Healthy concepts in beeld 2009

334 views

Published on

Gezondheid is een belangrijk aandachtspunt binnen de maatschappij en dus ook binnen de horecamarkt. Overgewicht, (on)gezonde voeding, fitness, nordic-walken, allergieën, diabetes en calorieën zijn inmiddels normale gespreksonderwerpen.
In dit brancheprofiel willen we een toelichting geven op ontwikkelingen in de vraag van consumenten en het aanbod in de markt. Is er een toenemende vraag naar gezondheid of gezonde producten? Door welke aspecten wordt de al dan niet gezonde keus van de consument beïnvloedt? Welke maatschappelijke trends liggen ten grondslag aan de gezondheidstrend?
Verder gaan we in op ontwikkelingen in aanbod van gezonde diensten en producten in en buiten de horeca.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
334
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Healthy concepts in beeld 2009

 1. 1. ‘Healthy Concepts’ is een gratis publicatie vanVan Spronsen & Partners horeca-adviesHealthy ConceptsProfiel van gezonde horecaconceptenJaargang: 2009
 2. 2. InhoudsopgaveInleiding & onderzoeken2Aanbod810 Concepten in beeldToekomstvisie1513Trends & ontwikkelingen14InterviewsConsument & consumptie36Interviews
 3. 3. Inleiding2Gezondheid is een belangrijk aandachtspunt binnen de maatschappij en dus ook binnen de horecamarkt.Overgewicht, (on)gezonde voeding, fitness, nordic-walken, allergieën, diabetes en calorieën zijn inmiddelsnormale gespreksonderwerpen.In dit brancheprofiel willen we een toelichting geven op ontwikkelingen in de vraag van consumenten en hetaanbod in de markt. Is er een toenemende vraag naar gezondheid of gezonde producten? Door welke aspectenwordt de al dan niet gezonde keus van de consument beïnvloedt? Welke maatschappelijke trends liggen tengrondslag aan de gezondheidstrend?Verder gaan we in op ontwikkelingen in aanbod van gezonde diensten en producten in en buiten de horeca.RestaurantbezoekIn “De restaurantgast 2008” van Van Spronsen & Partners horeca-advies zijn verschillende vragen gesteld met betrekking tot hetrestaurantbezoek van de Nederlander. Uit dit onderzoek blijkt dathet gebruik van verse producten als erg belangrijk wordt ervaren.Dit aspect behaalde een score van 5,6 uit het maximale van 7.Verder komt op de vijfde plaats het gebruik van seizoensproducten.Opvallend is dat biologische producten met een score van 2,3 hetminst belangrijk worden gevonden.Wellness- en fitnesscentraWellness- en fitnesscentra kunnen als indicator dienen voorhet toenemende gezondheidsgevoel onder de bevolking. Hetpercentage van de bevolking dat aan fitness doet is vanaf1999 van 13% naar 22% in 2007 gestegen. Het aantalfitnesscentra is in dezelfde periode met 65% gestegen, tot1.670 centra in 2008 (1.012 in 1999).Circa 65% van de bezoekers aan wellness maakt gebruik vanhorecafaciliteiten. 42% van de vrouwen en 35% van demannen heeft hierbij een voorkeur voor gezonde horeca.Uit het Nationaal Saunaonderzoek blijkt verder dat 94,5% vande bezoekers een saunabezoek als gezond ervaren. Na rusten ontspanning, lekker en prettig komt op de derde plaatsgezondheid als belangrijkste motief om naar de sauna tegaan. Bezoekers met een leeftijd tussen 55 en 64 jaar gavenrelatief meer aan gezondheid als belangrijkste motief teervaren.OnderzoekOnderstaand zijn enkele onderzoeken weergegeven die door Van Spronsen & Partners horeca-advies zijn uitgevoerd.In deze onderzoeken zijn aspecten naar voren gekomen die betrekking hebben op de gezondheidstrend in de horeca.“De restaurantgast 2008” is te downloaden op www.spronsen.com, het Nationaal Saunaonderzoek 2005 is te koop.
