160214 drug shop association

1,357 views

Published on

สัมนาถามตอบปัญหาภาษีอากร
โดยคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

NANO MBA
ReUnion + Valentine
ครั้งที่1 วันที่ 16 กุมพาพันธ์
โรงแรมทวิน เทาเวอร์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,357
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

160214 drug shop association

 1. 1. www.hnplegal.com Chinapat Visuttipat ชินภัทร วิสุทธิแพทย์! Partner / Managing Director – Tax Legal & Commercial Contract Tax & Property Transaction หม่... เกณฑ์ใ ... เสียภาษี จำตัวผู้ ลขประ เ พิ่ม มูลค่าเ กับภาษี ธ์ 2557 ใบกำ 6 กุมภาพัน 1 า ร้านขายย สมาคม ร์ กรุงเทพ อ ทวินทาวเว โรงแรม www.taxand.com Quality tax advice, globally
 2. 2. เค้าโครงการบรรยาย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! ! ! ! ! ! ! 2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร_สำคัญไฉน ? เอกสารอะไรบ้างต้องแก้ไข / เอกสารอะไรบ้างยกเว้น กำหนดเวลายกเว้นเรื่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ปัญหาที่พบจากเกณฑ์ใหม่ ผลกระทบกับร้านขายยา แนวทางการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 3. 3. เค้าโครงการบรรยาย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! ! ! ! ! ! ! 3 ความสำคัญของ “ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม” เกณฑ์ใหม่ของ “ใบกำกับภาษี” ต้องทำอะไรบ้าง กำหนดเวลาตามเกณฑ์ใหม่ของ “ใบกำกับภาษี” ปัญหาที่พบจากเกณฑ์ใหม่ “ใบกำกับภาษี” ผลกระทบต่อร้านขายยา แนวทางการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 4. 4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! 4 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร_สำคัญไฉน ? ! ! ! ! ! พิสูจน์ถึง “ความมีตัวตน” ของผู้เสียภาษี ทราบถึง “สถานที่” ของผู้เสียภาษี ทราบถึง “ประวัติการเสียภาษี” ของผู้เสียภาษี เครื่องมือในการ “สอบยัน” ไปถึงผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้อง เอกสารอะไรบ้างต้องแก้ไข / เอกสารอะไรบ้างยกเว้น ! ! ต้องแก้ไข_การยื่นแบบฯ การเสียภาษี การหักภาษี ได้ยกเว้น_หนังสือรับรองการหักภาษีฯ ใบกำกับภาษี ใบรับ/ ใบส่งของ ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 5. 5. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! 5 กำหนดเวลายกเว้นเรื่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ! ! ! ! 1 กพ 2555 (ขยายเวลาอีก 1 ปี) 31 มค 2556 (ขยายเวลาอีก 0.5 ปี) 31 กค 2556 (ไม่ขยายเวลาอีกต่อไป) ปัญหาที่พบจากเกณฑ์ใหม่_แก้ไขอย่างไร ! ! ! แก้ไขพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ประทับตรายางเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แก้ไขระบบบัญชีที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเลข 13 หลัก ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 6. 6. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! 6 ผลกระทบต่อร้านขายยา ! ! ! ! แก้ไขตัวเลขแล้ว_แต่ยังมีข้อผิดพลาด (แก้ด้วยมือ) ระบบบัญชี / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่าย / บุคลากร / คู่ค้า / ลูกค้า แนวทางการแก้ไขปัญหา ! ! ! แก้ไขตัวเลข_ควรใช้ “ตรายาง” ระบบบัญชีสำเร็จรูป / ระบบบัญชีเฉพาะ ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 7. 7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! 7 การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร ! การ “สอบยัน” ผ่านระบบ Intranet ของกรมสรรพากรทั่ว ประเทศ ! สอบยันด้วยความรวดเร็ว หากผู้เสียภาษียื่นเสียภาษีแบบ Online / E-Filing ! สอบยัน “ผู้เสียภาษี” ไปยัง “ผู้เสียภาษี” รายอื่นที่ไม่ได้เสีย ภาษีให้ถูกต้อง ! สอบยันอะไร_ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษีมูลค่าเพิ่ม / อากร แสตมป์ ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 8. 8. ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! 8 ความสำคัญของ “ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม” (แบบเต็มรูป ไม่ใช่ แบบย่อ) ! ! ! ! ! ! หลักฐาน “การซื้อขาย/ให้บริการ” ที่แท้จริง หลักฐานการ “เครดิตภาษี” ในเดือนภาษีถัดไป หลักฐานการ “ขอคืนภาษี” เป็นเงินสด หลักฐานการต่อต้าน “ภาษีซื้อต้องห้าม” หลักฐานเพื่อเล่นงาน “ใบกำกับภาษีปลอม” หลักฐานเพื่อการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มในเรื่องอื่น เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 9. 9. ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! 