โครงงานน้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูด

41,841 views

Published on

0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
41,841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
270
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานน้ำยาล้างจานกลิ่นมะกรูด

 1. 1. น้ำยำล้ำงจำน กลิ่นมะกรู ด Dishwashing liquid bergamot flavor โดย น.ส.วรรณวิภำ ขันจันทร์ น.ส.ธนิ ษฐำ วิทยศักดิ์
 2. 2. Menu รายละเอียดโครงงาน ที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน หลักการและทฤษฎี วัสดุอปกรณ์ ุ รูปผลิตภัณฑ์ วิธีการดาเนิ นงาน ้ ขันตอนและแผนดาเนิ นงาน ผลที่คาดว่าจะได้รบ ั ภาคผนวก แหล่งอ้างอิง
 3. 3. ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) น้ายาล้างจานกลิ่นมะกรูด ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Dishwashing liquid bergamot flavor ประเภทโครงงาน โครงงานเพื่อการศึกษา ชื่อผูทาโครงงาน นางสาว วรรณวิภา ขันจันทร์ เลขที่ 19 ้้ นางสาว ธนิษฐา วิทยศักดิ์ เลขที่ 36 ชื่อทีปรึกษา ครูเขือนทอง มูลวรรณ์ ่ ่ ระยะเวลาด้าเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Menu ถัดไป
 4. 4. ชื่อผู ทำโครงงำน ้ นางสาว วรรณวิภา ขันจันทร์ เลขที่ 19 Menu นางสาว ธนิษฐา วิทยศักดิ์ เลขที่ 36 ถัดไป
 5. 5. Menu ชื่ออาจารย์ทปรึกษาโครงงาน ี่ ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ถัดไป
 6. 6. โครงงานเรื่อง น้ายาล้างจานจากมะกรูด นีจัดท้าขึนเพื่อต้องการ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นกรดของน้ามะกรูด ทีสามารถช้าระล้างสิ่ง ่ สกปรกได้ดีพอๆ กับน้ายาล้างจานที่มีสารเคมีหรือไม่ ต้นทุนต่้าและไม่มีสาร ตกค้าง เพราะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ อย่างน้ามะกรูด น้าด่าง น้าเกลือ และหัวเชือน้ายา โดยมีขันตอนการศึกษาค้นคว้า Menu ถัดไป
 7. 7. โดยน้าหัวเชือลงไปกวนในถังโดยใช้ไม้กวนไปทางเดิม ห้ามกวนสวน ทาง และใส่น้ามะกรูด น้าด่าง น้าเกลือ ลงไปทีละนิดสลับกัน จนหมด กวนซักพักทิงไว้ และเมื่อน้าไปล้างจานจะเกิดผลอย่างไร ผลปรากฏว่า เมื่อน้าไปล้างจานจะสะอาดพอๆกับน้ายาล้างจานที่มีสารเคมี มีต้นทุนที่ ต่้ากว่า สามารถท้าใช้เองได้ภายในบ้าน ท้าให้ประหยัดค่าใช่จ่ายภายใน บ้านด้วย Menu ถัดไป
 8. 8. 1. เพื่อศึกษาวิธีการท้าน้ายาล้างจาน 2. เพื่อศึกษาว่าน้ายาล้างจานจากน้ามะกรูดจะล้างสิ่งสกปรก และ คราบมัน กลิ่นคาวได้หรือไม่ Menu ถัดไป
 9. 9. 1. โครงการนีมุงส่งเสริมให้นักเรียน คิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหา ่ เป็น และมีความสุขในการโครงงาน 2. ระยะเวลาการด้าเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2556 Menu ถัดไป
 10. 10. • มะกรูด มะกรูดมีการใช้ประโยชน์อย่างมาก เป็นได้ทงเครื่องเทศและยาสมุนไพร ั สามารถน้าไปประกอบอาหารดับกลิ่นคาวและเป็นยารักษาโรค นอกจากการบริโภคเป็น อาหารและเป็นยารักษาโรคแล้ว ยังสามารถน้ามาใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องส้าอาง ประเภทต่าง ๆได้อีกด้วย เช่น แชมพู ครีมนวด ครีมหมักผมเป็นต้น ปัจจุบันความ ต้องการมะกรูดของตลาดทังในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มทีสงขึน เนืองด้วย ู่ ่ สรรพคุณของมะกรูดทีมีความหลากหลาย แต่เกษตรกรมักจะปลูกมะกรูดกันในลักษณะ ่ เป็นพืชผักสวนครัว หรือพืชรองเท่านัน Menu ถัดไป
