Nps otydliga planbestämmelser

481 views
405 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nps otydliga planbestämmelser

 1. 1. Reglering av byggande detaljplan och/eller avtal olagliga och otydliga planbestämmelserCarl Caesar och Eidar LindgrenInstitutionen för fastigheter och byggandeFastighetsvetenskap, KTH 2011-11-01
 2. 2. Upplägg av genomgång Reglering med detaljplan respektive avtal Principer för detaljplanens tillåtna innehåll Planbestämmelser efter 2 maj 2011 Vår undersökning av kommunernas planbestämmelser (Rapport 4:108) - resultat - förklaringar? - åtgärder?
 3. 3. Reglering med detaljplan/avtalFall 1. Planläggning av kommunalägd mark som ska överlåtastill en exploatör (markanvisning) i egenskap av planmyndighet kan kommunen i detaljplan reglera markanvändning och byggande med de planbestämmelser som är tillåtna enligt PBL i egenskap av markägare kan kommunen formulera ytterligare krav i köpeavtal/markanvisningsavtal – kraven kan betraktas som del av köpeskillingen
 4. 4. Reglering med detaljplan/avtalFall 2. Planläggning av privatägd mark i egenskap av planmyndighet kan kommunen i detaljplan reglera markanvändning och byggande med de planbestämmelser som är tillåtna enligt PBL villkor i avtal får inte gå längre än vad som kan regleras med detaljplan - avtal är ett alternativt sätt att reglera sådant som har stöd i lag
 5. 5. Reglering med detaljplan/avtalBegränsningar för avtalens innehåll då kommunen inte ägermarken“Där tvingande lagregler finns, och inte annat särskilt framgår avberörda lagar, finns ingen rätt att i avtal träffa överenskommelsersom avviker från vad som sålunda stadgats” (Prop. 1985/85:1 Nyplan- och bygglag)“Kommunen kan alltså inte genom t.ex. exploateringsavtalframtvinga prestationer från en exploatör som avviker frånlagstiftning” (Svenska Kommunförbundet, Exploateringsavtal förfritidsbebyggelse på privatägd mark. 1991.)“När kommunen ingår ett exploateringsavtal måste det finnas stöd iden offentligrättsliga lagstiftningen” (Madell, T. Avtal mellankommuner och enskilda. Avtalsslut och rättsverkningar. NorstedtsJuridik. 2000.)
 6. 6. Reglering med detaljplan/avtalExploateringsavtalKrav på markanvändning och byggande får inte gå längreän: vad som får regleras med detaljplan och bygglov bindande föreskrifter från myndigheter – t.ex. inte kräva mer än Boverkets föreskrifter Riksdagens bullerriktvärden (prop. 1996/97:53)
 7. 7. Detaljplanens innehållDetaljplanen reglerar markanvändning och byggandeTillåtna planbestämmelser finns uppräknade i 4 kap. PBL- en uttömmande “lista” Exempel på otillåtna bestämmelser: inte reglera vilka tvättmedel som får användas! RÅ 1999 not.195 Prästnibbla Ekerö kommun inte reglera vilka djur som får hållas! M2004/1321/F7P Frösunda Håbo kommunBestämmelser ska vara tydliga – se 4 kap. 32 § PBL Inte hänvisa till hela gestaltningsprogram etc. Se “PM om bestämmelser i detaljplan” Boverket 2006 samt “Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” Boverket 2002
 8. 8. Obligatoriskt innehåll i huvuddragUppdelning allmän plats, kvartersmark, vattenområdeAnvändning av kvartersmark och vattenområdeHuvudmannaskap för allmänna platser.Användning och utformning av allmän plats då kommunen ärhuvudmanGenomförandetid, 5-15 år
 9. 9. Tillåten reglering utöver det obligatoriskaUpphäva strandskydd (4 kap. 17 §)Byggandets omfattning (4 kap. 11 §)Byggnaders användning (4 kap. 11 §)Andel lägenheter av olika slag, lägenheternas storlek (4 kap.11§)Handel - om det finns skäl av betydande vikt (4 kap. 37 §)
