sessie 41 competentiesorteertabel met 3 niveaus

249 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

sessie 41 competentiesorteertabel met 3 niveaus

 1. 1. competentie omschrijving beginnercreativiteit Creativiteit wordt nogal vaakgeassocieerd met gestoordereclamemakers en wereldvreemdekunstenaars. Maar formuleren vanoriginele, nieuwe, frisse ideeën,werkwijzen, oplossingen en voorstellenis in deze job belangrijk.De JC staat open voor nieuwe ideeën,is nieuwsgierig en informeert zich. DeJC bekijkt een probleem vanuitdiverse oogpunten (door o.a.verschillende partijen over hetprobleem aan te spreken) en komtvan daaruit tot nieuwe oplossingenen ideeën.innovatie Actief bijdragen tot de voortdurendeverbetering en vernieuwing van kennis,methodes, processen, diensten enproducten.De JC is op de hoogte van de huidigewetgeving, methodieken en weetvakliteratuur te vinden. De JC volgtwet- en regelgeving op, raadpleegtvakliteratuur en zoekt methodiekenop die van toepassing zijn binnen heteigen domein.oordeelsvorming Dit komt na de probleemanalyse. Opbasis van de gegevens en mogelijkeacties tot realistische standpuntenkomen en zicht hebben op deconsequenties ervan.De JC schat de situatie juist in. De JChoudt rekening met mogelijkeconsequenties van voorstellen enalternatieven.probleemanalyse Complexe situaties analyseren, dat kaneen computer niet. De nodigeinformatie verzamelen om zich eenbeeld van de situatie te vormen met hetoog op een passende oplossing.een probleem duiden in zijn verbandenen op een systematische wijze op zoekgaan naar bijkomende informatie omeen probleem op te lossen.De JC verwerft een algemeen inzichtin de problematiek. Hieronder hoortook beleidsvoorbereidendonderzoek. De JC verzamelt waarnodig bijkomende informatie. Steltgericht vragen om een probleemhelder te krijgen.visie De zaken van op een afstand bekijkenen ze in hun ruimere context entijdsperspectief plaatsen.De JC is op de hoogte van de visie vanhet gemeentebestuur. De JC kan devisie van het gemeentebestuurvertalen naar de doelgroep.
 2. 2. assertiviteit Voor eigen mening of belangenopkomen met respect voor die van deanderen, zelfs indien er vanuit deomgeving druk wordt uitgeoefend omdit niet te doen.De JC respecteert de mening vananderen. De JC komt op voor zijneigen mening, maar weet die in tepassen in de gedragsregels van deorganisatie.empathie Zich kunnen inleven, zowel op verbaleals non-verbale wijze, in de gevoelens,behoefte, en wensen van anderen en ergepast op reageren.tonen dat men rekening houdt met de(al dan niet rechtstreeks) geuitegevoelens, behoeften en wensen vananderen.De JC is kind- en jeugdvriendelijk, heteerste aanspreekpunt voor jongeren.De JC heeft voeling met deleefwereld van kinderen en jongeren.De JC communiceert met begrip voorgevoelens, behoeften en belangenvan anderen.kennis delen Vaktechnische en anderewerkgerelateerde kennis delen metanderen.De JC is bereid om kennis over dewerking van het gemeentebestuur tedelen met kinderen en jongeren. DeJC brengt kennis over naar dekinderen en jongeren in verband metprocedures, aanvragen ed.luisteren Zich bereid tonen en in staat zijn om(non-)verbale boodschappen vananderen op te nemen en te begrijpen.De JC luistert naar concrete vragenen klachten. De JC reageert hierrespectvol op. De JC begrijpt vragenen klachten. De JC is in staat de juisteinstanties hiervan op de hoogte tebrengen.mondelinge communicatie Een mondelinge boodschap vaardigoverbrengen zodat het publiek tot wiede boodschap gericht is ze begrijpt indiverse situaties.De JC brengt een boodschapduidelijk, gestructuureerd en correctover. De JC brengt op een objectievemanier verslag uit.De JC geeft heldere en duidelijkeuitleg, zowel in individuelegesprekken als voor een groep.netwerken Professionele relaties met externepartners ontwikkelen, bestendigen endeze aanwenden tot wederzijdsvoordeelDe JC heeft zicht op de netwerken diebelangrijk zijn voor het bereiken vande doelstellingen. De JC isambasadeur, vertegenwoordigd degemeente in externe overlegorganen.
