• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ยุทธศาสตร์ระบบยา ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 

ยุทธศาสตร์ระบบยา ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

on

 • 348 views

ยุทธศาสตร์ระบบยา ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ...

ยุทธศาสตร์ระบบยา ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ภญ.เนตรนภิส สุขนวนิช

http://thaihp.org/extend.php?option=document_detail&c=3&doc=108&layout=0

Statistics

Views

Total Views
348
Views on SlideShare
347
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
1

1 Embed 1

http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ยุทธศาสตร์ระบบยา ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยุทธศาสตร์ระบบยา ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Presentation Transcript

  • ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ญ ุ ผูชวยเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 1
  • สถานการณการคาใชจายดานยาในประเทศไทย ใ ใ ป ไ • คิดเปน 35%ของคาใชจายดาน  สาธารณสุข อัตราการเพิ่มของคาใชจายประมาณรอย ละ 13-20 ในระหวางป พ.ศ. 2543-2548 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโต เพยงรอยละ 2.2-7.1 ในชวงเวลาเดยวกน เพียงรอยละ 2 2 7 1 ในชวงเวลาเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของการใชยาในประเทศไทย เปนไปในทิศทางที่ขัดแยงกับขนาดของ ตลาดยาโดยรวมในระดับนานาชาติ ซึ่ง เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากรอยละ 11.7 ในป พ.ศ. ในป พ ศ 2543 เปนรอยละ 6 8 ในป เปนรอยละ 6.8 ในป พ.ศ. 2548 2
  • ความพงพอใจตอบรการดานตางๆภายใตระบบหลกประกน ความพึงพอใจตอบริการดานตางๆภายใตระบบหลักประกัน สุขภาพถวนหนา ป๒๕๕๐ ความพึงพอใจตอแพทย 90.2% ความพึงพอใจตอเครืองมือตางๆ ใ ่ 88.5% ความพงพอใจตอพยาบาล ความพึงพอใจตอพยาบาล 87.6% 87 6% ความพึงพอใจตอเจาหนาที่อนๆ ื่ 87.2% ความพึงพอใจตอยา 85.9% ป 52 90.5 90 5 3
  • เปาหมาย บรหารระบบยาในระบบหลกประกนสุขภาพถวนหนา บริหารระบบยาในระบบหลักประกันสขภาพถวนหนา ใหประชาชนเขาถึงยาที่จําเปนอยางทั่วถึง ดวยความ มั่นใจในคุณภาพและความเหมาะสมในการสั่งใชยา 1. Access to medicines 2. Quality,efficacy &safety of medicines 3. Rational use of medicines 4
  • ยุทธศาสตรดานยาของ สปสช. 1. พัฒนานโยบายการจัดหาและกระจายยาที่จําเปนใหกบผูมสทธิใน ั  ี ิ ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ุ 2. พัฒนาระบบขอมูลดานยาเพือเอือตอการนําไปใชประโยชนตอการ ่ ้  พฒนา กากบและตดตามการใชยาอยางเหมาะสม พัฒนา กํากับและติดตามการใชยาอยางเหมาะสม 3. สนับสนุนการประกันคุณภาพยาที่ใชในระบบ UC 4. สรางการมีสวนรวมของภาคสวนอืนใ ี    ่ื ในการมีบทบาทและเขารวมใน ี  ใ การบริหารจัดการระบบยา 5. เสริมสรางประสิทธิภาพและความเปนธรรมในการจัดหาและจาย ชดเชยคายาในระบบหลักประกันฯ 5
  • สทธประโยชนดานยาใน สิทธิประโยชนดานยาใน UC เปนรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติ Health needs การใชยาเปนไปตามหลักเกณฑ เงือนไขทีกาหนดในบัญชียา ่ ่ ํ หลักแหงชาติ / Clinical practice guideline (CPG) Rational use 6
