O R D E N A N Z A T I N E N A N I M A L S

219 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

O R D E N A N Z A T I N E N A N I M A L S

 1. 1. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALSIV Centenario Don Quijote de La Mancha
 2. 2. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 CAPÍTOL I DE LES DISPOSICIONS GENERALSArticle 1. Objecte És objecte de la present Ordenança la regulació de la tinença d’animals dequalsevol espècie i raça a l’àmbit territorial de la Pobla de Vallbona, amb independènciaque s’hi troben censats o enregistrats i siga quin siga el lloc de residència dels amos oposseïdors.Article 2. Àmbit d’aplicació 1. La present Ordenança és d’aplicació als animals de companyia i als animalspotencialment perillosos. 2. Són animals de companyia tots els artròpodes, amfibis, peixos, rèptils, ocells imamífers, la comercialització o tinença dels quals no estiga prohibida per la normativavigent, i que es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure amb les persones ambfins educatius, socials, o lúdics sense cap activitat lucrativa. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança els animalsd’experimentació la protecció dels quals estiga regulada per la normativa de l’Estatespanyol o d’Europa, i aquells que es crien, amb ànim de lucre i en l’àmbit d’unaactivitat mercantil, industrial o comercial, per a l’obtenció de carn, pell o qualsevol altreproducte útil a l’home. 3. Són animals potencialment perillosos aquells a què al·ludeix l’article 16 de lapresent Ordenança.Article 3. Règim jurídic Per a tots els aspectes no prevists a la present Ordenança és d’aplicació el quedisposa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecciód’animals de companyia, el Decret de 13 d’agost de 1996, que la desenvolupa, l’Ordrede 25 de setembre de 1996, de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, sobre elsistema d’identificació dels animals de companyia, la Llei 50/1999, de 23 de desembre,de tinença d’animals potencialment perillosos, i les disposicions que la ComunitatAutònoma o l’Estat dicten per desenvolupar-les. A més, per a tots els aspectes no prevists en la present Ordenança és d’aplicacióel que disposa la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 3. 3. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185d’animals potencialment perillosos i per la normativa de desenvolupament d’aquestaque dicte la Generalitat Valenciana. CAPÍTOL II DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA EN DOMICILIS PARTICULARS Article 4. Manteniment 1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que es trobenen domicilis particulars, sia destinats a residència habitual o no, sia ubicats en zonesurbanes, urbanitzables o no urbanitzables, hauran d’albergar-los en instal·lacionsadients, adoptar les mesures higienicosanitàries pertinents, i també totes les que calgaper a obtindre l’absència de riscs i molèsties per als veïns. En el cas que membres del veïnat formulen protestes per qualsevol molèstia queprovoquen aquests animals, la policia local, o el cap local de sanitat, quan es tracte deqüestions higienicosanitàries, aniran al lloc dels fets i n’emetran un informe. Sil’informe demostra que les protestes són certes, es requerirà als propietaris delshabitatges que adopten totes les mesures correctores que hom estime pertinents. Posatque persistisquen les molèsties denunciades, es pot acordar l’empara dels animals en laforma prevista a la present Ordenança, sense perjudici de les sancions que pertoque deconformitat amb el que disposa l’article 28 de la present Ordenança. 2. Les persones propietàries o posseïdores dels animals han de complir elsprocessos de vaccinació o els tractaments obligatoris que decreten l’Estat, la GeneralitatValenciana o la Corporació. En el cas que s’incomplisca aquesta obligació o que homels detecte malalties transmissibles a les persones, l’Ajuntament pot decretarl’internament o l’aïllament de l’animal per al tractament curatiu o el sacrifici, si cal oconvé, sense perjudici de les sancions que pertoque de conformitat amb el que disposal’article 29 de la present Ordenança. 3. Les persones propietàries o posseïdores d’animals al casc urbà, a lesurbanitzacions o a les zones del municipi classificades pel Pla General com a sòl urbàd’ús residencial, han d’adoptar las mesures que estimen més adients per a impedir queembruten las vies i els espais públics. IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 4. 4. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 Article 5. Prohibicions 1. Als habitatges sitis al casc urbà, a les urbanitzacions o a les zones qualificadespel Planejament general vigent com a urbanes d’ús residencial, no es pot tindre animalsque no siguen gossos, gats, ocells, peixos en peixeres o en estanys petits o en fontsdestinades a l’ornament i a la decoració dels habitatges, o altres mamífers de talla petitaque es consideren habitualment animals de companyia (tortugues, hàmsters, etc.) Ara bé, quan es tracte de gossos i gats, el nombre per habitatge siti al casc urbà oen alguna urbanització, no pot depassar el de quatre. Donat cas que el supere, elpropietari haurà de sol·licitar i obtindre la declaració de la Conselleria de nucli zoològic. 