. Epri“u. qŠAlvuM jIvic• qlÂAv¯Ewy…M 8 divs˜ieÀR t¹˜ p›tiyiÇ mAtAvAy«ekAìAN H ŒdAM Œ Epr HyEhAvyAy eedvM EtA“˜ilUew nwÆ hv•yHÆ nÇkiytH. 21kyAyi¯Ý. OIy…M pu¯x½M aveÀR yEhAvyAy eedvM m]g˜ieÀR EtAzbHdM EkÅÆky…M EtA“˜iel mrÍÅ luekAìH Œ m½xY½M ayAL@ew BArYŠiwyiÇ oLiÆky…M ecyHt…. 9yEhAv yHÆM vOÍL@ìAŠi. anÙrM avÀyAy eedvM m½xYen viLic•@ EcAdic•@, aver Œ vOÍÅ Dri–ic•@. 22þnI qviewyANH?ÿ yEhAvyAy eedvM pR’u, þötA 10 ayAÅ mRupwi pR’u, þEtA“˜i m½xYÀ ne—E–AelyAyiriÆÝ. avlUew aÍH nwÆ• zbHdM Ek“u {AÀ niE–AÅ, nãtiãkeL–·iy…™ aRivuByÝ. ngH n nAytinAÇ {AÀ oLic• ìAyiriÆÝ. avÀ jIveÀR v•˜iÇ ]tANH.ÿ niÝM p}M pRiec•w…ŠAniwy…ìH. avÀ 11 yEhAvyAy eedvM ayAELAw… pR Œ p}M ti•AÇ av½ nitYjIvÀ ŸìA’u, þnI ngHnnAeNÝ niE•AwA¯ pR ›M.ÿ 23’u? qÙA¹ ninÆ l‘y…ìAŠiyt? H atinAÇ yEhAvyAy eedvM ayAnI Œ viEzxe–“ mr˜iÇniÝM kni eL ŽedÀEtA“˜iÇniÝM puR˜AŠi.tiÝEvA? Œ mr˜iÇniÝM oÝM ti• ®mi ... B•iÆM Ÿlø. 1+28-29.
 4. 4. Ÿl˜i 3:24-4:23 ø 4puRÏ EpA›vAÀ niÄbÓitnAy ŒdA kyIÀ pR’u, þqniŠRiyilÂ. qeÀRmi½ tAÀ ŸìAŠe–“ mÌiÇ aÖVAnM sEhAdren EnAÆ•«M sMr•iÆ•«MecE•ìivÝ. 24yEhAvyAy eedvM m½ qeÀR pNiyAENA?ÿ 10aE–AÅ yEhAvxYen EtA“˜iÇniÝM puR˜AŠi. an pR’u,þnIeyÙA¹ ecyH t tH ? nIÙrM avÀ EtA“M sMr•iEŠìtinH ek± nieÀR sEhAdren ekAÝ! aveÀRbumAlAKmAer* EtA“˜ieÀR kvAw˜i råM nilÏniÝM qE•Aw… nilviLiÜÇ niĘi. tI ekAìu™ o¯ vAL@M Æ• o¯ zbHdM EpAelyAyi¯Ý. 11nIavÀ aview vc•@. EtA“˜i½ ¡·uM nieÀR sEhAdren ekAÝ. nieÀRŒ vAÅ ¡}·e–“i¯Ý. œwAet jIveÀR k•iÇniÝM nieÀR sEhAdreÀR råMv]•˜iElÆ™ v}iyiluM Œ vAÅ ¡}· sVIkriŠAÀ ®mi vAyH piLÄÝ. atinAe–“i¯Ý. liE–AÅ, {AÀ öQ ®miŠH d…ritÍÅ nÇ ›Ý. 12m…ÛH nI vityHÆky…M nieÀR ŒdYe˜ ›w…MbM ecwikÅ n•Ayi vL¯ky…M ecy H t ….4 ŒdAm…M BArY hv•y…M eelMgikbÓ ˜iElÄe–w…ky…M hvA o¯ ›’ien •èsviÆky…M ecyHt…. ›“iŠH kyIÀ q•AliE–AÅ nI vitc•AÇ ®mi nieÀR vi˜ien vLrAÀ shAyiŠyilÂ. ®mi yiÇ nineŠA¯ vstiy…ìAvilÂ. oAErAqÝ Epri“u. hv•A pR’u, þyEhAv ErA ÐlÍLiElÆ nI al’utiriy…M.ÿy…ew shAy˜AÇ {AenA¯ m½xYen 13 aE–AÅ kyIÀ pR’u, þöQ zi•s]xHwic•@!ÿ qniÆ tAÍAnAvu•tilumDikmANH ! 2 14 ati½ EzxM hv•A me·A¯›“iÆ jã nIyitA qeÀR ®mi vi“uEpAkAene•m¯Li. atH kyIeÀR sEhAdrÀ hAeb niÄbÓiÆÝ. öE–AÅ qniÆ nie•lAyi¯Ý. hAebÇ o¯ öwy½M kyIÀ kANAEnA nieÀR smIp˜AyiriŠAEnAo¯ kÄxk½mAyi˜IÄÝ. k}ikyilÂ! {AÀ vIwilÂA˜vnA›M! ®mi ŒdYe˜ ekAlpAtkM yielÛAw…M {AÀ al’utiriEyìi 3- 4 v¯M. qe• kA¹•vÄ qe• ekAl@M.ÿ  ekAyHÏkAlmAyE–AÅ kyIÀ 15yEhAvyŠAyi cil s—AnÍÅ ekAìu H aE–AÅ yEhAv kyIEnAw… pR’u,vÝ. avÀ k]xi ecyHt…ìAŠiy ›Rc•@ þaÍen sMBviŠAÀ {An½vdiŠyilÂ!p}ÍL@M DAnYÍL@M avÀ ekAìuvÝ. ŒerÜiluM nie• ekA•AÇ, kyIÀ,q•AÇ hAebÇ teÀR kAliÕ“˜iÇ ayAeL {AÀ vLer œw…tÇ zi•iÆM.ÿniÝM orAwienyA¹ ekAìuv•t H . anÙrM yEhAv kyIeÀREmÇ orwyALteÀR Ž·vuM nl Œ“i›“iy…ew Ž·vuM mi“u. Œ¯M aven ekAlÂAtiriŠA½™nlÂBAgM hAebÇ ekAìuvÝ.* awyALmAyi¯Ý atH. yEhAv hAeblieny…M aveÀR v}ipAwieny…M sVIkric•@. 5q•AÇ kyI 16 kyIeÀR vMzMeny…M aveÀR v}ipAwieny…M yEhAv kyIÀ yEhAvyiÇniÝM d†ErÆsVIkric•ilÂ. kyIÀ atiÇ vLer d…+Ki EpAyi. Žed½ ki}Æ™ EnAdH Edz˜Hy H Æ ky…M vLer EkApA›lnA›ky…M avÀ tniŠAyi o¯ vIw…ìAŠi. 17ecyHt…. 6yEhAv kyIEnAw… EcAdic•@, kyIÀ teÀR BArYy…mAyi öNEc¯kþnIeyÙANiÒ EkApiÆ•tH? qÙA¹ y…M avÅ hAEnAŠien èsviÆky…MnieÀR m…KM mHLAnmAyiriÆ•tH? 7nI nã ecyHt…. kyIÀ o¯ ngrM pNiy…ky…MecyHt AÇ qeÀR m…ÛiÇ nI nlÂvnAyi Œ ngr˜inH teÀR puÒnAy hAEnAriÆM. aE–AÅ {AÀ nie• sVIkriÆM. ŠieÀR Ep¯ nÇ›ky…M ecyHt…. 18q•AÇ nI tiã ecyHtAÇ Œ pApM hAEnAŠinH öQrAdH q• puÒÀ jninieÀR jIvit˜iÇ niRy…M. pApM nie• c•@. öQrAdinH em¸yEyÇ q• puÒ½niy×iŠAÀ æmiÆM. pE• Œ pAp ìAyi. em¸yEylinH emTUzEyÇe˜ nI niy×iŠNM.ÿ* qe•A¯ puÒ½m…ìAyi. emTUzEylinH 8 lAemû jnic•@. kyIÀ teÀR sEhAdrÀ hebli 19EnAw… pR’u, þnm…Æ vyliElÆ lAemû rìu OIkeL vivAhM k}iEpAkAM.ÿ kyI½M hAebluM vyliElŠi c@. ŒdY˜vÅ ŒdA; rìAm˜vÅ silA. •  20RÍi. epe“•H kyIÀ teÀR sEhAdr ŒdA yAbAlien èsvic•@. œwArÍnAy hAeblien Œƒmic•@ekAÝ. LiÇ vsiÆky…M nitYv]˜iyHÆ kAli 9 keL vLÄÏky…M ec•@•v¯ew pitA pi•IwH yEhAv kyIEnAw… EcAdic•@,þnieÀR a½jÀ hAebÇ qview?ÿ vAyi¯Ý yAbAÇ. 21ŒdyHÆ y†bAÇ qe•A¯ puÒÀ œwiy…ìAyi¯Ý. (y†ek±bumAlAKmAÄ eedv˜ieÀR vizixwd†t H bAÇ yAbAlieÀR sEhAdrÀ.) y†bAÇãAÄ. öQ d†tãA¯ew ètimkÅ krARieÀR ki•rvuM oAwÆ}luM vAyiÆ•v¯ewEpwk˜iEãluìAyi¯Ý. pitAvAyi¯Ý. 22silÂA, ¬bÇkyIent e À R . . . e k A ì u v Ý þteÀR ŒdYjAtrAy èsvic•@. ö¯ÛuM oAw…M ekAìu™ Ÿpkec—riyAw…kLiÇ ciltien, èEtYkic • H rNÍL@ew pNiŠA¯ew pitAvAyi¯Ýavy…ew ekA}u–H hAEbÇ ekAìuvÝÿ ¬bÇkyIÀ. ayAL@ew sEhAdriyAyiq•ÄØM. ¯Ý nymA. 23q•AÇ ... niy×iŠNM þpE• nI nã ec•@ lAemû teÀR BArYmAErAwu pR’u,•ielÂÜiÇ pApM nieÀR vAtiÇŠÇ ptiyiri þŒdA, silÂA, qeÀR zbHdM EkÅÆk!ÆÝ. nie• EtwiyAN« v•iriÆ•tH . lAemŠieÀR p‰imArAy niÍÅ EkÅÆpE• nIytieÀR EmÇ BriŠNM.ÿ
 5. 5. 5 Ÿl˜i 4:24-6:6 øviÀ. o¯vÀ qe• Evdni–ic•@. a« atiniew ayAÅŠH aEnkM puÒIpuÒekAìH aven {AÀ ekAÝ. o¯ ›“i ãA¯ìAyi. 17aÍen 895 vÄxM jIvic•Hqe• öwic• @ . atinAÇ {Anven mhlElÇ mric•@. 18ekAÝ. yAerdinH 162 vyÈAyE–AÅ hAEnAŠH 24 kyIen ekA•ti½™ zi• ByAnk jnic• @ . 19hAEnAŠieÀR jnnEzxMmAyi¯Ý! atinAÇ qe• ekA•Alu™ yAerdH 800 vÄxM jIvic• @ . atinkMzi•y…M ByÜrmAyiriÆM!ÿ aEnkM puÒãA¯M puÒimA¯M ayAÅÆ jnic•@. 20aÍen 962 vÄxŠAlM jIvic• ŒdAmi½M hvyÆM o¯ • H ti½EzxM yAerdH mric•@. 21 putiy ›“i œwi hAEnAŠinH aRup˜iyÉ… vyÈA 25 ŒdAM hv•y…mAyi öNEcÄÝ. hv•A yE–AÅ ayAÅŠH emTUzlhH q•me·A¯ ›’ienÕwi èsvic•@. avÄ puÒÀ jnic•@. 22emTUzlhH jnic•ti½avnH Ez˜H q•@ Epri“u. hv•A pR EzxM hAEnAŠH 300 vÄxM œwi eedv’u, þeedvM qnieŠA¯ puÒenÕwi E˜AewAÏ nwÝ. Œ smyM ayAÅŠHnÇkiyiriÆÝ. kyIÀ hAeblien aEnkM puÒIpuÒãA¯ìAyi. 23aÍenvDic•@. pE• öE–AeLniŠ@ Ez˜ien hAEnAŠH 365 vÄxM jIvic•@. 24o¯ divsMki“iyiriÆÝ.ÿ 26Ez˜i½M o¯ puÒ½ eedvE˜AewA˜@ nwŠEv hAEnAŠHìAyi. ŽEnAz H q•v½ Epri“u. aètY•nAyi. eedvM ayAeL qw…Ï. 25aE–AÅ m…tÇ jnÍÅ yEhAvey emTUzlhieÀR 187AM vyÈiÇviLic•@ «wÍi.* lAEmŠH q• puÒÀ jnic•@. 26lAEmŠi eÀR jnnEzxM emTUzlhH 782 vÄxM ŒdAmieÀR ›w…MbcriÒM jIvic•@. atiniew aEnkM puÒIpuÒ ãAÄ ayAÅÆìAyi. 27aÍen 969 vÄxM5 ötH ŒdAmieÀR ›w…Mbe˜–·iy…™ pusHtkmANH. eedvM teÀR te•pkÄ–Ayi m½xYer s]xHwic•@.* 2eedvM jIvic•ti½ EzxM emTUzlhH mric•@. 28 lAEmŠinH 182 vyÈAyE–AÅ ayAÅaver ŒNAy…M epÌAy…M s]xHwic•@. eŠA¯ puÒ½ìAyi. 