Revista

1,138 views

Published on

Un Resumen del año

Published in: Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,138
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista

 1. 1. Imaxe e Realización próximos ciclos
 2. 2. contidos ontidos ccontidos Entrevista a Rogelio Mariño Leiro ..................................................................... 3, 4 e 5 Análise do sector audiovisual ................................................................................................... 6e7 As novas apostas de Afial .............................................................................................................. 8e9 A maxía do son envellecido ............................................................................................. 10 e 11 Os segredos de contar unha boa historia .................................................. 12 De gala na TVG .................................................................................................................................................................................. 13 A esencia de ‘Fama, a bailar’ ........................................................................................................ 14 O poder das ondas ................................................................................................................................................................ 15 Escoitando os sons das Cíes ........................................................................................... 16 e 17 Unha orquestra para o recordo ........................................................................... 18 e 19 Viaxe ao CGAI e a Voz Audiovisual .............................................................................. 20 Acordos co exterior ............................................................................................................................................................... 21 Habremos de ir a Viana ................................................................................................................ 22 e 23 O ensino no IES Audiovisual de Vigo ....................................................................... 24 IES AUDIOVISUAL DE VIGO Eduardo Cabello, s/n 36208 Vigo Tel.: 986 24 68 34 Fax: 986 24 68 35
 3. 3. IES AUDIOVISUAL DE VIGO Xuño 2009 / 3 ENTREVISTA A ROGELIO MARIÑO LEIRO Exerce o cargo de director do IES Audio- Home dialogante e humilde desexa que visual de Vigo dende fai apenas un ano a escola teña todos os ciclos da familia e as súas ilusións ao frente do posto son de Comunicación, Imaxe e Son e que se- evidentes a pesar da responsabilidade. xa un centro de referencia na cidade Rogelio Mariño Leiro Director do IES Audiovisual de Vigo «Pretendemos ofertar o próximo curso o Ciclo Superior de Imaxe» EAV –Que oferta formativa tedes no IES Audiovisual de Vigo? –O IES Audiovisual de Vigo esti- vo condicionado estes anos por ter que compartir as súas instalacións coa Escola Superior de Arte Dramáti- co (ESAD). Por ese motivo no curso 2008/2009 só se puido ofertar o Ci- clo Superior de Son en réxime ordi- nario e o Ciclo Superior de Produ- ción en adultos. –Cales son os próximos ciclos que se van ofrecer na EAV? –Estamos realizando as xestións oportunas para poder ofertar o Ciclo Superior de Imaxe para o curso pró- ximo 2009/2010, e esperamos poder ofertar o Ciclo Superior de Realiza- ción para o curso seguinte, unha vez realizado o traslado da Escola Supe- rior de Arte Dramático. No futuro a oferta educativa debería completarse coa formación para o emprego, se- gundo o recollido no Proxecto de dirección aprobado para os cursos 2008/2012. –Tedes pensado realizar cursos monográficos aos que poda acudir xente de fóra do centro? –O equipo directivo e o departa- mento de Comunicación, Imaxe e [Pasa á páxina 4] Rogelio Mariño Leiro, no seu despacho no centro.
 4. 4. 4 / Xuño 2009 IES AUDIOVISUAL DE VIGO ENTREVISTA A ROGELIO MARIÑO LEIRO Rogelio Mariño Leiro. [Vén da páxina 3] ou titulación universitaria. Excepcio- realización dun traballo normal nalmente tamén se pode acceder ten- nunha empresa do sector por un perí- Son, están a traballar para poder reali- do 18 anos e superando as probas es- odo mínimo de tres meses que per- zar cursos monográficos nestas exce- pecíficas que convoca a Consellería mite ao alumnado de formación pro- lentes instalacións, de non ser posible de Educación anualmente. fesional introducirse no seu sector para setembro do 2009, con toda segu- –Que ofrece o IES Audiovisual de profesional. ridade se realizarán no 2010. De todas Vigo para que os alumnos se matri- –Cantos alumnos hai matricula- formas este curso xa se realizaron culen? E cales son as perspectivas dos no centro? Cal é a dotación en varios cursos e experiencias dunha ou de futuro? equipamento do centro? dúas xornadas de duración, na súa –Estas ensinanzas son moi voca- –A matrícula está limitada a un maioría para o profesorado e o alumna- cionais e prácticas. É un sector que máximo de 22 persoas por cada curso do do centro, segundo se recolle nesta está medrando pero que tamén se es- e ciclo. O normal é comezar o curso publicación e na memoria anual. tá a ver afectado pola crise económi- coas 22 prazas de cada ciclo comple- –Que requisitos se necesitan ca e pola súa dependencia das sub- tas. Ao ofertarse o Ciclo de Produción para cursar estes estudos? vencións públicas. Para facilitar a en sistema modular, o que permite a –Para poder realizar estes estudos, inserción laboral os ciclos teñen un matrícula por módulos soltos, no como norma xeral é necesario ter o módulo denominado Formación en curso 2009/2010 matriculáronse un título de bacharelato, Ciclo Superior, Centros de Traballo, que consiste na total de 98 alumnos e alumnas.
