Help from above sundanese

720 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
720
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Help from above sundanese

 1. 1. KAASIH GUSTI ALLAH 1Tapi Allah mah geus nembongkeun dunya. Kristus teh asih ka urang,asih-Na ka urang. Kristus pupus pupus-Na teh ngajait urang tina dosa.ngaganti urang sajeroning urang keur BWahyu 1:5hirup keneh dina dosa. BRum 5:8Pisapoeeun deui kana poe PestaPaska, Yesus uningaeun yen An-jeunna geus tereh ngantunkeun alamdunya, kudu mulih ka Rama-Na.Anjeunna kacida mikaasihna ka umatkagungana-Na anu araya di ieudunya, asih nepi ka ahir.BYohanes 13:1Jeung ti Yesus Kristus, Saksi anusatia, anu pangheulana digugahkeuntina maot, panguasa raja-raja saalam.............Karana kacida mikaasihna Allah kaalam dunya, nepi ka masihkeun Putratunggal-Na, supaya sakur anupercaya ka Anjeunna ulah binasa,tapi meunang hirup langgeng.BYohanes 3:16Anu henteu boga sipat asih teuterang ka Allah, sabab Allah teh sipatasih. Allah geus ngabuktikeun sipatasih-Na, ku ngutus Putra tunggal-Naka ieu dunya, supaya ku jalan Putra-Na urang meunangkeun hirup.B1 Yohanes 4:8, 9YESUS, PUTRA ALLAH 3Sakumna sipat katuhanan Allah aya Masing ngagugu ka Anjeunna!’’di Kristus dina wujud kamanusaana-Na. BKolosa 2:9Malaikat ngawaler, @Nyai bakaldisumpingan ku Roh Suci, bakaldiliputan ku kakawasaan Allah. Kusabab kitu eta putra anu bakal medalteh suci, bakal disebut Putra Allah.@BLukas 1:35Petrus keur unjukan keneh, bray ayamega ngagebray turun mayungan kaaranjeunna. Tina eta mega aya soara,ungelna, @Tah ieu teh Putra Kami,kaasih Kami, anu kamanah ku Kami...........BMateus 17:5Jelema anu ngaku yen Yesus tehPutra Allah, hirupna satunggal jeungAllah, nya kitu keneh Allah ma-nunggal dina hirupna.B1 Yohanes 4:15Eusina ngeunaan Putra-Na, Gustiurang Yesus Kristus, turunan Dauddina kaayaan kamanusaana-Na mah,tapi sacara rohani Anjeunna teh PutraAllah. Hal ieu dibuktikeunana teh kuhiji kakawasaan anu luar biasa,Anjeunna digugahkeun tina maot.BRum 1:3, 42 KAILAHIAN YESUS KRISTUSGeus teu bisa dibantah deui, rasiah @Anu geus nenjo Kami tangtu nenjoibadah urang teh kacida agungna:Kristus geus mijalma jadi manusa,hal eta ku Roh Suci geus dibuktikeunbenerna, para malaikat saksina,dimashurkeun ka bangsa-bangsa,dipercaya ku saalam dunya, ayeunaAnjeunna geus diangkat ka sawarga.B1 Timoteus 3:16Pang kajadian kitu teh supayalaksana sabda Allah anu diandi-kakeun ka nabi baheula, ungelna,@Hiji parawan bakal ngandung,ngowokeun putra pameget anupijenenganeunana Immanuel@ (harti-na @Allah nyarengan ka urang@).BMateus 1:22, 23ka Rama, ku naon ceuk maneh bieuTingalikeun Rama teh ka abdi-abdi?Na teu percaya maneh, Pilipus, yenKami jadi hiji jeung Rama?@BYohanes 14:9b, 10aAri nu disebut Pangandika teh geusjumeneng ti memeh ieu dunyadijadikeun; Pangandika sasarenganjeung Allah, Pangandika sarua jeungAllah...Pangandika teh terus mijal-ma, jadi manusa, hirup di kalanganurang, jembar kurnia jeung saestusipat-Na tur mulya kaayaana-Na,sarta kamulyaana-Na teh tembong kaurang, kamulyaan ti nu jadi Rama kaPutra tunggal.BYohanes 1:1, 14”PITULUNG NU DATANG TI LUHUR” dibukukeun dina ukuran alit su-pados gampil dicacandak, sarengna deui ku saderek tiasa dianggo pikeunngeusi waktos, sabot saderek ngantosan salah sawios kenalan atanapi nujungantosan kendaraan. Waktos anu kosong ieu tiasa ku saderek dieusi ku hal-hal anu teu kinten mangpaatna pikeun jiwa saderek.Ayat-ayat anu ngeunaan poko-poko dina buku ieu kenging nyutat tina KitabSuci ku sabab sim kuring percanten, yen komentar anu pangsaena ngeunaansagala bagian Kitab Suci nya Kitab Suci eta.Dawuhan Allah nu datangna ti Nu Agung teu kinten mangpaatna pikeunhate anu lapar sarta hanaang ku bebeneran. Sing saha anu tobat sareng ning-galkeun dosa-dosana sarta percaya ka Gusti Yesus Kristus salaku Ju-rusalametna kalayan sagemblengna hate, tinangtos Anjeunna ngauban kamanehna sarta masihan kabungahana-Na sareng katengtremana-Na. Sim kuringngalaman ieu dina taun 1937 sarta ti mimiti harita hubungan anu endah an-tara sim kuring sareng Gusti Allah teu acan kantos pegat. Sim kuring ngajakka saderek pikeun masrahkeun hirup saderek ka Anjeunna upami saderek teuacan ngalaksanakeun hal ieu, waktosna nya ayeuna pisan.—Watson Goodman (1920-2002)PITULUNG NU DATANG TI LUHURPITULUNG NUDATANGTI LUHURDisusun ku: Watson GoodmanHaratis lain pikeun jualeun
 2. 2. SABABARAHA TANDA AJAIB ANU 5DIPIDAMEL KU YESUSJalma rea ku Anjeunna dipiwarang lauk.@ Ceuk Simon, @Parantos sawe-dariuk dina jukut. Anjeunna nyandak wengi abdi-abdi ngala lauk teh, Ju-roti anu lima siki jeung laukna dua ragan! Nanging henteu kekengingan.siki, tuluy tanggah muji sukur ka Ayeuna ku margi Juragan miwarang,Allah. Rotina disemplekkan tuluy mangga jaring bade dipasang.@ Prakdiasongkeun ka murid-murid sina di- maranehna nurunkeun jaring. Laukbagikeun. Jalma rea dalahar sareu- anu beunang kacida lobana, jaringnabeuheun. Sesa ngadahar ku murid- mani meh bedah. BLukas 5:4-6murid dikumpulkeun meunang duawelas karanjang. Nu disuguh daharteh aya lima rebu urang, jaba awewejeung barudak. BMateus 14:19-21Rengse ngawulang Anjeunna nga-lahir ka Simon, @Ieu parahu ka te-ngahkeun deui ka nu jero, pasangdeui jaringna jeung batur, ngala............Di sisi jalan aya nu lolong duaankeur dariuk. Barang ngadarengeeunYesus ngalangkung, tuluy tinggarero,@Putra Daud! Sing hawatos kaabdi!@...Yesus welaseun, seug panonmaranehna diusap, bray bae bareuntabarisa nenjo, tuluy ngiring kaAnjeunna. BMateus 20:30, 344 YESUS NETELAKEUN KA URANG,SAHA ANJEUNNA TEHMaraneh ka Kami nyarebut Guru deui, anu percaya ka Kami moaljeung Gusti. Bener eta teh.BYohanes 13:13Pilahir Yesus, @Aranjeun asal tihandap, ti ieu dunya. Ari Kaula mahasal ti luhur. Aranjeun asal ti dunya,Kaula mah lain ti ieu dunya.@BYohanes 8:23@Ari kami, sapanjang di dunyakeneh, Kami teh caangna alamdunya.@ BYohanes 9:5Saur Yesus, @Eta roti anu matakhirup teh kapan ieu, Kami. Jalma anudatang ka Kami moal nyorang lapar..........nyorang halabhab deui.@BYohanes 6:35Waler Yesus, @Kami teh anungahudangkeun jeung anu ngahi-rupkeun. Anu percaya ka Kamitangtu bakal hirup sanajan geusmaot.@ BYohanes 11:25Waler Yesus, @Saenyana, memehIbrahim dijurukeun, Kami geus ju-meneng.@ BYohanes 8:58Yesus nyarios deui, @Supaya kahartiUrang terangkeun: Anu diupa-makeun lawang teh Kami.