Dimokratia1

5,062 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,062
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,960
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dimokratia1

  1. 1. qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιqπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσjklzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Ανϊλυςη τησ ϋννοιασ Σχεδιαγραμματικό παρουςύαςηωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert 11/3/2012 Βέρα Δακανάληλκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwertyuiopaβsdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdfghjklzxcηvbnαςφδmqwertαςδyuiopasdfαςδφγθμκxcvυξςφbnmςφγqwθeξτςδφrtyuφγσοιopaαςδφsdfghjklzxcvαςδφbnγμ,mqwertyuiopasdfgαςργκοώτbnmqwertyςδφγuiopasςδφγdfghjklzxςδδγςφγcvbnmqwertyuioβκςλπpasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγαεορlzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkαεργαεργαγρqwertyuiopasdfghjklzxαςδφmοιηξηωχψφςuioψαςεφγvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopς
  2. 2. 2 ΔημοκρατίαΓενική αναθοπά: Από ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο δεκηνύξγεζε θνηλσλίεο γελλήζεθεε αλάγθε γηα ηελ επηλόεζε θάπνησλ πνιηηεηαθώλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζα ξύζκηδαληηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Γίλεηαη, ινηπόλ, θαλεξό όηη ε θνηλσληθή πξόνδνο θαη εεπεκεξία απνηεινύλ απόξξνηα ηνπ πνιηηεύκαηνο, πνπ επηιέγνπλ ηα κέιε κηαοθνηλσλίαο. Νηθήηξηα, όκσο, ζηελ θνύξζα ησλ πνιηηεπκάησλ έρεη παλεγπξηθάαλαδεηρηεί ην πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο.Οπιζμόρ: H δεκνθξαηία (δεκνο+θξαηώ) είλαη ην πνιίηεπκα ζην νπνίν θπξίαξρνοείλαη ν ιαόο, πνπ είλαη ε κόλε πεγή εμνπζίαο. Η ιέμε είλαη, όπσο είδακε ζύλζεηε, θαηέρεη πεξάζεη ζηελ παγθόζκηα νξνινγία σο κηα από ηηο πνιπηηκόηεξεο θαηαθηήζεηο ηνπαλζξώπνπ ζηνλ αγώλα λα νξηνζεηήζεη ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο, γηα λαζεκειηώζεη ζε ζηέξεεο βάζεηο ηε ζπκβίσζε ησλ κειώλ ηεο αλζξώπηλεο θνηλόηεηαο.Πξόθεηηαη, ινηπόλ, γηα ην πνιηηεηαθό ζύζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ιατθήοθπξηαξρίαο θαη ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηε ζέιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηώλ.΢ηελ επξύηεξε έλλνηά ηεο ζεκαίλεη έλαλ ηξόπν δσήο ζε κηα θνηλσλία, έλα ήζνοζύκθσλα κε ην νπνίν ν πνιίηεο δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζην λα θάλεη ιόγν γηαδεκνθξαηία, αιιά αγσλίδεηαη γηα λα θάλεη ηε δεκνθξαηία πξνζσπηθό ηνπ βίσκα,ηόζν ζηελ πξνζσπηθή ηνπ, όζν θαη ζηε δεκόζηα δσή. ΜορφέςI. ΄Αμεζη:Ο πνιίηεο κεηέρεη απηνπξνζώπσο, ρσξίο αληηπξνζώπνπο, ζηε ιήςε απνθάζεσλ.II. ΄Δμμεζη: Η εμνπζία αζθείηαη από αηξεηνύο αληηπξνζώπνπο.III.Βαζιλεςόμενη Γημοκπαηία: Ο αλώηαηνο άξρνληαο είλαη θιεξνλνκηθόο.IV.Αβαζίλεςηη Γημοκπαηία ή Πξνεδξεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία : Ο αλώηαηνο άξρνληαο είλαη αηξεηόο.1. Πολιηική: Η αλζξώπηλε ειεπζεξία, ν ζεβαζκόο ησλ δθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, ην δηθαίσκα θάζε πνιίηε λα ζρεκαηίδεη γλώκε θαη λα ηελ εθδειώλεη κε απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, όπνπ θάζε ηόπνο θπβεξλάηαη από ηελ πιεηνςεθία πνπ ειεύζεξα εθιέγεη ν ιαόο.2. Κοινωνική: Σν δηθαίσκα ηνπ πνιίηε όρη κόλν λα δηεθδηθεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ηα δηθαηώκαηά ηνπ, αιιά λα δεη ζε κηα θνηλσλία ρσξίο ηαμηθνύο δηαρσξηζκνύο θαη δηαθξίζεηο.3. Οικονομική : Σν δηθαίσκα ηεο ηζόηεηαο επθαηξηώλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ αγαζώλ.
