• Like
A Hypermedia Distributed Application for Monitoring and Fault-Injection in Embedded Fault-tolerant Parallel Programs
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

A Hypermedia Distributed Application for Monitoring and Fault-Injection in Embedded Fault-tolerant Parallel Programs

 • 1,599 views
Published

One of my ante-litteram: a Web application before Web Service applications! …

One of my ante-litteram: a Web application before Web Service applications!

We describe a distributed, multimedia application
which is being developed in the framework of the
ESPRIT-IV Project 21012 EFTOS (Embedded Fault-Tolerant Supercomputing).
The application dynamically sets up
a hierarchy of HTML pages reflecting the current status of an
EFTOS-compliant dependable application running on a Parsytec CC system.
These pages are fed to a WWW browser playing
the role of a hypermedia monitor. The adopted approach allows the user
to concentrate on the high-level aspects of his/her application so to
quickly assess the quality of its current fault-tolerance design. This view
of the system lends itself well for being coupled with a tool
to interactively inject software faults in the user application;
this tool is currently under development.

This paper, the ideas in it, and its realization are the work of the first author only.

Published in Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,599
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Rîˆ%÷sñ ñ ³ÿî s÷¶¾²ú²÷ õcðŸîœù%îû “Dœñ%øø @û¾³ ð‡³1üùð ·ñœõGU·ðîcðð ¾sõ÷ ¾·þ‚ý…%ö@õî ²ñ³ˆ²÷ûñ ¹ô³ˆö÷ ôH³%òùRþ ·ñˆ“²ïî¹ðî ¹ïœûž1÷¾“œþññ Ÿøð ð ô Ýô ð³ ñ õ ö ó û ð ô î… ù î ‡ ·ñs÷ˆ¨Rîœþ‡²÷ sñ¾…Ýï¹ûœî³‡1÷ˆ¾ ñ ²÷ ‡s÷ôÿð ôfˆ1ðù œö¾œõñ ÷ð 1ú1ñˆ ¾1õñ œþ·ñ³ˆsñ ñ €ð ¶‚ø¾Rþô œù1ðsñ î î ô ¾ ðu õ ú ž î ð ñ ô ù ôð û ñ ðî ý ô ö ñ ö ³·þöñ ž1ð²ñû — ñ îö ˆÙ ó í ú ù ö ñ ð {ñ ô ý ö 1õˆùñ @ó³s÷÷ ô ¾œþð ô ñRøðö %÷ö @÷sñöŒ³ ˆ} ¾·þð ÿ ñ© ³s÷"ˆ²ïÝû@ûU Eðˆƒö î ¾ˆg1õ¾ðñ œþ@ð¾ñô s÷ö ‚ýð1õ%ùsñÝñ1ûsóÍ@÷UuX‡d¾nïñ%÷öð s÷œö€¨ÿýúîô sò1ûô·ñ3²ðœîù ’ðUðö ·þ³CŸö’ðœñ÷ sû·ôÝî Ýûñ ²û ô %ò·ñð ¹ð“¹ïÙñî ô ¾úñ ·þf1÷ù¾œþð ñ ¾·þð ÿ ¥ˆ%÷¾ôñ s÷©€¨sò1ôžö áEðîRî Ӏ œñ1òö RþcðÝù“·ï3 ³‚ø·þ…%ùðð·ñ Ý÷·ñ1ðœñ“1õñ ¾Ÿîñø 3 sõ¹ñœôŸî1ûœõ1õ…ˆ@÷ø %öö œñ¾ÿõ ·þDÝñsýð ’𾳨œþúöû @òð ¾ÿö 1ü…1õˆ¾²ñ÷ ô œþ’ð@ð1ö¾“s÷ùô Ýôöû í ‚ùñ î þ Õñ î þ ñG Ý÷·ñGˆg¾1õó ˆóñ %ösó§œõˆ’ðnïõ {øsûöŸö Ýôˆ‡ýô œôˆ©Eð‚ù³@ðó·ñ ²÷œô“¾³G³Œñsýþ @úURöù @÷·õœöÕø¹ððñ ³ÓóÝ÷öî wsõï ð ³sø‚öñ ·ñ³ñõw·þsî¥Röð ï öð ðõ ö ˆ ù Ýó ÷ ð ²ô ò û ÷ ð ²ô û õ ø ú ý s÷ö# þ ö ô î ¾s÷ñ ˆÝ÷ô “’ðô X¾ÝõRöø î ³ s÷ð 1ô%ùœñG³@÷€öö Vs÷Ýô @ðÝöñ ˆúû ¹ôŸî "s÷Ýô Eð‚ù·ñ1ð“f¾Ý÷ “ %ù“üÕw ôŸî ·þ‡ cïÒðî ö 1öðŸùsùf‚ø·ñö ð%ù€w1üáôñ ³ûñ ñ ·þ¾Ûsòœôñ ÿõ ³s÷Ýô @ðÝö ó ¾¾áÝñô ¾ úð î õñ ø û 8ˆsòîœîñ €œöô ú ÿõ ÿ Ýîfœþ‚îj²ñð V1õý ˆ·ñ÷ ²ôd’𾈾·ôúòû @úÿõ ͳÝôs÷ñ ·þð ’ðÿ%öÝù;¨sú²ò …ÿñðö ¾¨f¾¾œîñðû·þ þ G@õðRø ¾³Ý÷öó d sõX s÷¨·ô¥U@÷©¾“¾œþð¨ ó ô î ø ö î ø ô ñö ý ¾ ÷ ³ ¨óò ñ ¾Ý÷ ³@ðî wsòø sô³1ôô ·þf¨Ýôs÷ñV œñ@õ¾h1ö@ðöò Ýý œîóŸù‡}¨%ò8²ñò·òÝî%ûˆñò @÷ô³·ñö¨Rþ%ùð ¾s÷ñ 8œþñ œö¥²ñgˆ~ûýÝñ¾1ûû ·ôˆ~ñð ¾²ö ð Ýñ¾³d€¹ñ1÷ûûø ð ÿö %î1ú¾¾1ñññ ˆÍ²óøþ œñ‡·ôð @÷‡f@õRöðþ ²÷ ¾œþ‚ø¶²÷Ó@ðœôöð î ù ð ò%õ ù ð ð ñ 1÷ñ { ñ 𾠜î‡1÷ˆ©Õ¾ sù} ³@÷¾%ýœî‡1÷ˆ©“‚ý1õsñsó³@÷u ‚ø²ñÝû@û%öù ð ñó í ú ö ø ö ð ñó í ö ö ·ñî%·ñsò¥%îõœîœô ¹ñÿõ ñ‚³œøù ñ ô ·þ¾@÷õ }Ýûÿ ³{¾·ñûôû ð ³ÿî —%îô ö ˆ {‡A1÷òðœîö ¨³%òññð iû%û²ñ÷ føñ ñU@÷þ¾Röñ œþ1õñ VÝð ñ sû%ý·ôœî~ð‡1÷²ð¾ùû ¨öñ 1òÿö œñÝõ ¾œþð ð úG ñ ù ð ñ ö û‡·ð ô Gˆð÷ Ÿî²ô îU’ðø {œòù G ÿôsõý Ý÷ ³ñó Ž²÷î “³s÷³ôö A¾ˆð÷ Uðô ø ˆ³ ö ôÿ î%¾sûñÝñ ÝñÝ÷œô%óŽ·ñõ ¾@ðñ œþœö4ùðœõcðnïÊÝöî ¾1÷áœñú ·ôcðÙñ ³s÷@÷1ô@öù ©·ñ1ò¾œñõ cð³“ûî î %÷·ïIÝñ·ôsûsð¾1ýô 3öþŸîsûw·ô¾Ž·þðñ "“³s÷¾ˆÝîþöô ¾ˆ÷ûóñ wœôô ·ô¾œþðõ ð õˆŸòù ô¶Ýïö ö·û‡ýð %÷·ñ%õ¾sþ1ôŒœôý Ո²ñ÷ð ø ¾ ÝöÝû ’öñ {Ÿî ø sõXòô 𾶷ï%õñ s÷Ýôô@ð‚ù1ö·ñ¶¾³³@÷úøû @úÊ"s÷%øÝô·ñ¾’ðð Ÿösû·ô·õŸî¹ðŸî VÛ²ô %ùEðö xýœñ%ûðsñ“xøÝñ€1 ²ñ€¾«û• ¾Ýø ¹¿À €¾‚øñ œþ²ñd@ûÝûð @ð%ööù û û ô ð ð û úí ñ ÷ ñ îû õ ô ùÝœôõ Ž‡s÷Ýö ¾¨sò1ôö ¢ù î û ú û ô ‚øð ¾³ ø¾¢ø ö 1õ·ñ³ ¾ðó Ý÷ ñœö@ðø ˆUœúsõ1ô³Ý÷ ˆ ÿô ÷ ds÷{³ ¾Ê%ýÝîˆw·ôŽ U@÷¨Ýîˆwøô ·ô “%ñ·ñî ¾œþðœñsõÿ ¨ÕG%õòôô U sñ¾ {hö'·ô%îu¾ˆð÷û ³¾’ðú 1öî Ÿù ¾úû ¾@úf%ø“³%ø€Ýññ ¾ 1ò¾§1÷¾€œþññ úð u ñÒð ò ö hò ö ð ð Ýñ ú²ô ú ö ñ ø û ö ñ U ·ñœô%Ýñð ÷ } ‚øsñsó%î³¾w¾³¥·ñÿ sõáÍ1ðöô ’ð¹ñ͜þ4sõRîI%÷¾¾ws÷øññ ³€I²ñˆsòû ¾¥ÍˆÍ³³²÷ ¾¹ðñ ·þsõf¹ðœöð ·ñ%îsõœñöõ þ óñ ø û ô ú ÷ î³ ö I ô ˆ ô ô ÷ ¨ ó1ôù Ý÷ î Ÿù îö ö ó § F ¤ ¤ ¦ ¨ R U U R R Y ¤ b R U ¤  †gfF § $ ¤ ¤ U ¦ R ¦ ¤ ¦ R R ¤ £ ©¦ ) 0 t 2Ae § r S ¢ U ¢¤ b¨ § ¥ ¢ ‰ ¢ — R v  d ’ ) 0 t ™2Aˆ V ¦ R ¢ †‰ “ R U f I ¤ ¤ W ” 1˜ ’ — ¤ s ) 0 t 2A – S ¤ W € ¤ 1 ¤ € ¤ W F   ¥ ¤ U t f b ¤ ¤ ˆ R S ¤ ¦ ¤ § ©" ¦ ¤ ¤ U R „ £ ( ¤ U ¤ h ¤ U ¤ ¤ & ” ©bU y ¤ §¤ ¤ ¦ ¤ U b ¤ W  ¨ ¤   ¥ ¤ ¤ ¦ ¤ b ¤ ¦ ¤ ¨ P   U § … ¤ U a ¤ R  h! ¤ h „ ¨ R R©¢‰ € “ R S ¢  F ¤ ¦ ¤ U R £ ¤ c ¤ h q ¤ h ’ s )20‘t ¤ R    R ! ¤s b ¤ ¢ ©‰  W& R ! R ! ) t ¤ V ¢ ˆ¦ R U ¤ § ! S H ¤ U ¤ ¨   ¤ ¦ " ¤ˆ •F U 8 ¢ ¤ U R¥ ¤ U ¤©¥ § R£ ¦ ¢ ¤ R U ‘t ¤   R S ! § ¥   ƒ y F   ¥ ¤ ! ¤   § †r ¤ U R ¤ ¨¦ ¤ ¤ ( yF ¤ b ¤ƒ 0 ' A a © R ¤  S ¢   ¥ ¤ x  YF ¤ ¦ W2 ‡ e I § ¥ q ¤  †%@A9…$s 8 „ ¡ U   R ¤ Rb )e t ¤ ¨ R %A98$‚! S @ ¤ ¦ b ¤  c ¤ ¦ R ¨ ¤ ¤ ÿ ô ñ ˆ ô¢þ ù ð ·ò'ÝîÝñ¾öû s÷³URþöö @ú%ù1ö¨¥ˆ¾%öóøò ²÷œñ¾“·þûõ ³f³@ðös÷ðø wU@úô ú Rö·ñ·õ¢õð͹ðð ásõÿösîö u©søö ²ý‚öw·ñô ó ¾œþÍŸîðñ %õ¨wœôÍsó¾øö ô õ ñ sûô²ò ð Ê ô sõ³Rù þœôRùœõ¾1õ÷ ’ðIUÝøñ ¾@÷û f·öö # ŸîŸîŸîsûœõˆûðw¨©@òð‡œôô ñ ô œô©Röð @õU@ûö s÷ú %öÝô Ýùÿ ðٜñ%ùô wðcïðÞ5íø¥jsõö ~ýœô1û·õˆ%ñõ Ÿîsûñ Ýñ¾œôÝ÷¹ðÊ%îð sóX³@÷²ô{%õö ·ï¨#¾³œîñò sñ þ 1ôá%ù𠈲ô@ðœñöõð ñ} ö ÿ ·ñ“îñ óá ñ ö û ÷ û ð ñ ôú ù ö ø ö õ ·ñˆ¾3 î î œñ@õ3ûö Rîˆ%÷¾s÷€¨sò1ô4þŸù sîö ³ ð ³s÷ٜñ¾ó Eð³ûù ú ñ ·õ¹ðî îôþ ò %ò·ñ¹ðw·ïž‚ø·ñ%õsñnïŸöYxýsû1öŸù ÷ Rþœùsõœö%õ²ñ uŒ·ô‡Ý÷ ‚øsñsó³þ ð¾8Ÿî ý%õ·ñˆ“Ž¨¨@òôj1ûÿõùRö Ýñ²ûsûœösõ³D¥s÷³8ð·þôñ ¾Ý÷ÿ d¾ˆ²ôf“ˆsú÷ðõ ²ô¾sø’ðÝùö%ö ¾¾œþûñ ¾ž}sþösúðú 1ð³sñó œóœô@õ¾œöõ }4¾œþð õð ô ú ñ ˆ ö ú ö ó ô ¾÷ ÷ ô ÝñÝî¾ g1ü%ø³“¾‚øºÝ÷ 1ò©s÷Ýô @ð1öŸùù ³¾@úŒñ³s÷û {·òˆó ÿô %õU¢ú sþnïÝó}º·ï%øsîœñ‚ö“f³ôø s÷œõöð û ø ñ ñ ø ö U ñ³ û ú ö ù ö õ ñ ö þ ð ñ ñ î î œô‡öð ¾²÷û ú ñU@÷Rö1õÝñsûð·ôñ ~ð ²ð¾ ÿö ö ¾²÷î ô ’ðþRösõ%ó·ñ‡óð ²÷ sõ ÿô ú