@BYohanes 10:7YESUS KRISTUS HAKIM PIKEUN SAKABEHNA 7Ku sabab kitu aranjeun anu ngan sagemblengna geus diserenkeun kangadahar sayur-sayuran, ku naonnyalahkeun ka pada dulur? Sartaaranjeun anu yakin meunang ngada-har naon bae, ku naon moyok kapada dulur? Urang kabeh bakal jogodi payuneun Allah pikeun diadilan.BRum 14:10Jelema-jelema saalam dunya bakaldijagragkeun ka payuneuna-Na. An-jeunna bakal misah-misahkeun ma-ranehna jadi dua bagian, sapertipangangon misah-misahkeun dombati embe. BMateus 25:32Rama ku manten moal ngahukumka saha-saha, sabab hak ngahukum..........Putra. BYohanes 5:22Nurutkeun Injil Kasalametan anu kusim kuring diwawarkeun, nya kitupijadieunana engke teh, dina PoeHukuman. Poe eta Allah ku jalanYesus Kristus bakal nerapkeunhukum adil kana sagala hal anu ayadi jero hate manusa. BRum 2:16Bapa sareng babaturan ku Anjeunnadipiwarang ngembarkeun InjilKasalametan sareng mertelakeun yenAnjeunna teh ku Allah parantosdijenengkeun hakim sakumnamanusa, boh anu harirup keneh bohanu parantos maraot.BRasul-rasul 10:426 YESUS KRISTUS NU NYIPTAKEUN SAGALARUPI TEH GUSTIAyeuna, dina jaman ahir, ngandika- pangawasa-pangawasa jeung sakurNa ka urang ku perantaraan Putra- anu nyakrawati di alam gaib.Na, anu geus digadangkeun bakal Sakumna alam ciciptan Allah diwu-diserenan hak kana saniskara hal. judkeunana teh ku Kristus jeung keurAllah ngajadikeun langit jeung bumi Kristus. BKolosa 1:16oge ku perantaraan Putra-Na.BIbrani 1:2 Ku sabab kitu sakumna urang IsrailKapan Kristus pupus jeung gugahhirup deui teh supaya jadi Gustinaanu harirup jeung nu geus maraot.BRum 14:9Sabab nya ku Anjeunna Allahngajadikeun saniskara nu aya dilangit jeung di bumi, nu katingaljeung nu teu katingal, kaasup roh-rohkawasa, pupunjungan-pupunjungan,..........perlu terang enya-enya, yen anu kuAllah geus dijenengkeun Gusti jeungJurusalamet teh nya eta Yesus anudisalibkeun ku aranjeun tea.BRasul-rasul 2:36Allah anu nuyun aranjeun ngahijijeung Yesus Kristus Putra-Na tehbisa ku aranjeun diandel.B1 Korinta 1:9PANEBUSAN MUNG NGALANGKUNGAN KRISTUS 9Putra Manusa pang sumping teh rek meunang bagian ti nu geus disadia-neangan jeung nyalametkeun jelema keun pikeun umat-Na di karajaannu leungit. BLukas 19:10 caang. Urang ku Mantenna geusWaler Gusti ka Tomas, @Kamijalanna, Kami kayaktian, Kamisumberna hirup. Ku sabab eta, lamunhenteu ku jalan Kami, moal aya anubisa datang ka Rama.@BYohanes 14:6Mugi tekad dulur-dulur dikuatkeunku kaagungan kawasa Allah, sanggupjeung sabar tawekal nandangansagala cocoba, dibarengan ku kabu-ngah jeung pamuji sukur ka Rama,anu mikersa supaya aranjeun layak..........dijait tina genggeman kawasa poek,salamet dicandak ka karajaan Putra-Na kaasih, anu geus ngabebaskeunurang, tegesna ngahampura dosadosaurang. BKolosa 1:11-14Aranjeunna ngawihkeun hiji pupu-jian anyar, ungelna: @Nya Andikaanu layak nampina, sareng mukasegel-segelna. Reh Andika parantosditelasan. Nyawa Andika nebus umatAllah sakumna, ti saban kaom, sabanbasa, saban bangsa, saban selerbangsa.@ BWahyu 5:98 PANEBUSAN MUNG NGALANGKUNGAN KRISTUSAnjeunna, sareng mung Anjeunna pang urang bisa diangken bener kubae anu tiasa nyalametkeun manusa Allah teh, pang urang jadi umat suciteh. Di saalam dunya teu aya deui Allah, pang urang bisa bebas.manusa anu ku Allah dipaparin B1 Korinta 1:30kawasa nyalametkeun, mung YesusKristus. BRasul-rasul 4:12Nya Kami lawangna. Anu asupna tiKami tangtu salamet, jeung bisa asupatawa kaluar ka sampalan.BYohanes 10:9Aranjeun oge pang bisa ngahijijeung Kristus Yesus teh ku sih kurniaAllah, ari Kristus ku Mantennadijadikeun kabijaksanaan urang,tegesna kabijaksanaan urang tehasalna ti Kristus. Nya ku Anjeunna................Anu matak ceuk Kaula tadi ar-anjeun bakal maraot dina dosa.Tangtu aranjeun teh bakal maraotdina dosa, lamun teu palercaya yenKami teh Anu Jumeneng.BYohanes 8:24Ku lantaran kitu Yesus salawasnaiasa nyalametkeun manusa anudatang ka Allah liwat Anjeunna,sabab Anjeunna, anu jumenengsalalanggengna bakal mangmundut-keun kasalametan manusa ka Allah.BIbrani 7:25
 3. 3. KASALAMETAN MUNG KU LANTARAN 11IMAN DI LEBET KRISTUSAranjeun oge pang salamet teh ku nya eta percaya, ari percaya bisakarana sih kurnia Allah lantaran ditembongkeunana teh ku silihpercaya ka Yesus, nugraha ti Allah, pikanyaah. BGalata 5:6lain beunang ihtiar sorangan. Moalaya jelema anu salamet ku ihtiarnasorangan, jadi ulah nyombong ku haleta. BEpesus 2:8, 9Sanggeus urang diangken benerdeui ku Allah ku jalan percaya, urangteh ku Allah dirapihan deui ku jalanYesus Gusti urang.BRum 5:1Pikeun anu hirupna ngahiji jeungKristus Yesus, disunat jeung teudisunat teu jadi sual. Nu perlu mah..........Tapi sakabeh anu geus dituliskeunmaksudna netelakeun yen Yesus tehKristus Jurusalamet, Putra Allah,supaya dulur-dulur percaya. Sabablamun dulur-dulur percaya ka An-jeunna tangtu meunangkeun hirup.BYohanes 20:31Piunjuk maranehna, @Kedah ku-maha atuh abdi-abdi supados tiasangalampahkeun pangersa Allah?@Waler Yesus, @Kudu percaya ka anudiutus ku Allah! Kitu pangersa-Nateh.@ BYohanes 6:28, 2910 PANEBUSAN DOSA MUNG KU GETIH KRISTUSKu pupusna Kristus, urang bisa upamana perak atawa emas, tapi kudiangken bener deui ku Allah, malah- anu kacida mulyana, ku anumalah ku Anjeunna bakal di- diibaratkeun @domba anu taya cacadluputkeun tina bebendu Allah. kuciwana@, nya eta Kristus anuBRum 5:9 dikurbankeun ka Allah.Lamun hirup urang geus di nu B1 Petrus 1:18, 19caang sakumaha Mantenna anu jadiCahaya Caang, eta ciri diri uranggeus beresih tina dosa ku karanagetih Yesus Putra-Na, sarta bakalbisa hirup sabeungkeut jeung padabatur. B1 Yohanes 1:7Aranjeun geus terang, naon anu ku sampurna. Getih Anjeunna ngabere-Mantenna dianggo nebus aranjeun sihkeun batin urang tina hal-hal anusupaya bebas tina kalakuan anu taya taya mangpaatna, nepi ka urang bisapaedahna tuturunan ti karuhun. Lain ngabakti ka Allah anu jumeneng.ku barang anu sok ruksak saperti BIbrani 9:14..........Lamun getih jeung lebu sato teabisa ngaberesihkeun kokotor dirimanusa, geus komo deui getihKristus! Ku jalan Roh anu langgengKristus ngurbankeun salira-Na kuanjeun ka Allah, jadi kurban anuALLAH NYAURAN URANG SANGKAN 13DATANG KA ANJEUNNAHiap datang ka Kami, sakur nu labhab, hiap ka Kami nginum!