Så tycker 2000 svenskar om kriskommunikation. Undersökning från Kriskommunikation.se
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Så tycker 2000 svenskar om kriskommunikation. Undersökning från Kriskommunikation.se

on

 • 350 views

 

Statistics

Views

Total Views
350
Views on SlideShare
349
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Så tycker 2000 svenskar om kriskommunikation. Undersökning från Kriskommunikation.se Så tycker 2000 svenskar om kriskommunikation. Undersökning från Kriskommunikation.se Presentation Transcript

 • Krisinformation och kriskommunikation Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Disposition • Teknisk beskrivning • • • • Totalresultat • • • • • • • • Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Förtydligande Information Sökbeteende Förtroende Larm Krisinformation.se Övriga synpunkter Bakgrundsinformation Resultatbrytningar • • Ålder • Utbildningsnivå • Typ av kommun • • Kön Typ av sysselsättning Markörs kommentarer och slutsatser
 • Bakgrund och syfte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill veta mer om vad allmänheten tycker om olika förmedlare av krisinformation (främst myndigheter och olika typer av medier), hur allmänheten tar till information i samband med olika kriser samt vad de har för förhoppningar om krisinformation och kriskommunikation i ett framtidsperspektiv. Därmed är denna undersöknings syfte att kartlägga dessa faktorer för att MSB i sitt kommande arbete, i högre grad, ska kunna anpassa sina insatser efter allmänhetens behov och önskemål.
 • Målgrupp och metod Målgrupp: • Undersökningens målgrupp är allmänheten i åldrarna 18-89 år. Metod: • Datainsamlingen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer och urvalsmetoden har varit ett ersättningsurval. Det innebär att de personer som valt att inte ställa upp har ersatts med nya personer. En sådan metod innebär att svarsfrekvens inte kan beräknas. Datainsamlingsperioden har pågått under vecka 44-46. Målet med datainsamlingen var att genomföra 2 000 intervjuer som var jämnt fördelade över följande fem målgrupper: – – – – – • 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Således har 400 intervjuer genomförts inom varje åldersspann. Ett sådant förhållandevis högt antal intervjuer skapar möjlighet att göra brytningar utifrån olika bakgrundsfaktorer och samtidigt behålla ett relativt högt antal svar inom de olika grupper som resultatet bryts på.
 • Läshänvisning • • • • • • • För att öka undersökningens representativitet har resultaten viktats på kön och ålder. Det innebär att problemet med en eventuell överrepresentation av en viss åldersgrupp eller av ett visst kön elimineras. För de frågor/påståenden som bedömts på en femgradig skala kommer alternativ ett (1) och två (2) klassificeras som negativa svar, alternativ (3) ses som ett neutralt svar och alternativ fyra (4) och fem (5) kommer klassificeras som positiva svar. Som jämförelse till årets resultat kommer resultaten från 2010-års undersökning att redovisas. Dock har flertalet av frågorna omformulerats samt har svarsalternativ ändrats i den utsträckning att jämförelser endast är relevanta att redovisa för ett mindre antal frågor. Vid jämförelser av resultaten bör därför bilaga 1 granskas noggrant då exakt frågeformulering redovisas för de båda mätningarna. Det kan även påpekas att vid mätningen 2010 viktades även resultaten utifrån antal boende i hushållet. En sådan bakgrundsfaktor har inte beaktats i denna undersökning och därmed finns heller inte den vikten i årets resultat. Det är endast ett mindre antal svar i fritext som redovisas i denna rapport. För fullständiga svar hänvisas till bilaga 2. Då resultaten redovisas uppdelat på bakgrundsfaktorerna kön, ålder, utbildningsnivå, typ av kommun och typ av sysselsättning kommer inga jämförande resultat från 2010 redovisas i diagramformat. Detta för att underlätta diagrammets läsbarhet. Maskinella avrundningar förekommer.
 • Bilagor • • • • Bilaga 1 – Enkäten Bilaga 2 – Svar i fritext Bilaga 3 – Tabellbilaga Bilaga 4 – Lista med kommundefinitioner
 • Totalresultat
 • Information
 • Hur väl tycker du att informationen från lokala myndigheter fungerar vid lokala kriser, t ex information från kommunen och polisen? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 4 9 2010 3 9 32 25 40 9 22 37 0% 9 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 2 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (Bastal: 2013, 249; 2010, 120) 2013 De har ingen information eller informationen är otillräcklig 2010 62 22 13 Tar lång tid/sen information 22 8 Informationen är inte tillräckligt konkret 7 Luddigt/osaklig information 12 3 Informationen går inte att förstå 1 Överdriven information 7 19 Annat 23 7 Vet ej 0 50 % 100
 • Svar i fritext Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (svar: annat) • Allmän uppfattning. • Bor avsides där informationen kan ha svårt att nå ut. Ofta störningar i el- och mobilnät. • De är för dåliga på att nå ut och använda sig av internet och nya kommunikationsmöjligheter. Det ställs för stora krav på att man som medborgare själv ska leta sig fram till informationen. De flesta människor väljer att inte tänka på kriser och krisinformation när allt är som vanligt, och när krisen väl kommer fungerar man inte rationellt. Myndigheterna skulle kunna vara mycket bättre på att fånga uppmärksamheten. • Myndigheterna går ut för lite själva, och om man som jag varken har TV eller prenumererar på eller köper tidningar får man inte veta något. Det är också alldeles för lång tid i telefonkö om man ringer direkt till myndigheter som t ex polisen. • Samordnad information, alltså en förbättrad samverkan mellan myndigheter. • Dålig uppdaterad hemsida i kommunen. • Det är bra om man vet var man ska kolla. Det är inte säkert att man har information på rätt forum. • Det framförs på ett sätt så att folk inte tar till sig. • Hör mest från media. • Jag vet inte hur de informerar om kriser. • Jag vet inte var jag hittar deras information
 • Sammanfattning – Lokala myndigheter • • • • Drygt tre av tio anser att informationen från svenska lokala myndigheter (exempelvis polis och kommun) fungerar bra vid lokala kriser och som motsats svarar 13 procent att de inte alls anser att informationen fungerar väl. Det kan även noteras att en förhållandevis hög andel (22 procent) inte har kunnat ta ställning till frågan. Vid en jämförelse med resultaten från 2010 måste det beaktas att frågorna formulerats olika. 2010 var frågan ställd som: Hur väl tycker du att informationen från svenska MYNDIGHTER fungerar vid olika typer av kriser? Det har alltså inte funnits någon möjlighet att urskilja om bedömningen rört en lokal eller central myndighet eller lokal eller nationell/internationell kris, vilket årets undersökning tagit hänsyn till. De 13 procent som anser att informationen fungerat dåligt har fått motivera sitt svar. Den vanligaste motiveringen, vilket 62 procent av de negativt inställda svarat, är att myndigheten inte har någon information eller att informationen är otillräcklig.
 • Hur väl tycker du att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar vid olika nationella eller internationella kriser, större olyckor eller allvarliga händelser? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 3 2010 3 8 30 9 38 40 11 12 37 0% 9 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 2 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (Bastal: 2013, 210; 2010, 120) 2013 De har ingen information eller informationen är otillräcklig 2010 54 22 23 22 Tar lång tid/sen information 11 12 Luddigt/osaklig information 10 Informationen är inte tillräckligt konkret 9 Överdriven information 7 4 Informationen är svår att förstå 13 Annat 23 5 Vet ej 0 50 % 100
 • Svar i fritext Vad är anledningen till att du tycker att informationen från centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (svar: annat) • Bättre samverkan mellan olika myndigheter. • Det är för lite om Sverige och för mycket om kriser utomlands. • Information kommer inte regelbundet. • Informationen vid Gudrun var inte tillräckligt lokal. • Informationen är begränsad till var i världen det händer, alla har inte samma information. • Myndigheter kan inte hantera nätforum och därför kommer det spekulationer från privatpersoner och självutnämnda specialister på olika forum så fort något händer, eller riskerar att hända. • Myndigheterna är för anonyma. • Om man vill ha information måste man uppsöka den själv. • Underdriven. • Mer förebyggande information och mer om hur man ska göra för att klara sig på bästa sätt i en kris och hur man kan hjälpa andra. • Det känns som att myndigheter döljer information. • Det kommer inga raka svar. • Jag vet inte hur den är tillgänglig.
 • Sammanfattning – Centrala myndigheter • • • Nästan hälften av personerna i undersökningen anser att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar bra vid nationella eller internationella kriser. I motsats är det elva procent som är negativt inställda till frågan. Vid en jämförelse med resultaten från 2010 måste det beaktas att frågorna formulerats olika. 2010 var frågan ställd som: Hur väl tycker du att informationen från svenska MYNDIGHTER fungerar vid olika typer av kriser? Det har alltså inte funnit någon möjlighet att urskilja om bedömningen rört en lokal eller central myndighet eller om krisen var lokal alternativt nationell/internationell. De elva procent som är negativt inställda till informationen från centrala myndigheter motiverar främst sina svar med att myndigheten inte har någon information eller att informationen är otillräcklig. 54 procent av de negativt inställda har svarat det alternativet.