sõX 1õ8€sòññ ¾œöú ÿõ ˆœðñ @õs÷}%õöœö ²ñˆÿð û "·ôô {²ð¾ ð ð·ññ Íøî ò ·ô}Ÿî Ýò g·ñˆ¾3 Eý ñ ¾û²÷ “Eðð %ùcñ¨·ôsòÊ1ôõ û ù ô Uîöcð ‡ %øñ ¾¾%øú € Êñò ø 1ô€uw ²ð1û ÿñ Ýï³sûñ ·þ¾ðó ˆÿ÷ ·ôœõ¥ž1÷¨ñ ¾ˆ²ô%ûösñþ ¾§ñ¾÷ñ œþð Ý÷þ %øˆó ˆsôî ²÷ ùÝñõ ¾ú ñú ï ñ1ñ%÷€ s‚ø1ñò¾IÝî î } ¾Ý÷ ˆ%öœñõ³Ý÷ %ø1õˆ%ññ ¾f%ø¾1ññ ·þ¾V³²÷ýøðñ 1ü²ñÝî³8cïú ˆô¨Eð·ñsùˆ}¨Ýõôöõ uœþ³ðø s÷ÿ {Ê·ñôö sðˆ¾8¹þôôõ U@ú1ð³sñö ·÷4{‡1ôò ·ñÝô¢û¹ð“¾¹ïñî ˆgIáŽíöîôî÷ ˆ ÿô ñ ñ ¨ û ò²ð ù ò ¾ îg ó Dî ÷ å ìæë ê é èçæå ʹ蓀á3¾“Žˆä ã ­ • ™¢Ï1•Uw«—  ¥• €­¤ R©¶¥²ª  ¥§«’•{s•1±š x—¦ g’¡™¯ ˆ4“·« • › @™A¡ ÒÑx¥¬ U¹µ R  «ª·•á“1 ™E™— 1¡œ˜I%Ä1•˜ Ÿ—§«€u%ª@¥šš š ¦Ñ1¥Åª–’•á§±  xšŸ—1 š ¥ s˜X1™  · ¾Å•â @«³ƒª  §«xš'—šEÑ@ œÅªƒ˜Ò  š €@¥¥   s©%ªR©Åª  ¡ { –˜ “ •µ € ¥ – ¬ ­ § š ¬ ­R–²•Á ‚©’¡RªÕ‡§«– 1šœ•I@™ªsµ§¥¥• ¬ µ ¥1•x—§ 4’—€1«²•°1¤¢•š E n—{ٕ ­ Ù¹µª • ­ ƒ•DÙ—œ—±%š  Ÿ—­ 1•š R—n—­¨€¦ÑÏ ­’¥s«  R¸Ò¯Ršƒ˜“s•š— 1¡DR•Åª€’«1ªœ…²•™— @¥’«¢ªƒªÅ ~š~’ ¦ R“ƒ˜¥ @¡¦šws©µ¥ U͜•« œ© 1™E™•“­™ ­¡gŸ—˜~ß š ƒ—¬§ ­ 4¹µcµ8x—~Ñ­ § R˜¦š’¥³³x©• ’—1¡à  à   ' Õ ˜¥ ªª Â¥1’•±²•Å¥Â  Aš© Ò¯ • G’«­ › Ù¢•@ ·~™³1«œ•š˜ {’«ª Rª¨¢ªª  {1•™• w4•   ٗ ²ª§¥@¥ ˆ™˜ ‡%• ·ª­™ © Áª Þ   ˜ — ¡ •Œ  ­ ‡R©¯€ §«’šd­’ѝ ݝR–€Å•¥ €œ©™ˆ1•ª s–— §œª¬ • ™‚›'’™1ϕ ˆ§ Åª” ³s•š ’«ƒ–Õ¹”d²–@¤ ƒE¥’š’™R–'º™E¤” ³œ©Ñ¢ª…œ–I§’™·•ªcµµ• ²•'·ª’¥ E—1¯• ³  ©  €•Â —R©­ •I²•1¥Üss›Á {«¤³Å•• E Å©n—s•EÑÛ@«XƒÚ ¦šdR˜© ŕ’¤’ RªRѹ˜R—U@™Â X3ʌº¨h‡cµ¯@«ª’«» §«­ ³« w“~«— ¡ ’ E¡¡Å€V’«—E ™ ³ƒ  ª ~š—1«’ ·•RE™ƒ˜“¦™ š ˜¥1¡ ©  Ï  – — ³ Ú € ¼  Ë ½ ٝ ªU –   ¥ Á É­ š §Â• 8D€w’«¯¤  ’ §«xš@Ñ1 €}xØ·•™4E—‡1¯³© '© fV­Ö ÕX¹µ{Ñ œ˜’™·1™ƒ•š ӂ©©ƒ—1 1•AÒѧ¥’¥R˜ š – R˜• • × Á Ô ª ƒ€Ì¥¦šƒ˜@ xšƒª@«R » ˆœ©§Ë • 4 ÐsÏ·§«~š“€’¤Rª·˜1™¾‚©€I³@«·1™²•’¥UÁ Á Á » ¯   ¡ © • ¡ ¼   ª­ •x’«¦ “­¥ ƒªº"R’   ~š@¡ ¹µÉͦ°R–šƒ˜ª €ˆˆ¸©•·œ©@™s–dR•ª R– ¬ ƒ¨R–’š› {¤X’¤¨ˆ ¶X•¼¦“¡8­ÊCʧ«É ’£R–´“’Æ ¢•š¥ R–1¡sdzƒ• › ˆEšÈ œ©‡xǙ ²ªE 1¥©Ÿ—Æ ’•@š1 ±ž1•R˜– ˆ°}ƒ›‡œ¯™·ªŒ• §«…1™Eš½ 1šR•¾1˜Ã ®VŸ—ÂE—› ƒÀ ˆu©'ƒ˜­•Àš–‡ Y” ¾Ž¬» • – ÅÄ • Á ¿ ½š ¼— ¥ • • ·™R§¤µ~š ¥   8 ¤ ’‘  ‹ “Vˆˆ’ŽŒŠ y € ¤   (   ¡ R S Wx A ¤ V ¦ ¤ ! U   F ¤ b   ( t w ¤ tI us U ¤  £ ¤ A ) g ¤ ¦ V ¡¦ )I uv § r ¤ ! § ¥ ¤ ¦ W r q p ! ¤ U c R ¦ ¦ R W i ¤ ¤ h ¤ g R ¨ R ¤ ¦ R ¤ ¦ b ¤ ¢ U F W % @ 8 $ A9f ¤ ¦ R !  ! W ¤ b© e d ¤ c ¤ U ¨ ¤   ( ¤ R ¤ bU   ¤ a ¤ 9   R ! ¤ ¦ ¤ ` ¢ ¦  ¥ W 2 R Y ¤ XS ¤ W V © ¦ ¤ R  U R % ©T S 8   R $I G E DB % @ 8 $ QPHF¨CA97 ! 6 4 0   0 ) ' % $ 53&21(&" § ¥ ¤ # ¨ ©" § § ¤   !  ¤   ¤ § ¥ ¤ ¤  ©¨¦ ¤ §¤ ¤ ¥ ¢ £ ¡   ¤ W ' ¤ ‰  vs ‚ x s ysps ‡ †…… ƒ ‚ x  ‰h y  ys “ q yh #x•ƒt‡Dˆ'‡ƒs‚vˆˆf#E„Au§€€€€~h%v‡ƒs‡‚†ˆfA}%|€k y z z y x qlvs r t yss t‰ r vh † v 8{fh4w#ˆGu5ƒ‰‚ˆ‡5ƒ‰5g©€‡x†%nysl‡ƒsIr ‰sp•s g  ys ‰ o s‘ vw lh ˆ#ˆ©Gƒlˆnsql‚%˜‡qp5f§U‡ƒsx#nmUk ˜  y •h gq vs ˜w eq ˜‰s– y ”q 5‰xˆs‚ˆs8ij€©Ye ‡ˆ‚s%˜fd™ #‡—‚•Yi“ ’‘5ƒ‰5ˆ‡GY…„ ƒw‚€xw4uGY§p † ‰w†s rq y vt s rq HIYAAYih¦%0IYgfC8IY©1¦Ddcb"R!'IGQ©''©§a ` ¨F6¨ e 0 0¨ e !7¨ 06 S 0 & P ¦ ¦ $ %7QD6YX©"4VU"R!'IGQGIHG%7A#E!'D6 CA@69 7 !2¦W 7TS 0 & P 7 F ¨ 6 7 B ¨ 7 ! 0 ¤ ¤   ¦! & ¨!  ¦ ¨¦ ¤ ¢ 86543121'')(©#¥'%$#"£©§¥£¡  
 • 2. œî%õ·ñ“ ·ôf³@÷}‚î²ñ¾ w¨f 0¢ 1ý“ñî Ý÷ Í%ø1ñ€ôñ ·ú¢î ˆîþ ²ó Í%øñ œñø ’ðô %öù ð õ ø ö û øô ò• û þ ó ñø © ¾ ‚ø“—ˆùý †õ ú û m““ ñ ’ðôö {~ –ô ‘ ó 1õX 5îô s÷Œ‚ø¹ñ𠈳úö ò %î¾wñ³÷ Û%îœîîÝ÷ 1ñwœô¾'¾ ÿ ô ô 1õX €ú ÿ ði¾Ý÷ ¹ðŸîû ø³ˆö÷ ôù %õ·ñ“ ¨ˆôRù1õ‘ €ú ö ö ³œïñ sõ¨1ò¨÷ñ ¢ò õ %øœñ“ œõcðŸîð ³Õ¢ý î ð 1òœñcð“ùî ·ïð î ”‘ 1ð%ù¾ˆ÷ðñœñ ·ïRî@õY °·þˆð÷ ž·þ³²î ð ³ Õ1õV¾s÷ñý œþÝôðˆ@ðñ só1ö·ôŸù d¾%ýú @ú·ðhU1õö@õö ú ·ñ³ˆ%÷²ñ³ûñ ·þ´³³}s÷þøñ ö – (ñð %õ¹ñ© œô¾ §o“Ýø }| Ýøœûsõ§‡³Ýý ñ ) ™·•1™s•«œ•™ ‰¾œþŽ “ î õ ñ|ñ ô|ö %õœîU“Ýú ¾òõ œùY©Iw’ï ‘ ³ 6‚}€ ñsùœônðÿö sý1õÝñœñ¾‡Å÷“¨X ) ·ñŕ@ð’ Ù@šö ƒ ‡{81™ôE¤ ¨Uˆ§ò ò¢• « šô s÷}  ñ ð î ÷ ö ÷ õ ñ û ð ø ô nïöá ’ œ–• ˆ ( b öôÿ ò ÷ ‘ ð³f ¾œþ{w ³ g€ ·ô“ˆ²ñ¾ w¨ò ³1«ƒ•¦š1¥˜ } ñ÷ ñ ð ï ÷ õ ñ ðý û øô   ö ð ñ ÷ ñô þ¨ ú %ñ·ñ¾œþð ÿ ÓRîcðŸî ³s÷1ô€ÝïÝû@û1öŸù sî³ sõœôÒð s÷²ó' 1ñ·ñƒî Rî‡1÷¾ˆ¾U} sò1ôù õ ô î ù ö ô çè ìå “ÅæáÊè Ž  ‹ „ Š "Œ„€‰ †$Qfè $©¾€"‡chUu† Qq„ … æ ˆ ç ê æ ë æì … ë ç … ƒ î ³÷ ó %ø€ ø õ ô ñ ³²ñˆô ·þEð5‚ùð Ýûw@ûñ 1öñ{²÷X ÝôRþÝûsûÝù ÿô 3¾ññ œþ%ýø f³Ý÷ùðð ù ¾ñ ð þ õ 1õ·ù‚î“úñ gÝî %ýˆ·ô²ð s÷õ Ÿö “%øø œô¨g1õœòú Ÿî€}w{ö cï²ðÿ gÝñEðsûsùœô)¾1òñ œþ·ñ}“îîð ¹ð ¹ïÓ ú õ 𠾜þÙsõþ ÿô 1õœñ1õî ¾³1÷õñ œñõ ñ¾ ñ þ‡ï þ ô ö I î | û“nïú Ýö³öû '·÷¾ð G²÷ RþŸù ø 3ö 1õ·ñ© œô¾ œô§%øŸøiñ‚ù| ˆ¾²÷ @ðÝô²û ñú ð s÷Ýôñ @ð1ö| Ÿù ³¾@ú€ú %øœñ“  œõcðŸî ufˆùú ²ô%ûsñ õ“ø ð | “ ö ø ó ñ ö ÷“fœñsõ ô ÿô œñ1õ³·þͧ€ ‚îsñsó³Ž ‚ w €%ø1ñ³ “ñø œôþ ¾ú RîRîÝï1õEðÝû@û³1öù·ñ©Ÿùî w·ôø œô@ò¾³úöõ¾ w“~ï ²÷ø ÿ “Ó¾†sø|önïñî {%îÝñ¾}Ýøöñ RþRù¾@õô hŸø1õ÷}|Rö Ýñ²ñœû³sõû ͟ö§1õ²ûfnö| ¾³Ÿö@õø 1÷u¶ÝœñõœñöÝû ò @õœôŽ'sõðî …ˆ²îñ á³U²ñóô ³ ÷ œþsúö 1öðœñœù@õœîö1ðœþ©Rþ@ðñ XŸùô Qˆ3û ôþ ñ ö û õ ñ ÿ ͜ï1õˆ 1û¾I¾·þÕ¾ ¾‚ø1ñ1õ€·ññ ¹ú³áø 1õ¾œþœþ¹ð8¾ñõð ·ô¥s÷œîÝô‡sþ’ð{~ûœòsõ{ÿôù {zÝ÷œöœõ𠾜þôÿñ ð ô ñ ñ ø ñ ð ú î î î ñ¾ ðÿ ð öÝó %ø·ñ%øˆX¾Ÿö’ðñî œñô œþ·ôœõ𠓲ýù sõ€óô öqñ€ ³ˆs÷÷ ö ²ô1öͳ¾Ý÷Òð G%ös÷î ðn慨ٷï¹ñ%õ‡sñî ¾3 3sõ÷ ³¾1ýôô w‡¾ñó ²÷Ýû1ûþ X%ö@÷ñ ¨{œôsòò œôðÿõ ñ î ù ’ðö ó ñ ö ò “ ô þ Ó ÷î ñ ðsîœî¹ôh²ïÝû@ûñUs÷Ýô ²ðð îsøöRö·õþ î ¨÷ RîsõÝôsûö 1ôù ÿ uøô ·ñ³ôî óò ³} 1òõ Ýñû ö 3’ð·ô³³œþõö gID¾œôóöðú ˆÝ÷ ‚ø¾·÷³ðõ Yˆ³Íˆ²ô ’ðð ³ Òð {ûî “‡öô ˆAÝï¹ûUõî Ýô ð ·ñ³ú óÝ÷ '©ö @û%öó œñ8õõ ·ô‡²÷ 1õ·ñõ ³ ¾ùñ œþ{søî ‚ö²ñ¨õ nïô {͂ø·ñ8·ôî ñ sñsóö î ³ÝúÝòûÅù %÷1ô1ñ¾sõñœñ Ýø Õf¾Ý÷ ÷ ˆ²ôˆîû ôÅù œñVsý1ñ³@÷RöôcðU²÷ î ˆ¾ î s÷Õðô ¹ô§³ñø s÷ö ñ³ˆ³ôøõî1ý ¾ ·ôÙ1ýRîsõÝôsû1ôùð ÿ …¹ñ³ ˆññ ñ³1÷œñwü…÷ ³¾œþð ýˆnïsò·öœôÍÿõî %ï%ø¾ˆ·þññ sð¾1õý ˜)¾¾}œøøîñ €Ž @÷1ö³@÷ùø ‡œöð sþ³Ýóî ³³·þîô ²÷gœñ¥¨·ðôsõö ·þ DX%÷ôsõò sñ ŸîŽ€@ó{¨Ýòönïö D©œís÷( ö ñ ˆ òø Ÿö %ø¨Ýò ²ð¾ ò ÿ Ù·ñ³ ¾œþð ñ û ô î ñ Eý ³@÷{1ò¾¢ø î ø ö ñ ö 1õ·ññ ³ s÷ô ÿ %øž¾ˆ¾²ú÷û ô ¾“Ýú¥1õ€·ùñ ‚î“·ôñ {Ýîø sû1õ§1únï1ñ{u‡1÷öð ~ýˆ1ûñ sñD²ñ8Ÿö@õû ¾‚îûcð Ž ·ðÝô@õՅ·þRþ8ˆ’ðùð %ööñ y ô Ýñ ú ð î ö € ö ¾ø A ñ ñ Ÿù û ³ú ¾ ñ ñò ö òñ û ô ñ ô “ ÷ Ýô ø ³ú¹ñŸî Ýñ¾ñû Ÿöù ²û ’ö Ù¾ûñ 1õsø€{úöñ ¾gU ñ sñŸøò ¾u³¹þî ø ö ÿ “Œ¾s÷ô {sõ¾Ýöð ²ú³õû œùŸù%î·ð“@õñ ¥uRþ³sùù ˆ‚ö÷ ô…¾5Ý÷öó ~ý1û²÷sñœö·ð²ñ£{œî‡‚øð %÷8D¾’ðñö ·þöð y ò ñ õ1Usñô ¨YÝõ ù ³·þA³@÷‡sý““¾8ý Rþsù‚öî DˆAö‚ø·ñ“ñð ø%ù“ôñ œñü÷ ’ðYœöñ Rî¹ð‡"1÷îð Ýûþ ¾@ûñ ö÷ ú ô ñ ð ø ö ñøô÷ ñ ÷ô ûsò1ôž ¾ôñ œþY÷ð j%ø·ñ³ ·ñû sõ8‚îñ ““¾¶RþŸù 3 ³sñ‚øù