@maropo jeung nu kalempohan sartanu ngarasa beurat ku momotan, kuKami rek direureuhkeun.BMateus 11:28Roh jeung Panganten Istri tea un-jukan, @Sumangga sumping!@ Anungadarenge hal ieu oge kudu unjukankitu, @Sumangga sumping!@ Nuhalabhab ka darieu! Saha bae anuhayang cai anu matak hirup, jadiganjaran. BWahyu 22:17Dina panutupan pesta, poe anupangpentingna, Yesus ngadeg tuluyngalahir tarik, @Saha-saha anu ha-..........BYohanes 7:37Jelema anu ku Rama dipaparinkeunka Kami, tangtu datang ka Kamisarta ku Kami moal datang kaditolak. BYohanes 6:37Geus kitu ngalahir ka sarerea, saur-Na, @Lamun aya anu rek milu kaKami kudu miceun kapentingansorangan, unggal poe kudu manggulsalibna, heug anut ka Kami.@BLukas 9:23Sakumaha ungel Kitab Suci, @Saha-saha anu sasambat neda pitulung kaMantenna tangtu disalametkeun.@BRum 10:1312 RAHMAT ALLAHMalah saenyana mah, sakumaha manusa anu anyar dina hirup anujauhna tanah ka langit, nya sakitu anyar, anu geus boga hiji pang-rosana kawelasana-Na ka sakur anu harepan anu moal pareum-pareum,hormat ka Mantenna teh. ku jalan Mantenna ngahirupkeunBJabur 103:11 deui Yesus Kristus tina pupus-Na.Urang teh dijait disalametkeun.Tapi disalametkeun ge lain ku sababurang geus migawe anu hade, tapingan ku perbawa sih piwelas-Na, anudilaksanakeunana ku Roh Suci.Rereged diri urang teh ku Roh Sucidikumbah beresih, nepi ka hirupurang jadi anyar. BTitus 3:5Puji jeung sukur kasanggakeun kaAllah, Ramana Gusti urang YesusKristus! Allah teh ku bawaningmikawelas geus midamel urang jadi..........B1 Petrus 1:3Tapi Allah teh jembar ku piwelas,sakitu asih-Na ka urang. Urang anukeur paeh rohani lantaran baha, kuMantenna dihirupkeun deui barengjeung Kristus. Jadi pang urangsalamet teh ku karana sih kurniaAllah. BEpesus 2:4, 5Sugri nu mikaajrih ka Mantenna,turun-tumurun ku Mantenna dipika-welas. BLukas 1:50NAON ANU DIDAWUHKEUN KU ALLAH 15PERKAWIS PANGAJAK NAPSUJEUNG INUMAN KERASJaga diri! Ulah beuki teuing pepes- bok, ria-ria, jeung salian ti eta. Simtaan jeung nginum-nginum atawa mi- kuring rek ngingetan deui cara nukiran teuing kipayah, bisi ujug-ujug enggeus-enggeus yen anu kalakua-kagubed ku eta Poe. BLukas 21:34 nana kitu moal meunang tempat diNginum anggur ulah nepi ka ma-bok, matak ruksak awak, sabaliknakudu kacicingan ku Roh Allah.BEpesus 5:18Napsu badan ngajakna kana rucah,aeb, teu uni, muja brahala, sihir,ngamusuh, gelut, dengki, ngumbaramarah, mentingkeun sorangan, pa-pecah, sirik-pidik, beuki kana ma-..........Karajaan Allah. BGalata 5:19-21Tingkah laku masing luyu saku-maha pantesna hirup dina caangnabeurang - ulah pepestaan bae, ulahmabok, ulah rucah, ulah aeb, ulahgelut, ulah dengki. Cekel pakarang tiGusti Yesus Kristus, ulah ngumbarpidosaeun ngalajur napsu.BRum 13:13, 1414 SANES SADAYANA JALMI PUTRA-PUTRA ALLAHAri bedana antara putra-putra Allah Ku sabab kitu ngandika Allah,jeung anak-anak Iblis teh tetela pisan,nya eta: Sing saha anu lampahna teubener jeung teu nyaah ka dulur, etalain putra Allah. B1 Yohanes 3:10Sakur jelema anu dituyun ku RohAllah, eta teh putra-putra Allah.BRum 8:14Tembongkeun yen aranjeun muluslaku beresih hate, sampurna tayakuciwa, sakumaha layakna anu jadiputra Allah di tengah jelema-jelemanu teu balener di ieu dunya nu pinuhku dosa. Enggoning ngawartakeunwawaran perkara hirup ka nu sejen,kudu jadi saibarat bentang-bentanganu nyaangan langit. BPilipi 2:15...........@Tinggalkeun jalma anu daroraka,pisahkeun diri ti maranehna. Ulahngayakeun naon-naon jeung sakur nunajis, tangtu maraneh ditarima kuKami. Kami baris jadi Rama mara-neh, maraneh baris diaku anak kuKami, anak lalaki anak, awewe, kitutimbalan Pangeran Nu Maha Kawa-sa.@ B2 Korinta 6:17, 18Tapi loba oge anu narima jeungpalercaya ka Anjeunna teh; jelema-jelema anu kitu ku Anjeunna dipa-parin hak jadi putra-putra Allah.BYohanes 1:12
 4. 4. ULAH KATIPU 17Eta pangandika-Na ulah ngan semet mon jeung lalaki deui, atawa anudidengekeun, kudu jeung prak maling, atawa anu hawek, atawadilampahkeun, supaya ulah disebut bangsat - moal jadi umat Karajaannipu diri sorangan. BYakobus 1:22 Allah. B1 Korinta 6:9, 10Kade, ulah kaperdaya ku omongan- Kade anaking, ulah rek kabengbatomongan anu sipatna gejul. Sabab ku sasaha. Sing saha anu milampahtina hal-hal nu karieu pisan pang sapangersa Allah, eta teh putra Allah,Allah bendu ka nu baha ka Mantenna sakumaha Kristus jadi Putra Allah.teh. BEpesus 5:6 Sing saha anu milampah keneh dosaSageuy aranjeun tacan tarerang, je-lema jahat moal bisa jadi umat Ka-rajaan Allah. Ulah ngabobodo ma-neh. Jelema anu ingkar tina susila, Anu sok ieu aing jelema pentingatawa anu nyembah ka brahala, ata- padahal teu aya naon-naonna, sasatwa anu jinah, atawa lalaki sapate- ngabobodo maneh. BGalata 6:3..........eta teh biluk ka Iblis, sabab Iblis mahgeus nyieun dosa ti barang mimiti.B1 Yohanes 3:7, 8a16 KU KARIDOAN WUNGKUL MAHTEU ACAN CEKAP@Lain anu ngan semet nyambat ka ulah ngaranyed; ulah maling; ulahKami ‘Gusti, Gusti!’ anu bakal asupka sawarga teh, tapi anu ngalampah-keun pangersa Ama Kami nu di sa-warga.@ BMateus 7:21Barang Yesus rek angkat neruskeunperjalanan, aya nu lumpatnyampeurkeun, terus deku di payu-neuna-Na. @Pa Guru nu sae,@ carekna,@kedah kumaha lampah abdi supadoskenging hirup langgeng?@ WalerYesus, @Ku naon Kami disebut hade?Jelema mah taya nu hade, ngan Allahbae. Hidep tangtu nyaho parentah-parentah anu kieu: Ulah maehan;..........jadi saksi bohong; ulah nipu; singhormat ka indung bapa.@ @Pa Guru,@jawabna, @eta ku abdi parantosdilakonan ti aalit. Eta jelema kuYesus dipeleng bangun nyaah.@Tinggal sarupa deui,@ saur-Na,@jualan kabeh babandaan hidep,duitna serenkeun ka kaom miskinsupaya hidep beunghar di sawarga.Geus kitu ka dieu, tuturkeun Kami.@Diwaler kitu teh beungeutna manialum, terus undur bangun nalangsa,kawantu kacida beungharna.BMarkus 10:17-22KRISTUS NGELEHKEUN MAOT 19Sanggeus ngalahir kitu, soanten-Na renkeun, kawasa nyokotna deui. Kituditarikkeun, @Lasarus! Geura bijil!@ pangersana Ama Kami.Kurunyung, Lasarus nu geus maot BYohanes 10:17, 18teh kaluar, suku jeung leungeunnakabungkus keneh ku boeh, beu-ngeutna kabulen ku cindung. SaurYesus, @Bukaan; sina bisaeun leum-pang.