• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Bulaqua 2011_Water Sector Development - Challenges and Opportunities
 

Bulaqua 2011_Water Sector Development - Challenges and Opportunities

on

 • 1,302 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,302
Views on SlideShare
1,301
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bulaqua 2011_Water Sector Development - Challenges and Opportunities Bulaqua 2011_Water Sector Development - Challenges and Opportunities Document Transcript

  • Доклад Развитие на водния сектор – предизвикателства и възможности. Четвъртата международна конференция БУЛАКВА 2011 „Развитие наводния сектор – предизвикателства и възможности” се проведе на 13 и 14април 2011г. в зала „Витоша”, Интер Експо Център, град София. Като член на Европейския съюз, България се стреми да влезе в крак с най-новите постижения във водния сектор. В подкрепа на този стремеж беше исъстоялата се конференция. Бяха застъпени въпроси от следнитенаправления: правната уредба за ВиК сектора, управлението на воднатаинфраструктура, финансирането и усвояването на Европейските фондовевъв ВиК сектора, използването на съвременни технологии, конструкции,оборудване и материали във ВиК сектора, климатичните промени и воднитересурси, управлението на речните басейни, обучението и квалификацията наВиК операторите, младите професионалисти във водния сектор. В конференцията взеха участие редица страни – България, Германия,Холандия, Македония, Чехия, Франция, Швейцария, Австрия, Румъния,Полша. Д-р Райнер Шуте, Партньорство на водните оператори в Германия:„ВиК и целеви асоциации в Германия” Д-р Райнер Шуте разгледа подробно въпросът за целевите асоциации. Вдоклада си той разясни как чрез свързване на структорите по поречията нареките в Германия, е постигната екологична стратегия поводоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води. Запозна ни както систорията, така и със задачите и дейностите, регламентирани и ясноуредени законово днес относно водното спотанство по поречията на рекитев Германия. Двадесет и един града и общини се обединяват в дружества ичрез публичен договор с населението получават правото да регулират всичкиводни проблеми без печалба. Целта е да се постигне оптимална полза захората и околната среда на разумна цена. Изтъкна предимствата надецентрализираното водоснабдяване и отвеждане на отпадъчната вода. Д-р инж. Теню Пейчев, София : „Управление на сектор Водоснабдяванеи Канализация в Република България” Тъй като сектора има силно социално и жизнено важно значение, д-р инж.Теню Пейчев разгледа обстойно специфичните му характеристики и направи 1
  • исторически обзор на управлението на ВиК сектора. Според докладанормативното осигуряване е ключа към решаването на управленскитепроблеми, поради което е необходима актуализация с перспективен периодна действие 2020г. Изтъкват се актуалните проблеми в управлението и сепредлагат мерки за решаването им. Питър Дейн, Асоциация на холандските водни компании, Холандия: „Преставяне на Програмата на европейското сътрудничество в бенчмаркинга” Европейското сътрудничество по бенчмаркинг (EBC) есъздадено през 2005г. от холандската и скандинавската асоциации поводите Vewin, DANVA, FIWA, Norsk Vann и Svenskt Vatten. Товасътрудничество има нестопанска цел за водни услуги. По-късно се включвати други европейски страни и то прераства в Европейска бенчмаркингпрограма. Бенчмаркингът е средство за подобряване на ефективността чрезсистематично търсене и адаптиране на водещи практики, състоящ се отдве последователни стъпки- оценка и подобряване на дейността. В доклада се обърна внимание и на възможността програмата да помогнена ВиК дружества и от други региони, включително и България, дапостигнат напредък в своята дейност. Презентацията на фирма Юроком 2000 ООД /Конти Хидропласт, Македония, запозна присъстващите с дейността си. Областта на действие на компанията се основава главно на производството на полиетиленови и полипропиленови тръби за водоснабдяване, канализация игаз. Докладът запозна присъстващите с основаването и развитието нафирмата, включително и международното й сътрудничество. Наблегна сена разнообразната продуктова гама, както и на необходимите сертификатии разрешителни за влаганите материали. Павлина Георгиева, преставител на Инфрабулимпекс, Русе Инфрабулимпекс ЕООД е изключителенпредставител на AMIANTIT GROUP за България. Инфрабулимпекс ЕООД е 2
