Vietējo iniciatīvu  attīstība
Vienīgais, kas ierobežo tavu dzīvi, esi tu pats.     Kad tu uzdrīksties izlauzties ārpus ierastā     komforta rām...
Vietējo iniciatīvu attīstībaKopienu attīstības vietējās teritorijas attīstībaskontekstāLauku attīstībaTeritroiālā kohēzija...
LAUKU/PILSĒTVIDI RAKSTUROJOŠĀS PAZĪMES:   LAUKI                   PILSĒTA       zems - IEDZĪVO...
LAUKU PAGRIMUMA KUMULATĪVAIS CIKLS             Darba            zaudēšana            P...
STRUKTURĀLĀS PĀRMAIŅASEKONOMISKĀ     SOCIĀLĀ      IZPALTĪBASTRUKTŪRA     STRUKTŪRADAŽĀDOŠANA     SOCIĀLĀ ...
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS KOMPONENTES  IESPĒJAS     KAPACITĀTE        LĪDZTIESĪGUMS          IEDROŠINĀŠA...
ATTĪTĪBA – ŪDENĪ IEMESTS AKMENS:
Lai nodrošināt efektīvu sociālo un ekonomisko pārmaiņu vadīšanujāņem vērā sekojoši faktori:Plašāks attīstības konteksts – ...
ZM  EM       VARAM           LM              VM                IZM    ...
LAUKU ATTĪSTĪBAS VISPĀRĒJIE MĒRĶI:  Lauku apdzīvotības saglabāšana;  Mājsaimniecību ienākumu celšana;  Lauku nodarbināt...
KĀ MĒS VEIDOJAM VIETĒJO INICIATĪVU ATTĪSTĪBU?
Kopiena (VIETĒJĀS INICIATĪVAS GRUPA) – cilvēku grupa,kam raksturīgas vienotas teritoriālas, ekonomiskas, sociālas vaikultū...
Kopienu attīstība (KA) – teritoriāli vai uz ieinteresētībaspamata saskaņota kopienas rīcība, kas ir pašreģenerējoša, kassp...
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS PIEEJAS LATVIJĀ:    Kopienu fondi;    Kopienu centri;    Mikrokredīti;    Vietējās grantu ...
Kas ir LEADER?     “Liaison Entre Action Direct pour        Environnement Rural”               ...
LEADER pieeja:dod iespēju iedzīvotājiem pašiem:             pašiem:   noteikt vietējās attīstības prioritāt...
LEADER iniciatīvas vēsturiskā attīstība• Iniciatīva uzsākta 1991. gadā, kad EK atzina lauksaimniecībai pieejamā atbalstaie...
LEADER pieejas 7 galvenās iezīmes:TERITORIJA     Kas ir mūsu resursi?          Ko mēs pārstāvam?PARTNERĪBA  ...
LEADER iniciatīvas vēsturiskā attīstība1991: LEADER ‘iepazīšanās’ fāze (217 VRG)   • Dažādu lauku attīstībā iesaistīto ...
LEADER aizmetņi Latvijā:Baltijas Lauku Partnerības Programma (2000-2003) –                   (2000-Lielb...
LEADER Latvijā: LEADER+ veida pasākumsELVGF Virzības daļa 28 VRG iesaistītas plānošanas periodā 2004-2006:   11 VRG –...
LEADER Latvijā: LEADER+ veida pasākumsVRG integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas     17 VRG stratēģijās...
Balvu rajona partnerība:Projekts Biedrības centrs- attīstībai un sadarbībai          centrs-Īsteno:Īsteno: Susāju...
Balvu rajona partnerība:Projekts Vietējas iniciatīvu grupas centra "Zvaniņi" telpu remonts                ...
Balvu rajona partnerība:Projekts „Leģendas par lāci atgriešanās „Lāča dārzā””Īsteno:Īsteno: Balvu Amatnieku biedrībaSabied...
Balvu rajona partnerība:Projekts Jauniešu iniciatīvu centra izveide Rugāju pagastāĪsteno:Īsteno: biedrība ,,Mēs pasaulē”Sa...
Talsu rajona partnerība:Projekts Rojupes bērnu un         jauniešu  iniciatīvu  centra‘’Varavīksne” labiekārtoš...
Talsu rajona partnerība:Projekts Atpūtas vieta RudēĪsteno:Īsteno: biedrība ,,Rasa” (Rojas pagasts)Sabiedriskais finansējum...
Talsu rajona partnerība:Projekts Zvirgzdu sakārtošanas un skaisto pārvērtību projektsĪsteno:Īsteno: biedrība "Talsu paugur...
Talsu rajona partnerība:Projekts Zvirgzdu skaisto pārvērtību turpinājumsĪsteno:Īsteno: biedrība "Talsu pauguraines dabas p...
EIROPAS LAUKU ATTĪSTĪBAS POLITIKALauku attīstības politikas (saukta arī par kopējās lauksaimniecībaspolitikas otro pīlāru)...
EIROPAS LAUKU ATTĪSTĪBAS POLITIKA (1)Lauku attīstības politikas pamatā 2007.-2013.gadam ir trīs galvenie juridiskie instru...
EIROPAS LAUKU ATTĪSTĪBAS POLITIKA (2)„Latvijas lauku attīstības          Lauku attīstības programma 2007-2013vals...
LEADER pieeja 2007-2013       2007-• Lauku attīstības programma (LAP) – 4.ass pasākumi – Sab. fin. 16,46 milj. L...
LEADER pieeja 2007-2013            2007-• Lauku attīstības programma – Max.atbalsts projektam 20 000 LVL – A...
TERITORIJA:Iedzīvotāju skaits no 5 000 līdz 65 000 –pietiekams īpatsvars;Kompakta un viendabīga – teritorijas identitāte;I...
VIETĒJĀ RĪCĪBAS GRUPA:Juridiskais statuss: BIEDRĪBA vai NODIBINĀJUMS;REPREZENTATĪVA – biedru sastāvs parāda teritorijas da...
LEADER pieeja 2007-2013                   2007-          VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS struktūra  ...
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA:PLĀNS – 4 gadiem (2009.-2013.);Balstīta uz iedzīvotāju vajadzībām (iedzīvotāju iesaiste izs...
Plānošanas dokumentu sistēma Latvijā                                           ...
411 “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības     stratēģiju īstenošanas teritorijā”1.ass pasākumi121 “Lauku saim...
413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves   kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju          īst...
413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves   kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju          īst...
Pasākums “Vietējās attīstības stratēģijas”  Stratēģijā jāievēro LAP atbilstošajos pasākumos noteiktie:     atbalsta ...
LEADER pieeja un EZF (EZF 4.prioritārā virziena pasākumi)1.Pasākums “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”, kurš ...
Sadzīves pakalpojumu attīstība dzīveskvalitātes uzlabošanai laukuiedzīvotājiem. (59 000 LVL) (5.1.)Sociālie un izglītības ...
2009.g.piešķirtais finansējums:Seši krasti – 18 873,3 LVL          Krāslavas rajona partnerība – 106 586,86 LVLĪ...
Vietējās attīstības stratēģijas         2007-         2007-2013Kopā – 197 rīcības: 107 rīcības – 413 (2) ...
Pakalpojumi VRG teritorijās (413 (1)):Pakalpojumi lauksaimniecībai (5);      Tūrisma pakalpojums (naktsmītnes) (2);P...
Pakalpojumi VRG teritorijās (413 (2)):Pakalpojumi lauksaimniecībai (1);      Pamatlīdzekļi un pakalpojumi IT jomā (5...
Kandavas partnerība:Projekts Mobilās sulu līnijasiegāde augļkopības produkcijaspārstrādei mājsaimniecībāsĪsteno:Īsteno: Bi...
Kandavas partnerība:Projekts Amatniecības tradīciju veicināšana Kandavas novadāĪsteno:Īsteno: Biedrība "Atbalsts Kandavas ...
Saldus rajona attīstības biedrība:Projekts Saldus novada sociālā dienesta ēkas pieejamības uzlabošanacilvēkiem ar kustību ...
Saldus rajona attīstības biedrība:Projekts Jaunauces parka labiekārtošanaĪsteno:Īsteno: Biedrība „Mēs Jaunaucei”     ...
Saldus rajona attīstības biedrība:Projekts Mūzikas instrumentu un apskaņošanas tehnikas iegāde –atbalsts sabiedrības muzik...
Saldus rajona attīstības biedrība:Projekts Pakalpojumu pilnveide Saldus novada pensionāriemĪsteno:Īsteno: Saldus pilsētas ...