 4. 4. Consument & consumptie3Out-of-home consumptieDe toename in mobiliteit, een groeiende behoefteaan gemaksproducten en –diensten, groeiendearbeidsparticipatie van vrouwen en de afname vanvrije tijd voedt de toename in buitenshuisconsumptie. Deze trend was het eerst zichtbaar inde grote steden in de VS. In New York zijnappartementen te huur zonder keuken, maar alleenmet een magnetron.Binnen de kant-en-klare maaltijden is er eengroeiende vraag naar gezonde producten zoalsmaaltijdsalades, diepvriesgroenten en sushi. Dehoeveelheid groente per maaltijd is dan ooktoegenomen van 93 gram in 2005 tot 119 gram in2007.In 2008 aten 30% van de Nederlanders elke week gemiddeld één ofmeerdere kant-en-klaar maaltijden. In 1995 was dit 19%, een toenamevan ruim 57%. In de grafiek is te zien dat in de gastvrijheidsector hetgrootste gedeelte, 47%, van de bestedingen buitenshuis omgaat.Overgewicht serieus probleemVolgens het CBS ervaart ruim 81% van de Nederlandsebevolking in 2007 zijn gezondheid als ‘goed’ tot ‘zeer goed’. In1998 was dit percentage ook ruim 81%, waarmee het niveau vande ervaren gezondheidstoestand vrij stabiel is gebleven. Hetaantal mensen met overgewicht is echter vanaf 1998 van 40,5%toegenomen tot 45,5% in 2007 van de bevolking. Het aantalvrouwen met overgewicht is in diezelfde jaren toegenomen van37,2% tot 39,9%. Ook het aantal mannen met overgewicht istoegenomen van 43,8% tot 51,1%. Het aantal mensen meternstig overgewicht is vanaf 1998 tot 2007 toegenomen van8,4% tot ruim 11% van de bevolking.Als deze trend zich voortzet zal, volgens het Rijksinstituut voorVolksgezondheid en Milieu, het percentage volwassenen meternstig overgewicht de komende 20 jaar nog eens met 50%toenemen.Overgewicht bij kinderenHet percentage kinderen met overgewicht is zeer fors gestegen.Ten opzichte van 1997 is het aandeel in de leeftijdscategorieën8-, 9- en 15-jarige jongens en 15- en 16-jarige meisjes meternstig overgewicht verdrievoudigd. Gemiddeld heeft 13,5% vande jongens en ruim 16% van de meisjes overgewicht. Dit is eenzorgelijke ontwikkeling, aangezien dit in de toekomst zaldoorwerken in de gehele maatschappij. Behalve kinderenhebben ook allochtonen en lager opgeleiden een verhoogd risicoop overgewicht. Door onder andere campagnes en promotie zetde overheid zich in voor consumptie van gezonde voeding envoldoende lichaamsbeweging.Percentage mensen met overgewicht*Percentage mensen met ernstig overgewicht*Onderstaand worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen weergegeven die ten grondslag liggen aan degezondheidstrend in de horeca zoals overgewicht, de buitenshuis consumptie, voedingspatronen en beïnvloeding vanconsumenten. Verder worden de huidige en toekomstige wensen van de consument besproken.*Bron: POLS gezondheid en welzijn, CBS, 2008Waar besteden consumenten geld als ze zelf nietkoken?Totale besteding €19,4 miljard16%18%19%47%Thuis kant-en-klaarOnderwegWerk/school/sportGastvrijheidssectorBron: jaarrapport Food Service Instituut Nederland 2008
 5. 5. Consument & consumptie4Invloed op consumentDe media en overheid beïnvloeden de maatschappijdoor reclames en voorlichting. Om debewustwording inzake gezondheid bij consumentente vergroten zijn verschillende campagnes gevoerd.Het “Ik kies bewust”-logo en “de schijf van vijf” zijnhier voorbeelden van.De media zorgt daarbij voor schoonheidsidealenvanuit de mode en life-style imago’s. Dit alles speeltnatuurlijk mee in de versterking van degezondheidstrend.Een ander aspect is dat de relatief hoge prijs vangezonde producten een belangrijke rol heeft in dekeuze. Ondanks voorlichting en reclame, is het nietaltijd mogelijk de gezonde keuzes te maken.VoedingspatroonEind jaren negentig voldeed de voeding van circa 20%van de bevolking aan de aanbevolen hoeveelheidgroente en fruit. Eind jaren ‘80 was dit nog circa 25%.Volgens deskundigen zal deze afname ervoor zorgendat de stijging in het overgewicht zich voortzet. Verderkiest de consument steeds vaker voor gemaksvoedseldat meestal veel zout, suikers en vet en weiniggroenten en vezels bevat.Het aantal eetmomenten is aan het veranderen van 3naar 3,8 eetmomenten per dag, wat gestimuleerdwordt door de grote aanwezigheid van voedsel in onzeomgeving. Vooral kant-en-klare maaltijden enafhaalproducten bevatten hierbij relatief veel suikers,zout en vet en juist weinig groenten en vezels.Uit onderzoek blijkt dat 90% van de Nederlandersdenkt niet teveel vet te eten. In werkelijkheid eet eenruime meerderheid meer vet dan aanbevolen.Consumenten hebben vaak een gezondere beleving bijeen product of merk, dan de feitelijke situatie.De toename in vraag naar biologische producten is indeze studie buiten beschouwing gelaten.