œõnïcðŸöX·ú@ûÝî%öÝù8sóUÝôñ ¥¾¾œþûñÝø §²ï·þ¾uYÝôs÷ô xý%û@ðsñ1öŸù²ñ¨³cðú @ú‚îDsþ³Ýóñ ·þð ¥ÿþ ¾A·þôñ œñ8¾’ðõð öð y î¾ ø û ð ¾ û î ˆ û¾ ö¾ F  ¤ ¨( R £ ’ ¤ W r F tf2e€ ’ 0 ’ ' ) 0 2At   R  €¥ R @ 0 £ ( ¨ ¢ ¤   ( h ¤ Ds E ' ‰ r x W ' R Wr ¤ ¤ U R   © R ¤ bU ( ¤ G DB ¡¨i R U ¤ U ¨ ¤ R ¤ 1W ¤ b ¤   ( yF ¦ ¤ V 0 w 9d ¨B I G D a © R R U ‘ y F ) 0 t 2‘ˆ 0 ˆ ¤ U ¤ ¤ ¤  ¤ §¤ C! ©¨¦ ¤ ¦ ¤ h ¤ R U ¤ ¤ ¦ U ¤ &   ¡ q R  £D I % @ 8 A9$ ¤ ¤ ƒU ¤ § S ! H ¤ R R V ‰ § ¥ W r “ ¤U ¤ ¤   b¡ ¢¨   W f W Y ¤ h R f ¤ ¦ € R ¤ § ! †F R ¤ ¦U R ¤ 8 P R §¤ ¨U § F © W ¤ …A ¤ ¤ U & R ! f ¤ ¤ U R q R   U § ¥ R € R ¤ ¡U W r § F ¤ ¡  ¤ ! ua  p V D ¤ ¡dP 78 ¤ h ’  ¥ ¤ ¦ % 1r ¤ W ¤ ’ %@A98$ W ¤ W R % @A9$ 8 R¦ ¤e W ¤ W r ¤U R ¤ bU ( ¤ § F G rB ’1A R ( S ¤ W ¢¤ ¨b ¤ ¨ ¥ ¤ ¤ ©   W r d §¤ ¨b R £ C I ¤ ¦ ¦U R ¤ W r ˆ c ¤ ¤ ¡ ¤U ( ¤ R U ¤ § © §¤ ¨¦ W F R ( c U R ¤ U ¤ bU  © ¤ ( ¤ ¡ ¤ W r ”Gr BF ¤  R   (£ ¤ C ¤ ¤ ¥b  ƒ ¤ ¤   b S ¤U R ! ƒ W  ¤ ( V ¤ b R ¤ ¡U ¤ ¤ U ¦ y! S ¤! H § ¤ ¤ ! § F c ! R § ¥ R¤ b( y !   U r §   ! p ¤ ¥ R ¥ % @ 8 $ A9€ ¤ ( f £ R ¤ £   R ¡ U Rs ¤ ¨ ¤ U ¤ W R U § F ¤ ™u7 CB7GR T 0¨8s¨IIsB ¤Y u7c U 7 CB RB B 37u c 3 YuB F 7 x Y V R T Y rY V F c7c Y` 7 V Rc 3 ut s 9s8f8DWsES¨DIY h 8IDsnB fIIWQDc ¤x9WEB …9sI¨fwIDvHF 4¤0 qr p c u R u u 7 5 3 Y c T U YX X R B ` 7 l 7 7 C B c 7 7 c T 7 B Y VF T U V 7 B c r c Y X R u 7 c sDIsD¨o8IDB 6I'$¤n¨¨mpk8Db¨¨Djr ps¤WHvB 6i¨sstsWh¤¨D8U 7 C B 7 u 7 C g e @™ ™F ‘  ’ ‘ —• ” ˆ “ ’ ‘  ˆ 5 7 T Y `g R c 7 C B 3F 7 u U F YX 7 C B X 8s†s¨8sfHI7 dQpp0˜–tQ 60e6‰¨HT ¤¨4¤DQ8s‡H†D8HT ¤'†8s…¤R 7 ` 3 Y u Y h Y 7 C B r T 7 5 B c Y T B Y R B T 7 x T r u 7 P cF V 7 B c r c i 7 96IDI¨7 8h „8sƒ0Y ¨6‚vI97 ¤€syr pIHF wv¨SH!9sstsqpHT h g V R ` Y C ` U c X R B U R G 3F V R ` Y B Y 5 X R 7 V UT R P C GF C 7 C B @ 5 7 7 5 32 aI9fQe8Dd¤b6IW8HaI9aD¤6$¤EW8H¤SQIH6E6D8A9¨86401 ñ²ð ( î õ öˆöA ø³ ö“ ú '© îUô øø ù ø ñ ˆ0)î ³Rîö #1õþ ˆnï“Ýðö ·û"sý²÷Ýñ¾²ñû ³Ÿöû Ýû œö’ö© 5·ôö Ýî¾ œö“’ðñ ³{¥1ñò%ø U@÷͜ô‚ø¾1ñõ Ž³@÷ñ ·þ‡ðö ·óÿ ˆ5g¹ðôôõ ˆ'œôð œö’ð³I¾·þð ÿ fˆ²ô ’ðRöˆ%÷¹ñ‚î·ñ³1úœñ€sû1öŸù RþRù@õRö1õÝñ 8ö öø ñ ô ÷ ð õ õ þ ‚ø¹ñö œî%îï ·ñî sîö ñ ö þ î ùuî 1÷%ñU ú ¾sñõ ³¨¾‚ø1ñ¾òñ §ø X ñð ð Vˆ²ô ø ’ðfŸù1öó ñ‡¾ðûû Ÿù¾@ú¶ ð ñ s÷¶w ö÷ ô D ý ÷ ú ö ò ²ñ%ø³1ñû ³³1÷“³·ôñø ³œñõ1þ )¨sòú sò%öôœñ·õÅù¹ðu¨@ðœöös÷î ³¾{Ÿù1õˆ‡@÷1û‡“²ñö ó ŒÝワþ)ˆ·ô œôÿõ gˆ1õ÷ ²ô¾œø’ðˆ{žœòôöõ sõÅ÷ ÿô Ý÷ þ æ å % çì ê # $Ž"&$cá}"!Ž¨w å ì  û õ ôð ˆ ÿô sûwœôD ð ø ñ ð÷ ô s÷Ýôò Eðõ‚ùcñ ô Ý÷ Òð¾ þ ñ ÿö ò Ýñ‡Ýð û ï ’ðñ œöRî1õsñ ò úöû ·ô‡²÷ ö ñ ‚øú4¾œ÷ñ¾øõ IÝî ˆðõ ·ô²ð s÷¨Iý ³ ñ …RþŸù û 3 Ÿÿî îô ³s÷î @÷Ýô ‚ö³8œñ1÷ñî G1üwž%ý@÷õ ‡8¨Ÿö@õñ1÷öð ú ¾¾ˆ²ôŸù%ûô ·ðsñþ@õU“¶%õÅ÷ö “ý³¾ Ýïö·û‡1÷œñ·õ³Ýõ ÷ jÒðùœþ j%øõ€·î‚î1õù¾·ùñ Ý÷‚øÿ ñ¹ñ³ œî÷²ð ñ %øsñð œô¾u²ð î ¾€ð³ñø @÷Iû"ú s÷úñÝô ’ðî {õ œòsõ ÿô Ý÷ô ò %øœñ¾ ðEð³ ·õô ¹ðî î %ø¾%øô 1ñ³îñ Õ³·þö h·þ²ð õ 1õö ·ñ³ ö ¾ñ ·þ8‚î²ñ ¾¾³ Íñ ˆ·ôð ²ð s÷¨ñ ¨Ÿî û·þ°ð ñ¾þ ô© ¾·þ͹ôŸî@û4¢ð ˆ·ô’ð‡²ó áUösú1öô œùœî1𩾜þ“Ýý ó gsñ ©œî‡%÷¾÷ ÿ ¨³sòî·ñú 1ôu¾œñóù Ý÷@õ}{Í·ôÿðò Uîî s÷ÿ Ýô%û¾’ðñ ·þ%ö¢îÝù ¾¾¾·úñû þ ~ðsúuuÝñ¾þû ŸöÝû ’ö ¾ˆÍ“ˆsøõïðœþöñ ‚öÿô ·ñáœôsõõ VÒðý @ú‚ös÷¾¨Rþôñ ùò ôU ö ö %Ÿöø œñ%ø’ð¨¹ðñ œö œò¨1õî €‡€w…¨Ýñöþ ¾¾·þÕ©‚öð ¾Ý÷ˆÝûò ·ô³¹ðû ³¾ €sû²ïw³·ôûô sþfӈsýú ²ôÝñ%û¾sñû Rö“¹ðñ ˆU²ïôøõ uöŸù ¨§¾%ø³%ñø ¾ös÷ñ ÷ sññ ú ô ï ûñ ó î û ùÿ ð Ýó ö g ú wîû î @ðÝïÝû³·þˆ¥Ùs÷ñ%öðî ·ôÝô I“ sû·ô@ûRö¾ ð²÷ %ù·þ·ñ²ð²ð RþRù@õ‚øI“¾ˆœþúñðö ·ñ “Žsøðô %îA€Ýïñö Ýû¾õû œùÿ %îœî“%îñ Í1ù1ñø ³sõù X 1÷Ÿî%ñU} ˆ³þ ö ðð î õ ô{ ñ þ î ö ¥û ñ ñû õ ñ î ð ö ÷ ô ð ù ö ñ õ õ ñ ú ô õ ú ö ø ÷ ö ý ÷ ô î ÷ ñ ¦1s ²3%¹U ’¥ˆ² Eˆ%œ31€sœ¾8ÕU@¾Vˆ² ³1³þ 1ïœñ³¾1÷õù ¨’ðœñú sòŸö1ôá¾Rîñùû œþÒðá%ý%÷‡·ðñ ·ð1÷sõˆ¾·þI©³·ôñîñ ·þáðð cïÿ ²ðg1ñ³œî1÷ˆœî ñ ·õ€³¾1ùñ “€D¾¨·þññ ÝòG41ñ%÷ð ¾X"ðõ ’ð€xöñ ð ñ ô ô Ýû ù ô õ ú ùœþð ô ð ÷ ñ ý ñø ù ’ðVs÷œî¾ˆÝö îó Ÿø€%îô sûْöú“g·þñsõʒôð U@÷£81õñ¢ Rö³@÷ÝòÝñsûÍ·ôö ¥~ð³s÷ó ²÷²ðÝô¾·îû @ð‚î¾¹ñö ÿö Ÿøœîsîsû%ø4sînöö ·ñ 1õU·ñö ³%òî ·ñ¹ð³·þ¹ïÕ¹ð³Ýîø @÷œîÕ¾¥’þösîö 1õñ s÷Ýóœô¤¢Õ“cïñð‚îŸî ¨’ðÒ©ðþø ²û¾xöó Ý÷ ñ “ î© ñ ¾ ø ð îð ö ¾ ù ñ ÷î %øRþ%ñ³¾#¾ÿõ 'ás÷ôô ¾Ýó ô ²÷¾Ýð û ³súû “³ˆA¾s÷ñ ·þÝô Ð%û²ï“ sûsò¨œ·ôñ ô #@òî ÿõ ¹ð³%îö ‚î“€V@ósñ÷ ñ ý %÷Rö³1ññ ‡·ñð ·þ@÷%öð œñUsõñ søÿô œñœôö 4Ý÷ð 1õ%øX{@õœññ ö {sïò ‚öUX¾œñ1óñ ô ú sú’ðöRö·õ¹ðî ô û ø öÿ ð ð î ý õ þ ó ÷÷ õ ð ñ ôú ò ù ˆ·ïˆ·ô¹ðÝî ¨¾Ý÷ ¾³ }î ¡ ‡1÷³s÷€8ˆôGRþsù‚öñ õó ññ öõ ùœîð ñ%÷ñ ô ð ¨ Eý %øœñ1õsñ 1ô%ùœñ{¾Ý÷ € õ³œñ@õ©ˆô ýˆˆñý cïÒð³³s÷ûù œö¹ðÿö ³‚ýî ²÷Eð‚ùˆ·ñõ œõÿô sõ1ô¥‡€¾s÷·ô€u%øsò“ôñ Rø3@õù Rî‡Òðö 1óœñÿ {4·ñôõ ·ñsõ@ð…¹ðœöö 1ï}¾‡œþðñî 1÷Iœñð 1õœõ¾·þg³¾3œþþññùð ð ú ï ð ô ú ù þˆ ÷ © ñ þ ð ø ÷ öqô ý ÷ î õ‡ ö ³ U¨sò1ôžRþEýÝù 3sóÝôsû“€“súøôñ ¾·ôô …²õRþŸù¾·þ3f³@÷ˆU³¾€Ý÷ñó @ú³¾·þ÷ö ¾A41÷·ñœñsõ·õ©œî‡81÷ùð œî³²ðñ ÷ ð õ ø ù ö œññ¾¾œþõ ð ð³÷ù œõcð3¾œþð ÿ ¶¾ðóô î ²÷ Ýñ ³ 1ûŸù³Ý÷@òGûý³w1ò÷ “·ñï ’ø¹ð“@ûî~ý ñ¹ï%öÝùî Ýî RþœþRùð@õRöÿ 1õ3Ýñô sõî4’ösýUœïö 1þ@õ€Röñ ·õô ‡³s÷øð s÷1ôùö îñ þ Ýô ð'þ á î 1òœñcð“öî ·ïó á‡@÷Rö1õÝñsûœôxðö Òð¾ñ ÿö ò ¾œþð ÿ Iñô œñ’ðð Röcð"Ýû@ûRö1õˆöñ ò A¾ûñ ¾œþô ð ôÝ÷ ‡ˆ²ó ³Ý÷ Ý÷ ˆŒœôð ¹òŸî s÷³Rþ%ù¨Í¹ð%îöU€úñô ˆ ¾·þdñ ¾øú ø¾sñó ¨{sðñ¾÷ ó“øÝ÷ ý ð Ýô ú ösúö ‡ î ñ ¾"œös÷ʳ’ðî ˆ%ö÷ Ýù²ô ¾Eðû sù¾©¥1÷%õœñ¹ñ1õ³ ¾øñ ·þÿ ð Xÿô Rîf%ùEðô R·úðñ ²÷sî3f%÷‡·ñð %÷%õ·ñ€%õñ €¨fÝ÷ Ý÷ ²÷ œö1ñ·ðsù1õŸö€úú ð ð p h ¤ R 9 H h   ¤w S r  W  ¤ § S S H A ¤ ¤ R ( ¤ ¦ W2 ¤ U s H § R ( ¤ ¨U   ( R † ¤ ¤¦ ¤ £ ¤ b ¢ ¤ ‰ R  §¤ ¨b C ’ uI ¤ q p %@A9e 8 $ ¤ ¦ ¤ 0 ` U r¤U ! ¤ 6   R ¤ U § f ¤ R U ˆ ¤ ¤ R ! ¤ W ” § F R c R ¡ ¤ bU ¤ — ¤U R ¤ ¡U 0 % @ 8 $ ¤ ¤ W 7”A9e 1a R   ¥ R ¤ § r ¤ r W ¤ U ¤ ™ R ¦ ¦ R ¤ W 1C R € ¤ b R ¤ ¤ W r Wr 0 TF ¤ § ©H  h ! bb ¢¤   ! W 2   ¥ !   – ¤ § S S H Rx ©S ¤ ¢ ¤ U b ¤ % @ 8 A9$ ¤ h ¤ ( ¤ S R ¡ ¤  S § r S ¤ „ ¨ ¨ R § F ¢ ¤ ‰ R  % @ 8 $ ¤ ¤ A9C h 1W R R U 9 ¤ R U b R U ¤ ¤ ¨¦ ¢ ¦ W  ¤ ¤  d § F   ¡ R Y ¤ ¤ ¦ ¤ U § ¥ R ¡ ¤ ¤ ¤ ¨ b ¤U ¤ ¨   U  ¤ ¨   R ! § Y V H W 2 V d ¤ U  †A9…Y % @ 8 $ R ¤ U ¤ U ¤ U ¤ U ¤ ¨ ¤ U ¤ b „ R R ! q I ¤ ¤ ¤ b h I ¤ q W C ¤ R U b § ( Y  ¤ ¤ S W q R U § r ¤ ¥ ‘ f ¤ 1 ¤ R ¦ ¤ § ˜ p ” R U F ¤ V R S W I ¤ V ¤ W h •   ! R U q R ¡ ¤ F ¤ R ¦ ¤ W — I ¤ ¤ ¤ ¤ § †H • ¤ § r R € ! ¢ –¤ ¨( ¤ f –¤ ¨( ¤ ¤ !   R U ! ¤ R  –¤ ¨( q R ¡ p  ¨ ¤ R ¤ W ¤ § ¤ ¥ © RU @ w€ ¤U g S ¤ ¤ ¤ U b ¤ ¤ ¦ ¤ ¢ ©S e ¤ £
