ประวัติส่วนตัว
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ประวัติส่วนตัว

on

  • 8,026 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,026
Views on SlideShare
8,007
Embed Views
19

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 19

http://wanachon.blogspot.com 19

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ประวัติส่วนตัว ประวัติส่วนตัว Document Transcript

  • ใบงานที 1 แบบสํารวจและประวัตของ นางสาว วนชล บุญมี ิ ชัน ม. 6/3 เลขที 41. ชือ-สกุล นางสาว วนชล บุญมี เลขประจําตัว 39774 เลขที 4 ชือเล่น วนชี กรุ๊ ปเลือด โอ ทีอยู่ 4 ถ.สามล้ าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0827782324 ภูมิลําเนาเดิม 301/3 ม.5 ต.ทุงต้ อม อ.สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่ ่2. ชือบิดา นาย นิพนธ์ บุญมี โทรศัพท์ 0857051420 ชือมารดา นาง ชนันกานต์ บุญมี โทรศัพท์ 08176462313. ชือผู้ปกครอง นาง อนัญญา บุญมี โทรศัพท์ 0817646231 ความเกียวพันธ์กบนักเรี ยน เป็ นมารดา ั อาชีพพนักงานข้ าราชการ รายได้ /เดือน 10000 บาท4. จบชัน ม.3 มาจากโรงเรี ยน ยุพราชวิทยาลัย เนือหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ทีเคยเรี ยนมา ได้ แก่ …. Microsoft Word …. Microsoft Excel …. Microsoft Powerpoint …. อืน ๆ ..5. มีเครื องคอมพิวเตอร์ ใช้ ส่วนตัว …. มี …. ไม่มี ถ้ ามีคอมพิวเตอร์ ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ วยหรื อไม่ …. ใช้ …. ไม่ใช้6. ความใฝ่ ฝั นในอนาคต พยาบาล คติธรรมประจําใจ ความพยายามอยู่ทีไหนความสําเร็ จอยู่ทีนัน สิงทีต้ องการให้ ทางโรงเรี ยนจัดให้ กบนักเรี ยน ระบบการเรี ยนการสอนทีดี ั