Persian 021912 email tounitedstatescongress

585 views
581 views

Published on

Will need 2010 PowerPoint to view – Free Download at http://office.microsoft.com/en-us/try/:

http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a6f6989606576a76f9e

Visit: www.vogeldenisenewsome.net Better viewed through FireFox Web Browser – Free Download at http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Persian 021912 email tounitedstatescongress

 1. 1. ‫ف وری ه 19، 2012‬ ‫امس من وگ ل دن یس ‪ )emosweN"( emosweN‬ا ست و ای ن مو ض وع ق بل از ش ام ب ه ارم غان آورد و مه چ ن نی هج ان مع وم ی / ب ه اف شای ف ساد اایالت‬‫ع ن وان اایالت وحش" ت روری ست "ب ه چ گ ون ه م تحده از م قامات دول ت ام ری اک و ب رای ب ه د ست آوردن درک درس یت از‬‫(هدحتم تالایا) م تحده آم ری اک‬ ‫اب خن ب گان دی گر م لل / م سائ ل هم مدر حب ث در "دنام یم یقاب لودج رد"ا ست ک ه اجازه ب ه‬‫ک شورهای ه ن گام ی ک ه:‬ ‫ع امل ا ص یل / ا ص یل در ف روپ ایش / ع لت حب ران اق ت صادی هج این و حب ران؟اایالت م تحده ب ه ن ظر م ی ر سد .‪A‬‬ ‫.‪B‬‬ ‫م تحد ه ب ده ی‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/us-debt‬از در ی وان ن ب دت رب ه ن ظر م ی ر سد اایالت‬ ‫از ک شورهای دن ق ادر ب ه گ رف نت وامب واب اح امتل ی ع ین - ش ک ستو ب ه ن ظر م ی ر سد مم کن ا ست ‪woes-worse-than-greece‬‬ ‫و ض ع یت مایل ک ه بس یاری از م ل هتا / ک شورها آگ اه خاریج / سازمان م لل ب ه دل یل و ض ع یت مایل اخ ری و مج ع و جور ک ردن آن‬ ‫در ک شور ب ه ک شوراز اندر ست / ‪POH‬و گ م راه ک ن ند هگ زارش های جم از ب ه ارائ ه م تحده !خ ی یل ب د ب ود، زی را اایالت ب ودن د‬ ‫ش یوه هاین یاز ب ه ح ساب ر یسو / ای ش واهدک شورهای خاریج / سازمان م لل اط العات خود را در حال ب رریس و ب دون گ رف نت وام‬ ‫ا ست؟ شده اایالت م تحد ه‬ ‫سازمان م لل، اب دی گرو بس یاری از ب ه ای ران م رهون اایالت م تحد ه .‪C‬‬ ‫ک شورها /‬ ‫ت وج ه ب ه گ زارش‬ ‫اق هب ادار خ زان ه داری (م ی ل یارده ا دالر )روا یجراخ ناگدنراد یلصا"اایالت م تحده حت ت ع ن وان‬ ‫ی ست انریا" ، ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/debt-usa3norwayindiafrance‬‬ ‫م ی اف تد ب ر روی ای ن ل‬ ‫فت). 4 در ‪.ON‬‬ ‫نجا ده ید موق ع یت (ی ع ین ب ه ع ن وان ی ک صادر ک ن نده ن‬ ‫چ گ ون ه، پ س ل ط فا مک ک ‪ emosweN‬از درک ای‬ ‫ک ه از اط الع ات اخ ری ا ست ک ه او ش ن یده / ای دی ده م ی شود گ زارش شده در اخ بار،‬ ‫و / ای ت وق یفاایالت م تحده‬ ‫ه خاط ر ای ران م ی خ واهد ت و س عه سالح های دف اع ی پ ول ای ران / ما یل درخ وا ست تش نج‬ ‫ب رای حم اف ظت خود ب‬ ‫گ زارش ارائ ه و ابره ا و ابره ا دروغدر گ ذ ش ته ا ست ک ه اایالت م تحد هب ی ش رت ب ه ع ن وان خم ربب راب ر مح الت در‬ ‫ا ست ک ه ای ن اجازه چ گ ون هو چ را ب رای آوردن ج نگ ع ل یه ای ران و دی گر ک شورهای خاور م یان ه؟ اندر ست‬ ‫و ک شورهای دی گر / سازم ان م لل هر سازمان م لل م تحد، انت ورا ب ه ات فاق م ی اف تد و‬ ‫اب راایالت م تحده آم ری اک ی ک دهد؟من ی از اایالت م تحده آم ری اک اجن ام ج لوگ رییچ زیی ب رای‬ ‫ش های غ لط / م رض دان ست رشوع ج نگ ب ر ا ساس گ زار ادعا ک رد ک ه م لت ق وی ت ری ن و در مورد دی گر) اما لاثم ناونع هب)‬ ‫ن فت، ط ال، زغ ال ب ه ع ن وان م ثال - در ست ن ی ست چ را ک ه آهن ا م ی خ وا س ت ند ای ن خاریج سازم ان م لل / م ناب ع ک شورها‬ ‫و غ ری ه س نگ، م واد م عدین، ج واه رات ، رسزم نی، پ ول،‬ ‫غ ریق ان وین / مادقا .- ابز ی ن قش مع ده ای / لک ید / ب رت ری ناق ت صاد هج این، ف روپ ا یشک ه در - اایالت م تحده آم ری اکاک نون‬ ‫یارب للم نامزاس / دی گرک شورهای ک هزماین ح ساب های ابن کی ای ران ت وق یفب ه ط ور غ ری ق ان وین‬ ‫ب ه ان دازه و م ی گ وی ند ای ران،ب ه اایالت م تحده م تحده آم ری اک، شویرف نت ب ه‬
 2. 2. ‫و زمان آن ط والین ا ست وح شت ب یش از حدک ه اایالت م تحده ات اکیف اکیف ا ست،‬‫یور رب داتس هک ینعی) م لل م تحد سازمان .لودج زا"اایالت م تحده حذف ا ست و‬ ‫-ی ع ین رسق ت، اخ تالس، رسق ت، و غ ریه - اع امل ج نا یی در ت واف ق نام هخاک اایالت م تحده) را‬‫پ ول از ک شورهای دی گر / سازمان م لل ق ان وین / غ ری ق ان و ین م تحد هاایالت ت و سط‬ ‫ش ک ست. دل یل اایالت م تحده در حالک ه ای ران ب ه‬‫اک اایال ت ی ک ک شور مان ند از وق یت‬ ‫ع ظ می جن وم ی / س قوط / س قوطدر ی ک راه ب زرگ و ک ه ا ستم تحده آم ری‬‫نت "عیرس" آن شد ک ه خ وا س تارا ست م ی گ وی ند مک ک ک رد ه هج این " داصتقا"‬ ‫ب ه اایالت م تحده پ یو س‬‫نی = ‪ (SWIFT‬و ق ط ع ام اکانت مایل ای ران؟ ت روری ست اق دامات خوددر‬ ‫جام عه مایل ب رای هب ره ب‬‫و از ب ر خود را آورد هک ه اایالت م تحده م ش الکت ما یلو ا ست ک ه ش ک ستاایالت م تحده آم ری اک ابن کی در رسارس هج ان‬‫چ را سازمان م لل / ؟لودج رد مه زونه"اایالت م تحده آم ری اک چ را ک شورهای دی گر / ک شورهای‬ ‫اایالت ع ل یهاق دام "" حذف جدول ازاایالت م تحده آم ری اک ن هک شورهای خاریج و‬‫م تحده؟ "‬‫ب ه ن ظر م ی ر سد: اایالت م تحده آم ری اکدرخ وا ست ره رب سوری ه ب شار ا سد ب ه ک ناره گ ریی، ه ن گام ی ک ه‬ ‫.‪i‬‬ ‫حت ت هب ان ه / دالی ل و رف ت ب ه ع راق، ای ران و دی گر ک شورها "یعمج راتشک یاه حالس"در مورد دروغ‬ ‫خم رب؛اندر ست /‬ ‫.‪ii‬‬ ‫اایالت م تحده جت ارت هج ا یندر تسیرورت (هلمح 119") "یلخاد"در مورد 11 س پ تام رب 2001، مح الت دروغ‬ ‫ب رای ت روری ست های داخ یل آن مع ل م ی ک ند، ب رای دی گر ف ر میو س پس م راک ز و داون ی نگ ه واپ امی و سای ر ج را می‬ ‫رشوع ج نگ (های) در خاور م یان ه؛‬ ‫.‪iii‬‬ ‫ع الوه ب ر ای ن، ا ست گ زارش او را ب ه مرگ سال ها پ یش از ع وارض.ک ه در مورد ق تل / ق تل ا سام ه ب ن الد ن دروغ‬ ‫ش واهد ساب قه ب رای ح امی ت از ک ه اایالت م تحده آم ری اک م قامات دول ت ف ا سد و رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ف قط‬ ‫ژوئ یه تفایرد زا دعب نارگید و دوخ دوخ نادنورهش هب هدحتم تالایا هلمح ‪-UP‬رشوع ب ه ب ه خت م ت وط ئه ب ه ج دل‬ ‫تلود باذع / طوقس :امابوا کاراب هدحتم تالایا روهمج سیئر"وج ود دارد امی یل حت ت ع ن وان 0102 ،31 رد ‪Newsome‬‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/071310-email‬ف ساد / ت وط ئه / ج دل / اع امل جم رمان ه مع وم ی" -اوابم ا‬ ‫‪toobamaholder‬‬ ‫چ هار (4) روزدر حدود و ب عد از ح ساب ابن کی ‪( emosweN‬ها) ن ز ینابراک اوابم ا، رئ یس مج هور اایالت م تحده آم ری اک‬ ‫-‪ SUPPORT" http://www.slideshare.net/VogelDenise/071710-kydorjp‬کدوک"ب رای (0102 ،یالوج 71)ب عد‬ ‫او را از اف شای ف ساد اایالت م تحده / ج ناایت ق بل از مع وم ی / هج ان! ت الش ب رای خاموش ک ردندر ‪morganchasedocs‬‬ ‫ع الوه ب ر ازدواج ن کرده ا ست. ه رگ ز و ،(نا) دنزرف طقس / ‪ birthed‬ه رگ زف رزن د (ان)، ب ه ‪NO‬ه ن گام ی ک ه ‪emosweN‬‬
