Gauranga Das - Védikus Asztrológia A Gyakorlatban - pdf letöltés, 273p

6,630 views
6,421 views

Published on

Gauranga Das - Védikus Asztrológia A Gyakorlatban - pdf letöltés, 273p

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
155
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gauranga Das - Védikus Asztrológia A Gyakorlatban - pdf letöltés, 273p

 1. 1. A védikus asztrológia kézikönyve
 2. 2. Gauranga DasA védikus asztrológia kézikönyve Lál Kiadó
 3. 3. LEKTORÁLTA Banyár Magdolna Németh Orsolya Tóth Gábor BORÍTÓTERV Magyar Zsuzsanna Tárkányi Szabolcs SZÁMÍTÓGÉPES TÖRDELÉS Jakab Sándor© Szûcs Gábor, 2000 © Lál Kiadó, 2000ISBN 963 86034 2 9
 4. 4. TARTALOMELÕSZÓ 11BEVEZETÉS 15 1. A zodiákus 15 2. A zodiákus felosztása 15 3. A tropikus és a sziderikus zodiákus 16 4. A zodiákus jegyeinek elemei és minõségei 17 4.1 Páros és páratlan jegyek 17 4.2 A jegyek minõségei 18 4.2.1 Kardinális jegyek 18 4.3 A jegyek és az õselemek 19 5. A jegyek leírása 20 5.1 Kos 21 5.2 Bika 22 5.3 Ikrek 23 5.4 Rák 25 5.5 Oroszlán 24 5.6 Szûz 25 5.7 Mérleg 26 5.8 Skorpió 27 5.9 Nyilas 28 5.10 Bak 28 5.11 Vízöntõ 29 5.12 Halak 30 6. Házrendszerek a védikus asztrológiában 32 6.1 Egyenlõ házas és egyenlõ jegyes házrendszer 32 6.2 A srípati rendszer 34 7. A házak jelentése 34 8. A házak tulajdonságai 38 9. A bolygók és analógiáik 39 9.1 A Nap 40 9.2 A Hold 41 9.3 A Mars 43 9.4 A Merkúr 44 5
 5. 5. 6 A védikus asztrológia kézikönyve 9.5 A Jupiter 45 9.6 A Vénusz 46 9.7 A Szaturnusz 47 9.8 A Ráhu 48 9.9 A Kétu 49 10. A távoli bolygók 50 11. Az árnyékbolygók 51 12. A bolygók ereje 53 12.1 Szthánabala (helyzeti erõ) 53 12.2 Digbala (irány szerinti erõ) 54 12.3 Kálabala (idõbeli erõ) 54 12.4 Cséstabala (mozgási erõ) 55 12.5 Naiszargika bala (természetes erõ) 56 12.6 Drigbala (aspektuális erõ) 56 13. Dristi, aspektus, fényszög 55 13.1 A rási-dristi (jegy-aspektus) 57 13.2 A graha-dristi (bolygó-aspektus) 57 14. A dristik hatása 57ELSÕ FEJEZETA ZODIÁKUS JEGYEI 61MÁSODIK FEJEZETA BOLYGÓK 77HARMADIK FEJEZETAZ ÁLLATOK ÉS NÖVÉNYEK ASZTROLÓGIÁJA 91NEGYEDIK FEJEZETA FOGANTATÁS PILLANATA 95ÖTÖDIK FEJEZETA SZÜLETÉS IDEJE 105HATODIK FEJEZETKORAI HALÁL 115HETEDIK FEJEZETAZ ÉLETHOSSZ MEGÁLLAPÍTÁSA 121
 6. 6. Tartalom 7NYOLCADIK FEJEZETA BOLYGÓK KORSZAKAI 131KILENCEDIK FEJEZETA TRANZITOK HATÁSAI – ASTAKAVARGA 143TIZEDIK FEJEZETFOGLALKOZÁS 153TIZENEGYEDIK FEJEZETKIRÁLYOK SZÜLETÉSE 155TIZENKETTEDIK FEJEZETA BOLYGÓK KOMBINÁCIÓI 161TIZENHARMADIK FEJEZETA HOLD KOMBINÁCIÓI 169TIZENNEGYEDIK FEJEZETKÉT BOLYGÓ KOMBINÁCIÓI 173TIZENÖTÖDIK FEJEZETAZ ASZKÉZIS KOMBINÁCIÓI 183TIZENHATODIK FEJEZETA HOLD A NAKSATRÁKBAN 189TIZENHETEDIK FEJEZETA HOLD A ZODIÁKUS JEGYEIBEN 193TIZENNYOLCADIK FEJEZETA NAP, A MARS ÉS A TÖBBI BOLYGÓ A JEGYEKBEN 197TIZENKILENCEDIK FEJEZETA BOLYGÓK DRISTIJEI 207
 7. 7. 8 A védikus asztrológia kézikönyveHUSZADIK FEJEZETA BOLYGÓK A HÁZAKBAN 211HUSZONEGYEDIK FEJEZETA BOLYGÓK A HARMONIKUS HOROSZKÓPBAN 215HUSZONKETTEDIK FEJEZETTOVÁBBI KOMBINÁCIÓK 219HUSZONHARMADIK FEJEZETKEDVEZÕTLEN KOMBINÁCIÓK 223HUSZONNEGYEDIK FEJEZETA NÕK ASZTROLÓGIÁJA 229HUSZONÖTÖDIK FEJEZETA HALÁL 235HUSZONHATODIK FEJEZETAZ ISMERETLEN SZÜLETÉSI IDÕ KISZÁMÍTÁSA 241HUSZONHETEDIK FEJEZETA DREKKÁNÁK 251HUSZONNYOLCADIK FEJEZETBEFEJEZÉS 265SZÓJEGYZÉK 269
 8. 8. Nagy hódolattal ajánlom ezt a könyvet szeretett lelki tanítómesteremnek,Õszentsége Sivaráma Szvámí Mahárádzsának és dzsjótisa-gurumnak, SríSzandzsaja Ráthnak, akiknek áldásai nélkül ez a kötet nem készülhetettvolna el. Kegyükért és áldásaikért imádkozom, hogy a lelki életben, vala-mint a védikus tudás és az asztrológia isteni tudományának megismerésé-ben és terjesztésében tett erõfeszítéseimet siker koronázza, és hogy azok azIstenség Legfelsõbb Személyiségének elégedettségére váljanak. Köszönet-tel tartozom mindazoknak, akik jótanácsaikkal, bátorításukkal és áldozatosmunkájukkal hozzájárultak e könyv létrejöttéhez.
 9. 9. jaccsaksur ésa szavitá szakala-grahánám rádzsá szamaszta-szura-múrtir-asésa-tédzsáhjaszjádzsnyajá bhramati szambhrita-kálacsakró góvindam ádi purusam tam aham bhadzsámiAkinek szavára felhág az idõ kerekére és örök pályáját rója a planéták királya,az istenek fényével ragyogó égi szem, a Nap, Õt imádom én, Góvindát, az Elsõdleges Urat. (Srí Brahma-szamhitá 5.52)
 10. 10. ELÕSZÓSzerte a világon, így hazánkban is egyre többen és egyre nagyobb érdek-lõdéssel fordulnak az asztrológia, azaz a csillagfejtés nagy múltra visszate-kintõ tudománya felé. Az emberiség legrégebbi kultúráinak egytõl egyigmegvolt a maguk asztrológiai rendszere. Így volt ez Indiában, az egyik leg-õsibb kultúra, az árja (védikus) kultúra bölcsõjében is. Kötetünk a védikus asztrológia alapjaival és szabályrendszerével fog-lalkozik, mely sokban különbözik, ugyanakkor sokban hasonlít is az Eu-rópában ismertebb, Perzsiából vagy Káldeából eredeztethetõ asztrológiairendszerre. A Védák szerint az emberi civilizáció nagyon régóta, több millió évelétezik a földön, az asztrológia tudománya pedig egyidõs vele. Már a Rig-védában is találunk utalásokat bolygópozíciókra, csillagképekre és máségi jelenségekre, valamint arra, hogy a különbözõ áldozati rítusokat mi-lyen bolygóállások idején kell végrehajtani. Ez a tudás a Dzsjótisa-sásztrá-ban – a Védák egyik kiegészítõ írásában – teljesedik ki. A régiek enneksegítségével számolták az idõt, készítették el naptáraikat, s a különbözõceremóniák, fontos események lebonyolítása szempontjából kedvezõ éskedvezõtlen idõpontok kiszámítását is erre alapozták. Az asztrológia tudo-mánya (szanszkritul dzsjótisa) azonban nem csupán egy-egy idõpont ked-vezõségének meghatározásában nélkülözhetetlen. Segítségével a születésiadatok alapján azt is meg tudjuk fejteni, hogy egy gyermekre milyen sorsvár, mire számíthat ebben az életében, mi az, amit elõzõleg elkövetett tet-teivel elõkészített magának, és min kellene változtatnia, ha tovább szeret-ne fejlõdni. Az elsõ asztrológiai mûvek szanszkrit nyelven íródtak és egyidõsek aVédákkal. Az egyik elsõ ilyen tárgyú mûvet Parásara Risi – Sríla Vjásza-dévának, a Védák összeállítójának atyja – hagyta ránk. A mû címeBrihat-parásara-hórá-sásztra, mely közel száz fejezeten keresztül tárgyalja ahoroszkóp elkészítésének és értelmezésének módszereit. A mû eredete azidõk homályába vész, de valószínûleg több mint ötezer éve keletkezett.Könyvében Parásara Risi elmondja, hogy az asztrológia tudományát 11
 11. 11. 12 A védikus asztrológia kézikönyvenagyapjától, Brahmától sajátította el, aki az univerzum elsõ teremtett élõ-lénye. Parásara kortársai, Garga Muni és Dzsaimini Risi szintén jelentõsasztrológiai mûveket hagytak az utókorra. A védikus asztrológia tudományának újabb korszaka az i. sz. V-VI.századra tehetõ, amikor az indiai és a görög kultúra között bizonyítható-an élénk kölcsönhatás alakult ki. A kultúrtörténeti vagy régészeti emlékekalapján azonban nehéz lenne megmondani, hogy az asztrológia tudomá-nya melyikben alakult ki elõbb, s melyikük hatott a másikra – máramennyiben nem egymástól függetlenül kialakult, s idõvel kölcsönhatás-ba lépett asztrológiai rendszerekrõl van szó. A védikus írások minden-esetre arra engednek következtetni, hogy Indiában már évezredekkel agörög birodalom kialakulása elõtt foglalkoztak asztrológiával. Erre az idõszakra esik India egyik legjelesebb asztrológusának, VaráhaMihirának (505-587) a mûködése is, aki Uddzsain tartomány akkori kirá-lyának, a legendás Vikramáditjának volt az udvari asztrológusa. A csillag-fejtés tudományát édesapjától, Áditja dászától tanulta, és élete során többösszefoglaló mûvet is írt az asztrológia különbözõ területeirõl. A védikusasztrológiának három fõ ága van. Az elsõ a ganita, más néven sziddhán-ta, amely fõleg az asztrológiai számításokkal, a bolygók és a zodiákuscsillagzatainak látszólagos mozgásával foglalkozik. Ezen a területenVaráha Mihira a Panycsasziddhántika („Az öt következtetés”) címû mûvetalkotta. A második terület a hórá vagy dzsátaka, amely inkább a bolygókasztrológiai hatásait vizsgálja a születés vagy egy esemény idõpontjábanfennálló bolygó-konstellációk elemzése alapján. Ebben a témában márVaráha Mihira elõtt is számos mû született, melyeknek lényegét két mû-vében, a Brihaddzsátakában („Az asztrológia nagykönyve”) és a Laghu-dzsátakában („Az asztrológia kiskönyve”) foglalta össze. A harmadik tu-dományterület a szamhitá vagy sakuna, az ómenek, jelek tudománya.Ezen a területen is kiemelkedõ mûvet alkotott, Brihat-szamhitá („Az óme-nek nagykönyve”) címmel. Mivel magyar nyelvû munka még nemigen jelent meg ebben a témá-ban, többrészesre tervezett sorozatunkat egy klasszikus mû tolmácsolásá-val szeretnénk megnyitni. Az olvasó Varáha Mihira Brihaddzsátakájánakmagyarázó jegyzetekkel ellátott fordítását tartja a kezében. Kötetünk,melynek „A védikus asztrológia kézikönyve” címet adtuk, egy átfogó el-méleti-gyakorlati tudást igyekszik az olvasó számára nyújtani. A szanszkritversek fordításait vastagon, a hozzájuk fûzött magyarázatokat normál be-tûtípussal szedtük. A magyarázatok a versekben foglalt szabályok megér-
 12. 12. Elõszó 13tését és alkalmazását hivatottak segíteni, a legtöbb esetben példákon ke-resztül. Varáha Mihira, mûvének elején és végén is utal arra, hogy azasztrológia tudományát összefoglaló, 28 fejezetbõl álló alkotását az elõzõmesterek munkáinak részletes tanulmányozása elõzte meg. Könyvébenmegtaláljuk a védikus asztrológia alapvetõ elemeinek leírását és magyará-zatát csakúgy, mint számos olyan módszer, bolygókombináció és asztro-lógiai elemzés leírását, amelyek segítséget nyújtanak a horoszkóp fõbbelemeinek alapos tanulmányozásához. A fentiekben említettük már Parásara Risi, Garga Muni és DzsaiminiMahárisi nevét. Idõben jóval megelõzték Varáha Mihirát, aki tanításaiklényegét szûrte le e mûben. A könyvbõl kiderül, hogy Varáha Mihiraidejében jelentõs volt a görög befolyás mind a csillagászat, mind az aszt-rológia területén. Számos görög eredetû kifejezést használ a szerzõ, ésnemegyszer hivatkozik Javanácsárjára. A görögöket szanszkritul javanák-nak nevezik. A történészek szerint két Javanácsárja is létezett, s számosasztrológiai mûvet hagytak hátra, melyeket összefoglaló néven Javana-dzsátakának neveznek. Megtanultak szanszkritul, jól ismerték a védikusasztrológiát, így mûveiket Indiában is nagyra becsülték. Maga VaráhaMihira is hivatkozik rájuk. A csillagfejtés nagy alakjai közül figyelemreméltó még Maja, akinek a nevét egy õsi csillagászati mûvel, a Szúrja-sziddhántával kapcsolatban szokták említeni, és természetesen a többiácsárja (tanító) is, akikre Varáha Mihira vagy magyarázói hivatkoznak:Mándavja, Manittha, Szatjácsárja, Dévakírti, Srutakírti, Szubódhini,Bhattótpala és Kaljána Varma. A kötet összeállításakor ügyeltünk arra, hogy azoknak is érthetõ, ala-pos ismeretanyagot nyújtson a védikus asztrológiáról, akik semmiféle elõ-képzettséggel nem rendelkeznek ezen a téren, ugyanakkor azok számárais érdekfeszítõ legyen, akik már régóta foglalkoznak nyugati asztrológiá-val. Hogyan alkalmazhatjuk a könyvben leírtakat a gyakorlatban? A nyu-gati asztrológiában és horoszkópkészítésben jártas olvasóknak meglehetõ-sen könnyû dolguk lesz a védikus horoszkóp összeállításánál. A nyugatiasztrológiában használt ún. tropikus zodiákusban a bolygók a precessziómiatt körülbelül 23 fokkal elõbbre járnak, mint a védikus asztrológiábanhasználatos ún. sziderikus zodiákusban. A teendõnk csupán annyi, hogya nyugati asztrológia alapján kapott bolygópozíciókból kivonjunk 23 ívfo-kot, vagyis minden bolygót ennyivel hátrébb toljunk a zodiákusban aHalaktól a Kos irányába, és máris elkészült a védikus horoszkóp! A ho-roszkóp felrajzolási módját, valamint a benne szereplõ bolygókat a könyv
