Nieuwsbrief Vppg Januari

580 views
490 views

Published on

VPPG nieuwsbrief

Published in: News & Politics, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief Vppg Januari

 1. 1. Nieuwsbrief 2e jaargang | januari 2009 | nr. 11 Van de redactie Beste leden van de VPPG, Namens alle bestuursleden wens ik u alleen een zeer gezond en politiek succesvol 2009 toe. 2009 zal voor de VPPG een zeer belangrijk jaar worden. De afgelopen periode hebben wij veel ambities geformuleerd die dit jaar allemaal gerealiseerd moeten gaan worden. Op de eerste plaats is dat de strijd die wij voeren m.b.t. de WSPP. De rechtsongelijkheid blijft nog steeds van kracht. Het is onbegrijpelijk dat de landelijke partijen wel gesubsidieerd worden en de lokale partijen geen enkele cent aan subsidie krijgen. Het geduld van uw bestuur raakt langzamerhand op. De beste wensen voor 2009! De minister van BIZA mevrouw Ter Horst lijkt ons niet serieus te nemen. Ondanks haar toezeggingen blijft zij INHOUD in gebreke. Wij beraden ons dan ook de komende VAN DE REDACTIE 1 bestuursvergadering welke vervolg stappen wij zullen gaan ondernemen. Het is zo maar mogelijk dat wij uw oproepen om in gezamenlijkheid actie te ondernemen. VAN DE BESTUURSTAFEL 2 Onze tweede ambitie zijn de Regiobijeenkomsten. U CONGRES 2009 2 leest hier meer over in deze nieuwsbrief. De derde ambitie is ons communicatieplan en de BELANGRIJKE DATA 3 daarbij behorende website. Met de verkiezingen in REGIOBIJEENKOMSTEN 3 2010 voor de deur en de te behalen resultaten, zal Internet nog belangrijker gaan worden. Middels dit medium zal u meer met uw kiezers moeten REGIOBIJEENKOMST NOORDHOLLAND 4 communiceren om uw doelstellingen te realiseren. Dit CONTRIBUTIE 4 vraagt dus niet alleen om een optimale website voor de VPPG maar wij zullen ook uw inspiratiebron REGIOVERTEGENWOORDIGERS 5 moeten zijn. Het congres in maart zal daarom ook volledig in het teken staan van Communicatie. Hierover leest u alvast een voorproefje in deze VRAAGBAAK 6 nieuwsbrief. NIEUWE VPPG LEDEN 6 De vierde ambitie is te zorgen voor een sterke groei PROFESIONALISERING van het aantal leden van de VPPG. Alleen met een OPENBAAR BESTUUR 6 grote landelijke dekking kunnen wij de gewenste vuist maken. Hiervoor vragen wij in deze nieuwsbrief dan ook uw medewerking. LEDENWERVING 7 Vriendelijke groeten, COMMUNICATIEPLAN 8 Hans van Agteren, secretaris TOT SLOT 8
 2. 2. Van de VPPG bestuurstafel Op 22 november 2008 is uw bestuur in vergadering bijeengekomen. Ter sprake kwamen o.a. de volgende onderwerpen: • Strategie m.b.t. de opstelling van BIZA inzake Wssp. • Selectiecommissie komt spoedig bijeen m.b.t. vacante positie voorzitter. • Komende vergadering het Rooster van Aftreden is geoptimaliseerd. • Vervolgproces Regiobijeenkomsten. • In de januari vergadering de eerste opzet van de nieuwe statuten 2009 wordt gepresenteerd. • Aanbieden van onze Petitie aan de Tweede Kamer commissie goed is verlopen • Dat hieraan een vervolg wordt gegeven. • Er sollicitatie procedures van bestuursleden lopen bij de VNG in diverse commissies. • De congrescommissie in december bij elkaar komt. • Het communicatieplan door het bestuur is omarmt. • Theo van Swol is benoemt tot Erelid van de VPPG. • Op 17 januari 2009 vergaderd het Dagelijks Bestuur. • Op 21 Februari 2009 vergaderd het Algemeen Bestuur. VPPG Congres 2009 Het jaarlijkse congres en ALV van de VPPG wordt dit jaar georganiseerd i.s.m. Stadspartij Leefbaar Utrecht Een jaar voor de verkiezingen van de gemeenteraden in 2010 willen we aan de hand van een drietal thema’s de lokale partijen de juiste steun in de rug geven, zodat wij met de verkiezingen beslagen ten ijs komen.  Zo gaan we de communicatie van onze boodschap onder de loep nemen. Op welke manier kun je internet en andere audiovisuele middelen goed inzetten en gebruiken.  Daarnaast gaan we kijken hoe om te gaan met duurzame lokale politiek (klimaatveranderingen strengere wetgeving wat zijn de gevolgen voor lokale overheden)  Bang of niet bang voor het Haagse geweld? (trekken de landelijke partijen weer de Bossen en Balkenendes uit de kast om met grote sommen subsidiegeld campagne te voeren) De vraag is: wat is er tegen te doen of moeten we er niets tegen doen. Locatie voor het congres is Hoog Catharijne. Van 10.00 tot 16.00 uur. 2|Pagina