 6. 6. Consument & consumptie5Functionele voeding en vitaminesFunctionele voeding is voeding waargezondheidsbevorderende elementen aan zijntoegevoegd of waar bepaalde bestanddelen uitzijn verwijderd. Denk hierbij aancholesterolverlagende producten of productenvoor een betere werking van de darmen.Volgens het rapport “Personalised Food” vanInnovaction had bijna 30% van devoedselinnovaties in 2005 in Nederlandbetrekking op de gezondheid. Wereldwijd wasdit zelfs 38%. De meest voorkomende claim bijdeze voedselinnovaties was “dieet”. Wereldwijdis een functionele/medische claim bij voedselveel groter dan in Nederland. De verwachting isdan ook dat het aanbod aan functionele voedingin Nederland nog zal stijgen.In Nederland wordt circa € 47 miljoen besteedtaan functionele voeding. De markt groeitjaarlijks met 10 tot 15%; duidelijk hoger dan detotale groei van de regulierevoedingsmiddelenmarkt (+4%). In 2010 zal demarkt voor functionele voeding circa 5% van devoedingsmiddelenmarkt vormen.Binnen de horeca verwachten we dat er steedsmeer aandacht en toepassingen voor dit typeproducten zal ontstaan.GezondheidstrechterVergrijzingHet Erasmus Food Management Institute (EFMI) heeft dezogenaamde gezondheidstrechter samengesteld. Eén vande onderliggende ontwikkelingen van de gezondheidstrendis de vergrijzing van de samenleving. Eén op de vierNederlanders is 55 jaar of ouder, dit percentage zal in 2030gestegen zijn tot 36%. De “nieuwe” senioren zijn relatief fiten willen graag zo blijven. Hun behoeften aan gezondheiden voeding en de stijgende medische kosten zijn van grootbelang voor de toekomst van de maatschappij.VerantwoordelijkheidsgevoelHet waardenonderzoek Mentality van Motivaction groepeertmensen op basis van levensinstelling en maatschappelijkenormen en waarden. Hieruit blijkt dat zelfbeschikking enautonome keuzes centraal staan in onze samenleving.GezondheidHet EFMI komt tot vergelijkbare waarden die ten grondslagliggen aan de gezondheidstrend. Hetverantwoordelijkheidsgevoel voor eigen lijf en leden speelteen belangrijke rol.Aanschaf gezonde productenHoewel ruim 81% van de bevolking zich als gezond ervaartvolgt uit het onderzoek van het EFMI dat driekwart van demensen een grote behoefte heeft aan gezonde producten.Bijna de helft hiervan is bereidt 10% extra te betalen voordeze producten.VergrijzingVerantwoordelijkheidsgevoelGezondheidMeer gezondeproducten kopenMaatschappelijke trendsConsumentenwaardenFood trendEetgewoonten &productenGezondheidstrechter*ConclusiesDe vraag naar gezondheid en gezonde producten is fors toegenomen en zal blijven stijgen. Ontwikkelingen inde samenleving als overgewicht en ouderdom zullen de horeca nieuwe kansen geven. Gezond eten is hot!Vooral de mogelijkheden van functionele voeding als verkoopverhogend middel is binnen de horeca ergkansrijk. De horeca dient zich steeds meer te richten op deze toenemende behoefte door de juisteproductkeuze, communicatie van productinformatie en een gezonde uitstraling. Immers, een gezonde belevingis voor de consument belangrijker dan de feitelijke gezondheid.*Bron: EFMI FoodTrends 2006Foto afkomstig van feel-good-food.blogspot.comFoto afkomstig van www.ascentie.dds.nl
 7. 7. Interviews6Merkt u dat de consument zich steeds vaker bewustis van zijn gezondheid en daardoor een“gezondere” keus maakt?“Wij merken dat onze gasten vooral een keuze willenhebben uit een gevarieerd aanbod.”Wat doet McDonald’s om zijn ongezonde imago teverbeteren?“Wij informeren onze gasten over de voedingswaardenvan onze producten op verschillende innovatievemanieren.Daarnaast zullen wij nieuwe producten blijvenintroduceren om de gewenste variatie aan onze gasten tekunnen blijven bieden. Zo hebben we dit jaar onderandere worteltjes, Medium Salades, Small Specials enFish McNuggets geïntroduceerd.Ook zullen wij onze gasten proberen te stimuleren omvoldoende te bewegen. Dit doen wij bijvoorbeeld doorsponsor te zijn van het EK- en WK-voetbal en deOlympische Spelen en op regionaal en lokaal niveauworden tientallen sportclubs gesponsord. Ook bieden wijin aansluiting op lespakketten van het NederlandsInstituut voor Sport en Bewegen (NISB) en NOC*NSFbasisscholen gratis beweegshows aan met onze clownRonald McDonald. In een aantal van onze restaurant ishet concept Gym&Fun te vinden, waar kinderengedurende hun bezoek aan McDonalds lekker kunnenbewegen.”Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgezondheidsvlak in de toekomst?“Wij zullen ons blijven inzetten op de bovengenoemdedrie onderwerpen (informeren, variatie bieden enbeweging stimuleren). Consument wil variatie en de keushebben.”Is het denkbaar dat het concept van McDonald’szich meer op gezondheid gaat richten?“McDonalds is en blijft een Hamburger-restaurant. Welzullen we blijven innoveren en blijven werken aan eengevarieerd aanbod.”David Selier – Communicatie Coördinator McDonald’sExki is een van oorsprong Belgisch bedrijf met vestigingenin België, Luxemburg, Frankrijk en Italië. Exki heeft eenfilosofie om gezonde, snelle maaltijden te serveren. In 2001is de eerste vestiging in Brussel geopend, wat inmiddels isuitgegroeid tot 36 vestigingen.Is het concept Exki ontstaan uit eenovertuiging/filosofie of vanuit vraag uit de markt?“Het concept is bedacht door de drie eigenaren, met geloofdat er ruimte was in de markt voor een "gezonde, snellemaaltijd". Men wilde het "snel eten" wat gelijk is aan "slechteten" veranderen. De eigenaren hadden eengemeenschappelijke passie voor snelle en kwalitatievemaaltijden, het motto: natural, fresh en ready.”Wat is de rol/functie van gezondheid binnen hetconcept van Exki?“Wij gebruiken "natuurlijke" producten zonder kunstmatigevoedingsmiddelen. Een aantal producten hebben een biolabel, zoals het brood dat elke dag ambachtelijk wordtvervaardigd en vers word gebakken in de restaurants, opde steen en zonder kunstmatige productverbeteraars.Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgezondheidsvlak in de toekomst?Op 5 december 2008 hebben wij een nieuw actieplan Re-think! gelanceerd. Gezondheid is het belangrijksteengagement van Exki. Echter andere aspecten, zoalseerbied voor het milieu en diversiteiten zijn een steedsgrotere rol gaan spelen. Vandaar dat Exki haar actiesopnieuw is gaan bekijken vanuit een duurzameontwikkelingsoptiek.”Waarom zijn er tot dusver nog geen Exki restaurantsin Nederland geopend? Staan de mensen in delanden waar u wel vestigingen heeft anderstegenover gezondheid?“Alhoewel de basis van de ingrediënten in alle landenhetzelfde is, is de receptuur wel aangepast in Italië.Het totale concept is aangepast aan "gezond eten", een frislogo, schone restaurants in frisse kleuren en geëngageerdpersoneel. Verder zijn we al twee jaar bezig om ook naarNederland te komen, maar dit is nog niet gelukt.”Venessa Paris – Marketing Manager ExkiOm meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op het vlak vangezondheid zijn er interviews afgenomen met McDonald’s en Exki.
 8. 8. Een gezonde keuze maken is vaak niet de makkelijkste keuze.Foto is eigendom van Van Spronsen & Partners horeca-advies7
 9. 9. Aantal snackbars neemt afIn de periode 1999-2008 is het aantal snackbars metcirca 12% afgenomen, terwijl de totalefastservicesector (met name het aantal lunchrooms)met ruim 1% is gegroeid. Het ongezonde imago vande snackbar is hier slechts deels verantwoordelijkvoor. Het aanbod en de diversiteit aanfastfoodconcepten groeit, waardoor de traditionelefrituurzaken marktaandeel verliezen.Er zijn voor deze sector genoeg mogelijkheden; desnackbars maken een kwaliteitsslag met hetaanbieden van gezondere en biologische producten.Een voorbeeld van een dergelijk concept is snackbarEetplezier in Best die de titel “Beste cafetaria vanNederland 2007-2008” in de wacht sleepte. Dezesnackbar heeft verse fruitsappen en salades op hetmenu staan en geeft daarnaast bij elke bestellinggratis fruit weg.AanbodRestaurantsIn een artikel in de Misset Horeca van november 2008werden verschillende horecaondernemers gevraagd of zij opvoedingswaarden en portionering van hun gerechten letten.Hieruit bleek dat veel ondernemers hier niet mee bezig zijn.Volgens hen zijn gasten hier niet mee bezig als ze uit