 13. 13. 14 A védikus asztrológia kézikönyvefejezeteiben találjuk meg.* A könyv végén szójegyzék található, amely akötetben elõforduló szanszkrit nyelvû kifejezések fordítását és magyaráza-tát tartalmazza, valamint zárójelben annak a fejezetnek és versnek a szá-mát, ahol a fogalom részletesebb kifejtése szerepel. Minden kedves olvasónak kellemes idõtöltést és eredményes munkátkíván a szerzõ: Gauranga Das Krisna-völgy, Somogyvámos, Gaurábda 513. Hrisíkésa havában, azaz 1999. szeptember 3-án, Srí Krisna Dzsanmástamín, az Úr Krisna megjelenési napján.* Ma már a legtöbben nem kézzel, hanem számítógépes programok segítségévelszámolják ki a bolygók adott pillanatban és földrajzi helyen elfoglalt pozícióit. Aszerzõnél hozzá lehet jutni a védikus horoszkóp elkészítésére alkalmas egyszerû szá-mítógépes programokhoz. Azok, akik nem rendelkeznek számítógéppel, lehetõlegszerezzék be a megfelelõ efemerida (bolygópozíció) táblázatokat, és az említett ki-vonást elvégezve már könnyen utánaszámolhatnak a kívánt bolygópozícióknak. Havalaki mindezek ellenére továbbra is tanácstalan, a szerzõ készséggel áll a rendel-kezésére.
 14. 14. BEVEZETÉSA nyugati asztrológiában már némi jártasságra szert tett olvasók számáranyilvánvalóan semmilyen gondot nem fog okozni a könyvben találhatókülönbözõ alapfogalmak és szakkifejezések megértése. Azoknak az olva-sóknak a kedvéért azonban, akik még nem végeztek elõtanulmányokatezen a téren, a következõkben néhány alapfogalmat ismertetünk, amelyekmind a védikus, mind a nyugati asztrológiában elõfordulnak. 1. A zodiákusHa a fejünk felett elterülõ csillagos égboltot egy gömbnek képzeljük el,akkor mi, megfigyelõk, ennek a gömbnek a belsejében vagyunk. Ez az ég-bolt keletrõl nyugat felé forog, s egy nap alatt egy teljes fordulatot teszmeg. Ezt a mozgást legjobban a Nap alapján érzékeljük: noha a Nap csaknagyon keveset, kb. egy ívfokot mozdul el naponta a zodiákusban, mégisazt tapasztaljuk, hogy reggel felkel, este lenyugszik, másnap reggel pedigismét felkel a keleti horizonton. Ez a látszólagos mozgás jellemzi az egészégbolt elfordulását is. A zodiákus az égbolt széles sávja, mely az ekliptiká-tól (ld. késõbb) mindkét irányba 9 ívfokra terjed ki. Szanszkrit nevebhácsakra, vagyis a fény sávja. Mivel ez egy körkörös sáv, ezért nincs kez-dete és vége, de annak érdekében, hogy viszonyítani tudjuk egymáshoza bolygók zodiákusban elfoglalt pozícióit, kiválasztunk rajta egy pontot,melyet a Kos jegy kezdõpontjának nevezünk. Az ekliptika a Nap egy évalatt körbejárt útja, ami pontosan a zodiákus közepén halad végig. Szansz-kritul apamandalának vagy ravimárgának nevezik. 2. A zodiákus felosztásaAz ekliptikát tizenkét egyforma részre – jegyre – osztjuk, amelyek egyen-ként 30 ívfokot foglalnak el (360:12=30). A 12 jegynek a mahárisik (a 15
 15. 15. 16 A védikus asztrológia kézikönyvevédikus asztrológiai írások szerzõi) meghatározott jellemzõket tulajdoníta-nak, amelyeket hosszas és alapos megfigyelés és meditáció eredménye-képpen ismertek fel. Amint már említettük, a zodiákust a Kos 0. fokátólkezdõdõen osztjuk fel tizenkét jegyre. Minden egyes jegy harminc ívfok-ra, egy ívfok hatvan percre, egy ívperc hatvan ívmásodpercre osztható. Ateljes zodiákus ennek megfelelõen 21 600 ívpercbõl, illetve 1 296 000 ív-másodpercbõl áll. Amint késõbb látni fogjuk, a védikus asztrológia a tizen-két rásira (állatövi jegyre) való felosztás mellett más felosztási rendszereketis használ. Ilyenek például a naksatrák, azaz holdházak (aszterizmusok),amelyekbõl a teljes zodiákusban 27 van, valamint a 12 jegy még kisebbrészekre való felosztásával kapott horoszkópok (pl. a hórá: 1/2 jegy, adrekkána: 1/3 jegy, a navámsa: 1/9 jegy stb.). Ezeket a késõbbiekben tár-gyaljuk. 3. A tropikus és a sziderikus zodiákusAttól függõen, hogy milyen kezdõpontot, illetve vonatkoztatási pontotadunk meg, többféle lehetõség is van a zodiákus határainak megállapítá-sára. A nyugati asztrológiában a zodiákus meghatározásánál a Nap évespályáját veszik alapul. A Nap éves forgási ciklusának négy nevezetes ál-lomása van, melyek a tavaszi és az õszi napéjegyenlõség, valamint a nyá-ri és a téli napforduló. E négy pont közötti idõbeli távolság azonos, vagyisa Nap pályájának mintegy a négy „sarkát” jelzik. A nyugati asztrológiábanhasznált ún. tropikus zodiákus meghatározása ezekre a pontokra támasz-kodik. Az ekliptikának azt a pontját, ahol a tavaszi napéjegyenlõség ide-jén a Nap áll, a Kos jegy kezdõpontjának tekintik. Ennek megfelelõen aNap a nyári napforduló napján lép a Rák jegybe, az õszi napéjegyenlõ-ség idején a Mérleg jegybe, a téli napfordulókor pedig a Bak jegybe. A csillagászati vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a Földtõl (és aNaptól) távol lévõ csillagképek, amelyek egymáshoz képest mozdulatla-nok (ezért is nevezik õket állócsillagoknak), lassú, elõrehaladó mozgástvégeznek az elõbb említett négy ponthoz képest. A Nap tehát nemugyanoda érkezik vissza évrõl évre a tavaszi napéjegyenlõség idején,mert a tavaszpont az állócsillagokhoz képest mindig egy kicsit hátrébbkerül. A tropikus zodiákus és az állócsillagok elmozdulása viszonyított,vagyis attól függ, hogy melyikhez rögzítjük megfigyelési pontunkat. A védikus asztrológia ezzel szemben az úgynevezett sziderikus zodiá-kust használja, amely a mozdulatlan állócsillagokhoz van rögzítve. Így a
 16. 16. Bevezetés 17kezdõpont, vagyis a Kos 0. foka is egy bizonyos csillaghoz rögzül, amiannak idején a Zeta Piscum volt. Jelenleg ez a csillag nem jól látható,ezért a vele pontosan szemben álló Spicát jelölték ki vonatkoztatási pon-tul, amely a Mérleg jegy 0. foka. A két zodiákus tehát egymáshoz képest folyamatos, lassú forgó moz-gást végez, melynek éves értéke kb. 50–53 ívmásodperc, amit a lassúságmiatt nehéz pontosan megállapítani. Ezt az értéket precessziós állandó-nak nevezik, melynek nagyságát Indiában is többféleképpen határozzákmeg. Annak a ciklusnak az idõtartamát, amely alatt a két zodiákus egy-máshoz képest teljesen körbefordul, szintén csak hozzávetõlegesen tud-juk meghatározni, de kb. 24–25 ezer évre tehetõ. Azt sem tudjuk ponto-san, hogy a két zodiákus mikor esett pontosan egybe – ennek azidõpontját az asztrológusok és a csillagászok kb. 2000 évvel ezelõttre te-szik. Azóta a tavaszpont folyamatosan halad hátrafelé, és a precessziósérték jelenleg kb. 23° 50. Ezt az értéket a védikus asztrológiában lahiri-ajanámsának nevezik. Hivatalosan ezt az értéket fogadják el az Indiábanhasznált többféle ajanámsa (precessziós érték) közül. 2000 tavaszán teháta Nap a sziderikus zodiákusban a napéjegyenlõség idején valójábannem a Kos 0. fokán, hanem a Halak 6. fokán fog állni. 4. A zodiákus jegyeinek elemei és minõségeiEzek meghatározásában a nyugati és a védikus asztrológia alapvetõenmegegyezik.4.1 Páros és páratlan jegyekMivel a zodiákus a Kos jeggyel kezdõdik, ezért a Kos és az utána követ-kezõ minden második jegy (Ikrek, Oroszlán, Mérleg, Nyilas, Vízöntõ) pá-ratlan, míg a többi (Bika, Rák, Szûz, Skorpió, Bak, Halak) páros jegy. Apáratlan jegyek férfias természetûek, a párosak nõiesek. A páratlanoknakinkább kedvezõtlen, a párosaknak inkább kedvezõ az alaptermészetük. A védikus asztrológiában a két legfontosabb bolygó a Nap és a Hold.A Nap a férfias, aktív, pozitív energiát, míg a Hold a kiegészítõ, nõies, be-fogadó, passzív energiát képviseli. Ez a két bolygó egy-egy jegyet ural. ARák a Hold jegye, és páros, negatív, nõies jegy, míg az Oroszlán a Napé,ami páratlan, pozitív és férfias jegy. Ebben a viszonylatban a pozitív és anegatív, illetve a kedvezõ és a kedvezõtlen nem abszolút, hanem relatív
 17. 17. 18 A védikus asztrológia kézikönyveterminusok, amelyek a jegyek energiájának jellegét szimbolizálják. Termé-szetesen mindkettõre szükség van, mert másképp nem jöhet létre a dina-mikus egyensúly. Az összes többi bolygó egy pozitív-aktív és egy negatív-befogadó jegyet ural. Például a Kos a Mars férfias jegye, amelynekenergiája kiáradó, aktív, míg a Skorpió a nõies jegye, melynek energiájainkább rejtett, befelé forduló, titokzatos. A bolygók általában a pozitív je-gyekben aktívabbak, itt fejtenek ki több hatást. Minden bolygó rendelke-zik tehát pozitív és negatív oldallal is. A negatív oldal a bolygó pályájá-nak az a szakasza, amikor inkább befogadja az energiákat, a pozitívpedig az, amikor inkább kibocsátja azokat, vagyis hatást gyakorol.4.2 A jegyek minõségeiA jegyek háromféle minõséggel rendelkeznek: kardinális, szilárd és válto-zó. Ezek szanszkrit megfelelõi: csara („aktív”), szthira („mozdulatlan”) ésdviszvabháva vagy ubhaja („kettõs, változó természetû”). A kardinális je-gyek a Kos, a Rák, a Mérleg és a Bak, a szilárd jegyek a Bika, az Orosz-lán, a Skorpió és a Vízöntõ, a változó jegyek pedig az Ikrek, a Szûz, a Nyi-las és a Halak. A három minõség eltérõ tulajdonságokkal rendelkezik. Az elektromosáram három fázisához lehetne leginkább hasonlítani õket: a kardinális je-gyek a pozitív töltésekhez, a szilárd jegyek a semleges részecskékhez, akettõs, változó jegyek pedig a negatív töltésekhez hasonlóan viselkednek. A bolygók általában a kardinális jegyekben fejtik ki legerõsebb hatásu-kat. A szilárd jegyekben hatásuk inkább állandósul és valamelyest mér-séklõdik, a kettõs jegyekben pedig legtöbbjük határozatlanná, változé-konnyá és erõtlenné válik.4.2.1 Kardinális jegyekEzek a jegyek a hozzájuk tartozó elemek pozitív, aktív, dinamikus, kezde-ményezõ fázisát hordozzák. A mozgás, a lendület, az irány, a kifejezés mi-nõsége ez, de zavart, izgalmat, és túlzott erõlködést is okozhat. Számosvezetõ, karizmatikus, magával ragadó személyiség horoszkópjában találunkerõs kardinális jegyeket. Az ilyen embereknek viszont többnyire nagyobbérzékenységet, alkalmazkodóképességet, türelmet és befelé fordulást kellelsajátítaniuk ahhoz, hogy ne essenek minduntalan az egocentrizmus és atapintatlanság hibájába.