Saldus rajona attīstības biedrība:Projekts Piedzīvojumu tūrisms JaunmuižāĪsteno:Īsteno: Biedrība „Latvijas Mazpulki”   ...
Aizkraukles rajona partnerība:Projekts Pakalpojumu centrs „TEV”Īsteno:Īsteno: Biedrība "Ērberģietes"         Ērbe...
Biedrība “Sateka” (Gulbenes novads):Projekts Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecībasekspozīcijas iekārt...
Biedrība “Sateka” (Gulbenes novads):Projekts Kultūras, sporta, atpūtas centra izveide un aprīkošanas StāķosĪsteno:Īsteno: ...
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”Projekts Brīvā laika     pavadīšanas      un  veselīgas  atp...
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”Projekts Pārvietojamo sanitāro sistēmu iegādeĪsteno:Īsteno: biedrība „Vi...
Liepājas rajona partnerība:Projekts Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu izveide Kalētu pagastāĪsteno:Īsteno: Biedrība ...
Liepājas rajona partnerība:Projekts Tūrisma kluba "OGA" inventāra, ekipējuma bāzes attīstīšana un             ...
Liepājas rajona partnerība:Projekts Tehniskā aprīkojuma iegāde dabas parka “Pape” teritorijas               ...
Liepājas rajona partnerība:Projekts IDEA House mediju laboratorijaĪsteno:Īsteno: Biedrība “NEXT”Sabiedriskais finansējums:...
Krāslavas rajona partnerība:Projekts Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Dagdas novadā               ...
Madonas Novada fonds:Projekts Sporta un atpūtas pasākumu organizēšnas aprīkojuma iegādeĪsteno:Īsteno: Orientēšanās klubs “...
Biedrība “No Salacas līdz Rūjai”:Projekts „Mēs Saprašai Sapraša mums”Īsteno:Īsteno: Attīstības centrs „Baltās naktis”   ...
Biedrība “No Salacas līdz Rūjai”:Projekts BMX trašu izbūveĪsteno:Īsteno: Māra Štromberga aģentūraRubenē, atpūtas kompleksa...
DARBS AR IEDZĪVOTĀJIEM:Abpusēja saikne starp VRG un iedzīvotājiem;Vietējo līderu tīkls (kopienu koordinatori,savieši u.c.)...
LAP 2007. – 2013.gadam 4.ass pasākumi 431 “VRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritorijas aktivizēšana” Sabied...
LAP 2007. – 2013.gadam 4.ass pasākumi 421 “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” Sabiedriskais finansējums: 3 253 479...
TĪKLOŠANĀS:Iekļaušanās tīklos: Valsts lauku tīkls; Eiropas lauku tīkls.Neformālais sadarbības tīkls: Latvijas Lauku for...
KĀPĒC LEADER?Sadarbība veido pievienotu vērtību teritorijai un palīdzatrisināt virkni jautājumu kopīga dialoga ceļā;Mums i...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planotaji 2011 01 [compatibility mode]

888 views
733 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Planotaji 2011 01 [compatibility mode]

 1. 1. Vietējo iniciatīvu attīstība
 2. 2. Vienīgais, kas ierobežo tavu dzīvi, esi tu pats. Kad tu uzdrīksties izlauzties ārpus ierastā komforta rāmjiem, ietiecoties Nezināmajā,tavs iekšējais apslēptais potenciāls sāk atbrīvoties. Robins S. Šarma Valdis Kudiņš, t.28811439 e-pasts: valdis@kudins.eu Skype™: valdis_kudins http://llf.partneribas.lv http://kudins.eu
 3. 3. Vietējo iniciatīvu attīstībaKopienu attīstības vietējās teritorijas attīstībaskontekstāLauku attīstībaTeritroiālā kohēzijaStarpsektoriālas partnerības pieeja vietējāsattīstības plānošanāUz iedzīvotāju vajadzībām vērsta stratēģiskāplānošanaNVO darbības principiBrīvprātīgais darbsInterešu aizstāvībaSociālā uzņēmējdarbībaVietējās pārtikas sistēmas
 4. 4. LAUKU/PILSĒTVIDI RAKSTUROJOŠĀS PAZĪMES: LAUKI PILSĒTA zems - IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS – augsts augsts - LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTO STRUKTŪRA (%) – zems nabadzīgāka – INFRASTRUKTŪRA – bagātāka zemāks - PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS - augstāks
 5. 5. LAUKU PAGRIMUMA KUMULATĪVAIS CIKLS Darba zaudēšana PakalpojumuIedzīvotāju skaita zaudēšana Aizbraukšanadabiskā Bezdarbssamazināšanās Zemi ienākumiPakalpojumupārtraukšanaNeveiksmes biznesā Deformēta vecuma/dzimuma struktūra Iemaņu zudums Pašapziņas zudums Mobilitātes zudums Pirktspējas zudums Nodokļu bāzes zudums Sociālais pagrimums
 6. 6. STRUKTURĀLĀS PĀRMAIŅASEKONOMISKĀ SOCIĀLĀ IZPALTĪBASTRUKTŪRA STRUKTŪRADAŽĀDOŠANA SOCIĀLĀ GEOGRĀFISKĀ / KAPITĀLA SOCIĀLĀ VEIDOŠANA IESPĒJAS KAPACITĀTE LĪDZTIESĪGUMS SOCIĀLĀ IZLĪDZINĀŠANA / KOHĒZIJA POLITISKĀ STABILITĀTE EKONOMISKĀ IZAUGSME
 7. 7. VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS KOMPONENTES IESPĒJAS KAPACITĀTE LĪDZTIESĪGUMS IEDROŠINĀŠANA, DAŽĀDOŠANA SADARBĪBA, MĒRĶTERITORIJAS MĒRĶGRUPAS INTEGRĀCIJA REĢIONĀLĀ SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA IEKĻAUŠANA MVU ATBALSTS, INOVĀCIJAS, PILSONISKUMS VIETĒJĀ ATTĪSTĪBA MĀCĪBAS KAPACITĀTEVIETĒJIE RESURSI, VIETĒJĀS AUGŠUPĒJAI POTENCIĀLS ATTĪSTĪBAS PLĀNI PIEEJAI
 8. 8. ATTĪTĪBA – ŪDENĪ IEMESTS AKMENS:
 9. 9. Lai nodrošināt efektīvu sociālo un ekonomisko pārmaiņu vadīšanujāņem vērā sekojoši faktori:Plašāks attīstības konteksts – ES un nacionālie faktori;Vietējo, reģionālo un nacionālo mehānismu noteikšana attīstībasprocesu vadīšanai;Darbs partnerībās svarīgu rezultātu sasniegšanai un ieguvumunoteikšanai;Trūkumu, kā arī iespēju noteikšana;Efektīva plānošanas procesa nodrošināšana, lai ņemtu vērā reģionālāun vietējā līmeņa vajadzības;Resursu noteikšana plānu ieviešanas vajadzībām;Attīstības centienu ilgtspējas un ietekmes apskats.
 10. 10. ZM EM VARAM LM VM IZM KMKO SAPROTAM AR LAUKU ATTĪSTĪBU NVO +MK
 11. 11. LAUKU ATTĪSTĪBAS VISPĀRĒJIE MĒRĶI: Lauku apdzīvotības saglabāšana; Mājsaimniecību ienākumu celšana; Lauku nodarbinātības dažādošana; Lauku iedzīvotāju dzīves līmeņa un savas identitātes apziņas celšana.
 12. 12. KĀ MĒS VEIDOJAM VIETĒJO INICIATĪVU ATTĪSTĪBU?
 13. 13. Kopiena (VIETĒJĀS INICIATĪVAS GRUPA) – cilvēku grupa,kam raksturīgas vienotas teritoriālas, ekonomiskas, sociālas vaikultūras intereses.
 14. 14. Kopienu attīstība (KA) – teritoriāli vai uz ieinteresētībaspamata saskaņota kopienas rīcība, kas ir pašreģenerējoša, kasspēj apzināt savas vajadzības un prioritātes, un īstenot tās ar(1) pašpalīdzības, (2) vietējo resursu mobilizēšanas un (3) cituresursu piesaistīšanas palīdzību.Kopienu attīstība (KA) sekmē:- Vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos;- Piederības sajūtas veidošanos;- Vietējo zināšanu, motivācijas izmantošanu un gatavību strādāt savas dzīvesuzlabošanai;- Kopienas spēju mobilizēt savus sociālos, cilvēkresursu un citus resursustādā veidā, lai atbilstoši pieņemtu iekšējās un ārējās pārmaiņas un reaģētuuz tām.