etengaan. Immers, de consument is uiteindelijk verantwoordelijkvoor zijn eigen (on)gezonde keuze. Volgensonderzoeksinstituut FoodService Nederland zijn horeca engezond eten nog niet synoniem. Men speelt nog te weinig inop deze grote trend. Volgens het instituut zullen restaurantsin de toekomst, wellicht naar aanleiding van een stijgendevraag, hun productaanbod wijzigen.Uit onderzoek van het Duitse FoodService magazine komtnaar voren dat er sprake is van een toenemende vraag naar‘groen’, ‘gezond’ en salades in de Duitse restaurantsector.In het eerste gedeelte van dit brancheprofiel hebben we de groeiende vraag naar gezondheid geconstateerd.Het tweede gedeelte richt zich op de vraag hoe de horeca- en leisurebranche hierop inspeelt? Welkeontwikkelingen zien we in deze branche?8Wellness- en fitnesscentraDe fitness- en wellnessbranche is bij uitstek een branchedie voor gezondheid staat. Waar deze centra eerder éénaspect boden van gezondheid, namelijk beweging ofontspanning, richten zij steeds meer op een totaal gezondaanbod van producten. De horecagelegenheden vanwellness- en fitnesscentra worden steeds uitgebreider engezonder. De meeste menukaarten bevatten een keuze uitbiologische, gezonde of verantwoorde producten.Ontwikkeling fastservicesector Nederland 1999-20088590951001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008IndexFastservicesector, totaal SnackbarBron: Horeca in Cijfers, bedrijfschap Horeca en Catering
 10. 10. Opkomst “gezonde” ketensUit onderzoek van het FoodService InstituutNederland blijkt dat de gezonde foodservicemarkt in het buitenland verder is ontwikkelddan in Nederland. We zien al enkeleontwikkelingen van buitenlandse ketens diegroeien in ons land.Als voorbeeld de groei van het aantalvestigingen van The Foodmaker. Sinds deoprichting in 2000 is dit bedrijf gegroeid naar19 vestigingen in België en één inNederland. Exki heeft sinds de oprichting in2001 inmiddels 36 vestigingen.Aanbod9Ontwikkeling in fastfoodketensGrote fastfoodketens doen er veel aan om hunongezonde imago te verbeteren. Zo frituurt McDonald’sverantwoord en kunnen bij de kindermenu’s worteltjesworden gekozen.Burger King serveert in de VS gezondere menu’s metappelfrietjes en geroosterde kip voor kinderen onder detwaalf.Kentucky Fried Chicken experimenteert om rijst teserveren in plaats van friet.Smullers zet met de toevoeging van een tweetalsalades, verse frites, sappen en de communicatie oververantwoord frituren een stapje in de gezonde richting.Bij het opnemen van nieuwe menu-items isgezondheid echter niet de belangrijkste drijfveer voorde ketens. Voedselveiligheid, de werkbaarheid voor hetpersoneel en vraag van de consument zijn debelangrijkste redenen.Belangrijkste conclusiesHet aanbod in de horeca past zich nog te weinig aan aan de groeiende vraag naar gezondeproducten. Men gaat nog te veel uit van de vrije keus van de consument om gezond, danwelongezond te gaan eten. Horecaondernemers lopen nog teveel achter de trend aan. Juist door vooropte lopen in deze ontwikkelingen kunnen ondernemers hun voordeel behalen en profiteren van degroeiende behoefte aan gezondheid. Op de volgende pagina’s is een overzicht gegeven vanbedrijven en concepten wereldwijd die zich inmiddels toespitsen op gezondheid.Foto’s afkomstig van bedrijfswebsitesFoto afkomstig van www.kidsweek.nlFoto afkomstig van www.vrouwenonline.nl
 11. 11. Zen BurgerHerkomst: Verenigde StatenAantal vestigingen: 2Concept: Door het vermijden van vleeswerkt dit bedrijf aan een betermilieu en een betere gezondheid.Er is ook de keuze uit salades enorganische thee en koffie.10Gezonde ConceptenExkiHerkomst: BelgiëAantal vestigingen: 36Conceptomschrijving: “Verse, natuurlijke productenzonder kunstmatige stoffenserveren in een gezelligeomgeving” is het motto van Exki.Nat. Bio Fine FoodHerkomst: DuitslandAantal vestigingen: 1Concept: Nat. Bio combineert een stedelijkelifestyle met biologischeinteresse. Veel aandacht voorinrichting en architectuur.Organic to GoHerkomst: Verenigde StatenAantal vestigingen: 170 locatiesConcept: Deze keten wil mensen op dewerkvloer of onderweg bedienenvan biologisch eten.Hieronder staan opvallende voorbeelden van ketens en concepten, waarbij ‘gezond’ als belangrijkste merkwaardenaar voren komt. Uitstraling en aanbod zijn hierbij gericht op gezondheid .Weilands WellfoodHerkomst: DuitslandAantal vestigingen: 2Concept: Vitaminerijke en caloriearmegerechten worden met dagelijksverse producten bereidt doormiddel van front cooking.Bovenstaande foto’s zijn afkomstig van bedrijfswebsites