  • вносител на стъклопластови GRP тръби, произвеждащи се по технологиятаFLOWTITE- метод на непрекъснато навиване. От 2010г в новопостроения завод на Инфрабулимпекс, Русе сепроизвеждат и гофрирани полиетиленови тръби за канализация, по напълноавтоматизиран и компютърно контролиран технологичен процес- чрезекстудиране. Наблегна се и на специалното приложение на тръбите-релайнинг ( възстановяване на дефектирал тръбопровод чрез приплъзване нанова GMT тръба), както и защо те са най-подходящи за това.Впрезентацията се описаха характерните свойства, предимствата,приложението и начините на полагане на различните видове тръби. Инж. Марек Мата, DHI, Чехия: „Европейската директива за наводненията- реален опит от процеса по прилагането й вЧешката република.” Директивата 60/2007/ЕС очертава стъпките за разработването насигурно управление на риска от наводнения, както и намаляване напоследиците от тях. В Чешката република въз основа на наличната информация се изготвяткарти на районите на речните басейни в целесъобразен мащаб, описание нанаводненията в миналото, както и оценка на неблагоприятните последициот бъдещи наводнения. Удо Шахингер, фирма Herli, Франция: „Пречистване и инсталации за дезинфекция на питейни води.” За да се осигури качеството на питейната вода е необходимо периодично почистване и дезинфекция на сондажите, резервоарите и тръбите за питейна вода.Съхранението, независимо от продължителността му, значителноувеличава риска от заразяване на водата за пиене. Затова е препоръчителнода се правят проверки най-малко веднъж годишно на резервоарите и ако сеналага, те трябва да бъдат почиствани. По този повод трябва да се изведатот употреба и да бъдат изпразнени. Презентацията разглежда ивъзстановяването на сондажи, както и дезинфекцията на новоположенитръби при използване на дезинфектанти, основани на водороден прекис, безда се използва хлор. Обръща се внимание и на въпроси от сферата намикробиологията. 3
  • Томас Метелка, DHI, Чехия, Венци Божков, DHI Bulgaria LTD: „Управление на дъждовните води в условията на изменение наклимата” Въз основа на фактори като икономическия растеж, увеличаване нанаселението и натрупаното количество на вредни емисии, се измененяклимата, рефлектирайки и върху градската хидрология. Авторите наразработката насочват вниманието ни към въздействията от променитена температурата и водата върху работата на канализационната системав чешката столица Прага. Направената оценка е базирана на DHIтехнологията на Mike Urban в комбинация с DHI средството Climate change,взимайки предвид както измененията в разпределението и обема навалежите, ефективния отток и инфилтрация, така и отчитане натранспортиращата способност и препълването на колекторите. Инж. Благой Козарев, генерален директор: „Презентация на фирма РайкомерсКонструкшън АД, София” С богат снимков материал презентацията запозна аудиторията спредмета на дейност на „Райкомерс конструкшън”АД, вклюващостройтелство на водопроводи и канализационни мрежи, сгради исъоръжения, както и високопроизводителни технологии за изграждане ирехабилитацията на продуктопроводи. Историческият преглед на фирмата от създаването й през 1991г. до днес,отбелязва постиженията през двадесет годишната й дейност, както ибързия напредък през годините. Дейността на „Райкомерс конструкшън”АДпокрива почти цялата страна. Компанията е и силно социално ангажирана,тя е спонсор на редица спортни и културни мероприятия. Стефан Желязков, председател на УС на Българска асоциация за безизкопни технологии: „Безизкопни технологии за рехабилитация на ВиК инфраструктура” Класическите изкопни технологии са свързани с разкопаване на целипътни артерии, отбиване на реки, разрушаване на съществуващисъоръжения. Последиците са финансови загуби за работещите и живеещитев района. Алтернатива дават „Безизкопните технологии” за изграждане, 4
