Rîˆ%÷sñ ñ ³ÿî s÷¶¾²ú²÷ õcðŸîœù%îû “Dœñ%øø @û¾³ ð‡³1üùð ·ñœõGU·ðîcðð ¾sõ÷ ¾·þ‚ý…%ö@õî ²ñ³ˆ²÷ûñ ¹ô³ˆö÷ ôH³%òùRþ ·ñˆ“²ïî¹ðî ¹...
œî%õ·ñ“ ·ôf³@÷}‚î²ñ¾ w¨f 0¢ 1ý“ñî Ý÷ Í%ø1ñ€ôñ ·ú¢î ˆîþ ²ó Í%øñ œñø ’ðô %öù
ð õ ø ö û øô ò•
û
þ
ó ñø ©
¾ ‚ø“—ˆùý †õ ú û m...
ð ³ î qô ö ñ øU õ¹ðî ñ ô ·þð õ î ð
þö
Ýûœô1û¨¹þsõGG%õÝö·ñ%õ“³1÷1úœñ·ñG'¾Žh§¾Ý÷÷𠌂ø·ô·ñ8@õ·ðð ŸîRöcðIsîŸîœö¨s÷¹ðÝôœîU’ðõ ...
ö ô
ù
ˆö
%õ²÷@÷“öñ ˆœöø ÿ ˆsóõ ©·ñÝ÷1ñ@ð³œöù ˆ¹ñ ðs÷áE𾾜þóñ ‚ù€1õsõœôñ ¾ÒðÝø·ôÝî³s÷îsû#ôs÷ö ¨ŸîI‘ò ·ôˆ8²ð²ð÷ ô ’ð‚ø¹ñ1öU...
1û€ˆ Ýñ%ý~û¾²ús÷Ýôõœù’ðÝù%öî ¾’¾sú‘ á®ÊRþô sù%ö1òœñ·ñõ ¹ð“¹ï%÷I·þœñfŸö’ðð Ÿø³¾súûõ œôX¾¾@úRî‚îö cð Ý÷¾ %øœñœñ…Ÿö’ðõ ¹û¹ñ³‚...
ý ú õ ’ ó õ ô | ô ñ ý ô | ñ (| ò ñô
V³ œô4y¾Ý÷ ˆÓ€ sõX ðk¾ “ sûY Rîˆ{~ð %÷¨8ˆ%òù á‘
ý~ˆÝõ û ²û ÿô sþ¹ðö%ñ © ) ý U†@÷ø...
 
ƒ

î ÷
sòô ‘ €ú@1öùœœîð1©i¾ '( 50{~(|f¦(Ýý œú34sõô$ ‘ ³ˆ²ô$÷ ’ð1öŸù 32¾ !ƒ$ò
ñ ñ ý ) |„
ôÿ ˆFƒû ·ô0œõ) ‡s÷¦(ô ¥'‘ %$#·ñ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A Hypermedia Distributed Application for Monitoring and Fault-Injection in Embedded Fault-tolerant Parallel Programs

1,882 views

Published on

One of my ante-litteram: a Web application before Web Service applications!

We describe a distributed, multimedia application
which is being developed in the framework of the
ESPRIT-IV Project 21012 EFTOS (Embedded Fault-Tolerant Supercomputing).
The application dynamically sets up
a hierarchy of HTML pages reflecting the current status of an
EFTOS-compliant dependable application running on a Parsytec CC system.
These pages are fed to a WWW browser playing
the role of a hypermedia monitor. The adopted approach allows the user
to concentrate on the high-level aspects of his/her application so to
quickly assess the quality of its current fault-tolerance design. This view
of the system lends itself well for being coupled with a tool
to interactively inject software faults in the user application;
this tool is currently under development.

This paper, the ideas in it, and its realization are the work of the first author only.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A Hypermedia Distributed Application for Monitoring and Fault-Injection in Embedded Fault-tolerant Parallel Programs

 1. 1. Rîˆ%÷sñ ñ ³ÿî s÷¶¾²ú²÷ õcðŸîœù%îû “Dœñ%øø @û¾³ ð‡³1üùð ·ñœõGU·ðîcðð ¾sõ÷ ¾·þ‚ý…%ö@õî ²ñ³ˆ²÷ûñ ¹ô³ˆö÷ ôH³%òùRþ ·ñˆ“²ïî¹ðî ¹ïœûž1÷¾“œþññ Ÿøð ð ô Ýô ð³ ñ õ ö ó û ð ô î… ù î ‡ ·ñs÷ˆ¨Rîœþ‡²÷ sñ¾…Ýï¹ûœî³‡1÷ˆ¾ ñ ²÷ ‡s÷ôÿð ôfˆ1ðù œö¾œõñ ÷ð 1ú1ñˆ ¾1õñ œþ·ñ³ˆsñ ñ €ð ¶‚ø¾Rþô œù1ðsñ î î ô ¾ ðu õ ú ž î ð ñ ô ù ôð û ñ ðî ý ô ö ñ ö ³·þöñ ž1ð²ñû — ñ îö ˆÙ ó í ú ù ö ñ ð {ñ ô ý ö 1õˆùñ @ó³s÷÷ ô ¾œþð ô ñRøðö %÷ö @÷sñöŒ³ ˆ} ¾·þð ÿ ñ© ³s÷ˆ²ïÝû@ûU Eðˆƒö î ¾ˆg1õ¾ðñ œþ@ð¾ñô s÷ö ‚ýð1õ%ùsñÝñ1ûsóÍ@÷UuX‡d¾nïñ%÷öð s÷œö€¨ÿýúîô sò1ûô·ñ3²ðœîù ’ðUðö ·þ³CŸö’ðœñ÷ sû·ôÝî Ýûñ ²û ô %ò·ñð ¹ð“¹ïÙñî ô ¾úñ ·þf1÷ù¾œþð ñ ¾·þð ÿ ¥ˆ%÷¾ôñ s÷©€¨sò1ôžö áEðîRî Ӏ œñ1òö RþcðÝù“·ï3 ³‚ø·þ…%ùðð·ñ Ý÷·ñ1ðœñ“1õñ ¾Ÿîñø 3 sõ¹ñœôŸî1ûœõ1õ…ˆ@÷ø %öö œñ¾ÿõ ·þDÝñsýð ’𾳨œþúöû @òð ¾ÿö 1ü…1õˆ¾²ñ÷ ô œþ’ð@ð1ö¾“s÷ùô Ýôöû í ‚ùñ î þ Õñ î þ ñG Ý÷·ñGˆg¾1õó ˆóñ %ösó§œõˆ’ðnïõ {øsûöŸö Ýôˆ‡ýô œôˆ©Eð‚ù³@ðó·ñ ²÷œô“¾³G³Œñsýþ @úURöù @÷·õœöÕø¹ððñ ³ÓóÝ÷öî wsõï ð ³sø‚öñ ·ñ³ñõw·þsî¥Röð ï öð ðõ ö ˆ ù Ýó ÷ ð ²ô ò û ÷ ð ²ô û õ ø ú ý s÷ö# þ ö ô î ¾s÷ñ ˆÝ÷ô “’ðô X¾ÝõRöø î ³ s÷ð 1ô%ùœñG³@÷€öö Vs÷Ýô @ðÝöñ ˆúû ¹ôŸî s÷Ýô Eð‚ù·ñ1ð“f¾Ý÷ “ %ù“üÕw ôŸî ·þ‡ cïÒðî ö 1öðŸùsùf‚ø·ñö ð%ù€w1üáôñ ³ûñ ñ ·þ¾Ûsòœôñ ÿõ ³s÷Ýô @ðÝö ó ¾¾áÝñô ¾ úð î õñ ø û 8ˆsòîœîñ €œöô ú ÿõ ÿ Ýîfœþ‚îj²ñð V1õý ˆ·ñ÷ ²ôd’𾈾·ôúòû @úÿõ ͳÝôs÷ñ ·þð ’ðÿ%öÝù;¨sú²ò …ÿñðö ¾¨f¾¾œîñðû·þ þ G@õðRø ¾³Ý÷öó d sõX s÷¨·ô¥U@÷©¾“¾œþð¨ ó ô î ø ö î ø ô ñö ý ¾ ÷ ³ ¨óò ñ ¾Ý÷ ³@ðî wsòø sô³1ôô ·þf¨Ýôs÷ñV œñ@õ¾h1ö@ðöò Ýý œîóŸù‡}¨%ò8²ñò·òÝî%ûˆñò @÷ô³·ñö¨Rþ%ùð ¾s÷ñ 8œþñ œö¥²ñgˆ~ûýÝñ¾1ûû ·ôˆ~ñð ¾²ö ð Ýñ¾³d€¹ñ1÷ûûø ð ÿö %î1ú¾¾1ñññ ˆÍ²óøþ œñ‡·ôð @÷‡f@õRöðþ ²÷ ¾œþ‚ø¶²÷Ó@ðœôöð î ù ð ò%õ ù ð ð ñ 1÷ñ { ñ 𾠜î‡1÷ˆ©Õ¾ sù} ³@÷¾%ýœî‡1÷ˆ©“‚ý1õsñsó³@÷u ‚ø²ñÝû@û%öù ð ñó í ú ö ø ö ð ñó í ö ö ·ñî%·ñsò¥%îõœîœô ¹ñÿõ ñ‚³œøù ñ ô ·þ¾@÷õ }Ýûÿ ³{¾·ñûôû ð ³ÿî —%îô ö ˆ {‡A1÷òðœîö ¨³%òññð iû%û²ñ÷ føñ ñU@÷þ¾Röñ œþ1õñ VÝð ñ sû%ý·ôœî~ð‡1÷²ð¾ùû ¨öñ 1òÿö œñÝõ ¾œþð ð úG ñ ù ð ñ ö û‡·ð ô Gˆð÷ Ÿî²ô îU’ðø {œòù G ÿôsõý Ý÷ ³ñó Ž²÷î “³s÷³ôö A¾ˆð÷ Uðô ø ˆ³ ö ôÿ î%¾sûñÝñ ÝñÝ÷œô%óŽ·ñõ ¾@ðñ œþœö4ùðœõcðnïÊÝöî ¾1÷áœñú ·ôcðÙñ ³s÷@÷1ô@öù ©·ñ1ò¾œñõ cð³“ûî î %÷·ïIÝñ·ôsûsð¾1ýô 3öþŸîsûw·ô¾Ž·þðñ “³s÷¾ˆÝîþöô ¾ˆ÷ûóñ wœôô ·ô¾œþðõ ð õˆŸòù ô¶Ýïö ö·û‡ýð %÷·ñ%õ¾sþ1ôŒœôý Ո²ñ÷ð ø ¾ ÝöÝû ’öñ {Ÿî ø sõXòô 𾶷ï%õñ s÷Ýôô@ð‚ù1ö·ñ¶¾³³@÷úøû @úÊs÷%øÝô·ñ¾’ðð Ÿösû·ô·õŸî¹ðŸî VÛ²ô %ùEðö xýœñ%ûðsñ“xøÝñ€1 ²ñ€¾«û• ¾Ýø ¹¿À €¾‚øñ œþ²ñd@ûÝûð @ð%ööù û û ô ð ð û úí ñ ÷ ñ îû õ ô ùÝœôõ Ž‡s÷Ýö ¾¨sò1ôö ¢ù î û ú û ô ‚øð ¾³ ø¾¢ø ö 1õ·ñ³ ¾ðó Ý÷ ñœö@ðø ˆUœúsõ1ô³Ý÷ ˆ ÿô ÷ ds÷{³ ¾Ê%ýÝîˆw·ôŽ U@÷¨Ýîˆwøô ·ô “%ñ·ñî ¾œþðœñsõÿ ¨ÕG%õòôô U sñ¾ {hö'·ô%îu¾ˆð÷û ³¾’ðú 1öî Ÿù ¾úû ¾@úf%ø“³%ø€Ýññ ¾ 1ò¾§1÷¾€œþññ úð u ñÒð ò ö hò ö ð ð Ýñ ú²ô ú ö ñ ø û ö ñ U ·ñœô%Ýñð ÷ } ‚øsñsó%î³¾w¾³¥·ñÿ sõáÍ1ðöô ’ð¹ñ͜þ4sõRîI%÷¾¾ws÷øññ ³€I²ñˆsòû ¾¥ÍˆÍ³³²÷ ¾¹ðñ ·þsõf¹ðœöð ·ñ%îsõœñöõ þ óñ ø û ô ú ÷ î³ ö I ô ˆ ô ô ÷ ¨ ó1ôù Ý÷ î Ÿù îö ö ó § F ¤ ¤ ¦ ¨ R U U R R Y ¤ b R U ¤  †gfF § $ ¤ ¤ U ¦ R ¦ ¤ ¦ R R ¤ £ ©¦ ) 0 t 2Ae § r S ¢ U ¢¤ b¨ § ¥ ¢ ‰ ¢ — R v d ’ ) 0 t ™2Aˆ V ¦ R ¢ †‰ “ R U f I ¤ ¤ W ” 1˜ ’ — ¤ s ) 0 t 2A – S ¤ W € ¤ 1 ¤ € ¤ W F   ¥ ¤ U t f b ¤ ¤ ˆ R S ¤ ¦ ¤ § © ¦ ¤ ¤ U R „ £ ( ¤ U ¤ h ¤ U ¤ ¤ ” ©bU y ¤ §¤ ¤ ¦ ¤ U b ¤ W  ¨ ¤   ¥ ¤ ¤ ¦ ¤ b ¤ ¦ ¤ ¨ P   U § … ¤ U a ¤ R h! ¤ h „ ¨ R R©¢‰ € “ R S ¢ F ¤ ¦ ¤ U R £ ¤ c ¤ h q ¤ h ’ s )20‘t ¤ R    R ! ¤s b ¤ ¢ ©‰ W R ! R ! ) t ¤ V ¢ ˆ¦ R U ¤ § ! S H ¤ U ¤ ¨   ¤ ¦ ¤ˆ •F U 8 ¢ ¤ U R¥ ¤ U ¤©¥ § R£ ¦ ¢ ¤ R U ‘t ¤   R S ! § ¥   ƒ y F   ¥ ¤ ! ¤   § †r ¤ U R ¤ ¨¦ ¤ ¤ ( yF ¤ b ¤ƒ 0 ' A a © R ¤  S ¢   ¥ ¤ x YF ¤ ¦ W2 ‡ e I § ¥ q ¤  †%@A9…$s 8 „ ¡ U   R ¤ Rb )e t ¤ ¨ R %A98$‚! S @ ¤ ¦ b ¤ c ¤ ¦ R ¨ ¤ ¤ ÿ ô ñ ˆ ô¢þ ù ð ·ò'ÝîÝñ¾öû s÷³URþöö @ú%ù1ö¨¥ˆ¾%öóøò ²÷œñ¾“·þûõ ³f³@ðös÷ðø wU@úô ú Rö·ñ·õ¢õð͹ðð ásõÿösîö u©søö ²ý‚öw·ñô ó ¾œþ͟îðñ %õ¨wœôÍsó¾øö ô õ ñ sûô²ò ð Ê ô sõ³Rù þœôRùœõ¾1õ÷ ’ðIUÝøñ ¾@÷û f·öö # ŸîŸîŸîsûœõˆûðw¨©@òð‡œôô ñ ô œô©Röð @õU@ûö