Kvalitetsvurdering i rakkestadskolen foredrag 29 09 10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kvalitetsvurdering i rakkestadskolen foredrag 29 09 10

on

 • 1,376 views

Skolebasert vurdering

Skolebasert vurdering

Statistics

Views

Total Views
1,376
Views on SlideShare
1,376
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kvalitetsvurdering i rakkestadskolen foredrag 29 09 10 Kvalitetsvurdering i rakkestadskolen foredrag 29 09 10 Presentation Transcript

  • Kvalitetsvurdering i Rakkestadskolen
   Gardemoen 29.september
  • Å lede en skole i endring
   • Tillit som en muliggjørende og begrensende faktor i en skoleleders hverdag
   Tillit er et relasjonelt fenomen
   En leder må ha tillit for å lede organisasjonen i konstruktive endringsprosesser
   Lederens bruk av makt vil påvirke tillitsrelasjonene i organisasjonen
  • Tillit og makt
   Tillit – relasjonelt fenomen i motsetning til makt som tradisjonelt er knyttet opp mot et hierarkisk system.
   Makt og tillit både truer og forutsetter hverandres eksistens
   Ensidig maktbruk vil på sikt undergrave en leders autoritet, mens det i en organisasjon preget av tillit vil kunne genereres enda mer tillit (Jorunn Møller)
  • Å lede en skole i endring?
   Håndtering av kompleksitet
   Tillit
   Kunnskap
   Tydeliggjøring av forventningsstrukturer
   Kommunikasjon
   Refleksjon
   Nødvendig provokasjon / forstyrrelse
   Omtanke og respekt
   Intuisjon
  • 5 dimensjoner ved skolen som organisasjon (Per Dalin)
   Omgivelser
   Verdier
   Relasjoner
   Strukturer
   Strategier
   Omgivelser
  • Organisasjonskultur preget av R-verdiene våre
   Raus
   Rakkestadskolen(e) skal være preget av mangfold og romslighet. Det skal være rom for å prøve og feile.
   Robust
   Rakkestadskolen(e) skal kunne tåle kritikk og motstand. Det skal være åpenhet (autensitet), tillit og tydelig ledelse i våre virksomheter.
   Redelig
   Rakkestadskolen(e) skal følge vedtatte etiske og demokratiske spilleregler. Det skal være anstendighet i personalbehandling og fordeling av oppgaver.
   Reflekterende
   Rakkestadskolen(e) skal utvikles gjennom reflekterende samhandlingsprosesser med rom for kunnskapsbasert evaluering og erfaringsdeling. Det skal gis rom for faglige refleksjon og argumentasjon.
  • Det tre bærebjelkene:
   Skoleutviklingsplanen
   Kvalitetssystemer
   Tilstandsrapport
   Strategi for kvalitetsutvikling i Rakkestadskolen
  • Skoleutviklingsplanen
   Visjoner, sentrale målsettinger og kjennetegn på den gode skole.
   Et felles verdigrunnlag for Rakkestadskolen
   Strategi for kompetanseutvikling
  • 1.System for oppfølging av Opplæringslova (§13.10)
   Systemer for kartlegging og testing av elever
   Prosedyrer for elevvurdering
   Systemer for kartlegging / vurdering av norskkunnskaper og behov for tospråklig opplæring for minoritetsspråklige elever.
   Prosedyre spesialundervisning
   Prosedyre arbeidsmiljø etter §9a
   Systemer for kompetansekartlegging
   Med mer
  • 2. HMS-system
   Rutiner for vold og trussel om vold
   Rutiner for konflikthåndtering
   Prosedyre ved omstillings- og endringsarbeid
   Beredskapsplaner
   Prosedyrer for krisehåndtering
   HMS – plan / årshjul
   Sjekklister for vernerunder
   ROS - analyser
   Prosedyre for avvikshåndtering
   Arbeidsmiljøundersøkelse
   Medarbeidersamtaler
  • 3. System for skolebasert vurdering
   Elevundersøkelsen - årlig
   Foreldreundersøkelsen – hver annet år
   Lærerundersøkelsen – hvert annet år
   Ståstedsanalysen/organsisasjonsanalysen– hvert annet år
   Årstrinnsrapporter
   Styringsdialog i etterkant av nasjonale prøver og elevundersøkelsen
   Medarbeidersamtaler
   Skolevandring
  • Tilstandsrapport
   Statistiske data om skolen
   En rapport og en vurdering av mål og tiltak beskrevet i Skoleutviklingsplanen og under seksjon skole i Handlings- og økonomiplanen
   Rapport og analyse av læringsresultater
   Rapport og analyse av læringsmiljø
   Legges fram årlig for kommunestyret og det kommunale Skoletinget
  • Den etiske fordring (K.E. Løgstrup)
   ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”
  • Os skole
   250 elever
   24 lærer
   10 assistenter
   41 minoritetsspråklige elever
   14 enkeltvedtak § 5.1
  • Strukturer
   Rektor og assisterende rektor
   Trinn
   Team
   Plangruppe
   Spes.ped team
   Spes ped veileder
   Spes ped koordinator
   Veileder minoritetsspråklige
  • Strukturer
   ”Basen”
   Alternative læringsarenaer på skolen
   Alternativ læringsarena utenfor skolen
   Smågrupper med minoritetsspråklige
   Leselærer 2. – 4.trinn
  • Strukturer
   PPT
   Helsesøster
   Barne og ungdomsteam
   Barnevern
   Tverrfaglig møter
  • Prosedyrer, planer og retningslinjer
   Virksomhetsplan
   Årsrapport
   Årstrinnsrapport
   Spesialundervisning
   Minoritetsspråklige
   Elevvurdering
   Arbeids og læringsmiljø
   Overgang barnehage/skole
   Overgang barneskole/ ungdomsskole
  • Skolens visjon:
   Et godt sted å være og et godt sted å lære.
   Skolens overordna mål
   Gjennom ansvar, omsorg og tillit skape samhold på tvers av klasser.
   Gjennom trening få de ferdigheter som trengs for kommunisere og skape.
   Gjennom fakta få den innsikt som kreves for å se sammenhenger.Grunnleggende verdier
   Respekt – Ansvar - Mestring
    
