D tcesky telecom

369 views

Published on

Brand Guidelines

Published in: Marketing
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

D tcesky telecom

 1. 1. Znaãka, barvy a písmo ? kliknûte zde Exit Manual
 2. 2. Znaãka, barvy a písmo Exit Menu Manual • pouÏitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu‰né sekci • jednotlivá loga najdete uloÏena na CDromu „znaãky âESKÉHO TELECOMU“ • z manuálu lze tisknout, je v‰ak tfieba pfiihlédnout k nízkému rozli‰ení nûkter˘ch zobrazení • pro návrat do hlavní nabídky stisknûte „Menu” • pro ukonãení prohlíÏení stisknûte tlaãítko „Exit” nápovûda
 3. 3. Znaãka, barvy a písmo ? • • • • • • • • • • Exit Rozmûry znaãky Barvy Registraãní známka Znaãka a pozadí Znaãka na pozadí Partnerské aktivity Nesprávné pouÏití znaãky Typografie SkloÀování âESK¯ TELECOM versus CZECH TELECOM Manual obsah
 4. 4. Znaãka, barvy a písmo Exit ? Menu Tato ilustrace definuje ochrannou zónu znaãky, tj. minimální rozmûry pole se Ïlutou barvou. V˘‰ka grafické ãásti se udává v plo‰n˘ch jednotkách a pouÏívá se k urãení rozmûrÛ ochranné zóny. Vlastní znaãka je 11 jednotek ‰iroká a 4 jednotky vysoká, vãetnû písma a symbolÛ. Manual rozmûry znaãky Ochranná zóna je 15 jednotek ‰iroká a 7 jednotek vysoká. V praxi vÏdy upfiednostÀujeme vût‰í neÏ minimální rozmûry ochranné zóny. V˘bûr rozmûrÛ. Vût‰í rozmûry neÏ 150 % jsou moÏné znaãka 37,5 % 16,5 mm ‰iroká (napfi. etiketa na disketu) znaãka 50 % 22 mm ‰iroká (napfi. vizitka, karta s blahopfiáním, podûkováním apod.) znaãka 75 % 33 mm ‰iroká (napfi. pozvánka, ãasopis A3, formát A5) znaãka 100 % 44 mm ‰iroká (napfi. dopis, obálka, desky formát A4) znaãka 125 % 55 mm ‰iroká (napfi. ãb. desky formát A4) znaãka 150 % 66 mm ‰iroká (napfi. ‰anon A4, pofiadaã) X X X X X 7x X X X X 11 X X X 15 x
 5. 5. Znaãka, barvy a písmo ? Exit Menu Manual barvy Znaãka âESK¯ TELECOM, ve specifické kombinaci modré, zelené a Ïluté barvy, je základním prvkem vizuální identity spoleãnosti. Znaãka se skládá ze dvou ãástí umístûn˘ch na Ïlutém podkladu: 1. Grafickou ãást tvofií abstraktní symbol sloÏen˘ ze tfií vodorovn˘ch linií, ve stfiedu ‰ikmo rozdûlen˘ch na modrou levou polovinu a zelenou pravou polovinu. âESK¯ TELECOM modrá âESK¯ TELECOM zelená 2. Textovou ãást pfiedstavují dvû slova, která tvofií název spoleãnosti: slovo "âESK¯" umístûné nad grafickou ãástí a slovo "TELECOM" umístûné pod grafickou ãástí. PouÏit˘ druh písma byl vytvofien v˘hradnû pro úãely znaãky âESK¯ TELECOM a neexistuje v Ïádné jiné podobû. 3. Dominující barevnou sloÏkou je podklad se Ïlutou barvou. Îlutá barva je pro prezentaci identity spoleãnosti rozhodující: na dopravních prostfiedcích, vlajkách, nápisech a v dal‰ích materiálech vÏdy pouÏíváme podklad ve Ïluté barvû. âESK¯ TELECOM Ïlutá PouÏití Soutiskové barvy Ïlutá modrá zelená PMS® CMYK/ % 109C/108U 2935 0-9-94-0 100-47-0-0 pantone green 100-0-65-0 Monitor RGB/ % RGB/ 0-255 RGB/ HTML 100-91-7 255-232-18 #FFCCOO 4-33-64 10-85-163 #003399 0-56-41 1-144-105 #009966 Nátûry RAL FLINT RDS 1018 090 80 90 5017 PF 5840 260 40 45 6032 - Fólie (neprÛhledná) 3M Oracal Jac 100-15 751-22 89472 100-47 751-98 89775 100-46 751-61 89674 Fólie (prÛsvitná) 3M Oracal Avery Fascal 3630-015 8500-13 5551 QM 3630-167 8500-51 5512 QM 3630-146 8500-09 5508 QM Tisk (ofset, sítotisk) Barevn˘ systém Pro plochy s vnitfiním zdrojem osvûtlení pouÏíváme prÛsvitné materiály. Pro plochy s vnûj‰ím bodov˘m osvûtlením pouÏíváme neprÛhledné materiály.