  3. 3. 34. Πνεςμαηική : Ο ζεβαζκόο ησλ ειεπζεξηώλ ηνπ αηόκνπ, ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο πίζηεο ζε πξνζσπηθά ηδεώδε.Ιζηοπική αναθοπά Η πξώηε δεκνθξαηηθή πνιηηεηαθή νξγάλσζε εκθαλίδεηαη ζηελ αξραία Αζήλαηνλ 5ν αη.π.Υ θαη κάιηζηα κε ηε κνξθή ηεο άκεζεο Γεκνθξαηίαο. Η Γεκνθξαηία είρεαθεηεξία ηεο ηελ αξραία Αζήλα, όπνπ μεθίλεζε σο άκεζε δεκνθξαηία κε ηελπξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο πόιεο. ΢ηαδηαθά, βέβαηα,εμειίρζεθε ζε έκκεζε δεκνθξαηία, ζηελ νπνία ε ζπκβνιή ηνπ απινύ πνιίηεπεξηνξίζηεθε ζην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ θαη ηελ απιή άζθεζε πίεζεο.Χαπακηηπιζηικά: Σν πνιίηεπκα ζηεξίδεηαη ζηελ ειεύζεξε έθθξαζε ηεο ιατθήο βνύιεζεο, όπσο εθδειώλεηαη ζε έληηκεο εθινγέο. Βαζηθή αξρή ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο είλαη ε ειεπζεξία ιόγνπ- (παξξεζία θαη ειεπζεξνζηνκία) Η εμνπζία αζθείηαη θαη ειέγρεηαη από ηε ζπλάζξνηζε ησλ εθιεγκέλσλ αληηπξνζώπσλ ηνπ ιανύ ( Κνηλνβνπιεπηηζκόο ) Η ιατθή βνύιεζε εθθξάδεηαη κέζα από πνιιά πνιηηηθά θόκκαηα πνπ δηεθδηθνύλ ζηηο εθινγέο ην ρξίζκα, ππάξρεη δειαδή ε αξρή ηνπ πνιπθνκκαηηζκνύ. Σα πνιηηηθά θόκκαηα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ηόπνπ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ιανύ, ρσξίο λα αλαηξνύληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ πνιηηεύκαηνο. ΄Οινη νη πνιίηεο είλαη ίζνη απέλαληη ζην λόκν κεηαμύ ηνπο αλαμάξηεηα από θνηλσληθή θαηαγσγή, θύιν, κόξθσζε θαη εζληθόηεηα. Κάζε πνιίηεο έρεη ηηο ίδηεο επθαηξίεο κε ηνπο άιινπο, γηα λα θαηαιάβεη δεκόζηα αμηώκαηα. Ο ειεύζεξνο πνιίηεο δεη θαη εξγάδεηαη ρσξίο έιεγρν θαη πεξηνξηζκό, ρσξίο ε ίδηα ε δεκνθξαηία λα θαηεπζύλεη ηε ζθέςε, πξάγκα πνπ ζπληζηά επηβνιή ηδεώλ, πλεπκαηηθή θαηαπίεζε. ΢εβαζκόο απέλαληη ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.Αξία ηηρ Γημοκπαηίαρ Η δεκνθξαηία θξίλεηαη σο ην θαιύηεξν πνιίηεπκα, γηαηί ιακβάλεη ππόςε ηε βνύιεζε ησλ πνιιώλ θαη ηα αηηήκαηα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο. Τπνινγίδεη ηε γλώκε θαη ηε ζέιεζε ησλ πνιιώλ, έζησ θη αλ νη πνιινί είλαη " κε θξνλνύληεο" θαηά ηνλ Ηξάθιεηην ή " κε επατνληεο" θαηά ηνλ Πιάησλα. Δίλαη ην κόλν πνιίηεπκα πνπ νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζε κηα δσή εηξεληθή, ήξεκε, εμεπγεληζκέλε θαη πςειόθξνλε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιηηηζκό.