@ BYohanes 11:43, 44Ama nyaaheun ka Kami, lantaranKami iklas ngorbankeun nyawa anutangtu bakal katarima deui. Saenyanamoal aya anu bisa ngarebut nyawaKami. Dikorbankeun oge ku karanakaiklasan Kami; Kami kawa sa nye-..........Kami teh anu jumeneng. Kami geuspaeh, tapi ayeuna Kami hirup sa-lalanggengna. Kami kawasa kanapaeh jeung ka tempat nu paraeh.BWahyu 1:18Anjeunna nyaketan pasaran teruspasaranana dicabak. Anu ngagaro-tongna ngarandeg. Yesus ngalahir,@Agus, Kami nitah, geura hudang!@Mayit teh ngulisik, diuk tuluy ngo-mong. BLukas 7:14, 15a18 DOSA TEH MAWA KANA MAOTHawa napsu anu dijujur ngaba- era lamun ngalampahkeun? Balukar-lukarkeun dosa; lamun dosa geusmeujeuhna gedena, bakal ngabalu-karkeun maot. BYakobus 1:15Pikiran anu dipurba ku tabeat so-rangan nungtun kana maot; pikirananu ditungtun ku Roh Allah nungtunkana hirup jeung kanugrahaan.BRum 8:6@Pantes lamun urang ayeuna sukan-sukan suka bungah, sabab adi ujanganu sasatna geus paeh ayeuna hirupdeui, leungit datang deui.@BLukas 15:32Naon kauntungan aranjeun tina etakalakuan, anu ayeuna mah aranjeun..........na taya lian ti maot! BRum 6:21Sabalikna anu jejerih ku paeh, anuhianat, anu murtad, anu maehan, anutuna susila, tukang sihir, anu mujabrahala, jeung tukang bohong, ba-gianana paeh kadua, nya eta lautanseuneu jeung walirang.BWahyu 21:8Dosa asup ka dunya ku lantaranjelema saurang. Eta dosa mawa ma-ot. Balukarna, maot teh sumebar sar-ta tumerap ka sakumna manusa, sa-bab sakabeh manusa geus keuna kudosa. BRum 5:12URANG MOAL TIASA NYUMPUT TI ALLAH 21Naon bae anu dibuni-buni bakal rurusiahan di kamar anu nutup, geuskatembong sarta kabuka, jeung naon tangtu bakal diuar-uar.bae anu ditutupan bakal kapanggih BLukas 12:3sarta kanyahoan. BLukas 8:17Ngungsi ka langit, Gusti aya didinya, nyempod ka alam maot, Gustiaya di dinya. Poek oge keur Gustimah henteu poek, wengi oge samicaang sapertos siang. Poek sarengcaang keur Gusti mah sami bae.BJabur 139:8, 12Jadi naon bae anu ku maraneh dio-mongkeun di nu poek, bakal kadengesaterang-terangna, jeung naon baeanu ku maraneh diharewoskeun..........Taya hiji hal anu bisa nyamuni tiAllah, kabeh mahluk eces nongge-rak katingalieun. Ka Mantenna urangkabeh kudu nyanggakeun tanggungjawab kalakuan. BIbrani 4:13Anu matak ari tacan waktuna mahulah waka nangtukeun batur salah.Dago nepi ka Gusti sumping deui,Anjeunna nu bakal ngaguarkeun sa-kur anu ayeuna buni, jeung nem-brakkeun sagala kereteg anu nyum-put dina pikiran manusa.B1 Korinta 4:5a20 HUKUM-HUKUM ALLAHPokna, @Guru, parentah nu mana oge kudu silih pikanyaah sabatur-dina Hukum Agama anu pangutama- batur. BYohanes 13:34na?@ Waler-Na. @ ’Masing nyaah kaPangeran Allah maneh terus jeunghate, terus jeung nyawa, sarta terusjeung budi akal.’ Ieu parentah anupangutamana jeung pangpentingna.Nu kadua sarua pentingna, nya eta:’Masing nyaah ka batur kawas ka dirisorangan.’ Sakabeh eusi HukumMusa jeung pangajaran nabi-nabilianna, gumantungna ka ieu duaparentah.@ BMateus 22:36-40Ayeuna maraneh ku Kami diberehiji parentah anyar, nya eta: Masingsilih pikanyaah. Sakumaha Kamimikanyaah ka maraneh, maraneh..........Hidep tangtu nyaho parentah-parentah anu kieu: Ulah maehan;ulah ngaranyed; ulah maling; ulahjadi saksi bohong; ulah nipu; singhormat ka indung bapa.BMarkus 10:19Naon bae anu ku urang disuhun-keun ka Mantenna bakal dipaparin-keueta: Urang kudu percaya ka YesusKristus Putra-Na, reujeung kudu silihpikanyaah sakumaha anu dipiwarangku Kristus.B1 Yohanes 3:22, 23
 5. 5. PANGADILAN BAKAL LAKSANA 23Margi Allah parantos nangtoskeun Sipat asih anu aya di diri urangpoe pikeun ngahukum saalam dunya bakal jadi sampurna, nepi ka urangkalawan adilna. Demi nu bakal jadi engke teger ngadeuheus dina Poehakimna hiji manusa anu dipilih ku Hukuman. Jeung tangtu urang mahMantenna. Hal ieu ku Mantenna teger, lantaran hirup urang di ieuparantos diyakinkeun ka unggal dunya geus nulad ka Kristus.jelema, ku jalan nanghikeun etamanusa ti nu maraot!BRasul-rasul 17:31Tah kitu, Pangeran teh uninga kajelema anu nurut ka Mantenna, anukudu disalametkeun tina sagalagogoda; uninga ka jelema doraka,anu kudu dihukum jeung dikeremngadago Poe Hukuman.B2 Petrus 2:9B1 Yohanes 4:17Saban jelema kudu maot ngansakali, tuluy dibawa ka pangadilanAllah. BIbrani 9:27Sabab urang kabeh engke kudujonghok di payuneun Kristus, dipariksakalakuan. Unggal jelema bakalnarima bagianana satimpal jeungkalakuan hirupna di dunya, hadeatawa goreng. B2 Korinta 5:1022 HUKUMAN ANU LANGGENG PIKEUNJALMA-JALMA KAPIRAnak Manusa bakal miwarang para Ari langit jeung bumi anu ayeuna,malaikat-Na nyabutan sakur anungalantarankeun manusa jadi dosa,jeung sakur anu garoreng lampah,dicabutan ti Karajaana-Na, tuluydialung-alungkeun ka jero pameuleu-man anu keur hurung ngagedurgedur.BMateus 13:41, 42aLeungeun atawa suku maraneh la-mun nu hiji pidosaeun mah teukteukbae, piceun! Mending ngan boga leu-ngeun ngan hiji atawa suku ngan hijitapi salamet, ti batan leungeun sukujangkep tapi diri sakujur dialungkeunkana seuneu langgeng.BMateus 18:8dimumulena ku Pangandika Allahkeneh, sarta bakal dibasmi ku seu-neu. Ayeuna diingkeun keneh, nga-dago waktuna, nya eta dina poeanngabasmi jelema-jelema doraka.B2 Petrus 3:7@Eta jelema-jelema anu karitu bakaldijongklokkeun ka tempat siksaanlanggeng,@ saur Yesus. @Ari anubalener, anu ngalakonan pangersaAllah, bakal hirup bagja tur lang-geng.@ BMateus 25:46Jelema-jelema anu ngaranna henteuaya dina kitab anu harirup, digebrus-gebruskeun ka eta lautan seuneu.BWahyu 20:15PATOBATAN 25Lain kitu! Kami ngingetan, maraneh Jaman manusa teu terang ka Allahoge lamun henteu tarobat mah bakal ku Allah parantos teu diemut-emut.paraeh cara kitu. BLukas 13:3 Ayeuna Mantenna mundut supayamanusa di mana-mana tarobat tinaSaur Petrus, @Kudu tarobat, jeungkudu dibaptis kalawan asmana YesusKristus, tangtu dosa-dosa aranjeundihampura sarta bakal narampa sihkurnia Allah, nya eta Roh Suci.@BRasul-rasul 2:38Ku sabab kitu ayeuna aranjeun tehkudu tarobat, kudu marulang deui kaAllah sangkan ku Mantenna diham-pura. BRasul-rasul 3:19adosana. BRasul-rasul 17:30@Geura tarobat,@ saurna, @sababKarajaan Sawarga geus tereh nga-deg!