s÷ú %öÝô Ýùÿ ðٜñ%ùô wðcïðÞ5íø¥jsõö ~ýœô1û·õˆ%ñõ Ÿîsûñ Ýñ¾œôÝ÷¹ðÊ%îð sóX³@÷²ô{%õö ·ï¨#¾³œîñò sñ þ 1ôá%ù𠈲ô@ðœñöõð ñ} ö ÿ ·ñ“îñ óá ñ ö û ÷ û ð ñ ôú ù ö ø ö õ ·ñˆ¾3 î î œñ@õ3ûö Rîˆ%÷¾s÷€¨sò1ô4þŸù sîö ³ ð ³s÷ٜñ¾ó Eð³ûù ú ñ ·õ¹ðî îôþ ò %ò·ñ¹ðw·ïž‚ø·ñ%õsñnïŸöYxýsû1öŸù ÷ Rþœùsõœö%õ²ñ uŒ·ô‡Ý÷ ‚øsñsó³þ ð¾8Ÿî ý%õ·ñˆ“Ž¨¨@òôj1ûÿõùRö Ýñ²ûsûœösõ³D¥s÷³8ð·þôñ ¾Ý÷ÿ d¾ˆ²ôf“ˆsú÷ðõ ²ô¾sø’ðÝùö%ö ¾¾œþûñ ¾ž}sþösúðú 1ð³sñó œóœô@õ¾œöõ }4¾œþð õð ô ú ñ ˆ ö ú ö ó ô ¾÷ ÷ ô ÝñÝî¾ g1ü%ø³“¾‚øºÝ÷ 1ò©s÷Ýô @ð1öŸùù ³¾@úŒñ³s÷û {·òˆó ÿô %õU¢ú sþnïÝó}º·ï%øsîœñ‚ö“f³ôø s÷œõöð û ø ñ ñ ø ö U ñ³ û ú ö ù ö õ ñ ö þ ð ñ ñ î î œô‡öð ¾²÷û ú ñU@÷Rö1õÝñsûð·ôñ ~ð ²ð¾ ÿö ö ¾²÷î ô ’ðþRösõ%ó·ñ‡óð ²÷ sõ ÿô ú sõX 1õ8€sòññ ¾œöú ÿõ ˆœðñ @õs÷}%õöœö ²ñˆÿð û ·ôô {²ð¾ ð ð·ññ Íøî ò ·ô}Ÿî Ýò g·ñˆ¾3 Eý ñ ¾û²÷ “Eðð %ùcñ¨·ôsòÊ1ôõ û ù ô Uîöcð ‡ %øñ ¾¾%øú € Êñò ø 1ô€uw ²ð1û ÿñ Ýï³sûñ ·þ¾ðó ˆÿ÷ ·ôœõ¥ž1÷¨ñ ¾ˆ²ô%ûösñþ ¾§ñ¾÷ñ œþð Ý÷þ %øˆó ˆsôî ²÷ ùÝñõ ¾ú ñú ï ñ1ñ%÷€ s‚ø1ñò¾IÝî î } ¾Ý÷ ˆ%öœñõ³Ý÷ %ø1õˆ%ññ ¾f%ø¾1ññ ·þ¾V³²÷ýøðñ 1ü²ñÝî³8cïú ˆô¨Eð·ñsùˆ}¨Ýõôöõ uœþ³ðø s÷ÿ {Ê·ñôö sðˆ¾8¹þôôõ U@ú1ð³sñö ·÷4{‡1ôò ·ñÝô¢û¹ð“¾¹ïñî ˆgIáŽíöîôî÷ ˆ ÿô ñ ñ ¨ û ò²ð ù ò ¾ îg ó Dî ÷ å ìæë ê é èçæå ʹ蓀á3¾“Žˆä ã ­ • ™¢Ï1•Uw«—  ¥• €­¤ R©¶¥²ª  ¥§«’•{s•1±š x—¦ g’¡™¯ ˆ4“·« • › @™A¡ ÒÑx¥¬ U¹µ R  «ª·•á“1 ™E™— 1¡œ˜I%Ä1•˜ Ÿ—§«€u%ª@¥šš š ¦Ñ1¥Åª–’•á§±  xšŸ—1 š ¥ s˜X1™  · ¾Å•â @«³ƒª  §«xš'—šEÑ@ œÅªƒ˜Ò  š €@¥¥   s©%ªR©Åª  ¡ { –˜ “ •µ € ¥ – ¬ ­ § š ¬ ­R–²•Á ‚©’¡RªÕ‡§«– 1šœ•I@™ªsµ§¥¥• ¬ µ ¥1•x—§ 4’—€1«²•°1¤¢•š E n—{ٕ ­ Ù¹µª • ­ ƒ•Dٗœ—±%š  Ÿ—­ 1•š R—n—­¨€¦ÑÏ ­’¥s«  R¸Ò¯Ršƒ˜“s•š— 1¡DR•Åª€’«1ªœ…²•™— @¥’«¢ªƒªÅ ~š~’ ¦ R“ƒ˜¥ @¡¦šws©µ¥ U͜•« œ© 1™E™•“­™ ­¡gŸ—˜~ß š ƒ—¬§ ­ 4¹µcµ8x—~Ñ­ § R˜¦š’¥³³x©• ’—1¡à  à   ' Õ ˜¥ ªª Â¥1’•±²•Å¥Â  Aš© Ò¯ • G’«­ › Ù¢•@ ·~™³1«œ•š˜ {’«ª Rª¨¢ªª  {1•™• w4•   ٗ ²ª§¥@¥ ˆ™˜ ‡%• ·ª­™ © Áª Þ   ˜ — ¡ •Œ  ­ ‡R©¯€ §«’šd­’ѝ ݝR–€Å•¥ €œ©™ˆ1•ª s–— §œª¬ • ™‚›'’™1ϕ ˆ§ Åª” ³s•š ’«ƒ–Õ¹”d²–@¤ ƒE¥’š’™R–'º™E¤” ³œ©Ñ¢ª…œ–I§’™·•ªcµµ• ²•'·ª’¥ E—1¯• ³  ©  €•Â —R©­ •I²•1¥Üss›Á {«¤³Å•• E Å©n—s•EÑÛ@«XƒÚ ¦šdR˜© ŕ’¤’ RªRѹ˜R—U@™Â X3ʌº¨h‡cµ¯@«ª’«» §«­ ³« w“~«— ¡ ’ E¡¡Å€V’«—E ™ ³ƒ  ª ~š—1«’ ·•RE™ƒ˜“¦™ š ˜¥1¡ ©  Ï  – — ³ Ú € ¼  Ë ½ ٝ ªU –   ¥ Á É­ š §Â• 8D€w’«¯¤  ’ §«xš@Ñ1 €}xØ·•™4E—‡1¯³© '© fV­Ö ÕX¹µ{Ñ œ˜’™·1™ƒ•š ӂ©©ƒ—1 1•AÒѧ¥’¥R˜ š – R˜• • × Á Ô ª ƒ€Ì¥¦šƒ˜@ xšƒª@«R » ˆœ©§Ë • 4 ÐsÏ·§«~š“€’¤Rª·˜1™¾‚©€I³@«·1™²•’¥UÁ Á Á » ¯   ¡ © • ¡ ¼   ª­ •x’«¦ “­¥ ƒªºR’   ~š@¡ ¹µÉͦ°R–šƒ˜ª €ˆˆ¸©•·œ©@™s–dR•ª R– ¬ ƒ¨R–’š› {¤X’¤¨ˆ ¶X•¼¦“¡8­ÊCʧ«É ’£R–´“’Æ ¢•š¥ R–1¡sdzƒ• › ˆEšÈ œ©‡xǙ ²ªE 1¥©Ÿ—Æ ’•@š1 ±ž1•R˜– ˆ°}ƒ›‡œ¯™·ªŒ• §«…1™Eš½ 1šR•¾1˜Ã ®VŸ—ÂE—› ƒÀ ˆu©'ƒ˜­•Àš–‡ Y” ¾Ž¬» • – ÅÄ • Á ¿ ½š ¼— ¥ • • ·™R§¤µ~š ¥   8 ¤ ’‘  ‹ “Vˆˆ’ŽŒŠ y € ¤   (   ¡ R S Wx A ¤ V ¦ ¤ ! U   F ¤ b   ( t w ¤ tI us U ¤ £ ¤ A ) g ¤ ¦ V ¡¦ )I uv § r ¤ ! § ¥ ¤ ¦ W r q p ! ¤ U c R ¦ ¦ R W i ¤ ¤ h ¤ g R ¨ R ¤ ¦ R ¤ ¦ b ¤ ¢ U F W % @ 8 $ A9f ¤ ¦ R ! ! W ¤ b© e d ¤ c ¤ U ¨ ¤   ( ¤ R ¤ bU   ¤ a ¤ 9   R ! ¤ ¦ ¤ ` ¢ ¦  ¥ W 2 R Y ¤ XS ¤ W V © ¦ ¤ R  U R % ©T S 8   R $I G E DB % @ 8 $ QPHF¨CA97 ! 6 4 0   0 ) ' % $ 5321( § ¥ ¤ # ¨ © § § ¤   ! ¤ ¤ § ¥ ¤ ¤ ©¨¦ ¤ §¤ ¤ ¥ ¢ £ ¡   ¤ W ' ¤ ‰  vs ‚ x s ysps ‡ †…… ƒ ‚ x  ‰h y  ys “ q yh #x•ƒt‡Dˆ'‡ƒs‚vˆˆf#E„Au§€€€€~h%v‡ƒs‡‚†ˆfA}%|€k y z z y x qlvs r t yss t‰ r vh † v 8{fh4w#ˆGu5ƒ‰‚ˆ‡5ƒ‰5g©€‡x†%nysl‡ƒsIr ‰sp•s g  ys ‰ o s‘ vw lh ˆ#ˆ©Gƒlˆnsql‚%˜‡qp5f§U‡ƒsx#nmUk ˜  y •h gq vs ˜w eq ˜‰s– y ”q 5‰xˆs‚ˆs8ij€©Ye ‡ˆ‚s%˜fd™ #‡—‚•Yi“ ’‘5ƒ‰5ˆ‡GY…„ ƒw‚€xw4uGY§p † ‰w†s rq y vt s rq HIYAAYih¦%0IYgfC8IY©1¦DdcbR!'IGQ©''©§a ` ¨F6¨ e 0 0¨ e !7¨ 06 S 0 P ¦ ¦ $ %7QD6YX©4VUR!'IGQGIHG%7A#E!'D6 CA@69 7 !2¦W 7TS 0 P 7 F ¨ 6 7 B ¨ 7 ! 0 ¤ ¤   ¦! ¨! ¦ ¨¦ ¤ ¢ 86543121'')(©#¥'%$#£©§¥£¡  
 2. 2. œî%õ·ñ“ ·ôf³@÷}‚î²ñ¾ w¨f 0¢ 1ý“ñî Ý÷ Í%ø1ñ€ôñ ·ú¢î ˆîþ ²ó Í%øñ œñø ’ðô %öù ð õ ø ö û øô ò• û þ ó ñø © ¾ ‚ø“—ˆùý †õ ú û m““ ñ ’ðôö {~ –ô ‘ ó 1õX 5îô s÷Œ‚ø¹ñ𠈳úö ò %î¾wñ³÷ Û%îœîîÝ÷ 1ñwœô¾'¾ ÿ ô ô 1õX €ú ÿ ði¾Ý÷ ¹ðŸîû ø³ˆö÷ ôù %õ·ñ“ ¨ˆôRù1õ‘ €ú ö ö ³œïñ sõ¨1ò¨÷ñ ¢ò õ %øœñ“ œõcðŸîð ³Õ¢ý î ð 1òœñcð“ùî ·ïð î ”‘ 1ð%ù¾ˆ÷ðñœñ ·ïRî@õY °·þˆð÷ ž·þ³²î ð ³ Õ1õV¾s÷ñý œþÝôðˆ@ðñ só1ö·ôŸù d¾%ýú @ú·ðhU1õö@õö ú ·ñ³ˆ%÷²ñ³ûñ ·þ´³³}s÷þøñ ö – (ñð %õ¹ñ© œô¾ §o“Ýø }| Ýøœûsõ§‡³Ýý ñ ) ™·•1™s•«œ•™ ‰¾œþŽ “ î õ ñ|ñ ô|ö %õœîU“Ýú ¾òõ œùY©Iw’ï ‘ ³ 6‚}€ ñsùœônðÿö sý1õÝñœñ¾‡Å÷“¨X ) ·ñŕ@ð’ Ù@šö ƒ ‡{81™ôE¤ ¨Uˆ§ò ò¢• « šô s÷}  ñ ð î ÷ ö ÷ õ ñ û ð ø ô nïöá ’ œ–• ˆ ( b öôÿ ò ÷ ‘ ð³f ¾œþ{w ³ g€ ·ô“ˆ²ñ¾ w¨ò ³1«ƒ•¦š1¥˜ } ñ÷ ñ ð ï ÷ õ ñ ðý û øô   ö ð ñ ÷ ñô þ¨ ú %ñ·ñ¾œþð ÿ ÓRîcðŸî ³s÷1ô€ÝïÝû@û1öŸù sî³ sõœôÒð s÷²ó' 1ñ·ñƒî Rî‡1÷¾ˆ¾U} sò1ôù õ ô î ù ö ô çè ìå “ÅæáÊè Ž  ‹ „ Š Œ„€‰ †$Qfè $©¾€‡chUu† Qq„ … æ ˆ ç ê æ ë æì … ë ç … ƒ î ³÷ ó %ø€ ø õ ô ñ ³²ñˆô ·þEð5‚ùð Ýûw@ûñ 1öñ{²÷X ÝôRþÝûsûÝù ÿô 3¾ññ œþ%ýø f³Ý÷ùðð ù ¾ñ ð þ õ 1õ·ù‚î“úñ gÝî %ýˆ·ô²ð s÷õ Ÿö “%øø œô¨g1õœòú Ÿî€}w{ö cï²ðÿ gÝñEðsûsùœô)¾1òñ œþ·ñ}“îîð ¹ð ¹ïÓ ú õ 𠾜þÙsõþ ÿô 1õœñ1õî ¾³1÷õñ œñõ ñ¾ ñ þ‡ï þ ô ö I î | û“nïú Ýö³öû '·÷¾ð G²÷ RþŸù ø 3ö 1õ·ñ© œô¾ œô§%øŸøiñ‚ù| ˆ¾²÷ @ðÝô²û ñú ð s÷Ýôñ @ð1ö| Ÿù ³¾@ú€ú %øœñ“  œõcðŸî ufˆùú ²ô%ûsñ õ“ø ð | “ ö ø ó ñ ö ÷“fœñsõ ô ÿô œñ1õ³·þͧ€ ‚îsñsó³Ž ‚ w €%ø1ñ³ “ñø œôþ ¾ú RîRîÝï1õEðÝû@û³1öù·ñ©Ÿùî w·ôø œô@ò¾³úöõ¾ w“~ï ²÷ø ÿ “Ó¾†sø|önïñî {%îÝñ¾}Ýøöñ RþRù¾@õô hŸø1õ÷}|Rö Ýñ²ñœû³sõû ͟ö§1õ²ûfnö| ¾³Ÿö@õø 1÷u¶ÝœñõœñöÝû ò @õœôŽ'sõðî …ˆ²îñ á³U²ñóô ³ ÷ œþsúö 1öðœñœù@õœîö1ðœþ©Rþ@ðñ XŸùô Qˆ3û ôþ ñ ö û õ ñ ÿ ͜ï1õˆ 1û¾I¾·þÕ¾ ¾‚ø1ñ1õ€·ññ ¹ú³áø 1õ¾œþœþ¹ð8¾ñõð ·ô¥s÷œîÝô‡sþ’ð{~ûœòsõ{ÿôù {zÝ÷œöœõ𠾜þôÿñ ð ô ñ ñ ø ñ ð ú î î î ñ¾ ðÿ ð öÝó %ø·ñ%øˆX¾Ÿö’ðñî œñô œþ·ôœõ𠓲ýù sõ€óô öqñ€ ³ˆs÷÷ ö ²ô1öͳ¾Ý÷Òð G%ös÷î ðn慨ٷï¹ñ%õ‡sñî ¾3 3sõ÷ ³¾1ýôô w‡¾ñó ²÷Ýû1ûþ X%ö@÷ñ ¨{œôsòò œôðÿõ ñ î ù ’ðö ó ñ ö ò “ ô þ Ó ÷î ñ ðsîœî¹ôh²ïÝû@ûñUs÷Ýô ²ðð îsøöRö·õþ î ¨÷ RîsõÝôsûö 1ôù ÿ uøô ·ñ³ôî óò ³} 1òõ Ýñû ö 3’ð·ô³³œþõö gID¾œôóöðú ˆÝ÷ ‚ø¾·÷³ðõ Yˆ³Íˆ²ô ’ðð ³ Òð {ûî “‡öô ˆAÝï¹ûUõî Ýô ð ·ñ³ú óÝ÷ '©ö @û%öó œñ8õõ ·ô‡²÷ 1õ·ñõ ³ ¾ùñ œþ{søî ‚ö²ñ¨õ nïô {͂ø·ñ8·ôî ñ sñsóö î ³ÝúÝòûÅù %÷1ô1ñ¾sõñœñ Ýø Õf¾Ý÷ ÷ ˆ²ôˆîû ôÅù œñVsý1ñ³@÷RöôcðU²÷ î ˆ¾ î s÷Õðô ¹ô§³ñø s÷ö ñ³ˆ³ôøõî1ý ¾ ·ôÙ1ýRîsõÝôsû1ôùð ÿ …¹ñ³ ˆññ ñ³1÷œñwü…÷ ³¾œþð ýˆnïsò·öœôÍÿõî %ï%ø¾ˆ·þññ sð¾1õý ˜)¾¾}œøøîñ €Ž @÷1ö³@÷ùø ‡œöð sþ³Ýóî ³³·þîô ²÷gœñ¥¨·ðôsõö ·þ DX%÷ôsõò sñ ŸîŽ€@ó{¨Ýòönïö