 3. 3. ‫رئ یس ای ن، ‪ emosweN‬ت الش ب رای ب ه د ست آوردن م سائ ل از مج هل حل و دف ع در اوای ل اوت 2009 ارائ ه شد و ت و سط‬ ‫مج هور اوابم ا و درایف ت خود را‬ ‫ژوئ یه ‪ emosweN‬در 13، 2010 پ ست ال ک رتون یک، ب ر ا ساس خس رناین رئ یس مج هور اایالت پ س ازحدود دو ه ف ته‬ ‫:9002 اوا سط ماه اوتم تحده آم ری اک، ابراک اوابم ا، آهن ا ب ه ط ور م عجزه آ سایی / ظ اه را ق رار دارد ا سام ه ب ن الدن در‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-050111- speechosama-binladen‬‬ ‫آوری ل 22، 2011 ‪ submittal‬پ سی ک ه ف ته ن در حدود س پس ظ اه را ب ه ق تل ر سان دن د / کش ته ا سام ه ب ن ال د‬ ‫ابراک اوابم ا، رئ یس ع ل ی ه هیلوا هاگداد رد یوعد حرط ندروآ رد هدحتم تالایا یلاع هاگداد هب ار تعافش ‪Newsome‬‬ ‫مج هور، دول ت او، و غ ریه ب ه چال ش کش یدن ق ان وین ب ودن خود را ب ه رئ یس مج هور م تحده اایالت م تحده و اف شای‬ ‫ج نایی از او در گ ری شدن در: دی گر رف تار‬ ‫‪http://youtu.be/rRwXJ8RQRKg~~V‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/042211-s-ct-filing-exhibits-proof-of-mailing~~V‬‬ ‫وب سای ت در حال حارض اایالت م تحده، رئ یس مج هور ابراک اوابم ا، ‪ noslenoD‬ب ی کر و دی گ ران مح الت ب ر روی‬ ‫از اایالت م راق ب مشچ ریز ‪. ALL‬تاعالطا نیا یراذگ کارتشا هب زا ار وا هب (اه) تنرتنیا تامدخ ریاس و ‪Newsome‬‬ ‫ک ن گره !م تحده آم ری اک‬ ‫.‪iv‬‬ ‫ب ه ع ن وان م ثال اب - ب ه م ردم آم ری اک چ گ ون ه پ ول های مال یایت خود را مورد ا س ت فاده ق رار گ رف ت دروغ‬ ‫ب ه پ رداخت ت روری ست ها و رسپ وش گ ذا ش نت ب ر 911 ‪:SE ICARIPSNOC‬ا س ت فاده از پ ول مال یات ده ندگ ان‬ ‫2‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/taliban-us-paysterrorist‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/taliban-paid-360-million-us-tax-dollars‬‬ ‫گ ام ب ردا ش نت ک ه ا ستدر حال حارض اایالت م تحده آم ری اک در حال ش ک ست و ح ق ی قت ای ن ا ست ب ریون م ی آی د، آن‬ ‫ب رای ک ش نت / ق تل ک ه در م عرض 911 ت وط ئه ها و ت روری ست های دی گر / ش یوه های ج ناایت ج ن گی اایالت‬ ‫م تحده ؛‬ ‫.‪v‬‬ ‫چون ک شورهای خاریج / اما ک ساین ک ه در دی گر ک شورهارا دارد خودن ه ت هنا مردم ن سل ک ش یم نا سک در در گ ری شدن‬ ‫از مج هلن سل ک شی در / مم کن ا ست رشک ت ک ن ند هو / ای م ی ت رس ند ب رای م توق ف ک ردن آهن امن ای نده سازم ان م لل‬ ‫خود ش یوه های:‬ ‫53966511-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-care-plan-power-point‬‬ ‫اایالت م تحده "گ وت ی نگ" / س رتون ی ک م لت‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/gamble-clarence-proctor-gamble-sterilization-wiki-info‬‬ ‫‪http://youtu.be/gDuGrN1pivE~~V‬‬
 4. 4. ‫‪http://youtu.be/8xkuDPD3A1Y‬‬ ‫گ وامت ا ال - "یناهج" یشک لسن شالت ‪UNITED STATES‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-tests‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/guatemala-experiments‬‬ ‫4‪http://youtu.be/SI-68j-LLk‬‬ ‫‪http://youtu.be/VbqlRQllF4c‬‬ ‫واک سن ج ع یل: -اایالت م تحده آم ری اک آزم ای ش پ اکس تان غ ری ان ساین‬‫2‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake-vaccine‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake-vaccine‬‬ ‫آگ اه ی از ن قض در ‪ SEEVEL WEN‬های اورل ئان:‬ ‫‪http://youtu.be/XlIogreab3I‬‬ ‫.‪vi‬‬ ‫از اایالت اث باتخ وا س تار ب ه ن ظر م ی ر سد، ه رگ ز روزی،ی و بس یار ب ی ش رت ب ه دل یل ک شورهای خاریج / ک شورها‬ ‫م تحده و / ای مم زیی / ب رریس گ زارش های اایالت م تحده آزاد ب ه سازم ان م لل م تحد و مه چ ن نی سای ر ک شورهای خاریج‬ ‫.ناریدم /‬ ‫داری (م ی ل یارده ا دالر ) هنازخ راداهب قاروا یجراخ ناگدنراد" 1 .‪ NO‬آی نده ره رب م عاون رئ یس مج هور ‪ gnipniJ‬یخ چ نی (ی ع ین .‪D‬‬ ‫ف هر ست) ب ه ن ظر م ی ر سد س فر ب ه اایالت م تحده آم ری اک در ه ف ته گ ذ ش ته (ه ف ته ی ع ین 13 ف وری ه، 2012) ب ه امت ام سود‬ ‫ب ده ی های خود را در م ی ت وان دا ست اگ ر اایالت م تحده در خ طردان س نت ای ن که چ ه چ زیی ی ع ین -رسم ای ه گ ذاری‬ ‫از ک جا ه س ت ندپ س پ رداخت.م یان ای ن حب ران اق ت صادی‬ ‫حب ری ن، ان دون زی، ون زوئ ال، اک وادور، ب ری تان یا (ب ه ع ن وان م ثال اکانل ج زای ر و ج زی ره ان سان)، ژاپ ن،‬ ‫ل ی یب، گ اب ن، اجل زای ر، امارات م تحده عریب ، ع ربس تان س عودی، ق طر، ع امن، ک وی ت، ع راق، ای ران،‬ ‫اکرائ یب ابن کداری م راک ز (ی ع ین ک ه ع بارت ند از: ابه اما، ب رمودا، ج زای ر اتی وان، ب رزی ل، ن یج ری ه،‬ ‫آمل ان، ل وک زام بورگ، اکاندا ، س وئ یس، رو س یه، ه نگ ک نگ، ک مین، ج زای ر آن ت یل ه ل ند و پ اانم ا)،‬ ‫دی گ ران ک ه اایالت م تحده آم ری اک مدی ون پ ول ب ه. ج نو یبای رل ند ت رک یه، ه ند، س ن گاپ ور، اتی ل ند،‬ ‫از ب ه ابره ا ین مه ه ره ربان آهن ا‬ ‫ب ر واهم ا خود، ط ور پ یش ف رض اایالت م تحده، ب هک ه در و از اایالت م تحده‬ ‫آهن ا ن یاز ب ه اح ساس ب د ن ی ست، اایالت م تحده ب ه در اایالت م تحده دا ش ته اب ش ند. ما یل س هام و م ناف عآهن ا مم کن ا ست‬ ‫ب ناب رای ن، آن را ب ه حق، از از رسخ پوس تان ب وم ی؛ (رترب یاه حالس زا هدافتسا قیرط زا ینعی) رسق ت ب رده ای ن رسزم نی‬ ‫اایالت م تحده گ رف ته شده ا ست اگ ر آن را م ی ت وان د ب ده ی خود را پ رداخت من ی ک ند!‬
 5. 5. ‫.‪E‬‬ ‫:هک تسکش ‪SO‬اایالت م تحده در حال ب ه‬ ‫.‪i‬‬ ‫نایاتمه تسیرورت هنحص تشپ" ب ه آن "شورف یارب" یروهمج تسایر تاباختنا 2102 ق رار دادن آن‬ ‫در حایل ک ه مردم آم ری اک اب اندان، از خود رایض، ش س ت شوی م غزی، "‪- SUPER PAC‬م ناف ع گ روه ب زرگ و پ ول /‬ ‫ت رس ندم ی در اایالت م تحد ه لک ی ساها / ادای نح یت خود. ج ان ورواردول ت ت رس "ازن شس ته رد یگدنز"و غ ریه و‬ ‫روش ای نب ه رشم و ن نگ مردم ک ه اجازه دا ش ته ان د را ب ه اایالت م تحده آم ری اک ت رسو وح ش یاز ای ن دول ت‬ ‫اایالت دی وان ع ا یلق رار داده شده در ت و سط ق ضات ک ه ب ی کر ‪ noslenoD‬درغ ری ق ان وین / غ ری ق ان وین، آن را ف قط‬ ‫و ق ان ون ا سایس اایالت م تحد ه ب رای دور زدن شالت رد ار دوخ هناراکتیانج راتفر رپس / شد اج را ب ه ما سکم تحده‬ ‫راز و چ شم در پ شت ف روپ ایش اق ت صاد هج ا ینب ود ک ه رپوس ‪CS‬مان ند ‪ AP‬م ناف ع ب زرگ پ ولمه چ ن نی ح فظ‬ ‫رئ یس مج هور (ابراک ‪SUPER PAC‬ب رای ح فظ آهن ا در در حال حارض آهن ا در حال ت الش های مع وم ی / هج ان‬ ‫در ط رح دعوی در اع امل ج نایی / ف ا سد از ط ری ق او را در اکخ س ف ید راآگ اه ی از ای ن ک ه آهن ا اوابم ا) در اکخ س ف ید‬ ‫دادگ اه ک ه ت و سط ‪ emosweN‬آورده م ی شود در م عرض!‬ ‫.‪ii‬‬ ‫ک ه ب عد از ح ساب ابن ک ‪ emosweN‬ا ست. "ح امی ت ک ودک" ب دون اخ ت یارات ق ان وین (ی ع ین ب دون ح مک دادگ اه) آمده و‬ ‫ای ن ج ان ور / ازدواج ن کرده ا ست. ه رگ ز و چیه (نا) طقس دنزرف / ه رگ زک وداکن، ‪ NO dehtrib‬تسا ‪Newsome‬‬ ‫خارج از ک ن رتل!حت ده اایالت م قامات دول ت م‬ ‫چ ه مدت‬ ‫از مج هل اق دامات ج نایی رف نت ب ه م ی شود جم از ب ه‬ ‫م شاور ح قویق م تحده اایالت رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ا ست / ادام ه ف ا سد م تحده م قامات اایالت دول ت؟‬ ‫دودح زا شیب ‪ Newsome‬ب ده اکرم شاور "(ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ )ztiwokreB‬م ش رتاین‬ ‫من ی ت وان ندا ست ک ه آهن ا در ح قوق ع قبحدود ب یش ازو در حال حارض مدی ون دالر 100 م ی ل یون دال ر‬ ‫پ س از ابره ا و ابره ا،آهن ا را ع نوان اب ای ران، از پ رداخت ای ن ب ده ی، ب هپ س .رالد 000.057پ رداخت‬ ‫ب ه او را از ب ه ا ش رتاک و خدمات ای ن رت ت مح هل ح ساب ابن ک ی خود را () او م ی آی ند، ش غل / ا س تخدام‬ ‫ن‬ ‫اترخی ‪ emosweN‬را اب ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ ztiwokreB‬م ی ا ست. گ ذاری ای ن اط الع ات‬ ‫ار نآ هنوگچ و (ییاهنت هب دودحم هن تسیل نیا هب هچ رگا لاثم ناونع هب) زی ر من ودار زم ا ینت وان د ت وان در‬ ‫پ ول از ‪ emosweN‬رسق ت / ح یف و م یل ک ردنم قامات دول یت ب ه ب ر ات صاالت ت ک یه ب ه ف ساد ات ب ه‬ ‫ش غل خود / ا ش ت غال او را از دف اع از دع اوی و اف شای ب عد از دی ده م ی شود آمد ه ابره ا و ابره اب ه خویب ب ه ع ن وان‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/021812-chronological-chartfinal‬اایالت م تحده از ج ناایت آم ری اک / ف ساد:‬ ‫09946611‬ ‫هلمح رد ار ‪ Newsome‬تیاس بو هدحتم تالایا / وح ش یا ست ک ه ای ن دول ت ب ناب رای ن ش ک ست‬ ‫او را از ب ه ا ش رتاک گ ذاری ج نای ت / و مه چ ن نی ح ساب اب ‪www.vogeldenisenewsome.com MOC.DEBIRCS‬‬ ‫و پ س از آن اب اف تخار رد پ ای خود را از ی / هج ان ب ه اایالت م تحده آم ری اک مه راه اب ح فظف ساد مع وم‬ ‫اایالت م تحده، ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور را ت رک ‪ emosweN‬م ی دان می ک ه او در پ شت چ ن نی مح الیت‬ ‫‪ http://www.scribd.com/BarackObama‬ب ود:‬