29lAEmŠ H av½eedvM aver a½#hiÆky…M þŒdAMÿ EnAheyÝ Epri“u. avÀ pR’u,q• EprH aver sxwic• nALiÇ te• ] H þeedvM ®miey zpic•tinAÇ öQ ®miyiÇnÇ›ky…M ecyHt…. nAM kWinAÖVAnM ec•@Ý. q•AÇ 3 ŒdAmi½ 130 vyS tik’ti½ EnAh nm…Æ viæmM nÇ›M.ÿ 30EzxM avnH o¯ puÒÀ œwiy…ìAyi. EnAhy…ew jnnEzxM lAemŠH 595Œ ›“i ŒdAmienE–Ael te• kAN vÄxM œwi jIvic•@. atiniew ayAÅŠHe–“u. ŒdAM teÀR puÒnH Ez˜H qÝ aEnkM puÒIpuÒãA¯ìAyi. 31aÍenEpri“u. 4 Ez˜ieÀR jnn˜i½ EzxM 777 vÄxM jIvic• t i½EzxM lAemŠH800 vÄxÍÅ œwi ŒdAM jIvic•@. Œ mric•@. 32EnAhyHŠH 500 vyÈAyE–AÅkAlyLviÇ ŒdAminH aEnkM puÒãA¯M ayA ÅŠH EzM, hAM, yAeP˜H q•IpuÒikL@M ŸìAyi. 5 aÍen 930 vÄxM m†Ý puÒãA¯ìAyi.jIvic•ti½ EzxM ŒdAM mric•@. 6 m½xY¯ew tiã Ez˜inH 105 vyÈAyi¯•E–AÅ ayAÅŠH ŽEnAzH qe•A¯ puÒ½ìAyi.7 ŽEnAzieÀR jnn˜i½EzxM Ez˜H 807vÄxM œwi jIvic•@. atiniew Ez˜inH 6 ®miyiel m½xYÄ ep¯kieŠAìi¯Ý. avÄÆ puÒimA¯ìAyi. 2Œ ep¿ ›“ikÅ su•rimArAeN•H eedvpuÒãAÄaEnkM puÒãA¯M puÒimA¯m…ìAyi. kìu. Œ ep¿›“ikLiÇ tÍÅŠH öxHw8 e–“ oAErA¯˜Ery…M eedvpuÒãAÄ aÍen 912 vÄxM jIvic•ti½ EzxMEz˜H mric•@. vivAhM k}ic•@. Œ epÌ@ÍÅ ›“ikeL 9 ŽEnAzinH etAßRu vyÈAyE–AÅ èsvic•@. 3Œ kAlÏM pi•Iw…M aÍavnH eknAÀ qe•A¯ puÒ½ìAyi. eny…ìAy enPilIm…kÅ ®miyiÇ vsi10 c•@. avÄ èzsHt¯M purAtnkAlM m…tÇ «wÄ•H 815 vÄxM œwi ŽEnAzH jIvic•@.atiniew aEnkM puÒãA¯M puÒimA¯ EŠ vliy vIrãA¯mAyi¯Ý.* 4m…ìAyi. 11aÍen 905 vÄxŠAlM jIvi aE–AÅ yEhAv pR’u, þm½xYÄ evRuM mÄtYrAN. qeÀR Œ´AvinH qŠA Hc•ti½ EzxM ŽEnAzH mric•@. 12 lvuM avrAÇ ›}–ÍÅ ŸìA›kyilÂ. EknAnH q}up« vyÈAyE–AÅ mh 120 vÄxE˜Æ jIviŠAEn {AnverlElÇ jnic • @ . 13«wÄ•H EknAÀ 840 a½vdiÕ.ÿvÄxM jIvic•@. atiniew aEnkM puÒI 5 ®miyiel m½xYÄ vLer tiã niR’vpuÒãA¯M ayAÅÆìAyi. 14aÍen 910 rAeN•@ yEhAv kìu. m½xYerE–A}uMvÄxM jIvic•ti½EzxM EknAÀ mric•@. tiãEy mnÈiÇ vicAriÆÝ_ev•H 15 mhlEllinH aRup˜iyÉH vyÈA yEhAv kìu. 6®miyiel m½xYer s]xwi HyE–AÅ ayAÅŠH yAerdH qÝ EprAy c•tiÇ yEhAvyHÆ d…+KM ŸìAyi. atHo¯ puÒÀ jnic•@. 16yAerdieÀR jnn˜i½ EzxM mhlElÇ 830 vÄxM jIvic•@. Œ e p Î Í Å . . . v I r ã A r A y i ¯ Ý eedv puÒãAÄ mnxY¯ew puÒimAer vivAhMj n Í Å . . . « w Í i þjnÍÅ yEhAv q• ecyHtE–AÅ Œ sHÒIkÅÆìAy ›“ikÅnAmM viLic•@ «wÍiÿ q•ÄØM. purAtnkAlM m…tEl èsiÖ vIrãArAyie e d v M . . . s ] x H w i c • @ þavÀ m½xYen ˜IÄ•i¯Ý. avrANH aÝM pi•Iw…M Œeedv˜ieÀR èticHCAyyiÇ s]xHwic•@.ÿ EdzÏ vsic•i¯• enPilIm…kÅ.
 6. 6. Ÿl˜i 6:7-7:20 ø 6yEhAvy…ew Xdy˜iÇ d…+KkArNmAyi. nl m½xYnAeN•H {AnRiy…Ý. ati7 atinAÇ yEhAv pR’u, þ®miyiÇ nAÇ nieÀR ›w…MbŠAereylÂAM œ“i 2{AÀ s]xHwic• qlÂA m½xYery…M {AÀ ep“k˜iÇ kyRuk. ²Öiy…™ qlÂAnzi–iÆM. qlÂA m½xYery…M qlÂA m]g m]gÍL@ewy…M Ž}u EjAwikeLy…M (ŒNiÍeLy…M qlÂA ö}jÚvieny…M {AÀ eny…M epÌieny…M) ®miyiel me·lÂAnzi–iÆM. ŒkAz˜iel qlÂA pRv m ] g ÍL@ew oAErA EjAwikeLy…M keìkeLy…M {AÀ nzi–iÆM. qÚekAeì Ïk. niE•AewA–M öQ m]gÍeLy…M ep“•AÇ, {AnietlÂAM s]xHwic•ElÂA q• k˜i½™iElÆ ekAìuEpAkNM. 3qlÂAtiÇ qniÆ d…+Km…ìH.ÿ p•ikL@ewy…M Ž}u EjAwikeL Œ¹M 8 q•AÇ yEhAvey sÚxHwnAŠiy epÎmAyi keìÏk. m·u m]gÍÅ nziorAÅ ®miyiluìAyi¯Ý- EnAh. –iŠe–“ti½ EzxvuM öQ m]gÍeLlÂAM ®miyiÇ «wrAÀ ö« kArNmA›M. 4öÝ EnAhy…M mhAèLyvuM m…tÇ Ž}u divsM k}i’H {AÀ ®miyiÇ 9 EnAhy…ew ›w…Mb˜ieÀR kTyA EGArmAy m} ep•iÆM. nAlø« pkluMNitH. teÀR tlm…Ryiel nlÂv½M EdAx nAlø« rAvuM m} «wÄÝ niÇÆM. ®mim·v½mAy o¯vnAyi¯Ý EnAh. aE” yiel skl jIvjAlÍL@M nzi–iŠhM qlÂAyHE–A}uM eedve˜ a½sri e–w…M. {AÀ s]xHwic•etlÂAM ölÂAtA›M.ÿc•i¯Ý. 10EnAhyHÆ m†Ý puÒãA¯ìA 5 yEhAvy…ew kl ø n EnAh aEtpwiyi¯Ý+ EzM, hAM, yAeP˜H. a½sric•@. 11 6 eedvM ®miyiElÆ EnAŠi. m½xYÄ m} epyHtE–AÅ EnAhyHŠH 600 vyÈAa« nzi–ic•tAyi avÀ kìu. qlÂAyi yi¯Ý. 7èLy˜iÇniÝM r•e–w…•wvuM klApÍÅ. 12ŒL@kÅ tiã niR’ ti½ EnAhy…M ›w…MbvuM ep“k˜iÇv¯M ƒUrãA¯mAyi¯Ý. avÄ ®miyiel kyRi. EnAhy…ew BArYy…M puÒãA¯M avtÍL@ew jIvitM nzi–ic•i¯Ý. ¯ew BArYmA¯M aE”hE˜AewA–M ep“k 13 atinAÇ eedvM EnAhEyAw… pR’u, ˜iluìAyi¯Ý. 8 ²Öiy…™ qlÂA m]gþqlÂA jnÍL@M ®miyiÇ EkApvuM klA ÍL@M* ®miyiel m·u m]gÍL@M p•ikL@MpvuM niRc@. atinAÇ qlA jIvjAlÍ •  ö}jÚŠL@M 9EnAhEyAewA˜@ ep“keLy…M {AÀ nIŠM ec•@M. {Anver ®mi ˜iÇ kyRi. eedvklønEpAel orA¹MyiÇni•H pUÄÌmAy…M nIŠM ec•@M. o¯ epÎM awÍu• EjAwikLAyANH öQ14 EgAPÄmrM ekAìH o¯ ep“kM ninŠAyi m]gÍÅ ep“k˜iÇ èEvzic•tH. 10Ž}uniÄ—iÆk. ep“k˜iÇ m…RikL@ìAŠi divsÍÅÆ EzxM èLyM «wÍi. ®mikIlupEyAgic•H ep“kM epAtiy…k. yiÇ m} ep•AÀ «wÍi. 15 11-13 þep“k˜inH 300 m…}M nILvuM aÛ« EnAhy H Š H 600 vyS èAymAyim…}M vItiy…M m…–«m…}M Ÿyrvum…ìAyi ¯•E–AÅ, rìAM mAs˜ieÀR ptiEn}AMriŠNM. 16EmÇÕryH Æ ptien“iÉu divsM ®miy…ew awiyilu™ qlÂA ŸRvtAe}yAyi o¯ kiLivAtilum…ìAÆk. kL@M epA“ieyA}uki. ®miyiÇni•@ ev™Mep“k˜ieÀR vz˜H o¯ vAtiluM ŸìA èvhiŠA½M «wÍi. aEt divsM m}Æk. ep“k˜i½ m†Ý nilkL@ìAkNM. m…}uvÀ ®miyiElÆ zåmAyi ptic•@.o¯ Emǘ“uM o¯ nw…˜“uM o¯ kI}H˜“uM. ŒkAze˜ jnAlkÅ «R•« EpAelyA 17 þ{AÀ pRy…•t@ æÖEyAew EkÅ yi¯Ý atH. nAlø« pkluM nlø« rAÒiÆk. {AÀ ®miyiÇ o¯ mhAèLym…ìA y…M m} epyHt…. aEt divsM EnAhy…MŠAÀ EpA›Ý. ŒkAz˜i½ kI}iÇ jIvi BArYy…M mŠL@M -EzM, hAM, yAEP˜H, avÆ• qlÂA·ieny…M {AÀ nzi–iÆM. ®m… ¯ew BArYmA¯M ep“k˜iElÆ kyRi. 14ŒKÏ™ qlÂAM mriÆM. 18pE• {AÀ nIy… m½xY¯M ®miyiel qlÂA˜rM p•ikL@MmAyi o¯ viEzx krARuìAÆM. nIy…M m]gÍL@M ep“k˜iÇ kyRiyi¯Ý. qlÂAnieÀR puÒãA¯M nieÀR BArYy…M puÒBA ˜rM kÝkAlikL@M m]gÍL@M ö}jÚŠL@MrYmA¯M ep“k˜iÇ kyRNM. 19®miyiel qlÂA˜rM p•ikL@M ep“k˜iluìAyiqlÂA jIvjAlÍL@ewy…M ŒNieny…M ¯Ý. 15öQ m]gÍeLlÂAM EnAhEyAewA–MepÌieny…M etre’w…ŠNM. avey ep“k˜iÇ kyRiytAN. jIvzVAsm…™ HniÍELAewA–M ep“k˜iÇ ky·NM. qlÂAyinM jIvikL@M öQrìAyi EnAh20 ®miyiel qlÂA˜rM p•ikeLy…M m]g EyAewA–M ep“k˜iÇ kyRi. 16eedvMÍeLy…M qlÂA˜rM ö}jÚŠeLy…M keì EnAhEyAw… kløic•tiÀèkArmANH qlÂAÏk. avy…eweyl  A M ŒNieny…M m]gÍL@M ep“k˜iÇ kyRiytH. anÙrMepÌieny…M ep“k˜iÇ ky·uk. 21ep“ yEhAv av½ pi•Ael vAtilwc•@. 17k˜iÇ ql  A ˜rM B•NvuM k¯«k. nlø« divsÍÅ ev™M ®miyielAa« ninÆM m]gÍÅÆM ŸpEyAgiŠAM.ÿ }uki. ev™M epAÍi ep“ke˜ emelÂ22 EnAh aÍenylÂAM ecyHt…. eedvM ®miyiÇ niÝyĘi. 18jlnir–H vIìuMkløic•tH aE”hM a•rM èti a½s vIìuM Ÿy¯ky…M ®nir–i½ vLerric•@. EmElÆ ep“kM Ÿy¯ky…M ecyHt…. 19 Ž·vuM ŸyÄ• mlkÅEpAluM ev™˜i èLy˜ieÀR ŒrMBM nwiyilA›MviDM ev™e–AŠm…ìAyi. 20 ev™M mlkÅÆM mIet ŸyÄÝ. Ž·vuM7 anÙrM yEhAv EnAhEyAw… pR ’u, þnieÀR tlm…RyiÇe–“ d…xHwrAy m½xY¯ewyiwyiÇE–AluM nIeyA¯ ²Öiy…™ mgÍÅ blikÅŠH ŸpEyAgiŠAÀ ] eedvM a½vdic•i¯• p•im]gAdikÅ.