  4. 4. 4 Καηνρπξώλεη, ζέβεηαη θαη ππεξαζπίδεη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Απνηειεί ην πνιίηεπκα ηνπ δηαιόγνπ κέζα από έλα θιίκα πνιπθσλίαο θαη ειεύζεξεο έθθξαζεο. Πξνάγεη ηελ νηθνλνκία θαη ην εκπόξην θαη ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο θνηλσλίαο. Δπηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ πνιηηώλ ζηα θνηλά θαη κεηώλνληαη δξαζηηθά νη άληζεο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα άηνκα. Δμαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνθξαηία. Ο αληίινγνο θαη ν δηάινγνο απνηεινύλ απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο νπζηαζηηθήο δεκνθξαηίαο, θαζώο ε δηαθσλία είλαη ε πεκπηνπζία ηεο θαη απνηέιεζκα ηεο εηεξνγέλεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ θνηλσλία. Φξνληίδεη γηα ηελ παηδεία όισλ ησλ πνιηηώλ θαη πξνζπαζεί λα ηνπο θάλεη ζπλεηδεηνύο θαη ππεύζπλνπο πνιίηεο. Παξέρεη ηνπο όξνπο εθείλνπο πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα θαιιηεξγεί ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ, λα έρεη ειεύζεξε πνιηηηθή ζθέςε θαη λα πςώλεηαη ζε παξαδεηγκαηηθό πνιίηε ηεο θνηλσλίαο. Ο πινπξαιηζκόο απόςεσλ έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία θαη ε θξηηηθή είλαη βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο, ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί είηε πξνιεπηηθά, είηε θαηαζηαιηηθά απνζθνπώληαο ζηελ απνλνκή δηθαηνζύλεο θαη ζηελ αθύπληζε ηνπ ιανύ. Δμαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή νκαιόηεηα, ηε γαιήλε θαη ηελ ηάμε κε ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο ζηνπο πνιίηεο. Πξνζηαηεύεη ηηο κεηνςεθίεο θαη ζέβεηαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο.Γιαηί είναι δύζκολη η εθαπμογή ηηρ;I. Οη ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ην ραξαθηήξα θαη ηελ πνηόηεηα ήζνπο, ηόζν ησλ πνιηηώλ, όζν θαη ησλ πνιηηηθώλ εγεηώλ, δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηα θαηνρύξσζεο ηεο δεκνθξαηίαο, επεηδή θάζε πνιίηεο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ην λόεκα θάπνησλ βαζηθώλ ελλνηώλ, όπσο είλαη ε ειεπζεξία, ε ηζόηεηα, ε αμηνθξαηία, ε θξηηηθή, ν δηάινγνο θαη ε δεκνθξαηία.II. Δηδηθά ζηελ επνρή καο ε νπζία ηεο δεκνθξαηίαο απεηιείηαη από ην πλεύκα επδαηκνληζκνύ πνπ θπξηαξρεί ζηελ θαηαλαισηηθή καο θνηλσλία θαη κεηαηξέπεη ηνλ πνιίηε ζε άβνπιν θαηαλαισηή ρσξίο επξύηεξνπο θνηλσληθνύο πξνβιεκαηηζκνύο.III.Η δηαθζνξά ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηνπ δεκόζηνπ βίνπ, ν δεζπνηηζκόο, ε αιαδνλεία ηεο εμνπζίαο, ν ιατθηζκόο, ε απζαηξεζία ησλ αξρώλ, νη αζέκηηεο ζπλαιιαγέο, ε έπαξζε, ε ππνθξηζία έρνπλ θαηαθπξηεύζεη ηελ πνιηηηθή δσή.
