Teorija dizajna

5,641 views

Published on

Za web dizajnere

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,982
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teorija dizajna

 1. 1. Teorija dizajna
 2. 2. Kako da ostvarimo š to bolji vizuelni kontakt sa posetiocem sajta? <ul><li>Nismo ni svesni da razlika u boji, razmeri, kontrastu, blizini igra veliku ulogu u pogledu posetioca sajta. </li></ul><ul><li>Ove karakteristike nam omogu ć avaju da se naprave razlike izme đ u elemenata i daju im jedinstveno zna č enje. </li></ul>
 3. 4. Informacija u ova dva teksta je ista, ali drugi tekst izgleda zanimljivije i sam pogled posetioca se menja. Blizina i razmera je veoma bitna u tipografiji.
 4. 5. Razmera: <ul><li>Objekti koji su ve ć i zahtevaju vi š e pa ž nje. </li></ul><ul><li>Razmera je jedna od glavnih oblika organizovanja, odnosno isticanja va ž nosti elemenata na sajtu u pogledu posetioca sajta. Najve ć i elementi trebalo bi da budu i najva ž niji, a manji elementi manje va ž ni. </li></ul>
 5. 7. Kontrast: <ul><li>Dramati č ne promene u tekstu, razmer i ili boj i saop š ti ć e korisniku(posetiocu) da je nesto druga č ije i da zahteva pa ž nju. </li></ul><ul><li>Prelazak iz svetle boje na tamnu deli sajt na dva dela, odnosno od osnovnog dela sadrzaja, deli na op š ti. </li></ul>
 6. 9. Poravnanje: <ul><li>Poravnanje stvara red izme đ u elemenata. </li></ul><ul><li>Bitno je da uredimo na jedinstven na č in red izme đ u elemenata, tada poravnanje mo ž e da izazove interesovanje . </li></ul>
 7. 12. Blizina: <ul><li>Blizina odvaja elemente jedne od drugih. </li></ul><ul><li>Blizina je najbr ž i na č in da se pove ž ete sa sli č nim sadr ž ajem, odnosno lak š e je na ć i odre đ ene vrste sadr ž aja na osnovu blizine. </li></ul>
 8. 14. Gustina i razmak: <ul><li>Ako su isuvi š e gusto postavljeni elementi na sajtu, posetilac stvara utisak da je prenatrpano . </li></ul><ul><li>S a druge strane preveliki razmak č ini sajt „ praznim “ i odaje utisak da sajt ne poseduje dovoljno informacija. </li></ul>
 9. 16. Teorija boja
 10. 17. Komplementacija: <ul><li>Odnosi se na na č in na koji vidimo boje u smislu njihovog odnosa sa drugim bojama. </li></ul><ul><li>Uglavnom je to uklapanje suprotnih krajeva spektra boja, oni navode posetioca da se zadr ž i na sajtu, razmatraju ć i vizuelan privla č an dizajn. </li></ul>
 11. 18. Kontrast: <ul><li>Kontrast smanjuje zamor o č iju i fokusira pa ž nju korisnika na deo koji jasno deli elemente. Najo č igledniji primer kontrasta je efikasan izbor pozadine i boj e teksta . </li></ul>
 12. 20. <ul><li>Ako je veoma svetla pozadina, onda se podrazumeva da boja teksta bude tamna, ali da veli č ina teksta i boja omogu ć e laku č itljivost. </li></ul><ul><li>Ako ž elite da skrenete pogled na va ž nost jednog dela teksta, to ć ete najbolje uraditi promenom boje, odnosno stvaranjem kontrasta, tako fokusirate pogled posmatra č a na odre đ eni element . </li></ul>
 13. 21. <ul><li>Ako va š sajt ima tamnu pozadinu i taman tekst, posmatra č ć e fokusirati pogled na glavni sadr ž aj, sa svetlijom bojom i tamnijim tekstom. </li></ul>
 14. 22. Živost: <ul><li>Ž ivopisnost sajta diktira emocije dizajna. </li></ul><ul><li>Svetlije boje vode korisnika da se ose ć a energi č nije, š to je efikasno kod reklamiranja . </li></ul><ul><li>Tamnije nijanse, opu š taju i omogu ć avaju umu da se usresredi na neke druge stvari. </li></ul>
 15. 25. Odabir boja za sajt
 16. 26. Trougao: <ul><li>Sastoji se od tri boje na razli č itim krajevima spe k tra boja. </li></ul><ul><li>Kako da kreirate š emu: </li></ul><ul><li>Uzmite to č ak boja i izaberite svoju baznu boju . </li></ul><ul><li>Nacrtajte jednakostrani č ni trougao . </li></ul><ul><li>Tri ta č ke trougla ć e obrazovati tri boje koje koristite za sajt . </li></ul><ul><li>Ovim smo osigurali komplementaciju i ž ivost . </li></ul>
 17. 28. Dijagonala: <ul><li>Izaberite jednu boju i povucite dijagonalu . </li></ul><ul><li>I zabrali ste dve boje na razli č itim krajevima spektra. </li></ul><ul><li>Na taj na č in dizajner sebi dozvoljava vi š e slobode ne nara š uvaju ć i komplementaciju . </li></ul>
 18. 30. Analogno: <ul><li>Zasniva se na pa ž ljivom odabiru boja u istom delu spektra. </li></ul><ul><li>Analogne š eme boja su: </li></ul><ul><li>Nijanse ž ute i narand ž aste . </li></ul><ul><li>Nijanse osnovnih boja . </li></ul>
 19. 32. Sajtovi: <ul><li>Postoje i alati na internetu koji nam omogu ć avaju biranje š ema boja za sajt, š to je najva ž niji ne r ušeć i teoriju o bojama i samim tim su nam olak š ali odabir šema. </li></ul><ul><li>http://kuler.adobe.com / </li></ul><ul><li>http://colorschemedesigner.com/ </li></ul>
 20. 33. Analiza sajta:
 21. 34. <ul><li>Siva pozadina sa sadr ž ajem bele stranice usmerava pa ž nju korisnika ka centru sajta. </li></ul><ul><li>T amna traka preko stranice rezervirasana za reklamiranje i uokviruje sajt. </li></ul><ul><li>Upotreba narand ž asto-crvene skre ć e pa ž nju na va ž ne poruke. </li></ul><ul><li>Neutralne boje vizuelno stimuli š u . </li></ul>
 22. 35. Rezime: <ul><li>Izbor boja na suprotnim krejevima spektra stvara vizuelnu harmoniju za o č i. </li></ul><ul><li>Veliki kontrast izme đ u elemenata č ini tekst lako č itljivim i fokusira pa ž nju č itaoca . </li></ul><ul><li>Svetlije boje izazivaju vi š e emocija . </li></ul>

×