 3. 3. Makkelijk te bereiken via de trein maar ook voor de congresgangers die met de auto komen een ideale locatie. Zij kunnen hun auto parkeren op de Transferia (bewaakte parkeerplaatsen) rondom de stad. Voor een combikaartje van 3,50 heb je dan een dag parkeren en een retourkaartje voor de bus de stad in. In de volgende nieuwsbrief leest u meer info. Belangrijke data 7 maart 2009 Congres VPPG Utrecht 7 maart 2009 ALV VPPG Utrecht 31 januari 2009 Regiobijeenkomst Noord Holland 23 januari 2010 Congres VPPG Regiobijeenkomsten Kom op! Samen Sterk! Lokale partijen weten natuurlijk als geen ander hoe de zaken binnen hun eigen gemeente lopen. Toch is er ongetwijfeld ook de behoefte om samen met onafhankelijke raadsleden uit andere gemeenten eens van gedachte te wisselen over zaken die de gemeentegrenzen overstijgen. Er zijn altijd wel raakvlakken ook al zijn er verschillen in maatschappelijke opvattingen. Daarnaast staan de verkiezingen voor de deur. Hoe kunnen de lokale partijen de invloed van de politieke landelijke partijen bestrijden? Hoe kan bij de gemeenteraadsverkiezingen de aandacht van de landelijke pers getrokken worden? Afdelingen van landelijke politieke partijen kunnen campagne voeren met subsidiegelden. Hoe pakken de lokale partijen deze onrechtvaardigheid aan? Hoe hebben andere lokale partijen campagne gevoerd en kan daaruit lering getrokken worden? De Staatssecretaris van BZK, drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, heeft naar aanleiding van het eindrapport ‘Staat van de dualisering’ op 11 december 2008 een brief gestuurd naar de Tweede-Kamer. Zij streeft er naar de in deze brief aangekondigde wijzigingen in de Gemeentewet, welke mutatis mutandis ook zullen gaan gelden voor de Provinciewet, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 te hebben doorgevoerd. Ook de aangekondigde beleidsacties hoopt zij dan te hebben gerealiseerd. Men zou mogen verwachten dat de grootste stroming in het lokale bestuur, in 2006 hebben immers 25.06 % van de kiezers gestemd op een lokale partij, gekend of gehoord wordt bij de beleidsacties. Helaas, deze minachting van onafhankelijke politieke partijen is een ernstige aantasting van de democratische besluitvorming. Daarnaast wordt de negatieve beeldvorming nog een beetje aangedikt. In de 17 pagina’s tellende brief van de Staatssecretaris wordt één keer de naam lokale partijen genoemd evenals in het eindrapport van 142 pagina’s. Zij merkt op dat vooral wethouders van lokale partijen politiek kwetsbaar zijn. 3|Pagina
 4. 4. Het bestuur van de VPPG is van mening dat de lokale partijen beter hun invloed moeten aanwenden om aan de roep van de kiezers daadwerkelijk invulling te geven. Democratische processen beginnen in de wijk, de buurt, het dorp en de gemeente. De gemeente is in een democratische rechtstaat de eerste overheid. Wij menen de invloed te kunnen versterken door het organiseren van regionale bijeenkomsten. Dan kunnen antwoorden gevonden worden op onze vragen. Ook kunnen wij door professionalisering van onze organisatie, zie het artikel over de contributie, onafhankelijke deskundigen inschakelen die de 'Haagse' ontwikkelingen namens de lokale partijen op de voet volgen. Vervolgens wil het bestuur daarover via regionale bijeenkomsten rapporteren