031808 obama speech (lao)

117 views
108 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
117
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

031808 obama speech (lao)

 1. 1. B ARACK 18, 2008 ຄວ ຫ ຍ: http://www.slideshare.net/VogelDenise/031808-obama-race-speech" ວ , ຫ ຫ ຍ." ຍ ວຫ ຫ , ຫ ຍ stands ວ ຫ , ຍ , ຄ ຍ ຍ ຫ , improbable . ວ ; statesmen patriots ວ ຫ ຫ escape tyrannypersecution ຍ ວ ຍ ວ Philadelphia lasted spring 1787 .
 2. 2. unfinished ຍ ວ. stained ຍ sin , ຄ ວ ຍ stalemate ວ ຍ ຫຄ ຍ ຫ ຍ ວ ຫ ຍ ວ ຫ ຫ ຍ ຄ . ວ ,ຄ ຄ embedded ວ ຍ ວ - i t sຄ ຫ ຍ ຫ ຫ ຍ ຫ ; ຍ ຫ , ຍ , ຫ ຄວ perfected ວ . ຄ parchment bondage,ຫ ຫ ຍ ຍ creed ຫ ວ ຫ ວ ວ -. ຍ struggle, streets , ຍ ຄ ຫ ຄວ ຍ ຫຍ -ຫ ຄ ຫວ ຫວ ຍ ຫ ວ ຄວ ວ ວ ວ . ຫ ຫ ວ ວ campaign - ຍ ວ ຄ ວ , ຄ: ຄວ ຫ ຍ , ຍຄ ຫ ຍ , .ຫ ຍ ວ ຫ ຍ ຍ ຫວ ວ ວ ວ ວ ຍ ວ ວ ວ ຍ ວ ຫ ວ -ວ ຍ ວ ຫ ວ ຍ ວ ວ ຄວ , ວ ຄວ ຫວ ວ ; ວ ວ ຄ ວ ວ ,
 3. 3. ວ ຫ ຍ ຍ ວ - ຄ ວ ຍgrandchildren ວ .ຄວ ຫ unyielding decency generosity . ວ ຍ . ຍ ຍ ຍ Kenya ຍ ວ Kansas . ຍ ວຍ ວຍ ຫ grandfather ວ ຫ Patton ຫວ ຄ ຄ II grandmother ວ ວ ວ bomber Fort Leavenworth . ຫ ຫ . ຍ slaveowners - ວ ວ ວ precious. ຍ , ຍ , nieces, nephews,cousins, hue , ຍ ວ ວ , , ວ ວ ວ . ຫ . ວ seared ຄ ວ ຫ ຍ ວ ວ ວ -ວ ວ ຫ ຍ, ວ ຄວ truly ຫ .
 4. 4. ຫ campaign ຄ ຫ ຄ , ວ ຫ ວ hungry ຄວ ຄ . ວ temptation candidacy ຍ lens ວ ຫ , ວ won ຄ ວ ຫ whitest . Carolina,Confederate ຍ ວ , ວ coalition ວ . ວ ຫ campaign . ຍ campaign ,ຄ ຫ ວ " " ຫ " ." ວ ຫ ຄວ ຄ ຫ Carolina . ຫ scoured ຫວ ຫ ຫ Polar , ວ , . , ຍ ຫ campaign ຍ .ຫ ຍ spectrum , ວ ຍ ວ candidacysomehow ຍ ຍ ຍ ຫ ຍ; ວ solely ຄວ ຫ ວ -ວ reconciliation ວ ຄ ຍ , ວ . ve ຍ pastor , Reverend JeremiahWright, ຫ incendiary views ວ ຄວ ວ divide , views ວ denigrate ຫຍຫວ ຄ ວ ; ວ rightly offend ວ ວ . condemned ວ, unequivocal, ຫ Reverend Wright ວວ. , ຄ ຍ ຄ nagging. ຍ ວ ຄ fierce ຍ ຍ ຍ ? . ຄຍ ຍ ຫ ວ ວ Sat Church? . ຫ ຫ ຍ views ວ? - ຍ ວ ວ ຫ ຍ ຍ pastors, priests , ຫ rabbis disagreed. firestorm ວ . ວ ຄວ ຍ ຍ ຫ ວ injustice , ວ profoundly -. ວ ຫ racism ວ endemic, ວ elevates ຫ ວ ວ ; ວ ຫ ຍ ວ stalwart ຄ , emanating ideologies perverse hateful Islam . , ຄ ຫ Reverend Wright ຍ ຫ , ວ ວ ວ ຄ;ຄ ຄ ວ ວ ວ ວ ວ ຫmonumental - wars, terrorist, ຫ ,