 6. 6. ‫ای ن اط الع ات را ی ک ام تحان ک ن ید و درخت ای ب وت ه ک واته و ر شد ن کرد هف قط در صوریت ک ه آهن ا را‬‫ب ناب رای ن ‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-scribd-com‬ک پیی دی سک ذخ ریه شده ا ست:‬ ‫مع وم ی / هج ان م ی ت وان ید ب ب ی ن ید ک ه چ را ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و م ردم او ا س ناد ‪ emosweN‬را در‬‫ا ش رتاک گ ذا ش نت اط العات ب هگ ری ب رای اب ای ن حال، راه های دی م ی. ‪Scribd.com‬‬ ‫رئ یس مج هوری آم ری اک، وجود دارد "اه هرهچ" اجازه ده ید هج ان مع وم ی / ‪EURT‬و‬‫ابراک اوابم ا!‬‫ق دلری اایالت م تحده آم ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و ای ن رت ت در وس ی هل ب ه ق راب ین ‪Newsome‬‬ ‫ن‬‫ت بدی ل شده ا ست: ه س ت ند ک ه ب ه خودی خود ج نا یی اع امل سای رب‬ ‫و س ی هل:ای ن رت ت آم ری اک، س نات ور ‪ dorrehS‬ب راون:اایالت م تحده اط الع یه م ط بوع ا یت‬ ‫ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/brown-sherrod-internet-stalking~~V‬‬ ‫سای رب: ق دلری از: س نات ور مای ک ‪ oparC‬اایالت م تحده آم ری اک اط الع یه م ط بوع ا یت‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/crapo-mike-cyber-bullying~~V‬‬‫دول ت / اایالت م تحده ق فل شده ات از ی ک رسابز (خ صویص ب رادیل م ن ی نگ) ح ی وان ص فتای ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-wikipedia-information‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-power-point‬‬‫حت ر میابراک اوابم ا، رئ یس مج هور اایالت م تحده آم ری اک واک ب رای اف شای ج ناایت ج ن گی اایالت م تحده آمری‬‫مح الت غ ری ق ان وین / غ ری ق ان وین ا ست.‬‫ای ن ج ان ور - و ب ه دن بال آچن ه ات فاق اف تاده ا ستآزاد را خودا س ناد در ای نجا وگ ل دن یس ‪emosweN‬‬‫هت دی د او را اب ازپ س ات روریس یت / اایالت م تحده آم ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و ت وط ئه گ ران خود ر‬‫ط رح دعوی در دادگ اه امح ق (ها) و ک ساین ک ه او را اب ارائ ه خدمات ای ن رت ت ب رای ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت‬ ‫ن‬‫ط رح دعوی در دی دن و ض ع یت یارب زونه ‪ Newsome‬اب ای ن حال، ا ست.ای ن اط الع ات‬ ‫-دادگ اه او وا صل اب دی وان ع ایل اایالت م تحده در حدود 12 مارس، 2011‬‫ع ل یه رئ یس مج هور ابراک اوابم ا و دی گ ران: ست ب رای ف وق ال عاده ح مکدادخ وا‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition-forextraordinarywrit-exhibits-final‬‬ ‫مدارک پس یت و رس ید:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceipts‬‬
 7. 7. ‫.‪iii‬‬ ‫ش ک ست: ار ‪SO‬‬ ‫ب رای پ یو س نت ب ه اایالت م تحده ب ه دن بال پ ول های ای ران و درخ وا ست " س وی فت"‬ ‫م ی آی د ب عد از ش ام و / چ ه مدت ق بل از ای ن که ج ان ور امروز، ‪ emosweN‬از ای ران و آن آم ری اک در ج ناایت آن ا ست.‬ ‫ای ک شور / م لت خود را ب ه رسق ت پ ول خود را از ن یاز ب ه پ رداخت وام های / ب ده ی های خود را ن گه‬ ‫داری د؟‬ ‫او رف ت ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور اایالت م تحده آم ری اک شده ا ست اب اخ راج ب رای خت ل یه اکخ س ف ید خدمت ک رده ا ست ک ه .‪F‬‬ ‫اب د س ت اکریاکرت س زب و پ ار هب ه ع ن وان م ثال - در حال خدمت "دهاوش"دن از ب نی ب ر ب رایات آجن ا ک ه ت الش‬ ‫-‪ http:/ / www.slideshare.net/VogelDenise/011012-usps-mailing-receipts-green‬امی یل، ان سداد، امی یل، و غ ری ه‬ ‫در خدمت اایالت م تحده آم ری اک ابراک ل غزش رمس ی " صوریت "در ای نجا ا ست ک ه ی ک ک پیی از . ‪cardreturned~~V‬‬ ‫مج عه، ف وری ه 10، 2012: اوابم ا، رئ یس مج هور خ وا س تار اخ راج / گ ام خود را‬ ‫ب ه ن ظر م ی ر سد ک ه ‪ obamasigned‬اکراب رومهج س ی ری ، -‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-pink-slip‬‬ ‫ک ن گره اایالت م تحده گ روگ انحال ب رگ زاری پ رزی دن ت ابراک اوابم ا از ن ظر ق ان وین ا ست / ق ان وین در اکخ س ف ید و در‬ ‫هتشاذگ کارتشا هب و ولج دنا هدمآ نارگید و ‪ -. Newsome‬سالم آم ری اک ب ه دل یل دان ش خود را از ح ق ی قت پ شت 911‬ ‫مالت داخ یل و ن گاه ی ب ه آچن ه م ی دان ند ب ه آهن ا ات فاق اف تاده ا ست؟آچن ه آهن ا در پ شت اایالت م تحده 911 ح‬ ‫رچی ارد ن ی ک سون، رئ یس وات رگ یت ر سوا یی از ب دت ر ب هل، ای ن ر سوایی ا ست‬ ‫-ادعا ک رد ک ه ق درمت ند سازمان م لل اب را ست و ی ک آورد همج هور ساب ق ب ه ارم غان‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک!‬‫دی گ ران ب ه ل ط فا خ وان دن و ب ه ا ش رتاک گ ذاری اب‬ ‫روز شده ن زی پ س ل ط فا ص بور اب ش ید و م ی دامن ک ه ابراک‬ ‫اوابم ا، رئ یس مج هور و مردان در ک وچ ه و ابزار گ ردان دن و جم ازات ک ردن خود وگ ل دن یس ‪ emosweN‬از ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت ای ن اط الع ات اب‬‫مع وم ی / هج ان را ح فظ ک ند.‬‫ف وری ه 15، 2012‬‫ب ه:‬ ‫:‪ - C / O‬س نای آم ری اک‬ ‫5356 7554 0000 0661 1130ط ری ق امی یل و اایالت م تحده اول وی ت ‪ :LIAM‬ک ول گ یاهان دارویی از‬
 8. 8. ‫تراه 033- ساخ امتن جم لس س نا، ‪HS‬‬ ‫وا ش ن گ نت، ‪015،02 CD‬‬ ‫از ط ری ق امی یل کاچ ‪Grassley‬‬ ‫از‬ ‫رس ابرابرا‬ ‫2456 7554 0000 0661 1130ط ری ق امی یل و اایالت م تحده اول وی ت ‪ :LIAM‬ابک‬ ‫یرادا نامتخاس انس تراه 211-‪SH‬‬ ‫وا ش ن گ نت، ‪015،02 CD‬‬ ‫از ط ری ق امی یل یناج ‪Isakson‬‬ ‫ت وزی ع)ب ه مه اکران خود ی ک ک پیی افطل)‬‫ب ه:‬ ‫:‪- C / O‬جم لس من ای ندگ ان اایالت م تحده آم ری اک‬ ‫9556 7554 0000 0661 1130از ط ری ق امی یل و اایالت م تحده اول وی ت ‪ :LIAM‬الم ار امس یت‬ ‫خاک ی رادا انم تخاس ‪، 2409 Rayburn‬‬ ‫وا ش ن گ نت، ‪515،02 CD‬‬ ‫از ط ری ق امی یل اندل ر پ س از ان قالب‬ ‫0036 2022 0000 0402 803،0از ط ری ق امی یل و اایالت م تحده اول وی ت ‪ :LIAM‬جوزاای ب ون ر‬ ‫خاک ی رادا انم تخاس ‪، 2236 Rayburn‬‬ ‫وا ش ن گ نت، ‪515،02 CD‬‬
 9. 9. ‫از ط ری ق امی یل ی ندا ‪ .T‬ساچن زل‬ ‫ت وزی ع)ب ه مه اکران خود ی ک ک پیی افطل)‬‫ت الیف جواین ه / ج نا ییم نا سک -ت وط ئه گ ران را -اایالت م تحده، پ رزی دن ت ابراک ح س نی اوابم ا ‪ / II‬دول ت او و ت وط ئه گ ران را / ‪ OC‬مو ض وع:‬ ‫ب ه مع وم مردم و درخ وا ست ک ه پ رزی دن ت ابراک اوابم ا ک ناره گ ریی مج عه، ن قض ج نایی / مد ین گ زارشب رای ع ل یه وگ ل دن یس ‪EMOSWEN‬‬ ‫ت الش مه ی ل تون اکن یت (اایل ت اوهای و) دادگ اه درخ وا ست - "هاگداد ندرک رپ زا عالطا و تیعقوم تساوخرد ،تیاکش" - -ف وری ه 10، 2012‬ ‫ق درت / صالح یت ای ن دادگ اه ها از ک ن گره اایالت م تحد ه ب ر د ست درازی ب هم ش رتک‬ ‫را اط العات زی رب ه ک ن گره اایالت م تحده ارائ ه شده، وگ ل دن یس ‪ emosweN‬حال حا رضدر پ ی ش ربد ش اکی ت و درخ وا ست ب رای ب رریس در‬‫ن زی ف رامه م ی ک ند و خ وا س تار د ست زدن ب ه ک ن گره اایالت م تحده آم ری اک از ای ن ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مع ران گ زارش:‬ ‫در اایالت م تحده آم ری اک‬ ‫ک ه ک ن گره آم ری اک‬ ‫س نای آم ری اک / جم لس من ای ندگ ان اایالت م تحد ه‬‫وگ ل دن یس ‪EMOSWEN‬‬ ‫)‬ ‫ش امره مورد‬‫ج ع به دف رت پ ست 14،731‬ ‫)‬ ‫___________‬‫س نی س ی نایت، اوهای و 45،250‬ ‫دادخ وا ست‬ ‫)‬ ‫)‬‫در م قاب ل‬ ‫)‬ ‫ش اکی ت (‪)S‬؛‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫و ض ع یت درخ وا ست و‬‫دول ت او، دف رت اج رایی ری یس مج هور / ابراک ح س نی اوابم ا دوم، اکرک نان -اایالت م تحده ام ری اک‬‫در -وک یل مداف ع او / م شاوران، 2012 اع ضای خود را ب ه اکرک نان ان تخاابت رای ست مج هوری‬ ‫)‬ ‫اط الع پ ر ک ردن‬ ‫1‬‫خود را () خش یصو رمس یظ رف یت های‬
