• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ppt Sessie 2 Jeugdbeleid verankeren in het meerjarenplan
 

ppt Sessie 2 Jeugdbeleid verankeren in het meerjarenplan

on

 • 402 views

De presentatie bij sessie 2 'Jeugdbeleid verankeren in het strategisch meerjarenplan. Geïntegreerd plannen als kwaliteitsmotor' op de congressenreeks 'Lokale besturen als regisseur van het ...

De presentatie bij sessie 2 'Jeugdbeleid verankeren in het strategisch meerjarenplan. Geïntegreerd plannen als kwaliteitsmotor' op de congressenreeks 'Lokale besturen als regisseur van het jeugdbeleid'.

Statistics

Views

Total Views
402
Views on SlideShare
357
Embed Views
45

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 45

http://www.vvj.be 45

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ppt Sessie 2 Jeugdbeleid verankeren in het meerjarenplan ppt Sessie 2 Jeugdbeleid verankeren in het meerjarenplan Presentation Transcript

  • Jeugdbeleidverankeren in het strategisch meerjarenplan
  • Het plan … 1. Fundamentele visie 2. Leefwereldperspectief 3. Categoriale jeugdreflex 4. Van reflex naar geïntegreerd beleid
  • JEUGDBELEID,belangrijk genoeg om teimplementeren in eenstrategisch meerjarenplan?
  • Jeugdbeleid ≠ jeugdbeleid
  • 1.FundamenteleVISIE
  • Jeugdbeleid start bij nadenkenover de plaats en de rol vankinderen en jongeren in desamenleving.
  • De samenleving wordtkwalitatief beter (ook voorvolwassenen) als kinderen enjongeren er mede-eigenaar enmedebeheerder van worden?
  • jong zijn is volwaardigen fundamenteel Geloof in de kracht en de dynamiek die gepaard gaat met ‘jong zijn’ Offensieve kijk op wat kinderen en jongeren voor een samenleving kunnen betekenen Kinderen en jongeren zien als expert en als het gaat over hun leefwereld, hun eigenheid. Kinderen en jongeren hebben een mening en de competenties om mee na te denken Geloof in volwaardig actorschap als meerwaarde voor een samenleving
  • De ACTIERADIUS vankinderen en jongeren is lokaal De straat, buurt, wijk, • ontmoeten gemeente is de primaire • vrije tijd beleven leefomgeving van kinderen • experimenteren • leren en jongere en bijgevolg van • geconfronteerd worden met risico wezenlijk belang in hun • ruimte verkennen en toe-eigenen ontwikkeling • …
  • Noden en behoeften van kinderen enjongeren zijn, anders dan bijvolwassenen, niet altijd helder,zichtbaar of scherp• weinig ‘dwingende’ belangen• niet stemgerechtigd• beschikken niet over de directe kanalen om te wegen
  • Als grote bevolkingscategorie (1/3),met sterke lokale belangen, hebbenkinderen en jongeren alle recht ombetrokken te worden bij de invullingvan lokaal beleid.!
  • Dat maakt de verantwoordelijkheidvan een lokale overheidGROOT !
  • Een lokale overheid zal zelf moeite moeten doen • voeling krijgen en houden met de leefwereld ! van kinderen en jongeren • betekenis van leeftijdsgebonden gedrag te begrijpen en als waardevol erkennen • effectieve noden en behoeften van kinderen en jongeren bloot leggen • kinderen en jongeren, volwaardig, eerlijk en respectvol te benaderen en te betrekken
  • Goed jeugdbeleid vindt geengoede voedingsbodem in…… het ‘oplossen’ van acute, vaak extern gedefinieerde problemen… aanpakken zonder begrijpen… keuzes maken zonder werkelijk te weten wat noden en behoeften zijn
  • Onze ingrediënten voor goed jeugdbeleid• Offensieve kijk op kinderen en jongeren in de samenleving.• Onderdeel van goed participatief overheidsbeleid• Kinderrechten als grondtoon voor lokaal jeugdbeleid• Vertrekt vanuit een integraal leefwereldperspectief• Goede, permanente en duurzame interactie als basishouding• Participatie is een doel op zich met intrinsieke waarde• Stimuleert zelforganisatie
  • 2.LEEFWERELDPERSPECTIEF
  • Goed jeugdbeleid is integraal • blikveld op alle levenssferen van kinderen en jongeren • Jeugdbeleid wil kinderen en jongeren niet kunstmatig onderverdelen in deelaspecten (sportbeoefening, jeugdwerk, onderwijs…) • Vanuit deze invalshoek heeft lokaal jeugdbeleid raakvlakken met nagenoeg alle lokale beleidsdomeinen
  • Volwassenen Waar zijn kinderen en jongeren mee bezig Wat is hun werkelijkheid Hoe vullen ze (vrije)tijd in Waar liggen ze van wakker ? Waarmee worden ze geconfronteerd Wat zijn hun verzuchtingen en verwachtingen
  • Beleid dat vertrekt vanuit eenleefwereldperspectief is per definitie een beter beleid •gericht op het versterken van kinderen en jongeren in hun totaliteit •in dialoog de totale leefwereld leren kennen en begrijpen. •zoekt afstemming op reële noden en behoeften. •vanuit begrip en kennis te zoeken naar kansen en samenhang in een totaal beleid.
  • LEEFWERELDPERSPECTIEF anders kijken naar de verantwoordelijkheid van de overheid
  • Omgaan metrisico
  • “Kinderen zijn serieusbenadeeld als ze nietleren omgaan metfysieke en emotionelerisico’s.”“Ze hebben een grotekans timide of roekelooste worden en kunnenmoeilijk omgaan met degevolgen.”