9 เกณฑ์ใหม่ของ “ใบกำกับภาษี” ต้องทำอะไรบ้าง ! ! ! ! ระบุ_สำนักงานใหญ่ / สาขา ของผู้ออก ระบุ_สำนักงานใหญ่ / สาขา ของผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ (ลูกค้า) ระบุ_เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ ตีพิมพ์ ทำด้วยคอมพิวเตอร์ ตรายาง เขียน พิมพ์ดีด หรือวิธี การอื่นทำนองเดียวกัน ! ระบุ_ในรายงานภาษีซื้อ_เลข 13 หลักของผู้ขาย / สำนักงาน ใหญ่ของผู้ขาย ! ระบุ_ในรายงานภาษีขาย_เลข 13 หลักของผู้ซื้อ / สำนักงาน ใหญ่ของผู้ซื้อ ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 10. 10. ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! 10 กำหนดเวลาตามเกณฑ์ใหม่ของ “ใบกำกับภาษี” ! ! ! 1 มค 2557 (ขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี) 31 ธค 2557 (เริ่มใช้บังคับจริงตั้งแต่ 1 มค 2558) ปัญหาที่พบจากเกณฑ์ใหม่ “ใบกำกับภาษี” ! ! ! การแก้ไขใบกำกับภาษี_นำไปสู่ภาษีซื้อต้องห้าม หากแก้ไขตามเกณฑ์ใหม่_ไม่ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม สำคัญว่า_แก้ไขใบกำกับภาษีถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม่ ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 11. 11. ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! 11 ผลกระทบต่อร้านขายยา ! ! ! ทำ “ใบกำกับภาษี” เองหรือไม่_หรือจ้าง “คนนอก” หากทำเอง_แก้ไขถูกต้องหรือไม่ เตรียมพร้อมหรือยัง_เอกสาร / แบบพิมพ์ / บุคลากร / ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ้น / การสื่อสารกับคู่ค้า ! ระยะเวลาในการ “ระบุเพิ่มเติม” ข้อมูลของลูกค้า (ไม่นับ ลูกค้ารายย่อยที่ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ) ! ! ซื้อยาเข้าร้าน_ผู้ขายระบุ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ของร้านขายยา ขายยาออกจากร้าน_ร้านขายยาขายแบบเงินสด / ไม่ออก ใบกำกับภาษี / ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 12. 12. ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! 12 แนวทางการแก้ไขปัญหา ! ! ! ! ! ! ! เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้อง จัดทำ “Stock” ให้ถูกต้อง และ update เสมอ ใช้ระบบ Barcode และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับ “ภาษีใหม่” จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หมั่นตรวจสอบข้อผิดพลาด ภายหลังการแก้ไข ระวัง “คนทำบัญชี” หรือ “สำนักงานบัญชี” ที่ไม่รับผิดชอบ ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 13. 13. ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ! เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร ! ภาษีซื้อต้องห้าม ! ใบกำกับภาษีปลอม ! ใบกำกับภาษีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ ! ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องตามทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ! ! ! ! Shortfall stock ถือว่า “ขาย” Tax point ในการออกใบกำกับภาษี_ไม่ออกใบกำกับภาษี หรือ ออกใบกำกับภาษีช้ากว่าเวลาที่ “ความรับผิดทางภาษี” เกิดขึ้น ไม่จัดทำรายงานภาษีซื้อ/รายงานภาษีขาย ใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ ออกไม่ถูกต้อง เช่น ยาเพิ่ม/ขาดจำนวน defect ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 14. 14. การเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 14 อัตราภาษี แบบทั่วไป / แบบ SMEs9 อัตรามาตรฐาน9 1.  2.  ร้อยละ 30 (อัตรามาตรฐาน)9 ร้อยละ 23 (ปี 2555) / ร้อยละ 20 (ปี 2556 / 2557)9 อัตรา SMEs (ทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท / รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท)9 1.  2.  ร้อยละ 15 สำหรับกำไรสุทธิ 150,000 บาทหรือ 300,000 บาทแรก แล้ว แต่กรณี9 ร้อยละ 20 สำหรับกำไรสุทธิเกิน 1 ล้านบาทตั้งแต่ปี 25569 ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 15. 15. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.....อัตราใหม่9 ช่วงเงินได้สุทธิ9 อัตราภาษี9 0 – 300,0009 5%9 300,001 – 500,000 9 10%9 500,001 – 750,0009 15%9 750,001 – 1,000,0009 20%9 1,000,001 – 2,000,0009 25%9 2,000,001 – 4,000,0009 30%9 4,000,001 ขึ้นไป9 35%9 ภาษีสะสม9 7,5009 27,5009 65,0009 115,0009 365,0009 965,0009
 16. 16. การเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 16 การเลือกใช้ “รูปแบบ” องค์กรธุรกิจ9 มาดูอัตราภาษีที่แท้จริงกัน9 P P Pเจ้าของคนเดียว กำไร P P P100 (เงินได้สุทธิ) ภาษี P P P 35 (อัตราสูงสุด) เงินปันผล (ประมาณ) 65 (กำไรที่เหลือ) ภาษีเงินปันผล P - P P กำไรที่เหลือ P P - P P ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ P P P P P P บริษัท9 P1009 P 209 P 809 P 89 P 72 16 กุมภาพันธ์ 2557