 10. 10. ‫0061 ایناولیسنپ نابایخ ‪NW‬‬ ‫)‬‫وا ش ن گ نت، ‪005،02 CD‬‬ ‫)‬ ‫)‬‫نان دول ت او، وک یل مداف ع او / م شاوران‬ ‫) - ک ن تایک اایالت م تحده آم ری اک، س نات ور ر د پ ل، اکرک‬ ‫ن‬‫خود را () خش یصو رمس یدر ظ رف یت های‬ ‫)‬‫انس رتفد نامتخاس لسار 802‬ ‫)‬‫وا ش ن گ نت، ‪015،02 CD‬‬ ‫)‬ ‫)‬‫جان ‪ .G‬راب رت ز، آن ت ون نی ‪ ،ailacS‬آن توین دی وان ع ایل اایالت م تحده آم ری اک، ق ضات دی وان ع ایل: :‬ ‫ک ندی، الکرن س ت وماس، ‪ rehtuR‬ابدر ‪ ،grubsniG‬ا س ت فان ‪ ،reyerB‬ساموئ ل ‪ ،otilA‬س ون یا‬ ‫)‬‫ناگاک انلا ،‪Sotomayer‬‬ ‫)‬ ‫)‬‫ب ه رای ست ق ایض راب رت یس -مه ی ل تون اکن یت (اایل ت اوهای و) دادگ اه درخ وا ست م ش رتک‬‫)( های خش یصخود و ظ رف یت م قامدر ‪Winkler‬‬ ‫)‬‫خ یاابن 1000 ص فحه ا ص یل‬ ‫)‬‫س نی س ی نایت، اوهای و 45،202‬ ‫)‬ ‫)‬‫) در ل وئ یس ب ی کر ‪ NAMRAEB NOSLENOD‬اکدلول و ‪CP ،ZTIWOKREB‬؛ ه وارد ب ی کر ج ون یور،‬‫و ق اب ل اج را / ‪ Stauffer‬یرج ،زمادآ ج نب ،روولگ کرام تربار ،خک زمایلیو ایلمآ ،‪R. Donelson III‬‬ ‫) ( خش یصو رمس یخود را در ظ رف یت های اکرم ندان / من ای ندگ ان‬ ‫)‬‫س وئ یت 800 - نابایخ یناگرزاب 112‬ ‫)‬‫ن ش وی ل، ‪102،73 NT‬‬ ‫)‬ ‫)‬‫ابن ک یج پیی مورگ ان چ یس‬ ‫)‬‫در ظ رف یت های و ق اب ل اج را / اکرم ندان / من ای ندگ ان خود را ‪. Braunstein‬ج میز ‪ ،nomiD‬داگ الس ‪L‬‬‫خود را () خش یصو رمس ی‬ ‫)‬‫نابایخ کراپ 072‬ ‫)‬
 11. 11. ‫4102-ن ی وی ورک، ن ی وی ورک 1001‬ ‫)‬ ‫)‬‫خود را در ظ رف یت و ق اب ل اج را / اکرم ندان / من ای ندگ ان ابن ک اایالت م تحده، رچی ارد ‪ .K‬دی وی س‬ ‫)‬‫)( خش یصو رمس یهای‬ ‫)‬‫نابایخ هاگداد .‪120 W‬‬ ‫)‬‫1092-ن ورمن، اکل ی ف ر یا 95695‬ ‫ن‬ ‫)‬ ‫)‬‫و ق اب ل اج را / اکرم ندان / آزادی م ت قاب ل رشک ت ب میه ادم ون د ‪ .F‬لک ی، دن یس یج ‪llewgnaL‬‬ ‫خود را () خش یصو رمس یدر ظ رف یت های من ای ندگ ان خود را‬ ‫)‬‫خ یاابن 175 ب رلک ی‬ ‫)‬‫6605-ب و س تون، ما ساچو ست 02116‬ ‫)‬ ‫)‬‫مد؛م ش رتک خب ش ک ن تایک درآ‬ ‫)‬‫)( خش یصو رمس یخود را در ظ رف یت های و ق اب ل اج را / اکرم ندان / من ای ندگ ان ت وماس یب م ی لر‬ ‫)‬‫نابایخ 105‬ ‫)‬‫ف ران ک فورت، ک ن تایک 40،620‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫) ق ط ع نام ه گ روه ‪ NOSTERRAG‬رشک ت، رشک ت: م یت ‪ ،nosterraG‬جف ‪ ،notrevloW‬ری ک ‪،srevaeB‬‬‫های خش یصخود و ظ رف یت رمس یو ق اب ل اج را / اکرم ندان / من ای ندگ ان ما سه سال ی وان، ‪ itaK‬پ نی‬‫)(‬ ‫)‬‫هداج رپوک 5777‬ ‫)‬‫س نی س ی نایت، اوهای و 45،242‬ ‫)‬ ‫)‬‫ک ی ت ی نگ ‪ gnihteuM‬و ‪LLP pmakelK‬؛‬ ‫)‬
 12. 12. ‫و ق اب ل اج را / اکرم ندان / ج میز آر. مات یوز، رو رچی ل ‪ ،.A‬چارل ز ‪ .M‬م ی لر، و ت وماس ‪nosniknaH .F‬‬ ‫)‬ ‫خود را () خش یصو رمس یت های در ظر یفمن ای ندگ ان خود را‬ ‫)‬‫0041 تیئوس ،4 .‪ E‬نابایخ 1‬ ‫)‬‫س نی س ی نایت، اوهای و 45،202‬ ‫)‬ ‫)‬‫.‪OneWebHosting.com‬‬ ‫)‬‫ت وین ‪ocnalaB‬‬ ‫)‬‫)( خش یصو رمس یخود را در ظ رف یت های اکرم ندان خود را / من ای ندگ ان‬ ‫)‬‫خ یاابن، س وئ یت 203 خ یااب ن 12 0331‬ ‫)‬‫ساک رام ن تو، اکل ی ف ر یا 95،814‬ ‫ن‬ ‫)‬ ‫)‬‫.‪Scribd.com‬‬ ‫)‬‫آدل ر س فر‬ ‫)‬‫)( خش یصو رمس یخود را در ظ رف یت های اکرم ندان خود را / من ای ندگ ان‬ ‫)‬‫002 تیئوس ،نابایخ تنایارب 935‬ ‫)‬‫سان ف ران س ی س کو، اکل ی ف ر یا 94،107‬ ‫ن‬ ‫)‬ ‫)‬‫جان آای و ‪ ENAJ‬آای م ی‬ ‫)‬‫ا صالح (اه) های خش یصخود و ظ رف یت م قامدر ب رای ت ع ی نی خ واهد شد و ب ر ای ن ا ساس‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫)‬‫پ اخس ده ندگ ان‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫)‬
 13. 13. )))))))))))))))))))))))
 14. 14. ))))))))))))))))))))))))
 15. 15. ‫و تیعقوم تساوخرد ،تیاکش"م ی آی د دادخ وا ست وگ ل دن یس ‪"( emosweN‬دادخ وا ست" و / ای "‪ )"emosweN‬و ب دی ن وس ی هل ت س ل می ای ن‬‫ب ه ت وج ه اایالت م تحده ب ه ک ن گره آم ری اک (ب ه ع ن وان م ثال اایالت م تحده آم ری اک جم لس س نا و اایالت م تحده اط الع از پ ر ک ردن دادگ اه "‬‫اایالت م تحده آم ری اک، پ رزی دن ت ابراک ح س نی اوابم ا ‪ / II‬او ‪ 2102/noitartsinimdA‬رای ست مج هوری مک پ نی جم لس ق ان ون گذاری) در مورد‬ ‫و ب دی ن وس ی هل خ وا س تار مداخ هل اایالت م تحده آم ری اک ابال ا شاره پ اخس ده ندگ اندر وب نی امل ل یل ح قوق ب رش اکرک نان / ح قویق‬‫ا اایالت م تحده س نا و جم لس من ای ندگ ان آم ری اک) در ت وج ه ب ه ماده ف وق ا شاره ب ه ک ن گره (ی ع ین ک ه شامل در مجم وع، اایالت م تحده ام ری ک‬ ‫موجب ح قوق / حت ت ق ان ون ا سایس اایالت م تحده ام ری اک و ب ی ش رت ک شورهای امن و ت ضم نی شده ب ه رشح زی ر ا ست، اب ای ن حال، ب ه‬‫مه نی حم دود من ی شود:‬ ‫حوزه ق ضا یی‬‫م قدم ه:‬‫رف اه ارت قای دف اع م ش رتک،اتم نی آرامش داخ یل، ت ضم نی اجی اد عدال ت،ر اجی اد ی ک احت اد اکم ل ت ر، ما مردم اایالت م تحده، ب ه م ن ظو‬‫اجن ام م قرر و اجی اد ای ن ق ان ون ا سایس اایالت م تحده آم ری اک ا ست ک ه ع بارت ند از، آی ندگ ان ما،و ب رای خودب راکت آزادی ت ضم نیو مع وم ی‬‫اب ای ن حال، ب ه م وارد زی ر حم دود من ی شود.‬‫م ق ن نه در ش ع به: -ماده 1‬ ‫مت ام ق درت ق وه م ق ن نه در ای نجا اع طا خ واهد شد در ک ن گره اایالت م تحده، ک ه ابی د از جم لس س نا و جم لس من ای ندگ ان ت ش ک یل شده واگ ذار‬‫شده ا ست.‬‫ق درت ک ن گره : -خب ش اول ماده 8‬‫ب رای ای ن که مه ه ق وان نی ک ه رضوری و م نا سب ب رای ست.ا ا ست. ب رای ت ش ک یل دادگ اه های داخ یل ب ه دی وان ع ایل ک شور؛ ا ست. ا ست.‬ ‫مح ل ب ه اعدام ق درت های مذک ور، و مت ام ق درت های دی گر ت و سط ای ن ق ان ون ا سایس در دول ت اایالت م تحده واگ ذار، و ای در هر گ روه و ای‬‫مس ئول آن خ واهد ب ود؛‬‫ت ه های) ق اب ل اع امل م ی):دادگ اه (دادگ اه و / ای مک ی اجی ادب ه ی ع ین ق ضایی تردق)ماده 3 خب ش 1‬
 16. 16. ‫ق درت ق ضایی اایالت م تحده، ابی د در ی ک دادگ اه ع ایل ت ف وی ض شده ا ست، و در دادگ اه های اتیل ک ه ک ن گره مم کن ا ست از زم ان ب ه زم ان‬‫داری د، و ابی د، در زم ان اع الم شده، ق ضات هر دو دادگ اه ع ایل و حت تاین، ابی د دف ات ر خود را در ط ی رف تار خوب ن گه م قرر و ب رق رار ا ست.‬‫ب رای خدمات خود، پ رداخت غ رامت، ک ه ابی د در ت داوم خود را در دف رت من ی شود اکه ش درایف ت خ واه ید ک رد؛‬‫ماده 4 خب ش 1 (ب ه ع ن وان م ثال اایالت؛ و هر / مه ه ق وان نی حامک گ فت: امور):‬ ‫و ک ن گره م ی ت وان د س واب ق، و ی ک رون د ق ضایی اب هر دول ت دی گر داده شده ا ست.امی ان و اع ت بار اکم ل ابی د در هر اایل ت ق وان نی مع وم ی،‬‫از ط ری ق ق وان نی لک ی ش یوه اح راز ا صال ت ای ن ا ست ک ه در آن چ ن نی اع امل، س واب ق و ت صم امیت ابی د اثب ت شود، و اث ر آن؛‬‫هر / مه ه ق وان نی اایالت م تحده آم ری اک اداره گ فت: هم م ن ی ست.‬‫م ق ن نه و مو ضوع ب رای ای ن ف ای ل ن قد م ی ن ویس ید: دادگ اه ، ب ه ط ور احن صاری، سوء ا س ت فاده ی ک ق درت ا ست ک ه ا ست. ا ست. اگ ر.