 15. 15. VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS PIEEJAS LATVIJĀ: Kopienu fondi; Kopienu centri; Mikrokredīti; Vietējās grantu shēmas; LEADER pieeja.
 16. 16. Kas ir LEADER? “Liaison Entre Action Direct pour Environnement Rural” --- Eiropas Kopienas iniciatīva, kas kļuvusi par pieeju lauku attīstībā. --- LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. ---LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.
 17. 17. LEADER pieeja:dod iespēju iedzīvotājiem pašiem: pašiem: noteikt vietējās attīstības prioritātes, iesaistīties lēmumu pieņemšanā; pieņemšanā; piesaistīt resursus vietējo jautājumu risināšanai; risināšanai;iedzīvotāji apvienojas vietējās rīcības grupās (VRG) un veido vietējās partnerības ar pārstāvjiem novietējām pašvaldībām (t.sk. valsts iestādēm), uzņēmējiem (t.sk. lauksaimniekiem), nevalstiskajām organizācijām (t.sk. (t.sk.(t.sk. sieviešu un jauniešu grupām);(t.sk.partnerības:partnerības: izstrādā vietējās attīstības stratēģijas, kas balstītas uz iedzīvotāju vajadzībām, nosaka vietējās attīstības prioritātes, par kurām ir panākta kopēja vienošanās, lemj par iesniegto projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai; stratēģijai;meklē jaunus risinājumus un pieejas esošajām attīstības problēmām;veicina sadarbību starp organizācijām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī;veido vietējo rīcības grupu (VRG) sadarbības tīklu.
 18. 18. LEADER iniciatīvas vēsturiskā attīstība• Iniciatīva uzsākta 1991. gadā, kad EK atzina lauksaimniecībai pieejamā atbalstaierobežoto spēju risināt daudzas dziļi iesakņojušās attīstības problēmas lauku teritorijās,īpaši ekonomiski jūtīgos un perifēros reģionos.• Izpratne par izaugsmes jēdzienu paplašināta līdz integrētai stratēģiskai pieejai, kasiekļauj sociālo, kultūras, ekonomisko un vides dimensiju.• LEADER kā eksperiments jauniem attīstības meklējumiem lauku teritorijās „apvienojot”problēmas, iesaistītās puses un resursus vietējā līmenī. (Daudzas ES dalībvalstu programmaslauku attīstībai aprobežojās ar pasākumiem, kas nebija vērsti uz sociālo iekļaušanos vai plašākām,ārpus primārā sektora esošām, lauku attīstības aktivitātēm un kas tika ieviesti tradicionālā no augšasuz leju vērstā veidā.)• LEADER modelis vai pieeja savu efektivitāti pierādīja 1995.gadā, kad LEADER I unLEADER II eksperti nākot kopā apkopoja LEADER pieredzes ietekmi lauku attīstībāsalīdzinājumā ar citām ES Struktūrfondu programmām.
 19. 19. LEADER pieejas 7 galvenās iezīmes:TERITORIJA Kas ir mūsu resursi? Ko mēs pārstāvam?PARTNERĪBA Kā strādājam? Kas ir mūsu virziens?STRATĒĢIJA Kā mēs redzam attīstību?AUGŠUPĒJA PIEEJA Ko varam paveikt saviem spēkiem?SADARBĪBA Kā varam palīdzēt viens otram?TĪKLOŠANĀS Ko varam risināt kopā?JAUNINĀJUMI Kas tajā visā ievieš pozitīvas pārmaiņas?
 20. 20. LEADER iniciatīvas vēsturiskā attīstība1991: LEADER ‘iepazīšanās’ fāze (217 VRG) • Dažādu lauku attīstībā iesaistīto organizāciju savešana noteiktā teritorijā un kopēju partnerību veidošana. • Teritorijas - salīdzinoši mazas, bet ar pietiekamu iedzīvotāju īpatsvaru un raksturīgu zemu apdzīvotības blīvumu. • Teritorijai ir raksturīga kopēja identitāte, kas ir vairāk kā iepriekš noteikta administratīvā teritorijas vienība. • Paredzēts atbalsts tīklošanās aktivitātēm VRG teritorijā.1994 LEADER II ‘vispārināšanas’ fāze (906 VRG) • Pievienota inovāciju dimensija. • Iespēja īstenot atsevišķas pilotaktivitātes - elastīgas programmas, kurās var pārbaudīt jaunu ideju dzīvotspēju. • Tīklošanās aktivitātes papildinātas ar sadarbības iespējām ārpus VRG teritorijas robežām (lielākoties labās prakses izplatīšana).2000 LEADER+ ‘apvienošanās’ fāze (893 VRG) • Visu dalībvalstu lauku teritorijas varēja pretendēt uz atbalstu. • Īpaša uzmanība teritorijas attīstības stratēģiskajai virzībai, kur VRG izstrādā vietējos attīstības plānus vienā no četrām vispārnoteiktajām tēmām. • Starptautiskajā sadarbībā tiek likts uzsvars uz iesaistīto partneru kopīgām darbībām.2007 – 2013 LEADER pieejas ‘integrēšanās” fāze (~2212 VRG) • Visām dalībvalstīm obligāti noteikta pieeja, kuru var izmantot visu Lauku attīstības programmas pasākumu īstenošanai.
 21. 21. LEADER aizmetņi Latvijā:Baltijas Lauku Partnerības Programma (2000-2003) – (2000-Lielbritānijas valdības finansējums 3 partnerības Balvu, Daugavpils un Rēzknes rajonos; 20 lauku attīstības speciālisti un 40 kopienu koordinatori; 30 000 GBP finansējums katrai stratēģijai.Lauku partnerības vietējo problēmu risināšanai Baltijasjūras reģionā (2004-2005) – Baltijas jūras reģiona sadarbības (2004-programma, Mazo projektu fonds (Phare, 2002) Izveidotas 5 partnerības Zemgalē; Apmācīti speciālisti un veikta situācijas apzināšana stratēģijas izstrādei; Pieredzes apmaiņa Somijā.
 22. 22. LEADER Latvijā: LEADER+ veida pasākumsELVGF Virzības daļa 28 VRG iesaistītas plānošanas periodā 2004-2006: 11 VRG – nacionālā programma “Prasmju iegūšana” (40% kopējās VRG pārklātās teritorijas – 489 641 LVL) 17 VRG – Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas (60% kopējās VRG pārklātās teritorijas – 1 650 000 LVL) ~83 % Latvijas lauku teritorijas, kas atbilst LEADER nosacījumiem ~71 % iedzīvotāju, kas dzīvo šajās teritorijās Izveidošanās gaita līdz 2005 – 11 VRG 2006 – 17 VRG
 23. 23. LEADER Latvijā: LEADER+ veida pasākumsVRG integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas 17 VRG stratēģijās īstenoti 432 projekti; projekti; Max attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam 5 000 LVL; LVL; Vidējais projekta ilgums 2-3 mēneši; mēneši; Uz atblastu var pretendēt tikai biedrības un nodibinājumi; 100% atbalsta intensitāte.
 24. 24. Balvu rajona partnerība:Projekts Biedrības centrs- attīstībai un sadarbībai centrs-Īsteno:Īsteno: Susāju pagasta biedrība ,,Saknes”Sabiedriskais finansējums: 5 000 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2007. laiks: 2007Izveidots biedrības centrs. Izremontētastelpas 53,5 m2 platībā, nomainīti logi unveikts griestu, grīdas un sienu remonts.Izveidotais centrs ir pulcēšanās vieta ne tikaibiedrības biedriem, bet arī Susāju pagastaiedzīvotājiem, jo pagastā nav ne skolas, nekultūras un citu iestāžu, kuras veicinātusabiedrisko aktivitāti. Centrs ir vieta, kurcilvēki apmeklē sanāksmes, lekcijas vaiapmācību kursus, kā arī pārrunā un diskutēpar pagasta attīstībai aktuāliem jautājumiem.
 25. 25. Balvu rajona partnerība:Projekts Vietējas iniciatīvu grupas centra "Zvaniņi" telpu remonts Zvaniņi"Īsteno:Īsteno: Šķilbēnu pagasta biedrība ,,Aicinājums” ,,Aicinājums”Sabiedriskais finansējums: 5 000 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2007. laiks: 2007Veikts telpu kapitālremonts, kurās tagad tiekrealizētas visas pagasta iedzīvotājiemparedzētās idejas un ieceres. Telpas radakomfortablu vidi dažādu cilvēkumijiedarbībai, veicinot informācijas plūsmasattīstību pagasta teritorijā un laukuiedzīvotāju zināšanu un prasmjupilnveidošanu. Darba mīlestība, pozitīvaattieksme pret dzīvi, radošuma dzirksts,uzņēmība, atmirdz Šķilbēnu pagastaiedzīvotājos, apmeklējot seminārus, lekcijas,un dažādas aktivitātes centrā „Zvaniņi”.
