Sessie 10 ppt subsidiereglementen herbekijken

153 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
153
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sessie 10 ppt subsidiereglementen herbekijken

 1. 1. Subsidiereglementen herbekijkenYes we can!
 2. 2. • Wel:→Focussen uit visietekst jeugdwerkondersteuning→Al beginnend toepassen op de eigen reglementen→Een oog werpen op elkaars reglementen
 3. 3. • Niet:→Vandaag buiten wandelen met nieuwsubsidiereglement→Focussen visietekst houden misschien niet jouwmeest prangende vragen in  ipichal@vvj.be voordie dingen waarmee je na deze sessie nog blijft zitten
 4. 4. • De theorie→Wat zegt de visietekst?• De praktijk→In kleine groepjes: Bekijken hoe de theorieweerslag vindt in jullie reglementen. Wat zit algoed? Wat is nog voor verbetering vatbaar?Of→Plenair uitwisselen• Per groepje op flap: 2 of 3 opvallendedingen, ‘leerpunten’ mbt elk thema
 5. 5. Inhoudelijk• Wat is jeugdwerk?• Erkennen  ondersteunen  subsidiëren• Ruilrelatie en partnerships• Eigenheid jeugdwerk• Onder- of oversteuning?• Maatwerk voor het jeugdwerk
 6. 6. Startpunt van beleid jeugdwerkondersteuning:“Wat is jeugdwerk?”
 7. 7. Decreet 6 juli 2012Jeugdwerk is sociaal-cultureel werk o.b.v. niet-commerciële doelen voor of door kinderen enjongeren van 3 t.e.m. 30 jaar, in de vrije tijd, ondereducatieve begeleiding en ter bevordering van dealgemene en integrale ontwikkeling van dekinderenen jongeren die daaraan deelnemen op vrijwilligebasis, en dat wordt georganiseerd door jongeren,particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijkeopenbare besturen of de VlaamseGemeenschapscommissie.
 8. 8. Op zoek naar een lokaal antwoord:wat is jeugdwerk in onze gemeente?• Wat willen wij als lokaal bestuur, in dezegemeente, als jeugdwerk erkennen?• Welke (voor)waarden vinden wij belangrijk?• Wat willen we stimuleren als het opjeugdwerk aankomt?• En waarin willen we dus als lokale overheidinvesteren?+ wie valt bij deze omschrijving en voorwaardenuit de boot?
 9. 9. Als VVJ een gemeente was, dan zouden onzecriteria om een initiatief te erkennen alsjeugdwerk zijn:• Effect creëren voor opgroeiende k&j• Streven naar inhoudelijke sturing door jongemensen• Ontwikkeling en verhoogd welbevinden beogen• Buiten een familiale of formele leeromgeving• Niet noodzakelijk registreerbare resultaten maarwel goed werk op vlak van procesgerichtefactoren
 10. 10. De praktijk• Welke definitie gebruiken jullie, hoe wordtjeugdwerk omschreven in jullie reglement?• Welke voorwaarden stellen jullie?• Zijn er al eigen lokale en/of inhoudelijkefocussen gelegd in de definitie en/ofvoorwaarden?• Zie je mogelijkheden voor een eigen focus –wat willen jullie stimuleren als het aankomtop jeugdwerk?
 11. 11. Erkennen  ondersteunen subsidiëren• … zijn drie verschillende dingen• en het één hoeft niet noodzakelijk te leidentot het ander!• Koppel erkenning los van subsidiëring, enkoppel dus het erkenningsreglement los vanhet subsidiereglement.
 12. 12. Ruilrelatie en partnershipsVan relatie ondersteuner – ondersteunde …… naar ruilrelatie / partnerships
 13. 13. Jeugdwerk als partner• Wat hebben we als jeugdwerkinitiatief tebieden?• Waar willen we naartoe?• Wat hebben we daarbij nodig?• Van wie kunnen we dat krijgen?• Wat kunnen we daarvoor bieden, wat kunnenwij aan?
 14. 14. Wat wil je in ruil voorondersteuning?Troeven:• Bijdrage aan welzijn burgers(~gemeentedecreet)• Imago• Infrastructuur• Helpende handen• Rechtstreeks contact met jonge doelgroep• Creativiteit• …
 15. 15. Wat wil jestimulerenbij het jeugdwerk?Via jeugdwerkondersteuning doelen voorjeugdbeleid in de gemeente stimulerenBv.• Duidelijkere, toegankelijke communicatie• Milieuvriendelijkheid• …
 16. 16. De praktijk• Wat vragen jullie in jullie reglementen ‘in ruilvoor’ ondersteuning?• Worden er zaken (inhoudelijk) gestimuleerd/‘prioriteiten’ ingebouwd?• Kan jouw subsidiereglement meer benutworden als instrument om zaken testimuleren, aan te moedigen, te bevorderen?