 5. 5. ວ devastating ; ຫ neither ຫ ວຫ ຫ , ຫ ວ confront ຫ . ຄວ , , ຄ ຄ , ຍ ຄວ ຫ ຍ condemnation . ຫຍ ວ ວຍ Reverend Wright , ວ ? ຫຍ ວ Church ? confess ວ ຫ Reverend Wright code sermons loop endless ຍ, ຫ Trinity ຫChurch ຄ conformed caricatures peddled ຍຄ ຫ , ຄວ react ຫ ຍວ ວ ຄວ ວ ຫ ວ ຍ. ຍ ຫ ຍ ວ ວ ຫ ຍ ວຍ ຫ Christian , ຍ ວ ວ ຫ ; ວ ວຍ ຍ ຍ . ຍ ວ ຫ : lectured ວ finest seminaries , ຫ ຍ ວ thirty Churchວ ຍ ວ Earth - ຍ ຫ , ministering , ຫ ວວ ວ ຄ , HIV /AIDS ຫ . ຄວ , , ຍ Trinity:" ຫ shout, ວ ວຍ clap cry , ຄ carrying reverend rafters .... ວວ -ຄວ ຫວ - ຍ ;! ວ , Church ວ ,imagined ຫ David Goliath, Moses Pharaoh,Christians , ຫ Ezekiel ຫ ຫ - ຄວ , ຄວ ຫວ - ຍ , ວ ;. spilled ວ , tears tears ວ ; ວ Church ວ , ວ , seemedຫ ຄ ຫ ຍ ຄ carrying ຄ ຫ ຫຍ . triumphs ວ ຍ ວ ວ , , ຫ ຍ ວ ; ຄວchronicling journey ວ , ຫ ວ ວ reclaimຄວ ວ ວ ຄວ ວ shame ... ວ ຫcherish - ວ ". Trinity. ວ Church predominantly ວ ,Trinity embodies ຫ - ຫ ຫວ ,
 6. 6. ວ gang banger- ວ Church , Trinity laughter raucous bawdy ຄ . humor. ວ , clapping,screaming shouting ຄວ jarring ຫ untrained. Churchcruelty, fierce ignorance , struggles , , ຄ ຫ . ວຍ ຍ, , ຍ ວ Reverend Wright. imperfect , : ຄ ຄວ . ຄວ ຫ ,officiated wedding , baptized ຍ . ຄ ວ ຍຍ ວderogatory, ຫ ວ ວ interacted ຫຍ ຍ ຄ . ວ ວຍ ຍ ຫ - - ຫ ວ ຫ ຍ . ຍ disown ຫ ຍ ວ ຫ ຍ disown . ຄວ ຫ ຍ disown ວ grandmother ວ - ຍ ວຍ ຍ , ຍ sacrificed ຫ ຄ , ຍ loves ຫຫ ຍ loves , ຍ ຫ ຄ confessedຄວ ວ ຍ ຍ ຫ , ຫ ຍ ວ ຫ ວuttered stereotypes ຫ ຫ cringe. ຫ ວ ຫ . ວ ຫ , . ຫ ຄວ ຍ ຍ justify ຫ excuse ຄ ຫ inexcusable . . suppose ຍ ຍ episode ຫວ ວ ຍຫ ຍ woodwork . ວ dismiss Reverend Wright crank ຫ demagogue , dismissedGeraldine Ferraro, ຫ ວ harboring ວຍ ຄ .