 5. 5. IES AUDIOVISUAL DE VIGO Xuño 2009 / 5 ENTREVISTA A ROGELIO MARIÑO LEIRO –Que tipo de metodoloxía se den- fesional continua (para traballadores senvolve na escola? en activo) e ocupacional (para persoas –As ensinanzas de formación profe- desempregadas). sional regrada son eminentemente prác- –Como se integra a Escola Audio- ticas. O centro dispón do profesorado visual no tecido industrial da cidade especializado e está dotado coas instala- e arredores? cións e material para que a ensinanza –Mediante a Formación en Cen- sexa adaptada as necesidades do alum- tros de Traballo (FCT) porque os nado e das empresas. Se ben cada pro- estudantes realizan as súas prácticas fesor utiliza a metodoloxía que conside- en empresas, con colaboracións con ra máis axeitada para alcanzar os mello- distintos organismos e empresas do res resultados, todas as aulas ordinarias sector audiovisual, coas actividades dispoñen de ordenadores, Wifi, canón, que se desenvolven ao longo do cur- DVD, equipo de son, etc. En canto aos so, coas xornadas de audiovisuais e a talleres e aulas específicas dispoñemos través das distintas visitas programa- da dotación necesaria para ofertar unha Rogelio Mariño Leiro. das que se levan a cabo no centro. ensinanza de máxima calidade. Tamén se dispón dunha pizarra dixital. –Que posibilidades hai para con- verter á escola nun centro integrado? –Para Galicia sería convinte ter un ◗ Moi persoal centro integrado da familia profesional N de Comunicación, Imaxe e Son. A día atural de Vilanova de Arousa, 14 de maio de 1955, vivín en de hoxe o centro de Imaxe e Son de A Pontevedra desde 1979 a 1986 e en Vigo desde 1986 ata hoxe. Coruña lévanos vantaxe, por ofertarse Entre setembro de 1990 a xuño de 1992 vivín na Coruña onde alí todos os ciclos da familia profesio- traballei en Monte Alto no que hoxe chaman IES Anxo Casal. nal e por levar moitos anos con estas Fago unha paréntese. Alberto Gago, o rector da Universidade de Vigo, ensinanzas. Ao noso favor contan ademais de veciño de Vilanova foi compañeiro de estudos. Tamén estu- unhas instalacións novas e con posibili- diei COU con Mariano Rajoy no IES Sanchéz Cantón de Pontevedra, dades de ampliación e a motivación creo que no 1972. Logo en Dereito Mariano estaba nun curso superior dun centro novo. De todas formas porque eu fun a Madrid a estudar para piloto....pero aburrinme da físi- deben cumprirse certos requisitos, ca, das matemáticas e do inglés. Xa vedes que compañeiros. Por certo como por exemplo a súa aprobación en Dereito tiven de compañeiros a Tareixa Navaza ou Gayoso que por polo Consello Escolar e o Claustro, a certo non deberon rematar os estudos.... obrigatoriedade de integrarse en cali- Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago. Traballei como dade, etc., que nos obriga a ver este avogado desde 1979 a 1986 (organizacións sindicais, Colexio de obxectivo a medio prazo. Diplomados de Enfermería de Pontevedra e Vigo e despachos priva- –Poden os profesionais vir o IES dos en Pontevedra e Vigo). Profesor de Ensino Secundario de Audiovisual de Vigo a reciclarse? Formación e Orientación Laboral, funcionario de carreira, desde –Desde xa podemos contemplar 1985. Catedrático de Formación e Orientación Laboral desde 2008. esta posibilidade. Ao dispoñer de pro- Director do IES Valentín Paz Andrade 2000/2001. Director do IES A fesorado especializado e de instala- Guía de Vigo 2004/2008. Membro do Consello Social da Uni- ción e dotación punteiras, o centro versidade de Vigo de 1994 a 1997 (en representación dunha organiza- está aberto a esta posibilidade. ción sindical). Co-autor de varios libros de FOL (Editorial Xerais, Vigo, Ademais da realización de cursos en lingua galega e Algaida, Sevilla, en lingua castelá). monográficos estamos estudiando a Na época de estudante, ao ser mal futbolista, xoguei no equipo da realización de convenios co sector facultade de balonmán. Tamén xoguei ao rugby. audiovisual de Galicia e Portugal que Gústame moito a música (chupei moitos directos) e o cine (europeo pre- permita ese obxectivo común. Esas ferentemente a pesar do difícil que resulta atopar salas onde velo). Pasei posibilidades increméntanse xa coa moitos días nos Alphaville de Madrid, no Valle Inclán en A Coruña e oferta modular e deben completarse nos Vía Norte en Vigo. Formei parte do equipo directivo do Cine Club no futuro cando se oferte formación Adega de Pontevedra entre o ano 1982 e 1985 (aproximadamente) pre- para o emprego, que engloba as deno- sidido por Ana Fernández. minadas anteriormente formación pro-
 6. 6. 6 / Xuño 2009 IES AUDIOVISUAL DE VIGO ANÁLISE DO SECTOR AUDIOVISUAL Profesionais do sector analizan a situación audiovisual en Vigo AS III Xornadas celebradas ao comezo do curso no antigo reitorado da cidade foron organizadas polos alumnos do Ciclo Superior de Produción EAV Baixo o lema “Cambios e retos do audiovisual galego” desenvolvéronse as III Xornadas do audiovisual. O evento organi- zado polos alumnos do Ciclo Superior de Produción do IES Audiovisual de Vigo, tivo lugar os días 25,26 e 27 de novembro, no antigo reitorado. Nel reuní- ronse profesionais do sector para debatir e analizar os diferentes aspectos da industria do cine e da televisión, así como a influen- cia dos novos hábitos do especta- dor na súa progresiva deserción das salas ou qué facer co DVD e a piratería. Chegando a unhas conclusións analíticas acerca da produción, a realización e a difu- sión dos distintos modos da ima- xe en movemento. Os produtores Susana Maceiras, Farruco Castroman e Isabel Rey ▲ Os representantes de distintos colectivos debateron os cambios e asistiron á cita retos na realidade audiovisual galega. Durante a primeira xornada os produtores Susana Maceiras dución. Posteriormente tivo lugar Camila Bossa. Nela os participantes de Adivina Producciones, Fa- unha charla-coloquio onde participa- destacaron as posibilidades de Ga- rruco Castroman de Zircozine e ron os representantes das diferentes licia como núcleo de creación e pro- Isabel Rey de Artefacto Pro- asociacións galegas: Manuel Abad, dución, posto que conta cunhas ducciones falaron sobre o futuro en representación dos realizadores; o sinerxias e unhas infraestruturas con- do cine galego e os apoios á pro- guionista Rivadulla Corcón; a actriz solidadas.