 6. 6. Znaãka, barvy a písmo ? Exit Menu Manual registraãní známka 0.25x 0.2x 0.25x 0.2x
 7. 7. Znaãka, barvy a písmo ? Exit Pfii pouÏití barevného provedení znaãky na jakémkoliv pozadí pouÏijte základní provedení znaãky na Ïlutém poli. Velikost Ïlutého pole v tomto pfiípadû odpovídá velikosti ochranného pole.V pfiípadû ãernobílého sítotisku na pozadí s hustotou barvy 30 % nebo niωí pouÏijte ãernou variantu znaãky. Pokud je hustota barvy vy‰‰í neÏ 30 %, pouÏijte bílou inverzní variantu znaãky. Menu Manual znaãka a pozadí 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 8. 8. Znaãka, barvy a písmo ? Exit Umístûní znaãky na fotografické pozadí 1 ãtyfii barvy: barevná znaãka na Ïlutém poli 2 ménû neÏ ãtyfii barvy a vzorované pozadí: ãerná znaãka na bílém poli 3 ménû neÏ ãtyfii barvy a hladké pozadí: bílá inverzní znaãka 4 ãerná a bílá a svûtlé hladké pozadí: ãerná znaãka Menu Manual znaãka na pozadí 1 3 2 4 5 7 Umístûní znaãky na barevném nebo ãernobílém pozadí 5 ãtyfii barvy: barevná znaãka na Ïlutém poli 6 jedna tmavá barva: diapozitiv bílé znaãky 7 ãerná + 1 barva: bílá inverzní znaãka na ãerném poli 6
 9. 9. Znaãka, barvy a písmo ? Exit Manual Menu partnerské aktivity 1 Umístûní statutu partnera akce a znaãky âESK¯ TELECOM pfii partnersk˘ch aktivitách. Pro uvedení statutu doporuãujeme pouÏít písmo Officina Sans CE. Statut partnera se uvádí VÎDY MEZI ZNAâKOU A JIN¯M TEXTEM. 3 uvádí 1. Pfiíklad uvedení v posloupnosti: znaãka_statut_ostatní text. 2. Pfiíklady statutu 3. Pfiíklad uvedení v posloupnosti: bûÏn˘ text materiálu_statut_znaãka. 4. pfiíklady statutu generální partner 2 4 uvádí podporuje generální partner partner festivalu
 10. 10. Znaãka, barvy a písmo ? Exit Barvy jsou dÛleÏitou souãástí vizuální identity spoleãnosti. Jejich správnému pouÏívání proto vûnujeme velkou pozornost. Pro pouÏití znaãky v kombinaci s barvou platí tfii základní pravidla: 1) V pfiípadû, Ïe mÛÏete vyuÏít v‰echny tfii firemní barvy: pouÏijte modrozelenou znaãku na Ïlutém pozadí. 