1                                  Ÿtpai(a                  sasaAr ka‹ Ÿ...
Ÿtpai(a 1:27-3:1                              2                       ...
3                         Ÿtpai(a 3:2-4:4  2                           ...
Ÿtpai(a 4:5-5:13                              4     5ika‹hsa. mauLÜA yahovaA ka‹AbaILÜ ...
5                        Ÿtpai(a 5:14-6:19                            1...
Ÿtpai(a 6:20-8:14                             6                       ...
7                       Ÿtpai(a 8:15-9:29  15                   16     taba...
Ÿtpai(a 10:1-11:9                              8                      ...
9                      Ÿtpai(a 11:10-12:13                              ...
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Awadhi bible 80)_old_testament
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Awadhi bible 80)_old_testament

398 views
355 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Awadhi bible 80)_old_testament

 1. 1. 1 Ÿtpai(a sasaAr ka‹ Ÿtpai(a M jaoitayana idna ka‹ rAta sa ŒLÜgÜ aA” de”. ” jaoitayana KaAsa paihLÜA idna ŸijayaArA yaQhAr ka‹ idnana ka‹ Œva” ŒŸr idna ŒŸ rAta ho” Ž«ka‹re 2 151 sau¨ ma< parmae§sar Œka‹Asa ŒŸ Bau”<yaA ka‹ rcaesa. Bau”<yaA saunasaAna rhI; ŒŸ Bau”yaA< pa ka‹CÜà BaI naAhIå rhA. samaud•drpa Œ<iDayaArA CÜAvaA rhA/ ŒŸ parmae§sar ka‹ ŒAitamaA paAnaI pa bare ma< Žka‹ caINhA hobyaA. ” jaoitayana Bau”yaA< pa Paka‹Asa de” bare Œka‹Asae ma< WÜhAir jaA”<.® ŒŸr Œ”saA hI BavaA. 16 taba parmae§sar du” baùfka‹I jaoitayana banaŽsa. parmae§sar 3ma<ùfrAta rhA. taba parmae§sar ka‹hesa/ "ŸijayaArA ho”® ŒŸ ŒohmaA< sa baùfka‹I jaoita ka‹ idna pa rAja ka‹r” bare banaŽsa 4ŸijayaArA ho” gÜÜavaA. parmae§sar ŸijayaArA ka‹ LÜKaesa ŒŸ Ÿ ŒŸ CÜowÜka‹I jaoita ka‹ rAita pa rAja ka‹r” KaAitar banaŽsa. 17jaAina gÜÜavaA ika‹ ” naIka‹ baAwÜ”. tabaihM Ÿ ŸijayaArA ka‹A parmae§sar taArA BaI banaŽsa. parmae§sar ” jaoitayana ka‹ Œka‹Asae 5 18Œ<DayaArA sae ŒLÜgÜ a ka‹”R idhesa. parmae§sar ŸijayaArA ka‹ naAŸ< ma< Ž«h bare Daresa ika‹ pa]TvaI pa” camaka‹”. parmae§sar ”"idna® ŒŸ Œ<iDayaArA ka‹ naAŸ< "rAta® idhesa. jaoitayana ka‹ Œka‹Asae ma< Ž«h bare Daresa ika‹ Ÿ idna ŒŸ rAita saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr BavaA. ” paihLÜA idna rhA. pa rAja ka‹r”. ” saba” jaoitayana ŸijayaArA ka‹ Œ<iDayaArA sa ŒLÜgÜ aA” idhna ŒŸ parmae§sar ” LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ baA. 19 dsar idna-Œka‹Asa U taba saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr BavaA. ” caŸTaA idna rhA. 6 tabba” parmae§sar ka‹hesa/ "paAnaI ka‹ Žka‹ Fer ka‹ dUsar Fer 7sa ŒLÜgÜÜaAva” bare vaAyauma,ÜÜfLÜ* ho” jaA”.® Ž«h bare pacavaA idna-maCÜiryana ŒŸ paiM CÜna < 20parmae§sar vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ banaŽsa ŒŸ paAnaI ka‹ ŒLÜgÜÜa tabahIå parmae§sar ka‹hesa/ "paAnaI bahota saArI jaIba jantaUŒnaika‹hesa. ka‹CÜU paAnaI vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ ¬par rhA ŒŸ ka‹CÜU sa Bair jaA” ŒŸ paMCÜI Bau”yaA< ka‹ ¬par vaAyau ma< ibacar”<.® 8 21vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ naIcae. parmae§sar vaAyauma,ÜÜfLÜ ka‹ "Œka‹Asa® Ž«h bare parmae§sar samaud•dr ma< baùfvaAr baùfvaAr jaLÜjantauka‹hesa. taba saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr BavaA. ” dUsar idna rhA. banaŽsa. parmae§sar Œona sabaihM parAinayana ka‹ banaŽsa jaŸna samaud•dr ma< ibacarta hIå. saAgÜÜar ma< ika‹isama ika‹isama ka‹ u u < ùe taIsar idna-JarAna Ba”yaA ŒŸ paf-paQDaA jaLÜjantau baAweÜna. parmae§sar ” sabana ka‹ rcanaA ika‹hesa. 9 ŒŸr taba parmae§sar ka‹hesa/ "Bau”<yaA ka‹ paAnaI Žka‹ WÜŸre parmae§sar hr tarh ka‹ paMCÜI BaI banaŽsa jaŸna Œka‹Asae ma< Ÿùftapa bawÜur jaA” jaehsae JaurAna Bau”<yaA deKaA” de”® ŒŸ Œ”saA hI hIå. parmae§sar LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. 10 22BavaA. parmae§sar JaurAna Bau”<yaA ka‹ naAŸ< "DartaI® Daresa ŒŸ parmae§sar ” janaAvarna ka‹ ŒAsaIbaARd idhesa/ ŒŸ ka‹hesa/jaŸna paAnaI bawÜurA rhA/ Œoka‹A "samaud•dr® ka‹ naAŸ< idhesa. "jaA ŒŸ bahota sa baccana ka‹ pa”dA ka‹rA ŒŸ saAgÜÜare ka‹parmae§sar LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. ŒApana santaAnana sa Bair d•yaA.® Ÿ paMCÜI ka‹ BaI ka‹hesa ika‹ 11 taba parmae§sar ka‹hesa/ "Bau”<yaA/ GaAsa ŒŸ paQDaA jaŸna ŒApana sa–taAnana ka‹ ka‹” gÜÜaunaA baùFAvaA. 23Œnna pa”dA ka‹rta hIå ŒŸr pa‹LÜna ka‹ ibarvaA ŸgÜÜaAva”. pa‹LÜna taba saA<Ja Ba” ŒŸ Baor BavaA. ” pa<cavaA idna rhA.ka‹ ibarvaa jaeka‹re pa‹LÜna ka‹ BaItar ibayaA ho” Œ”saA pa‹LÜpa”dA ka‹r”< ŒŸ hr Žka‹ WÜu paQDaA ŒApana jaAita ka‹ ibayaAbanaAva”. ” paQDana ka‹ Bau”yaA< pa inaka‹r” d•yaA.® ŒŸ Œ”saA hI CÜWÜA< idna-Ba”yaA ka‹ jaIva ja–tau ŒŸ mana”R u < 12 24BavaA. Bau”yaA< GaAsa ŒŸ paQDaA pa”dA ika‹hsa jaŸna ŒnaAja taba parmae§sar ka‹hesa/ "Bau”<yaA hr jaAita ka‹ jaIva ja–taupa”dA ka‹rta hIå ŒŸ Œ”saA ibarvaA ŒŸ paQDaA ŸgÜÜaAŽsa jaenakae‹ pa”dA ka‹r”. bahota sa ŒLÜgÜ a ŒLÜgÜ a jaAita ka‹ janaAvar ho”<.pa‹LÜna ka‹ BaItar ibayaA hota hIå. hr Žka‹ WÜu paQDaA ŒApana hr jaAita ka‹ baùfka‹A janaAvar ŒŸ naANh naANh reÎgÜ a”vaALÜAŒApana jaAita ka‹ mautaAibaka‹ ibayaA pa”dA ika‹hsa ŒŸ parmae§sar janaAvar ho”< ŒŸ ” janaAvar ŒApana jaAita ka‹ mautaAibaka‹ ŒŸr 13LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. taba saA<Ja Ba” ŒŸ iBansaAr janaAvar banaAva”<® ŒŸ ”h” saba BavaA. 25BavaA. ” taIsar idna rhA. taŸ/ parmae§sar hr jaAita ka‹ janaAvar banaŽsa. Ÿ jaMgÜ aLÜI janaAvar/ paALÜtaU janaAvar/ ŒŸ sabaihM naANh naANh reÎgÜ a”vaALÜA caŸTaA idna-sarja/ caAd ŒŸ taArA U < jaIŸ banaAŽsa ŒŸr parmae§sar LÜKaesa ika‹ ” naIka‹ Œh”. 14 26 taba parmae§sar ka‹hesa/ "Œka‹Asa ma< jaoitayana ho” d•yaA. ” taba parmae§sar ka‹hesa/ "Œba mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ŒŸr ŒApana ja”saA banaAŽ< mana”R hmarI tarh ho”. Ÿ saAgÜÜar ka‹ sabav a A y a um a , Ü Üf L Ü ihb˜aU BaAKaA ma< Žka‹r ŒrTa Œh” "pa‹”LÜAva® yaA maCÜiryana pa Œka‹Asae ka‹ paMiCÜyana pa rAja ka‹rI. Ÿ Bau”<yaA ka‹"ma,ÜÜfLÜ.®