 • Hur väl tycker du att informationen från medier fungerar vid olika typer av kriser? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2 8 2010 2 10 25 42 33 21 40 0% 3 13 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 1 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från medier fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (Bastal: 2013, 206; 2010, 124) 2013 2010 56 Förstorar upp saker/överdriver 30 29 Påhittat/inte faktabaserat 22 20 Vinklat 23 15 Skrämselpropaganda 10 9 Skvaller/sensationsnyheter/personfixerat 14 13 Annat 19 6 5 Vet ej 0 50 % 100
 • Svar i fritext Vad är anledningen till att du tycker att informationen från media fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (svar: annat) • Berättelser och exempel på hur man kan hantera krisen eller förbereda sig. Sådana reportage skulle göra nytta och vara intressanta. Mer saklig information om vad som hänt och händer. • Det känns som om media fokuserar på fel saker. • Ej djuplodad information. • Medier bryr sig mer om att sälja nummer än att komma med konkret information. • Ej kvalitetssäkrad. • Informationen bör komma från myndigheter och det vet jag inte om den gör. • Informationen är för kortfattad. Alldeles för summarisk information. • Skriver i vinstsyfte. • Inte kvalitetssäkrad. • Jag tycker att de ger ut olika budskap. • Lite för snabba på att publicera, drar slutsatser. • Man tar upp oväsentligheter och vida beskrivningar, skriver inte fakta. • Medierna är för inriktade på sådant som händer i Sverige. • Det ges ibland ut ofullständig information. • Styrda av olika politiska partier som äger tidningar.
 • Sammanfattning – Medier • • • Drygt sex av tio instämmer i att informationen från olika medier fungerar bra vid kriser och som motsats är det en av tio som anser att den fungerar dåligt. Vid en jämförelse med resultaten från 2010 framkommer det att andelen som är positivt inställda till medias information har ökat något över tid. Anmärkningsvärt är att skillnaden främst beror på den ökade andelen som svarat det mest positiva svarsalternativet. De personer som är negativt inställda till mediernas information har fått motivera sitt svar. Det vanligaste svaret, vilket framhålls av 56 procent, är att media förstorar upp saker/överdriver.
 • Sökbeteende
 • Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2010 62 Söker fritt via en sökmotor på Internet Tittar på tv 16 Lyssnar på radio 17 22 22 13 Läser om det i en tidning 11 Söker efter specifik hemsida i webbläsaren 10 Ringer sakkunnig 6 Ringer närstående Text tv 3 Använder en applikation på min smartphone 5 3 Använder en applikation på min surfplatta 1 Annat 1 8 Vet ej 0 • Telefonkatalog. (3 st.) • Facebook. (2 st.) • Kommunala möten, går till kyrkan. • Sociala medier. • Sociala medier är snabba. Om det hänt något lokalt skulle jag läsa där. • Twitter. • Är med i POSUM-grupp och den sammankallas vid kris. 50 % 100
 • Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2010 27 Myndighet 23 Sveriges television Google. (245 st.) (12 %) Internet. (92 st.) Nyhetssajter på internet. (12 st.) Anhöriga. (9 st.) Beror på vad det gäller. (8 st.) Bekanta. (7 st.) Telefon. (6 st.) Text-tv. (6 st.) Sociala medier. (3 st.) Telefonkatalogen. (3 st.) Vädersiter på internet. (3 st.) BBC. (2 st.) Mobilen. (2 st.) Twitter. (2 st.) 21 Sveriges radio Kvällstidning 16 Lokaltidningen 15 Morgontidning 15 Kommun 10 2 3 Länsstyrelse 2 Forum 1 Organisationer Annat Jag bryr mig inte om källan/jag funderar inte på källan 23 7 6 11 11 Vet ej 0 50 % 100
 • Sammanfattning - Sökbeteende • • • • • Allmänhetens beteende när det gäller att söka information vid en kris är att de framförallt använder en sökmotor på Internet. Drygt sex av tio personer har svarat att det är ett av deras sökbeteenden. De två andra sätt att söka information som relativt höga andelar (22 procent) tillämpar är titta på tv respektive lyssna på radio. Då de svarande fått definiera vem som är avsändare av informationen framkommer att de sex vanligaste avsändarna är: myndigheter (27 %), Sveriges television (23 %), Sveriges radio (21 %), kvällstidningar (16 %), lokaltidningar (15 %) och morgontidningar (15 %). En förhållandevis stor andel av svaren som rör vem som är avsändare av informationen har inte kunnat klassificerats in under de fördefinierade svarsalternativen. Därmed har de fått benämnas som annat svar. Vanligast bland dessa svar är Google, vilket tolv procent har svarat. Detta trots att Markörs intervjuare tydligt informerat respondenten om att Google inte är den slutgiltiga avsändaren utan endast kanalen. De jämförande resultat som redovisas bör tolkas med stor försiktighet eftersom det har skett stora förändringar i frågeformuleringen och svarsalternativen (se bilaga 1).
 • Förtroende
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 1 2 17 47 32 2 44 33 2 SVT 2010 1 2 18 2013 Kommersiella TV-kanaler 4 18 39 24 2010 4 19 39 25 2013 12 9 44 7 8 7 7 38 7 Sveriges radio 2010 1 2 14 2013 9 2010 8 42 36 20 32 12 5 4 23 Kommersiella radiokanaler 2013 2 5 2010 2 6 21 36 15 29 3 41 17 13 10 Morgontidningar 30 41 0% 15 7 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 14 28 30 12 2 14 Kvällstidningar 2010 18 2013 2 4 2010 2 2013 Myndigheter/länsstyrelser 3 30 29 17 6 39 3 11 28 23 9 10 9 45 25 18 38 5 19 7 Kommuner 2010 Information i sociala medier, som Facebook, twitter och bloggar 2013 21 2010 27 28 2013 4 10 20 29 5 2 17 33 32 26 4 1 20 8 13 Organisationer 2010 0% 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Sammanfattning - Förtroende • • • Då förtroendet för olika avsändare av krisinformation har efterfrågats visar resultaten på stora variationer. Högst grad av förtroende, omkring åtta av tio, visas för Sveriges television och Sveriges radio. Efter dessa två är det myndigheter/länsstyrelser (67 %), kommuner (56 %) och morgontidningar (54 %) som befolkningen har högst förtroende för. Lägst förtroende visas för sociala medier (respondenterna har ombetts exkludera myndigheter och medieföretag som är aktiva inom sociala medier då de gjort sin bedömning). Endast sju procent har förtroende för den/de kanalerna. Förhållandevis lågt förtroende visas även för kommersiella tv-kanaler, kommersiella radiokanaler samt kvällstidningar. Jämfört med resultaten från 2010 har det inte framkommit några större förändringar gällande förtroendet för de olika informationsavsändarna. Den avsändare som utmärker sig är myndigheter/länsstyrelser där andelen som har ett mycket stort förtroende har ökat med tio procentenheter. Det kan även noteras i bilaga 1 att frågorna om förtroendet är mycket lika mellan åren och därmed är kan jämförelser över tid för dessa frågor göras med större säkerhet.
 • Larm
 • Vet du hur du blir larmad i dag vid en allvarlig händelse med omedelbar fara, exempelvis giftig brandrök eller gasutsläpp som rör området där du bor eller arbetar? (Bastal: 2013, 2000) 100 71 % 50 • • • • • • • • • • • Radio. (215 st.) Larmsignal och radio. (160 st.) Via larmsignal. (105 st.) Tv och radio. (100 st.) VMA-larm. (85 st.) Tv, radio, larm. (80 st.) Sirener. (65 st.) Via en ljudsignal. (45 st.) Hesa Fredrik (43 st.) Larm. (40 st.) Via TV. (29 st.) 28 0 0 Ja Nej Vill ej svara
 • Svar i fritext Hur skulle du vilja bli larmad vid ett sådant tillfälle? • • • • • • Via sms (294 st) VMA larm (176 st) Via telefon (146 st) Radio (111 st) Radio och tv (89 st) Det fungerar bra som det är nu (88 st)
 • Sammanfattning - Larm • • Drygt sju av tio personer svarar att de vet hur de blir larmade vid en händelse som innebär omedelbar fara. De personer som ansåg sig veta svaret har blivit ombedda att beskriva hur de blir larmade. Överlag anger också dessa personer de korrekta informationskanalerna i form av radio, tv samt VMA-larm (som går under många olika benämningar). Då respondenterna besvarade hur de skulle vilja bli larmade vid ett sådant tillfälle framkommer att många önskar de befintliga systemen som radio, tv samt högtalarsystem. Dock är det vanligaste svaret bland personerna att de önskar erhålla informationen via SMS.
 • Krisinformation.se
 • Känner du till Krisinformation.se? (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2010 100 87 86 % 50 13 12 0 2 0 Ja Nej Vill ej svara
 • Har du använt Krisinformation.se? (Bastal: 2013, 260; 2010, 125) 2013 2010 100 80 51 49 % 50 19 1 0 0 Ja Nej Vet ej
 • Vad är din upplevelse av Krisinformation.se? (Bastal: 2013, 50) 2013 0 6 22 38 0% 17 17 50% 1 (Mycket dålig) 2 3 100% 4 5 (Mycket bra) Vet ej
 • Svar i fritext (negativa) Kan du beskriva vad som är dåligt med Krisinformation.se? (endast de som svarat något av de två negativa svarsalternativen på frågan om upplevelsen av krisinformation.se) • • • Det är väl det att jag bara har varit inne ett par gånger med längre mellanrum - kanske ett år mellan gångerna - och har då tittat för snabbt, har inte lärt mig strukturen och hur man hittar olika slags information. Har inte sett att hemsidan har flera språkval. Jag tror att den går att göra mer synlig, bättre visualisering av det.
 • Svar i fritext (positiva) Kan du beskriva vad som är bra med Krisinformation.se (endast de som svarat något av de två positiva svarsalternativen på frågan om upplevelsen av krisinformation.se) • • • • • • • • • • • • • • • Ambitionen är bra, att man försöker nå ut till allmänheten och myndigheter. Det borde finnas mer handfasta tips om hur man som person ska göra vid en krissituation. Att det finns samlad information på ett ställe. Den verkar ha koll på det mesta. Snabb uppdatering. Det är bra att Krisinformation.se finns men det är länge sedan jag var inne på sidan och jag har inte använt den tillräckligt mycket att jag kan uttala mig om hur väl den fungerar. Det är bra att man får information vart man ska vända sig vid olika händelser En organiserad sida, inte speciellt krånglig. Krisinformation visas tydligt och bra. Gav korrekt information om det jag sökte. Hemsidan är väldigt lätt att söka på. Informationen på sidan var väldigt sammanfattande och förståelig. Informationen är kort och koncis. Det finns bra och tydliga länkar. Informationen är kortfattad och oförvanskad. Jag har bara tittat på sidan, därför kan jag inte säga så mycket. Jag kommer ihåg att jag tyckte om att den fanns. Efter vad såg verkade det som att det skulle vara lätt att hitta information på den. Jag tycker sidan och informationen som finns ger ett objektivt intryck. Saklig och lättnavigerad. Smart koncept.