 18. 18. Bevezetés 194.2.2 Szilárd jegyekA szilárd jegyek statikusak, stabilak, semlegesek és kitartóak, a hozzájuktartozó elem közbülsõ, állandósulási fázisát képviselik. Folyamatosságot,állandóságot adnak, de gyakran túlzott tétlenséget, ellenállást és stagnálástis okozhatnak. Az ilyen embereknek nagyobb kezdeményezõkészséget,megújulási képességet kell kifejleszteniük magukban, és meg kell tanulni-uk elengedni azt, amire már nincs szükségük.4.2.3 Kettõs, változó jegyekEzekben a jegyekben az általuk képviselt elemek negatív, változó, bizony-talan vagy befolyásolható fázisa nyilvánul meg. Az ilyen típusú emberekbefogadóképesek, jól tudnak alkalmazkodni, nyitottak, érzékenyek, degyakran túlságosan befolyásolhatók és nehezen szánják rá magukat a cse-lekvésre. Nekik a határozottság, a céltudatosság és a kitartás terén kell fej-lõdniük.4.3 A jegyek és az õselemekA védikus filozófia öt õselemrõl tesz említést, melyek a következõk: föld,víz, tûz, levegõ, éter. Az õselemek az anyag (és a szellem) bizonyos tulaj-donságait, minõségeit képviselik. Az éter-elem a legfinomabb, mely min-dent áthat, és ezért minden jegyben egyformán jelen van. A föld, a víz, atûz és a levegõ azonban csak három-három jegyben van jelen. Az adottjegy páros-páratlan, illetve kardinális, szilárd vagy változó természeténekmegfelelõen mindegyik elem az általa képviselt tulajdonságok kialakításá-ban játszik szerepet. A négy elemhez tartozó jegyeket és tulajdonságokat a túloldalon talál-ható táblázat szemlélteti. 5. A jegyek leírásaA fentiek alapján a zodiákus jegyei a különbözõ bolygók, õselemek, mi-nõségek és pozitív-negatív jellegek hatásait és a belõlük fakadó tulajdon-ságokat fogják szülötteikben megtestesíteni.
 19. 19. 20 A védikus asztrológia kézikönyve Elem Jegyek T u l a j d o nsá g o k könnyû, finom, mozgékony, s záraz, tis zta, Ikrek, Mérleg,Levegõ kiterjes zkedõ, kitárulkozó, Vízöntõ kapcs olatteremtõ, érzékeny, s zéts zórt forró, s ugárzó, könnyû, éles , tis zta, aktív, Kos , Oros zlán,Tûz vezetõ, átható, elkülönítõ; robbanás t, égés t Nyilas és pus ztulás t is okozhat nedves , felhõs , nyugodt, s ima, lágy, Rák, Skorpió,V íz pas s zív, termékeny, jó befogadóképes s égû; Halak s tagnálás t és s orvadás t is okozhat nehéz, s ötét, kemény, durva, s tatikus , las s ú, ös s zetartó, ellenálló, terméketlen,Föld B ika, Szûz, B ak kifejezés telen, s zilárd, tartós , kitartó, hûs éges A zodiákus jegyeit a különbözõ bolygók uralják. Ezt a szemközti olda-lon található táblázat szemlélteti. Láthatjuk, hogy a Ráhu és a Kétu kivételével a jegyek urai megegyez-nek a nyugati asztrológia hagyományos felosztásával. Az alábbi leírásokazonban általában azokra érvényesek, akiknek az aszcendense vagy aHoldja az adott jegyben áll, de természetesen a többi bolygóhatást is fi-gyelembe kell venni. Ez egy fontos különbség a nyugati és a védikusasztrológia között, hiszen a nyugatiban a jegyanalógiák leírásánál elsõsor-ban a Nap helyzetét veszik figyelembe, melynek következtében a jegyekjellemzésénél is lényeges különbségek vannak.5.1 KosA Kos a Mars pozitív, férfias oldala, kardinális tûzjegy, a Kálapurusa (azuniverzális forma) feje. Mivel ez az elsõ jegy, a Kos-szülött életét független-ség, erõ, önkifejezés és erõs személyes ambíciók jellemzik. A Kos típusú személyek dinamikusak, agresszívak, versengésre hajla-mosak és nagy kezdeményezõkészséggel rendelkeznek. Gyakran intellek-tuális beállítottságú, jó felfogóképességû emberek. A természettudomá-nyok és a logika terén nagyon jól tudják kamatoztatni képességeiket,kutató, feltaláló válhat belõlük, mivel igen nyitottak minden új dologra.Függetlenek, kalandvágyók és kitûnõen értenek a munkájukhoz. Heves
 20. 20. Bevezetés 21Szám Szanszkrit Latin név Magyar Szimbó- Jegy ura n év n év lu m1. Més a Aries Kos Mars2. Vris abha Taurus B ik a Vénus z3. Mithuna Gemini Ikrek Merkúr4. Kataka Cancer Rák Hold5. Szimha Leo Oros zlán Nap6. Kanjá Virgo Szûz Merkúr7. Tula Libra Mérleg Vénus z8. Vris cs ika Scorpio Skorpió Mars /Kétu9. Dhanu Sagittarius Nyilas Jupiter10. Makara Capricornis B ak Szaturnus z11. Kumbha Aquarius Vízöntõ Szaturnus z/ Ráhu12. Mina Pis ces Halak Jupiterérzelmek és szenvedélyek dúlnak bennük, de általában képesek uralkod-ni ezek felett. Sokszor akaratosak, impulzívak és önfejûek, mindenrõl vanvéleményük, néha kritikusak is lehetnek. Ugyanakkor, ha megtanuljákanalizálni önmagukat, jó pszichológus válhat belõlük. A kevésbé fejlettKos típusúak dühösek, indulatosak, akarnokok lehetnek, a véleményüketgyakran ráerõltetik másokra, és keresztülviszik azt, amit egyszer elhatároz-tak. Az ilyen embereket az indulataik és az ösztöneik vezérlik. Bár harciasak, energiájukat inkább mentális, mint fizikai szinten fejtikki. Gyakran bocsátkoznak vitába, de tettlegességhez ritkán folyamodnak.Néha hiú, zárkózott vagy önmagukkal túl sokat foglalkozó emberek.Nagyon jó stratégiai érzékük van, de gyakran éppen a saját cselszövésükáldozataivá lesznek. Olykor túl sokat tépelõdnek bizonyos dolgokon,aminek következtében hajlamosak a gyomorfekélyre („emésztik magu-kat”). Gyakran egocentrikusak, nem elég érzékenyek másokra, ezért hasz-nukra válik egy olyan kapcsolat, amely kiegyensúlyozza ezt a tulajdonsá-gukat. Általában fogékonyak az újdonságra. Lelki fejlõdésük kulcsa az,
 21. 21. 22 A védikus asztrológia kézikönyvehogy éles elméjüket az igazság kutatására használják, és ne arra, hogyönmagukat helyezzék az elõtérbe.5.2 BikaA Bika a Vénusz negatív jegye, szilárd földjegy, a Kálapurusa arca és nya-ka. A hozzá tartozó kettes szám erõs igényt és fogékonyságot alakít ki ajegy szülöttében a partner- és egyéb kapcsolatok iránt, valamint segíti õtaz érzelmi kommunikációban. A Bika típusú emberek személyes kapcso-lataikban és közvetlen környezetük kialakításában is egyensúlyra és harmó-niára törekszenek. A Bika jegyben születettek szilárdak, kitartóak és határozott elképzelé-seik vannak a világról. Nagyon jó forma- és szépérzékkel rendelkeznek,több mûvészt, költõt találunk köztük. Gyakran vonzóak, fõleg fiatal ko-rukban (tegyük hozzá, hogy sokat is foglalkoznak az öltözködéssel és akülsõ megjelenéssel). Nagyon elragadóak tudnak lenni, sok köztük az üz-letember, a bankár, a vagyonos ember. Hajlamosak a materialista élet-szemléletre és az érzékiségre, a kényelem, a szépség, a luxus élvezetére.Gyakran rendelkeznek igen kifinomult ízléssel és kecses manírokkal. Jóltudnak kommunikálni másokkal, általában kedvelik a külföldieket. Hajla-mosak arra, hogy egyik pillanatról a másikra megmakacsolják magukat,és jottányit se engedjenek valamibõl, ha azt egyszer elfogadták a maguké-nak. Lassan mérgesednek fel, de lassan is bocsátanak meg vagy engesz-telõdnek ki. Néha kegyetlenek és érzéketlenek azokkal szemben, akik kí-vül esnek érdeklõdési körükön. Jó a memóriájuk, de gyakran csapnak átszentimentalizmusba, nosztalgiázásba, a múlt iránti ragaszkodásba. Általá-ban ki vannak békülve a testükkel és maximálisan kihasználják az érzék-szerveik nyújtotta lehetõségeket. A Bika jegyûek többnyire nagyra becsülik a házasságot, a szilárd ésboldog családi életet. Nagyon romantikusak és odaadóak tudnak lenni,gyakran vallják azt, hogy a szeretet a legfontosabb. Ragaszkodnak a föld-höz, szeretik otthagyni a kezük nyomát a környezetükön. Mottójuk: „meg-szerezni, megóvni, fejleszteni”. Lelki téren is inkább odaadóak és hagyo-mánytisztelõk; vonzódnak a rítusokhoz.5.3 IkrekAz Ikrek a Merkúr pozitív jegye, kettõs levegõjegy, a Kálapurusa nyaka ésválla. Mivel a száma a hármas, ez energikus természetet, a változás és a
 22. 22. Bevezetés 23kölcsönhatás keresését, mozgásszeretetet kölcsönöz az ilyen jegyû szülött-nek. Azok az emberek, akiknél az Ikrek hatása az uralkodó, gyakran ide-gesek, nyugtalanok és izgatottak. Testben és lélekben fürgék, jól tudnakalkalmazkodni, de a túlzott aktivitással sokszor kimerítik magukat. Jó intel-lektussal, nagyszerû beszéd- és kommunikációkészséggel és nyelvérzékkelrendelkeznek. Sok köztük az író, újságíró, költõ, titkár, számítógép-progra-mozó. Általában szeretnek tanulni, jól tudják kezelni az információkat ésa statisztikai adatokat, kiváló tudós válhat belõlük. Rendelkeznek azon-ban egy határozottan spekulatív énnel is, aminek következtében néha sa-ját irreális képzelgéseik és aggodalmaik hálójába bonyolódnak. Az Ikrek típusúak emberi kapcsolatai általában ugyanolyan változéko-nyak, mint az elméjük. Sokuk házasodik egynél többször, vagy váltogatjarendszeresen a partnerét. Némelyikük erõs szexuális beállítottságú, devigyázniuk kell, mert az életerejük nem mindig áll arányban a képzelõere-jükkel! Szeretik az izgalmakat és az újdonságokat, könnyen a tömegtájé-koztatás vagy a szórakoztató elektronika bûvkörébe kerülnek. Fogéko-nyak minden iránt, ami izgatja az idegrendszert és fokozza az életritmust,de fennáll a lehetõsége, hogy emiatt túlérzékennyé vagy neurotikussá vál-nak. Érzékeny elméjük csalóvá, ravasszá és megbízhatatlanná teheti õket.Néha döntésképtelenek, és semmit sem képesek elvinni a végkifejletig.Az összes típus közül õk a legváltozékonyabbak, de ugyanakkor hajlan-dóak addig menni egy dolog után, amíg az energiájukból futja. Ha egy-szer a belsõ tudást kezdik keresni a külsõleges dolgok és szenzációk he-lyett, akkor nagy mértékben lelki beállítottságúvá válhatnak, mivel õkrendelkeznek a legfinomabb energiával, és az összes jegy közül õk befo-lyásolhatók a leginkább.5.4 RákA Rák a Hold jegye, páros, negatív, kardinális vízjegy, a Kálapurusa mell-kasa. Negyedik jegyként a mentális és érzelmi stabilitás és boldogság irántiigényt fejezi ki. A Rák emberek általában nyitottak, barátságosak, együttérzõk, gon-doskodók és oltalmazók, mivel ez az anya jegye. Értékelik az emberikapcsolatokat, az érzelmi viszonzást, különösen bensõséges, személyesszinten. Otthonukban általában sok ember megfordul, barátok jönnek-mennek, akikre szeretnek fõzni, és akikrõl nagyon szeretnek gondos-kodni. Keresik a népszerûséget, és rendelkeznek is az emberek hangulata