 7. 7. 7 Ÿl˜i 7:21-9:9 øepAŠm…™ mlEyŠAL@M ö¯ptwi m…kLi smAyE–AE}ÆM ®mi pUÄÌmAy…M ŸNÍilAyi¯Ý jlnir–H. yi¯Ý. 21-22 15 ®miyiel ql  A jIvikL@M cÏ. aE–AÅ eedvM EnAhEyAw… pR’u, 16qlÂA OIy…M pu¯x½M qlÂA p•iy…M þep“kM ŸEp•iÆk. nIy…M nieÀR®miyilu™ qlÂA˜rM m]gÍL@M mric•@. BArYy…M mŠL@M av¯ew BArYmA¯M öE–AÅqlA˜rM mgÍL@M ®miyiel ö}jÚŠL@M  ] puRE˜Æ EpAkNM. 17qlÂA p•ikL@Mc˜u kryiel jIvzVAsm…™ qlÂA jIvi m]gÍL@M ö}jÚŠL@mwŠM ep“k˜ilu™kL@M ce˜Aw…Íi. 23ö˜r˜iÇ eedvM sÄv•jIvjAlÍeLy…M puRE˜Æ ekA®miey ²ÖmAŠi- ®miyiel qlÂA jIviEy ìuvrik. av ep·uep¯ki vIìuM ®miy…M eedvM nzi–ic•@. qlÂA m½xY¯M ey niRyHŠe“.ÿ 18qlÂA m]gÍLuM qlÂA ö}jÚŠL@M qlÂA atinAÇ EnAh teÀR BArYEyAw…Mp•ikL…M ®m…KÏniÝM «wc• @ nIŠ mŠELAw…M av¯ew BArYmAErAw…emA–M puRe–“u. EnAhy…M ayAELAewAÏ™ m½ E˜Æ vÝ. 19ql  A m ] g ÍL@M ö}xY¯M ep“k˜iluìAyi¯• m ] g ÍL@M jÚŠL@M p•ikL@M ep“kM vi“u. qlÂAmAÒmANH avEzxic• jIvÀ. 24¾·Û« m ] g ÍL@M ›w…MbM ›w…MbmAyi ep“kdivsÍÅ ev™M ®miey m†wieŠAEì ˜i½ puR˜iRÍi. 20yi¯Ý. anÙrM EnAh yEhAvy H e ŠA¯ yAgpIWM pNi«. ²ÖIkriŠe–“ p•i èLy˜ieÀR avsAnM kLiÇ ciltiEny…M ²ÖmAy m]gÍLiÇ8 pE• eedvM EnAhey mR•il . eedvM EnAheyy…M avEnAewA–Mep“k˜ilu™ m]gÍeLy…M oAÄÏ. ®mi ciltiEny…M EnAh eedv˜i½ bli pIW˜iÇ bliyÄ–ic•@. 21 yEhAv Œ bliey mN˜H ŒsVy HÆEmÇ eedvM kA·wi–ic • @ . ev™M dic•@. yEhAv sVyM pR’u, þ{Aniniv·AÀ «wÍi. oriŠluM m½xYer zi•iÆvAÀ ®miey 2 ŒkAzÏniÝM m} ep•@•« niÝ. zpiŠil . m½xYÄ ecRu–M m…tÇEŠ®gÄB˜iÇniÝM ev™emA}u›•«M nil d…xHwrA›Ý. atinAÇ {Anini oriŠc • @ . 3®miey m†wiyi¯• ev™M tA}AÀ luM ®miyiÇ jIviÆ• qlÂA·iEny…M«wÍi. ¾·Û« divsÍÅÆEzxM ep“ öE–AÅ ecy H t «EpAel nzi–iŠil  . 22kM ®miyiÇ sHpÄziŠ˜ŠviDM ev™M ®mi ŸìAyiriÆEvALM kAlM vityHŠtA¹. 4arArAtH pÄv•tnirkLielA•i li½M ekAyH˜i½M smym…ìA›M. qlÂAyHlANH ep“kM tÍiytH . Ž}AM mAs E–A}uM t¹–…M §w…M EvnluM eeztYvuM˜ieÀR ptiEn}AM nALilAyi¯Ý a« pkluM rAÒiy…M ®miyiluìAke“.ÿsMBvict. 5ev™M öRÍu•« «w¯ky…M • Hp˜AM mAs˜ieÀR o•AM divsmAyE–A putiy ŒrMBME}ÆM pÄv•tÍÅ jlnir–i½ m…kLiÇkAN˜ŠviDmAvuky…M ecyHt…. 6 nAl« divsÍÅÆ EzxM EnAh ep ø 9 eedvM EnAheyy…M aveÀR puÒ ãAery…M a½#hic•@. eedvM av EnAw… pR’u, þaEnkM ›“ikL@ìAke“.“k˜iÇ tA½ìAŠiyi¯• jnAl «RÝ. nieÀR ŒL@keLeŠAì H öQ ®mi niR7 o¯ ep¯ÜAŠey EnAh puRE˜Æ vi“u. yHÆk. 2®miyilu™ qlÂA m]gÍL@M ŒkAep¯ÜAŠ ev™M v·uM ver vÝM EpAy… z˜iel qlÂA pRvkL@M qlÂA ö}jÚmi¯Ý. 8 EnAh o¯ èAvieny…M puRE˜ ŠL@M kwliel qlÂA m/YvuM nie• ByŠyc•@. ev™M v·iy kr keì˜AnANH ÆM. aveylÂAM nieÀR niy×N˜iÀEnAh èAvien ayc•tH. ev™M ®miey kI}ilAyiriÆM. 3 m…ÛH {AÀ ninŠH ŒhAöE–A}uM m†wiyi“uEìA q•RiyAÀ EnAh r˜inAyi pc•ssYÍeL nÇkiyi¯Ý.Œ#hic•@. öni qlÂA m]gÍL@M niÍÅÆ B•N 9 ®miyiÇ ev™M aE–A}uM v·iyi“i mA›M. ®miyilu™etlÂAM {AÀ niÍÅÆlÂA˜tinAÇ èAvH ep“k˜iÇ mwÍiey t¯Ý. qlÂAM niÍL@EwtANH. 4 pE• o¯˜i. EnAh èAvien piwic•@ vIìuM klønœwi {AÀ ninÆ t¯Ý. jIvnAyep“k˜ilAŠi. råM tÍiniÇÆ• mAMsM oriŠluM nI 10 Ž}u divsÍÅÆ EzxM EnAh vIìuM B•iŠ¯tH. 5niÍL@ew jIv½Evìi niÍèAvien puRE˜Šyc•@. 11aÝc•yHÆ L@ew råM {AÀ ŒvzYe–w…M. orAeLEzxM èAvH tiriek EnAhy…ew aw… ekAlÂ@• m]g˜ieÀR jIv½M {AÀ Œve˜˜i. èAvieÀR ekAŠiÇ o¯ putiy zYe–w…M. me·ArAeL ekAlÂ@• ŽetA¯olIvH öly…ìAyi¯Ý. atH vrì kr m½xYEnAw…M {AÀ jIvråM EcAdiÆM. 6®miyueì•ti½ EnAhyHÆ ki“iy etLi þeedvM teÀR te• pkÄ–Ayi m½vAyi¯Ý. 12Ž}unAÅÆ EzxM EnAh xYer s]xHwic•@. atinAÇ ŽetÜiluemAèAvien vIìuM vi“u. q•Ali˜vN rAeL ekAlÂ@•v½M o¯ m½xYnAÇ ekAlÂèAvH mwÍi v•EtyilÂ. e–w…M. 13 7 ati½EzxM EnAh ep“k˜ieÀR þEnAh, ninÆM nieÀR mŠÅÆMvAtiÇ «RÝ. ®mi ŸNÍiyiriÆ• aEnkM sÙtikL@ìAke“. nieÀR ŒL@tAyi EnAh kìu. atH Œ vÄx˜ieÀR keLeŠAìH ®mi niRyHÆk.ÿ 8ŒdYmAse˜ ŒdYdivsmAyi¯Ý. anÙrM eedvM EnAhEyAw…M puÒEnAhyHŠH aE–AÅ 601 vyÈAyi¯Ý. ãAErAw…mAyi pR’u, 9þ{AniE–ALitA14 rìAM mAs˜ieÀR ö¯p˜iEy}AM div niE•Aw…M ninÆEzxM jIviÆ• nieÀR
 8. 8. Ÿl˜i 9:10-10:15 ø 8 10yAL@kELAw…M o¯ ŸwÛwiy…ìAÆÝ. ep þknAÀ zpiŠe–we“! avÀ teÀR“k˜iÇniÝM niE•AewA–M puRÏ v• sEhAdrãAÄŠH awimyAyiriŠe“!ÿ 26qlÂA p•ikELAw…M m]gÍELAw…M kÝkA EnAh «wÄÝ, þEzmieÀR eedvmAylikELAw…M {AÀ öQ ŸwÛwi ec•@Ý. yEhAv vA}H ˜ e–w…mARAke“! knAÀ®miyiel skl jIvjAlÍELAw…mAN H EzmieÀR awimyAyiriŠe“.qeÀR ŸwÛwi. 11ötANH {AÀ niÍELAw… 27 eedvM yAeP˜i½ œw…tÇ ®mi nÇìAÆ• krAÄ+ ®miyiel skl jIv½M ke“. EzmieÀR œwArÍLiÇ eedvM vsièLy˜iÇ nzi–iŠe–“u. q•AÇ Še“. knAÀ av¯ew awimyAyiriŠe“.ÿ 28atini oriŠluM sMBviŠilÂ. öni oriŠ èLy˜i½ EzxM 350 vÄxM œwiluM o¯ èLyM ®miyiel jIven o•wÜM EnAh jIvic•@. 29 950 vÄxŠAlM jIvic•nzi–iŠilÂ.ÿ ti½ EzxM EnAh mric•@. 12 eedvM «wÄÝ, þniÍÅÆ {AÀ öQvAg H d AnM nÇkiey•tinwyALmAyi rAjYÍÅ vLÄÝ vYApiÆÝ{AÀ niÍÅÆ cil« nÇ›M. Œ awyALM {AÀ nIy…mAy…M ®miyiel skljIvjAlÍL@mAy…ìAŠiy krARinH sA 10 EzM, hAM, yAEP˜H q•ivrAyi ¯Ý EnAhy…ew puÒãAÄ. èLy ˜i½ EzxM öQ m†Ý Ep¯M aEnkM•YmAyiriÆM. öniy…™ kAlM m…}uvÀ mŠL@ew pitAŠãArAyi˜IÄÝ. EzmiöQ krAÄ nilniÇÆM. {AÀ t¯• aw eÀRy…M hAmieÀRy…M yAeP˜ieÀRy…MyALM ötAyiriÆM+ 13kAÄEmGÍÅŠiw piÀgAmikeL–·i öni pRy…Ý.yiÇ {AenA¯ m}vilÂ@ìAŠi. Œ m}vilÂH{A½M ®miy…M t—ilu™ krARieÀR awyA yAeP˜ieÀR piÀgAmikÅLmAyiriÆM. 14®miyH Æ m…kLiÇ {AÀ 2 yAeP˜ieÀR puÒãAÄ+ EgAmÄ,kAÄEmGÍeL ekAìuv¯EÛAÅ EmGÍ mAEgAgH, mAdAyi, yAvAÀ, ¬bÇ, Emzû,ÅŠiwyiÇ niÍÅÆ m}vilÂ… kANAM. 15Œ tIrAsH. 3m}vilÂ… kA¹EÛAÅ niE•Aw…M ®miyiel EgAemrieÀR puÒãAÄ+ asHeknAsH,skl jIvjAlÍELAw…M {A½ìAŠiy rIP˜H, EtAgÄ—A. 4krARien {AÀ oAÄÆM. o¯ èLyM oriŠ yAvAeÀR puÒãAÄ+ qlIzA, tÄzIzH,luM ®miyiel m…}uvÀ jIveny…M nzi–i ki˜IM, EdAdAnIM, 5Šil q•ANH Œ krAÄ nÇ›• ŸR–H. emfi·ERniyÀ sm…á˜ieÀR tIrè16 EmGÍLiÇ m}vilÂ… kA¹EÛAÅ {AÀ EdzÏ jIvic • v Ä yAeP˜ieÀR öQ®miyiel skl jIvjAlÍÅÆM qniÆ vMz prÛryiÇ ep“vrANH. oAErA puÒmiwyiluìAŠiy nitYmAy öQ krARien ½M sVÙM ®miy…ìAyi. qlÂA EgAÒvuMoAÄ—iÆM.ÿ vLÄ•H viviD rAxHÍL@ìAyi. oAErA 17 atinAÇ yEhAv EnAhEyAw… pR rAxH˜i½M atiEÀRtAy BAxy…ìAyi.’u, þ{AÀ ®miyiel skljIvjAlÍL@mAy…ìAŠiy krARieÀR etLivANH öQ hAmieÀR piÀgAmikÅ 6m}vilÂH.ÿ hAmieÀR puÒãAÄ+ œz H , mi yIM, pU˜H, knAÀ. 7 vIìuM ›}–ÍÅ œzieÀR puÒãAÄ+ esbA, hvIlA, 18 EnAhy…ew puÒãAÄ avEnAewA–M sbHtA, rmA, sbHetŠA. rmAy…ew puÒep“k˜i½ puRÏvÝ. EzM, hAM, yA ãAÄ+ ezb, eddAÀ. 8eP˜H q•Ayi¯Ý av¯ew Ep¯kÅ. œzinH niE%AdH qe•A¯ puÒ½m…ìA(knAeÀR pitAvAyi¯Ý hAM.) 19avÄ yi¯Ý. niE%AdHH ®miyiÇ atizånAyim†v¯M EnAhy…ew puÒãArAyi¯Ý. ®mi ˜IÄÝ. 9 yEhAvy…ew m…ÛiÇ niE%AdHyiel skl m½xY¯M Œ m†Ý Ep¯ew o¯ vliy Ev“ŠArnAyi¯Ý. a«ekAsÙtikLANH. ìANH ŒL@kÅ m·u™ver av½mAyi 20 EnAh o¯ k]xiŠArnAyi. avÀ o¯ tArtmYe–w…˜i öÍen pRy…•t H ,m…ÙiriE˜A“M vLĘi. 21EnAh atiÇ þyEhAvy…ew m…ÛiÇ o¯ vliy Ev“ŠAniÝM vI’uìAŠi ›wic• @ . EnAh rnAy niE%AdienE–AelyANyAÅ.ÿ 10vI’u ›wic•H mÏ piwic•@ teÀR œwAr niE%AdieÀR sA%AjYM bAEbÇ,˜iÇ kiwÝ. avÀ ngH n nAyi¯Ý. qerû, kElEn, aŠAdH q•iÍen22 knAeÀR pitAvAy hAM teÀR pitA zinAÄ rAjYe˜ ngrÍLilArMBiÆÝ. 11vieÀR ngHnt kìu. hAM ötH œwAr˜i½ niE%AdH ašUriElÆM EpAyi. niE%AdHevLiyilu™ teÀR sEhAdrãAErAw… ašUriÇ nInEv, erEhAEbA˜H öQÄ,pR’u. 23aE–AÅ Ezm…M yAEPÏM œwi kAlhH , 12EresÀ q•I ngrÍÅo¯ vOemw…˜H EtALili“H puRM tiri pNi«. (nInEvyH Æ M klAhyH Æ miw’u œwAr˜inkÏ ec• H tÍL@ew yHÆ Ðiti ec•@• EresnAyi¯ÝpitAvieÀR ngHnt m†wi. atinAlvÄ vliy ngrM.)pitAvieÀR ngHnt kìilÂ. 24EnAh vI 13 ludIM, anAmIM, elhAbIM, nPH¬hIM 14’ieÀR lhriyiÇ myÍiŠiwÆkyA pÒUsIM, ksÂ@hIM, kPHEtArIM q•iviyi¯Ý. pE• ŸNÄe•NI·E–AÅ teÀR wÍLiel mi yIM puÒãAÄ ePlisHtYöLypuÒnAy hAM tE•Aw… ecyHtet ¯ew pUÄv•ikrAyi¯Ý.ÙAeN•H EnAh aRi’u. 25atinAÇ 15 knAÀ sIEdAeÀR pitAvAyi¯Ý.EnAh pR’u, sIEdAÀ knAeÀR ŒdYpuÒnAyi¯Ý.