 2. 2. Ÿtpai(a 1:27-3:1 2 10saba baùfvaAr janaAvarna ŒŸ saba naANh regÜ aM”vaALÜna jaIŸ pa rAja Œdna sa ho”kae‹ Žka‹ WÜu nadI bahta rhI ŒŸ Ÿ baAgÜÜaka‹rI.® ka‹ saIåcata rhI. Ÿ h¦vaA< sa ŒgÜÜavaA jaA”kae‹ caAr WÜu naANh naANh 27 11 Ž«h bare parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ma< banaŽsa. DaArA ma< badLÜ gÜÜa” rhI. paihLÜI nadI ka‹ naAŸ< paIsaona rhA. 12parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana hI sa¨pa ma< isarjaesa. parmae§sar ” nadI hvaILÜA pah<wÜA ka‹ caAirh¦< ka‹”<taI bahta rhI. :Ÿ 28Œonaka‹” nar ŒŸ naArI banaAŽsa. parmae§sar Œonaka‹A ŒsaIsaesa. pah<wÜA ma< saonaA Œh” ŒŸ Ÿ saonaA naIka‹ baAwÜ”. maotaI ŒŸr 13parmae§sar Œonasae ka‹hesa/ "bahota saAre saMtaAnana pa”dA ka‹rA/ gÜÜaomaedka‹ rtana Ÿ pah<wÜA ma< Œh”<.ò dUsarI nadI ka‹ naAŸ<nasaLÜna ka‹ baùFAvaA ŒŸr Bau”<yaA ka‹ Bair d•yaA. Bau”<yaA pa” gÜÜaIhona Œh” jaŸna ”TaoipayaA desa ka‹ caAro tarpa‹ bahta h. 14ka‹bjaA ka‹r lyaA. ŒŸ Œoh pa rAja ka‹rA. saAgÜÜar ka‹ taIsarI nadI ka‹ naAŸ< djaLÜA baA. ” nadI Œ§saUr ka‹ paUrba ma<maCÜiryana pa ŒŸ Œka‹Asae ka‹ paMiCÜna pa rAja ka‹rA. Bau”<yaA ka‹ bahta h. caŸTaI nadI pa‹rAta Œh”. 15hr jaIŸ-jantau pa rAja ka‹rA.® yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ Œdna ka‹ baAgÜÜa ma< rKaesa. 29 parmae§sar ka‹hesa/ "LÜKaA/ ma”< taU pacana ka‹ saba ika‹isama mana”R ka‹ ka‹Ama paeùf-paQDaA LÜgÜ aAŸba ŒŸ baigÜÜayaA ka‹ rKavaArI 16ka‹ ibaŒAdAr b£cCÜ paQDaA ŒŸ saArA pa‹LÜdAr b£•CÜ idheŸ< h. ka‹rba rhA. yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ h¦kau‹ma idhesa. yahovaA 30” saba” Œnna ŒŸ pa‹LÜ taohAr Baojana ho”. ma”< hr Žka‹ parmae§sar ka‹hesa/ "taU baigÜÜayaA ka‹ ka‹Ÿnao BaI b£•CÜ sa pa‹LÜ 17WÜu hirŒr paeùf paQDaA gÜÜao¨ bare deta ŒhŸ<. ” saba” hirŒr KaA” saka‹ta h. mauLÜA taU naIka‹ ŒŸ KaowÜ ka‹ igÜÜayaAnab£•CÜÜ paQDaA Œonaka‹” caArA ho”. Bau”<yaA ka‹ hr Žka‹ WÜu de”vaALÜA b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ naAhIå caKa saka‹ta h. ŒgÜÜar taU ŸjanaAvar/ Œka‹Asae ka‹ hr Žka‹ paMCÜI ŒŸ Bau”<yaA pa rÎgÜ a”vaALÜA b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ KaA” LeÜbyaA taŸ taU mair jaAbyaA.®saba jaIŸ ja–tau ” caArA ka‹ Ka”hIå.® ” saba” baAtana Ba”<na. 31 parmae§sar Œpanae jairyae hr Žka‹ WÜu caIja LÜKaesa jaeka‹A Ÿ paihLÜI mahrA¨ e 18banaAŽsa rhA. ŒŸ Ÿ inahAresa ika‹ hr caIja bahota” naIka‹ taba yahovaA parmae§sar ka‹hesa/ "mana”R ka‹ Œkae‹LeÜ rhbabaAwÜ”. saA<Ja Ba” ŒŸ Baor BavaA. ” CÜWÜvaA< idna rhA. naIka‹ naAhI. ma”< Œoka‹re tarh Žka‹ mana”R Œoka‹A madd bare banaŸba.® 19 satavaA< idna-ŒArAma yahovaA parmae§sar DartaI ka‹ hr Žka‹ janaAvar ŒŸ Œka‹Asae2 ” tarh DartaI/ Œka‹Asa ŒŸ Œoka‹r hr Žka‹ caIja ka‹ 2 rcaba paUr ho” gÜÜavaA. parmae§sar ŒApana ka‹INh jaAta ka‹Amaka‹ paUrA ka‹” iLÜhesa. Ž«h bare sataŽ< idna parmae§sar Œpanae ka‹ hr paMCÜI ka‹ Bau”<yaA ka‹ maAwÜI sa banaŽsa. yahovaA parmae§sar ” sabaihM jaIŸna ka‹ mana”R ka‹ samanvaA LÜ” ŒAvaA ŒŸ mana”R 20 hr Žka‹ ka‹ naAŸ< rAKaesa. mana”R paALÜtaU gÜÜao¨/ Œka‹Asae ka‹ 3ka‹Ama ma< ŒrAma ika‹hesa. parmae§sar sataŽ< idna ka‹ ŒsaIsaesa saba paMiCÜna ŒŸ jaMgÜ aLÜ ka‹ sAbaihM janaAvar ka‹ naAŸ< rKaesa.ŒŸ Œoka‹A paiva¤a idna bana” idhesa. parmae§sar Ÿ idnaA ka‹ mana”R Fer ka‹ janaAvar ŒŸ paMiCÜna ka‹ LÜKaesa. mauLÜA mana”Rpaiva¤a idna Ž«h bare banaŽsa ika‹ saMsaAr ka‹ banavata sama” jaŸna ka‹Ÿnao Œ”saA madd ka‹r”yaA naAhIå paA” saka‹A jaŸna Œoka‹re 21Ÿ ka‹Ama ka‹rta rhA Ÿ sabaihM ka‹Amae sa Ÿ idna Ÿ ŒrAma jaogÜÜgÜ a ho”. Ž«h bare yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ gÜÜahrI naIådeika‹hesa. ma< sauvaA” idhesa ŒŸ jaba Ÿ saovata rhA; yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ tana sa Žka‹ pasauLÜI inaka‹Air iLÜhsa. taba yahovaA mana”R jaAita ka‹ sa¨ŒAta u mana”R ka‹ caAma ka‹ baNd ka‹” idhsa jahA< sa Ÿ pasauLÜI inaka‹Are 4 22 ” DartaI ŒŸ Œka‹Asa ka‹ ”itahAsa Œh”. ” ka‹TaA Ÿ rhA. yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ pasauLÜI sa maehrA¨ ka‹icaijayana ka‹ Œh”/ jaŸna parmae§sar ka‹ jairyae DartaI ŒŸ banaŽsa. taba yahovaA parmae§sar maehrA¨ ka‹ mana”R ka‹ LÜgÜ ae 5 23Œka‹Asa banavata weÜma pa Ba”na. taba DartaI pa ka‹Ÿnao b£•C iLÜŒAvaA. ŒŸr mana”R ka‹hesa/paQDaA naAhIå rhA. ŒŸ Kaetana ma< ka‹CÜà BaI naAhIå ŸgÜÜata rhA. "ŒAiKar ma<? hmare tarh Žka‹ mana”R. Ž«ka‹r hAùf maore hAùfka‹Aheika‹ yahovaA taba taLÜka‹ DartaI pa barKaA naAhIå paWŽ rhA ma< sa ŒAvaA Ž«ka‹r tana maore tana sa ŒAvaA. ka‹Aheika‹ ” mana”RŒŸ b£•CÜ paQDana ka‹ deKa” BaALÜ” vaALÜA ka‹Ÿnao mana”R BaI sa inaka‹ArI gÜÜa”/ Ž«h bare ma”< Ž«ka‹A maehrA¨ ka‹h•ba.® 6 24naAhIå rhA. mauLÜA kau‹ihrA Bau”<yaA sa ŸWÜta rhA ŒŸ paAnaI ”h” ka‹Ar,ÜÜa sa mana”R ŒApana mahtaArI-baApa ka‹ taijakae‹samaUca” DartaI ka‹ saIåcata rhA. ŒApana maehrA¨ ka‹ saMgÜ a rhI ŒŸ Ÿ du”naŸ< Žka‹ tana ho” 7 25 taba yahovaA parmae§sar Bau”<yaA sa DaUir ŸWÜAŽsa ŒŸ mana”R ja”hIå. mana”R ŒŸ Œoka‹r maehrA¨ baigÜÜayaA ma< naMgÜ aA rhena;ka‹ banaŽsa. yahovaA mana”R ka‹ naAkae‹ ma< ijannagÜÜaI ka‹ saA<sa mauLÜA Ÿ pacae LÜjaAta naAhIå rhena. 8paU‹<kae‹sa ŒŸ mana”R Žka‹ WÜu ijaŒta parAnaI bana gÜÜavaA. pau‹nayahovaA parmae§sar paUrba ma< Œdna naAŸ< ka‹ WÜŸre ma< Žka‹ baAgÜÜaLÜgÜ aAŽsa. yahovaA parmae§sar ŒApana banaAvaA BavaA mana”R ka‹ ”h” paApa ka‹ sa¨ hoba u 9baigÜÜayaA ma< rAKaesa. yahovaA parmae§sar hr Žka‹ saunnar b£•CÜŒŸ Ka”yaA bare sabaihM ika‹isama ka‹ naIka‹ b£•CÜ ka‹ Ÿ baigÜÜayaAma< ŸgÜÜaAŽsa. baigÜÜayaA ka‹ baIcaŸ baIca yahovaA parmae§sar ijannagÜÜaI 3 yahovaA parmae§sar jaŸna jaMgÜ aLÜI janaAvarna ka‹ banaŽsa ŒohmaA< sa sarpa sabana ta ijaŒAdA hoisayaAr ŒŸr DaoKaebaAja rhA. Ÿ maehrA¨ ka‹ DaoKaA de” caAhta rhA. sarpaka‹ b£•CÜ ka‹ Daresa ŒŸ Ÿ b£•CÜ ka‹ BaI rAKaesa jaŸna maehrA¨ sa ka‹hesa/ "he maesarA¨? ka‹A pau‹r” parmae§sar taohsaeŒ•CÜA”R ŒŸ baurA”R ka‹ jaAnaka‹ArI deta rhA. ka‹hesa h ika‹ taU baigÜÜayaA ka‹ ka‹Ÿnao pa‹LÜ ijana caKyaAÀ®
 3. 3. 3 Ÿtpai(a 3:2-4:4 2 17 maehrA¨ sarpa sa ka‹hesa/ "naAhIå parmae§sar ” naAhIå ka‹hesa. taba yahovaA parmae§sar mana”R sa ka‹hesa/ 3hma baigÜÜayaA ka‹ paeùfe sa pa‹LÜ KaA” saika‹ta h. mauLÜA Žka‹ WÜu "ma”< h¦kau‹ma idheŸ< rhe ika‹ taU ivasaeKa b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ ijanab£•CÜ baAw” jaeka‹r pa‹LÜ hma pacae naAhIå KaA” saika‹ta. parmae§sar KaAyaA. mauLÜA taU ŒApana maehrA¨ ka‹ baAta sauNyaA ŒŸr Ÿ b£•CÜhma pacana sa ka‹hesa h/ taohka‹A Ÿ b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ naAhIå KaA” ka‹ pa‹LÜ KaAyaA h. Ž«h bare ma”< taohre ka‹Ar,ÜÜa ” Bau”<yaA ka‹caAhI jaŸna baigÜÜayaA ka‹ baIca ma< baAwÜ”. taohka‹A Ÿ b£•CÜ ka‹ sarApa deta hŸ< ŒApana ijannagÜÜaI ka‹ paUre wÜema< taLÜka‹ Ÿ BaojanaCܦŒ” taLÜka‹ naAhIå caAhIå naAhIå taŸ mair jaAbyaA.®¾ bare jaŸna DartaI deta h taohka‹A ka‹iWÜna maehnata ka‹r” ka‹ paùfI. 4 18 mauLÜA sarpa maehrA¨ sa ka‹hesa/ "taU mairbyaA naAhIå. mauLÜA DartaI taohre bare ka‹A<wÜna ŒŸr Kar-patavaAr pa”dA5 parmae§sar jaAnata h ika‹ taU pacae Ÿ b£•CÜ sa pa‹LÜ KaAbyaA taŸ ka‹rI. ŒŸr taU Œona paQDana ka‹ KaAbyaA jaŸna Kaeta ma< ŸgÜÜatanaIka‹ ŒŸ baurA ka‹ baAre ma< jaAina LeÜbyaA. ŒŸr taba taU Ÿh” h. 19hobyaA ja”sae parmae§sar Œh”.® taU ŒApana Ka”yaA bare ka‹WÜor maehnata ka‹rbyaA. taU taba 6 pau‹na maehrA¨ inahAresa ika‹ b£•CÜ saunnar baAwÜ”. Ÿ LÜKaesa taLÜka‹ maehnata ka‹rbyaA jaba taLÜka‹ maATaA pa pasaInaA na ŒAva”.ika‹ pa‹LÜ KaA” bare naIka‹ baAwÜ” ŒŸ Ÿ b£•CÜ Œoka‹A bauiëmataI taU taba taLÜka‹ ka‹WÜor maehnata ka‹rbyaA jaba taLÜka‹ taohAr maŸtabanaA”. taŸ b£•CÜ sa ka‹CÜà pa‹LÜ taoùfesa ŒŸ KaAŽsa BaI. taba na ŒA” jaA”. Ÿ weÜma< taU dUsarI dA”Rª maAwÜI bana jaAbyaA. jabaŸ Œpanae BataAr ka‹ ka‹CÜà pa‹LÜ KaA” bare idhsa jaŸna Œoka‹re ma”< taohka‹A banaŽ rh•yaoå/ tabaihM taohka‹A maAwÜI sa banaŽ rh•yaoåsaMgÜ a rhA. ŒŸr jaba taU mairbyaA taba taU Ÿh” maAwÜI ma< pau‹na imaiLÜ 7 taba Œonaka‹” ŒiKayaA< KauiLÜ gÜÜaŽna. du”naŸ< jaAnaena ika‹ Ÿ jaAbyaA.