Dynamic web 10

3,429
-1

Published on

Published in: Technology
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
3,429
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dynamic web 10

 1. 1. Хичээлийн нэр: Динамик вэб програмчлал Хичээлийн төрөл: Лекц /№10/ Багшийн нэр: Г.Өсөхжаргал Өгөгдлийн сантай ажиллах
 2. 2. Query String – тэй ажиллах <ul><li>Query Stirng буюу үйлдэл биелүүлэгч тэмдэгт мөрийг ашиглан аливаа динамик вэб сайтын тухайн агшинд хийгдэх үйлдлийг эсвэл хэрэглэгчид харуулах хуудсаа сонгож биелүүлдэг. </li></ul><ul><li>Query String- ийг тодорхойлохдоо ? ( асуултын тэмдэг ) эхлүүлэн нэр = утга гэсэн байдлаар бичдэг бөгөөд олон Query String- үүдийг хооронд нь & тэмдэгтээр тусгаарлан бичдэг. </li></ul>
 3. 3. Query String – тэй ажиллах <ul><li>Жишээ: </li></ul><ul><li>http://www.ulaanbaatar.edu.mn/ index.php ?action=calendar&cat=2 </li></ul><ul><li>Тайлбар: </li></ul><ul><li>http:// - вэб сайтыг үзүүлэгч протокол </li></ul><ul><li>www.ulaanbaatar.edu.mn – тухайн сайтын домайн нэр буюу сервэр </li></ul><ul><li>index.php – вэб браузераар тухайн сервэрээс дуудаж байгаа php хуудас </li></ul><ul><li>?action=calendar&cat=2 – query string буюу үйлдэл биелүүлэгч тэмдэгт мөр. Энд name=bat ба age=20 гэсэн хоёр query string байна. </li></ul>
 4. 4. Query String – тэй ажиллах <ul><li>URL- аар дамжиж ирсэн Query String- ийг хүлээж авч боловсруулахдаа $_GET глобал массивыг ашиглана. </li></ul><ul><li>Query String- ийн нэрийг $_GET массивын түлхүүр хэсэгт тодорхойлсноор тухайн Query String- ийн утгыг авна. </li></ul><ul><li> Query String- ийн нэрийг хувьсагч болгон ашиглах бол $_GET массивыг extract() функцээр задлана. </li></ul>
 5. 5. Query String – тэй ажиллах / Greeting.html / <ul><li><html> </li></ul><ul><li><head> </li></ul><ul><li><title>Мэндчилгээ</title> </li></ul><ul><li><meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=utf-8&quot;></head> </li></ul><ul><li><body> </li></ul><ul><li>Та албан ёсны мэндчилгээг эрхэмлэдэг үү эсвэл албан ёсны бус мэндчилгээг эрхэмлэдэг үү? </li></ul><ul><li><ul> </li></ul><ul><li><li><a href=&quot; HelloHi.php?greet=Hello &quot;> </li></ul><ul><li>Албан ёсны</a></li> </li></ul><ul><li> <li><a href=&quot; HelloHi.php?greet=Hi &quot;> </li></ul><ul><li>Албан ёсны бус, чөлөөтэй</a></li> </li></ul><ul><li> <li><a href=&quot; HelloHi.php?greet=Howdy &quot;> Нөхөрсөг</a></li> </li></ul><ul><li></ul> </li></ul><ul><li></body> </li></ul><ul><li></html> </li></ul>
 6. 6. Query String – тэй ажиллах / HelloHi.php / <ul><li><?php </li></ul><ul><li>$greeting = $_GET['greet'] ; </li></ul><ul><li>?> </li></ul><ul><li><html> </li></ul><ul><li><head> </li></ul><ul><li><title><?php echo $greeting ?> World!</title> </li></ul><ul><li></head> </li></ul><ul><li><body> </li></ul><ul><li><?php </li></ul><ul><li>echo &quot; $greeting World!&quot;; </li></ul><ul><li>?> </li></ul><ul><li></body> </li></ul><ul><li></html> </li></ul>