 7. 7. ຫ ວ ວ ຫ ຄ ວ Reverend Wrightsermons offending ວ ວ -. ຍ stereotype ຍ ຍ ວdistorts ຄວ ວ .ຄວ ວ ວ ຄ ຄ ຫ ຫ surfaced ຍ ວ ຫ ຍ ຫ ຫ ຄວ ວ ວ ຄຍ ວ - ວ ຫ ຫ ວ ວ ວ ຄວ . ວ ຍ , ວ retreat ວ ວ , ວ ຄຍ ວ ຍຄ , ຫ ,ຫຄວ ຫ ວ . ຄວ ວ ຫ ວ ວ . William Faulknerຄ wrote, " ຍ ຍ ຍ . ຄວ ວ, ຍ ." ວ recite ຫວ injustice . ວourselves ວ ຫ ຍຄວ , traced ຍ ຄວ ຫ ວ ຍ legacy brutalCrow. Segregated , , inferior; ວ ຍ ຫ , ຫ ຫBrown ຫ , inferior ວ ຫ , , ວຍ ຍ ຫວ ຄວ ຫວ pervasive ວ . Legalized - , ຄວ ຍ , owning , ຫ ຍ ຫ - ຫ homeownersFHA, ຫ ຫ , ຫ ຫວ , ຫ - ວ ຄ ຄວ ວ ວ ຄວ bequeath ຄ .ວ ຫວ ວຍ ຍຄວ ຫວ ຍ ຫວ ວ, ຄວ ຍ persists ວ ຫ ຍ ວ .
 8. 8. ຫວ ຍ , shame ຫ ຄ ຄວຫ , ວ ຄ ຄວ - ຫ ຍ ຍ ຫວ ວ ຫ ຍworsened . ຄ ຫ ຍ ວ - ວkids , ຫວ ຍ ຫ ຫ : ຫຍ ຄ ຫ - ຫ ວຍ ວ ຄວ , blight ຍ haunt ວ .
 9. 9. ຄວ ວ Reverend Wright - ຫຍ ຍ ວ ວ . ວ ຍ ຍ ຫ sixties , ວ ວsegregation ຍ ຫ ຍ constricted . ຫຍ ຄ ວ ຫ ຍ ຫ , ວ ຫ ຍ ຍ ຍovercame ຍ ;ວ ຫ ຍ ວ ວ ຄ ຍຄ ຫ ວ . ຄ scratched clawed ວ , ວ ຫ ຍ ຫ - defeated ຍ ວ, ຫ ວ ຫຄ , ຍlegacy defeat . ຄ - ຍຍ ຫ ຍ ວຫ ຍ ວ ຫ ຫ languishing ຄ ວ , ຄວ ຫວ ຫຄວ ຄ . ຫ ,ຄ , racism, worldview ວ ຍ ຍ Reverend Wright , ຄວ humiliation ຄວ ວ ຫ . ຫ ຍ .ຄວ ຍວ , ຫ ວ ວ ຫຫ ວ. ຫ barbershop ຫ ຄວ . ວ ວ , ຄວ ຍ ຍpoliticians, gin ຫວ ຍ , ຫ ຫpolitician . ວ Church ວ , pulpit pews .ຄວ ວ ວ ຫ ຍ surprised ຍ ຄວ ຍ ວ sermons ReverendWright ວ reminds truism ຍ ວ segregated ວ ວ . ວ ຄວ ຍ ; , distracts ຫ ; ຫ ວ ຍ ວ ວ , - forging ຫ ຄວ ຍ ;. ຫ , condemn , ວ chasm misunderstanding ວ ຄ : ຫວ . ຄວ , ຄວ ຍ ຄ ຍຄ ຄ : ຍ ວ. - ວຫ ວ ຄວ ວ ວ ຍ privileged ຍ . - ວ ວ , s handed ຫ ຫຍ , scratch. ວ ຫ ວ ຫ ,ຫ ຍ ວ ວ ວ ຫ ຫ dumped lifetime . ວ ຄ , slipping ຫ ; ຍ ຄ stagnant , ຫ ວ ຫ ວ , ຄ ຍ ວ ຫ. ວ ວ ຫ ; ວ ຍ ວ ຫຍ landing ວ ຫ ວ ຍ ຍ injustice ວ ວ ວຍ ຄຍຫ ຍ ; ວ ວ ວ ຄວ ວ ວ ວ ຍ ວ ຄprejudiced somehow, resentment ວ . ວ ຄວ ຍ ຍ , resentmentsຫ ຍ ຫ . ວ ວຍ ຫ ຍ .