02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1,084 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,084
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. 1. 4 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก ( WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่ อง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์น้ ี ผูจดทาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ ้ัเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ตความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น1. การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในด้านการค้นคว้าศึกษาแหล่งข้อมูล ทาให้การศึกษาง่ายขึ้นและไร้ขีดจากัด ผูเ้ รี ยนมีความสะดวกในการค้นคว้าวิจย ั2. การดารงชีวิตประจาวัน ทาให้มีความสะดวกคล่องตัวและรวดเร็ วในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน สามารถทางานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันได้หรื อทางานใช้เวลาน้อยลง3. การดาเนินธุรกิจ ทาให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจมากขึ้น ทาให้ตองมีการพัฒนา ้ ่องค์กรเพื่อให้ทนกับข้อมูลข่าวสารอยูตลอดเวลา ัอันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง4. อัตราการขยายตัวทุก ๆ ด้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะมีการติดต่อสื่ อสารที่เจริ ญก้าวหน้าทันสมัย รวดเร็ วถูกต้องและ ทาให้เป็ นโลกที่ไร้พรหมแดน
 2. 2. 55. ระบบการทางานมีคอมพิวเตอร์ มาใช้ซื่อสามารถทางานได้มากขึ้น งานบางอย่างมนุษย์ทาไม่ได้ก็ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยทางานแทนซึ่ งได้ผลถูกต้องรวดเร็ วความสาค ัญของอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบนอินเทอร์ เน็ตมีบทบาทและมีความสาคัญต่อชีวิตประจาวันของคนเราเป็ น ัอย่างมาก เพราะทาให้วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยูเ่ สมอ เนื่องจากอินเทอร์ เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบน และสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผใช้ทราบ ั ู้เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์ เน็ตจะมีมากมายหลายรู ปแบบเพื่อสนองความสนใจและความต้องการของผูใช้ทุกกลุ่ม อินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นแหล่ง ้สารสนเทศสาคัญสาหรับทุกคนเพราะสามารถค้นหาสิ่ งที่ตนสนใจได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสี ยเวลาเดินทางไปค้นคว้าในห้องสมุด หรื อแม้แต่การรับรู้ข่าวสารทัวโลกก็ ่สามารถอ่านได้ในอินเทอร์ เน็ตจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของหนังสื อพิมพ์ ดังนั้นอินเทอร์ เน็ตจึงมีความสาคัญกับวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบนเป็ นอย่างมากใน ัทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลที่อยูในวงการธุรกิจ การศึกษา ต่างก็ได้รับประโยชน์จาก ่อินเทอร์ เน็ตด้วยกันทั้งนั้น
 3. 3. 61. ด้ านการศึกษา อินเทอร์ เน็ตมีความสาคัญ ดังนี้ 1. สามารถใช้เป็ นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 2. ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จะทาหน้าที่เปรี ยบเสมือนเป็ นห้องสมุดขนาดใหญ่ 3. นักเรี ยนนักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์ เน็ตติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรื อโรงเรี ยน ่อื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กาลังศึกษาอยูได้ ทั้งที่ขอมูลที่เป็ นข้อความ ้เสี ยง ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ 2. ด้ านธุรกิจและการพาณิชย์ อินเทอร์ เน็ตมีความสาคัญดังนี้ 1. ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ 2. สามารถซื้ อขายสิ นค้า ทาธุรกรรมผ่านระบบเครื อข่าย 3. เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ โฆษณาสิ นค้า ติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ 4. ผูใช้ที่เป็ นบริ ษท หรื อองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิ ดให้บริ การ และสนับสนุนลูกค้า ้ ัของตนผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ เช่น การให้คาแนะนา สอบถามปัญหาต่างๆ ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) โปรแกรมแจกฟรี(Freeware)