 10. 10. Tillåten reglering, forts. Byggnaders placering, yttre utformning (4 kap. 16 §) Byggnaders (tekniska) utförande (4 kap. 16 §) om förhållanden på platsen kräver en planbestämmelse för att uppnå statens tekniska krav enligt Boverkets föreskrifter / Eurokoder (EKS) eller riksdagens bullerriktvärden (prop.1996/97:53)
 11. 11. Tillåten reglering, forts. Tomters anordnande (4 kap. 16 §) Utrymmen för parkering, lastning och lossning (4 kap. 13 §) Stängsel/utfart mot allmän plats (4 kap. 9 §) Vegetation, markytans utformning och höjdläge (4 kap. 10§)
 12. 12. Tillåten reglering, forts.Skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor,översvämning, erosion (4 kap. 12 §)Skyddsåtgärder mot störningar från omgivningen (4 kap. 12 §)Högsta tillåtna värden på luftföroreningar, buller, skakningar,ljus eller andra olägenheter som omfattas av 9 kap.miljöbalken (4 kap. 12 §)
 13. 13. Tillåten reglering, forts.Markreservat för ledningar, energianläggningar, trafik- ochväganordningar, elektroniska kommunikationsnät som behövs för allmänna ändamål (4 kap. 6 § PBL)Markreservat för gemensamhetsanläggningar (4 kap. 18 §)
 14. 14. Tillåten reglering, forts. Största eller minsta storlek på fastighet (4 kap. 18 §) Fastighetsgränser, servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar (4 kap. 18 §) Prövas mot villkor i FBL, AL och LL
 15. 15. Tillåten reglering, forts. Tillfällig användning av mark eller byggnader (4 kap. 26 §) Lovpliktens omfattning (4 kap. 15 §) Användning och utformning av allmän plats som kommunen inte ska vara huvudman för (4 kap. 8 §) Skydd av allmän plats som är särskilt värdefull (4 kap. 8 §)
 16. 16. Tillåten reglering, forts.”Villkorade bygglov” (4 kap. 14 §)bygglov inte ska ges förrän: viss trafik-, vatten-, avlopps- eller energianläggning som kommunen inte ska vara huvudman för har kommit till stånd viss byggnad eller anläggning har rivits, byggts om, flyttats eller fått sådan ändrad användning som anges i planen utfart har ändrats en viss markförorening har avhjälpts en viss skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten
 17. 17. Vår undersökningKommunernas detaljplanebestämmelser.Lagstöd? Tydlighet?Carl CaesarEidar LindgrenFastighetsvetenskap, KTH, rapport 4:108, 2009………………………………………………………………………………………………………………………390 detaljplaner, 25 kommuner, 2006 – 200830% har en eller flera bestämmelser som saknar lagstöd39% har en eller flera bestämmelser som är otydliga55% har en bestämmelse som saknar lagstöd eller är otydlig
 18. 18. Vår undersökningExempel på planbestämmelser utan lagstödKTH – rapport 4:108, 2009 Krav på ytterligare utredningar, samråd etc.“Geoteknisk och byggnadsteknisk undersökning skall genomföras innanbyggnation för att säkerställa konstruktion och bärighet”“Ventilation ska utformas i samråd med räddningstjänsten”“I samband med byggsamråd skall särskild bullerutredning redovisassom visar hur planens krav på bullerskydd klaras”
 19. 19. Vår undersökningExempel på planbestämmelser utan lagstödKTH – rapport 4:108, 2009 Villkor för bygglov, utan stöd i PBL d.v.s. andra villkor än tidigare 5 kap. 8 § (idag 4 kap. 14 §)“Bygglov får inte medges för villafastigheter inom angivet område innanskyddsvall och skyddsplantering mot hästar anlagts mitt för fastighetenX” (idag ev. stöd i 4 kap. 14 §)“Bygglov ska ges först när kompletterande undersökningar ochprovtagningar visat att förekomst av föroreningar, vars halter bedömsutgöra risk för människors hälsa och miljö, inte finns eller har åtgärdats”