 7. 7. IES AUDIOVISUAL DE VIGO Xuño 2009 / 7 ANÁLISE DO SECTOR AUDIOVISUAL Na segunda xornada foi o momento de explicar cara onde camiña a televisión e o que supo- ñen as novas pantallas como alter- nativas ao cine convencional. A xornada de clausura contou coa participación da subdirecto- ra del Consorcio Audiovisual de Galicia, Reyes Abad; e José Manuel Sande, responsable de comunicación del CGAI, que abordaron o tema da xestión da cultura audiovisual. O evento concluíu coa charla a cargo do avogado da SGAE, José Manuel Rodríguez, sobre a creación e propiedade intelectual na era ▲ Os participantes das xornadas, no descanso das mesmas. tecnolóxica. As xornadas implicaron neste ambicioso proxecto a todos os estamentos vencellados á industria cións creadas coa entrada das no- que teñen cabida todos os intere- audiovisual, á crítica, aos creado- vas tecnoloxías. sados polas mutacións que está res, ás institucións e á televisión, As III Xornadas sobre o experimentando o universo da buscando a súa complicidade para Audiovisual pretenden ser nun imaxe en movemento durante os responder ás preguntas e situa- espazo de reflexión e debate no últimos anos. E houbo festa,... Os alumnos da Escola Audiovisual de Vigo contou coa participación e asesoramento dos comezaron o curso organizando unha festa profesores. Foi a primeira toma de contacto de benvida na que tanto docentes como co sector audiovisual e coa organización de estudantes puideron intercambiar as primei- actos que desenvolverán ao longo da súa ras impresións dun ano que se presentaba carreira profesional. Como nas grandes longo a principios do curso. A organización citas, os protagonistas desta historia estive- do evento correu a cargo dos alumnos pero ron alí, os estudantes. / EAV
 8. 8. 8 / Xuño 2009 IES AUDIOVISUAL DE VIGO O PULO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS A feira tivo lugar en frebreiro en Madrid As novas apostas de Afial Os alumnos do IES Audiovisual de Vigo puideron coñecer os novos produtos e as derradeiras novidades do sector audiovisual EAV O IES Audiovisual de Vigo or- Os estudantes amosaron intere- ganizou unha viaxe a Madrid para se nas demostracións de son que É unha cita obrigada para to- asistir á cuarta convención de Afial, tiveron lugar no exterior do recin- dos aqueles que desexen coñecer o salón do Audio Profesional e da to. Empresas como Ecler, Master de primeira man as derradeiras Iluminación Espectacular e deste Audio, Musicson, Kinson e Triple novidades do audio e da ilumina- xeito os alumnos da escola fixeron Onda entre outras foron algunhas ción. Afial abriu as súas portas no un percorrido polas distintos stands das que fixeron as súas exhibicións recinto da Casa de Campo de da feira e puideron coñecer os na rúa. Madrid os días 4, 5, 6 e 7 do pasa- novos produtos no campo do audio As presentacións e as conferen- do mes de febreiro. e da iluminación. cias técnicas foron as actividades
 9. 9. IES AUDIOVISUAL DE VIGO Xuño 2009 / 9 O PULO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS ▲ As novas tecnoloxías do audio e da ilumi- nación estiveron representadas con pro- dutos como altofalantes, mesas de mistu- ra, micrófonos, grúas, instrumentos musi- cais, etc. que máis interese suscitaron sistema de control para iluminación entre os asistentes. E.GO. Ecler apostou polo procesa- O sector do audio e da ilu- dor Amic24. EQC Audio suliñou o minación estivo representado lanzamento do subwoofer cardioide por unha ampla gama de pro- XT Cardioid. Os fabricantes amo- dutos. Altair amosou as súas saron un estenso abano coas últimas mesas analóxicas de directo tendenzas. Electra E3 FOH y Electra E3 Afial converteuse un ano máis no Monitor. A empresa Ben-Ri escaparate que congregou aos máis Electrónica presentou o seu variados representantes do sector.