 26. 26. Balvu rajona partnerība:Projekts „Leģendas par lāci atgriešanās „Lāča dārzā””Īsteno:Īsteno: Balvu Amatnieku biedrībaSabiedriskais finansējums: 4 000 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2007.g.septembris – 2008.g.jūnijs laiks: 2007 2008. Ideja izgatavot lāču skulptūras, radās pamatojoties uz leģendu, kura vēsta, ka kādreiz muižas apkārtnē dzīvojis lācis. Tas palīdzējis dzimtcilvēkiem veikt smagos darbus- rakt zemi, nēsāt akmeņus un ūdens spaiņus. Mūsdienās Balvu rajona iedzīvotāju, viesu un tūristu iemīļotā atpūtas vieta „Lāču dārzs” savulaik ir bijis muižas augļu dārzs. 20.gadsimta 90.gadu sākumā dārzā izvietotas 23 akmens kompozīcijas no 49 laukakmeņiem. Realizējot LEADER + projektu, tika izgatavoti četras koka lāču skulptūras, kuras ir izvietotas „Lāča dārzā”. Skulptūras izgatavoja LAK mēbeļu galdnieka amata meistars Ēriks Kanaviņš.
 27. 27. Balvu rajona partnerība:Projekts Jauniešu iniciatīvu centra izveide Rugāju pagastāĪsteno:Īsteno: biedrība ,,Mēs pasaulē”Sabiedriskais finansējums: 5 000 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2008.g.maijs - jūnijs laiks: 2008. Projekta galvenās aktivitātes: - izremontēt un aprīkot ar mēbelēm vienu no telpām Rugāju Tautas namā un pieslēgt internetu, lai tā kļūtu par radošu centru Rugāju jauniešiem; - iekārtot rotaļu un spēļu vietu jaunāko klašu skolēniem; - aicināt dažāda vecuma jauniešus izveidot iniciatīvas grupu, kura darbosies centra darbības pilnveidošanā. Centrs darbojas no 14:00-18:00. Skolēniem ir pieejams dators ar internetu, dažādas galda spēles, televizors, DVD atskaņotājs, multiplikācijas un mākslas filmas. Centra izveide ir divu aktuālu problēmu risinājums Rugāju pagastā, pirmkārt, labiekārtota vieta, kur pulcēties jauniešiem brīvajā laikā; otrkārt, radīta labvēlīga vide skolēniem, kuriem pēc mācību stundām vairākas stundas jāgaida satiksmes autobuss.
 28. 28. Talsu rajona partnerība:Projekts Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centra‘’Varavīksne” labiekārtošanaĪsteno:Īsteno: biedrība ,,Rasa” (Rojas pagasts)Sabiedriskais finansējums: 5 000 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2007.-2008.g. laiks: 2007. 2008. Rojupes jauniešu iniciatīvu centrā tika veikts remonts: krāsns mūrēšana un rekonstrukcija, priekštelpas siltināšana un durvju ielikšana un tika papildināta centra materiālā bāze: iegādāts datora komplekts, projektors un kopētājs. Centrs darbojas produktīvi, jaunieši piedalās dažādos pasākumos un ir realizēti vairāki projekti programmā „Jaunatne darbībā”.
 29. 29. Talsu rajona partnerība:Projekts Atpūtas vieta RudēĪsteno:Īsteno: biedrība ,,Rasa” (Rojas pagasts)Sabiedriskais finansējums: 5 000 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2008.g. laiks: 2008. Projekts ir balstīts, lai atpūtas vietas aktivitātēs iekļautos visa vecuma iedzīvotāju grupas. Katru dienu bērni, jaunieši un visi Rudes iedzīvotāji var izmantot atpūtas vietu, lai atpūstos, satiktos un rīkotu dažādus pasākumus. Sestdienās, svētdienās sieviešu klubiņš ‘’Harmonija’’ organizē savus pasākumus, un pensionāru klubiņš ‘’Rūķi’’- pasākumus. Tiek nodrošinātas tematiskas aktivitātes dažādām interešu grupām. Visiem Rudes iedzīvotājiem ir iespēja izmantot atpūtas vietas piedāvātās iespējas.
 30. 30. Talsu rajona partnerība:Projekts Zvirgzdu sakārtošanas un skaisto pārvērtību projektsĪsteno:Īsteno: biedrība "Talsu pauguraines dabas parka atbalsts“ atbalsts“Sabiedriskais finansējums: 4 350 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2007.-2008.g. laiks: 2007. 2008. Zvirgzdu sakārtošanas un skaisto pārvērtību projekts tika ieviests Talsu rajona Laidzes pagasta Zvirgzdu ciemā, kurā dzīvo ap 200 iedzīvotāju. Apdzīvotā vieta Zvirgzdi palikusi kā daļa no padomju armijas pamestās teritorijas Talsu pievārtē. Prjekta ieviešana deva iespēju izveidot skaistu labiekārtotu Zvirgzdu māju apkārtni, kas ir droša bērniem, veciem ļaudīm. Ar pašu iedzīvotāju atbalstu un līdzdarbošanos pārveidotā vide ar atpūtas un spēļu vietām, saliedē un integrē visus iedzīvotājus, arī tos ļaudis, kas te dzīvo no padomju armijas laikiem.
 31. 31. Talsu rajona partnerība:Projekts Zvirgzdu skaisto pārvērtību turpinājumsĪsteno:Īsteno: biedrība "Talsu pauguraines dabas parka atbalsts“ atbalsts“Sabiedriskais finansējums: 4 990 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2008.g. laiks: 2008. Izveidota jauna koplietošanas atpūtas un pasākumu norises vieta. Rekonstruēta un papildināta bērnu rotaļu vieta: smilšu kaste, šķēršļu josla, soliņi u.c. Iepriekšējā projekta turpinājumā izveidotas košumkrūmu un ilggadīgo puķu dobes, iesēts un iekopts zāliens. Izveidota sporta aktivitāšu vieta, iegādāts sporta inventārs. Apmācīti iedzīvotāji labiekārtošanas darbu darīšanā, dekoratīvo augu kopšanā.
 32. 32. EIROPAS LAUKU ATTĪSTĪBAS POLITIKALauku attīstības politikas (saukta arī par kopējās lauksaimniecībaspolitikas otro pīlāru) galvenais mērķis ir saglabāt ainavas dzīvīgumu,līdzsvaroti attīstot lauku apvidus. apvidus.2005.2005. gada septembrī Padome pieņēma regulu, ar ko noteica jaunu laukuattīstības politiku 2007.-2013. gada plānošanas periodam. 2007. 2013. periodam.Politikai ir trīs galvenie mērķi. Uzlabot lauksaimniecības un meža nozares konkurētspēju, atbalstot pārstrukturēšanu, modernizāciju/inovāciju un kvalitatīvu ražošanu. ražošanu. Uzlabot vidi un ainavu, atbalstot zemes ierīcībaspasākumus. ierīcībaspasākumus. Uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidū un veicināt lauku ekonomikas dažādošanu. dažādošanu.Katram galvenajam mērķim atbilst īpaša ass.Šai nolūkā dalībvalstīm ir pieejams pasākumu „komplekts”. Dalībvalstis vai „komplekts”.to reģioni izvēlas no šī komplekta pasākumus, kas ir visvairāk piemēroti tolauku apvidiem. Izvēlētos pasākumus iekļauj valstu vai reģionu lauku apvidiem.attīstības programmās. Programmu galvenās mērķgrupas ir lauksaimnieki, programmās.mežsaimnieki un citi laukos dzīvojoši cilvēki un grupas. grupas.