  5. 5. 5IV.Οη ζθιεξέο θνκκαηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαηαιύνπλ ην θιίκα νκνςπρίαο, θνηλσληθήο ελόηεηαο θαη κεηξηνπάζεηαο. Σαπηόρξνλα νμύλνπλ ην θαλαηηζκό, ηηο πνιηηηθέο εκπάζεηεο, ην δνγκαηηζκό θαη ηελ αδηαιιαμία.V. Η πξνπαγάλδα, ε παξαπιεξνθόξεζε, θαζώο θαη κηα πιεζώξα άιισλ αξλεηηθώλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ΜΜΔ, ππνζθάπηνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο θαη γίλνληαη παξάγνληεο αιινηξίσζεο. Ο έκκεζνο έιεγρνο ηεο ζθέςεο από ηα ΜΜΔ νδεγεί ζηε καδνπνίεζε ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θαη ζηνλ ππνβηβαζκό ηνπ από ππεύζπλν θαη απηόλνκν πνιίηε ζε εηεξνθηλνύκελν όξγαλν.VI.Η νκνηνκνξθία θαη ε καδνπνίεζε είλαη ηζνπεδσηηθή θαζώο ηα ΜΜΔ ζηεξίδνληαη ζηελ πξνπαγάλδα, ώζηε ε θξίζε ησλ αηόκσλ λα κελ είλαη νξζνινγηθή.VII.Καζνξηζηηθόο, εμάιινπ, παξάγνληαο πνπ επζύλεηαη γηα ηε δηάβξσζε ησλ ζεκειησδώλ αξρώλ ηεο δεκνθξαηίαο είλαη ε κνλνκεξήο αλάπηπμε ηνπ ηερληθνύ πνιηηηζκνύ ζε βάξνο ηνπ πλεπκαηηθνύ. Η απνζπαζκαηηθή γλώζε αδπλαηεί λα δηαπιάζεη εζηθνύο ραξαθηήξεο κε δεκνθξαηηθέο ζπλεηδήζεηο θαη έηζη νη πεξηζζόηεξνη πνιίηεο είλαη πιεξνθνξεκέλνη θη όρη παηδεπκέλνη.VIII.Ρεπζηόηεηα ησλ νξίσλ κεηαμύ ειεπζεξίαο θαη αζπδνζίαο, πξάγκα πνπ ζπρλά νδεγεί ζηελ θαηαζηξαηήγεζή ηεο δεκνθξαηίαο.IX.Η έμαξζε ηεο βίαο, ηεο παξαλνκίαο, ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηεο θαηάθσξεο παξαβίαζεο ησλ λόκσλ, αιιά θαη ηνπ ζπληάγκαηνο δεκηνπξγνύλ απνζηαζεξνπνηεηηθό παξάγνληα γηα ην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα.X. Η γξαθεηνθξαηία θαη ν ζπγθεληξσηηζκόο πξνζβάιινπλ όρη κόλν ηελ πξνζσπηθή αμηνπξέπεηα ησλ πνιηηώλ αιιά θαη ην θύξνο ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο. Ο γξαθεηνθξαηηθόο ηξόπνο ζθέςεο πξνβάιιεη έλα ραξαθηήξα ηππηθό θαη ςπρξά νξζνινγηζηηθό, ν νπνίνο αθαηξεί θάζε δπλαηόηεηα δεκηνπξγηθήο πξσηνβνπιίαο.Πποϋποθέζειρ για ηην εξαζθάλιζη ηηρ Γημοκπαηίαρ Η αγσγή ησλ πνιηηώλ, ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε ζηε ζπλείδεζε ηεο ειεπζεξίαο θαη ζην ζεβαζκό ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ. Δθηόο απ΄απηό είλαη αλαγθαίν λα γίλεη θαλεξό όηη ε δεκνθξαηία δελ είλαη θνκκαηηθή πξνπαγάλδα ή ππνηαγή ζηηο ζθνπηκόηεηεο ησλ δεκαγσγώλ, αιιά δηαξθήο πνιηηηθή ελεξγνπνίεζε, πίζηε ζηε ζπιινγηθή δσή, ζεβαζκόο ζηελ απηνλνκία ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Η παηδεία είλαη αλαγθαίν λα έρεη αλζξσπηζηηθό πεξηερόκελν θαη λα αλαδεηθλύεη ηελ αμία ηεο αλζξώπηλεο νληόηεηαο δηεπξύλνληαο ηνπο πλεπκαηηθνύο νξίδνληεο, νμύλνληαο ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα θαη ηζρπξνπνηώληαο ηελ αμία ηνπ δηαιόγνπ.