® 20pacae naMgÜ aA baAweÜna. Ÿ du”naŸ< ka‹ LÜjjaA ŒnauBava BavaA. taŸ Ÿ ŒAdma ŒApana maehrA¨ ka‹ naAŸ< hÃvaA rAKaesa/ ka‹Aheika‹pacae ŒMjaIre ka‹ pattaA iLÜhena ŒŸ Œoka‹A isaŽna ŒŸ ŒApana saba mana”yana ka‹ Ÿ ŒAid mahtaArI rhI. 21naMgÜ aApana ka‹ FA<ipa iLÜhena. yahovaA parmae§sar mana”R ŒŸ Œoka‹re maehrA¨ bare janaAvar 8 taba manasaeDaU ŒŸ maehrA¨ saA<Ja ka‹ WÜMfI bayaAr ma< yahovaA ka‹ caAma sa paosaAka‹ banaAŽsa. taba yahovaA ” saba” paosaAka‹parmae§sar ka‹ ŒAva” ka‹ ŒvaAja baigÜÜayaA ma< Œnakae‹na. Ÿ pacae Œonaka‹A idhsa. 9 22baigÜÜayaA ma< b£•CÜna ka‹ baIca Âka‹A” gÜÜaŽnaA. yahovaA parmae§sar yahovaA parmae§sarÊka‹hesa/ "LÜKaA/ mana”R hmare ja”saA ho”gÜÜaohrA”kae‹ mana”R sa paUCÜesa/ "taU ka‹hA< baAwÜ•yaAÀ® gÜÜavaA Œh”. mana”R Œ•CÜA”R ŒŸ baurA”R jaAnata h ŒŸr Œba 10 mana”R javaAba idhesa/ "ma”< taohre wÜhr” ka‹ ŒvaAja mana”R ijannagÜÜaI ka‹ b£•CÜ sa BaI pa‹LÜ LÜ” saka‹ta h. ŒgÜÜarbaigÜÜayaA ma< saunaeŸ< ŒŸ ma”< ferA” gÜÜaŽŸ< ka‹Aheika‹ ma” naMgÜ aA mana”R Ÿ pa‹LeÜ ka‹ KaA”R taŸ sadA hI ijaŒta rhI.® 23rheŸ<. Ž«h bare ma”< Âka‹A” gÜÜaŽŸ<.® taba yahovaA parmae§sar mana”R ka‹ Œdna ka‹ baigÜÜayaA taja” 11 yahovaA parmae§sar mana”R sa paUCÜesa/ "taohka‹A ka‹Ÿna bataAŽsa bare baebasa ika‹hsa. jaŸnae maAwÜI sa ŒAdma banaA rhA Ÿ Bau”<yaA 24h ika‹ taU naMgÜ a DaùfMgÜ a ŒhAÀ taU ka‹Ÿnae vajah sa sarmaA” gÜÜayaA pa ŒAdma ka‹ ka‹WÜor maehnata ka‹r” ka‹ paùfI. parmae§sar ŒAdmahÀ ka‹A taU Ÿ ibasaeKa b£•CÜ ka‹ pa‹LÜ caKyaA h jaeka‹A ma”< ka‹ baAgÜÜa sa baAher Kader idhsa. taba parmae§sar ka‹äbataohka‹A na KaA” bare h¦kau‹ma idheŸ< hÀ® sargÜÜadUtana ka‹ baigÜÜayaA ka‹ pa‹AwÜka‹ ka‹ rKavaArI bare rAKaesa. Ÿ 12 taba mana”R ka‹hesa/ "taU jaŸna maehrA¨ maore bare banayaA h Ÿ Žka‹ ŒAgÜÜaI ka‹ tarvaAr BaI rAKaesa. ” tarvaAr ijannagÜÜaI ka‹Ÿh” b£•CÜ sa maoka‹A pa‹LÜA idhsa h/ ŒŸr ma”< Œoka‹A b£•CÜ ka‹ rAh ka‹ rKavaArI ka‹rta Ba” caAirh¦< ka‹”<taI camaka‹taKaAŽŸ< h.® rhI. 13 pau‹na yahovaA parmae§sar maehrA¨ sa ka‹hesa/ "” taU ka‹Aika‹h•yaA hÀ® maehrA¨ ka‹hesa/ "sarpa maoka‹A bagÜÜadA” idhsA. Ÿ paihLÜA pairvaArmaoka‹A maUrKa banaAŽsa ŒŸr ma”< pa‹LÜ caiKa iLÜheŸ<.® 14 taba yahovaA parmae§sar ka‹IrA sa ka‹hesa/ "taU ” bahota” baurA ika‹hA. Ž«h bare taohAr baurA hI ho”. 4 Œadma ŒŸ Œoka‹r maehrA¨ hvvaA ka‹ baIca ma< tanae ka‹ ir§taA BavaA ŒŸ hÃvaA Žka‹ WÜu ba•caA ja–maesa. ba•caA ka‹ naAŸ< ka‹AbaILÜ rKaA gÜÜavaA. hvvaA ka‹hesa/ "yahovaA ka‹ madddUsar janaAvar ka‹ baina§bata taohAr bahota” baurA ho”. taU ŒApana sa ma”< Žka‹ mana”R paAŽŸ< h.® 2paewÜ ka‹ sahArA regÜ aM” bare baebasa hobyaA. ŒŸr taU DaUir pa‹<Aka‹” Ž«ka‹re paACÜe hvvaA Žka‹ WÜu dUsar ba•caA ka‹ ja–maesa. ”ka‹ baebasa hobyaA ijannagÜÜaI ka‹ saba idna ma<. LÜirka‹A ka‹AbaILÜ ka‹ BaA”R hAibaLÜ rhA. hAibaLÜ gÜÜaùfiryaA banaA. 15 ma”< taohka‹A ŒŸ maehrA¨ ka‹ Žka‹ dUsare ka‹ duSmana ka‹AbaILÜ ika‹saAna banaA.banaAŸba. taohAr gÜÜadeLÜna ŒŸ Ž«ka‹r ba•caA ŒApasa ma< du§manaho”hIå. taU Ž«naka‹” gÜÜadeLÜna ka‹ gÜÜaoùfe ma< fsabyaA ŒŸ Ÿ taohAr paihLÜA ka‹taLÜ 3 4maU<ùf kau‹caLÜ de”hIå.® - pa‹isaLÜ ka‹ weÜma< ka‹AbaILÜ Žka‹ WÜu BaeÎwÜ yahovaA ka‹ LÜgÜ ae 16 taba yahovaA parmae§sar maehrA¨ sa ka‹hesa/ LÜ” ŒAvaA. jaŸna ŒnaAja ka‹AbaILÜ ŒApana jamaIna ma< ŸpajaAvata "ma”< taohka‹A gÜÜaAiBana ho” ka‹ hALÜta ma< bahota” duKaI rhA/ ŒohmaA< sa tainaka‹ Œnna Ÿ LÜ” ŒAvaA. mauLÜA hAibaLÜka‹rba. ŒŸr jaba taU LÜirka‹A pa”dA ka‹iribaŸ/ taohka‹A bahota ŒApana janaAvarna ka‹ Jau,Ü f ma< sa ka‹CÜà janaAvar LÜAvaA. hAibaLÜijayaAdA paIrA ho”. taU ŒApana BataAr ka‹ bahota” caihibaŸ/ mauLÜA ŒApana sabana ta naIka‹ BaeùfI ka‹ sabana ta baiùFyaA hIåsaA LÜ”Ÿ taoh pa PaBautaA”R ka‹rI.® ŒAvaA. yahovaA hAibaLÜ ŒŸ Œoka‹rI BaeÎwÜ ka‹ ŒMgÜÜaIka‹Ar
 4. 4. Ÿtpai(a 4:5-5:13 4 5ika‹hsa. mauLÜA yahovaA ka‹AbaILÜ ŒŸ Œoka‹re jairyae LÜA” gÜÜa” rhta rhena ŒŸ gÜÜao¨ ka‹ paALÜ paosa ka‹ ŒApana gÜÜaujar basar 21BaÎwÜ ka‹ ŒMgÜ aIka‹Ar naAhIå ika‹hsa. Œoka‹r caehrA ŸdAsa ho” ka‹rta rhena. ŒadA ka‹ dUsar paUta yaUbaALÜ BaI rhA. yaUbaALÜ/ 6gÜÜavaA. yahovaA ka‹AbaILÜ sa paUCÜesa/ "taU ka‹Ahe ka‹ohAna ŒhAÀ yaAbaALÜ ka‹ BaA”R rhA. yaUbaALÜ Œona mana”yana ka‹ baApa rhA 7 22taohAr caehrA ka‹Ahe bahota ŸdAsa BavaA deKaAta baAwÜ”À ŒgÜÜar jaŸna baI,ÜÜaA ŒŸ baA<saurI bajaAvata rhena. isalLÜA taUbaLÜkaq‹nataU naIka‹ ka‹Ama ka‹irbyaA taŸ taU maorI inagÜÜaAh ma< WÜIka‹ rhbyaA. ka‹ ja–ma idhsa. taUbaLÜkaq‹na Œona mana”yana ka‹ baApa rhA jaŸnataba ma”< taohka‹A ŒpanaAŸba. mauLÜA ŒgÜÜar taU Ÿ ka‹Ama naAhIå ka‹A<saA ŒŸ LÜohA ka‹ paesaA ka‹rta rhena. taUbaLÜkaq‹na ka‹ baihna 23ka‹irbyaA jaŸna ika‹ naIka‹ Œh” taŸ paApa taohAr drvaAjae pa” ka‹ naAŸ< naAmaA rhA. LeÜmaeka‹ ŒApana maehr¨Œna sa ka‹hesa>GaAta ma< rhbyaA. ” taohka‹A tabaAh ka‹r” caAhta h. mauLÜA "Že ŒAdA ŒŸ isalLÜA maorŸ baAta saunaA. LeÜmaeka‹ ka‹taohka‹A Ž«ka‹A ŒApana basa ma< rKa” caAhI.® maehr¨Œo? jaŸna baitayana ma”< ka‹hta hŸ</ saunaA. Žka‹ mana”R 8 ka‹AbaILÜ ŒApana BaA”R hAibaLÜ sa ka‹hesa/ "ŒAvaA hma maqdAna maoka‹A caowÜ pah¦<caAŽsa/ ma”< Œoka‹A maAir fALeÜŸ<. Žka‹ javaAnama< caLÜI.® Ž«h bare ka‹AbaILÜ ŒŸ hAibaLÜ maqdAna ma< gÜÜaŽna. taba maoka‹A caowÜ pah¦<caAŽsa Ž«h bare ma”< Œoka‹A maAir fAŽŸ<. 24ka‹AbaILÜ ŒApana BaA”R pa hmaLÜA ka‹” idhsa ŒŸ Œoka‹A maAir jaid ka‹AbaILÜ ka‹ ka‹taLÜ ka‹r” ka‹ sajaA saAta gÜÜaunaA Œh”fAŽsa. taŸ LeÜmaka‹ ka‹ ka‹taLÜ ka‹ sajaA satahttar gÜÜaunaA hobyaA?® 9 paACÜe yahovaA ka‹AbaILÜ sa paUCÜesa/ "taohAr BaA”R hAibaLÜ ka‹hA<baAÀ® ŒAdma ŒŸ hÃvaA ka‹ navaA pata pa”dA BavaA U 25 ka‹AbaILÜ javaAba idhesa/ "maoka‹A naAhIå maAñma. ka‹A ” maor ŒAdma ŒŸ hvvaA ka‹ saMgÜ a pauna tanae ka‹ ir§taA BavaA ŒŸka‹Ama Œh” ika‹ ma”< ŒApana BaA”R ka‹ caŸka‹saI ŒŸ deKaBaALÜ hÃvaA Žka‹ WÜu ŒŸr ba•caA ka‹ ja–ma idhesa. Ÿ pacae ” LÜirka‹Aka‹rŸ<À® ka‹ naaŸ< saeta rAKaena. hvvaA ka‹hesa/ "parmae§sar maoka‹A Žka‹ 10 tabba” yahovaA ka‹hesa/ "taU ” ka‹A ika‹hAÀ taohre BaA”R ka‹ ŒŸr paUta idhesa h. ka‹AbaILÜ hAibaLÜ ka‹ maAir fAŽsaÜ mauLÜA 11 26rka‹ta jamaIna sa baoLÜta Œh” ika‹ ka‹A ho” gÜÜa Œh”À taU saeta Œba maore LÜgÜ ae Œh”.® saeta ka‹ BaI Žka‹ paUta rhA.ŒApana BaA”R ka‹ ka‹taLÜ ika‹hA h/ Bau”<yaA taohre hATae sa Œoka‹r Žka‹r naAŸ< Žnaosa rhA. Ÿ weÜma< LÜogÜÜana yahovaA ka‹ ŒArADanaArka‹ta LeÜ” bare KauLÜ gÜÜa” Œh”. Ž«h bare taohka‹A ŒigÜÜayaA ka‹r”R LÜAgÜÜaena.* 12naAhI Œh” ika‹ taU DartaI sa ka‹Ÿnao LÜABa ŸWÜAvaA. baItaAjamaAnaA ma< taU pa‹saLÜ LÜgÜ aAyaA ŒŸ Ÿ Œ•CÜI jaAmaI. mauLÜA ŒAdma ka‹ pairvaAre ka‹ ”itahAsaŒba taU baiùFyaA pa‹saLÜ baoŸbyaA ŒŸ jamaIna taohAr Œ•CÜIpa‹saLÜ ho” ma< madd na ka‹rI. taohka‹A Bau”<yaA pa Gar na imaLÜI.taU jagÜÜah-jagÜÜah BawÜka‹ta rhbyaA.® 5 2 ” ŒDyaAya ma< ŒAdma ka‹ pairvaAr ka‹ baMsaja ka‹ baAre ma< Œh”. parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ma< banaAŽsa. parmae§sar Œonaka‹A nar ŒŸr maAdA banaAŽsa. jaŸna idna 13 taba ka‹AbaILÜ ka‹hesa/ "” sajaA Ž«tanaI ijayaAdA Œh” ika‹ Œonaka‹A banaAŽsa Ÿh” idna Ÿ Œonaka‹A ŒsaIsaesa ŒŸr 14ma”< sah naAhIå saka‹ta hŸ<. LÜKaA/ taU ŒAja maoka‹A DartaI sa Œonaka‹A naAŸ< "ŒAdma® rAKaesa. 