2. Per a la tinença d’un nombre més gran d’animals o de qualsevol altre quepertanya a una espècie o raça distinta dels enumerats al paràgraf primer d’aquest article,cal que les persones propietàries o posseïdores obtinguen el consentiment exprés del’Ajuntament, per a la qual cosa han de presentar pel registre d’entrada municipal lasol·licitud a què al·ludeix l’annex I d’aquesta Ordenança. Durant la tramitació de l’expedient es requerirà un informe del cap local desanitat i es donarà audiència a la junta de propietaris quan l’habitatge es trobe ubicat enuna finca en règim de propietat horitzontal, o de l’organisme que la substituïsca quan estracte d’urbanitzacions; les al·legacions que aquests hi presenten es traslladaran a lapersona sol·licitant perquè hi al·legue el que convinga al seu dret, i es dictarà resolucióexpressa. Si, una vegada transcorreguts dos mesos d’ençà la presentació de la sol·licitudno s’haguera dictat resolució expressa s’entendrà desestimada aquesta. 3. Resta prohibida la tinença, al nucli urbà, nuclis d’habitatges, o a les zonesclassificades pel planejament general com a sòl urbà residencial, d’animals consideratscom a no domèstics, de ramaderia o de corral, quadra o estable, encara que no esdepasse la unitat, i la finalitat no siga mercantil, sinó merament lúdica o de lleure, isempre que es presenten queixes o denúncies expresses pels membres del veïnatadjacent a causa de la manca d’observació de les mesures higienicosanitàries, desalubritat o ornament públic degudes, i de protecció mediambiental. En el supòsit que els propietaris dels animals a què al·ludeix el paràgraf anteriorincomplisquen les mesures que es decreten quant a l’evacuació i dipòsit en establimentsadients, l’Ajuntament pot dictar ordre d’execució subsidiària per a l’efectivitat delcompliment del que disposa la present Ordenança. IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 5. 5. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 CAPÍTOL III DELS ESTABLIMENTS DE VENDA D’ANIMALS DE COMPANYIA I CRIADORS Article 6. Obligacions Els establiments oberts al públic dedicats a la cria o la venda d’animals decompanyia, han de complir les obligacions següents: - Han d’estar en possessió de la llicència municipal d’activitats corresponent. - Han d’estar en possessió de la declaració de nucli zoològic per la Generalitat Valenciana i inscrit al Registre de nuclis zoològics de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient. - Han de tindre bones condiciones higienicosanitàries, adients a las necessitats dels animals que alberguen. - Han de disposar de prou de menjar i sa, aigua, llocs per a dormir i personal capacitat per a la cura dels animals. - Han de disposar d’instal·lacions adients per a evitar el contagi en els casos de malaltia o per a guardar, si escau, els períodes de quarantena. - Han de vendre els animals desparasitats i lliures de tot tipus de malaltia, acreditat amb un certificat veterinari. - Han de dur un arxiu clínic dels animals que en cada moment posseïsca. - En el cas de venda d’animals potencialment perillosos, el venedor ha d’estar en possessió de la llicència a què al·ludeix l’article 17 de la present Ordenança. - Han de comunicar a l’Ajuntament, als efectes de la inscripció al registre d’animals potencialment perillosos, la venda, el traspàs, el robatori, la mort o la pèrdua de l’animal o qualsevol altre incident produït per aquests animals - En cas de venda, transmissió o qualsevol altra operació relacionada amb animals classificats com a potencialment perillosos, la persona que el transmeta ha d’informar a la que l’adquirisca que l’animal pertany a una espècie o raça classificada com a potencialment perillosa, i també de l’obligatorietat de complir les obligacions de la present Ordenança i les disposicions normatives vigents en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos. El compliment d’aquestes obligacions és vigilat i inspeccionat pels servicismunicipals, i dóna lloc, posat que s’observe una infracció, a la iniciació delsprocediments sancionadors que es tramiten en la forma prevista per la presentOrdenança. IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 6. 6. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 En el cas de les obligacions relacionades expressament amb els animalspotencialment perillosos, l’Ajuntament pot procedir-ne a l’empara i el dipòsit fins quese’n regule la situació, sense perjudici de les sancions que pertoque. Article 7. Interdiccions - És interdida la cria i la comercialització d’animals sense les llicències i els permisos corresponents. - És interdida la venda ambulant en carrers i llocs no autoritzats. - És interdit el maltractament als animals o el sotmetiment d’aquests a qualsevol pràctica que els puga produir danys o sofriments innecessaris o injustificats. - És interdit de mantindre’ls en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l’atenció necessàries segons la raça i l’espècie - És interdit de no subministrar a l’animal l’alimentació escaient perquè es desenvolupe normalment. - És interdit de subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen ocasionar-los sofriments, trastorns greus que els alteren el desenvolupament fisiològic natural o la mort, tret de les controlades pels veterinaris en cas de necessitat. - És interdit de vendre’ls o donar-los per a l’experimentació a laboratoris o clíniques sense