 33. 33. EIROPAS LAUKU ATTĪSTĪBAS POLITIKA (1)Lauku attīstības politikas pamatā 2007.-2013.gadam ir trīs galvenie juridiskie instrumenti: 2007.- ES lauku attīstības stratēģiskās pamatnostādnes, Padomes regula par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (Nr.1698/2005), Komisijas regula (Nr.1974/2006) kurā paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus iepriekš minētajai regulai. ES stratēģiskās pamatnostādnes nosaka, kuras jomas ir svarīgas Kopienas prioritāšu ES lauku attīstības stratēģiskās pamatnostādnes izpildei un kādas dalībvalstīm ir izvēles tiesības, izstrādājot savus valsts stratēģiskos plānus un lauku attīstības programmas. programmas. Dalībvalstu lauku attīstības valsts stratēģijas plāni Lai pielāgotos situācijai katrā ES dalībvalstī, ņemot vērā konkrētās reģionu vajadzības, tiek izstrādāts lauku attīstības valsts stratēģijas plāns. plāns. Lauku attīstības programmas (nacionālās/reģionālās) Dalībvalsts lauku attīstības valsts stratēģijas plāns nosaka darbības virzienus, kuru ietvaros tiek īstenoti lauku attīstības pasākumi, ko finansē kā no valsts atbalsta, tā arī no ELFLA. ELFLA. Valstu stratēģisko plānu īstenošanai ES dalībvalstis veido lauku attīstības programmas valsts vai reģionālā līmenī, izvēloties tos lauku attīstības pasākumus, kas vislabāk atbilst lauku apvidu vajadzībām.
 34. 34. EIROPAS LAUKU ATTĪSTĪBAS POLITIKA (2)„Latvijas lauku attīstības Lauku attīstības programma 2007-2013valsts stratēģijas plāns 1.ass: 2.ass: 3.ass: Valsts lauku tīkls (18%) Valsts lauku tīkls (18%) Tehniskā palīdzība (4%)2007. – 2013.gadam”,pamatojoties uz lauku L-saimniecības un Vides un lauku Lauku m-saimniecības ainavas dzīves kvalitātesekonomiskās, sociālās, sektora uzlabošana un ekonomikasvides un nozaru analīzi, konkurētspējas dažādošanaskā galvenā prioritāte tiek veicināšana veicināšanaizvirzīts cilvēks, kuralabklājības pieaugums ir (4%)vispārējais attīstībasmērķis un kurapotenciāls ir laukuattīstības mērķu 49,5 % 28 % 20 %sasniegšanas pamatsgan teritoriju sociāli 4.ass: LEADER pieeja 2,5 %ekonomiskajā attīstībā, Virsmērķis „pārticis cilvēks ilgtspējīgi apdzīvotos Latvijasgan vides jomā. laukos” un darbības virzieni: - Lauku cilvēka spēju attīstība; - No darba gūto ienākumu vairošana laukos; - Lauku dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana; - Lauku dzīves telpas attīstība.
 35. 35. LEADER pieeja 2007-2013 2007-• Lauku attīstības programma (LAP) – 4.ass pasākumi – Sab. fin. 16,46 milj. LVL (ELFLA un valsts budžets) – 40 stratēģijas: – iesniegti 2532projekti, – apstiprināti 1446 projekti (06.09.2011.) Rīcības programma EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. 2013.gadam: 2007. – 2013.gadam: 4.prioritārais virziens „Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju ilgtspējīga attīstība” Sab. fin. 21, Sab. fin. 21,94 milj. LVL ??? (EZF milj. un valsts budžets) 24 stratēģijas: stratēģijas: • iesniegti 260 projekti, • apstiprināti 164 projekti (15.08.2011.) 15.08.2011.
 36. 36. LEADER pieeja 2007-2013 2007-• Lauku attīstības programma – Max.atbalsts projektam 20 000 LVL – Atbalsta pretendenti: – SLS organizācijas – 100% – NVO, pašvaldības – 90% – Uzņēmēji – 60% Rīcības programma Max. Max. atbalsts projektam 20 000 LVL (pašvaldībām 140 000 LVL) Atbalsta pretendenti: pretendenti: – SLS organizācijas – 100% 100% – NVO, pašvaldības – 90% 90% – Uzņēmēji – 60% 60%
 37. 37. TERITORIJA:Iedzīvotāju skaits no 5 000 līdz 65 000 –pietiekams īpatsvars;Kompakta un viendabīga – teritorijas identitāte;Izņemot pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 15 000;Pilsētas ar iedzīvotāju skaitu no 5 000 līdz 15 000nepārsniedz 49% no kopējā iedzīvotāju skaita.
 38. 38. VIETĒJĀ RĪCĪBAS GRUPA:Juridiskais statuss: BIEDRĪBA vai NODIBINĀJUMS;REPREZENTATĪVA – biedru sastāvs parāda teritorijas daudzveidību unspecifiku;MANDĀTS – biedru izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija, kas atbild parstratēģijas izstrādi un ieviešanu;PARTNERĪBA – pārstāvju lēmējinstitūcijā darbojas: ne vairāk kā 50% valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji; vismaz 50% ir privātpersonas (ekonomiskie un sociālie partneri (t.sk. NVO)); līdzvērtīga sektoru pārstāvniecība; nodrošināta lauksaimnieku/zivsaimniecības nozares, lauku sieviešu un jauniešu interešu pārstāvība.Administratīvais un finanšu vadītājs;Projektu vērtēšanas komisija
 39. 39. LEADER pieeja 2007-2013 2007- VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS struktūra Augstākā lēmējinstitūcija - biedru sapulce Pārstāvju lēmējinstitūcija: Lēmējinstitūcija Pārvaldes ELFLA partnerība EZF partnerībainstitūcijas min 50% privātpersonas; min 50% privātpersonas; max 50% valsts, pašvaldību pārstāvji; max 50% valsts, pašvaldību pārstāvji; Pārstāvētas lauksaimnieku, lauku sieviešu Vismaz 1/3 privātpersonu pārstāv un jauniešu intereses zivsaimniecības nozares intereses Izpildinstitūcija administratīvais vadītājs administratīvais vadītājs finanšu vadītājs finanšu vadītājs Stratēģija Teritorijas sociāli ekonomiskā analīze, vajadzību analīze, vīzija Rīcības plāns ELFLA LEADER Rīcības plāns EZF stratēģijas ieviešanas un stratēģijas ieviešanas un uzraudzības procedūras atbilstoši uzraudzības procedūras atbilstoši ELFLA LEADER prasībām EZF prasībām
 40. 40. VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA:PLĀNS – 4 gadiem (2009.-2013.);Balstīta uz iedzīvotāju vajadzībām (iedzīvotāju iesaiste izstrādē);Veicina sadarbību starp sektoriem (izstrādes un īstenošanas laikā);Saskaņots ar plānošanas reģiona stratēģiju;Veicina nodarbinātību un ienākumu iespēju palielināšanos;Vienādas iespējas un jauniešu iesaistīšanās īstenošanā;Veicina ilgtspējīgu teritorijas attīstību;Skaidri nosaka stratēģijas ieviešanas izvērtēšanas,uzraudzības un administrēšanas kārtību;Nodrošina demarkācijas kritērijus ar darbībām, ko atbalsta citiES finanšu instrumenti.Naudas visām vēlmēm un vajadzībām nepietiks, tāpēcjārīkojas gudri un mērķtiecīgi!
 41. 41. Plānošanas dokumentu sistēma Latvijā Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” Latvijas ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas (Ilgtermiņa prioritātes un Nacionālais plānojums) Nacionālais attīstības plāns Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību Pamatnostādnes S a Plānošanas Plānošanas v s reģionu un reģionu un Programma iecer t pašvaldību pašvaldību Valdības rīcības plāns a Plāns r attīstības teritoriju p ē programmas plānojumi j Koncepcija a s ības rī a :: Informatīvais ziņojums : Nacionālā pozīcija, s k nostāja :: a ņ o tī cija b Iestāžu darbības stratēģijas a Pašvaldību darbības stratēģijas Vidēja termiņa budžeta plānošana Valsts budžets Pašvaldības budžets VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA CIEMA ATTĪSTĪBAS PLĀNS
 42. 42. 411 “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”1.ass pasākumi121 “Lauku saimniecību modernizācija” - MK noteikumi Nr.299123 “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” - MK noteikumi Nr.255
 43. 43. 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”3.ass pasākumi312 (311) “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai“ - MK noteikumi Nr.300313 “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” - MK noteikumi Nr.754321 “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” - MK noteikumi Nr.525323 “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” - MK noteikumi Nr.755
 44. 44. 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”2 aktivitātes, kas sasniedz 3.ass mērķus: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem; iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
 45. 45. Pasākums “Vietējās attīstības stratēģijas” Stratēģijā jāievēro LAP atbilstošajos pasākumos noteiktie: atbalsta saņemšanas nosacījumi attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte atbalsta apjoms VRG vietējās attīstības stratēģijā var samazināt projektu atbalsta intensitāti un apjomu LAP pasākums Atbalsta pretendents Intensitāte ApjomsInfrastruktūras izveide 1) biedrības, nodibinājumi; 1) Līdz 90%; 1) 20 000 LVLpakalpojumu 2) pašvaldības; 2) Līdz 90%; 2) 20 000 LVLpieejamībai 3) citas juridiskās un fiziskās personas 3) Līdz 60%. 3) 20 000 LVL Stratēģijas rīcība Atbalsta pretendents Intensitāte ApjomsJauniešu brīvā laika 1) biedrības, nodibinājumi; 1) Līdz 90%; 1) 20 000 LVLpavadīšanas centru 2) pašvaldības; 2) Līdz 75%; 2) 15 000 LVLizveide un darbības 3) citas juridiskās un fiziskās personas 3) Līdz 30%. 3) 10 000 LVLnodrošināšana
 46. 46. LEADER pieeja un EZF (EZF 4.prioritārā virziena pasākumi)1.Pasākums “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”, kurš ietver šādus pasākumus: Pašvaldību, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošana
 47. 47. Sadzīves pakalpojumu attīstība dzīveskvalitātes uzlabošanai laukuiedzīvotājiem. (59 000 LVL) (5.1.)Sociālie un izglītības pakalpojumi dzīves Ar vietējo produktu, kas radakvalitātes uzlabošanai lauku pievienoto vērtību, saistītu tūrismaiedzīvotājiem. (25 000 LVL) (5.1.) pakalpojumu dažādošana un pielāgošana.Atbalsts brīvā laika dažādošanai, kas (31 166 LVL) (5.2.)uzlabo dzīves kvalitāti laukuiedzīvotājiem. (20 000 LVL) (5.2.) Dzīves vides attīstība dzīves kvalitātesTradīciju saglabāšana un pilnveidošana uzlabošanai no zivsaimniecībasdabas un kultūras resursu ilgtspējīgai atkarīgajās teritorijās.izmantošanai. (28 000 LVL) (5.2.) (276 000 LVL) (5.1.)Vietējā produkta ar pievienoto vērtībunoieta veicināšanas pakalpojumi. (14 000LVL) (5.1.)Sabiedriskās aktivitātes tirgus veidošanaivietējam produktam ar pievienoto vērtību.(10 000 LVL) (5.2.)