 7. 7. Query String – тэй ажиллах / HelloHi.php / <ul><li><?php </li></ul><ul><li>if (!empty($_GET)) </li></ul><ul><li> extract($_GET); </li></ul><ul><li>?> </li></ul><ul><li><html> </li></ul><ul><li><head> </li></ul><ul><li><title><?php echo $greet ?> World!</title> </li></ul><ul><li></head> </li></ul><ul><li><body> </li></ul><ul><li><?php </li></ul><ul><li>echo &quot; $greet World!&quot;; </li></ul><ul><li>?> </li></ul><ul><li></body> </li></ul><ul><li></html> </li></ul>
 8. 8. MySQL- ын дэлгэцтэй ажиллах <ul><li>WampServer – ажиллуулна. </li></ul><ul><li>Wamp server -> MySQL -> MySQL Console ажиллуул. </li></ul>
 9. 9. MySQL сервэрийг ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах <ul><li>Enter password: </li></ul><ul><li>Ажиллахгүй бол: </li></ul><ul><li>ERROR 2003: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) </li></ul><ul><li>Ажиллаж байгаа бол: </li></ul><ul><li>Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g. Your MySQL connection id is 2 4 to server version: 5 . 0 . 22 -community-nt Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the buffer. </li></ul><ul><li>mysql> </li></ul><ul><li>гарахдаа: </li></ul><ul><li>mysql> q </li></ul><ul><li>mysql> quit </li></ul>
 10. 10. MySQL сервэрийг ажиллуулах ба зогсоох <ul><li>My Computer -> Manage -> Services and Applications-> Services </li></ul><ul><li>Wampmysqld </li></ul>
 11. 11. MySQL сервэрийг ажиллуулах ба зогсоох
 12. 12. Өгөгдлийн сан үүсгэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>CREATE DATABASE database_name ; </li></ul><ul><li>Жишээ: </li></ul><ul><li>CREATE DATABASE my_db ; </li></ul>
 13. 13. Өгөгдлийн сан үүсгэх
 14. 14. MySQL сервэр дээр байгаа өгөгдлийн сангуудыг харах <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>SHOW databases; </li></ul><ul><li>Жишээ: </li></ul><ul><li>SHOW databases; </li></ul>Үр дүн : +-------------------------+ | Database | +-------------------------+ | information_schema | | employee | | joomla | | my_db | | mysql | | nuke | | petcatalog | | test | | winestore | +-------------------------+ 9 rows in set (0.39 sec)
 15. 15. Өгөгдлийн санг ашиглахаар сонгох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>USE database_name ; </li></ul><ul><li>Жишээ: </li></ul><ul><li>USE usukhuu; </li></ul><ul><li>Үр дүн : </li></ul><ul><li>Database changed </li></ul>
 16. 16. Өгөгдлийн сан устгах <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>DROP DATABASE database_name ; </li></ul><ul><li>Жишээ: </li></ul><ul><li>DROP DATABASE winestore; </li></ul><ul><li>Үр дүн : </li></ul><ul><li>Query OK, …. </li></ul>
 17. 17. Өгөгдлийн төрлүүд текст төрлүүд Төрөл Тайлбар CHAR(size) Тогтмол урттай тэмдэгт мөр. Хамгийн ихдээ 255 тэмдэгт авна. VARCHAR(size) Хувьсах урттай тэмдэгт мөр. Хамгийн ихдээ 255 тэмдэгт авна. TINYTEXT Хамгийн ихдээ 255 тэмдэгтийн урттай тэмдэгт мөр авна. TEXT Хамгийн ихдээ 65,535 тэмдэгтийн урттай тэмдэгт мөр авна. BLOB (Binary Large OBject) 65,535 byte хэмжээтэй өгөгдөл авна.
 18. 18. Өгөгдлийн төрлүүд текст төрлүүд MEDIUMTEXT Хамгийн ихдээ 16,777,215 тэмдэгтийн урттай тэмдэгт мөр авна. MEDIUMBLOB (Binary Large OBject) 16,777,215 byte хэмжээтэй өгөгдөл авна. LONGTEXT Хамгийн ихдээ 4,294,967,295 тэмдэгтийн урттай тэмдэгт мөр авна. LONGBLOB (Binary Large OBject) 4,294,967,295 byte хэмжээтэй өгөгдөл авна.