2) V pfiípadû, Ïe nemÛÏete vyuÏít v‰echny tfii barvy a pokud jedna z barev je ãerná: pouÏijte bílou znaãku na tmavém pozadí (tmav‰ím neÏ 30% hustota barvy) nebo ãernou znaãku na svûtlém pozadí (svûtlej‰ím neÏ 40% hustota barvy), pfiípadnû umístûte ãernou znaãku na bílé pole. Menu Manual Následující pfiíklady demonstrují nûkteré z nejãastûj‰ích chyb pfii pouÏití barev znaãky: - nesprávn˘ tvar: nepouÏívejte znaãku se Ïlut˘m obrysem, ale originální znaãku na Ïlutém pozadí - nesprávné písmo a tvar: tento druh písma nemÛÏeme pouÏít, písmo navíc musí b˘t vycentrováno; pouÏijte znaãku v originální podobû - nesprávné barvy: znaãka by mûla b˘t bílá a umístûná na modrém pozadí - nesprávn˘ tvar: písmo je umístûno na jediné fiádce a pod symbolem; pouÏijte znaãku v originální podobû - nesprávné barvy: levá polovina symbolu by mûla b˘t modrá, pravá polovina zelená - nesprávn˘ tvar: znaãka je roz‰ífiená; pouÏijte znaãku v originální podobû 3) V pfiípadû, Ïe mÛÏete vyuÏít pouze jednu barvu (nikoli ãernou): pouÏijte bílou znaãku na tmavém pozadí. Dal‰í podrobnosti najdete v kapitolách „Znaãka a pozadí“ a „Sponzorské aktivity“. Neménû dÛleÏité je pravidlo, Ïe tvar (pomûry) znaãky nemÛÏeme v Ïádném pfiípadû mûnit. Pravidlo ã. 4 tedy zní: pouÏívejte pouze znaãku v originální (digitální) podobû. nesprávné pouÏití znaãky - nesprávné barvy: nepouÏívejte Ïlutou barvu v kombinaci s jin˘mi barvami neÏ s modrou a zelenou. V tomto pfiípadû vytvofite jednobarevné ãervené pole na bílém pozadí a na ãerveném poli umístûte bílou znaãku. - nesprávné pouÏití: pouÏijte Ïluté pole, na které umístûte modrozelenou znaãku - nesprávn˘ tvar: poloviny symbolu jsou posunuty; pouÏijte znaãku v originální podobû - nesprávn˘ tvar: nepouÏívejte ãernou znaãku s bíl˘m obrysem, ale ãernou znaãku na svûtlém pozadí Existuje jediná v˘jimka: Pro velk˘ ãlenûn˘ znak byl vytvofien zvlá‰tní design s vyuÏitím Ïlutého obrysu a s vnitfiním osvûtlením. V tomto pfiípadû rozhoduje trojrozmûrn˘ tvar znaãky.
