Chapter1

73
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
73
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter1

 1. 1. รายชื่อผู้จัดทำา1.นางสาวเกชรัชต์ ศรีวะรา533050423-12.นายชวลิต แช่มชื่น533050425-73.นางสาวธริยา โคตรสมบัติ533050428-1
 2. 2. 1.สรุปสาระสำาคัญเกี่ยวกับ ความหมายของเทคโนโลยี และการศึกษา พร้อมทั้งเปรียบเทียบพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษาในช่วงยุคต่างๆเทคโนโลยี หมายถึง การนำาแนวคิด หลักการเทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานดังนี้• ประสิทธิภาพ(Efficiency)• ประสิทธิผล(Effectiveness)• ประหยัด(Economy)• ปลอดภัย(Safety)เทคโนโลยี หมายถึง การนำาแนวคิด หลักการเทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานดังนี้• ประสิทธิภาพ(Efficiency)• ประสิทธิผล(Effectiveness)• ประหยัด(Economy)• ปลอดภัย(Safety)
 3. 3. สื่อการศึกษา หมายถึง เป็นสิ่งที่บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจำาเป็นจะต้องใช้เพื่อพัฒนาการสอนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการศึกษา จะต้องเริ่มที่การเข้าใจถึงบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้สื่อการศึกษา หมายถึง เป็นสิ่งที่บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจำาเป็นจะต้องใช้เพื่อพัฒนาการสอนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการศึกษา จะต้องเริ่มที่การเข้าใจถึงบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ความเป็นมาของพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยกรีก กลุโซฟิสต์(Sophist) เป็นกลุ่มครูผู้สอนชาวกรีก ได้ออกทำาการสอนความรู้ต่างๆให้กับชนรุ่นเยาว์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรื่อง ในการอธิบาย โต้แย้ง ถกปัญหาจนได้รับการขนานว่า เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มสมัยกรีก กลุโซฟิสต์(Sophist) เป็นกลุ่มครูผู้สอนชาวกรีก ได้ออกทำาการสอนความรู้ต่างๆให้กับชนรุ่นเยาว์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรื่อง ในการอธิบาย โต้แย้ง ถกปัญหาจนได้รับการขนานว่า เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษากลุ่ม
 4. 4. โจฮัน อะมอส คอมินิอุส(Johannes AmosComenius ค.ศ.1592-1670) เป็นผู้ที่ใช้วัสดุ สิ่งของที่เป็นของจริงและรูปภาพ เข้ามาช่วยในการสอนอย่างจริงจังรวมทั้งแนวคิดในเรื่องวิธีการสอนใหม่ที่ให้ความสำาคัญต่อการใช้วัสดุ ของจริงมาใช้ในการสอน ได้รับการขนานนามว่า เป็น “บิดาแห่งโสตทัศนศึกษา”โจฮัน อะมอส คอมินิอุส(Johannes AmosComenius ค.ศ.1592-1670) เป็นผู้ที่ใช้วัสดุ สิ่งของที่เป็นของจริงและรูปภาพ เข้ามาช่วยในการสอนอย่างจริงจังรวมทั้งแนวคิดในเรื่องวิธีการสอนใหม่ที่ให้ความสำาคัญต่อการใช้วัสดุ ของจริงมาใช้ในการสอน ได้รับการขนานนามว่า เป็น “บิดาแห่งโสตทัศนศึกษา”พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีส่วนประกอบหลักที่สำาคัญได้แก่1.พัฒนาการด้านการออกแบบการสอน (instructional Design Roots)2.ความเป็นมาและพัฒนาการของสื่อการเรียนการสอน(InstructionailMedia Roots)3.คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน(Instructional Computing Roots)พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีส่วนประกอบหลักที่สำาคัญได้แก่1.พัฒนาการด้านการออกแบบการสอน (instructional Design Roots)2.ความเป็นมาและพัฒนาการของสื่อการเรียนการสอน(InstructionailMedia Roots)3.คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน(Instructional Computing Roots)
 5. 5. 2.จำำแนกองค์ประกอบขอบข่ำยของเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำว่ำมีควำมสำำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำในยุคปัจจุบันอย่ำงไรทฤษฎีและกำรปฏิบัติในขอบข่ำยที่เกี่ยวข้องกับ กำรออกแบบ กำรพัฒนำ กำรใช้กำรจัดกำรและกำรประเมินผลของกระบวนกำรและประเมินผลของกระบวนกำรและแหล่งกำรเรียนรู้จะเห็นควำมสัมพันธ์ทั้ง 5 ขอบข่ำย
 6. 6. 3.Educational Technology และ InstructionalTechnology มีความเหมือนความแตกต่างหรือสัมพันธ์กันอย่างไรEducational Technology และ InstructionalTechnology มีความเหมือนกันคือเป็นกระบวนการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนาการใช้ เพื่อการเรียนรู้ แต่สำาหรับ Instructional Technology ไม่ได้มีขอบเขตของวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการผลิตสื่อเพียงเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงเทคนิควิธีการตลอดจนสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนEducational Technology และ InstructionalTechnology มีความเหมือนกันคือเป็นกระบวนการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนาการใช้ เพื่อการเรียนรู้ แต่สำาหรับ Instructional Technology ไม่ได้มีขอบเขตของวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการผลิตสื่อเพียงเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงเทคนิควิธีการตลอดจนสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน
 7. 7. 4.การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปประธรรมได้อย่างไรการนำาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และการทำาความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา– การเลือกหรือการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา,เลือก,ออกแบบแนวทาง– การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา,พัฒนา,วิธีการ,การทดสอบและปรับปรุงวิธีการ,การสอบและการประเมินผล– การนำาไปใช้และควบคุมกำากับ,การนำาไปใช้ควบคุมTechnologyจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย เกิดประโยชน์หรือโทษอย่างรัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดผลในทุกด้านแน่ชัดอยู่แล้ว เราจะต้องนำา Technology ที่ต้องเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาแล้ว เราต้องดูว่า ระบบการเรียนการสอนของเราสนับสนุนสิ่งที่อยู่ภายใต้คำาจำากัดความของ Self Studyการนำาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และการทำาความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา– การเลือกหรือการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา,เลือก,ออกแบบแนวทาง– การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา,พัฒนา,วิธีการ,การทดสอบและปรับปรุงวิธีการ,การสอบและการประเมินผล– การนำาไปใช้และควบคุมกำากับ,การนำาไปใช้ควบคุมTechnologyจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย เกิดประโยชน์หรือโทษอย่างรัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดผลในทุกด้านแน่ชัดอยู่แล้ว เราจะต้องนำา Technology ที่ต้องเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาแล้ว เราต้องดูว่า ระบบการเรียนการสอนของเราสนับสนุนสิ่งที่อยู่ภายใต้คำาจำากัดความของ Self Study
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×