 10. 10. 10 / Xuño 2009 IES AUDIOVISUAL DE VIGO A MAXÍA DO SON ENVELLECIDO ▲ Kolkowsky explica aos asistentes as técnicas e procesos de gravación utilizados hai cen anos. Á derei- ta, dúas imaxes dos aparellos empregados nas demostracións. O músico Alex Kolkowsky fixo unha simulación dun estudio de gravación de principios de século XX O son de onte O IES Audiovisual de Vigo organizou uns talleres onde os estudantes puideron gravar os seus traballos en vinilos e soportes doutras épocas EAV unha simulación dun estudio de gra- sons. Alexander Kolkowsky foi o vación de 1910. O segredo está no encargado de manexar un instrumen- Imaxina escoitar a túa propia voz uso de gravacións acústicas e eléctri- to que hoxe en día é máis un obxecto coma se estiveras escoitando ao teu cas utilizando tec- admirado en mu- bisavó. A maxia de envellecer o son noloxías daquela seos e testemuña faino posible o músico inglés de orixe época —fonógra- Os alumnos muda do desexo ruso Aleksander Kolkowsky, quen fixo unha interesante demostración fos, cilindros de cera, vellos aceta- participaron humano de apre- hender o son. nuns obradoiros desenvolvidos en tos, entre outros activamente nos Ao poder utili- xornadas de mañá e tarde o pasado 28 de abril na sala de exhibicións do IES elementos—. O aparello estrela obradoiros de son zarse como micró- fono e altofalante Audiovisual de Vigo. Ante a mirada e que acaparou a realizaronse prác- expectación dos alumnos de Son, atención dos presentes foi un fonó- ticas moi interesantes. Por exemplo, Produción e os docentes do centro, o grafo de principios do pasado século todos os alumnos e algúns docentes músico Aleksander Kolkowsky fixo capaz de gravar e mesmo reproducir falaron ante o imponente cilindro e as
 11. 11. IES AUDIOVISUAL DE VIGO Xuño 2009 / 11 A MAXÍA DO SON ENVELLECIDO súas palabras foron reproducidas cun O músico inglés tamén falou da son que facía retrotraerse aos primei- importancia do Auxetophone, inventa- ros anos do século do por Charles XX e máis seme- Parson. Trátase llaban voces de dun sistema para ultratumba que de O vinilo foi o amplificar instru- persoas que se ato- protagonista dunha mentos como con- paban a poucos trabaixos, vio- metros. xornada marcada locenlos, etc. Outra das activi- pola práctica Kolkowsky dixo dades feitas foi a que a sala de exhi- gravación e poste- bicións da escola rior reprodución de distintas melodías non estaba debidamente acondiciona- dende os teléfonos móbiles dos estu- da acusticamente e por iso se perci- ▼ Kolkowsky fai dantes. Aleksander Kolkowsky conse- bía moito ruído. unha gravación guiu deste xeito un son semellante ao Pero a experiencia permitiu a un dos alum- son característico dos primeiros teléfo- comprobar que a tecnoloxía pode nos para a súa nos inventados por Edison. cambiar a forma de percibir o son, posterior repro- O músico inglés explicou aos asis- pero nunca poderá variar a dución tentes que moitos músicos actuais súa esencia, aínda buscan este tipo de efectos acústicos que pasen cen nas súas composicións intentando dar anos. un matiz antigo e diferente as súas gravacións. Tamén foi interesante comprobar como as novas tecnoloxías poden ser compatibles coas centenarias. Foi curioso ver un moderno CD xirar como se fose un disco de vinilo e comprobar posteriormente que do son dixital pasábase ao que parecía a banda sonora dunha película dos anos 20. Outro ensaio que sorprendeu aos estu- dantes e aos docen- tes do centro foi cando o músico Aleksander Kolkowsky interpretou u n h a s p e z a s musicais co seu violín Straw, un ins- trumento capaz de producir un son tres veces superior ao emiti- do por un violín normal.
 12. 12. 12 / Xuño 2009 IES AUDIOVISUAL DE VIGO EN CONTACTO COA REALIDADE Alumnos de Son gravan e sonorizan un encontro dos Mestre Mateo EAV Protagonistas por un día grazas ao seu traballo. Os estudantes de Son foron os ▲ Alumnos de Produción, no taller de guión organizado polo centro. responsables da gravación e sonorización dunha confe- rencia que tivo lugar na sala O taller desenvolveuse na Escola de Audiovisuais de Vigo de exhibición da Escola de Audiovisuais de Vigo con motivo da celebración dos premios Mestre Mateo “Me- Os segredos de contar llor interpretación protago- nista e de reparto”. Os alumnos de primeiro unha boa historia de Son, Joaquín Fuentes Osorio e Juan Carlos Alonso O guionista Raúl Dans Mayor aportou a súa Figueroa, encargáronse da gravación do evento mentres experiencia profesional sobre escritura de Guións que o estudante Javier Ri- veiro Álvarez fixo a sonori- EAV zación do mesmo. Os actores Antonio Durán Os estudantes de Produción da “Morris”, Camila Bossa e Escola de Audiovisuais de Vigo Tamara Canosa deronse cita asistiron ao taller de Creación Li- na escola o pasado 27 de teraria sobre escritura de guións abril e debateron sobre a impartido por Raúl Dans Mayor, situación da industria audio- quen aportou a súa experiencia pro- visual en Galicia, a crise que fesional como guionista, autor de atravesa o sector e as prefe- teatro, escritor de prosa e ensaísta. A rencias de cada un para ele- finalidade era adquirir práctica para xir Madrid ou a comunidade escribir una boa historia e coñecer galega para desenvolver o os segredos mellor gardados dun ▲ Un alumno traballa na aula. seu traballo. profesional que conta cunha ampla A conferencia contou coa experiencia no sector audiovisual. participación dos estudantes O obradoiro, que tivo lugar ao empregan no momento de levar a e profesores da Escola Supe- longo de cinco xornadas en marzo, cabo un proxecto determinado. rior de Arte Dramático de abril e maio, desenvolveuse cun Os alumnos da escola escribiron Galicia (Esad) como organi- horario de 16:30 a 18:30 horas e un guión dunha curtametraxe que zadora do evento. Os alum- contou coa participación dos alum- conta a historia do asasinato dun nos e os docentes da escola nos de Produción. protagonista dun triángulo amoroso. encargáronse de que o proce- Raúl Dans facilitou aos estudan- Trátase dunha historia paisonal e so técnico transcurrise con tes as directrices básicas e os proce- tráxica con tintes dramáticos e situa- normalidade. dementos máis habituais que se cións rocambolescas.