 23. 23. 24 A védikus asztrológia kézikönyveiránti érzékenységgel, ami ahhoz szükséges, hogy társadalmi és politikaibefolyást, elismerést vívjanak ki maguknak. Ugyanakkor túlzottan emoci-onálisak, érzékenyek, szégyenlõsek, ragaszkodók és függõk is lehetnek.Szeretik az otthonukat és a családjukat, ami olykor túlzott majomszeretet-be csap át. Hasonló szeretettel viseltethetnek közösségük, országuk vagyvallásuk iránt, mindent átölelõ érzéseikbe foglalva õket. A Rák típusú emberek odaadóak, szeretetteljesek és intuitívak, gyak-ran azonnal kitalálják a másik érzéseit. Gyakran rendelkeznek jó képzelõ-erõvel, ugyanakkor tudatalatti rögeszméik és ragaszkodásaik gúzsba köt-hetik õket. Tapintatosak és erõszakmentesek, de ez túlzott védekezõmagatartásba vagy gyávaságba is átcsaphat. Igazságosak és takarékosak,néha azonban híjával vannak az akaraterõnek, a kezdeményezõkészség-nek és a bátorságnak. Jó a befogadóképességük, hajlamosak az elmélyü-lésre. Ha fogékonnyá válnak a lelki élet iránt, általában odaadóak. Ami-ben hisznek, azt fogják képviselni és közvetíteni az egész világ felé. Haegyszer úgy érzik, hogy megtalálták a helyüket, akkor önbizalomra, kez-deményezõkészségre és erõre tesznek szert, és úgy ragyognak mások fe-lett, mint a Hold. Ha megtanulják, hogyan legyenek nyitottak az igazság-ra, nagy szolgálatot tehetnek embertársaiknak.5.5 OroszlánAz Oroszlán a Nap jegye, pozitív, szilárd tûzjegy, a Kálapurusa gyomra.Ötödik jegyként valamely központi akarat vagy befolyásos karakter körülkoncentrálódó rend és harmónia iránti igényt testesít meg. Az Oroszlán egyéniségek erõs jellemmel, erõs önérzettel és akaraterõ-vel rendelkeznek. Tisztában vannak saját értékeikkel, és azt akarják, hogyezt mások is felismerjék. Gyakran büszkék, merészek, ambiciózusak ésarisztokratikusak. Erõteljesen és személyeskedve reagálnak a dolgokra,önkifejezésük dramatikus, néha hiú. Szeretik, ha minden körülöttük fo-rog, gyakran túl sokat beszélnek önmagukról. Szeretik, ha társadalmi ese-ményeken õk vannak a középpontban, vagy ha uralkodhatnak mások fe-lett. Nagyra értékelik az elismerést, a megbecsülést és a presztízst. Magasszintû elveket vallanak és éles az intelligenciájuk. A modoruk sokszor ki-finomult, életszemléletük filozofikus. Az Oroszlán típusú emberek nemes szívûek, de erõs érzelmeik vagy afigyelem iránti túlzott igényük következtében sok szenvedésben lehet ré-szük. A partnerkapcsolatokban nem mindig sikeresek, és hajlamosakarra, hogy alacsonyabb rangú személyekkel lépjenek szövetségre, vagy
 24. 24. Bevezetés 25hogy a partnereik fölött uralkodjanak. Gyerekeik részérõl, akiknek nemmindig adják meg a kellõ függetlenséget, szintén sok szenvedés érhetiõket. Szívesen tesznek másokat a csatlósaikká, akik azonban fellázadhat-nak ellenük. Ha képesek uralkodni büszkeségükön, nagy jellemerõre te-hetnek szert, ami átsegítheti õket az élet hullámvölgyein, és lelki látás-móddal ruházhatja fel õket. Bensõjükben képesek kifejleszteni a lélek ésa jellem nagyságát. Mivel magas elvárásokat támasztanak önmagukkal szemben, nagyonelkeseríti õket, ha kudarcot vallanak valamiben, vagy nem érnek el akko-ra sikert, amekkorát szeretnének. Az ilyen elesett Oroszlánok a legszánal-masabb ember benyomását keltik.5.6 SzûzA Szûz a Merkúr negatív jegye, kettõs földjegy, a Kálapurusa hasa. Hato-dik jegyként (2x3) az energiák kiegyenlítésére való törekvést okoz, különö-sen a test és a lélek között. Az Ikrek jegyûekhez hasonlóan, amely szintén a Merkúr hatása alattáll, a Szûz jegyûek is jó intellektussal, kiváló nyelvérzékkel és érzékenyidegrendszerrel rendelkeznek. Kiváló tanárok lehetnek, jó érzékük van azadatokhoz. A Merkúr gyógyító sugarát is képviselhetik, orvos vagy gyó-gyító válhat belõlük, és a jógában, különösen a hatha-jógában is jeles-kedhetnek. Az Ikrek jegyûekhez képest inkább fizikai lények: szeretnekmozogni, kiváló sportolók akadnak köztük. Tudásuk inkább praktikus,gyakorlatias, informatív, gyakran részletekbe menõ. Ritkán gyakorolnakvalamilyen elméleti tudományt, tudásuk többnyire valamilyen praktikusdologhoz kötõdik. Jó kézmûvesek, mesteremberek, mûvészek is válhat-nak belõlük, mert kitûnõ érzékük van a formákhoz, a vonalakhoz és arészletekhez. A Szûz jegyûek között sok a színész, mert könnyen megtudják tanulni, hogyan irányítsák kifejezõkészségüket és érzelmeik kivetíté-sét, bár inkább jellemszínészek, mintsem karizmatikus színészegyéniségek. Mivel az elméjük és az idegrendszerük érzékeny és változékony,könnyen neurotikussá válhatnak. Az emésztésük és a kiválasztásuk idegialapon gyakran kiegyensúlyozatlan. Általában fizikailag az összes jegy kö-zött a leggyengébbek, és náluk fordulhatnak elõ leggyakrabban nehezenkezelhetõ vagy krónikus – különösen idegrendszeri – betegségek. Köz-ponti idegrendszerük is károsodhat. Szexuális téren fiatal korukban szé-gyenlõsek, idõsebb korban azonban túlzott aktivitásra hajlamosak, bárezt ritkán fejezik ki nyíltan.
 25. 25. 26 A védikus asztrológia kézikönyve A Szûz típusú emberek általában képesek élesen megkülönböztetniegymástól, hogy mi a jó és mi a rossz; ügyelnek a részletekre, szeretik atisztaságot és a rendet. Megkülönböztetõ-képességük néha lelki irányult-ságú, és nagy jártasságra tehetnek szert olyan filozófiai rendszerekben,amelyek a tisztaságon és a ragaszkodásmentességen alapulnak. Memóriá-juk jó és tényközpontú. Mivel segítõ szándékúak és szolgálatkészek, jó al-kalmazottak lesznek, de nehézséget okozhat nekik a sok munka vagy az,ha szakterületükön nem kapnak kellõ elismerést.5.7 MérlegA Mérleg a Vénusz pozitív jegye, kardinális levegõjegy, a Kálapurusa al-hasa. Hetedik jegyként vezetõi képességeket, hatalmat és az eszmék irántierõs fogékonyságot okoz. A Mérleg jegy védikus leírása jelentõsen különbözik a nyugati asztro-lógiáétól. Erõsebb megnyilvánulásaiban a reformerek, forradalmárok,próféták, idealisták és fanatikusok jegye. A Mérleg egyéneknek erõs érzé-kük van a harmóniához, az igazsághoz és az egyensúlyhoz, különösen azeszmék terén. A mennyeket szeretnék a földön látni. Érzékenyek, ember-barátok, lelkesek, képesek arra, hogy felébresszék és befolyásolják a tö-megeket. Gyakran politikai irányultságúak, sokszor válik belõlük vezetõ,akár nagy tábornok is. Szeretik az igazságot, ideáljaik iránt odaadóak, dea lelkesedésük túl messzire is mehet, és propagandistákká válhatnak. Úgyérzik, hogy a világ, a történelem egyfajta eszményi állapot felé halad. Ide-alizmusuk a mûvészeten (például a drámán) keresztül is kifejezõdhet, amiszámukra a társadalom megváltoztatásának az eszközét jelenti. Vonzód-nak a hírnévhez és az elismeréshez, elképzeléseik számára mindig szük-ségük van közönségre is. A Mérleg jegyûek általában aktív, karizmatikus személyiségek, amigyakran a szexualitás terén jelentkezik. Nem törõdnek túl sokat az ott-honnal és a családdal, de a Vénusz hatása alatt szeretik, ha szépség vesziõket körül. Ez gyakran szép és híres barátokban nyilvánul meg. Gyakranjárnak a fellegekben, erõs a kapcsolatuk a magasabb asztrális síkokkal.Rá tudnak hangolódni az igazság szeretetére, és így gyorsan megtanul-nak felülemelkedni a világ dolgain. Társasági természetük miatt gyakran sikeresek, de szeretnének valami-lyen nyomot is hagyni maguk után a világban. Kedvelik az olyan szituá-ciókat, amelyek adminisztratív hatalmat adnak a kezükbe, vagy lehetõsé-get arra, hogy másokat irányítsanak, ugyanakkor eltévedhetnek terveik éscéljaik szövevényében.
 26. 26. Bevezetés 275.8 SkorpióA Skorpió a Mars negatív jegye, szilárd vízjegy, a Kálapurusa nemi szer-ve. Nyolcadik jegyként (2x4) a mélyebb, pszichés szinten megvalósítottegyensúly vagy szilárdság iránti igényt fejezi ki. A Skorpió nagyon mély és titokzatos jegy. Mivel a Mars negatív, fizi-kai oldalát képviseli, a Skorpió személyek gyakran katonák, rendõrökvagy sportolók. Szeretik fizikai szinten használni harci erejüket, hajlamo-sak lehetnek az erõszakra. Általában izmosak, és szeretnek tornázni. Hamentálisan fejlettek, akkor jó kutatói adottságokkal rendelkeznek, ésgyógyszerészek vagy sebészek is lehetnek. A nemesebb lelkû Skorpió-tí-pusok szeretik feltárni az elme mélységeit, érdeklõdhetnek az okkultizmusés a jóga (tantra) iránt. Kundalini energiájukat gyakran könnyen fel tud-ják ébreszteni jó vagy rossz szándékkal. Sokszor megpróbálják megismer-ni és leküzdeni a negatív erõket. Az életet a sötétség és a fény harcakéntlátják, amibe néha túlzottan bele is élik magukat. Gyakran elbûvölik õketaz energiairányítási technikák. A Skorpió típusú emberek sokszor nagyon intelligensek és értelmesek,de általában óvatosak, s haboznak kimutatni, hogy mit gondolnak. Jószónokok, vitázók, költõk, mûvészek, színészek lehetnek, mivel képesekaz erõteljes érzelmek, érzések kifejezésére. Általában szenvedélyesek ésszexuális téren nagyon ragaszkodók. A kevésbé nemes Skorpió-szülötthajlamos lehet az erõszakra, az erkölcstelenségre, a perverzióra és az alvi-lági életmódra, érzelmi vagy fizikai szempontból erõszakossá válhat. A Skorpió típusú emberek intenzívek, elkülönülõk, introvertáltak ésnéha zavartak. A tudatalattijuk nagyon aktív; érzelmeiket tisztán kell tarta-niuk, ragaszkodástól és irigységtõl mentesen, különben érzelmi problé-máik adódhatnak. Ennek az érzékenységnek a segítségével ugyanakkorolyan filozofikus elmélyültségre tehetnek szert, amelyet más típusok ritkánérnek el. Lehet, hogy ragaszkodnak a személyes hatalom felhalmozásá-hoz, a szív elõtt azonban meg kell hódolniuk. A Skorpió magasabb szint-jét a sas szimbolizálja széles látókörével és transzcendenciájával, ami el-engedhetetlen a kígyó legyõzéséhez.5.9 NyilasA Nyilas a Jupiter pozitív oldala, kettõs tûzjegy, a Kálapurusa csípõje. Ki-lencedik jegyként (3x3) a kecsességet, a kedvezõséget, a teljességet és ateljes harmóniát jelképezi, valamint az akarat tettben való megnyilvánu-lását.
