ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this presentation? Why not share!

ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยา

on

 • 242 views

ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา ...

ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา
“ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
นศ.ภ. ปุณญานัช นาครวัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝึกปฏิบัติงาน

ร้านยาพรชัยเภสัช จังหวัดขอนแก่น

Statistics

Views

Total Views
242
Views on SlideShare
242
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยา ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยา Presentation Transcript

 • นศ.ภ. ปุณญานัช นาครวัฒน์ รหัสนักศึกษา 5315400774 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝึกปฏิบัติงานผลัดที่ 2 ร้านยาพรชัยเภสัช จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้าน ยาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,ปีที่9 ฉบับที่ 1,ตุลาคม 2555-มกราคม 2556,เล่มที่ 32
 • ประกอบด้วย • บทนา • วัตถุประสงค์การศึกษา • ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจัย • ผลการศึกษา • วิจารณ์ผลการศึกษา • ข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
 • บทนา • ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดและเป็น ทางเลือกแรกๆของประชาชนที่ใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย - ร้อยละ 60-70 ใช้บริการร้านยาเป็นแห่งแรกเมื่อเกิดการเจ็บป่วย - ร้อยละ 85.2 เลือกใช้บริการร้านยาเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น • ร้านยามีความสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพมีความ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมรการพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐานและเป็นที่พึ่ง ของประชาชนอย่างแท้จริง - แต่พบว่าในปัจจุบันมีร้านยาที่ได้รับรองเป็นร้านยาคุณภาพ 406 ร้านเท่านั้น และมีอีกจานวนมากที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมร้านยาคุณภาพ - และเจ้าของร้านยาไม่ค่อยให้ความสนในการเข้าร่วมโครงการ - ประชาชนที่มารับบริการไม่ทราบถึงความสาคัญและความแตกต่างระหว่าง ร้านยาคุณภาพกับร้านยาทั่วไป
 • • “ร้านยา” จะต้องทราบมาตรฐานจาเป็นในการพัฒนาเข้าสู่ร้านยา คุณภาพก่อนจึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมร้านยาคุณภาพได้ • ทบทวนกรอบแนวความคิดปัจจัยจูงใจและปัจจัยการมีส่วน ร่วมของ Frederick Herzberg ได้แก่ บริบททั่วไป สถานการณ์ดาเนินการร้านยาในปัจจุบัน ประโยชน์ที่จะได้รับ ปัญหาอุปสรรคที่มีแนวโน้มทาให้ร้านยาสมัครเข้าร่วมร้านยาคุณภาพ ตามกรอบแนวคิดดังแผนภูมิที่ 1 บทนา
 • วัตถุประสงค์การศึกษา ๑. เพื่อทราบสถานการณ์ทั่วไปของร้านยาในการพัฒนาตามมาตรฐานร้าน ยาคุณภาพในด้านต่างๆได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ การ บริหารจัดการเพื่อคุณภาพ การบริการเภสัชกรรมที่ดี การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจริยธรรม ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมร้านยาคุณภาพ ๒. ศึกษา ประโยชน์ที่ร้านยาจะได้รับ ปัญหาและอุปสรรคของการเข้าร่วมทา ร้านยาคุณภาพของร้านยา ๓. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทั่วไปของร้านยา การพัฒนาด้าน มาตรฐานร้านยา ประโยชน์ที่ร้านยาจะได้รับ ปัญหาอุปสรรคของร้านยากับ แนวโน้มการเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพ
 • ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจัย ก.รูปแบบวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณา(Descriptive Research)แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Research) ข.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ค.เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