 11. 11. • การใช้ประโยชน์จากมะกรูด 1. ใช้ส่วนต่าง ๆ ของมะกรูด เป็นยาหรือส่วนผสมของยาต่าง ๆ1. 1 ใบมะกรูด มีรสปร่า กลินหอม แก้ไอ แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ช้าใน ดับกลิ่นคาว ่ 1.2. ผลลูกมะกรูด มีรสเปรียว กัดเสมหะ แก้น้าลายเหนียว กัดเถาดานในท้อง 1.3 ผิวลูกมะกรูด มีรสปร่า กลิ่นหอมร้อน ขับลมในล้าไส้ ขับระดู ขับผายลม 1.4 น้าในลูกมะกรูด มีรสเปรียว แก้ไอเสมหะ ฟอกโลหิต ขับระดู ขับลมในล้าไส้ 1.5 ราก มีรสจืดเย็น แก้ไข้ ถอนพิษส้าแดง แก้ลมจุกเสียด กระทุ้งพิษไข้ แก้พิษฝีภายใน 2. ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหอมและเครื่องส้าอางต่าง ๆ 3. กรดซิตริกที่อยู่ในมะกรูด ช่วยขจัดคราบสบู่ที่หลงเหลืออยู่ ท้าให้ผมหวีเรียบง่าย 4. ใช้ปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร ดับกลิ่นคาวของอาหาร Menu ถัดไป
 12. 12. เตรียมวัตถุดิบ 1.น้าเกลือไปละลายกับน้าสะอาด ½ ลิตร แล้วกรองด้วยผ้าขาวไม่ให้มสง ี ิ่ สกปรก 2.ต้มมะกรูดในน้าประมาณ 5 ลิตร จนเปื่อย แล้วกรองด้วยผ้าขาวเอาแค่น้า ห้ามมีเนือมาผสมแม้แต่นอย ้ 3.ล้างถังและไม้พายที่จะใช้กวนให้สะอาด Menu ถัดไป
 13. 13. 1. หัวเชือนายา (N 70) 1 กิโลกรัม ้ 2. สมุนไพรรสเปรียว 3 กิโลกรัม (สับปะรด มะกรูด มะนาว ฯ) Menu ถัดไป
 14. 14. 3. เกลือ / ผงข้น 1 กิโลกรัม 4. นาสะอาด 10 กิโลกรัม ้ *** ภาชนะทีใ่ ช้กวนนายาควรเป็นภาชนะก้นเรียบ เช่น กาละมัง ถังสี เป็นต้น ไม้พายควรมี ้ ขนาดยาวถึงก้นภาชนะเพื่อจะได้ง่ายต่อการกวน Menu ถัดไป
 15. 15. Menu ถัดไป
 16. 16. 1. ล้างมะนาว มะกรูด และสับปะรดให้สะอาด หันเป็นชินๆ แล้วต้ม ่ กรองเอาแต่นา 3 กิโลกรัมผสมนาสะอาด 10 กิโลกรัม จะได้นา ้ ้ ้ สมุนไพร 13 กิโลกรัม Menu ถัดไป
 17. 17. 2. น้า N 70 จ้านวน 1 กิโลกรัมใส่ถังก้นเรียบ ค่อยๆ รินนาสมุนไพรใส่ถง ้ ั ใช้พายไม้กวนนาสมุนไพรให้ผสมเข้ากันกับ N 70 โดยกวนไปทางเดียวกัน ้ ตลอดในทิศทางใดทิศทางหนึงเพือป้องกันไม่ให้เกิดฟองมากโดยกวนประมาณ ่ ่ 15 นาที จนมีเนือเป็นสีขาวครีม Menu ถัดไป
 18. 18. 3. จากนันค่อยๆ เทน้าสมุนไพรลงไปในถังในระหว่างทีกวน ่ โดยโรยเกลือป่นลงไปด้วยเป็นระยะพร้อมๆ กัน จ้านวน 1 กิโลกรัม คนให้เข้ากันจนเป็นสีขาวนวล 4. ตังทิงไว้ 6 ชัวโมง ก่อนน้าไปใช้งาน (หรือทิงไว้ 1 คืน) ่ Menu ถัดไป
 19. 19. 5. น้าไปใช้ล้างจาน ล้างคราบสกปรกต่างๆ ได้เลย Menu ถัดไป
 20. 20. ที่ ขันตอน สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน  ศึกษาและค้นคว้า 2  ข้อมูล 3 จัดท้าโครงร่างงาน     ปฏิบตการสร้าง ัิ 4    โครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ   การท้า 6  เอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน   8 น้าเสนอโครงงาน ผูรับผิดชอบ ้ วรรณวิภา ธนิษฐา , วรรณวิภา ธนิษฐา ธนิษฐา , วรรณวิภา วรรณวิภา วรรณวิภา   Menu วรรณวิภา ธนิษฐา , วรรณวิภา ถัดไป
 21. 21. • ได้ผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจานที่มีกลิ่น หอมสดชื่น • ได้ความรู้เกี่ยวกับการท้าน้ายาล้าง จาน Menu ถัดไป
 22. 22. เมื่อน้าเอาน้ายาล้างจานจาก มะกรูด ที่เราได้ทดลองผลิตขึนนัน ไปล้างจานชามที่เราใช้บรรจุอาหาร แล้ว ผลปรากฏว่า จานชามที่มีสิ่ง สกปรกติดอยู่สะอาดขึน ไม่มีคราบ มัน และไม่มีกลิ่นคาว ซึ่งให้ผลเป็นที่ น่าพอใจอย่างมาก Menu ถัดไป
 23. 23. Menu ถัดไป
 24. 24. เว็บมีทิป. (2553). สูตรน้ายาล้างจาน และวิธีท้าน้ายาล้างจาน. (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.meetips.com/webboard/thread-68-1-1.html [19 พฤศจิกายน 2556] กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน บ้านสันมะหลอด .(2552). วิธีการท้าน้ายาล้างจาน.(ออนไลน์). สืบค้นจาก :http://sanmalodza.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9 %88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/ [19 พฤศจิกายน 2556] Menu ถัดไป
 25. 25. Menu

×