 27. 27. 28 A védikus asztrológia kézikönyve A Nyilas egyének pozitívan állnak az élethez, nagylelkûek, kitárulko-zók, erkölcsösek, vallásos vagy filozofikus beállítottságúak. Határozott ér-zékük van az igazsághoz, a törvényhez és az elvekhez. Általában barát-ságosak, drámai beállítottságúak, és törekszenek arra, hogy állandóantökéletesítsék elveiket. Nem lehet õket nem észrevenni, könnyen aktivizá-lódnak, bekapcsolódva annak a társadalmi erõnek a kibontakozásába,amelyik felé éppen nyitottak. Másrészt azonban ha valamilyen dogmati-kus elképzelés befolyása alá kerülnek, a végletekig hagyománytisztelõk,törvénykövetõk és erkölcsösek lesznek. Ügyvédek, vallási vezetõk vagysikeres üzletemberek válhatnak belõlük. Szeretnek megmaradni annak acsoportnak, szervezetnek vagy társaságnak a keretein belül, amelyikheztartoznak. Kritikusak, határozott véleményük van és hajlamosak az önbí-ráskodásra. Elméjük túlzottan ki van élezve arra, hogy feketében és fehér-ben lássa a dolgokat. Elõszeretettel fedezik fel mások hibáit, saját korlá-taikat azonban nem mindig látják. A Nyilas típusú emberek gyakran ûznek valamilyen sportot, bár nemmindig versenyszerûen. Szeretik a természetet és a szabad levegõt. Szeret-nek játszani, társasági életet élni, ami alkalmasint szenvedéllyé is válhat.Nehezen horgonyoznak le egy helyen. Az életben gyakran szerencsések,könnyen megszerzik maguknak, amit akarnak. A világ sokszor gyorsan éskedvezõen reagál rájuk, sokat örökölhetnek apjuktól vagy a családjuktól.Jelenlétük mindenféle vállalkozásban nagy segítség, mert sok lelkesedéstvisznek bele. Odaadó jóbarátok veszik körül õket. De bármennyire sike-resek is az anyagi világban, általában valamilyen magasabb rendû,transzcendentális cél felé törekszenek, vonzódnak a valláshoz és a lelkiélethez.5.10 BakA Bak a Szaturnusz negatív oldala, kardinális földjegy, a Kálapurusacombja és térde. Tizedik jegyként a teljes szervezettség, rend és hatalomállapotát jelzi. Az életben elért eredményeit illetõen a Bak a legmagasabb és a legala-csonyabb helyzetben egyaránt lehet. Ez a gyakorlati megvalósítás jegye.Anyagi szinten sok világiasságot és makacsságot okozhat, és önzõvé te-heti a jegy szülöttjét. A kevésbé domináns Bak típusúak a föld fiai, olyanföldmûvesek, akik a saját földjükön kívül nem sok mást ismernek. Vala-mivel dominálóbb Bak típusúak a keményszívû üzletemberek, akik min-den pénzüket egy nagy üzletre teszik félre. Lelki szinten a Bak azt a ké-
 28. 28. Bevezetés 29pességet adja, hogy a lelki elveket a mindennapi életben és a gyakorlatimunkában is meg tudjuk valósítani. A Bak típusú emberek keményen dolgoznak, kitartóak és szívósak, ésmegvan az a képességük, hogy hosszú távon nagy eredményeket érjenekel. Általában mindenért maguknak kell megdolgozniuk, és azért értékelika dolgokat, mert saját erõfeszítésükbõl érték el õket. Az életben való elin-dulásuk elég lassú, gyakran sok akadállyal találják szembe magukat, demindez abban segíti õket, hogy energiát szítsanak magukban hosszú távúsikereikhez. Ambiciózusak, de céljaikat illetõen gyakran szûklátókörûek,véleményük pedig nyers és elutasító. Az üzleti életben talpraesettek, degyakran jeleskednek a természettudomány, a technika, a matematika te-rén is. Él bennük egyfajta hagyománytisztelet, mely elõzõ életbeli karmá-juk miatt sok õsi keleti elemet hordozhat. Néha nagyobb önfeláldozást kellene tanúsítaniuk, és nem kellenemindig annyira komolyan venniük magukat és annyit törõdniük a külsõ-ségekkel. Gyakran szorítják háttérbe érzelmeiket alacsonyabb rendû a-nyagi vagy magasabb rendû intellektuális és spirituális értékek miatt, vagyegyszerûen erõs hagyománytiszteletbõl.5.11 VízöntõA Vízöntõ a Szaturnusz pozitív jegye, szilárd levegõjegy, a Kálapurusa láb-szára. Tizenegyedik jegyként a közösség, ugyanakkor az egyéni értékekszükségességét jelképezi. Az összes jegy közül a Vízöntõ típusú emberek rendelkeznek a legki-sebb önbizalommal. Magasabb szinten ez abban mutatkozik meg, hogyhajlandók az egójukkal meghódolni Isten elõtt, alacsonyabb szinten vi-szont úgy, hogy inkább másokban hisznek, mint magukban, és ezért alá-rendelik magukat mások egójának vagy a csoport befolyásának. Ez azoka, hogy a szexuális deviancia is gyakoribb közöttük, mint más jegyûek-nél. Hajlamosak arra, hogy azt csinálják, amit megtiltanak nekik, és azok-kal barátkozzanak, akiket kerülniük kellene. Ily módon energiájuk leblok-kolódik, szétszóródik, összezavarodik vagy beszennyezõdik. Magasabb szinten erõsen filantróp hajlamúak, hajlandóak feláldoznimagukat az emberiség jóléte érdekében. Alacsonyabb szinten azonbanalárendelt, kiszolgáltatott vagy akár megalázó szerepet is hajlandók elfo-gadni az életben, és nem tiltakoznak az õket érõ igazságtalanságok ellen.Szívesen veszik pártfogásukba a társadalom elnyomott, elutasított, kita-szított elemeit; gyakran erõs a bûntudatuk, szeretik mindenért magukat
 29. 29. 30 A védikus asztrológia kézikönyveokolni. Önzetlenül tudnak cselekedni azért, amiben hisznek. Ha ez Isten,akkor akár szentté is válhatnak, de ha éppen egy bûnözõ csoport, akkorhírhedt bandavezérré. A Vízöntõ típusú emberek gyakran excentrikusak és szétszórtak tevé-kenységeikben, nincsenek tisztában azzal, hogy kik is valójában. Kicsi akarizmájuk, politikai vezetõként gyakran elveszítik a tömegek támogatását,ugyanakkor hitüknek és odaadásuknak köszönhetõen sikert arathatnakvallási vezetõként vagy tanárként. A víz, amit hoznak, az intuitív felfogá-sukból származó igazság.5.12 HalakA Halak a Jupiter negatív jegye, kettõs vízjegy, a Kálapurusa lábfeje. Ti-zenkettedik jegyként az összes lehetõség jelenlétét jelzi, de nem feltétlenüla megfelelõ arányban. A Halak jegy szülöttei emocionálisak, kitárulkozók, intuitívak és nagyképzelõerõvel rendelkeznek. Könnyen fellelkesednek, de lelkesedésüknem mindig párosul bölcsességgel. Szeretnek másokat befolyásolni, demaguk is könnyen befolyásolhatók, így sebezhetõvé és irányíthatóvá vál-nak. Barátságosak és kommunikatívak, ezért sok mindenkivel tudnakkapcsolatot teremteni. Azonban könnyen függõvé válhatnak, esetleg má-sokat tesznek saját maguktól függõvé. Gyakran szentimentálisak, az érzé-sek könnyen megindítják õket – azok is, amelyek nem õszinték.Együttérzõk, a rokonszenvükre és a sajnálatukra mindig lehet számítani.Ha frusztráció éri õket, hajlamosak önsajnálatba menekülni. Általában ra-gaszkodnak a múlt emlékeihez, függetlenül attól, hogy azok jók-e vagyrosszak, és könnyen magukévá teszik annak a kultúrának vagy vallásnakaz értékeit, amelyikbe beleszülettek. Kedvelnek mindenfajta ceremóniátés rítust, szeretik a zenét. Jó zenész válhat belõlük. A Halak típusú emberek gyakran nincsenek tisztában vele, hogy hol ahatár, nem eléggé tiszták és praktikusak. Egyfajta alaktalanság, megfogha-tatlanság lengi körül õket, gyakran pillanatról pillanatra változnak, attólfüggõen, hogy az adott alkalom éppen mit követel. Kettõs érzelmi jegy-ként hajlamosak az érzelmi zavarokra, az emésztõ- és idegrendszerük pe-dig kifejezetten érzékeny. Édesség- vagy alkoholfüggõségbe kerülhetnek,és gyakran különleges érzelmi elismerésre és biztatásra van szükségük.Általában nem túl jó vezetõk, de annál jobb beosztott, asszisztens válikbelõlük. Nem sok bennük a kezdeményezõkészség és az önbizalom, sze-retnek másokban feloldódni. Meg kell tanulniuk uralkodni a képzeletükön, és határozottabb diszkri-
 30. 30. Bevezetés 31minatív képességeket kifejleszteni magukban. Ha ez sikerül, akkor egészvalójukat átjárja a lélek kreatív öröme.A jegyek analógiái sokban megegyeznek a házak analógiáival, amelyeketkésõbb tárgyalunk. A természetes horoszkópban a Kos az 1. ház, a Bikaa 2. stb., így az 1. ház analógiái jellemzõek lehetnek a Kos jegyre is, a 2.házéi a Bika jegyre, és így tovább. A következõ három táblázatban a tizenkét állatövi jegyrõl (rási) és azõket irányító bolygókról találhatunk információkat:Jegy Kos Bika Ikrek Rá kSzáma 1 2 3 4Ur a Mars Vénus z Merkúr HoldTetõzõ Nap Hold, Ráhu – Jupiterbolygój aEsésben lévõ Szaturnus z Kétu – Marsbolygój aNeme H N H N FéligTermészete Meddõ Meddõ Termékeny termékenyM i n õ s ég e Kardinális Szilárd Változó KardinálisEleme Tûz Föld Levegõ V ízSzíne Vörös Fehér Zöld FehérBeosztása Pozitív Negatív Pozitív NegatívI rá ny a Kelet Dél Nyugat És zakTestrésze Fej Nyak Kezek MellAszcendens 1.21 1.36 1.59 2.19idõtartamaJelleme Rend Egés zs ég Változatos s ág Házias s ágR ég i ó j a És zak És zak És zak És zakT íp u s a Kedvezõtlen Kedvezõ Kedvezõtlen KedvezõNapszaka Nappal Éjs zaka Nappal Éjs zakaFelkelése Rövid Rövid Átlagos Hos s zú
 31. 31. 32 A védikus asztrológia kézikönyveJegy Oroszlán Szûz M ér l eg SkorpióSzáma 5 6 7 8Ur a Nap Merkúr Vénus z MarsTetõzõ – Merkúr Szaturnus z Kétubolygój aEsésben lévõ – Vénus z Nap Hold, Ráhubolygój aNeme H N H N FéligTermészete Meddõ Meddõ Termékeny termékenyM i n õ s ég e Szilárd Változó Kardinális SzilárdEleme Tûz Föld Levegõ V ízSzíne Narancs Sárga Rózs as zín B arnaBeosztása Pozitív Negatív Pozitív NegatívI rá ny a Kelet Dél Nyugat És zakTestrésze Hát Has Medence Nemi s zervekAszcendens 2.34 2.21 2.21 2.34idõtartamaJelleme B átors ág Tis ztas ág Igazs ág VágyR ég i ó j a És zak És zak Dél DélT íp u s a Kedvezõtlen Kedvezõ Kedvezõtlen KedvezõNapszaka Nappal Éjs zaka Nappal Éjs zakaFelkelése Hos s zú Hos s zú Hos s zú Hos s zú 6. Házrendszerek a védikus asztrológiábanA ház (bhava) a horoszkóp egyik eleme, amely a zodiákus bizonyos ré-szét foglalja el a születési pozíciók függvényében. A házak meghatározottéletterületeket jelölnek, általuk az ezekkel kapcsolatos adottságokat, esemé-nyeket tanulmányozhatjuk. A védikus asztrológiában a házak felosztásánakhárom rendszere ismert: az egyenlõ házas, az egyenlõ jegyes és a srípatirendszer.