el compliment de les garanties previstes a la normativa vigent. - És interdit de vendre’ls o donar-los a menors de dihuit anys i a persones incapacitades sense l’autorització de qui en tinga la pàtria potestat o custòdia. - És interdit de vendre’ls a persones que manquen de la llicència a què es refereix l’article 17 de la present Ordenança. Article 8. Venda d’animals potencialment perillosos Les operacions de compravenda, traspàs o qualsevol altra que supose un canvide titular d’animals potencialment perillosos requereixen el compliment dels requisitssegüents: - Que el venedor estiga en possessió de la llicència vigent. - Obtenció prèvia de la llicencia pel comprador. - Acreditació de la cartilla sanitària actualitzada. - Inscripció de la transmissió al registre del lloc de residència de la persona adquiridora durant el termini de quinze dies des de l’obtenció de la llicència corresponent. IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 7. 7. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 - Notificació trimestral a l’Ajuntament de les vendes o transmissions d’aquests animals que s’hagen produït en aqueix període que indique la identitat del comprador i la data de la transmissió. CAPÍTOL IV DELS ESTABLIMENTS PER AL MANTENIMENT TEMPORAL D’ANIMALS Article 9. Àmbit d’aplicació Es consideren establiments de manteniment temporal d’animals les residències,les escoles d’ensinistrament, les quadres i altres instal·lacions creades per almanteniment temporal d’animals. Article 10. obligacions Els propietaris d’aquests establiments han de complir les obligacions següents: - Han d’estar en possessió de la llicència municipal d’activitats corresponent. - Han d’estar en possessió de la declaració de nucli zoològic per la Generalitat Valenciana i inscrit al Registre de nuclis zoològics de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Agricultura i Medi Ambient. - Han de tindre bones condiciones higienicosanitàries adients a les necessitats dels animals que alberguen. - Han de disposar de prou de menjar i sa, aigua, llocs per a dormir i personal capacitat per a la cura dels animals. - Han de disposar d’instal·lacions adients per a evitar el contagi en els casos de malaltia o per a guardar, si escau, els períodes de quarantena. - Han de dur un arxiu clínic dels animals que en cada moment posseïsca. - Han d’obtindre dels propietaris dels animals, en el moment de la cessió, una fitxa amb l’historial sanitari recent de l’animal. - Han de disposar d’un servici de veterinari que vigile i controle l’estat físic dels animals i dels tractaments que reben, l’alimentació adient que els és proporcionada i també que no es produïsquen circumstàncies de risc amb l’adopció de les mesures escaients per a garantir-ho. IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 8. 8. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 - Han de comunicar immediatament al propietari de l’animal les malalties que aquest hi puga contraure durant l’estada. - Han d’evitar qualsevol contagi entre els animals que hi residisquen i el malalt. - Han d’evitar las molèsties que els animals dipositats a l’establiment puguen ocasionar a les persones i els riscs per a la salut pública, amb l’adopció de totes les mesures que calga per garantir-ho. Article 11. Interdiccions - És interdida l’obertura i el funcionament d’establiments de tinença d’animals amb caràcter temporal sense les llicències i els permisos corresponents. - És interdit el maltractament als animals o el sotmetiment d’aquests a qualsevol pràctica que els puga causar danys o sofriments innecessaris o injustificats. - És interdit de mantindre’ls en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l’atenció necessària segons la raça i l’espècie. - És interdit de no subministrar a l’animal l’alimentació necessària perquè es desenvolupe normalment. - És interdit de subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen ocasionar-los sofriments, trastorns greus que n’alteren el desenvolupament fisiològic natural o la mort, tret de las controlades pels veterinaris en cas de necessitat. - És interdit d’abandonar-los - És interdida la tinença d’animals en llocs en què no es puga exercir l’atenció i la vigilància adients. Article 12. Dipòsit temporal d’animals confiscats En el supòsit que l’Ajuntament, en compliment del que disposa la presentOrdenança, acorde l’empara de qualsevol animal, en procedirà al dipòsit en qualsevolestabliment de tinença temporal d’animals a què al·ludeix aquest Capítol. El dipòsit de qualsevol animal requereix que es comunique immediatament a lapersona propietària o posseïdora de l’establiment en què es trobe i que se li indique queles despeses del trasllat, manteniment o qualssevol altres de qualsevol naturalesa quegenere tal dipòsit aniran al seu càrrec i se’n procedirà al cobrament en cas que no siguensatisfetes per via de constrenyiment. IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 9. 9. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 No pot retirar-se de l’establiment en què haja estat dipositat l’animal sensel’abonament previ de les despeses mencionades a l’apartat anterior. CAPÍTOL V DELS CENTRES DE RECOLLIDA D’ANIMALS Article 13. Actuacions Aquests establiments s’encarreguen de la recollida i la cura dels animalsabandonats. Tot animal que no tinga cap identificació referent al seu origen o a la personapropietària i que no estiga acompanyat de cap persona és considerat com a un animalabandonat o errant. El termini de retenció d’un animal en aquests centres d’ençà que és recollit és,com a mínim, de quinze dies naturals a partir dels quals hom el considera com aabandonat. Si lanimal duu identificació savisarà el propietari i aquest té, a partir daquestmoment, un termini de quinze dies naturals per a recuperar-lo, mitjançant pagamentprevi de les despeses que n’haja originat l’atenció i el manteniment. Transcorregutaquest termini sense que el propietari haja comparegut, sentén que lanimal ha estatabandonat, sense perjudici de les infraccions que n’haja pogut cometre el propietari i deles sancions que, per aquest abandonament, pertoquen. Els animals abandonats poden: a) Ser objecte de donació, una vegada transcorregut el termini establit per a la recuperació. Per dur a terme aquesta adopció, l’animal ha de trobar-se degudament desinfectat i identificat. b) Ser sacrificats. No obstant això, aquest sacrifici es realitzarà quan hom haja intentat sense èxit l’adopció per un posseïdor nou, i no mai abans que hagen transcorregut trenta dies des que va adquirir la condició d’abandonat. En aquests supòsits han de fer-se servir mitjans que impliquen el mínim sofriment i que provoquen la pèrdua de consciència immediata, i s’efectuarà sempre sota el control d’un veterinari que és responsable dels mitjans utilitzats. IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 10. 10. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 En cas que s’efectue la donació d’un animal potencialment perillós, perquèaquesta siga efectiva, cal que la persona donatària adquirisca prèviament la llicènciapertinent de tinença d’animals potencialment perillosos i que subscriga l’assegurança deresponsabilitat civil prevista per la legislació vigent. Article 14. Obligacions - Han d’estar en possessió de la llicència municipal d’activitats corresponent. - Han d’estar en possessió de la declaració de nucli zoològic per la Generalitat Valenciana i inscrit al Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Agricultura i Medi Ambient. - Han de tindre bones condiciones higienicosanitàries adients a les necessitats dels animals que alberguen. - Han de disposar de prou de menjar i sa, aigua, llocs per a dormir i personal capacitat per a la cura dels animals. - Han de disposar d’instal·lacions adients per evitar el contagi en els casos de malaltia o per a guardar, si escau, els períodes de quarantena. - Han de dur un arxiu clínic dels animals que en cada moment posseïsca. - Han de disposar d’un servici de veterinari que vigile i controle l’estat físic dels animals i dels tractaments que reben, l’alimentació adient que els és proporcionada i també que no es produïsquen circumstàncies de risc amb l’adopció de les mesures escaients per garantir-ho. - Han d’informar mensualment a l’Ajuntament de la situació dels animals que s’hi allotgen. - Han de comunicar immediatament al propietari de l’animal, si aquest duu una identificació, la recollida d’aquesta, amb la concessió del termini per a la recollida. - Han d’evitar qualsevol contagi entre els animals que hi residisquen i el malalt. - Han d’evitar las molèsties que els animals dipositats a l’establiment puguen ocasionar a les persones i els riscs per a la salut pública, amb l’adopció de totes les mesures que calga per garantir-ho. - No han de donar ni transmetre per qualsevol títol animals potencialment perillosos a persones que no tinguen la llicència pertinent IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 11. 11. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 CAPÍTOL VI DELS CENTRES D’ENSINISTRAMENT Article 15. Règim jurídic Els centres d’ensinistrament han de complir les obligacions i estan subjectes ales mateixes interdiccions que les establides en aquesta Ordenança per als centres demanteniment temporal d’animals. Article 16. L’ensinistrament d’animals potencialment perillosos Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos o altres animalsperillosos, només poden realitzar-se als centres o a les instal·lacions autoritzatslegalment i per professionals que tinguen la formació i els coneixements necessarisavalats per la titulació reconeguda oficialment. Als centres d’ensinistrament d’animals, quan destinen les activitats, totalment oparcial als animals potencialment perillosos a què al·ludeix la present Ordenança, elsensinistradors que se n’ocupen, hauran de posseir el certificat de capacitació expedit ohomologat per la Generalitat Valenciana. CAPÍTOL VIIDE LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS Article 17. Definició Es consideren animals potencialment perillosos: - Els que, tot i pertànyer a la fauna salvatge, són utilitzats com a domèstics, o de companyia, independentment del grau d’agressivitat, la pertinença a espècies o races que tinguen la capacitat de causar la mort o lesions a les persones, a altres animals i danys a les coses. També es consideren animals potencialment perillosos els verinosos. - Els animals domèstics o de companyia que, pel caràcter agressiu, la talla o la potència de la barra tinguen la capacitat per a causar la mort o lesions a les persones, a altres animals o danys en las coses. Pel que fa als gossos, tenen la consideració de potencialment perillosos els quepresenten una o més d’una de les circumstàncies següents: IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 12. 12. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 - Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos. - Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa - Gossos que pertanyen a alguna de les races següents o a encreuaments a la primera generació amb aquells: - Bullmastiff - Bull terrier de Staffordshire - Ca de bou - Dòberman - Dog argentí - Dog de Bordeus - Dog del Tibet - Fila Brasiler - Mastí napolità - Gos de presa canari - Pit Bull Terrier - Rottweiler - Terrier de Staffordshire americà - Tosa japonés. Article 18. Llicència La tinença de qualsevol dels animals classificats com a potencialment perillososa l’article anterior està sotmesa a l’obtenció prèvia d’una llicència administrativaatorgada per l’Alcaldia, si el lloc de residència de la persona sol·licitant és a la Pobla deVallbona, o si la residència de l’animal és en aquest terme, independentment del lloc deresidència habitual de la persona propietària o posseïdora, o del temps que l’animalporte en el terme. Donat cas que la llicència haja estat atorgada per un altre ajuntament,el posseïdor o el propietari de l’animal hauran de fer-ho constar al Registre a quèal·ludeix aquesta ordenança. La sol·licitud de la llicència s’efectua emplenant el model normalitzat que esregula a l’Annex II d’aquesta Ordenança. Per a la concessió, s’ha de tramitar unexpedient en què, prèviament a la sol·licitud de tots els informes que hom estimeconvenient i l’audiència a la persona interessada, es dictarà resolució expressa queatorgue o que denegue aquesta llicència. Si transcorreguera un mes d’ençà la data deregistre d’entrada de la sol·licitud sense resolució expressa aquesta s’entendrà denegada,i regirà a tots els efectes, i per al que no preveu aquesta Ordenança, quant alprocediment de concessió de la llicència, el que disposa la Llei 30/1992, de 26 denovembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú. IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 13. 13. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 Les llicències tenen un termini de vigència de cinc anys. Una vegadatranscorreguts aquests, el propietari ha de sol·licitar una de nova de conformitat amb elque disposa el paràgraf anterior. Article 19. Registre Es crea el Registre d’animals potencialment perillosos de l’Ajuntament de laPobla de Vallbona. La sol·licitud d’inscripció en aquest registre ha d’efectuar-la el titular de lallicència a què al·ludeix l’article anterior dins dels quinze dies següents a la data en quès’haja obtingut la llicència corresponent. El titular ha d’adjuntar-hi, degudament emplenat, el full del registre que esregula a l’Annex III de la present Ordenança, amb el certificat sanitari de l’animal,expedit per un veterinari, en què se n’acredite la situació sanitària i la inexistència demalalties o trastorns que el facen especialment perillós i una còpia de la pòlissa del’assegurança de responsabilitat civil subscrita. L’ús i el tractament de les dades de caràcter personal incloses als fulls delregistre es realitzarà d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 dedesembre, de protecció de dades de caràcter personal. L’incompliment per les persones titulars de llicències per a la tinença d’animalspotencialment perillosos de l’obligació d’inscriure’ls-hi, és objecte de la sancióadministrativa corresponent de conformitat amb el que disposa la present Ordenança i lalegislació vigent en aquesta matèria, sense perjudici de la possibilitat de l’Ajuntamentd’acordar l’empara de l’animal fins que el propietari o posseïdor complisca aquestaobligació. Article 20. Obligacions i mesures de seguretat 1. Les persones propietàries d’animals declarats potencialment perillosos han deformalitzar una assegurança de responsabilitat civil per a danys a tercers amb unacobertura no inferior a 120.202 euros. 2. Les persones propietàries, criadores o tenidores d’animals potencialmentperillosos tenen l’obligació de complir totes les normes de seguretat ciutadana queestableix la legislació vigent, de manera que garantisquen la convivència òptimad’aquests animals amb els éssers humanals i eviten molèsties a la població. IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 14. 14. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 En especial han d’observar las mesures següents: - Les persones posseïdores de gossos declarats com a potencialment perillosos han d’adoptar les mesures escaients perquè l’animal no puga circular lliurement per les vies i els espais públics o privats i han d’impedir que tinguen accés lliure a les persones, els animals o les coses que s’hi troben. - A las vies públiques, a les zones comunes dels immobles col·lectius i als llocs i espais d’ús públic en general, els gossos a què al·ludeix l’article 16 de la present Ordenança, han d’anar lligats amb una corretja o cadena de menys de dos metres de llargària i provists d’un boç homologat i adient per a la raça i, en cap cas, poden ser portats per menors de setze anys. - Les instal·lacions que pertanyen tant a propietaris com a establiments de venda, cria, ensinistrament o recollida, que alberguen gossos potencialment