@ BMateus 3:2Kanalangsaan oge ari ku Allah di-anggo lantaran sangkan urang elingmah matak jamuga, taya ngarugi-keunana. Beda deui jeung nalangsaku lantaran nyeri hate, eta mahnungtun kana paeh. B2 Korinta 7:1024 SIH KURNIA YESUS KRISTUSHayu urang maruji sukur ka Allah kamulyaan manah hiji manusa, Ye-anu berkah-Na taya papadana. sus Kristus. BRum 5:15B2 Korinta 9:15Aranjeun geus terang kumaha mu-rahasihnaGusti urang Yesus Kristus.Anjeunna teh sugih, tapi iklas hirupmiskin, supaya kasugihan Anjeunnangabeungharkeun aranjeun.B2 Korinta 8:9Tapi sipatna mah teu sarua, sababeta kurnia Allah teh sipatna kacidabedana ti dosa Adam. Memang, kudosa hiji jelema, balukarna kudumaot sarerea. Tapi sabalikna kurniaAllah mah sipatna leuwih jembar,anu dipaparinkeunana ku lantaran..........Jadikabehoge wungkul gumantungkana sih kurnia Allah, henteugumantungkana kahayang jeung ka-lakuan jelema. BRum 9:16Sabab ceuk Kitab Suci, @Allahngalawan ka nu kamagungan, tapimikaasih ka nu rendah ati. @B1 Petrus 5:5bAri rasul-rasul mertelakeun hal gu-gahna Gusti Yesus tina pupus tehgede pisan pangaruhna sarta kacidadiberkahanana ku Allah.BRasul-rasul 4:33NGAJAUHKEUN DIRI TINA KADUNYAAN 27Sabab Allah teh geus nurunkeun teu nyaraah ka anu jumeneng Rama.nugraha-Na kersa nyalametkeun sa-kabeh manusa. Eta nugraha Manten-na teh ngadidik sangkan urang mi-ceun kabiasaan anu doraka jeungnapsu kadunyaan, malar hirup dialam dunya teh bisa ngadalian diri,jujur, ibadah. BTitus 2:11, 12Ulah milu-milu kana lampah mu-badir jelema-jelema nu caricing di nupoek. Sabalikna anggur bawamaranehna ka nu caang.BEpesus 5:11Ulah kagendam ku perbawa dunya,atawa naon bae anu asal ti dunya.Lamun kagendam, tanda aranjeun..........Naon-naon anu aya di dunya, anujadi panyileukan jelema dosa, anunarik ati jeung kahayang jelema,jeung saniskara bae anu aya di ieudunya anu diugung-ugung ku jelema,sarupa ge taya anu asalna ti Rama,asal ti dunya keneh.B1 Yohanes 2:15, 16Ulah miluan adat kabiasaan ieudunya. Batin teh sina dianyarkeun kuMantenna, supaya pikiran aranjeunbarobah anyar sama sakali. Ari geuskitu mah tangtu bakal terang kanapangersa Allah, mana nu hade, nusampurna, nu matak bisa nyukakeunmanah-Na. BRum 12:226 PANGHAMPURA DOSAIeu Kami geus ngetrokan panto. lahan batur, kasalahan maraneh geAnu malire kana sora Kami jeungmuka panto, tangtu ku Kami dica-likan Kami rek milu dahar di imahnababarengan. BWahyu 3:20Anjeunna ku Allah parantos di-jungjung, dijenengkeun Pamingpinsareng Jurusalamet, baris mingpinurang Israil kana pertobat supadoskenging panghampura dosa.BRasul-rasul 5:31Ningali kapercayaan maranehnasakitu mantepna, Yesus ngalahir kaeta nu lumpuh, saur-Na, @Anaking,dosa-dosa hidep geus dihampura.@BMarkus 2:5Lamun maraneh ngahampura kasaku Rama di sawarga tangtu diham-pura. BMateus 6:14Tadina saenyana aranjeun teh maot,maot rohani, ku karana dosa jeung kukarana jadi jelema anu teu disunatsacara lahir. Tapi ayeuna ku Allahgeus dihirupkeun bareng jeungKristus. Dosa-dosa urang ku Allahdihampura kabeh. BKolosa 2:13Dawuhan Pangeran, @Hukum Kamisina ngancik dina batinna, ditulisdina hatena.@ Saur-Na deui, @Dosajeung kadorakaan-kadorakaanana kuKami moal diinget-inget deui.@BIbrani 10:16b, 17
 6. 6. PAEH TINA DOSA - HIRUP DEUI 29DI LEBET KRISTUSBareto, mungguh rohani mah aran- tina kakawasaan dosa, hirup nurut-jeun teh paeh ku karana dosa, baha keunpangersa Allah. Raheut-raheutka salira-Na ngalantarankeun aranjeunjeung Kristus Yesus bareng dihu- cageur. B1 Petrus 2:24dangkeun tina maot supaya milumarentah di sawarga jeung KristusYesus. BEpesus 2:1, 6Aranjeun geus dihirupkeun bareng dipaehkeun. BGalata 5:24jeungKristus. Upayakeun supaya bi-sameunangkeun anu aya di sawarga,tempat Kristus linggih di tengeneunAllah. BKolosa 3:1Kristus ku anjeun geus ngabegbre-gansalira-Na dina kayu salib ku do-sa-dosa urang, supaya urang bebas..........Napsu badan jeung sagala panga-jakna teh ku jelema anu geus jadikagungan Kristus Yesus mah geusKapan urang teh geus maot tinadosa, piraku bisa keneh hirup dinadosa...Aranjeun oge nya kitu, kudungarasayen diri geus maot tina dosa,tapi geus hirup deui jeung Allah kujalan Kristus Yesus.BRum 6:2, 1128 DIJURUKEUN DEUIJalma anu geus satunggal jeung Waler Yesus, @Kaula rek ngabeja-Kristus, geus jadi manusa anyar, keun hal anu saenyana, nya eta:manusa heubeulna geus sirna, kari Saurang oge moal aya anu bisa asupanu anyarna. B2 Korinta 5:17 ka Karajaan Allah, kajaba lamun di-Urang terang yen anu geus jaradiputra Allah moal kateterusan migawe Maraneh nyaho yen Kristus teh be-dosa, sabab diasuh ku Putra Allah, ner. Jadi kudu terang deuih yen singmoal beunang dijailan ku si Jahat. saha anu lampahna bener, nurut kaB1 Yohanes 5:18 Allah, eta teh putra Allah.Sabab ku karana sabda Allah anusipatna hirup tur langgeng, aranjeun Ganti kabeh ku hate jeung pikirangeus jadi jalma anyar, lir anu diju- anu anyar. Kudu jaradi manusa anyarrukeun deui, lain ku manusa anu si- anu diciptakeunana nurut tuladanpatna keuna ku paeh, tapi ku rama nu Allah, hirup kudu bener, lempeng,sipat langgeng. B1 Petrus 1:23 suci. BEpesus 4:23, 24jurukeun deui.@ BYohanes 3:3B1 Yohanes 2:29KAYAKINAN KANA KASALAMETAN JIWA 31Pikeun bukti yen aranjeun putra- urang terang yen urang aya dina ka-putra Allah, Allah ngutus Roh Putra-Na ka jero hate aranjeun, nya eta Rohanu nyambat ka Allah, @Ama, nunAma!@ BGalata 4:6Sing saha anu narima jeung nga-lampahkeun parentah-parentah Kami,eta tandaning nyaah ka Kami. Singsaha anu nyaah ka Kami, bakaldipikaasih ku Rama; Kami oge tang-tu bakal mikaasih jeung bakal nga-nyatakeun diri ka manehna.BYohanes 14:21Anaking, nyaah teh ulah ngan semetbiwir jeung ucap wungkul, kudunyata dina prakna. Ku jalan kitu..........yaktian ti Allah. Lamun geus terangkitu, urang aya di payuneun Allahteh bisa ngarasa teger.B1 Yohanes 3:18, 19Ku sabab urang geus diterapanRoh-Na, yakin yen hirup urang ayadina kasatunggalan jeung Mantenna,kitu keneh Mantenna satunggal jeungurang. B1 Yohannes 4:13Tapi tekad bapa tetep, sabab nyahopisan ka anu dipercaya ku bapa.Sarta bapa yakin yen Mantenna ka-wasa ngajaga eta amanat-Na anu di-percayakeun ka bapa nepi ka PoeKiamat. B2 Timoteus 1:12b30 HIRUP ANU LANGGENGSakumaha oorayan tambaga ku Dupi hirup langgeng teh nya eta:Musa ditanjeurkeun dina tihang di Terang ka Ama, Allah sajati anugurun keusik, nya kitu Putra Manusa mung hiji, sareng ka utusan Ama,oge kudu diangkat ka luhur, supaya Yesus Kristus. BYohanes 17:3saha bae anu percaya ka Anjeunnabisa meunangkeun hirup langgeng.Saha bae anu percaya ka Putra-Nabakal meunang hirup langgeng; tapianu teu anut ka Putra-Na, moal bogahirup, sabalikna bakal