3taija idhsa ma”< na taŸ taoka‹A deKa paAŸba ŒŸr na hI taor jaba ŒAdma Žka‹ saQ taIsa bairsa ka‹ ho” gÜÜavaA taba Ÿinaka‹wÜ rh paAŸba. maor Gar naAhIå baA. maoka‹A jagÜÜah-jagÜÜah Žka‹ ŒŸr bacavaA ka‹ baApa BavaA. ” paUta WÜIka‹ ŒAdma ka‹BawÜka‹” pa baebasa ka‹INh jaA”R. ŒŸr jaid ka‹Ÿnao mana”R maoka‹A tarh deKaA” deta rhA. Œdma ŒApana paUta ka‹ naAŸ< saeta rAKaesa. 4paA” taŸ Ÿ maoka‹A maAir fA”.® saeta ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe ŒAdma ŒAWÜ saQ bairsa ijaŒta rhA. 15 5 taba yahovaA ka‹AbaILÜ sa ka‹hesa/ "ma”< ” naAhIå ho” deba. ” idnana ma< ŒAdma ka‹ dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana Ba”na. ”jaid ka‹Ÿnao taohka‹A maArI taŸ ma”< Ÿ mana”R ka‹ bahota ka‹WÜor tarh ŒAdma paUrA naQ saQ taIsa bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 6sajaA deba.® taba yahovaA ka‹AbaILÜ pa Žka‹ caINhA banaAŽsa. ” jaba saeta Žka‹ saQ paA<ca bairsa ka‹ ho” gÜÜavaA taba Œoka‹A 7caINhA Ÿ bataAvata rhA ika‹ ka‹AbaILÜ ka‹ ka‹Ÿnao na maAr”. Žnaosa naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. Žnaosa ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe saeta ŒAWÜ saQ saAta bairsa ijaŒta rhA. ”h” saeta ka‹ dUsar baewÜvana 8 ka‹AbaILÜ ka‹ pairvaAr ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. ” tarh saeta paUrA naQ saQ baArh 16 taba ka‹AbaILÜ yahovaA ka‹ taija ka‹ caLÜA gÜÜavaA. ka‹AbaILÜ bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 9naod desa ma< rh” LÜAgÜÜa. Žnaosa jaba nabbae bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A kae‹naAna naAŸ< ka‹ 17 10 ka‹AbaILÜ ŒApana maehrA¨ ka‹ saMgÜ a tanae ka‹ ir§taA ika‹hsa. paUta pa”dA BavaA. kae‹naAna ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe Žnaosa ŒAWÜ saQŸ gÜÜaAiBana ho” gÜÜa”. Ÿ hnaoka‹ naAŸ< ka‹ ba•caA ja–ma idhsa. paN™h bairsa ijaŒta rhA. ” idnana Žka‹r dUsar baewÜvana ŒŸ 11ka‹AbaILÜ Žka‹ sahr basaAŽsa/ ŒŸr Œoka‹r naAŸ< ŒApana paUta ka‹ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. ” tarh Žnaosa paUrA naQ saQ paA<ca bairsa 18naAŸM pa hnaoka‹ hI rAKaesa. hnaoka‹ sa ”RrAd pa”dA BavaA/ ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. 12”RrAd sa mahàyaAŽLÜ pa”dA BavaA/ mahàyaAŽLÜ sa mataUsaAŽLÜ pa”dA jaba kae‹naAna sattar bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A mahLÜLeÜLÜ 13BavaA ŒŸr mataUsaAŽLÜ sa LeÜmaeka‹ pa”dA BavaA. naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. mahLÜLeÜLÜ ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe 19 LeÜmaeka‹ du” maehrA¨ sa ibayaAh ika‹hsa. Žka‹ maehrA¨ ka‹ kae‹naAna ŒAWÜ saQ caALÜIsa bairsa ijaŒta rhA. ” idnana kae‹naAna 20naAŸ< ŒAdA ŒŸ dUsar ka‹ naAŸ< isalLÜA rhA. ŒAdA yaAbaLÜ Ÿ wÜe ma< ² LÜAgÜ ana ” sabd ka‹ ŒrTa Œh” yahovaA ka‹ gÜÜaohrAva” eka‹ ja–maesa. yaAbaALÜ Œona mana”yana ka‹ baApa rhA jaŸna tambaU ma< LÜAgÜÜaena.
 5. 5. 5 Ÿtpai(a 5:14-6:19 14ka‹ dUsar baewvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. ” tarh kae‹naAna BaŽna. Ÿ pacae masahàr LÜogÜÜa rhena. Ÿ pacae paurAnae jamaAnae sapaUrA naQ saQ dsa bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. bahAdur rhena. 15 5 jaba mahLÜLeÜLÜ paqsaMWÜ bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A yaered naAŸ< yahovaA LÜKaesa ika‹ Bau”<yaA pa mana”R bahota ijaŒAdA paApaI 16ka‹ paUta pa”dA BavaA. yaered ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe mahLÜLeÜLÜ Œh”<. yahovaA LÜKaesa ika‹ mana”R LÜgÜ aAtaAr baurI baAta hIŒAWÜ saQ taIsa bairsa ijaŒta rhA. ” idnana ma< Œoka‹A dUsar saocata h. 17 6baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. ” tarh mahLÜLeÜLÜ paUrA yahovaA ka‹ ” baAta ka‹ du>Ka BavaA ika‹ ma”< Bau”<yaA pa mana”R 7ŒAWÜ saQ paMcaAnnabae bairsa ijaŒta rhA. taba Ÿ marA. ka‹ ka‹Ahe banaAŽŸ<À yahovaA ” baAta sa bahota du>KaI BavaA. Ž«h 18 jaba yaered Žka‹ saQ baAsaWÜ bairsa ka‹ BavaA taŸ Œoka‹A bare yahovaA ka‹hesa/ "ma”< ŒApana bana”R Ba” Bau”<yaA ka‹ saba 19hnaoka‹ naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. hnaoka‹ ka‹ janama ka‹ paACÜe mana”yana ka‹ Katama ka‹” deba. ma”< hr Žka‹ mana”R/ janaAvar ŒŸyaered ŒAWÜ saQ bairsa ijaŒta rhA. ” idnana ma< Œoka‹A dUsar Bau”<yaA pa regÜ aM”vaALÜA hr Žka‹ jaIŸ ja–tau ka‹ naAsa ka‹rba. ma”< 20baewvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. ” tarh yaered paUrA naQ saQ Œka‹Asae ka‹ icar”yana ka‹ BaI Katama ka‹” deba. ka‹AheÀ ka‹Aheika‹baAsaWÜ bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. ma”< ” baAta sa du>KaI ŒhŸ< ika‹ ma”< ” sabaihM caIjana ka‹ 21 jaba hnaoka‹ paÏsaWÜ bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A mataUsaeLÜh naAŸ< banaŽŸ<.® 22 8ka‹ paUta pa”dA BavaA. mataUsaeLÜh ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe hnaoka‹ mauLÜA Bau”<yaA pa yahovaA ka‹ Kausa ka‹r” vaALÜA Žka‹ mana”Rparmae§sar ka‹ saMgÜ a taIna saQ bairsa rhA. ” idnana Œoka‹r dUsar rhA-naUh. 23baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. ” tarh hnaoka‹ paUrA taIna 24saQ paqsaMWÜ bairsa ijaŒta rhA. Žka‹ idnaA hnaoka‹ parmae§sar ka‹ nah ŒŸ jaLÜ ka‹ PaLÜya U 9saMgÜ a caLÜta* rhA ŒŸ ŒCÜnna ho” gÜÜavaA ka‹Aheika‹ parmae§sar ” naUh ka‹ ijannagÜÜaI ka‹ ka‹hAnaI baAwÜ”. Ÿ ŒApana sama” ma<ŸWÜA” iLÜhsa. Žka‹ bahota hI ŒcCÜA mana” rhA. ŒŸr Ÿ hmaesaA parmae§sar 25 10 jaba mataUsaeLÜh Žka‹ saQ sattaAsaI bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹A ka‹ Œnausar,ÜÜa ika‹hesa. naUh ka‹ taIna paUta rhena/ saema/ hAma 26LeÜmaeka‹ naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BavaA. LeÜmaeka‹ ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe ŒŸ yaepaeta. 11 12mataUsaeLÜh saAta saQ bayaAsaI bairsa ijaŒta rhA. ” idnaA Œoka‹re - parmae§sar DartaI pa inagÜÜaAh dŸùfAŽsa ŒŸ Ÿ inahAresa 27dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. ” tarh mataUsaeLÜh ika‹ Bau”<yaA ka‹ mana”yana babaARd ka‹” idhe Œh”<. hr Žka‹ WÜŸrepaUrA naQ saQ Œonahttar bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA. pa maArka‹AwÜ pa‹”LÜA rhA. mana”R paipayaA” gÜÜa rhena ŒŸ k•aà‹r 28 jaba LeÜmaeka‹ Žka‹ saQ byaAsaI bairsa ka‹ BavaA/ Ÿ Žka‹ WÜu ho” gÜÜa rhena/ ŒŸr Ÿ pacae DartaI pa ŒApana ijannagÜÜaI babaARd 29paUta ka‹ baApa banaA. LeÜmaeka‹ ŒApana paUta ka‹ naAŸ< naUh Daresa. ka‹” idhe rhena. 13LeÜmaeka‹ ka‹hesa/ "hma ika‹saAna LÜogÜÜa ka‹WÜor maehnata ka‹irta h Ž«h bare parmae§sar naUh sa ka‹hesa/ "saba mana”yana DartaI ka‹ka‹Aheika‹ parmae§sar Bau”<yaA ka‹ sarApae Œh”. mauLÜA naUh hma pacana ika‹roDa ŒŸ ihMsaA sa paAwÜ idhe Œh”<. ” KaAitar ma”< sabaihMka‹ ŒrAma deba.