 12. 12. Juicy DetailsHerkomst: NederlandAantal vestigingen: 4 (in Nederland)Concept: Custom-made fruitsappen dieenergie en balans geven. Menkan hier zijn eigenvruchtensappen samenstellen.Juice Concepten11Verschillende vormen van juicebars zijn vooral in de VS al ruim vertegenwoordigd. Wij verwachten in Nederlandook een groei te gaan zien van deze vorm van gezonde concepten.Orange JuliusHerkomst: VSAantal vestigingen: > 550Concept: Met de originele OrangeJulius heeft het bedrijf zijnbekendheid opgebouwd. Nu zijn erverschillende soortenvruchtensappen te verkrijgen.Jamba JuiceHerkomst: VSAantal vestigingen: circa 740Concept: Deze marktleider biedt smoothies,vruchtensappen, vruchten shotsen zelfs gezonde alternatievenvoor koffie.Smoothie KingHerkomst: VSAantal vestigingen: ruim 550Concept: Dit bedrijf wil zich profileren alsHET gezonde alternatief voorongezonde voedingskeuzes. Desmoothies zijn van hoge kwaliteiten voedzaam.Boost JuicebarsHerkomst: AustraliëAantal vestigingen: ruim 170Concept: Dit concept is in meerdere landenvertegenwoordigt. Ook dit bedrijfheeft verschillende sappen,boosters en gezonde snacks.Bovenstaande foto’s zijn afkomstig van bedrijfswebsites
 13. 13. Yoghurt ConceptenYoghurt concepten zijn vooral in de Verenigde Staten al erg talrijk. Yoghurt bevat bijna geen vet enandere kunstmatige toevoegingen. Onderstaande concepten spelen in op de gezondheidstrend doordeze goede eigenschappen van yoghurt te onderstrepen.Yogurt landHerkomst: Verenigde StatenAantal vestigingen: 27Concept: Dit concept wil vooral eensmaakvolle, natuurlijke en gezondeyoghurtijs experience achterlaten bijde bezoekers met veel uniekesmaken als bijvoorbeeld groene thee.Yogen FrüzHerkomst: Verenigde StatenAantal vestigingen: 1.100Concept: Met een speciale blender is hetmogelijk verschillende smaken inde yoghurt te combineren. Door hetgebruik van verse ingrediëntenbevat de yoghurt weinig vet.YoYogurtHerkomst: ItaliëAantal vestigingen: 50, waarvan 2 in NederlandConcept: Yoyogurt serveert yoghurt softijsmet weinig calorieën en vetten. Omhet yoghurtijsje af te maken, is erkeus uit verse toppings.YovanaHerkomst: Verenigde StatenAantal vestigingen: 2Concept: De slogan van dit bedrijf is “pureyoghurt nirvana”. Ook bij ditconcept ligt de nadruk op degezonde aspecten van yoghurt.Fresh BerryHerkomst: Verenigde StatenAantal vestigingen: 1, met 6 openingen in planningConcept: Dit concept heeft verschillendevormen van frozen yoghurt. Jekan het zelfs in de vorm van eenwaterijsje krijgen.12Bovenstaande foto’s zijn afkomstig van bedrijfswebsites
 14. 14. Trends & OntwikkelingenGrazeHet Britse bedrijf Graze heeft kleinesnacks ontwikkeld die gezond zijn enveel voedingswaarde bevatten, zoalsgedroogd fruit, noten, olijven engranen. De snacks zijn uitgebalanceerddoor diëtisten. Hiermee speelt hetbedrijf in op de gemaksbehoefte vande consument en tegelijkertijd op degezondheids-trend.Pop-up SpaEen milieu vriendelijke pop-up spa, die van deene naar de andere plek reist. De spa is gemaaktom lichaam en geest te verfrissen. Er kunnen ookfeesten in worden gegeven.Gezonde automatiekGroenten uit de automaat trekken.Reizigers onderweg naar huis kunneneen vers portie groenten en vitamineshier oppikken, ook na sluitingstijd vanwinkels. Verder specialiseert het bedrijfFairConnect zich in automaten gevuldmet verantwoorde biologischeproducten voor op scholen, kantinesetc.13SnacksterrenSinds september dit jaar kan ookeen snackbar een ster ten deelvallen. Pierre Wind en Bart Chabothebben verschillende snackbarsbeoordeeld op aanbod vangezonde snacks, hygiëne,kwaliteit, service en diversiteit vanproducten. De