 13. 13. IES AUDIOVISUAL DE VIGO Xuño 2009 / 13 DE GALA NA TVG ▲ O presentador José Ramón Gayoso posa cos alumnos da Escola Audiovisual de Vigo. A dereita distintas imaxes das instalacións feitas antes da gravación da gala. No meollo da tele galega Os estudantes do IES Audiovisual de Vigo participaron no programa da Televisión de Galicia “A terra dos prodixios” EAV ra o público. Os estudantes fixeron compartiron a experiencia da emi- preguntas e defenderon distintas sión do programa e mesmo defen- Improvisación ou planifica- posicións para realizar a elección deron algunha proposta. ción. Todo estaba no guión. Os do monumento máis representati- Os estudantes puideron coñe- alumnos dos IES Audiovisual de vo da comunidade galega. cer como desenvolven o seu traba- Vigo visitaron as instalacións da O casco histórico de Ribadavia, llo os profesionais do medio tele- Televisión de Galicia en San as dunas de Corrubedo, o Colexio visivo galego. E ademais cambia- Marcos e participaron na emisión do Cardeal de Monforte de Lemos ron impresións co presentador en directo do programa “A terra e a Torre de Hécules foron as catro estrela da gala, José Ramón Ga- dos prodixios”, unha aposta sobre xolas que chegaron á final por aca- yoso, nunha xornada na que os distintas candidaturas para elixir o dar o posto de maior prodixio de rapaces se adentraron no meollo mellor monumento de Galicia pa- Galicia. E os rapaces da escola da televisión galega.
 14. 14. 14 / Xuño 2009 IES AUDIOVISUAL DE VIGO UN REALITY EN DIRECTO A presentadora Paula Vázquez foi a encargada de dar paso ás actuacións dos concursantes A esencia de ‘Fama, a bailar’ Unha viaxe a Madrid rematou cunha visita as instalacións do programa de telerrealidade sobre a academia de baile da Sexta EAV Madrid. Seis de febreiro de 2009. Nevaba e o frío penetraba nos osos das rapaces da Escola Audiovisual de Vigo. Eran cerca das dúas da tarde e a xornada pre- sentábase longa. Estaban na capital para asistir á emisión en directo do programa de telerrealidade da Sexta “Fama, a bailar”. Era unha das actividades que máis expectación espertaron entre os estudantes porque verían en di- recto a esencia dun espazo que se emite a nivel nacional con persona- xes coñecidos e rapaces que perse- guen o soño mesmo se perden o seu anonimato. Depois de comer un bocadillo e un refresco nas aforas das instala- cións e tras unha longa espera, entraron na academia para asistir a emisión en directo do programa e As bágoas e os enfados estiveron presentes na emisión do espazo ▲ Exterior das instalacións do espazo “Fama, a bailar”. Abaixo, dous alumnos, despois de rematar o programa. desfrutar do baile dos concursantes sen esquecer as ordes da rexidora que se encargaba de cordinar os fesores con algúns exercicios dos A presentadora Paula Vázquez aplausos do público, as entradas e chavales e sobre todo a cordina- daba paso as actuacións dos rapaces saídas á publicidade. ción de moitos profesionais que e seguía o guión que lle marcaba a Foron dúas horas de emisión traballan detrás das cámaras e que escaleta dun espazo no que non fal- nas que se viron as bágoas dos fan posible a realidade do progra- taron os consellos dos profesores e concursantes, os enfados dos pro- ma “Fama, a bailar”. as nominacións dos concursantes.
 15. 15. IES AUDIOVISUAL DE VIGO Xuño 2009 / 15 O PODER DAS ONDAS Os estudantes do IES Audiovisual de Vigo visitaron a exposición titula- A historia falada. da “Galicia pola radio” o 14 de abril en Santiago. Foi un paseo para lembrar que entre 1933 e 1935 comezan as emisións radiofónicas en Galicia. A memoria sonora convírtese en parte do patrimonio xeral galego do século XX. Recorda a frade “Escoiteno pola radio!”. Radio Vigo Cadea Ser celebrou o 75 aniversario da emisora viguesa o pasado 24 de abril Un percorrido pola radio Os estudantes da Escola Audiovisual de Vigo asistiron a emisión do programa ‘Hoy por hoy’ conducido polo locutor Carles Francino EAV para celebrar o 75 aniversario de Audiovisual de Vigo. Os estudantes Radio Vigo Cadea Ser e os estudan- e os asistentes puideron poñer cara Retroceder no tempo e mergu- tes da Escola de Audiovisuais de as voces que todas as mañás relatan llarse nu mundo no que as ondas Vigo foron testemuñas de como o a actualidade da cidade e do mundo. son as verdadeiras protagonistas. locutor Carles Francino lembrou a Carles Francino estivo arropado polo Isto é o que fixeron os estudantes da historia dunha das primeiras emiso- seu equipo de profesionais, entre os Escola Audiovisual de Vigo que ras de Galicia. que se encontraban Ana Guantes, viviron a experiencia de asistir a O evento contou coa participa- Magis Iglesias, Antón Losada e emisión do programa “Hoy por ción dun público variado entre os Isaias la Fuente. Juanma Ortega foi o hoy” con motivo do 75 aniversario que se atopaban os alumnos do IES encargado de entreter ao público nos de Radio Vigo Cadea Ser. anuncios e nas desconexións en- Ademais de revivir mo- chendo os tempos de espera con mentos especiais da his- chistes e comentarios divertidos. toria da radio, os alum- A primeira emisora de Vigo nos puideron imaxinar naceu co nome EAJ 48 e come- ás vivenzas dos seus zou a súa emisión en abril de antepasados grazas a 1934. A rúa Abeleira Menéndez unha exposición na que foi o lugar elixido para a inaugura- se detallaban aspectos ción de Radio Vigo o 24 de abril da historia radiofónica de aquel ano. Empeza o poder das da cidade olívica. ondas. “Hoy por hoy”, o espazo máis escoitado nas mañás da radio española, ▲ realizou a súa emisión en Un equipo de transmi- Vigo o pasado 24 de abril sións dos anos 60.