® ijaŒta PaAi,ÜÜayana ka‹ naAsa ka‹” deba. ma”< Œonaka‹A Bau”<yaA sa 30 14 naUh ka‹ ja–ma ka‹ paACÜe/ LeÜmaeka‹ paA<ca saQ paMcaAnnabae bairsa hwÜA” deba. gÜÜaopaer ka‹ ka‹AWÜ ba”parA ŒŸ ŒApana KaAitar Žka‹ijaŒta rhA. ” idnana Œoka‹re dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana pa”dA WÜu jahAja banaAvaA. jahAja ma< ka‹marna banaAvaA ŒŸ jahAja ka‹ 31Ba”na. ” tarh LeÜmaeka‹ paUrA saAta saQ satahttar bairsa ijaŒta rALÜ sa BaItare ŒŸ baAher LÜIipa d•yaA. 15rhA/ taba Ÿ marA. "jaŸna jahAja ma”< banaAva” caAhta hŸ< Œoka‹r naApa jaoKa 32 jaba naUh paA<ca saQ bairsa ka‹ BavaA/ Œoka‹re saema/ hAma taIna saQ hATa LÜmbaA/ pacaAsa hATa caQùfA/ taIsa hATa ¬<ca 16ŒŸr yaepata naAŸ< ka‹ paUta pa”dA BaŽna. Œh”. jahAja bare CÜta sa ka‹rIba Žka‹ hATa KaALÜe iKarka‹I banaAvaA. jahAja ka‹ bagÜÜaLÜ ma< pa‹AwÜka‹ banaAvaA. jahAjae ma< taIna LÜogÜ a paApaI ho” gÜ aŽna maMijaLÜ banaAvaA. ¬par ka‹ maMijaLÜ/ ibacaka‹Ÿ maMijaLÜ ŒŸ6 Bau”<yaA pa mana”yana ka‹ gÜÜanataI baAùF” LÜAgÜÜa. ” mana”yana 2 ka‹ ibaiwÜyana pa”dA Ba”na. Œba parmae§sar ka‹ paUtanaLÜKaena ika‹ mana”R ka‹ ibaiwÜyana saunnar Œh”<. Ž«h bare parmae§sar tarKaALeÜ ka‹ maMijaLÜ. 17 "taU pacana ka‹ jaŸna bataAva” caAhta hŸ< Œoka‹A iDayaAna sa saunaA. ma”< DartaI pa baùfvaAr BaArI paAnaI ka‹ baAùF iLÜŒAŸba.ka‹ paUtana ŒApana ŒApana ”•CÜA ka‹ mautaAibaka‹ jaesae caAhena Œosae Œka‹Asae ka‹ naIcae sabaihM jaIŸna ka‹ naAsa ka‹rba. DartaI ka‹ saba 18ibayaAh ika‹hena. jaIŸ mair ja”hIå. mauLÜA ma”< taU sabana ka‹ bacaAŸba. taba ma”< 3 taba yahovaA ka‹hesa/ "LÜogÜÜa isairpa‹ maAnava Œh”. ma”< taohsae Žka‹ KaAsa ka‹rAr ka‹rba. taU/ taohAr paUtana/ taohArhmaesaA ŒApana ŒAitamaA ka‹ ” sabana sa du>KaI na ho” deba. ma”< maehrA¨ ŒŸ taohAr pataohuŒna sabaihM jahAja ma< savaAr ho”hIå. 19Œonaka‹A Žka‹ saQ baIsa bairsa ka‹ ijannagÜÜaI deba.® saMgÜ a ma< taohka‹A ijaŒta PaA,ÜÜaI ka‹ jaoùfA BaI LÜ” ŒAva” ka‹ 4 Œona idnana ŒŸr Œoka‹r paACeÜ BaI h¦ŒA< naeöpa‹iLÜmaLÜogÜÜa* Ÿ DartaI ma< rhta rhena. jaba parmae§sar ka‹ paUtana naöe pa‹iLÜma LÜogÜÜa naeöpa‹iLÜma LÜogÜÜa Ÿ idnaA Ÿh” desa ma< rhta rhena. ”mana”yana ka‹ ibaiwÜyana saAdI ika‹hena taŸ Œona sa baccae paqdA saba” Žka‹re paACÜe BaI h¦ŒA< rhta rhena jaba parmae§sar ka‹ paUta LÜogÜÜa mana”R ka‹ ibaiwÜyana sa ibayaAh ika‹hena ŒŸ ” maehr¨Œna LÜirka‹na ka‹hnaoka‹ caLÜta sabd ka‹ ŒrTa Œh” "hnaoka‹ parmae§sar ka‹ saMgÜ a ja–ma idhnaA. ” LÜirka‹na masahàr BaŽna. ” saba” paurAnaA jamaAnaA sasaMgÜ a caLÜta rhA.® bahAdur rhena.
 6. 6. Ÿtpai(a 6:20-8:14 6 17ho”. hr Žka‹ PaA,ÜÜaI ka‹ nar ŒŸ maAdA jaoùfA jahAjaeÜ ma< caALÜIsa idnaA taLÜka‹ Bau”<yaA pa paAnaI ka‹ PaLÜya hota rhA. 20iLÜŒAvaA. ŒApana saMgÜ a Œonaka‹A ijaŒta rAKaA. DartaI ka‹ hr paAnaI baAùFba sau¨ BavaA ŒŸ Ÿ jahAjae ka‹ DartaI sa ¬par 18ika‹isama ka‹ icar”yana ka‹ jaoùfA BaI herA. DartaI ka‹ hr ŸWÜA” idhsa. paAnaI baAùFta rhA ŒŸ jahAja DartaI sa 19ika‹isama ka‹ janaAvarna ka‹ jaoùfA herA. DartaI pa rÎgÜ a”vaALÜA hr bahota”R ¬par taqrta rhA. paAnaI Ž«tanaA ¬<ca ŸWÜA ika‹ ¬<caA 20Žka‹ jaIŸ ka‹ jaoùfA ka‹ BaI herA. DartaI pa hr ika‹isama ka‹ ta ¬<caA pahAùf BaI paAnaI ma< baUùf gÜÜaŽna. paAnaI pahAùfe ka‹janaAvarna ka‹ nar ŒŸ maAdA taohre saMgÜ a ho”hIå. jahAjae pa ¬par bahta rhA. paAnaI saba sa ¬<ca pahAùfe sa paN™h hATa 21Œonaka‹A ijaŒta rAKaA. DartaI pa saba ika‹isama ka‹ Baojana BaI ¬<ca rhA. 21 22LÜ” jahAjae pa LÜ” ŒAvaA. ” Baojana taohre bare ŒŸ janaAvarna - DartaI ka‹ saba jaIŸ maArA gÜÜaŽna. hr Žka‹ maehrA¨bare ho”.® ŒŸr mana”R mair gÜÜaŽna. sabaihM paMCÜI ŒŸ sabaihM tarh ka‹ 22 naUh ” saba ka‹CÜà ika‹hsa. naUh parmae§sar ka‹ saba h¦kau‹ma janaAvar mar gÜÜaŽna. sabaihM tarh ka‹ janaAvarna ŒŸr rÎgÜa”vaALÜnaka‹ maAna iLÜhsa. janaAvarna mair gÜÜaŽna. DartaI ka‹ hr Žka‹ jaIŸ/ saAMsa LeÜ”vaALÜna 23 parAnaI mair gÜÜaŽna. ” tarh parmae§sar DartaI ka‹ saba ijaŒta jaLÜ PaLÜya sa¨ hota h u hr Žka‹ mana”R/ hr Žka‹ janaAvar/ hr Žka‹ regÜ aM”vaALÜA jaIŸ7 taba yahovaA naUh sa ka‹hesa/ "ma”< LÜKaeŸ< h ika‹ ” sama” ka‹ baure mana”yana ma< taU hI Žka‹ naIka‹ mana”R ŒhA. Ž«hbare taU ŒApana pairvaAr ka‹ bawÜorA ŒŸ taU pacae sabaihM jahAjae ma< ŒŸ hr Žka‹ paMCÜI ka‹ naAsa ka‹” idhsa. ” saba” DartaI sa Katama ho” gÜÜaŽna. isairpa‹ naUh/ Œoka‹re saMgÜ a jahAjae ma< caùFe 24 mana”yana ŒŸ janaAvarna ka‹ ijannagÜÜaI bacaI rhI. ŒŸr paAnaI 2caLÜA jaA. hr Žka‹ sauë janaAvar ka‹ saAta jaoùfA/ :saAta WÜu nar Žka‹ saQ pacaAsa idnaA taLÜka‹ Bau”<yaA ka‹ baore rhA.ŒŸ saAta WÜu maAdAò saMgÜ a ma< LÜ” lyaA ŒŸ DartaI ka‹ ¬pardUsar Œsauë janaAvarna ma< sa Žka‹ Žka‹ jaoùfA nar ŒŸ maAdA paAnaI ka‹ PaLÜya Katama hota hiLÜŒAvaA. ” sabaihM janaAvarna ka‹ ŒApana saMgÜ a jahAjae ma< LÜ” 3ŒAvaA. hvaA ma< Ÿùf”vaALÜA saba paMiCÜna ka‹ saAta WÜu jaoùfA:saata WÜu nar ŒŸ saata WÜu maAdAò iLÜŒAvaA. Žhsae ” saba” 8 mauLÜA parmae§sar naUh ka‹ naAhIå ibasarA. parmae§sar naUh ŒŸ jahAjae ma< Œoka‹re saMgÜ a rÜh”vaALÜna saba pasauŒna ŒŸ janaAvarna ka‹ sauimare rhA. parmae§sar DartaI pa hAvaA caLÜAŽsa 2janaAvarna Bau”<yaA pa ijaŒta r”hIå/ jaba ika‹ dUsar janaAvarna ŒŸ saArA paAnaI GawÜ” ho” LÜAgÜÜa. Œka‹Asae sa baKaAR Taima 4 3imaiwÜ ja”hIå. Œba sa sataŽ< idna ma”<M Bau”<yaA pa bahota” BaArI gÜÜa” ŒŸ DartaI ka‹ naIcae sa paAnaI bahba ¨ika‹ gÜÜavaA. DartaIbaKaAR paWÜŸba. ” baKaAR caALÜIsa idna ŒŸ caALÜIsa rAta rhI. ka‹ baor”vaALÜA paAnaI LÜgÜ aAtaAr GawÜta caLÜA gÜÜavaA. Žka‹ saQp£TvaI ka‹ sabaihM ijaŒ”vaALeÜ PaA,ÜÜaI mar ibaLÜA” ja”hIå. maor pacaAsa idna paACeÜ paAnaI Ž«tanaA Ÿtair gÜÜavaA ika‹ jahAja pau‹ina sa 5 4bana”R saba icaijayana na§wÜ ho” ja”hIå.® naUh Œona sabaihM DartaI pa ŸtarA. jahAja ŒrArAta ka‹ pahAùfna ma< sa Žka‹ pa 6baitayana ka‹ maAnaesa jaŸna yahovaA h¦kau‹ma idhe rhA. baKaAR ŒA”kae‹ iwÜka‹ gÜÜavaA. ” sataŽ< mahInaA ka‹ sa¤ahvaA< idna rhA. 7 5ŒAva” ka‹ weÜ<ma naUh CÜ> saQ bairsa ka‹ rhA. naUh ŒŸ Œoka‹r paAnaI Ÿtarta gÜÜavaA ŒŸ dsavaeÎ mahInaA ka‹ paihLÜA idna pahAùfnapairvaAr baAùF ka‹ paAnaI sa baca” bare jahAjae ma< caLÜA gÜÜavaA. naUh ka‹ caowÜI paAnaI ka‹ ¬par deKa««AŽ de” LÜAgÜÜa. 6ka‹ maehrA¨/ Œoka‹r paUtana ŒŸ Œonaka‹” maehr¨Œna Œoka‹re jahAjae ma< banaI iKaùfka‹I ka‹ naUh caALÜIsa idna paACeÜ 8 7saMgÜ a rihna. p£TvaI ka‹ saba sauDd janaAvarna ŒŸ ŒsauDd KaoLeÜsa. naUh Žka‹ ka‹QŒA ka‹ baAher ŸùfAŽsa. ka‹QŒA Ÿiùfkae‹janaAvarna/ paMiCÜyana ŒŸ Bau”<yaA pa regÜ aM”vaALÜA saba jaIŸ. naUh ka‹ taba taLÜka‹ öpa‹rta” rhA jaba taLÜka‹ DartaI paUrI tarh JaurA” na 9 8saMgÜ a jahAjae ma< caùFena. ” saba” janaAvarna ka‹ nar ŒŸ maAdA gÜÜa”. naUh Žka‹ WÜu ùpa‹Aka›taA BaI baAher paWŽsa. Ÿ ” jaAna” 10jaoùfA parmae§sar ka‹ h¦kau‹ma sa jahAjae ma< caùFena. saAta idnaA caAhta rhA ika‹ paAnaI DartaI pa GaiwÜ gÜÜavaA yaA naAhIå. 9paACÜe baAùF sau¨ Ba”. DartaI pa baKaAR ho” LÜAgÜÜa. ùpa‹Aka›taA ka‹ ka‹hà< ba”WÜ” ka‹ WÜŸr naAhIå imaLÜA ka‹Aheika‹ 11 13 - dUsar mahInaA ka‹ satarhÎ idna/ jaba naUh CÜ>saQ bairsa Œbah¦< taLÜka‹ paAnaI DartaI pa pa‹”LÜA rhA. Ž«h bare Ÿ naUh ka‹ka‹ rhA/ DartaI ka‹ naIcae ka‹ saba saotaA paU‹wÜ paùfena ŒŸ DartaI inaŒre jahAjae pa pauina LÜQiwÜ ŒAvaA. naUh ŒApana hATasa paAnaI bahba sau¨ ho” gÜÜavaA. Ÿh” idna DartaI pa BaArI baKaAR pa‹”LÜA”kae‹ ùpa‹Aka›taA ka‹ jahAjae pa vaApasa iBatare LÜ” iLÜhesa. 10 11ho” LÜAgÜÜa. Œ”saA LÜAgÜÜa maAnaA ika‹ Œka‹Asae ka‹ iKaùfka‹I KauLÜ saAta idna paACeÜ naUh pau‹ina ùpa‹Aka›taA ka‹ paWŽsa. Ÿ idnagÜÜa” ho”. caALÜIsa idna ŒŸ caALÜIsa rAta taLÜka‹ baKaAR DartaI dupahr ka‹ paACeÜ ùpa‹Aka›taA naUh ka‹ LÜgÜ ae ŒAvaA. ùpa‹Aka›taA ka‹ mau<hpa hota rhI.