tetep aya dinahukuman Allah.BYohanes 3:14, 15, 36Upahna dosa teh maot, sabalikna arikurnia Allah mah nya eta hiruplanggeng sarta ngahiji jeung KristusYesus Gusti urang. BRum 6:23Melak anu asalna tina kahayangbadani, tina eta pepelakan, maot nubakal kaala. Melak anu asalna ti RohAllah, hirup langgeng anu asal ti RohAllah nu bakal kaala. BGalata 6:8Kaula ngomong saenyana: Sing sa-ha anu ngaregepkeun omongan Kau-la jeung percaya ka anu ngutus Kau-la, tinangtu hirup langgeng, moal di-hukum, malah ucul tina paeh sartaasup kana hirup. BYohanes 5:24KATAATAN KA GUSTI ALLAH TEH PERYOGI PISAN 33Urang terang, jelema anu kumawula Maranehna bakal ngarasa hukuma-kudu ngawula kana parentah nudikawulaan, boh ngawula kana dosaanu temahna maot, boh ngawula kaAllah anu ngalantarankeun bisadiangken deui ku Mantenna.BRum 6:16Aranjeun anu ayeuna lara balang-sak, kitu deui sim kuring, bakal di-luginakeun ku Allah, ari Gusti Yesussumping ti sawarga diiring ku paramalaikat anu garagah, sumping dinagedurna seuneu. Anjeunna bakalngahukum sakur anu nolak ka Allahjeung ka anu embung narima InjilKasalametan hal Yesus Gusti urang...........nana, binasa salalanggengna, dipe-clengkeun ti payuneun Gusti jeung tilingkungan kakawasaana-Na anuagung. B2 Tesalonika 1:7-9Sabab jelema anu dibenerkeun kuAllah teh lain ku sabab nyaho kanaeta Hukum, tapi ku sabab ngalakon-an sakur anu diparentahkeun ku Hu-kum tea. BRum 2:13Salamet jelema anu jubahna geusbeunang nyeuseuh beresih, meunangngadahar buah tangkal kahirupan,meunang asup ka eta kota liwatlawang-lawangna. BWahyu 22:1432 KRISTUS ANU AYA DI LEBET HATEURANG ANU MAPARIN KABUNGAHANAyeuna Abdi sumeja wangsul ka nan teh, hirup reujeung percaya kaAma. Perkawis ieu ku Abdi diunjuk- Putra Allah, anu geus ngurbankeunkeun sabot di dunya keneh, supados hirup-Na ku anjeun ku tina asih-Namaranehna tiasa ngarasakeun sapi- ka sim kuring. BGalata 2:20nuhna rasa suka hate Abdi.BYohanes 17:13Di Karajaan Allah mah nu pentingteh lain hal anu didahar jeung diin-um, tapi nya eta bener lampah, hiruprukun, narimakeun reujeung suka sa-kur anu dipaparinkeun ku Roh Suci.BRum 14:17Ayeuna anu hirup di jero diri simkuring geus lain sim kuring, tapiKristus. Ieu hirup anu keur dilako-..........Nu matak dibarejaan kitu teh supa-ya kabungah Kami jadi kabungahmaraneh, jeung supaya kabagjaanmaraneh lengkep sampurna.BYohanes 15:11Aranjeun nyaraah ka Yesus Kristus,padahal can nenjo-nenjo acan,aranjeun percaya ka Anjeunna sana-jan ayeuna Anjeunna geus teu katen-jo. Ku sabab kitu aranjeun bakalmeunang kabungah anu taya catur-keunana. B1 Petrus 1:8
 7. 7. IBLIS TEH MUSUH URANG NU UTAMA 35Sing caringcing taki-taki, sabab Ib- Manusa jahat tea munculna nyang-lis musuh aranjeun keur guar-gaurkawas singa, kukulayaban neanganleglegeun. B1 Petrus 5:8Ti dinya Yesus dicandak ku Roh kagurun keusik, sina digoda ku Ib-lis...Ku Yesus diwaler, @Geuranyingkah, Iblis! Kieu ceuk KitabSuci: ’Maneh kudu nyembah ka Pa-ngeran, Allah maneh. Ngan Manten-na anu kudu dibakti!’@Iblisnyingkahti Yesus. Geus kitu sarumpingmalaikatngalalayanankaYesus.BMateus4:1,10,11king pangawasa Iblis, nyieun rupa-rupa mujijat jeung rupa-rupa kaa-hengananunyasabkeun.B2Tesalonika2:9Singsamaktakupakarang-pakarangti Allah, malar tagen ngayonan tipudayaIblis. BEpesus6:11Bareuntakeunpanonna,tarobatkeuntinapoekkanacaang,tinapangawasaIbliskanakakawasaanAllah,sinapa-lercaya ka Kami supaya dosa-dosanabisa dihampura, jeung mareunangtempatdikalanganumatAllah.BRasul-rasul26:1834 NGANGKEN KA KRISTUS TEH PERYOGI PISANKabeh bakal ngaku Yesus Kristus ku Allah, sarta ku jalan ngaku kateh Gusti. Ku hal eta Allah Ramadimulyakeun. BPilipi 2:11Anu ngaku di hareupeun umumyen anut ka Kami, ku Kami ge tangtudiaku di payuneun Ama Kami disawarga. Anu ngangles di hareupeunumum magar lain anut ka Kami, kuKami ge tangtu diangles di payuneunAma Kami di sawarga.BMateus 10:32, 33Lamun aranjeun ngaku jeung per-caya yen Yesus teh Gusti, anu kuAllah geus digugahkeun tina maot,tangtu aranjeun salamet. Ku jalanpercaya, urang bisa diangken bener............Anjeunna urang tangtu salamet.BRum 10:9, 10Anu teu ngaku ka Putra-Na, eta teungaku ka Rama-Na. Anu ngaku kaPutra-Na, eta ngaku ka Rama-Na.B1 Yohanes 2:23Lamun jelema era ngaku ka Kamijeung kana pangajaran Kami, PutraManusa oge bakal era ngaku ka etajelema, lamun Anjeunna engke sum-ping dina kamulyaana-Na jeung ka-mulyaan Rama katut kamulyaan ma-laikat-malaikat saruci.BLukas 9:26KAASIH MANGRUPIKEUN UJIAN 37PIKEUN JADI MURIDSanajan upama sim kuring bisa satia, handap asor, nahan napsu.ngajar make rupa-rupa basa manusa, BGalata 5:22, 23aatawa malah bisa make basa malai-kat, ari teu nyaah ka batur mahpangajaran sim kuring teh teu beda tisora goong atawa genta, harus tapitaya hartina. B1 Korinta 13:1Ku jalan silih pikanyaah jeung ba-baturan, bakal katara ka sarerea yenmaraneh teh murid-murid Kami.BYohanes 13:35Sabalikna anu hirupna dituyun ku @Sumuhun Gusti, Gusti uninga yenRoh Allah mah sipatna teh nyaahan, abdi nyaah ka Gusti.@ Saur Yesus,galumbira, resep rapih, tengtrem ha- @Panguruskeun domba-domba Ka-te, sabar, hade ka batur, leuleuy, mi.@ BYohanes 21:16..........Lamun aya anu majar nyaah kaAllah tapi ngewa ka dulurna, eta tehbohong. Sabab lamun ka dulur anukatenjo bungkeuleukan geus teunyaah, komo ka Allah, anu henteutembong. B1 Yohanes 4:20Geus kitu mariksa deui kadua kali-na, @Simon anak Yonas, enya hidepnyaah ka Kami?