Plenum 'Reglementen en centen' door de afdeling Jeugd

252 views
197 views

Published on

De afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid licht het nieuwe decreet lokaal jeugdbeleid toe op het plenum van de congressenreeks 'Lokale besturen als regisseur van het jeugdbeleid'.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Invoegen > koptekst en voettekst > notities en hand-outs
 • Invoegen > koptekst en voettekst > notities en hand-outs
 • Invoegen > koptekst en voettekst > notities en hand-outs
 • Invoegen > koptekst en voettekst > notities en hand-outs
 • Plenum 'Reglementen en centen' door de afdeling Jeugd

  1. 1. 20 feb 2013 Centen en reglementenDe Vlaamse beleidsprioriteiten ten behoeve van het jeugdwerk, een overzicht.
  2. 2. Inhoud - Decreet en besluiten - Vlaamse beleidsprioriteiten - Plannen / rapporteren - Rol van de provinciesPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 •2
  3. 3. Het decreet van 6 juli 2012 • Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid • Besluit van 9 november 2012 houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal jeugdbeleid • Besluit van 21 december 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012Plenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 •3
  4. 4. • Uitvoering aan: - Planlastendecreet - Dac – decreet (herverdeling subsidies) - Interne staatshervorming / provincies • Uitgangspunten : - Geoormerkte middelen voor het jeugdwerk - Ruime definitie van jeugdwerk - Jeugdraad als minimum voorwaarde participatie - Planning en rapportering op basis van de BBC - Gesloten taakstelling provinciesPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 •4
  5. 5. Definitie jeugdwerk • jeugdwerk: sociaal-cultureel werk op basis van niet- commerciële doelen voor of door kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijke openbare besturen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie;Plenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 •5
  6. 6. Subsidies – algemene verdeling • Minimaal budget voorzien in 2014 - 21 760 000 euro › Voorafname VGC van 5,72 % : 1 244 672 euro › Restbedrag voor gemeentebesturen : 20 515 328 euro – 50% voor prioriteit 1 » 10 257 664 euro – 35% voor prioriteit 2 » 7 180 364,80 euro – 15% voor prioriteit 3 » 3 077 299,20 euroPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 •6
  7. 7. Beleidsprioriteit 1 • De ondersteuning van jeugdwerk in algemene zin - Het particulier jeugdwerk ondersteunen - Ontmoetingsplaatsen en – mogelijkheden voor jongeren voorzien - Voorzien in een jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie • De middelen - 10 257 664 euro of 50% van het beschikbare bedrag. - Te verdelen over al de gemeentebesturen op basis van het aantal 0-24 jarigen.Plenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 •7
  8. 8. Beleidsprioriteit 2 • De bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties - Particulier jeugdwerk ondersteunen dat k & j die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt - Ontmoetingsplaatsen en – mogelijkheden voorzien voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties - Voorzien in een jeugdwerkaanbod dat k & j die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt, minimum tijdens de zomervakantie, met aandacht voor taalstimulering NederlandsPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 •8
  9. 9. • Bijkomende voorwaarde - Indien een gemeente op basis van deze prioriteit > 75 000 euro ontvangt, moet ze ook de professionalisering van het particulier jeugdwerk, dat kansengroepen bereikt, bevorderen. Hiertoe financiert ze één of meer beroepskrachten. › Herverdeling van de DAC middelen = tewerkstellingsmiddelenPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 •9
  10. 10. • De middelen - 7 180 364,80 euro of 35 % van het beschikbare bedrag - Te verdelen over 55 gemeentebesturen geselecteerd op basis van 7 sociaalgeografische indicatoren - Gemeenten waarvan het aandeel maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren hoger is dan hun aandeel 0-24 jarigen in het totale aantal 0-24 jarigen in het Nederlandstalige taalgebied, worden geselecteerd - Voor de jaren 2014-2015 overgangsperiode voor regularisatie DAC-middelenPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 10
  11. 11. • De 7 indicatoren1.het gemiddelde aantal kinderen, geboren in kansarme gezinnen, volgens de typologie van Kind en Gezin2.het gemiddelde aantal jongeren onder maatregel, zonder of met kosten, binnen de bijzondere jeugdbijstand3.het gemiddelde aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, jonger dan 25 jaar4.het gemiddelde aantal leefloners, jonger dan 25 JaarPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 11