® WÜIka‹ Ÿh” idna naUh/ Œoka‹r maehrA¨/ Œoka‹r ma< Žka‹ WÜu taAjaI ja”taUna ka‹ paAtaI rhI. ” caINhA naUh ka‹ ” 12paUta/ saema/ hAma ŒŸ yaepaeta ŒŸr Œoka‹r maehr¨Œna jahAjae pa bataAva” bare rhA ika‹ Œba DartaI pa JaurAna Bau”<yaA Œh”. naUh 14caùFena. Ÿ pacae ŒŸ DartaI pa hr ika‹isama ika‹isama ka‹ saAta idna paACeÜ pau‹na ùpa‹Aka›taA ka‹ paWŽsa. mauLÜA ” weÜma ùpa‹Aka›taAjanaAvar jahAjae ma< rhena. hr tarh ka‹ gÜÜao¨/ DartaI pa LÜQwÜA hI naAhIå. 13regÜ aM”vaALeÜ hr ika‹isama ka‹ jaIŸ ŒŸ hr tarh ka‹ paMCÜI jahAjae Œoka‹re paACeÜ naUh jahAjae ka‹ drvaAjaA KaoLeÜsa. naUh 15ma< rhena. ” saba” janaAvarna naUh ka‹ saMgÜ a jahAjae ma< rhena hr LÜKaesa ŒŸ paAŽsa ika‹ Bau”<yaA JaurAna baA. ” naUh ka‹ CÜÉ saQ 16 14jaAita ka‹ ijaŒta janaAvarna ka‹ ” saba” jaoùfA rhena. parmae§sar Žka‹ bairsa ka‹ paihLeÜ mahInaA ka‹ paihLÜA idna rhA. dUsarka‹ h¦kau‹ma ka‹ mautaAibaka‹ sabaihM janaAvarna jahAjae ma< caùFena. mahInaA ka‹ sattaA”savaA< idna taLÜka‹ Bau”<yaA paUrI tarh JaurA”Œoka‹re BaItar jaAŽ ka‹ paACÜe yahovaA drvaAjaA baNd ka‹” idhsa. gÜÜa”.
 7. 7. 7 Ÿtpai(a 8:15-9:29 15 16 taba parmae§sar naUh sa ka‹hesa/ "jahAja ka‹ tajaA. taU/ bacana deta hŸ</ "paAnaI ka‹ baAùF sa DartaI ka‹ saba ijannagÜÜaItaohAr patnaI taohAr paUta LÜogÜÜa ŒŸ Œonaka‹” maehr¨Œna saba babaARd ho” gÜÜa” mauLÜA Œba ” ka‹bah<¦ na ho”. Œba baAùF öpa‹na 17Œba baAher ŒAvaA. hr Žka‹ ijaŒta PaA,ÜÜaI/ saba paMCÜI/ ka‹bah¦< DartaI ka‹ ijannagÜÜaI ka‹ babaARd na ka‹rI.® 12janaAvarna ŒŸ Bau”<yaA pa regÜ aMvaALÜna sabaihM ka‹ jahAja sa baAher ŒŸr parmae§sar ka‹hesa/ "” isad•Da ka‹r” bare ma”< taohka‹AiLÜŒAvaA. ” saba” janaAvarna bahota sa janaAvarna pa”dA ka‹irhIå ” bacana idheŸ< h ika‹ ma”< taohka‹A ka‹CÜU deba. ” sabaUta bataA”ŒŸ Bau”<yaA ka‹ Bair de”hIå.® ika‹ ma”< taohsae ŒŸ Bau”<yaA ka‹ sabaihM ijaŒta PaAi,ÜÜayana sa Žka‹ 18 Ž«h bare naUh ŒApana paUtana/ ŒApana maehrA¨/ ŒApana paUtana WÜu ka‹rAr ika‹heŸ< h. ” ka‹rAr Baiva§sa ma< sadA banaI rhI jaeka‹r 19 13ka‹ maehrA¨Œna ka‹ saMgÜ a jahAja sa baAher ŒAvaA. sabaihM sabaUta ” Œh”. ika‹ ma”< badrna ma< ”N™ DanauKa banaAŽŸ< h.janaAvarna/ saba regÜ aM”vaALÜA jaIŸ ŒŸ saba paMCÜI jahAja ka‹ taija ”n™ DanauKa maore ŒŸ Bau”<yaA ka‹ baIca ka‹rAr ka‹ sabaUta Œh”. 14idhena. saba janaAvar jahAja sa nar ŒŸ maAdA ka‹ jaoùfA ka‹ jaba ma”< Bau”<yaA ka‹ ¬par badre ka‹ iLÜŒAŸba taŸ taU baAdrna 15saMgÜ a baAher ŒAŽna. ma< ”N™ DanauKa deKabyaA. jaba ma”< ” ”N™ DanauKa ka‹ inahArba 20 taba naUh yahovaA bare Žka‹ vaedI banaAŽsa. Ÿ ka‹CÜU sauDd tabaih ma”< taohre/ Bau”<yaA ka‹ sabaihM ijaŒta PaAi,ÜÜayana ŒŸpaMiCÜyana ŒŸ ka‹CÜU sauDd janaAvarna ka‹ iLÜhesa ŒŸ Œonaka‹A ŒApana baIca Ba”R ka‹rAr ka‹ sauimarba. ” ka‹rAr ” baAta ka‹vaedI pa parmae§sar ka‹ BaeMwÜ ka‹ ¨pa ma< baAresa. baAwÜ” ika‹ baaùF pau‹na ka‹bah¦< Bau”<yaA ka‹ PaAi,ÜÜayana ka‹ naAsa na 21 16 yahovaA ” saba baiLÜdAnana ka‹ saugÜ aönDa paA”kae‹ Kausa BavaA. ka‹rI. jaba ma”< iDayaAna sa baAdrna ma< ”N™ DanauKa ka‹ inahArbayahovaA mana-hI-mana ka‹hesa/ "ma”< öpa‹na ka‹bah¦< mana”R ka‹ ka‹Ar,ÜÜa taba ma”< sadA banaI rh”vaALÜI ka‹rAr ka‹ sauimarba. ma”< ŒApanaBau”<yaA ka‹ na sarApaba. mana”R CÜowÜI Ÿm˜a sa hI baurI baAta saoca” ŒŸ Bau”<yaA ka‹ saba ijaŒta PaAi,ÜÜayana ka‹ baIca Ba” ka‹rAr ka‹LÜAgÜÜata h. Ž«h bare ja”saA ma”< ŒbaihM ika‹heŸ< h. ” tarh sauimarba.® 22 17Œba ma”< ka‹bah¦< saba PaAi,ÜÜayana ka‹ sajaA na deba. jaba taLÜka‹ ” tarh yahovaA naUh sa ka‹hesa/ "Ÿ ”N™ DanauKa maore ŒŸ” Bau”<yaA rhI taba taLÜka‹ yah pa” pa‹saLÜ pa”dA ka‹r” ŒŸ Bau”<yaA ka‹ saba ijaŒta PaAi,ÜÜayana ka‹ baIca Ba” ka‹rAr ka‹ sabaUtapa‹saLÜ ka‹AwÜ” ka‹ sama” hmaesaa rhI. Bau”<yaA pa gÜÜarmaI ŒŸ baAwÜ”.®jaAùfA ŒŸ idna ŒŸ rAta hmaesaA hota r”hIå.® samaSyaA pa‹na sa¨ hota hIå u u 18 na”R sa¨ŒAta u naUh ka‹ paUta LÜogÜÜa Œoka‹re saMgÜ a jahAja sa baAher ŒAŽna.9 parmae§sar naUh ŒŸ Œoka‹r paUtana ka‹ ŒsaIsaesa ŒŸ Œonasae ka‹hesa/ "bahota sa ba•caA pa”dA ka‹rA ŒŸ ŒApana 2LÜogÜÜana sa Bau”<yaA Bair d•yaA. Bau”<yaA ka‹ saba janaAvarna taohre Œonaka‹” naAŸM saema/ hAma ŒŸ yaepaeta rhena. :hAma taŸ ka‹naAna 19 ka‹ baApa rhA.ò ” taInaŸ naUh ka‹ paUtana rhena ŒŸ saMsaAre ka‹ sabaih mana”R ” taInaŸ sa pa”dA rhena. 20 21fre sa TarTar”hIå ŒŸ Œka‹Asae ka‹ hr Žka‹ paMCÜI taohsae naUh ika‹saAna banaA. ŒMgÜ aUr ka‹ baigÜÜayaA LÜgÜ aAŽsa. naUhfirhIå. Bau”<yaA pa reMgÜ a”vaALÜA hr Žka‹ jaIŸ ŒŸ samaud•dr ka‹ ŒMgÜ aUr ka‹ dAKarsa banaAŽsa ŒŸ ipaŽsa. Ÿ dAKarsa paIkae‹ ma§tahr Žka‹ maCÜrI taU mana”yana ka‹ Œdba ka‹rI ŒŸ taU pacana sa ho” gÜÜavaA ŒŸ taµbaU ma< LÜoiwÜ gÜÜavaA. Ÿ ka‹Ÿnao ŒoùFnaA naAhIå 3 22ferA”. taU ” sabaihM ka‹ ¬par h¦kau‹ma caLŸbyaA. baItae BaŽ paihre rhA. ka‹naAna ka‹ baApa hAma Œpanae baApa ka‹ naMgÜ aA 23sama” ma< taU pacana ka‹ ma”< hr Žka‹ WÜu paeùf-paQDaA KaA” bare deKaesa. Ÿ taµbaU sa baAher ŒApana Ba”yana ka‹ bataAŽsa. tabaihMidheŸ< rheŸ<. Œba hr Žka‹ janaAvar BaI taohAr Baojana ho”. saema ŒŸ yaepaeta Žka‹ WÜu ŒoùFnaA iLÜhsa. Ÿ du”naŸ< ŒoùFnaA ka‹ma”< Bau”<yaA ka‹ hr caIja taU pacana ka‹ deta hŸ<-Œba ” saba” paIWÜ pa fA”kae‹ ŸLÜwÜe mauh< tambaU ma< gÜÜaŽna. Ÿ pacae ŒApanaA baApa 4taohAr Œh”<. ika‹ntau ma”< taU pacana ka‹ Žka‹ h¦kau‹ma deta ŒhŸ< Ÿ naMgÜ aApana ka‹ FA<ka‹ idhsa jabaika‹ Ÿ sama” Œoka‹r mauh< ka‹ika‹ taU ka‹Ÿnao janaAvarna ka‹ taba taLÜka‹ na KAAyaA jaba taLÜka‹ ¨Ka tambaU ka‹ samanvaA rhA. ” tarh Ÿ pacae ŒApana baApa ka‹ 5Œohmaa Œonaka‹A rka‹ta baAwÜ”. ma”< taohrI ijannagÜÜaI ka‹ badLeÜ naMgÜ aApana naAhIå LÜKaena. 24taohAr rka‹ta maA<gÜ aba ka‹h” ka‹ ŒrTa Œh” ma<” Ÿ jaAnavare ka‹ paACeÜ naUh sao”kae‹ ŸWÜA. :Ÿ dAKarsa ka‹ nasaA ka‹ ka‹Ar,ÜÜaijannagÜÜaI maA<gÜ aba jaŸna ka‹Ÿnao mana”R ka‹ maArI. ŒŸr ma<” Ÿ saoŒta rhA.ò taba Œoka‹A pataA LÜAgÜÜa ika‹ Œoka‹r saba ta naANhmana”R ka‹ ija÷anaI maA<gÜ aba jaŸna dUsare mana”R ka‹ maArI. paUta hAma Œoka‹re saMgÜ a ka‹A ika‹he rhA. 6 25 "parmae§sar mana”R ka‹ ŒApana sa¨pa ma< banaAŽsa h. Ž«h bare Ž«h bare naUh sarApa idhesa/jaŸna ka‹Ÿnao mana”R ka‹ KaUna bahA”/ Œoka‹r KaUna mana”R ka‹ "” sarApa ka‹naAna bare ho” ika‹ Ÿ ŒApana Ba”yana ka‹ dAsajairyae bahAvaA jaA”. ho”.® 7 26 "naUh taohka‹A ŒŸ taohre paUtana ka‹ Fer LÜirka‹A ho”< ŒŸ naUh ” BaI ka‹hesa/DartaI ka‹ mana”yana sa BaA<iWÜ d•yaA.® "saema ka‹ parmae§sar yahovaA Danna ho”? ka‹naAna saema ka‹ dAsa 8 9 taba parmae§sar naUh ŒŸ Œoka‹re paUtana sa ka‹hesa/ "Œba ho”. 10 27ma”< taohka‹A ŒŸ taohre sa–taAnae ka‹ bacana deta hŸ<. ma”< ” parmaessar yaepaeta ka‹ ijaŒAdA Bau”<yaA de”. parmae§sar saemabacana taohre saMgÜ a jahAjae sa baAher ŒAva”vaALÜna sabaihM paMiCÜna/ ka‹ taµbaU ma< rh” ŒŸr ka‹naAna Œoka‹r dAsa bana”.® 28saba gÜÜao¨Œna ŒŸ saba janaAvarna ka‹ deta hŸ<. ma”< DartaI pa” baAùF ka‹ paACeÜ naUh saAùFe taIna saQ bairsa ijaŒta rhA. 11 29rh”vaALÜna sabaihM vastauŒna ka‹ bacana deta hŸ<. ma”< taohka‹A naUh paUrA saAùFe naQ saQ bairsa ijaŒta rhA/ taba Ÿ marA.