 4. 4. 73. ด้ านการบันเทิง อินเทอร์ เน็ตมีความสาคัญดังนี้1. การพักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่เรี ยกว่า Magazine Online รวมทั้งหนังสื อพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ โดยมีภาพประกอบที่จอคอมพิวเตอร์ เหมือนกับวารสารตามร้านหนังสือทัว ๆ ไป ่ ่2. สามารถฟังวิทยุหรื อดูรายการโทรทัศน์ผานระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้3. สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ มาดูได้
 5. 5. 82.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสื่ อสั งคม Social Media 2.2.1 ความหมายของ Social Media ดังนั้นคาว่า Social Media จึงหมายถึง สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสมพันธ์โต้ตอบกันได้นนเอง ั ั่2.2.2 ประวัตความเป็ นมาและพัฒนาการของ Social Media ิ บทบาทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทาให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่ งอานวยความ สะดวกสบายต่อการดาชีวิตเป็ นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริ มปัจจัยพื้นฐานการดารงชีวิตได้เป็ นอย่างดี เทคโนโลยีทาให้การสร้างที่พกอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสิ นค้าและ ัให้บริ การต่าง ๆ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทาให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสิ นค้าได้เป็ น จานวนมากมีราคาถูกลง สิ นค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทาให้มีการติดต่อสื่ อสารกันได้สะดวก การเดินทาง เชื่อมโยงถึงกันทาให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา พัฒนาการของเทคโนโลยี ทาให้ชีวิตความเป็ นอยูเ่ ปลี่ยนไปมาก ลองย้อนไปในอดีตโลกมีกาเนินมาประมาณ 4600 ล้านปี เชื่อกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทาให้เกิดสิ่ งมีชีวิตถือกาเนินบนโลก ประมาณ 500 ล้านปี ที่แล้ว ่ยุคไดโนเสาร์ มีอายุอยูในช่วง 200 ล้านปี สิ่ งมีชีวิตที่เป็ นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ค่อยๆ พัฒนามาคาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปี ที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่ อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็ นภาษา มนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสื อ และจารึ กไว้ตามผนึกถ้า เมื่อประมาณ 5000 ปี ที่แล้วกล่าว ได้ว่ามนุษย์ตองใช้เวลานานพอสมควรในการพัฒนา ้ตัวหนังสื อที่ใช้แทนภาษาพูด และจากหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสื อได้ เมื่อประมาณ 5000 ปี ที่แล้ว กล่าวได้ว่าฐานทาง ประวัติศาสตร์ พบว่ามนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสื อได้ เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปี ที่แล้ว เทคโนโลยีเริ่ มเข้า
 6. 6. 9มา ช่วยในการพิมพ์ ทาให้การสื่ อสารด้วยข้อความและภาษา เพิ่มขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่ อสารกัน โดย ส่งข้อความเป็ นเสี ยงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่า ปี ที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิ บปี ที่แล้ว ก็มีการส่งภาพ โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ ทาให้มีการใช้สารสนเทศในรู ปแบบข่าวสารมากขึ้น ในปัจจุบนมีสถานที่ ัวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ แ ละสื่ อต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ ภาพ ่ทางโทรทัศน์ผานดาวเทียม เพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามี ับทบาทอย่างมาก บทบาทของการพัฒนา เทคโนโลยีรวดเร็ วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่าในช่วงสี่ ห้าปี ที่ผานมาจะมี ่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ งมีคอมพิวเตอร์ เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยูตลอดเวลา ่