 • 3. ð ³ î qô ö ñ øU õ¹ðî ñ ô ·þð õ î ð þö Ýûœô1û¨¹þsõGG%õÝö·ñ%õ“³1÷1úœñ·ñG'¾Žh§¾Ý÷÷𠌂ø·ô·ñ8@õ·ðð ŸîRöcðIsîŸîœö¨s÷¹ðÝôœîU’ðõ %öÝù ·ñ¾ˆ¾³súôúîû 3;¾}²úþðñ õœùî ñ î ð á 1õ8ˆÝîñö %õ¹ñ8ö¨ÿ ÝòYÝñîô sû‚ý1õœôá1õõœñ ¾“œþññ UIœñ1÷ðø ¾ÕRöÝ÷õó ³’ðñ nï·þ¾³…‚ýøûöÝöYáˆw%÷ð €@ú¾%öñ s÷·ù€ôRîð¨nï©sòx1ô Ÿö¾¶Ýî·úùû sñ RøŽ²õû {1õø ·ñœþœô© Ýñ³¾·ûñ ô }ö î²ï¾ú îf þ ³ û ð ú ñ úñ ð õ „  ù ñ õ ·ñ%õ¾ ð ö þ ð ñ ô ú ù ö ¥%ƒ!‚8$€y ‚ø²ñÝû@û%öG%÷1ñ€ ·ñˆ ÿô ñ î·þÊsˆ%÷¾îs÷€¨ð sò1ôø f²÷ö {Žñò Rîø Òð õ§ w ð ð Ý÷ Rîõcð‚î¾ðñ ô %õ·ñ¾Ùsð·þõñ ·ñôˆ¾¾œþñô Êðð ‚î·ñ@ðÝö·û³@÷Rö·õÍñ ³@÷3õ %õ·ñ%õ“³1÷œññ Ù¾öñ ·þó 8øœôÍö ‚ø¾ûñ ·÷³ø XŸî ùDï ¾œþIÝñ²ûð 3ñ%øþ %ýõ œî¹ðð %î¾ ·ñ4œî²ð ÷ Rîô 1õ³·þ’ð‡'~ ³s÷DÝñ¾ “¨ò sû‡1öð 1÷ŸùÝñ û·þDœþáو·ôñðò DE³·÷¾ ñ5ø Ÿî ñõ sù ÿö ¾ññ ˆwEýñ úª ’«ï ƒþ š ñ ”ð ¢ð ø ³öî @÷ö } ð ‡ñ ‘ ñ1õœñ1õ¾³1÷œñ8Ýö ‚ø¨·òó %õUwwÙ¾·þ¥ñ ³s÷°1òœñð œñ“’ðî ¹ïŸöôî %ø¨œò‘ 1õ·ñ¾‡œþðñ Ý÷¶³%÷ñ ·þ1ñ}’ð𳀜þñö 8nïnï·ö}{nïœñ’ð{‡áX¨sÝ÷RîEðsù‚öGÝñ·ú¾{²ï“Ýø û @û¨%öô ùò ñ ” ð ðX ð ö î ö ö ò uñ ö ý ö ¾ ö U û î ó ÷ ˆôó Vf 6‚ ù œñõ ñ ““8X f v ¤)1õ¾sø%ö³ññ “A¾Ý÷õ ©Rîî @õ U~ú ˆ¾¹÷‚ˆö ÷ ñ ø ô ò ô ñ ð þ ó ö ÷ ô ( î sõ3;òô Ý÷w ·ñsîŸî %öá¾¾œþ’ðÊ%öð @ðÿñ ³ÊŸö@û÷ Ÿî ‚ùURþñ Ÿù·úá3Ÿîþî œþ%ýh¹ðœîð %î9§³²ú õ·ñœùu’ ‘ ·ïxsõ ²ñ³³²÷ûö ²ú øð ý%¾Ÿûî ·þsññ³áwñø œô¾'Uóø @÷Aˆöñ þ @ûÕnïô œö¹ðGö nïø {¾²ú õ œù© ’ ô ‘ ¾ˆô ð I ù û õ ú ø ö ö ÷ î ö ò ð îñ ñ ÷ ñ¾s÷“îô 8¾Ý÷ U— ˆ¨1ò@ñ³¶ o¾œþî ð ˆÿð Íð ˆ8²ôö÷ ð Ýñ¾%÷û sñG1õö ñ€ˆÝ÷ ·ôu·þ¹ô8“%õð ·ñ¾@ðô¹ð œþÝöÒð8Ÿî ²ð·þ¶·þ·þ²ðð ²ð ð¾sùú Rö1õ·ñ%ø‡·ñð Ý÷·ð@õRö²ïcðœû§ˆ¹ôþ ²óŸî@ûœôŸîð ñœñð ð ³ ð { û ø ð Ÿî÷sÝôö ‡ðð %÷%ùî 8¾³ˆð÷ò÷ñ ô“Ûøî“ gw%õ·ñõ%“w%÷¶¨÷õ·ñö ñ ³¾@÷ñø œþA%õœôñ sñ'Œˆÿñ%øôõð ø %ö³AÓ%øî Ýñ1ñ³³ “sðø ·ô¾³·þõô îú ñ ¾ ù ù ô í û  ñ ³ ö f øœñõ @÷ö Ÿî û ù î sú³÷·f¾·þ—%ý³ ³ Ýò ¹ðî î ¾Œñ Rþsùñ %ögˆ ÿô %õsñ 1õñ ·ñ€ ‘ð ö @õˆ4Röö 1õRîÝñEðˆŸî³·þø s÷ð {ÿö ²ñ¾“Ýúw¨œùôõ òÙsð‡ôð w1÷·ôÝñ 3¨}·þÓþ·ò1²ðœñcð“·ïRîî Eð‚ù”¾‘÷ s÷³1ôñ ·þw¾Rþóï Ý÷ù þù öÓ ô û ð ø Y õ 1ûù ¾þ Ý÷³ ð î ‘ ¾ ù 4 ý wcðï • Rþ‡Rùî ¾@õô Í1õRöþ s÷ÝñÝô fœö@ðþ ö ³“ÿîñð¹ Rþùsሳîõô ö œŽÝî¹ðô ú ³¾@÷îí ñ ˆœ÷þ '{w²ñïùÍs÷ô8¾øó %“ô8¾¨³œñöò÷3 ¾ ·úõ’ðŸ²ûî ö sûîR¾“VÝýðö %øñ¨s÷ú 1õœò¨©%òîùô ·õ1·ñ‡@ñð Ý÷¾’ö V³w}ôÿþ‘ø ñ “ öðô ³ ø¾÷ ÷ û ñ ÷ î ˆ²ô Òð ³s÷œöœõð I e ¤ ©§ §U ¤ g W 2 R ¦ ¤  ¤ © ¤ ¢ —U ¤ " U ¤ ’ 1A „ s ¤ b ¤ ( ¢¤ b¨ ¤   ¥   ¥ ¤ h ¤ b ¤ ¢¤ ¨`   ¤ ( ¤ ‘  ¨! ¤ r ¨C G DB W r A¤ ¢ R ¦   U ¤ Y   R ¨ a R ¤ ¢¤ b¨   ( ¦ § ¤ • S ¤ U ¤ a R ¡   ( R ¨ W ¦ ¤  ! W r ¤    ¤ ! ¤ ’ 1A g ¤ R U W R  ¤ Y R ( R ¦ 1 ¤ V 0I R F Q1 © d ¤ ( W 2  ¥ W R ( W © ¤ ¢ ©S V w ‘• ' I ¤   ( ¤ ¡ ¤ ¤ ¦ 0 w ¤  £ ¤ W R  ’ 1A §¤ ¨b ¤ ¦ 0 w ¤†§H P p '  11A ¤ W ¤ 1 — 1a ¤ W ¤ ¤ ¦ ¤ ¤ W 1g — R q R  ¤ y ’ 1A ¤ U W F § r p F ¦ § ¤ W 1‘ ¤ ¨ ¤ ¦ W ¢ U W H ¤ ¤ G ¤ U D 0w ¤ a ¤ ( § e ¢ ‰ '   (   ¡ R ¡ ¤ ¤ U V HB G ¤ § " ©ƒ ¤ ( R ( ¤  &d ¤ £ ¤ I ¤ §¤ ©¨¦ ¤ U ¤ ) 0 t 2A ! R ( ¤ bb ¤ ¤ € R ¡   U R¡ ¤ R ( b H ©¨¦ ¤ ¤ §¤  S ( RC   ¤ ¤ S S ¤  ( R ¢U ¤S †¡V I G B '…$x R ! ¤ b ¤ ¤ U ¤ U ˜ iT )¢1!5!HH§ B T ¨ " 2¦ W ¦ ¨ £ D & ¨ ‡ … ¨ & D¡ Y ¨ & ¦ £ ¨ & D ¡ ¦ 2 ¡ D 2 B ¨ & 4 2 &¦ & D a )HD 1R kH0qXk'1db'X¡ T GE'& %¥3kH0@!um%$W ! ¡¨ !" ¨  ˜ £ D¡¦ ¨ Y D ¨¦ ¡ Y ¨ e ¦ ¨ ¦ 24 ¦  2¦ ˆ ˆ ¨ s ¨ ¡ su a ¦ 2 HQwHXV%%$!1r ¢(•—%!W h UEV¢!¨ T H1!u!`GY †v%Y tE`s ¦%0%§¥EG!§b" T bQs”'qEeoVG%0& T •$" %f!b)'m%!W h ¨ & 2 D ¦ 2 ¨ W & ¨ r 2 & ’ p‰ Y ¨4 D ¨ ¡ ¡  ƒ & n ¨ &¦ ¨ l B j 2 & D¡ q•Qki'(Xr ¡& T ©!H¥)i$§h¥2 c(" g c!HgH0„%f§$t e—% &¦ ¨ t D 2 " Y D D ¡ & ¡ & 2 D ¨ & 4 2 a ¡¦¦ ¨H0dS—3¨ T $§iuH0& T $(1“!'™ 35)§—fXV!" ¢SQI & D 2 ’ d‰ ˆ & Y ¨ Y ¨¦ ¦ ¨ & & a ¨  ˜ ’ –‰ & W¡¦ T R P D¡ e ¨ & 2 & D ¡ & ¡ & 2 D X%•”H0”'@¥2 c(" g c!Hr T H%¨ T $§“‘¨ T H§i§$§ (!W T Y D Y D ’ ‰ ˆ & Y a ¡ " ¨ T '§%)HD 1R †0„b$ W T x§i& !H)‚)H€yfXc& ¨& Y W ¤ &¨ ‡ … ¨ & ƒ ¨ " a ¨ w & D ¨ t ¨  ¨ D ¨ e¡ " ¨ e ¨¦ & ¨ w " !$(@3§©0& T bx!¢2 T v %u'b" %sr¥bq$§p!'& iT a¨ g ¡ t ¨& ¡ D ¤ e e 2 " Y D e ¨ T h ¨f§ T H03©%H T d2 cb" ¡ §§`G§8H0$§ T XV!" USQI e ¨ & ¨¦ D ¡& a W W A 9   6 ¨ & Y D & W¡¦ T R P ¨ & ¦ 2 ¡ D 2 B A 9   6 ¨ & 4 2 ¨¦ ¤ & " ¨ ¡ "¦ ¨   ¨¦ ¤ ¡ H0GFE'& %¥3C@8705%310)('& %$#! ©§¥£ ¢  R ( ¤ s ˆ „ ' e  9€ ¤ ¦ R € R ( ¤ U ·ñ@ðœö¹ðºRþˆ%öñ ÿ §ñ³%÷·ñœõ¾ ù ô ñ ð ô ø ö ó ÷ ñ î ù ô ù õ î %ù“…¾·þfs÷º³s÷uð ³²÷ ³²÷ 1ó€ œîœï1ðˆ1÷õ sñˆñô Í·ô¾i¶s÷‘û Íø²ð Ýöô Ÿîò@û³¹ðö ˆsõ÷ ²ó³¥œñ³’ðø @÷Ÿö¨%ø÷ ¨| œò1õœñ1ñˆ³ùð ù Ý÷@÷Röcð¾U·þîñ ²÷Ó·ôsõôDÿôð RîEð%ñ%ù¹ñ³xñ î ÷ ù ñ ·þð ô ö úh ö ñ ù“î ö õsûÝî·ôAÝñ¾ “¨©Ÿî î ð}ñþ ñ ÷ œþ4‡øðð 1÷¾öñ ˆUñô ¨øú sòô 1ô'Rþsù%öñ ÿ ¥cïú ²ð ñ ð ·ôsù‡"ˆ‡1÷ôð÷öð Rîœñˆ·õð %÷³¾s÷g€³¨Ê1ôsòös÷úøôù ·ñgœö@ðù î ¹ð¡ Ž¾¾i ³@÷—%îñ ““¾3ñ÷ô ¾óó Ý÷ ·îú‚îñ“öù ô ·ô³îõò ʾœþð ñ öò ¾œþî ð ÿ Õ¾Ý÷ ¾@ú{هöð 1÷œñõ ·ñ¾@ðõ ¾}¾œþ©ú ¾Ý÷ ³öø ûó³Ý÷ sýcï²ðð Eðö sù®%ò·ñ¹ðw·ï}öî ¾·þð ÿ —ôô @ðð ³¹þñ ³sú³·÷î öù ñ ð ó ù òÅø ·ô~ð ð¾ ø s÷A¾Ý÷ Ý÷ œö‡Ý÷ {3·ñsî³ûö — œö’ð³A"ö•ø ò ÿ ʇ%÷8%òsñsóö “s÷î sî{œöö ¨¾·þ{ás÷¾G³ 1ð¹ñX{³I“³D·þ¡ñ«îš 4·ñ ð Ū sõ¾Iõö— @«ƒª²ñRš³³«“Åø • ˆ8‘zô  31¥‡²•ð 1÷§¥@¥Ýñ ·û’™I3¾Iðœþ½ñù R–ˆ– ôÿ• ðgñÝ÷ ö ¥ò ³ñ ö } ú þ œï’1ûR–@õ¾R•ñ Röw¨¨}{ˆ¾·ôóú»ò¤ô›ø ðÝñ ¾ Ý÷³õ قîú·î 8yˆ·ôþxö ñ“ ¾³G¾søõœôú %øÝñ·þ%ö²û#œsûð ñ ¾‚îõ1öŒI·ïðùsñœþ só·ö¾sõñ œîœþœö%î3œî}¾sñðò sú¾¾“Ý÷óó ô s÷ˆ³œöø öî sîRþ¾%òù³ü{Yˆw³@óî¹ð·ñú ñ ñ î ·ïsøD·îîœö%öœñ‚î³¾¨œþññ õ }òð õ ù óõ ñ¾ û ö ð¨ þ ¤ ¤ ¦ ¤ ¦ R ! F R R   U   U B ¤  ¤ ¤ U '11A ¤ q  P ¦U ¤ ¤ NPH-CGI communication File read/write Socket communication Appl DTool DTool 3 Appl DIR agent DIR agent 1 DIR agent manager DTool DIR agent DIR 4 Appl 2 Rtool