 3. 3. omgaan met diversiteit Effectief interageren en communicerenmet mensen van andere culturen.De JC slaagt er in om de indruk vande sollicitatie waar te maken. De JCvolgt de gedragsregels die gelden inhet gemeentehuis. De JCinterpreteert de gedragsregels vanhet gemeentebestuur en past ze ookdaarbuiten correct toe.optreden In verschillende situaties een sterke engeloofwaardige eerste indruk maken endie kunnen handhaven.De JC maakt een goede indruk bijouders, kinderen en jongeren. De JCweet zich in de meeste situaties eenhouding te geven die past. Indien dittoch niet lukt, verontschuldigt de JCzich.overtuigingskracht Als je mensen niet kan overtuigen datde huidige aanpak de beste is, loop jevast.Instemming verkrijgen van anderen viagoede argumenten, gepastebeïnvloedingsmethoden en autoriteit.op gepaste manier communiceren enhandelen in functie van de doelgroepDe JC voert gesprekken met ouders,collegas en externe partijen.Hanteert een duidelijk taalgebruik,aangepast aan de gesprekspartner ende omstandigheden (verbaal énlichaamstaal). Erkent ieder persoonals individu die gelijkenissen enverschillen heeft tegenover anderen.De JC vervult een voorbeeldfunctieop vlak van taalgebruik, verzorgdvoorkomen, … Brengt op eenobjectieve manier verslag uit. Maaktdat de gesprekspartner(s) zich op hungemak voelen en eenvertrouwensband kunnen opbouwen.Kan gelijkenissen en verschillentussen mensen die voortkomen uitculturele, etnische en religieuzefactoren herkennen.presentatie Op een duidelijke en gestructureerdemanier informatie overbrengen met hetgepast gebruik van audiovisuelemiddelen.De JC gebruikt audiovisuele middelenop een correcte manier. De JC pastaudiovisuele middelen en taalgebruikaan de doelgroep aan.
 4. 4. samenwerking Een professionelesamenwerkingsrelatie opbouwen metcollegas en een actieve bijdrageleveren in het bereiken van eengemeenschappelijk doel of aan hetoplossen van problemen of conflicten.De JC vraagt steun aan collegas,zowel formeel als informeel. De JC uiteigen mening en gevoelens. Neemtdeel aan overlegorganen zoals LOK,jeugdraad, … Kan opkomen vooreigen mening of blangen met respectvoor de mening of belangen vananderen. De JC geeft steun aancollegas, zowel formeel alsinformeel. Houdt zich aanbeslissingen, ook als deze nietstroken met de persoonlijke mening.schriftelijke communicatie Op een gestructureerde wijze en inbegrijpbare en gramaticaal correcte taalideeën en/of meningen op schriftzetten zodat de doelgroep ze begrijpt.De JC schrijft begrijpbaar voorkinderen en jongeren. De JC schrijftbegrijpbaar voor kinderen enjongeren.coachen en ontwikkelen Jeugd aansturen vanuit duidelijkedoelstellingen, beslissingen nemen enernaar handelen.Jeugd begeleiden tot optimaleprestaties, groei en de verruiming vankansen.De JC richt zich op de taak of hetobjectief dat gerealiseerd moetworden. Communiceert dit duidelijknaar de doelgroep. de JC richt zichook op de persoon die de takenmoeten uitvoeren, brieft enevalueert hen. De JC geeft open enconstructieve feedback.delegeren Taken en verantwoordelijkhedenoverdragen, in overeenstemming metde mogelijkheden en de motivatie vande medewerker.De JC vraagt hulp aan collegas,kinderen en jongeren. De JC werktsamen met collegas, kinderen enjongeren en observeert wat zijwillen/kunnen.richting geven Medewerkers aansturen zodanig dat zijhun doelstellingen kunnen realiseren.De JC deelt alle kennis en informatiedie hij over dit onderwerp bezit. DeJC ondersteunt jongeren in hetopmaken van een stappenplan.doelgerichtheid/resultaatsgerichtheidGericht zijn op het concretiseren vandoelen en het realiseren van resultatenconform het tijdspad en de afspraken.De JC handelt in functie van dedoelstellingen binnen de beschikbaretijd. De JC zoekt creatief naaroplossingen om een doel te bereiken.