D©œís÷( ö ñ ˆ òø Ÿö %ø¨Ýò ²ð¾ ò ÿ Ù·ñ³ ¾œþð ñ û ô î ñ Eý ³@÷{1ò¾¢ø î ø ö ñ ö 1õ·ññ ³ s÷ô ÿ %øž¾ˆ¾²ú÷û ô ¾“Ýú¥1õ€·ùñ ‚î“·ôñ {Ýîø sû1õ§1únï1ñ{u‡1÷öð ~ýˆ1ûñ sñD²ñ8Ÿö@õû ¾‚îûcð Ž ·ðÝô@õՅ·þRþ8ˆ’ðùð %ööñ y ô Ýñ ú ð î ö € ö ¾ø A ñ ñ Ÿù û ³ú ¾ ñ ñò ö òñ û ô ñ ô “ ÷ Ýô ø ³ú¹ñŸî Ýñ¾ñû Ÿöù ²û ’ö Ù¾ûñ 1õsø€{úöñ ¾gU ñ sñŸøò ¾u³¹þî ø ö ÿ “Œ¾s÷ô {sõ¾Ýöð ²ú³õû œùŸù%î·ð“@õñ ¥uRþ³sùù ˆ‚ö÷ ô…¾5Ý÷öó ~ý1û²÷sñœö·ð²ñ£{œî‡‚øð %÷8D¾’ðñö ·þöð y ò ñ õ1Usñô ¨YÝõ ù ³·þA³@÷‡sý““¾8ý Rþsù‚öî DˆAö‚ø·ñ“ñð ø%ù“ôñ œñü÷ ’ðYœöñ Rî¹ð‡1÷îð Ýûþ ¾@ûñ ö÷ ú ô ñ ð ø ö ñøô÷ ñ ÷ô ûsò1ôž ¾ôñ œþY÷ð j%ø·ñ³ ·ñû sõ8‚îñ ““¾¶RþŸù 3 ³sñ‚øù œõnïcðŸöX·ú@ûÝî%öÝù8sóUÝôñ ¥¾¾œþûñÝø §²ï·þ¾uYÝôs÷ô xý%û@ðsñ1öŸù²ñ¨³cðú @ú‚îDsþ³Ýóñ ·þð ¥ÿþ ¾A·þôñ œñ8¾’ðõð öð y î¾ ø û ð ¾ û î ˆ û¾ ö¾ F  ¤ ¨( R £ ’ ¤ W r F tf2e€ ’ 0 ’ ' ) 0 2At   R €¥ R @ 0 £ ( ¨ ¢ ¤   ( h ¤ Ds E ' ‰ r x W ' R Wr ¤ ¤ U R   © R ¤ bU ( ¤ G DB ¡¨i R U ¤ U ¨ ¤ R ¤ 1W ¤ b ¤   ( yF ¦ ¤ V 0 w 9d ¨B I G D a © R R U ‘ y F ) 0 t 2‘ˆ 0 ˆ ¤ U ¤ ¤ ¤ ¤ §¤ C! ©¨¦ ¤ ¦ ¤ h ¤ R U ¤ ¤ ¦ U ¤   ¡ q R £D I % @ 8 A9$ ¤ ¤ ƒU ¤ § S ! H ¤ R R V ‰ § ¥ W r “ ¤U ¤ ¤   b¡ ¢¨   W f W Y ¤ h R f ¤ ¦ € R ¤ § ! †F R ¤ ¦U R ¤ 8 P R §¤ ¨U § F © W ¤ …A ¤ ¤ U R ! f ¤ ¤ U R q R   U § ¥ R € R ¤ ¡U W r § F ¤ ¡ ¤ ! ua p V D ¤ ¡dP 78 ¤ h ’ ¥ ¤ ¦ % 1r ¤ W ¤ ’ %@A98$ W ¤ W R % @A9$ 8 R¦ ¤e W ¤ W r ¤U R ¤ bU ( ¤ § F G rB ’1A R ( S ¤ W ¢¤ ¨b ¤ ¨ ¥ ¤ ¤ ©   W r d §¤ ¨b R £ C I ¤ ¦ ¦U R ¤ W r ˆ c ¤ ¤ ¡ ¤U ( ¤ R U ¤ § © §¤ ¨¦ W F R ( c U R ¤ U ¤ bU  © ¤ ( ¤ ¡ ¤ W r ”Gr BF ¤  R   (£ ¤ C ¤ ¤ ¥b  ƒ ¤ ¤   b S ¤U R ! ƒ W ¤ ( V ¤ b R ¤ ¡U ¤ ¤ U ¦ y! S ¤! H § ¤ ¤ ! § F c ! R § ¥ R¤ b( y !   U r §   ! p ¤ ¥ R ¥ % @ 8 $ A9€ ¤ ( f £ R ¤ £   R ¡ U Rs ¤ ¨ ¤ U ¤ W R U § F ¤ ™u7 CB7GR T 0¨8s¨IIsB ¤Y u7c U 7 CB RB B 37u c 3 YuB F 7 x Y V R T Y rY V F c7c Y` 7 V Rc 3 ut s 9s8f8DWsES¨DIY h 8IDsnB fIIWQDc ¤x9WEB …9sI¨fwIDvHF 4¤0 qr p c u R u u 7 5 3 Y c T U YX X R B ` 7 l 7 7 C B c 7 7 c T 7 B Y VF T U V 7 B c r c Y X R u 7 c sDIsD¨o8IDB 6I'$¤n¨¨mpk8Db¨¨Djr ps¤WHvB 6i¨sstsWh¤¨D8U 7 C B 7 u 7 C g e @™ ™F ‘  ’ ‘ —• ” ˆ “ ’ ‘  ˆ 5 7 T Y `g R c 7 C B 3F 7 u U F YX 7 C B X 8s†s¨8sfHI7 dQpp0˜–tQ 60e6‰¨HT ¤¨4¤DQ8s‡H†D8HT ¤'†8s…¤R 7 ` 3 Y u Y h Y 7 C B r T 7 5 B c Y T B Y R B T 7 x T r u 7 P cF V 7 B c r c i 7 96IDI¨7 8h „8sƒ0Y ¨6‚vI97 ¤€syr pIHF wv¨SH!9sstsqpHT h g V R ` Y C ` U c X R B U R G 3F V R ` Y B Y 5 X R 7 V UT R P C GF C 7 C B @ 5 7 7 5 32 aI9fQe8Dd¤b6IW8HaI9aD¤6$¤EW8H¤SQIH6E6D8A9¨86401 ñ²ð ( î õ öˆöA ø³ ö“ ú '© îUô øø ù ø ñ ˆ0)î ³Rîö #1õþ ˆnï“Ýðö ·ûsý²÷Ýñ¾²ñû ³Ÿöû Ýû œö’ö© 5·ôö Ýî¾ œö“’ðñ ³{¥1ñò%ø U@÷͜ô‚ø¾1ñõ Ž³@÷ñ ·þ‡ðö ·óÿ ˆ5g¹ðôôõ ˆ'œôð œö’ð³I¾·þð ÿ fˆ²ô ’ðRöˆ%÷¹ñ‚î·ñ³1úœñ€sû1öŸù RþRù@õRö1õÝñ 8ö öø ñ ô ÷ ð õ õ þ ‚ø¹ñö œî%îï ·ñî sîö ñ ö þ î ùuî 1÷%ñU ú ¾sñõ ³¨¾‚ø1ñ¾òñ §ø X ñð ð Vˆ²ô ø ’ðfŸù1öó ñ‡¾ðûû Ÿù¾@ú¶ ð ñ s÷¶w ö÷ ô D ý ÷ ú ö ò ²ñ%ø³1ñû ³³1÷“³·ôñø ³œñõ1þ )¨sòú sò%öôœñ·õÅù¹ðu¨@ðœöös÷î ³¾{Ÿù1õˆ‡@÷1û‡“²ñö ó ŒÝワþ)ˆ·ô œôÿõ gˆ1õ÷ ²ô¾œø’ðˆ{žœòôöõ sõÅ÷ ÿô Ý÷ þ æ å % çì ê # $Ž$cá}!Ž¨w å ì û õ ôð ˆ ÿô sûwœôD ð ø ñ ð÷ ô s÷Ýôò Eðõ‚ùcñ ô Ý÷ Òð¾ þ ñ ÿö ò Ýñ‡Ýð û ï ’ðñ œöRî1õsñ ò úöû ·ô‡²÷ ö ñ ‚øú4¾œ÷ñ¾øõ IÝî ˆðõ ·ô²ð s÷¨Iý ³ ñ …RþŸù û 3 Ÿÿî îô ³s÷î @÷Ýô ‚ö³8œñ1÷ñî G1üwž%ý@÷õ ‡8¨Ÿö@õñ1÷öð ú ¾¾ˆ²ôŸù%ûô ·ðsñþ@õU“¶%õÅ÷ö “ý³¾ Ýïö·û‡1÷œñ·õ³Ýõ ÷ jÒðùœþ j%øõ€·î‚î1õù¾·ùñ Ý÷‚øÿ ñ¹ñ³ œî÷²ð ñ %øsñð œô¾u²ð î ¾€ð³ñø @÷Iûú s÷úñÝô ’ðî {õ œòsõ ÿô Ý÷ô ò %øœñ¾ ðEð³ ·õô ¹ðî î %ø¾%øô 1ñ³îñ Õ³·þö h·þ²ð õ 1õö ·ñ³ ö ¾ñ ·þ8‚î²ñ ¾¾³ Íñ ˆ·ôð ²ð s÷¨ñ ¨Ÿî û·þ°ð ñ¾þ ô© ¾·þ͹ôŸî@û4¢ð ˆ·ô’ð‡²ó áUösú1öô œùœî1𩾜þ“Ýý ó gsñ ©œî‡%÷¾÷ ÿ ¨³sòî·ñú 1ôu¾œñóù Ý÷@õ}{Í·ôÿðò Uîî s÷ÿ Ýô%û¾’ðñ ·þ%ö¢îÝù ¾¾¾·úñû þ ~ðsúuuÝñ¾þû ŸöÝû ’ö ¾ˆÍ“ˆsøõïðœþöñ ‚öÿô ·ñáœôsõõ VÒðý @ú‚ös÷¾¨Rþôñ ùò ôU ö ö %Ÿöø œñ%ø’ð¨¹ðñ œö œò¨1õî €‡€w…¨Ýñöþ ¾¾·þÕ©‚öð ¾Ý÷ˆÝûò ·ô³¹ðû ³¾ €sû²ïw³·ôûô sþfӈsýú ²ôÝñ%û¾sñû Rö“¹ðñ ˆU²ïôøõ uöŸù ¨§¾%ø³%ñø ¾ös÷ñ ÷ sññ ú ô ï ûñ ó î û ùÿ ð Ýó ö g ú wîû î @ðÝïÝû³·þˆ¥Ùs÷ñ%öðî ·ôÝô I“ sû·ô@ûRö¾ ð²÷ %ù·þ·ñ²ð²ð RþRù@õ‚øI“¾ˆœþúñðö ·ñ “Žsøðô %îA€Ýïñö Ýû¾õû œùÿ %îœî“%îñ Í1ù1ñø ³sõù X 1÷Ÿî%ñU} ˆ³þ ö ðð î õ ô{ ñ þ î ö ¥û ñ ñû õ ñ î ð ö ÷ ô ð ù ö ñ õ õ ñ ú ô õ ú ö ø ÷ ö ý ÷ ô î ÷ ñ ¦1s ²3%¹U ’¥ˆ² Eˆ%œ31€sœ¾8ÕU@¾Vˆ² ³1³þ 1ïœñ³¾1÷õù ¨’ðœñú sòŸö1ôá¾Rîñùû œþÒðá%ý%÷‡·ðñ ·ð1÷sõˆ¾·þI©³·ôñîñ ·þáðð cïÿ ²ðg1ñ³œî1÷ˆœî ñ ·õ€³¾1ùñ “€D¾¨·þññ ÝòG41ñ%÷ð ¾Xðõ ’ð€xöñ ð ñ ô ô Ýû ù ô õ ú ùœþð ô ð ÷ ñ ý ñø ù ’ðVs÷œî¾ˆÝö îó Ÿø€%îô sûْöú“g·þñsõʒôð U@÷£81õñ¢ Rö³@÷ÝòÝñsûÍ·ôö ¥~ð³s÷ó ²÷²ðÝô¾·îû @ð‚î¾¹ñö ÿö Ÿøœîsîsû%ø4sînöö ·ñ 1õU·ñö ³%òî ·ñ¹ð³·þ¹ïÕ¹ð³Ýîø @÷œîÕ¾¥’þösîö 1õñ s÷Ýóœô¤¢Õ“cïñð‚îŸî ¨’ðÒ©ðþø ²û¾xöó Ý÷ ñ “ î© ñ ¾ ø ð îð ö ¾ ù ñ ÷î %øRþ%ñ³¾#¾ÿõ 'ás÷ôô ¾Ýó ô ²÷¾Ýð û ³súû “³ˆA¾s÷ñ ·þÝô Ð%û²ï“ sûsò¨œ·ôñ ô #@òî ÿõ ¹ð³%îö ‚î“€V@ósñ÷ ñ ý %÷Rö³1ññ ‡·ñð ·þ@÷%öð œñUsõñ søÿô œñœôö 4Ý÷ð 1õ%øX{@õœññ ö {sïò ‚öUX¾œñ1óñ ô ú sú’ðöRö·õ¹ðî ô û ø öÿ ð ð î ý õ þ ó ÷÷ õ ð ñ ôú ò ù ˆ·ïˆ·ô¹ðÝî ¨¾Ý÷ ¾³ }î ¡ ‡1÷³s÷€8ˆôGRþsù‚öñ õó ññ öõ ùœîð ñ%÷ñ ô ð ¨ Eý %øœñ1õsñ 1ô%ùœñ{¾Ý÷ € õ³œñ@õ©ˆô ýˆˆñý cïÒð³³s÷ûù œö¹ðÿö ³‚ýî ²÷Eð‚ùˆ·ñõ œõÿô sõ1ô¥‡€¾s÷·ô€u%øsò“ôñ Rø3@õù Rî‡Òðö 1óœñÿ {4·ñôõ ·ñsõ@ð…¹ðœöö 1ï}¾‡œþðñî 1÷Iœñð 1õœõ¾·þg³¾3œþþññùð ð ú ï ð ô ú ù þˆ ÷ © ñ þ ð ø ÷ öqô ý ÷ î õ‡ ö ³ U¨sò1ôžRþEýÝù 3sóÝôsû“€“súøôñ ¾·ôô …²õRþŸù¾·þ3f³@÷ˆU³¾€Ý÷ñó @ú³¾·þ÷ö ¾A41÷·ñœñsõ·õ©œî‡81÷ùð œî³²ðñ ÷ ð õ ø ù ö œññ¾¾œþõ ð ð³÷ù œõcð3¾œþð ÿ ¶¾ðóô î ²÷ Ýñ ³ 1ûŸù³Ý÷@òGûý³w1ò÷ “·ñï ’ø¹ð“@ûî~ý ñ¹ï%öÝùî Ýî RþœþRùð@õRöÿ 1õ3Ýñô sõî4’ösýUœïö 1þ@õ€Röñ ·õô ‡³s÷øð s÷1ôùö îñ þ Ýô ð'þ á î 1òœñcð“öî ·ïó á‡@÷Rö1õÝñsûœôxðö Òð¾ñ ÿö ò ¾œþð ÿ Iñô œñ’ðð RöcðÝû@ûRö1õˆöñ ò A¾ûñ ¾œþô ð ôÝ÷ ‡ˆ²ó ³Ý÷ Ý÷ ˆŒœôð ¹òŸî s÷³Rþ%ù¨Í¹ð%îöU€úñô ˆ ¾·þdñ ¾øú ø¾sñó ¨{sðñ¾÷ ó“øÝ÷ ý ð Ýô ú ösúö ‡ î ñ ¾œös÷ʳ’ðî ˆ%ö÷ Ýù²ô ¾Eðû sù¾©¥1÷%õœñ¹ñ1õ³ ¾øñ ·þÿ ð Xÿô Rîf%ùEðô R·úðñ ²÷sî3f%÷‡·ñð %÷%õ·ñ€%õñ €¨fÝ÷ Ý÷ ²÷ œö1ñ·ðsù1õŸö€úú ð ð p h ¤ R 9 H h   ¤w S r W ¤ § S S H A ¤ ¤ R ( ¤ ¦ W2 ¤ U s H § R ( ¤ ¨U   ( R † ¤ ¤¦ ¤ £ ¤ b ¢ ¤ ‰ R  §¤ ¨b C ’ uI ¤ q p %@A9e 8 $ ¤ ¦ ¤ 0 ` U r¤U ! ¤ 6   R ¤ U § f ¤ R U ˆ ¤ ¤ R ! ¤ W ” § F R c R ¡ ¤ bU ¤ — ¤U R ¤ ¡U 0 % @ 8 $ ¤ ¤ W 7”A9e 1a R   ¥ R ¤ § r ¤ r W ¤ U ¤ ™ R ¦ ¦ R ¤ W 1C R € ¤ b R ¤ ¤ W r Wr 0 TF ¤ § ©H h ! bb ¢¤   ! W 2   ¥ !   – ¤ § S S H Rx ©S ¤ ¢ ¤ U b ¤ % @ 8 A9$ ¤ h ¤ ( ¤ S R ¡ ¤ S § r S ¤ „ ¨ ¨ R § F ¢ ¤ ‰ R  % @ 8 $ ¤ ¤ A9C h 1W R R U 9 ¤ R U b R U ¤ ¤ ¨¦ ¢ ¦ W ¤ ¤ d § F   ¡ R Y ¤ ¤ ¦ ¤ U § ¥ R ¡ ¤ ¤ ¤ ¨ b ¤U ¤ ¨   U  ¤ ¨   R ! § Y V H W 2 V d ¤ U  †A9…Y % @ 8 $ R ¤ U ¤ U ¤ U ¤ U ¤ ¨ ¤ U ¤ b „ R R ! q I ¤ ¤ ¤ b h I ¤ q W C ¤ R U b § ( Y ¤ ¤ S W q R U § r ¤ ¥ ‘ f ¤ 1 ¤ R ¦ ¤ § ˜ p ” R U F ¤ V R S W I ¤ V ¤ W h •   ! R U q R ¡ ¤ F ¤ R ¦ ¤ W — I ¤ ¤ ¤ ¤ § †H • ¤ § r R € ! ¢ –¤ ¨( ¤ f –¤ ¨( ¤ ¤ !   R U ! ¤ R  –¤ ¨( q R ¡ p ¨ ¤ R ¤ W ¤ § ¤ ¥ © RU @ w€ ¤U g S ¤ ¤ ¤ U b ¤ ¤ ¦ ¤ ¢ ©S e ¤ £