 48. 48. 2009.g.piešķirtais finansējums:Seši krasti – 18 873,3 LVL Krāslavas rajona partnerība – 106 586,86 LVLĪģes lauku partnerība – 20 434,66 LVL Cēsis rajona lauku partnerība – 115 068,43 LVLLauku partnerība "Upe 8” – 29 225,9LVL Darīsim paši – 115 850,74 LVLPartnerība Laukiem un Jūrai – 35 578,93 LVL Saldus rajona attīstības biedrība – 118 403,04 LVLAbulas lauku partnerība – 44 086,58 LVL Jelgavas lauku partnerība "Lielupe“Jūrkante – 46 153,19 LVL – 121 512,73 LVLKandavas Partnerība – 48 288,26 LVL Dobeles rajona lauku partnerība – 122 930,67 LVLPartnerība "Daugavkrasts“ – 48 692,45 LVL Preiļu rajona partnerība – 123 028,46 LVLZiemeļkurzemes biznesa asociācija Publisko un privāto partnerattiecību biedrība– 50 922,04 LVL "Zied zeme“ – 125 733,96 LVLLauku partnerība Ziemeļgauja – 64 550,58 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībaLVL "Kaimiņi“ – 125 737,22 LVLAlūksnes lauku partnerība – 72 869,18 LVL Rēzeknes rajona kopienu partnerība – 129 681,38 LVLVidzemes lauku partnerība "Brasla“– 75 291,09 LVL Aizkraukles rajona partnerība – 130 290,93 LVLNo Salacas līdz Rūjai – 82 882,78 LVL Madonas novada fonds – 137 762,02 LVLLauku partnerība Sēlija – 82 895,82 LVL Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība – 138 521,52 LVLSateka – 84 307,24 LVLBalvu rajona partnerība – 87 433,23 LVL Liepājas rajona partnerība – 141 161,82 LVLTalsu rajona partnerība – 89 19 9,95 LVL Bauskas rajona lauku partnerība – 165 625,39 LVLLudzas rajona partnerība – 100 419,62 LVL
 49. 49. Vietējās attīstības stratēģijas 2007- 2007-2013Kopā – 197 rīcības: 107 rīcības – 413 (2) aktivitāte; 70 rīcības – 413 (1) aktivitāte; 12 rīcības – 413 (321) aktivitāte – pamatpakalpojumi; 5 rīcības – 413 (313) aktivitāte – tūrisma pakalpojumi; 4 rīcības – 413 (312(311)) aktivitāte – uzņēmumu radīšana; 1 rīcība – 413 (323) aktivitāte – lauku mantojums; 1 rīcība – 411 (112) aktivitāte – jaunie l-saimnieki; 1 rīcība – 411 (121) aktivitāte – lauku saimn. modernizācija; 1 rīcība – 411 (123) aktivitāte – l-saimn. prod. piev. vērtība;
 50. 50. Pakalpojumi VRG teritorijās (413 (1)):Pakalpojumi lauksaimniecībai (5); Tūrisma pakalpojums (naktsmītnes) (2);Pakalpojums pienkopībai (1); Pamatlīdzekļi tūrisma pakalpojumam (1);Mežsaimniecība (4); Infrastruktūra atpūtas pakalpojumiem (10);Kokapstrāde (1); Pamatlīdzekļi pasākumu nodrošinājumam (8);Tirdzniecība (4); Pamatlīdzekļi un pakalpojumi IT jomā (6);Mājražotāji (1); Kultūrvēsturiskais mantojums (4);Amatniecība (2); Muzejs (2);Fotogrāfija (1); Bibliotēka (1);Atbalsts pašnodarbinātības/uzņēmējdarbības Izglītības pakalpojums (1);uzsākšanai (1); Sports (6);Pamatlīdzekļi marketinga pakalpojumam (1); Bērnu rotaļu laukums (1);Multifunkcionāli pakalpojumu centri (5); Medības/makšķerēšana (2);Frizētava (7); Vides aizsardzība (4);Skaistumkopšana (kosmetologs) (2); Atjaunojamā enerģija (2);Šūšana un apģērbu labošana (3); Dzīvojamā fonda kvalitātes uzlabojumi (1);Veselības aprūpe (7); Komunālie pakalpojumi (1)Veļas mazgāšanas pakalpojums (3);Dušas (3);Pirts (4);Sociālā dienesta pakalpojumi (2);
 51. 51. Pakalpojumi VRG teritorijās (413 (2)):Pakalpojumi lauksaimniecībai (1); Pamatlīdzekļi un pakalpojumi IT jomā (5);Tirdzniecība (2); Kultūrvēsturiskais mantojums (6);Mājražotāji (1); Muzejs (2);Amatniecība (5); Izglītības pakalpojums (15);Veselības aprūpe (5); Sports (23);Sociālā dienesta pakalpojumi (3); Trenažieri (7);Atbalsts sabiedriskajiem centriem (12); Bērnu rotaļu laukums (4);Pamatlīdzekļi/labiekārtošana tūrisma Medības/makšķerēšana (2);pakalpojumam (10); Vides aizsardzība (5);Informācijas stendi/norādes (4); Dabas takas (2);Infrastruktūra atpūtas pakalpojumiem (18); Atjaunojamā enerģija (1);Pamatlīdzekļi /rekonstrukcija pasākumu Energoefektivitātes pasākumi (1);nodrošinājumam (15); Dzīvojamā fonda kvalitātes uzlabojumi (2);Brīvā laika dažādošana (18); Teritorijas labiekārtošana (17);Aktivitātes bērniem un jauniešiem (23);Aktivitātes pensionāriem (3);Aktivitātes/vides pielāgošana cilvēkiem arīpašām vajadzībām (6);
 52. 52. Kandavas partnerība:Projekts Mobilās sulu līnijasiegāde augļkopības produkcijaspārstrādei mājsaimniecībāsĪsteno:Īsteno: Biedrība “Pūres Dzirnas"Sabiedriskais finansējums: 11 706 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2010. laiks: 2010.Iegādāta mobila sulas līnija, kas sastāv no augļu smalcinātāja, sulas spiedes,pasterizātora, pildīšanas iekārtas un strāvas ģeneratora. Visas iekārtas montētas uzautomašīnas piekabes, līdz ar to ir viegli pārtvietojamas un autonomas. Iekārtu jaudaaprēķināta tā, lai stundā pārstrādātu līdz 300 kg ābolu, jeb saražotu sulu līdz 150 - 200l/h. Mobilo sulu spiedi izmanto partnerības teritorijas iedzīvotāji, tā ir izmantojama arīdažādos pasākumos (gadatirgos utt.) lai reklamētu vietējo produkciju.
