• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Kvaliteetse e kursuse loomine

on

  • 2,033 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,033
Views on SlideShare
1,812
Embed Views
221

Actions

Likes
1
Downloads
11
Comments
0

7 Embeds 221

http://digitiiger.blogspot.com 89
https://jujo00obo2o234ungd3t8qjfcjrs3o6k-a-sites-opensocial.googleusercontent.com 71
http://jujo00obo2o234ungd3t8qjfcjrs3o6k-a-sites-opensocial.googleusercontent.com 49
http://sok.anunciat.org 7
http://www.anunciat.org 2
http://digitiiger.blogspot.de 2
http://www.digitiiger.blogspot.com 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kvaliteetse e kursuse loomine Kvaliteetse e kursuse loomine Presentation Transcript

    • Kvaliteetse e-kursuse loomine
      Varje Tipp
      13.november 2010
      Haapsalu
    • Analüüs
      Õppeprotsessi kavandamine
      Kursuse väljatöötamine
      Kursuse läbiviimine
      Kursusele hinnangu andmine
      Kursuse loomise etapid
    • Vajaduste analüüs
      Sõnastada eesmärgid ja alameesmärgid
      Tingimuste analüüs
      Millised on aja- raha ressursid väljatöötamiseks ja läbiviimiseks?
      Milliseid materjale on juba olemas?
      Kes hakkab õpetama?
      Milliseid tehnoloogilisi vahendeid on vaja, mis on olemas?
      Millised võimalused ja piirangud seab väljatöötamisel veebipõhine keskkond?
      1. Analüüs
    • Kursuse vorm – kas auditoorne, kombineeritud, kaugkoolituskursus?
      Kas see on õpetaja/koolitaja/tuutori poolt juhitud või iseõppimiskursus?
      Tingimuste analüüsi lõpus peavad olema välja selgitatud:
      kursuse planeeritav maht;
      võimalikud tugiisikud;
      rahalised ressursid;
      kasutatav tarkvara;
      tegijatemeeskond ja nende oskused.
      1. Analüüs
    • Kes on kursusel osalejad? Kui heterogeenne on rühm?
      Millised on õppijate eelteadmised, vajadused ja oskused?
      Kui suurt rühma on võimalik antud tingimustel õpetada?
      Milline on õppijate varustatus vajalike tehniliste vahenditega (arvutid, juurdepääs Internetile, vajalikud lisaseadmed jne)?
      Millised on õppijate oskused neid vahendeid kasutada?
      Sihtrühma analüüs
    • Kas kursuse autoritel tuleb kursuse alguses arendada õppijate õpioskusi?
      Toetudes õppijate analüüsile, kursuse eesmärkidele ning visioonile kursuse soovitud sisust, tuleks luua kursuse sisu skeem.
      Sihtrühma analüüs
    • Sisu peab olema:
      sobiva mahuga;
      vastab kursuse tasemele, töökoormusele jt akadeemilistele nõuetele.
      asjakohane ja arusaadavalt esitatud;
      eelteadmistest ja -oskustest lähtuvalt teadmisi ja oskusi kasvatav ning kinnistav;
      loogiliselt üles ehitatud ja järjestatud;
      interaktiivne.
      Sihtrühma analüüs
    • Struktuur
      Õpitegevused
      Ajakava
      Tehnoloogilised vahendid
      Hindamine – kuidas hinnata kursuse eesmärkide saavutamist.
      2. Õppeprotsessi kavandamine
    • Meetodid, mida e-kursusel kasutada
      Probleemipõhine õpe;
      Koostööl põhinev õpe (rühmatööd);
      Kogukonnapõhine õpe (kommenteerimine);
      Jt...
      Meetodid
    • Hindamine peab lähtuma eesmärkidest ja tuleb planeerida enne õppematerjalide koostamist.
      Millist tüüpi hindamist on vaja?
      Millal hindamine toimub?
      Millist vahendit/meetodit kasutatakse?
      Test;
      Ülesanne;
      tööde portfoolio;
      Jt...
      Hindamine
    • Enesehindamist;
      Automaatne hindamine (keskkond võimaldab);
      Kursuse läbiviija poolt;
      Kaasõppijate hindamine.
      Veebipõhises õppes kasutatakse
    • Õpihaldussüsteemid (e-õppekeskkonnad);
      Materjali loomise vahendid;
      Suhtlusvahendid (sünkroonsed ja asünkroonsed);