 5. 5. nauwkeurigheid/zorgvuldigheidUit eigen beweging zijn taak tot in dedetails volbrengen.De JC maakt verslagen volgens deafspraken (tijdig, gestructureerd envolledig). Leeft werkafspraken na. DeJC blijft geconcentreerd bijroutinematige taken.plannen en organiseren Plannen moet kunnen op heel veelniveaus: hoe meer hoe beter. structuuraanbrengen in tijd, ruimte en prioriteitbij het aanpakken van taken ofproblemen.De JC werkt zelfstandig, brengtstructuur aan in de dagindeling enrespecteert ze. Organiseert het werkzo dat het past binnen de tijd diemen er voor heeft. Kanwerkzaamheden verrichten met eeninzet van zo weinig mogelijkmiddelen (tijd, inspanning,grondstoffen, geld).De JC bezitzelfdissipline. plant nodige afsprakenin en past aan waar nodig. Leeft deafspraken stipt na. Zorgt dat deadministratieve afwerking vandossiers en planningen in orde is. Hettijdig opmaken en opvolgen van hetJBP hoort hieronder.De JC kan efficiënt vergaderen enraporteren.voortgangscontrole de voortgang van processen en van degemaakte afspraken systematischopvolgenDe JC rapporteert wanneerdoelstellingen behaald zijn. De JCstelt een stappenplan op om tekunnen rapporteren wanneerbepaalde acties uitgevoerd zijn.bedrijfsidentificatie Handelen met aandacht voor dedoelstellingen en belangen van deorganisatie.De JC voert activiteiten uit die doorhet gemeentebestuur als belangrijkbeschouwd worden. De JC voerteigen activiteiten uit, zoveel mogelijkrekening houdend met dedoelstellingen en de belangen van degemeente.beslissen Zich eenduidig uitspreken voor eenbepaald standpunt of voor eenbepaalde actie, ondanks onvolledigekennis van de te volgen alternatievenen/of hun risicos.De JC bespreekt te nemenbeslissingen met de rechtstreekseverantwoordelijke. De JC neemtpraktische beslissingen in verbandmet de organisatie van eigen werk.
 6. 6. flexibiliteit Een JC komt automatisch inverschillende situaties terecht: door hetwisselende politieke landschap endoordat jeugd opgroeit en plaats maaktvoor nieuwe contacten. Het eigengedrag en aanpak aanpassennaargelang de situaties en personen,met het oog op het bereiken van eenbepaald doel is dus niet teonderschatten.De JC past zich aan de achtergrond,context, eigenheid van de doelgroepaan.De JC past zich aan in debureaucratische omgeving van eengemeentediensten.De JC past zich aan de huidigepolitieke situatie aan. De JC blijft opde hoogte van en staat open voorontwikkelingen en nieuwe vragenvanuit de doelgroep, de politiek enhet ambtelijke aparaat.initiatief / proactief Uit eigen beweging zaken proactiefaanpakken, voorstellen kunnenbedenken, formuleren én in de praktijkkunnen omzetten.Uit eigen beweging zaken aanpakken,voorstellen formuleren en/of proactiefreageren.De JC signaleert problemen aan dejuiste instanties. De JC maaktproblemen bespreekbaar, zowelformeel als informeel.klantgerichtheid Acties afstemmen op de gevoeligheden,behoeften en wensen van klanten, ookwanneer die niet rechtstreeks geuitworden.De JC staat burgers rustig, beleefd envriendelijk te woord. De JC voorzietburgers van gevraagde informatie enwerkt correct standaardproceduresaf.marktgerichtheid Factoren identificeren uit de omgevingwaarin de organisatie actief is en eractief op inspelen.De JC is zich bewust van heersendejongerenculturen, en van de scholenen verenigingen die voor of doorjongeren actief zijn binnen degemeente. De JC is bekend metjongeren die actief zijn binnen degemeente, ook jongeren(groepen)die niet aangesloten zijn bij eenvereniging.ondernemerschap Kansen signaleren en deze omzetten inacties die bijdragen tot de groei van deorganisatie.De JC gaat actief op zoek naar kansenom de gemeente, de kinderen enjongeren en/of de jeugddienstpositief te stimuleren. De JCsignaleert kansen om positieve actiete ondernemen naar deverantwoordelijke, samen met eenconcreet actieplan.