 • 4. ö ô ù ˆö %õ²÷@÷“öñ ˆœöø ÿ ˆsóõ ©·ñÝ÷1ñ@ð³œöù ˆ¹ñ ðs÷áE𾾜þóñ ‚ù€1õsõœôñ ¾ÒðÝø·ôÝî³s÷îsû#ôs÷ö ¨ŸîI‘ò ·ôˆ8²ð²ð÷ ô ’ð‚ø¹ñ1öUœþîŸù Òð¾¾Rþú @úˆ#Eðöù ˆœôˆˆ¾œöðù õ s÷%õ¾Ýú ö ·ñsú¾‡©Ý¨81ôsòñ÷öû ð ú ²ïsò%û¢ù·ösñ4¾Eðñ }§œôð ôÕ Ó ²÷ ñ û ö ôA î ñð ô î þ å ìæë åä ê Š ç ˆ è è Êc辀" ‡¶Åæ Y iÊœè }8„ † Ýû1ûX sîg²ñ³ ²ó sû%ó¾úñ ©@ð¾f²ï¾ôû Ý÷ Rö¹ðî %õñù Ù·ñsõö ñ ö û ÷ ô÷ ù sþ·ðsõ³€¾¾¾œþúôú @ð8‡·òð 1÷õ ³ ¹ñû Us÷ôd³@÷…cï²ð÷ ô Ýû öî œöô·ðö sõ€ûô DŸî œþð ÿ Dœîñ ¹ðˆ1ôùÕ¾ûñ œþð ó ô î G ñ î ù øñ ö ò ý ôˆ ÿô @ðÝö¾ú ÿ Êñô %õòU ñõ ¾ gÍs÷3Ýñ¾ ð ŸöÝû ’öð Êöö Ÿîø ö €súðô¾ Ýñõ ¾ú ñ ‚ý1õsñ %ô·ñˆñõ ' ÷Ÿö %ø¨©%õ¾·þsðû }¾œøsõXù œô©²ð ô “@úø ¾ˆÍ·ô}Rî¹ðö ˆ ÿô Ÿùÿ ©Ýñ¾îû ²ó sû%ó¾¢÷ s÷¾øô áû·ñÝõ ô œñ¨²ï³²÷ œö·ð1õö ñfù Ýø¾óû Ž ø³@÷Êõö ‚îsñ@ó{Ýò þ@ðœö¹ð8œþÒð ö Ÿî@û‚ö“÷ñ AÝïô ¾s÷²ð %îÝñ ²ðõ ²û ³@ú%ö4³²÷ 1õ“úñ ôU1÷œñD‚øó ·ñ²ð ô þ ñ²ò û ˆ³²ôö÷îˆ 'Òð 1ýŸîú@û‡ösôó 3 GRîÒð %î·ñù œî%îö œñ“¾öø søö ôÝï·ûðö ¾%ùõ ÿñ 1õ€÷ñ 'Òð ñ sþú ¾ ¾} öÝù%ö’ð ¾þû ¾súÒð x Isòò œôcð³ðî ŒÍsî'·ñˆúî €·úD høîú ˆ¶‚øð Uˆ²ô%ûsññ “ø Ýñ1÷²û¾%ñû U8@úúñ¾ ˆ©sîò ö ô%õD¹ñù³8ž¾s÷ñ ³·þî Ýô@÷Փ‚öð ð ·þ¨²ðñˆ¾Ÿó î Ý÷³·þî ³5²÷gʈ€sû÷ûõ ñ ²ôsúÝö’ð1ô%ö%ù“Ýùù €¾¹ûúÝñ¾u¾súúîû ¾ u¾1õó sýÝ÷·ñ1ñ³³@÷søRö³cðñŒ·þUœô{¾Ýôs÷ðˆ ô ¨’ð²ò%öùð ú U@ðî ö ú ô ÷ ñ ö ù¾ ö î w²÷ï õ ¤ ! ¤ §¤ … ¨¦ ¤¦ – ¥ ¤ U ¤ h ¤ F e 1 ¤ W ¤ ˆ ¦ b ¤ ¤ R ƒ  R U R  R !  R`( § r ’ ( ¤ ¤ ¤ ¨£ b   ( ¤ W 19   ¤‘ ¤ b  W r D !D ¤ ¤ U R © ¤ b  ¤x bU §¤   % @ 8 ©A7…$ © W ¨£ ¤b ¤ ¤ S ¤ ¤ ¨ ! ¤ a R© ¤ § S S H Y ¤ Wr ¤ Y R W £ V ¦ ¤ ¦ ¤R  ¤ ! ¤I ¤ ¤ ¤ U b ! ¤ s R ¥ ¤ P ¦ b y ¤ ¤ ¤ ¢ ¤ © b ¤ ¥ R U % d ¤ U P ¦ ¤ ¤ h  ¤ ¨b ¤ W 11 ¤ R h ¤ h ¤ R ¤ ¤ f( ¤ ¦ R ¤ R ¤ U h¨¦ „¥ ¤ ¤ y P ¤ f ¤ ¢ © ¤ R ! € ¤ ! ¤ ƒ ¤ U W‘ R s „¤ ¨¡ ¤ W  h £ R ƒ ¤ ¦ R ! ¤ U 8 q R £ W A ¤ ( ¤ U ¤ W  W 2 § ¥ ¤ ¤ b hS ¤ bb ¤ U ¤ h W ¤ § †© R ¦ ¤ § ¥ ¨ % d ¤ ¤ ¦ ¤ 1 F ¤ W h f R ¦ ¤ ¤ b R £ § F R ¤ ( R h ð ³Us÷ñø ·úœîsõ¹ðˆÿô î 1ôÝûu1ö@ûù 1õ¨‚²ñþ ó þœîŸî ·ô‡Ÿöð Ý÷ %ø¨·÷ñ ¾œõò 1õ€‡wÝùïRþ d3³@÷h%î¹ðö ˆs÷õ ¨Ýôñ U¾²ú ò “³X1õž·õsñî ³¹ó€Ýîùð s÷Ýôøùû ö{ ù ¾ ñ ðú î ñ€ þ þ ø ô ð ú   ¥ ö õú öõ Ý÷ ñ î û ú ñ ö ù Rþsù‡·ô³¾@ú3¾ ô ÷ %ø€¾îú Ýú î uÝᄄÝò ¨ñî Uö þ nï{á%îñŸù ³ñô Rþø ·ñõ%þh§ Ýû1ûXññ ïˆö ðò ð 8 ñ ð î ¾Uðøñþ ¾ ·ô4·ñ³ õ ·ôŽðð sõŽñô %îˆ@óñ {²ò ·ôA¾îó Ý÷ %õ“ø³1÷œñIŸö ‚ø8ûñ œò1õ€wþú wþ öðÝù ·õ¹ð%îœñ¥œô41õö ¾œþð¾3 sõù jþô sý·ñ³ î ·ôñ ³ %îö Ýñõ ð sõœöñ¾ òÿñõ%ö RþÝù 3 ‡³1÷øð s÷¨¾sñò ˆsóú ²ô³%ûö sñ³¾@÷ñó Ù¥œñûøŸö @õRþŸù}3ÿðþ ·ô'sû²ûî Ýï Rþ1öÝùU3‚ùU²ñ ý ·úóÕ3%î@÷œñ3¾‡1÷’ð¨¾s÷‚øœô·ñÝõ·ðsõ€%÷ô úñ ñá ð ò ö ø ô ú ˆ ú ö³ ò £ ð ô ‡¾¨îñú1÷ ¾ˆU²ôøú %û@÷sñÛ¾cïñ ø Òð ²û ³œös÷·ðö sõ€¶²ó ð%îsù¾³øöñ ¨Ýò sòœônïcð{d@ð%ñö ·þ²õ…%îñ·ñŸùõ ³Rþ²ðù ÷ î ù   R  ¤ ! ¤ R  R ¥ q ¤ õ{ û ú³ îˆ ö œñõ ˆ 1÷ˆ GsúÝô1ûˆ “Íœôg¨²ò Ù·ñˆ8}€‚îñò w·ñú Ýõcï@ð·ôsð·ôœñ³gÝïú ¾²û ñ ¾¨ˆÝò÷ ¹ô¨%ö©²ðÿô ñ ñ ñ ñø ð ñ ð õô õ ö î õ ô § û ñ ô ò þ ñ û î ô ú õ øú ñU@÷{·òˆ ÿô %õU·ññ Ù¾%õõúRî ¾1ôñ sþù Ýóÿ ©¾²÷ð Òðû ²ñ³ õ üU ö œñsõ¨g€ Ýï¾ œîˆ€f³s÷ö ù ö õ þ õ³ ‚îú ·ñ'nï{ù ³4úòö ÊÝö î } ó ð ó Rþñ sùˆóö œôö ¾¾ñsúö ³s÷íø 8¨ˆ²ô”’ð ¾œöñ œþÝî ³³²÷Ÿî³ ¨¹ñ‚øî sòˆœöî ³ˆíõöî sóœôx¾wsò1ûÝñ·ô²û¹ðsû³œöî sõg5sõŸî ÿô 1õsûˆwsóôñ œô¾¾Ý÷“³ˆsûóø ¾³ Ÿî“ø ö ÷ ð @ûö ó î ü€¾súûñ {“s÷ù1ôñ ¾@úÛ¾sòûÝñö î ¾Ycðíú œô Usûî w¡ô I4@ðð·ôù %î·ñ;Ýó ö ˆÝ÷ú ²ô“%ûù sõ¹ôsñ·ôœî²ðˆž·ô8¾Ý÷ðó 8Ýî‚ø¾·ñ𠈈¨Ýûúñõ ²ô ’ðsòRö³ôö 4‘ð œ÷1õœñö Usîù Òðsû8‡nïðÝñ1÷Ýö¾¾gœîú ¾œôˆ8úˆ²ñs÷³Ýôû 8’ðú í sò%öùö ö ö û ûÝñ ù î ð €ýô ú ö ö ¾÷ñ Aôø ò œñ ø ³ù ‚ý1õ1õœñˆ1õñ ¾%õñ ³w1÷ñø œñŸönïõ ¾¾œþûñ ¹úDsõÝö³‡Ÿùs÷Ýö·ð@õ¾³¨ˆ1ôsòúúöû Ý÷¢ù ‘ U@÷3@ðö€j¨%øôý ‡s÷œñ1òˆ¨s÷õ“œðö ñ {œõö u¾¾Ÿ÷ócðî ²÷ žŸînï1û³Ý÷²ðò ð Ÿî û ð ø x ï ô õÍ { ø ö ÷ ˆô î ù “ sý·ôˆŸñ øÍsõœûî @󳧾€ŸöVžÝôs÷ö Œ²÷1ö@ð œþU ·îoÝö³1ûñ“ ·þžV·ôs÷’ðÝô%öð“%ùù ²ô¨¾³ññû¾÷ ·þs÷Rùsðô¾1ýõ RùRî1õ¹ôðœñ‚îsñ‡·ñð ²÷)…ˆ oW“³Ÿø÷¢|ÿô ñ ‘ ôÿ | ö³ôø @÷ó‡|ö ý@÷ û ùÒð ˆ ù ‡œîð ýˆ ñ ñî·ô õ õ õ ·ò§ y ! § ¥ § ¥ p ! t 0 A P ¤¦ b ¤ R % d   ©  ¤ ¨b % e ¤ t ‘C R ¤ ¨( ¤  R   3Y ¤ § ¥ ¤ b ¤ ¤ R  ¤ ¦ R ! ¤ ¤U R RU ¤†§ ¤¥ ¤ ¦ R ¡ d ‘ ¤ R F R ¤ ©§ „¤ ¨U ¤ U ¤ ¨U '   D ¥!D ¤ g R ¤ ¡U q S ¨U ¤ ¤h a3Gr§ B— ¤ ! ¤g R F ¤ % ¡ 1 R ¥ ¤U R ¤ S ¤ §¤ Y ¨¦ § U ¤ R ¨ ¤ R ¦ ¤ ( ¤ ¤ R ¤ bU q y P ¤U „¤ ¨U $ ’ 0 ’ f2ew ’ 1‘ ¤ U ¤ ¤ W 1&G C B R £   © ¢ ‰ ' 0 2H ' ¤ €¥ ¤ R £ î ñ õ ñ¢î ñ ð Ÿø ô U ô ˆ ·ñ·ñ³ Eð‚ù¾·ññ œþ²ðÊRþÝýRù@õó f³¾·þîñ Røž¾@ðö@õð U³@÷öø ·þœöˆh³søî·ñî¹ðð %÷%ö¹ñœñî ¾·ú³·þ“ÛÝ÷ Vˆ%÷÷ý ¶‚øˆ¹ñú ž³Ÿö î Ÿî²ð õ³ ð ö 8 ñ î õ ö ö ö ô ó õ ö us÷ô ö ú %îœñ¾ ð%ùö ·ñ²ð RþRù@õõ 4·ñsõX Rø@õUþ ÿ áˆðñ ¾@÷Röù g“ûñ Ÿø öh³%øñ œñ’ðñ ¾ôø ¾ ³öø ¢ù@÷h%øû œñþ ¹ðý ˆUñô œî¾ðú ³øú ³žôs÷îñ ô òÝïú¹û¾Uòî÷ ¾ùô ˆô Ý÷Ÿö ‡s÷ñ ˆ1ôî ŽsýÝñú¾ ö ÿ %û²û ¾nöñ ¹þÅî…Ýï·þ1û~ð“Ÿø "%ý¹ðœñˆ@õî 1ô¶RþŸù Ýô53j%øU‡1÷“¨€¾8ˆôӂø‚ø¹ñ8³œòö 1õ€Ÿîñ ww²ðï þ ÷ ó ¾Ý÷ ú õ ú ö ñ ñwcï@ðœô@ðœô¾©¹ðsî ÿö ñ õ¾ñî Rø@õø ¨} ¹ðsî·ôDÿöð ²ïÝû³@ûø @÷Ÿö D‚ùö ¹ïUˆ·úîñ %ö%îYŸîˆ œñEð¾‚ùõ €Eðñ %ùœñ¨Òðñ ³Rþø @÷œù‡sõö Vsúöý ¾Ýôñ 1û·þX1ñ“³{Ýñ1÷øùñ ³%õø s÷U͓s÷úöñ 1üÝóY‚AœôÝ÷ð ñ©ñ ðˆ ô ö ô ò¾ú ÷ ˆ ô õ ñ ñ ð ô ú õ ø ö ú nïö Ý÷ ò ¾œþGs÷€¾ 3@õ÷ Ÿö¾œûö ¾ŸùA·ðU@õñ ³G{3³¾s÷õîœñ Ýôð@ð%ù’öœñÒð %õRþ¹ñRù³@õî Õÿ%øœñ©‡%õðô 1÷U·ññ %îœñ¾á®í U ö æ å % ç êæë ì …ëç Ž"&d …Ad† h©¾€"‡Åæáh³u† ÷ ö {œòsõ ÿô Å÷ ‚øñ ð ô ø | ð ñ ) î ùô ˆ²ô ð î¾RþsùRö¹ðXœí( ¾³²÷ Wý  ô Ýó ö 1ñ·ñƒîú î ‡%÷sñû Uþ ù wUüñð œñ·ú{%õî¹ð UsùñRþ w%öú wñï h5fs÷œ÷¾Ýõ ô “f1õ²÷ ·ù‚îŸî“{ˆ·þð %÷“¨“¾Åøòñ%úñ𠓲÷ù “ˆœïðœôø ‡@õð ²÷¾³U÷ôø w î ²÷ }¹ñþ ‡¾3 þ ÿ ô ö U ð ð Ýú ñ ø ñˆô‚ùñ ¹ñGŸîû ú} ñ ö ñ ÷ ð ¾ ¾Rþ‚ù·ñ"Ýî ñ ú 8‚ ø Ý÷ ñ²ý ú ó Õ%ø¾Ý÷ Ÿöõ ¾“ü}Ÿî ø}(þ ð %ø¨øñ ú œòsõñ ÿô 1õ€Ù²ïÝû@ûð %öÝù “Ýô %õô U—Ÿî søîˆÝö ô Ýô1ûœñŽÝù ’ð{ò U·ôù “÷ð ‚ùUÍ·úöñ ù ¢î@÷““sýñö “œñø ©¾öö’ðô ˜Aœôî {“öô ¾U²÷ ˆ@ón³ñö| ý Žú Ÿî ·þ²ó{%úø 1ñ%ñˆ¹ññ xî ñ "ˆô÷ ²ô ÷ œî%îhù) ·ñs÷ÍUññ@ð{1ösúö î ·òœùˆœîõ ðöÿô Å÷ñ ó%ø¾ññ ˆ²ô1ûÊsýñœñ’ðRö@õ³%úñ ¹ñŒuñ ²÷ %øˆnïÝö¾ñû ð ·úŸî {ôÝî ÷ ““ðø ¾ÕU ñ ‚ùø U·ú͒ð𠳜þð 1õ¾Ý÷€wÝú ÷ ‡œöï “·ðþ %û1õsñ€D¢û²ñú œî‡sþð 1÷Ýóˆ þ ¢ñ ð³÷ ö ¾œþð ô ÿ žˆ²ô ï “²úö ó õœùî%î¾Xsû³(ö wüî œñð ú 4söö ˆñý sñ@óUYôú Ýî ·þõ Ds÷ù ¨s÷1ôî Ýù ws÷á˜)û “ñ Ýù ðûõ œùv1õ·ñ³ ݾïñ ¾œþû ˆð÷ "ÿô ‡1÷¨s÷ñ ¾Ýòô ’ð%öÝù ø ¾ñû ¾sú8³·þ ð ÿ Dœñ¾ Eð³ ·õû¹ð#sû1öŸù ˆ²ô¨¾œþ3Rî1õsñ 1ôù ð  œ‡%8%·Ý œg¾œ¥Ý s ÿô %ˆ ˆ3s³‚Ò s©“ ô î“ðù “÷ô fñò õ …ñÝîõ œþñ gþð ø Ý÷ð ÷ ‚øsñõnïŸö¾¹úø Ÿîô ñ gîø s÷ö Ýô î @ðö {ðýö ·òˆ ÷ ÿô ô Å÷ ð ÷ %õ%ø¾Ýñ ñ ·þœõ1ð@õ¾%öñ 38œñˆ@õñ Ùñ³Rùî ˆ1õ÷ ²ô€EðIsùú Ý立ñ1ûö Rþ@ðÝùÝöõ 3óþ %ø¨¨s÷²ò Ù@÷sð1ö¾YÙ%õ÷ùô sõ¹ñ³ “¾ˆœþøñï %öÙ4X “Ÿñ î “·þø ¾DÅ÷ö þù ö ñ ñ ò ³ ö î' ð œñõ nïö Ýî ô ð ¥ @ð³s÷ö ·þG³Œ³@÷Vj‚ø·ñ%õsñï 1ôý %ù) œñ'¾²÷ U ( ô ²ïœûˆ%÷·ñœõ¾ ý IÝî ²ñ(¾ w¨{¾œþð ðô 4î·ôî ø ö ý ôñ ð õ ù )ï û ø ô ò ñ î¨ùñ%ös÷ ò Ýô²û%ûô sñj³v õ û sð¾¹÷€Ÿîî %øñœñòõ ¾v €Ÿî î 1÷1ñœñsõƒó Ýñ¾¾Ý÷ûó “@÷ø ¨¨f5Rþòòñô‚ö ³ˆ Ýô {·þ²ð î œîþø ˆ²ôˆôù÷ ÿ YU@÷ö%ö¨D‡ ‚ø·ñ’ðð Rö·õ¹ð³ ñ ²ûÝû ô Ÿî ñ%öñ ÿ ð 4óô œñ’ðRöcðÙ¾ññ } û ˆð²ô Òð ð ¹ðsõ³}ú 1õ·ñ³öî î ¾öñ ·þ¥²÷ ‚îñ “ð“ðø ¾÷ Rî¾@õó Ý÷%öœî€%îñ ¾1ñú súwf¾s÷õœôöù }Ýôú ¾œþû¾úÝ÷ ðöÝù 1ú“}²ñ³ œö¥ î ö @÷ú 5ˆ#%õ¹ñ³ôî 