 3. 3. ð ³ î qô ö ñ øU õ¹ðî ñ ô ·þð õ î ð þö Ýûœô1û¨¹þsõGG%õÝö·ñ%õ“³1÷1úœñ·ñG'¾Žh§¾Ý÷÷𠌂ø·ô·ñ8@õ·ðð ŸîRöcðIsîŸîœö¨s÷¹ðÝôœîU’ðõ %öÝù ·ñ¾ˆ¾³súôúîû 3;¾}²úþðñ õœùî ñ î ð á 1õ8ˆÝîñö %õ¹ñ8ö¨ÿ ÝòYÝñîô sû‚ý1õœôá1õõœñ ¾“œþññ UIœñ1÷ðø ¾ÕRöÝ÷õó ³’ðñ nï·þ¾³…‚ýøûöÝöYáˆw%÷ð €@ú¾%öñ s÷·ù€ôRîð¨nï©sòx1ô Ÿö¾¶Ýî·úùû sñ RøŽ²õû {1õø ·ñœþœô© Ýñ³¾·ûñ ô }ö î²ï¾ú îf þ ³ û ð ú ñ úñ ð õ „  ù ñ õ ·ñ%õ¾ ð ö þ ð ñ ô ú ù ö ¥%ƒ!‚8$€y ‚ø²ñÝû@û%öG%÷1ñ€ ·ñˆ ÿô ñ î·þÊsˆ%÷¾îs÷€¨ð sò1ôø f²÷ö {Žñò Rîø Òð õ§ w ð ð Ý÷ Rîõcð‚î¾ðñ ô %õ·ñ¾Ùsð·þõñ ·ñôˆ¾¾œþñô Êðð ‚î·ñ@ðÝö·û³@÷Rö·õÍñ ³@÷3õ %õ·ñ%õ“³1÷œññ Ù¾öñ ·þó 8øœôÍö ‚ø¾ûñ ·÷³ø XŸî ùDï ¾œþIÝñ²ûð 3ñ%øþ %ýõ œî¹ðð %î¾ ·ñ4œî²ð ÷ Rîô 1õ³·þ’ð‡'~ ³s÷DÝñ¾ “¨ò sû‡1öð 1÷ŸùÝñ û·þDœþáو·ôñðò DE³·÷¾ ñ5ø Ÿî ñõ sù ÿö ¾ññ ˆwEýñ úª ’«ï ƒþ š ñ ”ð ¢ð ø ³öî @÷ö } ð ‡ñ ‘ ñ1õœñ1õ¾³1÷œñ8Ýö ‚ø¨·òó %õUwwÙ¾·þ¥ñ ³s÷°1òœñð œñ“’ðî ¹ïŸöôî %ø¨œò‘ 1õ·ñ¾‡œþðñ Ý÷¶³%÷ñ ·þ1ñ}’ð𳀜þñö 8nïnï·ö}{nïœñ’ð{‡áX¨sÝ÷RîEðsù‚öGÝñ·ú¾{²ï“Ýø û @û¨%öô ùò ñ ” ð ðX ð ö î ö ö ò uñ ö ý ö ¾ ö U û î ó ÷ ˆôó Vf 6‚ ù œñõ ñ ““8X f v ¤)1õ¾sø%ö³ññ “A¾Ý÷õ ©Rîî @õ U~ú ˆ¾¹÷‚ˆö ÷ ñ ø ô ò ô ñ ð þ ó ö ÷ ô ( î sõ3;òô Ý÷w ·ñsîŸî %öá¾¾œþ’ðÊ%öð @ðÿñ ³ÊŸö@û÷ Ÿî ‚ùURþñ Ÿù·úá3Ÿîþî œþ%ýh¹ðœîð %î9§³²ú õ·ñœùu’ ‘ ·ïxsõ ²ñ³³²÷ûö ²ú øð ý%¾Ÿûî ·þsññ³áwñø œô¾'Uóø @÷Aˆöñ þ @ûÕnïô œö¹ðGö nïø {¾²ú õ œù© ’ ô ‘ ¾ˆô ð I ù û õ ú ø ö ö ÷ î ö ò ð îñ ñ ÷ ñ¾s÷“îô 8¾Ý÷ U— ˆ¨1ò@ñ³¶ o¾œþî ð ˆÿð Íð ˆ8²ôö÷ ð Ýñ¾%÷û sñG1õö ñ€ˆÝ÷ ·ôu·þ¹ô8“%õð ·ñ¾@ðô¹ð œþÝöÒð8Ÿî ²ð·þ¶·þ·þ²ðð ²ð ð¾sùú Rö1õ·ñ%ø‡·ñð Ý÷·ð@õRö²ïcðœû§ˆ¹ôþ ²óŸî@ûœôŸîð ñœñð ð ³ ð { û ø ð Ÿî÷sÝôö ‡ðð %÷%ùî 8¾³ˆð÷ò÷ñ ô“Ûøî“ gw%õ·ñõ%“w%÷¶¨÷õ·ñö ñ ³¾@÷ñø œþA%õœôñ sñ'Œˆÿñ%øôõð ø %ö³AÓ%øî Ýñ1ñ³³ “sðø ·ô¾³·þõô îú ñ ¾ ù ù ô í û  ñ ³ ö f øœñõ @÷ö Ÿî û ù î sú³÷·f¾·þ—%ý³ ³ Ýò ¹ðî î ¾Œñ Rþsùñ %ögˆ ÿô %õsñ 1õñ ·ñ€ ‘ð ö @õˆ4Röö 1õRîÝñEðˆŸî³·þø s÷ð {ÿö ²ñ¾“Ýúw¨œùôõ òÙsð‡ôð w1÷·ôÝñ 3¨}·þÓþ·ò1²ðœñcð“·ïRîî Eð‚ù”¾‘÷ s÷³1ôñ ·þw¾Rþóï Ý÷ù þù öÓ ô û ð ø Y õ 1ûù ¾þ Ý÷³ ð î ‘ ¾ ù 4 ý wcðï • Rþ‡Rùî ¾@õô Í1õRöþ s÷ÝñÝô fœö@ðþ ö ³“ÿîñð¹ Rþùsሳîõô ö œŽÝî¹ðô ú ³¾@÷îí ñ ˆœ÷þ '{w²ñïùÍs÷ô8¾øó %“ô8¾¨³œñöò÷3 ¾ ·úõ’ðŸ²ûî ö sûîR¾“VÝýðö %øñ¨s÷ú 1õœò¨©%òîùô ·õ1·ñ‡@ñð Ý÷¾’ö V³w}ôÿþ‘ø ñ “ öðô ³ ø¾÷ ÷ û ñ ÷ î ˆ²ô Òð ³s÷œöœõð I e ¤ ©§ §U ¤ g W 2 R ¦ ¤ ¤ © ¤ ¢ —U ¤ U ¤ ’ 1A „ s ¤ b ¤ ( ¢¤ b¨ ¤   ¥   ¥ ¤ h ¤ b ¤ ¢¤ ¨`   ¤ ( ¤ ‘  ¨! ¤ r ¨C G DB W r A¤ ¢ R ¦   U ¤ Y   R ¨ a R ¤ ¢¤ b¨   ( ¦ § ¤ • S ¤ U ¤ a R ¡   ( R ¨ W ¦ ¤ ! W r ¤ ¤ ! ¤ ’ 1A g ¤ R U W R  ¤ Y R ( R ¦ 1 ¤ V 0I R F Q1 © d ¤ ( W 2  ¥ W R ( W © ¤ ¢ ©S V w ‘• ' I ¤   ( ¤ ¡ ¤ ¤ ¦ 0 w ¤ £ ¤ W R  ’ 1A §¤ ¨b ¤ ¦ 0 w ¤†§H P p ' 11A ¤ W ¤ 1 — 1a ¤ W ¤ ¤ ¦ ¤ ¤ W 1g — R q R  ¤ y ’ 1A ¤ U W F § r p F ¦ § ¤ W 1‘ ¤ ¨ ¤ ¦ W ¢ U W H ¤ ¤ G ¤ U D 0w ¤ a ¤ ( § e ¢ ‰ '   (   ¡ R ¡ ¤ ¤ U V HB G ¤ § ©ƒ ¤ ( R ( ¤ d ¤ £ ¤ I ¤ §¤ ©¨¦ ¤ U ¤ ) 0 t 2A ! R ( ¤ bb ¤ ¤ € R ¡   U R¡ ¤ R ( b H ©¨¦ ¤ ¤ §¤  S ( RC   ¤ ¤ S S ¤  ( R ¢U ¤S †¡V I G B '…$x R ! ¤ b ¤ ¤ U ¤ U ˜ iT )¢1!5!HH§ B T ¨ 2¦ W ¦ ¨ £ D ¨ ‡ … ¨ D¡ Y ¨ ¦ £ ¨ D ¡ ¦ 2 ¡ D 2 B ¨ 4 2 ¦ D a )HD 1R kH0qXk'1db'X¡ T GE' %¥3kH0@!um%$W ! ¡¨ ! ¨ ˜ £ D¡¦ ¨ Y D ¨¦ ¡ Y ¨ e ¦ ¨ ¦ 24 ¦  2¦ ˆ ˆ ¨ s ¨ ¡ su a ¦ 2 HQwHXV%%$!1r ¢(•—%!W h UEV¢!¨ T H1!u!`GY †v%Y tE`s ¦%0%§¥EG!§b T bQs”'qEeoVG%0 T •$ %f!b)'m%!W h ¨ 2 D ¦ 2 ¨ W ¨ r 2 ’ p‰ Y ¨4 D ¨ ¡ ¡  ƒ n ¨ ¦ ¨ l B j 2 D¡ q•Qki'(Xr ¡ T ©!H¥)i$§h¥2 c( g c!HgH0„%f§$t e—% ¦ ¨ t D 2 Y D D ¡ ¡ 2 D ¨ 4 2 a ¡¦¦ ¨H0dS—3¨ T $§iuH0 T $(1“!'™ 35)§—fXV! ¢SQI D 2 ’ d‰ ˆ Y ¨ Y ¨¦ ¦ ¨ a ¨ ˜ ’ –‰ W¡¦ T R P D¡ e ¨ 2 D ¡ ¡ 2 D X%•”H0”'@¥2 c( g c!Hr T H%¨ T $§“‘¨ T H§i§$§ (!W T Y D Y D ’ ‰ ˆ Y a ¡ ¨ T '§%)HD 1R †0„b$ W T x§i !H)‚)H€yfXc ¨ Y W ¤ ¨ ‡ … ¨ ƒ ¨ a ¨ w D ¨ t ¨  ¨ D ¨ e¡ ¨ e ¨¦ ¨ w !$(@3§©0 T bx!¢2 T v %u'b %sr¥bq$§p!' iT a¨ g ¡ t ¨ ¡ D ¤ e e 2 Y D e ¨ T h ¨f§ T H03©%H T d2 cb ¡ §§`G§8H0$§ T XV! USQI e ¨ ¨¦ D ¡ a W W A 9   6 ¨ Y D W¡¦ T R P ¨ ¦ 2 ¡ D 2 B A 9   6 ¨ 4 2 ¨¦ ¤ ¨ ¡ ¦ ¨ ¨¦ ¤ ¡ H0GFE' %¥3C@8705%310)(' %$#! ©§¥£ ¢  R ( ¤ s ˆ „ ' e 9€ ¤ ¦ R € R ( ¤ U ·ñ@ðœö¹ðºRþˆ%öñ ÿ §ñ³%÷·ñœõ¾ ù ô ñ ð ô ø ö ó ÷ ñ î ù ô ù õ î %ù“…¾·þfs÷º³s÷uð ³²÷ ³²÷ 1ó€ œîœï1ðˆ1÷õ sñˆñô Í·ô¾i¶s÷‘û Íø²ð Ýöô Ÿîò@û³¹ðö ˆsõ÷ ²ó³¥œñ³’ðø @÷Ÿö¨%ø÷ ¨| œò1õœñ1ñˆ³ùð ù Ý÷@÷Röcð¾U·þîñ ²÷Ó·ôsõôDÿôð RîEð%ñ%ù¹ñ³xñ î ÷ ù ñ ·þð ô ö úh ö ñ ù“î ö õsûÝî·ôAÝñ¾ “¨©Ÿî î ð}ñþ ñ ÷ œþ4‡øðð 1÷¾öñ ˆUñô ¨øú sòô 1ô'Rþsù%öñ ÿ ¥cïú ²ð ñ ð ·ôsù‡ˆ‡1÷ôð÷öð Rîœñˆ·õð %÷³¾s÷g€³¨Ê1ôsòös÷úøôù ·ñgœö@ðù î ¹ð¡ Ž¾¾i ³@÷—%îñ ““¾3ñ÷ô ¾óó Ý÷ ·îú‚îñ“öù ô ·ô³îõò ʾœþð ñ öò ¾œþî ð ÿ Õ¾Ý÷ ¾@ú{هöð 1÷œñõ ·ñ¾@ðõ ¾}¾œþ©ú ¾Ý÷ ³öø ûó³Ý÷ sýcï²ðð Eðö sù®%ò·ñ¹ðw·ï}öî ¾·þð ÿ —ôô @ðð ³¹þñ ³sú³·÷î öù ñ ð ó ù òÅø ·ô~ð ð¾ ø s÷A¾Ý÷ Ý÷ œö‡Ý÷ {3·ñsî³ûö — œö’ð³Aö•ø ò ÿ ʇ%÷8%òsñsóö “s÷î sî{œöö ¨¾·þ{ás÷¾G³ 1ð¹ñX{³I“³D·þ¡ñ«îš 4·ñ ð Ū sõ¾Iõö— @«ƒª²ñRš³³«“Åø • ˆ8‘zô  31¥‡²•ð 1÷§¥@¥Ýñ ·û’™I3¾Iðœþ½ñù R–ˆ– ôÿ• ðgñÝ÷ ö ¥ò ³ñ ö } ú þ œï’1ûR–@õ¾R•ñ Röw¨¨}{ˆ¾·ôóú»ò¤ô›ø ðÝñ ¾ Ý÷³õ قîú·î 8yˆ·ôþxö ñ“ ¾³G¾søõœôú %øÝñ·þ%ö²û#œsûð ñ ¾‚îõ1öŒI·ïðùsñœþ só·ö¾sõñ œîœþœö%î3œî}¾sñðò sú¾¾“Ý÷óó ô s÷ˆ³œöø öî sîRþ¾%òù³ü{Yˆw³@óî¹ð·ñú ñ ñ î ·ïsøD·îîœö%öœñ‚î³¾¨œþññ õ }òð õ ù óõ ñ¾ û ö ð¨ þ ¤ ¤ ¦ ¤ ¦ R ! F R R   U   U B ¤ ¤ ¤ U '11A ¤ q P ¦U ¤ ¤ NPH-CGI communication File read/write Socket communication Appl DTool DTool 3 Appl DIR agent DIR agent 1 DIR agent manager DTool DIR agent DIR 4 Appl 2 Rtool