  • подмяна и рехабилитация на тръбопроводи. При тях липсват неудобстватаот класическия метод. Предимството на презентирания метод се състой втова че не се нарушава съществуващата инфраструктура, комуникациите,не се ограничава автомобилния трафик и не се създават неудобства запешеходците. В доклада се обърна внимание на най- попупярната и световно известнатехнология за рехабилитация на съществуващи водопроводи- „Феникс”,която се прилага при рехабилитиране на повредени тръбопроводи порадикорозия, остарели или разместени уплътнения на връзките.Представена е и нова технология, която все още няма аналог в България завъзстановяване на повредени канализационни тръби. Методът се основавана принципа на производство „на място” на тръбата от пластмасовалента, която е фабрично направена и непрекъсната. В зависимост отспецифичните условия има няколко варианта на изпълнение. Бяха онагледенис видеоматериал два от тях. Презентация на фирма Хавле Арматурен ЕООД, Franz Schabauer, Thomas Venhoda, Krammer Armaturen, Austria : „Пожарни хидранти Крамер” Презентацията ни запозна с историята напожарните хидранти и в частност историята на фирма Крамер, основанапрез 1937г. Описани бяха технически подробности за пуск, работа иподдръжка на пожарните хидранти, както и продуктовата им гама. Доц. д-р. инж. Борис Цанков, катедра „Хидравлика и хидрология” към УАСГ- София: Проект „Водоснабдяване на град Пловдив от каскадата Въча” Град Пловдив се водоснабдява от терасата на река Марица помпажно откладенци, но качествата на водата са незадоволителни, наред с коетосъществуват и технически проблеми. Това е наложило изготвяне наалтернативен проект за водоснабдяването му от каскадата Въча. Идеятаза подобен проект датира от 70-те години на миналия век. Проектът съдържа идейна фаза за водоснабдяването на град Пловдив ишест общини, обхващащи двадесет и едно селища. Новопроектиранатаводоснадбителната система включва водовземане и деривация допречиствателната станция за питейни води, пречиствателна станция запитейни води, гравитачен водопровод от ПСПВ до напорен резервоар на град 5
  • Пловдив и напорните резервоари в града. Проектът беше онагледен саналитичен и графичен материал. Инж. Теодора Янакиева, Аквапартньор ЕООД, София: „Проект за воден цикъл на девет населени места в района на и около град София” Проектът обхваща изготвяне на канализационна иводоснабдителна система на девет селища североизточно разположени доград София. Решението включва вътрешни канализационни иводоснабдителни системи, както и отвеждането и пречистването наотпадъчните води от селищата до ПСОВ. В презентацията подробно серазгледаха решенията при избора на най-добрия техникоикономическивариант, вземайки под внимание трудния терен и пресичането на ж.п. линиии пътища. Заустването на канализацията ще се извърши в река Лесновска,като за тази цел на реката е необходимо да се направи корекция, за да сеизбегнат заливания на селата Долни Богоров, Казичене и Кривина. Канализационната система е смесена, като са предвидени преливници занад два пъти максимално часовото количество, като преливащия обем сезауства в близките дерета и реки. Описани бяха и етапите приизграждането на колекторите и помпените станции. Проф. Хелмут Кройс, Институт по управление на качеството на водните ресурси и отпадъците , Технически университет, Виена: „Измененията на климата и управлението на качеството на водата” Проф. Кройс даде обстойна оценка на климатичните промени, които изискват адаптиране на управлението на водите, позовавайки се на скоро завършило проучване от изследователскиинститути в Австрия. Изследването е извършено с цел извеждане нанеобходими данни, свързани с адаптацията на управлението на водите вАвстрия за периода до 2050г, чрез използване на сегашни знания, опит иданни. Изискванията са подредени в три класа от научна гледна точка, аименно- силни, средни и слаби факти или заключения. Резултатитепредставляват интерес и за България, поради сходните условия поотношение на морфологията, населението и размера на използваната земя.Като трябва да се вземат предвид и някой различия породени от влияниетона Черно и Средиземно море, валежите и други. 6