 19. 19. Өгөгдлийн төрлүүд тоон төрлүүд TINYINT(size) 0-255. хаалтанд авах утгын хамгийн их хязгаарыг зааж өгч болно. SMALLINT(size) -32768-с 32767. MEDIUMINT(size) -8388608 -с 8388607 . INT(size) -2147483648 -с 2147483647 . BIGINT(size) -9223372036854775808 -с 9223372036854775807 .
 20. 20. Өгөгдлийн төрлүүд тоон төрлүүд FLOAT(size,d) Хамгийн жижиг бодит тоон утга. авах хамгийн их нийт оронгийн тоог Size параметрээр, таслалаас хойш авах оронгийн хамгийн их оронгийн тоог d параметрээр тодорхойлно. DOUBLE(size,d) Хамгийн том бодит тоон утга. DECIMAL(size,d) DOUBLE төрлийн таслалаас хойших оронгийн тоог тэмдэгт мөр шиг тогтмолоор авна.
 21. 21. Өгөгдлийн төрлүүд тоон төрлүүд DATE() Огноо. Хэлбэр: YYYY-MM-DD Утгын хязгаар: '1000-01-01' -с '9999-12-31' DATETIME() Огноо ба цаг хугацааны нэгдэл Хэлбэр: YYYY-MM-DD HH:MM:SS Утгын хязгаар: '1000-01-01 00:00:00' -с '9999-12-31 23:59:59' TIMESTAMP() UNIX- ийн үе ('1970-01-01 00:00:00' UTC) -ээс хойш өнгөрсөн секундын утга. Утгын хязгаар: '1970-01-01 00:00:01' UTC -с '2038-01-09 03:14:07' UTC
 22. 22. Өгөгдлийн төрлүүд тоон төрлүүд TIME() Цаг хугацаа. Хэлбэр: HH:MM:SS Утгын хязгаар: '-838:59:59' -с '838:59:59' YEAR() 4 эсвэл 2 оронтой хэлбэртэй жилийн утга. 4 оронтой хэлбэрийн хязгаар: 1901 -с 2155 4 оронтой хэлбэрийн хязгаар: 70 -с 69 / 1970 -с 2069 /
 23. 23. Хүснэгт үүсгэх Бичигдэх хэлбэр: CREATE TABLE table_name( column_name1 data_type, column_name2 data_type, column_name3 data_type, .... ) Жишээ: CREATE TABLE Persons( P_Id int, LastName varchar(255), FirstName varchar(255), Address varchar(255), City varchar(255) )
 24. 24. Өгөгдлийн сан дахь хүснэтүүдийг харах <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>SHOW tables; </li></ul><ul><li>Жишээ: </li></ul><ul><li>SHOW tables; </li></ul>Үр дүн : +----------------------+ | Tables_in_my_db | +----------------------+ | persons | +----------------------+ 1 row in set (0.00 sec)
 25. 25. Хүснэгтийн мэдээллийг харах <ul><li>+--------------+-----------------+------+------+----------+-------+ </li></ul><ul><li>| Field | Type | Null | Key | Default | Extra | </li></ul><ul><li>+--------------+-----------------+------+------+----------+-------+ </li></ul><ul><li>| P_Id | int(11) | YES | | NULL | | </li></ul><ul><li>| LastName | varchar(255) | YES | | NULL | | </li></ul><ul><li>| FirstName | varchar(255) | YES | | NULL | | </li></ul><ul><li>| Address | varchar(255) | YES | | NULL | | </li></ul><ul><li>| City | varchar(255) | YES | | NULL | | </li></ul><ul><li>+--------------+-----------------+------+------+----------+-------+ </li></ul><ul><li>5 rows in set (0.02 sec) </li></ul>Бичигдэх хэлбэр: DESCRIBE table_name; Жишээ: DESCRIBE Persons;