perillosos han de tindre les característiques següents per a evitar que els animals se n’isquen i produïsquen danys a tercers: - Les parets i les tanques han de ser prou altes i consistents i han d’estar ben fixades per suportar el pes i la pressió dels animals. - Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i efectives com la resta del voltant i han de dissenyar-se perquè eviten que els animals puguen desencaixar o obrir per ells mateixos els mecanismes de seguretat. - El recinte ha d’advertir convenientment amb senyalització que hi ha gossos d’aquest tipus. CAPÍTOL VII DE LES INFRACCIONS I DE LES SANCIONS Secció primera: Infraccions Article 21. Infraccions lleus Són infraccions lleus: - No disposar dels arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de vaccinació o que aquests estiguen incomplets. - El transport danimals amb vulneració dels requisits establits a la Llei 4/1989, de la Generalitat Valenciana. - La venda i donació danimals a menors de 18 anys o incapacitats sense lautorització de les persones que tenen en la pàtria potestat o custòdia. - Incomplir el que disposa l’article 5.1.2 de la present Ordenança.IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 15. 15. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 - No adoptar les mesures escaients per impedir que els animals de companyia embruten les voreres, els carrer o qualsevol recinte públic. - No inscriure els animals potencialment perillosos al registre municipal. - No assenyalar les instal·lacions que alberguen gossos potencialment perillosos. - Les infraccions comeses en relació als gossos o als animals potencialment perillosos que no es classifiquen com a greus o molt greus Article 22. Infraccions greus Són infraccions greus: - La donació d’animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa danimals. - El manteniment dels animals sense lalimentació o en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i latenció necessàries dacord amb les necessitats etològiques, segons la raça i l’espècie. - La no-vaccinació o la no-realització de tractaments obligatoris als animals de companyia. - Lincompliment per part dels establiments per al manteniment temporal danimals, cria o venda daquests, de qualsevol dels requisits i condicions previstes a la present Ordenança. - La filmació descenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o patiment, sense lautorització prèvia de lòrgan competent. - Lincompliment de lobligació didentificar els animals, tal com indica lordre de 25 de setembre de 1996, de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regula el sistema d’identificació d’animals de companyia. - La tinença al nucli urbà, als nuclis d’habitatges o en zones classificades pel planejament general com a sòl urbà residencial, d’animals que no es consideren domèstics, de ramaderia o de corral - No complir les mesures de seguretat establides per a les instal·lacions que alberguen gossos potencialment perillosos. - No contractar l’assegurança de responsabilitat civil, per la quantia mínima establida en aquesta Ordenança, que responga pels danys que els animals potencialment perillosos puguen produir a tercers. - Realitzar activitats d’ensinistrament sense l’acreditació professional oficial. - Dur els gossos deslligats i sense boç per les vies públiques, per les parts comunes dels immobles col·lectius i pels llocs i espais públics en general. - Adquirir un gos potencialment perillós les persones menors d’edat o privades judicialment o governativa de la tinença. - Deixar solt un animal perillós o no adoptar les mesures necessàries per evitar que se n’escape o se n’extravie.IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 16. 16. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 - La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les autoritats competents o pels agents a fi del complir les obligacions establides a la present Ordenança, i també el subministrament d’informació inexacta o de documentació falsa. - La reiteració de tres infraccions lleus, que hagen estat sancionades durant el període d’un any. Article 23. Infraccions molt greus Són infraccions molt greus: - El sacrifici d’animals amb patiments físics o psíquics, sense necessitat o causa justificada. - Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals - La filmació descenes que comporten crueltat, maltractament o patiment danimals quan el dany no siga simulat - Lesterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici danimals sense control veterinari. - La venda ambulant danimals. - La cria i comercialització danimals sense les llicències i permisos corresponents - Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen causar-los sofriments, trastorns greus que els alteren el desenvolupament fisiològic natural o la mort, tret de les controlades per veterinaris en cas de necessitat - L’incompliment per la persona propietària o posseïdora de l’animal de mantindre’l en bones condicions higienicosanitàries, albergar-los en instal·lacions adients i realitzar qualsevol tractament preventiu declarat obligatori. - L’incompliment de declarar al facultatiu sanitari competent, al més aviat possible, l’existència de qualsevol símptoma que denote l’existència d’una malaltia contagiosa o transmissible a l’home. - L’ús d’animals de companyia en espectacles, baralles, fires populars i altres activitats que indiquen crueltat o maltractament i que puguen ocasionar-los la mort, sofriments o que reben tractaments contranaturals o vexatoris. - Participar en baralles d’animals. - La incitació d’animals a escometre les persones o altres animals. - L’assistència sanitària als animals per persones no facultades a tals efectes per la legislació vigent. - Realitzar activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades amb els animals declarats potencialment perillosos. - Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol, espècie, i qualsevol gos. S’entén com a animal abandonat, tant aquell que vaja prèviament identificat, com els que no porten identificació alguna sobreIV Centenario Don Quijote de La Mancha