 53. 53. Kandavas partnerība:Projekts Amatniecības tradīciju veicināšana Kandavas novadāĪsteno:Īsteno: Biedrība "Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai"Sabiedriskais finansējums: 9 000 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 20.01.- 30.12.2010. laiks: 20.01. 30.12.2010.Iekārtota un aprīkota darbnīca ar 14darbvietām. Pensionēts amatniecības skolotājsapmāca jauniešus, bezdarbniekus un citusinteresentus. radīta interese par amatniecību kāalternatīvu iespēju profesijas izvēlē,modernizējot apmācību procesu, izmantojotinformācijas tehnoloģijas- datoru, veidojotprasmes koka detaļu skiču zīmēšanā. Projektalaikā tapušie priekšmeti tiks izmantoti Kandavasnovada, pilsētas un skolas prezentēšanai.
 54. 54. Saldus rajona attīstības biedrība:Projekts Saldus novada sociālā dienesta ēkas pieejamības uzlabošanacilvēkiem ar kustību traucējumiemĪsteno:Īsteno: Saldus novada pašvaldībaSabiedriskais finansējums: 10490.72 LVL finansējums: 10490.Īstenošanas laiks: 2010 laiks: Izbūvēta uzbrauktuve, nodrošinot vides pieejamību Saldus novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”, kā arī radītas vienlīdzīgas iespējas pakalpojumu saņemšanā cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem, pensionāriem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Projekta īstenošana ir sekmējusi apmeklētāju skaita palielināšanos, līdz ar to ir mazināta sociālā nevienlīdzība.
 55. 55. Saldus rajona attīstības biedrība:Projekts Jaunauces parka labiekārtošanaĪsteno:Īsteno: Biedrība „Mēs Jaunaucei” Jaunaucei”Sabiedriskais finansējums: 12 600 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2010 laiks: Mērķis – saglabāt Jaunauces muižas parku nākamajām paaudzēm, uzlabojot parka vizuālo skatu, atjaunojot parka dīķi, celiņu tīklu un laika gaitā zudušo tiltiņu. Projekta īstenošana ir sekmējusi parka izmantošanu vietējo iedzīvotāju un Jaunauces viesu aktīvajai atpūtai, kā arī parks ir kļuvis par iedvesmas avotu radošiem cilvēkiem un ir izcila vieta romantiskām pastaigām.
 56. 56. Saldus rajona attīstības biedrība:Projekts Mūzikas instrumentu un apskaņošanas tehnikas iegāde –atbalsts sabiedrības muzikālajai pašizpausmeiĪsteno:Īsteno: Biedrība „KRVVSC Kamols” Kamols”Sabiedriskais finansējums: 4 967,61 LVL finansējums: 967,Īstenošanas laiks: 2010 laiks: Iegādāti mūzikas instrumenti un apskaņošanas tehnika sabiedrības muzikālo aktivitāšu veicināšanai. Projekta īstenošana ir sekmējusi muzikālu pasākumu profesionālāku organizēšanu un kopdziedāšanas prasmes pilnveidošanu Brocēnu novadā.
 57. 57. Saldus rajona attīstības biedrība:Projekts Pakalpojumu pilnveide Saldus novada pensionāriemĪsteno:Īsteno: Saldus pilsētas pensionāru biedrībaSabiedriskais finansējums: 10431.62 LVL finansējums: 10431.Īstenošanas laiks: 2010 laiks: Saldus pilsētas pensionāru biedrības ēkas 2.stāva rekonstrukcijas pabeigšana, semināru un apmācību telpai atbilstoša tehniskā aprīkojuma iegāde un deju kopas “Ciecerīte” nodrošināšana ar koncerttērpiem un atbilstošiem deju apaviem. Projekta īstenošana ir sekmējusi sociālo pakalpojumu pieejamību, ir iekārtotas radošo darbnīcu telpas, pilnveidots un attīstīts sociālo pakalpojumu klāsts.
 58. 58. Saldus rajona attīstības biedrība:Projekts Piedzīvojumu tūrisms JaunmuižāĪsteno:Īsteno: Biedrība „Latvijas Mazpulki” Mazpulki”Sabiedriskais finansējums: 4 560.67 LVL finansējums: 560.Īstenošanas laiks: 2010 laiks: Pilnveidota materiāli tehniskā bāze piedzīvojumu un velotūrisma programmu īstenošanai Jaunlutriņos, kā arī sagatavota pusaudžu vecumam piemērota interaktīva tūrisma programma dabas un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai. Projekta īiegādāti velosipēdi, apkārtnes sakopšanas aprīkojums un multimediju komplekts, kas palīdz īstenot izstrādātās mazpulku tūrisma un velotūrisma programmas.
 59. 59. Aizkraukles rajona partnerība:Projekts Pakalpojumu centrs „TEV”Īsteno:Īsteno: Biedrība "Ērberģietes" Ērberģietes"Sabiedriskais finansējums: 10 585 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2010.g. novembris laiks: 2010. Bijušā pagasta bērnudārza ēkā iekārtotas telpas frizētavai, sakārtots sanitārais mezgls. Bērnudārza ēku apsaimnieko biedrība "Ērberģietes“, kas pamazām to remontē un sakrāto. Sieviešu biedrība "Ērberģietes" realizē projektus, lai radītu Ērberģē vidi ko varētu pārdot - tā viņas saka.
 60. 60. Biedrība “Sateka” (Gulbenes novads):Projekts Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecībasekspozīcijas iekārtošanaiĪsteno:Īsteno: Stāķu attīstības biedrībaSabiedriskais finansējums: 12 586.72 LVL finansējums: 586.Īstenošanas laiks: 29.01. - 30.11.2010. laiks: 29.01. 30.11.2010. Stāķu pamatskolas bēniņos izveidota novadpētniecības istaba 150kvm. platībā. Projekta laikā ir ievilkta elektrība un apkure, ierīkoti jumta logi un veikts telpas kosmētiskais remonts. Rezultātā iegūta jauna telpa, kurā tiek izstādīti novadpētniecības materiāli. Stradu pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalās ekspozīcijas veidošanā. Telpas tiek izmantotas arī dažādām apmācībām.
 61. 61. Biedrība “Sateka” (Gulbenes novads):Projekts Kultūras, sporta, atpūtas centra izveide un aprīkošanas StāķosĪsteno:Īsteno: Stāķu attīstības biedrībaSabiedriskais finansējums: 2 873.25 LVL finansējums: 873.Īstenošanas laiks: 10.12.2009.- 31.08.2010. laiks: 10.12.2009. 31.08.2010. Projekts realizēts Stāķu sporta halles 3.stāvā, kurš līdz šim netika izmantots. Ar iegādātajiem būvmateriāliem Stradu pagasta iedzīvotāji brīvprātīgi veica 5 telpu kosmētisko remontu. Projekta rezultātā sakārtotas 5 telpas un koridoris, iegādātas 3 ģitāras, 2 kokles, veikts divu steļļu remonts. Telpās darbojas pagasta dažādu paaudžu iedzīvotāji, notiek mācības un vingrošana.
 62. 62. Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”Projekts Brīvā laika pavadīšanas un veselīgas atpūtas iespējudažādošana SubatēĪsteno:Īsteno: biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, daram!”Sabiedriskais finansējums: 6 912,25 LVL finansējums: 912,Īstenošanas laiks: 2010. laiks: 2010. 2008.gadā biedrība kopā ar subatiešiem izstrādāja Subates attīstības plānu, kurā viens no uzdevumiem sporta jomā ir – paplašināt nomas inventāra klāstu. Biedrības nomas punkta (darbojas kopš 2006.g.) inventārs – slidas, skrituļi un slēpes, projekta ietvaros tas tika papildināts ar laivām, ūdensvelosipēdiem, slidām un skrituļiem pieaugušajiem.
 63. 63. Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”Projekts Pārvietojamo sanitāro sistēmu iegādeĪsteno:Īsteno: biedrība „Višķu attīstībai”Sabiedriskais finansējums: 12 600 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2010. laiks: 2010. Višķu pagastā bieži notiek publiski pasākumi, kuru apmeklētāju skaits pārsniedz Višķu iedzīvotāju skaitu. Projektā iegādātas 28 pārvietojamās sanitārās sistēmas, kas uzstādītas Špoģu ciemā pie sabiedriskā pasažieru transporta pieturām, pie tirdzniecības centra, pie estrādes, stadiona un pludmalē, kā arī citās vietās Višķu pagastā. Nepieciešamības gadījumā tās var pārvietot uz vietām, kur notiek dažādi masu pasākumi.