ຄວ ຍ ຍ ຫວ ຍ ຍ ວຍ forge Coalition Reagan. Politicians ຄວ ວ ຍ ຍ electoral. ຍ ຄ ຫ ຫ unmasking bogus
 10. 10. racism dismissing injustice ຄວ ວ ຫ racism . ຍ , ຫ ວ distracted resentmentsculprits squeeze ຫ - ວ rife ຍ dealing, questionable, greed ຍ ; ວ lobbyists ຫຍ ; ຍ ຍ ວ ຫ ຍ ວ ວ ຫ ຍ . , ຫresentments ວ , ຫ LABEL misguided ຫ racist , ຍ ຄວ ວ - ຄ widens divide , . ວ . ຄວ stalemate ວ stuck . ຄວ ຄ , ວ, ວ naïve ວ ວ ຫ ວ ວ ວ, ຫcandidacy ວ- ຍ candidacy imperfect . asserted conviction ຫ - conviction ຫ ວ ຫ -ວ ວ ວ ວ ຍ ຍ ຍ ວ ຍ ວ , ວ ຄວ ວ ວ ຫ ຫ ຍ . - , ຄວ ຫ ຍ embracing ຍ ວ ຍ ຄ ຍ ຍ ວ . ຫ ຍຄວ ວ ຫ ວ ວ ວ ຄວ ວ ຍ ຫ ຍຄວ ວ binding ຍ ວ -. ວ , ວ , ວ - ຫຍ ວ ຫ - ຍ struggling ວ ຍ , ຍ ວ ວ ວ , ຍ ຍ ຍ ຄວ ຍ ຍ ຫ ຄ ຄວ . ຫ ຍຄວ ວ ຄວ ວ - ຍ demanding ວ , ວ ຫ ຍ ຍ ວ , ຫ , ຫ ວ ຍ ວ , ວ ຄຍ succumb ຫວ ຫ cynicism; ວ ວ destiny ວຍ .
 11. 11. ຫ , quintessentially - , - ວຄ ວຍ ຫ - ຍ sermons Reverend Wright . pastor ຄ ວ ຫຍ ວ embarking ຄ ວຍ ຫ -ຫ ຍ ຫ ຄວ ວ ຄ . profound sermons Reverend Wright ວ ວ ວ racism ຄ ວ ວ ຄ ວ static;ຫ ວ ຄວ ຄ ຫ ;. -ຫ ວ ຫ coalition ວ ; , ຍ , ຫ ຍ - ຍ irrevocably ຍ tragic ວ -. - ວ ຫ - ວ . genius ຄວ . ວ ວ ຫ ວ ຫວ ວ - ຫວ - ວ . ວ, ຫ ຫ ຫ ຍ ຫ ຍຄວ ວ ຫ ວ ຫຍ ails - ; ວ legacy - ຫ , ຫ ຍ ວ overt - ຄ , . deeds - ຍ ວ ; ຍ ຄ ຫ ຍ ວ ຄວ ຍ ຍ ວ ຄ ຍ ; ຍ ຫ ladders ຍ . ຫ ຫ ວ ຄ ຍ ;ວ , ຫວ , ຍ ວ ວຍ ຫ ຄ . , ຫ , ວ ຫຍ ຫ ຍ, ຫຍ ຫ ຍ,ຫ ຍ ວ ຫ ຄວ ຫ ຍ ຫຍ -. ວ ວ unto ວ ຄວ ຫ ວ unto ວ ວ ວ keeper ຍ ວ ,Scripture ວ . ຫ ວ keeper ຍ ວ . ຫ ວ ວ ວ ວ ຫ ຄ , ຫ ວ ຫ ຫ ຄ .