 • Sammanfattning – Krisinformation.se • • • • 13 procent av de svarande i undersökningen känner till Krisinformation.se som finns i de olika formaten webbplats, blogg, applikation, på Twitter och på Facebook. Av dessa 13 procent är det knappt en av fem som har använt Krisinformation.se. De personer som någon gång har använt Krisinformation.se har givit en bedömning av den. Det framkommer att 55 procent är positivt inställda till Krisinformation.se och endast sex procent har en negativ inställning. Något anmärkningsvärt framkommer då resultaten jämförs över tid. Andelen som känner till Krisinformation.se har inte förändrats nämnvärt men däremot visas en stor förändring gällande användande/besökande. 2010 hade 49 procent av de som kände till sidan också besökt den. Motsvarande andel 2013 är 19 procent. Det bör beaktas att frågeformuleringen ändrats något. Under 2010 efterfrågades om personen besökt sidan medan 2013 var frågan om de använt Krisinformation.se. Dock, anser Markör, att den ändrade formuleringen inte kan ses som helt förklarande i detta fall.
 • Övriga synpunkter
 • Svar i fritext Har du några övriga synpunkter som rör samhällets krisinformation som du vill föra fram? • Jag tycker det är jätteviktigt att myndigheter går ut med vad som händer, och att de gör det när det inte finns så mycket information att ge. Det är viktigt att de ändå säger något. • Om man försöker undvika panik genom att inte berätta allt som hänt blir resultatet värre än om man får korrekt information. Sanningen är lättare att förhålla sig till än falsk information. • Efter många kriser så blir kriserna mindre, jag menar att det är som pojken och vargen, om man varnar för ofta och mycket tas det inte på allvar tillslut. Det är noga med hur det informeras för att det skall vara trovärdigt. • Eftersom jag aldrig hört om krisinformation.se kanske man kunde marknadsföra den lite bättre, att den når ut till fler människor. • Om man är på tillfälligt besök på en plats så skulle det vara bra att få information via sms om det var något riskfyllt på orten, i området. • Det är bra med ständig förbättring av information. Snabb information är alltid bra. Textmeddelande, t ex vid T-banestationer kan vara en bra idé. • Det var positivt att ni ringde upp mig. Jag skulle vilja se mer statliga resurser gällande krisinformation. Det är ett viktigt område som behöver utvecklas och förbättras. Jag önskar också bättre samverkan mellan olika myndigheter gällande krisinformation. Slutligen vore det bra med ännu mer detaljerad information, alltså att medierna och myndigheterna inte enbart rapporterar om kriser utan också om hur medborgarna ska bete och mobilisera sig vid eventuella kriser.
 • Svar i fritext Har du några övriga synpunkter som rör samhällets krisinformation som du vill föra fram? • Jag var mycket tillfreds med informationen före och under den senaste stormen, alltså Simone. Jag blir riktigt förbannad när myndigheter och medier får kritik för att de gick ut för hårt eller för sent. Jag tycker inte att det stämmer alls. Det var bra förberedande information, man hann flytta bilar så att de inte riskerar att träffas av nedfallande takpannor och bra tips inför eventuella strömavbrott. Informationen fungerade också bra under tiden på de sätt som var möjliga och det har varit bra efterrapportering. • Kom upp i nivå med Finland. Vi ska lära av Finland som kan sådant bättre än vi. Jag har studerat deras och Italiens krisinformation i samband med tsunamin. • MSB ska vara mer synliga i media. Jag trodde att det fortfarande hette Räddningsverket. Det behövs mer förebyggande information. Det skulle behövas en övning varje år eller något annat som märks. En broschyr räcker inte. Den kan tolkas som reklam och slängs direkt. • Myndigheterna måste bli bättre på att använda internetforum och gå ut mycket snabbare med information. Informationen för trafikvarningssystem borde kunna byggas ut och användas så att man går in och skickar push-notiser till folk som har datorer, smartphones eller surfplattor igång. • Samlad kanal där man kan få reda på all information, men antar att det är hemsidan krisinformation.se. I sådana fall kan man tänka att man borde marknadsföra den sidan bättre.
 • Bakgrundsinformation
 • Kön (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2010 100 53 50 50 % 50 47 0 Kvinna Man
 • Ålder (Bastal: 2013, 2000; 2010, 1010) 2013 2010 100 % 50 32 25 20 24 23 17 18 15 18 7 0 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år
 • Vilken är din högst avslutade utbildning? (Bastal: 2013, 2000) 100 • • • • • % 50 43 40 • • • • • • Folkskola. (19 st.) Yrkesutbildning. (13 st.) Folkhögskola. (8 st.) Yrkesskola. (7 st.) Eftergymnasial utbildning. (4 st.) Komvux. (4 st.) Realskola. (4 st.) Yrkeshögskolan. (4 st.) 7-årig folkskola. (3 st.) Realexamen. (3 st.) 6-årig folkskola. (2 st.) 11 5 1 0 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Vill ej svara
 • Vad har du för sysselsättning? (Bastal: 2013, 1998; 2010, 1010) 2013 2010 100 63 55 % 50 35 24 4 • • • • Föräldraledig. (17 st.) Sjukskriven. (9 st.) Sjukpensionär. (6 st.) Hemmafru. (2 st.) 7 4 3 2 3 0 0 Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Vet ej
 • Sammanfattning - Bakgrundsinformation • • • Köns- och åldersfördelningen som redovisas är inte det faktiska utfallet bland de svarande utan är en redovisning av hur de har viktats. Som jämförelse kan det påtalas att det egentliga utfallet var att 51 procent av de svarande i undersökningen var män och 49 procent var kvinnor. Gällande åldersfördelningen var det faktiska utfallet styrt så att 400 intervjuer genomfördes i varje åldersgrupp. Resultat utifrån utbildningsnivån visar att fyra av tio har en avslutad utbildning från högskola/universitet och en något högre andel (43 %) har gymnasieskola som den högst avslutade utbildningsnivån. Gällande sysselsättning är 63 procent av de svarande förvärvsarbetande och ungefär en av fyra är pensionärer. Det är de två vanligaste typerna av sysselsättning bland de svarande.
 • Resultat uppdelat utifrån kön
 • Information
 • Hur väl tycker du att informationen från lokala myndigheter fungerar vid lokala kriser, t ex information från kommunen och polisen? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna 3 Man Total 7 31 5 4 26 10 9 10 32 24 24 32 25 0% 8 9 20 22 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (Bastal: Kvinna, 95; Man, 154; Total, 249) Kvinna Man Total 71 De har ingen information eller informationen är otillräcklig 56 62 13 14 13 Tar lång tid/sen information 11 Informationen är inte tillräckligt konkret 7 8 5 Luddigt/osaklig information 8 7 2 3 3 Informationen går inte att förstå 1 1 1 Överdriven information 16 Annat 21 19 5 Vet ej 8 7 0 50 % 100
 • Hur väl tycker du att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar vid olika nationella eller internationella kriser, större olyckor eller allvarliga händelser? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna 2 Man 3 30 4 Total 6 9 39 29 8 11 10 30 38 0% 12 11 36 11 12 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (Bastal: Kvinna, 79; Man, 131; Total, 210) Kvinna Man Total 62 De har ingen information eller informationen är otillräcklig 50 54 25 21 23 Tar lång tid/sen information 13 10 11 Luddigt/osaklig information 13 Informationen är inte tillräckligt konkret 9 10 9 9 9 Överdriven information 5 3 4 Informationen är svår att förstå 13 13 13 Annat 4 Vet ej 5 5 0 50 % 100
 • Hur väl tycker du att informationen från medier fungerar vid olika typer av kriser? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna 1 Man 3 Total 2 6 24 42 10 8 23 25 41 25 19 42 0% 4 21 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från medier fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (Bastal: Kvinna, 78; Man, 128; Total, 206) Kvinna Man Total 52 Förstorar upp saker/överdriver 59 56 32 Påhittat/inte faktabaserat 28 29 22 19 20 Vinklat 16 14 15 Skrämselpropaganda 9 8 9 Skvaller/sensationsnyheter/personfixerat 14 11 13 Annat 8 Vet ej 4 6 0 50 % 100
 • Sökbeteende
 • Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 64 61 62 Söker fritt via en sökmotor på Internet 24 21 22 Tittar på tv 22 21 22 Lyssnar på radio 12 13 13 Läser om det i en tidning 11 11 11 Söker efter specifik hemsida i webbläsaren Ringer sakkunnig 9 11 10 7 5 6 Ringer närstående 5 5 5 Text tv 2 3 3 Använder en applikation på min smartphone Använder en applikation på min surfplatta 1 1 1 Annat 1 1 1 7 Vet ej 9 8 0 50 % 100
 • Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 28 26 27 Myndighet 22 Sveriges television 24 23 20 22 21 Sveriges radio 14 Kvällstidning 16 18 14 Lokaltidningen 17 15 15 16 15 Morgontidning Kommun 8 12 10 4 3 3 Länsstyrelse 3 2 2 Forum 2 1 1 Organisationer 23 23 23 Annat Jag bryr mig inte om källan/jag funderar inte på källan 6 7 6 12 10 11 Vet ej 0 50 % 100
 • Förtroende
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna 11 SVT 17 46 32 2 Man 1 2 16 47 31 2 Total 1 2 17 47 32 2 Kvinna Man 5 Total Kommersiella TV-kanaler 4 4 16 19 9 Kvinna 9 Man 10 9 Morgontidningar 44 44 2 Total 2 5 6 8 7 6 38 32 22 12 25 13 32 12 44 32 7 4 32 27 Man 7 38 20 Kvinna 2 5 5 39 18 Total Kommersiella radiokanaler 10 7 24 43 10 Total 12 8 24 39 8 Man 1 1 25 41 18 Kvinna 02 Sveriges radio 38 3 21 4 23 14 9 12 10 13 10 38 29 41 0% 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Kvällstidningar 13 28 Man 16 Total 14 28 3 Total 2 4 Kvinna Kommuner 2 Man 4 3 Kvinna 9 Man 5 Total 4 9 27 11 35 26 5 2 34 26 4 2 20 31 26 9 30 33 32 0% 6 7 5 2 19 27 7 19 21 26 10 9 17 38 21 4 8 37 22 Total 9 20 25 25 Man 14 28 40 19 Kvinna Organisationer 24 13 27 39 11 2 30 39 17 15 3 12 40 18 6 Total Information i sociala medier, som Facebook, twitter och bloggar 6 2 12 30 17 Man 12 30 28 Kvinna 2 3 Myndigheter/länsstyrelser 30 13 7 8 12 13 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Larm