 32. 32. Bevezetés 33Jegy Nyilas Ba k Vízöntõ Hala kSzáma 9 10 11 12Ur a Jupiter Szaturnus z Szaturnus z JupiterTetõzõ – Mars – Vénus zbolygój aEsésben lévõ – Jupiter – Merkúrbolygój aNeme H N H N Félig FéligTermészete Meddõ Termékeny termékeny termékenyM i n õ s ég e Változó Kardinális Szilárd VáltozóEleme Tûz Föld Levegõ V ízSzíne Sárga Fekete Sötétkék LilaBeosztása Pozitív Negatív Pozitív NegatívI rá ny a Kelet Dél Nyugat És zakTestrésze Cs ípõ Térdek Lábs zár TalpAszcendens 2.19 1.59 1.36 1.21idõtartamaJelleme Értelem Elõrelátás B aráts ág SzimpátiaR ég i ó j a Dél Dél Dél DélT íp u s a Kedvezõtlen Kedvezõ Kedvezõtlen KedvezõNapszaka Nappal Éjs zaka Nappal Éjs zakaFelkelése Hos s zú Átlagos Rövid Rövid6.1 Egyenlõ házas és egyenlõ jegyes házrendszerA nyugati asztrológiához hasonlóan minden háznak van egy ún. házcsú-csa (bhava szphuta), ami a zodiákus egy bizonyos fokszámán helyezkedikel. Az 1. ház csúcsa minden esetben egybeesik az aszcendens (lagna) fok-számával. Az egyenlõ házas rendszerben a többi tizenegy házcsúcs ettõl30, 60, 90 stb. ívfokra helyezkedik el. Ha például az aszcendens a Szûz 5°35-én van, akkor ez lesz az 1. ház csúcsa, a 2. ház csúcsa pedig a Mér-
 33. 33. 34 A védikus asztrológia kézikönyveleg 5° 35-én, a 3. ház csúcsa a Skorpió 5° 35-én lesz stb. Az egyenlõ há-zas rendszerben a házakat úgy osztjuk be, hogy a házcsúcs mindig a házközepére essen, szemben a nyugati asztrológiával, ahol a házcsúcs min-dig a ház kezdõpontja. Az egyenlõ jegyes rendszerben viszont a házakegybeesnek a jegyekkel, így kevéssé valószínû, hogy a fenti módon szá-molt házcsúcsok itt éppen középre essenek. A házcsúcsok a házak legér-zékenyebb pontjai, tehát minél közelebb helyezkedik el hozzájuk egy boly-gó, annál jelentõsebb lesz a bolygónak az adott házban kifejtett hatása. A védikus asztrológiában leggyakrabban az egyenlõ jegyes rendszerhasználatát javasolják.6.2 A srípati rendszerA srípati rendszer egy egyenlõtlen házrendszer, melyben az 1. ház csúcsaaz aszcendens, a 7. házé a deszcendens (az aszcendenstõl pontosan 180°-ra), a 10. ház csúcsa az MC (Medium Coeli) vagyis a zenit (a Nap dele-lõpontja az adott a szélességen), a 4. házé pedig az IC (Imum Coeli), anadír (ami pontosan 180°-ra van az MC-tõl). Nyilvánvaló, hogy ez a négypont nem mindig fog derékszöget bezárni egymással, sõt, a sarkok felé aházméretek egyre erõteljesebben eltorzulnak. Ez egyébként a nyugatiegyenlõtlen házrendszerek számításának is az alapja. De a továbbiak máreltérnek. A srípati házszámításban ugyanis a fenti négy pont közül a szom-szédos pontok közötti szögtartományokat három-három egyenlõ részreosztva kapjuk meg a többi ház csúcsait, amelyek ebben a rendszerben isa házak közepén helyezkednek el. 7. A házak jelentéseA házakat szanszkritul bhavának nevezzük. A fentiekben ismertetett egyen-lõ jegyes rendszer alapján a házakat a jegyekkel egybeesõnek tekintjükúgy, hogy az aszcendens jegye lesz az elsõ ház, az azt követõ a másodikstb. Minden egyes háznak van jelzõbolygója, azaz kárakája, ami mindigugyanaz:I. II. III. IV. V. VI.Nap Jupiter Mars Hold Jupiter MarsVII. VIII. IX. X. XI. XII.Vénus z Szaturnus z Jupiter Merkúr Jupiter Szaturnus z
 34. 34. Bevezetés 35A házak vizsgálatánál a kárakák helyzetét is figyelembe kell venni a – jegyurával megegyezõ – ház urának helyzetével együtt. A házak által képviselt életterületek a nyugati asztrológiából ismertek-hez nagyon hasonlóak, de valamivel bõvebbek és átfogóbbak.1. ház: Az aszcendens, azaz a lagna háza. Az önvalót, az életet, az élet-hosszt, a boldogságot, az egészséget, a természetet, a külsõ megjelenést, ahaj- és bõrszínt, az életerõt, a státuszt (társadalmi pozíciót), a bátorságot,a határozottságot, a szenvedéseket, a fiatalabb testvéreket és a barátokatérõ nyereségeket határozza meg. Ezenkívül a személyes ellenségeket, afeleség vagy a férj nevét, hírnevét és halálát, a testvérek barátait, a vallást,az utazásokat, a szórakozást és az örömöket, a baleseteket, betegségeket,az idegenekkel és külföldiekkel való kapcsolatokat, az apa státuszát ésméltóságát, a fejet és az arcot is befolyásolja. Az 1. ház a test mellett a lel-ket, az önvalót is jelképezi. Az anyagok közül a szöveteket, valamint agyapjút, az árpát, a búzát, a gyantát és az aranyat képviseli.2. ház: Pénzbevételek, pénzügyi helyzet, bankszámla, profit és nyereség,veszteségek és károk, saját erõvel szerzett vagyon, ékszerek, iratok, okmá-nyok, vezetõ pozíció, világi eredmények és sikerek, hatalom, oktatás, me-mória, beszéd, zene, lemondás, az elme türelme, szülõi ház, fiatalkor, szol-gák és barátok, nagyszülõk, család, második házasság, a halál idõszaka,látás, jobb szem, vakság. A családtagok közötti egyetértés, jogi ügyek, üz-let és kereskedelem, költekezõ vagy spóroló hajlam, spekulációk, kölcsö-nök, a fiatalabb testvért érõ veszteségek, az apa betegségei, szegénység ésszerencsétlenség, a gyerekek öröksége, szakmája és elismertsége. Körmök,arc, nyelv, orr, fogak, orcák és áll.3. ház: Bátorság, kitartás, intelligencia, rossz gondolatok, fiatalabb testvé-rek és a velük való kapcsolat, középfokú oktatás, kutatás, írás, bölcsességés filozofikus hajlam, szolgák, szomszédok, unokatestvérek, alkalmi isme-retségek, pletykák, levelezés, rövid utazások, hegyek, dombok, szerzõdé-sek, dokumentumok aláírása, a vagyon megosztása. Könyvelés, matema-tika, posta, telefon, rádió, televízió és más kommunikációs eszközök,könyvek, újságok, újságírók, könyvtár, könyvesboltok, költözés, változások,átalakulások, a béke hiánya, díszek, ruhák, mentális erõ, hõsiesség, haza-fiasság, fiatalabb testvérek egészsége, sikerei és kudarcai, vallási irányzatok,álmok, mutációk, egyházak, hivatalnokok, szent énekek és iratok. Jobb fül,kezek, torok, karok, idegrendszer, vállak, bordák, kulcscsont, pajzsmirigy.
 35. 35. 36 A védikus asztrológia kézikönyve4. ház: Anya, ingatlan, lakás, földbirtok, jármûvek, otthoni környezet éscsaládi boldogság, víz, tanulás, boldogság, gyógyszerek. Öregkori körülmé-nyek, magánügyek, rejtett ügyek, titkok, kíváncsiság, örökség, foglaló, bér-leti díjak, albérlõk, hamis vádak, mezõk, kertek, gyümölcsösök, bányák,mezõgazdaság, földmûvelés és termés, tehenek, tej, bivalyok, ingóságok,szobrok, régiségek, tanulási hajlam, a dolgok befejezése, hajlék elvesztése,föld alá rejtett kincsek. Mellek, mellkas, tüdõ, gyomor, könyök, fõverõerekés bordák.5. ház: Gyerekek, elsõ fogantatás, abortusz, terhesség, örömök, fantázia,leányszerelem, intellektuális státusz, társadalmi törekvések, mûvészi hajla-mok, szerencse, élvezetek, szerelem, törvényes vagy törvénytelen szórako-zások, elrablás, nemi erõszak stb. Szerencsejáték, fogadások, lóverseny,kártya, lottó, tõzsde, társasági hajlamok, románc, sport, játékok, mozi, zene,tánc, dráma, bankettek, éttermek, szórakozóhelyek. Az elõzõ élet jámbortettei, vallásos lelkület, mély és bölcs tudás, bölcsesség, gazdagság. Lelkigyakorlatok, mantrák, himnuszok, irodalmi alkotások, zarándoklatok, gyer-mekek egészsége, hagyaték és vagyon, mindenfajta illegális egyezség vagykapcsolat. Hasüreg, szív, máj, gyomor, vékonybél, lép és epehólyag.6. ház: Betegségek, ellenségek, személyes ellenfelek, egészség, szolgálatok,szolgák, alkalmazottak és beosztottak, nagybácsik, nagynénik, kapcsolatokaz apai ágon, albérlõk, kecskék és juhok, étel, adósságok, akadályok azéletben, mentális aggodalmak, félelem a tolvajoktól, ördögi tettek, a beteg-ség hossza, gyógykezelés, ápolás, rablás és más csapások. Hosszabb-rö-videbb betegségeket, aggodalmakat és rossz szokásokat is jelez. Bankárok,bankkölcsönök, adósságok, háziállatok, ellenségeskedés, ruha, egészség-ügyi ellátás, diéta, étel és ruha, versenyek, eredmények, mágia, babonák,zavaró hatások és akadályok a próbálkozások során, õrület, sebek. Vese,vastagbél, hólyag és végbél, nõi nemi szervek, menzesz.7. ház: Feleség, férj, partnerkapcsolatok, házasság, megállapodások, bol-dog házasélet, szerelem, szerzõdések, üzleti machinációk, nyilvános ügyek,háború, perek, válás, tolvajokkal való találkozás, utazások, lakóhely válto-zása, vágyak, szenvedély, nemi élet, hozomány, versenytársak, hírnév éselismerés külföldön, riválisok választásokon vagy versenyben. Társaságiélet, büntetés, válás, elveszett vagyon visszaszerzése, tolvajok kézre keríté-se. Életveszélyt is mutathat. Küzdelem, versengés, viták, ellenzés, elisme-rés a kormánytól vagy feljebbvalóktól. Nemi szervek, méh, nemi mirigyek,tobozmirigy, prosztata, alhas és gerinc.