 7. 7. organisatiesensitiviteit Handelen met oog voor de invloeden engevolgen van eigen beslissingen ofacties op andere onderdelen van deorganisatie.De JC kent het organigram van degemeente en de plaats van dejeugddienst daarin. De JC handeltvolgens het organigram bij hetnemen van beslissingen of hetuitvoeren van acties.veranderingsbereidheid Zich openstellen voor(organisatie)verandering en het zicheffectief aanpassen aan nieuwewerkwijzen en denkkaders.De JC aanvaard wijzigingen binnenhet bestuur en het ambtelijkeapparaat. De JC past gedrag enattitudes aan volgens nieuwewerkwijzen die door meerderen ofpolitieke mandatarissen wordengevraagd.betrouwbaarheid Afspraken nakomen en handelenvolgens de algemeen aanvaarde socialeen ethische normen, rekening houdendmet de bedrijfspolicy.De JC volgt de gedragsregels diegelden in het gemeentehuis. Bewaartevenwicht tussen afstand ennabijheid in contacten met collegas,jeugd en bestuur. De JC komtafspraken na die gemaakt wordenmet externen.prestatiemotivatie Uit eigen beweging voortdurend deeigen prestaties verbeteren. Destandaarden overstijgen enbuitengewone resultaten bereiken,ernaar streven om de beste te zijn.De JC streeft naar duidelijketaakomschrijvingen en afspraken. DeJC weet het eigen werk testructureren zodat sterktes enzwaktes duidelijk worden.stressbestendigheid Efficiënt en effectief blijvenfunctioneren is geen gemakkelijkeopgave. Tijdens en na moeilijkesituaties, onder sterke druk,tegenslagen of kritiek moeten tochresultaten neergelegd worden.De JC blijft rustig onder tijdsdruk,kan documenten tijdig inleveren. DeJC blijft rustig in moeilijke situatieswaarbij hij/zij niet betrokken is. De JCblijft efficiënt werken onder sterkeexterne druk door overheden,politici, collegas of diensthoofd.De JC is in staat moeilijkethuissituaties te scheiden van dewerkomgeving.
 8. 8. zelfinzicht Zichzelf kunnen inschatten enbeoordelen zodat men een zelfbeeldkrijgt dat overeenstemt met de realiteit.De JC uit zijn eigen mening engevoelens. De JC is In staat om zowelpositieve als negatievenopmerkingen over activiteiten op eenopbouwende manier te verwerkenen hieruit te leren. De JC is staat omzowel positieve als negatievenopmerkingen over gedrag of houdingop een opbouwende manier teverwerken en hieruit te leren.zelfontplooiing Acties nemen ter bevordering van deeigen professionele en persoonlijkegroei.De JC is positief en optimistischingesteld. De JC geeft eigen grenzenbinnen het werkgebied aan.