  • Rondhangen
  • Hoe vertaal je deze visieop jeugdbeleidnaar de praktijk?
  • 3.Categorialejeugdreflex
  • Categoriale jeugdreflex = • interne horizontale kwaliteitsdynamiek • streeft naar goed en geïntegreerd lokaal (jeugd)beleid • brengt leefwereldperspectief in het beleidsdiscours • richt zich breed naar alle levenssferen van kinderen en jongeren
  • VEILIGHEID HUISVESTING RUIMTELIJKE ONDERWIJS WELZIJN VRIJE TIJD MOBILITEIT ORDENING CATEGORIALE JEUGDREFLEX
  • categoriale jeugdreflex is meer daneen doelgroepenbenadering. Het plaatstkinderen en jongeren in een brederesamenlevingscontext Jeugdbeleid is geen vacuüm waarbinnen enkel belangen van kinderen en jongeren primeren. Net in de onderlinge afweging tussen doelgroepbelangen en sectorale belangen, zit de kiem voor een goed jeugdbeleid
  • Horizontale kwaliteitsreflex Streeft naar beter beleid, niet alleen beter jeugdbeleid Kindvriendelijke publieke ruimte Kindvriendelijke gemeente Kindvriendelijke mobiliteit Kind- en jeugdvriendelijk cultuurbeleid
  • BESPEELBAREKUNST
  • 4.Van categorialejeugdreflex naargeïntegreerd beleid
  • Geïntegreerdevisieontwikkelling •richtinggevend •permanente toetssteen voor keuzes •zorgt voor samenhang en verbinding •inspireert en werkt wervend •zorgt voor legitimiteit en draagvlak •voorkomt ambtelijk vacuüm
  • • Hoe zien we de plaats en rol van kinderen en jongeren in de samenleving?• Welke rechten, plichten, verantwoordelijkheden hebben kinderen en jongeren binnen een samenleving?• Welke betekenis geven we aan leefwereld en eigenheid?• Wat is de rol van een lokale overheid t.o.v. kinderen en jongeren?• Welke zorg, ruimte, kansen, omgeving moeten we creëren om kinderen optimaal te stimuleren?• Welke relatie wil een lokale overheid hebben met kinderen en jongeren?• Welke interactie- en participatiegraad streven we na in de ontwikkeling van lokaal beleid?• Vanuit welke waarden en overtuigingen vertrekken we om een jeugdbeleid vorm te geven? ?
  • Geïntegreerde visie Een lokale jeugdbeleidsvisie krijgt pas die status als ze op het juiste niveau, in de juiste context en met het juiste mandaat wordt ontwikkeld.
  • Doelgroepspecifieke competenties en kennisJeugdbeleidsspecialistenspelen een cruciale rol in een categorialejeugdreflex: Interageren, detecteren,interpreteren, begrijpen
  • Jeugdspecifieke kennis en competenties op vlak van … • leefwereld, beleving en ontwikkeling van kinderen en jongeren • duurzame interactie met kinderen en jongeren • communicatie met kinderen en jongeren • (beleids)participatie met kinderen en jongeren
  • Legitimiteitbinnen besluitvorming Een categoriale jeugdreflex vraagt een expliciete plaats binnen de besluitvorming.
  • Legitimiteit categoriale jeugdreflex zal goed renderen binnen besturen die niet enkel vertikaal gemanaged worden. Een lokale overheid kan tegelijkertijd horizontale netwerkorganisatie zijn waarbinnen kennis, expertise, specialisatie voortdurend bewegen en gecombineerd worden om beter lokaal beleid te creëren. • efficiëntie • betrokkenheid • bewustwording • kennisdeling
  • Een categoriale jeugdreflex heeft noodaan een netwerkmanagerdie verbindt, aanstuurt, bewaakt,expertise samenbrengt, kennis deelt enborgt en jeugdbeleid op strategischniveau implementeert.
  • De jeugddienststevige cocktail voor een categoriale jeugdreflex
  • Basisopdracht 1:De jeugddienst zorg voor goede, permanenteen duurzame interactie en participatie •permanente interactie en dialoog •grote expertise op vlak van de leefwereld •groot inzicht in lokale noden en behoeften •vanuit kennis en inzicht jeugdbeleid aansturen •kinderen en jongeren juiste en eerlijk betrekken •expertise en tools om dialoog op hun maat vorm te geven •jongeren uitnodigen tot actorschap en engagement .
  • Basisopdracht 2:De jeugddienst is knooppuntvan jeugdbeleid en managervan een categoriale jeugdreflex • knooppunt voor interne en externe interactie rond kinderen en jongeren in al hun levenssferen • leefwereldperspectief implementeren in het beleidsdiscours • jeugdbeleid expliciteren in de strategische besluitvorming • manager van de categoriale jeugdreflex en zoekt vanuit deze rol naar kansen voor beter en geïntegreerd (jeugd)beleid.
  • Basisopdracht 3: De jeugddienst zorgt voor een goed, gefundeerden uitgebalanceerd gemeentelijk jeugdaanbod • gefundeerd lokaal jeugdaanbod uitbouwen • via cyclische analyse de reële noden en behoeften van kinderen in kaart brengen • partner in doelgroepgerichte actie van andere diensten of beleidsdomeinen (afstemming en samenhang)
  • Basisopdracht 4: De jeugddienst zorgt voor een positief klimaat voor burgerinitiatief en zelforganisatie• positief en ondersteunend kader creëren waarbinnen burgerinitiatief en zelforganisatie zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen.• zoeken naar ondersteuning op maat van elk initiatief, met respect voor de specifieke eigenheid