 8. 8. Ÿtpai(a 10:1-11:9 8 22 rAswÜ° baAF” ŒŸ pa‹”LÜ jaA” ù saema ka‹ paUta ŽLÜama/ ŒssaUr/ ŒpaRKad/ ñd ŒŸ Œrama10 naUh ka‹ paUta saema. hAma ŒŸ yaepaeta rhena. baAùF ka‹ rhena. paACeÜ ” taInaŸ< bahota sa paUtana ka‹ baApa BaŽna. ihŒA<saema/ hAma ŒŸ yaepaeta sa pa”dA ho”vaALÜna paUtana ka‹ saUcaI dINh 23 24 Œrama ka‹ paUta ¬sa/ hàLÜ/ gÜÜaetaer ŒŸ masa rhena. ŒpaRKad saeLÜh ka‹ baapa rha. saeLÜh Žbaer ka‹ baapa rha. 25jaAta Œh”> Žbaer ka‹ du” paUta rhena. Žka‹ paUta ka‹ naaŸ< paeLeÜgÜ a rha. Œoka‹a ” naaŸ< Ž«h bare dInh gÜÜavaa ka‹Aheika‹ ijannagÜÜaI ka‹ weÜma ma< yapata ka‹ sataanana e e M DartaI ka‹ bawÜvaara Bavaa. dUsar Baa”R ka‹ naaŸ< yaoka›taana rha. 2 26 27 yaepaeta ka‹ paUta rhena> gÜÜaomaer/ maagÜÜaogÜÜa/ maadq/ yaavaana/ taUbaLÜ/ yaoka›taana Œlmaodad/ saeLeÜpa/ hsamaRavaeta/ yaerh/ yadorvaama/ 28 29maesaeka‹ ŒŸ taIrasa. ¬jaaLÜ/ idka›LÜa/ ŒobaaLÜ/ ŒbaImaaŽLÜ/ sabaa/ ŒopaIr 3 gÜÜaomaer ka‹ paUta rhena> Œsaka‹naja/ rIpata ŒŸ taogÜÜamaAR hvaILÜa ŒŸ yaobaaba ka‹ baapa rha. ” sabaihM LÜogÜÜa yaoka›taana ka‹ 4 30 yaavaana ka‹ paUta rhena> ŽLÜIsaa/ tasaIRsa/ ika‹ttaI ŒŸ dodanaI. saMtaana BaŽna. ” saba” LÜogÜÜa maesaA ŒŸ pauibaRha pahaùfI Padesa 5 BaUmaDya saagÜÜar ka‹ caairh¦< ka‹”<taI taweÜ pa jaŸna mana”R rh” ka‹ baIca ka‹ Bau”<yaa ma< rhta rhena. maesaa sapaara Padesa ka‹”«taILÜagÜÜaena Ÿ pacae yaepaeta ka‹ saMtaana hI rhena. hr Žka‹ paUta ka‹ rha. 31Œapana ŒLÜgÜ a Padesa rha. saba pairvaar baaùFena ŒŸ ŒLÜgÜ a Ÿ LÜogÜÜa saema ka‹ pairvaare sa rhena. Ÿ saba” pairvaar/ŒLÜgÜ a rAsw°Ü bana gÜÜaŽna. hr Žka‹ rAsw°Ü ka‹ Œapana Œapana pairvaAr ka‹ ŒADaAr pa”/ BaAKaA ka‹ ŒADaAr pa”/ desa ka‹BaaKaa rhI. ŒADaAr pa” ŒŸr rA§w°Ü ka‹ ŒADaAr pa” ba<wÜA BavaA rhA. 32 naUh ka‹ paUtana sa caLÜ” vaaLÜa pairvaarna ka‹ ” saUcaI hama ka‹ sataanana M Œh”. Ÿ pacae Œapana Œapana rAsw°Ü ma< ba<wÜa Bavaa rhta rhena. 6 7 hama ka‹ paUta rhena> kaU‹sa/ imaêa/ paU‹ta ŒŸ ka‹naana. kaU‹sa baaùF ka‹ paaCeÜ saarI Bau”<yaa pa pa‹”LÜ”vaaLÜa LÜogÜÜa BaI ŽnahIka‹ paUta rhena> sabaa/ hvaILÜa/ sabataa/ ramaa/ sabaUtaka‹a. ramaa ka‹ pairvaare sa inaka‹ir ŒaŽna. 8paUta rhena> sabaa ŒŸ ddana. kaU‹sa ka‹ Žka‹ paUta inam˜aod naaŸMka‹ BaI rha. inam˜aod Bau”<yaa pa bahota bairŒar mana”R Bavaa rha. sasaar bai< wÜ gÜ avaa M9 yahovaa ka‹ samanvaa inam˜aod/ Žka‹ baùfka‹a isaka‹rI rha. Ž«h bareLÜogÜÜa dUsar mana”yana ka‹ barabarI inam˜aod sa ka‹rta hIå ŒŸr 11 baaùF ka‹ paaCeÜ saMsaar Žka‹ hI BaaKaa baoLÜta rha. saba LÜogÜÜa Žka‹ hI sabd-Ba,ÜÜfar ba”parta rhena. LÜogÜÜaka‹hta hIå/ "” mana”R/ yahovaa ka‹ samanvaa baùfka‹a isaka‹arI inam˜aod paUrba ka‹”<taI sa baùFena. Œonaka‹a isanaar desa ma< Žka‹ ma”dana 2 3ka‹ tarh Œh”.® imaLÜa. LÜogÜÜa h¦vaa< basa” gÜÜaŽna. LÜogÜÜa ka‹hena/ "hma pacana ka‹ 10 inam˜aod ka‹ rajja isanaar desa ma< baabauLÜ/ ŽreKa/ ka‹LÜnaA ”RªwÜa banaŸba ŒŸ Œoka‹a pajaavaa ma< tapaava” caahI/ taaika‹ Ÿ 11ŒŸ Œka›ka‹d Padesa sa sau¨ Bavaa. inam˜aod ŒssaUr ma< BaI saba” paka›ka‹I ho” jaa”<.® Ž«h bare mana”yana Œapana Gar banaava” 12gÜÜavaa. h¦vaa< Ÿ naInavae/ rhobaotaIr/ ka‹aLÜh ŒŸ resaena naaŸ< ka‹ bare paaTarna ka‹ jagÜÜah ”ªwÜa ka‹ ba”parena. ŒŸ mana”yana caUnaa ka‹nagÜÜarna ka‹ basaaŽsa. :resaena/ naInavae ŒŸ baùfka‹a sahr ka‹aLÜh/ gÜÜaara ka‹ jagÜÜah rALÜ ka‹ PayaogÜÜa ika‹hena. 4ka‹ baIca ka‹ sahr baÜawÜ”.ò LÜogÜÜa ka‹hena/ "hma pacae Œapana Kaaitar Žka‹ WÜu sahr banaa”R 13 14 imaêapa :imaêaò - Üñd/ Œnaama/ LÜhaba/ naptaUh/ pa¤aUsa/ ŒŸ hma saba” Žka‹ bahota ¬<ca ”maarta banaaŸba jaŸna Œka‹asaeka‹saÜñh ŒŸ ka‹ptaor desana ka‹ LÜogÜÜana ka‹ baapa rha. ka‹ CÜu”. hma pacae naamaI ho” jaaba. ŒgÜÜar hma pacae Œ”saa 15:paiLÜstaI LÜogÜÜa ka‹saÜñh LÜogÜÜana sa ŒaŽ rhena.ò ka‹naana ka‹rba taŸ paUrI DartaI pa ibaKareba naahIå. hma pacae Žka‹ hIsaIdona ka‹ baapa rha. isadona ka‹naana ka‹ paihLÜa paUta rha. WÜŸr pa Žka‹ saMgÜ a rhba.® 5ka‹naana/ ihta ka‹ BaI baapa rha. ihta/ ihttaI LÜogÜÜana ka‹ baApa yahovaa sahr ŒŸ bahota ¬<ca ”maarta ka‹ LÜKa” bare 16 17rhA. ŒŸr ka‹naana/ yabaUsaI/ ŽmaorI/ igÜÜagÜÜaARsaI/ ihvvaI/ tarKaaLeÜ Œavaa. yahovaa mana”yana ka‹ ” saba banaavata LÜKaesa. 18 6Œka‹IR/ saInaI/ ŒvaRdI/ samaarI/ hmaataI LÜogÜÜana ka‹ BaI baapa yahovaa ka‹hesa/ "” saba” LÜogÜÜa Žka‹ BaaKaa baoLÜta hIå ŒŸrrha. ka‹naana ka‹ pairvaar saMsaar ka‹ ŒLÜgÜ a ŒLÜgÜ a hIåsaa ma< ma”< inaharta hŸ< ika‹ Ÿ pacae ” ka‹ama Katama ka‹r” bare Žka‹ŸwÜapa‹”LÜA rhena/ Œh”<. ” taŸ/ ” saba” jaŸna ka‹CÜU ka‹” saka‹ta hIå Œoka‹r/ 19 ka‹naAna LÜogÜÜana ka‹ Bau”<yaA Ÿ(ar ma< saIdona sa döka›Kana ma< isairpa‹ sau¨Œata ŒMh”. haLÜI hI Ÿ pacae saba ka‹CÜU ka‹r” 7gÜÜarar taLÜka‹/ paöcCÜma ma< Œjjaa sa paUrba ma< sadoma ŒŸ jaogÜÜgÜ a ho” ja”hIå jaŸna ” pacae ka‹r” ca”hIå. Ž«h bare ŒavaaŒmaora taLÜka‹/ Œdmaa ŒŸ sabaoyaIma sa LÜasaa taLÜka‹ rha. hma tarKaaLeÜ caLÜI ŒŸ Žnaka‹” BaaKaa ka‹ gÜÜaf•fmaf•f ka‹” 20 ” saba” LÜogÜÜa hama ka‹ saMtaanana rhena. Ÿ pacae de”. taba Ÿ pacae Žka‹ dUsar ka‹ baata na baUiJa pa”hIå.® 8pairvaArna/ BaAKaAna/ desana ŒŸr rAsw°Üna ka‹ ŒnausaAr vyavaisTata yahovaa mana”yana ka‹ samaUca” DartaI pa pa‹”LÜa” idhsa. 9rhena. Ž«hsae mana”yana sahr ka‹ banaaŸba paUra naahIå ika‹hna. ”h” Ÿ WÜŸr rha jah<a yahovaa samaUca” saMsaar ka‹ BaaKaa ka‹ gÜÜaf•fmaf•f sama ka‹ sataanana e M ka‹” idhsa. Ž«h bare ” WÜŸr ka‹ naAŸ< baAbauLÜ DarA gÜÜavaA. ” 21 saema yaepaeta ka‹ baùfka‹a Baa”R rha. saema ka‹ Žka‹ saMtaanana tarh yahovaA Ÿ jagÜÜaihyaa sa mana”yana ka‹ pa&TvaI ka‹ saba desanaŽbaer ihb˜aU LÜogÜÜana ka‹ baapa rha. ma< pa‹”LÜaŽsa.