  • Д-р Василе Чомос, президент на Румънската асоциация по водите: „Състояние на реформите врумънския воден сектор” Румъния е новоприета членка на Европейския съюз. Тя прави усилия дасинхронизира дейността си във водния сектор, съгласно европейскитеизисквания. За спазване на сроковете поставени от Европейската Комисияотносно питейната и отпадъчната вода, Румъния е изправена предпредизвикателството да положи големи усилия, за да се справи с такапоставените й задачи. Докладът отразява работата по реформите врумънския водния сектор. Гл.ас.инж. Мариана Колева, УАСГ-София: „Приложение на моделите АSМ1-3 и програмния продукт WEST за технологично оразмеряване и симулация на процесите на биологично отстраняване на азот и фосфор от отпадъчнитеводи” Тъй като има нови изискваня от Европейския Съюз за пределнодопустимите количества на азот и фосфор в заустваните отпадъчни води, енужно преоразмеряване на биологичното стъпало в ПСОВ. Представенатапрезентация показа сравнителна оценка между двете методики заоразмеряване, а именно ATV-A131, май 2000г. и световната методикавключена в четвъртото издание на справочната монография наMetcalf&Eddy от 2003г., базирана на моделите ASM1-3. Изходните данни,получени от двете методики са използвани като входни в програмнияпрокукт WEST, с който се извършват динамични и статични симулации натехнологичните процеси в пречиствателната станция. Енчо Енчев, управител на фирма БГ Еко Проджект, София: „Обезвреждане на утайки от ПСОВ и третиране на органични отпадъци” „БГ Еко Проджект” ООД е фирма, чиято основна дейност е свързана сразработването и изпълнението на проекти за обработка на органичниотпадъци и утайки от ПСОВ, рекултивация на замърсени земи,производство на биохумус, проектиране и инсталация на ломбрипречиствателни станции и еко селища. В презентация се представисистемата „beVermi” за обезвреждане и оползотворяване на утайки от 7
  • ПСОВ чрез вермитехнологията. При използване на тази технология не енеобходимо последващо депониране на отпадъка. Оползотворяването наутайките се извършва в специални биоинсталации, съставени от модули, вкойто работи червен калифорнийски червей, в следствие на което се отделябиохумус. Проф. Иван Секулов, Делфин проект екотехника ООД: „Необходимост от оразмеряване на биологични пречиствателни станции (ПСОВ) за „чувствителни зони”, покриващо четирите годишни времена” В доклада се разглеждат теоретични основи на протичащитепречиствателни процеси и съвкупността от различни бактерии (БПК 5разграждащи, нитрификанти и денитрификанти), намиращи се вбиомасата на басейна. Оптимумът на общия пречиствателен процес етруден за постигане, тъй като различните микроорганизми имат различниизсквания за условията на развитие. Проф. Секулов направи задълбоченанализ и заключения чрез приложения богат графичен материал впрезентацията си, за оразмеряване покриващо четирите годишни времена.ДЕЛФИН Инж. Красимира Кузманова, Делфин проектПроект Екотехника ООД екотехника ООД: „ Проблеми с новопостроените ПСОВсъс суспендирана биомаса, оразмерени за „чувствителни зони”, с пълноотстраняване на органичното замърсяване (БПК5), азот (N), фосфор (P)” За намаляване на експлоатационните разходи на пречиствателнитестанции е необходимо постоянното им оптимизиране по време наексплоатационния процес от наличния персонал. В разработката серазглеждат проблемите и решенията на примери от пречиствателнитепроцеси в ПСОВ. В следствие на поставените цели са изведени задачите,чрез който се илюстрира оптимизацията на пречиствателните станции повреме на тяхната експлоатация. Ас. д-р инж. Таня Игнева- Данова, УАСГ- София: „Оценка и управление на риска от хидравлично претоварване на съществуващи и новопроектирани канализационни мрежи” Вследствие на интензивни валежи възниква напорен режим вканализационната мрежа, водещ до препълване и наводнения. Това води до 8