@ Walon Petrus,36 KAUNGGULAN NU NGELEHKEUN IBLISGeus kitu kakara eta Manusa Jahat maranehanana, hirup Anjeunna sa-teh datang nembongkeun maneh.Tapi dina mangsa Gusti Yesus sum-ping, manehna bakal paeh ditiup kunapas anu ngahebos tina bahamGusti, lebur ku kilat tina salira-Na.B2 Tesalonika 2:8Ku sabab kitu masing sumerah kaAllah. Iblis kudu dilawan, tangtu ka-bur ti aranjeun. Allah raketan, Man-tenna ge tangtu ngaraketan deui.BYakobus 4:7-8aKu lantaran jelema-jelema anu kuAnjeunna disebut anak teh mahluktina sipat daging jeung getih, Yesusngajadikeun salira-Na sasipat jeung..........kumaha hirup maranehanana, sartamanah-Na iklas nyorang pupus, su-paya ku jalan kitu iasa ngabinasa-keun Iblis anu kawasa kana maot.BIbrani 2:14Jadi, saha anu bisa megatkeun asihnaKristus ka urang? Naha kaba-langsakan, atawa panganiayaan, ata-wa kalaparan, atawa kamalaratan,atawa bahya, atawa maot, bisaeunmegatkeun?...Moal, moal bisaeun!Eta kabeh malah geus eleh, uranggeus unggul ku pitulung Anjeunnaanu welas asih ka urang!BRum 8:35, 37DIGUGAHKEUN DEUI, PANGHAREPAN 39ANU MULYA PIKEUN URANGSing percaya lamun ceuk Kaula rang dibaptis supaya ngahiji jeungbakal aya mangsa anu paraeh bakalngadarenge soara Putra Allah. Etamangsa ayeuna oge geus mimiti. Anungadarenge kana soara-Na tinangtuhirup. Ulah hareran, pasti datangmangsa anu paraeh bakal ngadarengesoara Anjeunna, tuluy kalaluar ti jerokuburna. Anu keur hirupna hade,harudangna bakal terus kana hiruplanggeng, anu keur hirupna jahatharudangna pikeun narima hu-kumanana. -Yohanes 5:25, 28, 29Aranjeun ge terang, yen waktu u-Kristus Yesus, eta urang dibaptis tehsupaya maot jeung Anjeunna. Jadi kueta baptisan teh urang geus dikuburjeung Anjeunna, milu maot jeungAnjeunna, supaya sakumaha Kristusgeus digugahkeun ku kakawasaanRama anu mulya, urang oge bisanyorang hirup anu anyar. Ku sababurang geus ngahiji jeung Kristussarta maot bareng jeung Anjeunna,nya kitu keneh urang bakal dihu-dangkeun tina maot saperti Anjeun-na, bakal hirup ngahiji jeung Anje-unna. -Rum 6:3-538 GUGAHNA DEUI YESUS KRISTUSSagala perkawis anu ku Anjeunna jalan kitu urang bisa diangken jelemadipidamel di tanah Israil sareng diYerusalem, Bapa sareng babaturansaksina. Anjeunna ditelasan ku urangYahudi, dipaku dina kayu salib.Nanging dina katilu dintenna ti sa-parantos pupus, ku Allah dihirupkeundeui lajeng diebrehkeun. Nangingdiebrehkeunana henteu ka sadayana,mung ka sawatara urang anu ku Al-lah parantos dipilih baris jadi saksi,nya eta Bapa sareng babaturan.BRasul-rasul 10:39-41aKu karana dosa urang, Yesus dise-renkeun sina ditelasan, ti dinya di-hirupkeun deui ku Allah, supaya ku..........bener ku Allah. BRum 4:25Heuleut saminggu ti harita murid-murid kumpul deui di jero imah anukamari ieu, Tomas oge aya. Pantonaditulakan, tapi Yesus sumping, ujug-ujug geus ngadeg di dinya. Tuluyngalahir, @Salam rahayu.@ Ti dinyangalahir ka Tomas, @Rampakeunramo maneh kana ieu, tenjo ieuleungeun Kami. Sodorkeun leungeunmaneh, cabak ieu cangkeng Kami.Geus, ulah cangcaya, sing percaya!@@Gusti sim abdi, Allah sim abdi!@walon Tomas.BYohanes 20:26-28
 8. 8. KASUCIAN KANGGO GUSTI 41Sabalikna lamun ngakukeun dosa tunggalkeun jeung Kristus, supayaka Allah, urang bakal dipaparin bukti suci jeung mulus di payuneuna-Na.tina hal jangji-Na, nya eta dihampura BEpesus 1:4dosa, jeung disucikeun tina sagala Eta sababna Yesus oge ditelasananalampah urang anu salah. di luareun kota, getih AnjeunnaB1 Yohanes 1:9 nyucikeun umat-Na tina dosana.Kaula ngabaptis aranjeun teh ku cai, BIbrani 13:12pikeun tanda yen aranjeun geus Sing akur jeung pada batur, kudutarobat. Tapi anu engke sumping dialajar hirup suci, sabab lamun teupandeurieun kaula, ngabaptisna teh kitu pamohalan bisa patenjo jeungku Roh Suci jeung seuneu. Anjeunna Gusti. BIbrani 12:14leuwih agung ti batan kaula,mangjingjingkeun tarumpah-Na gekaula geus teu layak. BMateus 3:11Malah ti memeh dunya gumelar, jeung bener ngajarkeunana amanaturang geus dipilih baris dijadikeun kayaktian Allah.milik kagungan Mantenna ku disa- B2 Timoteus 2:15..........Hidep sing sakedah polah sangkankaanggo ku Allah, jadi pagawe anuteu era ngemban parentah Mantenna,40 KASUCIAN KANGGO GUSTIKa Ibrahim rama urang Mantenna penting,husus keur Gustina baris di-sumpah,jangji ngaleupaskeun urang anggongajalankeun pagawean-paga-ti musuh-musuh, sarta ngidinan u- weanmulya. B2 Timoteus 2:21rang ngabdi ka Mantenna kalawantaya karisi. Sangkan urang di payu-neuna-Namulus jeung bener saumur-umur. BLukas 1:73-75Dulur-dulur! Eta jangji teh kabehditujukeunana ka urang. Ku sababkituurang kudu miceun sagala rere-ged lahir batin, hirup kudu beresihjeung kudu ajrih ka Allah.B2 Korinta 7:1Jalma anu beresih tina kajahatanbakal dipake pikeun pagawean anu..........Mugia aranjeun ginanjar rahmatrahayu ti Allah. Geus jadi pangersaAllah Rama aranjeun ku Mantennadipilihdijadikeun umat-Na anu geusdisucikeun ku Roh Mantenna sang-kanaranut ka Yesus Kristus, supayabebas tina dosa ku jalan disucikeunku getih Anjeunna. B1 Petrus 1:2Sabalikna masing suci kalakuan,sababAllah anu geus nyaur aranjeunteh suci. B1 Petrus 1:15JANGJI-JANGJI ENDAH PIKEUN URANG KRISTEN 43Sing percaya ka PANGERAN, sangkan kasenangan hate maranehlampahkeun nu hade pek cicing di sampurna. BYohanes 16:24lemah cai, sing tengtrem.BJabur 37:3Dulur-dulur! Ulah kaget ku cocobaanusakitu peurihna, kawas anu lainsamanea. Malah kudu atoh dumehnandangan sangsara saperti Kristus,sababengke lamun Kristus geus nga-nyatakeun kamulyaana-Na, aranjeunbakal pinuh ku kabungah.B1 Petrus 4:12, 13Nepikaayeuna maraneh can barangpentanaon-naon mawa ngaran Kami.Pek marenta, tangtu bakal na rima,..........Mantenna bakal nyusutan cipanonmaranehna. Paeh, kasedih, piceuri-keun, kanyeri, moal aya-aya deui.Sakur nu heubeul geus sirna.BWahyu 21:4Upayakeun heula diri tunduk kanaparentah jeung pangersa Allah. Sa-galakaperluan maraneh mah tangtuku Mantenna dipaparin.BMateus 6:33Kamitangtu nyarengan ka maranehsalalawasna nepi ka ahir jaman.BMateus 28:20b42 JALMI ANU DIPINUHAN KU ROH SUCITapi hirup aranjeun mah henteu pikeun jaradi saksi-saksi Kami dinurutkeun tabeat sorangan, geus nu- Yerusalem, di sakuliah Yudea, dirut ka Roh Allah. Kitu soteh lamun Samaria, nepi ka tungtung bumi.bener Roh Allah aya di jero hate ar- BRasul-rasul 1:8anjeun. Saha-saha anu henteu nga-bogaan Roh Kristus, eta lain ka-gungana-Na. BRum 8:9Sakumaha jahatna maraneh, tangtunyaanak! Komo deui Rama maraneh nudi sawarga mah! Mantenna tangtumaparinkeun Roh Suci ka sing sahaanu menta ka Mantenna.BLukas 11:13Tapi maraneh, lamun Roh Suci geussumping bakal narampa kawasa,..........Tamat pakumpulan nenedana, tem-pat anu keur dipake kumpul teh ing-geung. Aranjeunna dieusian Roh Su-ci, jadi kacida laludeungna nguar-keun pangandika Allah.BRasul-rasul 4:31Aranjeun kudu tarerang, raga ar-anjeun teh tempat tinggalna Roh Su-ci, Roh paparin ti Allah, dilinggih-keun di jero diri aranjeun. Diri ar-anjeun lain boga aranjeun, tapi ka-gungan Allah. B1 Korinta 6:19JANGJI-JANGJI PIKEUN JALMI ANU UNGGUL 45Saha-saha anu unggul ku Kami rek kota panglinggihana-Na, nya etadibawa diuk ngarendeng dina tahtaKami, cara Kami sanggeusna ungguldiuk gedengeun Ama Kami