  • Skolens læringssyn:
   Elever lærer best når de føler trygghet og opplever trivsel.
   Elever lærer best når de opplever mestring.
   Elever lærer best når de opplever undring, nysgjerrighet og engasjerte voksne
   Elever lærer best når de får varierte og meningsfylte oppgaver
  • På Os skole arbeider vi for å:
   hjelpe elever til å se nytten av å løse utfordringer i felleskap
   hjelpe elevene til å finne og bruke talentet sitt
   hjelpe elevene å skape framtidsdrømmer og gi dem lyst på livet
  • Elementer i Rakkestadskolens vurderingssystem
   Tilstandsrapport
   Skoleeiers vurdering og prioriteringer
   Skolebasert vurdering
   Virksomhetsplan
   Ny praksis
   Elevvurdering
  • Elementer i kvalitetsarbeidet
   Strukturkvalitet
   Tillit
   Forventningsstrukturer
   Dialog
   Samarbeid
   Informasjon
   Skoleutviklingsplan
   Virksomhetsplan
   Årsrapport
   Årstrinnsrapport
   Årshjulkartlegging
   Prosesskvalitet
   Resultatkvalitet
   Vi vet mye om elevens læring og hvordan de har det.
  • Virksomhetsplan
   Beskrivelse av skolen
   Samarbeidsorganer
   Elev forutsetninger
   Lærerbemanning/rammetimer
   Økonomiske rammer
   HMS
   Visjoner – mål
   Tiltak
   Pedagogisk utviklingsarbeid
  • Årsrapport
   Elev og personal opplysninger
   SFO
   Spesialundervisning
   Elevfravær
   Personal bemanning – fravær
   Økonomiske rammer
   Disponering av årstimer (undervisning/andre formål)
   IKT
   Lærebøker
  • Årsrapport
   Læremidler
   Bygninger
   Inventar og utstyr
   HMS
   Rådsorganene
   Samarbeid skole/hjem
   Samarbeid skole/SFO
   Samarbeid barnehage/skole
   Samarbeid barneskole/ungdomsskole
   Andre samarbeidspartnere
  • Årsrapport
   Utviklingsområder
   Kompetanseplan
   Organisering
   Kompetansekartlegging
   Læringsutbytte og læringsmiljø
  • Årstrinnsrapport
   Bemanning
   Fraværsstatistikk
   Klassemiljø
   Organisering
   Læring
   Vurdering
   Vedlegg
   Elevoversikt/
   elevsaker
   Kartleggingsresultater
   Brukerundersøkelser
   Referater foreldremøter
  • Tilsyn § 9A
  • Elevvurdering
   Vurderingsprosedyre
   Årshjul i kartlegging
   Målstyrte arbeidsplaner
   Elevsamtaler
   Utviklingssamtaler
  • Elevvurdering
   Årshjulkartlegging
   Registeringsskjemaer
   M-prøver 4.- 7.tr
   Arbeid med ord 4. – 7.tr
   Nasjonal kartlegging 1. -3.tr
   Nasjonale prøver 5.tr
   Trivselsundersøkelsen 1.- 7.tr
   Elevundersøkelsen 5.-7. trinn
   Elevoversikt
   Utviklingssamtaler
   VFL
  • Skolebasert vurdering
   Utviklingsarbeid
   Vurdering
   Klasseledelse
   Målstyrte planer
   Læringsstrategier
   Matematikk
  • Forventningsstruktur
   Dialog om forventninger
   Ledelse
   Trinn
   Lærer