‬ ‫م ردمب رای آن را‬‫ویاهوا 8 ،015 نابایخ ویاهوا 231 ،یدنک لباقم رد ‪ Schorr‬امور خارج ه ساب ق ن گارش ا ست. ا صالح درخ وا ست ا ست، و ن ه از دادگ اه ،‬‫.)7391( 8241 ‪ 494، 9 NE2d 278،، 110 ALR‬مع ل یات.‬‫ا ست. در م ردم ق درت س یایس ذا یت مت ام‬ ‫ب رق رار، و آهن ا حق دار د ب رای ت غ ی ری، ا صالح و ای م ردم راو م ناف ع ب راب ردول ت ب رای ح امی ت‬ ‫ن‬ ‫ل غو‬‫ندا ش ت ند الز م دول ت،‬ ‫.2 § ،1 ه رن. ت وای ع اوهای و. هر زمان ک ه آهن ا پ‬‫م ردم‬ ‫خت ان ه های دار د ک ه ب دون ت ردی د حم ول ب ه ه امن ان دازه زاید ا ست، ای ف قط مک ی از ق درت س یایس خود را ب ه ع نوان م نا سب پ ندا ش ت ند، و ب ه ع وامل ای وزارحق‬ ‫ن‬‫ابن 77، 1852 ایخ ویاهوا 1 س ی ن س ی نایت، ‪ RZ & .W‬رشک ت در ب راب ر لک ی ن تون ش هرس تان ‪،srmoC‬دول ت ب ه ع نوان م نا سب ب رای ت ع ی نی آهن ا را م شاهده ک ن ید.‬‫.)2581( 11 ‪WL‬‬ ‫.(3581) 95 ‪ 622، 1853 WL‬نابایخ ویاهوا 1 ابن ک مرک زی ت ودلو در ب راب ر ش هر ت ودلو، در واگ ذار شده ا ست. ب ه ه یچ م ط لقق درت‬‫مت ام ق درت مدین ت و سط مردم واگ ذار شده ای اع طا شده ت و سط دول ت، اع امتد، ک ه در ماه یت آن،‬ ‫مع وم یابر ب ه خویب اتب ع مه هدر ابی د‬ ‫ابن ک مرک زی‬‫(3581 لاس) دروم 95 ‪ 622، 1853 WL‬نابایخ ویاهوا 1 ت ودلو در ب راب ر ش هر ت ودلو ،‬
 17. 17. ‫یعمج ترخآ ینعی) "ندرک رپ عالطا و .تیعضو تساوخرد ،(اه) تیاکش"دادخ وا ست / ‪ emosweN‬م ع ت قد ا ست ک ه اب پ ر ک ردن ای ن ف وری‬‫اب اایالت م تحده ک ن گره، ن قش دادگ اه (ها) ات حد زایدی مم کن ا ست اب شد اکه ش ایف ته و ش ناخ ته م ی شود) "‪ NOF‬و ‪"CSR‬ب ه ع ن وان‬‫اق دامات ب ی ش رت در ای ن زم ی نه ب ه ک ن گره اایالت م تحده ارائ ه م ی شود. مت امه یچ و‬ ‫در اص یو هیلع ("‪" )"TRO‬تقوم طباض شرافس نداد شرافس یارب تکرح"دادخ وا ست و / ‪ emosweN‬شده ا ست ت و ص یه شده ا ست ک ه‬ ‫و در ت الش ب رای حم روم ک ردن دادخ وا ست / ‪ emosweN‬از ح قوق ق ان وین / در اق دام ی ت الیف جواین ه شده ا ست. گ فت: ‪ ORT‬ن ظر م ی ر سد ک ه‬ ‫وارد شده ا ست ام ت یازات و مه چ ن نی آن د س ته از خدمات امن / ت ضم نی شده حت ت ق ان ون ا سایس اایالت م تحده آم ری اک (اایالت م تحده ق ان ون‬‫ییاج رد لاثم ناونع هب) اایل ت اکل ی ف ر یاب راب ر ک سب و اکر م ش غول ان د و ح فظ در اایل ت اوهای و دراعدام در ای ن، ا سایس). ع الوه ب ر‬ ‫ن‬‫.(دنتسه ارجا لباق (یاه) نوناق [ ‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/anti-slapp-law-of-california‬ک ه ضد ‪[ PPALS‬‬ ‫دادخ وا ست / وگ ل دن یس ‪ emosweN‬آمده ا ست ب ه رشح ندرک رپ عالطا و تیعضو تساوخرد ،()از ط ری ق مس نجر ش اکی تدر ح امی ت از ای ن‬‫زی ر ا ست، اب ای ن حال، گ فت: ل ی ست ب ه مه نی حم دود من ی شود:‬ ‫اط الع ات زی ر م رب وط ا ست و ندرک رپ زا عالطا و تیعضو تساوخرد ،(اه)ف وری ش اکی تب رای درک ح قای ق ای ن .‪A‬‬ ‫ت س ک نی پیی در ای نجا ب رای ح فظ: ال گوی از مع لم رب وط ب ه اجی اد ی ک‬ ‫ن قض ج نایی / من ودار زم این از وق ای ع پ اخس ده ندگ ان م رب وط رس یدگ ی ب ه‬ ‫مع ران:‬‫99/30/11‬ ‫:اه ‪ Entergy‬تامدخ / نائلرواوین ‪ Entergy‬ع ل ی ه ش اکی ت‬ ‫ی ع ین م شاوره -ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ noslenoD"[ ztiwokreB‬ب ی کر" ای ن ک ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬آموخ ته ب ود‬ ‫ب رای ‪ ygretnE‬ن ی واورل ئان / خدمات ‪.ygretnE‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-united-states-supreme-court-power-point‬‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-33-docket-sheet-entergy‬ث بت ک ردن جدول (‪ emosweN‬در م قاب ل ‪:)ygretnE‬‬ ‫ب ه ن ظر م ی ر سد ب ی کر ‪ noslenoD‬م ب ت ین ب ر ارت باط آن ب ه ق ضات (‪ yeroM .L‬از اکر اف تاده و ‪ .G‬ت وماس ‪ )suoetroP‬و ‪YTLILIBANI‬‬ ‫ف هر ست ب ی کر ‪ noslenoD‬را ق ضات (ی ع ین ساخت در ت ضاد وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ق ان وین در جای پ ای ب راب ری. را ب ه ش ک ست‬ ‫اب ای ن وج ود، سال ها ب عد زم این ک ه آهن ا در + ن وش ته شده در وب سای ت خود را در ای ن ق ضات م ناف ع ش ناخ ته شده هر چ ند درخ وا ست).‬ ‫ظ اهر شده ب ر روی آن:‬
 18. 18. ‫46966511-119021‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-to-judgesjustices-as-of‬‬ ‫اب حامک از اایالت م تحده مدار پ نجم دادگ اه جت دی د ن ظر در خ صوص مت ای ل ب رای ب ه د ست آوردن مک ک در گ رف نت وک یل م ن صوب‬‫موف ق:‬ ‫:‪ NEWSOME‬عفنب مکاح رظن دیدجت رادم هاگداد نیمجنپ ‪07/12/00 UNITED STATES‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-32-071200-judgment-5th-circuitnewsome-v-entergy‬‬‫اگ ر ا ش ت باه ن شده ا ست، ف راخ وان: ب ی کر ‪ noslenoD‬اب پ س از ای ن پ ریوزی ب ه ارم غان آورد.‬‫ق ان ون ‪ emosweN‬رشک ت م ش غول ب ه اکر در ب نت ب ود.-وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ق ادر ب ه گ رف نت وک یل ب ه انم ا س اکت م ی شل آب نوس‬‫جم وز. ب دونم ن ت قل شد ب ه ب ردا شت، م ی یس یس پیی ارائ ه ‪ ORP‬ب ون و مک ک ک ه خامن ب نت اکه ش ایف ت و ب ه ط ور انگ ها ین‬‫هدرک دیدهت تسا نکمم لاثم ناونع هب) تنب ،تاکسا زاو تفر اروف دعب و مناخ ‪ Donelson‬رکیب ،هک دندوب هدش عمج ‪Newsome‬‬‫ان د، او را مورد آزار و اذی ت ق رار داده، و غ ریه) :‬‫ا س ت ش هاد از ‪ REYI ATIJAR‬خزه :‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-37-affidavit-rajita-moss‬‬‫ا اب وزارت دادگ س رتی اایالت م تحده آم ری اک ث بت:از آجن ا ک ه از ف ساد شامل ق ضات، ب ی کر ‪ noslenoD‬و م شاوره، ‪ emosweN‬اق ام ه دعو‬‫ب ه اایالت م تحده وزارت دادگ س رتی ("‪ )JODSU‬ب رای ج رامئ گ زارش شده ب ه ع ن وان در اوای ل ب ه ع ن وان 17 س پ تام رب، سال 2004‬‫ف عال یت های ج نایی :‬‫ه"دحتم تالایا یرتسگداد ترازو تکراشم / هلخادم لابند هب تساوخداد راموط" - 40/71/90‬
 19. 19. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-34-091704-petition-seekingintervention-entergymatter~~V‬‬ ‫هم م ا ست ب ه اید دا ش ته اب ش ید:‬ ‫ق ایض در ی کی دی گر از م طال یب ‪ .G‬ت وماس ‪ suoetroP‬در اهت امات آورده شد و‬ ‫م یچل ‪ ttuNcM‬و ماده پ رون ده ‪ emosweN‬پ س از ت ش ک یلپ نج [5] روز -ب ه ع ن وان م ثال دیکات)ا س ت ی ضاح و ای در د سام رب 8، 2010‬ ‫ت ن ر شوه، ر شوه ، و غ ریه :ک تاب ا س ت ی ضاح ب رای گ رف‬ ‫2‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/impeachment-porteous-article‬‬ ‫ی ع ین دا ش نت -م ی ر سد ک ه پ س از ش ک ست ن نگ اور و م ف ت ضحان ه ک ه ب ی کر ‪ noslenoD‬در زم ان در ای ن ط رح دعوی در دادگ اه ب ه ن ظر‬ ‫ب ه ت و سل ب ه ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مدین در م قاب ل ا س ت فاده در مدت زم ان م ع قول </ غ ری ق ان وین در ز دگ ی ب رای ب ه د ست‬ ‫ن‬ ‫از ب ه سازم ان ‪ GNITNORF‬و اکرف رمااین ب ه ادام ه ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مدین خود از آن رف ت و زی رزم ی ین و اب ا س ت فاد ه -آوردن‬ ‫را ع ل یه من آغ از شد ا ست.‬‫60/41/20‬ ‫در ای ن ماده (ب ه ع ن وان م ثال مان ند ماده س می پ سون ‪ :JO‬حادث ه آدم رابیی :‬ ‫‪‬‬ ‫ت وط ئه ب رای ارت اکب ج رم‬ ‫‪‬‬ ‫ت وط ئه ب رای ت ع هد آدم راب یی‬ ‫‪‬‬ ‫ت وط ئه ب رای ت ع هد رسق ت‬ ‫‪‬‬ ‫درج ه اول اب ا س ت فاده از ی ک سالح کش ند ه‬ ‫آدم رابیی‬ ‫‪‬‬ ‫مح هل اب سالح کش ند ه‬ ‫‪‬‬ ‫اج بار اب ا س ت فاده از ی ک سالح کش ند ه‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/simpson-oj-complaint-info‬‬ ‫ک ه در آن آپ ارمت ان وگ ل دن یس ‪ emosweN‬و غ ریق ان وین / ب ه ط ور غ ریق ان وین ض بط شده و ب دون ن یاز ب ه اق تدار ح قویق / ق ان وین‬ ‫م نجر ب ه در ‪ emosweN‬رب وده شدن (ی ع ین ای ن حادث ه ا ست. ض بطن وار، شام رون د ق ان وین مورد ا س ت فاده ق رار گ رف ت، مح هل شده ب ود.‬ ‫ب ه ع ن وان ی ک د س ت گ ریی پ و شان ده شده ا ست) و ب ه ط ور غ ری ق ان وین / غ ریق ان وین ابزدا شت و آزاد شد ات پ در و مادر او پ رداخت ابج‬ ‫.(تسا ناهنپ دنویپ کی ناونع هب ینعی)‬ ‫ی ن ب هب ه ع ن وان ی ک ذهن م ن ط قی م راج عه ک ن ید مم کن ا ست، ق وان‬ ‫س ف ید م قامات دول ت ه ن گام ی ک ه شامل اع امل ه امن ان داز ه‬