      Koostöövahendid.
      Võimalikud tehnoloogilised vahendid:
    • “Õpihaldussüsteem” Learning Management System, LMSсистема управления обучения
      Veebipõhine serveritarkvara õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks.
      (Haridustehnoloogia sõnaraamat, 2007)
    • Tasulised:
      • Blackboard learning System (WebCT)
      • EDUTIZER
      Õpihaldussüsteemid Eestis:
      Tasuta:
      Moodle
      IVA
      VIKO
      ILIAS
    • Kursuse väljatöötamine on protsess, mille jooksul toimub kursuse autori poolt sisu (õppematerjalid, testid, juhendid jne...) üleviimine e-õppesse.
      E-kursuse loomisel, läbiviimisel ja kasutamisel peab kindlasti arvestama ka autoriõiguse seadusega.
      3. Kursuse väljatöötamine
    • E-õppe materjalide väljatöötamisel on soovitav järgida alljärgnevaid põhimõtteid:
      õppematerjalide esitamiseks kasutatakse erinevaid alternatiivseid tehnoloogilisi vahendeid ja lahendusi:
      tekstipõhised materjalid (nt konspektid, juhendid);
      slaidid (auditoorse õppe toena).
      3. Kursuse väljatöötamine
    • illustratsioonid (joonised, pildid, graafikud);
      audiomaterjalid;
      Videomaterjalid;
      integreeritud lahendused (nt slaidid kombineeritud audio või videoga);
      Animatsioonid;
      Veebiviiteid;
      Jne...
      3. Kursuse väljatöötamine
    • Õppesisu arvestab õppijate vajaduste ja eripäradega (sh erivajadustega õppijatega).
      Kursusel osalemine on võimalik ka kehva internetiühenduse korral.
      3. Kursuse väljatöötamine
    • õppesisu on usaldusväärne, täpne ja ajakohane. Selgelt on esitatud looja ja õppeasutuse andmed;
      viidatudon vastavalt autoriõiguse seadusele;
      õppematerjalide juures on märgeselle viimati uuendamise kohta;
      kõik kursusel viidatud veebilingid ja videod töötavad.
      õppematerjal on kasutatav erinevate veebilehitsejate ning operatsioonisüsteemidega;
      õppematerjalid on keeleliselt korrektsed.
      3. Kursuse väljatöötamine
    • Tekstipõhiste õppematerjalide väljatöötamisel on soovitav järgida alljärgnevaid põhimõtteid:
      Õppematerjalid on kas üldtunnustatud formaadis, mille kasutamiseks õppija ei pea tegematäiendavaid kulutusi või tagab kursuse autor/läbiviija õppijatele vajaliku eritarkvara;
      Õppematerjalides kasutatavad graafilised elemendid on oma mahult kompaktsed.
    • Kui õppematerjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks, peab seda toetama kogu struktuur:
      olemas on selged ja ülevaatlikud sissejuhtavad materjalid;
      viidatud reflekteerimisvahendid;
      Rühmatöövahendid;
      õpitu tagasiside võimalused;
      kontaktid võimalike küsimuste puhuks jm.
      Õppijal on võimalik soovi korral vähese vaevaga õppematerjal oma arvutisse salvestada või välja trükkida.
    • Õppematerjalid on lihtsalt loetavad, mis tähendab selget, ühtlast ja ülevaatlikku struktuuri.
      Lehekülgedel on selged pealkirjad, alapealkirjad, loetelud. Sarnaste elementide kujundus on sama.
      Õppematerjalide koostamisel on arvestatud õppijate tähelepanu eripäraga.
      Õppematerjalide kujundamisel on lähtutud pigem tagasihoidlikust värvigammast.
      Kirjastiil veebimaterjalide puhul võiks olla ekraanilt kergesti loetav, nt Arial või Verdana.
      3. Kursuse väljatöötamine
    • Veebipõhise kursuse läbiviimisel eristatakseviit etappi:
      kursusele sisenemine ja kursusest osavõtjate motiveerimine;
      sotsialiseerumine;
      informatsiooni vahetamine;
      teadmiste omandamine;
      hinnangu andmine ja kokkuvõtete tegemine.
      4. Kursuse läbiviimine
    • Õpetajad/õppejõud ja tuutorid peavad e-õppes täitma alljärgnevaid rolle:
      tehniline (technical) - arvuti ja õpikeskkonnaga seotud abi kursusel osalejatele;
      organisatoorne (managerial) - õppeprotsessi juhtimine;
      sotsiaalne (social) - toetava õhkkonna loomine kursusel osalejate vahel;
      pedagoogiline (pedagogical) - olulistele materjalidele tähelepanu juhtimine, iseseisva töö
      juhtimine ja tagasiside andmine.
      Teised rollid
    • Tehnilise toe pakkumisel selgitatakse õppijatele, millist riist- ja tarkvara on vaja kursuselosalemiseks.
      Õppijatele jagatakse näpunäiteid õpikeskkonnas liikumiseks ja erinevate vahendite kasutamiseks ning nõustatakse tehnilistes küsimustes või suunatakse nad esinevate probleemide lahendamiseks vastavate spetsialistide poole.
      Tehnilise toe eesmärk on tagada õpikeskkonna tõrgeteta funktsioneerimine kogu kursuse vältel.
      Tehniline tugi peab olema pidevalt kättesaadav sõltumata ajast ja kohast.
    • E-kursusel õpetamise organisatoorne aspekt hõlmab järgnevaid tegevusi:
      Kursuse ajakava planeerimine (algus, lõpp, kestus, auditoorse õppe toimumise ajad ja kohad, vajalikud ruumid ja tehnika jm);
      õppijate registreerimine kursusele, info jagamine jne...
    • õppijate osalemisaktiivsuse jälgimine ja eneseusalduse tõstmine;
      õppeprotsessi juhtimine - teadete edastamine õppeprotsessi kulgemise kohta, info jameeldetuletuste jagamine koduste ülesannete kohta;
      foorumis toimuvatele aruteludele kaasa aitamine, reaalajas toimuvate jututoa vestluste jälgimine, rühmatööde sujumise tagamine;
      õppijate julgustamine ja õhutamine oma kogemusi jagama.
    • VÄLINE JA SISENE HINDAMINE
      E-kursuse hindamisel tuleb keskenduda:
      Sisule;
      teostusviisile;
      Interaktiivsuse tasemetele
      5. Kursusele hinnangu andmine
    • E-kursuse läbiviimise dokumenteerimisel võib kasutada järgmist raamistikku, nn „Õpetamise päevikut”, et kursust hiljem hõlpsasti täiendada ja parendada:
      Aine, maht, õppeaasta, õpetajad/tuutorid, õppijate arv
      Kuupäev
      Teema
      Mis õnnestus väga hästi
      Probleemid
      Ideed edaspidiseks
      Dokumenteerimise osaks on ka õppijate tagasiside kogumine. Saadud tulemusi võetakse arvesse ja tehakse võimalikud parandused, täiendused jm.
      Näide
    • Kvaliteedinõuded e-kursusele väljatöötamise etapis
      Kursus on hästi struktureeritud ja lihtne kasutada;
      Õppematerjalide esitamisel kasutatakse kursuse õpiväljunditele vastavalt sobivaid meediume (nt
      tekst, pildid, animatsioonid, audio, video jm);
      Väljatöötatud õppematerjalid vastavad õppematerjalide loomise headele tavadele;
      Kokkuvõtteks
    • Kursuse materjalide edastamisviis vastab õppijate vajadustele ja tehnilistele võimalustele;
      Kursuselt viidatud veebipõhine kirjandus on kättesaadav;
      Õpijuhis on põhjalik ja terviklik, sisaldades osalise e-kursuse puhul ka ülevaadet auditoorsest õppetööst;
      Õpikeskkonna kasutamine ei nõua eraldi tasulise lisatarkvara soetamist;
      Kursust testitakse enne reaalses õppeprotsessis kasutamist.
      Kursus on tehniliselt töökorras (lingid töötavad, vajalikud vahendid avanevad jms);
      Kokkuvõtteks
    • http://www.slideshare.net/kajaloo/pihaldusssteem
      http://www.e-ope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_e-kursuse_loomiseks
      SOOVITAN tutvuda!
      E-kursuse kvaliteedi käsiraamatuga
      http://www.eope.ee/_download/repository/Kasiraamat2.0.pdf
      E-kursuse hindamise maatriks
      http://www.eope.ee/images/50000886/eneseanaluusi_maatriks_VER2.0.xlsx
      Kasutatud allikad:
    • https://sites.google.com/site/ekursuseloomine/
      Koolitusmaterjalid