 11. 11. Znaãka, barvy a písmo ? Exit Menu Základním písmem spoleãnosti je font Officina Sans, kter˘ pouÏíváme ve v‰ech textech a publikacích. Není povoleno pouÏívat jakékoliv stínování. ITC Officina Sans CE Book 11 p Manual typografie Pro kanceláfiské vyuÏití jsou pfiípustné dva druhy písma: - Times New Roman (pro ve‰kerou korespondenci zpracovávanou na laserov˘ch tiskárnách) - Arial (náhrada za písmo Officina Sans pouÏívaná v ‰ablonách a formuláfiích) ITC Officina Sans CE Italic Book 11 p Times New Roman Regular 11 p ABâëÉùFGHÍJKLM≈ÓPQ¤·ËÚÒVWX¯Î abãìéûfghíjklmÀópqfi‰ÈúÛvwx˘Ï 0123456789!?,“&%()* ABâëÉùFGHÍJKLM≈ÓPQ¤·ËÚÒVWX¯Î abãìéûfghíjklmÀópqfi‰ÈúÛvwx˘Ï 0123456789!?,“&%()* ABâëùFGHÍJKLM≈ÓPQ¤·ËÒVWX¯Î abãìéûfghíjklmÀópqfi‰ÈúÛvwx˘Ï 0123456789!?,“&%()* ITC Officina Sans CE Bold ITC Officina Sans CE Italic Bold Times New Roman Bold 11 p 11 p 11 p ABâëÉùFGHÍJKLM≈ÓPQ¤·ËÚÒVWX¯Î abãìéûfghíjklmÀópqfi‰ÈúÛvwx˘Ï 0123456789!?,“&%()* ABâëÉùFGHÍJKLM≈ÓPQ¤·ËÚÒVWX¯Î abãìéûfghíjklmÀópqfi‰ÈúÛvwx˘Ï 0123456789!?,“&%()* ABâëÉùFGHÍJKLM≈ÓPQ¤·ËÒVWX¯Î abãìéûfghíjklmÀópqfi‰ÈúÛvwx˘Ï 0123456789!?,“&%()* ITC Officina Serif CE Book ITC Officina Serif CE Italic Book Arial Regular 11 p 11 p 11 p ABâëÉùFGHÍJKLM≈ÓPQ¤·ËÚÒVWX¯Î abãìéûfghíjklmÀópqfi‰ÈúÛvwx˘Ï 0123456789!?,“&%()* ABâëÉùFGHÍJKLM≈ÓPQ¤·ËÚÒVWX¯Î abãìéûfghíjklmÀópqfi‰ÈúÛvwx˘Ï 0123456789!?,“&%()* ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQŘŠŤŮVWXÝŽ abčďéěfghíjklmňópqřšťúůvwxýž 0123456789!?,“&%()* ITC Officina Serif CE Bold ITC Officina Serif CE Italic Bold Arial Bold 11 p ABâëÉùFGHÍJKLM≈ÓPQ¤·ËÚÒVWX¯Î abãìéûfghíjklmÀópqfi‰ÈúÛvwx˘Ï 0123456789!?,“&%()* 11 p ABâëÉùFGHÍJKLM≈ÓPQ¤·ËÚÒVWX¯Î abãìéûfghíjklmÀópqfi‰ÈúÛvwx˘Ï 0123456789!?,“&%()* 11 p ABCČDĎEĚFGHÍJKLMŇÓP QŘŠŤŮVWXÝŽ abčďéěfghíjklmňópqřšťúůvwxýž 0123456789!?,“&%()*
 12. 12. Znaãka, barvy a písmo ? Exit Pravidla pro pouÏití obchodního jména âESK¯ TELECOM, a.s., v písemn˘ch dokumentech âESK¯ TELECOM, a.s. âesk˘ Telecom, a.s. Pfii pouÏití obchodního jména jsou slova âESK¯ TELECOM vÏdy psána velk˘mi písmeny a zkratka a.s. vÏdy mal˘mi písmeny. Mezi slova âESK¯ TELECOM a zkratku a.s. vkládáme ãárku, po které vÏdy následuje mezera. Ve zkratce a.s. se mezera nepouÏívá. .....âESK¯ TELECOM, a.s., ...... Zkratka právní formy (a.s.) se v souvislém textu vÏdy oddûluje z obou stran ãárkou, pfiípadnû jin˘m znaménkem (dvojteãkou, stfiedníkem). ...âESK¯ TELECOM, a.s. ...âESK¯ TELECOM, a.s.? ...âESK¯ TELECOM, a.s.! ...âESK¯ TELECOM, a.s.. Pokud vûta konãí teãkou, dal‰í teãku za zkratkou a.s. nepouÏíváme. âESK¯ TELECOM, akciová spoleãnost, Právní formu (a.s.) nerozepisujeme. Právní formu v plném znûní (akciová spoleãnost) pouÏíváme pouze v pfiípadû, je-li obsahem sdûlení, napfiíklad „âESK¯ TELECOM je akciovou spoleãností podnikající v telekomunikacích ...