   Dialog om praksis og resultater
  • Dialog om praksis og resultater
   Opp på glasstaket
   Forske i egen praksis
   Refleksjon
   Egenvurdering
   Veiledning
   Hva sier forskning?
   Hva sier teorier?
   Vi trenger gode verktøy
  • Håndbok i klasseledelse
   Utarbeides av lærerne
   Etter en mal fra adferdssenteret
   12 fokusområder m/underpunkter
   Dette betyr:
   Konkrete erfaringer:
  • Håndbok i klasseledelse
   Lærer skal være en tydelig klasseromsleder
   Relasjon lærer – elev
   Påvirkning av relasjoner mellom elever.
   Tilpasset undervisning
   Tilpasset fysisk miljø.
   Flyt i undervisningen
   Regler og rutiner
   Forutsigbarhet
   Vurdering
   Reaksjonsmåter på uønsket adferd
   Foreldrekontakt
   Voksen koordinering i klassen
  • Reaksjoner mot uønsket adferd
   FOKUSER PÅ DEN KONKRETE HENDELSEN
   Dette betyr: Vær tydelig og spesifikk.
   Konkrete, nyttige erfaringer på hvordan lærer kan fokusere på den konkrete hendelsen:
   - Man snakker om det som har hendt nå.
   - Man trekker ikke fram at det stadig er konflikter.
   - De impliserte får komme med sin versjon.
   - Man finner forhåpentligvis en løsning - og er ferdig med saken.
   - Lærer er konkret; hva skjedde?
   - Sak og ikke person.
   - En må ha elevens oppmerksomhet fullt ut.
   - Skrive ned stikkord under samtale.
  • Egenvurderingsskjema
  • Utfylt skjema
  • Veien videre
   Implementering
   Institusjonalisering
   Kontinuerlig kvalitetsforbedringer på alle områder i organisasjonen
   Følge opp forventningene
   Skolevandring
   Kollegalæring
   Kollegaveiledning
  • Etiske retningslinjer for behandling av elever i skolene i Rakkestad kommune
   Vi tiltaler alltid elever med deres rette navn.
   Vi fører et anstendig språk og banner ikke til elever.
   Vi latterliggjør aldri elever og gjør oss aldri morsomme på elevers bekostning.
   Vi kommer aldri med negative karakteristikker overfor elever.
   Alvorlige samtaler/disiplinsamtaler foretas med eleven i enerom. Ved vanskelige samtaler kan man gjerne be en kollega eller en fra skolens ledelse være med.
   Ros skal være sann og kan gjerne gis i andres påhør.
   Vi må kunne si unnskyld.
   Vi må kunne tåle saklig kritikk fra elever og foresatte. Forslag til endringer/justeringer av pedagogiske opplegg skal få et seriøst svar.
   Vi overholder taushetsplikten.
   Vi håndterer klager på kollegaer slik at både eleven og kollegaen ivaretas på en god måte.
   Vi har et felles ansvar for alle elever ved vår skole og søker å løse konflikter på et lavest mulig nivå.
   Vi skal opptre som tydelige voksne i all vår kommunikasjon med elever. Dette gjelder også når vi kommuniserer med elever gjennom elektroniske media.