Trestní odpovědnost právnické osoby za porušení autorských práv v oblasti SW
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Trestní odpovědnost právnické osoby za porušení autorských práv v oblasti SW

on

 • 895 views

Od 1.1.2012 jsou právnické osoby trestně odpovědné za porušení autorských práv. Právnické osoby tak mohou být přímo trestně odpovědné např. za neoprávněné užívání ...

Od 1.1.2012 jsou právnické osoby trestně odpovědné za porušení autorských práv. Právnické osoby tak mohou být přímo trestně odpovědné např. za neoprávněné užívání počítačových programů a SW.

Statistics

Views

Total Views
895
Views on SlideShare
893
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 2

http://www.linkedin.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Trestní odpovědnost právnické osoby za porušení autorských práv v oblasti SW Trestní odpovědnost právnické osoby za porušení autorských práv v oblasti SW Presentation Transcript

 • Trestní odpovědnost právnické osobyza porušování autorských práv v oblasti SW
 • Prameny  z.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  z.č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  z.č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • Autorské dílo a SW• § 2 odst. 2) Autorského zákona  Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným.• § 65 odst. 1) Autorského zákona  Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární.
 • Porušení autorského práva  Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§270 TZ) (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, ……. , nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání, b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
 • Znaky trestní odpovědnosti PO• Protiprávnost činu• Spáchání protiprávního činu jménem právnické osoby nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti• Existence jednání zákonem vymezeného okruhu fyzických osob• Přičitatelnost jednání zákonem vymezených fyzických osob právnické osobě
 • Protiprávnost• Taxativní vymezení v §7 zákona, mimo jiné:• Trestné činy proti majetku  Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací  Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat  Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti• Trestné činy hospodářské  porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§270 TZ)
 • Spáchání jménem, v zájmu nebov souvislosti s činností PO• Jménem právnické osoby• V zájmu právnické osoby  Dle povahy PO zájem veřejný nebo soukromý  Zlepšení nebo zachování postavení PO v oblasti působení  Hmotný / Nehmotný• V souvislosti s její činností  Předmět činnosti – podnikání, jiný  Provozní činnost
 • Jednání určitých fyzických osoba) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednatb) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a)c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebod) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), jestliže jí ho lze přičítat podle odstavce 2
 • Statutární orgán, člen, jiná osobaoprávněná jednat jménem nebo za právnickou osobu• Statutární orgán  Komplementáři (k.s.), Všichni společníci (v.o.s.). Jednatele/é (s.r.o.), Představenstvo (a.s.)• V zastoupení  Zákonné zastoupení Na základě vnitrního předpisu nebo je-li to vzhledem k zařazení obvyklé Osoby pověřené některými úkoly Problematika jednatelství bez příkazu  Zmocnění na základě plné moci Advokáti, daňový poradce, obchodní zástupce, mandatáři a další.
 • Statutární orgán, člen, jiná osobaoprávněná jednat jménem nebo za právnickou osobu• Statutární orgán  Komplementáři (k.s.), Všichni společníci (v.o.s.). Jednatele/é (s.r.o.), Představenstvo (a.s.)• V zastoupení  Zákonné zastoupení Na základě vnitrního předpisu nebo je-li to vzhledem k zařazení obvyklé Osoby pověřené některými úkoly Problematika jednatelství bez příkazu  Zmocnění na základě plné moci Advokáti, daňový poradce, obchodní zástupce, mandatáři a další.
 • Ten kdo vykonává řídící nebokontrolní činnost• Řídící činnost  Vedoucími zaměstnanci na vedoucím místě jsou dle zákoníku práce: (B) Osoby v přímé působnosti statutárního orgánu, (B-1) za podmínky, že jsou nadřízené dalšímu vedoucímu zaměstnanci• Kontrolní činnost  Dozorčí orgány  Interní audit  Pracovníci Compliance oddělení
 • Ten kdo vykonává vliv• Rozhodující vliv• Jednání je alespoň jednou z podmínek vzniku následku• V praxi:  většinový společník  vykonavatel většiny hlasovacích práv na základě dohody  osoba s faktickým vlivem
 • Zaměstnanec nebo osobav obdobném postavení• Zaměstnanec  nutné vykládat v kontextu zákoníku práce  při plnění pracovních úkolů• Osoba v obdobném postavení  Člen družstva  „Pronajatý“ zaměstnanec přes agenturu práce  Zastřený zaměstnanec pan Švarc
 • Přičitatelnost protiprávníhojednání právnické osobě• Vždy v případě  Statutárních orgánů a zástupců  Osob vykonávající řídící nebo kontrolní činnost  Osob vykonávající rozhodující vliv• Někdy v případě zaměstnanců a osob v obdobném postavení  Na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů PO nebo osob uvedených v předchozím bodě NEBO  Orgány PO v předchozím bodě neprovedly povinná opatření nebo potřebnou kontrolu nad činností NEBO  Neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu
 • Tresty  Zrušení právnické osoby  Propadnutí majetku  Peněžitý trest  Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty  Zákaz činnosti  Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v konces. řízení nebo veřejné soutěži  Zákazy přijímání dotací a subvencí  Uveřejnění rozsudku v hromadných sdělovacích prostředcích
 • Zánik trestní odpovědnosti• Účinná lítost  Pokud práv.osoba DOBROVOLNĚ upustila od dalšího protiprávního jednání a Odstranila nebezpečí, které vzniklo chráněnému zájmu nebo odstranila škodlivý následek nebo ho napravila nebo Učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu oznámení o TČ v době, kdy nebezpečí, které vzniklo mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku mohlo být zabráněno• Promlčení  Uplatní se § 34 Trestního zákoníku
 • Přičitatelnost jednánízaměstnance• Přímý pokyn, rozhodnutí, schválení od PO• Zanedbání realizace preventivních opatření  Zákonné a technické normy a doporučení (ZP, ISO19770)  Organizační řády a direktivy  Interní směrnice nakládání s IT• Zanedbání realizace reaktivních opatření  Kontrola pomocí specializovaných nástrojů  Interní audit  Whistleblowing pravidla apod.
 • Preventivní opatření• Vymezení struktury a pravidel Corporate Governance• Implementace organizačních řádů a interní směrnic  Seznámit zaměstnance a nechat podepsat  V jazyce srozumitelném pro zaměstnance  Kopie a archivace v českém jazyce pro případnou kontrolu OČvTŘ• Školení a ověřování znalosti směrnic• Kontrolní nástroje dodržování vnitřních a zákon. pravidel• Archivace a monitoring procesů
 • Reaktivní opatření• Nástroje identifikující narušení procesů a pravidel• Nástroje zamezující spáchání/pokračování v trestném jednání• Pravidla interního whistleblowingu
 • Děkuji za pozornostVáclav Schovánek+420777738049www.akschovanek.cz linkedin.com/in/vschovanek twitter @vscz | mail: kancelar@akschovanek.cz