 4. 4. ö ô ù ˆö %õ²÷@÷“öñ ˆœöø ÿ ˆsóõ ©·ñÝ÷1ñ@ð³œöù ˆ¹ñ ðs÷áE𾾜þóñ ‚ù€1õsõœôñ ¾ÒðÝø·ôÝî³s÷îsû#ôs÷ö ¨ŸîI‘ò ·ôˆ8²ð²ð÷ ô ’ð‚ø¹ñ1öUœþîŸù Òð¾¾Rþú @úˆ#Eðöù ˆœôˆˆ¾œöðù õ s÷%õ¾Ýú ö ·ñsú¾‡©Ý¨81ôsòñ÷öû ð ú ²ïsò%û¢ù·ösñ4¾Eðñ }§œôð ôÕ Ó ²÷ ñ û ö ôA î ñð ô î þ å ìæë åä ê Š ç ˆ è è Êc辀 ‡¶Åæ Y iÊœè }8„ † Ýû1ûX sîg²ñ³ ²ó sû%ó¾úñ ©@ð¾f²ï¾ôû Ý÷ Rö¹ðî %õñù Ù·ñsõö ñ ö û ÷ ô÷ ù sþ·ðsõ³€¾¾¾œþúôú @ð8‡·òð 1÷õ ³ ¹ñû Us÷ôd³@÷…cï²ð÷ ô Ýû öî œöô·ðö sõ€ûô DŸî œþð ÿ Dœîñ ¹ðˆ1ôùÕ¾ûñ œþð ó ô î G ñ î ù øñ ö ò ý ôˆ ÿô @ðÝö¾ú ÿ Êñô %õòU ñõ ¾ gÍs÷3Ýñ¾ ð ŸöÝû ’öð Êöö Ÿîø ö €súðô¾ Ýñõ ¾ú ñ ‚ý1õsñ %ô·ñˆñõ ' ÷Ÿö %ø¨©%õ¾·þsðû }¾œøsõXù œô©²ð ô “@úø ¾ˆÍ·ô}Rî¹ðö ˆ ÿô Ÿùÿ ©Ýñ¾îû ²ó sû%ó¾¢÷ s÷¾øô áû·ñÝõ ô œñ¨²ï³²÷ œö·ð1õö ñfù Ýø¾óû Ž ø³@÷Êõö ‚îsñ@ó{Ýò þ@ðœö¹ð8œþÒð ö Ÿî@û‚ö“÷ñ AÝïô ¾s÷²ð %îÝñ ²ðõ ²û ³@ú%ö4³²÷ 1õ“úñ ôU1÷œñD‚øó ·ñ²ð ô þ ñ²ò û ˆ³²ôö÷îˆ 'Òð 1ýŸîú@û‡ösôó 3 GRîÒð %î·ñù œî%îö œñ“¾öø søö ôÝï·ûðö ¾%ùõ ÿñ 1õ€÷ñ 'Òð ñ sþú ¾ ¾} öÝù%ö’ð ¾þû ¾súÒð x Isòò œôcð³ðî ŒÍsî'·ñˆúî €·úD høîú ˆ¶‚øð Uˆ²ô%ûsññ “ø Ýñ1÷²û¾%ñû U8@úúñ¾ ˆ©sîò ö ô%õD¹ñù³8ž¾s÷ñ ³·þî Ýô@÷Փ‚öð ð ·þ¨²ðñˆ¾Ÿó î Ý÷³·þî ³5²÷gʈ€sû÷ûõ ñ ²ôsúÝö’ð1ô%ö%ù“Ýùù €¾¹ûúÝñ¾u¾súúîû ¾ u¾1õó sýÝ÷·ñ1ñ³³@÷søRö³cðñŒ·þUœô{¾Ýôs÷ðˆ ô ¨’ð²ò%öùð ú U@ðî ö ú ô ÷ ñ ö ù¾ ö î w²÷ï õ ¤ ! ¤ §¤ … ¨¦ ¤¦ – ¥ ¤ U ¤ h ¤ F e 1 ¤ W ¤ ˆ ¦ b ¤ ¤ R ƒ R U R  R !  R`( § r ’ ( ¤ ¤ ¤ ¨£ b   ( ¤ W 19   ¤‘ ¤ b W r D !D ¤ ¤ U R © ¤ b ¤x bU §¤   % @ 8 ©A7…$ © W ¨£ ¤b ¤ ¤ S ¤ ¤ ¨ ! ¤ a R© ¤ § S S H Y ¤ Wr ¤ Y R W £ V ¦ ¤ ¦ ¤R  ¤ ! ¤I ¤ ¤ ¤ U b ! ¤ s R ¥ ¤ P ¦ b y ¤ ¤ ¤ ¢ ¤ © b ¤ ¥ R U % d ¤ U P ¦ ¤ ¤ h  ¤ ¨b ¤ W 11 ¤ R h ¤ h ¤ R ¤ ¤ f( ¤ ¦ R ¤ R ¤ U h¨¦ „¥ ¤ ¤ y P ¤ f ¤ ¢ © ¤ R ! € ¤ ! ¤ ƒ ¤ U W‘ R s „¤ ¨¡ ¤ W h £ R ƒ ¤ ¦ R ! ¤ U 8 q R £ W A ¤ ( ¤ U ¤ W W 2 § ¥ ¤ ¤ b hS ¤ bb ¤ U ¤ h W ¤ § †© R ¦ ¤ § ¥ ¨ % d ¤ ¤ ¦ ¤ 1 F ¤ W h f R ¦ ¤ ¤ b R £ § F R ¤ ( R h ð ³Us÷ñø ·úœîsõ¹ðˆÿô î 1ôÝûu1ö@ûù 1õ¨‚²ñþ ó þœîŸî ·ô‡Ÿöð Ý÷ %ø¨·÷ñ ¾œõò 1õ€‡wÝùïRþ d3³@÷h%î¹ðö ˆs÷õ ¨Ýôñ U¾²ú ò “³X1õž·õsñî ³¹ó€Ýîùð s÷Ýôøùû ö{ ù ¾ ñ ðú î ñ€ þ þ ø ô ð ú   ¥ ö õú öõ Ý÷ ñ î û ú ñ ö ù Rþsù‡·ô³¾@ú3¾ ô ÷ %ø€¾îú Ýú î uÝᄄÝò ¨ñî Uö þ nï{á%îñŸù ³ñô Rþø ·ñõ%þh§ Ýû1ûXññ ïˆö ðò ð 8 ñ ð î ¾Uðøñþ ¾ ·ô4·ñ³ õ ·ôŽðð sõŽñô %îˆ@óñ {²ò ·ôA¾îó Ý÷ %õ“ø³1÷œñIŸö ‚ø8ûñ œò1õ€wþú wþ öðÝù ·õ¹ð%îœñ¥œô41õö ¾œþð¾3 sõù jþô sý·ñ³ î ·ôñ ³ %îö Ýñõ ð sõœöñ¾ òÿñõ%ö RþÝù 3 ‡³1÷øð s÷¨¾sñò ˆsóú ²ô³%ûö sñ³¾@÷ñó Ù¥œñûøŸö @õRþŸù}3ÿðþ ·ô'sû²ûî Ýï Rþ1öÝùU3‚ùU²ñ ý ·úóÕ3%î@÷œñ3¾‡1÷’ð¨¾s÷‚øœô·ñÝõ·ðsõ€%÷ô úñ ñá ð ò ö ø ô ú ˆ ú ö³ ò £ ð ô ‡¾¨îñú1÷ ¾ˆU²ôøú %û@÷sñÛ¾cïñ ø Òð ²û ³œös÷·ðö sõ€¶²ó ð%îsù¾³øöñ ¨Ýò sòœônïcð{d@ð%ñö ·þ²õ…%îñ·ñŸùõ ³Rþ²ðù ÷ î ù   R ¤ ! ¤ R  R ¥ q ¤ õ{ û ú³ îˆ ö œñõ ˆ 1÷ˆ GsúÝô1ûˆ “Íœôg¨²ò Ù·ñˆ8}€‚îñò w·ñú Ýõcï@ð·ôsð·ôœñ³gÝïú ¾²û ñ ¾¨ˆÝò÷ ¹ô¨%ö©²ðÿô ñ ñ ñ ñø ð ñ ð õô õ ö î õ ô § û ñ ô ò þ ñ û î ô ú õ øú ñU@÷{·òˆ ÿô %õU·ññ Ù¾%õõúRî ¾1ôñ sþù Ýóÿ ©¾²÷ð Òðû ²ñ³ õ üU ö œñsõ¨g€ Ýï¾ œîˆ€f³s÷ö ù ö õ þ õ³ ‚îú ·ñ'nï{ù ³4úòö ÊÝö î } ó ð ó Rþñ sùˆóö œôö ¾¾ñsúö ³s÷íø 8¨ˆ²ô”’ð ¾œöñ œþÝî ³³²÷Ÿî³ ¨¹ñ‚øî sòˆœöî ³ˆíõöî sóœôx¾wsò1ûÝñ·ô²û¹ðsû³œöî sõg5sõŸî ÿô 1õsûˆwsóôñ œô¾¾Ý÷“³ˆsûóø ¾³ Ÿî“ø ö ÷ ð @ûö ó î ü€¾súûñ {“s÷ù1ôñ ¾@úÛ¾sòûÝñö î ¾Ycðíú œô Usûî w¡ô I4@ðð·ôù %î·ñ;Ýó ö ˆÝ÷ú ²ô“%ûù sõ¹ôsñ·ôœî²ðˆž·ô8¾Ý÷ðó 8Ýî‚ø¾·ñ𠈈¨Ýûúñõ ²ô ’ðsòRö³ôö 4‘ð œ÷1õœñö Usîù Òðsû8‡nïðÝñ1÷Ýö¾¾gœîú ¾œôˆ8úˆ²ñs÷³Ýôû 8’ðú í sò%öùö ö ö û ûÝñ ù î ð €ýô ú ö ö ¾÷ñ Aôø ò œñ ø ³ù ‚ý1õ1õœñˆ1õñ ¾%õñ ³w1÷ñø œñŸönïõ ¾¾œþûñ ¹úDsõÝö³‡Ÿùs÷Ýö·ð@õ¾³¨ˆ1ôsòúúöû Ý÷¢ù ‘ U@÷3@ðö€j¨%øôý ‡s÷œñ1òˆ¨s÷õ“œðö ñ {œõö u¾¾Ÿ÷ócðî ²÷ žŸînï1û³Ý÷²ðò ð Ÿî û ð ø x ï ô õÍ { ø ö ÷ ˆô î ù “ sý·ôˆŸñ øÍsõœûî @󳧾€ŸöVžÝôs÷ö Œ²÷1ö@ð œþU ·îoÝö³1ûñ“ ·þžV·ôs÷’ðÝô%öð“%ùù ²ô¨¾³ññû¾÷ ·þs÷Rùsðô¾1ýõ RùRî1õ¹ôðœñ‚îsñ‡·ñð ²÷)…ˆ oW“³Ÿø÷¢|ÿô ñ ‘ ôÿ | ö³ôø @÷ó‡|ö ý@÷ û ùÒð ˆ ù ‡œîð ýˆ ñ ñî·ô õ õ õ ·ò§ y ! § ¥ § ¥ p ! t 0 A P ¤¦ b ¤ R % d   ©  ¤ ¨b % e ¤ t ‘C R ¤ ¨( ¤ R   3Y ¤ § ¥ ¤ b ¤ ¤ R  ¤ ¦ R ! ¤ ¤U R RU ¤†§ ¤¥ ¤ ¦ R ¡ d ‘ ¤ R F R ¤ ©§ „¤ ¨U ¤ U ¤ ¨U '   D ¥!D ¤ g R ¤ ¡U q S ¨U ¤ ¤h a3Gr§ B— ¤ ! ¤g R F ¤ % ¡ 1 R ¥ ¤U R ¤ S ¤ §¤ Y ¨¦ § U ¤ R ¨ ¤ R ¦ ¤ ( ¤ ¤ R ¤ bU q y P ¤U „¤ ¨U $ ’ 0 ’ f2ew ’ 1‘ ¤ U ¤ ¤ W 1G C B R £   © ¢ ‰ ' 0 2H ' ¤ €¥ ¤ R £ î ñ õ ñ¢î ñ ð Ÿø ô U ô ˆ ·ñ·ñ³ Eð‚ù¾·ññ œþ²ðÊRþÝýRù@õó f³¾·þîñ Røž¾@ðö@õð U³@÷öø ·þœöˆh³søî·ñî¹ðð %÷%ö¹ñœñî ¾·ú³·þ“ÛÝ÷ Vˆ%÷÷ý ¶‚øˆ¹ñú ž³Ÿö î Ÿî²ð õ³ ð ö 8 ñ î õ ö ö ö ô ó õ ö us÷ô ö ú %îœñ¾ ð%ùö ·ñ²ð RþRù@õõ 4·ñsõX Rø@õUþ ÿ áˆðñ ¾@÷Röù g“ûñ Ÿø öh³%øñ œñ’ðñ ¾ôø ¾ ³öø ¢ù@÷h%øû œñþ ¹ðý ˆUñô œî¾ðú ³øú ³žôs÷îñ ô òÝïú¹û¾Uòî÷ ¾ùô ˆô Ý÷Ÿö ‡s÷ñ ˆ1ôî ŽsýÝñú¾ ö ÿ %û²û ¾nöñ ¹þÅî…Ýï·þ1û~ð“Ÿø %ý¹ðœñˆ@õî 1ô¶RþŸù Ýô53j%øU‡1÷“¨€¾8ˆôӂø‚ø¹ñ8³œòö 1õ€Ÿîñ ww²ðï þ ÷ ó ¾Ý÷ ú õ ú ö ñ ñwcï@ðœô@ðœô¾©¹ðsî ÿö ñ õ¾ñî Rø@õø ¨} ¹ðsî·ôDÿöð ²ïÝû³@ûø @÷Ÿö D‚ùö ¹ïUˆ·úîñ %ö%îYŸîˆ œñEð¾‚ùõ €Eðñ %ùœñ¨Òðñ ³Rþø @÷œù‡sõö Vsúöý ¾Ýôñ 1û·þX1ñ“³{Ýñ1÷øùñ ³%õø s÷U͓s÷úöñ 1üÝóY‚AœôÝ÷ð ñ©ñ ðˆ ô ö ô ò¾ú ÷ ˆ ô õ ñ ñ ð ô ú õ ø ö ú nïö Ý÷ ò ¾œþGs÷€¾ 3@õ÷ Ÿö¾œûö ¾ŸùA·ðU@õñ ³G{3³¾s÷õîœñ Ýôð@ð%ù’öœñÒð %õRþ¹ñRù³@õî Õÿ%øœñ©‡%õðô 1÷U·ññ %îœñ¾á®í U ö æ å % ç êæë ì …ëç Žd …Ad† h©¾€‡Åæáh³u† ÷ ö {œòsõ ÿô Å÷ ‚øñ ð ô ø | ð ñ ) î ùô ˆ²ô ð î¾RþsùRö¹ðXœí( ¾³²÷ Wý  ô Ýó ö 1ñ·ñƒîú î ‡%÷sñû Uþ ù wUüñð œñ·ú{%õî¹ð UsùñRþ w%öú wñï h5fs÷œ÷¾Ýõ ô “f1õ²÷ ·ù‚îŸî“{ˆ·þð %÷“¨“¾Åøòñ%úñ𠓲÷ù “ˆœïðœôø ‡@õð ²÷¾³U÷ôø w î ²÷ }¹ñþ ‡¾3 þ ÿ ô ö U ð ð Ýú ñ ø ñˆô‚ùñ ¹ñGŸîû ú} ñ ö ñ ÷ ð ¾ ¾Rþ‚ù·ñÝî ñ ú 8‚ ø Ý÷ ñ²ý ú ó Õ%ø¾Ý÷ Ÿöõ ¾“ü}Ÿî ø}(þ ð %ø¨øñ ú œòsõñ ÿô 1õ€Ù²ïÝû@ûð %öÝù “Ýô %õô U—Ÿî søîˆÝö ô Ýô1ûœñŽÝù ’ð{ò U·ôù “÷ð ‚ùUÍ·úöñ ù ¢î@÷““sýñö “œñø ©¾öö’ðô ˜Aœôî {“öô ¾U²÷ ˆ@ón³ñö| ý Žú Ÿî ·þ²ó{%úø 1ñ%ñˆ¹ññ xî ñ ˆô÷ ²ô ÷ œî%îhù) ·ñs÷ÍUññ@ð{1ösúö î ·òœùˆœîõ ðöÿô Å÷ñ ó%ø¾ññ ˆ²ô1ûÊsýñœñ’ðRö@õ³%úñ ¹ñŒuñ ²÷ %øˆnïÝö¾ñû ð ·úŸî {ôÝî ÷ ““ðø ¾ÕU ñ ‚ùø U·ú͒ð𠳜þð 1õ¾Ý÷€wÝú ÷ ‡œöï “·ðþ %û1õsñ€D¢û²ñú œî‡sþð 1÷Ýóˆ þ ¢ñ ð³÷ ö ¾œþð ô ÿ žˆ²ô ï “²úö ó õœùî%î¾Xsû³(ö wüî œñð ú 4söö ˆñý sñ@óUYôú Ýî ·þõ Ds÷ù ¨s÷1ôî Ýù ws÷á˜)û “ñ Ýù ðûõ œùv1õ·ñ³ ݾïñ ¾œþû ˆð÷ ÿô ‡1÷¨s÷ñ ¾Ýòô ’ð%öÝù ø ¾ñû ¾sú8³·þ ð ÿ Dœñ¾ Eð³ ·õû¹ð#sû1öŸù ˆ²ô¨¾œþ3Rî1õsñ 1ôù ð  œ‡%8%·Ý œg¾œ¥Ý s ÿô %ˆ ˆ3s³‚Ò s©“ ô î“ðù “÷ô fñò õ …ñÝîõ œþñ gþð ø Ý÷ð ÷ ‚øsñõnïŸö¾¹úø Ÿîô ñ gîø s÷ö Ýô î @ðö {ðýö ·òˆ ÷ ÿô ô Å÷ ð ÷ %õ%ø¾Ýñ ñ ·þœõ1ð@õ¾%öñ 38œñˆ@õñ Ùñ³Rùî ˆ1õ÷ ²ô€EðIsùú Ý立ñ1ûö Rþ@ðÝùÝöõ 3óþ %ø¨¨s÷²ò Ù@÷sð1ö¾YÙ%õ÷ùô sõ¹ñ³ “¾ˆœþøñï %öÙ4X “Ÿñ î “·þø ¾DÅ÷ö þù ö ñ ñ ò ³ ö î' ð œñõ nïö Ýî ô ð ¥ @ð³s÷ö ·þG³Œ³@÷Vj‚ø·ñ%õsñï 1ôý %ù) œñ'¾²÷ U ( ô ²ïœûˆ%÷·ñœõ¾ ý IÝî ²ñ(¾ w¨{¾œþð ðô 4î·ôî ø ö ý ôñ ð õ ù )ï û ø ô