 26. 26. SQL шаардлагууд <ul><li>NOT NULL – тухайн талбар NULL гэсэн утгыг зөвшөөрөхгүй буюу хоосон утга авахгүй үргэлж утга агуулж байх шаардана. </li></ul><ul><li>CREATE TABLE Persons </li></ul><ul><li>( </li></ul><ul><li>P_Id int NOT NULL, </li></ul><ul><li>LastName varchar(50) NOT NULL, </li></ul><ul><li>FirstName varchar(50), </li></ul><ul><li>Address varchar(100), </li></ul><ul><li>City varchar(50) </li></ul><ul><li>) </li></ul>
 27. 27. SQL шаардлагууд <ul><li>UNIQUE – тухайн талбарын бичлэг бүр дэх утга давтагдахгүй цорын ганц утгатай байхыг шаардана. </li></ul><ul><li>CREATE TABLE Persons </li></ul><ul><li>( </li></ul><ul><li>P_Id int NOT NULL, </li></ul><ul><li>LastName varchar(50) NOT NULL, </li></ul><ul><li>FirstName varchar(50), </li></ul><ul><li>Address varchar(100), </li></ul><ul><li>City varchar(50), </li></ul><ul><li>UNIQUE (P_Id) </li></ul><ul><li>) </li></ul>
 28. 28. SQL шаардлагууд <ul><li>PRIMARY KEY – тухайн талбарын бичлэг бүр дэх утга давтагдахгүй цорын ганц утгатай байх ба хоосон байхыг зөвшөөрөхгүй, хүснэгтэд зөвхөн нэг байхыг шаардана. </li></ul><ul><li>CREATE TABLE Persons </li></ul><ul><li>( </li></ul><ul><li>P_Id int NOT NULL, </li></ul><ul><li>LastName varchar(50) NOT NULL, </li></ul><ul><li>FirstName varchar(50), </li></ul><ul><li>Address varchar(100), </li></ul><ul><li>City varchar(50), </li></ul><ul><li>PRIMARY KEY (P_Id) </li></ul><ul><li>) </li></ul>
 29. 29. SQL шаардлагууд <ul><li>FORIEGN KEY – тухайн талбарыг өөр нэг хүснэтийн PRIMARY KEY талбартай холбоход ашиглана. </li></ul><ul><li>CREATE TABLE Orders </li></ul><ul><li>( </li></ul><ul><li>O_Id int NOT NULL, </li></ul><ul><li>OrderNo int NOT NULL, </li></ul><ul><li>P_Id int, </li></ul><ul><li>PRIMARY KEY (O_Id), </li></ul><ul><li>FOREIGN KEY (P_Id) REFERENCES Persons(P_Id) </li></ul><ul><li>) </li></ul>
 30. 30. SQL шаардлагууд <ul><li>CHECK – тухайн талбарын утга нь тодорхой хязгаараар хязгаарлагдана. </li></ul><ul><li>CREATE TABLE Persons </li></ul><ul><li>( </li></ul><ul><li>P_Id int NOT NULL, </li></ul><ul><li>LastName varchar(50) NOT NULL, </li></ul><ul><li>FirstName varchar(50), </li></ul><ul><li>Address varchar(100), </li></ul><ul><li>City varchar(50), </li></ul><ul><li>CHECK (P_Id>0) </li></ul><ul><li>) </li></ul>
 31. 31. SQL шаардлагууд <ul><li>DEFAULT – тухайн талбарт оруулах анхны утгыг тодорхойлно. </li></ul><ul><li>CREATE TABLE Persons </li></ul><ul><li>( </li></ul><ul><li>P_Id int NOT NULL, </li></ul><ul><li>LastName varchar(50) NOT NULL, </li></ul><ul><li>FirstName varchar(50), </li></ul><ul><li>Address varchar(100), </li></ul><ul><li>City varchar(50) DEFAULT 'Sandnes' </li></ul><ul><li>) </li></ul><ul><li>CREATE TABLE Orders </li></ul><ul><li>( </li></ul><ul><li>O_Id int NOT NULL, </li></ul><ul><li>OrderNo int NOT NULL, </li></ul><ul><li>P_Id int, </li></ul><ul><li>OrderDate date DEFAULT GETDATE() </li></ul><ul><li>) </li></ul>
 32. 32. Хүснэгтийг өөрчлөх <ul><li>ALTER TABLE Persons </li></ul><ul><li>ADD DateOfBirth date </li></ul><ul><li>ALTER TABLE Persons </li></ul><ul><li>DROP COLUMN DateOfBirth </li></ul>

×