 20. 20. ‫ک ساین ک ه م رت کب ج رامئ م شاهبیی را ع ل یه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬های ف ا سد ا ست.‬ ‫خود مع ل یاتاج رای و"ه نوز ب زرگ‬‫ک ن گره اایالت م تحده / جم لس ق ان ون گذاری و از اایالت م تحده آم ری اک در اکخ س ف ید، را‬ ‫دی گر! ق ضا یئدول ت / موق ع یت های‬‫رئ یس ان ت صایب مک یس یون ورزیش م ی یس یس پیی : - سیئول ناج :لماش ناتسرهش یپ یس یس یم نابساپ ‪Hinds‬‬‫ف رد ‪ emosweN‬و حذف، اب ای ن حال ض بط ‪ EPAT‬را . ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/mississippi-athletic-commission-jon-lewis‬‬‫ب ه ع ن وان م ثال "د س ت اکری / انب ود / ش واهد ب ه خ طر ان داخ نت" و سای ر ج رامی : - ار نآ تس ن اوتن ،‬ ‫شده ت و سط ‪ .C‬پ ا س بان جان - 60/71/30‬ ‫درخ وا ست گ زارش د س ت گ ریی و ابزگ شت ام وال خش یص ابزاییب‬ ‫در اترخی 14 ف وری ه، 2006: د س ت گ ریی وگ ل دن یس ‪ emosweN‬پ ا س بان جان ل وئ یس ‪- .C‬ل وئ یس‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031706-request-for-arrest-report‬‬ ‫اخ بار م قاالت ج ناایت جان ل وی یس:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-117-constable-jon-lewis‬‬ ‫از ش اکی ت وگ ل ‪ EMOSWEN‬ب ه ‪ SDNIH DRAOB‬ش هرس تان از رسپ ر ست و درخ وا ست ب رای - 60/11/80‬ ‫حت ق ی قات (‪ )S‬از جان ل وی یس:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/081106-complaint-hinds-countyboardofsupervisors‬‬ ‫ت میور ‪.RS‬‬ ‫ج ناایت جان ل وئ یس در ب راب ر ف رانک د ابل‬ ‫8‪http://www.topix.net/forum/city/edwards-ms/T1E1ED4UKEREQFDB‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-116-frank-baltimore-info‬‬‫پ در او ت هنا مرگ و م ری در اوت سال 1971، اف یب آی مح هل در مج هوری -دادگ اه وی ل یام (ب یل) ا س ک ی رن ق ا یض تلادع ناتسرهش ‪Hinds‬‬
 21. 21. ‫آف ری قای جدی د (ب ه ع ن وان م ثال س یاه ج ن بش ح قوق مدین) ب ود.‬‫س هام ش امره گ ریی)جم مت ع آپ ارمت این شامل: آپ ارمت ان درایچ ه هب ار (ی ع ین م ت ع لق ب ه‬ ‫- ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ / BIG TOP ztiwokreB‬امرفراک لاثم ناونع هب) آزادی رشک ت ب میه م ت قاب لب میه مح ل:‬‫اایالت م تحده) : پ ی ش نیر م شاوره ح قویق / م شاور رئ یس مج هور اایالت م تحده ابراک اوابم ا و رئ یس مج هو‬ ‫ل نس ‪:ttiggeL‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lance-bresearchinfo‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lancesr-advisortopresidenthhscounselorgovofva‬‬‫اداره ف درال ش اکی ت ب رریس وا صل شد:‬ ‫م ی یس یس پیی) : - 6002 ،نئوژ 62‬ ‫-606260/‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise‬ش اکی ت ‪( IBF‬ماده آدم رابیی‬ ‫‪fbi-complaint-mississippi-matter‬‬ ‫ه و دی گ ران:چایرد نامتراپآ راهب ،رنیکسا مایلیو یضاق ،سیئول ناج نابساپ هیلع یندم تیاکش 70/41/20‬ ‫99-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021407-complaint-sla‬‬‫ی ع ین در ای ن اکر، از -ای ت جان ل وئ یس ان تخاب را ب ه ‪ / ESLAF‬خم رب اهت امات ج نایی ب ه جای ی ک ف ای ل پ اخس ب ه موق ع ب ه شک‬‫د ست رف ته هم لت درخ وا ست ج واب و / ای اق ام ه دع وا پ اخس گو:‬‫-701170-14-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex‬اهت امات ک ی فری وا صل شده : خم رب و ‪ FALSE‬جوالی 11، 2007،‬‫‪criminal-charges-sla‬‬
 22. 22. ‫وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ق بل از ق ایض ب ه ن ظر م ی ر سد ه رگ ز ب ه کش تاره ا خامت ه امات ج نایی را رد ک رد.در حدود اک ت رب 15، 2007، ات ه‬‫ده ید دادخ وا ست را وارد ک ن ید و ح ضور ن دا شت، زم این ک ه ق ایض اهت امات ع ن وان شده ع ل یه خود را رد ک رد:‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-44-criminal-charges-dismissed-sla‬‬ ‫:نارگید و راهب هچایرد نامتراپآ هیلع هنالداع نکسم ‪09/21/07 ACT‬‬ ‫ار 065‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/092107-complaint-sla‬‬‫هم م ا ست ب ه اید دا ش ته اب ش ید:‬ ‫هب ظفح ‪ Newsome‬سیند لگو هک (یسرود نودنارب لاثم ناونع هب) اولوک یل‬ ‫و دننک یم یگدنز یپ یس یس یم رد هب"من ای ندگ ی او را مم کن ا ست هت دی د م ی ک رد، مورد آزار و اذی ت، و غ ریه م شاوره ا ست ک ه او‬‫از ص فح ه 58 ن ‪ .I‬دوریس درب ران دو اجازه ‪ emosweN‬ب ردا شت. ب دونو ‪ YLTPUBA‬ن قل م اکن ک رد ب ه خ ان واده خود را ت غذی ه م ی"‬‫ش اکی ت اورژان س و درخ وا ست ب رای مداخ هل ق وه م ق ن نه / ک ن گره ن زی درخ وا ست ب رای ب رریس، ج ل سات و ایف ته ا ست. - 80/41/70‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071408-emergency-complaints-withexhibits-reversedorderreduced‬‬‫رد یوعد حرط رد (‪Monroe‬اب وک یل دوم (ی ع ین وان دا ‪ ،)otoibA‬ب ه ن ظر م ی ر سد ک ه ب ی کر ‪ noslenoD‬و ‪ GNITNORF‬آن رش ت (‪rabnuD‬‬ ‫ک‬ ‫دادگ اه ا س ت فاده م ی شود، حت رمی م سائ ل م رب وط ب ه خامن ‪ otoibA‬آموخ ته و مم کن ا ست ا س ت فاده از ای ن اط الع ات ب ه ر شوه، اخاذی،‬‫اجازه ‪ emosweN‬خارج ب دونخامن ‪ otoibA‬ن زی ب ه ط ور انگ هاین ب ه هت دی د، و غ ریه او را ب ه ع قب ن ش ی ین از دعاوی وا صل شده ا ست.‬ ‫در ای نجا ای ن ا ست ک ه م اکت بات ک ه ‪ emosweN‬آموخ ته ب ه خامن ‪ otoibA‬ف رس تاده شد: شده ا ست.م ن ت قل‬‫:‪ ABIOTO‬هب همان 8002/20‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-40-02-08-letterstoabiotofrommonroe‬‬‫اط الع ات ک ه ‪ otoibA‬س پس از حت ق ی قات در ب ر دا شت اط الع ات زی ر در مورد خامن ‪ otoibA‬ک ه در آن ب ه ن ظر م ی ر سد او حت رمی شده ب ود.‬‫ت وط ئه -ا ست ک ه رش ت های ح قویق ف ا سد ب ه ع ن وان ب ی کر ‪ noslenoD‬و ت وط ئه گ ران آن / ‪OC‬اط الع ات خامن اب من رشی ک ن ش وی د.‬ ‫ک‬ ‫گ ران مم کن ا ست ب ه ع ن وان وس ی هل ای ب رای ابج گ ریی، ر شوه، اخاذی، و غ ریه ا س ت فاده ک ن ید ات خامن ‪ otoibA‬ط رح دعوی در دادگ اه‬‫ب ه پ راتب .‬
 23. 23. ‫:ادناو ‪- Abioto‬م ی یس یس پیی حت رمی ن وار‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/abioto-wandasanctionms‬‬‫در ماده ‪ ES ORP‬اق دام ا ست.‬‫ق ایض یل ب ه ن ظر م ی ر سد در ف هر ست داوران ب ی کر اتم یل ‪ .S‬مورد اخ ت صاص داده ا ست.ق ایض ج نگ م ناف ع اب ق ایض / ب دوی.‬‫:رد ‪Donelson‬‬‫46966511-119021‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-to-judgesjustices-as-of‬‬‫ن ه ت هنا ای ن،‬ ‫یل خود را از پ رون ده های وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ق ادر ب ه پ یدا ک ردن ا س ناد و مدارک آ ش اکر ک ه در آن ق ایض اتم ‪.S‬‬ ‫ح قویق دی گر ب ه دل یل ارت باط خود را اب ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ DESUCER ztiwokreB‬ب ود، اب ای ن حال، زم این ک ه‬ ‫-ارت اکب اع امل جم رمان ه ‪ desucer‬پ س ازط رح دعوی در دادگ اه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ق بل از او آمدن د، ب ر خ الف ق ایض دادرس ک ه خود را‬‫ین اح زاب خم ال ف اب ران ت وی ژه :ی ع‬‫دادرس ت رت یب سام رن ‪:lasuceR‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/sumner-order-ofrecusal‬‬‫ماده در حایل ک ه در م سائ ل ا ست ک ه در آن ب ی کر م قاب ل ‪ emosweN‬هب ار آپ ارمت ان درایچ ه، مه اکرانق ایض اتم ‪ .S‬یل مه چ نان در‬‫.‪ RECUSED‬دوخ هب یل یضاق ،هقالع لاح هب ات ‪Donelson‬‬‫ق ایض اتم ‪ .S‬در یل ‪ lasuceR‬ت رت یب:‬‫13547511-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/lee-judge-recusal-orders‬‬