en mandaat vragen over te nemen stappen. De VPPG is geen politieke partij maar een organisatie die gaat en staat voor de belangen van de lokale partijen. Als de lokale partijen in staat zijn om de krachten te bundelen dan kan er op 3 maart 2010 in heel veel gemeenten winst geboekt worden. Fons Zinken, vicevoorzitter Regiobijeenkomst Noord Holland De eerste regionale bijeenkomst wordt georganiseerd in Noord Holland, samen met de lokale partij HAP en vindt plaats op 31 januari 2009 om 10.00 uur in het dorpshuis van Lisserbroek een van de 26 kernen van de gemeente Haarlemmermeer. De raadsleden en hun lokale partijen in Noord-Holland, wel of geen lid van de VPPG, krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging. De besturen van HAP en VPPG hopen op een succesvolle bijeenkomst. Contributie Met ingang van 1 januari 2002 is de contributie voor het lidmaatschap van de VPPG door de algemene ledenvergadering laatstelijk vastgesteld op € 15, - per jaar per vereniging, vermeerderd met € 15, - voor elk raadslid. Wethouders van een bij de VPPG aangesloten vereniging kunnen aanvullend lid worden voor eveneens een bedrag van € 15, - per jaar. De Wet subsidiering politieke partijen (Wspp) biedt voorlopig geen ruimte om lokale noch de VPPG financieel te faciliteren. De minister van BZK is van menig dat de lokale overheden de lokale partijen moeten subsidiëren. In de algemene ledenvergadering van 12 mei 2007 is unaniem het beleidsplan 2007 vastgesteld. Daarin is aangegeven dat de VPPG op korte termijn op onderdelen 4|Pagina
 5. 5. geprofessionaliseerd dient te worden. De huidige middelen zijn daarvoor niet toereikend. Op grond van deze overwegingen heeft de ALV ingestemd met het volgende voorstel: Een lokale partij/groepering/vereniging die geen fractie heeft in de gemeenteraad is op jaar basis een contributie verschuldigd van € 15, -. Voor een lokale partij/groepering/vereniging met een fractie in de gemeenteraad bedraagt de contributie op jaar basis € 15, -, vermeerderd met een bedrag van € 100, - per lid van de fractie. Met een dergelijk bedrag per lokale partij heeft de lokale fractie/partij bij de VPPG een heel jaar vele mogelijkheden van steun en een professionele belangenbehartiging. Op grond van artikel 33, lid 2 van de Gemeentewet hebben de in de raad vertegenwoordigende groepen (lees: fracties) recht op ondersteuning. In veel ‘verordeningen ambtelijke bijstand en fractieondersteuning’ is opgenomen dat de fracties een bijdrage krijgen om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Over de inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning worden de fracties vrij gelaten, zij het dat de bijdrage wel bestreed moet worden aan ondersteuning van hun raadswerkzaamheden. De te betalen contributie aan de VPPG kan hieruit dus bestreden worden. Indien een gemeente om welke reden dan ook weigert akkoord te gaan met betaling van de contributie aan de VPPG, uit het budget fractieondersteuning, dan is het bestuur van de VPPG bereid de betrokken lokale fractie bij te staan in haar juridische strijd tegen de gemeente, desnoods tot aan de Raad van State. Het bestuur van de VPPG is van mening dat er op dit punt geen verschil van mening mag zijn. Het bestuur, H.E.J. Wensing, penningmeester Regiovertegenwoordigers In elke provincie hebben wij een vertegenwoordiger die uw belangen zal behartigen. Hieronder vindt u de provincie met betreffende persoon en e-mailadres. Heeft u specifieke vragen m.b.t. uw Regio of provincie, heeft u een idee of plan welke u binnen uw provincie met andere lokale partijen wilt delen of heeft u een behoefte om met uw partij het initiatief te nemen voor het houden van een Regiobijeenkomst neem dan contact op met uw vertegenwoordiger in uw eigen regio. GRONINGEN Hink Ketting 06-52616587 groningen@vppg.nl FRIESLAND Auke Osinga 06-19875981 friesland@vppg.nl DRENTHE Adrie Gaasbeek 06-22760106 drenthe@vppg.nl OVERIJSSEL Hans van Agteren 06 53269952 overijssel@vppg.nl GELDERLAND Clementine Wintraeken 0575-493241 gelderland@vppg.nl FLEVOLAND Auke Osinga 06-19875981 flevoland@vppg.nl 5|Pagina