𠾜þœôð ô@ð1öŸù ¾³@úÍ ö³ ¾öñ œþ" ¹ñˆ³¾ðþ XŸî ·þû ð ÿ X¾ ·ú“ ô ·ôsû1öʟùð ö 1õœñwòú 1õcï“ññ U5ðøð ö 1÷©óîœñ¾œþ·þgî ¾Ý÷ Ýó¹ð%îð ¾ïñ ²÷ œñîsñ{ûsóõ ¨s÷ÝòuÝñÿð î ¢û ö súœôð }Ý÷¾ðñ }Ýñþ ³ Òðsð¾õô nï¹þðÝöU¾@úûî ·ú³Ÿö î ·÷îø õ ñ ¾ ðî ó ø þÝ÷ {Ù¾·þD¾Ý÷ ’ðŸö·û³@÷Rö·õ{w U ¾ ²ò cð©@ð³·þ¨œôÊRîEðˆûù ’ %öœñ}¾²ú õœùî Rî¾Eðñ “}¨¾s÷sûð 1ô³—s÷ùö %ýÝó%îù ¨cðRîõ ³¾·þ¾ôñ³·þ@ú8·÷Òð;¾ðîñ ³œøþ 4¹ñ%÷ð ø %î¶'©1ñî ö ³@ûø @÷ŸöD²ðö ÷ ¾²÷ð ²ú õ%õœù·ñAñî ·ð’ðŸöð gÝî‘ ñ ·þ³—·þðñ ù Ýñ𠾜ôû ð ñ ò î û õ ðö ø %ùô ³÷A Ýñ³ sðô î ³ î ñ û‡1÷Ýñ ûð gî ¡ ˆ·ô²ð s÷' ¾·þÓ³s÷î î Dð¾ýñ Û ð Ùø ô ˆ¾œþÙ%î¾RþU¾ú÷ Ÿöû û1s÷ÝñÝûÝô@û@ðRö@õ1ö³Ž³¾@úñú ·þ{³¾3·þ÷ñî ÓU1÷ö ¹ú³—}¾²ú õœùˆ1òî Ýûœñ1ûc𾓷þîñ ·ïʾ”‚ð‘ñ œþ ‘ V1ú¾œññ ·þcðus÷³Óôs÷%ùÝô·ñ3%ö’ðî "Ýùö á¾íûî ¾súö öŸù ú¾ ö€ ð ñ î þ ð î ÷ ø ö ñøô ³@÷ٓ“¨~ò f ˆÝ÷÷ ²ô €Eðñ ‚ù@ú¾%öñ ·ù¾Rî÷ s÷ð1ôu œôRîEð‚ù©¾sõñö ¾s÷ÿô÷ 1ô¾ÕÝ÷ùó RþŸù1÷œñù3Ÿîþcð û }%ýû Rî¾¹ðð ²úõ sõõœöœù¹ðîî ñ ù ‡ ð‘ ·ñ’)1ûˆ Ýñ~û÷ @ðw·ôö ʾ·þ3œô3÷ð ¾õó Ý÷ ‡Ý÷ €ñ ø † õ ñ þ “ sõ·ô@ð1ö“ÝôYñRùù ¾ ·ôî õ ‘ ñõ ô õ ñ ð ð ô ú  õ ·òˆ ÿô ³ ž·þ²ðô ³ gŸî 1õœñ1õ¾³1÷œñ;} ð ñð ³s÷œö¹ðî s÷Ý÷¨¨sòÿô ô 1ñ‘·ñU¾œþÝù ¶‡ˆ' %øÿ·ñsîзòŸî @÷³Rþ‚ù¨—  1ñsù ÿö 1õ·ñ‡Å÷ ‡%÷²ñ û ‘ ô òˆ î ñ ð ·öî ÷ ô ž ô ö öö ñ ò ùU§ Rþsù‡·ô¾õõ ³³ñúî @úds÷{ú sõfʾˆUðñ ³súî 1öœùñœîû 1ð÷ © ôÿ ðö ö ñ ô ö ó ý ñ Ÿî • 1õœñ³’ðî¹ð s÷ŸöÝôg³Ÿîî 1÷œñ·þ‡á1üðð j1õñ sûœñœô1õ·õ“‡³s÷øðñ %÷1ô·ñI·ñ¾sð÷ 8'%òõô ·ñ²ï·ûA¾²ô·þ“Ýýœñ¾óõ ¥²÷·ô4Eð‚ùÝñ¾¾¾s÷œî1ôˆ%ùî €œñô õú û õ R f R U  h! ¤ y F R U ¤ W ( R e R ¤ W 1 ¤ W a   – !   r W „( ¤   ¤ § ¨! H   ¡   ¤ W ¥ 1e ¤ s R! © ¤U R ¤ ( R  C¤ ¤ g¤ ¤ ¡ §¤ ¨¦ – ¥ ¤ … ¦ R ¤ h ¤ y (! q ¤ W § ¥ ¤ ¤ U RU ¤ U q ¤ 1W ! ¤ y h ¤   ! p d R ¤ ¡U R € H W s ¤ § U q R ! ¤ § r ! £ a © R ¦ V †P ¦ ¤   r 0 # W r ¤ ¤ h 78 I § ¥ „¥ ¤   ¥ ¤ ¤ U U   (¤ ¤ £ ¢ ¤ hb W R U ¤ ¤ ce R ¡ ¤  d Dx (£ G B ¤  ¤ S ¤ R  ¤ ¤  7 ¤ ( U ¤ ¤ ¤ ¦   ! ! R R Y ¤ ¢ ˆ Vh ¤ U 0 „¤ ¨¡   ¥ W r ¤ ¤ 8 7 # U I ¤ ¤ g ¤ ( € ¤ „¤ ¨¡ ¤ ¤ S §   ¥ ) 0 t 2A€ ¤ ¤ ¦ ¦ R U   U §   F ( ¤ ¤ h ¤ ˆ ¢ ¤ ‰b R 0 ˆ` U b ¤ ¤ R ¦ ¦ R ¤ ! § r R ¡ ’ 1A ¤ ¤ A ¤ ( ¤ U 0 V ¥I ¤ ¤ R  ¤ 1 ¢ ¤ c R £ ¤ U ¤ ¦ ¤ h W ¤ W §¤ … ¨F ¤ ¤ a R & W ¤ 7 0 ¡ V § r ¤ F R ¥ • ¤ R W r ¢ £@ ¤ " ¢ @ £‰ ¤ " I ¤ R ¤ § ! ©†£ ¤ W 19 ƒ R ¤ b T¤ R (  gP ¦ ¦ ¤ ¤ R ¤ & ¤ ¤ ¤ U h S ’ 1‘ R ¤ U ¨ ¤ % @ 8 $ A9…w p £ ¤ R £ R ¤ W r ¤ 8 ¤ h 7C & ¤ g   (  7d ¤ ¤ ( ¤ U R  ’ 1‘ A g ¤ „ ¤ S ¤ U R R ¤ 1 ¨ a¦ ¤ ¦ u ¤ „ • ¤ a ¤ ¦ 0 w „ ‘ ¤ ¤ ¤ b U¤ ¤ h ! R y   © ¤ b ¤ ’ s ) 0 t 2‘ R S ¤ U ¤¨  a€ ¤ U b ¤ W H ¤ ¦ P ¦ ¤ ' C ¤ ¤ ¨   Y '‘ ¤‘ ¤ W © ¦ ¤ 0w §¥  U ¤ ¤ U ! V )  I ‘¡”G g B R !   ¥ ¤ R€ ¤1W" RU ¤ c V G !¨f D DB   ( ¤A y ! ¤! ’ ¤ G D B 0 A b ¤ — ¤ U R ¤ b G ¤ R DB ¨ˆ ¤ U ¤ ¤ p d  h! R ¤ § £ ©¥ R ¦
 • 5. 1û€ˆ Ýñ%ý~û¾²ús÷Ýôõœù’ðÝù%öî ¾’¾sú‘ á®ÊRþô sù%ö1òœñ·ñõ ¹ð“¹ï%÷I·þœñfŸö’ðð Ÿø³¾súûõ œôX¾¾@úRî‚îö cð Ý÷¾ %øœñœñ…Ÿö’ðõ ¹û¹ñ³‚îî s÷¾œöñ }œõþ ð õ ñ ñ ð û ú ö öˆ î î ¾ ô õ ú ñ ñ sø%öœñ¾œþA{¾Ý÷ ²ûÝû õðöó ýñøô÷ ó ù õú ö ó ôô ˆ““¾8¾²÷ œî%îñ“œô¾8{¾²÷ @ðw€ œñõ ýõ ˆ·ñ¾ Ýû ÿö ²÷ 8ö û ý "s÷Ýô ’ðŸösûÝô ˆ²ô ’ðœö‡%÷8ˆ1ó·ñ¨ö ÷ ðñò î ý ï ³œô1õ%ñD© w s÷Ýô Ÿî ©1õsñ%ó·ñ‡Ý÷ s÷ö ø ð ñ³s÷œö¹ð³²÷ ˆ ÿô ¾²÷ ³ 1û³Ý÷ Vs÷Ýô @ð1öŸù ¾³@ú¥ ù î õ ó ø ù ý ûú ö ö ¾@÷ó ˆ8³sòîcðô Ý÷3‡¹ö ñ ‡@óî ‡G³¾Rþóôöô Ý÷8¾ ·ô³ˆö÷ ²ô ò Eðsù4îö ³ ñ ²ô Ýùð @û{ò ð ÿ 4îô 1ð¹ñ§²÷ø œöô ·ð1õò ñ¥ö ÷4 ö ù õ ð î î ö ö î û ù ïÝï1û%ñ·ñ ÿõ nï¨Ê1õ·ñ³ ¾œþ’ðU·þÙ·ôÊö%îÝñú ÿö ¾ ·ñˆ“¨3·ñ@ðö ï ð þ ²÷ ðw wRþ‚øRù8Rö@õñ œò1õ1õÝñœñ‡}¾¾·þññ 4Ù·ôðð·þ #%õsñ‚ønï·ñŸö@ð%öû î 8õöœñ ¾I¾søùø ñ Ýïgsûö ²û œô1öŽÝñ¾sòû ³œîö wˆ“€õïî÷ ô #g%îúø sñÝï·ûsóÝõ³¥ ÿô ñ œñ1õ ¾œþôÿñ ð ð Ÿùó õ ý‚Ÿî¾“œþðñ Ýúð ¢ð1õ·ùsòIœôî ˆÿõ ÷ ²ô’ ¾’ðó ‘²÷1ö¹ðŸù¾œösõö û ¾¾¹úó ð Í'ˆ%õîœîö@úî²÷ 3œô¹ñõœö³dá%÷ø €¾œþ·þž‚ýnïð— {Ý÷1õö ¾·ñÍRþ©œþˆ’ðù ·ô%ö³¾œñö õ ¾ˆ1õˆ·ô²ï³@ûñÝûœõ‡nþð ³s÷ö I¢Ýîô‡A8‡sñþð ù 1÷ö ’ðˆ81õ³·ñø Ýó ³ös÷î ÷ ù¾ ñ ñ ð ò î ú û õ ýö §   ¥ U ¤ ˆ ¦ ¤ ¤ b 0 w   ƒ ¤ U R W ! f ¤ c R  P ¤ U ¤ ¤ b ©¢ ¤ ¦ R ¤ bS ¤ U ¤ 1 ¤ U c ¤ & ¤  P ¦ ¤ 0 w ¤ b R ¤ U W H q q ¥ q ¢ ¤ hb q ¤ § ©• ¦ ¤     † 3( ©¨ ¤ ¤ §¤ p £ ¤ S  ¤ ¨( ¤ e 0 ¤ U ¤ ¦ q ¤ s ¤ R¨ ( ¤ ¤ U ¨ ¤ % @ 8 A7…$ ¤¦ R ¤ ¤ £¥b ¤ ! RA R ( ¤ƒ ’ 1A ¤ b ¤ S ¤ R ¦ § F W r ƒ ¤ R a D ¤ hh 78 ˜ & n ¨ &¦ ¨ bH0'©!!W h H0& %2 ¨ 4 C  ¦ ¨ ˆ e ¤ D D ¡ & " & ¤ 2 ˆ D„!!r§§v¥2 c0$¥!§ T mE!%©¦ H•X#b¨ ‘d'™!!oH0& &¦ 2 W ¨ ¨ £ e¡ &4 a u e 2 & & 2 ˆ ¨ ƒ˜ ˜ e ¨ & D 2 £ D¡ w a ©w£ ¨ !H0@¥XH!" ¡ $" h ˆ %$§HE0w!H0m§™G!ˆ h •e T bH%'& Y ¨ Y D W n ¨ ¦ ¨ &¦ ¤ 4 ¨ ¨ " D ¨ u D !¨ T (HX¡ —%%$yBw¨ h W T EY T 3!H)q!$(i'7HXE$¥!W T 1¦ Y ¨ D a¦ ¨ Y D A ˜ Y a ¡ ¡ & D ¨ t ¨ " ¨ 2 & £ D¡ Y D 2 ¨ u¦ 2 " ©E)”’ T $¥b(¨ T XFifXcy(¨ T § %vg™!Y ¥F!'tm% T 1™qƒ @ Y D 2 " D¡ ‰ ¨ e¡ & Y W a ¨ ¨  ˜ ¦ ¨ a 2 u 2 & u¦ ¨ ¨¦ 4 ¨ Y 2 D D 2 ¨ " a W D ¨ w & ¤ 9 ¨ t  &  D ¡ & " ¨ ¨& ¦ ¨ EH¥sb$ !0§i& T cHHu$0& T ¥2 c)$ H0& T '1%fe u ¤ D ¨ Y D D 2 ¦ a ¤ "¦¡ " W 2 & ¨ & D 2 ¢ £ D¡ w a "   4 2 a ¨¦ ¨ %s$§u¥)" ¡ % !1XH”d'fH0•d”¦HXH$" ¡ !™8%„& ¤ T 1rH0& ¡ ’ ¢ D ¡ & e ¦ 24 D¡ ¡ " ¨ u ¨ Y 2 r    2 Y D¡ ‰ & n ¨ &¦ ¨ Y D T S§¨d2 c•tEV(Xf" g H(!W T )¢Q07H$XV)'m%!W h qH§$ u& ¡ ¨ ™¥£ e¦ HHW H0!2 ¥'™!!ˆ H0oC(¨ h §W T ¢Y 2 T § ˜ ¨ £ ¨ & 4 e 2&& 2 ¨ & & Y a ¡ a ¡ D ¡ & e ¦ 24 D¡ ¦ 2 D¡ e ¨ e 2 A 4 3 © © # Y D € ƒ  „ T id2 c•tEV(XfEXuif¥¢y˜ 0$ 6$§qƒ E8¦3 ¤ %d3 5 ƒ ¦§0%¥ 2ƒ 0$('‚ &8$" T Hv§HoHXH2 vdVrH05!sH¥3!ˆ ¨ ¤a t £ D¡  aa 24 ¨ & 4 2 ¨ D 2 ¨ 4 3 ‚ © „ 1 ) © § % ƒ # ! h •e ¥ ¦¥ ¨ ¥1c™)HD 1R qH0& ¡T %!f¦¥f%„ H1¦ § ‚ ˜ a 2¦ u& ¨ ‡ … ¨ ƒ „  ‚ § €  ƒ ˜  2 ¨ e f§ T H0& k%¢HD X¡ iT b¢©!W HX¢Hd!W T 1tE)kH0o(d!§ ¨ & ¨ Y 2 £ D T ¨ " 2¦ £ D¡ Y D 2 ¨¦ ¦ 2 " ¨ & & ¤ 2 ˆ D ¡ & e¦ 24 D¡ a ¨ t a u Y D 2 " ¥2 c—EVX$%b¨ ‘%Hd)¨ T 'HXc(X¢!W T X¡ t!!W h §(" !§§1d£ 2 & £ D¡ & D¡ 2 w D a¦ ¨ a ¡ W ¦ D¡ & D 2 " D e ¤a 2 © ‚ § ¥ ¨ & ƒ’ ¢  ¡ t a ˆ   ‰  2 Y D¡ T X%i¥bsr§v¥)" d¨¦ ¤ H0§)£)¨ %!§$¥ a2 P ¡o HHX D R FE'& %¥3i@8v0& !2 T H%$Xb1§0H“d”©§¥£ ¢  ˜¦ 2 ¡ D 2 B A 9   6 ¨ 4  2 Y D¡  ¨ ¨¦ & ¨  – ¨¦ ¤ ¡