 7. 7. 10 2.2.3 ประเภทเว็บไซต์ที่ให้ บริการ Social MediaSocial Network  myFri3nd มีรูปแบบคล้ายเว็บ Social Network ทัวไป เป็ นเว็บไซต์ในเครื อ ่ sanook.com  D-Looks เว็บไซต์ Social Network แนว ๆ hi5 แต่มีสโลแกนว่า เว็บไซต์ดูดี สาหรับคนดี ๆ  BangkokSpace เป็ น Social Network สาหรับคนชอบเที่ยวกลางคืนBlogging  ้ ่ exteen เว็บผูให้บริ การ blog อันดับหนึ่งของไทย สูสีเบียดกับ bloggang อยูตลอด แต่หลัง ๆ ดูเหมือนยอดสมาชิกจะแซงแล้ว ตัวระบบ exteen เองพัฒนาได้ดี  BlogGang ผูให้บริ การพื้นที่ blog ในเครื อ pantip.com ซึ่ งสมาชิกส่วนใหญ่ จะ ้ เป็ นแฟนคลับ หรื อขาประจาของ pantip.com อยูแล้ว ่Micro Blogging  NokNok เว็บแบบเดียวกับ twitter แต่พฒนาโดยคนไทย (ในเครื อ sanook.com ั เช่นกัน) แต่ดูมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นการเชื่อมให้อพเดทกับ twitter ั ได้ หรื อการอัพเดท noknok ผ่านมือถือเป็ นต้น
 8. 8. 11Social Bookmarking  ั Zickr เว็บ social bookmark อันดับหนึ่งของไทย คนใช้กนเพียบ เป็ นที่รวมข้อมูล บทความทันสมัย ที่มีคนมาช่วยกันใส่เรื่ องใหม่ ทุกวัน  Duocore เว็บที่รายงานข่าวเกี่ยวกับวงการไอทีไทย ในรู ปแบบวีดีโอ โดยใช้ ระบบ Social Bookmark มาให้ผชม ช่วยกันส่งเรื่ องราวไอทีที่น่าสนใจเข้ามา ใน ู้ แต่ละสัปดาห์จะมีการเลือกเรื่ องราวที่น่าสนใจ ไปทารายการเป็ นรู ปแบบวีดีโอ  Siam Collective เว็บ Social Bookmark อีกแห่งหนึ่งของไทย  iam in Thai Social Bookmark ของไทยที่เก็บรวบรวมงานอีเว้นต์ และเทศกาล สาคัญ  Techkr เว็บ Social Bookmark ที่เก็บแต่เรื่ องราวเทคโนโลยีSocial Mailbox  Fwdder.com เว็บที่ให้คุณสามารถ forward email ต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากคนอื่น ่ แล้วนามาขึ้นแสดงในเว็บไซต์ได้ทนที เรี ยกได้วาเป็ นเว็บไซต์ที่รวมพวก forward ั email ไว้ให้อ่านกันนันเอง ่
 9. 9. 122.3 เว็บบล็อก (WebBlog)2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) เว็บบล็อก (Weblog) เป็ นคาที่มาจากคาว่า เว็บ (Web) กับคาว่า บล็อก(Blog) รวมกันเรี ยกว่าเว็บบล็อก ความหมายของเว็บบล็อกคือ เครื่ องมือสื่ อสารที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีลกษณะเหมือนกับ เว็บบอร์ ด แต่เน้นการใช้งานไปที่การบันทึกเรื่ องราว ัหรื อข้อมูลส่วนตัวเหมือนกับไดอารี่ จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็ นหัวข้อประกอบบทคัดย่อ แต่จะดีกว่าไดอารี ที่เขียนด้วยมือ ก็คือเป็ นเว็บที่สามารถเชื่อมโยงไปหาบทความที่เว็บไซด์อื่น และเปิ ดรับความเห็นจากผูอื่นได้ดวยโดยทัวๆ ไปแล้ว คุณสมบัติ ้ ้ ่ของบล็อก ก็คือ 1 มีการจัดหัวข้อของเนื้อหา บทความ โดยให้เรื่ องใหม่สุดอยูดานบนสุด ่ ้มักจะจัดกลุ่มเรื่ องแบบเดียวกันไว้ดวยกัน 2 มีการเก็บสะสมบทความอย่างเป็ นระบบ ้ต่อเนื่องกัน 3 ผูอ่านบทความนั้นๆ สามารถแสดงความเห็นได้ 4 มีลิสต์ของ link ไปเว็บ ้หรื อบล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน หรื อที่เราเรี ยกว่า blogroll เนื้อหาของบล็อก เนื้อหาของบล็อกก็เป็ นไปตามประเภทของบล็อก แต่ไม่ว่าจะเป็ นบล็อกแบบไหนก็ตาม ควรจะมีการอัพเดทบ่อยๆ มีอะไรใหม่ๆ ให้คนอยากมาเยี่ยมชม
 10. 10. 132.3.2 ประเภทของเว็บบล็อกประเภทของ Blog ่บล็อกที่เราเห็นอยูในปัจจุบนนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็ นตัวหนังสื อและรู ปภาพเท่านั้น ัหรื อ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่ 1.1. Linklog บล็อกแบบนี้น่าจะเป็ นบล็อกรุ่ นแรก ๆ เป็ นบล็อกที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคุณยังจาผูให้กาเนิดคาว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ ได้ ้นันแหล่ะครับ robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklog นันเอง แม้ว่าจะบล็อก ่ ่แบบนี้จะเป็ นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรี ยงเหมือนเว็บไดเร็ กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็ นของตนเองแต่ยงนึกไม่ออกว่าจะทาบล็อกแบบไหน linklog น่าจะเป็ นการเริ่ มต้นการทาบล็อกได้ ัเป็ นอย่างดี ่ 1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยูแล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสนอ และมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อก ่เรี ยกได้วาภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ 1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็ นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlogเป็ นบล็อกที่เรี ยกได้ว่าเป็ นบล็อกที่นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการเจริ ญเติบโตของไฮสปี ด อินเตอร์ เน็ต หรื อ อินเตอร์ เน็ตบอร์ ดแบนด์ ที่ทาให้การถ่ายทอดเสี ยงภาพเคลื่อนไหว movie […]