beste snackbar uitde test was Snackbar Wassenaarin Scheveningen, waar veelproducten huisgemaakt zijn.Oktober 2008 Oktober 2008November 2008November 2008Al sinds 2005 houden wij voor intern gebruik de nieuwste horeca- en leisuretrends bij. Sindsnovember 2008 publiceert Van Spronsen & Partners horeca-advies alle aan horecagerelateerde trends op www.horecatrends.com.Januari 2009Biologische kauwgomChicza heeft eenmilieuvriendelijk conceptbedacht om kauwgom temaken, dit om hetMexicaanse regenwoudte behouden. Dezekauwgom is ook nogeens volledig biologischafbreekbaar.Alcoholvrije drankenDit drankje van Embodi heeft allevoordelen van rode wijn, alleenzonder alcohol. Embodi zorgt vooreen volledige anti-oxiderende krachtvan de rode wijn. Verkrijgbaar in drieverschillende smaken en kost$ 2,49 per acht flesjes.Januari 2009Bron: www.chicza.com Bron: www.drinkembodi.comBron: www.cscoutjapan.comBron: www.cleanearthdesign.ca Bron: www.graze.comBron: www.studenten.net
 15. 15. InterviewsWas een dergelijk concept als JuicyDetails 10 jaargeleden ook levensvatbaar geweest?“Nee, waarschijnlijk niet. Het is nog steeds uitdagend omnaast traditionele aanbieders bestaansrecht te ontwikkelen.De omzetmix is van groot belang. Wat biedt je aan? Welkedoelgroep? En op welke locatie? De keuze isdoorslaggevend voor het succes van een juicestore. Veeltraffic en indoors (ziekenhuizen, universiteiten,winkelcentra, stations, luchthavens, etc) zijn goede locatiesvoor ons concept.”Zullen functional foods (zoals de boosters die uverkoopt) ook in andere gebieden van de horeca hunintrede gaan doen?“Ja, zondermeer, over een paar jaar is dit niet meer uit hetstraatbeeld weg te denken. Een booster in huis (zoalsvitaminepreparaten) is al heel normaal. Kwestie van tijdvoordat je dit in allerlei afzetgebieden kunt kopen.”Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgezondheidsvlak in de toekomst?“De belangrijkste ontwikkelingen zullen liggen op hetbinnenkrijgen van juist datgene wat je nodig hebt op hetjuiste moment. De agenda’s zullen druk en vol blijven dusde behoefte aan efficiëntere energie in de vorm van foodand beverage zal verder toenemen. Denk hierbij aan mood& functional food.”Ziet u een toename van het aantal concurrenten ofandere "gezonde concepten"?“Langzaam maar zeker. Vooral via La Place ensupermarkten. Losse stores in de vorm van een concept eneen keten nog niet.”Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op het vlak vangezondheid zijn er interviews afgenomen met JuicyDetails enKoninklijke Horeca Nederland.Wat zijn volgens u de belangrijkste ontwikkelingen opgezondheidsvlak onder de bevolking in de toekomst?“De consument hecht in toenemende mate belang aan eengoede geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het belangvan gezondheid zal samengaan met de behoefte aangemak. Consumenten zullen, juist als gevolg van hun drukkeleefstijl, bewust kiezen voor momenten van rust enontspanning. De consument zal in toenemende mateverwachten dat ondernemers op verzoek rekening houdenmet wensen ten aanzien van gezondheid.”Is er volgens u een toename in het aantalhorecaconcepten dat op de gezondheidstrendinspeelt?“Voorbeelden zijn het ter plekke bereiden van belegdebroodjes zodat rekening kan worden gehouden met de(dieet)wensen van de gast, de aanwezigheid van eensaladebar of het zelf maken van patat. Bovendien is debranche actief op het gebied van productinnovaties. Denkaan de introductie van alternatieve sauzen, salades,smoothies en verse sappen in de cafetarias, maar ook aanaanpassingen van traditionele snacks.”Wat is de belangrijkste reden dat consumenten zichbewuster zijn gaan opstellen ten opzichte van hungezondheid?“Consumenten worden via onderzoek en media veelvuldigvan informatie over gezondheid en het belang van eenverantwoorde leefstijl voorzien. Daarnaast wordenconsumenten persoonlijk of in de directe omgevinggeconfronteerd met de gevolgen van een onverantwoordeleefstijl. Daarnaast speelt wellicht ook het heersendeschoonheidsideaal een rol.”Wat is belangrijker voor gasten in de horeca; eengezonde beleving, of daadwerkelijk hun gezondheid?“De verwachtingen van gasten ten aanzien van deverschillende sectoren van de horeca zijn divers. Eengezonde beleving en gezondheid sluiten elkaar niet uit. Alsde beleving leidt tot een moment van ontspanning heeft diteen positieve invloed op de geestelijke gezondheid.”14Dennis van den Broek – General Manager JuicyDetailsEvelien Brugman – beleidsadviseurKoninklijke Horeca Nederland