 9. 9. 9 Ÿl˜i 10:16-11:24 øhitY¯ew pitAvAy Eh˜ieÀRy…M öxwik ekAìH vIw…ìAŠi. ›—Ay˜i½ HpitAvAyi¯Ý knAÀ. 16pie• eybU pkrM kIlANH avÄ ŸpEyAgic•tH.sYÄ, aEmArYÄ, giÄ‹zYÄ, 17hivYÄ, aÄ 4 aE–AÅ jnÍÅ pR’u, þnm…ŠHŠYÄ, sinYÄ, 18aÄv•AdYÄ, esmArYÄ, hmA n—ÅŠAyi o¯ ngrM pNiyAM. ŒkAzMtYÄ q•ivÄ knAeÀR mŠLAyi¯Ý. m…e“ o¯ EgApurvuM nm…ŠH pNiyAM.knAeÀR ›w…MbÍÅ ElAk˜ieÀR nAM èsiÖrA›M. a« ne— o¯my…™nAnABAgÍLiElŠH vYApic•@. vrAÆM. nAM ®miyielÛAw…M citRuk 19 knAnY¯ew ®mi, sIEdAÀm…tÇ egrA yilÂ.ÿ 5ngrvuM Ÿ•tEgApurvuM kANAÀrieÀR dizyiÇ gAÈAvery…M esAEdAM, yEhAv öRÍivÝ. aetlÂAM ŸìAÆ•egAEmAr, ŒdHmA, esEbAyIM q•iv m½xYer yEhAv kìu. 6 yEhAv pRy…ew dizyiÇ lAzvery…M Œyi¯Ý. ’u, þöverlÂAM oEr BAx sMsAriÆÝ. 20 averlÂAM hAmieÀR piÀgAmikLAyi avÄ o¯mEyAewyANH öQ EjAli ec•@¯Ý. Œ ›w…MbŠAÄeŠlÂAM av¯EwtAy •t H . ötvÄÆ ec•AnA›•tieÀR®viBAgvuM BAxy…m…ìAyi¯Ý. aver ŒrMBM mAÒmANH. tAmsiyAet avÄŠHlÂAM èEtYk rAxHÍLAyi˜IÄÝ. Œ#hiÆ•etÚM ec•A½™ k}ivu ìA›M. 7atinAÇ nm…Æ ec•H av¯ew EzmieÀR piÀgAmikÅ BAx klŠAM. aE–AÅ avÄÆ prsHprM 21 yAeP˜ieÀR m†˜ sEhAdrnA mnÈilAkAet EpA›M.ÿ 8yi¯Ý EzM. qéAyjnty…ew pitA aÍen yEhAv jne˜ ElAkemvAy qebÄ EzmieÀR o¯ piÀgAmiyA ÛAw…M citRic•@. atinAÇ ngrM pUÄyi¯Ý.* ˜iyAŠAÀ avÄÆ k}i’ilÂ. 9 aview 22 ŽlAM, ašUÄ, aÄ–ûxAdH, lUdH, arAM vc•ANH yEhAv ElAk˜ieÀR BAxq•ivÄ EzmieÀR mŠLAyi¯Ý. yAek klŠiytH. atinAÇ Œ Ðle˜ 23 arAmieÀR puÒãAÄ+ ŸQsH , ¸Å, þbAEbÇÿ qÝ viLiÆÝ. aÍenEgeTÄ, mzH q•ivrAyi¯Ý. yEhAv jnÍeL aviewni•H ®miy…ew 24 aÄ–ûxAdH zAlhieÀR pitAvAyi pl BAgÍLiElÆ citRic•@.¯Ý. zAlhH ŽebrieÀR pitAvuM. 25ŽebÄ rìu puÒãA¯ew pitAvAyi¯Ý. EzmieÀR EgAÒ˜ieÀR kT 10Epelg H q•Ayi¯Ý o¯veÀR Epr H . EzmieÀR EgAÒ˜ieÀR kT öniaveÀR kAl˜Ayi¯Ý ®mi rìAyi pRy…Ý. èLy˜i½ rìu vÄx˜i½BAgiŠe–“tH. atinAlANH avnH Œ EzxM EzmieÀR ¾RAM vyÈiÇ aveÀREp¯ vINtH. mE· sEhAdreÀR EprH puÒnAy aÄ–kHxAdH piRÝ. 11ati½EyAûtAÀ q•Ayi¯Ý. EzxM EzM 500 vÄxM jIvic•@. avnH m·… 26 EyAåAeÀR puÒãAÄ+ aÇEmAdAd H , puÒIpuÒãA¯m…ìAyi.zAelPH, hsÄ—Aev˜H, yArhH, 27hEdA 12 aÄ–ûxAdi½ m…–˜iyÉu vyÈArAM, ŸQsAÇ, dikÂAhH, 28oAbAÇ, abImA yE–AÅ aveÀR puÒnAy zAlhHEyÇ, ezbA, 29oAPIÄ hvIlA, EyAbA piRÝ. 13zAlhH piR•ti½EzxM aÄ–bH. 30EmzAyHÆM ki}Æ™ mlEyArrAjY ûxAd H 403 vÄxM jIvic • @ . aŠAl˜ H˜i½miwyHÆ™ èEdz˜ANH öQ jnt avnH m·u puÒãA¯M puÒimA¯m…ìAyi. 14vsic•tH. esPAÄ rAjY˜ieÀR dizyi zAlhi½ m…–«vyÈAyE–AÅ avlAyi¯Ý EmzA. eÀR puÒnAy ŽebÄ piRÝ. 15Žeb 31 averAeŠyAN H EzmieÀR ›w…M rieÀR jnnEzxM zAlhH 403 vÄxMbŠAÄ. av¯M ›w…MbM, BAxkÅ, rAjY jIvic • @ . atiniew avn@ m·@ puÒIÍÅ, jntkÅ q•iÍen vinYsiŠ puÒãA¯M jnic•@. 16e–“i¯Ý. ŽebrinH m…–˜inAlu vyÈAy 32 EnAhy…ew puÒãA¯ew vMzAvli E–AÅ aveÀR puÒÀ EpelgH piRÝ. 17atANH . avÄ tÍL@ew rAjY˜in½ EpelgieÀR jnnEzxM ŽebÄ 430sric•H vinYsiŠe–“u. öQ ›w…MbÍ vÄxM jIvic•@. atiniew m·u puÒIpuÒLiÇniÝ™vrAN H èLyEzxM ®tl ãA¯m…ìAyi. 18mAek vYApic•tH. Epelgi½ m…–« vyÈAyE–AÅ ery† q• puÒÀ jnic•@. 19ery†vieÀR viBjiŠe–“ jnM jnnEzxM EpelgH 209 vÄxM jIvic•@.11 èLy˜i½ EzxM ElAkM m…}uvÀ o¯ BAx sMsAric•@. qlÂA m½xY¯MoEr vAÆkÅ ŸpEyAgic• @ . 2 jnÍÅ atiniew avn@ m·u puÒIpuÒãA¯m… ìAyi. 20 ery†vin H m…–˜irìu vyÈAyki}ÆniÝM nIÍi zinAÄ rAjY˜H o¯ E–AÅ puÒnAy ez±gH jnic•@. 21ez±smtlM keì˜i. avÄ aview tAms gieÀR jnn˜i½ EzxM ery† 207 vÄxMmArMBic•@. jIvic•@. atiniew ayAÅÆ m·u puÒI 3 jnÍÅ pR’u, þn—Å öx H w iky… puÒãA¯M jnic•@. 22ìAŠi atH tIyiÇ ö“@ ¡“H kw…–m…™ ez±gi½ m…–« vyÈAyE–AÅtAŠNM.ÿ aÍen avÄ klÂi½ pkrM puÒnAy nAEhAÄ jnic• @ . 23nAEhAÄ ŸìAyEzxM ez±gH 200 vÄxM jIvic•@.qéAy ... piÀgAmiyAyi¯Ý qEsrieÀR atiniew m·u puÒIpuÒãA¯M jnic•@.puÒãA¯ew pitAvH Ezmi½ piR•vÀ 24 nAEhArinH ö¯p˜ieyAÛtH vyÈAyq•ÄØM.