 16. 16. 16 / Xuño 2009 IES AUDIOVISUAL DE VIGO O ENCANTO DOS SONS DAS CÍES Unha exposición recrea a natureza das illas Escoitando os sons das Cíes Os alumnos de Son e de Produción fan posible a realidade de evocar os sons da terra, o mar e o aire EAV Natural das Illas Atlánticas máis alá deron lembrar os sons propios das das imaxes das súas praias e da súa Illas Atlánticas grazas ao traballo O proxecto “Os sons das Cíes” fauna e flora. realizado polos alumnos do centro. xorde como unha iniciativa entre os O centro cívico de Teis foi o lu- Había que escoitar os sons da terra, alumnos do Ciclo Superior de Pro- gar elixido da exposición “Os sons do mar e do aire. dución e de Son do IES Audiovisual das Cíes” que se inauguró o 19 de Tres salas, unha para a terra, de Vigo que ten como obxectivo maio e rematou o día 23 despois de outra para o mar e unha terceira amosar a riqueza sonora do Parque cinco días nos que os asistentes pui- para o aire, emulaban a realidade Mar Aire Os estudantes da escola conseguiron evocar o son As gaivotas foron as principais responsables de do mar grazas o movemento das ondas, un son recrear o aire. Pero os alumnos captaron o rexistro característico das augas nas illas Cíes. sonoro das distintas aves da zona.
 17. 17. IES AUDIOVISUAL DE VIGO Xuño 2009 / 17 O ENCANTO DOS SONS DAS CÍES SAÍDA A SANTIAGO ▲ 14 de abril de 2009 Os alumnos visitaron a Radio e a Televisión de Galicia EAV A Escola Audiovisual de Vigo organizou unha activi- dade extraescolar aos estudos centrais da Radio e da Te- levisión de Galicia. A prácti- ca que tivo lugar o 14 de abril foi un achegamento para os estudantes ao ámbito audiovi- sual galego. Os alumnos do IES Audio- das illas Cíes en todo o seu esplendor tudantes que fixeron labores de autén- visual de Vigo puideron po- e riqueza. As gaivotas, os movemen- ticos profesionais. A iniciativa contou ñer en práctica os coñece- tos das ondas do mar e as pegadas dos co patrocinio do Parque Nacional das mentos teóricos aprendidos animais que viven nas illas foron os Illas Atlánticas, o Centro de Atención ao longo do curso e resolver verdadeiros protagonistas dunha pro- Municipal (CAM) e a Fundación dúbidas acerca de cuestións xecto que foi posible grazas á colabo- Clúster de Conservación de Pro- relativas sobre o proceso de ración e ao esforzo dun equipo de es- ductos do Mar. elaboración, edición e trasmi- sión das contidos a través dos medios audiovisuais. Os informativos da radio e do medio televisivo requiren un bo ritmo de traballo para que todo esté a punto no momento de saír ao aire. Para a confección de programas de entretemento a distribución dos tempos é máis pausada. Pero en ámbolos dous casos é necesaria a coordinación de tódolos profesionais que in- terveñen no proceso. A actividade en San Mar- cos significou unha primeira Terra toma de contacto nun ámbito profesional onde o importan- Os alumnos do centro emularon os sons da terra grazas aos animais que te é traballar en equipo e co- habitan nas illas Atlánticas. A vexetación e as árbores completan unha ñecer as últimas novidades en imaxe que persegue achegarnos á natureza das illas Cíes. todo o relacionado coa tecno- loxía audiovisual.
 18. 18. 18 / Xuño 2009 IES AUDIOVISUAL DE VIGO UNHA IMAXE PARA LEMBRAR Unha orquestra para o recordo Pantalón negro, camisa branca e garavata escura.... e segundo curso de Produción e os de segundo de Son cada membro da orquestra asumiu o seu rol para con- mesturáronse cos profesores coa finalidade de formar seguir unha imaxe para o recordo. Os estudantes de un grupo no que cada un representaba o seu papel.
 19. 19. IES AUDIOVISUAL DE VIGO Xuño 2009 / 19 UNHA IMAXE PARA LEMBRAR MUNDO LABORAL ▲ 30 de abril de 2009 Alumnos de Produción, de meritorios nos Mestre Mateo EAV Os estudantes de Pro- dución participaron como meritorios na VII Edición dos Premios Mestre Ma- teo, unha primeira toma de contacto coa realidade que terán que desenvolver ao longo da súa carreira pro- fesional. A Academia Galega do Audiovisual foi a encarga- da de organizar o espectá- culo que tivo lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra o pasado 30 de abril. A emi- sión foi retransmitida en directo pola Televisión de Galicia e algúns alumnos de Produción tiveron a oportunidade de amosar as súas habilidades como fu- turos integrantes do sector audiovisual. Directores, actores, pro- dutores, guionistas, humo- ristas e un sinfín de profe- sionais do eido audiovisual déronse cita nun evento que reuniu aos mellores traballos do panorama audiovisual galego. Os films “Os mortos van á presa”, “A noite que dei- xou de chover” e “Pra- dolongo” son tres exem- plos de produtos que com- petían na categoría de Era o escenario propicio para recrear unha divertida orquestra no mellor longamentraxe. Un que os sons non tiñan importancia. O relevante era inmortalizar o total de 148 proxectos momento con esta divertida escea. competiron na presente edición dos premios.