 17. 17. Eigenheid van jeugdwerk•Fluctueus want afhankelijk van– personen en trekkersfiguren– betrokkenheid en engagement– Wisselende draagkracht• Ruimte– Voor experiment– En dus voor fouten– om opnieuw het warm water uit te vinden•Niet noodzakelijk efficiënt,zeer procesgericht(~criteria subsidiereglement)•…18
 18. 18. Draagkracht en draaglastHou rekening met de draagkracht van hetJeugdwerk vraag billijke, redelijke return die rekeninghoudt met de eigenheid van dat initiatief
 19. 19. De vorm• Voor wie is subsidiereglement in 1steplaatsbedoeld?  vrijwillige jongeren  op hunmaat schrijven• Maar sowieso: principe van goed bestuur =eenvoudige en klantvriendelijke regelgevingals doel op zich• Lengte beperken, balast wegwerken• Taalgebruik• Lay-out en afbeeldingen
 20. 20. De praktijk• Zit de eigenheid van jeugdwerk voldoendeverweven in jullie subsidiereglementen enalgemeen in het ondersteuningsbeleid?• Houdt de gevraagde return rekening met deeigenheid/draagkracht van jeugdwerk?
 21. 21. Ondersteuning of oversteuning?• Gemeente houdt rekening met draagkrachtjeugdwerk• MAAR: ook andersom! Jeugdwerk houdtrekening met draagkracht gemeente“Ondersteuning mag redelijk comfort creëren,maar geen gebrek aan betrokkenheid.”
 22. 22. De praktijk• Jeugdwerkondersteuning in jullie gemeente:‘er over’?• Wordt er al eens ‘neen’ gezegd?
 23. 23. Maatwerk voor het jeugdwerk• Zoveel maatwerk als mogelijk→Want niet elk initiatief heeft dezelfdenoden én kan hetzelfde in ruil bieden• Aan welke vorm, aan welk pakket vanondersteuning heeft ditinitiatief nood?
 24. 24. Maatwerk in de praktijk• Criteria subsidiereglementen: kwalitatief vskwantitatief• Clusteren van initiatieven• Convenanten en overeenkomsten• Kleine ingrepen/veranderingen kunnen groteimpact hebben• Betrek het jeugdwerk, ga in dialoog: wathebben ze nodig? Wat kunnen ze bieden?→Afweging lokale context!
 25. 25. Criteria subsidiereglementenKwantitatief vs kwalitatief• Ruimte voor experiment en fouten maken• Goed bestede tijd?• Helpen deze criteria je als lokaal bestuur welom de waarden te versterken die je wilstimuleren bij het jeugdwerk?
 26. 26. Clusteren van initiatieven• Evalueer op welke basis je initiatieven kanclusteren om ze ondersteuning te bieden• Bv. op soort jeugdwerk: klassiekejeugdbeweging, speelplein, jeugdhuis,… +nieuwe initiatieven• Of: obv lokaal, vrijwillig of betaald personeel,ligging in de gemeente, noden die er leven,…• En niet met 1 reglement te werken, wel percluster• Of…
 27. 27. …Convenanten enovereenkomsten• Een plek geven aan→Nieuwe initiatieven→Kwalitatieve criteria→Naast financiële ook andere vormen vanondersteuning→En dus om de ruil tussen gemeente enjeugdwerk te formaliseren• Afspraken vastleggen: wat kunnen we vanelkaar verwachten?
 28. 28. Kleine ingrepen/veranderingenkunnen grootse impact hebben!• Af en toe naar je jeugdwerk toe gaan• Weten wanneer de leiding examens heeft• Pinten pakken in het jeugdhuis• Toegankelijk imago uitstralen• ‘Papperassen’ zo eenvoudig mogelijk makenen/of online ter beschikking stellen• Verschillende indiendata voorprojectsubsidies• …
 29. 29. Betrek het jeugdwerk• Ga in dialoog: wat hebben ze nodig? Watkunnen ze bieden?• Welke accenten willen zij leggen als het gaatover jeugdwerkondersteuning in degemeente?
 30. 30. De praktijk• Welke criteria gebruiken jullie in julliereglementen? Zijn er kwalitatieve terug tevinden?• Wordt er ergens al gewerkt met clusters? Metconvenanten?• Welke tips van ‘op maat werken’ hebbenjullie nog voor elkaar (ook kleine ingrepen)?
 31. 31. NEGATIEF•Onuitgesprokenverwachtingen•Strakke regels•Starre, zakelijkeondersteuning•Beperktebewegingsvrijheid•EenheidsworstPOSITIEF•Duidelijke afspraken•Eerlijke verwachtingen•Ondersteuning op vraag•Ondersteuning op maat•Flexibiliteit: afstemming enbijsturing•Balans tussen draagkrachten draaglast•Open communicatie,overleg•Kansen bieden32
 32. 32. Vragen??

×