“Програмчлалын хэл” Хичээлийн                  ЯВЦЫН СОРИЛ №1                    Вариа...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A c

319
-1

Published on

Published in: Technology, Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
319
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A c

 1. 1. “Програмчлалын хэл” Хичээлийн ЯВЦЫН СОРИЛ №1 Вариант В1. Ñè õýëíèé ò¿ëõ¿¿ð ¿ã¿¿äèéã ë àãóóëñàí ìºðèéã îë. a) byte, asm, far, default, b) continue, pascal, Volatile c) do, struct, typedef, begin d) enum, signed, static, float2. Max ãýñýí òîãòìîëûã çºâ çàðëàñàí ¿éëäýë íü : a) int Max=1; b) #define MAX 1 c) #define Max 1 d) #define Max 1;3. Óòãà íü òóõàéí ïðîãðàììûí àìüäðàëûí õóãàöààíä õàäãàëàãääàã, õàðèí àæèëëàõ õ¿ðýý íü ôóíêöûí õ¿ðýýãýýð òîäîðõîéëîãääîã õóâüñàã÷èéã _____________ õóâüñàã÷ ãýíý.4. i=3,j=5,k=4; k^=-i++ + ++j; cout<<"i=”<<i<<”j”<<j<<”k="<<k; a) i=3 j=6 k=6 b) i=4 j=6 k=7 c) i=-3 j=5 k=6 d) i=- 4 j=6 k=75. int i=3; switch(i) { case 1: cout<<"1"; case 2: cout<<2; case 3: cout<<"3"<<++i; case 4: cout<<"4"; case 5: cout<<"5"<<++i; break; case 6: cout<<"6"<<++i; break; } Äýëãýöýíä þó õýâëýõ âý ? a) 3 4 5 b) 3 4 5 6 c). 3 d) 3 46. int òºðëèéí õóâüñàã÷ íü _______ -ààñ ________ õ¿ðòýë á¿õýë òîîí óòãà àâíà.7. for(i=0,j=62;j!=0;j>>=1) if(j & 1) i++; cout<<" 1 bits count of j ="<<i; a) 1 bits count of j = 5 b) 1 bits count of j = 4 c). 1 bits count of j = 6 d) 1 bits count of j = 28. Õºðâ¿¿ëýõ ãýäýã íü ìàøèíä îéëãîìæòîé áóþó Ñè õýë äýýð áè÷èãäñýí ïðîãðàììûã õ¿íä îéëãîìæòîé áóþó êîìàíäóóäûí äàðààëàëä õºðâ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààã õýëíý. a) ¯íýí b) Õóäàë9. Ìàññèâ ãýæ þó âý? a. íýã òºðëèéí ýðýìáëýãäñýí ýëåìåíò¿¿ä b. íýã òºðëèéí èíäåêñëýãäñýí ýëåìåíò¿¿ä c. ººð ººð òºðëèéí èíäåêñëýãäñýí ýëåìåíò¿¿ä d. ººð ººð òºðëèéí ýðýìáëýãäñýí ýëåìåíò¿¿ä10. Äîîðõè çàðëàëòóóäààñ àëü íü 2 õýìæýýñò ìàññèâûí çàðëàëò âý? (1 îíîî) a. int **a; b. int a[45][20]; c. int a[1][]; d. int *a[];11. Ìàññèâûí íýð íü þóã çààäàã âý? a. óòãûã b. ¿¿ðèéã c. þóã ÷ áèø d. õàÿãèéã12. 1…n òîîíû íèéëáýð îëîõ ïðîãðàììûí áëîê ñõåìèéã çóð.13. a[n] ìàññèâûí ýëåìåíò¿¿äèéã õîéíîîñ íü óðàãø õýâëý. 1+ x 5 + x14. + ⋅ 5 èëýðõèéëëèéã Ñè õýëýíä ÿàæ áè÷èõ âý? y+2 2+ x15. a/=2; èëýðõèéëëèéã äýëãýðýíã¿éãýýð áè÷.

×