ò ñ î¨ùñ%ös÷ ò Ýô²û%ûô sñj³v õ û sð¾¹÷€Ÿîî %øñœñòõ ¾v €Ÿî î 1÷1ñœñsõƒó Ýñ¾¾Ý÷ûó “@÷ø ¨¨f5Rþòòñô‚ö ³ˆ Ýô {·þ²ð î œîþø ˆ²ôˆôù÷ ÿ YU@÷ö%ö¨D‡ ‚ø·ñ’ðð Rö·õ¹ð³ ñ ²ûÝû ô Ÿî ñ%öñ ÿ ð 4óô œñ’ðRöcðÙ¾ññ } û ˆð²ô Òð ð ¹ðsõ³}ú 1õ·ñ³öî î ¾öñ ·þ¥²÷ ‚îñ “ð“ðø ¾÷ Rî¾@õó Ý÷%öœî€%îñ ¾1ñú súwf¾s÷õœôöù }Ýôú ¾œþû¾úÝ÷ ðöÝù 1ú“}²ñ³ œö¥ î ö @÷ú 5ˆ#%õ¹ñ³ôî 𠾜þœôð ô@ð1öŸù ¾³@úÍ ö³ ¾öñ œþ ¹ñˆ³¾ðþ XŸî ·þû ð ÿ X¾ ·ú“ ô ·ôsû1öʟùð ö 1õœñwòú 1õcï“ññ U5ðøð ö 1÷©óîœñ¾œþ·þgî ¾Ý÷ Ýó¹ð%îð ¾ïñ ²÷ œñîsñ{ûsóõ ¨s÷ÝòuÝñÿð î ¢û ö súœôð }Ý÷¾ðñ }Ýñþ ³ Òðsð¾õô nï¹þðÝöU¾@úûî ·ú³Ÿö î ·÷îø õ ñ ¾ ðî ó ø þÝ÷ {Ù¾·þD¾Ý÷ ’ðŸö·û³@÷Rö·õ{w U ¾ ²ò cð©@ð³·þ¨œôÊRîEðˆûù ’ %öœñ}¾²ú õœùî Rî¾Eðñ “}¨¾s÷sûð 1ô³—s÷ùö %ýÝó%îù ¨cðRîõ ³¾·þ¾ôñ³·þ@ú8·÷Òð;¾ðîñ ³œøþ 4¹ñ%÷ð ø %î¶'©1ñî ö ³@ûø @÷ŸöD²ðö ÷ ¾²÷ð ²ú õ%õœù·ñAñî ·ð’ðŸöð gÝî‘ ñ ·þ³—·þðñ ù Ýñ𠾜ôû ð ñ ò î û õ ðö ø %ùô ³÷A Ýñ³ sðô î ³ î ñ û‡1÷Ýñ ûð gî ¡ ˆ·ô²ð s÷' ¾·þÓ³s÷î î Dð¾ýñ Û ð Ùø ô ˆ¾œþÙ%î¾RþU¾ú÷ Ÿöû û1s÷ÝñÝûÝô@û@ðRö@õ1ö³Ž³¾@úñú ·þ{³¾3·þ÷ñî ÓU1÷ö ¹ú³—}¾²ú õœùˆ1òî Ýûœñ1ûc𾓷þîñ ·ïʾ”‚ð‘ñ œþ ‘ V1ú¾œññ ·þcðus÷³Óôs÷%ùÝô·ñ3%ö’ðî Ýùö á¾íûî ¾súö öŸù ú¾ ö€ ð ñ î þ ð î ÷ ø ö ñøô ³@÷ٓ“¨~ò f ˆÝ÷÷ ²ô €Eðñ ‚ù@ú¾%öñ ·ù¾Rî÷ s÷ð1ôu œôRîEð‚ù©¾sõñö ¾s÷ÿô÷ 1ô¾ÕÝ÷ùó RþŸù1÷œñù3Ÿîþcð û }%ýû Rî¾¹ðð ²úõ sõõœöœù¹ðîî ñ ù ‡ 𑠷ñ’)1ûˆ Ýñ~û÷ @ðw·ôö ʾ·þ3œô3÷ð ¾õó Ý÷ ‡Ý÷ €ñ ø † õ ñ þ “ sõ·ô@ð1ö“ÝôYñRùù ¾ ·ôî õ ‘ ñõ ô õ ñ ð ð ô ú  õ ·òˆ ÿô ³ ž·þ²ðô ³ gŸî 1õœñ1õ¾³1÷œñ;} ð ñð ³s÷œö¹ðî s÷Ý÷¨¨sòÿô ô 1ñ‘·ñU¾œþÝù ¶‡ˆ' %øÿ·ñsîзòŸî @÷³Rþ‚ù¨—  1ñsù ÿö 1õ·ñ‡Å÷ ‡%÷²ñ û ‘ ô òˆ î ñ ð ·öî ÷ ô ž ô ö öö ñ ò ùU§ Rþsù‡·ô¾õõ ³³ñúî @úds÷{ú sõfʾˆUðñ ³súî 1öœùñœîû 1ð÷ © ôÿ ðö ö ñ ô ö ó ý ñ Ÿî • 1õœñ³’ðî¹ð s÷ŸöÝôg³Ÿîî 1÷œñ·þ‡á1üðð j1õñ sûœñœô1õ·õ“‡³s÷øðñ %÷1ô·ñI·ñ¾sð÷ 8'%òõô ·ñ²ï·ûA¾²ô·þ“Ýýœñ¾óõ ¥²÷·ô4Eð‚ùÝñ¾¾¾s÷œî1ôˆ%ùî €œñô õú û õ R f R U h! ¤ y F R U ¤ W ( R e R ¤ W 1 ¤ W a   – !   r W „( ¤   ¤ § ¨! H   ¡   ¤ W ¥ 1e ¤ s R! © ¤U R ¤ ( R C¤ ¤ g¤ ¤ ¡ §¤ ¨¦ – ¥ ¤ … ¦ R ¤ h ¤ y (! q ¤ W § ¥ ¤ ¤ U RU ¤ U q ¤ 1W ! ¤ y h ¤   ! p d R ¤ ¡U R € H W s ¤ § U q R ! ¤ § r ! £ a © R ¦ V †P ¦ ¤   r 0 # W r ¤ ¤ h 78 I § ¥ „¥ ¤   ¥ ¤ ¤ U U   (¤ ¤ £ ¢ ¤ hb W R U ¤ ¤ ce R ¡ ¤ d Dx (£ G B ¤ ¤ S ¤ R  ¤ ¤ 7 ¤ ( U ¤ ¤ ¤ ¦   ! ! R R Y ¤ ¢ ˆ Vh ¤ U 0 „¤ ¨¡   ¥ W r ¤ ¤ 8 7 # U I ¤ ¤ g ¤ ( € ¤ „¤ ¨¡ ¤ ¤ S §   ¥ ) 0 t 2A€ ¤ ¤ ¦ ¦ R U   U §   F ( ¤ ¤ h ¤ ˆ ¢ ¤ ‰b R 0 ˆ` U b ¤ ¤ R ¦ ¦ R ¤ ! § r R ¡ ’ 1A ¤ ¤ A ¤ ( ¤ U 0 V ¥I ¤ ¤ R  ¤ 1 ¢ ¤ c R £ ¤ U ¤ ¦ ¤ h W ¤ W §¤ … ¨F ¤ ¤ a R W ¤ 7 0 ¡ V § r ¤ F R ¥ • ¤ R W r ¢ £@ ¤ ¢ @ £‰ ¤ I ¤ R ¤ § ! ©†£ ¤ W 19 ƒ R ¤ b T¤ R ( gP ¦ ¦ ¤ ¤ R ¤ ¤ ¤ ¤ U h S ’ 1‘ R ¤ U ¨ ¤ % @ 8 $ A9…w p £ ¤ R £ R ¤ W r ¤ 8 ¤ h 7C ¤ g   ( 7d ¤ ¤ ( ¤ U R  ’ 1‘ A g ¤ „ ¤ S ¤ U R R ¤ 1 ¨ a¦ ¤ ¦ u ¤ „ • ¤ a ¤ ¦ 0 w „ ‘ ¤ ¤ ¤ b U¤ ¤ h ! R y   © ¤ b ¤ ’ s ) 0 t 2‘ R S ¤ U ¤¨ a€ ¤ U b ¤ W H ¤ ¦ P ¦ ¤ ' C ¤ ¤ ¨   Y '‘ ¤‘ ¤ W © ¦ ¤ 0w §¥  U ¤ ¤ U ! V )  I ‘¡”G g B R !   ¥ ¤ R€ ¤1W RU ¤ c V G !¨f D DB   ( ¤A y ! ¤! ’ ¤ G D B 0 A b ¤ — ¤ U R ¤ b G ¤ R DB ¨ˆ ¤ U ¤ ¤ p d h! R ¤ § £ ©¥ R ¦
 5. 5. 1û€ˆ Ýñ%ý~û¾²ús÷Ýôõœù’ðÝù%öî ¾’¾sú‘ á®ÊRþô sù%ö1òœñ·ñõ ¹ð“¹ï%÷I·þœñfŸö’ðð Ÿø³¾súûõ œôX¾¾@úRî‚îö cð Ý÷¾ %øœñœñ…Ÿö’ðõ ¹û¹ñ³‚îî s÷¾œöñ }œõþ ð õ ñ ñ ð û ú ö öˆ î î ¾ ô õ ú ñ ñ sø%öœñ¾œþA{¾Ý÷ ²ûÝû õðöó ýñøô÷ ó ù õú ö ó ôô ˆ““¾8¾²÷ œî%îñ“œô¾8{¾²÷ @ðw€ œñõ ýõ ˆ·ñ¾ Ýû ÿö ²÷ 8ö û ý s÷Ýô ’ðŸösûÝô ˆ²ô ’ðœö‡%÷8ˆ1ó·ñ¨ö ÷ ðñò î ý ï ³œô1õ%ñD© w s÷Ýô Ÿî ©1õsñ%ó·ñ‡Ý÷ s÷ö ø ð ñ³s÷œö¹ð³²÷ ˆ ÿô ¾²÷ ³ 1û³Ý÷ Vs÷Ýô @ð1öŸù ¾³@ú¥ ù î õ ó ø ù ý ûú ö ö ¾@÷ó ˆ8³sòîcðô Ý÷3‡¹ö ñ ‡@óî ‡G³¾Rþóôöô Ý÷8¾ ·ô³ˆö÷ ²ô ò Eðsù4îö ³ ñ ²ô Ýùð @û{ò ð ÿ 4îô 1ð¹ñ§²÷ø œöô ·ð1õò ñ¥ö ÷4 ö ù õ ð î î ö ö î û ù ïÝï1û%ñ·ñ ÿõ nï¨Ê1õ·ñ³ ¾œþ’ðU·þÙ·ôÊö%îÝñú ÿö ¾ ·ñˆ“¨3·ñ@ðö ï ð þ ²÷ ðw wRþ‚øRù8Rö@õñ œò1õ1õÝñœñ‡}¾¾·þññ 4Ù·ôðð·þ #%õsñ‚ønï·ñŸö@ð%öû î 8õöœñ ¾I¾søùø ñ Ýïgsûö ²û œô1öŽÝñ¾sòû ³œîö wˆ“€õïî÷ ô #g%îúø sñÝï·ûsóÝõ³¥ ÿô ñ œñ1õ ¾œþôÿñ ð ð Ÿùó õ ý‚Ÿî¾“œþðñ Ýúð ¢ð1õ·ùsòIœôî ˆÿõ ÷ ²ô’ ¾’ðó ‘²÷1ö¹ðŸù¾œösõö û ¾¾¹úó ð Í'ˆ%õîœîö@úî²÷ 3œô¹ñõœö³dá%÷ø €¾œþ·þž‚ýnïð— {Ý÷1õö ¾·ñÍRþ©œþˆ’ðù ·ô%ö³¾œñö õ ¾ˆ1õˆ·ô²ï³@ûñÝûœõ‡nþð ³s÷ö I¢Ýîô‡A8‡sñþð ù 1÷ö ’ðˆ81õ³·ñø Ýó ³ös÷î ÷ ù¾ ñ ñ ð ò î ú û õ ýö §   ¥ U ¤ ˆ ¦ ¤ ¤ b 0 w   ƒ ¤ U R W ! f ¤ c R  P ¤ U ¤ ¤ b ©¢ ¤ ¦ R ¤ bS ¤ U ¤ 1 ¤ U c ¤ ¤ P ¦ ¤ 0 w ¤ b R ¤ U W H q q ¥ q ¢ ¤ hb q ¤ § ©• ¦ ¤     † 3( ©¨ ¤ ¤ §¤ p £ ¤ S  ¤ ¨( ¤ e 0 ¤ U ¤ ¦ q ¤ s ¤ R¨ ( ¤ ¤ U ¨ ¤ % @ 8 A7…$ ¤¦ R ¤ ¤ £¥b ¤ ! RA R ( ¤ƒ ’ 1A ¤ b ¤ S ¤ R ¦ § F W r ƒ ¤ R a D ¤ hh 78 ˜ n ¨ ¦ ¨ bH0'©!!W h H0 %2 ¨ 4 C ¦ ¨ ˆ e ¤ D D ¡ ¤ 2 ˆ D„!!r§§v¥2 c0$¥!§ T mE!%©¦ H•X#b¨ ‘d'™!!oH0 ¦ 2 W ¨ ¨ £ e¡ 4 a u e 2 2 ˆ ¨ ƒ˜ ˜ e ¨ D 2 £ D¡ w a ©w£ ¨ !H0@¥XH! ¡ $ h ˆ %$§HE0w!H0m§™G!ˆ h •e T bH%' Y ¨ Y D W n ¨ ¦ ¨ ¦ ¤ 4 ¨ ¨ D ¨ u D !¨ T (HX¡ —%%$yBw¨ h W T EY T 3!H)q!$(i'7HXE$¥!W T 1¦ Y ¨ D a¦ ¨ Y D A ˜ Y a ¡ ¡ D ¨ t ¨ ¨ 2 £ D¡ Y D 2 ¨ u¦ 2 ©E)”’ T $¥b(¨ T XFifXcy(¨ T § %vg™!Y ¥F!'tm% T 1™qƒ @ Y D 2 D¡ ‰ ¨ e¡ Y W a ¨ ¨ ˜ ¦ ¨ a 2 u 2 u¦ ¨ ¨¦ 4 ¨ Y 2 D D 2 ¨ a W D ¨ w ¤ 9 ¨ t D ¡ ¨ ¨ ¦ ¨ EH¥sb$ !0§i T cHHu$0 T ¥2 c)$ H0 T '1%fe u ¤ D ¨ Y D D 2 ¦ a ¤ ¦¡ W 2 ¨ D 2 ¢ £ D¡ w a   4 2 a ¨¦ ¨ %s$§u¥) ¡ % !1XH”d'fH0•d”¦HXH$ ¡ !™8%„ ¤ T 1rH0 ¡ ’ ¢ D ¡ e ¦ 24 D¡ ¡ ¨ u ¨ Y 2 r    2 Y D¡ ‰ n ¨ ¦ ¨ Y D T S§¨d2 c•tEV(Xf g H(!W T )¢Q07H$XV)'m%!W h qH§$ u ¡ ¨ ™¥£ e¦ HHW H0!2 ¥'™!!ˆ H0oC(¨ h §W T ¢Y 2 T § ˜ ¨ £ ¨ 4 e 2 2 ¨ Y a ¡ a ¡ D ¡ e ¦ 24 D¡ ¦ 2 D¡ e ¨ e 2 A 4 3 © © # Y D € ƒ  „ T id2 c•tEV(XfEXuif¥¢y˜ 0$ 6$§qƒ E8¦3 ¤ %d3 5 ƒ ¦§0%¥ 2ƒ 0$('‚ 8$ T Hv§HoHXH2 vdVrH05!sH¥3!ˆ ¨ ¤a t £ D¡  aa 24 ¨ 4 2 ¨ D 2 ¨ 4 3 ‚ © „ 1 ) © § % ƒ # ! h •e ¥ ¦¥ ¨ ¥1c™)HD 1R qH0 ¡T %!f¦¥f%„ H1¦ § ‚ ˜ a 2¦ u ¨ ‡ … ¨ ƒ „  ‚ § €  ƒ ˜  2 ¨ e f§ T H0 k%¢HD X¡ iT b¢©!W HX¢Hd!W T 1tE)kH0o(d!§ ¨ ¨ Y 2 £ D T ¨ 2¦ £ D¡ Y D 2 ¨¦ ¦ 2 ¨ ¤ 2 ˆ D ¡ e¦ 24 D¡ a ¨ t a u Y D 2 ¥2 c—EVX$%b¨ ‘%Hd)¨ T 'HXc(X¢!W T X¡ t!!W h §( !§§1d£ 2 £ D¡ D¡ 2 w D a¦ ¨ a ¡ W ¦ D¡ D 2 D e ¤a 2 © ‚ § ¥ ¨ ƒ’ ¢  ¡ t a ˆ   ‰  2 Y D¡ T X%i¥bsr§v¥) d¨¦ ¤ H0§)£)¨ %!§$¥ a2 P ¡o HHX D R FE' %¥3i@8v0 !2 T H%$Xb1§0H“d”©§¥£ ¢  ˜¦ 2 ¡ D 2 B A 9   6 ¨ 4  2 Y D¡  ¨ ¨¦ ¨ – ¨¦ ¤ ¡