 9. 9. junior (young professional) professional expertDe JC gaat creatief met kinderen,tieners en jongeren om. Dit wilzeggen hen op verschillendemanieren kunnen aanspreken omalternatieven te kunnen formulerenbij weerstanden of problemen.De JC komt proactief met nieuweideeën en oplossingen voor dedag.De Jc stelt bestaande zaken terdiscussie en stelt alternatievenvoor.De JC werkt succesvolle nieuweprojecten uit die aangepast zijnaan de doelgroep.De JC integreert wet- en regelgeving,kennis uit vakliteratuur enmethodieken in de werking van deorganisatie.De JC formuleert voorstellen omde afdeling bij te sturen om tevoldoen aan (de voorwaardenvan) de wetgeving.De JC werkt actief mee aan hetuittekenen, documenteren enverbeteren van de processen omte voldoen aan (de voorwaardenvan) de wetgeving.De JC handelt verantwoordelijk, ookin stiuaties waarin men alleen is.De JC schat het effect vancrisissituaties in op de doelgroepen collegas. Benoemt en beharigthet belang van de verschillendepartijen . Evalueert de voor- ennadelen van een bepaaldeaanpak.De JC voelt situaties aan enonderneemt actie rekeninghoudend met deomstandigheden. Schat heteffect van beslissingen in op depersoon, het team en deorganisatie en neemt de nodigeacties.De JC observeert en analyseertobjectief. Trekt een concrete vraagopen, plaatst de problematiek in eenbreder kader.De JC legt verbanden tussenverschillende onderdelen van deproblematiek. Verwerft inzicht incomplexe situaties. Analyseertmee maatschappelijke evolutiesmet het oog op de impact hiervanop het eigen beleid.De JC hanteert instrumenten enmethodieken om tot een goedeprobleemanalyse te komen.Geeft advies over complexesituaties. Doet beleidsvoorstellenen evalueert ze nadien.De JC ontwikkelt een visie voorjeugdbeleid die overeenkomt met devisie van het bestuur.De JC weet door de pijnpunten eninteressesferen van jongeren eenvisie te ontwikkelen voor jeugd endit te verkondigen aan hetgemeentebestuur.De JC bepaalt mee de visie vanhet gemeentebestuur, gebaseerdop ervaringen met de doelgroep.
 10. 10. De JC verdedigt belangen vankinderen en jongeren bij collegas,politieke mandatarissen en andereexternen.De JC verdedigt belangen vankinderen en jongeren, zelfs als dieindruisen tegen de gangbarenorm. De JC kan dit op eenrespectvolle manier.De JC komt op voor de bebelangen van kinderen enjongeren, zelfs indien er vanuithet ambtelijk apparaat of hetpolitiek bestuur drukuitgeoefend wordt dit niet tedoen.De JC weet gevoelens en emoties loste koppelen van de boodschap diegebracht wordt. De JC hecht zich nietemotioneel aan jeugd dieverantwoordelijkheden opneemt.De JC gaat in op persoonlijke ofemotionele boodschappen vananderen in functie van dewerkcontext.De JC heeft in zijn aanpakaandacht voor sociaal-menselijkeaspecten, behoeften enverwachtingen.De JC deelt kennis over kinderen enjongeren met collegas enmandatarissen.De JC deelt kennis met collegasuit naburige gemeenten.De JC geeft vormingen aancollegas en/of kinderen enjongeren.De JC is bereid om naar vragen ofklachten te luisteren, zelfs al zijn dezeop een niet-respectvolle maniergebracht.De JC kan de essentie van eenvraag of klacht onderscheiden enhier gepast op reageren.De JC is in staat om nonverbaleboodschappen te begrijpen enhier gepast op te reageren.De JC geeft duidelijke richtlijnen encheckt of de richtlijnen ook begrepenzijn. Daartoe is het noodzakelijke dedoelgroep juist in te schatten.De JC presenteert voorstellen,voorzien van concreteargumenten, leidt vergaderingenen communiceert vlot metverschillende doelgroepen.De JC licht beleidslijnen toe opeen toegankelijke enoverzichtelijke manier.De JC is pleitbezorger vanjeugdbelangen in anderesectoren.De JC weet tegenargumenten opeen positieve wijze om te buigenin de eigen argumenten.De JC is aanspreekpunt voor externepartijen ivm vragen, klachten.De JC bouwt zelf netwerken uitmet relevante partijen enonderhoudt deze.De JC verzorgt de pr van degemeente in contacten metexternen om de belangen vanhet bestuur te behartigen. Gaatactief op zoek naar collegas uitandere afdelingen.