 36. 36. Bevezetés 378. ház: Betegségek, halál, inzultusok, szomorúság, botrányok, rossz hír,tisztességtelen úton szerzett pénz, élethossz, mentális fájdalom, a feleség-tõl és más családtagoktól származó nyereség, örökség, végrendelet, akadá-lyok, az ellenségek eszközei, a halál módja, börtön, aggodalmak, nyomor,sérelem vagy vereség, biztosítás, hálapénz, nyeremény, a partner vagyona,a külsõ ellenségek ereje, rablás, munka, mészárlás stb. Herék, gát, cson-tok, másodlagos nemi jelleg, külsõ és belsõ nemi szervek.9. ház: Vallás, tengerentúli vagy légi utazás, felsõoktatás, tudomány, mû-veltség, írások, tanítómester, nyilvánosság, tanulás, könyvek írása és kiadá-sa, hit, bölcsesség, jólét, intuitív képességek, álmok, látomások, vallásosintézmények, a gondviselés segítsége, Isten imádata, apa, adakozás, vallá-sos személyek társasága, a vallásos elvek ismerete, elõzõ karma, lelki élet-ben elért sikerek, zarándoklat, templomok, szerencse, vallásos hiedelmek,filozófia, törvények, bíróság, tisztelet és odaadás Isten és az idõsebbek irá-nyában. Fiatalabb testvér felesége, unokák öröme és haszna, tavak, kutak,folyók, víztározók. Csípõk, comb, lábütõerek, keresztcsont.10. ház: Apa, szakma, foglalkozás, üzlet, elõléptetés, nyereségek, pozíció,elõrehaladás, sikerek és státusz az életben. Külsõ cselekedetek, elismerés,hatalom és kormánytisztség, irányítás, kereskedelem, örökbefogadott gye-rek, mindenféle világi tevékenységgel, erkölcsi felelõsséggel, tisztelettel éshírnévvel, ambícióval és azok beteljesedésével kapcsolatos kérdés. Esõ,idõjárási jelenségek, megélhetés, áldozatok, lovaglás, atlétika, talizmánok,mantrák, himnuszok, lemondás a világról, bírók és bíráskodás. Szülõk ha-lála, térd, csontok, ízületek, haj, köröm.11. ház: Összegyûjtött vagyon, idõsebb testvérek, barátok, kedvencek, al-kalmi pénznyereségek, társadalmi tevékenységek, érzelmi ragaszkodások,szerelem, elismerés, társadalmi siker, a vágyak, remények és törekvésekmegvalósulása és beteljesülése. Ezenkívül a hízelgõket, tanácsadókat, só-gorokat, a vezetõktõl származó nyereséget, a szilárd barátságokat, a bará-tokkal való kapcsolatot, az Isten iránti odaadást, a jámbor tetteket jelzi.Utalhat még vállalkozások sikerére és eredményére, ékszerekre, díszekre,de veszélyekre, nehézségekre, csalódásra és családi halálesetekre is. Test-részek: lábak, bal fül, fogak, boka, vérkeringés.12. ház: Személyes ellenségek, szexuális élet, perek, börtön, üldöztetés,szenvedés, nyomor, az elme gyötrõdése, gonoszság, veszteség, adósságok,titkos tevékenységek, felszabadulás, kórház, tiltott kapcsolatok, engedetlen-
 37. 37. 38 A védikus asztrológia kézikönyveség, elveszett javak, akadályok, korlátozás, szélhámosság, adósságok vissza-fizetése, gyanú, okkult tudás, ármány, csalás, élet külföldön, a lakóhely meg-változása. Öngyilkosság, gyilkosság és lázadás, végtag csonkolása, baleset,sebesülés, kórházi ápolás, veszteségek a házasság vagy a feleség miatt, le-mondás, élvezet, nemi örömök, viták, adakozás, a szülõk vagyona, a pozí-ció elvesztése, kórházakkal, szanatóriumokkal, és elmegyógyintézetekkelkapcsolatos dolgok, háziállatok és vadállatok. Talpak, bal szem, lábfejek. 8. A házak tulajdonságaiA házak alábbi tulajdonságainak nagy része a nyugati asztrológiában is is-mert, de jelentõs eltérések is vannak a védikus és a nyugati asztrológiaközött. Az 1., 4., 7. és 10. házat kéndrának, azaz sarokháznak nevezik. Akéndrák az aszcendenstõl számítva kvadrátokban helyezkednek el. Ha abolygók ezekben a házakban vannak, az olyan, mintha kardinális jegyek-ben lennének. Jó vagy rossz hatásuk megerõsödik, határozottá válik. Alegerõsebb a 10. ház, utána csökkenõ sorrendben a 7., a 4., és az 1. kö-vetkezik. A 2., 5., 8. és 11. házat panaphara, azaz követõ háznak nevezik. Abolygók közepes erõsségûek bennük, és a szilárd jegyekhez hasonlóanviselkednek – inkább a fenntartásban, mint új dolgok létrehozásában se-gítenek. Az erõsségi sorrend a következõ: 5.,11., 2., 8. A 3., 6., 9. és 12. házat ápóklima, azaz hanyatló háznak nevezik, és aváltozó jegyekhez hasonlóan a bolygók gyengévé, bizonytalanná válnakbennük. Jó alkalmazkodóképességet és érzékenységet adnak, de pszichésvagy érzelmi problémákat is okozhatnak. Az erõsségi sorrend a követke-zõ: 9., 3., 6., 12. A trigonban elhelyezkedõ házakat trikónának nevezzük (1., 5., 9.). Abolygók ezekben is erõsek, különösen a Jupiter és a Hold, de nemannyira, mint a kvadrátokban. A 3., 6., 10. és 11. házakat upacsaja, azaz növekvõ házaknak nevez-zük, mert ezekben a bolygók hatása az idõ múlásával növekszik. Különö-sen a 10. és a 11. kedvezõ. Az 1., 2., 4., 7. és 8. házak ezzel szemben apacsaja házak, vagyis abolygó hatása ezekben az idõ elõrehaladtával csökken. Közülük a 8. háza legrosszabb. A 9., 10. és 11. házak azt mutatják, hogy miként befolyásoljuk a vilá-
 38. 38. Bevezetés 39got értékrendünkkel (9.), tetteinkkel (10.) és céljainkkal (11.), a 3., 4. és 5.ház pedig vitális energiánkat (3.), érzelmi állapotunkat (4.) és intellektu-sunkat (5. ház) jelzi. A 6., 8. és 12 házat duhszthánának, azaz ártó házaknak nevezik, merta bolygók negatív hatást fejtenek ki bennük. A házak kapcsolatban vannak az élet négy védikus céljával is. Az 1.,5. és 9. házak fejezik ki a dharmát, az alapvetõ természetünket, a törekvé-seinket és az életben vállalt kötelességeinket. Az 1. az alaptermészetünk-kel, az 5. a kreatív kifejezõerõnkkel, a 9. pedig a magasabb rendû törek-véseinkkel áll kapcsolatban. A 2., 6. és 10. házak a vagyonhoz és az értékekhez kapcsolódnak(artha). A 2. az életünk során szerzett vagyonunkat mutatja, a 6. azt amunkát és nehézséget, amit a vagyon megszerzése követel, a 10. pedigazt, hogy mit érhetünk el a segítségével. A 3., 7. és 11. házak a vágyakhoz kapcsolódnak (káma). A 3. a vitálisenergiánkat mutatja, a 7. azt, hogy mindezt hogyan próbáljuk meg él-vezni, a 11. pedig azokat a célokat, amelyeket ezen keresztül szeretnénkelérni. A 4., 8. és 12. házak a felszabaduláshoz (móksa), vagyis a transzcen-dens kereséséhez kapcsolódnak. A 4. a béke és a boldogság utáni kuta-tásunkat mutatja, a 8. azt a küzdelmet, amelyen keresztül kell mennünkahhoz, hogy ezt megtaláljuk, a 12. pedig azt, hogy mirõl kell lemonda-nunk ahhoz, hogy mindezt elérjük. 9. A bolygók és analógiáikA mai tudomány már tizenkét bolygót tart számon naprendszerünkben,melyek a Föld, a Nap, a Hold, a Mars, a Merkúr, a Jupiter, a Vénusz, aSzaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, a Plútó és a Kyron. Ezek a bolygóknéha jól, néha kevésbé jól láthatók az égbolton, de nagy méretüknél ésközelségüknél fogva nyilvánvalóan fontos hatást gyakorolnak a Földre ésannak lakóira. Természetesen a bolygók valójában nem okozói, haneminkább jelzõi azoknak a hatásoknak, amelyeket hozzájuk társítunk. Min-denesetre a kapcsolat nyilvánvaló, így a bolygók mozgásából különbözõtényekre, eseményekre és hatásokra lehet következtetni. Nyilvánvaló például a Nap hatása, ami az éghajlatban, a napszakokbanés az évszakokban is jelentõs szerepet játszik. A Hold az apály és a da-gály váltakozását, a nõk havi ciklusát és még sok más dolgot befolyásol.
 39. 39. 40 A védikus asztrológia kézikönyveA védikus asztrológia segítségével azt is megérthetjük, hogy a bolygók éssorsunk kapcsolata sokkal kifinomultabb és összetettebb annál, mint amita természettudományos kutatások eddig feltártak. A fentebb említett bolygók mindegyikét ismerték a védikus korban, sõtszámos finomfizikai bolygóról is beszámolnak a csillagászati és asztrológi-ai írások. Ilyenek például a nyugati asztrológiában is ismert, de tisztázat-lan szerepû holdcsomópontok. A Hold elliptikus pályájának két csomó-pontján két ún. finomfizikai vagy árnyékbolygó található: a Ráhu(felszálló vagy északi csomópont) és a Kétu (leszálló vagy déli csomó-pont). Ezek teleszkóppal nem láthatók ugyan, de meghatározó asztrológi-ai és csillagászati szerepük van. A nyugati hagyományban Sárkányfejnek(Ráhu) és Sárkányfaroknak (Kétu) nevezik õket. Rajtuk kívül még többárnyékbolygó ismert a védikus asztrológiában, amelyek a holdcsomó-pontokhoz hasonlóan általában negatív hatásúak, de legalábbis baljósla-túak. Ezek a következõk: Mandi vagy Gulika, Pránapáda, Dhúma, Vjati-pata, Parivartana, Indracsápa és Upakétu. Egy általános horoszkópban természetesen nem szoktak ennyi bolygótfigyelembe venni. Mivel az asztrológia egy szimbólumrendszer, többfélemódon is meg lehet fejteni, feltéve, ha valaki ismeri a megfelelõ kódokat.Ezeket a csillagfejtés tudományában jártas bölcsek hagyományozták ránka dzsjótisa (a védikus asztrológia tudománya) írásaiban. A védikus asztro-lógia szimbólumrendszerében a hét fõ bolygó és a két holdcsomópontszerepel, mert ezeken keresztül minden értelmezést meg lehet adni. Avédikus asztrológiában tehát nem szoktuk figyelembe venni a Szaturnu-szon túli bolygókat: a Neptunuszt, az Uránuszt és a Plútót. Ennek egyikoka az, hogy túl messze vannak, ezért még a holdcsomópontokénál is ki-sebb a befolyásuk, másrészt pedig nagyon lassan mozognak, haladnak azodiákusban. A Szaturnusz kb. 29 év alatt tesz meg egy teljes kört a zodi-ákusban, tehát egy ember élete alatt kb. 2-3 fordulatot tesz meg. Az Urá-nusz ciklusa 84 évig tart, így 7 évig tartózkodik egy jegyben. A Neptu-nusz ciklusa 168, a Plútóé pedig 248 év, így a hatásuk nem változikgyorsan.9.1 A NapA Nap a legjobban látható bolygó az égen, a Védák szerint õ sugározzabe fényével az egész univerzumot, és õ tartja fenn az összes életformát. Anyugati asztrológiában elterjedt az a nézet, hogy a Nap pozíciója a legfon-tosabb a szülött személyiségének meghatározásában, a védikus asztrológia
 40. 40. Bevezetés 41szerint azonban elsõsorban az aszcendens, másodsorban pedig a Holdpozíciója az, amely az egyén alaptermészetére enged következtetni. A Holdirányítja például az egyén gondolkodásmódját, mentalitását, belsõ, pszi-chés funkcióit. A Nap inkább a szülött fizikai tulajdonságait határozza meg,bár kétségtelenül van hatása a pszichére is. A Nap helyzete határozza meg a szülött külsõ megjelenését, fizikumátés testfelépítését. Az Ájur-védában, a védikus orvostudományban a test-ben domináló elemek szerint állapítható meg a szülött prakritije, azaz bio-lógiai testalkata. Ennek meghatározásában fontos szerepe van a Nap általelfoglalt jegyre jellemzõ elemnek. Erre a késõbbiekben bõvebben is kité-rünk majd. Szintén a Nap határozza meg a szülött viselkedését, szokásaités külsõ cselekedeteit. Emellett az apára is következtetni enged – az apatermészetére, a szülöttel való viszonyára, valamint életkorára és egészségiállapotára. A Nap a bolygók királya, ahogy az általa uralt jegy szimbóluma, azOroszlán is az állatok királya. A Nap helyzetébõl következtethetünk arra,hogy a szülött mennyi befolyást fog gyakorolni mások felett, és milyentársadalmi pozíciót érhet el. Akinek a horoszkópjában egy erõs, kedvezõhelyzetben lévõ Nap található, az jó eséllyel érhet el vezetõ beosztást atársadalmi életben, és valószínûleg a magánéletben is uralkodó típuslesz. A Nap uralkodó eleme a tûz. Az egészséges test, a vitalitás, az immun-rendszer és az akaraterõ fenntartása, az életerõ, az intelligencia, a jólét, avagyon, a bölcsesség, a szerencse és a világi téren elért sikerek, valaminta társadalmi rang eléréséhez szükséges akaraterõ szintén a Naptól függ. A Nap képviseli a királyokat, a politikai vezetõket, az ismert és vagyo-nos embereket, valamint az egyházak, vallásos intézmények vezetõit, a kre-atív embereket, a színészeket, a mûvészeket, az ékszerészeket, az aranymû-veseket, valamint a gyógyítókat, az orvosokat és az ápolónõket is. Ha a Nap jó helyzetet foglal el a horoszkópban, akkor kedvezõ hatástgyakorol a fent említett területeken. Az ilyen szülött vidám, szerencsés,erényes és bölcs lesz, híres ember válhat belõle, és képes lesz arra, hogymegfelelõen irányítson másokat. Ha a Nap helyzete kedvezõ, a szülöttsokkal elõbbre juthat társadalmi pozícióját illetõen, mint amire születésibolygóállásai egyébként utalnak. A Nap irányítja a következõket is: arany- és réztárgyak birtoklása, türe-lem, vitézség, csatákban aratott gyõzelem, kedvezõség, boldogság, bátor-ság, hatalom, nagylelkûség, méltóság, jószívûség, optimizmus, lélek,személyiség, valódi szeretet, fény, az Úr Sivával kapcsolatos dolgok,
 41. 41. 42 A védikus asztrológia kézikönyveerdõkbe vagy hegyekbe tett utazás, tûzceremóniák, a munkára való haj-lam, templom, hevesség, lelkesedés. Fizikai szinten a szívet, a fejet, a tü-dõt, a májat, az ideg- és csontrendszert, a férfiak jobb szemét és a nõkbal szemét uralja.9.2 A HoldA Hold az egyik legfontosabb bolygó a horoszkópban, mivel az elmét irá-nyítja. Helyzetébõl jól tudunk következtetni a szülött mentalitására, gondol-kodásmódjára, érzelemvilágára és pszichológiai alkatára. A Hold víz-típusú bolygó, ugyanúgy, mint az általa uralt jegy, a Rákis. Nem csak az érzelmeket fejezi ki, hanem az anyát is szimbolizálja. AHold helyzetébõl következtethetünk az egyén anyjával való érzelmi kap-csolatára, valamint az anya természetére, sorsára és élethosszára, egészsé-gi állapotára is. Egy erõs Hold típusú személy lágyszívû, érzelmes, anyás-kodó természetû lehet. A Hold az intuitív oldalt, az okkult vagy médiumi képességeket ismegtestesíti. Azok az érzelmek és megérzések, amelyek a racionalitás fö-lött állnak, mind a Holdhoz kötõdnek. Ugyanakkor nagyon változó boly-gó, idõnként erõs, máskor gyenge, és hajlamos felvenni annak a bolygó-nak a tulajdonságait, amelyiknek a közelében van. A Hold szülötteipszichésen változékonyak és befolyásolhatók lehetnek. Ez a bolygó jelzi a kapcsolatokat a közvélemény, valamint az üzleti ésmagánélet terén, továbbá a vizet, a folyadékokat, s az ár-apály ciklust,amit irányít. Hatással van a testen belüli, vizet, folyadékot és folyékonyszöveteket tartalmazó szervekre. A Hold irányítja az érzelmeket és az érzékenységet; a szülöttet lágyszí-vûvé és bölccsé teheti. Az elme békéjét, a kényelem és jó hangulat álta-lános érzéseit, a megértést, az intuíciót, az érzékiséget, a mûvészetek, azene és az ékszerek szeretetét, a növekedést, a termékenységet, a megter-mékenyülést, a terhességet, a szülést, valamint a memóriát és az utazást isjelentõsen befolyásolja. Az erõs Hold a következõ eredményeket adhatja: boldog és kiegyen-súlyozott elmeállapot, jó anya, jó lehetõség vízi utazásra, sikerek a vízzelkapcsolatos termékekkel folytatott kereskedelemben vagy a nyilvánosság-gal kapcsolatos üzletekben és a társadalmi életben, sok érzéki élvezet,erõs érzelmek, jó kapcsolat másokkal, mások iránti szeretet. Jó intuíciót,életcélokat, mûvészetek iránti fogékonyságot ad, valamint vonzerõt köl-csönöz a szülöttnek.