  6. 6. 6 Δπηβάιιεηαη, αθόκε, θάζε θνξέαο λα είηε πνιηηηθόο, είηε θνηλσληθόο λα αλαιάβεη ηελ επζύλε ηνπ απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο, γηαηί κόλν έηζη ζα θαηαλνήζεη ην ππόβαζξν ηεο δεκνθξαηίαο. Διεπζεξία ηνπ ηύπνπ θαη γεληθόηεξα ησλ ΜΜΔ, ρσξίο όκσο λα ζηεξίδνληαη ζηελ πξνπαγάλδα θαη ζηε ζηξεβιή πιεξνθόξεζε. Ο δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηηο ηξεηο εμνπζίεο, δηθαζηηθή, λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θξίλεηαη αλαγθαίνο, ώζηε λα πεξηνξίδνληαη νη απζαηξεζίεο, ε ππεξζπγθέληξσζε θαη ε θαηάρξεζε πξνλνκίσλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπο. Δμαζθάιηζε ησλ αλζξώπηλσλ ηδεσδώλ, όπσο είλαη ε ηζόηεηα θαη ε αμηνθξαηία. Σν αηνκηθό ζπκθέξνλ είλαη επηβεβιεκέλν λα ππνηάζζεηαη ζην ζπιινγηθό γηα λα κπνξνύκε λα θάλνπκε ιόγν γηα νπζηαζηηθή δεκνθξαηία. ΄Αζθεζε δεκηνπξγηθήο θξηηηθήο, ρσξίο θαλαηηζκό θαη δνγκαηηζκό, αιιά κε επνηθνδνκεηηθό δηάινγν θαη ζπλεξγαζία. Δθαξκνγή ηνπ δεκνθξαηηθνύ ηδεώδνπο ζηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία θάλεη βίσκα ην δεκνθξαηηθό ηξόπν δσήο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηάπιαζε δεκνθξαηηθώλ αλζξώπσλ. Η νκόλνηα, ε νκνςπρία, ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ελόηεηα, ην πλεύκα επθνζκίαο θαη επηαμίαο ζα απαιιάμνπλ ην ιαό από ηηο εκπάζεηεο, ηηο θνκκαηηθέο ζπγθξνύζεηο, ηηο έληνλεο πνιηηηθέο έξηδεο θαη ηα πάζε.Γημοκπαηία και παιδείαΤο ζσολείο είναι δημοκπαηικό όηαν: Καιιηεξγεί ηνλ πξνβιεκαηηζκό, ηελ θξηηηθή θαη όρη ηε ζηείξα γλώζε. Πξνσζεί ηελ ηζνηηκία, ηελ αμηνθξαηία θαη δίλαη ίζεο επθαηξίεο ζηνπο λένπο. ΢έβεηαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ καζεηή θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Σν πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ είλαη αλζξσπηζηηθό. Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δηδαζθόλησλ θαη ησλ δηδαζθνκέλσλ δηαγξάθνληαη αξκνληθέο θαη πγηείο. Πξόθεηηαη γηα ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο θαη απνδνρήο ρσξίο ην ζηνηρείν ηεο αληηπαιόηεηαο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο απόξξηςεο. Οη λένη γαινπρνύληαη κέζα ζ΄έλα θιίκα έξεπλαο θαη δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο, ώζηε λα απνθηήζνπλ θηιέξεπλν πλεύκα, θηιαγλσζηηθή ζπλείδεζε θαη εθόδηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππαξμηαθώλ αλεζπρηώλ ηνπο.
  7. 7. 7Η πνεςμαηική καλλιέπγεια ωρ ςπόβαθπο ηηρ Γημοκπαηίαρ Η δεκνθξαηηθή παηδεία απνηειεί ζηαζεξό εθόδην γηα ηνλ θάζε πλεπκαηηθόάλζξσπν θαη ηνλ θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ επαηό ηνπ θαη ηνποάιινπο. Η εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο έρεη άκεζε ζπλάξηεζε κε ην πνηόλ ησλαηόκσλ θαη κόλν ηα δεκνθξαηηθά ώξηκα άηνκα κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ην πνιηηηζηηθόνηθνδόκεκα. Σν πςειό πλεπκαηηθό επίπεδν εηδηθόηεξα θαζηζηά ην άηνκν ηθαλό λααληηζηαζεί ζηελ πξνπαγάλδα νπνηαζδήπνηε κνξθήο.O Ηγέηηρ ζηη Γημοκπαηία Ο πνιηηηθόο εγέηεο έρεη ππνρξέσζε λα ραξαθηεξίδεηαη από εζηθέο θαηπλεπκαηηθέο αξρέο θαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιακβάλεη απνηειεζκαηηθέοαπνθάζεηο. Η πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί δελ κπνξεί παξά κόλν λα είλαη ελνπνηεηηθή θαηόρη δηραζηηθή θαη ν ξόινο ηνπ λα είλαη ελνπνηεηηθόο θαη ζπκθηιησηηθόο ζπκβάιινληαοζηελ άκβιπλζε ησλ αληηζέζεσλ θαη ησλ δηαθνξώλ. Ο ραξηζκαηηθόο εγέηεο επηδεηείηνλ έιεγρν, ηελ θξηηηθή θαη ηε γλώκε ηνπ αληηθξνλνύληα, ε νπνία ηνλ βνεζά λαιακβάλεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο. Σαπηόρξνλα βαζηθή ηνπ επηδίσμε δελ πξέπεη λα είλαηηίπνηα άιιν παξά κόλν ε ππεξεζία ηνπ θνηλσληθνύ ζπκθέξνληνο. επιμέλεια : Βέξα Γαθαλάιε

×