  • ยุทธศาสตร ยทธศาสตร 1. พัฒนานโยบายการจัดหาและกระจายเวชภัณฑ และวัคซีนที่ จําเปนใหกบผูมีสทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ั ิ กิจกรรม • สนับสนนคณะอนกรรมการคัดเลือกยาฯ และเชื่อมโยงกับ ุ ุ อนุกรรมการสิทธิประโยชนฯ • การบริหารยา CL,ยาจ. 1 ,จ.2 และยาที่จําเปนอื่นๆ • ประสานการบริหารยาใน 3 กองทุน • การจัดหาและกระจายวัคซีน • การจัดหาและกระจายยาในโครงการเอดส และ TB • กํากับระบบ VMI 7
  • ยาบััญชีี จ (2) ◘ คํานิยาม ◘ คานยาม รายการยาสําหรับผูปวยที่มีความจําเปนเฉพาะ ซึ่งมีการ จัดกลไกกลางเปนพิเศษ ในกํากับการเขาถึงยา ภายใต ความรบผดชอบรวมกนของระบบประกนสุขภาพของ ความรับผิดชอบรวมกันของระบบประกันสขภาพของ ประเทศ ซึ่งดูแลโดย กรมบัญชีกลาง (ระบบสวัสดิการ รัักษาพยาบาลขาราชการ) กระทรวงการคลััง สํานักงาน  ั ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสํานักงานหลักประกัน สุขภาพแหงชาติ 8
  • รายการยาบญช จ( รายการยาบัญชี จ(2) 9 รายการ ปงบประมาณ 2552 ดําเนินการเบิก-จาย.ใหหนวยบริการแลวดวยระบบ บริหารจัดการยาบัญชี จ(2) 6 รายการ 1. 1 Botulinum A toxin 2. Docetaxel 3. Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) 4. Leuprorelin acetate 5. Liposomal amphotericinB 6. Verteporfin 9
  • รายการยาบญช จ( รายการยาบัญชี จ(2) 9 รายการ ปงบประมาณ 2552 ยังไมไดมีการชดเชย ในระบบการบริหารยาบัญชี จ(2) 3 รายการ () 1. Epoetin alfa ,Epoetin beta (รวมอยู าใชจายในการบรหารจดการ (รวมอยคาใชจายในการบริหารจัดการ โครงการโรคไต) 2. Imatinib mesilate (ได (ไ รับการสนัับสนุนยาตามโครงการ GIPAP) โ ) 3. Letrozole (เปนยา CL นําเขาโดยองคการเภสัชกรรมอยูระหวางการสง ตรวจวิเคราะหคุณภาพ) 10
  • ความคืืบหนาปงบประมาณ 2553 ป มีการบริหารจัดการเพิ่มเติม 2 รายการ 1. Epoetin alfa ,Epoetin beta (จดซอยา และกระจายผานระบบ (จัดซื้อยา และกระจายผานระบบ VMI เงื่อนไขตามที่กําหนดใน เงอนไขตามทกาหนดใน โครงการดูแลผูปวยโรคไต) 2. Letrozole ( (จัดซื้อและกระจายยาดวยระบบบริหารจัดการยาบัญชี จ(2) ผาน () ระบบ VMI คาดวาสามารถดําเนินการไดเดือน ธ.ค. 2552 เปนตนไป) 11
  • ระบบการบริหารและการกระจายวัคซีนในปจจุบน ุ ั วัคซีนผลิตจาก ตางประเทศ ป สนามบิน สํานักโรคติดตอทั่วไป วัคซีนผลิตในประเทศ (GPO, (GPO TRCS) สํํานัักงานปองกันควบคุมโ ป ั โรคเขต หนวยบริการปฐมภูมิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล/สสอ.12
  • การกระจายวัคซีนดวยระบบ VMI วัคซีนผลิตจาก ตางประเทศ ป สนามบิน วัคซีนผลิตในประเทศ (GPO, TRCS) องคการเภสัชกรรม จัดสงทุกเดือน โรงพยาบาลแมขาย (CUP) เบก-รบวคซนทุกเดอน เบิก รับวัคซีนทกเดือน หนวยบรการปฐมภูม หนวยบริการปฐมภมิ 13
  • โครงการที่ดําเนินการในปจจุบัน VMI LINK NAP HIV แมสูลูก TB HIV (NAP VMI) Individual Record ขอเขาเทยม ขอเขาเทียม (1 Nov 2007) GPO L ONE GPO-L-ONE STENT Clopidogrel Clopidogrel ( 1 Jan. 2010) Vaccine ไขหวัดใหญ+NHSO รับขอมูลการเบิกจาก สปสช. Vaccine EPI Routine CAPD Vaccine EPI นักเรียนและรณรงค ( (1 Dec 2009) ) ยาบัญชี จ. 2 14