 12. 12. ວ . ວ ຫ ຫ , ຍ ,cynicism. ວtackle spectacle - ວ OJ -ຫ wake tragedy , ວ ຫ Katrina - ຫ ຫ ວ nightly . ວ ຫ sermons Reverend Wright , ວ ວ ວ , ຫຄcampaign ຫ ຄ ວ somehow ຫ sympathize ຄ ວ . ວ pounce gaffe ຍ ຫ ຫ Hillary ຫ ວ s ຫ ,ຫ ວ speculate ວ ຍ ວ flock John McCain ວ ຍ ຍ ຍ ວ. ວ . ຫ ວ ວ ວ , ວ , ວ ວ ວ distraction . ຫ ຄ . ຫ ຄ . ຫຍ .ວ ຫ . ຫ, , ວ , ວ ວ ວ ວ ," ວ ." ວ ວ ວ crumbling stealing ຄ ຍ ວ ຍ ຍ ຍ Hispanic ຍ native . ວ ວ cynicism ວ ວ kids ຫ ; ວ kids ຄ ວ ຫ somebody . ຍkids ຫ , kids ວ , ວ ຫ ຫ ວ21st. ວ . ວ ວ ວ ວ ຍ ຫ ວHispanics ; ຫຍ ວ , ວ ວ ວ . ວ ວ ວ shuttered ຫ ຫຄ ຫ ວdecent ຍ ຍ , ຍ ຄ belonged ຫ , , ຍ ວ . ວ ວ ວ ຄວ ວ ຫ ຄ ຄ ວວ ວ ; ວ ວ ຫຍ ຫ ຍ ວ . ວ ວ ວ ຍ ຍ creed ຫ ວ , , ວ ຍ ຄ . ວ ວ ວ ຫ ຄ ຄວ " ve ຍ ຄວ waged, ວ ວ ວ ວ ວ ຫ ຫpatriotism ວ ຍ caring ຫ , ຄ ຄວ , ຫ ວ ຫຍ ວ .
 13. 13. ຫ ວ ວ ຫ ຫວ ວ ວ ຫຍ . ຫ , ຍຫ ຫ ຫ ວ ຫ perfected. , ຄ ຫ ວຍ ຄວ ຫ cynical ວ ຄວ ວ , ຫ ຄວ ຫວ ຫ ຍ - ວຫ ຄວ ຫ ວ ຫວ . ວ ວ ວ ຄ Church ,Ebenezer Baptist ວ, Atlanta - ຫ ຍ ຫ . , ວ- ຍ ຍ ວ Ashley Baia campaign ວ Florence, Carolina. ວ ວ ຫ ຍ , campaign , ຫ ຫ roundtable ຄ ຫຍ . Ashley ວ ວ ວ , . ວ ວ , ຫ Go ຍ . ຍ ຄ ຍ, ວ ວAshley ວ ວຍ . ວ ຫ ຫ ຄ ຍ , Ashley convinced ວ ວ liked ຫ ຫ ຍ ວ ຫຍ mustard sandwichesrelish. ວ ວ ວ cheapest . ວ ວ ວ , ຄ roundtable ຫ ວ campaign ວ ວ ວຍ ຍ ວຍ . Ashley . somebody ວ ວ ຫ ຫ ຫວ lazy ວ , ຫHispanics ວ ຫ ຍ. . ຫວ ຫ injustice. ວ, Ashley finishes ຫ ຫ ຄ ຫຍ ຫ ຫ campaign . ວ ຄ ຄວ ຫ . ຫ ຍຄ ຫ ຫ . ຍ ຍ ຍ quietly ວ ຫ . Ashley ຫວ ຫຍ . ຫ . ວ ວ ຫ . ວ ວ ຫ ຄ . ວ ວ Barack . ວ ວ ຄ ຫ ," ວ Ashley."" ວ Ashley." ວຍ ວ ,ວ ວ ຫວ ວ ວ ຍ ຫ ຍ ຍ ຍ . ຫ ວຍ, ຫວ jobless, ຫ ຍ ວ . ວ ວ . ຫ ວ . ຫ ຍ ຫ ຍ ວ ວ - ຍ ວຫpatriots Philadelphia, .

×