 10. 10. Ÿl˜i 11:25-12:20 ø 10 25E–AÅ puÒnAy EtrhH piRÝ. Etr yEhAv tniÆ ètY•e–“ aEthieÀR jnn˜i½EzxM nAEhAÄ 119 Ðl˜H yEhAvey ŒrADiÆ•ti½vÄxM jIvic•@. atiniew m·u puÒIpuÒ Evìi aéAM o¯ yAgpIWM pNi«. 8ãA¯M jnic•@. anÙrM aéAM aviewniÝM puRe–“H 26 EtrhinH q}up« vyÈAyE–AÅ EbETli½ ki}Æ™ pÄv• t ˜iElÆpuÒãArAy aéAm…M nAEhAruM hArA½M EpAyi. aéAM aview œwArmwic• @ .jnic•@. EbETÇ Œ Ðl˜i½ pwi’ARAyi ¯Ý. hAyi ngrM ki}ÆM. Œ Ðl˜H EtrhieÀR ›w…MbkT aéAM yEhAvy…ew me·A¯ yAgpIWM 27 EtrhieÀR ›w…MbkTyANitH. pNi«. aview aéAM yEhAvey ŒrAaéAM, nAEhAÄ, hArAÀ q•iv¯ew Dic•@. 9 ati½EzxM aéAM yAÒ «wÄÝ.pitAvAyi¯Ý EtrhH. hArAÀ ElA˜i enegvH EdzE˜ŠH aéAM EpAyi.eÀR pitAvH. 28teÀR pitAvAy EtrhHjIvic•iriÆEÛAŘe• hArAÀ teÀRjãEdzmAy bAbiElANiel ŸQriÇ aéAM öQjiptiÇHvc•@ mric•@. 29aéAm…M nAEhAruM vivA 10 aŠAl˜H Œ Edz˜H vLer vrÅhM k}ic•@. aéAmieÀR BArY sARAyi. c•y…ìAyi. m} epyHtilÂ+ kw…˜ •AmvuMnAEhArieÀR BArY miÇŠA. avÅ hArA Enri“u. atinAÇ aéAM öQjiptiElÆ HeÀR mkLAyi¯Ý. hArAÀ miÇŠy…ewy…M EpAyi. 11teÀR BArY sARAyi atisu•yisHŠy…ewy…M pitAvAyi¯Ý. 30vÓY riyAeN•H aéAM kìu. atinAÇ öQjiyAy sARAyiŠH mŠL@ìAyi¯•ilÂ. pH t ielÏ•ti½ etA“um…ÛH aéAM 31 Etrh H teÀR ›w…MbE˜AewA–M p‰iEyAw… pR’u, þnIeyA¯ su•riyAbAbiElANiel ŸQriÇniÝM EpAyi. eNe•niŠRiyAM. 12öQjipHtiel pu¯xknAniElÆ EpAkAnAyi¯Ý av¯ew ãAÄ nie• kA¹M. aE–ALvÄ pRy…M,ŸE”zM. EtrhiEnAewA–M puÒnAy üövÅ öyAL@ew BArYyANH.ý atinAÇaéAM, pQÒnAy ElA˜H, (hArAeÀR nie• Enw…•tinH avÄ qe• ekAlÂApuÒÀ) m¯mkÅ sARAyi, (aéAmieÀR niwy…ìH. 13atinAÇ nIeyeÀR sEhAdBArY) q•iv¯m…ìAyi¯Ý. avÄ riyAeN•H ql A vErAw…M pRy…k.hArAÀ p“N˜iel˜i aview tAmsi aE–AÅ avere• vDiŠyilÂ. {AÀŠAÀ tI¯mAnic•@. 32EtrhH 205 vySver nieÀR sEhAdrnAeNÝ k¯ti averjIvic•@. hArAniÇ vc•H avÀ mric•@. E•Aw… dy kANiÆM. aÍen nineŠ eÀR jIvÀ r•iŠAnAvuM.ÿ 14 eedvM aéAmien viLiÆÝ aÍen aéAM öQjipH t iel˜i.12 yEhAv aéAmiEnAwu klø i c• @ , þnieÀR rAjYe˜y…M sVjnÍeLy…Mvi“uEpAkuk. nieÀR a–eÀR ›w…Mb öQjipH t iel pu¯xãAÄ atisu•ri yAy sARAyiey kìu. 15öQjipHtiel cil EntAŠãA¯M aveL kìu. avÄe˜ vi“H {AÀ kA“i˜¯• rAjYE˜Æ avL@ew sQ•rYe˜–·i PREvAEnAw…EpAkuk. pR’u. avÄ sARAyiey PREvAeÀR 2 ni•iÇni•@ {AenA¯ mhArAxH M ekA“Ar˜iElÆ ekAìuEpAyi. 16sARApNiy…M. nie• {AÀ a½#hiÆky…M yiy…ew sEhAdren• nilyiÇ aéAnieÀR nAmM {AÀ èsiÖmAÆky…M miEnAwu PREvAÀ vLer dyApUÄv•M ep¯ec•@M. mARi. PREvAÀ aéAminH kÝkAlik 3 nie• a½#hiÆ•ver {AÀ a½ eLy…M Œw…keLy…M k}utkeLy…M s—A#hiÆky…M nie• zpiÆ•ver {AÀ nic•@. aéAminH B]tYãAery…M B]tYkzpiÆky…M ec•@M. ®miyiel qlÂA m½ eLy…M o“kÍeLy…M s—Anic•@. 17xYery…M {AÀ ni•ilUew a½#hiÆM.ÿ PREvAÀ aéAmieÀR BArYey ekAìuEpAyi. atinAÇ yEhAv PR aéAM knAniElÆ EpA›Ý EvA½M ›w…MbŠAÄÆM mArkErAgÍÅ 4 aéAM yEhAvey a½sric • H nÇki. 18a« nimi˜M PREvAÀ aéAhArAÀ vi“u. ElAÏM œewy…ìAyi¯Ý. mien viLic• @ pR’u, þnIeyE•AwuaE–AÅ aéAminH q}up˜iyÉH vy kw…˜ et·A¹ ecy H t t H ! sARAyiÈAyi¯Ý. 5 aéAM teÀR BArYyAy nieÀR BArYyAeN•H nI qÚekAeìsARAyi, anÙirvnAy ElA˜, awimk H E•Aw… pR’ilÂ? 19eLlÂAM œwAet hArAniÇ vc•H tniŠu üaveLeÀR sEhAdriý q•A¹ nIlBic• e tl A M œew ekAìuEpAyi¯Ý. pR’tH . qÙinANÍen pR’tH ?aéAm…M sMGvuM hArAÀ vi“H knAÀ a«ekAìANH {AnveL BArYyAyi sVIEdzE˜Æ EpAyi. 6avÄ knAÀEdzÏ kric•t. q•AlitA {AÀ nieÀR BArYey Hœwi sÉricH• EzEKM p“NM ver qÏ tiriek t¯Ý. aveLy…M ekAìHky…M pie• EmAEry…ew vÀmrM niÇÆ epAyHeŠAZ!ÿ 20•iwE˜Æ EpA›ky…M ecyHt…. knAnY anÙrM aéAmien öQjipH t i½rANH aE–ALview tAmsic•i¯•tH. puR˜AŠAÀ PREvAÀ kløic•@. atinAÇ 7 yEhAv aéAmi½ ètY•e–“u. aéAM teÀR p‰iEyAewA˜H öQjipHt…yEhAv pR’u, þöQ EdzM {AÀ nieÀR vi“u. tÍÅÆìAyi¯•etl A M avÄpiÀgAmikÅÆ nÇ›M.ÿ œew ekAìuEpAvuky…M ecyHt….
 11. 11. 11 Ÿl˜i 13:1-14:10 ø 17 aéAM knAniElÆ mwÍuÝ atinAÇ EpAvuk. nieÀR EdzÏœwi13 aÍen aéAM öQjipHt… vi“u. aéAM teÀR p‰iy…M tniÆ™etlÂAmAyi enegvH EdzÏœwi sÉ nwÆk. {AniE–ALi« ninÆ t¯Ý.ÿ 18 atinAÇ aéAM teÀR œwArÍL@ m}ic•@ EpAyi. mE%y…ew vliy mrÍÅric@. ElAÏM avEnAewA–m…ìAyi¯Ý. • Šw…Ï tAmsiŠAnANvÀ EpAytH. atH2 Œ smy˜H aéAM vLer DniknAyi ehEéAÀ p“N˜inw…˜Ayi¯Ý.¯Ý. aEnkM kÝkAlikL@M ev™iy…M aview aéAM yEhAvey ŒrADiŠAÀsVÄÌvuM av½ìAyi¯Ý. o¯ yAgpIWM pNi«. 3 aéAM teÀR yAÒ «wÄÝ. ayAÅenegviÇniÝM EbETliElÆ mwÍi.EbETÇ p“N˜i½M hAyi p“N˜i ElA˜H piwiŠe–“u½M öwyHÆ™ o¯ ÐlE˜ŠH aéAMEpAyi. av½M ›w…MbvuM m…ÛH tAvLmwic• ÐlM te•yAyi¯Ý atH. 4avi 14 a%AePÇ Œyi¯Ý zinAÄ rAjAv. aErYAŠH qlAsAriel rAjAvuM ek edAÄ lAEyAemÄ ŽlAM rAjAvuM tIdAÇ HewyAyi¯Ý aéAM o¯ yAgpIWM niÄ EgAyIM rAjAvumAyi¯Ý. 2öQ rAjAŠ—ic•tH. aÍen aéAM aview yEhA ãAÄ EcÄ•H esAEdAM rAjAvAy EbrA,vey ŒrADic•@. egAEmArA rAjAvAy biÄzA, ŒdHmArAjA vAy zinAb H , esEbAyIM rAjAvAy aéAm…M ElAÏM EvÄpiriy…Ý ezEmebÄ, EblArAjAvH (EsAvÄ qÝM 5 Œ smyM ElA˜H aéAmiEnAewA–M EblA viLiŠe–“i¯Ý) q•ivErAw…yAÒ ec•@ÝìAyi¯Ý. ElA˜inH aEn y…ÖM ecyHt….kM m]gÍL@M œwArÍL@m…ìAyi¯Ý. 6a 3 öQ rAjAŠãAerlÂAM tÍL@ew eesnYéAmi½M ElA˜i½M anvDi m]gÍL@ìA e˜ si”IM tA}HvryiÇ o¯mic•@ EcÄÏyi¯•tinAÇ avyHÆ EvìÒ ŒhArM (si”IM tA}Hvr öE–A}e˜ Ÿ–…kwlANH).Œ EdzÏ lBic•i¯•ilÂ. 7knAnY¯M epri 4 öQ rAjAŠãAÄ p×ìu vÄxŠAlMsY¯M Œ smy˜H aview vsic•i¯Ý. ekEdAÄlAEyAemrien Esvic • i ¯Ý.aéAmieÀRy…M ElA˜ieÀRy…M öwyãAÄ q•AÇ ptim†•AM ekAlÂM averlÂAMt—iÇ zNHWy…m…ìAyi. rAjAvientier tiri’u. 5atinAÇ pti 8 atinAÇ aéAM ElA˜iEnAw… pR nAlAM vÄxM ekedAÄlAEyAemÄ rAjAvH’u, þn—ÅŠiwyiÇ klhM Evì. tE•AewA–m@ìAyi¯• rAjAŠãA¯emAnieÀRy…M qeÀRy…M ŒÅŠAÄ t—iluM ˜H avÄeŠtier y…Ö˜i½ vÝ. ekklhM pAwilÂ. n—eLlÂAM sEhAdrãA edAÄlA EyAemÄrAjAvuM suXtHrAjAŠrANH. 9 n—Å EvÄpiriyNM. ninŠixHw ãA¯M erPAyim…keL asHetErA˜H kÄm…™ ÐlM etre’w…ŠAM, nI öw« diz •yImiÇ vc • H EtAl ø i c • @ . sUyIm…keLyiElÆ EpAyAÇ {AÀ vl«vzE˜Æ hAmiÇ vc•@M EtAløic•@. ŽmYer avÄEpAkAM. nI vlE˜Æ EpAyAÇ {AÀ zAEv kirYA˜yImiÇ evc•@M kI}wŠi. 6öwE˜ÆM EpAkAM.ÿ EsyIrieÀR pÄv•tèEdzM «wÍi m¯® 10 ElA˜H ¡·uM EnAŠiyE–AÅ EyAÄ”AÀ miy…ew atiĘiyAy qløArAÀ vertA}Hvr kìu. aview DArALM ev™m… y…™ èEdzÍLiÇ tAmsiÆ• EhAmYereìÝM ElA˜H kìu. (yEhAv esA avÄ EtAløic•@. 7EdAm…M egAEmAery…M nzi–iÆ•ti½ anÙrM ekedAÄlA EyAemÄ vwÆ™m…ÛAyi¯Ý öt. EsAvÄvery…™ EyAÄ H ŽÀmizHpA˜iElÆ ec•H amAElkYer”AÀ tA}Hvr m…}uvÀ yEhAvy…ew ŸdYAnM EtAløic•@. aEmArYEry…M aE”hM EtAløiEpAelyAyi¯Ý. öQjipHt…EdzM EpAel c•@. hesEsAÀ-tAmArilAyi¯Ý avÄnl  EdzmAyi¯Ý öt H . ) 11atinAÇ vsic•i¯•tH. 8EyAÄ”AÀ tA}HvryiÇ vsiŠAÀ ElA˜H Œ smyM esAEdAM, egAEmArA, ŒdHmA.tI¯mAnic • @ . ö¯v¯M EvÄpiri’u. esEbAyIM, EblA q•iviwÍLielElA˜H ki}ŠÀ diŠiElÆ yAÒyAyi. rAjAŠãAÄ oÏEcÄ•H tÍL@ew zÒuvi12 aéAM knAÀ EdzÏ te• tÍi. entier y…ÖM ec•AÀ puRe–“u. si”IMElA˜H tA}Hvryiel p“NÍLielA•iÇ tA}H v ryiElŠANvÄ EpAytH . 9 ŽlAtAmsic•@. ElA˜H vLer etÆ™ esA miel rAjAvAy ekedAÄlAEyAemÄ, EgAEdAM ngrM teÀR tAvLmAŠi. 13esAEdA yIM rAjAvAy tIdAÇ, zinAÄ rAjAvAymiel jnÍÅ ekAw…M pApikLAeN•H a%AePÇ, qlAsAriel rAjAvAyyEhAv aRi’u. 14ElA˜H EpAyti½ aErYAŠH q•ivÄeŠtirAyANvÄ y…ÖMEzxM yEhAv aéAmiEnAw… kløic•@, ecyHttH. atAytH aÉu rAjAŠãAÄeŠþninÆ ¡·uM EnAÆk. vwÆM etÆM tirAyi nAlu rAjAŠãAÄ y…ÖM ec•@kki}ÆM pwi’ARuM EnAÆk. 15nI kA¹• yAyi¯Ý. 10öQ EdzM m…}uvÀ ninÆM nieÀR mŠÅÆM si”IM tA}HvryiÇ kIlu niRc• anav¯ew mŠÅÆmAyi {AÀ t¯M. qŠAl vDi ›}ikL@ìAyi¯Ý. esAEdAmiely…ME˜ÆM ö« niEÀRtA›M. 16®miyiel egAEmAryiely…M rAjAŠãAÄ tÍL@ewmNǘriEpAel nieÀR jntey {AÀ eesnYE˜AewA˜H oAwiE–AvukyAyivÄÖi–iÆM. ®miyiel mNǘrikeL ¯Ý. BwãAriÇ ›eRE–Ä Œ ›}ikLiÇŒÄeŠÜiluM qÌAÀ k}i’AÇ nieÀR vI¹. q•AÇ m·u™vÄ mlm…kLiElŠHjnteyy…M avÄŠH qÌ@vAÀ k}iy…M. oAwiE–Avuky…M ecyHt….