 • Vet du hur du blir larmad i dag vid en allvarlig händelse med omedelbar fara, exempelvis giftig brandrök eller gasutsläpp som rör området där du bor eller arbetar? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 100 74 69 71 % 50 31 26 28 0 0 0 Ja Nej Vill ej svara 0
 • Krisinformation.se
 • Känner du till Krisinformation.se? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 100 87 87 87 % 50 13 13 13 0 0 Ja Nej 0 Vill ej svara 0
 • Har du använt Krisinformation.se? (Bastal: Kvinna, 130; Man, 130; Total, 260) Kvinna Man Total 100 82 79 80 % 50 18 20 19 0 0 Ja Nej 1 Vet ej 0
 • Vad är din upplevelse av Krisinformation.se? (Bastal: Kvinna, 24; Man, 26; Total, 50) Kvinna 0 Man 0 Total 0 6 31 12 32 14 18 19 43 22 16 38 0% 17 14 17 50% 1 (Mycket dålig) 2 3 100% 4 5 (Mycket bra) Vet ej
 • Ålder (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 100 % 50 20 21 24 25 25 25 20 16 17 17 15 15 21 23 15 0 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år
 • Vilken är din högst avslutad utbildning? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1016; Total, 2000) Kvinna Man Total 100 % 50 46 39 43 45 40 35 13 9 11 6 5 5 1 1 1 0 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Vill ej svara
 • Vad har du för sysselsättning? (Bastal: Kvinna, 984; Man, 1014; Total, 1998) Kvinna Man Total 100 67 63 59 % 50 26 9 3 4 4 5 22 24 7 3 1 2 0 0 0 Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Vet ej 0
 • Sammanfattning – Resultat utifrån kön • Resultaten uppdelat på kön visar inte på några större skillnader mellan kvinnor och män. De variationer i resultaten som framkommer uppgår endast till ett fåtal procentenheter.
 • Resultat uppdelat utifrån ålder
 • Information
 • Hur väl tycker du att informationen från lokala myndigheter fungerar vid lokala kriser, t ex information från kommunen och polisen? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 4 9 30-44 år 4 8 45-54 år 4 10 55-64 år 3 65-89 år 3 9 Total 4 9 34 25 30 7 6 8 28 34 22 21 24 32 8 26 29 22 32 13 25 0% 9 20 23 24 9 22 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (Bastal: 18-29, 53; 30-44, 49; 45-54, 57; 55-64, 40; 65-89, 50; Total, 249) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 59 De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig 65 51 13 14 Tar lång tid/sen inf ormation 8 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret 11 9 9 2 6 70 67 62 19 13 13 8 6 6 5 7 10 7 Luddigt/osaklig inf ormation 0 Inf ormationen går inte att f örstå 4 2 2 3 5 2 2 0 2 0 1 Överdriven inf ormation 18 Annat 16 16 0 Vet ej 25 19 8 2 5 7 0 21 20 50 % 100
 • Hur väl tycker du att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar vid olika nationella eller internationella kriser, större olyckor eller allvarliga händelser? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 3 30-44 år 3 45-54 år 3 55-64 år 2 8 65-89 år 3 7 32 Total 3 8 30 8 5 25 40 29 10 41 10 31 14 12 37 33 9 36 9 8 33 12 12 38 0% 10 13 11 12 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (Bastal: 18-29, 45; 30-44, 32; 45-54, 52; 55-64, 42; 65-89, 39; Total, 210) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år 51 De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig 13 16 Tar lång tid/sen inf ormation 21 23 Total 54 56 57 54 54 33 33 13 9 10 12 12 11 Luddigt/osaklig inf ormation 8 7 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret 7 6 Överdriven inf ormation 8 9 0 Inf ormationen är svår att f örstå 11 13 13 10 12 14 2 8 3 4 5 12 Annat 5 16 17 13 13 7 3 6 3 5 5 Vet ej 0 50 % 100
 • Hur väl tycker du att informationen från medier fungerar vid olika typer av kriser? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 2 7 30-44 år 2 7 45-54 år 2 11 55-64 år 2 9 65-89 år 2 Total 2 24 34 21 7 8 30 46 3 23 21 47 31 17 41 25 42 0% 2 15 40 26 2 3 19 5 21 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från medier fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (Bastal: 18-29, 37; 30-44, 36; 45-54, 53; 55-64, 44; 65-89, 36; Total, 206) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 57 58 59 Förstorar upp saker/överdriver 47 24 Vinklat 19 14 10 Påhittat/inte f aktabaserat 8 8 Skvaller/sensationsnyheter/personf ixerat 9 19 13 9 15 9 9 Annat 11 13 3 Vet ej 6 6 5 6 0 38 28 29 29 29 16 12 14 Skrämselpropaganda 31 20 22 0 61 56 17 16 18 9 50 % 100
 • Sökbeteende
 • Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 79 76 70 Söker f ritt via en sökmotor på Internet 55 33 62 11 19 21 Tittar på tv 26 33 22 7 17 24 Lyssnar på radio 32 32 22 16 13 10 10 Läser om det i en tidning 13 13 12 15 12 Söker ef ter specif ik hemsida i webbläsaren 10 7 11 6 8 7 Ringer sakkunnig 11 16 10 0 50 % 100
 • Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 5 6 6 5 Ringer närstående 8 6 2 6 4 3 Text tv 7 5 4 5 2 2 Använder en applikation på min smartphone 1 3 1 2 1 0 0 1 Använder en applikation på min surf platta 1 1 2 1 1 1 Annat 5 5 7 Vet ej 9 15 8 0 50 % 100
 • Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 28 Myndighet 26 21 12 27 23 25 25 Sveriges television 23 8 16 23 Sveriges radio 21 Kvällstidning 9 11 31 30 16 31 28 30 22 21 16 15 17 Lokaltidningen 11 15 17 15 15 13 11 15 Morgontidning 4 9 Kommun 19 18 14 12 10 10 0 50 % 100
 • Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 1 Länsstyrelse 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 5 4 3 3 3 3 4 2 1 1 2 Forum 1 2 2 1 2 1 Organisationer Annat 14 5 4 6 Jag bryr mig inte om källan/jag funderar inte på källan 6 23 8 11 12 11 0 29 8 9 8 Vet ej 22 26 24 15 50 % 100
 • Förtroende
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) SVT Kommersiella TV-kanaler Sveriges radio Kommersiella radiokanaler Morgontidningar 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 0 3 11 11 02 1 3 12 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 5 3 3 4 6 4 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 11 11 15 45 47 39 39 50 19 33 50 28 47 18 7 9 11 11 10 9 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 3 5 2 4 1 5 2 6 2 7 2 5 32 40 15 17 25 26 26 25 43 44 37 20 18 18 32 39 1 2 8 01 6 11 6 02 12 1 2 15 12 9 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 27 21 44 17 20 41 4 4 3 7 7 19 7 5 7 8 38 48 10 6 47 41 50 43 4 4 33 31 44 9 38 23 39 25 22 21 7 20 29 2 32 11 12 25 27 29 7 17 14 14 37 38 19 8 9 24 40 9 2 2 1 1 3 2 4 4 4 25 3 53 4 23 42 14 11 47 45 35 31 14 13 11 39 32 41 29 0% 11 10 12 13 6 7 7 15 13 10 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 100% 4 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) Kvällstidningar Myndigheter/länsstyrelser Kommuner Inf ormation i sociala medier, som Facebook, twitter och bloggar Organisationer 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 16 27 28 12 14 2 1 2 1 3 2 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 23 25 44 7 7 6 27 32 13 12 21 13 7 9 3 2 20 38 11 10 2 33 32 33 22 3 8 9 10 8 6 6 7 23 8 13 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 3 11 14 6 32 0% 7 2 22 26 28 41 36 32 33 6 5 34 63 5 32 12 7 25 26 6 2 30 27 13 19 19 18 3 5 7 12 34 32 21 5 23 18 15 40 38 31 38 25 19 21 4 24 27 5 9 42 27 26 3 2 3 3 8 9 16 41 13 9 6 28 27 9 14 17 39 20 24 14 21 33 17 9 8 8 3 3 36 37 28 42 23 2 3 30 2 12 38 42 21 9 9 1 30 15 13 16 4 13 14 13 9 28 8 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 28 35 32 29 30 17 17 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 31 11 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Larm
 • Vet du hur du blir larmad i dag vid en allvarlig händelse med omedelbar fara, exempelvis giftig brandrök eller gasutsläpp som rör området där du bor eller arbetar? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 100 83 77 77 75 71 53 % 50 47 28 23 24 23 16 1 0 Ja Nej 0 0 0 Vill ej svara 0 0
 • Krisinformation.se
 • Känner du till Krisinformation.se? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 100 92 87 84 84 87 87 % 50 13 16 16 13 13 7 0 0 Ja Nej 0 0 0 Vill ej svara 0 0
 • Har du använt Krisinformation.se? (Bastal: 18-29, 30; 30-44, 51; 45-54, 62; 55-64, 63; 65-89, 54; Total, 260) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 100 86 80 79 82 80 75 % 50 20 23 21 18 19 14 0 0 Ja Nej 2 0 0 Vet ej 0 0
 • Vad är din upplevelse av Krisinformation.se? (Bastal: 18-29, 6; 30-44, 12; 45-54, 13; 55-64, 9; 65-89, 10; Total, 50) 18-29 år 0 17 30-44 år 0 16 45-54 år 0 67 34 8 55-64 år 0 65-89 år 0 Total 0 6 0 41 31 31 23 45 21 17 9 8 23 11 49 22 21 30 38 0% 17 17 50% 1 (Mycket dålig) 2 3 0 100% 4 5 (Mycket bra) Vet ej
 • Bakgrundsinformation
 • Kön (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 100 54 % 50 49 49 49 50 50 51 51 51 50 46 0 Kvinna Man 50
 • Vilken är din högst avslutad utbildning? (Bastal: 18-29, 400; 30-44, 400; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 2000) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år Total 100 66 53 % 50 41 47 44 43 40 40 40 33 25 14 24 26 13 11 7 6 5 3 3 1 2 5 0 1 0 1 4 0 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Vill ej svara 1
 • Vad har du för sysselsättning? (Bastal: 18-29, 399; 30-44, 399; 45-54, 400; 55-64, 400; 65-89, 400; Total, 1998) 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 100 65-89 år Total 93 92 89 78 63 58 % 50 30 24 14 9 3 3 4 4 7 4 0 0 0 0 Arbetslös Student 0 7 0 1 2 Pensionär Förvärvsarbetande 3 4 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 Annat Vet ej
