Dksh

363 views
261 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dksh

  1. 1. คอลัมน์ : ดีเคเอสเอช โฟกัส จับตาปี 2554….ปีแห่งความท้าทายของร้านขายยา ทีดเคเอสเอชจะพา ่ ี ลูกค้าของเราก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมันคง ่ ปี 2553 ที่ผ่านมาถือเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยสองประการ คือการเมืองที่ไร้ เสถียรภาพและภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง รวมถึงธุรกิจในวงการยาและ เวชภัณฑ์ ทาให้ตลาดโดยรวมของสินค้ายาและเวชภัณฑ์ต้องพยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจ ให้เติบโตและเสริมการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่ลกค้า ู แม้ว่าการคาดเดาเหตุการณ์อนาคตจะไม่ใช่เรื่องง่าย ร้านค้าปลีกและโมเดิรน์เทรดในปี 2554 แต่ดีเคเอสเอชใคร่ขอนาเสนอแนวโน้มของ เพื่อช่วยให้ลูกค้าร้านค้าปลีกและร้านขายยาได้รับ ประโยชน์สูงสุดจากการดาเนินธุรกิจ ร้านค้าปลีกจะพัฒนาระบบจัดการทีรดกุมยิงขึน ่ ั ่ ้ ธุรกิจร้านค้าปลีกรวมถึงุรานขายยามีอัตราการขยายตัวต่ากว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ้ ของประเทศ ทาให้ต้องปรับปรุงระบบจัดการและขั้นตอนการเดินเนินงานภายในเพื่อบริการต้นทุน และกาไรให้เหมาะสม จึงเป็นไปได้วาในอนาคตอันใกล้ เราจะได้เห็นการเติบโตอย่างมีนัยสาคัญ ่ ของธุรกิจแฟรนไชส์ในร้านค้าปลีก ตลาดโมเดิรน์เทรดจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนือง ่ ปีที่แล้วบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างวัตสันส์ (Watsons) และบู๊ทส์ (Boots) เดินหน้าลงทุนปรับปรุงร้านและ เปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีแนวโน้มที่ทั้ง 2 บริษัทจะเพิ่มการลงทุนในตลาดต่างจังหวัด การควบรวมกิจการของซับพลายเออร์จะดาเนินต่อไป ปีที่ผ่านมาบริษัทยาชั้นนาได้เข้าซื้อและควบรวมกิจการ เพื่อให้กาวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนา ้ ในวงการร้านขายยา เหตุการณ์ลักษณะนี้จะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในปีนี้ ไม่เฉพาะกับบริษัทยาร้าน ขายยาเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงบริษัทที่จาหน่ายเวชภัณฑ์ให้กบตลาดโรงพยาบาลและคลินิก ั ต้นทุนในการพัฒนายาใหม่สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากข้อกาหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศและแรง กดดันจากผู้บริโภค ซึ่งส่งผลโดยตรงทาให้มาร์จินของยาลดลง แม้การควบรวมกิจการจะทาให้ อานาจในการต่อรองของบริษัทยาสูงขึ้น แต่จานวนเม็ดเงินที่บริษัทเหล่านี้มีสารองสาหรับลงทุนใน ร้านค้าจะสูงตามไปด้วย
  2. 2. ผูบริโภคต้องการคุณภาพการบริการทีดขน ้ ่ ี ึ้ ปัจจุบันผู้บริโภคมีช่องทางเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้งาย ทาให้มีทักษะในการเลือกซื้อที่สูงขึ้น โดยราคา ่ ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเลือกซื้ออีกต่อไป พฤติกรรมนี้ย่อมมีผลต่อธุรกิจร้านขายยา ซึ่งต้องนาเสนอ ทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ปรับบรรยากาศภายในร้านให้สวยงาม และเน้นบริการที่ดีขึ้น มี แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะหันมาสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้นและเลือกซื้อแต่เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ วิธีสร้างความเติบโตทางธุรกิจของท่าน ร้านค้าต้องปรับกระบวนการ merchandising ให้ทนสมัยอยูเสมอ ั ่ วิธีบริหารต้นทุนการดาเนินงานและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทาได้ 2 วิธีง่ายๆคือ   เลือกจาหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีแผนสนับสนุนทาง การตลาดจากซัพพลายเออร์ หลีกเลี่ยงการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความแตกต่างทางด้าน การใช้งานหรือข้อได้เปรียบทางด้านราคา บริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ภายในร้านและสภาพคล่องของกระแสเงินสด ต้อง เข้าใจว่าสินค้าคงคลังคือต้นทุน และอย่าไปหลงประเด็นเรื่อง ‘ยิ่งซื้อมากยิ่งได้ของถูก’ เสริมทัพกระบวนการดาเนินงานภายในร้านให้แข็งแกร่ง กระบวนการดาเนินงานมีผลต่อประสิทธิภาพและกาไรโดยรวม ทางร้านต้องพัฒนาทีมงาน ดูแล ลูกค้าอย่างเป็นกันเอง ให้ความสาคัญกับการจัดเรียงยาและการบริหารพื้นทีขายยาในแต่ละจุด ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทดกบซัพพลายเออร์ ี่ ี ั ความสัมพันธ์ของร้านค้าและซัพพลายเออร์เป็นไปในลักษณะของหุ้นส่วนทางธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม เป้าหมายของซัพพลายเออร์คือต้องการเห็นร้านค้าเติบโตผ่านช่องทางการสนับสนุนด้านการตลาด การสื่อสาร การฝึกอบรมพนักงานภายในร้าน ร้านค้าเองก็ต้องรู้จกทางานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อ ั ดึงเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างเหมาะสม หัวใจของธุรกิจคือการให้บริการ เมื่อผู้บริโภคมีทักษะในการเลือกซื้อที่สูงขึ้น และเงื่อนไขการเลือกซื้อมีความหลากหลายมากขึ้น ใน อนาคตอันใกล้คุณภาพของการบริการจะเป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างของแต่ละร้านค้า ร้านค้าปลีก ต้องเริ่มมองตัวเองในฐานะขององค์กรซึ่งมีการกาหนดเป้าหมาย มีกลยุทธ์ในการดาเนินงาน รู้จัก วิเคราะห์หาโอกาสและจัดการอุปสรรค มีระบบการคัดเลือกพนักงาน การกาหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของตาแหน่งงาน การจัดอบรม การจัดการค่าตอบแทน การวางแผนตาแหน่งงาน เพื่อพัฒนาการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

×