 12. 12. Ÿl˜i 14:11-15:11 ø 12 11 esAEdAMkA¯ewy…M egAEmArŠA¯ vAERA EpAluM {AÀ eekvzM vyHÆkewy…M sÄv•sADnÍL@M zÒuŠÅ k• yilÂ. oÝM te• {AÀ eekvzM vyHÆwŠi. ki“iy aÒ B•NvuM vOvuemw… kyielÂ Ý ètijH { ec•@Ý. ü{AÀÏekAìH avÄ oAwiE–Ayi. 12esAEdA aéAmien DniknAŠiýeyÝ nI pRmiÇ tAmsiÆkyAyi¯•, aéAmieÀR yAÀ öwv¯Ï•tinH qniŠA#hmilÂ. 24sEhAdrpuÒnAy, ElA˜ien zÒuŠÅ qeÀR œewy…™ ecRu–ŠAÄ ti•piwiœwi. ayAÅÆìAyi¯•etlÂAM piwi B•NM mAÒEm {Aenw…ÆÝZ. pE•ec•w…˜H avÄ EpAyi. 13piwiŠe–wA˜v nI m·u™vÄŠH av¯ew p» nÇkNM.riÇ o¯vÀ qéAynAy aéAmien y…Ö˜iÇ nAM EnwiyetAeŠ qw…˜Hkìu sMBvÍLRiyic•@. aEmArYnAy mE% qe• y…Ö˜iÇ shAyic• ŒEnÄ,y…ew ÐlÏ™ vliy mrÍÅŠw…˜A qzHEŠAÇ, mE% q•ivÄÆ ekAw…ÏNyAÅ aE–AÅ tAmsic•i¯•tH. mE%, ekAL~.ÿqzHEŠAÇ, ŒEnÄ q•ivÄ prsHprMshAyiŠAem•H krAÄ ecyHti“uìAyi aéAm…mAyi eedv˜ieÀR krAįÝ. aéAmiey…M shAyiŠAem• HavÄ ayAL@mAy…M krAÄ ecyHti¯Ý. 15 öetlÂAM sMBvic•ti½EzxM yEhA vy…ew a¯L–Aw H aéAmin H o¯ dÄzn˜ilUewy…ìAyi. eedvM kløic•@, aéAM ElA˜ien r•iÆÝ þaéAEm, Bye–Ewì. {AÀ nieÀR pri 14 ElA˜ H bÓnÐnAy vivrM cyA›Ý. ninÆ {AÀ vlieyA¯ ètiaéAM aRi’u. atinAÇ aéAM PlM nÇ›ky…M ec•@M.ÿ 2teÀR ›w…MbAMgÍeL m…}uvÀ viLic•@ pE• aéAM pR’u, þyEhAvyAyœ“i. avÄŠiwyiÇ prizIlnM lBic• 318 eedvEm, qe• sÚxHwnAÆ• oÝMBwãA¯ìAyi¯Ý. avery…M nyic• @ t¯vAÀ ninŠAvilÂ. qÙAeNE•A? kArekAìH aéAM zÒuŠeL dAÀp“NM ver NM qniÆ mknilÂ. atinAÇ qeÀRoAwic•@. 15Œ rAÒi aéAm…M sMGvuM mrNEzxM qniÆ™etlÂAM dE—ezŠiÇzÒuŠL@ew EmÇ o¯ mi•lAƒmNM nw˜i. niÝ™ qeÀR awim qElYsri½ ki“uM.ÿ 3zÒuŠeL EtAløic•H aver dE—ezŠi½ aéAM «wÄÝ pR’u, þnI qnieŠA¯vwÆ™ EhbAver «r˜i. 16zÒu mken t•ilÂ. atinAÇ qeÀR vI“iÇEmAx Hwiec • w…˜etl A M aéAM tiriek piR• orwimyHŠH qniÆ™etlÂAM lBiekAìuvÝ. OIkeLy…M ›“ikeLy…M ÆÝ. 4 aE–AÅ yEhAv aéAmiEnAw…ElA˜ieny…M ayAL@ew sADnÍeLy… sMsAric•@. eedvM pR’u, þninÆ™etemlÂAM aéAM tiriek ekAìuvÝ. lÂAM kiE“ìvÀ Œ awimyAyiriŠilÂ. 17 ekedAÄlAEyAemrieny…M ayAL@ew nineŠA¯ puÒ½ìA›M. ninÆ™etlÂAMsKYrAjAŠãAery…M EtAlø i c• EzxM nieÀR puÒ½ lBiÆM.ÿ 5aéAM vI“iElÆ mwÍi. aE–AÅ aven anÙrM eedvM aéAmien puRE˜sVIkriŠAÀ esAEdAM rAjAvH zAEv Æ nyic•@. eedvM pR’u, þŒkAzE˜tA}HvryiElŠiRÍi vÝ. (rAjAvieÀR Æ EnAÕ, aEnkM n•ÒÍeL kA¹tA}H v r q•ANtiE–AÅ aRiye–w… •iEl ? nineŠÌAnAkA˜Ò n•Ò•tH.) ÍÅ. BAviyiÇ nieÀR ›w…MbM aÍen yAyi˜I¯M.ÿ 6 mÇŠIEsedû aéAM eedv˜iÇ vizVsic•@. aéA 18 zAElM rAjAvAy mÇŠIEsedÆM mieÀR vizVAsM, nItiEyAew jIviÆ•aéAmien kANAÀ ecÝ. avÀ atYu ti½M sdHèv]˜ikÅ ec•@•ti½M sm•tnAy eedv˜ieÀR o¯ puErAhit mAyi¯e••H eedvM tI¯mAnic•@. 7 eedvMnAyi¯Ý. mÇŠIEsedû a–vuM aéAmiEnAw… pR’u, þbAbiElANYvI’uM ekAìuvÝ. 19mÇŠIEsedû yiel ŸQriÇniÝM nie• ekAìuv•aéAmien a½#hic•@ pR’u, yEhAvyA¹ {AÀ. ninŠH öQ EdzM þsVÄ‹vuM ®miy…M s]xHwic• atYu•t nÇ›•tinANH {AnÍen ecyHttH nInAy eedvM aéAmien a½#hiŠe“. öQ Edz˜ieÀR ŸwmyAyi˜I¯M.ÿ 20 8 nieÀR zÒuŠeL EtAløiŠAÀ nie• q•AÇ aéAM pR’u, þqeÀR yjmAshAyic• atYu•tnAy eedve˜ nnAy yEhAEv, öQ EdzM qniÆ ki“unm…Æ vA}H˜AM.ÿ em•H {AenÍenyANH ŸR–iÆk?ÿ 9 y…Ö˜iniwyiÇ tAÀ EnwiytieÀR eedvM aéAmiEnAw… pR’u, þn—Åp˜ielA• H aéAM mÇŠIEsedŠi½ o¯ krARuìAÆM. m†Ý vyÈAy o¯ p²nÇki. 21aE–AÅ esAEdAM rAjAvH aéA vieny…M m†Ý vyÈAy o¯ epÌAwimiEnAw… pR’u, þöQ sADnÍeLlÂAM eny…M m†Ý vyÈAy o¯ m…“nAwieny…MniÍÅÆ sU•iŠAM. zÒuŠÅ t“ieŠA ekAìuvrik. o¯ cÍAli–•ieyy…M o¯ìuEpAy qeÀR ŒL@keL vi“ut•AÇ èAviÀ ›’ieny…M œew ekAìu vrik. 10mAÒM mti.ÿ aéAM aetl  A M ekAìuv• H eedv 22 pE• aéAM esAEdAM rAjAviEnAw… ˜i½ smÄ–ic•@. öQ m]gÍeL aéAMpR’u, þ®miy…M sVÄ‹vuM s]xwic•v½M H ekAlÂ@ky…M avey öQrìu kxNmAyiatYu•t½mAy yEhAvyAy eedv m…RiÆky…M ecyHt…. avÀ rìu kxNE˜Aw… {AÀ ètijH { ecyH t i“uìH - ÍeL EnÄÆ Ener vc•@. p•ikeL rìu23 niEÀRtAy oÝM- o¯ ¾ElA ec¯–ieÀR kxNmAŠiyilÂ. 11pi•IwH vliy p•i
 13. 13. 13 Ÿl˜i 15:12-16:16 ø 4kÅ mgÍeL ti•AÀ vÝ. pE• aéAM ] hAgAÄ aéAmiÇniÝM gÄBM Dric•@.avey oAwic•@. a« mnÈilAŠiyE–AÅ hAgArinH aBi 12 EnrM vLer eevki. sUrYÀ asHt mAnM EtAÝky…M teÀR yjmAn˜ieymiŠARAyi. aéAmi½ vLer ŸRŠM vri ŠAÅ EæxHWyA¹ tAen• EtA•Ç avky…M ŸRŠ˜iElÆ vI}uky…M ecyHt…. ÅÆìA›ky…M ecyHt…. 5pE• sARAyiayAÅ ŸRÍiyE–AÅ BIkrmAy ö¯“u aéAmiEnAw… pR’u, þqeÀR B]tYyiprÝ. 13anÙrM yEhAv aéAmiEnAw… E–AÅ qe• evRuÆÝ. öti½ {AÀpR’u, þöetlÂAM nI aRiyNM+ nieÀR niÍeL ›·e–w…ÏÝ. aveL {AÀpiÀgAmikÅ av¯Ewtl  A ˜ rAjYÏ niÍÅÆ tÝ. avÅ gÄBiNiyAyi.vsiŠAÀ EpA›kyANH . avrview aE–AÅ avÅ qe•ŠAÅ EæxHWeyÝanYerE–Ael k}iy…M. a•A“ukAÄ k¯«ky…M ecyHt…. {ÍLilArA¹ zriaver nA¾Ru vÄxE˜Š H awimkLA eyÝ yEhAv niËyiŠNem•AeNÆky…M avErAw… ƒUrtkA“uky…M ec eÀR Œ#hM.ÿ•@M. 14pE• aver awimkLAŠiy rAjY 6 pE• aéAM sARAyiEyAw… pR’u,e˜ {AÀ zi•iÆM. nieÀR jnt aviwM þnI hAgArieÀR yjmAn˜iyA›Ý. ninvi“u EpA›ky…M o¯pAwH nl sADnÍÅ ŠvELAwu nieÀRyixHwm½sric•H èvÄœew ekAìuEpAvuky…M ec•@M. ˜iŠAM.ÿ atinAÇ sARAyi hgArien 15 þnI vLer vyÈA›•«ver jIvi zi•ic•@. hAgAÄ d†ErŠH oAwiE–Avuky…MÆM. smADAnE˜Aew nI mriÆM. nieÀR ecyHt….›w…MbE˜AewA˜H nie•y…M sMsHkriÆM. 16nAlu tlm…RkÅÆ EzxM nieÀRjnt öQ EdzE˜Æ tiric•@ v¯M. Œ hAgArieÀR puÒÀ yizmAEyÇ H 7smyM, nieÀR jnt aEmArYer EtAliÆM. ø m±®miyiel o¯ nI¯RvyHÆ smIpMaview tAmsiÆ• aEmArYer zi•i vc•H hAgArien yEhAvy…ew d†tÀ kìu.ŠAÀ {AÀ nieÀR jntey ŸpEyAgi ³riElÆ™ mAÄ‹mEÖY Œyi¯Ý atH. 8ÆM. ötH BAviyiel kArYmANH, kArNM d†tÀ pR’u, þhAgAÄ, nI sARAyiy…ewaEmArYÄ öE–AÅ zi•iŠe–w…vAÀ tŠ B]tYyANH. pie•ÙANiview niÇÆ•tH?vÌM d…xHwrAyi˜IÄ•i“ilÂ.ÿ nI qEÍA“A¹ EpA›•tH?ÿ 17 sUrYÀ asHtmic•E–AÅ vliy ö¯“u hAgAÄ pR’u, þ{AÀ sARAyiyiÇprÝ. c˜ m]gÍÅ rìu kxNÍLAyi niÝM oAwi aklukyANH.ÿ 9aE–A}uM aview kiw–…ìAyi¯Ý. Œ yEhAvy…ew d†tÀ hAgAriEnAw… pRsmyM puky…• o¯ agHnisHtMBM c˜ ’u, þsARAyi nieÀR yjmAn˜iyANH.m]gÍL@ew kxNÍÅŠiwyilUew kwÝ avL@ew vI“iElÆ mwÍi aveL a½EpAyi. sriÆk.ÿ 10yEhAvy…ew d†tÀ hAgAri 18 aÍen a•H yEhAv aéAminH EnAw… «wÄÝ pR’u, þni•iÇni• HvAgHdAnM nÇ›ky…M o¯ krARuìAÆ aEnkM EpÄ jniÆM. nieÀR sÙtiky…M ecyHt…. yEhAv pR’u, þ{AÀ prÛrkÅ qÌiyAelAw…ÍA˜ÒyA›M.ÿ 11öQ EdzM nieÀR piÀgAmikÅÆ nÇ›M. yEhAvy…ew d†tÀ vIìuM pR’u,öQjip H t …ndiÆM y†ª“Is H mhAndi þhAgAÄ, öE–AÅ nI gÄBiNiyANH, nIÆmiwyilu™ EdzM {AnvÄÆ nÇ›M. orA¿›’ien èsviÆM. av½19 EknYÄ, eknisYÄ, kdHEmAnYÄ, 20hitYÄ, yizHmAEyÇ qÝ EpriwNM, kArNM nIeprisYÄ, erPAyImYÄ, 21aEmArYÄ, knA avEhLiŠe–“uev•H yEhAv aRi’u.nYÄ, giÄ‹zYÄ, eybUsYÄ, q•iv¯ew avÀ nie• shAyiÆky…M ec•@M. 12EdzmANitH.