 16. 16. Toekomstvisie15Functionele productenDoor de combinatie van gemak en gezondheid heeftfunctionele voeding de toekomst. In de toekomst zal dehoreca meer gebruik gaan maken van functionelevoeding. Kijk bijvoorbeeld naar de yoghurt concepten,die van de natuurlijke gezonde eigenschappen vanyoghurt uitgaan. In de toekomst zullenhorecagelegenheden op specifieke wensen van de gasteen bepaald functioneel menu samenstellen.Ontwikkelingen in de gezondheidstrendDe ontwikkelingen in de gezondheidstrend zijn gerichtop een totale gezondheid van de consument. Zowelfysiek als mentaal. Momenteel richten vooral kuuroordenzich buiten de lichamelijke gezondheid ook opgeestelijke gezondheid.Het zal in de toekomst mogelijk zijn een lekkere engezonde maaltijd te nuttigen in een compleet daaropafgestemde omgeving. Geluid, kleur en geur zijn hierbijvan groot belang. De complete setting zal ertoebijdragen dat je optimaal van de maaltijd kan genieten.In combinatie met functionele voeding zullen derestaurants zich nog beter kunnen richten op individuelewensen van de gast.Welke ontwikkelingen zijn er in de toekomst te verwachten? Naar aanleidingvan de belangrijkste ontwikkelingen in vraag en aanbod is hier onze visie opde toekomst gegeven.Healthy nicheEen andere ontwikkeling zal zijn dat restaurants zichgaan focussen op het bereiden van speciale menu’svoor mensen met bijvoorbeeld allergieën of anderevoedingswensen. De restaurants zullen zich uiteindelijkgeheel aanpassen aan de individuele wensen van degast. Op dit moment is dit mogelijk met bepaaldeallergieën en diëten, maar dit zal zich verderontwikkelen tot individuele gezondheidswensen van degast. Denk hierbij aan cholesterol- ofbloeddrukverlagende producten. Deze ontwikkelingwordt mede versterkt door de toenemende vergrijzing.Opkomst healthy fastfoodEr zullen in de toekomst steeds meer concepten komendie specifiek inspelen op de gezondheidstrend. Dezeketens zullen grotendeels uit het buitenland afkomstigzijn en zullen de bestaande horeca dwingen eengezonder assortiment te gebruiken. Verder zullenbestaande gezonde ketens marktaandeel winnen.VoedingGezondevoedingGezonderelevensstijlGeestelijkegezondheidFoto afkomstig van www.gigas.info
 17. 17. Deze uitgave is van Van Spronsen &Partners horeca-advies, onderdeelvan de Van Spronsen & PartnersGroep.Hiertoe behoren tevens de volgendeonafhankelijke bedrijven: personeelen salarissystemen, administratievedienstverlening en trainingen.Onder het motto “Anders denken,anders doen” zijn wij al 20 jaaractief binnen de horeca- enleisuremarkt en stellen wij deopdrachtgever en zijn doel centraal.De werkzaamheden van horeca-advies bestaan voornamelijk uit hetuitvoeren van haalbaarheids-onderzoeken,bedrijfsdoorlichtingen, enrendements-verbeteringen, hetontwikkelen van nieuwehorecaconcepten, het opstellen vanmarketing-communicatieplannen enhet geven van management-ondersteuning.Voor een compleet overzicht vanons dienstenpakket verwijzen wij ugraag naar onze websitewww.spronsen.com. Hier kunt utevens terecht voor dagelijksehoreca-gerelateerdenieuwsberichten, diverse horeca-kennisdocumenten, een lijst vanonze referenties en alle eerdereuitgaven van onze nieuwsbrief deFood For ThoughtVan Spronsen & PartnersBronnenlijst•Eten in de Nederlandse horeca,2006, BHC•Personalised Food, eentoekomstvisie, 2006, Innovaction•Ons eten gemeten, 2004, RIVM•Een nuchtere kijk op gezondgedrag, 2007, SCP•Foodservice Monitor Jaarrapport2008, FSIN•Cafetaria’s en kleineeetwarenverstrekkers, RabobankCijfers en Trends juli 2008•BIO-monitor 2007, Biologica•Websites genoemde bedrijven•www.voedingscentrum.nl•www.nationaalkompas.nl•www.cbs.nl•www.bhenc.nl

×