  12. 12. 5. het gemiddelde aantal jongeren in het deeltijds onderwijs 6. het gemiddelde aantal kinderen en jongeren die onderwijs volgen in de types 1, 3 en 8, van het buitengewoon lager onderwijs, opgeteld bij het aantal leerlingen in de types 1, 2 en 3, van het buitengewoon secundair onderwijs 7. het gemiddelde aantal jongeren In het gewoon voltijds secundair beroepsonderwijs • De drie onderwijsindicatoren tellen elk slechts voor een derde mee. • Per indicator wordt een gemiddelde gemaakt van de voorbije 3 jaar (2010-2011-2012) • Berekening en selectie gebeurt voor zes jaarPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 12
  13. 13. Beleidsprioriteit 3 • Het voeren van een beleid om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen • Minstens één van de volgende aspecten moet aan bod komen - De wijze waarop de gemeente de jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert; - De wijze waarop de gemeente de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert;Plenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 13
  14. 14. - Het ondersteunen, stimuleren of faciliteren van jeugdwerk als een actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd. (brede school met jeugdwerk als expliciete partner) • De middelen - 3 077 299,20 euro of 15% van het totale bedrag - Te verdelen over al de gemeentebesturen op basis van het aantal 0-24 jarigenPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 14
  15. 15. De jeugdraad • Voorwaarde voor subsidiëring • Doel: de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en uitvoering van het jeugdbeleid, inzonderheid in het kader van het meerjarenplan • Samenstelling: - Afgevaardigde van geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven - Geïnteresseerde kinderen en jongeren, gecoöpteerd door jeugdraad Politiek mandatarissen kunnen geen lid zijn van de jeugdraadPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 15
  16. 16. • Adviesbevoegdheid - Het college vraagt advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan - De jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op kinderen en jongeren - Het college motiveert bij het nemen van een beslissing waarom een advies slechts gedeeltelijk of niet wordt gevolgd.Plenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 16
  17. 17. Plannen / rapporteren • Geen extra regels rond planning en rapportering • Zowel inhoudelijke als financiële planning en rapportering verlopen via BBC • In ruil voor subsidies wordt aan gemeentebesturen gevraagd een beleid te voeren ter uitvoering van Vlaamse beleidsprioriteiten • De manier waarop dit dient te gebeuren wordt niet bepaald. • Als verantwoording onvoldoende is, worden bijkomende stukken opgevraagd.Plenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 17
  18. 18. Rol van de provincie 1. Uitbaten van bovenlokale jeugddomeinen, jeugdinfrastructuur en uitleendiensten; 2. inclusief beleid voor kinderen en jongeren die een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting; 3. organiseren van participatie van kinderen en jongeren aan het provinciaal beleid; 4. impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent; 5. coachen, stimuleren van netwerken en vorming van gemeentebesturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen 6. een impulsbeleid ter uitvoering van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 18
  19. 19. • De provincies zijn niet bevoegd voor het subsidiëren van verenigingen waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van haar jeugdbeleid een werkingssubsidie toekent • behalve voor projectsubsidies in het kader van het impulsbeleid zoals bepaald in het eerste lid, 4° en 6°.Plenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 19
  20. 20. Prijs Jeugdgemeente • Elke 2 jaar kunnen Jeugdraden hun gemeentebestuur voordragen • Dossiers worden aan minimum 3 van de volgende criteria getoetst : › de vernieuwende kwaliteiten van het gemeentelijk jeugdbeleid; › de concrete participatie van de jeugd aan het gemeentelijk beleid; › het bereik van nieuwe en diverse doelgroepen;Plenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 20
  21. 21. › de aandacht voor duurzame ontwikkeling binnen het gemeentelijk jeugdbeleid, waarbij minstens de ecologische pijler wordt ingevuld; › de vernieuwende aspecten van het beleid op het vlak van jeugdcultuur; › de inspanningen van het beleid ter bevordering van het buitenspelen van kinderen • Winnende gemeente ontvangt titel en 20 000 euroPlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 21
  22. 22. www.sociaalcultureel.bePlenum Congressen Lokaal Jeugdbeleid 20 feb 2013 • 22

  ×