 11. 11. 142. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่ 2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของ เจ้าของบล็อกเป็ นหลัก 2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็ นหลัก 2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่น blognone.com 2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่ องการเมืองล้วน ๆ 2.5 บล็อกเพื่อสิ่ งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่ องราวของธรรมชาติและ การรักษาสิ่ งแวดล้อม 2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็ นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่ งที่เกี่ยวกับสื่ อ เช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชย หยุน ั ่ 2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่ องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่ องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ 2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็ นสื่ อในการสอนหรื อ แลกเปลี่ยนความคิดกัน 2.9 ติวเตอร์ บล็อก(Tutorial Blog) เป็ นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง
 12. 12. 152.3.3 เว็บไซต์ที่ให้ บริการเว็บบล็อก- www.blogger.com- www.exteen.com- www.mapandy.com- www.buddythai.com- www.imigg.com- www.5iam.com- www.blogprathai.com- www.ndesignsblog.com- www.idatablog.com- www.inewblog.com- www.onblogme.com- www.freeseoblogs.com- www.sumhua.com- www.diaryi.net- www.istoreblog.com- www.skypream.com
 13. 13. 16- www.thailandspace.com- www.sungson.com- www.gujaba.com- www.sabuyblog.com- www.ugetblog.com- www.jaideespace.com- www.maxsiteth.com- www.my2blog.com
 14. 14. 172.3.4 ประวัตของเว็บไซต์ Wordpress ิ WordPress ได้ รับการพัฒนาและเขียนชุดคาสังมาจากภาษา PHP (เป็ นภาษาโปรแกรมมิ่ง ่ตัวหนึง) ทางานบนฐานข้ อมูล MySQL ซึงเป็ นโปรแกรมสาหรับจัดการฐานข้ อมูล มีหน้ าที่เก็บ เรียกดู แก้ ไข เพิ่ม ่ ่และลบข้ อมูล การใช้ งาน WordPress ร่วมกับ MySQL อยู่ภายใต้ สญญาอนุญาตใช้ งานแบบ GNU ัGeneral Public LicenseWordPressปรากฏโฉมครั ้งแรกในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2546 (2003) เป็ นความร่วมมือกันระหว่าง MattMullenweg และ Mike Littlej มีเว็บไซต์หลักอยู่ที่ http://wordpress.org และยังมีบริการFree Hosting (พื ้นที่สาหรับเก็บทุกอย่างของเว็บ/บล็อก) โดยขอใช้ บริการได้ ที่http://wordpress.comปั จจุบนนีWordPress ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว จนมีผ้ ใช้ งานมากกว่า 200 ล้ านเว็บบล็อก ั ้ ูไปแล้ ว แซงหน้ า CMS ตัวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น Drupal , Mambo และ Joomla สาเหตุเป็ นเพราะ ใช้ งานง่าย ไม่จาเป็ นต้ องมีความรู้ในเรื่อง Programingมีรูปแบบที่สวยงาม อีกทั ้งยังมีผ้ พฒนา Theme (รูปแบบการแสดงผล) ู ัและ Plugins (โปรแกรมเสริม) ให้ เลือกใช้ ฟรีอย่างมากมายนอกจากนี ้ สาหรับนักพัฒนา WordPressยังมี Codex เอาไว้ ให้ เราได้ เป็ นไกด์ไลน์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน สาหรับพัฒนาต่อยอด หรือ นาไปสร้ าง Theme และ Plugins ขึ ้นมาเองได้อีกด้ วย หนาซ ้า ยังมีรุ่นพิเศษ คือ WordPress MU สาหรับไว้ ให้ ผ้ นาไปใช้ สามารถเปิ ดให้ บริการ ูพื ้นที่ทาเว็บบล็อกเป็ นของตนเอง เพื่อให้ ผ้ อื่นมาสมัครขอร่วมใช้ บริการในการสร้ างเว็บบล็อกภายใต้ ชื่อโดเมน ูของเขาหรือที่เรียกว่า Sub-Domain

×