Haal meer uit de relatie met uw accountant

514 views

Published on

In dit artikel wordt besproken hoe de toegevoegde waarde van de relatie met uw accountant kunt vergroten.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Haal meer uit de relatie met uw accountant

  1. 1. C O ST M A NAG E M E N T VRAAG EXPLICIET OM TOEGEVOEGDE WAARDE EN VERBETER ZO HET RENDEMENT VAN UW ONDERNEMING Haal meer uit de relatie met uw accountant Als gevolg van gebrek aanpersoneel en ook vanwege de toenemende kwaliteitseisen gaan de kosten van de accountant veelal omhoog. Het is uw taak met deaccountant te bespreken hoe u meer toegevoegde waarde krijgt voor de hogeredeclaratie. En daaraan kunt uzelf een bijdrage leveren door bijvoorbeeld zoveel mogelijk zaken digitaal aan te leveren. Door Jan Wietsma, adviseur strategie bij Full Finance (www.janwietsma.nl) Een van de punten waarop u uw accountant kritisch mag beoordelen, is of hij een goede analyse kan maken van wat er in uw onderneming gebeurt. T I J D S C H R I F T A D M I N I ST R AT I E – N U M M E R 7 / 8 – J U L I / AU G U ST U S 2 0 0 8 19 W W W. T I J D S C H R I F TA D M I N I ST R AT I E . N L
  2. 2. Veel ondernemingen zullen zijn gecon-fronteerd met een hogere declaratie voor FUSI ESde wettelijke controle. Maar ook niet- U heeft het waarschijnlijk wel gemerkt: accountantskantoren staan onder hoogspanning.controleplichtige ondernemingen zullen Enerzijds door het gebrek aan personeel in de branche, anderzijds doordat kantoren doormerken dat als gevolg van een tekort op de invoering van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties te maken krijgen met de Autoriteitarbeidsmarkt en strengere kwaliteitseisen Financiële Markten als toezichtho uder. De afgelopen twee jaar is gebleken dat veel kan-de kosten voor de accountant omhoog toren nog niet aan de eisen voldeden, waardoor ze vooral bezig zijn geweest met hetgaan. In plaats van u bij deze trend neer intern op orde krijgen van de processen. In veel gevallen bleek dit economisch geen haal-te leggen, kunt u beter met de accountant bare kaart, waardoor er binnen de accountancy een ware fusiegolf is ontstaan.bespreken op welke wijze u meer toege- Als per 1 oktober duidelijk wordt welke kantoren wel een vergunning krijgen van de AFMvoegde waarde krijgt voor die verhoogde en welke kantoren niet, is het de hoogste tijd voor accountantskantoren om de focus terekening. Daarbij is het van belang om een leggen op datgene waar het echt om draait: het leveren van toegevoegde waarde voor deonderscheid te maken tussen het primaire klant.proces en het adviesproces.PRIMAIRE PROCES praktijk betekent dit dat de accountant maakt immers onbemind. Maar de over-Als het gaat om het primaire proces, te niet meer afzonderlijk een jaarrekening, én heid heeft een speciaal platform in hetweten het samenstellen of controleren een aangifte, én een deponeringsbalans én leven geroepen, het Nationale Taxonomievan de jaarrekening, dan geldt dat u als de benodigde gegevens voor de bank of het Project, waar ondernemers, accountants,administrateur de nodige kostenbesparin- CBS hoeft samen te stellen. De accountant overheid, Belastingdienst en automati-gen kunt realiseren door zo veel mogelijk beoordeelt samen met u of u de gegevens seerders afspraken maken over het in dezaken in digitale vorm aan te leveren. op de juiste wijze heeft ingevoerd en ver- markt zetten van XBRL. De praktijk leertSteeds meer accountantskantoren werken volgens wordt alles door middel van een dat wanneer de klant er niet om vraagt, ermet digitale dossiers en elk dossierstuk zogeheten instance document digitaal afge- niet zo snel geschakeld wordt. U mag, alsdat u gedigitaliseerd aanlevert, hoeft niet handeld door de afzonderlijke instanties. het over XBRL gaat, dus best enige druknog eens een keer door de accountant te Hoe secuurder u bent bij de invoer van de bij uw accountant leggen om goedkoper teworden ingescand. gegevens, hoe minder werk de accountant gaan produceren. heeft met het primaire proces.XBRL OutsourcenDaarnaast kunt u veel kosten besparen als Een andere mogelijkheid om te besparenu gebruik gaat maken van de mogelijkhe- Zet uw accountant onder druk op de kosten van het primaire proces is hetden die XBRL u biedt. XBRL zorgt ervoor om XBRL in te zetten. in samenspraak met uw accountant onder-dat gegevens nog maar één maal hoeven te zoeken van de mogelijkheden van outsour-worden vastgelegd en dat vervolgens iedere cing. In het najaar van 2007 heb ik samengebruiker de benodigde informatie uit die Waarschijnlijk zult u ontdekken dat er met een aantal accountants deelgenomengegevens kan halen, zonder de noodza- veel accountants zijn, die zich nog niet aan een studiereis naar India en Hong-kelijke tussenkomst van een derde. In de zo bezighouden met XBRL. Onbekend kong. Conclusie was dat outsourcing van activiteiten kan bijdragen aan ten eerste kostenverlaging van het primaire proces en T IP S VOOR GO EDE ADVIESRELATIE ten tweede verhoging van de toegevoegde