 24. 24. ‫)"‪ ("PKH‬ص فحه ک روگ ر و ه ل ندیس پیی ا ست م ناق شه از م ناف ع ب ه دل یل رشک ت ح قویق ب ه من ای ندگ ی از ش هرس تان ‪ sdniH‬م ی یس‬ ‫ی ع ین ‪ emosweN‬در و ا ش ت غال خود را ب ر ایدگ ریی ط رح دعوی در دادگ اه وا صل خامت ه: ساب قاکرف رما -‬ ‫:‪ PKH‬متخ دای 60/61/50‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-61-051606-termination-email-mms‬‬ ‫:گنج یناسر عالطا ‪ - Newsome‬کچ یریگرد ناتسرهش ‪PKH Hinds‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-99-conflict-check-pkh‬‬ ‫یبونج هیحان / هقطنم هاگداد هدحتم تالایا زا (‪ )JT Noblin‬هدنشورف زا (‪ lin‬ص فحه ک روگ ر و ه ل ند ن زی ا س تخدام پ رس (ی وح نا ‪boN‬‬ ‫م ی یس یس پیی (ج ک سون):‬ ‫‪: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-96-pkh-phone-directory‬هارمه نفلت ‪PKH‬‬ ‫اط الع ات در مورد: ‪ nilboN TJ‬ب ه ع ن وان م ن شی دادگ اه :‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/noblin-jt-clerk-ofcourt‬‬ ‫ته های‬ ‫ش اکی ت های ا ض ط راری و درخ وا ست ب رای مداخ هل ق وه م ق ن نه / ک ن گره ن زی درخ وا ست ب رای ب رریس، ج ل سات و ایف‬‫80/41/70‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071408-emergency-complaints-withexhibits-reversedorderreduced‬‬ ‫وگ ل دن یس ‪ ،emosweN‬در ای ن دوره اق دام ب ه ع ن وان ی ک ن ت یجه از ی ک گ ف ت گو اب وک یل او در ی ک ک ن ف ران س س یاه در س نت‬ ‫داد س تان (ب ه ع ن وان م ثال شاه داون ی نگ) م ش غول ب ه اکر اب آی تاهلل س یس تاین ا ست. ل وی یس، م ی سوری مالق ات ک رد، دن بال ک رد.‬ ‫ن ظر م ی ر سد ب ه ح امی ت از راه های ق ان وین را ب ر ا ساس انم ه ‪ yesakuM‬از ‪ sreynoC‬ک ن گره، جان ج ون یور، ل ی ندا ‪ .T‬اط الع ایت ک ه ب ه‬ ‫ساچن ز، آرت ور دی وی س، و مت ی ابدلوی ن:‬
 25. 25. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/041708-letter-tomukasey-from-conyerssanchezdavsbaldwin‬‬ ‫ت ک ه ورزش سا نکمم یسایس تاظحالم هک تسا موادم یاه ینارگن ناونع هب هورگ ترهش هب هدنروخ رایسب هک دنا هدرک تباث هک دراد دوجو هلاسم دنچ ..."‬ ‫ن ظر ما ا ست ک ه مالح ظات س یایس ق درت داد س تاین در ای ن دول ت را حت ت اتث ری خود ق رار داده و در حایل ک ه ما م طم نئ ه س ت می ک ه ش ام ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت‬ ‫رح ن ی ست ابی د ابزی ه یچ خب شی در وزارت ... ت صم می گ ریی اج رای ق ان ون، ما دل رسد ک ه ش ام پ اخس ب ه ای ن پ ر سش ک ه رئ یس ‪ sreynoC‬در مورد ای ن مو ضوع مط‬ ‫...‬ ‫و ح رف ه ای ب رای اجن ام ی ک ب رریس اکم ل از ای ن م سائ ل ه امن طور ک ه م ی دان ید، رئ یس ‪ sreynoC‬ات ب ه امروز خ وا س ته دف ات ر ای ن گ روه از ابزرس مس ئول یت مع وم ی‬ ‫ب ه ع نوان ی کی از م راحل خم ت لف مورد ن یاز در ابز سازی اع ت بار از ان صاف و یب طریف وزارت ...‬ ‫م وارد از ن ظر "زاب" دروم رد دان سا ای و اتع ال طا ه ئارا ایرب هج راخ روما ت رازو وتپ مدع هک ت سا ن شور ، ا ست. م اکت بات ق بل، در خ صوص انم ه ب ه ما ف رس تاد.‬ ‫در حایل ک ه ما ح سا س یت م واد را ب ه رمس یت م ی ق ان وین طاق ت ف ر سا ا ست ک ه ک ن گره اغ لب ب ه چ ن نی اط العایت د س رتیس دا شت ک ه رشای ط مورد ن یاز ا ست.‬ ‫ه ا ست ک ه ب ه سادگ ی غ ری ق اب ل ش نا س ند، و ب ه حب ث در مورد ت رت ی بات م ع قول م رب وط ب ه مح ل و حم رمان ه خود را، ام ت ناع پ تو ب ه ارائ ه اط العات ب ه ک ن گر‬ ‫ق بول ا ست ... "‬ ‫ا ست،ث بت شده اوهای وو ک ن تا یک ل وئ زیایان ،ب ه ع ن وان ف ا سد ت ری ن ک شور در اایالت م تحده آم ری اک و م ثل م ی یس یس پی ی‬ ‫45547511-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/most-corrupt-mississippi‬ف ساد مع وم ی! ش ناخ ته شده ب ه‬‫80/20/80‬ ‫:یاه هتفای و تاسلج ،یسررب یارب تساوخرد نینچمه ،هرگنک / هننقم هوق هلخادم یارب تساوخرد و سناژروا تیاکش" زی ر را اب ی ک ک پیی از‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-letter-of-080208-emergency-complaint‬ابراک اوابم ا:انم ه ب ه س پس س نات ور‬ ‫م شار ت مک پ نی ب نی امل ل یل ح قوق ب رش:‬ ‫ک‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-barack-obama-campaign-contributions‬‬ ‫جان مک ک نی:انم ه ای ب ه س نات ور‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/mc-cain-john-080211-letter-emergency-complaint~~V‬‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/mc-cain-johnfinancialcontributions‬م شار ت مک پ نی ب نی امل ل یل ح قوق ب رش:‬ ‫ک‬ ‫جان ‪ sreynoC‬ج ون یور:انم ه ب ه ک ن گره‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/conyers-john-080211-letter-emergency-complaint~~V‬‬
 26. 26. ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/conyers-johnfinancial-contributions‬م شار ت مک پ نی ب نی امل ل یل ح قوق ب رش:‬ ‫ک‬ ‫دیب وارسم ن ش ول زت:انم ه ای ب ه ک ن گره‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/wasserman-shultz-debbie-080211-letter-emergency-complaint~~V‬‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/wasserman-schultz-debbiefinancialcontributions‬م شار ت مک پ نی ب نی امل ل یل ح قوق ب رش:‬ ‫ک‬‫80/90/01‬ ‫آن زم ان از ای ن اع امل جم رمان ه ح قویق / در مال ک (ها)، والکی آهن ا و ‪ notneK‬ش هرس تان (ک ن تایک) ق ان وین / غ ری ق ان وین اجن ام اخ راج.‬ ‫-ق ان وین "د س تور و س فارش ضاب ط" در جای خود و در حدود 16.250 دالر پ ول اجاره در س پردن ب ه ع ن وان د س تور ت و سط دادگ اه وج ود دارد‬ ‫ی ع ین ب ود ب زه اکر ن ی ست:‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/injunction-restraining-order-ky-gmm‬د س تور و س فارش حم دود:‬ ‫ط رح دعوی در دادگ اه وا صل ع ل یه مال ک:‬ ‫:(یکاتنک) ‪ GMM‬صاوخ هیلع تیاکش 60/40/21‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/120406-complaint-gmm‬‬ ‫ش اکی ت ‪ IBF‬وا صل در مورد ای ن حادث ه:‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/101308-fbi-complaint‬ش اکی ت ‪( IBF‬ک ن تایک ماده ‪10/13/08 - :)MMG‬‬ ‫‪gmm-properties‬‬ ‫ی ع ین ک ه ع بارت ند از، اب ای ن حال، ن ه حم دود ب ه: -ارت اکب چ ن نی اع امل جم رمان ه‬ ‫‪o‬‬ ‫ت وط ئه‬ ‫‪o‬‬ ‫دزدی‬ ‫‪o‬‬ ‫رسق ت‬ ‫‪o‬‬ ‫رسق ت‬ ‫‪o‬‬ ‫هت ا مج‬ ‫‪o‬‬ ‫ورود غ ریق ان وین / مع ل یات اج باری‬ ‫‪o‬‬ ‫ان سداد عدال ت / ف رای ند‬ ‫‪o‬‬ ‫رن گ ح قوق‬