 9. 9. 9 Ÿtpai(a 11:10-12:13 32 sama ka‹ pairvaar ka‹ ka‹hanaI e taLÜka‹ jaa¤aa ika‹hna ŒŸ h¦Œ<a WÜhraŸba taya ika‹hna. taerh 10 ” saema ka‹ pairvaare ka‹ ka‹hanaI baawÜ”. baaùF ka‹ du” bairsa du” saQ paa<ca bairsa ijaŒta rha. taba Ÿ harana ma< mair gÜÜavaa.paaCeÜ jaba saema saQ bairsa ka‹ rha Œoka‹r paUta ŒpaRKad ka‹ 11janama Bavaa. Œoka‹re paaCeÜ saema paa<ca saQ bairsa ijaŒta rha. parmassar Œba˜ ama ka‹ baoLÜavata h eŒoka‹re dUsar paUta ŒŸ ibaiwÜyana rhIå. 12 jaba ŒpaRKad paÏtaIsa bairsa ka‹ rha Œoka‹r paUta saeLÜh ka‹ 13janama Bavaa. saeLÜh ka‹ pa”da ho” ka‹ paaCeÜ ŒpaRKad caar saQ 12 yahovaa Œb˜aama sa ka‹hesa/ "Œapana desa ŒŸ Œapana LÜogÜÜana ka‹ taija d•yaa. Œapana baapa ka‹ pairvaare ka‹ taija d•yaa ŒŸr Ÿsa desa jaa jaeka‹a ma”< taohka‹a deKaaŸba. 2taIna bairsa ijaŒta rha. ” idna Œoka‹r dUsar paUtana ŒŸ ma”< taohka‹a ŒasaIbaARd deba. ma”< taU pacana sa Žka‹ mahanaibaiwÜyana pa”da Ba”na. rasw°Ü banaaŸba. ma”< taU sabana ka‹ naaŸ< masahàr ka‹rba. LÜogÜÜa 14 saeLÜh ka‹ taIsa bairsa ho” ka‹ paaCeÜ Œoka‹r paUta Žbaer ka‹ taohre naaŸ< ka‹ PayaogÜÜa dUsar LÜogÜÜana ka‹ ŒAsaIbaARd de” bare 15janma Bavaa. Žbaer ka‹ janma ka‹ paaCeÜ saeLÜh caar saQ taIna ka‹r”hIå. 3bairsa ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re paUtana ŒŸ ibaiwÜyana ma”< Ÿ pacana ka‹ ŒsaIsaba/ jaŸna taohka‹a ŒsaIisahIå. mauLÜapa”da BaŽna. ma”< Œonaka‹a sarApa deba jaŸna taohka‹A sarApa idhesa. ma”< DartaI 16 Žbaer ka‹ caQåtaIsa bairsa ka‹ ho” ka‹ paaCeÜ Œoka‹re paUta pa saba mana”yana ka‹ ŒsaIsa” bare taohka‹a ba”parba.® 17paeLeÜgÜ a ka‹ janma Bavaa. paeLeÜgÜ a ka‹ janmae ka‹ paaCeÜ Žbaer caarsaQ taIsa bairsa ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re dUsar Œba˜ ama ka‹naana jaata h 4paUtana ŒŸ ibaiwÜyana pa”da Ba”na. taŸ Œb˜aama yahovaa ka‹ h¦kau‹ma maanaesa. Ÿ harana ka‹ taija 18 jaba paeLeÜgÜ a taIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹r paUta ¨¾ ka‹ idhsa ŒŸ ñta Œoka‹re saMgÜ a gÜÜavaa. ” sama” Œb˜aama pacah(ar 19 5janma Bavaa. ¨¾ ka‹ janma ka‹ paaCeÜ paeLeÜgÜ a du” saQ naQ bairsa bairsa ka‹ rha. Œb˜aama jaba harana tajaesa taŸ Ÿ Œkae‹lLÜaŒŸr ijaŒta rha. Ÿ idnana ma< Œoka‹re dUsar ibaiwÜyana ŒŸ naahIå rha. Œb˜aama Œapana maehra¨ saarq/ BataIjaa Üñta ŒŸ haranabaewÜvana ka‹ janma Bavaa. ma< Œonaka‹” saMgÜ a jaŸna ka‹CÜU rha/ sabaka‹ saMgÜ a LÜ” Œavaa. 20 jaba ¨ battaIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹re paUta sa¨gÜÜa ka‹ Œb˜aama ka‹ jaŸna saba dasa LÜogÜÜa imaLÜa rhena/ Ÿ saba” BaI 21janma Bavaa. sa¨gÜÜa ka‹ janmae ka‹ paaCeÜ ¨ du” saQ saata bairsa Œoka‹re saMgÜ a gÜÜaŽna. Œb˜aama ŒŸ Œoka‹r dLÜ CÜarana ka‹ taija 6ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana Œoka‹re dUsar baewÜvana ŒŸ ibaiwÜyana idhesa ŒŸ ka‹naana desa taLÜka‹ jaa¤aa ika‹hesa. Œb˜aama ka‹naanapa”da BaŽna. desa ma< sakae‹ma ka‹ sahr ŒŸ maore ka‹ baùfka‹a ba&cCÜ taLÜka‹ 22 jaba sa¨gÜÜa taIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹re paUta naahor ka‹ jaa¤aa ika‹hsa. Ÿ sama” ka‹naanaI LÜogÜÜa h¦Œ<a rhta rhena. 23 7janma Bavaa. naahor ka‹ janma ka‹ paaCeÜ sa¨gÜÜa du” saQ bairsa yahovaa Œb˜aama ka‹ samanvaa pargÜÜawÜ Bavaa. yahovaa ka‹hesa/ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re dUsar paUtana ŒŸ "ma”< ” desa taohre saMtaanana ka‹ deba.®ibaiwÜyana ka‹ janma Bavaa. yahovaa Œb˜aama ka‹ samanvaa jaŸnae jagÜÜah pa pargÜÜawÜ Bavaa Ÿ 24 jaba naahor ŸnataIsa bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹r paUta taerh ka‹ jagÜÜah pa Œb˜aama Žka‹ vaedI yahovaa ka‹ ŒaraDanaa bare banaaŽsa. 25 8janma Bavaa. taerh ka‹ janma ka‹ paaCeÜ naahor Žka‹ saQ Ÿ÷aIsa taba Œb˜aama Ÿ jagÜÜah ka‹ taija idhesa ŒŸ baetaeLÜ ka‹ paUrbabairsa ŒŸr ijaŒta rha. ” idnana ma< Œoka‹re dUsar ibaiwÜyana pahaùfe pa jaa¤aa ika‹hsa. Œb˜aama h¦vaa< Œapana tambaU gÜÜaaùfesa. baetaeLÜŒŸ baewÜvana ka‹ janma Bavaa. sahr paöcCÜma ma< rha. Œa” sahr paUrba ma< rha. Ÿ jagÜÜah 26 taerh jaba sattar bairsa ka‹ Bavaa/ Œoka‹re paUta Œb˜aama/ Œb˜aama yahovaa bare dUsar vaedI banaaŽsa ŒŸ Œb˜aama h¦va<a yahovaa 9naahor ŒŸ harana ka‹ janma Bavaa. ka‹ ŸpaAsanaA ika‹hesa. Žka‹re paaCeÜ Œb˜aama pau‹na jaa¤aa ika‹hsa. Ÿ naegÜ ava ka‹”<taI jaa¤aa ika‹hsa. tarh ka‹ pairvaar ka‹ ka‹hanaI e 27 ” taerh ka‹ pairvaar ka‹ ka‹hanaI Œh”. taerh Œb˜aama/ imaêa ma< Œba˜ ama 10naahor ŒŸ harana ka‹ baapa rha. harana Üñta ka‹ baapa rha. ” idnana Bau”<yaa bahota” Jaurana rhI ŒŸ ka‹Ÿnao Kaa” ka‹28 harana Œapana janmaBaUima ka‹saidyana ka‹ Ÿr sahr ma< mara. jaba caIja naahIå jamata rhI. Ž«h bare Œb˜aama ijaŒta rh” bare imaêa 29 11harana mara taba Œoka‹r ipataa taerh ijaŒta rha. Œb˜aama ŒŸ caLÜa gÜÜavaa. Œb˜aama LÜKaesa ika‹ Œoka‹r maehra¨ saarq bahotanaahor du”naŸ< Œapana Œapana ibayaah ika‹hna. Œb˜aama ka‹ maehra¨ saunnar rhI. Ž«h bare imaêa ma< Œava” ka‹ paihLeÜ Œb˜aama saarq sa 12saarq rhI. naahor ka‹ maehra¨ imalka‹a rhI. imalka‹a harana ka‹ ka‹hesa/ "ma”< jaanata hŸ< ika‹ taU bahota” saunnar Œha. jaba 30ibaiwÜyaa rhI. harana imalka‹a ŒŸ iyaska‹a ka‹ baapa rha. saarq imaêa ka‹ LÜogÜÜa taohka‹a inahirhIå taŸ Ÿ pacae ka‹ihhIå/ ”ka‹ ka‹Ÿnao baccaa naahIå rha ka‹Aheika‹ Ÿ ka‹Ÿnao baccaa ka‹ janma maehra¨ Žka‹r patnaI Œh”.¾ taba Ÿ saba” maoka‹a maair f”hIå 31 13de” jaogÜÜgÜ a naahIå rhI. taerh Œapana pairvaar ka‹ saMgÜ a iLÜhesa ka‹Aheika‹ taohka‹a ba”WÜa” LeÜ”hIå. ” Kaaitar taU mana”yana saŒŸ ka‹saidyana ka‹ Ÿr sahr ka‹ taija idhsa. Ÿ pacae ka‹naana ka‹h•yaa ika‹ taU maor baihna Œha. taba Ÿ pacae maoka‹a naahIåka‹ jaa¤aa ka‹r” ka‹ mana ma< WÜana iLÜhna. taerh Œapana paUta mairhIå. Ÿ pacae maohe pa dyaa ka‹irhIå ka‹Aheika‹ Ÿ pacae baUiJaŒb˜aama/ Œapana paotaa Üñta :harana ka‹ paUtaò/ Œapana pataohà LeÜ”hIå ika‹ ma”< taohar Baa”R ŒhŸ<. ” tarh taU maor ijannagÜÜaI:Œb˜aama ka‹ maehra¨ò saarq ka‹ saMgÜ a iLÜhsa. Ÿ pacae harana bacaŸibaŸ.®

×