 • 6. ý ú õ ’ ó õ ô | ô ñ ý ô | ñ (| ò ñô V³ œô4y¾Ý÷ ˆÓ€ sõX ðk¾ “ sûY Rîˆ{~ð %÷¨8ˆ%òù ᑠý~ˆÝõ û ²û ÿô sþ¹ðö%ñ © ) ý U†@÷ø “%ý%õ·ñRî‡sõð Ý÷œôˆ%öî’ðw"kdñ sýRù¾%ñõ V·ôp%îRî©1õñ ³·÷%õœòsõŽÿôñ ©}÷ ( “ ù ñ ö öùô  ñ ñ • ( V%¾Rsá³I£ 4’ ‚·‡·œsY ³’ƒ~’Å  | | ý ÷ ñ þù ö í ý ò ù ñð ïîõ ö £ « ªš   ¬  1«1õ¨“¨1¡ò¤ %˜@òªRösõˆ·ô·•Ê@™õ ·–²ü@™sõAY3E—ƒ•Eš%ø1™¾¾¶€X8ÊR˜òÚ Å•( ’ EÑR—%ý’™³3½¨)wˆw“s÷ñïýò Ÿø¾’I  ñ• ¨ ó  ö Ô ñ • ø ¼ %øñ Ú î ô ô ÷ í ù ö î ¯ ô ~š  ò ¡ ï © s÷ô’¤ªí n•§±~š§ ³s«œ¯• Y%|ª ºV—ý 1÷ƒ•¾Ešñ ™Rþj³AXh(4R˜ò o’ ’¢• %ùEќñR—‡@™ð ¹ï3Rî ½@õY %ý@£³‡§«¨“w€w¾Ú I š Ú| •ˆö ¼ í ý Ú Ú ÷ ë å ç ˆ  —$V¤b" ï ø ô ù í ñ õ ñ ö î ñù ö “ù³ | ÿ ٜñ’ðŸö “¹ôœîòî ÕRþœùñ sõ%ö·ñ%î3ñ ˆ²ô û 1÷w ©Ÿî U²÷ñù ·ñ%õŽ — ¾ ø ÷ | ñ ô ¾ ²ó%ûñX œîõ %õ“³ùø @÷ô Ÿö#î ô RþRùö @õ‚ö¹ñ‚î3 € ˆñð ÷%÷ñ ñ sõ ÿô ³¾ ¾œþð ÿ ù Œ Ýô²û%û¾ sûœöˆ·ôEð““Røcð‡5 #Ýî ³Ý÷ s÷1ôû %ùá Ÿî·ð 1õ%ñÝô4ˆE²ô’õ  #³ ·ðáá 1ô³h1÷ñ©²÷ # “ ¢ ‘ • Ýî$|sûk€sú³÷‘õ %ù—w ³sòø @÷œô"ÿõö öjsñý ‚ö²ñ{õ ˆô û î ñ õ î © ô U í íñ ¢ ô ô ñ ï | n @£w ‚·ˆ¹Us€¹î ²œ¹s³ú Ÿ E‚c œ¾ú Ÿ } ÷%ùðcñö ·ôÊ ø ñ ²ðõ ô ¾îõ ·ú÷ Êôî ú ¾œþûð ï wðï õ %ýö Rî1õ·ñœîî ˆsôð ùñö ô @÷õ sö#ðî Ýñ þ %øœñÙ ïõ  ˆ# ’ §Š ú ¾1öú Ÿù ¾‚øû ³1ñú @ú€}uœôôYÿ sûʜôRî¨%ùðEð ²ñ€¾·úûñ sî³Ù@û8Ýò ²÷~ð ¾s÷÷ ‚ôî¹ñö ³³‡·þöñ ð ¾²þ ÷ ͈‡‚ø÷ 𠎨¾¾súÙÝôðsòœô1ûˆˆÿõî ñ ³g¾3Ý÷øñ“³ˆ¾²ôõ÷ ‡óôð ñ ö ¹úî ¾ ð ô w ö ö ñ ’ö õ ð 3 ô 1÷¾ññ ²ðœ÷õ ò ö þ ñ%ø î ö õ ô ²ðsñ¾“I3œþŽD³@ðó ²÷³¾Y‡©sþø𠳈Ýóñ õ ·þ·ôð²ð³²÷ÿ s÷{€³1úîñ1õô ' s÷³Ýõ1ñô ¾œîñ ©sñ%õø¨¾¾} ³ ¾ÓŽ³%÷ñôœû÷ ²ïˆˆ ·þ·ñ¨¾ÿõœõñð @òÕÿõôRöهœñð 1÷1ñ@õ¨@÷I¾§1õRöò ñ súÝô|Ýñ1ûsûˆœôñ ð û ñ ø Uþÿöö ¾ñ ð ö õ·þð î ô ô ñ ó þ Ý÷ î ñ õ ð ù ñ³öù ñ ðñò ²úœî‡1÷¨…ˆ·ñ÷ ·ô@ðÝõ¨ô %ò1÷·ñ31õ·ñsò³œôî ÿõ Òð³³²÷ DÝö@÷Rö‚øG³·òî s÷%õÝôUw1ö@ðú wŸùï {³·ôûþ ¾€@úðú sû€·õœôö ‡%ðø œñˆ¾ôõ÷ ©Eðù ‡³1÷ù𠨹ðñ·õ îò ñ ¾ ô ñ õ û ó ò ø ¾ õ ð¨ ñ ó ñ “1õÝïø œû‡œô ñ@õˆˆŸðô ö ²ûÝ÷¨Í%îöœîÝò î¹ô1ñŸî1ù@ûÿ sù4Òð‡‚øð 1ñ1÷‚î'©¨œø¾sõò {¾Ýöö súô Gˆs÷ñò1û³ ³œöø “¹ðñs÷¥³¾²ðøcïñ @÷·þÝûV{œö¾œø·ò·ðsõÝîsõX€@÷ö ô Žœôú³Rþ‚îf8ˆÝðñ‚ùð 1ñœñ‡÷ ـˆsõôs÷ò œö÷ …’ð³¾1öó ©Ÿ²ó ÷ ù %î¹ð¾sõ÷ ñˆœùö ¹ðîòÿö ó ö f ñ sñ ø ö§ ö{î î ö ð ú²ôö ö Ù î g ðsò¾1ôñ ¥)œò·þsõ¶ÿô𠇾 %÷sñs÷ô œôÿ ¾%ûõ ÍRîú¹ñ Òðœî%î¾¾³Ý÷÷óñ 1÷ˆ€³súöñî ô ÿ s÷'’ð%ñ%ö·ñÝùˆ1󾓾øúñû súáˆU²îþö ó Ó³¾1÷ññ1ôþ }ˆ·ô%õñ þ ù Ÿî ï ÷ ô Ýô õ þsñó ô îõ ö î ñ ô ö ù ñ4î²ò û ˆù÷ 8·ôÕ³ûøú @÷w1ýRî1õ·ñ© œô¾ðõ ¾·þð ö ÿ }‚î²ñ û Òð Ýû ³sú1ö¨ñ Ÿö ø ÿ ¨³÷ Òð¾ Vûò ~ýsûôñ “œô@ðœô¾€ ñ ¾ôñ œþj%ý%îsñsóñ ³ ³ñó @÷Ÿöð uñ ¾œþð ô úˆ²ô “öð ˆsô ô AŸù û @÷%öø Ýùˆsôö ¾œþð ÿ Iœî¾õð ô ¾ðñ 1÷€ ù ¾·þÙ²ð %õ¾¾ôþ ú Ý÷ ˆî÷ ²ôöñ ð ³1öî ˆŸù÷ ¾îû ³@ú¾ñõ 3œî1ð²ñGU@÷U¢ýù nöð ö } ˆ}¾²úö õ“ñ ’öð ö } s÷ö Ղø¹ñˆ³ õ²ô ³%÷·ñwñð üf%øñ ·ñú sîú w³þöï î ‡öð 1÷Ýñ ûî Ù·ñ¾õõ “ ÿ ñ ösõ ÿô ñ nï} ³·þÊù§sñô%î | UŽ%õô ·ñ%õî“ø ð·ñ%÷AÝö %ø¨·ò%õUwfˆŽ%õ¹ñ© œô¾ Ó| “Ýø ÷ }| Ýøœûsõø X jð öÝô ÿ ·ñ³ œñ¾œñô sõnðœþ¨œîô1ý‡%ý1ñ%îò sõÝö’ðw¾Ù¾Ýõœôûù ö ù‡Y¹ðúð ²÷ sõ‡U³1÷ôð ö ͜ô¾Åò ÷ Õ²ô³%ûø %î@÷sñœñU¾¾Rîñõö 1ý }ˆ%ö@ðø ð ³%÷ñ ·þ¨81òðñÿñ ³¾œúø ñ @÷²õ}%ø‚î1ñ²ññ·ñÒð'²ûõ î ˆ²ó ³%îö sú“ññ 1öD¾³·þîñ ñGRþ²ð Rù’ðî {ösòö ò ú¨ ð ˆ ñ ú ú€·úٜôõ nðsýˆ Eð%ùø  ¢ñú ¹ðˆ1ôù ÿ €%ûñ ¾·þ·ô¢î'¾‚øñð ·þ²ñ~ðsû%öˆÊ‚ýœñ¥‡¾Åùóîõcð ô Ý÷ 1õ“²ôñ ³{%÷ûø “·ð ñ ¥“Ÿöô søž¨œôñ%øö ¥1õðœò €Ýùñ1ñ ‡w¾gus÷ÿô ÝóRî‚1÷ñ𠾈¾U} sò1ôù ñ ôñ úõ ˆ ôï þ Rþù ˆ ñ÷ ñ ô þ ¨ î ñ ð ô öó ñþ ôúïþ ÿï %ò1õ·ñsñ¹ðw·ïÊðî ¾œþû V“öð ñ U ö }ò³²÷ ’ðŸö¾ñû œòsõ ÿô Ýî õ ¾ôñ ³·þñ ’î𠖢¾jŸîð ‚î¾ùñ ·þsðî Uww¾ùñ œþð ñ ·ôŸî3Ýñ¾ “sø{ŽÝî %õû û ¾RþRù@õö%öõ ñ³·ññ %îððœññI·þ@𳓷þñöñ {RþU Uùî s÷¾Ýôþ Eðˆö %ø1õœñœñ’ðˆ3Ý1öð þ ÷ Ÿù ¹ð¨Ýò¾~ðþ súsû·ôgœñî%ö ˆ¨"³s÷øýõö ÷ @÷Ýô ‡’ðö 1ý%öRîÝùÒð¾¾¾%îú súœñ©¾·þ·þ"ÿ ˆ ˆ³sôóû ²÷ 1õAUÝûø²ï 1÷@ûœñ%ö“Ýõ ù @ûû1ö“Ÿùù ï8sú1ネœþõñœö óð Ýû@û³ŸùøRþRös÷1õՈղ÷²ô÷ ô ’ð¾1öñ }Ÿ‡ùþ ð 1÷¾¨¾¾@úòúñû Òðˆ·ô%û·ôÝõ²ñ‡Ýðû @ûÝ÷Rö%÷@õͲðœîñ U‚ø¥·ñú¾ ’ð‚øRö“ÿö ñ sõ¾%óø ¾‚øó ·ñÝ÷U‡ððñ Ý÷ %ù1òcñG'ö@÷ös÷ñ Ý÷ ¾²ïú ÿ%ûsñ3ˆRîñ%îô Eðð%ùsù{€Rñö ö ´‡gÝ÷ösî1òõ ·ú·ñð 1òœññc𳓈s÷îù õ ·ïöîÿô ö sñ ö V öû R ! R  ¤ ¤ ¢ ©U ) Y V ’ ’ xs ¢ ¦ 2 W )  I ‘¡g ¤ D P § 3D R ! ’ hg h 4 )   2 D P! t ¤   “ ˆG B  ' ‡ ¤ R w ' D ¤ U ' R ! G B ' R ! G D ¡¨B ) Y h C F ¤ % ¤ ¤ 8”  ' A w‰ ¤ ¢ ¤b ˜ 8w@ § H 6 S 'e53 U 4 0   ¤ 8 i $ U 1 2 a@  …8 ¤ ¡ R 1)T V a@  8I V &Q ¨£ R¤ “I Q&  ¤ ¨¡ %7 R 8 h& W r 8 ! F U 1 ©r R @ R § T % 8• t ¤ 4 D D ‘•!£© 6 ! $ ¤e U ¤ D E hFD @ ¥ ¤ W R ©S ) „ ¦ ¤ ¤ t § H %A7…$ @ 8 ¤ ( ¢ ¤  0) ('% $" # # & #!   ¥ § ¥ R £ R R § ¤ ! b ©x ¤ R U ¤ ¦  S ¨ ¤ R ! ¤   R U( ¦ ¤ ˜ ¤ S § H Wg ¤ ¤ U  ¢ `”U F W R S % @A78…" $ ¤ U § F W §   ¥ ¤ R ¦ ( ¤ ’ Y ! R ¤ R • R ¥ F ¤ § ©© R 3  ¤¦ R ¤ (   ¤R  ¤ £ ¤ U ¨ ¤ R ¦ ¦ R ¤ ¤ § ¥ W r ¤ ! ¤ ¦ ¤ ¢ S ¤ ¤ ¨ ! R !   U ¤ ¤ ( ¤ h ¤ ¦ a ¤ R   ƒ ¤ R" ¤ c " U b ¤ ¤ ¤ R !   U ¤  # §r ¤  P W r ¤ ¤ ¤ ¦ b S ¤ (   ¥ ¦ a ¤ R ' 11A R ! ’ 1A ¤ R § ¦ ¨ F ¤ § „ ¥ C ¤ U ¤  ¦ ¤   ¤ S ¨ R£ G FB€ H § ¤¦ † H % § ¤U 3  b ¤ R¦ R W w § H   ( ¤ W r F ¤ (   R R ¤ ¥¦ 0 9F R U ¤ ¤ ¦ b ¤hS R ¤ ¤ ! U ¤ U §¤ ¨¦ –   ¡ û ö 1õÿÝñsûŽœôô ˆ3%÷ðð Òð¨¾súÿöò Ýô1û¾ˆ·þññ 8“¾øóñð Ý÷ÿ ·ôsõô ·ñ²ð@ðœöˆ¹ð÷ 831÷ˆœñõ ·õÿô ³s÷á³%ö’ðñ ·þ8¾%øû ¾œñú ‡súð 1÷G·ñö %î%øœñ·ñ¾¾§·õ¹ð| Ÿî ø ñ¾ îô ð Žò‡ õ ù Ýô ðÝù õð ú ñ å èì ê ë å è QʹwQ¹ áÊÓ îîñ ò ö û ñ Iò “ î ò 1òœñcð“·ïù I¾·þ𠈷ô ñ²ðÿõ ð ó sùó³ %ø%ñ ÿñ ’ð³Ó¾¾Ý÷óóÿö ²÷ @÷Ýò‚ö¨ž³ˆs÷ùø œöžIÝùö@ðö¹ð ³ ²ô Ýùu{²ð·þö@ûö žœþsýÒð 1ñ³1÷Ýñ1òÝûœñcð%ñî ·ï¨fœîîõ ¾·þGö¾Ý÷³ó²÷ ÿï ˆ1õø ˆˆÝôñö û öî V@÷ý %õˆu%î²÷¥…@÷Òø³ðø ³§%ý‚îö w ·ñ¾%îó ¶·îÝø1ó¾‚îû œñ¹ñ’ðœî¾Rôö sî·õ·þhá²ïî¹ðö ¥œñ1ñ“¾³Ÿùû õ ø @÷%øsúRö1ñœö1õ“{·sûù õÝñ ô ¾xðõœôˆ8Òðÿôú Ÿî¾sûû w·þô ·ô¶ˆs÷ñ ¾Ýôû ÿ ’ðÝ÷·ñ³³œ÷îö sú1õ8Ýïœñô Òð¾1ûõ sû¨d·ñ%òôñ8¾Ý÷Å÷œõ‡·ïð 1üœõñð ÷ ö sñ²ó ô ¾ û ö õ Ý÷Ýñ î ñ õ ð ÿö © ð   U R ! ¤ ¦ ¤ § ¥ ¤ £ ¤ ¤ T ¤ U ¤ b ¤ ¤ ¤ S ¢ ¤ ‰ R  ¢‰ ¤ ! ¤ U R ¤ ¤ £¥b ¤ ƒ R € ¤1Wg ¤ ¤ ¨U ¤ 1W   R U ! ¤ R ( R £ © † V ¤ y R ¤ ¨¦ ¤ ( R ¡ © R   § r ¤ U © ¢ ‰ 3©   ¤ ¤© ¦ § ¤ ¤ ( ¤ © §¨¦ ¤ R R g ¤ ¤ R ! ¤ 0 î÷ ñøô 1ûñ¾wô¨ò4ñó¾³Ý÷ù s÷öœ%õÿï ²ñŸîûˆ’ððöœ³¾ Ýî %û““¨qò ¨ Xañô !