รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 • 1,226 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,226
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
10
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. นายวัชรินทร์ จงกลสถิต สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์Sunday, 4 March 12
 • 2. ระบบบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Risk Management system in Private Higher Education Institute นายวัชรินทร์ จงกลสถิต สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์Sunday, 4 March 12
 • 3. หลักการและเหตุผล กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐ 14 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 40 แห่ง มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 15 แห่ง สถาบันเอกชน 9 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 40 แห่ง วิทยาลัยเอกชน 22 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบัน 4 แห่ง วิทยาลัย 9 แห่งSunday, 4 March 12
 • 4. ภาพอนาคตที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย ประชากรศาสตร์ พลังงานและสิ่ง เศรษฐกิจพอเพียง แวดล้อม รอยต่อกับการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานการ ระดับอื่น การแก้ปัญหา เรียนรู้ อุดมศึกษาในปัจจุบัน การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนา ธรรมาภิบาลและการ พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ บริหารจัดการ เยาวชน นักศึกษาและ การมีงานทําและตลาด บัณฑิตในอนาคต แรงงานในอนาคต การพัฒนาบุคลากรใน การพัฒนาขีดความสามารถ อุดมศึกษา ในการแข่งขันของประเทศ เครือข่ายอุดมศึกษา การเงินอุดมศึกษา การกระจายอํานาจ การจัดการความขัด การปกครอง แย้งและความรุนแรงSunday, 4 March 12
 • 5. การลงทุนใหม่ ภาวะการเงินและการคลัง เศรษฐกิจและการเมือง ความเสี่ยงในทางธุรกิจ สินค้าและนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี สาเหตุแห่งความเสี่ยงในทาง การบริหารทรัพยากรบุคคล การซื้อและควบรวมกิจการ ธุรกิจ วัฒนธรรมและจรรยาบรรณองค์กร ความคาดหวังของชุมชน โครงสร้างองค์การ คู่แข่งขัน กฎหมายหรือมาตรฐานSunday, 4 March 12
 • 6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงSunday, 4 March 12
 • 7. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยSunday, 4 March 12
 • 8. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ เสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อะไรบ้างSunday, 4 March 12
 • 9. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไรSunday, 4 March 12
 • 10. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไรSunday, 4 March 12
 • 11. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไรSunday, 4 March 12
 • 12. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนSunday, 4 March 12
 • 13. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนSunday, 4 March 12
 • 14. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาสภาพการณ์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงของสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเอกชน เอกชนSunday, 4 March 12
 • 15. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาสภาพการณ์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ การจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงของสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเอกชน เอกชนSunday, 4 March 12
 • 16. คําถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย องค์ประกอบความ สภาพการณ์การจัดการ รูปแบบการจัดการ เสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน ความเสี่ยงของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี อุดมศึกษาเอกชน อุดมศึกษาเอกชนที่ อะไรบ้าง ปัจจุบันเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อศึกษาสภาพการณ์ เพื่อพัฒนารูปแบบการ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ การจัดการความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงของ ความเสี่ยงของสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเอกชน เอกชน เอกชนSunday, 4 March 12
 • 17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับSunday, 4 March 12
 • 18. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถนําแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้ ในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาได้ • เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนSunday, 4 March 12
 • 19. Sunday, 4 March 12