 6. 6. UTRECHT Elias Bom 06-14293143 utrecht@vppg.nl NOORD HOLLAND Jasmijn Miete 06-53200116 noordholland@vppg.nl ZUID HOLLAND Wim Hoogendijk 06-30054189 zuidholland@vppg.nl ZEELAND Wim Hoogendijk 06-30054189 zeeland@vppg.nl NOORD BRABANT Hink Ketting 06-52616587 noordbrabant@vppg.nl LIMBURG Fons Zinken 06-44855311 limburg@vppg.nl Vraagbaak In deze rubriek kunt u problemen, thema’s of andere onderwerpen die u samen met anderen aan de orde wilt stellen. Stuur een e-mail naar secretaris@vppg.nl en in de volgende nieuwsbrief zullen wij voor publicatie zorgen. Nieuwe VPPG leden Alert Zierikzee Algemeen Plaatselijk Belang Etten-Leur Professionalisering Het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseerde onlangs een zogenaamde ‘pressure cooker’ bijeenkomst met als thema ‘professionalisering van het openbaar bestuur’. Een dertigtal mensen, onder hen een afvaardiging van de VPPG, waren uitgenodigd om in Paviljoen de Witte in Scheveningen onder ‘hoge druk’ aanbevelingen te formuleren die kunnen leiden tot een flinke kwaliteitsverbetering van onze volksvertegenwoordigers en bestuurders. De organisatie was in handen van de directie Programma Krachtig Bestuur die geplaatst is bij het Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties (DGBK). Directeur Generaal is de bekende politica Mw. drs. A. C. van Es (Andrée). Zij opende de bijeenkomst. Het DGBK is belast met de zorg voor het bestuurlijk en ambtelijk functioneren van de publieke sector in Nederland en voor de handhaving en uitvoering van het Statuut van het Koninkrijk. Het programma Krachtig Bestuur bevordert: • dat gemeenten zelf in staat zijn om op effectieve, efficiënte en door de burgers gedragen manier hun taken kunnen uitvoeren; • de realisatie van meer beleidsvrijheid voor medeoverheden • dat het totaalbeeld van alle taken samen behapbaar is voor gemeenten. Het ministerie geeft met haar ambitie, ondergebracht in een aparte directie, aan dat ook de centrale overheid eindelijk beseft dat het niet goed gaat in bestuurlijk Nederland. Het doormodderen met de niet gescheiden machten moet afgelopen zijn. 6|Pagina
 7. 7. De belangenverstrengeling, verwevenheid van functies en de macht van de politieke landelijke partijen heeft het vertrouwen van de burgers in elkaar, in de overheid en van de overheden onderling tot een dieptepunt gebracht. De ene crisis na de andere volgt in rap tempo. De veroorzakers zijn altijd weer anderen dan de organiek verantwoordelijken. De energiecrisis is een gevolg van de hebzucht van de burgers en niet van het falen van de directeuren van energiebedrijven, ministers en politieke partijen. De financiële crisis is niet veroorzaakt door de bankgoeroes en een slecht overheidstoezicht maar door de aandeelhouders. De onderwijscrisis was niet voorzien. En het klimaat en de gevolgen, noem het de afvalcrisis, tja, na ons de zondvloed. Afschuiven troef. Zichzelf een spiegel voorhouden, ho maar! Zoals Albert Einstein al verkondigde, kunnen de belangrijkste problemen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn. Willen we voorkomen dat crisissen onze maatschappij gaan domineren zullen we de bestuurlijke kaders moeten veranderen. Daarin hebben de lokale politieke partijen een zeer grote taak. Dat betekent krachten bundelen en samen strijden tegen nog verdergaand centralisme. De VPPG heeft een voet tussen de Haagse deuren. Het is aan de onafhankelijke raadsleden om die voet te voorzien van stevige werkschoenen met neuzen van staal. O