 11. 11. De JC weet respectvol om te gaanmet mensen die er anderegewoonten op nahouden.De JC weet effectief tecommuniceren over vragen ofproblemen met iemand uit eenandere cultuur.De JC is op de hoogte van decultuur waaruit degesprekspartner afkomstig is enweet zijn gedrag aan te passenom een respectvol gesprek tekunnen voeren.De JC weet zich in elke situatie eenhouding te geven die strookt met degangbare gedragsregels.De JC is zichzelf in alle situaties debaas.De JC is zichzelf in alle situatiesen weet op die manier respect afte dwingen.De JC handelt gepast in moeilijkesituaties (agressie, conflicten). Brengtmoeilijke zaken op een nietbeschuldigende manier over, zolaagdrempelig mogelijk. Speeltsoepel in op een groep met"verschillende niveaus" vangroepsleden. Durft eigen ideeën teverwoorden en bouwt een betoog opgestructureerde en geargumenteerdewijze op.De JC speelt soepel en snel(dikwijls op het moment zelf) inop nieuwe vragen, noden,situaties, problematieken.Beschermt de "zwakkeren"binnen een groep (bv diegenendie zich te kwetsbaar opstellen).Kan anderen overtuigen van eigenideeën met de nodigeargumenten.De JC leeft zich in en speelt in opbehoeften, belangen engevoelens van de doelgroep,zowel intern als extern.Kan eigen ideeën succesvolintroduceren op een niet-provocerende manier.De JC weet tijdens een presentatie deeigen mening, die van kinderen enjongeren of die van het politiekorgaan of het ambtelijk apparaatover te brengen.De JC weet houding, inhoud,audiovisuele middelen enstructuur in harmonie te brengentijdens een presentatie.De JC zet op een boeiende,meeslepende, gestructureerdewijze een mening uiteen in eenpresentatie.
 12. 12. De JC neemt actief deel aan overlegmet collegas. Initieert overleg bijjeugd. De JC zorgt voor een goedeinformatiedoorstroming naar anderediensten of organen.De JC staat in voor open internecommunicatie zodat iedereentoegang heeft tot de informatiedie belangrijk is om zijn taakoptimaal te kunnen realiseren.De JC zetelt binnen het MAT.Initieert overleg tussen collegas,neemt groepsdynamischeinitiatieven.De JC schrijft begrijpbaar en correctvoor volwassenen, kinderen enjongeren die het Nederlands nog niethelemaal machtig zijn.De JC formuleert op een correctemanier een college ofgemeenteraadsnota/beslissing.De JC verwoordt het beleid op dejuiste manier in doelstellingen enacties.De JC houdt rekening met demogelijkheden en motivatie vanjongeren tijdens hun functioneren.De JC heeft aandacht voor deontwikkeling van de doelgroep:houdt opvolggesprekken en biedtondersteuning. Schept eenklimaat waarin de doelgroepwerkt aan de eigen ontwikkeling(cursussen ed.) maar ook deontwikkeling van de doelgroep(activiteiten organiseren)De JC houdt rekening met hetwelbevinden van jeugd. Nodigtuit tot kritisch reflecteren overhet eigen handelen. Stimuleertjongeren naar eigenzelfstandigheid, zodat veldwerkvoor de JC tot een minimumbeperkt kan worden.De JC motiveert helpers door hentaken te laten uitvoeren die ze graagdoen.De JC weet helpers te motiverenom taken uit te voeren die ze nietgraag doen.De JC biedt taken aan waarmeede helpers zich persoonlijkverder kunnen ontwikkelen.De JC stuurt de jongeren aan doorhet stappenplan mee op te volgen.De JC stuurt het stappenplan bijwaar nodig.De JC stuurt de jongeren bijzodat zij zelf het stappenplankunnen aanpassen.De JC maakt vooropgestelde doelenmeetbaar.De JC stelt zelf doelen op met eenactieplan om het doel te bereiken.De JC evalueert acties om eendoel te behalen en stuurt waarnodig bij.