U zult begrijpen dat, wilt u meer rendement halen uit uw accountant, een goede advies- waarde. Hiervoor bestaan twee redenen: relatie een absolute randvoorwaarde is. Het is dan ook in uw beider belang om daaraan te - de toenemende digitalisering maakt werken. outsourcing eenvoudiger; - Beoordeel uw accountant vooral op het feit of hij u regelmatig benadert en of hij komt - in de opkomende economieën zijn vol- met adviezen die uw kosten verlagen of uw omzet vergroten. doende arbeidskrachten aanwezig. - Durf afspraken te maken over het declareren op basis van toegevoegde waarde. Als de accountant zorgdraagt voor een hoge toegevoegde waarde van de onderneming waar u EDP werkzaam bent, dan is het ook geen probleem om hiervoor een passende declaratie te Een ander punt dat u met uw accountant krijgen. kunt bespreken, is in hoeverre u de kosten - Stimuleer uw accountant om de kosten voor het samenstel-, aangifte- en controlepro- voor het controleren en samenstellen kunt ces zo veel mogelijk te beperken door slimme inzet van ICT en het inschakelen van de beperken door meer gebruik te maken juiste medewerkers. van EDP-achtige oplossingen (electronic - Bespreek jaarlijks welke toegevoegde waarde de accountant heeft gehad voor uw orga- data processing). Denkt u daarbij ook aan nisatie en neem daarbij ook mee in hoeverre uw organisatie voldoende kansen heeft de mogelijkheden die de Auditfile van de geboden voor het geven van advies. Met andere woorden, biedt uw organisatie de Belastingdienst biedt. (Zie ook artikel in accountant voldoende inhoudelijke uitdagingen om zijn adviesprioriteit aan uw organi- Tijdschrift Administratie van juni, pag. 34.) satie te geven. Want ook hier snijdt het mes aan twee kanten: biedt u de moderne accountant onvoldoende uitdaging, dan krijgt u ook niet het advies dat u verdient. En dat ADVIESPROCES kan zomaar leiden tot een achterstand op de concurrentie. Bezien we het adviesproces, dan blijkt dat u erg voorzichtig bent met het vragen van T I J D S C H R I F T A D M I N I ST R AT I E – N U M M E R 7 / 8 – J U L I / AU G U ST U S 2 0 0 8 20 W W W . T I J D S C H R I F TA D M I N I S T R AT I E . N L
  3. 3. toegevoegde waarde aan uw accountant. Hierdoor laat u echterwel een groot aantal kansen liggen om het rendement van uwonderneming te verbeteren. U mag bijvoorbeeld zeker kritischkijken naar zijn vermogen om een goede analyse te maken vanwat er in uw onderneming gebeurt. Niet de balans en de winst-en verliesrekening moeten het object van onderzoek en advieszijn, maar het verhaal achter de cijfers:- Wat zijn de belangrijkste kengetallen en financiële drivers voor uw organisatie en hoe verhouden die zich tot die van uw concurrenten?- Welke les trekt uw accountant uit de cijfers en wat is zijn advies aan u om de prestaties te verbeteren? De branchespecifieke accountant heeft de toekomst.Daarbij mag u best aan uw accountant vragen om zich verderte verdiepen in uw branche. De tijd dat een accountant allebranches kon bedienen, ligt inmiddels achter ons; de toekomstis toch vooral aan accountantskantoren die verstand hebbenvan een beperkt aantal branches.Relatie met bankDie goede analyse door de accountant komt u ook van pas bijuw kredietrelatie met de bank. Sinds de invoering van Basel 2in 2007 zijn banken verplicht om elke onderneming te raten.Uw rating is ook de basis voor de kredietvergoeding en anderkosten die u betaalt aan de bank. Wanneer u met een goedonderbouwde cijfermatige analyse komt, die wordt onder-steund door de accountant, bent u in staat om de ratingklasseen de daarbij horende kredietvergoeding positief te beïnvloe-den. Ook hier geldt: een gedegen kennis van uw organisatie ende branche waarin u werkzaam bent, is een absolute vereistevoor de accountant die u inschakelt.DuurzaamheidTot slot zult u van uw accountant ook toegevoegde waardemogen verwachten bij het verbeteren van de prestaties van uwonderneming als het gaat om verantwoord ondernemen enduurzaamheid. De komende jaren zullen ondernemers steedsvaker moeten kunnen aantonen dat zij hier actief mee bezigzijn. Uw accountant kan u c.q. moet u kunnen vertellen opwelke wijze u uw processen zodanig kunt inrichten dat een enander transparant is, waardoor in voorkomende gevallen opeen eenvoudige wijze een audit kan worden uitgevoerd.Bedenk dat het uw taak als administrateur is om de accountantscherp te houden, net zoals u van de accountant mag verwach-ten dat hij u scherp houdt. Op deze wijze bouwt u een duur-zame adviesrelatie uit, die beide partijen ten goede komt. ■ MEER OP NATIONALE ADMINISTRATEURSDAG De auteur van dit artikel, Jan Wietsma van Full Finance, gaat op de Nationale Administrateursdag (30 oktober in Ede) dieper in op het optimaliseren van het rendement dat u uit uw relatie met uw accountant kunt halen. Maak gebruik van de mogelijk- heid hem te ontmoeten. T I J D S C H R I F T A D M I N I ST R AT I E – N U M M E R 7 / 8 – J U L I / AU G U ST U S 2 0 0 8 21 W W W. T I J D S C H R I F TA D M I N I ST R AT I E . N L

×