 • Sammanfattning – Resultat utifrån ålder • Resultaten utifrån ålder visar att det finns vissa skillnader mellan grupperna. Skillnaderna blir mest utmärkande då den äldsta åldersgruppen jämförs med den yngsta. Några skillnaderna som Markör vill framhålla är: – – – – Gällande sökbeteendet utmärker sig den äldsta åldersgruppen genom att de i betydligt lägre utsträckning söker fritt på Internet via en sökmotor. I den åldersgruppen är det 33 procent som har det beteendet vilket kan jämföras med 79 procent i den yngsta åldersgruppen. Istället använder den äldre åldersgruppen tv och radio för att tillförskaffa sig information i högre utsträckning, framförallt jämfört med den yngsta gruppen. Då det finns skillnader i sökbeteendet är det även naturligt att det finns skillnader gällande avsändare. Sveriges television (SVT) och Sveriges radio (SR) är två avsändare av information som den yngsta målgruppen använder i låg utsträckning jämfört med övriga. Andelen som vänder sig till SVT i yngsta gruppen är tolv procent vilket kan jämföras med 33 i den äldsta gruppen och för SR är det åtta procent i den yngsta gruppen vilket kan jämföras med 30 procent i den äldsta. Utifrån förtroendet kan det noteras att den äldsta åldersgruppen visar på ett lägre förtroende för flertalet av de olika avsändarna. Det är även en relativt hög andel bland de äldsta som inte har kunnat ta ställning till vilket förtroende de har för de olika avsändare som efterfrågades. Gällande larm är den yngsta åldersgruppens resultat mest utmärkande. 47 procent i den gruppen svarade instämmande på frågan om de vet hur de blir larmande vid en händelse i deras närhet. För övriga målgrupper varierar andelen som har den kunskapen mellan 75-83 procent.
 • Resultat uppdelat utifrån utbildningsnivå
 • Information
 • Hur väl tycker du att informationen från lokala myndigheter fungerar vid lokala kriser, t ex information från kommunen och polisen? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola 5 Gymnasium 4 9 Högskola/universitet 4 8 Annan 3 Total 4 9 34 26 32 24 30 8 10 26 36 9 12 25 0% 21 7 25 24 32 14 12 9 17 22 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (Bastal: Grundskola, 30; Gymnasium, 109; Högskola/universitet, 95; Annan, 11; Total, 249) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan 50 De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig 43 15 11 12 13 Tar lång tid/sen inf ormation Total 62 67 62 19 8 8 8 9 8 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret 6 Luddigt/osaklig inf ormation 11 7 7 2 2 3 Inf ormationen går inte att f örstå 9 12 3 0 2 1 0 1 Överdriven inf ormation 17 17 Annat 19 Vet ej 0 0 26 28 10 10 4 7 50 % 100
 • Hur väl tycker du att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar vid olika nationella eller internationella kriser, större olyckor eller allvarliga händelser? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; T Grundskola 3 8 Gymnasium 3 9 Högskola/universitet 3 Annan 1 Total 3 29 38 30 6 36 30 9 13 38 0% 10 9 34 30 13 12 39 32 8 10 13 12 11 12 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (Bastal: Grundskola, 22; Gymnasium, 99; Högskola/universitet, 75; Annan, 9; Total, 210) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan 53 De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig 36 20 Tar lång tid/sen inf ormation 0 13 10 6 12 10 7 Överdriven inf ormation 14 9 9 20 9 0 2 4 12 4 Annat 9 0 3 12 12 16 13 5 5 0 24 25 11 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret Vet ej 59 54 10 0 Inf ormationen är svår att f örstå 66 23 8 Luddigt/osaklig inf ormation Total 22 50 % 100
 • Hur väl tycker du att informationen från medier fungerar vid olika typer av kriser? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola 1 4 27 Gymnasium 2 8 Högskola/universitet 2 9 Annan 2 Total 2 41 6 8 23 23 41 24 26 43 28 4 21 3 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 3 19 42 0% 2 18 42 25 4 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från medier fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (Bastal: Grundskola, 12; Gymnasium, 93; Högskola/universitet, 85; Annan, 8; Total, 206) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 39 60 Förstorar upp saker/överdriver 58 64 56 25 26 Påhittat/inte f aktabaserat 34 38 29 16 21 Vinklat 19 26 20 8 13 Skrämselpropaganda 17 22 15 7 6 Skvaller/sensationsnyheter/personf ixerat 12 0 9 9 14 Annat 10 14 13 18 4 Vet ej 3 10 6 0 50 % 100
 • Sökbeteende
 • Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 35 68 69 Söker f ritt via en sökmotor på Internet 33 62 27 18 Tittar på tv 24 25 22 30 17 Lyssnar på radio 25 20 22 7 13 14 11 13 Läser om det i en tidning 4 10 Söker ef ter specif ik hemsida i webbläsaren 15 8 11 15 8 9 Ringer sakkunnig 15 10 0 50 % 100
 • Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 9 7 Ringer närstående 4 5 6 6 3 Text tv 6 3 5 1 3 4 Använder en applikation på min smartphone 1 3 Använder en applikation på min surf platta 0 1 1 0 1 Annat 1 1 1 2 1 15 8 Vet ej 4 22 8 0 50 % 100
 • Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium 20 Myndighet Högskola/universitet 23 26 27 19 Sveriges television 17 12 Kvällstidning 11 15 16 Total 34 24 21 23 Sveriges radio Annan 28 26 22 21 27 19 15 16 15 17 15 Lokaltidningen 11 Morgontidning 8 8 Kommun 0 13 19 14 15 11 13 10 50 % 100
 • Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium 2 Länsstyrelse Högskola/universitet Annan Total 4 5 5 3 1 2 3 1 2 Forum 1 1 1 2 1 Organisationer 15 Annat 18 Jag bryr mig inte om källan/jag funderar inte på källan 5 7 6 Vet ej 26 23 9 9 8 0 23 11 17 12 11 50 % 100
 • Förtroende
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) SVT Kommersiella TV-kanaler Sveriges radio Kommersiella radiokanaler Morgontidningar Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 1 4 12 11 1 3 12 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 5 4 4 4 4 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 46 21 31 38 46 12 47 28 46 17 19 17 18 19 18 9 7 11 10 9 3 9 2 6 2 3 2 6 2 5 22 7 25 25 17 7 24 42 14 9 5 6 6 17 7 8 30 36 46 29 38 46 41 48 44 21 13 35 20 24 3 27 12 34 29 38 48 37 41 28 28 29 0% 19 18 3 38 3 32 29 7 5 9 7 12 8 20 11 45 5 14 33 13 2 1 1 2 32 32 39 42 36 39 10 7 19 47 2 3 12 11 10 01 7 11 12 12 9 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 22 18 4 23 10 13 16 11 14 11 5 16 13 10 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Kvällstidningar Myndigheter/länsstyrelser Kommuner Inf ormation i sociala medier, som Facebook, twitter och bloggar Organisationer Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 14 12 17 13 14 18 26 7 3 10 2 5 6 3 9 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 26 15 28 30 21 33 15 40 24 30 21 15 16 29 18 23 30 20 18 28 10 21 32 37 22 32 33 8 35 17 10 31 33 0% 6 5 5 7 14 20 27 13 19 5 1 29 12 21 8 11 20 20 38 21 24 8 6 10 9 41 25 14 18 36 43 26 15 2 27 34 20 28 39 24 15 2 8 9 27 2 13 41 15 25 3 12 40 14 2 13 30 17 11 5 3 4 4 13 31 34 Grundskola 5 10 Gymnasium 2 5 19 Högskola/universitet 2 2 15 Annan 2 11 Total 2 4 17 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 29 52 6 3 4 1 52 5 2 21 20 26 5 19 9 12 10 8 6 19 8 13 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Larm
 • Vet du hur du blir larmad i dag vid en allvarlig händelse med omedelbar fara, exempelvis giftig brandrök eller gasutsläpp som rör området där du bor eller arbetar? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 100 80 76 71 67 67 % 50 33 32 28 24 19 0 0 Ja Nej 0 0 1 Vill ej svara 0
 • Krisinformation.se
 • Känner du till Krisinformation.se? (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 100 91 89 85 87 82 % 50 15 9 11 18 13 0 0 Ja Nej 0 0 0 Vill ej svara 0
 • Har du använt Krisinformation.se? (Bastal: Grundskola, 19; Gymnasium, 94; Högskola/universitet, 124; Annan, 19; Total, 260) Grundskola 100 Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 95 80 84 77 80 % 50 20 22 16 19 5 0 0 Ja Nej 0 1 Vet ej 0 0
 • Vad är din upplevelse av Krisinformation.se? (Bastal: Grundskola, 1; Gymnasium, 18; Högskola/universitet, 27; Annan, 3; Total, 50) Gymnasium 0 6 Högskola/universitet 0 8 Total 0 6 17 34 11 24 32 41 22 19 38 0% 17 9 17 50% 1 (Mycket dålig) 2 3 100% 4 5 (Mycket bra) Vet ej
 • Bakgrundsinformation
 • Kön (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 100 56 59 55 50 % 50 46 54 50 44 41 0 Kvinna Man 45
 • Ålder (Bastal: Grundskola, 215; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 100 57 54 % 50 33 31 25 24 20 11 13 14 10 17 23 20 17 11 19 19 14 16 14 15 13 5 4 0 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år
 • Vad har du för sysselsättning? (Bastal: Grundskola, 214; Gymnasium, 861; Högskola/universitet, 797; Annan, 100; Total, 2000) Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan Total 100 73 65 63 58 55 % 50 35 35 24 19 15 13 4 5 3 4 1 7 3 3 3 3 3 2 3 2 0 0 0 0 0 Annat Vet ej 0 Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande
 • Sammanfattning – Resultat utifrån utbildningsnivå • Den mest utmärkande skillnad som framkommer gällande utbildningsnivå är vilket sökbeteende personerna har för att tillförskaffa sig information. De som har grundskola som högsta utbildningsnivå söker i lägre utsträckning information via en sökmotor på Internet medan de med gymnasial eller högskole-/universitetsutbildning i högre grad har det beteendet. Dock kan en orsak vara att de med grundskoleutbildning som högsta avslutande utbildning främst är äldre personer och att skillnaden i beteende därmed snarare beror på ålder än utbildningsnivå.