 27. 27. ‫‪o‬‬ ‫ت وط ئه ع ل یه ح قوق‬ ‫‪o‬‬ ‫ت وط ئه ب رای اخ تالل در ح قوق مد ین‬ ‫‪‬‬ ‫ج لوگ ریی از ق درت / ش ک ست ب رای‬ ‫:نتشاد رایتخا رد مکح"ا شاره ک رد ک ه پ شتدر و ضوحاگ ر چ ه ب ه‬ ‫م قاهل ای در ورودی درب:‬ ‫اط الع یه هم م‬ ‫از م رصف هر ن وع اخ راج (حذف و ای ب د ست آوردن حم ل) اق دام شده دادگ اه ا س ت ی ناف د س تور داده ا ست ات د س تور و س فارش حم دود در ب راب ر صاح بان، خ واص ‪MMG‬‬ ‫ع ل یه مس تاجر‬ ‫‪:" http://www.slideshare.net/VogelDenise/warrant-ofpossession-gmm-ky‬نتشاد رایتخا رد مکح"‬ ‫ب ه ارت اکب ای ن ج ناایت، وزارت الکن رت ا ست، مالک، والکی مداف ع خود را (ب ه ع ن وان م ثال شامل ب ی کر ‪ )noslenoD‬ق بلب ناب رای ن‬ ‫ک دادگ اه وج ود دارد صادر شده، "د س تور و درگ ری شد و شد ی غ ری ق ان وین / غ ری ق ان و ینم ی دان س ت ند ک ه آن را در ف عال یت های‬ ‫آهن ا آگ اه ان ه، خ وا س ته و ب ه معد در اع امل جم رمان ه درگ ری ا ست. اب ای ن حال،ابزدا ش نت س فارش" در حم ل!‬ ‫و ب نی ب ردن / د س ت اکری اب ش واهددر ف وری ه 14، 2006، حادث ه آدم رابیی، مال ک (خ واص ‪ )MMG‬درگ ری در اع امل جم رمان ه ب ه م ن ظور از‬ ‫پ ی ش ربد ن قض ج نایی / مدین ب ه ن ظر م ی ر سد ت و سط ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ ztiwokreB‬آغ از:در‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/gmm-photos-damages-of-apartment‬‬‫80/12/01‬ ‫از 9 اک ت رب 2008، ج ناایت و او را اب ارائ ه ی ک ک پیی از ک ن تایک ،ک ن گره من ای ند هدی وی س، جفاط الع دن یس وگ ل ‪emosweN‬‬ ‫ش اکی ت ‪:IBF‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/102108-fax-to-geoff-davis-fbi-complaint-gmm-matter~~V‬‬‫80/80/11‬ ‫را اب ش ام" ک ن ف ران س رد تکرش یارب تساوخرد"اب م اکت بات ع ن وان ارائ ه ف رمان دار ا س ت یو ‪ raehseB‬وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ک ن تا یک‬ ‫ب ه حب ث در مورد اع امل جم رمان ه حت ت ن ظر او ات فاق م ی اف تد:‬
 28. 28. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/110808-request-for-conference-governor-steve-beshear‬‬‫80/21/11‬ ‫ت وج ه ا ست. ا ست. ب ه ع ن وان م ثال پ س اب 14 جوالی، 2008 ش اکی ت اورژان س. -ف کس ب ه وق ت اایالت م تحده، س نات ور ابراک اوابم ا‬ ‫86776511-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/111208-fax-to-barack-obama‬خود را م شاهده ک ن ید ب ه:‬‫80/41/11‬ ‫ار سال ت.اس ا ست. ب ه ع ن وان م ثال پ س اب 14 جوالی، 2008 ش اکی ت اورژان س. -ف کس ب ه وق ت اایالت م تحده، س نات ور ابراک اوابم ا‬ ‫شده خود را ب ه‬‫8002/21‬ ‫ای دب ه س نات ور پ ات ری ک ‪ ،sreynoC yhaeL‬ک ن گره، جان، و س پس س نات ور (در حال حارض م عاون رئ یس مج هور) جوزف ابی دن ف کس‬ ‫ب رای رس یدگ ی ب ه یب عدال یت و و ض ع یت اورژان س ش اکی ت آگ و ست 2008:د سام رب 2008 س فر ب ه وا ش ن گ نت، دی یس‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/faxes-toleahyconyersbiden-memorializingdec08dc-trip~~V‬‬‫90/60/10‬ ‫‪ rethguaLeD‬جم رم ش ناخ ته شده :‬ ‫ق ایض ابیب‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-11-de-laughterbobby-indictment‬‬ ‫‪ ،rethguaLeD‬ق ایض درگ ری در ‪ ttuNcM‬م یچل و ک تاب ماده (مس ئ هل م زاایی ب ی اکری ب ه ع ن وان م ثال) ب ود.‬ ‫همان 50/90/30 ق ایض ابیب‬ ‫ب ه ق ایض ‪ rethguaLeD‬ابیب :‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/030905-letter-to-judge-bobby-de-laughter-mms-matter~~V‬‬‫90/90/10‬ ‫ته ا ست.ا س تخدام اب چوب و ‪( gnipmaL‬ب ه ع ن وان م ثال ی ک رشک ت ح قویق) خامت ه‬ ‫ایف‬‫90/61/10‬ ‫چوب و ‪ - :gnipmaL‬خ ان واده م رخ یص ‪ LAICDEM‬ش اکی ت ‪TCA‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011609-fmla-complaint-wood-lamping~~V‬‬ ‫ق وان نی ای ن پ یام صویت از پ ل ‪ regninreB‬درخ وا ست در وگ ل دن یس ‪ ،emosweN‬ام ضا چ شم پ ویش آزاد آهن ا را از مس ئ ول یت ح قویق .‬ ‫پ یش هناد اکه ش ایف ته ا ست. درخ وا س هتا را مم ن وع ک رده .‬ ‫پ ل ‪:REGNINREB‬اایالت پ یام در مس ت چپ ت و سط یتوص 90/20/20‬ ‫دل یل من ش ام را صدا ا ست ک ه من آگ اه هس مت از و ض ع یت آماده ک ردن ک ه رخ داده ا ست و من ات ب ه حال ب ریخ از دن یس ای ن ‪ regninreB‬پ ل از رشک ت ق ان ون ا ست.‬
 29. 29. ‫من م ی دامن ش ام ن و شت: انم ه ای ب ه پ رداخ نت ب ه ب ریخ از ا خ وا س ته.گ ف ت گو اب آن دره را، اب ت وج ه ب ه و ض ع یت ش ام، و من از ای ن ف ر صت ب ه ش ام ی ک مت اس ر‬ ‫من اع ت قاد دارم ک ه ای ن رشک ت ابی د پ و شش ب میه هب دا ش یت چ زیهایی ک ه ب ه ‪ JC‬امش یت در خ صوص ب میه درماین و من م ی خ وا س مت ک ه اب ش ام حص بت ک من.‬ ‫م ی ک من ک ه ش ام م ی گ وی ند چ زیی ب ه آن درای در مورد ن یاز ب ه ن وع ی از م راق بت های ب ه اع ت قاد من ا ست ک ه چون من درک خود ب رای ی ک دوره از زمان گ س رتش دهد.‬ ‫اما آچن ه من م ی خ وامه ب رای اجن ام ای ن اکر ای ن ا ست ک ه اب من من ی دامن آچن ه در آن ا ست و او هر چ زیی را ف اش من ی ک ند در راب طه اب آچن ه ک ه ب ود. پ ز ش کی ا ست.‬ ‫ب ناب رای ن ا ست ک ه ش ام را در گ س رتش ب میه درماین خود را در ه زی نه های خود را ب رای ی ک دوره از زمان م ی خ وامه . پ یدا ک ردن آچن ه در آن ا ست ش ام حص بت ک من.‬ ‫من ف قط ش ام م ی دان ید ک ه ی ک ق سمت ا ست ک ه من م ی دامن ک ه من ابی د از ش ام ب ه م ن ظور ب رای من ب رای ک ه ش ام م ی ت وان ید ب ه آن ن یاز پ ز ش کی رشک ت.‬ ‫در آن، م ن ظورم ای ن ا ست ک ه من و شش ب میه درماین ب رای ب ریخ از مدت زمان و آن خ واهد ب ود، ا سا سأ آزادی وج ود دا ش ته اب شد.م ت قاعد ک ردن رشک ت گ س رتش پ‬ ‫اهت ام رشک ت و چ زیی ن و شت ک ه ش ام م ی ت وان ید ث بت انم ا ست ک ه ب ه و ضوح ن شان م ی دهد ک ه ش ام م ی ت وان ید حت ت ه یچ رشای طی ق ادر ب ه ت س ل می هر ن وع‬ ‫ای ت ش ک یل پ رون ده ب رای ط رح دعوی در دادگ اه .‬ ‫‪http://youtu.be/jjgM0mXWJ8c‬‬‫90/02/10‬ ‫دن یس ‪ emosweN‬وا صل ع ل یهاش و ‪ nivolS‬در ط رف ‪ ،ROTS‬مه ه آل فرد ط رح دعوی در دادگ اه ت و سط ش وارت ز رویب ماین ن ق‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/012009-complaint-filedbystorall‬‬‫90/92/10‬ ‫ط رح دعوی در دادگ اه م بارزه اب دف ع ب ه ‪ ROTS‬مه ه ش اکی ت آل فرد وا صل:‬ ‫پ اخس مداف ع ب ه ش اکی ت ب رای ورود اج باری و ن گ هداری و اط الع ر ساین مه راه ضد ادعا؛ ضد ادع ا و ت قا ضا ب رای حم امک ه ه یأت داوران:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/012909-answercounterclaim-storall-vs-newsome‬‬ ‫ق وی ا ست ک ه آن را انیش از وک یل شایک (دی وی د ‪ )sunareM‬را ب ه ره ا ک ردن م ش رتی خود را و م ی دع وا‬ ‫ی م ت قاب ل ب ود ب ه ان دازه اکیف‬ ‫خ واه ند ن ه ب ه دف اع.‬‫90/60/20‬ ‫:رد ‪ Newsome‬ن ف عب ه ح مک دادگ ا ه اب انم ه ب ه دی وی د ‪sunareM‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/020609-meranus-letter‬‬ ‫-‪-To-Job/Employer-To‬او را از ‪ boJ‬ک ی فریم ک ه در پ شت وس ی هل ت وج ه: ای ن ا ست ک ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ابالخ ره اید گ رف ت‬ ‫در جراین ام ضای ح مک ق ایض دادگ اه در ن ف ع ‪ emosweN‬ا ست، دی وی د ‪ sunareM‬ت و ص یه از دان ش خود را .دوب تلود هب تلود و ‪Employer‬‬ ‫ع امل غ ری ق ان وین / غ ری ق ان وین ب ی کر پ ذی رش چ ن نی ت هنا ن گ راین از ا از ماده ق ان وین در ش هر ن ی واورل ئان، ل وی زیایان (ها) ‪.emosweN‬‬ ‫مت اس اب از اکرف رما ‪( emosweN‬ها) و م شاوره از انم زدی او در ف عال یت های ح فاظت شده ب رای م قا صد ‪. emosweN‬دش دییات ‪Donelson‬‬ ‫م ی ب ی کر ‪ noslenoD‬ف را مه ی ک رشک ت ق ان ون انم ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ noslenoD"( ztiwokreB‬ب ی کر"). ف سخ ا ست.‬ ‫ک ند ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور اایالت م تحده آم ری اک اب م شاور ح قویق / م شاوره .‬‫90/70/70‬ ‫چوب و ‪ - :gnipmaL‬ش اکی ت ف ر صت ا ش ت غال ب راب ر‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/070709-eeoc-complaint-wood-lamping~~V‬‬‫90/21/80‬ ‫آهن ا را ن سخه ب ه ابراک اوابم ا، رئ یس مج هوره گ روه ‪ .B‬درآمد ت وماس م ی لر، داد س تان لک اایالت م تحده اری ک هودلر و ی ک م اکت بات ب‬ ‫ف رامه م ی ک ند اب مع ل م ت قاب ل ک ن تایک گ روه ش امره درآمد ک ن تایک :‬

×