 20. 20. 20 / Xuño 2009 IES AUDIOVISUAL DE VIGO UNHA MIRADA AO SECTOR EMPRESARIAL AUDIOVISUAL O actividade supuso unha primeira toma de contacto co ámbito produtivo galego Viaxe ao Centro Galego de Artes da Imaxe e a Voz Audiovisual Os estudantes do IES Audiovisual de Vigo visitaron as instalacións dunha empresa que adica a súa actividade profesional ao sector audiovisual EAV Os estudantes do IES Audiovisual de Vigo viaxaron A Coruña para coñe- cer o Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) e os estudios de grava- ción e as instalacións da empresa Voz Audiovisual e así establecer unha pri- meira toma de contacto coa realidade profesional galega. Alumnado e profesorado da escola estiveron atentos ás explicacións dadas polo xefe de Son da empresa Voz Audiovisual quen suliñou os detalles técnicos para facer unha gravación. Foi un achegamento ás áreas de Produción e de Son, sobre todo no relativo á reali- zación de series que emite a Televisión de Galicia como “Padre Casares”. O percorrido polo Centro Galego de Artes da Imaxe supuxo unha volta ao pasado. O CGAI, que desenvolve a Despacho de Delmiro en “Padre Casares” súa actividade no ámbito audiovisual A instantánea pertence ao despacho de Delmiro, protagonista que adquiriu prota- e da fotografía de xeito regular, recu- gonismo na serie da Televisión de Galicia “Padre Casares”. A fotografía foi reali- pera, cataloga, custodia e difunde pro- zada por un estudante durante o percorrido feito aos platós da empresa Voz ducións e obras do patrimonio audio- Audiovisual a comezos do curso. visual e fotográfico galego. Visita ao estudio Produción de Radio Clase maxistral do Gonzalo Pedrido de gravación visita Metropolis e experto en son falou das técnicas Max Mix Plus Radio Voz Alberto Cordero de gravación Os estudantes de segun- Os estudantes de Produ- O especialista Alberto O experto Gonzalo Pe- do curso de Son fixeron ción de Radio visitaron Cordero deu unha clase drido falou aos estudan- unha visita ao estudio as instalacións das em- maxistral sobre son di- tes de segundo de Son de gravación Max Mix presas Metropolis e Ra- recto para os estudantes da súa experiencia so- Plus onde preguntaron dio Voz para tomar con- de segundo de Son no bre as técnicas de grava- as súas dúbidas. tacto coa realidade. teatro o 26 de abril. ción nun estudio.
 21. 21. IES AUDIOVISUAL DE VIGO Xuño 2009 / 21 ACORDOS CO EXTERIOR Convenios educativos internacionais no maco da Unión Europea Tres alumnos Estudos alén da escola da escola O alumno Pablo Hervés completou os seus estudos na realizarán as Universidade de Southampton no Reino Unido súas prácticas EAV gravacións musicais. A en Portugal posibilidade de realizar Para algúns alum- este tipo de estudos EAV nos como é o caso de precisa do coñecemen- Pablo Hervés a súa to de nivel alto do idio- Tres estudantes da escola, estadía na Universi- ma do país de acollida un do Ciclo de Produción e dade de Southamptom para poder asimilar os dous do Ciclo de Son, reali- no Reino Unido está a coñecementos con cer- zarán este curso as súas prác- cumprimentar o seu ta profundidade. O IES ticas na empresa Miso Music currículo grazas aos Audiovisual de Vigo de Portugal. convenios educativos traballa na liña de in- Establecer contactos e po- internacionais dentro tegrar aos máximos der chegar a acordos entre a do marco da Unión ▲ Pablo Hervés. estudantes nos plans de Escola Audiovisual de Vigo e Europea. estudos no estranxeiro. diferentes centros de Lisboa Pablo Hervés parti- Trátase dunha expe- foi o motivo da viaxe da pro- cipou nun curso de grao do gravación riencia pioneira do centro que intenta fesora Luisa Peláez de la de audio de carácter teórico-práctico fomentar este tipo de actividades que Cruz a principios de curso á no que se investiga coas novas tecno- axudan a coñecer o nome da escola no capital portuguesa. Viaxe que loxías para a mellora da calidade no exterior e supón un valor engadido deu os seus froitos co esta- rexistro sonoro dentro do ámbito das para o currículo dos alumnos. blecemento de acordos para que os estudantes poidan abrirse un futuro no mercado Contactos previos de traballo portugués. coa Escola de Trátase dunha iniciativa Cine de Cuba que pretende coñecer a meto- doloxía de traballo das esco- Representantes do IES las portuguesas e achegar Audiovisual de Vigo esta- posturas para o desenvol- bleceron contactos previos vemento de proxectos. coa Escola San Antonio de los Baños de Cuba. O cen- tro dedica a súa actividade ■ Profesionais de formativa ao cine, o que Portugal coñecen significa que nun futuro os a Escola de Vigo estudantes da Escola de Vigo poderán facer as súas Profesionais do sector da prácticas no país caribeño. imaxe e son portugueses achegaronse á Escola Au- diovisual de Vigo para coñer- Colombia será o cer as instalacións do centro país de acollida da e intercambiar impresións alumna Iria Pirez Silenzo, gravando.... sobre as materias que se Enfrontarse coa realidade. O alumno Javier Riveiro imparten e a metodoloxía de A alumna de Produción exerceu de axudante de son para o programa traballo empregada. Na visita Iria Pirez realizará as súas “Salitre” que emite a TVG os luns. Foron dúas lon- tivo lugar a proxección da prácticas en Colombia. gas xornadas de traballo en O Grove. longametraxe “O maligno”.