 • Resultat uppdelat utifrån kommundefinition
 • Information
 • Hur väl tycker du att informationen från lokala myndigheter fungerar vid lokala kriser, t ex information från kommunen och polisen? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd 4 Landsbygd 4 Stadsområden 3 Storstadsområden 4 9 Total 4 9 12 27 8 20 7 34 8 30 25 30 10 29 31 21 32 25 0% 19 9 8 20 26 9 22 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (Bastal: Gles Landsbygd, 11; Landsbygd, 78; Stadsområden, 72; Storstadsområden, 88; Total, 249) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden 52 De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig 57 58 62 11 0 10 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret 4 0 Inf ormationen går inte att f örstå 2 2 3 0 Överdriven inf ormation 13 13 13 7 2 17 8 0 Luddigt/osaklig inf ormation 7 5 1 1 1 1 18 18 Annat 18 19 0 Vet ej 3 0 71 38 9 Tar lång tid/sen inf ormation Total 21 10 10 7 50 % 100
 • Hur väl tycker du att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar vid olika nationella eller internationella kriser, större olyckor eller allvarliga händelser? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, Gles Landsbygd 2 11 31 34 Landsbygd 3 6 30 40 Stadsområden 2 7 31 39 Storstadsområden 3 Total 3 10 9 29 8 12 9 34 30 14 11 12 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 9 12 11 38 0% 13 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (Bastal: Gles Landsbygd, 8; Landsbygd, 59; Stadsområden, 60; Storstadsområden, 83; Total, 210) Gles Landsbygd Landsbygd De har ingen inf ormation eller inf ormationen är otillräcklig Stadsområden Storstadsområden 59 46 22 23 9 Luddigt/osaklig inf ormation 5 Inf ormationen är inte tillräckligt konkret 6 0 2 10 24 11 9 6 11 Annat 12 13 0 18 6 3 5 0 19 4 4 0 Vet ej 25 17 17 8 9 Inf ormationen är svår att f örstå 55 54 11 7 Överdriven inf ormation 12 76 50 18 Tar lång tid/sen inf ormation Total 6 50 % 100
 • Hur väl tycker du att informationen från medier fungerar vid olika typer av kriser? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd 1 11 26 Landsbygd 2 Stadsområden 3 Storstadsområden 2 8 25 Total 2 8 38 25 7 24 8 21 43 25 20 42 4 20 3 41 22 2 42 0% 21 3 50% 1 (Inte alls väl) 2 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från medier fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (Bastal: Gles Landsbygd, 9; Landsbygd, 53; Stadsområden, 74; Storstadsområden, 70; Total, 206) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 54 62 Förstorar upp saker/överdriver 46 63 56 56 29 Påhittat/inte faktabaserat 37 18 29 23 16 Vinklat 20 23 20 10 18 Skrämselpropaganda 13 14 15 0 5 Skvaller/sensationsnyheter/personfixerat 11 10 9 0 6 Annat 19 12 13 0 8 Vet ej 5 5 6 0 50 % 100
 • Sökbeteende
 • Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 58 57 Söker fritt via en sökmotor på Internet 64 66 62 20 26 Tittar på tv 22 19 22 16 27 Lyssnar på radio 22 18 22 9 13 14 11 13 Läser om det i en tidning 13 9 Söker efter specifik hemsida i webbläsaren 11 13 11 25 10 10 9 10 Ringer sakkunnig 0 50 % 100
 • Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 8 6 6 6 6 Ringer närstående 2 6 5 Text tv 4 5 2 2 Använder en applikation på min smartphone 4 2 3 Använder en applikation på min surfplatta 0 1 1 1 1 Annat 2 1 1 1 1 6 9 Vet ej 7 8 8 0 50 % 100
 • Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden 24 Myndighet 25 Storstadsområden Total 28 28 27 Sveriges television 21 25 24 23 22 Sveriges radio 18 15 15 Kvällstidning 15 16 15 Lokaltidningen 13 12 Morgontidning 15 Kommun 7 0 24 21 18 18 15 18 15 15 11 10 20 27 18 16 10 50 % 100
 • Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 0 4 4 Länsstyrelse 2 3 0 2 3 2 2 Forum 3 1 1 2 1 Organisationer 22 24 23 21 23 Annat 5 6 6 Jag bryr mig inte om källan/jag funderar inte på källan 7 6 18 10 11 12 11 Vet ej 0 50 % 100
 • Förtroende
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) SVT Kommersiella TV-kanaler Sveriges radio Kommersiella radiokanaler Morgontidningar Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 23 12 12 12 12 Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 4 4 5 4 Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 03 12 11 01 12 19 19 17 15 17 10 Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 43 47 49 44 47 15 30 37 18 20 15 18 Gles Landsbygd 1 7 Landsbygd 3 7 Stadsområden 1 5 Storstadsområden 1 4 Total 2 5 26 2 3 1 2 2 10 26 20 26 24 40 40 39 14 11 8 8 9 11 8 11 8 9 33 28 31 36 32 36 45 47 8 8 8 7 8 6 8 7 7 38 9 36 36 40 6 6 7 7 43 44 38 20 20 31 18 20 22 20 15 2 13 33 33 32 11 12 12 25 42 32 4 26 4 3 21 21 23 4 12 31 40 32 39 25 44 29 41 0% 13 9 14 16 13 9 9 10 10 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Kvällstidningar Myndigheter/länsstyrelser Kommuner Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 11 12 14 17 14 27 25 Information i sociala medier, som Facebook, twitter och bloggar Organisationer Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 40 40 39 25 25 25 21 23 26 28 30 10 10 10 0% 24 23 23 26 7 30 32 33 32 7 6 8 7 33 5 1 6 2 5 2 33 32 35 33 33 9 5 4 2 20 23 20 27 27 11 3 18 16 12 14 14 6 9 8 9 9 16 21 19 19 42 38 38 23 20 21 2 2 25 36 22 25 3 31 23 31 29 28 28 26 9 2 11 11 12 39 16 18 17 26 12 37 18 4 5 3 4 4 3 30 28 30 14 19 6 8 4 11 2 7 3 8 3 9 Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 15 33 30 29 28 Gles Landsbygd 2 9 Landsbygd 3 7 Stadsområden 1 4 Storstadsområden 3 2 Total 2 4 Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 19 7 8 9 8 17 14 12 12 13 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Larm
 • Vet du hur du blir larmad i dag vid en allvarlig händelse med omedelbar fara, exempelvis giftig brandrök eller gasutsläpp som rör området där du bor eller arbetar? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 100 77 69 72 71 66 % 50 34 31 27 28 23 0 0 Ja Nej 0 0 0 Vill ej svara 0
 • Krisinformation.se
 • Känner du till Krisinformation.se? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 100 89 86 87 89 87 % 50 14 11 13 11 13 0 0 Ja Nej 0 0 0 Vill ej svara 0
 • Har du använt Krisinformation.se? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 100 100 84 78 77 80 % 50 22 16 0 21 19 0 0 Ja Nej 0 0 Vet ej 2 0
 • Vad är din upplevelse av Krisinformation.se? (Bastal: Gles Landsbygd, 0; Landsbygd, 14; Stadsområden, 20; Storstadsområden, 16; Total, 50) Landsbygd 0 6 Stadsområden 0 6 Storstadsområden 0 15 42 20 7 Total 0 6 22 41 31 11 30 22 38 0% 15 22 19 17 13 17 50% 1 (Mycket dålig) 2 3 100% 4 5 (Mycket bra) Vet ej
 • Bakgrundsinformation
 • Kön (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 100 60 52 47 % 50 53 50 53 48 40 0 Kvinna Man 47 50
 • Ålder (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 100 % 50 24 22 20 21 21 26 26 25 15 28 25 20 18 16 17 17 11 23 18 12 21 20 23 15 15 0 18-29 år 30-44 år 45-54 år 55-64 år 65-89 år
 • Vilken är din högst avslutad utbildning? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 664; Total, 2000) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 100 % 50 42 47 44 44 40 43 41 34 40 31 17 16 10 11 7 6 7 4 5 5 0 0 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan 1 1 2 Vill ej svara 1
 • Vad har du för sysselsättning? (Bastal: Gles Landsbygd, 66; Landsbygd, 625; Stadsområden, 645; Storstadsområden, 662; Total, 1998) Gles Landsbygd Landsbygd Stadsområden Storstadsområden Total 100 59 60 64 65 63 % 50 31 29 21 21 0 0 5 4 3 4 Arbetslös 5 4 24 9 8 7 Student 6 Pensionär Förvärvsarbetande 2 1 3 2 Annat 0 0 0 0 0 Vet ej
 • Sammanfattning – Resultat utifrån typ av kommun • Det framkommer inga större skillnader i upplevelse av krisinformation och kriskommunikation utifrån vilket typ av kommun den boende kommer från. För de frågor där störst skillnader uppkommer går det att utläsa att antalet svarande för de frågorna är lågt vilket innebär att enstaka personer har stor påverkan på resultatet. Ett sådant exempel rör varför man anser att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt. En utmärkande hög andel anser att problemet med information från lokala myndigheter är att den tar för lång tid. I det fallet måste det beaktas att endast elva personer besvarat den frågan och att varje persons svar motsvarar drygt nio procent.