dinatahta-Na. BWahyu 3:21Ku sabab kitu lamun enya bogaceuli, regepkeun kumaha dawuhanRoh Allah ka jamaah-jamaah! Singsaha nu unggul, ku Kami rek diberengadahar buah tangkal kahirupan nuaya di Taman Allah. BWahyu 2:7Jelema anu unggul ku Kami rekdijadikeun ibarat hiji tihang baitnaAllah Kami sarta moal ngiser deui tidinya. Dirina rek diukiran ku je-nengan Allah Kami jeung ngaran..........Yerusalem anyar, anu bakal turun tisawarga, ti Allah Kami. Kitu deuingaran Kami anu anyar rek diukirdina dirina. BWahyu 3:12Sing saha nu unggul, bakal makepakean kitu bodasna, jeung ngarannaku Kami moal dicoret tina kitab ca-tetan anu harirup, bakal diangkenyen kagungan Kami di hadirat AmaKami jeung para malaikat-Na.BWahyu 3:5Sakur nu unggul eta putra Kami, kuKami rek dibere cai eta, Kamipijadieun Allahna. BWahyu 21:744 JANGJI-JANGJI PIKEUN JALMI ANU KAGODAKu jalan kitu Anjeunna iasa nulung laur sakumaha tujuan Mantenna.ka sakur anu keuna ku cocoba,lantaran Anjeunna oge geus nan-dangan cocoba jeung sangsara.BIbrani 2:18Allah sumber kabagjaan urang, ba-kal gancang-gancang ngaremukkeunIblis, pikeun idekeun aranjeun.BRum 16:20aJalma bener memang loba kasu-sahna, tapi pasti ku PANGERAN di-jait tina sakabeh karerepetna.BJabur 34:20Urang terang, sagala perkara kuAllah diatur sina alus pijadieunanapikeun sakur anu cumantel ka Man-tenna, anu ku Mantenna geus disa-..........BRum 8:28Unggal cocoba anu kasorang kuaranjeun kabeh oge jamak kaalamanku sarerea. Tapi Allah anu tigin kanajangji-Na, moal ngantep aranjeunmeunang cocoba leuwih tina kakua-tan. Satiap aranjeun meunang coco-ba, ku Mantenna dipaparin kakuatanjeung jalan kaluarna.B1 Korinta 10:13Salamet jelema anu tabah ku gogo-da, sabab sanggeusna tamat nahaneta gogoda, manehna bakal nampaganjaran nya eta hirup anu sajati sa-kumaha jangji Allah ka sakur anunyaah ka Mantenna.BYakobus 1:12
 9. 9. SUMPINGNA DEUI KRISTUS ANU KADUA KALINA 47Sanggeus nyadiakeun pitempateun geus aya dina kamulyaan Rama-Namaraneh, Kami ti ditu tangtu bakal jeung para malaikat saruci, bakal eradatang deui nyokot maraneh, supaya ngaku ka jelema kitu.maraneh oge aya di tempat Kami. BMarkus 8:38BYohanes 14:3Kami teh tereh datang. Sakur anugeus beunang ku maneh cekel singpageuh, supaya ganjaran kaunggulanmaneh ulah aya anu ngarebut.BWahyu 3:11Dulur-dulur oge kudu kitu, kuat-keun hate, moal lila deui ge Gustisumping. BYakobus 5:8Jelema anu era ngaku ka Kamijeung kana pangajaran Kami dina ja-man anu doraka jeung jahat kawasayeuna, Putra Manusa oge lamun..........Geus kitu tembong di langit tandaPutra Manusa. Barang narenjo PutraManusa sumping nitih mega di langittur kawasa jeung kacida agungna,jelema-jelema bakal ear sasambat.BMateus 24:30Tah ayeuna urang teh jadi putra-putra Allah, ngan bae tacan terangengkena kumaha. Kakara terang yenlamun Kristus geus sumping, urangbakal jadi saperti Anjeunna, sababbakal nenjo Mantenna kumaha nusajatina. B1 Yohanes 3:246 DAWUHAN GUSTI ALLAH NGEUNAAN PIPIRAKANPikeun anu eukeur laki rabi, ieu aya Contona, awewe kabeungkeutna kunasehat. Lain ti sim kuring, tapi hukum ka salakina teh ngan satung-nasehat ti Gusti. Pamajikan teu meu- tung salakina hirup keneh. Sapanjangnang ninggalkeun salaki. Tapi lamun salakina hirup keneh, lamun etanepi ka ninggalkeun kudu tetep awewe milu ka lalaki sejen, disebut-lelengohan, atawa alusna mah balik na awewe serong. Kajaba lamun sa-deui ka salaki, kitu deui salaki teu lakina geus maot, meunang kawinmeunang nyerahkeun pamajikan. deui sarta sah, lain jinah.B1 Korinta 7:10, 11 BRum 7:2, 3ALalaki anu nyerahkeun pamajika-nana tuluy kawin ka awewe sejen, etalalaki teh jinah; kitu deui lalaki anungawin awewe anu geus diserahkeun,eta oge lalaki teh jinah.@BLukas 16:18rahkeun pamajikan lain ku sababpamajikanana nyelewer, sarua jeungngalantarankeun awewena ngara-nyed. Lamun awewena kawin deuika nu sejen, lalaki anu ngawinna ogekaasup ngaranyed. BMateus 5:3248 SUMPINGNA DEUI KRISTUS ANU KADUA KALINAPutra Manusa mah pisumpingeuna- @Keur naraon narangtung di dieuNa lir kilat meuntasan langit nga-baranyay ti wetan ka kulon.BMateus 24:27@Regepkeun! Kami datang mo ka-sangka-sangka ibarat datangna bang-sat. Salamet nu nyaring ngajaga pa-keanana, moal taranjang leumpangnadi tengah umum sarta moal nan-dangan kaera!@ BWahyu 16:15Nya kitu maraneh oge kuda ca-ringcing ngadago pisumpingeunanaPutra Manusa, sabab pisumpingeuna-Na teh dina waktu anu teu kasangka-sangka pisan. BLukas 12:40taranggah ka langit, urang Galilea?Yesus anu dicandak ka sawarga tehengke bakal sumping deui cara kitu,sakumaha anu bieu katarenjo ku ma-raneh keur munggahna ka sawarga.@BRasul-rasul 1:11Moal lila deui Putra Manusa tehbakal sumping nganggo kamulyaanRama-Na, diiring ku para malaikat-Na, rek ngabales ka unggal jelemasatimpal jeung kalakuanana.BMateus 16:27Geus kitu breh Putra Manusa tem-bong, sumping dina mega, kacidakawasa-Na, kacida mulya-Na.BLukas 21:27Langit jeung bumi bakal musna,tapi pangandika Kami mah moaldatang ka musna. —Lukas 21:33WalerYesus, ”Aranjeun kacida ka-liruna, lantaran tacan ngalarti kanaKitab Suci jeung kana kakawasaanAllah.” —Mateus 22:29Jeung jelema mah moal aya anubisa sorangan ngawartakeun da-wuhan Allah perkara nu bakal pi-jadieun engke. Nabi-nabi ogengawejangkeunana teh estu kukarana pangersa Roh Suci.—2 Petrus 1:21Eusi Kitab Suci, sagemblengnawahyu ti Allah, sarta mangpaat pi-keun ngawurukkeun kayaktian, pi-keun ngaweweleh anu salah, pikeunngomean kasalahan, jeung pikeunnungtun kana hirup bener.—2 Timoteus 3:16Pangandika Gusti teh lampupikeun abdi, sinar caang nu nyaan-gan jalan abdi. — Jabur 119:105Pangandika Allah teh nya hirup,nya kuat, tur leuwih seukeut ti batanpedang nu seukeut kenca katuhu,sanggup nusuk nepi kana nyawajeung jiwa, tembus kana tulangsandi jeung sungsum, bisa macapikiran jeung angen-angen manusa.—Ibrani 4:12DAWUHAN ALLAHwww.wmpress.org Sundanese HFATeks Basa Sunda Pitulung Nu Datang Ti Luhur diambil dari Kitab Suci LAI ©1991.Dikutip atas izin Lembaga Alkitab Indonesia.__________________________________________________________Published in numerous languages by World Missionary Press as Godsupplies funds in answer to prayer. If you would like more copies for care-ful distribution, please write to us in English.W. M. Press, Inc.P.O. Box 120New Paris, IN 46553-0120 USA11-12

×