 20. 20. Vår undersökningExempel på planbestämmelser utan lagstödKTH – rapport 4:108, 2009 Åtgärd görs beroende av tillstånd från annan“Bygglov förutsätter tillstånd hos länsstyrelsen på grund av skyddadefornlämningar på fastigheten”“Förråd får placeras vid fastighetsgräns efter grannes medgivande”
 21. 21. Vår undersökningExempel på planbestämmelser utan lagstödKTH – rapport 4:108, 2009 Ökad lovplikt utöver PBL:s regler, m.m.“Lovplikt gäller för staket eller annan tomtavgränsning”“Planavgift tas ut i samband med bygglov”“Gödselhantering skall ske enligt planbeskrivning”
 22. 22. Vår undersökningExempel på otydliga planbestämmelserKTH – rapport 4:108, 2009 Vaga/otydliga formuleringar“Särskild omsorg bör ägnas fasadernas material, form och färg medhänsyn till planområdets strategiska stadsläge och omgivandebebyggelse och miljö”“Verksamheter får inte vara störande för omgivningen”“…detaljer såsom skyltar, markiser… ska utformas med omtanke”
 23. 23. Vår undersökningExempel på otydliga planbestämmelserKTH – rapport 4:108, 2009 Otydliga hänvisningar“Allmänna platser skall utformas i överensstämmelse med särskiltkvalitetsprogram”“Byggnader, detaljer och gaturum är karaktärsdanande för området ochviktiga för förståelsen av dess historia. Byggnader, detaljer och gaturumskall bevaras enligt planbeskrivning och gestaltningsprogram”
 24. 24. Vår undersökningExempel på otydliga planbestämmelserKTH – rapport 4:108, 2009 Otydliga p.g.a. ytterligare prövningar“Burspråk får skjuta ut utanför angiven byggrätt i den omfattning och pådet sätt som byggnadsnämnden finner lämpligt”“Bostäder samt handel/kontor i bottenvåning och första våningen, övrigaverksamheter kan tillåtas i den omfattning som byggnadsnämndenprövar lämpligt”“Mindre avsteg från angivna byggrätter tillåts i den omfattningstadsbyggnadsnämnden finner lämpligt”
 25. 25. Fler exempel – utanför undersökningen Stockholm, Göteborg, Malmö, Lomma…“All byggnation skall föregås av stabilitetsutredning…”“Alléträd skall finnas enl illustration, ägas av staden, och vidmakthållas enligtskötselplan, knuten till exploateringsavtalet”“Gestaltnings- och kvalitetsprogram ska upprättas för respektive kvarter isamråd med stadsbyggnadsnämnden inför bygglov”“Byggproduktion, byggnadsteknik, byggmaterial och produkter ska vad avsermiljö- och hälsoenlighet svara mot kravet i det särskilt upprättademiljöprogrammet för…” (i miljöprogrammet klargörs att kraven går längre än gällande lagstiftning)“Innan bygglov beviljas skall en plan för slutligt avhjälpande (efterbehandling)av en föroreningsskada ha godtagits av tillsynsmyndigheten enligt miljöbalkengenom lagakraftvunnet beslut”
 26. 26. Är felaktig bestämmelser ett problem?Bristande myndighetsutövningSvårt att tolka planen för såväl markägare som andra(t.ex. bygglovshandläggare)Kan medföra stora ekonomiska åtaganden
 27. 27. Varför införs felaktiga bestämmelser?Strävan efter mer flexibla planerBehov av fler bestämmelserBrist på utredningsresurserDålig koll på “planjuridik”Svårtolkad lagstiftningKommunal praxis, mallar etc.Ingen överprövningRinga påföljder vid fel
 28. 28. Hur kan problemet åtgärdas?Tydligare och/eller utökad lagstiftningUtbildning av handläggareMöjlighet för länsstyrelsen att överpröva detaljplaner påformella grunder (utökning av tillsynen i 11 kap. 10 §)Sanktioner vid fel ?

×