  • неудобства, материални щети и екологични последици. Ето защо възникванеобходимостта от прилагане на подходяща методика за оценка на рискаот възникване на гореспоменатите явления. В публикацията се демонстрираприлагане на подхода, почиващ на „Теорията на размитите множества”,чрез който се прави количествен анализ на функционирането наканализационната мрежа и се дава възможност за подбор на подходящиинженерни решения, с цел предпазване от наводнения. Анализът на риска еподход за описание и/или численото измерение на риска. Той е комбинация отстойността на вероятността за случване на събитието (в случаяхидравлично претоварване на мрежата и наводнения) и степента навъздействие на последиците от него и загубите, водещи след себе си. Следизвършването на анализа се прави оценка и избор с цел оптималноснижаване на риска. Презентация на „Химипласт” АД, София „Химипласт” АД е предприятие за производство на тръби от полиетилени полипропилен. Компанията е регистрирана през 2006г., фабриката им сенамира в град Враца, като производството започва средата на 2008г. и вечее достигнала пълен капацитет.Областта на приложение на производствотое инфраструктурни водопроводи за питейни води, напояване, пренос идистрибуция на газ, вътрешносградни водопроводни и отоплителниинсталации. Перспективите пред „Химипласт” АД са за разрастване накапацитета и увеличаване на продуктовата гама. Dipl. Wirtsch.-Ing.(FH) Kay Henke, Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung Gmbh & Co. KG: „Тръби отполиетилен за алтернативно полагане- видове, сертификация иприложение” Безизкопното полагане и полагането без пясъчна възглавница на тръбинамира все по-голямо приложение в практиката. При безизкопното полаганесе намаляват времето, разходите и неубодствата за хората.Недостатъкпри използването на обикновенни полиетиленови тръби при този метод, водидо драскотини, повреди по тръбопроводите, абразия, пукнатини и други.Това е и причината за изготвянето на PAS 1075 (публично достъпнаспецификация 1075) - първият документ, който регулира и описваизискванията за новите полиетиленови тръби. В PAS 1075 се включватизходния материал за производство, както и методите на изпитване за тезитръби. В презентацията бяха дадени примери от практиката и серазгледаха типове сертифицирани тръби за алтернативно полагане. 9
  • Ст. ас. инж. Боян Борисов, УАСГ- София: „Анализ на параметри на напречни профили при трашейно полагане на тръбопроводи” Стойността на полаганите тръбопроводи се обуславя от вида наизползваните материали, начина на полагане, размерите на изкопа и другихарактеристики. Инж. Борисов направи подробен анализ на така поставенияпроблем. Докладът започна с преглед на българската и чуждестраннатанормативна уредба, след което се акцентира на особеностите приизпълнението на полагането на тръбопроводите в траншеи. Разгледаха севидовете материали за обратна засипка, както и уплътняването. Направихасе изводи относно широчината на траншеята. Бяха онагледени вариантипри полагане на два или три успоредни тръбопровода, съответно в еднаобща, или в отделна траншея. Инж. Фани Арнаудова, БАВ-YWP Bulgaria: „Младежка секция към БАВ-YWP Bulgaria” На 31.01.2010г. с решение на Управителния съвет на БАВ се учреди младежката секция към организацията ( YWP BG). Тема на презентацията на инж. Фани Арнаудова, Председателна YWP BG, беше развитието и организационния живот нановосъздадената младежка организация. Въпреки скорошното сиосноваване, YWP BG разполага със собствен интернет-сайт( http://www.ywp-bulgaria.com ) и ще организира Българската националнамладежка конференция с международно участие, която е планирана да сесъстой на 17-18 май 2012г. в град София под егидата на IWA с финансоватаподкрепа на спонсори от БАВ.Гр София. Васиола Благоева,17.04.2011г Член на YWP BG 10