¡• ø î·ô3 ö ³s÷ˆ²ùð û¾Ýô³î³ÿö 1ûù³³s÷ñ ·þ}g‚ùEðùð1ô sñ·ñœõsõ%õ‘ Òñ%ø1ð ³ÿñû sñÿö 1õð·ñ%ù³cî ñ Å÷ Y 2 ¤U R ¤ YP R S y F ¤ R U ¨ y ¢ ”‰ (   ¨ I y R d S §bU t ¤ § ¦ ‘@ 6 r 0 ¦ § î û¾ ñ î õ ¾ú © ö ñ ø ÷ ô 'ò ñ ñ ð nïö wò © û Ýôû Ý÷sû ÿô %øsñ%ñ f{w¨Ýôòôsúö@õû ˆj1ýœîœî³%îõ 1ñ%ùwœñù œôD4Ÿî1õ·ñ}ÿðþ ¥‚øsõ²ñ·ô%û²ð““ˆ¨4€³·þ'{wý ‚øsñnïÝóŸö¾ú ò õö ô ï î³Ýôˆù³@÷¥%îñ Ýñ³ @ð¾÷ô ·þ³sú³¹÷û Óúî ¾·þö ˆñ Ý÷ %øœñþ¹ðˆU%ú·ñ€ ñ %÷ø ¾·þñ ²ûÝû ï ÷ ø ø ö ûþ î ö ñ ð õ ô õ ñ ñ ñ ð ôEðˆAöö ¹ñ‚î¾} ˆ²ôî ’ð%öùñÝù ¾¾súá1õ³nþ Ýî u²÷ î %õö ¾s÷Ýó %¾·þ¥ñð w ·ô%øA“¾súóðð œñ Ý÷“ˆœø ø õÍ%îÝñ ö %ó·ñ@ðœöœõcðî 'î ñU@÷Rö1õ÷ Ýñsûô ·ô~ð ²ð¾ûû ú ÿö ‚ø¹ñˆ³ ù ö û ¾œþð øˆô%ùsù´1òœñcð“·ï4³ý·þÍôð ÷ ²ôˆá1ñsùŸöñ ¾4sñô Rö€ñð ²ûÝû ò U÷î s÷ø Ýô EðˆÍ·ï%õñ ·ñ%ùñô œþ·ñð õ ÿ ˆ@÷"s÷Ýô ’ðŸösû·ôñ Ÿî Vˆ'Eð‚ùù ·ñðñ ¾ø ÿ G1õù€ ³ dÙöö 1ýRîî Òð¾ ÿö ô³ ö ý ñ s÷Ýô ð%ùcñ Ý÷ ¾œþð ñ ÿ ø } ñ³%÷¾ ö ·ñ³ñî s÷ö 1ôfEð‚ùö ·ñÝõ ñ õ žÍáí ø ôˆ õ@ˆŸøö ¾ Ýùõ “¹ðð sõ¢ô³3Is÷D‡ùôð Göö sûw%øô œôœñVEðð ô %ù1õ¨ðñœñ÷ Ýò“Gˆˆ“³³©Rþþøöôøó Òðœù÷ @ðÿ X ˆð—Ùñû cð‚îsñ¾òñ ³%þœñUánï{Ù"“²ðñòðöœô “¾ô÷ û ö ú ¨ö Ýò ð õ û%öœñ¾·þ8÷ð Ý÷ Rö¹ð%õñg{s÷— ˆ²ô ’ðŸösûÝô 𠳈²ôö 'œö’ðð ‡%÷8Yˆ1ó·ñƒî ö ññs¾œþ§@ûˆ³Õ²ó1ñ³îù @÷RöUcðù ³Ý÷‚ùî U·úsõÛö nï{sñ1õö Aˆ1õóò ²óˆ·õñ @óÛs÷œô sûw¾œôñô ·þu%ý1õ³Ýî ñ ô “ˆ³²ø÷û ô @÷ñ EðUsùö þ }1ûsúˆœöñ œõÝñûð ð ' î ö ö ˆ î ñ î ÿô ö ðð ·ñˆ{œô’ðfÝù%öð ³·þU¾@÷ûø ð ¾Vsúýú {÷ ö¨ÿ sòÙÞ{œñ1òí ñ cð“%òî ·ï·ñ{“Iî¹ïöî¹ðî î ·ñ“ %ù“ü¾Õ§·ûú·þññ ð Ýï EðÝ÷ ‚ùö ·ñ“Ýñ õ ñ “Õ¨¨s÷©g¾@ððôò í ²ú wõô €œùô î õ÷ ²ô ñ ö ò ô ôùö á ð ñô øø ¾÷ö nïö î¾ ñˆ²ô Eðô sù51ûˆ Ýñ~û %ò·ñ¹ðw·ïî ÿ AÝñ¾ñû ¨@ò¾üÓ@÷Ùg 1õsñsóö ·ôs÷‡ %ø¾œ÷¾ }ˆ·õþ 4w‚øï ·ñ“%øð Ýñ%ùÝû³“ü³gÿ €€ 1÷·ô¾Vœþðñ œî¥%î¹ðð Ýø¾ Ž·ñô DRþs÷ŸùÝô 3‚ùþEð cñ1ýUs÷ÒðÝô¾Eðû ˆöÿöù ð öÝ÷ ñ õ ð ³ ð f û ñ û ñ ñ ñ û¾ õ îÝ÷ p W ¥ r “ h 78   ¨ ¢¤ bb §¤ ¨U ¡ R C ¤ ¤ f ¦ ©¤ R U ¤  d  ¤ ’ ƒ e   ¤ „ C ¤ v ¤ 1W ¤ ¦  AP ¦ b ¤ ¤ ¢ ¤ I Y ¤ ¤ U ¤ !   R !   % @ 8 3†A9$ ¤ ( ¢ S ¤ W 1 ¤ U   § †r ¤ U ¤ ‘ ¤ ¦ R † R ! ¤ U rf 6 ¤ R  ¤ ( R   d ! ¡ U ¤ ¤ w ¨b H ¤ ¢¤ §  R ¤ ¥¦ ¤ U W Y R  ¤ ` ¤ ¢ 1 y ¤ S V ¦ ¤ ¤ § † ¦ ¤ I ¥¡ £ ¡ ( ¢¤ bb ¤ U „¤ ¨¡ ¤ ¦ ¢ ¤ ƒ ’ € ¤ ¦ § ¥ ‘ ”‘   ( ¦ b ¤ ¤ c ¤ C  ¥ R ¥ ¤ ( ¤ ¦ 0 w’ ‘ ¤ ¦ §   ¥ ƒ d   ( ’ ) 0 t g2‘… ˆ „ R A R  ¤ U r¤U ! 6   R ¤ c R U R ¥ € R W £ c ( ¤ W ¤ U ˜ £ D¡¦ 2 fXeE' ¡& u D 2 e Y D D ¡ & " ¨ D¡ a ¤ 4 2 W 2 a ¨ ¦ ¤ " ¨¦ ¨  d ¨¦ ¤ ¡ ¥fg$§r¥2 c0t9 X& §§e4 %”dE2 o ¡t T §$©3“du©§¥£ ¢  ¤ R  R a ¤ £ § ¥ ¤ ¦ ¤ (   r W ¤ ¦ R ¤ T R U ¤ U b ¤ ¤©§† ¤ S R EFTOS € § ¥   ¥ !   – € R £ ! ¤ ¦ a § !  U ¤Y U   ¤ ¤ ¤ U ¤ € 1 W ¤ § r  ¤ gd " ¤ ¦ b ¤ Derive conclusions Visualize feed-backs Monitor ¤ R ¤ ¦ p § § ! ¨ ¥ ¤ c R ¤ U r¤ 6 a ¤ U ¤ ¤ b ¢ S §¤ bU EFTOS Application Inject faults ¤ a React to faults
 • 7.   ƒ î ÷ sòô ‘ €ú@1öùœœîð1©i¾ '( 50{~(|f¦(Ýý œú34sõô$ ‘ ³ˆ²ô$÷ ’ð1öŸù 32¾ !ƒ$ò ñ ñ ý ) |„ ôÿ ˆFƒû ·ô0œõ) ‡s÷¦(ô ¥'‘ &%$#·ñ" sð£¨1ò 3 ( Q xý ³)î Ý÷ˆUsú1öö œù} ð „ $ ! ô ñ  ý ñ œîðñ („) 3 !‚ 1%‘0&'!§¥ x0 ™AQ  3 ¦ 3 ©  h D P ¤ ¦ 3$ ¡ ¡¥ 3 4 ¥ 3  0 g A  p ) ) ¦ ¤ ¢ ¤ W ©U 1H ¤ R a 3 & G • D ¨B ý Ù “ E£ˆƒ–“¡ ~ — ™³œ©²ª1¥’•±• À ~ Ú G²ò • %|| 6‚ í •š • ý ý ô ø — Ñ ¼ ÷ %| |  ˆªõ © x¦ “@¡ñ¥ "¶%ïsýÉ ¹µ²ñ·ûˆ§EšŸ—ñ%îª e|n—¦Ñ@¥s÷€·ô Ýî« ¤¾€í–ø ’«R£ D@«¤Å•Ò¯EšE —n—• U3@¥"¢ý § s÷sš·ôÒ¯³šî ¾sþô³}  @«·™Ý•’¥| UÁ ~ a Vˆ³ÿôúõý œô¹ð4³y¾3 ˆÓy wX ðk¾ § •  ù sûY œî‡%÷%|8@÷ò ô õ ö ‘} õ %îñ’ ó ñÝ÷ õ ô) sý | ¢ sõô ñ ý ô ð ñ (| ò ñÝ÷ sû1ôwœôö@ðœôý³óõý 1õ ÿñ õ³@÷Rö— ~ýw¾üûð œñˆ¹ðó 'Uw©}ï ˜%ýwcðý 1ñðV4pññ $œî’ %õ} ¾sýñ ·÷¾%õñ X Åõ } ‘ ³Ýýø s÷8¾cïÝ÷¹ðwŸî ø 1ûœïÝñ¾ “ ô%õñ ú ( “ î ñ ý ñ‘ ö ø ô û Ï Ã ³Ýö sò‚øô ¨sòRøÿô @õÅ÷³³³Rö@÷ý | ‡ð ¾Ýô÷ "58’ » ‘ Ÿö){1ñsýû ·ñsùœõÒðá1õûÿö œñ( ˆÅ÷U•ý ²ô‡sõ| ð (|1÷Ýô#¾ûýûÝñ Rö@õ‘ á·ù%öñ ˆ‚î÷ ¨ò  ð ô5 U)ý sý¾1ïô @÷³Ÿñ ö ²ûs÷¾“Usýø sñ ³Ýñ@û³ ¹ð¾Ýõñ RþÝù ÷%ù¾—1÷Ýñ w†í ¡¾÷˜‡— ³¬ý ÝôAˆ á™ñE« ‚ ŕ%|³|  «À ô þ ô ö– ö ñ U ý © ô ( • õ  ²ô# • ø û | ý ó õ ý úúý ˜ (| ˜VÝ÷ œû1õX ñ ¡ ‚ý© ˆ1õ𠈪ñ ¾²÷ ¾wþú š ¾ • ªð “ ¦¥“ • “ • ¾‡¾ m““ 1õsûYÿñô û ˆ£÷ ô R•ú ‘ €1«@õƒ•Yšö ju¾1™õœô¼ ŕ“€Å÷’¤œøÚ Ýõ §«}u—¾@ ñ¢• ·þAÿ U·•ô  “w~¡ù™ œô R˜õ —× ) %ýˆ³ñîý ˆ³²ôù÷ %÷ñð ôŸù1ö¾³ñú ³©í õ%õñ ‘ i%ø¾¾ôø %øý € í õ Êûò ²ñ³ ¾³(ø %÷ýUýñ %ú œñsõ' ˆ ’ÿô ö ñ ñ ûñ ö ñ ô ñ ö õ ³sõø @÷X%ý¨²÷@òRö·ñ¾Ž œñ@õ" ÿð w ³Ýô ³ˆ²ô# fV ˆ³²óùô Ý÷ @õs÷’ö1ô%ù@õá j ö î ö} øô ÷ ~ý²ûsûp ñŸù ‡%÷·ñÊ R£³’«ƒª~š’ Rƒ˜¦š€ˆ©“ %|¤ (| €%ý– ’«)û ‡‘¯ §«8DX@¤ô ·s™Ýñsû·¯¾·ó ª }½ ö ð õ — ¥ © î  š “¤w ™Ê ª à £ À —½ Ê ­ ¬ ¯ ’™·¸’•@™E±ª1™¬• 1 ¢¼~€³E« • 1«1™ƒ•¢•¦šU5E«¥  Ú À %ý³1÷¢î ·ñ²Ïw’¥ð €(Ž·½“³s÷"fÁ 1õ¨ˆô§ š ‘ w§«š | ñ ˆ  øß ö Ú ñ ò | % ý “  ú ûô ™¡¼ © ª û(| “ ñ ‚ d¦¥m“A“ ¾“ñú Ýøsý’ ó öˆY ’ÏE±“U#VúÏ ö©@¤Ú ö @õ—³ÚöÖ ©Òðœñ¤ ) j3%øõý “üœôÝñžœú1õ©˜D³‚ýñ(ú ·þ1õ¥ˆ·ôðœñð œ÷IÝñ1õð ¾1ûñ 4dÍ3U¨Ùœösòö@÷îø ·ôˆ%õõ ²ñsóœô·õ¾sõõ #1û‘ Ýñ²ûsûv ú ñ ð ¾ ô€ | ý ô © ñ ý ­ • (|  sõ ©hˆ1ïÝñ¹û‚î  Óe| ˆ¹ôŸî ¾áí x£ « ½ ñ ÷ øø • ’¥Eƒ™EšÅ•@™³¢ª  «“''n§@±  @™“ª ¨'‡­¯ §«Á 8V8’ðœþ¤ýš ’¤Rö·²õs™sû·¯§X{|™œªö …œ–Å•³s÷1«ƒ•©Ešö }s÷EËÝôxÂ1 R˜¨1•ú @òqÄ©Ë ‘   À ¾Á• § µ • ¡ ø³ ™ ¾ › ö ñ ö ýú õ ô ð • ñ| (| ò nïu V¾ œô4’ ¾ñó Ý÷ ý sõ§¢îô œïxõ| sõX ðøñ {“öý dý‚ ˆ{~û (| sûYõô Rî‡1÷¨¨sòô ‘ sõ ÿô ¹ðñ 1õ%îñ ¾úñ © )ý ³ cïcð“w¾  ³@÷§ 4³ô¾“Ýùó ÷ ·ôsðŸø1û·ôÝñÊ 1õ ÿñ ³ˆs÷ýî 1ñœö"—eõñ œî%õw¾üñð œ÷·ñ1õ·ðX€w©}ï ˜( • ô ý ú õ ó õ ô | ô ñ • ô ñ | © V³ œô4’ ¾Ý÷ ˆÓ€ sõX ð©ñ ý A• sûYú Rð %÷%|¨ò ð ñ wüsòœñô ¹ð%õ‘ Uwsõú ©ÿôï ˜€%î¹ð( sý¾Ýïñ ²ûˆ¾©¾s÷ô ) ‘¾  ³§ø s÷§@ó%ñ³Vp¾Rîó @÷1õ—³&Ž @õ} u ‚ û ô ñ ÷ ý ö ˆ ö ñ ö ñ  ·÷%õñ ³ ö  % %·s€·¹%§d%%²w % | | ý ð õ ô ú ð î ñ | ý õ ñû ù ñ ¥ ú £ý¾­ ·˜‚ ’™¦¥R 1•H‚—¾Xsý£w§«·¸’šô b@™ ýª  ¬ 1 ˆY¡ƒ˜ýUђ«ƒ˜·ª¦š~™@¥õ 1 3œ˜ªô ݕf’«) sýÍ·ñ÷ ¾%õ—œî ’«sñƒª~š’ R©ƒ˜÷ ¦šô s©ˆ©÷ ²ô ¤ð • ú ¿ ¢ ¯ ûAô   š ½ X–» • ¥ ³{gsõö@÷öø œò 5ÿôý Å÷œô4¾Qœþ’ñ } }§Vj“Ýñ ö Ÿø²ûÝû ö }| ‘ Ÿø·ûˆÓsý0|fVVpýñ(%ñ ¾Rîs÷1õ{³·òñö ·÷%õ%õ²ñŽÝñ û sû5 } ~ õ ð ñ ý| $ …A ”% ’ ‘ % ‡ h W ¥   ( ¤ § D ¤ ¢ A$ A$ r ¨B  G D D R   w“ ! ¨B G D  © D ` ¢ ¦ 2 W § E 4 ƒ Db!( 11A D '  '   “  ¢ © 8  ¤ § 0 ©U ( ˆ   ) ¤ ( 7©ˆ) G ¤ 8 ¤ ¢ ©U ) ’ ( 0 Y h %  ‡ # p w 0 § R r Y ¤ h R e’ R ¤ ¦ A4 ¤ ’ ff ¤ ¨ 8 ¤ F ¢ U ‡ ‡ s R ! R ! ¤ (   ƒ D  (¥ 4  U  S ¨ ¤ ¢ ¦ ¥ W “ % © D ¤ ¨ 8 s t aG 4 ¤ U 8 D § D ¨B ' 0 c ¤ ¦ @ ( e h ¤ ¥ ¤ ¦ D ¨B D t 4 G D D …a¥!¨B D bP E D '   5S Rg$ d f  0 ¤  ! ' s ¤ ¦ 'A $ S t € ’ % p % @ 8 $ ”A9¦ ! ¦ ¦ R ¤ § 4  ” U ) ¤ 8 t ” ‰ 4 ¢ ¤ t ƒ SF¨B G E D W 2 W R ©!   ¤ ¡ U D ” –¤ ¨b   © W ¥ $ ' § ¥ D h  h %  € at W r ¤ W ¦ ˆ   U §  ` D ¢ ¦  Y$ at S B G D u 4 ¤ R £ p F C t W F ¤ ¦   ( D ( ¤ ( R ! R  ¤ ¢ ©U 4 ` u p P¥ 8 &3  § G S§ B 1 —’ H B G ¤  D f ’ 4 9 ' ¤ 1 Y 8 )   ¢ ¦ 2 W E ™ t ) D bh 0 ƒ – S ¤ ( ¢  †¦ ¢ ¢ ¦ 2 W E £© 11‘ D '  ¢ © 8 1ˆ ”r §   ƒ P §   r R ! ¤ R  ) “ & G B  ( D 4w R ¢ †¦ ’ “ Y r B G D 7 R £   2 D P ¢ ‰ ¤ ©   R ¤ ¤ !b S A ) ’ §b¤   ¤ ¦ ' ”w“ “ Y ! B G   2