 • 1.คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย - จากประชากรร้านยาทั่วประเทศมีจานวนประมาณ 20,000 แห่งโดยใช้สูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 399 คน n = N 1 + N (e)2 2.คานวณสัดส่วนขนาดตัวอย่างแต่ละภาค จากค่าสัดส่วนตามสูตร n = Z ๒ oe/๒ N¶(๑-¶) Z ๒ oe/๒ ¶(๑-¶)+Nd๒ โดยกาหนดให้ n = ขนาดตัวอย่าง N = จานวนประชากร Z = ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติที่ สอดคล้องกับระดับนัยสาคัญที่กาหนด เช่น oe =.๐๕,Z =๑.๖๔๕ , oe/๒ = .๐๒๕ , Z = ๑.๙๖๐ ส่วนค่า ¶ =ค่าสัดส่วนของตัวแปร x(ที่เป็นตัวแทนแต่ละภาค) ,และ d = ความ คาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ในที่นี้ใช้ ๐.๐๕ (๙๕%) ข.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน (Multistage Sampling)
 • ข.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน (Multistage Sampling) (ต่อ) 3.เลือกร้านยาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุข จาก ๔ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง และตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยใช้ค่าสัดส่วนของร้านยา แต่ละภาค ที่คานวณได้ในข้อ๒ 4.เลือกร้านยา ที่มีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ขึ้นทะเบียนและสามารถส่งแบบสอบถามไป ถึงได้ 5.ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และโทรศัพท์ ติดตามการตอบแบบสอบถามโดยให้ ส่งกลับได้ทั้งทาง e-mail และไปรษณีย์ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ๓๐๙ คนคิดเป็นร้อย ละ ๗๗.๔ ของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้
 • ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 2 สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา สถานะปัจจุบันของการ ดาเนินการร้านยาตามมารตรา ฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้าน การหาความสัมพันธ์ของตัว แปรต้นและตัวแปรตาม
 • สถานการณ์ทั่วไปของร้านยาส่วนที่ 1
 • ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา(ต่อ)
 • สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา(ต่อ)ส่วนที่ 1
 • ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา(ต่อ)
 • ส่วนที่ 2 สถานะปัจจุบันของการดาเนินการร้านยา ตามมารตราฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้าน
 • ส่วนที่ 2 สถานะปัจจุบันของการดาเนินการร้านยา ตามมารตราฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้าน
 • ส่วนที่ 2 สถานะปัจจุบันของการดาเนินการร้านยา ตามมารตราฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้าน
 • ส่วนที่ 3 การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและ ตัวแปรตาม
 • ส่วนที่ 3 การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและ ตัวแปรตาม(ต่อ)
 • วิจารณ์ผลการศึกษา การเข้า ร่วมร้าน ยา คุณภาพ ความเป็น เจ้าของร้านยา ประโยชน์ที่ร้าน ยาจะได้รับ ปัญหาและ อุปสรรค ผู้เป็นเจ้าของร้านยามีอานาจในการตัดสินใจ มากกว่าเภสัชที่มารับจ้างปฏิบัติการ มีการลงทุนมากแต่ผลประโยชน์ที่ร้านยา จะได้รับยังไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจประโยชน์ในการเข้าร่วม,ยังไม่เห็น ด้วยว่าการได้รับการรับรองเป็นร้านยา คุณภาพจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับ บริการได้จริง ,ไม่มั่นใจว่าโครงการจะมี ความยั่งยืน
 • ข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์ • ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน การเข้าร่วมพัฒนาร้าน ยาคุณภาพ ร้อยละ 63.1 • ไม่เข้าใจประโยชน์ใน การเข้าร่วม ร้อยละ 45.5 • ไม่ได้รับการ สนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐและหน่วยงาน อื่นๆ ร้อยละ 44.4 ส่งผลให้ความคิดเห็น ใน ด้านปัญหาและ อุปสรรค ใน ภาพรวมอยู่ ในระดับสูง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ร้าน ยาเห็นผลประโยชน์ในการเข้า ร่วมร้านยาคุณภาพและต้อง เน้นที่เจ้าของเป็นหลัก ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ ของการเข้าร่วมร้านยา คุณภาพให้ชัดเจนมาก ขึ้น