 6. 6. ý ú õ ’ ó õ ô | ô ñ ý ô | ñ (| ò ñô V³ œô4y¾Ý÷ ˆÓ€ sõX ðk¾ “ sûY Rîˆ{~ð %÷¨8ˆ%òù ᑠý~ˆÝõ û ²û ÿô sþ¹ðö%ñ © ) ý U†@÷ø “%ý%õ·ñRî‡sõð Ý÷œôˆ%öî’ðwkdñ sýRù¾%ñõ V·ôp%îRî©1õñ ³·÷%õœòsõŽÿôñ ©}÷ ( “ ù ñ ö öùô  ñ ñ • ( V%¾Rsá³I£ 4’ ‚·‡·œsY ³’ƒ~’Å  | | ý ÷ ñ þù ö í ý ò ù ñð ïîõ ö £ « ªš   ¬  1«1õ¨“¨1¡ò¤ %˜@òªRösõˆ·ô·•Ê@™õ ·–²ü@™sõAY3E—ƒ•Eš%ø1™¾¾¶€X8ÊR˜òÚ Å•( ’ EÑR—%ý’™³3½¨)wˆw“s÷ñïýò Ÿø¾’I  ñ• ¨ ó  ö Ô ñ • ø ¼ %øñ Ú î ô ô ÷ í ù ö î ¯ ô ~š  ò ¡ ï © s÷ô’¤ªí n•§±~š§ ³s«œ¯• Y%|ª ºV—ý 1÷ƒ•¾Ešñ ™Rþj³AXh(4R˜ò o’ ’¢• %ùEќñR—‡@™ð ¹ï3Rî ½@õY %ý@£³‡§«¨“w€w¾Ú I š Ú| •ˆö ¼ í ý Ú Ú ÷ ë å ç ˆ —$V¤b ï ø ô ù í ñ õ ñ ö î ñù ö “ù³ | ÿ ٜñ’ðŸö “¹ôœîòî ÕRþœùñ sõ%ö·ñ%î3ñ ˆ²ô û 1÷w ©Ÿî U²÷ñù ·ñ%õŽ — ¾ ø ÷ | ñ ô ¾ ²ó%ûñX œîõ %õ“³ùø @÷ô Ÿö#î ô RþRùö @õ‚ö¹ñ‚î3 € ˆñð ÷%÷ñ ñ sõ ÿô ³¾ ¾œþð ÿ ù Œ Ýô²û%û¾ sûœöˆ·ôEð““Røcð‡5 #Ýî ³Ý÷ s÷1ôû %ùá Ÿî·ð 1õ%ñÝô4ˆE²ô’õ  #³ ·ðáá 1ô³h1÷ñ©²÷ # “ ¢ ‘ • Ýî$|sûk€sú³÷‘õ %ù—w ³sòø @÷œôÿõö öjsñý ‚ö²ñ{õ ˆô û î ñ õ î © ô U í íñ ¢ ô ô ñ ï | n @£w ‚·ˆ¹Us€¹î ²œ¹s³ú Ÿ E‚c œ¾ú Ÿ } ÷%ùðcñö ·ôÊ ø ñ ²ðõ ô ¾îõ ·ú÷ Êôî ú ¾œþûð ï wðï õ %ýö Rî1õ·ñœîî ˆsôð ùñö ô @÷õ sö#ðî Ýñ þ %øœñÙ ïõ  ˆ# ’ §Š ú ¾1öú Ÿù ¾‚øû ³1ñú @ú€}uœôôYÿ sûʜôRî¨%ùðEð ²ñ€¾·úûñ sî³Ù@û8Ýò ²÷~ð ¾s÷÷ ‚ôî¹ñö ³³‡·þöñ ð ¾²þ ÷ ͈‡‚ø÷ 𠎨¾¾súÙÝôðsòœô1ûˆˆÿõî ñ ³g¾3Ý÷øñ“³ˆ¾²ôõ÷ ‡óôð ñ ö ¹úî ¾ ð ô w ö ö ñ ’ö õ ð 3 ô 1÷¾ññ ²ðœ÷õ ò ö þ ñ%ø î ö õ ô ²ðsñ¾“I3œþŽD³@ðó ²÷³¾Y‡©sþø𠳈Ýóñ õ ·þ·ôð²ð³²÷ÿ s÷{€³1úîñ1õô ' s÷³Ýõ1ñô ¾œîñ ©sñ%õø¨¾¾} ³ ¾ÓŽ³%÷ñôœû÷ ²ïˆˆ ·þ·ñ¨¾ÿõœõñð @òÕÿõôRöهœñð 1÷1ñ@õ¨@÷I¾§1õRöò ñ súÝô|Ýñ1ûsûˆœôñ ð û ñ ø Uþÿöö ¾ñ ð ö õ·þð î ô ô ñ ó þ Ý÷ î ñ õ ð ù ñ³öù ñ ðñò ²úœî‡1÷¨…ˆ·ñ÷ ·ô@ðÝõ¨ô %ò1÷·ñ31õ·ñsò³œôî ÿõ Òð³³²÷ DÝö@÷Rö‚øG³·òî s÷%õÝôUw1ö@ðú wŸùï {³·ôûþ ¾€@úðú sû€·õœôö ‡%ðø œñˆ¾ôõ÷ ©Eðù ‡³1÷ù𠨹ðñ·õ îò ñ ¾ ô ñ õ û ó ò ø ¾ õ ð¨ ñ ó ñ “1õÝïø œû‡œô ñ@õˆˆŸðô ö ²ûÝ÷¨Í%îöœîÝò î¹ô1ñŸî1ù@ûÿ sù4Òð‡‚øð 1ñ1÷‚î'©¨œø¾sõò {¾Ýöö súô Gˆs÷ñò1û³ ³œöø “¹ðñs÷¥³¾²ðøcïñ @÷·þÝûV{œö¾œø·ò·ðsõÝîsõX€@÷ö ô Žœôú³Rþ‚îf8ˆÝðñ‚ùð 1ñœñ‡÷ ـˆsõôs÷ò œö÷ …’ð³¾1öó ©Ÿ²ó ÷ ù %î¹ð¾sõ÷ ñˆœùö ¹ðîòÿö ó ö f ñ sñ ø ö§ ö{î î ö ð ú²ôö ö Ù î g ðsò¾1ôñ ¥)œò·þsõ¶ÿô𠇾 %÷sñs÷ô œôÿ ¾%ûõ ÍRîú¹ñ Òðœî%î¾¾³Ý÷÷óñ 1÷ˆ€³súöñî ô ÿ s÷'’ð%ñ%ö·ñÝùˆ1󾓾øúñû súáˆU²îþö ó Ó³¾1÷ññ1ôþ }ˆ·ô%õñ þ ù Ÿî ï ÷ ô Ýô õ þsñó ô îõ ö î ñ ô ö ù ñ4î²ò û ˆù÷ 8·ôÕ³ûøú @÷w1ýRî1õ·ñ© œô¾ðõ ¾·þð ö ÿ }‚î²ñ û Òð Ýû ³sú1ö¨ñ Ÿö ø ÿ ¨³÷ Òð¾ Vûò ~ýsûôñ “œô@ðœô¾€ ñ ¾ôñ œþj%ý%îsñsóñ ³ ³ñó @÷Ÿöð uñ ¾œþð ô úˆ²ô “öð ˆsô ô AŸù û @÷%öø Ýùˆsôö ¾œþð ÿ Iœî¾õð ô ¾ðñ 1÷€ ù ¾·þÙ²ð %õ¾¾ôþ ú Ý÷ ˆî÷ ²ôöñ ð ³1öî ˆŸù÷ ¾îû ³@ú¾ñõ 3œî1ð²ñGU@÷U¢ýù nöð ö } ˆ}¾²úö õ“ñ ’öð ö } s÷ö Ղø¹ñˆ³ õ²ô ³%÷·ñwñð üf%øñ ·ñú sîú w³þöï î ‡öð 1÷Ýñ ûî Ù·ñ¾õõ “ ÿ ñ ösõ ÿô ñ nï} ³·þÊù§sñô%î | UŽ%õô ·ñ%õî“ø ð·ñ%÷AÝö %ø¨·ò%õUwfˆŽ%õ¹ñ© œô¾ Ó| “Ýø ÷ }| Ýøœûsõø X jð öÝô ÿ ·ñ³ œñ¾œñô sõnðœþ¨œîô1ý‡%ý1ñ%îò sõÝö’ðw¾Ù¾Ýõœôûù ö ù‡Y¹ðúð ²÷ sõ‡U³1÷ôð ö ͜ô¾Åò ÷ Õ²ô³%ûø %î@÷sñœñU¾¾Rîñõö 1ý }ˆ%ö@ðø ð ³%÷ñ ·þ¨81òðñÿñ ³¾œúø ñ @÷²õ}%ø‚î1ñ²ññ·ñÒð'²ûõ î ˆ²ó ³%îö sú“ññ 1öD¾³·þîñ ñGRþ²ð Rù’ðî {ösòö ò ú¨ ð ˆ ñ ú ú€·úٜôõ nðsýˆ Eð%ùø  ¢ñú ¹ðˆ1ôù ÿ €%ûñ ¾·þ·ô¢î'¾‚øñð ·þ²ñ~ðsû%öˆÊ‚ýœñ¥‡¾Åùóîõcð ô Ý÷ 1õ“²ôñ ³{%÷ûø “·ð ñ ¥“Ÿöô søž¨œôñ%øö ¥1õðœò €Ýùñ1ñ ‡w¾gus÷ÿô ÝóRî‚1÷ñ𠾈¾U} sò1ôù ñ ôñ úõ ˆ ôï þ Rþù ˆ ñ÷ ñ ô þ ¨ î ñ ð ô öó ñþ ôúïþ ÿï %ò1õ·ñsñ¹ðw·ïÊðî ¾œþû V“öð ñ U ö }ò³²÷ ’ðŸö¾ñû œòsõ ÿô Ýî õ ¾ôñ ³·þñ ’î𠖢¾jŸîð ‚î¾ùñ ·þsðî Uww¾ùñ œþð ñ ·ôŸî3Ýñ¾ “sø{ŽÝî %õû û ¾RþRù@õö%öõ ñ³·ññ %îððœññI·þ@𳓷þñöñ {RþU Uùî s÷¾Ýôþ Eðˆö %ø1õœñœñ’ðˆ3Ý1öð þ ÷ Ÿù ¹ð¨Ýò¾~ðþ súsû·ôgœñî%ö ˆ¨³s÷øýõö ÷ @÷Ýô ‡’ðö 1ý%öRîÝùÒð¾¾¾%îú súœñ©¾·þ·þÿ ˆ ˆ³sôóû ²÷ 1õAUÝûø²ï 1÷@ûœñ%ö“Ýõ ù @ûû1ö“Ÿùù ï8sú1ネœþõñœö óð Ýû@û³ŸùøRþRös÷1õՈղ÷²ô÷ ô ’ð¾1öñ }Ÿ‡ùþ ð 1÷¾¨¾¾@úòúñû Òðˆ·ô%û·ôÝõ²ñ‡Ýðû @ûÝ÷Rö%÷@õͲðœîñ U‚ø¥·ñú¾ ’ð‚øRö“ÿö ñ sõ¾%óø ¾‚øó ·ñÝ÷U‡ððñ Ý÷ %ù1òcñG'ö@÷ös÷ñ Ý÷ ¾²ïú ÿ%ûsñ3ˆRîñ%îô Eðð%ùsù{€Rñö ö ´‡gÝ÷ösî1òõ ·ú·ñð 1òœññc𳓈s÷îù õ ·ïöîÿô ö sñ ö V öû R ! R  ¤ ¤ ¢ ©U ) Y V ’ ’ xs ¢ ¦ 2 W )  I ‘¡g ¤ D P § 3D R ! ’ hg h 4 )   2 D P! t ¤   “ ˆG B ' ‡ ¤ R w ' D ¤ U ' R ! G B ' R ! G D ¡¨B ) Y h C F ¤ % ¤ ¤ 8”  ' A w‰ ¤ ¢ ¤b ˜ 8w@ § H 6 S 'e53 U 4 0   ¤ 8 i $ U 1 2 a@ …8 ¤ ¡ R 1)T V a@ 8I V Q ¨£ R¤ “I Q  ¤ ¨¡ %7 R 8 h W r 8 ! F U 1 ©r R @ R § T % 8• t ¤ 4 D D ‘•!£© 6 ! $ ¤e U ¤ D E hFD @ ¥ ¤ W R ©S ) „ ¦ ¤ ¤ t § H %A7…$ @ 8 ¤ ( ¢ ¤ 0) ('% $ # # #! ¥ § ¥ R £ R R § ¤ ! b ©x ¤ R U ¤ ¦  S ¨ ¤ R ! ¤   R U( ¦ ¤ ˜ ¤ S § H Wg ¤ ¤ U ¢ `”U F W R S % @A78… $ ¤ U § F W §   ¥ ¤ R ¦ ( ¤ ’ Y ! R ¤ R • R ¥ F ¤ § ©© R 3  ¤¦ R ¤ (   ¤R  ¤ £ ¤ U ¨ ¤ R ¦ ¦ R ¤ ¤ § ¥ W r ¤ ! ¤ ¦ ¤ ¢ S ¤ ¤ ¨ ! R !   U ¤ ¤ ( ¤ h ¤ ¦ a ¤ R   ƒ ¤ R ¤ c U b ¤ ¤ ¤ R !   U ¤ # §r ¤ P W r ¤ ¤ ¤ ¦ b S ¤ (   ¥ ¦ a ¤ R ' 11A R ! ’ 1A ¤ R § ¦ ¨ F ¤ § „ ¥ C ¤ U ¤  ¦ ¤   ¤ S ¨ R£ G FB€ H § ¤¦ † H % § ¤U 3  b ¤ R¦ R W w § H   ( ¤ W r F ¤ (   R R ¤ ¥¦ 0 9F R U ¤ ¤ ¦ b ¤hS R ¤ ¤ ! U ¤ U §¤ ¨¦ –   ¡ û ö 1õÿÝñsûŽœôô ˆ3%÷ðð Òð¨¾súÿöò Ýô1û¾ˆ·þññ 8“¾øóñð Ý÷ÿ ·ôsõô ·ñ²ð@ðœöˆ¹ð÷ 831÷ˆœñõ ·õÿô ³s÷á³%ö’ðñ ·þ8¾%øû ¾œñú ‡súð 1÷G·ñö %î%øœñ·ñ¾¾§·õ¹ð| Ÿî ø ñ¾ îô ð Žò‡ õ ù Ýô ðÝù õð ú ñ å èì ê ë å è QʹwQ¹ áÊÓ îîñ ò ö û ñ Iò “ î ò 1òœñcð“·ïù I¾·þ𠈷ô ñ²ðÿõ ð ó sùó³ %ø%ñ ÿñ ’ð³Ó¾¾Ý÷óóÿö ²÷ @÷Ýò‚ö¨ž³ˆs÷ùø œöžIÝùö@ðö¹ð ³ ²ô Ýùu{²ð·þö@ûö žœþsýÒð 1ñ³1÷Ýñ1òÝûœñcð%ñî ·ï¨fœîîõ ¾·þGö¾Ý÷³ó²÷ ÿï ˆ1õø ˆˆÝôñö û öî V@÷ý %õˆu%î²÷¥…@÷Òø³ðø ³§%ý‚îö w ·ñ¾%îó ¶·îÝø1ó¾‚îû œñ¹ñ’ðœî¾Rôö sî·õ·þhá²ïî¹ðö ¥œñ1ñ“¾³Ÿùû õ ø @÷%øsúRö1ñœö1õ“{·sûù õÝñ ô ¾xðõœôˆ8Òðÿôú Ÿî¾sûû w·þô ·ô¶ˆs÷ñ ¾Ýôû ÿ ’ðÝ÷·ñ³³œ÷îö sú1õ8Ýïœñô Òð¾1ûõ sû¨d·ñ%òôñ8¾Ý÷Å÷œõ‡·ïð 1üœõñð ÷ ö sñ²ó ô ¾ û ö õ Ý÷Ýñ î ñ õ ð ÿö © ð   U R ! ¤ ¦ ¤ § ¥ ¤ £ ¤ ¤ T ¤ U ¤ b ¤ ¤ ¤ S ¢ ¤ ‰ R  ¢‰ ¤ ! ¤ U R ¤ ¤ £¥b ¤ ƒ R € ¤1Wg ¤ ¤ ¨U ¤ 1W   R U ! ¤ R ( R £ © † V ¤ y R ¤ ¨¦ ¤ ( R ¡ © R   § r ¤ U © ¢ ‰ 3©   ¤ ¤© ¦ § ¤ ¤ ( ¤ © §¨¦ ¤ R R g ¤ ¤ R ! ¤ 0 î÷ ñøô 1ûñ¾wô¨ò4ñó¾³Ý÷ù s÷öœ%õÿï ²ñŸîûˆ’ððöœ³¾ Ýî %û““¨qò ¨ Xañô !