 64. 64. Liepājas rajona partnerība:Projekts Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu izveide Kalētu pagastāĪsteno:Īsteno: Biedrība ”Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”Sabiedriskais finansējums: 12 504,44 LVL finansējums: 504,Īstenošanas laiks: 21.05.-20.12.2010. laiks: 21.05. 20.12.2010. Iekārtots brīvi pieejams, mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums 3-7g.v.bērniem un aktīvās atpūtas laukums 7-12g.v. bērniem. Tagad pagasta centrā Kalētu jaunajai paaudzei nodrošināta krāsaina un daudzveidīga atpūtas vieta ar dažāda veida rotaļu un vingrošanas elementiem, kur būs iespējams pilnveidot savu attīstību. Mūsu pagasts ieguvis vēl vienu sakoptu vietiņu, kas patīkami priecēs bērnus, viņu vecākus, sākumskolas personālu un pagasta viesus.
 65. 65. Liepājas rajona partnerība:Projekts Tūrisma kluba "OGA" inventāra, ekipējuma bāzes attīstīšana un inventāra,pilnveidošanaĪsteno:Īsteno: tūrisma klubs “Oga”Sabiedriskais finansējums: 4 539,60 LVL finansējums: 539,Īstenošanas laiks: 2010. laiks: 2010.Papildinot ekipējuma bāzi, tūrisma klubsvarējām uzņemt jaunus interesentus unnodrošināt saturīgu brīvā laikapavadīšanu.
 66. 66. Liepājas rajona partnerība:Projekts Tehniskā aprīkojuma iegāde dabas parka “Pape” teritorijas Pape”sakopšanai un infrastruktūras apsaimniekošanaiĪsteno:Īsteno: Papes dabas parka fondsSabiedriskais finansējums: 12594.51 LVL finansējums: 12594.Īstenošanas laiks: 2010. laiks: 2010.Projekta mērķis - iegādāties traktoru ar attiecīgoaprīkojumu, t.i., pļaujmašīnu, smalcinātāju unpiekabi, lai nodrošinātu gan vietējiemiedzīvotājiem, gan arī dabas parkaapmeklētājiem pieejamību dabas tūrismainfrastruktūrai un apskates objektiem, uzlabojotvides infrastruktūras apsaimniekošanaskvalitāti, efektivitāti un regularitāti.
 67. 67. Liepājas rajona partnerība:Projekts IDEA House mediju laboratorijaĪsteno:Īsteno: Biedrība “NEXT”Sabiedriskais finansējums: 8 416,03 LVL finansējums: 416,Īstenošanas laiks: 2010.janvāris - aprīlis laiks: 2010. Mērķis ir veicināt Aizputes novada jauniešu aktīvu līdzdalību, radot jauniešiem pieeju mūdienīgam video, audio un foto mediju aprīkojumam. Izmantojot projekta ietvaros izveidoto mediju laboratoriju, NEXT organizē apmācības un projektus jauniešiem, kas saistīti ar fotografēšanu, video veidošanu, mediju nozīmi un ietekmi sabiedrībā. Darbošanās mediju laboratorijā sniedz jauniešiem iespēju atspoguļot savas aktivitātes, popularizēt IDEA House darbību, ievietot savus foto un video stāstus sociālajos tīklos.
 68. 68. Krāslavas rajona partnerība:Projekts Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Dagdas novadā novadāĪsteno:Īsteno: Invalīdu biedrība "Nema" Nema"Sabiedriskais finansējums: 11 721.18 LVL finansējums: 721.Īstenošanas laiks: 2010. laiks: 2010.Dagdas novadā ir 9559 iedzīvotāji (t.sk. 495 cilvēki arinvaliditāti, 33 no tiem - bērni). Nemas telpās irpiedāvātas dažādas nodarbes: rokdarbu darbnīca,vakarēšana, semināri, atpūtas pasākumi, izstādes,labdarības pasākumi u.c. Biedrība sniedz atbalstuģimenēm piedāvājot cilvēkiem ar funkcionāliemtraucējumiem uz neilgu laiku uzturēties biedrībā unatrasties ārpus mājas ierastās vides.Projekta rezultātā ir sakārtota invalīdu biedrībasvides pieejamība, labiekārtotas ietves un aprīkotaautostāvvieta ar speciālu iebrauktuvi cilvēkiem arkustību traucējumiem.
 69. 69. Madonas Novada fonds:Projekts Sporta un atpūtas pasākumu organizēšnas aprīkojuma iegādeĪsteno:Īsteno: Orientēšanās klubs “Arona”Sabiedriskais finansējums: 7 479 LVL finansējums:Īstenošanas laiks: 2009. laiks: 2009. Iegādāti daudzfunkciju iekārta krāsu lāzerprinteris, skeneris, kopētājs - karšu izgatavošnai u.c. darbiem. Portatīvais dators sacensību organizēšnai, mājas lapas uzturēšnai. Sportident elektroniskā atzīmēšanās sistēma - meža bāzes stacijas,SI-kartes, nolasīšanas iekārta,rezultātu printeris. Pasākumu organizēšanas aprīkojuma komplekts. Karšu zīmēšanas programma OCAD 10. Orientēšanās poligona aprīkojums ar izmērītiem punktiem Smeceres silā. Rezultātā klubs var piedāvāt iedzīvotājiem aktīvu atpūtu dabā, pats nodrošinot visu vajadzīgo sacensību norisei.
 70. 70. Biedrība “No Salacas līdz Rūjai”:Projekts „Mēs Saprašai Sapraša mums”Īsteno:Īsteno: Attīstības centrs „Baltās naktis” naktis”Sabiedriskais finansējums: 12 588,50 LVL finansējums: 588,Īstenošanas laiks: 2010. laiks: 2010. Ipiķu pagasta Saprašas upes krastu sakopšana un labiekārtošana ar mērķi saglabāt dabas resursu daudzveidību, nodrošināt vides resursu pieejamību un ekonomiski aktivizēt vietējos iedzīvotājus. Projekta ietvaros sakopts upes krasts, kur iztīrīta upes gultnei pieguļošā bebru uzpludinātā teritorija. Iegādāts atpūtas vietas aprīkojums – līdzsvara šūpoles, šūpoles, laipa tiltiņš, ģērbtuves, soliņi, atkritumu tvertnes, lapenīte. Projekta īstenošanas rezultātā pagasta iedzīvotājiem un tūristiem būs pieejama sakopta – labiekārtota atpūtas vieta 1,7 ha platībā.
 71. 71. Biedrība “No Salacas līdz Rūjai”:Projekts BMX trašu izbūveĪsteno:Īsteno: Māra Štromberga aģentūraRubenē, atpūtas kompleksam „Mazais Ansis”piegulošajā teritorijā tiek būvēta MazāPekinas Olimpisko spēļu trase un arī LielāBMX trase.
 72. 72. DARBS AR IEDZĪVOTĀJIEM:Abpusēja saikne starp VRG un iedzīvotājiem;Vietējo līderu tīkls (kopienu koordinatori,savieši u.c.);Skaidrojošais darbs, apzinot vajadzības,veidojot stratēģiju, īstenojot stratēģiju;Morālais atbalsts un speciālistu atbalsts;“Turēt roku uz pulsa”
 73. 73. LAP 2007. – 2013.gadam 4.ass pasākumi 431 “VRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritorijas aktivizēšana” Sabiedriskais finansējums: 20% no stratēģijai piešķirtā finansējuma LEADER pieeja un EZF (EZF 4.prioritārā virziena pasākumi)3.Pasākums “ZVRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana” Sabiedriskais finansējums: 10% no stratēģijai piešķirtā finansējuma
 74. 74. LAP 2007. – 2013.gadam 4.ass pasākumi 421 “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” Sabiedriskais finansējums: 3 253 479,70 EUR LEADER pieeja un EZF (EZF 4.prioritārā virziena pasākumi) 2. Pasākums “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”
 75. 75. TĪKLOŠANĀS:Iekļaušanās tīklos: Valsts lauku tīkls; Eiropas lauku tīkls.Neformālais sadarbības tīkls: Latvijas Lauku forums.
 76. 76. KĀPĒC LEADER?Sadarbība veido pievienotu vērtību teritorijai un palīdzatrisināt virkni jautājumu kopīga dialoga ceļā;Mums ir iespēja izvēlēties un mēs esam paši atbildīgi parsavu izvēli;Resursi ir tuvāk iedzīvotājam;Iespēja paplašināt vietējās zināšanas, motivāciju,pieredzi;Inkubators jaunām ekonomiskām aktivitātēm laukuteritorijās;Piederības sajūta un lepnums par savu teritoriju.

×