 17. 17. การเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 17 การเลือกใช้ “รูปแบบ” องค์กรธุรกิจ9 _ต้องทำบัญชี / งบการเงิน9 _มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี9 _เสียภาษีในระบบ9 _ข้อดี คือ เปิดเผยได้ / งบการเงินโปร่งใสกู้ยืมเงินธนาคารได้ สบาย / เจ้าของกิจการ “นอนหลับสนิท” / อนาคตไม่ก่อภาระให้ ลูกหลานต้อง “หลบซ่อน” / หากต้องการร่วมทุน หรือขายกิจการ ไม่ถูก “กดราคา”9 ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 18. 18. Questions ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 19. 19. Presenter Profile Biography 15 E: chinapat.vs@hnplegal.com T: +66(0)26321800 ext.181 / 081-421-8661 Chinapat Visuttipat ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Partner Managing Director – Tax Legal & Commercial Contract Tax & Property Transaction Taxand Thailand ชินภัทรมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในงานให้คำปรึกษากฎหมาย ด้านภาษีอากร กฎหมาย บริษัท กฎหมายการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์ (IPO / Property Fund / REITs) Venture Capital and Private Fund อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนสัญญาทางธุรกิจ รวมถึง Offshore Incorporation 9 ชินภัทรร่วมงานในฐานะ Partner กับ HNP Legal – Taxand Thailand เพื่อให้คำปรีกษาแก่ลูกค้า ทั่วไปและลูกค้าในต่างประเทศร่วมกับ Taxand ในอีกเกือบ 50 ประเทศทั่วโลก9 สำหรับงานวิชาการ ชินภัทรเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสัญญาธุรกิจและภาษีในงานสัมมนาและ ฝึกอบรมตลอดเวลากว่า 10 ปี เป็น “อาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร” ในหลักสูตรปริญญาโทสาขา ภาษี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในสาขาภาษี) ตลอดจนเขียนบทความ กฎหมายและภาษีธุรกิจให้แก่นิตยสารทางธุรกิจและวารสารวิชาการอีกหลายฉบับ 9 นอกจากนั้น ชินภัทรได้ช่วยเหลือภาคธุรกิจในฐานะ “คณะกรรมการภาษี” ของสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย และได้รับแต่งตั้งให้เป็น “ผู้ไกล่เกลี่ยคดีภาษี” ประจำศาลภาษีอากรกลางและ เป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สถาบันกรรมการไทย (IOD)9 www.facebook.com/TaxTank Pchinapat.taxman@gmail.com 9
 20. 20. ABOUT HNP   HNP Legal Ltd. (formerly known as HNP Counsellors Limited) is an independent firm set up in 2002 by former international partners and senior associates of Baker McKenzie. Now a medium-sized city law firm based in Bangkok. HNP has a team of 4 partners, 24 professional staff and 27 support consultants providing strategic legal, tax, corporate registration, and litigation services for domestic and multinational clients across industry sectors. HNP has an ambitious growth strategy in place to extend its team and service portfolio to become a one stop shop for legal, corporate registration, and litigation services. HNP provides a full range of legal and tax services. The tax practice of HNP is known as Taxand Thailand. Together with Taxanders in about major 50 countries globally, HNP are capable to handle the client needs/ r e q u e s t s f o r b o t h L e g a l a n d Ta x o n t h e r e g i o n a l a n d g l o b a l b a s i s . The solution Provider ABOUT TAXAND Taxand provides high quality, integrated tax advice worldwide. Our tax professionals, nearly 400 tax partners and over 2,000 tax advisors in nearly 50 countries - grasp both the fine points of tax and the broader strategic implications, helping y o u m i t i g a t e r i s k , m a n a g e y o u r t a x b u r d e n a n d d r i v e t h e p e r f o r m a n c e o f y o u r b u s i n e s s . We're passionate about tax. We collaborate and share knowledge, capitalising on our collective expertise to provide you with high quality, tailored advice that helps relieve the pressures associated with making complex tax decisions. We're also independent—ensuring that you adhere both to best practice and to tax law and that we remain free from timeconsuming audit-based conflict checks. This enables us to deliver practical advice, responsively. Taxand is a global organisation of tax advisory firms. Each firm in each country is a separate and independent legal entity responsible for delivering client services. 
 © Copyright Taxand Economic Interest Grouping 2010
 Registered office: 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg – RCS Luxembourg C68

×