ÿ avÀ o¯ kA“uk}uteyE–AliriÆM. avÀ tikc•@M sVt×nAyiriÆM. avÀ qlÂAvÄÆM qtirAyiriÆM. qlÂAv¯M hAgAÄ q• BtY ] av½M qtirAyiriÆM. avÀ o¯ Ðl16 sARAyi Œyi¯Ý aéAmieÀR BArY. avÅÆM aéAmi½M ›“ikL@ìAyi¯•ilÂ. sARAyiŠH öQjipHt…kAri ÏniÝM me·A¯ ÐlE˜Æ mARieŠA ìiriÆky…M, teÀR sEhAdrãA¯ew aw…˜H tAvLmwiÆky…M ec•@emÜiluMyAy B]tYy…ìAyi¯Ý. hAgAÄ q•Ayi avÀ avÄÆM qtirAyiriÆM.ÿ¯Ý avL@ew Epr H . 2 sARAyi aéA 13 yEhAv hAgAriEnAw… sMsAric•@.miEnAw… pR’u, þ›“ikeL èsviŠAÀ hAgAÄ eedve˜ o¯ putiy EpriÇyEhAv ö«ver qe• a½vdic•ilÂ. viLic•@. avÅ avEnAw… pR’u, þnIatinAÇ qeÀR B]tY hAgAriEnAewA–M qe• kA¹• eedvmA›Ý.ÿ avÅEpAœ. avLiÇniÝìA›• ›’ien öÍen pRyAÀ kArNM, þöQ ÐlÏ{AeneÀR sVÙM ›’ienE–Ael EpAluM eedvM qe• kA¹ky…M qe•sVIkric•@ekA™AM.ÿ æÖiÆky…M ec•@Ý!ÿ q•vÅ k¯tiy aéAM teÀR p‰i sARAyiey a½s tAN. 14atinAÇ Œ jlAzy˜inH EbÄ- Hric•@. 3aéAM knAÀEdzÏ pÏvÄxM lhAyI- ErAyi qÝ EpÄ vÝ. kAEdtAmsic•ti½ EzxmAyi¯Ý atH. sARA zi½M Eberdi½M mEÖYyAyi¯Ý atH. 15yi teÀR BĘAvAy aéAminH öQji hAgAÄ aéAmieÀR ›“iey èspHtiÇniÝ™ teÀR B]tYyAyi¯• hAgA vic•@. aéAM ›“iŠH yizHmAEyÇ qÝrien nÇ›ky…M ecyHt…. Ep¯mi“u. 16hAgAriÇ yizHmAEyÇ jnic•
 14. 14. Ÿl˜i 17:1-18:1 ø 14E–AÅ aéAminH q¿p˜ARu vyÈA yishAŠ-vAgd˜puÒÀ H H H 15yi¯Ý. eedvM aéAhAmiEnAw… pR’u, þnieÀR p‰iyAy sARAyiyHÆM {AÀ putieyA¯ Ep¯ nÇ›M. sARA q•Ayi pricECdnM krARieÀR awyALM H riÆM atH. 16{AnveL a½#hiÆM. av17 aéAmieÀR etAß·ieyAÛtAM vyÈiÇ yEhAv av½ ètY•e–“u. yEhAv pR’u, þ{AÀ sÄv•zå ÅÆ {AenA¯ puÒen nÇ›M. nIyAyi riÆM aveÀR pitAvH. avÅ aEnkM putiy jntkL@ew a—yAyi˜I¯M.nAy eedvmA›Ý.* qniÆ Evìi öŠA rAxHÍL@ew rAjAŠãAÄ avLiÇniÝMrYÍÅ ec•@k+ qe• a½sric•H zri v¯M. 17eedvE˜Aw…™ Œdrvu kANiŠAÀyAy mAÄ‹˜iÇ jIviÆk, 2 nI aÍen aéAhAM teÀR m…KM ®miyiElÆecyHtAÇ {AÀ nm…ŠiwyiÇ o¯ krARu ›nic•@. pE• avÀ ciriÆky…M sVyMìAŠAM. nieÀR jntey o¯ vliy jnt pRy…ky…M ecyHt…, þqniÆ ¾Ru vyyAÆemÝ {AÀ vAgHdAnM ec•@M.ÿ ÈAyi, o¯ puÒ½ìAkAÀ k}iy…kyilÂ. 3 aE–AÅ aéAM eedv˜i½ m…ÛiÇ sARAyHŠH etAßRu vySmAyi. avm…“u›˜i. eedvM avEnAw… pR’u, ÅÆM ›“iy…ìAkyilÂ.ÿ4 18 þn—…ew krARiel qeÀR BAgM ötANH+ aE–AÅ aéAhAM eedvE˜Aw… pRnie• {AÀ aEnkM jntkL@ew pitA ’u, þyizHmAEyÇ jIvic•i¯•H nie•vAÆM. 5 nieÀR Ep¯ {AÀ mA·uM-nieÀR EsviŠe“.ÿ 19EpÄ öni aéAM q•AyiriŠil, aéA  eedvM pR’u, þalÂ! sARyHeŠA¯hAM q•AyiriÆM. aEnkM jntkL@ew puÒ½ìA›em•H {AÀ pRy…Ý. av½pitAvA›•tinAlANH ninŠH {AÀ öQ nI yisHhAŠH qÝ EpriwNM. av½Ep¯ nÇkiytH. 6{AÀ ninŠH aEnkm mAyi {AeneÀR krARuìAÆM. öQ krAÄEnkM piÀgAmikeL nÇ›M. ni•iÇniÝM aveÀR piÀgAmikÅŠAyi qŠAlvuMputiy jntkL@ìA›M. ni•iÇniÝM nilniÇÆM.rAjAŠãA¯ìA›M. 7ninÆM qniÆmiw 20 þyizH m AEylien–·i nI pR’«yiÇ {AenA¯ krARuìAÆky…M ec•@M. {AÀ Ek“u. aven {An½#hiÆM.öQ krAÄ nieÀR qlÂA piÀgAmikÅÆM av½M aEnkM sÙtikL@ìA›M. avÀœwi EvìiyANH. öQ krAÄ nitYmAyi p×ìu mhAEntAŠL@ew pitAvAyi«w¯M. {AÀ niÍL@ewy…M niÍL@ew ˜I¯M. aveÀR ›w…MbM o¯ mhAjntyAskl piÀgAmikL@ewy…M eedvmAyiri yi˜I¯M. 21pE• yisHhAÆmAyi“AyiÆM. 8öQ EdzM {AÀ ninÆM nieÀR riÆM {AeneÀR krARuìAÆk. sARApiÀgAmikÅÆmAyi nÇ›ky…M ec•@M. yHÆìA›• puÒÀ yisHhAŠAyiriÆM.nIyiE–AÅ sÉriÆ• knAÀEdzM aw…˜ vÄxM öEt smyM Œ puÒ½{AÀ ninÆ t¯M. qe•E•ÆmAyi {AÀ ìA›M.ÿ 22ninŠH öQ EdzM t¯M. {AÀ nieÀR eed aéAhAm…mAy…™ sMBAxNM k}ivmAyiriÆky…M ec•@M.ÿ ’y…wÀ eedvM sVÄ‹˜iElÆEpAyi. 9 23 eedvM aéAhAmiEnAw… pR’u, þöni teÀR ›w…Mb˜iÇep“ qlÂA pu¯xãAkrARiel nieÀR BAgM ötA›Ý. nIy…M ¯ewy…M Œ¿›“ikL@ewy…M pricHECdnMnieÀR piÀgAmikL@M qeÀR krAÄ a½ nw˜AÀ eedvM aéAhAmiEnAw… kløisriÆM. 10nI a½sriEŠì krAÄ ötA c•@. atinAÇ aéAhAM yizHmAEyliNH. nIy…M {A½M t—ilu™ krAÄ. ö« Eny…M teÀR Bvn˜iÇ jnic• qlÂAnieÀR piÀgAmikÅÆM œwiy…™tANH. awimkeLy…M viLic•@œ“i. pNM ekAw…jniÆ• qlÂA Œ¿›“ikL@M pricHEC ÏvAÍiy awimkeLy…M aéAhAMdnM nw˜iyiriŠNM. 11n—ÅŠiwyilu™ viLic• @ œ“i. aéAhAmieÀR ›w…MbkrAÄ niÍÅ pAliÆÝ q•ti½™ aw ˜iel skl pu¯xãA¯M Œ¿›“ikL@MyALmAyi niÍÅ a#cÄ—M m…RiŠNM. aview oÏœw…ky…M ql  A v¯M pri12 Œ¿›“iŠH q“u divsM èAymA› cHECdiŠe–w…ky…M ecyHt…. eedvM avEÛAÅ niÍÅ aveÀR pricHECdnM nw EnAw… pR’èkArM qlÂAv¯M Œ div˜NM. nieÀR jntyiÇ piRÆ•v¯M sM pricHEcdiŠe–“@. 24niÍL@ew awimkLAyiriÆ•v¯M Œ¿ pric H E CdiŠe–w…EÛAÅ aéAhA›“ikeL pricHECdnM nw˜NM. mi½ etAß·ieyAÛ« vyÈAyi¯Ý. 13 25 aÍen nieÀR jntyiÇe–“ qlÂA puÒnAy yizHmAEyli½ ptim†Ý vyŒ¿›“ikL@M pric H E CdnM ec•NM. SM. 26aéAhAm…M puÒ½M oEr divsnieÀR ›l˜iÇ piRÆ•vErA awimyA mANH pricHECdiŠe–“tH. 27aéAhAmiyieŠAìu v¯•vErA Œy qlÂA ›“ik eÀR vI“iel qlÂA pu¯xãA¯M aEtL@ewy…M pricHECdnM nw˜NM. 14aéA divsM pricHECdiŠe–“u. Œ vI“iÇhAEm, qniÆM ninÆM öwyilu™ krAÄ jnic•v¯M pNM ekAw…Ï vAÍe–“vötANH+ pricHECdnM ŽÇŠA˜ ŽetA¯ ¯mAy qlÂA awimkL@M a•H pricHECdipu¯x½M teÀR jntyiÇ niÝM EvÄep Še–“u.w…˜e–w…M. qÚekAeì•AÇ ayAÅqeÀR krAÄ lMGic•iriÆÝ.ÿ m†Ý s•ÄzkÄs Ä v •z å n A y e e d v M þŽÇ-z”Ayiÿ qÝvAcYAÄØM. 18 pi•IwH , yEhAv vIìuM aéA hAmi½ ètY•e–“u. mE%y…ew
 15. 15. 15 Ÿl˜i 18:2-28 øoAÆ mrÍÅÆ smIpM tAmsiÆkyAyi eŠAìH Œ dizey l•YmAŠi nwŠAÀ¯Ý aéAhAM. o¯ divsM Ž·vuM §w… ŒrMBic•@. avÄÆ v}i kANiŠAÀ aéAœwiyi¯• smy˜H aéAhAM teÀR hAm…M avErAewA–M EpAyi.œwAr˜ieÀR vAtiÇŠÇ öriÆkyAyi¯Ý. 2 aéAhAM tly…yĘi EnAŠiyE–AÅ tniÆ m…ÛiÇ m†ÝEpÄ niÇÆ eedvvumAyi aéAhAmieÀR•« kìu. aver kìE–AÅ aéAhAM vilEpzÇ 17av¯ew aw…Ï ecÝ m…“u›˜i. yEhAv sVyM pR’u, þ{Anini3 aéAhAM pR’u, þyjmAnãAEr, niÍ ec•AÀ EpA›• kArYM aéAhAmiL@ew EsvknAy qE•AewA˜H alEnrM ø EnAw… mRyHŠNEmA? 18aéAhAM o¯ zåtÍiyAluM. 4aviw…e˜ pAdÍÅ k}u mAy mhArAxH mAkAÀ EpA›Ý. ®mikAÀ {AÀ ev™M ekAìuvrAM. öQ mr˜ yiel jnt avÀ m†lM a½#hiŠe–w…NliÇ niÍÅÆ viæmiŠAM. 5{AÀ niÍ ky…M ec•@M. 19aéAhAm…mAyi {AÀÅÆ ›eR B•NM ekAìu vrAM. niÍÅ o¯ viEzxe–“ krAÄ ŸìAŠiyi“uìH.Š« EvìÒ k}iŠAM. q•i“H yAÒ yEhAv klø i Æ• v}iEy jIviŠAÀ«wrAM.ÿ avÀ teÀR mŠELAw…M piÀgAmikELAw…M kløiÆ•tinANH {AnÍen ecyHttH. avÄ m†Ý Ep¯M aèkArM s—tic•@ nItiy…M nYAyvuM pAlic•H avÄ jIviekAìu pR’u, þa« ekA™AM, nI pRy… Æ•tinANH {AnÍen ecyH t tH .EÛAel {ÍÅ ec•AM.ÿ aE–AÅ yEhAvyAy qniŠH, {Anv½ 6 aéAhAM œwAr˜iElŠH oAwi. aéA vAgH d AnM ecyH t etAeŠ nÇkAnA›hAM sARAEyAwu pR’u, þEvgM EgAtÛu mElÂA.