 • Resultat uppdelat utifrån typ av sysselsättning
 • Information
 • Hur väl tycker du att informationen från lokala myndigheter fungerar vid lokala kriser, t ex information från kommunen och polisen? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Arbetslös 4 10 Student 5 8 Pensionär 3 4 8 Annat Total 9 4 25 7 27 27 5 28 27 10 Förvärvsarbetande 26 28 22 13 34 6 9 23 26 26 19 7 32 25 0% 8 20 33 9 22 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från lokala myndigheter fungerar dåligt vid lokala kriser? (Bastal: Arbetslös, 11; Student, 18; Pensionär, 60; Förvärvsarbetande, 151; Annat, 7; Total, 249) Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 62 De har ingen information eller informationen är otillräcklig 55 6 Tar lång tid/sen information 11 9 13 13 9 5 Informationen är inte tillräckligt konkret 0 0 0 Informationen går inte att förstå 0 16 11 9 8 28 8 8 7 7 0 Luddigt/osaklig information 78 63 62 62 3 3 5 0 0 0 2 0 1 Överdriven information 33 0 18 20 19 Annat 0 Vet ej 0 0 11 4 25 16 7 50 % 100
 • Hur väl tycker du att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar vid olika nationella eller internationella kriser, större olyckor eller allvarliga händelser? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Ann Arbetslös 7 7 Student 3 10 Pensionär 3 7 Förvärvsarbetande 2 8 24 Annat Total 5 3 36 25 41 33 8 26 30 12 10 15 38 0% 13 12 40 32 15 8 32 29 5 11 11 17 11 12 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från svenska centrala myndigheter fungerar dåligt vid nationella/internationella kriser? (Bastal: Arbetslös, 11; Student, 17; Pensionär, 43; Förvärvsarbetande, 134; Annat, 4; Total, 210) Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Total 43 De har ingen information eller informationen är otillräcklig 54 55 54 9 24 22 23 23 Tar lång tid/sen information 9 Luddigt/osaklig information 11 10 11 12 10 10 0 0 Överdriven information 8 9 3 4 5 6 Annat 0 Vet ej 11 8 0 Informationen är svår att förstå 17 19 0 Informationen är inte tillräckligt konkret 65 37 12 12 13 6 7 5 5 0 50 % 100
 • Hur väl tycker du att informationen från medier fungerar vid olika typer av kriser? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Arbetslös 1 Student 9 4 Pensionär 2 Förvärvsarbetande 7 2 Annat Total 25 25 40 24 2 10 36 27 9 8 31 27 7 8 2 24 44 19 19 42 0 21 50% 1 (Inte alls väl) 2 3 2 38 25 0% 5 20 33 1 3 100% 4 5 (Mycket väl) Vet ej
 • Vad är anledningen till att du tycker att informationen från medier fungerar dåligt vid olika typer av kriser? (Bastal: Arbetslös, 8; Student, 15; Pensionär, 38; Förvärvsarbetande, 138; Annat, 4; Total, 210) Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande 22 Total 46 44 Förstorar upp saker/överdriver 56 34 19 Påhittat/inte faktabaserat 29 29 Vinklat 15 0 Skrämselpropaganda 14 16 15 7 22 21 20 19 14 9 24 Annat 9 Vet ej 3 0 33 9 0 Skvaller/sensationsnyheter/personfixerat 19 64 9 16 33 13 15 15 6 50 % 100
 • Sökbeteende
 • Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 67 82 36 Söker fritt via en sökmotor på Internet 69 70 62 17 11 32 Tittar på tv 21 13 22 11 7 32 Lyssnar på radio 20 15 22 10 18 13 12 Läser om det i en tidning 5 13 8 13 7 Söker efter specifik hemsida i webbläsaren 13 9 11 3 9 16 Ringer sakkunnig 8 8 10 0 50 % 100
 • Hur gör du när du söker information vid en kris som du eller dina anhöriga riskerar att drabbas av eller har drabbats av? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Arbetslös Student 7 6 Ringer närstående Total 6 2 Text tv 7 4 0 5 0 4 1 2 3 Använder en applikation på min surfplatta Annat 8 6 0 0 Förvärvsarbetande 9 5 Använder en applikation på min smartphone Pensionär 4 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 Annat 11 3 Vet ej 6 6 0 14 8 50 % 100
 • Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande 14 30 21 27 15 11 Sveriges television 23 6 30 23 13 7 Sveriges radio 10 Kvällstidning 21 18 18 18 18 16 15 Lokaltidningen 15 4 30 19 13 17 18 15 10 12 Morgontidning 9 5 5 Kommun 7 0 Total 31 21 Myndighet Annat 22 16 15 10 11 10 50 % 100
 • Vilka källor använder du när du söker information? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Arbetslös Student 1 Länsstyrelse 1 Organisationer 1 2 1 Förvärvsarbetande Annat Total 4 3 4 4 4 1 Forum Pensionär 4 3 2 2 0 3 1 28 15 Annat Jag bryr mig inte om källan/jag funderar inte på källan 5 7 6 Vet ej 9 24 23 23 13 9 9 12 11 14 11 0 36 20 50 % 100
 • Förtroende
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) SVT Kommersiella TV-kanaler Sveriges radio Kommersiella radiokanaler Morgontidningar Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 0 4 21 12 9 1 2 27 11 13 2 5 19 12 17 Arbetslös 5 Student 4 Pensionär 6 Förvärvsarbetande 4 Annat 0 Total 4 Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 3 2 2 2 3 2 49 1 34 28 31 2 8 45 42 8 18 7 26 27 18 11 19 6 20 34 24 33 40 4 4 6 8 17 39 7 34 19 45 43 4 32 41 46 28 43 8 5 43 12 38 19 27 14 25 7 4 28 15 43 19 7 23 25 20 3 36 17 21 32 8 1 7 32 32 10 3 43 47 16 4 6 5 4 5 6 22 24 15 20 18 17 8 8 9 9 9 9 29 41 44 0 5 9 13 8 12 14 11 7 0 9 8 12 9 Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 40 46 12 30 52 14 3 4 33 24 4 29 13 15 17 48 41 0% 9 13 14 13 15 29 13 11 32 44 6 26 23 44 32 2 7 18 13 9 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Hur stort förtroende skulle du säga att du har för informationen från följande kanaler eller avsändare vid en kris? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Kvällstidningar Myndigheter/länsstyrelser Kommuner Inf ormation i sociala medier, som Facebook, twitter och bloggar Organisationer Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 11 26 0 9 1 3 4 2 3 0 8 2 4 Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 22 26 29 5 27 12 30 1 32 26 14 23 12 38 17 33 16 34 39 8 23 6 9 9 21 34 18 26 29 25 38 31 33 14 26 18 23 10 27 10 2 16 25 26 12 31 35 32 12 7 35 22 34 13 6 5 3 5 2 24 20 27 12 12 11 3 3 1 62 30 20 14 24 21 31 23 5 6 7 4 6 36 13 12 20 21 19 41 27 3 13 30 25 11 7 24 48 13 14 5 16 31 25 28 43 25 17 8 16 14 31 39 7 7 3 0 2 10 12 34 13 1 13 36 30 28 10 5 4 7 3 8 4 7 28 8 33 12 15 13 14 Arbetslös 7 Student 1 5 Pensionär 5 Förvärvsarbetande 2 7 Annat 6 Total 3 9 Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 23 19 35 39 32 23 33 0% 6 6 22 8 7 8 10 11 13 50% 1 (Inget f örtroende alls) 2 3 4 100% 5 (Mycket stort f örtroende) Vet ej
 • Larm
 • Vet du hur du blir larmad i dag vid en allvarlig händelse med omedelbar fara, exempelvis giftig brandrök eller gasutsläpp som rör området där du bor eller arbetar? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 100 77 73 60 71 59 52 % 50 47 41 40 26 28 23 0 0 Ja Nej 1 0 0 Vill ej svara 0 0
 • Krisinformation.se
 • Känner du till Krisinformation.se? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Arbetslös Student Pensionär 100 Förvärvsarbetande 93 Annat Total 91 87 86 87 83 % 50 17 14 13 13 9 6 0 0 Ja Nej 1 0 0 Vill ej svara 0 0
 • Har du använt Krisinformation.se? (Bastal: Arbetslös, 14; Student, 8; Pensionär, 53; Förvärvsarbetande, 180; Annat, 4; Total, 260) Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 0 0 100 83 81 52 51 49 % 50 19 18 17 81 48 19 0 Ja 80 Nej 0 1 Vet ej 0 0
 • Vad är din upplevelse av Krisinformation.se? (Bastal: Arbetslös, 3; Student, 4; Pensionär, 9; Förvärvsarbetande, 32; Annat, 2; Total, 50) Pensionär 0 23 43 Förvärvsarbetande 0 7 23 Total 0 6 22 33 47 13 38 0% 17 11 17 50% 1 (Mycket dålig) 2 3 100% 4 5 (Mycket bra) Vet ej
 • Bakgrundsinformation
 • Kön (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 100 76 63 56 54 % 50 44 47 53 50 50 46 37 24 0 Kvinna Man
 • Ålder (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 100 89 85 % 50 49 39 35 25 19 25 25 20 23 19 17 14 14 17 15 9 7 0 1 1 1 0 18-29 år 30-44 år 45-54 år 23 19 1 0 0 55-64 år 3 5 65-89 år
 • Vilken är din högst avslutad utbildning? (Bastal: Arbetslös, 80; Student, 137; Pensionär, 430; Förvärvsarbetande, 1302; Annat, 44; Total, 1998) Arbetslös Student Pensionär Förvärvsarbetande Annat Total 100 75 60 52 % 50 44 47 43 40 33 26 25 27 27 19 13 11 4 13 11 6 2 2 3 0 Grundskola Gymnasium Högskola/universitet Annan 6 5 4 0 0 1 2 1 Vill ej svara
 • Sammanfattning – Resultat utifrån sysselsättning • Den största skillnaden utifrån typ av sysselsättning är att pensionärerna utmärker sig på samma sätt som de äldsta åldersgruppen, vilket då är en självklarhet utifrån att det främst är pensionärer i den äldsta gruppen.