 13. 13. De JC vervolledigt dossiers en staat invoor de opvolging ervan.De JC werkt verzorgd, snel,correct en met oog voor detail.Handelen met het oog opvoorkomen van fouten.De JC controleert eigen werk opfouten en onnauwkeurighedenen verbetert deze.De JC is stressbestendig, kandoelgerichtblijven presteren ondertijdsdruk, bij tegenslag, terleurstellingof andere weerstanden. De JC steltde eigen jaarplanning op enrespecteert ze. Organiseert tijdig:staat in voor de materiële enbudgetplanning en opvolging van dedienst, onder andere despeelpleinwerking.De JC gaat op een positievemanier om met wijzigingen in deplanningen en is in staat eennieuwe planning op te stellen enzich hier aan het houden.waarborgt de continuïteit van dedienstverlening.De JC kan initiatieven ontwikkelenvanuit de interessepunten vankinderen en jongeren.De JC bouwt momenten vanterugkoppeling,voortgangsrapportage enopvolging in, zowel op resultatenals op proces.De JC maakt een onderverdlingtussen basistaken en uitbreiding,zodat prioriteiten leggengemakkelijker wordt.De JC ontwikkelt een systeem om devordering binnen een stappenplan tekunnen meten.De JC rapporteert systematischaan de verantwoordelijke(n)welke vooruitgangen geboekt zijn.De JC grijpt in als bepaaldeprocessen stagneren.De JC voert enkel activiteiten uit diede doelstellingen van de gemeentebehartigen.De JC staat in voor de formuleringvan voorstellen en de definiëringvan diverse activiteiten teneindebij te dragen tot de algemenepromotie van de gemeente.De JC draagt met eigenactiviteiten bij tot dedoelstellingen van de gemeente.De JC maakt een duidelijkonderscheid tussen beslissingen diehogerhand genomen moeten wordenen beslissingen die zelf kunnengenomen worden.De JC neemt beslissingen inverband met de doelgroep en kandeze verantwoorden naar hetgemeentebestuur toe.De JC neemt beslissingen innaam van het gemeentebestuur,binnen dit kader.
 14. 14. De JC past nieuwe relevante inzichtentoe. Stelt zich soepel op tegenover dewerkplanning: herbepaalt zo nodig deprioriteiten en de planning. Ditimpliceert het managen van tijd diegewerkt wordt buiten de normalediensturen.De JC vindt een evenwicht tussenaanbieden van structuur eninspelen op onverwachtesituaties. Neemt in de mate vanhet mogelijke taken over vancollegas in crisissituaties. Blijftrustig bij onverwachteomstandigheden.De JC stemt het programma-aanbod af op wisselende nodenen verwachtingen. Integreertmeningen van anderen inzijn/haar denkkader.De JC onderneemt uit eigenbeweging acties om concreteproblemen op te lossen.De JC blijft op de hoogte vanpedagogische methodieken entendensen, nieuweontwikkelingen en vragen.De JC formuleert voorstellen ennieuwe ideeën op beleids- enteamniveau om problemen enspanningen te voorkomen.De JC luistert actief naar wat burgersvragen of vertellen en reageert hiergepast op.De JC communiceert frequentvoorkomende vragen en nodennaar de juiste diensten toe.De JC stemt het beleid af op denoden van de burgers.De JC bereikt jongeren binnen deeigen gemeente en kan henovertuigen mee te stappen in (een)project(en).De JC komt van de kinderen enjongeren te weten wat hen bezighoudt en waar ze interesse voorhebben.De JC weet heersende trends omte zetten in activiteiten diekinderen en jongerenaanspreken.De JC grijpt geboden kansenonmiddelijk aan om de jeugddienst,de gemeente en/of de kinderen enjongeren onder positieve aandacht tebrengen.De JC weet door het organiserenvan eigen activiteiten het imagovan de gemeente te verbeteren/optimaliseren;De JC organiseert activiteiten diede gemeente en/of kinderen enjongeren in een goed daglichtplaatsen.