ÿ 20ekAìH m†Ý kxNM a–M ŸìAÕ.ÿ anÙrM yEhAv pR’u, þesAEdA7 q•i“H aéAhAM teÀR kÝkAliy…ew mieÀRy…M egAEmAry…ewy…M a“hAsMaw…E˜ŠH oAwi. atiÇ Ž·vuM ecRu– Ÿy¯•« {AÀ Ek“iriÆÝ.* aviewmAy kALÆ“iey piwic•H teÀR B]tYeÀR d…x H w ãAÄ vsiÆÝ. av¯ew pApMk•iÇ ekAw…Ï. kALÆ“iey EvgM ekAwiytA›Ý. 21atinAÇ {AÀ tAE}AekAÝ B•NM pAkM ec•AÀ aéAhAM “iRÍiec••, kArYÍÅ Ek“iwE˜ALM BIk HBtYEnAw… pR’u. 8 öRciy…M pAluM pAÇ ] • rmAENA qÝ EnAŠe“. aE–AÅ mAÒEmŠ“iy…M aéAhAM m†ÝEp¯ewy…M aetniÆ niËymAky…Z.ÿ 22m…ÛiÇ ekAìu vc•@. q•i“H avÄ mrc•@ atinAÇ m†Ý pu¯xãA¯M esAEdAv“iÇ B•NM k}ic • @ ekAìi¯•E–AÅ miElÆ nwŠAÀ «wÍi. q•AÇaéAhAM avÄÆ viLÛAÀ s•Ö aéAhAM aview yEhAvy…ew m…ÛiÇnAyi niÝ. niÝ. 23anÙrM aéAhAM yEhAvey 9 aE–AÅ avÄ aéAhAmiEnAw… smIpic•@ EcAdic•@, þyEhAEv, d…xHwEcAdic•@, þnieÀR BArY sARA qview?ÿ ãAer nzi–iÆEÛAÅ aÍH nlÂvEry…M aéAhAM pR’u, þavÅ œwAr˜i nzi–iÆEmA? 24Œ ngr˜iÇ aÛ«luìH.ÿ nl v ¯eìÜiElA? qÜiluM aÍH Œ 10 aE–AÅ yEhAv pR’u, þvsÙkA ngrM nzi–iÆEmA? tIÄc•yAy…M aviewlÏ {AÀ vIìuM v¯M. aE–AÅ, nieÀR jIviÆ• aÛ« nItimAãAÄ m†lM nIBArY sARAyHŠH o¯ puÒ½ìAyiriÆM.ÿ Œ ngre˜ r•iÆM. 25tIÄc•yAy…M nI œwAr˜i½™ili¯•H öetlÂAM EkÅÆ Œ ngrM nzi–iŠilÂ. d…xHwãAer ekAkyAyi¯Ý sARA. 11aéAhAmi½M sARA lÂAÀ nI aÛ« nItimAãAer ekAl¯tH.yHÆM vLer èAymAyi¯Ý. ›“ikL…ìA ö¯œ“¯M ekAl e –“AÇ nItimAãA¯M›• zriyAy èAyemAeŠ sARAyHŠH d…xHwãA¯M o¯EpAlA›M- avÄ ö¯œ“¯Mk}i’i¯Ý. zi•iŠe–w…kyANElÂA. ®miy…ew m…}u 12 atinAÇ tAÀ Ek“etAÝM sARA vÀ viDikĘAvANElÂA nI. zriyAytHvizVsic•ilÂ. avÅ sVyM ciric•@ekA nI ec•@em•H qniŠRiyAM.ÿ 26ìu pR’u, þqniÆM qeÀR BĘAvi½M aE–AÅ yEhAv pR’u, þesAEdAMvyÈAyi. qniÆ ›’uÍL@ìA›• ngr˜iÇ qniÆ aÛ« nItimAãAerèAyvuM k}i’u.ÿ kANAnAyAÇ Œ ngre˜ m…}…vÀ {AÀ 13 aE–AÅ yEhAv aéAhAmiEnAw… r•iÆM.ÿ 27pR’u, þsARA ciriÆky…M tniÆ ›“i aE–AÅ aéAhAM pR’u, þaÍkL@ìA›• èAyM k}i’uevÝ pRy… EyAw… tArtmYe–w…ÏEÛAÅ, yEhAEv,ky…M ecy H t …. 14yEhAvyHÆ sAÖYm {AÀ evRuM epAwiy…M cArvuM mAÒM.lA˜ qeÙÜiluM kArYm…EìA? öl! vs  pE• {AÀ aÍEyAw… EcAdiŠAÀ m…tiÙkAlÏ {AÀ vIìuM v¯M. nieÀR ¯Ý. 28aÉu nItimAãAÄ ›RvueìÜiBArY sARAyHŠH o¯ ›’uìAyiriÆM.ÿ ElA? Œ ngr˜iÇ nAlø˜Éu nItimA 15 pE• sARA pR’u, þ{AÀ ciri ãAEry…_evÜiÇ qÚ ec•@M? Œc•ilÂ!ÿ (ByM m†lmANH avLi« pR’tH.) aÉu EpÄÆ Evìi nI öQ ngrM nziq•AÇ yEhAv pR’u, þa« stYmel –iÆEmA?ÿe•niŠRiyAM. nI ciric•@!ÿ 16 aE–AÅ m†Ý Ep¯M EpAkAen}u e s A E d A m i e À R y … M . . . E k “ i r i Æ Ý esAEdAmiE•·u. avÄ esAEdAmi½Ener EnAŠi ely…M egAEmAryiely…M d…xHwãArAÇ pIfi –iŠe–“ jnÍL@ew nilviLiyAyi¯Ý ötH.
 16. 16. Ÿl˜i 18:29-19:16 ø 16 yEhAv pR’u, þnAÇ–˜Éu nItimA viw…k. {ÍÅŠv¯mAyi eelMgikmAyiãAer aview kìAÇ {AÀ Œ ngrM bÓe–wNM.ÿ 6nzi–iŠilÂ.ÿ ElA˜H puRE˜ŠiRÍi tniÆ pi•iÇ 29 aéAhAM vIìuM pR’u,þnAlø « ktkwc • @ . 7 ElA˜ H avErAw… pR’u,nItimAãAer mAÒM aview kìAÇ aÍH þölÂ! suh]ÏŠEL, öQ d…xic• èv]˜iŒ ngrM nzi–iÆEmA?ÿ a¯Et qÝ {AÀ niÍELAwEp•iÆk yEhAv pR’u, þnAlø« nItimAãAer yANH. 8æÖiÕ, o¯ pu¯xEnAw…emA–MkANAnAyAÇ {AÀ Œ ngrM nzi–i ŸRÍiyi“ilÂA˜ rìu ep¿mŠÅ qniŠilÂ.ÿ ÆìH. qeÀR mŠeL {AÀ niÍÅÆ trAM. 30 aE–AÅ aéAhAM pR’u, þyEhA aver niÍÅŠH qÚM ec•AM, q•AluMEv, dyvAyi qE•Aw… EdxYM EtA•¯Et, öQ m½xYErAwu dyvAyi oÝM ec•¯Et.{AnÍEyAwH öÒy…M œwi EcAdiŠe“+ qeÀR vI“iÇ v• över qniÆ sMrm…–« nItimAãAÄ mAÒEmy…_evÜiÇ •iEŠì«ìH.ÿ 9aÍH Œ ngrM nzi–iÆEmA?ÿ yEhAv vIw… vL’i¯•vÄ mRupwi pR’u,pR’u, þm…–« nItimAãAerŠìAÇ þv}iyiÇniÝ mARiniÇŠ H ! ÿ q•i“vÄ{AÀ Œ ngrM nzi–iŠilÂ.ÿ sVyM pR’u, þElA˜H q• öyAÅ o¯ 31 aéAhAM pR’u, þyEhAEv, dy s•ÄzknAyANH n—…ew ngr˜iÇ v•vAyi oÝ œwi EcAdiŠAÀ qe• a½ t. öE–ALyAÅ nAemÍen jIviŠNem•H HvdiÕ. aview ö¯p« nItimAãAEr ŸpEdziŠAÀ v•iriÆÝ!ÿ q•i“H avÄŸ_evÜiElA?ÿ ElA˜iEnAw… pR’u, þavErŠALDikM yEhAv pR’u, þö¯p« nItimAãAer {ÍÅ niE•AwA¹ œw…tÇ v]˜iEkw…kìAÇ {AÀ Œ ngrM nzi–iŠilÂ.ÿ ec•AÀ EpA›•t H . ÿ q•i“ H avÄ 32 aE–AÅ aéAhAM EcAdic•@, ElA˜iEnAwu œw…tÇ œw…tÇ aw…Ï.þyEhAEv qE•Aw… EdxYm…ìAk¯tH, o¯ avÄ vAtiÇ awic•@ tkÄÆem•G“EcAdYM œwi EcAdiŠAÀ qe• a½v ˜iel˜i. 10diÕ. pÏ nItimAãAerŠìAÇ aÍH pE• ElA˜ieÀR vI“iluìAyi¯•qÚ ec•@M?ÿ yEhAv pR’u, þnItimA Œ rìuEpÄ vAtiÇ «RÝ. ElA˜ienãArAy pÏ EpÄ nimi˜M {AÀ Œ puREkA“u vlic• @ vI“i½™iÇ ky·ingrM nzi–iŠilÂ.ÿ avÄ vAtilwc•@. 11q•i“vÄ puRÏ 33 yEhAv aéAhAmiEnAwu sMsAri niÇÆ• ŒbAlvÖM jnÍELy…M aÓ ]Æ•tH avsAni–ic • H aviwM vi“u rAŠimA·i. atinAÇ vI“iÇ kyRAÀEpAyi. aéAhAM teÀR vI“iElÆ mw æmic• avÄŠH vAtiÇ kANAnAyilÂ.Íuky…M ecyHt…. esAEdAmiÇniÝ™ r•e–wÇ 12 rìuEp¯M ElA˜iEnAw… pR’u, ElA˜ieÀR s•ÄzkÄ þnieÀR ›w…Mb˜iÇe–“ m·AerÜiluM19 aÝ eev›E•rM rìu d†tãAÄ esAEdAMngr˜iElÆ vÝ. ngrkvAw˜inw…˜H öriÆkyAyi¯• ElA˜H öQ ngr˜iÇ tAmsm…EìA? nieÀR puÒ ãAErA puÒimAErA av¯ew BĘAŠ ãAErA m·u ›w…MbAMgÍELA öviewy…d†tãAer kìu. p“N˜iel cil v}i EìA? aÍen ŒerÜilumueìÜiÇ avEpAŠrAyiriŠAmver•ANH ElA˜H k¯ ErAwH öE–AÅ te• öviwM viwAÀ ŸpEdtiytH. ElA˜H q}uE•·H av¯ew aw…e˜ ziÆk. 13{ÍÅ öQ ngrM nzi–iŠAÀ˜i nilÏnmic@. 2 ElA˜@ pR’u, þyj • EpA›Ý. öQ ngrM qÒmAÒM d…xic•mAnãAEr, qeÀR Bvn˜iElÆ v• H tAeN•H yEhAv Ek“iriÆÝ. atinAÇqeÀR ²æUx sVIkric•AluM. aview öQ ngrM nzi–iŠAÀ yEhAv {ÍeLniÍÅŠH kAlukÅ k}uki rAÒi tÍAM. ayc•iriÆkyANH.ÿ 14q•i“H nAeL niÍÅŠH yAÒ «wrAM.ÿ atinAÇ ElA˜H puRE˜ŠiRÍi d†tãAÄ mRupwi pR’u, þölÂ, {ÍÅ teÀR ep¿mŠeL vivAhM k}iŠAÀŒ ctVr˜iÇ viæmic•@ ekA™AM.ÿ niËyic• i riÆ• m¯mŠELAw… sMsA 3 q•AÇ ElA˜H aver teÀR vI“i ric•@. ElA˜@ pR’u, þEvgM öQ ngrMElÆ vrAÀ niÄbÓic • @ ekAEìyi vi“uEpA›viÀ! yEhAv eevkAet ö«¯Ý. ow…viÇ d†tãAÄ s—tic•@. avÄ nzi–iÆM!ÿ pE• ElA˜H tmAz pRy…kElA˜ieÀR vI“iElÆ EpAyi. ElA˜H yAeN•H avÄ k¯ti. 15avÄÆ ›wiŠAÀ ekAw…Ï. ElA˜H d†t piE·•H sUr½dic• E –AÅ d†tãAÄãAÄŠH ŽtA½M a–M ŸìAŠieŠAw…Ï, ElA˜ien tiw…Še–w…˜i. avÄ pRavÄ a« tiÝ. ’u, þöQ ngrM zi•iŠe–w…M. atinAÇ 4 Œ eev›E•rM kiwŠARA›•ti½ nieÀR BArYeyy…M œewy…™ rìu ep¿m…ÛH p“N˜ieÀR qlÂA BAgÏniÝ mŠeLy…M œ“i öE–AÅ öviwM viw…k.m…™ y…vAŠL@M v]ÖãA¯mwÍu• pu¯x aE–AÅ ngrE˜AewA–M niÍÅ nzi–iãAÄ ElA˜ieÀR vI“iElÆ vÝ. Še–w…kyilÂ.ÿ 16esAEdAM nivAsikÅ ElA˜ieÀR vIwi½ pE• ElA˜ H ŒzyÆ}–˜ilAy¡·uM ni•H ElA˜ien viLic•@ EcAdic•@, tinAÇ aÒ D ] t ivc • H aviwM vi“u5 þnieÀR vI“iElŠH öÝrAÒi v• Œ EpAyilÂ. atinAÇ ElA˜ieÀRy…M BArYrìuEpÄ qview? aver puRE˜Æ y…ewy…M ep¿mŠL@ewy…M k•iÇ piwic•H

×