 17. 17. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 l’origen o la persona propietària, sempre que no vagen acompanyats per cap ésser humà. - Tindre gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. - Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o un animal potencialment perillós a qui manque de llicència. - Ensinistrar animals per activar-ne l’agressivitat o per a finalitats interdites. - Ensinistrar animals potencialment perillosos una persona que manque de certificat de capacitació. - L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals potencialment perillosos o que hi participen, destinats a demostrar l’agressivitat dels animals. - la comissió de tres infraccions greus que hagen estat sancionades en un any. Secció segona: Sancions Article 24. Sancions per molèsties al veïnat Els propietaris d’animals que, per qualsevol circumstància i d’una manerafreqüent, produïsquen molèsties al veïnat, sense que es prenguen les mesures escaientsper a evitar-ho, seran sancionats amb multes des de 30 fins a 300 euros i en cas dereincidència lautoritat podrà confiscar-los els animals i els donaran la destinació quecrega escaient. Hom entén que existeix freqüència en les molèsties ocasionades quan, durant eltermini d’un any, l’Ajuntament reba per escrit tres o més queixes dels veïns afectats i,previ admonició de l’autoritat competent per a l’adopció de mesures per a evitar-les,aquestes no s’hagueren adoptat o, en adoptar-les, aquestes no hagueren sigut prou perevitar les molèsties denunciades. Hom entén que hi ha reincidència quan, durant el període d’un any, s’hajasancionat dues o més vegades les conductes descrites en aquest article. Perquè les denúncies siguen efectives, aquestes han de ser presentades amb unacord previ de la junta de propietaris, en cas que els animals s’allotgen en habitatges derègim de propietat horitzontal i, en el cas que s’allotgen en urbanitzacions o enqualsevol tipus d’habitatge unifamiliar aïllat, la denúncia han d’interposar-la, almenys,els dos veïns confrontants amb l’habitatge en què es troben els animals que generen lesmolèsties denunciades, o aquells que l’enfronten per la banda de davant o per la dedarrere. IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 18. 18. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 Article 25. Sancions 1. Les infraccions regulades a la present Ordenança pel que fa als animals decompanyia o a qualsevol animal que no siga declarat potencialment perillós, seransancionades amb multes de 18 fins a 18.000 euros. - Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 30 fins a 600 euros. - Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 600,01 fins a 6.000 euros. - Les infraccions molt greus de 6.000,01 fins a 18.000 euros. 2. La resolució sancionadora pot acordar, a més, el decomís o l’empara delsanimals objecte de la infracció. En cas que s’adopte aquesta sanció accessòria o que s’acorde com a mesuracautelar o com a conseqüència d’una ordre d’execució subsidiària, les despeses demanteniment, transport i altres ocasionades pels animals, independentment de la naturad’aquestes, aniran a càrrec del propietari o tenidor de l’animal solidàriament. 3. Quan les infraccions siguen comeses per establiments de venda, tinença criao ensinistrament d’animals, la sanció podrà comportar, a més de la multa, la clausuratemporal de l’activitat durant un termini màxim de cinc anys. 4. la comissió d’infraccions qualificades com a greus o molt greus podrancomportar la interdicció d’adquirir altres animals durant un termini entre un i deu anys. Article 26. Graduació de les sancions En la imposició de sancions s’ha de tindre en compte per graduar la quantia deles multes i la imposició de sancions accessòries, els criteris següents: - La transcendència social o sanitària, i el perjudici causat per la infracció comesa. - Lànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. - La reiteració o la reincidència en la comissió dinfraccions, la negligència o la intencionalitat de linfractor. Article 27. Sancions per infraccions comeses per la tinençad’animals potencialment perillosos Les infraccions tipificades a la present Ordenança quant als gossos o als animalspotencialment perillosos són sancionades amb les multes següents: IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 19. 19. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 - Infraccions lleus: des de 150 fins a 300 euros. - Infraccions greus: des de 300,01 fins a 24.000 euros. - Infraccions molt greus, des de 24.000,01 a 15.000 euros. Les infraccions tipificades expressament pel que fa als gossos o animalspotencialment perillosos poden portar apariada com a sancions accessòries l’empara, elcomís, l’esterilització o el sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura del’establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència de tinença d’animalspotencialment perillosos o del certificat de capacitació de l’ensinistrador. Article 28. responsables Es consideren responsables de la infracció aquells que per acció o per omissión’hagen participat en la comissió, el propietari o el tenidor dels animals o, si escau, altitular de l’establiment, local o mitjà de transport en què es produïsquen els fets. Hom entén la responsabilitat administrativa prevista en aquest article, senseperjudici de l’exigible en via penal o civil i la indemnització eventual de danys iperjudicis que puga pertocar a la persona sancionada. Posat que les infraccions puguen ser ésser constitutives de delicte o falta,l’Alcalde pot acordar l’empara de l’animal fins que l’autoritat judicial proveïsca sobreaquest i ha de traslladar els fets immediatament a l’autoritat jurisdiccional competent. Article 29. El procediment sancionador El procediment sancionador s’ajusta als principis de la potestat sancionadoracontinguts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracionspúbliques i del procediment administratiu comú, en relació amb el Reial decret1398/1993, de 9 dagost, pel qual saprova el Reglament del procediment per a lexercicide la potestat sancionadora. La competència per a imposar les sancions correspon a l’Alcalde-president. Lainstrucció dels expedients correspon al regidor delegat de sanitat o al membre de laCorporació que es determine. L’òrgan competent per a resoldre pot adoptar, en qualsevol moment, mitjançantun acord motivat, les mesures provisionals que considere necessàries per a assegurarl’eficàcia de la resolució que puga recaure, la bona fi del procediment, evitar que esmantinguen els efectes de la infracció i les exigències dels interessos generals. IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 20. 20. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185Les mesures provisionals, sense perjudici de les establides a la normativa municipalsectorial aplicable, poden consistir en l’empara i el dipòsit de l’animal en establimentsde tinença temporal d’animals, o la clausura temporal de l’establiment fins que esresolga el procediment sancionador iniciat. Ara bé, aquestes mesures s’ajustaran a laintensitat, proporcionalitat i necessitats dels objectius que hom pretenga garantir en cadasupòsit concret. Per a l’adopció de les mesures cautelars es donarà audiència a l’interessantdurant un termini de cinc dies naturals perquè hi formule les al·legacions que estimeconvenients. No obstant això, quan l’adopció de la mesura cautelar s’estime de talimportància que no puga demorar-se’n l’adopció, aquesta pot decretar-seimmediatament i procedir l’audiència a la persona interessada amb posterioritat. Disposició addicional primera. –Sol·licitud de la llicència detinença d’animals potencialment perillosos. Els propietaris actuals d’animals declarats per la present Ordenança com apotencialment perillosos han de sol·licitar-ne la llicència a què al·ludeix l’article 17durant el termini dels tres mesos següents a la data d’entrada en vigor de l’Ordenança.Una vegada transcorregut el termini, si hom no ha acomplit aquesta obligació,l’Ajuntament procedirà a la imposició de sancions previstes. Disposició addicional segona. –Sobre les declaracions de nucliszoològics. Els establiments de venda, cria, manteniment temporal d’animals, centres derecollida o ensinistrament que es troben ubicats al terme de la Pobla de Vallbona, durantel termini dels tres mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, han depresentar en l’Ajuntament la certificació acreditativa d’haver obtingut la declaració denucli zoològic per la Generalitat valenciana. Una vegada transcorregut el termini, sihom no ha acomplit aquesta obligació, l’Ajuntament procedirà a la imposició desancions previstes. Disposició addicional tercera. –De la retirada dels animals a quèes refereix l’article 5.3 Des de l’entrada en vigor de la present Ordenança, es concedeix un termini detres mesos als propietaris d’animals sitis al nucli urbà, nuclis d’habitatges o en zonesclassificades pel planejament general com a sòl urbà residencial, i considerats nodomèstics, de ramaderia o de corral, quadra o estable a què al·ludeix l’article 5.3 perquèen procedisca al trasllat als establiments a què al·ludeix tal article. Una vegadatranscorregut el termini sense que s’haja acomplit aquesta obligació, l’Ajuntament IV Centenario Don Quijote de La Mancha
 21. 21. AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA CIF P-46/20400 D • Avinguda de Colom, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185dictarà totes les ordres d’execució subsidiària que estime procedents, de conformitatamb el que disposa la present Ordenança i sense perjudici de la imposició de lessancions que pertoque. Disposició final. –Entrada en vigor La present Ordenança vigirà quinze dies després d’haver estat publicadaíntegrament al Butlletí Oficial de la Província i s’aplicarà des d’aleshores. IV Centenario Don Quijote de La Mancha

×