ja! Een resultaat van de ‘pressure cooker’ bijeenkomst was er ook. Unaniem was men van mening dat bestuurder en volksvertegenwoordiger twee aparte vakken zijn. Bestuurders – ministers, staatssecretarissen, gedeputeerden en wethouders – dienen de door de gekozen organen opgelegde taken uit te voeren en op die specifieke vakgebieden geschoold te zijn. Een volksvertegenwoordiger echter is dé intermediair tussen de bevolking en de uitvoerende macht, kabinet en colleges, en moet subliem zijn in het vertalen van maatschappelijke informatie in beleid. Ik ben zeer benieuwd wat met de eindconclusie wordt gedaan door BZK. Fons Zinken, vice voorzitter Ledenwerving Om landelijk een vuist te kunnen maken is het van ultiem belang om te zorgen dat de VPPG zoveel mogelijk leden kan vertegenwoordigen. Op dit moment vertegenwoordigen wij ca. 200 plaatselijke politieke partijen maar ons streven is om dit jaar er minimaal 100 leden bij te krijgen. Daarom vraag ik langs deze weg uw medewerking, om in uw omgeving en in uw regio te kijken welke lokale partijen er nog geen lid zijn van de VPPG en hen te benaderen en te wijzen op het belang van onze vereniging. Indien gewenst kunnen wij u hierbij natuurlijk ondersteunen. Neem gerust contact op met: secretaris@vppg.nl 7|Pagina
 8. 8. Communicatieplan Als relatieve nieuwkomers in het bestuur van de VPPG hebben secretaris Hans van Agteren en algemeen bestuurslid Elias Bom gemeend om, gebaseerd op ervaringen, een plan te schrijven voor verbeterde communicatie. Er is een communicatie plan geschreven en aangeboden aan het bestuur ter vaststelling. Het plan is in de laatste bestuursvergadering integraal en unaniem aangenomen, waarmee een grote stap voorwaarts wordt gemaakt. Het plan omvat de volgende onderdelen: 1. Externe communicatie: website, nieuwsbrieven, persberichten enz. 2. Interne communicatie: interne bestuurscommunicatie, communicatie met leden Een aantal globale acties die naar aanleiding van het communicatieplan zullen worden ondernomen: • Er komt nog voor het congres 2009 een geheel vernieuwde website die voldoet aan de moderne eisen. Op de website komt meer aandacht voor informatie van de VPPG, maar ook meer informatie voor leden, potentiële leden en niet-leden • De nieuwsbrief heeft onlangs al een grote verandering doorstaan door de samenwerking tussen Hans van Agteren en Elias Bom. In de komende tijd zullen er nog verbetering worden doorgevoerd. • De backoffice van de VPPG wordt gecentraliseerd. De huidige ledenadministratie, adressenlijsten en andere data zijn sterk versnipperd. De gegevens worden (digitaal) gebundeld en in bepaalde mate ook beschikbaar gemaakt voor de leden. • Door de invoering van een centrale incasso voor de contributie moet er een inhaalslag worden gemaakt met de huidige gegevens over de leden en niet- leden. Communiceren met de leden moet daarmee aanzienlijk worden verbeterd. • De regio’s worden door de VPPG de komende tijd aangesproken met het organiseren van bijeenkomsten voor de lokale behoeften. De website, nieuwsbrief en het bestuur gaan het onderling contact tussen de leden en niet leden actief stimuleren. Dit is een greep uit de activiteiten en ideeën over een betere communicatie binnen en van de VPPG. Als er zaken zijn die u graag ziet opgenomen of weggelaten in de communicatie van de VPPG, dan kunt u die melden aan algemeen bestuurslid Elias Bom e.bom@vppg.nl U kunt dan ook het communicatieplan geheel toegezonden krijgen! Tot slot Heeft u berichten of informatie die u graag in de volgende Nieuwsbrief ziet opgenomen? 8|Pagina
 9. 9. Schroom dan niet en stuur uw gegevens aan ons op. Ook opmerkingen of aanvullingen nemen wij graag ter harte! Dank voor uw medewerking, Hans van Agteren, secretaris@vppg.nl Bezoek onze website! URL: webadres 9|Pagina

×