• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Prezentacja działalności GOPS w Wielkiej Wsi

on

 • 3,313 views

Prezentacja działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi wykonana w ramach projektu "Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym" - ...

Prezentacja działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi wykonana w ramach projektu "Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym" - X.2009
Autor prezentacji: Monika Berdecka

Statistics

Views

Total Views
3,313
Views on SlideShare
2,809
Embed Views
504

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

2 Embeds 504

http://www.wielka-wies.pl 493
http://www.slideshare.net 11

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Prezentacja działalności GOPS w Wielkiej Wsi Prezentacja działalności GOPS w Wielkiej Wsi Presentation Transcript

  • „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym”
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
  • Misja:
   „Społeczność lokalna Gminy Wielka Wieś społeczeństwem obywatelskim, zapewniającym, dzięki swojej aktywności i zdolności do samoorganizacji, warunki do pełnego rozwoju oraz prawidłowego funkcjonowania każdemu mieszkańcowi gminy”
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi (GOPS), z siedzibą w Szycach 65 jest jednostką organizacyjną Gminy Wielka Wieś, funkcjonującą od 1990 roku
   Podstawą funkcjonowania Ośrodka w 2008 r. jest Statut zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/204/2009 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2009 r. oraz Regulamin organizacyjny.
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Wielkiej Wsi
   32-089 Wielka Wieś, Szyce 65
   tel/fax.: (012) 419-11-01
   gops@wielka-wies.pl
  • Przedmiotem działalności Ośrodka, zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy społecznej, jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
  • Podstawowymi celami GOPS w obszarze pomocy społecznej:
   wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej,
   podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa.
  • Ośrodek, oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, realizuje również zadania zawarte w innych aktach prawnych:
   ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ,
   ustawie z dnia 19 października 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
   ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
   ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
  • działalność Ośrodka finansowana jest:
   ze środków budżetu Gminy Wielka Wieś,
   ze środków budżetu państwa (dotacje celowe),
   ze środków na dofinansowanie projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja rozwojowa),
   ze środków pozabudżetowych.
  • W 2008 roku świadczeń z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania udzielono 190 rodzinom, w których żyło 480 osób, co przy liczbie 9 396 mieszkańców gminy (stan na dzień 31.12.2008 r.) stanowi 5,11%objętych pomocą i jest to spadek w stosunku do roku ubiegłego (5,3%).
   Beneficjentami pomocy społecznej były głównie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
  • Typy rodzin objętych pomocą – z uwzględnieniem liczby osób
  • Typy rodzin objętych pomocą – z uwzględnieniem liczby dzieci
  • Zadania wykonywane przez ośrodek:
   przyznawanie i wypłacanie zasiłków (stałych, okresowych, celowych),
   organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
   dożywianie dzieci,
   kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt,
  • Zadania wykonywane przez ośrodek:
   prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
   tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
   sporządzanie sprawozdawczości,
   świadczenie pracy socjalnej
  • Wykonywanie pracy socjalnej jest jednym z podstawowych zadań pracownika socjalnego,
   Praca socjalna jest działalnością ułatwiającą jednostkom, grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia poprzez organizowanie dostępu do całego systemu usług umożliwiających w ostatecznym efekcie samodzielność życiową i godne uczestnictwo w życiu społecznym.
  • W 2008 roku pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzili 535 wywiadów środowiskowych (w tym: 69 wywiadów pełnych, 436 wywiadów aktualizacyjnych oraz 30 wywiadów alimentacyjnych).
   Średnio na jednego pracownika przypadały ok.134 wywiady rocznie, a każdy z pracowników miał pod swoją opieką ok. 47 środowisk (gospodarstw domowych), z którymi spotykał się wielokrotnie w celu rozwiązywania ich problemów.
  • Pozostałe działania podejmowane przez Ośrodek:
   realizacja projektu systemowego „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym”, w tym Programu Aktywności Lokalnej
   koordynowanie działań związanych z realizacją prac społecznie użytecznych,
   organizowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin słabych ekonomicznie oraz współpraca w tym obszarze z GKRPA
  • Pozostałe działania podejmowane przez Ośrodek:
   wprowadzenie we wszystkich szkołach gorącego posiłku,
   pozyskiwanie środków od prywatnych osób i firm, z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych z artykułami żywnościowymi,
   we współpracy z Jurajską Izbą Gospodarczą imprezę mikołajkową i paczki mikołajkowe dla 33 dzieci (o wartości 60 zł).
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Wielkiej Wsi
   32-089 Wielka Wieś, Szyce 65
   tel/fax.: (012) 419-11-01
   gops@wielka-wies.pl
   www.systemowy.gops.zabierzow.org.pl