Ex project2

87
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
87
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ex project2

  1. 1. แบบเสนอโครงงานวิชา ง 33202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ชื่อโครงงาน การออกกาลังกายเพือสุ ขภาพ ่ รายชื่อผู้เสนอโครงงาน 1. นายวิศรุต วัชรินทร์ 6/13 เลขที่ 19 2. นายอารักษ์ มุ่งหมาย 6/13 เลขที่ 28 อาจารย์ ทปรึกษาโครงงาน ี่ ครูเขือนทอง มูลวรรณ์ ่ ชื่อโครงงาน : สื่ อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมต้ น (Math for junior high school) 1. หลักการและเหตุผล เหตุผลคือการที่คนไทยส่ วนใหญ่ นั่นไม่ ค่อยมีเวลาออกกาลัง กาย หรือไม่ ชอบออกกาลังกาย จึงทาให้ สุขภาพร่ างกายของ คนไทยส่ วนใหญ่ ไม่ ค่อยมีร่างกายที่แข็งแรง แล้ วยิ่งยุคสมัย นี้คนไทยส่ วนใหญ่ ยุ่งอยู่กับเทคโนโลยีเป็ นส่ วนมาก ไม่ ค่อย สนใจสุ ขภาพร่ างกายของตัว จึงทาโครงงานนี้มาเพื่อ ให้ คน
  2. 2. ไทยหันมาสนใจการออกกาลังเพือสุ ขภาพร่ างกายที่สมบูรญ์ ่ แข็งแรง 2. วัตถุประสงค์ ของโครงงาน : เพือให้ นไทยหันมาสนใจการออกกาลังกายเพือสุ ขภาพทีดของ ่ ่ ่ ี ตัวเอง 3. เป้ าหมายและขอบเขตของโครงการ : เริ่มจากการแนะนาคนรอบข้ างให้ ออกกาลังกาย แล้ วก็กระจาย ไปเรื่อย ๆ 4. งบประมาณ : ไม่ มี 5. ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน 1.แนะนาคนรอบตัวให้ หันมาสนใจสุ ขภาพของตนเอง 2.สอนวิธีการออกกาลังกายทีถูกต้ องให้ กบคนอืน ่ ั ่ 3.เริ่มการออกกาลังกาย 4.บอกให้ คนทีออกกาลังกายไปช่ วยบอกคนอืน ๆ ต่ อ ่ ่ ประโยชน์ ทคาดว่ าจะได้ รับ : ี่ 1. คนไทยมีสุขภาพทีดขน ่ ี ึ้
  3. 3. 2. ทาให้ โรคภัยไข้ เจ็บเกิดน้ อยลง 3. การออกกาลังกายทาให้ รู้ จักความอดทน ประโยชน์ ต่อสุ ขภาพ 1. ระบบไหลเวียนโลหิต 1.1 ทาให้ กล้ ามเนือหัวใจแข็งแรงมากขึน สามารถสู บฉีดโลหิตได้ ้ ้ ปริมาณมากขึน ้ 1.2 เพิมหลอดโลหิตฝอยมาเลียงกล้ ามเนือหัวใจมากขึน ่ ้ ้ ้ 1.3 ลดอัตราการเต้ นของหัวใจ ทั้งในขณะพัก และออกกาลังกาย ทาให้ ไม่ เหนื่อยง่ าย 1.4 ลดแรงต้ านทานส่ วนปลายของหลอดโลหิตฝอยทาให้ ความดัน โลหิตลดลงทั้งขณะพัก และออกกาลังกายลดความเสี่ ยงต่ อการเกิด โรคความดันโลหิตสู ง 2. ระบบหายใจ 2.1 ความจุปอดเพิมขึน ทาให้ การแลกเปลียนออกซิเจนมากขึน ่ ้ ่ ้ 2.2 เพิมปริมาณโลหิตไปสู่ ปอด ทาให้ การไหลเวียนของปอดดีขน ่ ึ้ 2.3 เพิมประสิ ทธิภาพในการแลกเปลียนก๊ าซทีปอด ทาให้ ่ ่ ่ ประสิ ทธิภาพการหายใจดีขน ึ้
  4. 4. 3. ระบบชีวเคมีในเลือด 3.1 ลดปริมาณคอเลสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) จึงลดอัตราเสี่ ยงต่ อโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน 3.2 เพิม HDL Cholesterol ซึ่งช่ วยลดการเป็ นโรคหลอดเลือด ่ หัวใจอุดตัน 3.3 ลดนาตาลส่ วนเกินในเลือด เป็ นการช่ วยป้ องกันโรคเบาหวาน ้ 4. ระบบประสาทและจิตใจ 4.1 ลดความวิตกกังวลและคลายความเครียด 4.2 มีความสุ ขและรู้สึกสบายใจจากสาร Endorphin ทีหลั่งออกมา ่ จากสมองขณะออกกาลังกาย ขั้นตอนและหลักในการปฏิบติ ั ถ้ ามีอายุมากกว่ า 35 ปี ควรตรวจสุ ขภาพ ว่ ามีโรคหัวใจหรือไม่ ก่ อน การออกกาลังกายชนิดนี้ ควรรู้วธีเหยียดและยืดกล้ ามเนือ รวมทั้ง ิ ้ อุ่นเครื่อง
  5. 5. (Warm up) และเบาเครื่อง (Cool down) หลักในการปฏิบติ เป็ น ั การใช้ กล้ ามเนือมัดใหญ่ อย่ างน้ อย 1 ใน 6 ส่ วนของร่ างกาย ออกกาลัง ้ อย่ างสมา ่ เสมอ รูปแบบการออกกาลังกาย มีหลากหลายชนิดเช่ น วิงเหยาะ เดินเร็ว ขีจักรยาน ว่ ายนา เต้ นแอ ่ ่ ้ โรบิค ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เทนนิส แบดมินตัน ตระกร้ อข้ ามตาข่ าย วอลเลย์ บอล เป็ นต้ น ข้ อควรระวัง ควรงดการออกกาลังกาย ในขณะเจ็บป่ วย มีไข้ พักผ่ อนไม่พอควร ออกกาลัง กายก่ อนอาหารหรือหลังอาหารหนักผ่านไป 3-4 ชั่วโมง และดืมนา ่ ้ อย่ างเพียง
  6. 6. พอ ควรหลีกเลียงสภาพอากาศทีร้อนจัด หนาวจัด ฝนฟ้ าคะนอง ่ ่ มลภาวะมาก สวมเสื้อผ้ าทีเ่ หมาะสมควรพักหากมีอาการแน่ นหน้ าอก คลืนไส้ ่ อาเจียน และไปพบแพทย์

×