 22. 22. 22 / Xuño 2009 IES AUDIOVISUAL DE VIGO OLHARES FRONTAIS Habremos de ir a Viana Por Darío Carrera Fernández P ortugal é un país amizoso, de cunha mirada posta no futuro inme- dos platos: Olhares Frontais, onde os múltiples oportunidades, diato sen esquecer as raíces pasadas comensais botaron tamén unha mira- cunha mentalidade aberta e da súa tradición. da á intensidade creativa do cineasta que sempre aposta pola van- En tres intensos portugués máis garda. Pese o que no comezo seme- días poidemos des- celebrado no lla, temos xunto a nós un país ama- ble, de liñas sinxelas e xentes xene- frutar dun intere- sante arume portu- Olhares Frontais, mundo enteiro: Manoel de Oli- rosas, cunha capacidade creativa ao gués, sazoado cun- unha mirada á veira. máis alto nivel. Sempre é interesante acudir ás citas portuguesas, e sempre has pingas de cos- tumismo español, creatividade de Cando atopa- mos unha oferta é interesante adentrarse no profundo e uns sabores pro- Manoel de Oliveira destas caracte- dos seus costumes. O festival de cur- vintes da máis lon- rísticas, é com- tas de Viana, ofrece outra posibilida- xana China cunhas plicado rexeitar de máis de sentir de preto o puro pingas da Italia máis mediterránea. a invitación e non sumarse con certa sentimento portugués, reflectido no Esta mistura cultural de olores e inquedanza o Festival portugués, que seu facer en materia audiovisual, sabores, tivo como froito o mellor lonxe de ter unha denominación de
 23. 23. IES AUDIOVISUAL DE VIGO Xuño 2009 / 23 OLHARES FRONTAIS ▲ Secuencia dos distintos lugares polos que os estudantes da Escola Audiovisual de Vigo pasaron para asistir aos IX Encontros de Viana Cine. orixe propia, afronta unha amalgama Chegar a Viana é sempre un pra- “Habremos de ir a Viana”, dicía a de sensacións de distintas culturas, cer. A zona antiga é un remanso de canción, e “habremos” de voltar, por- que na súa complexidade, conflúen paz e tranquilidade, e a pesares de ser que entre tódalas cousas, Viana ten de xeito natural nunha pantalla de unha das vilas máis antigas do país un olor diferente, unha cor máxica, cine, florecendo en marabillosas flo- veciño, respírase un aire de moderni- onde o mar non é o mar e o río perde res con forma de curta. dade que axuda á realización dos o seu nome morrendo nun salgado Facendo un comentario xenérico Olhares Frontais, prato de degusta- semblante, e donde a terra e o ceo sobre o festival, ción típico nun teñen unha cita permanente no o espectador ex- restaurante de cin- Sagrado Corazón do Xesús, no máis perimenta unha relación amor- O espectador co garfas. Dentro da imaxinería por- alto da montaña de Santa Lucía onde din que nas noites de verán baixan as odio coas obras experimenta unha tuguesa en Viana, estrelas para alumar a vila. presentadas, pe- ro ninguén fica relación amor-odio atopamos o teatro Sá de Bandeira, En Viana súmanse as cores nas distintas fachadas que atopamos ó indiferente na coas obras que non perdeu longo do noso camiño, o longo butaca do Teatro nin unha partícula camiño que nos levou ata as súas Vianés. O Fes- de oxíseno dende rúas, esas rúas empedrigadas de tival non é máis que un espello onde o Portugal finisecular que o viu amables e sixelas liñas. Nese cami- poder mirarnos, onde atopar esa nacer. Nas súas butacas, o espectador ño, a nosa vida fíxose arte, fíxose serie de reflexos que retratan a nosa retoma o ambiente que veu nacer o séptimo arte, e paseniñamente os sociedade global, polo que o séptimo arte que polo de agora foi o nosos pensamentos reflectíronse Festival, é un Festival sobre a vida motivo deste banquete audiovisual nunha gran pantalla branca, coma as real e cotiá de todos. que todos probamos. incesantes rúas de Viana.
 24. 24. 24 / Xuño 2009 IES AUDIOVISUAL DE VIGO NA VANGARDA DAS TECNOLOXÍAS Ensinanzas Produción ▼ Co Ciclo Superior de Pro- sentacións escénicas e espec- dución Audiovisual, Radio e táculos. Estes estudos capa- Espectáculos (PARE) adquí- citan ao alumnado do centro rense capacidades profesio- como técnico en produción nais para organizar, supervi- de programas de televisión, sar e xestionar a produción obras cinematográficas, vi- de produtos audiovisuais, deográficas, programas ra- programas de televisión, es- diofónicos, espectáculos e pazos radiofónicos, repre- obras teatrais. Son ▼ Co Ciclo Superior de Son postprodución de audio en adquírense capacidades pro- producións audiovisuais. Es- fesionais para definir e reali- tes estudos capacitan como zar a captación, rexistro, técnico de son en televisión, emisión e tratamento de son radio, cine, estudios musi- en producións audiovisuais, cais, teatro, sonorización de radiofónicas e fonográficas, espectáculos, edición, monta- a sonorización industrial de xe e postprodución de audio espectáculos, actos sociais e para radio, cine e televisión. Formación en Centros de Traballo (FCT) ▼ A experiencia da escola coa A FCT facilita a incorpora- Formación en Centros de Tra- ción do alumnado nas distintas ballo, coñecida como FCT, é empresas do sector audiovi- moi positiva xa que moitos sual e é unha oportunidade estudantes que remataron a moi importante para que os ra- súa formación na escola traba- paces amosen as súas habili- llan na actualidade nas empre- dades ao fronte dun sector que sas que os acolleron para reali- demanda profesionais prepa- zar as súas prácticas. rados e cualificados. Traballando nas aulas As modernas instalacións e o equipamento do centro son razóns de peso para que o alumna- do se anime a realizar estes estudos.

×