¡• ø î·ô3 ö ³s÷ˆ²ùð û¾Ýô³î³ÿö 1ûù³³s÷ñ ·þ}g‚ùEðùð1ô sñ·ñœõsõ%õ‘ Òñ%ø1ð ³ÿñû sñÿö 1õð·ñ%ù³cî ñ Å÷ Y 2 ¤U R ¤ YP R S y F ¤ R U ¨ y ¢ ”‰ (   ¨ I y R d S §bU t ¤ § ¦ ‘@ 6 r 0 ¦ § î û¾ ñ î õ ¾ú © ö ñ ø ÷ ô 'ò ñ ñ ð nïö wò © û Ýôû Ý÷sû ÿô %øsñ%ñ f{w¨Ýôòôsúö@õû ˆj1ýœîœî³%îõ 1ñ%ùwœñù œôD4Ÿî1õ·ñ}ÿðþ ¥‚øsõ²ñ·ô%û²ð““ˆ¨4€³·þ'{wý ‚øsñnïÝóŸö¾ú ò õö ô ï î³Ýôˆù³@÷¥%îñ Ýñ³ @ð¾÷ô ·þ³sú³¹÷û Óúî ¾·þö ˆñ Ý÷ %øœñþ¹ðˆU%ú·ñ€ ñ %÷ø ¾·þñ ²ûÝû ï ÷ ø ø ö ûþ î ö ñ ð õ ô õ ñ ñ ñ ð ôEðˆAöö ¹ñ‚î¾} ˆ²ôî ’ð%öùñÝù ¾¾súá1õ³nþ Ýî u²÷ î %õö ¾s÷Ýó %¾·þ¥ñð w ·ô%øA“¾súóðð œñ Ý÷“ˆœø ø õÍ%îÝñ ö %ó·ñ@ðœöœõcðî 'î ñU@÷Rö1õ÷ Ýñsûô ·ô~ð ²ð¾ûû ú ÿö ‚ø¹ñˆ³ ù ö û ¾œþð øˆô%ùsù´1òœñcð“·ï4³ý·þÍôð ÷ ²ôˆá1ñsùŸöñ ¾4sñô Rö€ñð ²ûÝû ò U÷î s÷ø Ýô EðˆÍ·ï%õñ ·ñ%ùñô œþ·ñð õ ÿ ˆ@÷s÷Ýô ’ðŸösû·ôñ Ÿî Vˆ'Eð‚ùù ·ñðñ ¾ø ÿ G1õù€ ³ dÙöö 1ýRîî Òð¾ ÿö ô³ ö ý ñ s÷Ýô ð%ùcñ Ý÷ ¾œþð ñ ÿ ø } ñ³%÷¾ ö ·ñ³ñî s÷ö 1ôfEð‚ùö ·ñÝõ ñ õ žÍáí ø ôˆ õ@ˆŸøö ¾ Ýùõ “¹ðð sõ¢ô³3Is÷D‡ùôð Göö sûw%øô œôœñVEðð ô %ù1õ¨ðñœñ÷ Ýò“Gˆˆ“³³©Rþþøöôøó Òðœù÷ @ðÿ X ˆð—Ùñû cð‚îsñ¾òñ ³%þœñUánï{ٓ²ðñòðöœô “¾ô÷ û ö ú ¨ö Ýò ð õ û%öœñ¾·þ8÷ð Ý÷ Rö¹ð%õñg{s÷— ˆ²ô ’ðŸösûÝô 𠳈²ôö 'œö’ðð ‡%÷8Yˆ1ó·ñƒî ö ññs¾œþ§@ûˆ³Õ²ó1ñ³îù @÷RöUcðù ³Ý÷‚ùî U·úsõÛö nï{sñ1õö Aˆ1õóò ²óˆ·õñ @óÛs÷œô sûw¾œôñô ·þu%ý1õ³Ýî ñ ô “ˆ³²ø÷û ô @÷ñ EðUsùö þ }1ûsúˆœöñ œõÝñûð ð ' î ö ö ˆ î ñ î ÿô ö ðð ·ñˆ{œô’ðfÝù%öð ³·þU¾@÷ûø ð ¾Vsúýú {÷ ö¨ÿ sòÙÞ{œñ1òí ñ cð“%òî ·ï·ñ{“Iî¹ïöî¹ðî î ·ñ“ %ù“ü¾Õ§·ûú·þññ ð Ýï EðÝ÷ ‚ùö ·ñ“Ýñ õ ñ “Õ¨¨s÷©g¾@ððôò í ²ú wõô €œùô î õ÷ ²ô ñ ö ò ô ôùö á ð ñô øø ¾÷ö nïö î¾ ñˆ²ô Eðô sù51ûˆ Ýñ~û %ò·ñ¹ðw·ïî ÿ AÝñ¾ñû ¨@ò¾üÓ@÷Ùg 1õsñsóö ·ôs÷‡ %ø¾œ÷¾ }ˆ·õþ 4w‚øï ·ñ“%øð Ýñ%ùÝû³“ü³gÿ €€ 1÷·ô¾Vœþðñ œî¥%î¹ðð Ýø¾ Ž·ñô DRþs÷ŸùÝô 3‚ùþEð cñ1ýUs÷ÒðÝô¾Eðû ˆöÿöù ð öÝ÷ ñ õ ð ³ ð f û ñ û ñ ñ ñ û¾ õ îÝ÷ p W ¥ r “ h 78   ¨ ¢¤ bb §¤ ¨U ¡ R C ¤ ¤ f ¦ ©¤ R U ¤ d ¤ ’ ƒ e   ¤ „ C ¤ v ¤ 1W ¤ ¦ AP ¦ b ¤ ¤ ¢ ¤ I Y ¤ ¤ U ¤ !   R !   % @ 8 3†A9$ ¤ ( ¢ S ¤ W 1 ¤ U   § †r ¤ U ¤ ‘ ¤ ¦ R † R ! ¤ U rf 6 ¤ R  ¤ ( R   d ! ¡ U ¤ ¤ w ¨b H ¤ ¢¤ § R ¤ ¥¦ ¤ U W Y R  ¤ ` ¤ ¢ 1 y ¤ S V ¦ ¤ ¤ § † ¦ ¤ I ¥¡ £ ¡ ( ¢¤ bb ¤ U „¤ ¨¡ ¤ ¦ ¢ ¤ ƒ ’ € ¤ ¦ § ¥ ‘ ”‘   ( ¦ b ¤ ¤ c ¤ C  ¥ R ¥ ¤ ( ¤ ¦ 0 w’ ‘ ¤ ¦ §   ¥ ƒ d   ( ’ ) 0 t g2‘… ˆ „ R A R  ¤ U r¤U ! 6   R ¤ c R U R ¥ € R W £ c ( ¤ W ¤ U ˜ £ D¡¦ 2 fXeE' ¡ u D 2 e Y D D ¡ ¨ D¡ a ¤ 4 2 W 2 a ¨ ¦ ¤ ¨¦ ¨ d ¨¦ ¤ ¡ ¥fg$§r¥2 c0t9 X §§e4 %”dE2 o ¡t T §$©3“du©§¥£ ¢  ¤ R  R a ¤ £ § ¥ ¤ ¦ ¤ (   r W ¤ ¦ R ¤ T R U ¤ U b ¤ ¤©§† ¤ S R EFTOS € § ¥   ¥ !   – € R £ ! ¤ ¦ a § !  U ¤Y U   ¤ ¤ ¤ U ¤ € 1 W ¤ § r ¤ gd ¤ ¦ b ¤ Derive conclusions Visualize feed-backs Monitor ¤ R ¤ ¦ p § § ! ¨ ¥ ¤ c R ¤ U r¤ 6 a ¤ U ¤ ¤ b ¢ S §¤ bU EFTOS Application Inject faults ¤ a React to faults
 7. 7.   ƒ î ÷ sòô ‘ €ú@1öùœœîð1©i¾ '( 50{~(|f¦(Ýý œú34sõô$ ‘ ³ˆ²ô$÷ ’ð1öŸù 32¾ !ƒ$ò ñ ñ ý ) |„ ôÿ ˆFƒû ·ô0œõ) ‡s÷¦(ô ¥'‘ %$#·ñ sð£¨1ò 3 ( Q xý ³)î Ý÷ˆUsú1öö œù} ð „ $ ! ô ñ  ý ñ œîðñ („) 3 !‚ 1%‘0'!§¥ x0 ™AQ  3 ¦ 3 © h D P ¤ ¦ 3$ ¡ ¡¥ 3 4 ¥ 3 0 g A  p ) ) ¦ ¤ ¢ ¤ W ©U 1H ¤ R a 3 G • D ¨B ý Ù “ E£ˆƒ–“¡ ~ — ™³œ©²ª1¥’•±• À ~ Ú G²ò • %|| 6‚ í •š • ý ý ô ø — Ñ ¼ ÷ %| |  ˆªõ © x¦ “@¡ñ¥ ¶%ïsýÉ ¹µ²ñ·ûˆ§EšŸ—ñ%îª e|n—¦Ñ@¥s÷€·ô Ýî« ¤¾€í–ø ’«R£ D@«¤Å•Ò¯EšE —n—• U3@¥¢ý § s÷sš·ôÒ¯³šî ¾sþô³}  @«·™Ý•’¥| UÁ ~ a Vˆ³ÿôúõý œô¹ð4³y¾3 ˆÓy wX ðk¾ § •  ù sûY œî‡%÷%|8@÷ò ô õ ö ‘} õ %îñ’ ó ñÝ÷ õ ô) sý | ¢ sõô ñ ý ô ð ñ (| ò ñÝ÷ sû1ôwœôö@ðœôý³óõý 1õ ÿñ õ³@÷Rö— ~ýw¾üûð œñˆ¹ðó 'Uw©}ï ˜%ýwcðý 1ñðV4pññ $œî’ %õ} ¾sýñ ·÷¾%õñ X Åõ } ‘ ³Ýýø s÷8¾cïÝ÷¹ðwŸî ø 1ûœïÝñ¾ “ ô%õñ ú ( “ î ñ ý ñ‘ ö ø ô û Ï Ã ³Ýö sò‚øô ¨sòRøÿô @õÅ÷³³³Rö@÷ý | ‡ð ¾Ýô÷ 58’ » ‘ Ÿö){1ñsýû ·ñsùœõÒðá1õûÿö œñ( ˆÅ÷U•ý ²ô‡sõ| ð (|1÷Ýô#¾ûýûÝñ Rö@õ‘ á·ù%öñ ˆ‚î÷ ¨ò  ð ô5 U)ý sý¾1ïô @÷³Ÿñ ö ²ûs÷¾“Usýø sñ ³Ýñ@û³ ¹ð¾Ýõñ RþÝù ÷%ù¾—1÷Ýñ w†í ¡¾÷˜‡— ³¬ý ÝôAˆ á™ñE« ‚ ŕ%|³|  «À ô þ ô ö– ö ñ U ý © ô ( • õ  ²ô# • ø û | ý ó õ ý úúý ˜ (| ˜VÝ÷ œû1õX ñ ¡ ‚ý© ˆ1õ𠈪ñ ¾²÷ ¾wþú š ¾ • ªð “ ¦¥“ • “ • ¾‡¾ m““ 1õsûYÿñô û ˆ£÷ ô R•ú ‘ €1«@õƒ•Yšö ju¾1™õœô¼ ŕ“€Å÷’¤œøÚ Ýõ §«}u—¾@ ñ¢• ·þAÿ U·•ô  “w~¡ù™ œô R˜õ —× ) %ýˆ³ñîý ˆ³²ôù÷ %÷ñð ôŸù1ö¾³ñú ³©í õ%õñ ‘ i%ø¾¾ôø %øý € í õ Êûò ²ñ³ ¾³(ø %÷ýUýñ %ú œñsõ' ˆ ’ÿô ö ñ ñ ûñ ö ñ ô ñ ö õ ³sõø @÷X%ý¨²÷@òRö·ñ¾Ž œñ@õ ÿð w ³Ýô ³ˆ²ô# fV ˆ³²óùô Ý÷ @õs÷’ö1ô%ù@õá j ö î ö} øô ÷ ~ý²ûsûp ñŸù ‡%÷·ñÊ R£³’«ƒª~š’ Rƒ˜¦š€ˆ©“ %|¤ (| €%ý– ’«)û ‡‘¯ §«8DX@¤ô ·s™Ýñsû·¯¾·ó ª }½ ö ð õ — ¥ © î  š “¤w ™Ê ª à £ À —½ Ê ­ ¬ ¯ ’™·¸’•@™E±ª1™¬• 1 ¢¼~€³E« • 1«1™ƒ•¢•¦šU5E«¥  Ú À %ý³1÷¢î ·ñ²Ïw’¥ð €(Ž·½“³s÷fÁ 1õ¨ˆô§ š ‘ w§«š | ñ ˆ  øß ö Ú ñ ò | % ý “  ú ûô ™¡¼ © ª û(| “ ñ ‚ d¦¥m“A“ ¾“ñú Ýøsý’ ó öˆY ’ÏE±“U#VúÏ ö©@¤Ú ö @õ—³ÚöÖ ©Òðœñ¤ ) j3%øõý “üœôÝñžœú1õ©˜D³‚ýñ(ú ·þ1õ¥ˆ·ôðœñð œ÷IÝñ1õð ¾1ûñ 4dÍ3U¨Ùœösòö@÷îø ·ôˆ%õõ ²ñsóœô·õ¾sõõ #1û‘ Ýñ²ûsûv ú ñ ð ¾ ô€ | ý ô © ñ ý ­ • (|  sõ ©hˆ1ïÝñ¹û‚î  Óe| ˆ¹ôŸî ¾áí x£ « ½ ñ ÷ øø • ’¥Eƒ™EšÅ•@™³¢ª  «“''n§@±  @™“ª ¨'‡­¯ §«Á 8V8’ðœþ¤ýš ’¤Rö·²õs™sû·¯§X{|™œªö …œ–Å•³s÷1«ƒ•©Ešö }s÷EËÝôxÂ1 R˜¨1•ú @òqÄ©Ë ‘   À ¾Á• § µ • ¡ ø³ ™ ¾ › ö ñ ö ýú õ ô ð • ñ| (| ò nïu V¾ œô4’ ¾ñó Ý÷ ý sõ§¢îô œïxõ| sõX ðøñ {“öý dý‚ ˆ{~û (| sûYõô Rî‡1÷¨¨sòô ‘ sõ ÿô ¹ðñ 1õ%îñ ¾úñ © )ý ³ cïcð“w¾  ³@÷§ 4³ô¾“Ýùó ÷ ·ôsðŸø1û·ôÝñÊ 1õ ÿñ ³ˆs÷ýî 1ñœö—eõñ œî%õw¾üñð œ÷·ñ1õ·ðX€w©}ï ˜( • ô ý ú õ ó õ ô | ô ñ • ô ñ | © V³ œô4’ ¾Ý÷ ˆÓ€ sõX ð©ñ ý A• sûYú Rð %÷%|¨ò ð ñ wüsòœñô ¹ð%õ‘ Uwsõú ©ÿôï ˜€%î¹ð( sý¾Ýïñ ²ûˆ¾©¾s÷ô ) ‘¾  ³§ø s÷§@ó%ñ³Vp¾Rîó @÷1õ—³Ž @õ} u ‚ û ô ñ ÷ ý ö ˆ ö ñ ö ñ  ·÷%õñ ³ ö  % %·s€·¹%§d%%²w % | | ý ð õ ô ú ð î ñ | ý õ ñû ù ñ ¥ ú £ý¾­ ·˜‚ ’™¦¥R 1•H‚—¾Xsý£w§«·¸’šô b@™ ýª  ¬ 1 ˆY¡ƒ˜ýUђ«ƒ˜·ª¦š~™@¥õ 1 3œ˜ªô ݕf’«) sýÍ·ñ÷ ¾%õ—œî ’«sñƒª~š’ R©ƒ˜÷ ¦šô s©ˆ©÷ ²ô ¤ð • ú ¿ ¢ ¯ ûAô   š ½ X–» • ¥ ³{gsõö@÷öø œò 5ÿôý Å÷œô4¾Qœþ’ñ } }§Vj“Ýñ ö Ÿø²ûÝû ö }| ‘ Ÿø·ûˆÓsý0|fVVpýñ(%ñ ¾Rîs÷1õ{³·òñö ·÷%õ%õ²ñŽÝñ û sû5 } ~ õ ð ñ ý| $ …A ”% ’ ‘ % ‡ h W ¥   ( ¤ § D ¤ ¢ A$ A$ r ¨B G D D R  w“ ! ¨B G D © D ` ¢ ¦ 2 W § E 4 ƒ Db!( 11A D ' '   “ ¢ © 8 ¤ § 0 ©U ( ˆ  ) ¤ ( 7©ˆ) G ¤ 8 ¤ ¢ ©U ) ’ ( 0 Y h %  ‡ # p w 0 § R r Y ¤ h R e’ R ¤ ¦ A4 ¤ ’ ff ¤ ¨ 8 ¤ F ¢ U ‡ ‡ s R ! R ! ¤ (   ƒ D (¥ 4  U  S ¨ ¤ ¢ ¦ ¥ W “ % © D ¤ ¨ 8 s t aG 4 ¤ U 8 D § D ¨B ' 0 c ¤ ¦ @ ( e h ¤ ¥ ¤ ¦ D ¨B D t 4 G D D …a¥!¨B D bP E D '   5S Rg$ d f 0 ¤ ! ' s ¤ ¦ 'A $ S t € ’ % p % @ 8 $ ”A9¦ ! ¦ ¦ R ¤ § 4 ” U ) ¤ 8 t ” ‰ 4 ¢ ¤ t ƒ SF¨B G E D W 2 W R ©!   ¤ ¡ U D ” –¤ ¨b   © W ¥ $ ' § ¥ D h h % € at W r ¤ W ¦ ˆ   U § ` D ¢ ¦ Y$ at S B G D u 4 ¤ R £ p F C t W F ¤ ¦   ( D ( ¤ ( R ! R  ¤ ¢ ©U 4 ` u p P¥ 8 3  § G S§ B 1 —’ H B G ¤ D f ’ 4 9 ' ¤ 1 Y 8 )   ¢ ¦ 2 W E ™ t ) D bh 0 ƒ – S ¤ ( ¢  †¦ ¢ ¢ ¦ 2 W E £© 11‘ D ' ¢ © 8 1ˆ ”r §   ƒ P §   r R ! ¤ R  ) “ G B ( D 4w R ¢ †¦ ’ “ Y r B G D 7 R £   2 D P ¢ ‰ ¤ ©   R ¤ ¤ !b S A ) ’ §b¤   ¤ ¦ ' ”w“ “ Y ! B G   2

×