“; „Probíhá tisková konference akciové spoleãnosti âESK¯ TELECOM ...“. ...dostali jsme zprávu od âESKÉHO TELECOMU, a.s., ... Menu Manual skloÀování Obchodní jméno se v textu skloÀuje, neboÈ jakékoliv jiné spojení v textu by bylo v rozporu s gramatick˘mi pravidly. Pfii skloÀování nerozli‰ujeme velká a malá písmena, základ i koncovku pí‰eme velk˘mi písmeny. Napfiíklad - „Dostali jsme zprávu od âESKÉHO TELECOMU, a.s., ...“. Pfiípadnû mÛÏeme pouÏít substantivum a obchodní jméno v prvním pádu „Dostali jsme zprávu od akciové spoleãnosti âESK¯ TELECOM ....“. âESK¯ TELECOM, a.s. âESK¯ TELECOM Ve v‰ech oficiálních dokumentech, napfi. v obchodních smlouvách, Ïalobách, pracovních smlouvách, kde je nezbytné spoleãnost fiádnû a správnû oznaãit, pouÏíváme obchodní jméno tak, jak je zapsáno v obchodním rejstfiíku, tj. âESK¯ TELECOM, a.s. V bûÏném textu, napfi. ve sdûlovacích prostfiedcích ãi neoficiální korespondenci, mÛÏeme název spoleãnosti pouÏívat ve zjednodu‰ené podobû âESK¯ TELECOM (bez zkratky „a.s.“). Pravidla pro pouÏití ochranné známky (znaãky, loga) âESK¯ TELECOM v písemn˘ch dokumentech .... znaãka v˘raznû .... Není povoleno pouÏívat ochrannou známku (znaãku, logo) pfiímo v textu. JestliÏe hovofiíme o ochranné známce, uvádíme v textu její slovní pfiepis: .... znaãka „âESK¯ TELECOM“ v˘raznû ...
 13. 13. Znaãka, barvy a písmo ? Exit Znaãka = grafické znázornûní, ochranná známka registrovaná u úfiadu prÛmyslového vlastnictví. (obecnû se pouÏívá i pojmenování „logo“) = Znaãka (logo) Obchodní jméno = slovní prvek, pouÏívan˘ v textu, registrace u krajského obchodního soudu v obchodním rejstfiíku âESK¯ TELECOM, a.s. = Obchodní jméno Pro komunikaci v jiném neÏ ãeském jazyce pouÏíváme znaãku „CZECH TELECOM“ v kombinaci s obchodním jménem âESK¯ TELECOM, a.s., popfiípadû bez diakritiky CESKY TELECOM, a.s. ... Na leto‰ním trhu se âESK¯ TELECOM podílel... Menu Manual âESK¯ TELECOM VERS. CZECH TELECOM V pfiípadech, kdy se nejedná o materiály právní podstaty (faktury, smlouvy, apod..), lze pouÏít ãást obchodního jména bez zkratky „a.s.“. V jiném neÏ ãeském textu lze pouÏít doplnûk „the major czech telecom operator“. Pfiíklady pouÏití znaãky „CZECH TELECOM“: anglické vizitky; broÏury, produktové letáky a ostatní propagaãní a reklamní materiál v jiném neÏ ãeském jazyce; internetová prezentace v anglické mutaci; zahraniãní inzerce; korespondence v jiném neÏ ãeském jazyce (jednotné ‰ablony korespondence mají moÏnost volby „ãeské“ ãi „anglické“). Není povoleno kombinování obou znaãek „âESK¯ TELECOM“ i „CZECH TELECOM“ v rámci jednoho materiálu, napfiíklad oboustranné vizitky. V pfiípadech interních anglicko-ãesk˘ch formuláfiÛ je pouÏívána znaãka „âESK¯ TELECOM“. ... âESK¯ TELECOM, the major czech telecom operator, shared the largest part...

×