  • ยุทธศาสตร ยทธศาสตร 2. 2 พฒนาระบบขอมูลดานยาเพอเออตอการนาไปใช พัฒนาระบบขอมลดานยาเพื่อเอือตอการนําไปใช ้ ประโยชนตอการพัฒนาระบบยาอยางเหมาะสม  กิจกรรม • มีีสวนรวมในการออกแบบขอมูลยาในระบบ OP individual,DMIS,PPIS  ใ ใ i di id l DMIS PPIS • สนับสนุนการจัดทําขอมููลคาใชจายดานยาเพื่อสนับสนุุนการคํานวณตนทุุนที่ ุ เหมาะสมของการใหบริการ ั ั ใ  • การพฒนารหสยาใหครอบคลุมยาทุกป ประเภทและเปนปจจุบน ป ป ั ุ ฐ • สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมููลยาที่เอื้อตอการจัดหายาที่มีคุณภาพ เชน ขอมูลคุณภาพจากผลการวิเคราะห 15
  • องคประกอบของการใหรหัสยา ประเภทยา ตวยา ตัวยา 10 หลัก ความแรง 5 หลัก 1 หลัก รูปแบบ รปแบบ 3 หลัก บริษทผูผลิต ิ ั ิ 5 หลัก 16
  • ยุทธศาสตร ศ ส 3. ั 3 สนบสนุนการประกนคุณภาพยาทใชในระบบ UC ป ั ี่ใชใ กิจกรรม • กาหนดเกณฑคุณภาพในการสงใชยา (DUE ADR) ํ  ใ ั่ ใช (DUE, • สงเสริมการทํา Rational Drug Use (Strengthen PTC) • สงเสริมกระบวนทัศนที่ถูกตองในเรื่องคุณภาพยา • สรางสื่อในการเผยแพรความรเรื่องคณภาพยา ทั้งหนวยบริการและ สรางสอในการเผยแพรความรู รองคุณภาพยา ทงหนวยบรการและ ผูรับบริการ 17
  • แสดงการเตรียมขอมูลเพื่อใชในการจัดทํา Formulary monograph ของยาทีี่เสนอในที่ประชุมPTC ใ ี ขอมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับ PTC ของรพ.ภาครัฐ ู จํานวน 84 แหง ป พ.ศ. 2543 g drug companies 33% hospital pharmacist h i t + drug companies 22% hospital pharmacist 45% 18
  • แสดง Drug selection criteria ของรพ ภาครัฐ ของรพ.ภาครฐ จํานวน 84 แหง ป พ.ศ. 2543 o th e r 5 44 d o c to r's c ri te ri a ve n d o r's p o l i c y rs lo c a l a va ila b ility 22 46 81 co s t AD R p h a r m a c o k i n e ti c s fe t s a f ty e ffi c a c y 67 63 75 82 N /A 1 19
  • แสดงรอยละมูลคาการโฆษณาเทยบกบคาใชจายรวมของ แสดงรอยละมลคาการโฆษณาเทียบกับคาใชจายรวมของ นิติบุคคล 5 แหง ป 2538 บริษัท A ขนาด ธุรกิจ ใหญ ใ  ประเภท นํําเขา  % prom otion 32.8 B ใหญ นําเขา 27.1 C เล็ก ผู ผลิต 36.6 D ใหญ ใหญ ผู ลิต ผ ผลต 6.2 62 E ใหญ ผู ผลิต 14.2 20
  • Promoting rational drug use เสริมสรางความเขมแข็งของ PTC พัฒนาศักยภาพของเภสัชกรของหนวยบริการใหเปนผูนํา ดานสารสนเทศเกยวกบเวชภณฑ เปนผู หขอมูลหรอ ดานสารสนเทศเกี่ยวกับเวชภัณฑ เปนผใหขอมลหรือ คําแนะนําแกบุคลากรอืนไดอยางมันใจและมีประสิทธิภาพ ่ ่ ควบคุมการใชยาอยางเหมาะสม โ ใ โดยการจัดทํา DUE สําหรับกลมยาทีมีราคาแพงหรือยาใหม หรือยาที่ตองมีการ ่  ุ ติดตามอยางใกลชิด 21
  • ยุทธศาสตร ยทธศาสตร 4. สรางการมีีสวนรวมของภาคสวนอืนใ ื่ ในการมีี บทบาทและเขารวมในการบริหารจัดการระบบยา กิจกรรม • พัฒนาคณะทํางานที่มีองคประกอบของภาคสวนทีมีบทบาทสําคัญ ่ ทางดานงานเภสัชกรรมเพือสรางการมีสวนรวมและความเปน ่ เอกภาพในการผลัักดันนโยบายดานยา ใ ั โ - public pharm. Care - ความรับรูของเภสัชกรในระบบประกันสุขภาพ  • พัฒนาการมีสวนรวมของรานยาคณภาพในระบบหลักประกัน พฒนาการมสวนรวมของรานยาคุณภาพในระบบหลกประกน สุขภาพถวนหนา 22
  • ยุทธศาสตร 5. เสริมสรางประสิทธิภาพและความเปนธรรมในการ ใ จัดหาและจายชดเชยคายาในระบบหลักประกันฯ กจกรรม กิจกรรม • จัดทํามาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของกับยา เชน ราคากลางในระบบ UCรวมกับกองทุนอื่นๆ คุณลักษณะของยา ฯลฯ • บริหารความเสี่ยงกับคูคาในการจัดหา ตอรองราคาและกระจาย ู เวชภัณฑ 23