 • Markörs kommentarer och slutsatser
 • Markörs kommentarer Gällande kriskommunikation/krisinformation blev det tydligt i samband med denna undersökning att tidsperspektivet för när undersökningen genomförs måste vägas in. Datainsamlingen för denna undersökning startade samma dag som stormen Simone nådde Sverige. Det är en faktor som givetvis påverkar resultaten och som måste beaktas vid granskning av resultaten. Då många av de svarande direkt kopplade krisinformation till den storm som då var aktuell så det naturligt att det påverkar resultaten. De inledande frågorna om hur krisinformation fungerar beroende på vem som förmedlar den visar att allmänheten anser att centrala myndigheter är bättre på att informera om nationella/internationella kriser än lokala myndigheters förmåga att informera om lokala kriser. De problem som allmänheten framhåller för både lokala och centrala myndigheter är att information inte är tillräcklig eller att myndigheterna saknar information. Det kan därmed vara viktigt för myndigheter att försöka utvecklas så att den information som de presenterar har ett större omfång. Utifrån ett sådant perspektiv bör myndigheternas arbetssätt gällande information snarare utgå från att den ska vara utförlig än att informationen behöver komma ut omgående. Även om tidsperspektivet är en faktor som en förhållandevis stor andel (22 %) framhåller som en negativ aspekt kan det ändå vara mer centralt för myndigheter att föra fram så utförlig information som möjligt. Även media har bedömts utifrån samma frågeställning och en högre andel av de svarande är positivt inställda till medias krisinformation jämfört med myndigheters. Detta innebär dock inte, enligt Markörs upplevelse, att media är bättre än myndigheter på krisinformation utan det kan snarare handla om i vilken grad man lyckas uppfylla de förväntningar som allmänheten har på den organisation som förmedlar informationen.
 • Markörs kommentarer Något som bör beaktas utifrån vilka kanaler som används för att söka information är att användning av sökmotorer (exempelvis Google) är det vanligaste beteendet. Ett sådant beteende från allmänheten styr givetvis vilka avsändarna av informationen sedan blir. Ett antagande kan vara att de webbplatser som tidigt visas vid sökningen i sökmotorn också är de som sedan fungerar som avsändare. Det kan också vara en förklaring till att det finns stor spridning i vilka avsändare allmänheten vänder sig till. Det är egentligen ingen avsändare som utmärker sig utan resultaten visar en förhållandevis jämn fördelning mellan myndigheter, statliga medier samt kommersiella medier. Resonemanget kan ytterligare stärkas av att förhållandevis många inte har kunnat ange någon annan avsändare än Google. Detta trots att Markörs intervjuare har informerat om att Google i sig inte är en avsändare av information utan endast är en kanal som sprider informationen. Således bör det finnas en förståelse för att en relativt stor andel av allmänheten i första hand inte fokuserar på avsändaren utan det är snarare kanalen för information som är mest central. Detta kan vara problematiskt om webbplatser som saknar en granskning av sin information är stora informationsförmedlare genom att de tidigt presenteras vid sökningar i sökmotorer. Att det finns en stor spridning i vilka avsändare som allmänheten vänder sig till innebär att det måste det finnas ett bred utgångspunkt i vilka informationskanaler och informationsavsändare som ska förmedla information vid kriser. Det kan därför vara viktigt för MSB att de använder de kanaler de har möjlighet att påverka och att se nya kanaler/avsändare som en utökning och inte något som ska ersätta de kanaler som finns idag.
 • Markörs kommentarer Utifrån de olika brytningarna på kön, ålder, utbildningsnivå, typ av kommun samt typ av sysselsättning är det överlag små skillnader som framkommer. En skillnad som dock framträder är utifrån brytningen på åldersgrupper. Den äldsta åldersgruppen (65-89 år) använder i betydligt lägre utsträckning sökmotorer på Internet i jämförelse med övriga målgrupper. Det bör ändå påtalas att en av tre från denna målgrupp gör en sökning i en sökmotor som ett beteende vid kriser. Det är lika stor andel som väljer att titta på TV eller lyssna på radio. Därmed bör inte slutsatsen vara att de äldre inte använder sökmotorer utan endast att de gör det i lägre grad än övriga åldersgrupperingar. Liknande resultat redovisas även utifrån utbildningsnivå där de med grundskola som högsta avslutade utbildning i lägre grad använder sökmotorer på Internet och i högre grad nyttjar radio och TV. Även för gruppen som angett att de är pensionärer som typ av sysselsättning visas ett liknande resultat. Eftersom de som har grundskola som högsta avslutade utbildning och de som är pensionärer framförallt består av personer från den äldsta åldersgruppen kan det antagas att dessa gruppers svar särskiljer sig till följd av den höga andelen äldre personer. Utifrån de små skillnaderna gällande de brytningar som genomförts kan utgångspunkten vara att krisinformation kan förmedlas på samma sätt till de allra flesta grupperna i samhället, men där hänsyn bör finnas för att de äldre i högre grad använder kanaler som radio och TV.
 • Markörs slutsatser • • • • • Undersökningen visar att det finns en varierad syn på hur funktionell krisinformationen upplevs beroende på vem som förmedlar den. 63 procent instämmer i att medias krisinformation är funktionell medan motsvarande andelar för centrala och lokala myndigheter är 49 respektive 34 procent. Det bör dock beaktas att andelen nöjda kan bero på i vilken grad förmedlaren uppfyller mottagarens förväntningar. Det sökbeteende gällande krisinformation som är vanligast bland allmänheten är att de använder en sökmotor på Internet. Drygt sex av tio har angivit det alternativet. Utifrån vilka avsändare av information som allmänheten vänder sig till visar resultatet av denna undersökning på en relativt stor spridning. Myndigheter är den vanligaste avsändare, vilket 27 procent har angivit. Gällande förtroendet så utmärker sig främst de statliga medierna SVT och SR. Omkring åtta av tio har förtroende för dessa två. Även förtroendet för myndigheter/länsstyrelser är relativt högt med 67 procent. Lägst förtroende har allmänheten för sociala medier och kvällstidningar. Drygt sju av tio anger att de känner till hur de idag blir larmade vid en omedelbar kris som innebär fara och många uppger, helt korrekt, radio, TV samt VMA-larm. Dock kan det noteras, utifrån ett framtidsperspektiv, att SMS är en metod för bli larmad som ett högt antal av de svarande framhåller som önskvärt.
 • Markörs slutsatser • • • Något fler än var tionde personer känner till Krisinformation.se och ungefär var femte person, som känner till Krisinformation.se har också använt tjänsten. De personer som använt tjänsten är i hög utsträckning positivt inställt till den och endast några enstaka personer framhåller en negativ upplevelse gällande Krisinformation.se. Vid jämförelse mellan olika typer av bakgrundsfaktorer framkommer att ålder är en faktor där mer markanta skillnader går att utläsa. Framförallt den äldsta åldersgruppen (65-89 år) är den som utmärker sig genom att de i lägre grad än övriga åldersgrupper söker information från en sökmotor på Internet och istället vänder sig till radio och TV i något högre grad än de yngre målgrupperna. Störst skillnad visas mot den yngsta målgruppen. Eftersom det endast ryms ett mindre antal svar i fritext i denna rapport kan MSB med fördel läsa in sig djupare på samtliga svar, vilket presenteras i bilaga 2. Där framkommer flera konkreta förslag samt synpunkter som inte har kunnat redovisas i denna rapport.