 42. 42. Bevezetés 43 A Hold akkor kedvezõ, ha a szülött a növekvõ holdciklusban szüle-tett, vagy pedig akkor, amikor a Hold nagy az égen, azaz a növekvõholdciklus tizedik napjától a csökkenõ holdciklus ötödik napjáig terjedõidõszakban. Minden más esetben kedvezõtlen, illetve gyenge. A Holdhatásai elsõsorban a gyermekkorban jelentkezhetnek, mert ezt az idõsza-kot irányítja. A Hold a következõket is befolyásolja: anya, lágyság, vonzó szemek,rokonszenv, együttérzés, menstruáció, gyermekek, szerelem, örömök,mellek, családi élet, az elme nyugalma, fürdés a tengerben, vízi sportok,legyezõk, ernyõk, gyümölcsök, virágok, finom és érzékeny tárgyak, gabo-natermesztés, hírnév, gyöngyök, ezüst, bronz és szépség. A Hold irányítja az alábbi szerveket: idegek, artériák, vénák, agy, méh,húgyhólyag, mellek, petefészek, a férfiak bal szeme és a nõk jobb szeme.9.3 A MarsA Mars harcias, tüzes, füstös bolygó, sok energiával rendelkezik, s a szü-löttet agresszívvé is teheti. A Mars a háború bolygója, és a férfias, masz-kulin tulajdonságokat, a férfi nemi erõt képviseli. A horoszkópban elsõsor-ban azt mutatja meg, hogy mennyi energiával rendelkezünk, és azt milyenmódon hasznosítjuk. Mind a fizikai, mind a mentális energiára utal. AMars irányítja a határozottságot, a bátorságot és a merészséget. Vezetõiképességeket, magabiztosságot, erõteljességet és fizikai erõt ad. A verseny-szellem, a sport, a harcmûvészetek szintén a Mars alá tartoznak, de ugyan-úgy (mivel tûzzel fõznek) a szakácsok, a vendéglátósok, továbbá a rend-õrök, a katonák, a tisztviselõk és a vezetõk is. A Mars típusú emberek gyakran türelmetlenek vagy hirtelen természe-tûek, vitatkozósak, erõszakra hajlamosak, kedvelik a fegyvereket, a bom-bákat, a harci eszközöket. Mivel a Mars alá tartozik az összes technikaivívmány, az ilyen típusú személyek sokszor jártasak a technikában, jómérnökök vagy építészek válhatnak belõlük. Jól értenek az ingatlannal,földdel és építkezéssel kapcsolatos ügyletek lebonyolításához. A Mars arra is képessé teszi a szülöttet, hogy maga körül és önmagánbelül egyaránt rendet tartson. Lendületet és határozottságot, valamint cél-tudatosságot ad. Egy Mars típusú személy gyakran erõszakosan függetlentermészetû, és hevesen reagálhat általa sérelmesnek ítélt dolgokra.Ugyanakkor hirtelen és könnyelmû is lehet, aki nem sokat törõdik má-sok véleményével. A férfiak számára a Mars helyzete a szenvedély és aszexuális képességek jelzõje, nõk esetében egyesek szerint a férjre utal,
 43. 43. 44 A védikus asztrológia kézikönyvemások szerint egy erõs Mars férfias tulajdonságokat nyilváníthat megbennük. Az erõs Mars önzõvé teheti a szülöttet, illegális üzletekre, valamint til-tott vagy titkos szexuális kapcsolatokra való hajlamot alakíthat ki bennük.Égéseket, töréseket és más sebesüléseket is okozhat. De ha kedvezõ, ak-kor egészséget, bátorságot és határozottságot ad, a szülöttet konstruktívváés energikussá teszi. A Mars hatása a legerõsebben általában 27 és 32éves kor között jelentkezik. A Mars a következõ dolgokat befolyásolja: földbõl származó dolgok(élelmiszer, ruha, olajok, ékszerek, nemesfémek, fa stb.), a testvérek tulaj-donságai, kegyetlenség, ellenségeskedés, a házi tûzhely, arany, rokonok,fegyverek, tolvajok, ellenségek, lelkesedés, hamisság, elvont és analitikusgondolkodás, gyakorlatiasság, kegyesség, harmonikus életszemlélet, a jel-lem ereje, kalandok, leleményesség, éleselméjûség, okkult tudományok,bûnök, sebek, mûtétek. A test következõ részeit irányítja: csontvelõ, epe, végtagok, izomzat,vér, külsõ nemi szervek, bal fül, arc, fej, ízlelõbimbók, medence, vesék,húgyhólyag, végbélnyílás, herék.9.4 A MerkúrA Merkúr a Holdhoz hasonlóan gyors, változékony és befolyásolhatóbolygó. Mozgékonyságánál és alkalmazkodóképességénél fogva elõsegítia kommunikációt, az információcserét, a statisztikai és egyéb adatok haté-kony kezelését, az emberek közötti kontaktust, a kapcsolatteremtést és azutazást. Az intelligenciát, a felfogóképességet, a tanulásra és a megismerés-re való hajlamot, valamint a nyelvérzéket is elõsegíti. A Merkúr hatáskö-rébe tartozik az irodalom, az írás és az olvasás, valamint az eszmék köz-vetítésének különféle módjai, pl. a hirdetések, az elõadások, a szónoklatokés a tanítás is. A Merkúr az írók, költõk, elõadómûvészek, szónokok, szobrászok éskézmûvesek, valamint a tanárok, asztrológusok, könyvelõk, hivatalnokok,üzletemberek, orvosok és gyógyítók bolygója is. A Merkúr típusú szülöt-tekre jellemzõ a játékosság, a lelkesedés, a beszédesség, a független gon-dolkodás, a hagyománytisztelet. Jól tudnak nyelveket tanulni, másokatmeggyõzni, jó a memóriájuk, hatékonyak az üzleti kapcsolatok kialakítá-sában. Az ilyen szülöttnek számos barátja van, sok mindent képes megta-nulni, fogékony a mûvészetek iránt, és gyorsan meg tud csinálni min-dent, akár több dolgot is egyszerre. Élénken érdeklõdik a számítógépes
 44. 44. Bevezetés 45információs hálózatok, a tömegtájékoztatás, a multimédia, az Internet és aszórakoztató elektronika vívmányai iránt. Az erõs és kedvezõ Merkúr jóintelligenciát, kommunikációs képességet és tehetséget ad, de ragaszko-dásmentessé és függetlenné, sõt néha szélsõségessé is teheti a szülöttet.A Merkúr hatása a legerõsebben 32 és 35 éves kor között érezhetõ. A Merkúr az alábbi dolgokat is befolyásolja: ékesszólás, mûvészi haj-lam, elismerés mûvelt emberek részérõl, anyai nagybáty, világos beszéd,a vallásos imádati rítusokban való jártasság, az Úr Sivával kapcsolatosvallásos cselekedetek, igazságosság, sportolási és kikapcsolódási lehetõ-ségek, kézügyesség, távolabbi rokonok, örökösök, barátok, a lánytestvérgyermekei, rövid utazások, intuitív erõ, okkult tudományok. Az általa irányított fizikai szervek a bõr, az orr, a nyelv, a fülek, azidegrendszer és az érzékszervek.9.5 A JupiterA Jupiter és a Hold az a két bolygó, amelyik a legerõsebb lelki hatásokatfejti ki a horoszkópban. A lelki élet, a meditáció, az Isten felé fordulás, ahit, a vallás és a filozófiai tudás mind a Jupiterhez kapcsolódik. Szanszkritnyelven Gurunak, azaz tanítónak is nevezik. A gazdag és befolyásos sze-mélyek horoszkópjában is erõs Jupitert találunk. A Jupiter jó szerencsét,valamint hosszú távú utazásokat jelez. A Jupiter helyzete alapján lehetmegítélni azt is, hogy elõzõ életeiben mennyi jámbor tettet követett el aszülött. A Jupiter az összes bolygó ura, mivel õ a félistenek lelki tanítómestere.A lelki dolgok mellett a pénzügyeket, a vagyont, valamint a gyerekeket isbefolyásolja. A nõ horoszkópjában azt is jelzi, hogy milyen férjre számít-hat az illetõ, és milyen lesz kettejük kapcsolata. A Jupiter típusú szülöttekvéleményét nagyra tartják, ezért ide tartoznak a tanárok és a tanácsadókis. Az ilyen típusú személyek nemesek, elõkelõk, optimisták, jó humorér-zékkel rendelkeznek, és könnyen megkapják munkájuk gyümölcsét. Hí-ressé válhatnak, és sok jó tulajdonsággal rendelkezhetnek, mint pl. a be-csületesség, az együttérzés és a bölcsesség. Bár az erõs Jupiter nagyvagyont is adhat, fontosabb szempont az, hogy hatására a szülött boldogés elégedett életre számíthat. A szülött vallásos, filozofikus alkatú, és álta-lában erényes, tiszta életet él. Gyakran foglalkozik meditációval, és keresiaz élet valódi célját, a saját eredeti azonosságát. A kedvezõ Jupiter együttérzést, kedvezõséget, adakozó hajlamot, erköl-csösséget, bölcsességet és igazságosságot ad. Õ irányítja a papokat, a
 45. 45. 46 A védikus asztrológia kézikönyveszerzeteseket, a lelki tanítókat, valamint a politikusokat, a jogászokat, ésazokat, akik uralkodnak az érzékszerveik felett. A Jupiter a következõ dolgokat befolyásolja még: tudás, illendõ visel-kedés, a szentírások ismerete, fejlõdés az élet minden területén, az Istenés a papok iránti odaadás, áldozatok, lemondás, vezeklés, vallásos hit,kincstár, az érzékek feletti uralom, becsület, kedvesség, jog, törvények,bankok, cégek, helyes ítélõképesség, jó érvelés és logikai készség, légiutazás, hosszú utak, örökség, zarándoklat, népszerûség a magas beosztá-sú tisztségviselõk között és a nép szemében, széles látókör, kedvezmé-nyek a kormány vagy a vezetõk részérõl. Ha a Jupiter erõs és a 9. házban van, akkor a szülöttet az élet mindenhelyzetében segíteni fogja az isteni gondviselés. Ha a Jupiter dristit (pil-lantást) vet a kedvezõ házban lévõ Napra, akkor a szülött az üzleti élet-ben, peres ügyeiben sikert érhet el, politikai hatalomra tehet szert, pub-likációk révén nyereséghez juthat. A Jupiter irányítja a termelés és akiterjeszkedés lehetõségeit. Fizikai szervei: vese, gyomor, belek, combok, hús, vérerek, vér, lábak,máj és jobb fül.9.6 A VénuszA Vénusz általánosságban véve kedvezõ bolygó, és elsõsorban a nõiszépséget és vonzerõt személyesíti meg. Ily módon a szerelem, a szexua-litás, az érzékiség, a szenvedély, a románc és az érzelmek bolygója. Férfi-aknál a feleséget vagy a nõkkel való kapcsolatot jelzi a horoszkópban, il-letve a gyermekáldásra utal. Nõk esetében a Vénusz elsõsorban nõivonzerejüket, nõiességüket, másodsorban a luxus és a pompa iránti igé-nyüket jelzi. A Jupiterhez hasonlóan a Vénusz is adhat sok anyagi javat pénz, ké-nyelmes és pazar otthon, jármûvek és vagyontárgyak formájában, bár aVénusz inkább a materialista oldalt erõsíti, mintsem a lelkit. Ugyancsak a Vénusz irányítja a mantrák éneklését, a tantrát, a hipnó-zist, az alkímiát és a gyógyító képességeket, valamint a mûvészeket, színé-szeket, zenészeket, táncosokat és költõket is. Azok, akik a szórakoztató-iparban érnek el sikereket, általában szintén erõs Vénusszal rendelkez-nek. Erõs és kedvezõ Vénusz esetén a szülött szeretetteljes és karizmatikus,s képes másoknak is átadni a boldogság és jólét érzéseit. A Vénusz va-gyont, szép arcot és testet adhat, az ellenkezõ nem tagjaiban pedig von-

×