 15. 15. De JC schat de gevolgen voor anderediensten in bij het nemen van actiesof beslissingen.De JC handelt proactief zodat deinvloed op andere dienstenopgeheven, beperkt of positiefervaren wordt.De JC communiceert met anderediensten, zodat mogelijkegevolgen van beslissingen ofacties gekend zijn op voorhand.De JC voert gevraagde wijzigingendoor binnen de eigen dienst om tevoldoen aan nieuwe voorwaardenbinnen de ambtelijke structuur enhet politieke bestuur.De JC is in staat om de eigendienst om te vormen indiennieuwe denkkaders dit vragen:maatschappelijk, ambtelijk,politiek of vanuit de doelgroep.De JC speelt in op wijzigingen dieniet rechtstreeks invloed hebbenop de eigen werking.De JC zorgt voor veiligheid,vertrouwen en rust bij jeugd,collegas en meerderen.De JC heeft een voorbeeldfunctienaar kinderen en jongeren toe enis zich hier van bewust.De JC initieertvertrouwensrelaties tussenkinderen, jongeren envolwassenen.De JC is in staat om feedback teverwerken zodat eigen werk steedsnauwkeuriger, eenvoudiger ensneller kan verlopen.De JC neemtverantwoordelijkheden op. Kanzich plichtsbewust engagerenvoor bepaalde taken en is ermeebegaan dat die zo goed mogelijkworden uitgevoerd.De JC blijft ondanksmoeilijkheden op het doelgericht en zet door.De JC blijft in onverwachte situatiestoch rustig, ook wanneer de JC zelfbetrokken partij is.De JC kan op een rustige manierklachten ontvangen en verwerken.De JC verwerkt kritiek entegenslagen positief. Repetitievetaken, projecten en contactenworden zo systematischverbeterd.De JC is in staat om in elkesituatie efficiënt te blijvenfunctioneren.
 16. 16. De JC geeft constructief feedback.De JC past eigen gedrag aan nafeedback.De JC reflecteert kritisch over heteigen handelen en stuurt zo nodigbij.De JC gaat op zelfonderzoek naarcompetenties, typeringen.De JC geeft duidelijke feedbackwanneer men de grenzenoverschrijdt. De JC toont inzet ombepaalde taken te voltooien.De JC trekt duidelijke lijnen,handelt consequent en biedtstructuur. Neemt acties omstructuur en kwaliteit tebehouden.De JC heeft een duidelijk beeldvan het kader waarin visie enflexibiliteit te combineren zijn.
 17. 17. cluster -QuintessenceFreya Mireille Nele totaalinformatie 0informatie 4 4informatie 0informatie 1 5 2 8informatie 1 1
 18. 18. interactie 0interactie 0interactie 0interactie 0interactie 0interactie 0
 19. 19. interactie 0interactie 0interactie 4 4interactie 0
 20. 20. interactie 3 1 4interactie 0leiding geven 0leiding geven 0leiding geven 0organisatie 0
 21. 21. organisatie 0organisatie 4 2 3 9organisatie 0probleemoplossen0probleemoplossen2 2
 22. 22. probleemoplossen5 3 5 13probleemoplossen0probleemoplossen0probleemoplossen0probleemoplossen0
 23. 23. probleemoplossen0probleemoplossen0zelfmanagement0zelfmanagement0zelfmanagement0
 24. 24. zelfmanagement0zelfmanagement05 5 5

×